Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(29) Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby ande Kristina Valtersson (c) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Birgitta Lagerlund (m) Tomas Lundberg (m) Kerstin Haraldsson (c) Ylva Särnmark (fp) Malin Månsson (s) Leif Olsson (s) Ewa Svensson (s) Omid Hassib (v) Anna-Mi Kullman (sd) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers. Övriga deltagare: Monica Fredriksson (c), Johannes Chen (kd), Monica Jansson (s), Thomas Svensson (s), och Johan Palmqvist (mp) ersättare, Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Göran Fridh och Björn Petersson sektionschefer, Daniel Johannesson alkoholhandläggare, Eva Robertsson ekonom Utses att justera: Ingrid Karlsson Justeringens plats och tid: Kommunledningsförvaltningen Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: Ordförande: Justerande: Kristina Valtersson Ingrid Karlsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Socialnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Ann Hermansson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(29) Innehållsförteckning 131 Justering av dagordningen Redovisning av delegationsärende, Handikappomsorgen Redovisning av delegationsärende, Individ - och familjeomsorgen Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut, Dnr / Redovisning av den grupp som har de längsta bidragstiderna inom det ekonomiska biståndet Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2011, förslag till revidering KRIF - Ansökan om permanent tillstånd till slutet sällskap servera vin och sprit, Kockumshallen Yttrande över remiss - Betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) Tertialuppföljning II per den 31 augusti Förslag till ändring i budget Aktuellt i verksamheten Rapportering av anmälda fel och brister inom Handikappomsorgen Delegationsbeslut Skrivelser och delgivning mm Övriga frågor

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(29) 131 Justering av dagordningen. Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att det inkommit ett extra ärende till dagens sammanträde, Yttrande över ej verkställt beslut. Socialnämnden beslutar att godkänna justering av dagordningen och att ärendet tas upp för behandling på dagens sammanträde.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(29) 132 Redovisning av delegationsärende, Handikappomsorgen. Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redogör för ett delegationsbeslut avseende insatser från Sociala Öppenvårdsteamet enligt 4 kap 1 SoL. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamot Leif Olsson, S, samt ersättare Thomas Svensson, S. Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendet är handlagt enligt delegationsordningen.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(29) 133 Redovisning av delegationsärende, Individ - och familjeomsorgen. Sektionschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut avseende ekonomiskt bistånd. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Ingrid Karlsson, S, Ylva Särnmark, FP, Birgitta Lagerlund, M samt ersättare Monica Fredriksson, C. Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendena är handlagda enligt delegationsordningen.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(29) 2011/ Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut, Dnr /2011. Verksamhetschef Eira Bring föredrar ett yttrande i ärende avseende ett ej verkställt beslut av kontaktperson som gått två dagar över tiden. Socialstyrelsen har begärt in yttrande och handlingar i ärendet. Socialnämnden beslutar att låta yttrandet vara nämndens svar i ärendet och översända detsamma till Socialstyrelsen. Exp. Socialstyrelsen

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(29) 2011/ Redovisning av den grupp som har de längsta bidragstiderna inom det ekonomiska biståndet. Sektionschef Göran Fridh föredrar ärendet som han fått i uppdrag av Socialnämnden, 119, att redovisa. Sammanfattning Redovisningen visar de som fått försörjningsstöd sedan Det är 39 ärenden, 47 bidragstagare, varav 25 är män och 22 är kvinnor, ålder mellan år. Arbetslösa 20 st, varav 11 är i arbetsmarknadsåtgärd/socialbidragspraktik Pension 8 st Sjukskrivna 7 st Missbruk 5 st Arbetshinder 4 st Föräldralediga 3 st (Vårdbidrag 100 % 1 st) De tas ett nytt beslut varje månad för var och en av bidragstagarna. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Tomas Lundberg, M, Anna-Mi Kullman, SD, Omid Hassib, V, Ylva Särnmark, FP, Malin Månson, S, Leif Olsson, S, ersättare Johannes Chen, KD, verksamhetschef Eira Bring samt förvaltningschef Birgitta Ratcovich. Tomas Lundberg, M, framför önskemål om att en redovisning ska göras, lik den som nämnden får avseende delegationsbesluten inom Individ- och familjeomsorgen, tex 3 ärende varje månad när det gäller de längre bidragstiderna/tagarna. Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. Att en redovisning av tre ärenden avseende de som haft bidrag längst inom det ekonomiska biståndet ska ske varje månad. Exp. Göran Fridh

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(29) 2010/ Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2011, förslag till revidering. sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till förändring av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Sektionschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: Sammanfattning Svårigheten att få och behålla en hyreslägenhet har ökat för personer som har kontakt med Socialtjänsten. Olika former av tvister med hyresvärdar blir allt vanligare. Att ge möjlighet för socialbidragstagare att var medlemmar i hyresgästföreningen och därmed få tillgång till juridisk rådgivning och stöd, skulle stärka deras ställning på bostadsmarkanden. Förslag till ny punkt i Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 4:4 Hyresgästförening Avgift för medlemskap i hyresgästföreningen beviljas till personer bosatta i hyreslägenhet. Kostnad: Kostnaden för medlemskap i hyresgästföreningen uppgår till kr/mån. Om en tredjedel av hushållen utnyttjar möjligheten att bli medlem i hyresgästföreningen uppskattas kostnaden/år till ca 90 tkr. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att ändra, Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, enligt ovan. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Malin Månsson, S, Ylva Särnmark, FP, Birgitta Lagerlund, M, Åsa Evaldsson, M Tomas Lundberg, M, Leif Olsson, S, Anna-Mi Kullman, SD, ersättare Thomas Svensson, S, samt verksamhetschef Eira Bring. Yrkanden Birgitta Lagerlund, M yrkar med instämmande av Anna-Mi Kullman, SD, och Ylva Särnmark, FP, avslag på förslaget med hänsyn tagen till Socialnämndens ekonomiska situation. Malin Månsson, S, yrkar med instämmande av Leif Olsson, S, bifall till tjänstemannaförslaget.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(29) Propositionsordning Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Socialnämnden beslutar bifalla Malin Månssons, S, yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: Ja-röst för bifall till Malin Månssons, S, yrkande. Nej- röst för bifall till Birgitta Lagerlunds, M, yrkande. Omröstningsresultat Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, sex (6) ja-röster och sju (7) nejröster. Socialnämnden beslutar enligt Birgitta Lagerlunds, M, yrkande. Socialnämnden beslutar att avslå förslaget, om ändring i Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, med hänsyn tagen till Socialnämndens ekonomiska situation. Exp. Göran Fridh

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(29) 2011/ KRIF - Ansökan om permanent tillstånd till slutet sällskap servera vin och sprit, Kockumshallen. sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande i ärendet - Ansökan om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker i slutet sällskap Kallinge Ronneby Ishockeyförening, Kallinge. 2 Handling Ansökan om permanent tillstånd att till slutet sällskap servera vin och öl, Kockumshallen, Kallinge Ronneby ishockeyförening. Alkoholhandläggare Daniel Johannesson föredrar ärendet tillsammans med sektionschef Björn Petersson. Sammanfattning Kallinge Ronneby Ishockey förening har hos Socialnämnden i Ronneby kommun ansökt om stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 1 första stycket alkohollagen (2010:1622) för att servera starköl och vin till slutet sällskap vid ovan rubricerat serveringsställe. Den sökta serveringstiden är kl Utredning Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet Serveringen av öl, vin och andra jästa alkoholdrycker är tänkt att ske i ishallens cafeteria som ligger på plan två i anslutning till hemmasupporterläktaren. Cafeterian är inredd med bord och stolar och har ett kök med serveringsluckor ut mot cafeterian, serveringen kommer att ske ur luckorna. Köket som finns kommer att användas för att laga hamburgare, korv och att koka kaffe i. Den lagade eller på annat sätt tillredda maten som skall tillhandahållas kommer att tas från Bergslagskrogen och dukas upp ute i cafeterian i bufféform. Utredaren besökte lokalerna tillsammans med Miljö- och Hälsoskyddsenheten. Utredaren gör bedömningen att köket kommer att fungera bra att servera ur. Klubbens styrelseordförande och Magnus Wernström hade planer på att dela av lokalen med skärmväggar så att sponsorerna och medlemmarna i VIP klubben kan hållas åtskiljda. Räddningstjänsten i Östra Blekinge har inte bara besiktigat den tänkta serveringslokalen utan hela Kockumshallen. Man har inkommit med remissvar i ärendet som visar på vissa brister ute i ishallen som måste åtgärdas, bland annat så skall en ny utrymningsväg tas upp i det norra hörnet av hallen. Man kan enligt Räddningstjänsten inte se cafeterian som en fristående del av hallen, således måste hela hallen bedömas som brandsäker innan serveringstillstånd kan medges. Besiktning av vidtagna åtgärder kommer ske , Räddningstjänsten kommer sedan meddela utredaren huruvida lokalen kan anses vara brandsäker.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(29) Verksamhetens inriktning och omfattning Serveringen skall endast ske i samband med A-lags matcher och den sökta serveringstiden är kl , men man kommer enligt sökanden troligtvis inte att ha serveringen öppen mer än 5 timmar per match. Det spelas ungefär 25 hemmamatcher per säsong. De slutna sällskap man vill servera i cafeterian är dels sponsorer och dels de som är medlemmar i VIP sällskapet i föreningen. Medlemskap i VIP sällskapet kommer enligt sökanden att kosta cirka 100 kronor och man ansöker om medlemskap på Internet. Utifrån handbok alkohollagen skall man titta på följande punkter när man bedömer huruvida ett sällskap kan ses som slutet eller inte. Hur medlemskapet förvärvas, om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna, omfattningen av sällskapet samt om sällskapet annonserar sina tillställningar. Ansökan avser två olika slutna sällskap, dels sponsorer och dels VIP sällskapet. VIP sällskapet kommer att ha en medlemsavgift på 100 kr och man blir medlem genom KRIF: s hemsida, medlemmarna erhåller ett personligt medlemskort som skall visas i entrén till cafeterian. Det innehållsmässiga sambandet mellan medlemmarna i VIP föreningen är i nuläget lite oklart, intresset för hockey och KRIF är visserligen en början men fler krav för medlemskap bör ställas upp. Sökanden förväntar sig att max 200 personer kommer att bli medlemmar i VIP sällskapet, man bör sätta en gräns för antalet medlemmar. VIP sällskapet kommer inte att annonsera sin verksamhet på annat sätt än på KRIF: s hemsida där medlemskapet förvärvas. Beträffande sponsorerna är det tydligt att dessa utgör ett slutet sällskap eftersom sponsorföretagen i förväg anmäler vilka som kommer till varje match. Sponsorerna serveras sedan mat och kommer ha möjlighet att köpa öl, vin eller andra jästa alkoholdrycker till maten. Sökandens personliga lämplighet KRIF: s styrelse har utsett Magnus Wernström till ansvarig för serveringen i de slutna sällskapen, men det är naturligtvis föreningen som bär det yttersta ansvaret för att serveringen sköts i enlighet med gällande lagstiftning. Klubben kommer även att skicka sin sponsorvärdinna på kursen ansvarsfull alkoholservering hösten Magnus Wernström har bedrivit servering till allmänheten på Bergslagskrogen i Ronneby sedan Således bedöms han ha de kunskaper i alkohollagstiftningen som krävs för att ansvara för serveringen till de slutna sällskapen. Även Jimmy Holmberg som arbetar på Bergslagskrogen kommer att vara närvarande vid serveringen i ishallen. Finansiering/Ekonomiska förutsättningar Spendrups kommer enligt sökanden att vara leverantör av de alkoholdrycker som tillståndet kommer avse. Prissättningen i serveringen kommer att vara ungefär som följer öl 50 kr 33 cl, vin 50 kr glas, cider 50 kr 33 cl. Frågan om behovet av ett certifierat kassaregister i cafeterian är inte helt klar, eftersom KRIF är en ideell förening så betalar man ingen moms. Dock måste ideella föreningar betala moms om de bedriver yrkesmässig verksamhet, det vill säga verksamhet som går att likställa med näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Utlåtande i frågan inväntas från Skatteverket i Karlskrona.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(29) På samrådsmöte meddelar Skatteverket att KRIF inte behöver något certifierat kassaregister eftersom försäljningen i samband med matcherna inte räknas som näringsverksamhet. KRIF kommer ändå att behöva ett kassaregister för att kunna sammanställa statistik till restaurangrapporten, men detta behöver alltså inte vara certifierat. Remissyttranden inkommer remissvar från Skatteverket, genom Maj-Britt Ekenberg: KRIF har inte F-skatt sedel och är inte momsregistrerade men de är registrerade som arbetsgivare. Föreningen har inga aktuella skatteskulder hos Skatteverket eller hos Kronofogdemyndigheten inkommer remissvar från Räddningstjänsten, genom Pär Ridderby. Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan om serveringstillstånd om de brister som upptäcktes vid tillsynsbesöket åtgärdas innan serveringen påbörjas. Föreningen måste också inkomma med brandskyddsdokumentation. Max antal personer i lokalen är: 150 stående 100 sittande/stående om släckanordning installeras över fritös 49 sittande/stående om släckanordning ej installeras över fritös Max antal personer i lokalen skall skyltas tydligt. Räddningstjänsten bedömer lokalen som brandsäker inkommer remissvar från Miljö- och Hälsoskyddsenheten, genom Eva-Marie Lundberg. Miljö- och Byggnadsnämnden har inget att erinra mot ansökan om serveringstillstånd för alkohol till slutet sällskap. Hela måltider med kall eller varm mat planeras komma från Bergslagskrogen och serveras i lokalen. Man planerar inte att laga mat från rå fisk eller köttprodukter i lokalen. Varm mat som serveras i lokalen får stå på varmhållning i max två timmar, detta dels på grund av hygieniska skäl och dels eftersom kvaliteten på maten försämras avsevärt efter två timmar. Lokalen är tidigare registrerad som livsmedelsanläggning avseende enklare rätter såsom hamburgare, korv och mackor, denna typ av rätter kommer att fortsätta serveras som ett komplement till maten som tas från Bergslagskrogen. Miljö- och Hälsoskyddsenheten informera också om försiktighetsprincipen i Miljöbalken 2 kap 3, i denna står det att verksamhetsutövare skall ta hänsyn till eventuella olägenheter som verksamheten kan orsaka sina grannar inkommer remissvar från Polismyndigheten i Blekinge Län, genom Anders Jonasson Polismyndigheten yttrar sig enligt följande beträffande;

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(29) Särskild risk för människors hälsa: Polismyndigheten anser i princip att all servering av alkohol i samband med idrott ej bör ske eftersom idrotten drar till sig många ungdomar. Skulle serveringstillstånd ändå meddelas är det viktigt att åldersgränsen på 18 år följs. Ett eventuellt serveringstillstånd bör utvärderas och följas upp efter säsongen på ett möte där samtliga berörda myndigheter medverkar. Ordning och säkerhet: Polismyndigheten anser att det är viktigt att sökanden utövar den tillsyn som behövs under hela serveringen. Det är också viktigt att serveringsområdet är klart och tydligt avgränsat, att personal/entrévärd alltid finns vid ingången till serveringen så att ingen kan ta med sig alkoholdrycker ut i ishallen. Det är också viktigt att Räddningstjänstens beslut om max antal personer i lokalen följs. Sökt serveringstid: Polismyndigheten tillstyrker den serveringstid som föreslås av Ronneby kommun. I övrigt har Polismyndigheten inget att erinra. Övrig information Utredaren har varit i kontakt med kommunens folkhälsosamordnare för att undersöka huruvida det finns övergripande riktlinjer eller mål för kommunen som rör alkohol och idrott. Ronneby kommuns folkhälsoplan avsnitt 3.3 handlar om tobak, alkohol och narkotika. Ett delmål för perioden är att idrotts och föreningsverksamheter bedrivs i en hälsofrämjande tobaks-, alkohol-, narkotika och mobbningsfri miljö. Vidare informerade också folkhälsosamordnaren om vissa bestämmelser när det gäller bidragsansökningar från föreningar som kan vara aktuella. Här följer ett utdrag, 1.1 Rätt till bidrag: För att en förening skall erhålla bidrag från Ronneby kommun ställs i femte punkten följande krav, föreningen skall verka för en alkohol, doping, drog och tobaksfri verksamhet Utredaren har också gått till Riksidrottsförbundets riktlinjer för alkohol som säger följande. I samband med idrottsevenemang undviks försäljning av alkoholdrycker till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer har arrangerande förbund/förening ett särskilt sort ansvar för att ordningskravet beaktas. I samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att förhindra medhavda alkoholdrycker Idrottsföreningar skall uppmärksamma gällande lagstiftning och tillståndsenheters anvisningar vid utskänkning av alkohol Under 2010 behandlade Kommunfullmäktige en motion från Ronnebyalliansen, (M, C samt RP). Motionen syftar till en bred ambition att förebygga alkohol- och drogproblem i kommunen. I motionen finns ett avsnitt under rubriken Idrotten som lyder: Verka för att alla idrottsföreningar ska ha en drogpolicy med tillhörande handlingsprogram, som redovisas i samband med bidragsansökan. Att det i samband med idrottsevenemang inte

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(29) ska förekomma innehav och förtäring av alkoholhaltiga drycker. Vid alkoholförtäring och innehav avvisa personen från platsen. På första sidan av motionen uttrycks även att idrotten ska vara helt fri från droger inklusive alkohol, enligt motionens definition av begreppet droger. Kommunfullmäktige beslutade : Folkhälsoberedningen fick i uppdrag att beakta innehållet i motionen vid kommande omarbetning av Folkhälsoplanen. Prejudicerande domar Kammarrätten i Jönköping mål nr behandlar servering i ishallen i Mörrum. Socialnämnden i Karlshamns kommun avslog 2003 Mörrum Gois ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap med hänvisning till risken för alkoholpolitiska olägenheter. Socialnämnden i Karlshamn ansåg att serveringen i ishallen skulle komma att utgöra en olägenhet eftersom barn och unga vistades i ishallen. Dessutom skulle serveringen ske i ett VIP rum som hade glasväggar ut mot hallen, vilket medförde att serveringen exponerades för den övriga publiken. Mörrums Gois överklagade beslutet till Länsrätten i Blekinge Län, Socialnämnden bestred överklagandet och fick bifall. Länsrättens dom överklagades till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten ansåg att det inte fanns skäl att avslå Mörrum Gois ansökan enbart på grund av att barn och ungdomar vistades i ishallen eller att serveringen var exponerad för publiken. Ansökan avsåg inte servering till allmänheten ute i hallen utan servering till slutna sällskap i ett klart och tydligt avgränsat område på arenan. Kammarrätten hänvisade också till att varken Polismyndigheten eller Miljöförvaltningen hade motsatt sig den tänkta serveringen. Således meddelade Kammarrätten Mörrums Gois serveringstillstånd för slutna sällskap i ishallen. Situationen i närliggande kommuner Karlskrona: En lokal krögare hade tidigare serveringstillstånd till slutet sällskap på ishockeyarenan. Detta är nu uppsagt och KHK har lämnat in en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. KHK vill kunna servera sponsorer och har även önskemål om en supporterpub liknande den som KRIF ansöker om. Karlshamn: Mörrums Gois har ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Utredaren besökte tillsammans med alkoholhandläggaren på Karlshamns kommun ishallen i Mörrum för att undersöka hur serveringen fungerat där. Man har ett VIP rum i ena änden av hallen, rummet är avsett för sponsorer och för VIP medlemmar, dock har man tankar på att slopa VIP medlemskap och istället se alla medlemmar i Mörrums Gois över 18 som ett slutet sällskap. I dagsläget tar man max in 40 personer åt gången i baren för VIP medlemmar, sponsorerna håller sig i den andra delen av lokalen. VIP baren har öppet innan match och man har servering i periodpauserna, det framgick inte om man hade öppet efter matcherna men detta är tillåtet eftersom man har serveringstid mellan kl

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(29) Olofström: OIK har planer på att lämna in en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap liknande den som inkommit från KRIF. Tingsryd: TAIF har ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap som avser både sponsorer och medlemmar i TAIF. Det finns ingen VIP medelsklubb inom föreningen utan det räcker med medlemskap i TAIF för att få tillträde till medlemspuben. Alkoholhandläggaren i Tingsryd upplever att serveringen sköts bra av TAIF. Alkoholhandläggaren påpekar även att det under en serie är många söndags och onsdags matcher och att gästerna då är mindre benägna att dricka alkoholdrycker. Bedömning Alkohollagen är en social skyddslagstiftning, syftet är att skydda folkhälsan mot de skadeverkningar som alkohol kan medföra. Det finns inget förbud mot servering i samband med idrottsevenemang i alkohollagen. I 8 kap 17 finns det dock stöd för att neka serveringstillstånd även om sökanden uppfyller alla krav som ställs i alkohollagen, Om alkoholservering på grund av serveringställets belägenhet, eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Ronneby kommuns befintliga riktlinjer för alkoholservering hänvisar till motsvarande paragraf i den gamla alkohollagen, det finns alltså inga uttryckliga riktlinjer för servering i samband med idrottsevenemang. Sökanden uppfyller de krav på lämplighet som ställs i alkohollagen, man uppfyller även matkravet avseende servering till slutet sällskap. Man behöver inte ha ett certifierat kassaregister i lokalen eftersom serveringen inte räknas som näringsverksamhet, dock bör man ha en kassa för att underlätta restaurangrapporteringen i slutet av varje år. Att avslå ansökan på grund av befarade olägenheter är inte rimligt utifrån vad remissinstanserna har svarat. Remissvaren har inte givit några tecken på att risker för människors hälsa eller risk för andra olägenheter föreligger. Dessutom har Kammarrätten i tidigare refererad dom visat sin ställning i frågan, så länge serveringen sker i slutet sällskap och i ett avgränsat utrymme skiljt från allmänheten så skall det finnas mycket tungt vägande skäl för ett avslag. Dock anser utredaren att det finns skäl att begränsa serveringstiderna i ishallen från kl till matchslut men dock senast kl Servering bör endast ske i samband med A-lags matcher. Serveringen avslutas i samband med att matchen slutar och cafeterian skall vara utrymd senast en halvtimme efter matchslut. Ett eventuellt tillstånd kommer att förenas med villkor beträffande när servering får ske, behov av ordningsvakter samt hur kontroll av tillhörighet i det slutna sällskapet skall skötas. Utredaren gör bedömningen, att i prövandet av ansökan framkommer inga hinder att bifalla denna utifrån alkohollagens bestämmelser. I prövandet omkring begreppet alkoholpolitisk olägenhet finns dock delvis oklarheter, främst utifrån hur kommunen vill att alkoholserveringen, ur olika aspekter, ska se ut i Ronneby. Specifikt gäller frågan huruvida alkoholservering skulle kunna vara en alkoholpolitisk olägenhet vid idrottsevenemang. Detta bedömer utredaren är till stor del en fråga för tillståndsmyndighetens politiker,

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(29) Socialnämnden, att ta ställning till, varför utredaren inte ger förslag till beslut. Utredaren har emellertid strävat efter att ta fram ett så fullständigt och objektivt underlag som möjligt. Kommunicering Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 förvaltningslagen. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S, Malin Månsson, S, Ewa Svensson, S, Åsa Evaldsson, M, Ylva Särnmark, FP, Omid Hassib, V, Kerstin Haraldsson, S, ersättarna Monica Fredriksson, C, och Johannes Chen, KD, samt förvaltningschef Birgitta Ratcovich. Yrkanden Åsa Evaldsson, yrkar bifall till Kallinge Ronneby Ishockeyförenings ansökan om serveringstillstånd. Ingrid Karlsson, S, yrkar avslag på ansökan om serveringstillstånd. Propositionsordning Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Socialnämnden beslutar enligt Åsa Evaldssons, M, yrkande om bifall till ansökan. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: Ja-röst på Åsa Evaldssons, M, yrkande om bifall. Nej-röst på Ingrid Karlssons, S, yrkande om avslag. Omröstningsresultat Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-röster och fem (5) nejröster. Socialnämnden beslutar enligt Åsa Evaldssons, M, yrkande. Den bilaga till beslut om tillstånd till alkoholservering som med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer förenar tillståndet, presenteras för ledamöterna. Socialnämnden beslutar att Kallinge Ronneby Ishockeyförening med organisationsnummer xxxxxxxxxx i enlighet med 8 kap 2 alkohollagen (SFS 2010:1622) bevilja stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap i Kockumhallens cafeteria. Att med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer förena tillståndet med villkor, enligt bilaga till handlingarna.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(29) Reservation Ingrid Karlsson, S, Malin Månsson, S, Leif Olsson, S, Ewa Svensson, S, samt Omid Hassib V, reserverar sig mot beslutet enligt följande: I kommunens handlingsplan har drogförebyggande arbete samt i Folkhälsoplanen finns skrivningen att idrotts- och föreningsverksamhet ska bedrivas i en hälsofrämjande tobaks- narkotika och mobbningsfri miljö. Föreningar ska kunna erhålla större bidrag om man har en uttalad drogpolicy. Ska vi följa dessa dokument tagna av Fullmäktige är det inte i linje att ge alkoholtillstånd på en idrottsarena. Vi som vuxna måste också visa att vi tar våra dokument på allvar och inte bra skriver dem. Exp. Kallinge Ronneby Ishockeyförening Daniel Johannesson Miljö- och Byggnadsnämnden FK

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(29) 2011/ Yttrande över remiss - Betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över remiss: Betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35. 2 Remiss ink Betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35), Regeringskansliet. Regeringskansliet har till Socialnämnden översänt remiss Betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) för yttrande. Sektionschef Björn Petersson föredrar ärende och lämnar följande beslutsförslag: Sammanfattning Socialförvaltningen anser att utredningen gjort en allsidig, bred och angelägen belysning av området missbruk och beroende och pekar ut ett flertal viktiga förbättringsområden. Inom vissa centrala delar av förslaget har Socialförvaltningens synpunkter på vilket sätt utredaren bedömer att förändring bör ske. Utredaren föreslår att de centrala delarna av vården ska inriktas mot det medicinska området, missbruk och beroende ska fogas till den traditionella sjukvården. Ansvaret för det långsiktiga socialt stödjande arbetet ska läggas på kommunerna. Detta blir logiskt, om missbruk och beroende klassificeras som en sjukdom, psykisk sjukdom. Ansvaret för vård utan samtycke blir då på samma sätt ett naturligt ansvar för hälso- och sjukvårdens psykiatri, genom förändringar i LPT (Lag (1991:1 128) om psykiatrisk tvångsvård). Det är uppenbart att hälso- och sjukvårdens liksom socialtjänstens insatser behöver samordnas, effektiviseras och förstärkas. En stor grupp av enskilda, riskkonsumenter, individer i tidigare stadier av missbruk eller beroende, skulle kunna fångas upp av landstingen i samband hälsokontroller eller vid annan sjukvård. Socialtjänstens karakteristiska klient har oftast en komplex problembild med sociala konsekvenser av missbruk eller beroende, utanförskap och inte sällan en samsjuklighet. Det är ofta i dessa ärenden oklarheten i lagstiftningen leder till negativa konsekvenser för den enskilde. Det föreligger kanske härvid främst ett behov av att tydliggöra HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) men samtidigt öka kraven på att socialtjänstens psykosociala insatser, i högre grad, ska sträva mot att vila på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Missbruks- och beroendevården har under de senaste åren fått ett förstärkt nationellt perspektiv kom SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport (Behandling av alkoholoch narkotikaproblem) kom Socialstyrelsens riktlinjer och nu Skl: s (Sveriges kommuner och landsting) uppdrag att nationellt implementera dessa riktlinjer. Dessa centrala initiativ har mottagits positivt och med stort engagemang av både landsting och kommuner och visar kanske på att ett nationellt perspektiv tidigare har varit otillräckligt.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(29) Socialförvaltningen tycker att missbruks- och beroendevården idag är i en effektiv och aktiv fas av utveckling, men det råder en osäkerhet om utredningens förslag kommer att underlätta denna relativt nya och positiva process, om förslaget i sin helhet genomförs. Volym 1 avsnitt 3: Tydligare ansvar för effektivare vård Socialförvaltningen instämmer inte med förslaget att helt lägga ansvaret för den psykosociala behandlingen till hälso- och sjukvården på det underlag utredningen lägger fram. En av de centrala delarna i utredningsuppdraget var att tydliggöra: Tydliggöra ansvaret för centrala länkar i vård- och stödprocessen. Tydliggöra huvudmännens ansvar för olika målgrupper. Belysa hur samverkan mellan de olika aktörerna kan utvecklas. Socialförvaltningen anser att den centrala och kritiska samverkanspunkten endast har förskjutits till området mellan behandling och stöd. Otydligheten i ansvarsfrågorna kvarstår alltjämt. Utredaren har med hjälp av Socialstyrelsen definierat begreppen behandling, psykosocial behandling, stöd och psykosocialt stöd och detta är bra. Men i praktiken är det idag till stora delar svårt att säga vad som är vad. Det är en grannlaga uppgift att sortera i detta, i synnerhet då området missbruk och beroende är så otillräckligt utforskat avseende de psykosociala insatser, som idag huvudsakligen finns inom det kommunala området. Socialförvaltningen hade hoppats på en tydlig lagstiftning eller förordning som i detalj hade skapat gynnsammare förutsättningar för huvudmännen att effektivt kunna organisera det gemensamma ansvaret. Exempel på bra detaljerad styrning av ansvaret finns i vissa av de regionala överenskommelser som kommuner och landsting nu tecknar med stöd av Skl: s projekt Kunskap till praktik. Negativt är att oklarheterna kan leda till fortsatta avvärjningseffekter och ett magrare utbud av sociala - och psykosociala insatser. Utredningen har belyst det gällande kunskapsläget. Kunskapsläget för socialtjänstens sociala och psykosociala insatser är tunt. Anledningen till detta är förmodligen att det inte har genomförts forskning i den utsträckning som inom medicinen. Trots detta borde de psykosociala insatserna vara i majoritet inom missbruks- och beroendevården. Om dessa insatser i högre grad kvalitetssäkras, utvecklas och kombineras med de tydligare medicinska insatser, som idag redan finns, inom hälsooch sjukvården, blir detta kanske fullt tillräckligt. Detta är också delvis vad som påbörjats, över hela landet, genom projektet Kunskap till praktik och implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Förhoppningsvis kan Socialstyrelsen efterhand uppdatera de nationella riktlinjerna med mer psykosociala och sociala rekommendationer, förutsatt att det forskas på området. Så sent som i maj 2009 infördes i 3 kap. 3 SoL (Socialtjänstlag, (2001:453)) att alla insatser skall vara av god kvalitet, personal ska ha lämplig utbildning eller erfarenhet och kvaliteten på verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Att detta nu är lagstiftat är positivt men förklarar antagligen samtidigt orsakerna till vissa generella brister inom det sociala arbetet bakåt i tiden. Av naturliga orsaker är det kanske enklare att inhämta forskningsresultat inom medicinen. Betydligt svårare bör det vara, att med säkerhet fastställa vad som är signifikant verksamt i socialtjänstens arbete eller inom det psykoterapeutiska arbetet. Kunskapsläget omkring de psykosociala processer som leder till att missbruk och beroendeproblem upphör eller förändras i positiv riktning, är idag oklart i förhållande till begreppen psykosocial behandling eller psykosocialt stöd. Exempelvis: I dag är det känt att forskning visar på att grundläggande mellanmänskliga faktorer, bra bemötande, klienters delaktighet i vården, effektiv organisation med engagerad

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(29) personal som trivs med sitt arbete och har fokus på problemen, generellt ger de godaste resultaten. Vilken metodik som tillämpas, är ofta underordnad ovanstående faktorer. Till detta kan även läggas forskning som konstaterar spontanläkning, det vill säga, att ett inte obetydligt antal människor med missbruk eller beroende klarar att läka ut problemen utan kontakt med professionen. Vilka faktorer är här viktiga att titta på och använda i vården? På vilket sätt kan en lagstiftning och nationella initiativ underlätta för huvudmännen att bygga gemensamma organisationer som uppfyller det förstnämnda? Socialförvaltningen menar att kunskapsbasen i utredningen och förslagen har fokus på de traditionella medicinska delarna men för lite omkring de psykosociala delarna. För att kunna genomföra de föreslagna förändringarna, på denna punkt, anses att underlaget bör vara mer balanserat. Socialförvaltningen är rädd för att den föreslagna reformen annars kan leda till att fokus hamnar på sjukdomsbegrepp, behandling eller stöd, organisation, skatteväxlingar och fortsatt otydlighet istället för att leda till förbättringar för den enskilde. Volym 1 avsnitt 7: Vård utan samtycke Socialförvaltningen anser att vård utan samtycke även i fortsättningen bör tillämpas genom den nu gällande lagstiftningen, LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall), med justeringar enligt delbetänkandets (Bättre vård och stöd för individen) alternativ 1. Skälen för detta är att det idag redan finns en organisation för vård utan samtycke, som förvisso har brister men som genom åtgärder kan förbättras. Socialförvaltningen instämmer med utredningens konstaterande, att tillämpningen, vårdens innehåll och den fortsatta vården, i direkt anslutning till utskrivningen, behöver förbättras. Framförallt behöver hälso- och sjukvårdens insatser förstärkas inom denna typ av vård och utredning, bedömning samt de psykosociala insatserna kunskapsanpassas och säkras i likhet med vad som sagts ovan. Vidare måste bostadsfrågor och sysselsättningsåtgärder generellt prioriteras för individer som återvänder från institution eller står inför direkt öppenvård. Volym 1 avsnitt 4: Stärkt ställning för individen Socialförvaltningen tycker att detta avsnitt är en betydelsefull del av utredningen men att förslagen om förstärkt vårdgaranti, för socialtjänstens vidkommande, känns umbärlig. Ett gott bemötande på alla plan är alltid viktigt, inom all vård. Okunskap kan leda till ett dåligt individuellt bemötande. Även en ekonomiskt ansträngd och bristfälligt organiserad vårdenhet kan påverka personalens bemötande negativt, orsakad av stress och känsla av otillräcklighet. Inom vården ska ett gott bemötande och ett kunnigt och professionellt omhändertagande vara en självklarhet. Allmänhetens och professionens syn på missbruk- och beroendeproblem har betydelse för tillgängligheten. Skammen som individer och anhöriga ofta drabbas av vid missbruk och beroende är idag ett stort hinder för att kunna be om hjälp. Många klienter och anhöriga vittnar tyvärr om att skammen också bekräftats genom kontakter inom vården. Bristerna i tillgänglighet och bemötande torde ofta bottna i resursbrist och okunskap. Socialförvaltningen tror att dessa problem bör åtgärdas på alla nivåer, nationellt liksom lokalt. Informationsinsatser skulle sannolikt kunna påverka attityder och synsätt hos framförallt allmänheten. Att prioritera missbruks- och

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(29) beroendevården, även ekonomiskt, samt höja kunskapen om problemen, dess orsaker och lösningar, borde underlätta för den enskilde att tryggt kunna söka hjälp, även inom socialtjänsten. Socialtjänstens lagregler ger den enskilde rätt till att utredning inleds skyndsamt och avslutas med ett överklagbart beslut på ansökan om bistånd, behandling eller stöd. Inom utredningen ska även finnas en individuell vårdplan. Vid bifall ska vård verkställas inom viss tid, i annat fall åläggs kommunen att betala avgifter. Ett möjligt komplement till detta skulle kunna vara att tidsbestämma längsta utredningstid, i likhet med vad som finns gällande utredningar för barns behov av skydd eller stöd. Detta, tillsammans med en noggrann tillsyn, borde vara en tillräcklig garanti för att säkra rätten till bistånd inom skälig tid. I detta ärende har Socialnämnden i Ronneby kommun beslutat. Sektionschef Björn Petersson har varit föredragande. Förslag till beslut Utredaren förslår att Socialnämnden lämnar ovanstående synpunkter till Socialdepartementet enligt begäran beträffande betänkandet SOU Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Tomas Lundberg, M. Socialnämnden beslutar att låta ovanstående skrivning vara nämndens svar i ärendet och översända densamma till Socialdepartementet. Exp. Regeringskansliet/Socialdepartementet

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(29) 2011/ Tertialuppföljning II per den 31 augusti sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Sammanställning per verksamhet HO. 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Uppföljning tertial II per 31/8-11. Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Eira Bring redovisar tillsammans med ekonom Eva Robertsson att Socialnämnden visar på ett beräknat överskridande om tkr. Handikappomsorgen beräknas ge ett överskott om tkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett överskridande om tkr. När det gäller måluppfyllelsen är vissa mål uppfyllda dock inte alla. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Tomas Lundberg, M, Ewa Svensson, S, Ylva Särnmark, FP, Leif Olsson, S, samt Birgitta Lagerlund, M. Birgitta Lagerlund, M, framför ett önskemål om att få en rapport om kostnad/individ/invånare med jämförbara kommuner i Blekinge. Socialnämnden beslutar att godkänna Tertial II per den 31 augusti och översända densamma till Kommunstyrelsen/budgetberedningen. Att hos Kommunstyrelsen anhålla om att Socialnämnden ges ett tilläggsanslag om tkr motsvarande det prognostiserade underskottet. Exp. Kommunstyrelsen/budgetberedningen

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(29) 2011/ Förslag till ändring i budget sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till ändring i budget Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med ekonom Eva Robertsson från möte med budgetberedningen. Socialnämnden fick i uppdrag att arbeta om och revidera sitt budgetmaterial och återkomma till budgetberedningen den 3 oktober. Ett reviderat material, där en jämförelse mellan det gamla och reviderade materialet, presenteras för nämndens ledamöter. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Leif Olsson, S, Ylva Särnmark, FP, samt Omid Hassib, V. Socialnämnden beslutar att godkänna det omarbetade och reviderade budgetmaterialet för och överlämna detsamma till budgetberedningen. Exp. Budgetberedningen

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(29) 141 Aktuellt i verksamheten. Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och sektionschef Björn Petersson informerar om: Ett möte tillsammans med Ronnebyhus där man diskuterat uthyrning av de tre lägenheter Socialnämnden har 1:a hands kontrakt på. Vidare informerar förvaltningschef Birgitta Ratcovich kort om: Ledningssystem för kvalité, Socialstyrelsens beslut skickas ut till ledamöterna. Verksamhetschef Eira Bring informerar om: Personalsituationen inom Individ- och familjeomsorgen, rekrytering av sektionschef pågår, få sökande med de kvalifikationer som krävs. Tjänst om 75 % till arbetet med ensamkommande flyktingbarn är beviljad av KS/AU. SSO arbetsformer och samverkansformer för barn som riskerar att fara illa. Där ingår Socialnämndens och Utbildningsnämndens ordförande och utvalda tjänstemän. Styrgruppen har satt upp mål som ska följas/arbetas med. Det första ärendet/delmålet är att se över skolk i skolan och hur man ska komma tillrätta med detta. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Tomas Lundberg, M, Ylva Särnmark, FP, Birgitta Lagerlund, M, samt ersättare Monica Fredriksson, C. Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(29) 2011/ Rapportering av anmälda fel och brister inom Handikappomsorgen sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Rapportering av anmälda fel och brister inom Handikappomsorgen Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: Sammanfattning Det har under perioden inkommit en anmälan om fel och brist. Anmälan går under rubriken brister i informationsöverföringen och syftar på att den telefonkedja och rutin vi skapat för tillfällen, då larmöverföringen till SOS är ur funktion, inte fungerade då en sådan situation inträffade. Orsaken handlar dels om att några personer missuppfattat rutinen och dels om att vissa inte skött sina uppgifter. Dock orsakade också Ronnebyhus oro då de inte visste om vår rutin utan hade en egen som de följde. Chefsgruppen kommer att utreda vidare för att få en fungerande rutin som alla i personalgruppen känner sig väl kända med och tar på allvar. Diskussion med Ronnebyhus förs också huruvida deras rutiner och våra kan samordnas. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C. Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(29) 2011/ Delegationsbeslut. Pärmen delegationsbeslut avseende augusti cirkulerade under mötet. Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(29) 2011/ Skrivelser och delgivning mm. Pärmen skrivelser/delgivning mm cirkulerade under mötet. Synskadades Riksförbund Vart tog demokratin vägen i den nya organisationen, synpunkter på kommunens hantering av reglemente för Kommunal Rådet för Funktionshinderfrågor. Ronneby DHR - Skrivelse ang Kommunal Rådet för Funktionshinderfrågor. Protokoll: Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Protokollutdrag: Äldrenämnden 102/2011, Remissyttrande gällande Medborgarförslag att dementa patienters tillsyn nattetid inte blir en språkfråga utan en vårdfråga. Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivning mm till protokollet.

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(29) 145 Övriga frågor. Birgitta Lagerlund, M, redovisar tillsammans med ersättare Johannes Chen, KD, från konferens i Växjö den 23 september 2011, om LOV - Lagen om valfrihetssystem och hur den används i olika verksamheter. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Leif Olsson, S. Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

29 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 29(29) RONNEBY KOMMUN Socialnämnden MANDATPERIODEN Närvarolista Sida 1 Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Kristina Valtersson C X X X 2. Birgitta Larsson RP Återbud 3. Ingrid Karlsson S X X X 4. Åsa Evaldsson M X X X 5. Birgitta Lagerlund M X X X 6. Tomas Lundberg M X X X 7. Kerstin Haraldsson C X X X 8. Ylva Särnmark FP X X X 9. Malin Månsson S X X X 10. Leif Olsson S X X X 11. Ewa Svensson S X X X 12. Omid Hassib V X X X 13. Anna-Mi Kullman SD X X X Ersättare 1. Fredrik Stark M 2. Carola Granberg M 3. Lena Fällgren C 4. Monica Fredriksson C X 5. Viktor Thorell FP 6. Johannes Chen KD X 7. Ulla Bergström RP X X X Tjänstgörande 8. Monica Jansson S X Tom Thomas Svensson S X 10. Christer Svantesson S 11. Juhani Kujansivu S 12. Johan Palmqvist MP X 13. Andreas Andersson SD

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2011-10-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 20 Beslutande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson

Läs mer

Lena Fällgren (c) tjänstgörande ers.

Lena Fällgren (c) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(17) 2010-10-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-15 35 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s)

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers.

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(23) 2012-09-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 40 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare Birgitta Larsson (rp) Monica Fredriksson (c) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 206. Ewa Svensson (s) obs ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 206. Ewa Svensson (s) obs ersättare RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 206 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Tjänstemän Ingrid Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(6) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 15 50, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(17) 2011-03-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 30 ande Kristina Valtersson (c) Ingrid Karlsson, (s) Åsa Evaldsson, (m) Ewa

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 287 Socialnämndens arbetsutskott 20005-11-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-09-22 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

2013-03-26. Johan Palmqvist (MP) tjänstgörande ers. Birgitta Lagerlund (M) Johannes Chen (KD) 32-44

2013-03-26. Johan Palmqvist (MP) tjänstgörande ers. Birgitta Lagerlund (M) Johannes Chen (KD) 32-44 Sammanträdesprotokoll 1(23) 2013-03-26 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 55 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Ingrid K Karlsson (S) Monica Fredriksson (C) tjänstgörande

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson Sammanträdesprotokoll 1(17) 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 ande Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson (s) Christoffer

Läs mer

Birgitta Larsson (rp) Leif Olsson, tjänstgörande ers 35 Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m)

Birgitta Larsson (rp) Leif Olsson, tjänstgörande ers 35 Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Sammanträdesprotokoll 1(10) 2012-03-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 15 45 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Leif Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 66 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Theo Zickbauer (s) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson (s) Yvonne Skärheden (m) Lise-Lott Hjortenhammar

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare 92 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Ewa Svensson (s) Juhani Kujansivu (s) Theo Zickbauer

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 Plats och tid Hobysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.25 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(10) 2010-01-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 15.40. ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-16.10 Beslutande S S Anders Johansson, ordförande Ingrid Karlsson C KD S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson S Leif Johansson V Peter Bowin Kristina

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande S S Anders Johansson, ordförande Juhani Kujansivu KD V Ingegärd Axelsson Peter Bowin från 67 S Leif Johansson V Lisbet Widing

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 16.45 Beslutande S Anders Johansson, ordförande KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson S Leif Johansson V Peter Bowin M Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

2013-06-25. Juhani Kujansivu (S) tjänstgörande ers. Tomas Lundberg (M) Johannes Chen (KD) tjänstgörande ers 93-107

2013-06-25. Juhani Kujansivu (S) tjänstgörande ers. Tomas Lundberg (M) Johannes Chen (KD) tjänstgörande ers 93-107 Sammanträdesprotokoll 1(27) 2013-06-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-18 40 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Ingrid K Karlsson (S) Fredrik Stark (M) tjänstgörande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(22) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 13 00 17 05, ajournering 14 40 14 55 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson

Teo Zickbauer. Kristina Valtersson Sammanträdesprotokoll 1(14) 2008-05-20 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

2011-08-30. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-15 45.

2011-08-30. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-15 45. Sammanträdesprotokoll 1(20) 2011-08-30 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-15 45. ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 20005-10-11

Socialnämndens arbetsutskott 20005-10-11 263 Socialnämndens arbetsutskott 20005-10-11 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-17

Sammanträdesdatum 2013-04-17 1(8) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan, klockan 14:30 14:35 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2000-06-20

Socialnämnden 2000-06-20 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-16.40. Beslutande S Anders Johansson, ordförande C Kristina Valtersson S Ingrid Karlsson KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Övriga deltagare: Martin Moberg (s) obs ersättare 37-42, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

Övriga deltagare: Martin Moberg (s) obs ersättare 37-42, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-04-15 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) 37-42 Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

2009-08-11. Övriga deltagare: Gudrun Johansson (kd) obs, ersättare, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-08-11. Övriga deltagare: Gudrun Johansson (kd) obs, ersättare, Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-08-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Viktor

Läs mer

2012-05-15. Övriga deltagare, delvis: Nina Ilvell enhetschef, Jessica Bergqvist socialsekreterare, Anna Lindén ekonom

2012-05-15. Övriga deltagare, delvis: Nina Ilvell enhetschef, Jessica Bergqvist socialsekreterare, Anna Lindén ekonom Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-05-15 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 1(11) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 15 00 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare

Läs mer

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.50 ande Andreas Trygg (V), ordförande 8-10 samt 12-15, utgår på grund av jäv i ärende 11 Carl-Inge Westberg (S),

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 14.05 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

2012-11-27. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-11-27. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(20) 2012-11-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 17 30 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Lena Fällgren (c) tjänstgörande

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 258

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 258 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 258 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 15.50 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) ordförande 238 Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(6) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 00, ajournering 15 15 15 30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 141

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 141 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 141 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Kristina Valtersson

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden

Alkoholservering på särskilda boenden Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU15 Alkoholservering på särskilda boenden Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden. Några följdmotioner

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-10-12

Socialnämndens arbetsutskott 1999-10-12 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00-17.20. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Peter Bowin V Observerande

Läs mer