En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa"

Transkript

1 En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie A 2010:6 (diarienummer 2009/0062) Projektledare: Ewy Thörnqvist Projektgrupp: Anna Dahlberg, Sören Hansson, Tommy Fröberg (till och med december 2009), Karin Sandström, Mikael Wahldén och Magnus Wimmercranz Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov E-post: Fax: Telefon:

3 Innehåll Sammanfattning och förslag... 5 Summary and recommendations... 8 Inledning Regeringsuppdraget Organisation Utgångspunkter i rapporten Vision Projektets mål Strategi Projektets insatser för att nå målen Sprida kunskap Kunskap om Onödig ohälsa sprids över hela landet Fördjupad kompetens för handikapporganisationerna Träffar med kommuner Konferens i Bryssel Möte med norska Helsedirektoratet Träff med studieförbunden Almedalen Andra konferenser Internt på Statens folkhälsoinstitut Internt på Handisam Onödig ohälsa på webben Barnperspektivet i projektet Samverkan Nätverk Nätverk av regionala chefer och handikappförbund Politikerutbildningar Folkhälsochefer rapporterar från projektet regionalt Samverkan i projektet från Handikappförbundens perspektiv Kommuner som samordnar arbetet med folkhälsa och tillgänglighet Utveckling av folkhälsoarbetet Planer

4 Socialstyrelsens regeringsuppdrag om föräldrastöd Kultur och hälsa FYSS och FaR - Fysisk aktivitet på recept Kommande konferenser Tre förslag på insatser av fördjupande karaktär Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut, FHI Nätverk och kommunikation Projektmedel Fokus på målet för folkhälsopolitiken Nationella folkhälsoenkäten Kommunenkäten FYSS och Fysisk aktivitet på recept - FaR Politikerutbildningar Slutord Bilaga

5 Sammanfattning och förslag Enligt rapporten Onödig ohälsa upplever personer med funktionsnedsättning att de har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt gör. Därmed blir det naturligtvis viktigt, även om det är självklart, att alla ska kunna ta del av de generella insatser som görs inom bland annat folkhälsoområdet. Det kräver en medveten strategi för hur dessa insatser blir tillgängliga för alla. Mål och formuleringar i handikappolitiken går alldeles utmärkt att använda för att göra detta på ett bra sätt. Handikappolitiken syftar till att alla ska vara delaktiga i samhället på lika villkor utifrån vars och ens förutsättningar. Det här är en slutrapport från Handisams projekt Onödig ohälsa. Projektet är ett regeringsuppdrag och bygger på de resultat som framkom i rapporten Onödig ohälsa, 2008, från Statens folkhälsoinstitut, FHI. Ett mål i projektet har varit att sprida kunskap om att ohälsan hos personer med funktionsnedsättning i hög grad går att förebygga. För många som fått höra om resultaten i rapporten har det blivit en ahaupplevelse om hur brister i tillgänglighet påverkar folkhälsan. Ett annat mål har varit att skapa, och utveckla, samverkan mellan dem som arbetar med folkhälsa och dem som arbetar med funktionshinderfrågor. Möten mellan tjänstemän med olika kompetens, politiker och representanter för handikapporganisationer har bidragit till att öka förståelsen om olika politikområdens påverkan på varandra. Handisam har i fyra utbildningar informerat politiker, från de båda politikområdena, om onödig ohälsa och om politikområdenas kopplingar till varandra. Fem län: Jämtland, Skåne, Sörmland, Västra Götaland och Västerbotten har fått stöd i ett regionalt och lokalt utvecklingsarbete och kontakterna har varit många och ett lärande pågår. Arbetet är en liten bit på väg och många aktiviteter i länen kommer att genomföras under hösten Projektet har även fått igång arbetet med att få in mer kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar personer med funktionsnedsättning. Ett underlag finns nu som kan utvecklas och bli en del av en ny FYSS 1. Arbetet i projektet har varit en lyckad samverkan mellan Handisam, FHI och Handikappförbunden och har lett till resultat som de enskilda 1 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 5

6 organisationerna inte skulle kunna uppnå var för sig. Detta samarbete är viktigt att utveckla framöver. Projektet har även lett fram till förslag som behöver genomföras i ett nästa steg för att minska ohälsan hos personer med funktionsnedsättning och därmed förbättra folkhälsan för hela befolkningen. Förslagen finns under rubrikerna Uppdrag till FHI, FYSS och Fysisk aktivitet på recept, FaR samt Politikerutbildningar och är följande: Uppdrag till FHI Förslag: Att regeringen ska ge FHI ett tilläggsuppdrag: Under år 2011 ska FHI redovisa vilka insatser, för att minska ohälsan hos personer med funktionsnedsättning, som planeras för perioden Utgångspunkten för dessa insatser ska vara de delmål för handikappolitiken som FHI tar fram. Förslag: Att FHI i samverkan med Handisam och Socialstyrelsen får ett uppdrag att tillsammans med handikappförbund skapa ett nätverk/en samrådsgrupp i syfte att främja samordning av nationella initiativ, driva frågan framåt samt erbjuda stöd till regionalt och lokalt arbete för att förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning. SKL ska även bjudas in till att medverka i detta nätverk. Förslag: Att FHI får i uppdrag att fortsätta stödja nätverket av regionala kontaktpersoner inom folkhälsa, habilitering- och hjälpmedel/tillgänglighet och handikappförbund på regional nivå. Detta bör ske i samverkan med Handisam, SKL och handikappförbund. Förslag: Att de projektmedel som aktörer kan söka från FHI ska innehålla krav på att tillgänglighet och att personer med funktionsnedsättning beaktas. Förslag: Att FHI får i uppdrag att utveckla arbetet med den ojämlika hälsan. Det kan ske genom ett flertal insatser som tillsammans kan bidra till att folkhälsoarbetet utformas utifrån den mångfald som finns i befolkningen. Förslag: Att FHI ska genomföra, analysera och publicera data från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, HLV, vart fjärde år med inriktning på personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning, tillsammans med de andra diskrimineringsgrunderna och rapportera i Folkhälsopolitisk rapport. 6

7 Förslag: Att FHI ska ta fram statistik ur HLV om föräldrar med funktionsnedsättning som har hemmavarande barn under 18 år och rapportera i Folkhälsopolitisk rapport. Förslag: Att FHI får i uppdrag att utveckla Kommunenkäten så att den på ett tydligare sätt kan följa insatser i kommunerna som gynnar en positiv hälsoutveckling bland annat för personer med funktionsnedsättning. FYSS och Fysisk aktivitet på recept - FaR Förslag: Att regeringen stödjer Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet, en sektion inom Svenska läkaresällskapets idrottsmedicinska förening. Stödet ska gälla utvecklingen av ett underlag till ett kommande kapitel i en ny FYSS om personer med funktionsnedsättning och för att öka ordinationen av fysisk aktivitet på recept, FaR. Politikerutbildningar Förslag: Att regeringen stödjer politikerutbildningar om hur den onödiga ohälsan kan motverkas. Stödet bör ges till FHI och omfatta framtagandet av pedagogiskt material där folkhälsopolitikens mål och målområden granskas i ett funktionshinderperspektiv samt medel för genomförandet av politikerutbildningar. 7

8 Summary and recommendations The report Unnecessary Ill-health states that persons with disability find their health status inferior to that of the population at large. This of course makes it immensely important and it goes without saying that everyone should be able to benefit from the general initiatives taken, for example in the public health sector. This calls for a cogent strategy for making such inputs universally accessible. Targets and wordings of disability policy can perfectly well be used for achieving this in a salutary manner. Disability policy aims to make everyone a participating member of the community according to their individual capabilities and circumstances. This project is a Government remit and is based on the findings represented by the Swedish National Institute of Public Health in its report Unnecessary Ill-health (Swedish title: Onödig ohälsa). One of the aims of the project has been to disseminate knowledge of the high preventability of ill-health among persons with disability. To many people, the findings presented in the report have come as a revelation of the public health impact of accessibility shortcomings. Another aim has been to create and develop interaction between those working with public health and those addressing disability issues. Joint meetings of public servants with various qualifications, politicians and representatives of disabled persons organisations (DPOs) have helped to enhance understanding of the interplay between different policy fields. Through four training programmes, Handisam has disseminated knowledge of unnecessary illness to policy-makers in both fields, highlighting the interaction between the two. Five counties have received funding support for this work, numerous contacts have taken place and a learning process is underway. Some headway has been made, and many activities in the counties will be accomplished during the autumn of As part of the project, work has also started on canvassing further knowledge concerning the impact of physical activity on persons with disability. A body of input documentation now exists which can be developed and made a part of a new FYSS. 2 Project work has been based on a successful partnership between Handisam, the National Institute of Public Health and the DPOs and has yielded results which the participating organisations could not 2 Swedish acronym for physical activity in the prevention and treatment of disease. 8

9 have achieved separately. It is important that this co-operation should be further developed in future. The project has also led to recommendations which should be implemented in a succeeding step towards reducing ill-health among persons with disability, thereby improving the health status of the entire population. The recommendations, set forth under the headings Remit to the National Institute of Public Health, FYSS and physical activity on prescription (FaR), and Education programmes for policy-makers, are as follows. Remit to the National Institute of Public Health (FHI) Recommendation: That FHI be given a supplementary remit, based on the interim objectives defined by it for disability policy, to report in 2011 on the measures planned for with a view to reducing ill-health among persons with disability. Recommendation: That FHI, acting in partnership with Handisam and the National Board of Health and Welfare, be tasked, together with the DPOs, with the creation of a network or networks and consultation group for the purpose of promoting co-ordination of national initiatives, moving the issue forward and offering support for regional and local efforts to improve the health status of persons with disability. SKL (the Swedish Association of Local Authorities and Regions) is also to be invited to join this network. Recommendation: That the project funding for which agencies can apply to FHI be made subject to accessibility and persons with disability being provided for. Recommendation: That FHI be tasked with developing work to redress inequalities of health status. This can involve a number and variety of initiatives which, taken together, can help to ensure the framing of public health work in accordance with the diversity existing in the population. Recommendation: That FHI collect, analyse and publish data from the national public health questionnaire HLV (Hälsa på lika villkor Health on equal terms ) at four-yearly intervals, with special emphasis on persons with disability as compared with the rest of the population, quite possibly together with other grounds for discrimination, presenting the findings in a report on public health policy. 9

10 Recommendation: That FHI compile, from the HLV questionnaire survey, statistics concerning parents with disability who have children living at home aged under 18, presenting the findings in a report on public health policy. Recommendation: That FHI be tasked with developing the Municipal Questionnaire Survey so as to monitor more clearly measures at municipal level conducive to positive public health development, e.g. among persons with disability. FYSS and Physical activity on prescription, FaR Recommendation: That the Government supports the Professional Associations for Physical Activity, a section of the Swedish Society of Sports Medicine of the Swedish Society of Medicine, in its development of input data for an impending chapter in the next edition of FYSS concerning persons with disability and for increasing the use of physical activity on prescription, FaR. Education programmes for policy makers Recommendation: That the government support policy-maker education programmes on the theme of counteracting unnecessary illness. Support should be given to FHI and should include the production of educational material in which the aims and objective domains of public health policy are scrutinised in a functional disability perspective, as well as funding for the conduct of policymaker education programmes. 10

11 Inledning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, fick av regeringen, i december 2008 uppdraget att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa. Rapporten beskriver hälsoläget för personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt och vad folkhälsopolitik kan handla om i ett funktionshinderperspektiv 3. Enligt rapporten Onödig ohälsa (eller Sjuka i onödan som den heter på lättläst svenska) har ca 1,5 miljoner svenskar, mellan 16 och 84 år, en funktionsnedsättning. Ungefär personer har någon form av stöd eller hjälp enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Det betyder att de allra flesta som har svårt att se, höra, röra sig eller att förstå och tolka information själva ska kunna ta aktiv del i samhället som medborgare. Det ställer krav på tillgänglighet i samhällets alla delar. Sammanfattningsvis handlar rapporten om hur brister i tillgänglighet i bred mening skapar ohälsa. Resultaten visar att den självupplevda dåliga hälsan är mer än tio gånger så vanlig bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen i övrigt. Den bild som framträder är att ohälsan hos personer med funktionsnedsättning är långt vanligare än den skulle behöva vara. FHI bedömer att en tredjedel av ohälsan är direkt onödig då den hänger samman med kända bestämningsfaktorer som brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Faktorer som är påverkbara genom politiska beslut och insatser inom en rad politikområden. Socialstyrelsens rapport Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning 4 bekräftar bilden av att vuxna personer med funktionsnedsättning som har stöd från socialtjänsten lever under andra livsbetingelser än befolkningen i övrigt. Gruppen kännetecknas av en låg utbildningsnivå och ett utanförskap på arbetsmarknaden. Samtidigt har många inom gruppen en svag personlig ekonomi och en mindre aktiv fritid. Det finns många beröringspunkter mellan handikappolitik och folkhälsopolitik. Till exempel handlar folkhälsopolitikens första 3 Funktionshinderperspektivet (Handikapperspektivet) innebär att: tillgänglighet skapas med generella lösningar i första hand men att särskilda lösningar (särlösningar) eller individuella lösningar används om de generella lösningarna inte är tillräckliga hinder för delaktighet identifieras och elimineras detta arbetssätt genomsyrar alla samhällssektorer. 4 Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen

12 målområde (målområdet ett) om delaktighet och inflytande. Även målen inom handikappolitiken handlar om detta. Om samverkan mellan politikområdena utvecklas och blir en naturlig del i det dagliga arbetet bör det skapa mervärde inom respektive områdes verksamheter. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan kopplas till de båda politikområdena. Att Sverige har antagit konventionen innebär att staten ansvarar för att rättigheterna förverkligas nationellt. Detta innefattar även regioner, landsting och kommuner. För det här uppdraget kan till exempel artikel 25, som handlar om rätten till bästa möjliga hälsa, lyftas fram. Andra politikområden där beslut påverkar utvecklingen av folkhälsan, särskilt för personer med funktionsnedsättning, är bland annat arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, transportpolitik, kulturpolitik och folkbildningspolitik. Regeringsuppdraget Regeringsuppdraget 5 handlar om att kommunicera resultaten i rapporten Onödig ohälsa. I uppdraget ingår också att initiera ett utvecklingsarbete på kortare och längre sikt genom att stödja uppbyggnaden av lokala nätverk i syfte att upprätta åtgärdsplaner för att minska den onödiga ohälsan. Den övergripande inriktningen, att lägga ett funktionshinderperspektiv på folkhälsoarbetet, bygger bland annat på att folkhälsomålet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det finns inga avgränsningar i det avseendet. Utgångspunkten är alltså att folkhälsoarbetet ska beakta personer med funktionsnedsättning. De särskilda formuleringar som påtalar detta finns i Mål för folkhälsan 6, och i En förnyad folkhälsopolitik 7. En andra utgångspunkt är de erfarenheter som FHI har haft av att sprida resultaten från rapporten i olika sammanhang. De fann tidigt att det var svårt att intressera folkhälsoaktörerna att delta på konferenser om resultaten i rapporten Onödig ohälsa. Särskilt viktigt är därför att nå dem som planerar, genomför och följer upp folkhälsoarbetet i landet. Genom att också lyfta de faktorer som påverkar den onödiga ohälsan tydliggörs nya aktörer och verksamheter 5 Se Bilaga 1: Regeringsuppdraget Onödig ohälsa i dokumentet Bilaga 1-4 till rapporten En god hälsa för hela befolkningen på 6 Proposition 2002/03:35 7 Proposition 2007/08:110 12

13 som idag i stort sett inte är med i folkhälsoarbetet. Det handlar om handikapprörelsen, stadsplanerare, arkitekter, bygglovshandläggare, handikappsamordnare, tillgänglighetskonsulter med flera. Aktörerna tillför kunskap och möjliggör nya synsätt som är viktiga. Att ha ett inkluderande synsätt och att utgå från att alla har olika funktionsförmågor ställer krav på ett mer genomtänkt folkhälsoarbete. Ett mer genomtänkt folkhälsoarbete skulle öka chanserna att nå folkhälsomålet. Organisation För projektet bildade Handisam en styrgrupp och en projektgrupp. Styrgruppen bestod av de parter som delgavs i uppdraget: och Ylva Arnhof representerade FHI, Marie Bager, Handikappförbunden, ElseMarie Brisenhorn, Handisam, Jonas Gumbel, Sveriges Kommuner och Landsting och Jan Almqvist, Försäkringskassan. Ordförande för styrgruppen var Arvid Lindén, Handisam. Projektgruppen bestod, vid rapportskrivning, av Magnus Wimmercranz, FHI, Karin Sandström, Handikappförbunden och projektledaren Ewy Thörnqvist, Anna Dahlberg, Mikael Wahldén och Sören Hansson, samtliga Handisam. 13

14 Utgångspunkter i rapporten Nedan följer några vanligt förekommande begrepp och formuleringar i rapporten. Funktionshinderperspektivet innebär att i all planering och genomförande beakta att människor har olika behov. De generella lösningarna ska utformas så att de fungerar för alla, oavsett funktionsförmåga och kompletteras där så behövs med särskilda lösningar för att skapa jämlika förutsättningar. Hinder för delaktighet (funktionshinder) ska identifieras och tas bort. Detta arbetssätt ska genomsyra alla samhällssektorer. Vi använder oss av Socialstyrelsens definitioner av orden funktionsnedsättning och funktionshinder som är följande 8 : En funktionsnedsättning är kopplad till en person och behöver inte innebära ett hinder för delaktighet. Om miljö och omgivning är otillgänglig uppstår funktionshinder. Det är funktionshinder som hindrar personer från att delta i samhället. Tillgänglighet betyder här att lokaler likväl som information och verksamhet i sin helhet går att använda oavsett funktionsförmåga. Det betyder exempelvis ett bemötande utan diskriminering, att en verksamhet har en webbplats som alla kan använda och att till exempel anställningsintervjuer hålls i lokaler som alla kan komma till och också använda. Målet för folkhälsopolitiken lyder: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För arbetet med politiken finns också 11 prioriterade målområden för det samlade folkhälsoarbetet 9. Folkhälsa är enligt folkhälsovetenskapligt lexikon10 ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. De nationella handikappolitiska målen antogs av riksdagen år och är följande: 1) en samhällsgemenskap med mångfald som grund, 2) att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och 3) jämlikhet i 8 Socialstyrelsens termbank, 9 Proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik 10 Folkhälsovetenskapligt lexikon, U Janlert, Natur och kultur Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken 14

15 levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. I propositionen står också att det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på: a) att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning b) att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning, c) att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Vision Visionen för projektet är att funktionshinderperspektivet inkluderas i folkhälsoarbetet eller uttryckt på ett annat sätt att folkhälsoarbetet kvalitetsutvecklas och blir mer tillgängligt i bred bemärkelse. När det sker påskyndar vi arbetet med att nå folkhälsomålet: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 15

16 Projektets mål Projektmålen utgår från skrivningarna i regeringsuppdraget 12 och är vidareutvecklade från dessa. Målen är: 1. Att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa till länen/regionerna, landstingen, kommunerna samt till folkhälsooch handikapprörelsen. 2. Att redovisa ett antal goda exempel där samverkan fungerar bra mellan lokala och regionala aktörer. 3. Att utveckla och förtydliga ett stöd för det nationella, regionala och lokala folkhälsoarbetet där personer med funktionsnedsättning är inkluderade. 4. Att skapa forum där kunskapen om onödig ohälsa sprids till olika verksamheter och perspektiv. 5. Att presentera ett antal förslag på insatser av fördjupande karaktär för fortsatt utvecklingsarbete och spridning av kunskaper i en slutrapport. Strategi Projektet har valt två huvudsakliga strategier. Den första handlar om att identifiera aktörer och ta initiativ till möten, med och mellan dessa, för spridning av resultaten från rapporten Onödig ohälsa. Den andra handlar om att arbeta i befintliga nätverk och stärka dessa samt att bygga nätverk för att sprida kunskapen om den onödiga ohälsan. Strategin beskrivs mer utförligt i den delrapport som lämnades in till Socialdepartementet den 1 november Bilaga 1: Regeringsuppdraget Onödig ohälsa finns i dokumentet Bilaga 1-4 till rapporten En god hälsa för hela befolkningen på 13 Delrapportering av uppdraget om att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa, Handisam Delrapporten finns på Handisams webbplats under 16

17 Projektets insatser för att nå målen Utifrån styrgruppens beslutade mål för projektet har en rad processer startats. Även en hel del informationsinsatser har genomförts. Handisam bedömer att spridningen av resultaten från rapporten Onödig ohälsa har varit lyckad. Dessa insatser har Handisam själv tagit initiativ till eller blivit inbjuden att delta i med anledning av regeringsuppdraget. Uppdraget har gett Handisam och Handikappförbunden en fördjupad relation med delvis ett nytt område att samverka kring. Det har av båda parter upplevts som positivt. Handisam har hållit ihop processen i projektet med grunduppdraget vilket gett en kunskapshöjning internt på myndigheten. Handisam har även visat Sverige som gott exempel i frågan i och med initiativet till det första mötet på EU-nivå om folkhälsa och funktionshinder. Även ett möte med norska Helsedirektoratet har bidragit till att flytta fram positionerna i frågan. På hemmaplan har mötet med studieförbunden ytterligare öppnat upp för bred samverkan och ett deltagande i ett seminarium om den onödiga ohälsan i Almedalen förde frågan in i de politiska diskussionerna. Sprida kunskap Handisams bedömning är att spridningen av resultaten i rapporten Onödig ohälsa har varit lyckad. För många åhörare har kunskapen varit en ögonöppnare eller aha-upplevelse. Resultaten har spridits i stora delar av landet och till många personer och yrkesgrupper. Arbetet har koncentrerats på att identifiera lämpliga konferenser, möten och nätverksträffar genom omvärldsbevakning. Projektet har sedan medverkat på dessa möten eller på annat vis sett till att information har nått mötesdeltagarna. Samverkan med handikapprörelsen har varit betydelsefull för att få förankring hos personer med funktionsnedsättning och för att förmedla kontakter och arbetssätt inom folkhälsoområdet så att handikapprörelsen även kan bidra i det regionala och lokala folkhälsoarbetet. Där behövs deras perspektiv och kunnande. Kunskap om Onödig ohälsa sprids över hela landet Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting, länsstyrelserna och Handisam genomförde 17 spurtseminarier hösten och vintern 2009/2010 och 14 utbildningstillfällen våren Seminarierna och utbildningstillfällena ordnades över hela landet med syftet att påskynda arbetet med åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder. Plan- 17

18 och bygglagen säger att i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde skall enkelt avhjälpta hinder undanröjas. Detsamma gäller allmänna platser. Genom att undanröja dessa hinder är det enklare för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att ta sig fram. Deltagare på seminarierna var bland annat kommunpolitiker, kommunala tjänstemän, representanter för handikapporganisationer och privata fastighetsägare och tillgänglighetskonsulter. Deltagarna vid utbildningstillfällena var huvudsakligen tjänstemän som skulle genomföra arbetet med att inventera de enkelt avhjälpta hindren. Totalt nådde satsningen ca 1000 personer och lika många rapporter delades ut till deltagarna. Vid seminarierna/utbildningstillfällena presenterades resultat från Onödig ohälsa och alla seminariedeltagare fick ett exemplar av Sjuka i onödan. Resultaten från Onödig ohälsa utgör viktiga argument för dem som beslutar över, eller arbetar med, att förbättra tillgängligheten i byggnader dit allmänheten har tillträde samt på offentliga platser. Resultaten från rapporten Onödig ohälsa väcker i allmänhet stor uppmärksamhet och det är tydligt att det inte tidigare, i de här grupperna, funnits någon insikt om kopplingen mellan bristande tillgänglighet i fysisk miljö och ohälsa. Fördjupad kompetens för handikapporganisationerna För att ytterligare sprida kunskapen om resultaten från Onödig ohälsa bland handikapporganisationerna arrangerades det en ordförandekonferens, under november 2009, med Handikappförbundens medlemsförbund, Synskadades riksförbund och ytterligare andra organisationer. Syftet var att sprida resultaten från rapporten och att skapa ett forum för diskussion om hur handikappolitik och folkhälsopolitik kan kopplas samman på ett tydligare sätt. Möjligheten att använda resultaten från rapporten i organisationernas intressepolitiska arbete diskuterades. Ett tjugotal personer medverkade. I maj 2010 medverkade projektet på Handikappförbundens temadag om framtidens hälso- och sjukvård med seminariet Folkhälsa för nästan hela befolkningen. Seminariet sändes också via webben med textning och teckentolkning med ökad tillgänglighet som resultat. I efterföljande diskussion lyftes bland annat vikten av att även arbeta med folkhälsan för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. På seminariet deltog cirka 25 personer. Som ett resultat av deltagandet i 18

19 temadagen har projektet erbjudits möjlighet att delta i Stockholmsmässans arrangemang Ett gott liv i september Träffar med kommuner Handisam har deltagit i sektorsövergripande möten i några kommuner. Där har resultaten från rapporten diskuterats och kopplats till vad som kan göras på ett lokalt plan för att förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning. Mötena har genomförts i syfte att samla in idéer och erfarenheter för att Handisam senare kunna inspirera och ge fler kommuner stöd i arbetet. Kunskap om den onödiga ohälsan har spridits till Handisams och SKL:s nätverk för tillgänglighetsfrågor dels med information på nätverkets grupparbetsplats dels via e-post till alla nätverksmedlemmar. Ämnet togs upp vid nätverkets konferens i Umeå i maj Vid konferensen i Umeå deltog ca 40 personer. Nätverket för tillgänglighetsfrågor består (juni 2010) av ca 230 tjänstemän och politiker i kommuner och landsting, som antingen arbetar med eller är intresserade av tillgänglighetsfrågor. Ansvariga folkhälsosamordnare i Kommunförbundet Skåne har haft en konferens med temat Onödig ohälsa. Målgruppen var politiker, tjänstemän, personal i kommunal verksamhet, frivilligorganisationer, folkhälsosamordnare och andra som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Medarbetare i projektet Onödig ohälsa deltog i en konferens under hösten Samarbetet med folkhälsosamordnarna i Skåne har under våren 2010 fortsatt med bland annat workshops. Totalt har 100 personer deltagit i dessa seminarier och resulterat i att de startat ett nätverk för frågorna med stöd av Region Skånes folkhälsoavdelning och hälsoplanerarna i Kommunförbundet i Skåne. År 2009 deltog projektet i ett dialogmöte med Södertälje kommun. Totalt medverkade ett 30-tal personer. Från kommunen deltog tjänstemän och politiker från olika förvaltningar samt företrädare för kommunens handikappråd. Projektet informerade om den Onödiga ohälsan och deltog i en diskussion om Södertälje kommuns möjligheter att öka sin interna samverkan för att skapa bättre hälsa hos kommuninvånarna. I november 2009 deltog projektet i en konferens om folkhälsoarbete i glesbygdskommuner som anordnades av FHI. Målet med deltagandet var att få kontakt med flera kommuner och att få kunskap om hur arbetet kan se ut i glesbygdskommuner. Ett 40-tal tog med sig skriften Onödig ohälsa och det visade sig också att flera kommuner redan försökte knyta ihop frågorna kring folkhälsa och funktionshinder. Genom att projektet medverkade som deltagare uppmärksammades frågan om hälsa för personer med funktionsnedsättning för deltagande kommuner. 19

20 Konferens i Bryssel Projektet var en av arrangörerna för ett heldagsmöte i Bryssel, om hälsoläget för personer med funktionsnedsättning, tillsammans med FHI och EuroHealthNet. EuroHealthNet är ett nätverk av regionala och nationella institutioner, inom EU, som är ansvariga för hälsofrämjande arbete, folkhälsa och sjukdomsförebyggande arbete. Deltagare var representanter från folkhälso- och funktionshinderområdet samt EU-kommissionen och diskussionen handlade om ojämlikheten i hälsa och vad som är påverkbart. Handisam arrangerade detta möte i syfte att redovisa och diskutera resultaten i rapporten Onödig ohälsa. Ungefär 30 deltagare från frivilligorganisationer och tjänstemän från flera generaldirektorat deltog tillsammans med den svenska delegationen och personal från EuroHealthNet. Mötet var ett utmärkt tillfälle för lärande och erfarenhetsutbyte. Det var första gången som folkhälso- och funktionshinderrepresentanter träffades på EU-nivå. Rapporten Onödig ohälsa och regeringsuppdraget som sådant väckte stor uppmärksamhet och förundran. Att ansvariga myndigheter för de två politikområdena tillsammans med handikappförbunden arbetar tillsammans är ovanligt. En artikel om regeringsuppdraget på engelska delades ut. Möte med norska Helsedirektoratet Helsedirektoratet i Norge kontaktade Handisam med anledning av rapporten Onödig ohälsa och regeringsuppdraget. Vid två tillfällen fick olika representanter från Helsedirektoratet information om innehållet i rapporten och det utåtriktade arbete som Handisam bedrivit inom ramen för uppdraget. Vid det andra tillfället presenterade Helsedirektoratet även eget material om den onödiga ohälsan i landet. En stor del av materialet överensstämmer med de resultat som FHI funnit. Utbytet fortsätter och en eventuell medverkan i den nordiska folkhälsokonferensen i Åbo 2011 diskuteras. FHI håller i kontakterna. Träff med studieförbunden Projektet tog kontakt med Folkbildningsförbundet, paraplyorganisationen för de statsbidragsberättigade studieförbunden. Kontakten togs eftersom målen med folkbildningen har tydliga kopplingar till både folkhälsoarbete och handikappolitik. Den första kontakten resulterade i att samtliga studieförbund bjöds in till ett möte med titeln Folkbildnig + Folkhälsa = SANT. På mötet informerade Handisam om projektet och Handikappförbunden berättade om sina kopplingar till folkbildning, tillgänglighet och folkhälsa. Gemensamma frågeställningar lyftes i en efterföljande diskussion. Deltog gjorde ett tiotal nyckelpersoner. En uppföljning är planerad till hösten

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013-2018 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Funktionshinderpolitiskt program - ett av kommunens styrdokument 4 Programmets

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Sämre hälsa och levnadsvillkor

Sämre hälsa och levnadsvillkor Sämre hälsa och levnadsvillkor bland barn med funktionsnedsättning Rapporten Hälsa och välfärd bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning (utgiven 2012) Maria Corell, avdelningen för uppföljning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer