Informationskompetens ett lärandemål i högskoleutbildningen Projektrapport Campus Helsingborgs bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationskompetens ett lärandemål i högskoleutbildningen Projektrapport Campus Helsingborgs bibliotek"

Transkript

1 Informationskompetens ett lärandemål i högskoleutbildningen Projektrapport Campus Helsingborgs bibliotek Projekttid: Anna Alwerud och Lena Ekelund

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Informationskompetens som överförbar kompetens 5. Styrdokument 6. NordINFOLITs sommarskola 7. Seminarier 8. Problem och brister 9. Öppningar 10. Nästa steg 11. Litteratur Bilagor 1. Projektplan 2. Projektdeltagare 3. Bolognalänkar 2

3 Inledning Detta projekt har fått avbrytas i förtid eftersom projektets medarbetare Lena Ekelund erhållit annat arbete. Projektet har därför inte hunnit komma till implementeringsskedet och kan inte rapportera om utfall och slutsatser. Projektets mål att få till stånd formuleringar av informationskompetens som lärandemål i kursplanerna på Campus Helsingborg har inte uppnåtts. Vi menar emellertid att texten kan tjäna som informationsmaterial och underlag för ett fortsatt arbete på Campus. De avsnitt som behandlar styrdokument, informationskompetens och de genomförda seminarierna på Campus får därför större utrymme än vad som först varit avsikten. De traditionella punkterna analys och slutsatser har ersatts med avsnittet Problem och möjligheter. En omfattande länklista bifogas dessutom som stöd för utveckling av projektets idéer. Bakgrund Projektet Informationskompetens som lärandemål i kursplanerna vid Campus Helsingborg är ett av sex liknande Bolognaprojekt vid Lunds universitet. De övriga projekten har genomförts på Juridicum, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kemicentrum, Språk- och litteraturcentrum och Konstvetenskapliga institutionen i Malmö, alla med olika strukturer och olika beredskap för förändringen. Medel beviljades av Biblioteksstyrelsen ur den s.k. Bibliotekskassan i december 2005 och på Campus kom arbetet igång i april vårterminen Anna Alwerud, områdesbibliotekarie på Campus Helsingborg, har varit projektledare och Lena Ekelund från bibliotekarieutbildningen i Lund projektanställd medarbetare. Utformningen av de nya kursplanerna vid Lunds universitet ska vara klara under hösten 2006 och arbetet är ett led i implementeringen av Bolognadeklarationen. Kursplanerna ska spegla en målrelaterad syn på utbildningen, där lärandemål eller förväntade studieresultat ska tydliggöras för studenten. Ett sådant förväntat studieresultat är informationskompetens, ett område där det hittills ofta rått oklarhet om hur och när det ska göras möjligt för studenterna att uppnå detta mål. Syfte Projektet vilar på en idé om biblioteket som pedagogisk resurs och medaktör i utbildningen. Syftet har varit att studierektorer, lärare och bibliotekarier i samråd ska definiera lärandemål/förväntade studieresultat för informationshantering/informationskompetens i berörda utbildningar vid Campus Helsingborg. Direkta mål har varit att - formulera konkreta skrivningar i program/kursplaner - utarbeta en modell för bibliotekets roll i undervisningen - utarbeta en plan för integrering av olika delmoment av informationskompetens i undervisningen Utgångspunkten har varit att särskild hänsyn bör tas till utbildningsnivå och kunskapsprogression, så att rätt moment och svårighetsgrad kommer på rätt tid och rätt plats för studenten. 3

4 Ett underliggande projektmål har varit att etablera respektive fördjupa ett proaktivt, löpande samarbete mellan bibliotek och institutioner kring lärandestöd till studenterna. Styrdokument Projektet har haft följande styrdokument som grund: Högskolelagen 1992, Dublindeskriptorerna samt Högskoleförordningen Redan Högskolelagens skrivningar i det ofta citerade 1 kap. 9 kan sägas föregripa Bolognadirektivens fokus på självständigt lärande, beredskap inför arbetslivet och vetenskaplighet: Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Högskolelag, 1992) På europeisk nivå har Bolognaprocessen resulterat i flera överenskommelser och riktlinjer. Ett sådant styrande dokument är rapporten om Dublin descriptors, kvalifikationsdeskriptorer för allmänna lärandemål i högre utbildning, utarbetade i Dublin De bygger på följande komponenter: - kunskap och förståelse, - att applicera kunskap och förståelse, - att fälla omdömen, - att kommunicera färdigheter, - lärandefärdigheter. (Lunds universitets studentkårer, 2005) Tanken var att varje land sedan skulle utveckla och specificera målen efter behov och nivå. Spåren av Dublindeskriptorerna är därför tydliga i den nya examensordning (Högskoleförordning, 1993, uppdaterad 2006) som träder i kraft i Sverige Tre övergripande lärandemål återfinns i förordningens Bilaga 2, punkt 4, i Examina på grundnivå; Generella examina. Dessa mål uttrycker tre typer av kunskapsformer: - Kunskap och förståelse (kognitiv aspekt, vår anm.) - Färdighet och förmåga (tillämpningsaspekt, vår anm.) - Värderingsförmåga och förhållningssätt (kognitiv och social aspekt, vår anm.) 4

5 Högskolebiblioteket kan spela en viktig roll i arbetet med att hjälpa studenterna uppnå de två sista målen. Informationskompetens har ofta beskrivits som just en kombination av färdigheter och förhållningssätt. I målet Färdighet och förmåga har särskilt den första meningen valts som utgångspunkt i projektet, för utformning av lärandemålet informationskompetens i kursplanerna: - visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen (Högskoleförordning, 1993) Här har högskolebiblioteken efter remissförfarande fått igenom ett ändringsförslag som innebär att momentet söka nu finns med i målformuleringen. Sökstrategier och sökmetodik är vitala redskap för dagens studerande och ett område där bibliotekarierna kan bidra med professionell kompetens. Informationskompetens som överförbar kompetens I Bolognasammanhang beskrivs information literacy, informationskompetens, som en av flera s.k. generic skills eller transferable skills. I den svenska Bolognadokumentationen översätts denna färdighetstyp med allmän eller överförbar kompetens. Att vara informationskompetent betyder i korthet att kunna söka, kritiskt värdera och insiktsfullt använda information. Den kan ses som den metakunskap, den beredskap eller det medvetna förhållningssätt som krävs i det s.k. informationssamhället. Att informationskompetens är överförbar innebär att den inte är specifikt ämnesanknuten, samtidigt som den blir meningsfull först i ett sammanhang; när det gäller studier i tillämpningen på ett ämne eller ämnesområde. Därav följer också att informationskompetens inte kan läras ut som isolerad företeelse, utan alltid måste tränas integrerat i ämnesundervisningen. Det är i detta sammanhang intressant att notera en annan syn på informationskompetens i studien Undervisning i informationssökning (Limberg & Folkesson, 2006). I slutkapitlet skriver Boråsforskarna: Resultatet belyser vidare att informationskompetens inte kan ses som en generell förmåga utan en uppsättning förmågor som varierar med situationen, uppgiftens innehåll och kontext, medan undervisningen snarare betonar det generella än det specifika och situerade. Limberg och Folkesson beskriver visserligen situationen i den svenska skolan, men vi tror att mycket i deras analys och slutsatser även kan appliceras på högskolan. Citatet ovan stöder exempelvis bibliotekariernas önskemål att ämnesintegrera undervisningen i informationskompetens. Samtidigt tycks det motsäga skrivingarna i många Bolognadokument där informationskompetens just omtalas som en generell, överförbar kompetens (generic skill). Kanske kan man ge utrymme för båda tolkningarna genom att citera Limberg och Folkesson ännu en gång: 5

6 (Ibid.) Mer utvecklande synsätt på informationskompetens bör handla om både essens och variation, dvs. vad som är gemensamt för informationskompetens i olika sammanhang, och vad som är specifikt i den ena eller andra situationen. Vi menar att idéerna om essens och variation kan uttryckas i progressionstermer i undervisningen. I praktiken kommer studenterna ofta i kontakt med just informationskompetensens väsen under de första terminerna, för att senare lära sig hur användningen av verktyget informationskompetens behöver varieras efter ämne. Den sortens progression tycks för övrigt ligga till grund för flera utformningar av informationskompetens som lärandemål i de nya kursplanerna på olika nivåer vid svenska lärosäten. Andra överförbara kompetenser som ofta nämns i Bolognadokumenten är förmåga att samarbeta och kommunicera på olika nivåer och i olika sammanhang, förmåga att se och lösa problem, förmåga att planera och ta ansvar, god självinsikt samt beredskap för förändringar och livslångt lärande. Dessa attribut speglar arbetsmarknadens krav och nyckelordet är anställningsbarhet. Allmänkompetenserna, där informationskompetens alltså ingår, ska göra det möjligt för studenterna att tillämpa de teoretiska kunskaper som de tillägnar sig på högskolan. En tydligare koppling mellan högskoleutbildning och arbetsmarknad, som ska leda till högre sysselsättning och bättre utnyttjande av resursen högutbildade personer inom EU, är ett uttalat mål i Bolognaprocessen. NordINFOLITs sommarskola Anna Alwerud deltog i NordINFOLITs sommarskola 2006 på Djurö i Stockholms skärgård. Årets sommarskola hade som syfte att belysa bredden i informationskompetens och bibliotekspedagogik samt pröva metoder, pedagogiska metoder, lärmiljö digital och verklig, pedagogisk kundtjänst, kreativitet, vuxnas lärande och som alltid intressanta nordiska projektpresentationer (NordINFOLIT, 2006). Sommarskolans återkommande tema är pedagogiska metoder. Årets skola behandlade pedagogik ur många olika synvinklar och diskuterade olika förutsättningar för ett framgångsrikt lärande: Psykologiska Ämnesmässiga Organisatoriska Rumsliga Ett bärande tema var diskussionen om informationskompetens som en generell, överförbar kompetens. Flera föreläsare ifrågasatte om det är möjligt att undervisa i informationskompetens utan att utgå från det ämnesspecifika i utbildningen. Ett annat tema var rummets betydelse för ett framgångsrikt lärande. Användarstudier visar att biblioteket är en viktig lokal för studenten, både som arbetslokal och som mötesplats. Därför måste bibliotek vara både funktionella och inspirerande. För att studentens lärande ska fungera måste det finnas informationsresurser, teknisk utrustning och personal som kan hjälpa studenterna att använda informationsresurserna. Biblioteket ska erbjuda en spännande miljö som 6

7 möjliggör oväntade möten och intryck. Så uppstår en kreativ miljö som främjar lärande och utveckling. Utan att primärt anknyta till Bolognaprocessen gav Sommarskolan deltagarna verktyg och metoder för det fortsatta arbetet med informationskompetens som lärandemål. Seminarier Projektet inbjöd i augusti lärarna på Service Management till seminarier om informationskompetens som lärandemål i kursplanerna. Två sådana seminarier eller workshops kom till stånd. I den första deltog studierektor för Service Management och i den andra var utbildningssamordnaren för Campus med. Det blev samtal kring följande innehållspunkter: - Var står Campus just nu i kursplaneskrivningarna? - Generic skills bibliotekets domäner - Begreppet informationskompetens - Styrdokument - Kunskapsformer i de generella examensbeskrivningarna - Informationskompetens som lärandemål - Curriculum alignment bibliotekets roll i kursplanering, undervisning, examination, utvärdering och återkoppling - Ansvarsfördelning mellan lärare och bibliotekarier, exempelvis i fråga om vetenskaplig metodik och referenshantering. - Exempel: Samhällsvetenskapliga fakultetens projekt: målbeskrivningar och nivåanpassning - Användbara URL:er Dessutom gjorde områdesbibliotekarien en kort presentation av bibliotekets tre huvudresurser: samlingarna (pappersbundna och elektroniska); tjänster och användarutbildning. Synen på biblioteket som en pedagogisk resurs och aktör framhävdes. I september genomfördes ett seminarium med bibliotekets personal med liknade innehåll. Där diskuterades dessutom vilket åtagande som inskrivningen av informationskompetens som lärandemål i kursplanera kan innebära för biblioteket. Anna Alwerud och Lena Ekelund deltog även i ett Bolognamöte med studierektor och två lärare från Service Management, där arbetet med de nya kursplanerna enligt diskuterades enligt direktiv från Lund. Det framgick där att kursplanearbetet på Campus i huvudsak alltjämt rör sig om formalia. Utformningen av informationskompetens som lärandemål/förväntat studieresultat enligt den nya skrivningen i högskoleförordningen har ännu ej påbörjats. För att kunna skriva in informationskompetens som ett lärandemål i kursplanerna behöver bibliotekarierna vara delaktiga i konstruktionen av curriculum alignment dvs. konsistens i planering, utförande, examination, utvärdering och återkoppling. En sådan röd tråd i undervisning och examination skriver John Biggs om i Teaching for quality learning at university (2003). Biggs menar att de olika momenten måste utformas i förhållande till varandra så att det blir tydligt för studenterna vad som krävs av dem. 7

8 När det gäller informationskompetens bör ämnesundervisningen bygga på att det är nödvändigt och meningsfullt och verkligen ger utdelning för studenterna att aktivt använda bibliotekets resurser. Problem och brister Under arbetets gång har problemen kring utbildningen i informationskompetens på Campus blivit tydliga. Projektet vill särskilt peka på följande: Specifikt IK-orienterat (med IK förstås informationskompetens): - Bibliotekarierna är ofta alltför upptagna med att hinna med alla IK-moment i användarundervisningen, i stället för informera sig om studenternas verkliga IK-behov. - IK riskerar att bli ett separat moment utan dignitet i utbildningen pga. svag koppling till utbildnings- och kursplaner, ämnesmoment, kursnivå, progression och examinationsformer. - Lärarna har ofta vag uppfattning av begreppet IK samt bristande förståelse för IK som lärandestöd för studenterna. - Lärarna har dåliga kunskaper om e-resurser och webbaserat lärandestöd och kan därför inte befästa sådana moment i bibliotekariernas användarundervisning hos studenterna. - Integrering av IK i utbildningen kräver nya pedagogiska metoder, vilket kräver vilja, tid och resurser. Allmänt: - Kursplanearbetet tenderar att handla mycket om formalia i stället för omarbetning på ett kognitivt innehållsplan. - Studenternas röster har inte blivit hörda. - Biblioteket behöver eventuellt överväga en annorlunda resursfördelning: En tanke är att större resurser läggs på att utbilda lärare och studenter och mindre kraft på grundservice på biblioteket. - Det finns för närvarande för få upptrampade stigar att gå. Fler mötesplatser, mötesformer och mötesnivåer och för studenter, lärare och bibliotekarier behövs, på såväl formellt som informellt plan. Ovanstående problem och brister har försvårat arbetet med att skriva in informationskompetens som lärandemål i kursplanerna. Det finns dock ljuspunkter. Öppningar Projektet har definierat följande goda utgångspunkter för det fortsatta arbetet med Bolognaprocessen och kursplanerna på Campus Helsingborg: - Bolognaprocessen har riktat ljuset på överförbara kompetenser, där IK ingår. 8

9 - Styrdokumentens skrivningar ger stöd för samarbete kring studenternas IK. - På Campus finns fungerande användarundervisning att bygga vidare på. - Högskolepedagogik ingår i bibliotekariernas kompetensutveckling och innebär en förstärkning av biblioteket som pedagogisk medaktör. - Lärare och bibliotekarier är eniga om vikten av ansvarsfördelning, kunskapsprogression och nivåanpassning. - Utbildningssamordnaren på Campus är även Bolognaansvarig och en möjlig länk mellan lärare och bibliotekarier. - På projektseminarierna har grunden lagts för vidare samtal och samarbete. Nästa steg Det är angeläget att en mindre arbetsgrupp mycket snart utses med uppgiften att utarbeta förslag till lärandemål för informationskompetens i kursplanerna. Skrivningarna kan senare revideras efter behov, men det är viktigt att något kommer med redan i de kursplaner som ligga klara i oktober I gruppen bör studenter, lärare och bibliotekarier vara representerade. Vi ser två alternativa mål för arbetet: Alternativ 1 Schablonskrivningar för varje nivå utformas: en för grundutbildningsnivå och en för avancerad nivå. Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund har utarbetat tydliga mål för informationskompetens i kurserna vid sina institutioner, som vi menar kan ligga till grund för arbetsgruppens förslag (se bilaga 3). Både nivå och undervisningsmoment har beaktats på ett utmärkt sätt. Projektledaren Karin Jönsson har gett tillåtelse att använda materialet. Alternativ 2 Ett par kursplaner väljs ut och förslag till lärandemål för informationskompetens formuleras. Detta kan sedan ligga till grund för variation i skrivningen i olika kursplaner. I båda fallen menar vi att det även krävs en katekes som mer utförligt förklarar kursplanernas kortfattade texter. En sådan Vad är det? har både utbildare och studenter behov av. Eventuellt behöver en speciellt studentanpassad version utformas. Litteratur Biggs, J. B. (2003). Teaching for quality learning at university. What the student does. 2. uppl. Society for Research into Higher Education. Philadelphia, Pa.: Open University Press. Joint quality initiative (2004), Shared Dublin descriptors for the bachelor s, master s and doctoral awards. ( ) Limberg, L. & Folkesson, L. (2006). Undervisning i informationssökning. Slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL). Borås: Valfrid. 9

10 Skrifter från Valfrid: 31. Lunds universitets studentkårer, LUS (2005). Handlingsplan för implementering av Bolognaprocessen vid Lunds universitet, _Bolognaprocessen_vid_LU.pdf ( ) SFS 1993:100. Högskoleförordning (1993). Uppdaterad t.o.m. SFS 2006: ( ) Bilagor (3) 1. Projektplan 2. Projektdeltagare 3. Bolognalänkar Bilaga 1 Projektplan Projektplan bibliotekskassan 2 Anna Alwerud, Lena Ekelund Projektnamn Projektdeltagare Referensgrupp Projektidé Bakgrund Informationskompetens - ett lärandemål i högskoleutbildningen Anna Alwerud (projektledare), Christina Erneling, Carina Argelius och Lena Ekelund Biblioteksnämnden och Carina Argelius, bolognasamordnare vid Campus Helsingborg Definiera lärandemål för informationskompetens Kunskapsprogression Modell för bibliotekets roll som pedagogisk resurs i undervisningen Examination och utvärdering Samarbetsformer mellan bibliotek och institution För att anpassa utbildningen till Bolognadeklarationen planerar Institute of Communication en ny grundutbildning, Internationell kommunikation och kommunikationsdesign. 10

11 Institutionen för Service Management omarbetar sina kursplaner. Tre nya utbildningsplattformar planeras. Syfte (vad projektet ska åstadkomma) Mål/resultat (vad ska projektet leverera) Beställare Avgränsningar Metod Tid- och aktivitetsplan Projektbudget Projektet innebär att institutionernas studierektorer och lärare tillsammans med bibliotekspersonal definierar lärandemål för informationshanteringen i utbildningen. Med denna utgångspunkt utarbetas en konkret plan för olika delmoments inplacering i utbildningsplanerna och kursplanerna. I detta arbete tas särskild hänsyn till att utforma innehållet i undervisningsmomenten så att en progression uppnås. Undervisnings- och examinationsformer utformas. - Strategi för bibliotekets deltagande i institutionernas arbete med kursplaner och utbildningsplaner - Utbildningsplaner och kursplaner där undervisningen i informationshantering på ett ändamålsenligt och smidigt sätt följer utbildningen och utgör ett pedagogiskt instrument som höjer utbildningens kvalitet och resulterar i att lärandemålen uppfylls. Biblioteksstyrelsen Institute of Communications planerade treåriga grundutbildning Internationell kommunikation och kommunikationsdesign samt en fristående kurs Visuell kommunikation och tillämpning, 10 p. Institutionen för Service Managements kursplaner. Seminarier kring bibliotekets roll i den pedagogiska processen anpassade efter olika personalgrupper (lärare, bibliotekarier, utbildningsutvecklare). FEBRUARI: Projektplan, inläsning, möten för projektgruppen, MARS: Inläsning, möte med projektgruppen APRIL: Projektgruppsmöten, arbetsgruppsmöten, seminarier MAJ: Projektgruppsmöten, arbetsgruppsmöten, research och kontakter med andra aktörer JUNI: Arbetsgruppsmöten, fem seminarier AUGUSTI: två seminarier, möten med utbildningsutvecklarna för de tre nya plattformarna SEPTEMBER: Projektrapport SEK fördelat enligt följande: Nordinfolits sommarskola SEK Bibliotekariearbetstid SEK Maj-juni: 75 tim Augusti-september 75 tim +20 timmar marginal 11

12 Resor Kostnadsställe Information Rapportering Uppföljning Information till biblioteksdirektionen, prefekterna vid Campus och referensgruppen Projektrapport klar 30/9 2006, skickas till Campus Helsingborgs ledning och prefekter, biblioteksnämnden vid Campus och Biblioteksdirektionen. I projektrapport lämnas förslag på fortsatt samarbete mellan bibliotek och utbildning. Bilaga 2 Projektdeltagare Anna Alwerud, områdesbibliotekarie på Campus Helsingborg Lena Ekelund, lärare och bibliotekarie Seminarium 1. Onsdag 23 augusti (Service Management) Anna Alwerud Erika Andersson Cederholm Lena Ekelund Carl Hellberg Johan Hultman Carina Sjöholm Gunilla Steen (studierektor) Seminarium 2. Tisdag 29 augusti (Service Management) Anna Alwerud Carina Argelius (Utbildningsplanerare och Bolognasamordnare) Lena Ekelund Szilvia Gyimothy Pavla Kruzela Lars Nordgren Agneta Plenander Pia Valentin Rehncrona Seminarium 3. torsdag 7 september (Bibliotekets personal) 12

13 Anna Alwerud Lena Ekelund Berit Funke Ludvig Holmdahl Annika Stattin Bilaga 3 Bolognalänkar Andersson, Solbritt m.fl. (2006). Sydostmodellen en vägledning för samverkan mellan utbildning och bibliotek. Kalmar högskola, Blekinge tekniska högskola och Växjö universitet. D89C/$FILE/Sydostmodellen.pdf ( ) Biggs, J. B. (2003). Teaching for quality learning at university. What the student does. 2. uppl. Society for Research into Higher Education. Philadelphia, Pa.: Open University Press. Bolognaprocessen, Lunds universitet. ( ) Buchtrup Pipa, Tina (2004). Navigations- og informationskompetence på det humanistiske Fakultet. Köpenhamn, Det Kongelige Bibliotek. rer.html (Under Inspirationsskrifter) ( ) Breivik, P. S. (2006). Higher education in the Internet age. Libraries creating a strategic edge. Westport, Conn.: Praeger publishers. Creating knowledge IV. Empowering the student through cross-institutional collaboration (2006). International conference at The Royal Library and University of Copenhagen Copenhagen, August 16-18, ( ) Hedberg, Erik (2005). Vägledning avseende nivåbestämning för kurser. PM. Bilaga A. Dublindeskriptorerna. Studerandeenheten, Lunds universitet. 22dublindeskriptorerna%20%22lunds%20universitet%22%22 ( ) Hansson, Birgitta & Rimsten, Olle (2003). Utbildning i samverkan. Informationskompetens vid Örebro universitet. Örebro: Örebro universitet. 13

14 Hansson, Birgitta & Rimsten, Olle (2003). Utbildning i samverkan. Pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Örebro universitet. [Kort ppt] ( ) Hansson, Birgitta & Rimsten, Olle (2005). "Someone else's job. Måluppfyllelse av 1 kap. 9 högskolelagen avseende studenters informationskompetens. 2., [rev.] uppl. Örebro: Örebro universitet, Universitetsbiblioteket. 2Someone%20else's%20job.%E2%80%9D%22 ( ) Högre utbildning i utveckling. Bolognaprocessen i svensk belysning (2004). Stockholm: Utbildningsdep., Regeringskansliet. Ds 2004:2. ( ) Joint quality initative (2004), Shared Dublin descriptors for the bachelor s, master s and doctoral awards. ( ) Jönsson, Karin (2006). Informationskompetens ett lärandemål i högskoleutbildningen. Projektrapport Samhällsvetenskapliga fakulteten. Lunds universitet,. x=inbox&charset=escaped_unicode&uid=10644&number=2&filename=projektrapport%20bol ogna% pdf ( ) Limberg, Louise & Folkesson, Lena (2002). Informationssökning som kunskapsinnehåll. En studie av lärares och bibliotekariers synsätt på informationssökning i undervisningen. Presentation på konferensen Mötesplats inför framtiden i Borås 2-3 oktober 2002., Bibliotekshögskolan, Göteborgs universitet. ( ) Lindberg-Sand, Åsa (2006). Learning outcomes for good, for bad and for the future Underlag inför omarbetningen av utbildningsplaner och kursplaner i svensk högskoleutbildning inför Högskolereformen Pedagogiska institutionen, Lunds universitet. [ppt] erg_sand_vaxjo.pdf ( ) Lunds universitets studentkårer, LUS (2005). Handlingsplan för implementering av Bolognaprocessen vid Lunds universitet, _Bolognaprocessen_vid_LU.pdf ( ) Nikolajeva, Maria [2006]. Förslag till Masterprogram i litteraturvetenskap. Institutionen för litteraturvetenskap, Stockholms universitet. ( ) Nordgren, Eva [2006?]. Informationskompetens och Bolognaprocessen utveckling av Linnébibliotekets undervisning. Uppsala universitetsbibliotek. 14

15 ( ) NordINFOLIT (2006). Program för NordINFOLITs sommarskola juni %22nordinfolit%20sommarskola%202006%22 ( ) Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen. Betänkande av Kommittén för pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen (2001). Utbildningsdep. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. SOU 2001:13. ( ) Ny värld - ny högskola. Regeringens proposition 2004/05:162 (2005). Stockholm: Riksdagen. ( ) SFS 1993:100. Högskoleförordning (1993). Uppdaterad t.o.m. SFS 2006: ( ) Tovoté, Christina (2005). Informationskompetensen och Bolognareformen. Förslag till institutionerna vid Stockholms universitet inför arbetet med studenternas generiska/överförbara kunskaper. Stockholms universitetsbibliotek. ( ) Utvecklingsarbete med Bolognaprocessen vid Lunds universitet inriktning och vägledning. Lunds universitet. ( ) 15

Anställningsbarhet och informationskompetens

Anställningsbarhet och informationskompetens Anställningsbarhet och informationskompetens Christina Tovoté Pedagogisk utvecklare Stockholms universitetsbibliotek Förmågan att avgöra behovet av, söka, värdera och kreativt utnyttja information HÖGSKOLELAGEN

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Information literacy

Information literacy OM INFORMATIONSKOMPETENS I GU:S PROGRAM OCH KURSER Rapport från Göteborgs universitetsbibliotek Undervisningsgruppen vid UB Göteborg den 8 maj 2006 Information literacy Recognise information need Distinguish

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV)

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Kursplan Uttagen: 2016 04 04 Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Mission, leadership and teaching Basic level (VAL, ULV) 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE179 Inrättad: 2014 11 07 Inrättad

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Bolognadeklarationen och informationskompetens

Bolognadeklarationen och informationskompetens Juridiska fakultetens bibliotek Projektrapport: Bolognadeklarationen och informationskompetens Projekttid: 2006-02-01-2006-05-31 Anna Wiberg, projektledare Catarina Carlsson och Annika Kaikkonen Innehåll

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

betygskriterier och betygsbedömning Roger Pettersson, avd chef, pedagogisk utvecklare, SLU Info om kursen:

betygskriterier och betygsbedömning Roger Pettersson, avd chef, pedagogisk utvecklare, SLU Info om kursen: BETYGSKURS: betygskriterier och betygsbedömning Roger Pettersson, avd chef, pedagogisk utvecklare, SLU Info om kursen: http://sus.adm.slu.se/betygskurs Betygskursen Kursen motsvarar tre arbetsdagar & omfattar

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Yrkesexamen BILAGA 4 för om tillstånd att utfärda examen: Bilaga 4 Yrkesexamen Universitetskanslersämbetet Löjtnantsgatan 21 Box 7703,

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Projektet Lärandemål för informationskompetens Slutrapport

Projektet Lärandemål för informationskompetens Slutrapport Projektet Lärandemål för informationskompetens Slutrapport "Information literacy is the adoption of appropriate information behaviour to identify, through whatever channel or medium, information well fitted

Läs mer

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker Pernilla Lång Institutionen för laboratoriemedicin, Reviderad 2012-03-29, 2012-04-11 Antagen av programnämnden

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Ädellab/Metallformgivning Beslutad av Prefekt 2010-09-23 Fastställd i KU-nämnden 2010-10-06 Reviderad av KU-nämnden 2014-03-12. Gäller fr o m HT 2011 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Läraktiviteter för informationskompetens Främjande av kunskaper, färdigheter eller värderingsförmågor? Claes Dahlqvist

Läraktiviteter för informationskompetens Främjande av kunskaper, färdigheter eller värderingsförmågor? Claes Dahlqvist Läraktiviteter för informationskompetens Främjande av kunskaper, färdigheter eller värderingsförmågor? Claes Dahlqvist Inledning Som undervisande bibliotekarie på Högskolan Kristianstad (HKR) leder jag

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Konsthantverk, med inriktning Keramikkonst, Smyckekonst eller Textilkonst Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder:

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Bologna resursgrupp 2007-06-08 Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Granskning av kursplaner ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet Bolognaprocessen och genomförandet av förändringar i Högskoleförordningen

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1603-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Klassiska språk Inriktning: Grekiska Inriktning: Latin Engelsk benämning: Classical Languages Specialization:

Läs mer

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Ä8 ITFS 2013-09-26/bil 1 Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng (Bachelor in Cognitive Science, 180 higher education credits) Grundnivå 1. Fastställande Utbildningsplan

Läs mer

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1 NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan Bild 1 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR HÖGRE UTBILDNING GRANSKNING FÖR UTVECKLING HÖGSKOLELAGEN, HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

Läs mer

Integrerad IK-undervisning vid Alnarpsbiblioteket, SLU. Lone Heinlaid. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås

Integrerad IK-undervisning vid Alnarpsbiblioteket, SLU. Lone Heinlaid. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås Integrerad IK-undervisning vid Alnarpsbiblioteket, SLU Lone Heinlaid Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Integrerad IK-undervisning vid Alnarpsbiblioteket, SLU Informationskompetens

Läs mer

Skrivträning som fördjupar lärandet. Susanne Pelger, Naturvetenskap Sara Santesson, Retorik Lunds universitet

Skrivträning som fördjupar lärandet. Susanne Pelger, Naturvetenskap Sara Santesson, Retorik Lunds universitet Skrivträning som fördjupar lärandet Susanne Pelger, Naturvetenskap Sara Santesson, Retorik Lunds universitet För en kandidatexamen ska studenten - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov CME - Centre for Medical Education at the department of LIME Medical Education Guide nr 3 Om bredd och djup 1 Några tankar om hur progression kan uttryckas Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov Innehåll

Läs mer

Kvalitet för lärande

Kvalitet för lärande Kvalitet för lärande Förslag på ett nytt system för kvalitetsutvärdering av högskoleutbildningar Högskoleverket 2009-11-10 1 Högskoleverkets regeringsuppdrag Att presentera ett förslag till nytt system

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Förslag till institutionerna vid Stockholms universitet inför arbetet med studenternas generiska/överförbara kunskaper. Compare and evaluate

Förslag till institutionerna vid Stockholms universitet inför arbetet med studenternas generiska/överförbara kunskaper. Compare and evaluate Informationskompetensen och Bolognareformen Förslag till institutionerna vid Stockholms universitet inför arbetet med studenternas generiska/överförbara kunskaper utarbetat av Christina Tovoté, Pedagogisk

Läs mer

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena?

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena? UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING SUHF seminarium 6 november 2015 UPPSALA Inblick vad gör lärosätena? MALMÖ HÖGSKOLAS RAMVERK FÖR KVALITET I UTBILDNING Cecilia Christersson, prorektor VISION

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Vägledning för nivåklassificering av kurser inom civilingenjörsutbildningen

Vägledning för nivåklassificering av kurser inom civilingenjörsutbildningen PM Dnr LTH G219 247/06 2006-02-24 Vägledning för nivåklassificering av kurser inom civilingenjörsutbildningen I den Högskolelag som träder i kraft 1/7 2007 kommer all utbildning att delas upp i tre nivåer;

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle.

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & NMT Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-10-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1605- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Konstvetenskap Art History Konstvetenskap handlar om bildkonst men även om byggnader och bebyggelsemiljö, design

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp Pupil influence as a didactic/pedagogical issue Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Program for developing entrepreneurial skills

Program for developing entrepreneurial skills UMEÅ UNIVERSITET USBE UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLEEXAMEN Företagarprogrammet Program for developing entrepreneurial skills 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Examensbenämningen är ännu ej fastställd

Läs mer