Film i skolan. förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Film i skolan. förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg"

Transkript

1 Film i skolan förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg 1

2 Inledning 3 Film är en väg till lust och lärande Så här har vi arbetat 5 Styrgrupp Referensgrupp Övergripande mål för projekt Film i skolan Skolbio 6 Se film, analysera film och göra film Förslag till mediepedagogiska åtgärder för att utveckla film och rörlig bild i Helsingborg 8-9 Fortsätt utveckla mediepedagogiken i skolan 1 Tillsätt en mediepedagog 2 Utbilda lärare 3 Samordna skolbion 4 Utveckla filmvisningarna för skolbion 5 Eget skapande kräver utrustning 6 Skapa visningsrum Utdrag från enkätundersökningarna 11 Kommentar till skolledarenkäten Kommentar till lärarenkäten Exempel på arbete med film och rörliga bilder i Helsingborg Film för unga i Skåne 14 Lärare från referensgruppen som du kan kontakta 15 PROJEKTTID FÖR FILM I SKOLAN Slutrapport Projekt Film i skolan Helsingborg 2005 kan beställas via ANSVARIG UTGIVARE Kerstin Malm-Andersson, kulturchef, Helsingborgs stad Leif Olin, förvaltningschef bildningsnämnden, Helsingborgs stad REDAKTION & FOTO Birgitta Killander, strategisk utvecklare, Kulturförvaltningen Lina Linde, projektledare Film i Skolan TRYCK, FORM, LAYOUT & REDIGERING Punkt & Pixel Grafiska AB, Malmö 2

3 Inledning Film är en väg till lust och lärande Våren 2005 tog kulturnämnden och bildningsnämnden i Helsingborg ett gemensamt initiativ att följa upp och utvärdera den gemensamma aktiviteten skolbio. Bakgrunden var att allt färre elever gick på skolbions visningar samt att det egna filmskapandet i skolan inte utvecklades i den takt som många lärare och elever önskade. Jag fick uppdraget att inventera den mediepedagogiska verksamheten och leda projekt Film i skolan. Inventeringen genomfördes med enkätundersökningar, studiebesök och intervjuer. Under projekttiden genomfördes utbildningsinsatser och ett nätverk skapades för filmintresserade lärare. Resultatet av inventeringen, möten med lärare, elever, fritidspedagoger och andra som arbetar med film och unga blev ett dokument med förslag till en mediepedagogisk modell för skolorna i Helsingborg. För att du snabbt ska bli inspirerad och få idéer är detta en sammanställning av slutrapporten med fokus på förslag till åtgärder för att utveckla det mediepedagogiska arbetet samt en översikt av aktiviteter som är på gång i Helsingborg och i Skåne. Min förhoppning är att innehållet ska bidra till att film och rörliga bilder blir ett självklart pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Du är varmt välkommen att mejla mig om du har synpunkter. Till slut ett stort tack till alla som delat med sig av kunskaper och erfarenheter. Helsingborg i december 2005 Lina Linde projektledare film i skolan filmare och producent e-post: 3

4 4

5 Så här har vi arbetat Styrgrupp Birgitta Killander, strategisk utvecklare, Kulturförvaltningen Pär Kristoffersson, it-strateg bildningsnämnden Per Sandström, it-strateg bildningsnämnden Lina Linde, projektledare Film i skolan, adjungerad till styrgruppen Referensgrupp Projektledaren bildade en referensgrupp tillsammans med lärare som visat intresse för skolbio och annan filmverksamhet. Gruppen diskuterade bland annat förslag till mediepedagogiska utvecklingsåtgärder och kompetensutveckling. Övergripande mål för projekt Film i skolan Inventera befintlig verksamhet med rörlig bild i skolan. Utveckla former för ett förvaltningsövergripande filmpedagogiskt arbete. Ge förslag till en mediepedagogisk plan för Helsingborg. Utveckla former för eget skapande inom ramen för skolbioverksamheten. Projekt Film i skolan Helsingborg 2005 har utarbetats inom ramen för ett samverkansprojekt mellan kulturnämnden och bildningsnämnden med stöd från Svenska Filminstitutet. 5

6 Skolbio Se film, analysera film och göra film Media i alla former har fått en allt viktigare plats i vardagen. Film konsumerar man oftast snabbt och oreflekterat. Barn och unga behöver verktyg att koda de rörliga bildernas språk och grammatik. Skolan har ett ansvar att bidra till att elever blir medvetna och kritiska mediekonsumenter. Film och medier ska, enligt skolans styrdokument, vara en del av undervisningen på alla nivåer i skolan. Skolbio är en välkänd och uppskattad aktivitet som lämpar sig för alla åldersgrupper. Svenska Filminstitutet har ett nationellt ansvar för att utveckla verksamheten, bland annat när det gäller utgivning av filmpedagogiskt studiematerial. Syftet med skolbio är: att ge filmupplevelse på biograf som en del i skolundervisningen, att skapa intresse för filmen som konstart och biografen som upplevelserum, att med hjälp av till exempel filmanalys stimulera eleverna till fördjupande filmupplevelser och mediekritiskt tänkande och att tematiskt behandla värdegrundsfrågor genom film. Skolbio i Helsingborg är ett samarbete mellan bildningsnämnden och kulturnämnden. Huvuduppgiften är att arrangera subventionerade filmvisningar för grundskole- och gymnasielever. På biograf Röda Kvarn i Helsingborg har skolbio bedrivits av Triangelfilm, på uppdrag av kulturnämnden, mellan åren Avtalet om fortsatt skolbioverksamhet löpte ut vid utgången av 2005 och en fortsättning kommer att behandlas under våren Att se och uppleva film är en dimension. Att lära sig förstå den rörliga bildens språk ger ytterligare en dimension som fördjupas när man själv får möjlighet att uttrycka sig med rörliga bilder. Utrustning och teknik för filmskapande har blivit billigt och enkelt. Många skolor har skaffat kameror och redigeringsutrustning för att eleverna ska få möjlighet att göra videofilm. Arbetet med en produktion kräver samverkan mellan elever och uppmuntrar till problemlösning i grupp. Under de olika faserna i arbetet med planering, inspelning och redigering är det möjligt för ett stort antal elever att vid olika tillfällen spela framträdande roller. 6

7 7

8 Förslag till mediepedagogiska åtgärder för Fortsätt utveckla mediepedagogiken i skolan Film och rörlig bild motiverar och engagerar elever att lära sig mer och intresset bland elever är stort. Många lärare använder sig av film och rörliga bilder som ett självklart pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Skolan ska fortsätta det mediepedagogiska arbete som påbörjats och förbättra förutsättningarna för de lärare som väljer film och rörliga bilder som verktyg i det pedagogiska arbetet. 1 Tillsätt en mediepedagog För att garantera en fortsatt positiv utveckling för film och rörlig bild i Helsingborgs skolor bör en mediepedagog tillsättas. En mediepedagog kan samordna skolornas filmverksamhet och ansvara för utbildning i mediepedagogik inom bildningsnämnden. Mediepedagogen kan vara kontaktperson vid inköp av utrustning och andra mediepedagogiska verktyg. En nära koppling till itavdelningen är att föredra. Till tjänsten kan även finnas uppdrag som att genomföra workshops ute på skolorna, skapa förutsättningar för olika nätverk och samarbeten samt hålla sig uppdaterad om vad som händer på filmfronten i Helsingborg och i regionen samt förmedla detta till skolans lärare. 2 Utbilda lärare Det finns redan lärare som använder film och rörliga bilder i sin undervisning men som vill utveckla sig mer. Det finns lärare som påtalat sitt intresse för film och rörliga bilder men har svårt att få det till att bli en naturlig och självklar del av undervisningen. Det finns även lärare som ser film och rörliga bilder som ytterligare ett kunskapsområde som ska in i ett redan fullspäckat schema och läras ut. En satsning på kompetensutveckling för alla lärare bör ske. De önskemål som framkommit i projekt Film i skolan är kurser som filmanalys, filmredigering och digital storytelling. Kurserna bör samordnas av bildningsnämnden så att så många som möjligt får och kan delta. Kurserna bör erbjudas vid alternativa tillfällen för att öka tillgängligheten. 3 Samordna skolbion Skolbioverksamheten behöver en samordnare som har ett nära samarbete med skolan kring innehåll och former för skolbion. Tillsammans med en referensgrupp av lärare kan skolbiosamordnaren bestämma filmprogrammet för terminen/läsåret, bjuda in till förhandsvisningar, tillhandahålla pedagogiskt material, informera om övriga filmaktiviteter med mera. Varje skola bör utse en kontaktlärare för skolbion. 8

9 att utveckla film och rörlig bild i Helsingborg 4 Utveckla filmvisningarna för skolbion Alla elever i Helsingborg ska ges möjlighet till att se film på bio under skoltid. Lärare som avser att besöka skolbion med sina elever bör få en handledning om hur besöket kan planeras, genomföras och efterarbetas. Besöket på biografen och upplevelsen av filmen blir mer meningsfull om aktiviteten är väl förberedd. Mottagandet på biografen är av stor betydelse. Visningen bör föregås av att skolbiosamordnaren presenterar filmen. Efter filmen kan samordnaren diskutera filminnehåll och visa på hur filmen kan användas i undervisningen. Elever kan även få tillfälle att visas runt i biografen och få veta hur en biograf fungerar. Skola och anordnare av skolbio bör ha en tät dialog om hur skolan utformar biobesöken. Det är av betydelse att biobesöken följs upp med frågor som: Hur upplevde lärare och elever biobesöket? Var ljudet bra? Satt man bekvämt? Hur var stämningen i salongen? Var det något som störde? Om anordnare av skolbio lyssnar på sina besökare är projekt Film i skolan övertygad om att elever och lärare kommer att känna sig mer nöjda och visningarna får ett större uppmärksamhetsvärde. 5 Eget skapande kräver utrustning Teknisk utrustning är ofta det stora hindret i skolan. Det första steget för att möjliggöra eget skapande med film och rörlig bild är att skolan investerar i teknik. Utrustning för filmskapande bör innehålla: kamera, stativ, batteri, mikrofon och redigeringsdator. Kamera Det vanligaste filmformatet kallas dv (Digital Video). Det finns många varianter och prisklasser för dv-kameror. En kamera tänkt att användas i skolan ska först och främst vara enkel att använda och inte ha för många avancerade inställningsfunktioner. Redigering Filmat material överförs via kameran till en dator med redigeringsprogram. Datorn måste ha bra minneskapacitet och grafikkort. Bildningsnämnden har tagit fram en modell på en redigeringsdator som skolorna kan hyra. 6 Skapa visningsrum På skolorna saknas generellt ett bra visningsrum för film. För en mindre kostnad skulle skolorna kunna erbjuda eleverna förmånen att se film med bra bild och ljud. Ett klassrum eller samlingssal kan utrustas med ett hemmabiosystem. Genom att investera i projektor, högtalare och vhs/dvd-spelare, tar man film på allvar och visar att det spelar roll hur bilderna ser ut och hur ljudet låter. Särskilt viktigt att ha bra möjligheter för visning är när eleverna själva gör film. 9

10 10

11 Utdrag från enkätundersökningarna Under projekt Film i skolan genomfördes två enkätundersökningar. Den ena riktade sig till skolledare och områdeschefer och den andra till lärare och pedagoger. Syftet var att dels få en helhetsbild över vilka förutsättningar som finns att använda sig av film och rörliga bilder samt vilket intresse som finns i Helsingborgs skolor. Resultatet ger ingen heltäckande bild men syftet med de utvalda kommentarerna till vissa frågor nedan är att lyfta fram intressanta ställningstaganden. Kommentar till skolledarenkäten De skolledare (43 av 60 skolledare) som svarade på enkäten upplever alla att det finns ett intresse hos personalen att använda film och rörliga bilder i undervisningen. Ungefär hälften uppger att skolan använder sig av skolbio. Lika många uppger att de har viss utrustning att producera film. Utrustningen består mest av tillgång till kamera. Endast 7 skolledare har planer på att utveckla arbetet med film och rörliga bilder. Samtidigt uppger majoriteten av de svarande att de har lärare som är intresserade att utveckla film och rörliga bilder i undervisningen. Kommentar till lärarenkäten Av de lärare som besvarade enkäten känner hälften till skolbio väl eller mycket väl. De nyttjar skolbion och är intresserade att använda film och rörliga bilder i undervisningen. Det genomsnittliga besöket på skolbion är 2 gånger om året. Den andra hälften svarade att de endast delvis, mycket lite eller inte alls känner till skolbio. På frågan hur man använder skolbion svarade många att man först och främst är intresserad av filmer som behandlar ett ämne de undervisar i eller som passar in i undervisningen. Ett vanligt sätt att använda skolbion är att låta eleverna se filmen och redovisa med en recension. Flera lärare analyserar och diskuterar filmen och filmberättandet med klassen. Det framkom vidare att många lärare inte använder sig av filmhandledningen från Svenska Filminstitutet. Film, tv och animationer används av de flesta lärare någon gång i månaden eller någon gång per termin. Det vanligaste är att man hyr film från av-centralen eller refererar till nyhetsinslag, reportage, filmer med mera i undervisningen. Många av lärarna anser att det inte finns tillräcklig utrustning eller att de själva har bristande kunskap för elevernas eget skapande med film. Endast ett fåtal lärare gör praktiska filmövningar (från manus till färdig film) med sina elever. En majoritet ställer sig positiva till att med hjälp av en mediepedagog genomföra praktiska filmprojekt. Om det fanns en medieverkstad utrustad med teknik och tillgång till personal skulle flertalet av lärarna besöka den med sina elever. I hälften av lärarsvaren framgår ett stort intresse för kompetensutveckling inom film och rörlig bild. 11

12 Exempel på arbete med film och rörliga bilder i Helsingborg Hur går arbetet med film och rörliga bilder till ute i skolorna? Det finns ingen övergripande bild men projektet kan ge exempel där man särskilt satsat på film och rörliga bilder. AV-centralen De flesta skolor har avtal med av-centralen. För 90 kr per elev/läsår får man fri tillgång till apparatur och utbildningsmaterial i form av bland annat böcker, filmer, ljudkasseter och dvd-skivor. av-centralen erbjuder även en verkstad där man lagar skolornas tekniska utrustning samt uthyrning av redigeringsrum. Under 2004 hade av-centralen utlån. Filbornaskolans medieprogram En stor satsning gjordes 2005 på medieprogrammet som flyttade in i nya lokaler på Filbornaskolan. Första året prövar eleverna olika inriktningar inom media. Under andra läsåret kan eleverna välja inriktning rörlig bild. Högastensskolan I årskurs 7 kan man välja media som tillval på Högastensskolan. En grupp lärare driver Medieteket och ansvarar för all utrustning. Under sommaren 2005 representerade några högstadieelever skolan vid en filmfestival för unga i Bristol, England. Nicolaiskolan På skolan finns filmvisningslokal och redigeringsutrustning. Eleverna kan välja mellan kurserna Rörlig Bild a och b. Under de senaste åren har Nicolaiskolan haft som mest 5 kurser igång per läsår. Olympiaskolan Det estetiska programmet erbjuder eleverna att välja rörlig bild som tillval. I bildsalen finns redigeringsutrustning och eleverna får själva bestämma hur de ska använda kamera och redigering. Här produceras både dokumentär- och konstfilmer. Multiteket Multiteket är en fritidsverksamhet som drivs av Helsingborgshem. Det finns en filmgrupp som ser och diskuterar film. På Multiteket har några ungdomar gjort en dokumentär om sitt bostadsområde som fått uppmärksamhet vid Videofilmfestivalen pixel, i tidningar och tv. Filmen Where the Dalhem at har inte enbart varit ett projekt för att filma och redigera utan har även handlat om planering och samarbete. Genom att filmen väckt uppmärksamhet har man lärt sig att representera och hur man följer upp projekt genom att prata om filmen. Gustav Adolfs Fritidsgård Under hösten 2005 startade Gustav Adolfs Fritidsgård en filmverksamhet för en grupp ungdomar. Fritidsgården investerade i kamera och hyr redigeringsdator. Ungdomarna får göra allt själva från manus till färdig film. 12

13 ÖVRIGA RumEtt Dunkers Kulturhus RumEtt är en mötesplats för unga där det bland annat anordnas visningar av kortfilm och föreläsningar av yrkesverksamma filmare. Det finns ett videotek med en samling kortfilmer som är tillgängliga för alla. Unga lokala filmares verk visades på Uttrycksfestivalen i september Ångfärjan Ångfärjan är en mötesplats för unga i Helsingborg. Verksamheten erbjuder bland annat filmvisning. Barnens Naturfilmfestival Naturfilmfestivalen genomförs varje år av Miljöverkstaden på Tekniska förvaltningen. Festivalens filmer är producerade av skolklasser med hjälp av professionella filmarbetare. Cinematica Cinematica är en ungdomsfilmklubb inom ramen för skolbio som visar filmer valda av ungdomarna själva. Skånes Videofilmfestival PIXEL pixel i Helsingborg är den regionala uttagningen till Novemberfestivalen i Trollhättan hölls pixel på biograf Röda Kvarn som visade 109 skånska kortfilmer och lockade över 400 besökare. Antirasistiska Filmdagar (ARF) Tänk till var temat på 2005 års Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg och som besöktes av närmare 500 ungdomar. Arrangemanget genomfördes av projekt Film i skolan med stöd av Filmcentrum Syd. Under filmdagarna genomfördes filmvisningar, föreläsningar och seminarium. 13

14 Film för unga i Skåne Film i Skåne Film i Skåne är regionens resurscentrum för film. Syftet är att öka kunskapen om hur film och rörlig bild fungerar, hur man läser och kommunicerar med filmens/bildens språk. Verksamheten innefattar fortbildning av lärare/pedagoger, stöd till eget skapande verksamhet, filmpedagogiska nätverk/samarbete via lmpedagogik.nu samt samarbete med universitet och högskolor kring utbildning. Unga Filmfabriken i Malmö stad Unga Filmfabriken i Malmö fortbildar lärare och utövar filmpedagogik i olika projektformer. Bland annat håller man föreläsningar ute på skolor eller anordnar studiebesök på Filmfabriken. Filmriket i Kristianstad kommun I Kristianstad finns Filmriket vars verksamhet är riktad mot grundskolan och gymnasiet. Eleverna kan komma dit klassvis och få en grundkurs i hur man gör film eller låna utrustning för till exempel en redovisning. Station Next i Filmbyen, Köpenhamn Station Next i Filmbyen är ett filmcentrum för barn och unga. Man erbjuder undervisning, workshops, lägerskolor, studiebesök, utställningar, festivaler, filmvisningar och föredrag med mera för att utveckla och förmedla kunskap om film-, tv- och multimediepedagogik. RåFilm och projekt Stora Söder på Kulturmejeriet i Lund På Kulturmejeriet i Lund öppnade man 2005 idéfabriken Stora Söder för kulturintresserade unga. Stora Söder, som ska vara i 3 år, är ett samarbete mellan Mejeriet, Kultur Skåne (Region Skånes kulturförvaltning) och Lunds kommun. Den ideella filmgruppen RåFilm ansvarar för projektets filmaktiviteter. De anordnar workshops, kurser och visar film. För att nå ut i regionen finns en mobil verksamhet som olika skolor och fritidsgårdar kan beställa. Kulturskolan i Lunds kommun I Lunds kommun finns Kulturskolan som har en animationsverkstad. Den bedrivs av skolbioansvarig på uppdrag av Kulturförvaltningen. Barn och unga anmäler sitt intresse och träffas en gång i veckan och animerar filmer enskilt eller i grupp. FilmCentrum Syd i Malmö FilmCentrum Syd har som ambition att vara en länk mellan de oetablerade och de etablerade, mellan amatörer och professionella inom filmkulturen/branschen. FilmCentrum Syd vill vara en mötesplats för samtal, diskussioner och skapande arbete kring film och andra medier för filmmänniskor ur olika generationer. Medieverkstan i Trelleborgs kommun Medieverkstan i Trelleborg är en del av en ungdomsgårdsverksamhet. Man både ser, analyserar och producerar film. 14

15 Lärare från referensgruppen som du kan kontakta: Pia Zachrison Olympiaskolan och Rönnowska skolan Lärare i Filmkunskap, analyserar film och rörliga bilder på Olympiaskolan och Rönnowska skolan. Har tidigare jobbat som biografföreståndare och skolbioansvarig på Röda Kvarn. ö Malin Servin Magnus Stenbocksskolan Jobbar med film i årskurs 7 9 speciellt i svenska och engelska. Ser mycket film och gör tillsammans med eleverna filmanalyser. Har haft en klass som skrivit recensioner för Helsingborgs Dagblad och jobbar i årskurs 9 med hela den process som ligger bakom en färdig film och har i den vevan låtit eleverna göra egen film. ö Lisa Kron International School of Helsingborg Jobbar med filmen som underlag till att utveckla skrivandet, framförallt beskrivande och kreativt skrivande. Väljer filmer efter tema och de ämnen som klassen håller på med för tillfället. ö Marie Torshed Magnus Stenbocksskolan Undervisar i svenska och engelska på Magnus Stenbocksskolan i Helsingborg. Tittar på film med sina elever och pratar om hur den är uppbyggd, vad som utmärker de olika delarna. Diskuterar genrer och karaktärer. Eleverna har berättat en historia med hjälp av bildmanus. ö Vivi-Ann Eliasson Olympiaskolan Gymnasielärare i svenska som analyserar film med sina elever och låter dem prova på att göra sina egna filmer. Hon ser gärna att eleverna redovisar olika arbeten med hjälp av rörliga bilder och film. ö Magnus Söderberg Filbornaskolan Undervisar på medieprogrammet i Medieproduktion, Rörlig bild a, b, c, Teknik för tv-video, projektarbete och använder rölig bild i alla kurser. ö Susanna Winqvist Campeon Frigymnasium Under årskurs 2 ser och analyserar man film och eleverna ansvarar även ett filmprojekt. ö Kersti Adler Tycho Braheskolan Undervisar i svenska och engelska och låter eleverna se, analysera, diskutera och producera film. Det har till exempel gjorts informationsfilm om svenska seder på engelska. I alla sammanhang fast i skiftande omfattning får eleverna information om kamerahantering, dramaturgi, manusarbete och klippteknik. ö 15

16 Bildningsnämnden 16 februari 2006

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

GENOMFÖRD PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS KULTURFÖRVALTNING OCH FILM STOCKHOLM 2008

GENOMFÖRD PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS KULTURFÖRVALTNING OCH FILM STOCKHOLM 2008 FILM- OCH MEDIEPEDAGOGISK KARTLÄGGNING AV STOCKHOLMS LÄN GENOMFÖRD PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS KULTURFÖRVALTNING OCH FILM STOCKHOLM 2008 RAPPORTFÖRFATTARE: LOTTI FRED INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

FÖR ÅK F-9 Kan finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola

FÖR ÅK F-9 Kan finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola FÖR ÅK F-9 Kan finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE VARFÖR och HUR? Både i och utanför skolan finns ett ständigt växande informationssamhälle som barn

Läs mer

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Filmpedagogiska paket z z SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Förord För att inspirera er att arbeta med Skapande skola har vi tillsammans med filmpedagogerna i Värmland plockat ut några exempel på hur filmpedagogiskt

Läs mer

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus.

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus. Skapande skola Film Att göra film är en fantastik lärprocess. Att göra film är språkutvecklande och engagerande, utmärkt för redovisningar, bra som underlag för diskussioner och det främjar ett mediekritiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Mediotekets AV-medietjänster

Mediotekets AV-medietjänster SID 1 / 5 Mediotekets AV-medietjänster Medioteket erbjuder ett stort och aktuellt utbud av AV-media, lån av kameror och redigeringsstudior samt skolbioverksamhet, vilket beskrivs närmare i bifogad informationsfolder.

Läs mer

20:17 MEDIEpedagogiskt Centrum VBläddra för att öppna

20:17 MEDIEpedagogiskt Centrum VBläddra för att öppna www.jarfalla.se/mpc 20:17 MEDIEpedagogiskt Centrum VBläddra för att öppna Det här är Mediepedagogiskt Centrum Mediepedagogiskt Centrum (MPC) erbjuder kurser och projekt som använder olika mediala uttrycksformer

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg

FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg FriMiT Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg INLEDNING Höstterminen 2014 inleder CMiT:s mediepedagoger i samarbete med fritidspedagogistorna ett skolutvecklingsprojekt: en IKT/mediepedagogisk

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Järfälla Kultur 2016 20:16. MEDIEpedagogiskt Centrum. VBläddra för att öppna

Järfälla Kultur 2016 20:16. MEDIEpedagogiskt Centrum. VBläddra för att öppna Järfälla Kultur 2016 20:16 MEDIEpedagogiskt Centrum VBläddra för att öppna Det här är Mediepedagogiskt Centrum Mediepedagogiskt Centrum (MPC) erbjuder kurser och projekt som använder olika mediala uttrycksformer

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Mediepedagogik i Malmö stad

Mediepedagogik i Malmö stad Mediepedagogik i Malmö stad Utredning om ett mediepedagogiskt program Kortversion Av Daniel Lundquist April 2003 Med stöd av Svenska Filminstitutet Kulturkansliet, Friisgatan 15 B, 214 21 Malmö Kontakt:

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar är en årligen återkommande filmfestival med fokus på mänskliga rättigheter. Vi arrangerar

Läs mer

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt.

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt. SKAPANDE SKOLA Arbeta med film- och medier i skolan Skapande Skola ger möjligheter att arbeta mer med kultur i skolan. Film och rörliga bilder tycker många elever och pedagoger är extra spännnade och utvecklande

Läs mer

Projektrapport Film i Skåne och Högskolan Kristianstad, HUSA. 1. INLEDNING sid 2 2. BAKGRUND 2 3. STUDIEN 3

Projektrapport Film i Skåne och Högskolan Kristianstad, HUSA. 1. INLEDNING sid 2 2. BAKGRUND 2 3. STUDIEN 3 INNEHÅLL 1. INLEDNING sid 2 2. BAKGRUND 2 3. STUDIEN 3 Upplägg och genomförande 3 Beskrivning av studien 4 Syfte och mål 5 Frågeställningar 5 4. SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNUNDERSÖKNINGEN 6 Bromölla 6 Hässleholm

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids

Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids imotion Syfte 1 Målet med denna planering är att introducera appen imotion från Fingerlab i verksamheten i syfte att stimulera till lärande

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Med filmen som språk Metodhandledning

Med filmen som språk Metodhandledning Med filmen som språk Metodhandledning Grav språkstörning Vad innebär det att ha grav språkstörning? Grav språkstörning är en språklig funktionsnedsättning där den språkliga förmågan är nedsatt på olika

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

ANTIRASISTISKA FILMDAGAR Landskrona

ANTIRASISTISKA FILMDAGAR Landskrona ANTIRASISTISKA FILMDAGAR Landskrona 21 22 november 2012 BIO MAXIM ANTIRASISTISKA FILMDAGAR Landskrona 21 22 november 2012 Antirasistiska filmdagar är en tematisk festival med film och samtal kring mänskliga

Läs mer

Filmpedagogik på Broängen

Filmpedagogik på Broängen Filmpedagogik på Broängen Prepared for: Svenska Filminstitutet Prepared by: Jannie Jeppesen FoU Mediepedagog fr 5 dec 2008 Broängen Kärrvagen 20 147 32, Tumba T 0734218600 F 08-53063671 jannie.jeppesen@edu.botkyrka.se

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

ESTETISKA PROGRAMMET SKATEBOARD FOTO & FILM SERIETECKNING FRI KONST

ESTETISKA PROGRAMMET SKATEBOARD FOTO & FILM SERIETECKNING FRI KONST ESTETISKA PROGRAMMET SKATEBOARD FOTO & FILM SERIETECKNING FRI KONST Lina Benatti B2A ESTETISKA PROGRAMMET GY-GEMENSAMMA ÄMNEN Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Matematik 1b Engelska 5 Engelska 6 Samhällskunskap

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-03-26 Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Klass 4 Örnen

Läs mer

f o t o o c h f i l m s e R i e t e c K N i N G s K a t e B o a R d Foto: DD, åk 3 a t e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o s K a t e Pa R K

f o t o o c h f i l m s e R i e t e c K N i N G s K a t e B o a R d Foto: DD, åk 3 a t e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o s K a t e Pa R K f o t o o c h f i l m S E R I E T E C K N I N G S K AT E B O A R D Foto: DD, åk 3 at e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o S K AT E PA R K På Bryggeriets gymnasium läser du Estetiska programmet med

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

RÖRLIGA BILDER I SKOLAN

RÖRLIGA BILDER I SKOLAN SKAPANDE SKOLA 1 RÖRLIGA BILDER I SKOLAN Skapande Skola ger möjligheter att pröva på nya uttryck eller att fördjupa ett befintligt arbete inom rörlig bild. Det finns många aktörer med kunskap och praktisk

Läs mer

Skapande och lärande med medier och it i skolan

Skapande och lärande med medier och it i skolan Skapande och lärande med medier och it i skolan Tisdag den 2 november 2004 på Skolforum, Älvsjömässan Program vid Skolforum 2 november 2004 9.30-12.30 Visioner om skapande och lärande med it och medier

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Skolledare om datorer i arbetet

Skolledare om datorer i arbetet Novus Opinion Skolledare om datorer i arbetet Microsoft 2009-10-26, Projektnummer 1437 Lina Lidell Om undersökningen Syfte: Att kartlägga skolledares och lärares arbetssätt med fokus på rådande förutsättningar

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg.

Alla elever ska vara förtrogna med och på ett enkelt sätt kunna hantera våra digitala verktyg. 2013-09-01 It-plan NKC Lokal IT-strategi Nättrabyskolans övergripande målsättning med användandet av digitala verktyg är att förbereda våra elever inför framtida studier och arbetsliv. Samt vara väl förtrogna

Läs mer

Datum 2011-09-13 Dnr 0902230 2 (3)

Datum 2011-09-13 Dnr 0902230 2 (3) Datum 2011-09-13 Dnr 0902230 2 (3) Civilsamhället Studieförbunden i Skåne bedriver en omfattande språkundervisning som erbjuds allmänheten och som är avgiftsfinansierad. I det utbudet finns danskundervisning

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3 Medieprogrammet Varför Media? Att du går Medieprogrammet innebär inte nödvändigtvis att du blir journalist eller hamnar i TV-branschen. Det finns många andra yrken att välja på. I och med den digitala

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Enkät till lärare. 2. Kön: kvinna man. 1. Kommun: Skola: 3. Jag är förskollärare. fritidspedagog. grundskollärare gymnasielärare

Enkät till lärare. 2. Kön: kvinna man. 1. Kommun: Skola: 3. Jag är förskollärare. fritidspedagog. grundskollärare gymnasielärare Enkät till lärare 1. Kommun: Skola: 2. Kön: kvinna man 3. Jag är förskollärare fritidspedagog grundskollärare gymnasielärare 4. Jag har arbetat inom skola/förskola/fritidshem i 0 5 år 6 10 år mer än 10

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004

Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004 1 Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004 Verksamhetsberättelse 2004 har varit ett mycket positiv och växande år på NBV/Mångkulturell Center. Detta har hänt under året: Förberedande arbete

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Skolbio Borås, Röda Kvarn 1993-2006. Av Ami Lööf

Skolbio Borås, Röda Kvarn 1993-2006. Av Ami Lööf Skolbio Borås, Röda Kvarn 1993-2006 Av Ami Lööf INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD SID 1. INLEDNING 4 2. BORÅS STADS ORGANISATION AV KULTURVERKSAMHETEN 5 3. OM SKOLBIO - FAKTA... 9 4. BORÅS STADS VISIONER OCH

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Nya. sätt att visa och se. film

Nya. sätt att visa och se. film Nya sätt att visa och se film Idag kan vi se film via en mängd visningsfönster: tv, datorer, mobiltelefoner, mediaspelare mm. Trots det ligger antalet biobesök stabilt på ca 15 miljoner per år. Publikundersökningar*

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2015-2016 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-02-25 på förslag av skolnämnden 2007-12-11. Utgiven av: Skolförvaltningen i Trelleborg Foto: Ingrid Wall, Susanne

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna LUST ATT LÄRA MER Särskild utbildning för vuxna SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA - SÄRVUX Våra kurser vänder sig till dig som - har fyllt 20 år - har en kognitiv funktionsnedsättning, eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjarelever såväl som elever som vill fortsätta att fördjupa sig inom ett konstnärligt område.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

Tre modeller för kollegial handledning och verksamhetsbesök

Tre modeller för kollegial handledning och verksamhetsbesök Tre modeller för kollegial handledning och verksamhetsbesök Modell 1: Öppen Co- coaching. Denna modell innebär att två kollegor, på samma villkor, gör besök hos varandra. Det är en s.k. öppenfrågamodell

Läs mer

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013 ANTI RASIST ANTIRASISTISKA 9 11 FILMDAGAR 2013 DEC Ett varmt tack till alla som gjort filmdagarna 2013 möjliga! i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg ARF Malmö Sensus Studieförbund Uppdrag

Läs mer

Stockholm. Box Lunaskolan. Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB/ FRIMÄRKE FÖR PLATS. Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter

Stockholm. Box Lunaskolan. Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB/ FRIMÄRKE FÖR PLATS. Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB/ Box 34 190 100 26 Stockholm Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N Nyfikenheten stimulerad A Aktivitet

Läs mer

Film, analys och eget skapande FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET

Film, analys och eget skapande FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET Film, analys och eget skapande FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET 1 SKAPANDE SKOLA Skapande skola syftar till att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor, för

Läs mer

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän Nyhetsbrev april 2012 Här kan du bland annat läsa om Frame Filmfestival med nyheten Frame Fredag, TalentCampOdense, Filmglappet, Bergmanveckan och Kultur i Väst. Frame Filmfestival Lördag 21 april är det

Läs mer

Bilaga 2 FILMPROJEKTET. Tolerans/intolerans. Kurser. Svenska A 15 p Engelska A 15 p Estetisk verksamhet 10 p Projektarbete 10p.

Bilaga 2 FILMPROJEKTET. Tolerans/intolerans. Kurser. Svenska A 15 p Engelska A 15 p Estetisk verksamhet 10 p Projektarbete 10p. FILMPROJEKTET Tolerans/intolerans Kurser Svenska A 15 p Engelska A 15 p Estetisk verksamhet 10 p Projektarbete 10p Projektledare: & Annika Thomas Syfte Att eleven ska bli en medveten och kritisk konsument

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer