En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa"

Transkript

1 En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie A 2010:6 (diarienummer 2009/0062) Projektledare: Ewy Thörnqvist Projektgrupp: Anna Dahlberg, Sören Hansson, Tommy Fröberg (till och med december 2009), Karin Sandström, Mikael Wahldén och Magnus Wimmercranz Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov E-post: Fax: Telefon:

3 Innehåll Sammanfattning och förslag... 5 Summary and recommendations... 8 Inledning Regeringsuppdraget Organisation Utgångspunkter i rapporten Vision Projektets mål Strategi Projektets insatser för att nå målen Sprida kunskap Kunskap om Onödig ohälsa sprids över hela landet Fördjupad kompetens för handikapporganisationerna Träffar med kommuner Konferens i Bryssel Möte med norska Helsedirektoratet Träff med studieförbunden Almedalen Andra konferenser Internt på Statens folkhälsoinstitut Internt på Handisam Onödig ohälsa på webben Barnperspektivet i projektet Samverkan Nätverk Nätverk av regionala chefer och handikappförbund Politikerutbildningar Folkhälsochefer rapporterar från projektet regionalt Samverkan i projektet från Handikappförbundens perspektiv Kommuner som samordnar arbetet med folkhälsa och tillgänglighet Utveckling av folkhälsoarbetet Planer

4 Socialstyrelsens regeringsuppdrag om föräldrastöd Kultur och hälsa FYSS och FaR - Fysisk aktivitet på recept Kommande konferenser Tre förslag på insatser av fördjupande karaktär Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut, FHI Nätverk och kommunikation Projektmedel Fokus på målet för folkhälsopolitiken Nationella folkhälsoenkäten Kommunenkäten FYSS och Fysisk aktivitet på recept - FaR Politikerutbildningar Slutord Bilaga

5 Sammanfattning och förslag Enligt rapporten Onödig ohälsa upplever personer med funktionsnedsättning att de har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt gör. Därmed blir det naturligtvis viktigt, även om det är självklart, att alla ska kunna ta del av de generella insatser som görs inom bland annat folkhälsoområdet. Det kräver en medveten strategi för hur dessa insatser blir tillgängliga för alla. Mål och formuleringar i handikappolitiken går alldeles utmärkt att använda för att göra detta på ett bra sätt. Handikappolitiken syftar till att alla ska vara delaktiga i samhället på lika villkor utifrån vars och ens förutsättningar. Det här är en slutrapport från Handisams projekt Onödig ohälsa. Projektet är ett regeringsuppdrag och bygger på de resultat som framkom i rapporten Onödig ohälsa, 2008, från Statens folkhälsoinstitut, FHI. Ett mål i projektet har varit att sprida kunskap om att ohälsan hos personer med funktionsnedsättning i hög grad går att förebygga. För många som fått höra om resultaten i rapporten har det blivit en ahaupplevelse om hur brister i tillgänglighet påverkar folkhälsan. Ett annat mål har varit att skapa, och utveckla, samverkan mellan dem som arbetar med folkhälsa och dem som arbetar med funktionshinderfrågor. Möten mellan tjänstemän med olika kompetens, politiker och representanter för handikapporganisationer har bidragit till att öka förståelsen om olika politikområdens påverkan på varandra. Handisam har i fyra utbildningar informerat politiker, från de båda politikområdena, om onödig ohälsa och om politikområdenas kopplingar till varandra. Fem län: Jämtland, Skåne, Sörmland, Västra Götaland och Västerbotten har fått stöd i ett regionalt och lokalt utvecklingsarbete och kontakterna har varit många och ett lärande pågår. Arbetet är en liten bit på väg och många aktiviteter i länen kommer att genomföras under hösten Projektet har även fått igång arbetet med att få in mer kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar personer med funktionsnedsättning. Ett underlag finns nu som kan utvecklas och bli en del av en ny FYSS 1. Arbetet i projektet har varit en lyckad samverkan mellan Handisam, FHI och Handikappförbunden och har lett till resultat som de enskilda 1 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 5

6 organisationerna inte skulle kunna uppnå var för sig. Detta samarbete är viktigt att utveckla framöver. Projektet har även lett fram till förslag som behöver genomföras i ett nästa steg för att minska ohälsan hos personer med funktionsnedsättning och därmed förbättra folkhälsan för hela befolkningen. Förslagen finns under rubrikerna Uppdrag till FHI, FYSS och Fysisk aktivitet på recept, FaR samt Politikerutbildningar och är följande: Uppdrag till FHI Förslag: Att regeringen ska ge FHI ett tilläggsuppdrag: Under år 2011 ska FHI redovisa vilka insatser, för att minska ohälsan hos personer med funktionsnedsättning, som planeras för perioden Utgångspunkten för dessa insatser ska vara de delmål för handikappolitiken som FHI tar fram. Förslag: Att FHI i samverkan med Handisam och Socialstyrelsen får ett uppdrag att tillsammans med handikappförbund skapa ett nätverk/en samrådsgrupp i syfte att främja samordning av nationella initiativ, driva frågan framåt samt erbjuda stöd till regionalt och lokalt arbete för att förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning. SKL ska även bjudas in till att medverka i detta nätverk. Förslag: Att FHI får i uppdrag att fortsätta stödja nätverket av regionala kontaktpersoner inom folkhälsa, habilitering- och hjälpmedel/tillgänglighet och handikappförbund på regional nivå. Detta bör ske i samverkan med Handisam, SKL och handikappförbund. Förslag: Att de projektmedel som aktörer kan söka från FHI ska innehålla krav på att tillgänglighet och att personer med funktionsnedsättning beaktas. Förslag: Att FHI får i uppdrag att utveckla arbetet med den ojämlika hälsan. Det kan ske genom ett flertal insatser som tillsammans kan bidra till att folkhälsoarbetet utformas utifrån den mångfald som finns i befolkningen. Förslag: Att FHI ska genomföra, analysera och publicera data från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, HLV, vart fjärde år med inriktning på personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning, tillsammans med de andra diskrimineringsgrunderna och rapportera i Folkhälsopolitisk rapport. 6

7 Förslag: Att FHI ska ta fram statistik ur HLV om föräldrar med funktionsnedsättning som har hemmavarande barn under 18 år och rapportera i Folkhälsopolitisk rapport. Förslag: Att FHI får i uppdrag att utveckla Kommunenkäten så att den på ett tydligare sätt kan följa insatser i kommunerna som gynnar en positiv hälsoutveckling bland annat för personer med funktionsnedsättning. FYSS och Fysisk aktivitet på recept - FaR Förslag: Att regeringen stödjer Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet, en sektion inom Svenska läkaresällskapets idrottsmedicinska förening. Stödet ska gälla utvecklingen av ett underlag till ett kommande kapitel i en ny FYSS om personer med funktionsnedsättning och för att öka ordinationen av fysisk aktivitet på recept, FaR. Politikerutbildningar Förslag: Att regeringen stödjer politikerutbildningar om hur den onödiga ohälsan kan motverkas. Stödet bör ges till FHI och omfatta framtagandet av pedagogiskt material där folkhälsopolitikens mål och målområden granskas i ett funktionshinderperspektiv samt medel för genomförandet av politikerutbildningar. 7

8 Summary and recommendations The report Unnecessary Ill-health states that persons with disability find their health status inferior to that of the population at large. This of course makes it immensely important and it goes without saying that everyone should be able to benefit from the general initiatives taken, for example in the public health sector. This calls for a cogent strategy for making such inputs universally accessible. Targets and wordings of disability policy can perfectly well be used for achieving this in a salutary manner. Disability policy aims to make everyone a participating member of the community according to their individual capabilities and circumstances. This project is a Government remit and is based on the findings represented by the Swedish National Institute of Public Health in its report Unnecessary Ill-health (Swedish title: Onödig ohälsa). One of the aims of the project has been to disseminate knowledge of the high preventability of ill-health among persons with disability. To many people, the findings presented in the report have come as a revelation of the public health impact of accessibility shortcomings. Another aim has been to create and develop interaction between those working with public health and those addressing disability issues. Joint meetings of public servants with various qualifications, politicians and representatives of disabled persons organisations (DPOs) have helped to enhance understanding of the interplay between different policy fields. Through four training programmes, Handisam has disseminated knowledge of unnecessary illness to policy-makers in both fields, highlighting the interaction between the two. Five counties have received funding support for this work, numerous contacts have taken place and a learning process is underway. Some headway has been made, and many activities in the counties will be accomplished during the autumn of As part of the project, work has also started on canvassing further knowledge concerning the impact of physical activity on persons with disability. A body of input documentation now exists which can be developed and made a part of a new FYSS. 2 Project work has been based on a successful partnership between Handisam, the National Institute of Public Health and the DPOs and has yielded results which the participating organisations could not 2 Swedish acronym for physical activity in the prevention and treatment of disease. 8

9 have achieved separately. It is important that this co-operation should be further developed in future. The project has also led to recommendations which should be implemented in a succeeding step towards reducing ill-health among persons with disability, thereby improving the health status of the entire population. The recommendations, set forth under the headings Remit to the National Institute of Public Health, FYSS and physical activity on prescription (FaR), and Education programmes for policy-makers, are as follows. Remit to the National Institute of Public Health (FHI) Recommendation: That FHI be given a supplementary remit, based on the interim objectives defined by it for disability policy, to report in 2011 on the measures planned for with a view to reducing ill-health among persons with disability. Recommendation: That FHI, acting in partnership with Handisam and the National Board of Health and Welfare, be tasked, together with the DPOs, with the creation of a network or networks and consultation group for the purpose of promoting co-ordination of national initiatives, moving the issue forward and offering support for regional and local efforts to improve the health status of persons with disability. SKL (the Swedish Association of Local Authorities and Regions) is also to be invited to join this network. Recommendation: That the project funding for which agencies can apply to FHI be made subject to accessibility and persons with disability being provided for. Recommendation: That FHI be tasked with developing work to redress inequalities of health status. This can involve a number and variety of initiatives which, taken together, can help to ensure the framing of public health work in accordance with the diversity existing in the population. Recommendation: That FHI collect, analyse and publish data from the national public health questionnaire HLV (Hälsa på lika villkor Health on equal terms ) at four-yearly intervals, with special emphasis on persons with disability as compared with the rest of the population, quite possibly together with other grounds for discrimination, presenting the findings in a report on public health policy. 9

10 Recommendation: That FHI compile, from the HLV questionnaire survey, statistics concerning parents with disability who have children living at home aged under 18, presenting the findings in a report on public health policy. Recommendation: That FHI be tasked with developing the Municipal Questionnaire Survey so as to monitor more clearly measures at municipal level conducive to positive public health development, e.g. among persons with disability. FYSS and Physical activity on prescription, FaR Recommendation: That the Government supports the Professional Associations for Physical Activity, a section of the Swedish Society of Sports Medicine of the Swedish Society of Medicine, in its development of input data for an impending chapter in the next edition of FYSS concerning persons with disability and for increasing the use of physical activity on prescription, FaR. Education programmes for policy makers Recommendation: That the government support policy-maker education programmes on the theme of counteracting unnecessary illness. Support should be given to FHI and should include the production of educational material in which the aims and objective domains of public health policy are scrutinised in a functional disability perspective, as well as funding for the conduct of policymaker education programmes. 10

11 Inledning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, fick av regeringen, i december 2008 uppdraget att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa. Rapporten beskriver hälsoläget för personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt och vad folkhälsopolitik kan handla om i ett funktionshinderperspektiv 3. Enligt rapporten Onödig ohälsa (eller Sjuka i onödan som den heter på lättläst svenska) har ca 1,5 miljoner svenskar, mellan 16 och 84 år, en funktionsnedsättning. Ungefär personer har någon form av stöd eller hjälp enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Det betyder att de allra flesta som har svårt att se, höra, röra sig eller att förstå och tolka information själva ska kunna ta aktiv del i samhället som medborgare. Det ställer krav på tillgänglighet i samhällets alla delar. Sammanfattningsvis handlar rapporten om hur brister i tillgänglighet i bred mening skapar ohälsa. Resultaten visar att den självupplevda dåliga hälsan är mer än tio gånger så vanlig bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen i övrigt. Den bild som framträder är att ohälsan hos personer med funktionsnedsättning är långt vanligare än den skulle behöva vara. FHI bedömer att en tredjedel av ohälsan är direkt onödig då den hänger samman med kända bestämningsfaktorer som brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Faktorer som är påverkbara genom politiska beslut och insatser inom en rad politikområden. Socialstyrelsens rapport Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning 4 bekräftar bilden av att vuxna personer med funktionsnedsättning som har stöd från socialtjänsten lever under andra livsbetingelser än befolkningen i övrigt. Gruppen kännetecknas av en låg utbildningsnivå och ett utanförskap på arbetsmarknaden. Samtidigt har många inom gruppen en svag personlig ekonomi och en mindre aktiv fritid. Det finns många beröringspunkter mellan handikappolitik och folkhälsopolitik. Till exempel handlar folkhälsopolitikens första 3 Funktionshinderperspektivet (Handikapperspektivet) innebär att: tillgänglighet skapas med generella lösningar i första hand men att särskilda lösningar (särlösningar) eller individuella lösningar används om de generella lösningarna inte är tillräckliga hinder för delaktighet identifieras och elimineras detta arbetssätt genomsyrar alla samhällssektorer. 4 Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen

12 målområde (målområdet ett) om delaktighet och inflytande. Även målen inom handikappolitiken handlar om detta. Om samverkan mellan politikområdena utvecklas och blir en naturlig del i det dagliga arbetet bör det skapa mervärde inom respektive områdes verksamheter. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan kopplas till de båda politikområdena. Att Sverige har antagit konventionen innebär att staten ansvarar för att rättigheterna förverkligas nationellt. Detta innefattar även regioner, landsting och kommuner. För det här uppdraget kan till exempel artikel 25, som handlar om rätten till bästa möjliga hälsa, lyftas fram. Andra politikområden där beslut påverkar utvecklingen av folkhälsan, särskilt för personer med funktionsnedsättning, är bland annat arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, transportpolitik, kulturpolitik och folkbildningspolitik. Regeringsuppdraget Regeringsuppdraget 5 handlar om att kommunicera resultaten i rapporten Onödig ohälsa. I uppdraget ingår också att initiera ett utvecklingsarbete på kortare och längre sikt genom att stödja uppbyggnaden av lokala nätverk i syfte att upprätta åtgärdsplaner för att minska den onödiga ohälsan. Den övergripande inriktningen, att lägga ett funktionshinderperspektiv på folkhälsoarbetet, bygger bland annat på att folkhälsomålet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det finns inga avgränsningar i det avseendet. Utgångspunkten är alltså att folkhälsoarbetet ska beakta personer med funktionsnedsättning. De särskilda formuleringar som påtalar detta finns i Mål för folkhälsan 6, och i En förnyad folkhälsopolitik 7. En andra utgångspunkt är de erfarenheter som FHI har haft av att sprida resultaten från rapporten i olika sammanhang. De fann tidigt att det var svårt att intressera folkhälsoaktörerna att delta på konferenser om resultaten i rapporten Onödig ohälsa. Särskilt viktigt är därför att nå dem som planerar, genomför och följer upp folkhälsoarbetet i landet. Genom att också lyfta de faktorer som påverkar den onödiga ohälsan tydliggörs nya aktörer och verksamheter 5 Se Bilaga 1: Regeringsuppdraget Onödig ohälsa i dokumentet Bilaga 1-4 till rapporten En god hälsa för hela befolkningen på 6 Proposition 2002/03:35 7 Proposition 2007/08:110 12

13 som idag i stort sett inte är med i folkhälsoarbetet. Det handlar om handikapprörelsen, stadsplanerare, arkitekter, bygglovshandläggare, handikappsamordnare, tillgänglighetskonsulter med flera. Aktörerna tillför kunskap och möjliggör nya synsätt som är viktiga. Att ha ett inkluderande synsätt och att utgå från att alla har olika funktionsförmågor ställer krav på ett mer genomtänkt folkhälsoarbete. Ett mer genomtänkt folkhälsoarbete skulle öka chanserna att nå folkhälsomålet. Organisation För projektet bildade Handisam en styrgrupp och en projektgrupp. Styrgruppen bestod av de parter som delgavs i uppdraget: och Ylva Arnhof representerade FHI, Marie Bager, Handikappförbunden, ElseMarie Brisenhorn, Handisam, Jonas Gumbel, Sveriges Kommuner och Landsting och Jan Almqvist, Försäkringskassan. Ordförande för styrgruppen var Arvid Lindén, Handisam. Projektgruppen bestod, vid rapportskrivning, av Magnus Wimmercranz, FHI, Karin Sandström, Handikappförbunden och projektledaren Ewy Thörnqvist, Anna Dahlberg, Mikael Wahldén och Sören Hansson, samtliga Handisam. 13

14 Utgångspunkter i rapporten Nedan följer några vanligt förekommande begrepp och formuleringar i rapporten. Funktionshinderperspektivet innebär att i all planering och genomförande beakta att människor har olika behov. De generella lösningarna ska utformas så att de fungerar för alla, oavsett funktionsförmåga och kompletteras där så behövs med särskilda lösningar för att skapa jämlika förutsättningar. Hinder för delaktighet (funktionshinder) ska identifieras och tas bort. Detta arbetssätt ska genomsyra alla samhällssektorer. Vi använder oss av Socialstyrelsens definitioner av orden funktionsnedsättning och funktionshinder som är följande 8 : En funktionsnedsättning är kopplad till en person och behöver inte innebära ett hinder för delaktighet. Om miljö och omgivning är otillgänglig uppstår funktionshinder. Det är funktionshinder som hindrar personer från att delta i samhället. Tillgänglighet betyder här att lokaler likväl som information och verksamhet i sin helhet går att använda oavsett funktionsförmåga. Det betyder exempelvis ett bemötande utan diskriminering, att en verksamhet har en webbplats som alla kan använda och att till exempel anställningsintervjuer hålls i lokaler som alla kan komma till och också använda. Målet för folkhälsopolitiken lyder: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För arbetet med politiken finns också 11 prioriterade målområden för det samlade folkhälsoarbetet 9. Folkhälsa är enligt folkhälsovetenskapligt lexikon10 ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. De nationella handikappolitiska målen antogs av riksdagen år och är följande: 1) en samhällsgemenskap med mångfald som grund, 2) att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och 3) jämlikhet i 8 Socialstyrelsens termbank, 9 Proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik 10 Folkhälsovetenskapligt lexikon, U Janlert, Natur och kultur Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken 14

15 levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. I propositionen står också att det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på: a) att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning b) att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning, c) att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Vision Visionen för projektet är att funktionshinderperspektivet inkluderas i folkhälsoarbetet eller uttryckt på ett annat sätt att folkhälsoarbetet kvalitetsutvecklas och blir mer tillgängligt i bred bemärkelse. När det sker påskyndar vi arbetet med att nå folkhälsomålet: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 15

16 Projektets mål Projektmålen utgår från skrivningarna i regeringsuppdraget 12 och är vidareutvecklade från dessa. Målen är: 1. Att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa till länen/regionerna, landstingen, kommunerna samt till folkhälsooch handikapprörelsen. 2. Att redovisa ett antal goda exempel där samverkan fungerar bra mellan lokala och regionala aktörer. 3. Att utveckla och förtydliga ett stöd för det nationella, regionala och lokala folkhälsoarbetet där personer med funktionsnedsättning är inkluderade. 4. Att skapa forum där kunskapen om onödig ohälsa sprids till olika verksamheter och perspektiv. 5. Att presentera ett antal förslag på insatser av fördjupande karaktär för fortsatt utvecklingsarbete och spridning av kunskaper i en slutrapport. Strategi Projektet har valt två huvudsakliga strategier. Den första handlar om att identifiera aktörer och ta initiativ till möten, med och mellan dessa, för spridning av resultaten från rapporten Onödig ohälsa. Den andra handlar om att arbeta i befintliga nätverk och stärka dessa samt att bygga nätverk för att sprida kunskapen om den onödiga ohälsan. Strategin beskrivs mer utförligt i den delrapport som lämnades in till Socialdepartementet den 1 november Bilaga 1: Regeringsuppdraget Onödig ohälsa finns i dokumentet Bilaga 1-4 till rapporten En god hälsa för hela befolkningen på 13 Delrapportering av uppdraget om att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa, Handisam Delrapporten finns på Handisams webbplats under 16

17 Projektets insatser för att nå målen Utifrån styrgruppens beslutade mål för projektet har en rad processer startats. Även en hel del informationsinsatser har genomförts. Handisam bedömer att spridningen av resultaten från rapporten Onödig ohälsa har varit lyckad. Dessa insatser har Handisam själv tagit initiativ till eller blivit inbjuden att delta i med anledning av regeringsuppdraget. Uppdraget har gett Handisam och Handikappförbunden en fördjupad relation med delvis ett nytt område att samverka kring. Det har av båda parter upplevts som positivt. Handisam har hållit ihop processen i projektet med grunduppdraget vilket gett en kunskapshöjning internt på myndigheten. Handisam har även visat Sverige som gott exempel i frågan i och med initiativet till det första mötet på EU-nivå om folkhälsa och funktionshinder. Även ett möte med norska Helsedirektoratet har bidragit till att flytta fram positionerna i frågan. På hemmaplan har mötet med studieförbunden ytterligare öppnat upp för bred samverkan och ett deltagande i ett seminarium om den onödiga ohälsan i Almedalen förde frågan in i de politiska diskussionerna. Sprida kunskap Handisams bedömning är att spridningen av resultaten i rapporten Onödig ohälsa har varit lyckad. För många åhörare har kunskapen varit en ögonöppnare eller aha-upplevelse. Resultaten har spridits i stora delar av landet och till många personer och yrkesgrupper. Arbetet har koncentrerats på att identifiera lämpliga konferenser, möten och nätverksträffar genom omvärldsbevakning. Projektet har sedan medverkat på dessa möten eller på annat vis sett till att information har nått mötesdeltagarna. Samverkan med handikapprörelsen har varit betydelsefull för att få förankring hos personer med funktionsnedsättning och för att förmedla kontakter och arbetssätt inom folkhälsoområdet så att handikapprörelsen även kan bidra i det regionala och lokala folkhälsoarbetet. Där behövs deras perspektiv och kunnande. Kunskap om Onödig ohälsa sprids över hela landet Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting, länsstyrelserna och Handisam genomförde 17 spurtseminarier hösten och vintern 2009/2010 och 14 utbildningstillfällen våren Seminarierna och utbildningstillfällena ordnades över hela landet med syftet att påskynda arbetet med åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder. Plan- 17

18 och bygglagen säger att i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde skall enkelt avhjälpta hinder undanröjas. Detsamma gäller allmänna platser. Genom att undanröja dessa hinder är det enklare för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att ta sig fram. Deltagare på seminarierna var bland annat kommunpolitiker, kommunala tjänstemän, representanter för handikapporganisationer och privata fastighetsägare och tillgänglighetskonsulter. Deltagarna vid utbildningstillfällena var huvudsakligen tjänstemän som skulle genomföra arbetet med att inventera de enkelt avhjälpta hindren. Totalt nådde satsningen ca 1000 personer och lika många rapporter delades ut till deltagarna. Vid seminarierna/utbildningstillfällena presenterades resultat från Onödig ohälsa och alla seminariedeltagare fick ett exemplar av Sjuka i onödan. Resultaten från Onödig ohälsa utgör viktiga argument för dem som beslutar över, eller arbetar med, att förbättra tillgängligheten i byggnader dit allmänheten har tillträde samt på offentliga platser. Resultaten från rapporten Onödig ohälsa väcker i allmänhet stor uppmärksamhet och det är tydligt att det inte tidigare, i de här grupperna, funnits någon insikt om kopplingen mellan bristande tillgänglighet i fysisk miljö och ohälsa. Fördjupad kompetens för handikapporganisationerna För att ytterligare sprida kunskapen om resultaten från Onödig ohälsa bland handikapporganisationerna arrangerades det en ordförandekonferens, under november 2009, med Handikappförbundens medlemsförbund, Synskadades riksförbund och ytterligare andra organisationer. Syftet var att sprida resultaten från rapporten och att skapa ett forum för diskussion om hur handikappolitik och folkhälsopolitik kan kopplas samman på ett tydligare sätt. Möjligheten att använda resultaten från rapporten i organisationernas intressepolitiska arbete diskuterades. Ett tjugotal personer medverkade. I maj 2010 medverkade projektet på Handikappförbundens temadag om framtidens hälso- och sjukvård med seminariet Folkhälsa för nästan hela befolkningen. Seminariet sändes också via webben med textning och teckentolkning med ökad tillgänglighet som resultat. I efterföljande diskussion lyftes bland annat vikten av att även arbeta med folkhälsan för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. På seminariet deltog cirka 25 personer. Som ett resultat av deltagandet i 18

19 temadagen har projektet erbjudits möjlighet att delta i Stockholmsmässans arrangemang Ett gott liv i september Träffar med kommuner Handisam har deltagit i sektorsövergripande möten i några kommuner. Där har resultaten från rapporten diskuterats och kopplats till vad som kan göras på ett lokalt plan för att förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning. Mötena har genomförts i syfte att samla in idéer och erfarenheter för att Handisam senare kunna inspirera och ge fler kommuner stöd i arbetet. Kunskap om den onödiga ohälsan har spridits till Handisams och SKL:s nätverk för tillgänglighetsfrågor dels med information på nätverkets grupparbetsplats dels via e-post till alla nätverksmedlemmar. Ämnet togs upp vid nätverkets konferens i Umeå i maj Vid konferensen i Umeå deltog ca 40 personer. Nätverket för tillgänglighetsfrågor består (juni 2010) av ca 230 tjänstemän och politiker i kommuner och landsting, som antingen arbetar med eller är intresserade av tillgänglighetsfrågor. Ansvariga folkhälsosamordnare i Kommunförbundet Skåne har haft en konferens med temat Onödig ohälsa. Målgruppen var politiker, tjänstemän, personal i kommunal verksamhet, frivilligorganisationer, folkhälsosamordnare och andra som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Medarbetare i projektet Onödig ohälsa deltog i en konferens under hösten Samarbetet med folkhälsosamordnarna i Skåne har under våren 2010 fortsatt med bland annat workshops. Totalt har 100 personer deltagit i dessa seminarier och resulterat i att de startat ett nätverk för frågorna med stöd av Region Skånes folkhälsoavdelning och hälsoplanerarna i Kommunförbundet i Skåne. År 2009 deltog projektet i ett dialogmöte med Södertälje kommun. Totalt medverkade ett 30-tal personer. Från kommunen deltog tjänstemän och politiker från olika förvaltningar samt företrädare för kommunens handikappråd. Projektet informerade om den Onödiga ohälsan och deltog i en diskussion om Södertälje kommuns möjligheter att öka sin interna samverkan för att skapa bättre hälsa hos kommuninvånarna. I november 2009 deltog projektet i en konferens om folkhälsoarbete i glesbygdskommuner som anordnades av FHI. Målet med deltagandet var att få kontakt med flera kommuner och att få kunskap om hur arbetet kan se ut i glesbygdskommuner. Ett 40-tal tog med sig skriften Onödig ohälsa och det visade sig också att flera kommuner redan försökte knyta ihop frågorna kring folkhälsa och funktionshinder. Genom att projektet medverkade som deltagare uppmärksammades frågan om hälsa för personer med funktionsnedsättning för deltagande kommuner. 19

20 Konferens i Bryssel Projektet var en av arrangörerna för ett heldagsmöte i Bryssel, om hälsoläget för personer med funktionsnedsättning, tillsammans med FHI och EuroHealthNet. EuroHealthNet är ett nätverk av regionala och nationella institutioner, inom EU, som är ansvariga för hälsofrämjande arbete, folkhälsa och sjukdomsförebyggande arbete. Deltagare var representanter från folkhälso- och funktionshinderområdet samt EU-kommissionen och diskussionen handlade om ojämlikheten i hälsa och vad som är påverkbart. Handisam arrangerade detta möte i syfte att redovisa och diskutera resultaten i rapporten Onödig ohälsa. Ungefär 30 deltagare från frivilligorganisationer och tjänstemän från flera generaldirektorat deltog tillsammans med den svenska delegationen och personal från EuroHealthNet. Mötet var ett utmärkt tillfälle för lärande och erfarenhetsutbyte. Det var första gången som folkhälso- och funktionshinderrepresentanter träffades på EU-nivå. Rapporten Onödig ohälsa och regeringsuppdraget som sådant väckte stor uppmärksamhet och förundran. Att ansvariga myndigheter för de två politikområdena tillsammans med handikappförbunden arbetar tillsammans är ovanligt. En artikel om regeringsuppdraget på engelska delades ut. Möte med norska Helsedirektoratet Helsedirektoratet i Norge kontaktade Handisam med anledning av rapporten Onödig ohälsa och regeringsuppdraget. Vid två tillfällen fick olika representanter från Helsedirektoratet information om innehållet i rapporten och det utåtriktade arbete som Handisam bedrivit inom ramen för uppdraget. Vid det andra tillfället presenterade Helsedirektoratet även eget material om den onödiga ohälsan i landet. En stor del av materialet överensstämmer med de resultat som FHI funnit. Utbytet fortsätter och en eventuell medverkan i den nordiska folkhälsokonferensen i Åbo 2011 diskuteras. FHI håller i kontakterna. Träff med studieförbunden Projektet tog kontakt med Folkbildningsförbundet, paraplyorganisationen för de statsbidragsberättigade studieförbunden. Kontakten togs eftersom målen med folkbildningen har tydliga kopplingar till både folkhälsoarbete och handikappolitik. Den första kontakten resulterade i att samtliga studieförbund bjöds in till ett möte med titeln Folkbildnig + Folkhälsa = SANT. På mötet informerade Handisam om projektet och Handikappförbunden berättade om sina kopplingar till folkbildning, tillgänglighet och folkhälsa. Gemensamma frågeställningar lyftes i en efterföljande diskussion. Deltog gjorde ett tiotal nyckelpersoner. En uppföljning är planerad till hösten

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer