Övriga deltagande Daniel Modée (S) ersättare 1 9 Sven-Erik Ekblad (S) Kifah Qasem Mohammad (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga deltagande Daniel Modée (S) ersättare 1 9 Sven-Erik Ekblad (S) Kifah Qasem Mohammad (V)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 17 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen kl kl Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande Patricia Johansson (MP) 2:e vice ordförande 1 8 och Peter Olofsson (S) Inger Kornelius (S) Mikael Lindberg (S) Carina Hägg (S) Anders Gustafsson (V) Staffan Ljungar (C) Anna-Britt Wejdsten (FP) Magnus Jernetz Gustavsson (M) Övriga deltagande Daniel Modée (S) ersättare 1 9 Sven-Erik Ekblad (S) Kifah Qasem Mohammad (V) Annette Andersson, förvaltningschef, Ulrick Hultman, avdelningschef, Sten Niemi, förvaltningsekonom, Gunilla Svensson, avdelningschef, Per-Gunnar Fransson, avdelningschef, Tomas Lexinger, produktionschef, Gert Friberg, avdelningschef, Kerstin Engdahl, personalsekreterare, Stefan Larsson, trafikingenjör och Monica Lindengren, sekreterare Utses att justera Peter Olofsson Justeringens plats och tid Serviceförvaltningen kl Paragraf 1-15 Underskrifter Sekreterare Monica Lindengren... Ordförande Dzenita Abaza Justerande... Peter Olofsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Servicenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen Underskrift...

2 Sidan 2 SN 1 Presentation av serviceförvaltningen och avdelningarna Annette Andersson, förvaltningschef och övriga avdelningschefer samt Stefan Larsson, trafikingenjör informerade nämnden om förvaltningens organisation. Se bilaga. Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

3 Sidan 3 SN 2 Uppdrag att underteckna vissa handlingar mm - firmatecknare Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 1/2011 Sten Niemi informerade nämnden om tidigare beslut om behörigheter att underteckna vissa handlingar. Nu när ny mandatperiod påbörjats och nämndsrepresentanter utsetts lämnas förslag till beslut i specifika ärenden på servicenämnden. Servicenämnden beslutar att uppdra att underteckna enligt skrivelsen när det gäller följande: - rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar i ärenden som avser förfallna hyror, arrendeavgifter och tomträttsavgälder som handläggs av serviceförvaltningen - rätt att underteckna leasingavtal för fordon - rätt att underteckna handlingar om bidrag för fastigheter som förvaltas av servicenämnden/serviceförvaltningen - köp och försäljning av bostadsrättsandelar - firmatecknare i andra ärenden - rätt att för Kalmar kommuns del träffa bindande hyresavtal med extern kontraktspart

4 Sidan 4 SN 3 Bokslut 2010, årsrapport och resultatöverföring Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 2/2011 Ulrick Hultman informerade nämnden om resultatet för Serviceförvaltningens verksamheter redovisar ett minus avseende driftsredovisningen i bokslutet på 4,6 mkr jämfört med plus 9,2 mkr föregående år (i de tidigare organisationerna som inte är helt jämförbara). De olika ingående verksamheterna i förvaltningens breda verksamhetsområde redovisar både plus och minus. Brandkåren redovisar ett resultat i nivå med budget, den avgiftsfinansierade verksamheten ett plus på 8 mkr och den skattefinansierade delen av verksamheten ett minus på 12,5 mkr där minuset i snöröjningen motsvarar minus 14,6 mkr mot budget. Under året har investeringar genomförts för 210 mkr (91,5 mkr förra året) netto av totalbudgeten på 391,5 mkr (261,7 mkr förra året). I tilläggsbudget 2011 har överförts investeringsanslag på 185,4 mkr. Efter tilläggsbudget redovisar investeringsverksamheten ett minus på 3,9 mkr där merparten avser ombyggnaden av Larmgatan (-2,2 mkr) och projektet Fyllmassor vid flyget (-1,6 mkr). Resultatutjämningsfonden hade inför året ett ingående värde på tkr där Brandkåren motsvarade +597 tkr, skattefinansierad verksamhet tkr, avgiftsfinansierad verksamhet tkr, skaderegleringsfond tkr och transport +359 tkr. Resultatutjämningsfonden har förändrats på följande sätt: Ingående fond Resultat driftsredovisningen Resultat investeringsredovisningen Utgående fond tkr tkr tkr tkr Av exploateringsbeställningar från Kommunledningskontoret, mark- och planeringsenheten på 78 mkr har 46,6 mkr upparbetats.

5 Sidan 5 Kerstin Engdahl informerade nämnden om måluppföljningen. Nämnden har under året haft 51 mål uppdelat på 26 mål i perspektivet attraktiva Kalmar, 8 mål i perspektivet den socialt hållbara kommunen, 12 mål i perspektivet den ekologiskt hållbara kommunen och 5 mål i perspektivet ekonomiskt hållbar kommun. Av 51 mål har vi uppnått 32. Sjukfrånvaron för personalen ligger fortfarande på drygt 4 % av arbetstiden. Det uppsatta målet är att vi inte ska överstiga 5 %. Protokollsanteckning: Servicenämnden beslutar att godkänna förslaget på årsrapport för 2010 och förslaget på resultatöverföring/tilläggsbudget. Inlämnad av Patricia Johansson (MP) För att sträva mot kommunfullmäktiges mål att minska energiförbrukningen med 20 % till 31 december 2012 är det av högsta prioritet att energideklarationer utförs på alla byggnader som vi ålagts av staten att energideklarera. Detta arbete skulle varit gjort senast den 31 december 2008 och måste så vara en prioriterad fråga under år Det kan finnas en vinning i att samordna detta med genomgången av fastighetsbeståndet som ska göras för upprättandet av underhållsplanen.

6 Sidan 6 SN 4 Snöröjning Ulrick Hultman och Tomas Lexinger informerade nämnden om vinterväghållningen. Vi hade en budget 2010 på 3,6 mkr och ett kostnadsutfall på 18,2 mkr. Av det budgeterade beloppet består de större posterna av sandupptagning, halkbekämpning, leasing av fordon/maskiner och beredskap. Snöröjning för endast 600 tkr ingår. Av våra jämförelsekommuner 3KVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) är Kalmar den kommun som har lägst budget. Målbeskrivningen för vinterväghållningen fastställs årligen av servicenämnden. Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

7 Sidan 7 SN 5 Överföring budget Kultur- och Fritidsförvaltningen Serviceförvaltningen Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 3/2011 Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag Dnr Kult Bilaga 4/2011 Ulrick Hultman informerade nämnden om bakgrunden till ärendet som uppstod i samband med omorganisationen den 1 januari 2010 då organiserades en arbetsledare för vaktmästarna på inomhusanläggningarna fortsatt på Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta har upplevts som otydligt av personal på både Kulturoch fritidsförvaltningen och på Serviceförvaltningen. Några fordon och arbetsmaskiner som används i verksamheten följde inte heller med över till Serviceförvaltningen vilket blivit otydligt ur arbetsmiljösynpunkt. Servicenämnden beslutar att från och med 1 januari 2011 enligt överenskommelse med Kultur- och fritidsförvaltningen överta följande resurser genom en budgetöverföring på 406 tkr. Personalansvar för arbetsledaren för inomhusidrottsanläggningarna och lönemedel motsvarande 50 % av denna tjänst samt medel för telefon, utbildning mm avseende denna funktion. Fordonet KKT 220, en släpvagn PER 199 och en gaffeltruck. Ismaskinen Zamboni.

8 Sidan 8 SN 6 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Kalmar Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 5/2011 Kommunledningskontorets kansliavdelnings skrivelse Bilaga 6/2011 Ulrick Hultman informerade nämnden om bakgrunden till ärendet. Servicenämnden fick den 30 mars 2010 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ställa krav på kassaregister och F-skattesedel vid upplåtande av torgplats som bedrivs i näringssyfte. Återrapportering till arbetsutskottet skulle ske inom ett år. Den 27 december 2009 trädde den så kallade tjänstelagen i kraft. I tjänstedirektivets kapitel 3 och 4 finns kraven på utvärdering av lag och föreskrifter som inskränker etableringsfriheten respektive friheten att tillhandahålla och utnyttja tjänster. Genom en granskning av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel har det framkommit att föreskrifterna måste revideras för att uppfylla tjänstedirektivets regler vad avser tider för försäljning. Yttrande: Servicenämnden beslutar att anta bifogad skrivelse som sin egen och lämna den till arbetsutskottet som svar på utredningsuppdraget kring kassaregister och F- skattesedel och till kommunfullmäktige som förslag på ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. Framfört av Anna-Britt Wejdsten (FP) Ett förtydligande i bilaga 6/2011 under rubriken Tider för försäljning 4 Torghandel får bedrivas helgfria måndagar till och med lördagar mellan klockan och om servicenämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.

9 Sidan 9 SN 7 Villkor för kontrakt för båtplatser och uppläggningsplatser i småbåtshamnar i Kalmar kommun Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 7/2011 Ulrick Hultman informerade nämnden om bakgrunden till ärendet. Förvaltningen har inför årets båtsäsong gått igenom villkoren och föreslår några förändringar. Förändringarna avser bl.a. införande av köavgift, förändrad tidpunkt för när halv årsavgift skall tillämpas samt införande av ett värdebevis även för uppläggningsplatserna. Servicenämnden beslutar att anta bifogat förslag på uppdaterade villkor för kontrakt för båtplatser och uppläggningsplatser i småbåtshamnar i Kalmar kommun.

10 Sidan 10 SN 8 Medborgarförslag Lämpliga P-platser för husbilar centralt i Kalmar Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 8/2011 Dnr SN 2010/00692/094/2 Ärendebeskrivning: Protokollsanteckning: Förslagsställaren har inkommit med förslag på lämpliga P-platser för husbilar centralt i Kalmar. Stefan Larsson informerade nämnden om att det pågår en förstudie om ställplatser för husbilar inom serviceförvaltningen. Ett förslag till beslut beräknas finnas till våren Servicenämnden beslutar att anta förvaltningens skrivelse och lämnar detta yttrande som sitt eget till Kommunfullmäktige. Inlämnad av Patricia Johansson (MP) Just nu sker en rättsprocess mot Borgholms kommun där campingägare har anmält kommunen till konkurrensverket för att de uppfört ställplatser för husbilar. Det är dumdristigt att som kommun gå före ett sådant beslut och riskera att på liknande sätt bli anmälda. Det är en ekonomisk risk. Därför är det klokt att invänta beslutet i Borgholm. Oavsett utgång är det av största vikt att framtagandet av ev. ställplatser i Kalmar görs i stort samförstånd med campingägarna. Kalmar kommun har fastställt målet om att bli cykelstad Kalmar. I enlighet med detta beslut är det klokt att uppmana husbilsägare att nyttja våra cykelleder, ex. genom broschyrer riktade till målgruppen. Det är viktigt att cykelstråken från våra campingar in till city är tydligt utmärkta och synliggörs.

11 Sidan 11 SN 9 Granskning av nämndernas köptrohet mot tecknade avtal Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 9/2011 Dnr SN 2010/00709/2/007 Per-Gunnar Fransson informerade nämnden om bakgrunden. På uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun har Komrev inom PWC genomfört en granskning av köptroheten i kommunen. Den sammanfattande bedömningen är att inköpsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen behöver förbättras. Åtgärder inom förvaltningen: Det kan konstateras att inom ett antal inköpsområden saknas upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling. Ramavtalsupphandlingar inom följande områden kommer att prioriteras under våren 2011: Lastbilstransporter Entreprenadarbeten Byggkonsulter Löpande byggarbeten Vägsalt Utbildning för varje enhet med avsikt att lära in inköpsprocessen och speciellt processen för direktupphandlingar kommer att genomföras under våren Åtgärder för kommunledningskontor, förvaltningar och kommundelsnämnd: Utbildning, centralförråd, ramavtal, inköpssamordnare, uppföljning, e-handel och certifierad avropare. Jäv: Servicenämnden beslutar att lämna denna skrivelse som sitt svar till Kalmar kommuns revisorer med anledning av revisionsrapporten. På grund av jäv deltar inte Patricia Johansson i handläggningen i detta ärende.

12 Sidan 12 SN 10 Granskning av fastighetsunderhåll Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 10/2011 Dnr SN 2010/00710/2/007 Gunilla Svensson informerade nämnden om bakgrunden. På uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun har Komrev genomfört en granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Revisorerna har skickat rapporten till Servicenämnden för beaktande och önskar senast den 25 januari 2011 svar på vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av rapporten. I revisionsrapporten rekommenderas serviceförvaltningen att ta fram en långssiktig underhållsplan, att uppdatera fastighetsregistret i Summarum med nedlagt underhåll och investeringar per år samt att förvaltningen systematiskt bör gå igenom uppdelningen av värdehöjande förbättringar och underhåll. Förvaltningen kommer under 2011 att fokusera på att inventera och planera yttre underhåll. Med yttre underhåll menas tak, väggar och fönster. Detta underhåll kommer även positivt att påverka våra energimål. Jäv: Servicenämnden beslutar att lämna denna skrivelse som sitt svar till Kalmar kommuns revisorer med anledning av revisionsrapporten. På grund av jäv deltar inte Patricia Johansson i handläggningen i detta ärende.

13 Sidan 13 SN 11 Tillägg till beslutad delegationsrätt inom servicenämnden Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 11/2011 Gert Friberg informerade nämnden om bakgrunden. Servicenämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om skydd mot olyckor. Av jävsskäl är nämnden inte ansvarig i de fall där verksamheter inom den egna nämnden söker tillstånd eller är föremål för tillsyn. I de fall servicenämnden själv är berörd är kommunstyrelsen ansvarig för tillsyn och övriga uppgifter inom området. Brandkåren har föreslagit att de myndighetsbeslut som är aktuella delegeras från servicenämnden till tjänstemän inom Brandkåren. Servicenämnden beslutar att göra tillägg för ärendegrupp 31 och 32 i delegationsordningen enligt förvaltningens skrivelse.

14 Sidan 14 SN februari nämndens studieresa i förvaltningen Ulrick Hultman informerade nämnden i stora drag om den planerade studieresan den 14 februari i förvaltningens verksamheter. Inbjudan kommer inom kort att skickas ut. Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

15 Sidan 15 SN 13 Anmälningsärenden Handlingar: Trafik- och tillståndsärenden: tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2010 D 332 D 350 tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2011 D 1 D 14 upplåtelse allmän platsmark 2010 E 312 E 316 upplåtelse allmän platsmark 2011 E 1 E 7 nyttoparkeringskort K 17 K 43 Personalärenden beslut om anställning 2010 A 28 A 29 beslut om anställning 2011 A 1 A 4 reseräkningar/traktamenten C 92 C 107 Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

16 Sidan 16 SN 14 Kännedomsärenden Handlingar: Presidieprotokoll från Tillsynsärenden under december månad 2010 Tillsyn enl. 5 kap 1 och 2 i lag (2003:778) om skydd mot olyckor Tillstånd enligt 17 i Lagen om brandfarliga och explosiva varor Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges i Kalmar sammanträde den 20 december Begäran om disponering av medel från servicenämndens resultatutjämningsfond (dnr KS 2010/ ) 197 Regler för i vilken ordning som ersättare ska tjänstgöra Val av elva ledamöter och sju ersättare i servicenämnden 211 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i servicenämnden Förhandlingsprotokoll hyror mellan serviceförvaltningen och hyresgästföreningen Region Småland Blekinge Skrivelse från Södermöre kommundelsnämnd ang Förslag om ytterligare två avdelningar till förskolebyggnation i Ljungbyholm, byggetapp II Protokoll från serviceförvaltningens samverkan/lokal skyddskommitté den 9 december 2010 Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

17 Sidan 17 SN 15 Övrigt Förslag ang. övergångsställe Norrlidsvägen vid Pressbyrån. Förslag: Inlämnad av Patricia Johansson (MP) Det finns en trafiksituation i Norrliden som behöver ses över. Vid busshållsplatsen som ligger på Norrlidsvägen i höjd med pressbyrån finns inget övergångsställe. Det innebär en trafikfara för de som åker buss och som ska passera vägen. Här bör åtgärder vidtas. Jag yrkar på att serviceförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret finna lösningar på problemet och återkomma med förslag till nämnden så snart det är färdigt. Servicenämnden tar emot förslaget och expedierar ärendet som ett trafiksäkerhetsärende till Samhällsbyggnadskontoret.

Sven-Erik Ekblad (S) Johannes Löhnn (MP) Kifah Qasem Mohammad (V) 48-55 Magnus Jernetz Gustavsson (M) Bengt Sundström (FP)

Sven-Erik Ekblad (S) Johannes Löhnn (MP) Kifah Qasem Mohammad (V) 48-55 Magnus Jernetz Gustavsson (M) Bengt Sundström (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 24 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl. 13:00 Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande Patricia Vildanfors

Läs mer

Daniel Modée (S) Kifah Qasem Mohammad (V) Magnus Jernetz Gustavsson (M) Bengt Sundström (FP)

Daniel Modée (S) Kifah Qasem Mohammad (V) Magnus Jernetz Gustavsson (M) Bengt Sundström (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl. 11.15 Beslutande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande Patricia Vildanfors (MP) 2:e vice ordförande Peter Olofsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 17 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl. 08.15 - kl.11.00 Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande Patricia Johansson (MP)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl kl och kl

Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl kl och kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 19 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.11.55 och kl 12.40-14.00 Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande 32-36

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande Patricia Vildanfors (MP) 2:e vice ordförande Peter Olofsson

Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande Patricia Vildanfors (MP) 2:e vice ordförande Peter Olofsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 17 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl. 08.15 - kl. 11:55 Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande Patricia Vildanfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Servicenämnden. Plats Magistern PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 29 augusti 2012 kl. 8:15-12:05

Servicenämnden. Plats Magistern PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 29 augusti 2012 kl. 8:15-12:05 Servicenämnden Tid Onsdagen den 29 augusti 2012 kl. 8:15-12:05 Plats Magistern Omfattning 102-118 ande Dzenita Abaza (S), Ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande Patricia Vildanfors (MP),

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-05-28 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-05-28 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 9 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.30 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Sammanträdesrummet Magistern kl kl.11.00

Sammanträdesrummet Magistern kl kl.11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 14 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.11.00 Beslutande Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per 1 Behandlade ärenden Behandlade ärenden 75 Ersättning till ersättare. 76 Budgetuppföljning 2009-11-30 77 Sammanträdesdagar 2010. Bilaga 1 78 Utbildningar 2010. Bilaga 2. 79 Skötselbidrag 2010 80 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidan 1 av 10 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl. 11.00 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Peter Olofsson (s) Charles Berg (s) Anders Gustafsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.10, 10.30-11.50 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Ebbetorp, Brandkåren, kl.08.15-12.05 och kl.12.35-15.20. . Paragraf 50-70

Ebbetorp, Brandkåren, kl.08.15-12.05 och kl.12.35-15.20. . Paragraf 50-70 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 23 Plats och tid Ebbetorp, Brandkåren, kl.08.15-12.05 och kl.12.35-15.20 Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande Patricia Johansson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic

Sebastian Stenbeck, Tony Ortenlöf, räddningschef Hans Ekberg och sekreterare Annika Wallentin Ravnjakovic Räddningsnämnden 2015-09-10 1(7) Plats och tid: Sotarkammaren, Industriv. 17, kl 14:00-17:00 ande: Lennart Eriksson (M), ordförande Pernilla Lingford Hultin (S) Cecilia Öhman Resare (M) Henrik Östlund

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden för IS/IT Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-05-18 Plats och tid Beslutande Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Läs mer

Pia Galia Rose-Marie Jönsson. Förvaltningskontoret Gunilla Wall. Justerare Pia Galia Rose-Marie Jönsson ANSLAG/BEVIS

Pia Galia Rose-Marie Jönsson. Förvaltningskontoret Gunilla Wall. Justerare Pia Galia Rose-Marie Jönsson ANSLAG/BEVIS 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret 17.00-19.40 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), ledamot Pia Galia (SD), ledamot Anders Westerlund

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 86 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 87 Informationsärenden 88 Delegationsärenden 89 Rapporter och skrivelser 2015 90 Övrigt 91 s verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 13 december 2016 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 133-136 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare Jan Fransson, Mediacenter Jönköping 98. Bruno Poulsen (S) och Mats Hermansson (M)

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare Jan Fransson, Mediacenter Jönköping 98. Bruno Poulsen (S) och Mats Hermansson (M) Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 19 oktober 2015 klockan 19.00 20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Marie Svensson (C), Lena Persson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer