Film i skolan. förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Film i skolan. förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg"

Transkript

1 Film i skolan förslag till utvecklingsstrategier i Helsingborg 1

2 Inledning 3 Film är en väg till lust och lärande Så här har vi arbetat 5 Styrgrupp Referensgrupp Övergripande mål för projekt Film i skolan Skolbio 6 Se film, analysera film och göra film Förslag till mediepedagogiska åtgärder för att utveckla film och rörlig bild i Helsingborg 8-9 Fortsätt utveckla mediepedagogiken i skolan 1 Tillsätt en mediepedagog 2 Utbilda lärare 3 Samordna skolbion 4 Utveckla filmvisningarna för skolbion 5 Eget skapande kräver utrustning 6 Skapa visningsrum Utdrag från enkätundersökningarna 11 Kommentar till skolledarenkäten Kommentar till lärarenkäten Exempel på arbete med film och rörliga bilder i Helsingborg Film för unga i Skåne 14 Lärare från referensgruppen som du kan kontakta 15 PROJEKTTID FÖR FILM I SKOLAN Slutrapport Projekt Film i skolan Helsingborg 2005 kan beställas via ANSVARIG UTGIVARE Kerstin Malm-Andersson, kulturchef, Helsingborgs stad Leif Olin, förvaltningschef bildningsnämnden, Helsingborgs stad REDAKTION & FOTO Birgitta Killander, strategisk utvecklare, Kulturförvaltningen Lina Linde, projektledare Film i Skolan TRYCK, FORM, LAYOUT & REDIGERING Punkt & Pixel Grafiska AB, Malmö 2

3 Inledning Film är en väg till lust och lärande Våren 2005 tog kulturnämnden och bildningsnämnden i Helsingborg ett gemensamt initiativ att följa upp och utvärdera den gemensamma aktiviteten skolbio. Bakgrunden var att allt färre elever gick på skolbions visningar samt att det egna filmskapandet i skolan inte utvecklades i den takt som många lärare och elever önskade. Jag fick uppdraget att inventera den mediepedagogiska verksamheten och leda projekt Film i skolan. Inventeringen genomfördes med enkätundersökningar, studiebesök och intervjuer. Under projekttiden genomfördes utbildningsinsatser och ett nätverk skapades för filmintresserade lärare. Resultatet av inventeringen, möten med lärare, elever, fritidspedagoger och andra som arbetar med film och unga blev ett dokument med förslag till en mediepedagogisk modell för skolorna i Helsingborg. För att du snabbt ska bli inspirerad och få idéer är detta en sammanställning av slutrapporten med fokus på förslag till åtgärder för att utveckla det mediepedagogiska arbetet samt en översikt av aktiviteter som är på gång i Helsingborg och i Skåne. Min förhoppning är att innehållet ska bidra till att film och rörliga bilder blir ett självklart pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Du är varmt välkommen att mejla mig om du har synpunkter. Till slut ett stort tack till alla som delat med sig av kunskaper och erfarenheter. Helsingborg i december 2005 Lina Linde projektledare film i skolan filmare och producent e-post: 3

4 4

5 Så här har vi arbetat Styrgrupp Birgitta Killander, strategisk utvecklare, Kulturförvaltningen Pär Kristoffersson, it-strateg bildningsnämnden Per Sandström, it-strateg bildningsnämnden Lina Linde, projektledare Film i skolan, adjungerad till styrgruppen Referensgrupp Projektledaren bildade en referensgrupp tillsammans med lärare som visat intresse för skolbio och annan filmverksamhet. Gruppen diskuterade bland annat förslag till mediepedagogiska utvecklingsåtgärder och kompetensutveckling. Övergripande mål för projekt Film i skolan Inventera befintlig verksamhet med rörlig bild i skolan. Utveckla former för ett förvaltningsövergripande filmpedagogiskt arbete. Ge förslag till en mediepedagogisk plan för Helsingborg. Utveckla former för eget skapande inom ramen för skolbioverksamheten. Projekt Film i skolan Helsingborg 2005 har utarbetats inom ramen för ett samverkansprojekt mellan kulturnämnden och bildningsnämnden med stöd från Svenska Filminstitutet. 5

6 Skolbio Se film, analysera film och göra film Media i alla former har fått en allt viktigare plats i vardagen. Film konsumerar man oftast snabbt och oreflekterat. Barn och unga behöver verktyg att koda de rörliga bildernas språk och grammatik. Skolan har ett ansvar att bidra till att elever blir medvetna och kritiska mediekonsumenter. Film och medier ska, enligt skolans styrdokument, vara en del av undervisningen på alla nivåer i skolan. Skolbio är en välkänd och uppskattad aktivitet som lämpar sig för alla åldersgrupper. Svenska Filminstitutet har ett nationellt ansvar för att utveckla verksamheten, bland annat när det gäller utgivning av filmpedagogiskt studiematerial. Syftet med skolbio är: att ge filmupplevelse på biograf som en del i skolundervisningen, att skapa intresse för filmen som konstart och biografen som upplevelserum, att med hjälp av till exempel filmanalys stimulera eleverna till fördjupande filmupplevelser och mediekritiskt tänkande och att tematiskt behandla värdegrundsfrågor genom film. Skolbio i Helsingborg är ett samarbete mellan bildningsnämnden och kulturnämnden. Huvuduppgiften är att arrangera subventionerade filmvisningar för grundskole- och gymnasielever. På biograf Röda Kvarn i Helsingborg har skolbio bedrivits av Triangelfilm, på uppdrag av kulturnämnden, mellan åren Avtalet om fortsatt skolbioverksamhet löpte ut vid utgången av 2005 och en fortsättning kommer att behandlas under våren Att se och uppleva film är en dimension. Att lära sig förstå den rörliga bildens språk ger ytterligare en dimension som fördjupas när man själv får möjlighet att uttrycka sig med rörliga bilder. Utrustning och teknik för filmskapande har blivit billigt och enkelt. Många skolor har skaffat kameror och redigeringsutrustning för att eleverna ska få möjlighet att göra videofilm. Arbetet med en produktion kräver samverkan mellan elever och uppmuntrar till problemlösning i grupp. Under de olika faserna i arbetet med planering, inspelning och redigering är det möjligt för ett stort antal elever att vid olika tillfällen spela framträdande roller. 6

7 7

8 Förslag till mediepedagogiska åtgärder för Fortsätt utveckla mediepedagogiken i skolan Film och rörlig bild motiverar och engagerar elever att lära sig mer och intresset bland elever är stort. Många lärare använder sig av film och rörliga bilder som ett självklart pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Skolan ska fortsätta det mediepedagogiska arbete som påbörjats och förbättra förutsättningarna för de lärare som väljer film och rörliga bilder som verktyg i det pedagogiska arbetet. 1 Tillsätt en mediepedagog För att garantera en fortsatt positiv utveckling för film och rörlig bild i Helsingborgs skolor bör en mediepedagog tillsättas. En mediepedagog kan samordna skolornas filmverksamhet och ansvara för utbildning i mediepedagogik inom bildningsnämnden. Mediepedagogen kan vara kontaktperson vid inköp av utrustning och andra mediepedagogiska verktyg. En nära koppling till itavdelningen är att föredra. Till tjänsten kan även finnas uppdrag som att genomföra workshops ute på skolorna, skapa förutsättningar för olika nätverk och samarbeten samt hålla sig uppdaterad om vad som händer på filmfronten i Helsingborg och i regionen samt förmedla detta till skolans lärare. 2 Utbilda lärare Det finns redan lärare som använder film och rörliga bilder i sin undervisning men som vill utveckla sig mer. Det finns lärare som påtalat sitt intresse för film och rörliga bilder men har svårt att få det till att bli en naturlig och självklar del av undervisningen. Det finns även lärare som ser film och rörliga bilder som ytterligare ett kunskapsområde som ska in i ett redan fullspäckat schema och läras ut. En satsning på kompetensutveckling för alla lärare bör ske. De önskemål som framkommit i projekt Film i skolan är kurser som filmanalys, filmredigering och digital storytelling. Kurserna bör samordnas av bildningsnämnden så att så många som möjligt får och kan delta. Kurserna bör erbjudas vid alternativa tillfällen för att öka tillgängligheten. 3 Samordna skolbion Skolbioverksamheten behöver en samordnare som har ett nära samarbete med skolan kring innehåll och former för skolbion. Tillsammans med en referensgrupp av lärare kan skolbiosamordnaren bestämma filmprogrammet för terminen/läsåret, bjuda in till förhandsvisningar, tillhandahålla pedagogiskt material, informera om övriga filmaktiviteter med mera. Varje skola bör utse en kontaktlärare för skolbion. 8

9 att utveckla film och rörlig bild i Helsingborg 4 Utveckla filmvisningarna för skolbion Alla elever i Helsingborg ska ges möjlighet till att se film på bio under skoltid. Lärare som avser att besöka skolbion med sina elever bör få en handledning om hur besöket kan planeras, genomföras och efterarbetas. Besöket på biografen och upplevelsen av filmen blir mer meningsfull om aktiviteten är väl förberedd. Mottagandet på biografen är av stor betydelse. Visningen bör föregås av att skolbiosamordnaren presenterar filmen. Efter filmen kan samordnaren diskutera filminnehåll och visa på hur filmen kan användas i undervisningen. Elever kan även få tillfälle att visas runt i biografen och få veta hur en biograf fungerar. Skola och anordnare av skolbio bör ha en tät dialog om hur skolan utformar biobesöken. Det är av betydelse att biobesöken följs upp med frågor som: Hur upplevde lärare och elever biobesöket? Var ljudet bra? Satt man bekvämt? Hur var stämningen i salongen? Var det något som störde? Om anordnare av skolbio lyssnar på sina besökare är projekt Film i skolan övertygad om att elever och lärare kommer att känna sig mer nöjda och visningarna får ett större uppmärksamhetsvärde. 5 Eget skapande kräver utrustning Teknisk utrustning är ofta det stora hindret i skolan. Det första steget för att möjliggöra eget skapande med film och rörlig bild är att skolan investerar i teknik. Utrustning för filmskapande bör innehålla: kamera, stativ, batteri, mikrofon och redigeringsdator. Kamera Det vanligaste filmformatet kallas dv (Digital Video). Det finns många varianter och prisklasser för dv-kameror. En kamera tänkt att användas i skolan ska först och främst vara enkel att använda och inte ha för många avancerade inställningsfunktioner. Redigering Filmat material överförs via kameran till en dator med redigeringsprogram. Datorn måste ha bra minneskapacitet och grafikkort. Bildningsnämnden har tagit fram en modell på en redigeringsdator som skolorna kan hyra. 6 Skapa visningsrum På skolorna saknas generellt ett bra visningsrum för film. För en mindre kostnad skulle skolorna kunna erbjuda eleverna förmånen att se film med bra bild och ljud. Ett klassrum eller samlingssal kan utrustas med ett hemmabiosystem. Genom att investera i projektor, högtalare och vhs/dvd-spelare, tar man film på allvar och visar att det spelar roll hur bilderna ser ut och hur ljudet låter. Särskilt viktigt att ha bra möjligheter för visning är när eleverna själva gör film. 9

10 10

11 Utdrag från enkätundersökningarna Under projekt Film i skolan genomfördes två enkätundersökningar. Den ena riktade sig till skolledare och områdeschefer och den andra till lärare och pedagoger. Syftet var att dels få en helhetsbild över vilka förutsättningar som finns att använda sig av film och rörliga bilder samt vilket intresse som finns i Helsingborgs skolor. Resultatet ger ingen heltäckande bild men syftet med de utvalda kommentarerna till vissa frågor nedan är att lyfta fram intressanta ställningstaganden. Kommentar till skolledarenkäten De skolledare (43 av 60 skolledare) som svarade på enkäten upplever alla att det finns ett intresse hos personalen att använda film och rörliga bilder i undervisningen. Ungefär hälften uppger att skolan använder sig av skolbio. Lika många uppger att de har viss utrustning att producera film. Utrustningen består mest av tillgång till kamera. Endast 7 skolledare har planer på att utveckla arbetet med film och rörliga bilder. Samtidigt uppger majoriteten av de svarande att de har lärare som är intresserade att utveckla film och rörliga bilder i undervisningen. Kommentar till lärarenkäten Av de lärare som besvarade enkäten känner hälften till skolbio väl eller mycket väl. De nyttjar skolbion och är intresserade att använda film och rörliga bilder i undervisningen. Det genomsnittliga besöket på skolbion är 2 gånger om året. Den andra hälften svarade att de endast delvis, mycket lite eller inte alls känner till skolbio. På frågan hur man använder skolbion svarade många att man först och främst är intresserad av filmer som behandlar ett ämne de undervisar i eller som passar in i undervisningen. Ett vanligt sätt att använda skolbion är att låta eleverna se filmen och redovisa med en recension. Flera lärare analyserar och diskuterar filmen och filmberättandet med klassen. Det framkom vidare att många lärare inte använder sig av filmhandledningen från Svenska Filminstitutet. Film, tv och animationer används av de flesta lärare någon gång i månaden eller någon gång per termin. Det vanligaste är att man hyr film från av-centralen eller refererar till nyhetsinslag, reportage, filmer med mera i undervisningen. Många av lärarna anser att det inte finns tillräcklig utrustning eller att de själva har bristande kunskap för elevernas eget skapande med film. Endast ett fåtal lärare gör praktiska filmövningar (från manus till färdig film) med sina elever. En majoritet ställer sig positiva till att med hjälp av en mediepedagog genomföra praktiska filmprojekt. Om det fanns en medieverkstad utrustad med teknik och tillgång till personal skulle flertalet av lärarna besöka den med sina elever. I hälften av lärarsvaren framgår ett stort intresse för kompetensutveckling inom film och rörlig bild. 11

12 Exempel på arbete med film och rörliga bilder i Helsingborg Hur går arbetet med film och rörliga bilder till ute i skolorna? Det finns ingen övergripande bild men projektet kan ge exempel där man särskilt satsat på film och rörliga bilder. AV-centralen De flesta skolor har avtal med av-centralen. För 90 kr per elev/läsår får man fri tillgång till apparatur och utbildningsmaterial i form av bland annat böcker, filmer, ljudkasseter och dvd-skivor. av-centralen erbjuder även en verkstad där man lagar skolornas tekniska utrustning samt uthyrning av redigeringsrum. Under 2004 hade av-centralen utlån. Filbornaskolans medieprogram En stor satsning gjordes 2005 på medieprogrammet som flyttade in i nya lokaler på Filbornaskolan. Första året prövar eleverna olika inriktningar inom media. Under andra läsåret kan eleverna välja inriktning rörlig bild. Högastensskolan I årskurs 7 kan man välja media som tillval på Högastensskolan. En grupp lärare driver Medieteket och ansvarar för all utrustning. Under sommaren 2005 representerade några högstadieelever skolan vid en filmfestival för unga i Bristol, England. Nicolaiskolan På skolan finns filmvisningslokal och redigeringsutrustning. Eleverna kan välja mellan kurserna Rörlig Bild a och b. Under de senaste åren har Nicolaiskolan haft som mest 5 kurser igång per läsår. Olympiaskolan Det estetiska programmet erbjuder eleverna att välja rörlig bild som tillval. I bildsalen finns redigeringsutrustning och eleverna får själva bestämma hur de ska använda kamera och redigering. Här produceras både dokumentär- och konstfilmer. Multiteket Multiteket är en fritidsverksamhet som drivs av Helsingborgshem. Det finns en filmgrupp som ser och diskuterar film. På Multiteket har några ungdomar gjort en dokumentär om sitt bostadsområde som fått uppmärksamhet vid Videofilmfestivalen pixel, i tidningar och tv. Filmen Where the Dalhem at har inte enbart varit ett projekt för att filma och redigera utan har även handlat om planering och samarbete. Genom att filmen väckt uppmärksamhet har man lärt sig att representera och hur man följer upp projekt genom att prata om filmen. Gustav Adolfs Fritidsgård Under hösten 2005 startade Gustav Adolfs Fritidsgård en filmverksamhet för en grupp ungdomar. Fritidsgården investerade i kamera och hyr redigeringsdator. Ungdomarna får göra allt själva från manus till färdig film. 12

13 ÖVRIGA RumEtt Dunkers Kulturhus RumEtt är en mötesplats för unga där det bland annat anordnas visningar av kortfilm och föreläsningar av yrkesverksamma filmare. Det finns ett videotek med en samling kortfilmer som är tillgängliga för alla. Unga lokala filmares verk visades på Uttrycksfestivalen i september Ångfärjan Ångfärjan är en mötesplats för unga i Helsingborg. Verksamheten erbjuder bland annat filmvisning. Barnens Naturfilmfestival Naturfilmfestivalen genomförs varje år av Miljöverkstaden på Tekniska förvaltningen. Festivalens filmer är producerade av skolklasser med hjälp av professionella filmarbetare. Cinematica Cinematica är en ungdomsfilmklubb inom ramen för skolbio som visar filmer valda av ungdomarna själva. Skånes Videofilmfestival PIXEL pixel i Helsingborg är den regionala uttagningen till Novemberfestivalen i Trollhättan hölls pixel på biograf Röda Kvarn som visade 109 skånska kortfilmer och lockade över 400 besökare. Antirasistiska Filmdagar (ARF) Tänk till var temat på 2005 års Antirasistiska Filmdagar i Helsingborg och som besöktes av närmare 500 ungdomar. Arrangemanget genomfördes av projekt Film i skolan med stöd av Filmcentrum Syd. Under filmdagarna genomfördes filmvisningar, föreläsningar och seminarium. 13

14 Film för unga i Skåne Film i Skåne Film i Skåne är regionens resurscentrum för film. Syftet är att öka kunskapen om hur film och rörlig bild fungerar, hur man läser och kommunicerar med filmens/bildens språk. Verksamheten innefattar fortbildning av lärare/pedagoger, stöd till eget skapande verksamhet, filmpedagogiska nätverk/samarbete via lmpedagogik.nu samt samarbete med universitet och högskolor kring utbildning. Unga Filmfabriken i Malmö stad Unga Filmfabriken i Malmö fortbildar lärare och utövar filmpedagogik i olika projektformer. Bland annat håller man föreläsningar ute på skolor eller anordnar studiebesök på Filmfabriken. Filmriket i Kristianstad kommun I Kristianstad finns Filmriket vars verksamhet är riktad mot grundskolan och gymnasiet. Eleverna kan komma dit klassvis och få en grundkurs i hur man gör film eller låna utrustning för till exempel en redovisning. Station Next i Filmbyen, Köpenhamn Station Next i Filmbyen är ett filmcentrum för barn och unga. Man erbjuder undervisning, workshops, lägerskolor, studiebesök, utställningar, festivaler, filmvisningar och föredrag med mera för att utveckla och förmedla kunskap om film-, tv- och multimediepedagogik. RåFilm och projekt Stora Söder på Kulturmejeriet i Lund På Kulturmejeriet i Lund öppnade man 2005 idéfabriken Stora Söder för kulturintresserade unga. Stora Söder, som ska vara i 3 år, är ett samarbete mellan Mejeriet, Kultur Skåne (Region Skånes kulturförvaltning) och Lunds kommun. Den ideella filmgruppen RåFilm ansvarar för projektets filmaktiviteter. De anordnar workshops, kurser och visar film. För att nå ut i regionen finns en mobil verksamhet som olika skolor och fritidsgårdar kan beställa. Kulturskolan i Lunds kommun I Lunds kommun finns Kulturskolan som har en animationsverkstad. Den bedrivs av skolbioansvarig på uppdrag av Kulturförvaltningen. Barn och unga anmäler sitt intresse och träffas en gång i veckan och animerar filmer enskilt eller i grupp. FilmCentrum Syd i Malmö FilmCentrum Syd har som ambition att vara en länk mellan de oetablerade och de etablerade, mellan amatörer och professionella inom filmkulturen/branschen. FilmCentrum Syd vill vara en mötesplats för samtal, diskussioner och skapande arbete kring film och andra medier för filmmänniskor ur olika generationer. Medieverkstan i Trelleborgs kommun Medieverkstan i Trelleborg är en del av en ungdomsgårdsverksamhet. Man både ser, analyserar och producerar film. 14

15 Lärare från referensgruppen som du kan kontakta: Pia Zachrison Olympiaskolan och Rönnowska skolan Lärare i Filmkunskap, analyserar film och rörliga bilder på Olympiaskolan och Rönnowska skolan. Har tidigare jobbat som biografföreståndare och skolbioansvarig på Röda Kvarn. ö Malin Servin Magnus Stenbocksskolan Jobbar med film i årskurs 7 9 speciellt i svenska och engelska. Ser mycket film och gör tillsammans med eleverna filmanalyser. Har haft en klass som skrivit recensioner för Helsingborgs Dagblad och jobbar i årskurs 9 med hela den process som ligger bakom en färdig film och har i den vevan låtit eleverna göra egen film. ö Lisa Kron International School of Helsingborg Jobbar med filmen som underlag till att utveckla skrivandet, framförallt beskrivande och kreativt skrivande. Väljer filmer efter tema och de ämnen som klassen håller på med för tillfället. ö Marie Torshed Magnus Stenbocksskolan Undervisar i svenska och engelska på Magnus Stenbocksskolan i Helsingborg. Tittar på film med sina elever och pratar om hur den är uppbyggd, vad som utmärker de olika delarna. Diskuterar genrer och karaktärer. Eleverna har berättat en historia med hjälp av bildmanus. ö Vivi-Ann Eliasson Olympiaskolan Gymnasielärare i svenska som analyserar film med sina elever och låter dem prova på att göra sina egna filmer. Hon ser gärna att eleverna redovisar olika arbeten med hjälp av rörliga bilder och film. ö Magnus Söderberg Filbornaskolan Undervisar på medieprogrammet i Medieproduktion, Rörlig bild a, b, c, Teknik för tv-video, projektarbete och använder rölig bild i alla kurser. ö Susanna Winqvist Campeon Frigymnasium Under årskurs 2 ser och analyserar man film och eleverna ansvarar även ett filmprojekt. ö Kersti Adler Tycho Braheskolan Undervisar i svenska och engelska och låter eleverna se, analysera, diskutera och producera film. Det har till exempel gjorts informationsfilm om svenska seder på engelska. I alla sammanhang fast i skiftande omfattning får eleverna information om kamerahantering, dramaturgi, manusarbete och klippteknik. ö 15

16 Bildningsnämnden 16 februari 2006

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Filmpedagogiska paket z z SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Förord För att inspirera er att arbeta med Skapande skola har vi tillsammans med filmpedagogerna i Värmland plockat ut några exempel på hur filmpedagogiskt

Läs mer

Mediotekets AV-medietjänster

Mediotekets AV-medietjänster SID 1 / 5 Mediotekets AV-medietjänster Medioteket erbjuder ett stort och aktuellt utbud av AV-media, lån av kameror och redigeringsstudior samt skolbioverksamhet, vilket beskrivs närmare i bifogad informationsfolder.

Läs mer

Mediepedagogik i Malmö stad

Mediepedagogik i Malmö stad Mediepedagogik i Malmö stad Utredning om ett mediepedagogiskt program Kortversion Av Daniel Lundquist April 2003 Med stöd av Svenska Filminstitutet Kulturkansliet, Friisgatan 15 B, 214 21 Malmö Kontakt:

Läs mer

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt.

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt. SKAPANDE SKOLA Arbeta med film- och medier i skolan Skapande Skola ger möjligheter att arbeta mer med kultur i skolan. Film och rörliga bilder tycker många elever och pedagoger är extra spännnade och utvecklande

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus.

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus. Skapande skola Film Att göra film är en fantastik lärprocess. Att göra film är språkutvecklande och engagerande, utmärkt för redovisningar, bra som underlag för diskussioner och det främjar ett mediekritiskt

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän Nyhetsbrev april 2012 Här kan du bland annat läsa om Frame Filmfestival med nyheten Frame Fredag, TalentCampOdense, Filmglappet, Bergmanveckan och Kultur i Väst. Frame Filmfestival Lördag 21 april är det

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Film, analys och eget skapande FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET

Film, analys och eget skapande FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET Film, analys och eget skapande FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET 1 SKAPANDE SKOLA Skapande skola syftar till att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor, för

Läs mer

FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET

FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE FÖR FÖRSKOLA TILL GYMNASIET 1 FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE VARFÖR och HUR? Både i och utanför skolan finns ett ständigt växande informationssamhälle som barn och unga behöver

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004

Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004 1 Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004 Verksamhetsberättelse 2004 har varit ett mycket positiv och växande år på NBV/Mångkulturell Center. Detta har hänt under året: Förberedande arbete

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3 Medieprogrammet Varför Media? Att du går Medieprogrammet innebär inte nödvändigtvis att du blir journalist eller hamnar i TV-branschen. Det finns många andra yrken att välja på. I och med den digitala

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

RÖRLIGA BILDER I SKOLAN

RÖRLIGA BILDER I SKOLAN SKAPANDE SKOLA 1 RÖRLIGA BILDER I SKOLAN Skapande Skola ger möjligheter att pröva på nya uttryck eller att fördjupa ett befintligt arbete inom exempelvis rörlig bild. Det finns många aktörer med kunskap

Läs mer

FILM I HELSINGBORG OCH NORDVÄSTSKÅNE

FILM I HELSINGBORG OCH NORDVÄSTSKÅNE FILM I HELSINGBORG OCH NORDVÄSTSKÅNE en rapport av Lotta Andgren Lotta Andgren 073-6855038 042-182533 Mellersta Stenbocksgatan 39 254 42 HELSINGBORG lotta_andgren@hotmail.com Denna rapport är utförd på

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-03-26 Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Klass 4 Örnen

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013 ANTI RASIST ANTIRASISTISKA 9 11 FILMDAGAR 2013 DEC Ett varmt tack till alla som gjort filmdagarna 2013 möjliga! i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg ARF Malmö Sensus Studieförbund Uppdrag

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

FÖR ÅK F-9. Kan finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola. FILmPAKet FrÅn FILmCentrum FILm AnALYS eget SKAPAnDe

FÖR ÅK F-9. Kan finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola. FILmPAKet FrÅn FILmCentrum FILm AnALYS eget SKAPAnDe FÖR ÅK F-9 Kan finansieras genom Kulturrådets stöd för Skapande skola FILmPAKet FrÅn FILmCentrum FILm AnALYS eget SKAPAnDe FILM, ANALYS OCH EGET SKAPANDE VARFÖR och HUR? Både i och utanför skolan finns

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

FILM- OCH MEDIEPEDAGOGISK PLAN RAPPORT FILM- OCH MEDIESATSNINGAR FÖR BARN- OCH UTBILDNINGFÖRVALTNINGEN I GOTLANDS KOMMUN 2008-2010 OCH

FILM- OCH MEDIEPEDAGOGISK PLAN RAPPORT FILM- OCH MEDIESATSNINGAR FÖR BARN- OCH UTBILDNINGFÖRVALTNINGEN I GOTLANDS KOMMUN 2008-2010 OCH FILM- OCH MEDIEPEDAGOGISK PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGFÖRVALTNINGEN I GOTLANDS KOMMUN 2008-2010 OCH RAPPORT FILM- OCH MEDIESATSNINGAR RÖRANDE BARN OCH UNGA I REGION GOTLAND Innehålls örteckning FILM

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

MORGONDAGENS BIOBESÖKARE I GÄVLEBORG ARTIKEL BASERAD PÅ EN PUBLIKUNDERSÖKNING OM FILM- OCH BIOGRAFENGAGEMANGET I REGION GÄVLEBORG: ATT FÅNGA EN PUBLIK

MORGONDAGENS BIOBESÖKARE I GÄVLEBORG ARTIKEL BASERAD PÅ EN PUBLIKUNDERSÖKNING OM FILM- OCH BIOGRAFENGAGEMANGET I REGION GÄVLEBORG: ATT FÅNGA EN PUBLIK SOFIA JOHNSSON BJÖRN LJUNG MORGONDAGENS BIOBESÖKARE I GÄVLEBORG ARTIKEL BASERAD PÅ EN PUBLIKUNDERSÖKNING OM FILM- OCH BIOGRAFENGAGEMANGET I REGION GÄVLEBORG: ATT FÅNGA EN PUBLIK MORGONDAGENS BIOBESÖKARE

Läs mer

Idéer och tankar kring hur man kan arbeta vidare efter att ha sett Obanteaterns pjäs Kan man! hösten 2009.

Idéer och tankar kring hur man kan arbeta vidare efter att ha sett Obanteaterns pjäs Kan man! hösten 2009. Malmö stad Kultur för barn och unga Idéer och tankar kring hur man kan arbeta vidare efter att ha sett Obanteaterns pjäs Kan man! hösten 2009. Kultur för barn och unga, vill väcka barns och ungas lust

Läs mer

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31)

Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik KN-2015-2304 (Ds 2015:31) 1 (7) Datum 2015-07-08 Vår referens Elisabeth Lundgren Kulturdirektör Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ann Körling Filmutvecklare ann.korling@malmo.se Remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Kungsbacka 2001 2003. Lotta Lundberg och Pia-Mari Räihä

Kungsbacka 2001 2003. Lotta Lundberg och Pia-Mari Räihä SCENER FRÅN ETT MEDIEPEDAGOGISKT UTVECKLINGSARBETE Kungsbacka 2001 2003 Lotta Lundberg och Pia-Mari Räihä KUNGSBACKA KOMMUN Kulturförvaltningen Förskole- och grundskoleförvaltningen 1 Kungsbacka kommun

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 2014-06-23 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD),

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Elevens val för årskurs 7-8 Läsåret 2013-2014

Elevens val för årskurs 7-8 Läsåret 2013-2014 Elevens val för årskurs 7-8 Läsåret 2013-2014 Tiden för elevens val är 90 min/vecka. Du kan antingen fördjupa dig i ett ämnesområde halva läsåret dvs en termin eller hela läsåret dvs två terminer. Elevens

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Medieprogrammet. sturegymnasiet

Medieprogrammet. sturegymnasiet Medieprogrammet sturegymnasiet medieprogrammet kommunicerar mera Medieprogrammet vänder sig till dig som vill syssla med kommunikation i olika former. Du får en utbildning som ger högskolebehörighet,

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

ETTOR OCH NOLLOR. Av Börje Rönnqvist. Börje Rönnqvist Västerås Stad proaros Ung Kultur 721 87 Västerås tel 021-39 10 60 borje.ronnqvist@vasteras.

ETTOR OCH NOLLOR. Av Börje Rönnqvist. Börje Rönnqvist Västerås Stad proaros Ung Kultur 721 87 Västerås tel 021-39 10 60 borje.ronnqvist@vasteras. ETTOR OCH NOLLOR EN KARTLÄGGNING AV GRUNDSKOLORNAS ARBETE MED FILM OCH MEDIA I VÄSTERÅS SKOLÅRET 2006 2007 Av Börje Rönnqvist Ingår i proaros Västerås Stad Börje Rönnqvist Västerås Stad proaros Ung Kultur

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet)

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet) PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIMprojektet) BILAGA 3:1 Handlingsplan Efter mallen från 2009 följer tre exempel på skolors ifyllda handlingsplaner UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Grundskoleavdelningen

Läs mer

Film i Väst Barn och Ungdom

Film i Väst Barn och Ungdom FILM OCH MEDIA Film i Väst Box 134 461 23 Trollhättan Tel 0520 49 09 00 Fax 0520 49 09 01 www.filmivast.se Film i Väst Barn och Ungdom Jens Lanestrand Visningskonsulent Skolbio jens.lanestrand@filmivast.se

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport AV-Media Kronoberg Mathias Ahrn Kungsmad Eva-Maria Johnsson Susanna Henningsson Iréne Wirdelöv Per-Håkan Jonestrand Teleborgs Centrum

Läs mer

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018

Ansökan om kulturstrategiskt utvecklingsstöd för åren 2016-2018 Filmbryggan, Polstjärnegatan 14, 417 56 Göteborg, organisationsnummer 80 24 13-3137, Telefon 031-48 12 70, e-post; info@filmbryggan.se, Plusgiro104 06 27-0 Hemsida www.filmbryggan.se Till Västra Götalandsregionen

Läs mer

Pedagogiska bilder med hjälp av datorn

Pedagogiska bilder med hjälp av datorn Utvecklingsprojekt ITiS Ht-02/Vt-03 Pedagogiska bilder med hjälp av datorn Rut Holmström Åsa Klinthage Susanne Kittel Victoria Nilsson Annette Norling 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund 3 2. Syfte.5 3.

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

En skola för alla. Mot en inkluderande skola. Rapport från arbetsgruppen 20100526

En skola för alla. Mot en inkluderande skola. Rapport från arbetsgruppen 20100526 En skola för alla Mot en inkluderande skola Rapport från arbetsgruppen 20100526 Inkludering integrering g Inkludering: miljön anpassas efter elevens behov. Integrering: eleven anpassar sig till miljön.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer