En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa"

Transkript

1 En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie A 2010:6 (diarienummer 2009/0062) Projektledare: Ewy Thörnqvist Projektgrupp: Anna Dahlberg, Sören Hansson, Tommy Fröberg (till och med december 2009), Karin Sandström, Mikael Wahldén och Magnus Wimmercranz Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov E-post: Fax: Telefon:

3 Innehåll Sammanfattning och förslag... 5 Summary and recommendations... 8 Inledning Regeringsuppdraget Organisation Utgångspunkter i rapporten Vision Projektets mål Strategi Projektets insatser för att nå målen Sprida kunskap Kunskap om Onödig ohälsa sprids över hela landet Fördjupad kompetens för handikapporganisationerna Träffar med kommuner Konferens i Bryssel Möte med norska Helsedirektoratet Träff med studieförbunden Almedalen Andra konferenser Internt på Statens folkhälsoinstitut Internt på Handisam Onödig ohälsa på webben Barnperspektivet i projektet Samverkan Nätverk Nätverk av regionala chefer och handikappförbund Politikerutbildningar Folkhälsochefer rapporterar från projektet regionalt Samverkan i projektet från Handikappförbundens perspektiv Kommuner som samordnar arbetet med folkhälsa och tillgänglighet Utveckling av folkhälsoarbetet Planer

4 Socialstyrelsens regeringsuppdrag om föräldrastöd Kultur och hälsa FYSS och FaR - Fysisk aktivitet på recept Kommande konferenser Tre förslag på insatser av fördjupande karaktär Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut, FHI Nätverk och kommunikation Projektmedel Fokus på målet för folkhälsopolitiken Nationella folkhälsoenkäten Kommunenkäten FYSS och Fysisk aktivitet på recept - FaR Politikerutbildningar Slutord Bilaga

5 Sammanfattning och förslag Enligt rapporten Onödig ohälsa upplever personer med funktionsnedsättning att de har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt gör. Därmed blir det naturligtvis viktigt, även om det är självklart, att alla ska kunna ta del av de generella insatser som görs inom bland annat folkhälsoområdet. Det kräver en medveten strategi för hur dessa insatser blir tillgängliga för alla. Mål och formuleringar i handikappolitiken går alldeles utmärkt att använda för att göra detta på ett bra sätt. Handikappolitiken syftar till att alla ska vara delaktiga i samhället på lika villkor utifrån vars och ens förutsättningar. Det här är en slutrapport från Handisams projekt Onödig ohälsa. Projektet är ett regeringsuppdrag och bygger på de resultat som framkom i rapporten Onödig ohälsa, 2008, från Statens folkhälsoinstitut, FHI. Ett mål i projektet har varit att sprida kunskap om att ohälsan hos personer med funktionsnedsättning i hög grad går att förebygga. För många som fått höra om resultaten i rapporten har det blivit en ahaupplevelse om hur brister i tillgänglighet påverkar folkhälsan. Ett annat mål har varit att skapa, och utveckla, samverkan mellan dem som arbetar med folkhälsa och dem som arbetar med funktionshinderfrågor. Möten mellan tjänstemän med olika kompetens, politiker och representanter för handikapporganisationer har bidragit till att öka förståelsen om olika politikområdens påverkan på varandra. Handisam har i fyra utbildningar informerat politiker, från de båda politikområdena, om onödig ohälsa och om politikområdenas kopplingar till varandra. Fem län: Jämtland, Skåne, Sörmland, Västra Götaland och Västerbotten har fått stöd i ett regionalt och lokalt utvecklingsarbete och kontakterna har varit många och ett lärande pågår. Arbetet är en liten bit på väg och många aktiviteter i länen kommer att genomföras under hösten Projektet har även fått igång arbetet med att få in mer kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar personer med funktionsnedsättning. Ett underlag finns nu som kan utvecklas och bli en del av en ny FYSS 1. Arbetet i projektet har varit en lyckad samverkan mellan Handisam, FHI och Handikappförbunden och har lett till resultat som de enskilda 1 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 5

6 organisationerna inte skulle kunna uppnå var för sig. Detta samarbete är viktigt att utveckla framöver. Projektet har även lett fram till förslag som behöver genomföras i ett nästa steg för att minska ohälsan hos personer med funktionsnedsättning och därmed förbättra folkhälsan för hela befolkningen. Förslagen finns under rubrikerna Uppdrag till FHI, FYSS och Fysisk aktivitet på recept, FaR samt Politikerutbildningar och är följande: Uppdrag till FHI Förslag: Att regeringen ska ge FHI ett tilläggsuppdrag: Under år 2011 ska FHI redovisa vilka insatser, för att minska ohälsan hos personer med funktionsnedsättning, som planeras för perioden Utgångspunkten för dessa insatser ska vara de delmål för handikappolitiken som FHI tar fram. Förslag: Att FHI i samverkan med Handisam och Socialstyrelsen får ett uppdrag att tillsammans med handikappförbund skapa ett nätverk/en samrådsgrupp i syfte att främja samordning av nationella initiativ, driva frågan framåt samt erbjuda stöd till regionalt och lokalt arbete för att förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning. SKL ska även bjudas in till att medverka i detta nätverk. Förslag: Att FHI får i uppdrag att fortsätta stödja nätverket av regionala kontaktpersoner inom folkhälsa, habilitering- och hjälpmedel/tillgänglighet och handikappförbund på regional nivå. Detta bör ske i samverkan med Handisam, SKL och handikappförbund. Förslag: Att de projektmedel som aktörer kan söka från FHI ska innehålla krav på att tillgänglighet och att personer med funktionsnedsättning beaktas. Förslag: Att FHI får i uppdrag att utveckla arbetet med den ojämlika hälsan. Det kan ske genom ett flertal insatser som tillsammans kan bidra till att folkhälsoarbetet utformas utifrån den mångfald som finns i befolkningen. Förslag: Att FHI ska genomföra, analysera och publicera data från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, HLV, vart fjärde år med inriktning på personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning, tillsammans med de andra diskrimineringsgrunderna och rapportera i Folkhälsopolitisk rapport. 6

7 Förslag: Att FHI ska ta fram statistik ur HLV om föräldrar med funktionsnedsättning som har hemmavarande barn under 18 år och rapportera i Folkhälsopolitisk rapport. Förslag: Att FHI får i uppdrag att utveckla Kommunenkäten så att den på ett tydligare sätt kan följa insatser i kommunerna som gynnar en positiv hälsoutveckling bland annat för personer med funktionsnedsättning. FYSS och Fysisk aktivitet på recept - FaR Förslag: Att regeringen stödjer Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet, en sektion inom Svenska läkaresällskapets idrottsmedicinska förening. Stödet ska gälla utvecklingen av ett underlag till ett kommande kapitel i en ny FYSS om personer med funktionsnedsättning och för att öka ordinationen av fysisk aktivitet på recept, FaR. Politikerutbildningar Förslag: Att regeringen stödjer politikerutbildningar om hur den onödiga ohälsan kan motverkas. Stödet bör ges till FHI och omfatta framtagandet av pedagogiskt material där folkhälsopolitikens mål och målområden granskas i ett funktionshinderperspektiv samt medel för genomförandet av politikerutbildningar. 7

8 Summary and recommendations The report Unnecessary Ill-health states that persons with disability find their health status inferior to that of the population at large. This of course makes it immensely important and it goes without saying that everyone should be able to benefit from the general initiatives taken, for example in the public health sector. This calls for a cogent strategy for making such inputs universally accessible. Targets and wordings of disability policy can perfectly well be used for achieving this in a salutary manner. Disability policy aims to make everyone a participating member of the community according to their individual capabilities and circumstances. This project is a Government remit and is based on the findings represented by the Swedish National Institute of Public Health in its report Unnecessary Ill-health (Swedish title: Onödig ohälsa). One of the aims of the project has been to disseminate knowledge of the high preventability of ill-health among persons with disability. To many people, the findings presented in the report have come as a revelation of the public health impact of accessibility shortcomings. Another aim has been to create and develop interaction between those working with public health and those addressing disability issues. Joint meetings of public servants with various qualifications, politicians and representatives of disabled persons organisations (DPOs) have helped to enhance understanding of the interplay between different policy fields. Through four training programmes, Handisam has disseminated knowledge of unnecessary illness to policy-makers in both fields, highlighting the interaction between the two. Five counties have received funding support for this work, numerous contacts have taken place and a learning process is underway. Some headway has been made, and many activities in the counties will be accomplished during the autumn of As part of the project, work has also started on canvassing further knowledge concerning the impact of physical activity on persons with disability. A body of input documentation now exists which can be developed and made a part of a new FYSS. 2 Project work has been based on a successful partnership between Handisam, the National Institute of Public Health and the DPOs and has yielded results which the participating organisations could not 2 Swedish acronym for physical activity in the prevention and treatment of disease. 8

9 have achieved separately. It is important that this co-operation should be further developed in future. The project has also led to recommendations which should be implemented in a succeeding step towards reducing ill-health among persons with disability, thereby improving the health status of the entire population. The recommendations, set forth under the headings Remit to the National Institute of Public Health, FYSS and physical activity on prescription (FaR), and Education programmes for policy-makers, are as follows. Remit to the National Institute of Public Health (FHI) Recommendation: That FHI be given a supplementary remit, based on the interim objectives defined by it for disability policy, to report in 2011 on the measures planned for with a view to reducing ill-health among persons with disability. Recommendation: That FHI, acting in partnership with Handisam and the National Board of Health and Welfare, be tasked, together with the DPOs, with the creation of a network or networks and consultation group for the purpose of promoting co-ordination of national initiatives, moving the issue forward and offering support for regional and local efforts to improve the health status of persons with disability. SKL (the Swedish Association of Local Authorities and Regions) is also to be invited to join this network. Recommendation: That the project funding for which agencies can apply to FHI be made subject to accessibility and persons with disability being provided for. Recommendation: That FHI be tasked with developing work to redress inequalities of health status. This can involve a number and variety of initiatives which, taken together, can help to ensure the framing of public health work in accordance with the diversity existing in the population. Recommendation: That FHI collect, analyse and publish data from the national public health questionnaire HLV (Hälsa på lika villkor Health on equal terms ) at four-yearly intervals, with special emphasis on persons with disability as compared with the rest of the population, quite possibly together with other grounds for discrimination, presenting the findings in a report on public health policy. 9

10 Recommendation: That FHI compile, from the HLV questionnaire survey, statistics concerning parents with disability who have children living at home aged under 18, presenting the findings in a report on public health policy. Recommendation: That FHI be tasked with developing the Municipal Questionnaire Survey so as to monitor more clearly measures at municipal level conducive to positive public health development, e.g. among persons with disability. FYSS and Physical activity on prescription, FaR Recommendation: That the Government supports the Professional Associations for Physical Activity, a section of the Swedish Society of Sports Medicine of the Swedish Society of Medicine, in its development of input data for an impending chapter in the next edition of FYSS concerning persons with disability and for increasing the use of physical activity on prescription, FaR. Education programmes for policy makers Recommendation: That the government support policy-maker education programmes on the theme of counteracting unnecessary illness. Support should be given to FHI and should include the production of educational material in which the aims and objective domains of public health policy are scrutinised in a functional disability perspective, as well as funding for the conduct of policymaker education programmes. 10

11 Inledning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, fick av regeringen, i december 2008 uppdraget att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa. Rapporten beskriver hälsoläget för personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt och vad folkhälsopolitik kan handla om i ett funktionshinderperspektiv 3. Enligt rapporten Onödig ohälsa (eller Sjuka i onödan som den heter på lättläst svenska) har ca 1,5 miljoner svenskar, mellan 16 och 84 år, en funktionsnedsättning. Ungefär personer har någon form av stöd eller hjälp enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Det betyder att de allra flesta som har svårt att se, höra, röra sig eller att förstå och tolka information själva ska kunna ta aktiv del i samhället som medborgare. Det ställer krav på tillgänglighet i samhällets alla delar. Sammanfattningsvis handlar rapporten om hur brister i tillgänglighet i bred mening skapar ohälsa. Resultaten visar att den självupplevda dåliga hälsan är mer än tio gånger så vanlig bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen i övrigt. Den bild som framträder är att ohälsan hos personer med funktionsnedsättning är långt vanligare än den skulle behöva vara. FHI bedömer att en tredjedel av ohälsan är direkt onödig då den hänger samman med kända bestämningsfaktorer som brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Faktorer som är påverkbara genom politiska beslut och insatser inom en rad politikområden. Socialstyrelsens rapport Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning 4 bekräftar bilden av att vuxna personer med funktionsnedsättning som har stöd från socialtjänsten lever under andra livsbetingelser än befolkningen i övrigt. Gruppen kännetecknas av en låg utbildningsnivå och ett utanförskap på arbetsmarknaden. Samtidigt har många inom gruppen en svag personlig ekonomi och en mindre aktiv fritid. Det finns många beröringspunkter mellan handikappolitik och folkhälsopolitik. Till exempel handlar folkhälsopolitikens första 3 Funktionshinderperspektivet (Handikapperspektivet) innebär att: tillgänglighet skapas med generella lösningar i första hand men att särskilda lösningar (särlösningar) eller individuella lösningar används om de generella lösningarna inte är tillräckliga hinder för delaktighet identifieras och elimineras detta arbetssätt genomsyrar alla samhällssektorer. 4 Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen

12 målområde (målområdet ett) om delaktighet och inflytande. Även målen inom handikappolitiken handlar om detta. Om samverkan mellan politikområdena utvecklas och blir en naturlig del i det dagliga arbetet bör det skapa mervärde inom respektive områdes verksamheter. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan kopplas till de båda politikområdena. Att Sverige har antagit konventionen innebär att staten ansvarar för att rättigheterna förverkligas nationellt. Detta innefattar även regioner, landsting och kommuner. För det här uppdraget kan till exempel artikel 25, som handlar om rätten till bästa möjliga hälsa, lyftas fram. Andra politikområden där beslut påverkar utvecklingen av folkhälsan, särskilt för personer med funktionsnedsättning, är bland annat arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, transportpolitik, kulturpolitik och folkbildningspolitik. Regeringsuppdraget Regeringsuppdraget 5 handlar om att kommunicera resultaten i rapporten Onödig ohälsa. I uppdraget ingår också att initiera ett utvecklingsarbete på kortare och längre sikt genom att stödja uppbyggnaden av lokala nätverk i syfte att upprätta åtgärdsplaner för att minska den onödiga ohälsan. Den övergripande inriktningen, att lägga ett funktionshinderperspektiv på folkhälsoarbetet, bygger bland annat på att folkhälsomålet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det finns inga avgränsningar i det avseendet. Utgångspunkten är alltså att folkhälsoarbetet ska beakta personer med funktionsnedsättning. De särskilda formuleringar som påtalar detta finns i Mål för folkhälsan 6, och i En förnyad folkhälsopolitik 7. En andra utgångspunkt är de erfarenheter som FHI har haft av att sprida resultaten från rapporten i olika sammanhang. De fann tidigt att det var svårt att intressera folkhälsoaktörerna att delta på konferenser om resultaten i rapporten Onödig ohälsa. Särskilt viktigt är därför att nå dem som planerar, genomför och följer upp folkhälsoarbetet i landet. Genom att också lyfta de faktorer som påverkar den onödiga ohälsan tydliggörs nya aktörer och verksamheter 5 Se Bilaga 1: Regeringsuppdraget Onödig ohälsa i dokumentet Bilaga 1-4 till rapporten En god hälsa för hela befolkningen på 6 Proposition 2002/03:35 7 Proposition 2007/08:110 12

13 som idag i stort sett inte är med i folkhälsoarbetet. Det handlar om handikapprörelsen, stadsplanerare, arkitekter, bygglovshandläggare, handikappsamordnare, tillgänglighetskonsulter med flera. Aktörerna tillför kunskap och möjliggör nya synsätt som är viktiga. Att ha ett inkluderande synsätt och att utgå från att alla har olika funktionsförmågor ställer krav på ett mer genomtänkt folkhälsoarbete. Ett mer genomtänkt folkhälsoarbete skulle öka chanserna att nå folkhälsomålet. Organisation För projektet bildade Handisam en styrgrupp och en projektgrupp. Styrgruppen bestod av de parter som delgavs i uppdraget: och Ylva Arnhof representerade FHI, Marie Bager, Handikappförbunden, ElseMarie Brisenhorn, Handisam, Jonas Gumbel, Sveriges Kommuner och Landsting och Jan Almqvist, Försäkringskassan. Ordförande för styrgruppen var Arvid Lindén, Handisam. Projektgruppen bestod, vid rapportskrivning, av Magnus Wimmercranz, FHI, Karin Sandström, Handikappförbunden och projektledaren Ewy Thörnqvist, Anna Dahlberg, Mikael Wahldén och Sören Hansson, samtliga Handisam. 13

14 Utgångspunkter i rapporten Nedan följer några vanligt förekommande begrepp och formuleringar i rapporten. Funktionshinderperspektivet innebär att i all planering och genomförande beakta att människor har olika behov. De generella lösningarna ska utformas så att de fungerar för alla, oavsett funktionsförmåga och kompletteras där så behövs med särskilda lösningar för att skapa jämlika förutsättningar. Hinder för delaktighet (funktionshinder) ska identifieras och tas bort. Detta arbetssätt ska genomsyra alla samhällssektorer. Vi använder oss av Socialstyrelsens definitioner av orden funktionsnedsättning och funktionshinder som är följande 8 : En funktionsnedsättning är kopplad till en person och behöver inte innebära ett hinder för delaktighet. Om miljö och omgivning är otillgänglig uppstår funktionshinder. Det är funktionshinder som hindrar personer från att delta i samhället. Tillgänglighet betyder här att lokaler likväl som information och verksamhet i sin helhet går att använda oavsett funktionsförmåga. Det betyder exempelvis ett bemötande utan diskriminering, att en verksamhet har en webbplats som alla kan använda och att till exempel anställningsintervjuer hålls i lokaler som alla kan komma till och också använda. Målet för folkhälsopolitiken lyder: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För arbetet med politiken finns också 11 prioriterade målområden för det samlade folkhälsoarbetet 9. Folkhälsa är enligt folkhälsovetenskapligt lexikon10 ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. De nationella handikappolitiska målen antogs av riksdagen år och är följande: 1) en samhällsgemenskap med mångfald som grund, 2) att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och 3) jämlikhet i 8 Socialstyrelsens termbank, 9 Proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik 10 Folkhälsovetenskapligt lexikon, U Janlert, Natur och kultur Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken 14

15 levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. I propositionen står också att det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på: a) att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning b) att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning, c) att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Vision Visionen för projektet är att funktionshinderperspektivet inkluderas i folkhälsoarbetet eller uttryckt på ett annat sätt att folkhälsoarbetet kvalitetsutvecklas och blir mer tillgängligt i bred bemärkelse. När det sker påskyndar vi arbetet med att nå folkhälsomålet: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 15

16 Projektets mål Projektmålen utgår från skrivningarna i regeringsuppdraget 12 och är vidareutvecklade från dessa. Målen är: 1. Att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa till länen/regionerna, landstingen, kommunerna samt till folkhälsooch handikapprörelsen. 2. Att redovisa ett antal goda exempel där samverkan fungerar bra mellan lokala och regionala aktörer. 3. Att utveckla och förtydliga ett stöd för det nationella, regionala och lokala folkhälsoarbetet där personer med funktionsnedsättning är inkluderade. 4. Att skapa forum där kunskapen om onödig ohälsa sprids till olika verksamheter och perspektiv. 5. Att presentera ett antal förslag på insatser av fördjupande karaktär för fortsatt utvecklingsarbete och spridning av kunskaper i en slutrapport. Strategi Projektet har valt två huvudsakliga strategier. Den första handlar om att identifiera aktörer och ta initiativ till möten, med och mellan dessa, för spridning av resultaten från rapporten Onödig ohälsa. Den andra handlar om att arbeta i befintliga nätverk och stärka dessa samt att bygga nätverk för att sprida kunskapen om den onödiga ohälsan. Strategin beskrivs mer utförligt i den delrapport som lämnades in till Socialdepartementet den 1 november Bilaga 1: Regeringsuppdraget Onödig ohälsa finns i dokumentet Bilaga 1-4 till rapporten En god hälsa för hela befolkningen på 13 Delrapportering av uppdraget om att sprida resultaten från rapporten Onödig ohälsa, Handisam Delrapporten finns på Handisams webbplats under 16

17 Projektets insatser för att nå målen Utifrån styrgruppens beslutade mål för projektet har en rad processer startats. Även en hel del informationsinsatser har genomförts. Handisam bedömer att spridningen av resultaten från rapporten Onödig ohälsa har varit lyckad. Dessa insatser har Handisam själv tagit initiativ till eller blivit inbjuden att delta i med anledning av regeringsuppdraget. Uppdraget har gett Handisam och Handikappförbunden en fördjupad relation med delvis ett nytt område att samverka kring. Det har av båda parter upplevts som positivt. Handisam har hållit ihop processen i projektet med grunduppdraget vilket gett en kunskapshöjning internt på myndigheten. Handisam har även visat Sverige som gott exempel i frågan i och med initiativet till det första mötet på EU-nivå om folkhälsa och funktionshinder. Även ett möte med norska Helsedirektoratet har bidragit till att flytta fram positionerna i frågan. På hemmaplan har mötet med studieförbunden ytterligare öppnat upp för bred samverkan och ett deltagande i ett seminarium om den onödiga ohälsan i Almedalen förde frågan in i de politiska diskussionerna. Sprida kunskap Handisams bedömning är att spridningen av resultaten i rapporten Onödig ohälsa har varit lyckad. För många åhörare har kunskapen varit en ögonöppnare eller aha-upplevelse. Resultaten har spridits i stora delar av landet och till många personer och yrkesgrupper. Arbetet har koncentrerats på att identifiera lämpliga konferenser, möten och nätverksträffar genom omvärldsbevakning. Projektet har sedan medverkat på dessa möten eller på annat vis sett till att information har nått mötesdeltagarna. Samverkan med handikapprörelsen har varit betydelsefull för att få förankring hos personer med funktionsnedsättning och för att förmedla kontakter och arbetssätt inom folkhälsoområdet så att handikapprörelsen även kan bidra i det regionala och lokala folkhälsoarbetet. Där behövs deras perspektiv och kunnande. Kunskap om Onödig ohälsa sprids över hela landet Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting, länsstyrelserna och Handisam genomförde 17 spurtseminarier hösten och vintern 2009/2010 och 14 utbildningstillfällen våren Seminarierna och utbildningstillfällena ordnades över hela landet med syftet att påskynda arbetet med åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder. Plan- 17

18 och bygglagen säger att i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde skall enkelt avhjälpta hinder undanröjas. Detsamma gäller allmänna platser. Genom att undanröja dessa hinder är det enklare för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att ta sig fram. Deltagare på seminarierna var bland annat kommunpolitiker, kommunala tjänstemän, representanter för handikapporganisationer och privata fastighetsägare och tillgänglighetskonsulter. Deltagarna vid utbildningstillfällena var huvudsakligen tjänstemän som skulle genomföra arbetet med att inventera de enkelt avhjälpta hindren. Totalt nådde satsningen ca 1000 personer och lika många rapporter delades ut till deltagarna. Vid seminarierna/utbildningstillfällena presenterades resultat från Onödig ohälsa och alla seminariedeltagare fick ett exemplar av Sjuka i onödan. Resultaten från Onödig ohälsa utgör viktiga argument för dem som beslutar över, eller arbetar med, att förbättra tillgängligheten i byggnader dit allmänheten har tillträde samt på offentliga platser. Resultaten från rapporten Onödig ohälsa väcker i allmänhet stor uppmärksamhet och det är tydligt att det inte tidigare, i de här grupperna, funnits någon insikt om kopplingen mellan bristande tillgänglighet i fysisk miljö och ohälsa. Fördjupad kompetens för handikapporganisationerna För att ytterligare sprida kunskapen om resultaten från Onödig ohälsa bland handikapporganisationerna arrangerades det en ordförandekonferens, under november 2009, med Handikappförbundens medlemsförbund, Synskadades riksförbund och ytterligare andra organisationer. Syftet var att sprida resultaten från rapporten och att skapa ett forum för diskussion om hur handikappolitik och folkhälsopolitik kan kopplas samman på ett tydligare sätt. Möjligheten att använda resultaten från rapporten i organisationernas intressepolitiska arbete diskuterades. Ett tjugotal personer medverkade. I maj 2010 medverkade projektet på Handikappförbundens temadag om framtidens hälso- och sjukvård med seminariet Folkhälsa för nästan hela befolkningen. Seminariet sändes också via webben med textning och teckentolkning med ökad tillgänglighet som resultat. I efterföljande diskussion lyftes bland annat vikten av att även arbeta med folkhälsan för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. På seminariet deltog cirka 25 personer. Som ett resultat av deltagandet i 18

19 temadagen har projektet erbjudits möjlighet att delta i Stockholmsmässans arrangemang Ett gott liv i september Träffar med kommuner Handisam har deltagit i sektorsövergripande möten i några kommuner. Där har resultaten från rapporten diskuterats och kopplats till vad som kan göras på ett lokalt plan för att förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning. Mötena har genomförts i syfte att samla in idéer och erfarenheter för att Handisam senare kunna inspirera och ge fler kommuner stöd i arbetet. Kunskap om den onödiga ohälsan har spridits till Handisams och SKL:s nätverk för tillgänglighetsfrågor dels med information på nätverkets grupparbetsplats dels via e-post till alla nätverksmedlemmar. Ämnet togs upp vid nätverkets konferens i Umeå i maj Vid konferensen i Umeå deltog ca 40 personer. Nätverket för tillgänglighetsfrågor består (juni 2010) av ca 230 tjänstemän och politiker i kommuner och landsting, som antingen arbetar med eller är intresserade av tillgänglighetsfrågor. Ansvariga folkhälsosamordnare i Kommunförbundet Skåne har haft en konferens med temat Onödig ohälsa. Målgruppen var politiker, tjänstemän, personal i kommunal verksamhet, frivilligorganisationer, folkhälsosamordnare och andra som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Medarbetare i projektet Onödig ohälsa deltog i en konferens under hösten Samarbetet med folkhälsosamordnarna i Skåne har under våren 2010 fortsatt med bland annat workshops. Totalt har 100 personer deltagit i dessa seminarier och resulterat i att de startat ett nätverk för frågorna med stöd av Region Skånes folkhälsoavdelning och hälsoplanerarna i Kommunförbundet i Skåne. År 2009 deltog projektet i ett dialogmöte med Södertälje kommun. Totalt medverkade ett 30-tal personer. Från kommunen deltog tjänstemän och politiker från olika förvaltningar samt företrädare för kommunens handikappråd. Projektet informerade om den Onödiga ohälsan och deltog i en diskussion om Södertälje kommuns möjligheter att öka sin interna samverkan för att skapa bättre hälsa hos kommuninvånarna. I november 2009 deltog projektet i en konferens om folkhälsoarbete i glesbygdskommuner som anordnades av FHI. Målet med deltagandet var att få kontakt med flera kommuner och att få kunskap om hur arbetet kan se ut i glesbygdskommuner. Ett 40-tal tog med sig skriften Onödig ohälsa och det visade sig också att flera kommuner redan försökte knyta ihop frågorna kring folkhälsa och funktionshinder. Genom att projektet medverkade som deltagare uppmärksammades frågan om hälsa för personer med funktionsnedsättning för deltagande kommuner. 19

20 Konferens i Bryssel Projektet var en av arrangörerna för ett heldagsmöte i Bryssel, om hälsoläget för personer med funktionsnedsättning, tillsammans med FHI och EuroHealthNet. EuroHealthNet är ett nätverk av regionala och nationella institutioner, inom EU, som är ansvariga för hälsofrämjande arbete, folkhälsa och sjukdomsförebyggande arbete. Deltagare var representanter från folkhälso- och funktionshinderområdet samt EU-kommissionen och diskussionen handlade om ojämlikheten i hälsa och vad som är påverkbart. Handisam arrangerade detta möte i syfte att redovisa och diskutera resultaten i rapporten Onödig ohälsa. Ungefär 30 deltagare från frivilligorganisationer och tjänstemän från flera generaldirektorat deltog tillsammans med den svenska delegationen och personal från EuroHealthNet. Mötet var ett utmärkt tillfälle för lärande och erfarenhetsutbyte. Det var första gången som folkhälso- och funktionshinderrepresentanter träffades på EU-nivå. Rapporten Onödig ohälsa och regeringsuppdraget som sådant väckte stor uppmärksamhet och förundran. Att ansvariga myndigheter för de två politikområdena tillsammans med handikappförbunden arbetar tillsammans är ovanligt. En artikel om regeringsuppdraget på engelska delades ut. Möte med norska Helsedirektoratet Helsedirektoratet i Norge kontaktade Handisam med anledning av rapporten Onödig ohälsa och regeringsuppdraget. Vid två tillfällen fick olika representanter från Helsedirektoratet information om innehållet i rapporten och det utåtriktade arbete som Handisam bedrivit inom ramen för uppdraget. Vid det andra tillfället presenterade Helsedirektoratet även eget material om den onödiga ohälsan i landet. En stor del av materialet överensstämmer med de resultat som FHI funnit. Utbytet fortsätter och en eventuell medverkan i den nordiska folkhälsokonferensen i Åbo 2011 diskuteras. FHI håller i kontakterna. Träff med studieförbunden Projektet tog kontakt med Folkbildningsförbundet, paraplyorganisationen för de statsbidragsberättigade studieförbunden. Kontakten togs eftersom målen med folkbildningen har tydliga kopplingar till både folkhälsoarbete och handikappolitik. Den första kontakten resulterade i att samtliga studieförbund bjöds in till ett möte med titeln Folkbildnig + Folkhälsa = SANT. På mötet informerade Handisam om projektet och Handikappförbunden berättade om sina kopplingar till folkbildning, tillgänglighet och folkhälsa. Gemensamma frågeställningar lyftes i en efterföljande diskussion. Deltog gjorde ett tiotal nyckelpersoner. En uppföljning är planerad till hösten

Hälsa vid funktionsnedsättning

Hälsa vid funktionsnedsättning Folkhälsoskrift 2012:5 Hälsa vid funktionsnedsättning Av Sara Maripuu, Oktober 2012 2 (10) Landstinget Kronoberg Kontakt: Sara Maripuu, processledare, sara.maripuu@ltkronoberg.se 3 (10) Hälsa vid funktionsnedsättning

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att individer med olika funktionsnedsättningar ska få ta del av

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG: En god hälsa för alla i Katrineholms kommun utmaningar

KUNSKAPSUNDERLAG: En god hälsa för alla i Katrineholms kommun utmaningar KUNSKAPSUNDERLAG: En god hälsa för alla i Katrineholms kommun utmaningar 2017-2019 Datum: 2016-09-07 Innehåll: 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 2. FAKTORER SOM PÅVERKAR HÄLSAN... 6 3. TVÄRSEKTORIELLT ARBETE...

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt)

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Skicka ifyllda projektbeskrivningar med epost till HFS-nätverkets sekretariat. Letter of Intent måste däremot

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISK POLICY Västra Götaland

FOLKHÄLSOPOLITISK POLICY Västra Götaland FOLKHÄLSOPOLITISK POLICY Västra Götaland 1 DENNA FOLKHÄLSOPOLITISKA POLICY har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, den ideella sektorn och andra folkhälsoaktörer. Processen

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Social hållbarhet Minskade skillnader i hälsa Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Högt på dagordningen hos SKL SKL:s kongressmål 2016-2019 SKL ska verka för att kommunerna,

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Ohälsa vad är påverkbart?

Ohälsa vad är påverkbart? Ohälsa vad är påverkbart? Dialogkonferens i Lund 14 oktober 2009 Ylva Arnhof, projektledare Magnus Wimmercranz, utredare www.fhi.se\funktionsnedsattning Viktiga resultat Att så många har en funktionsnedsättning

Läs mer

Sektorsansvaret på webben

Sektorsansvaret på webben Datum 2008-11-05 Diarienummer 2008/0190 Sektorsansvaret på webben Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2008 Titel: Sektorsansvaret på webben Handisam Serie B 2008:1 (diarienummer 2008/0190)

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET]

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] 2011 Ulricehamns kommun Johan Lenjesson [HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Sundbyberg 2017-05-23 Dnr.nr: S2017/00671/FS Vår referens: Sofia Karlsson Socialdepartementet Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Funktionsrätt

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014 Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter juni2014 Ingrid Burman, presentation Ordförande Handikappförbunden 37 förbund Ca 400 000 individer Olika funktionsnedsättningar Intressepolitisk

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter

Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter Folkhälsa i Gävleborg - gemensamma utgångspunkter 1(11) Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg Innehållsförteckning: Programförklaring Befolkningens hälsa

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY FÖR KRONOBERGS LÄN EN GOD HÄLSA FÖR ALLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN 1 INLEDNING Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-10-22 SID 1 (5) 2009-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

Handikapplan. Policy och strategi. Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116

Handikapplan. Policy och strategi. Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116 Handikapplan Policy och strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-09-28, 116 1 Policy och strategi för tillgängligt Landskrona med allas rätt till delaktighet, värdigt bemötande och självbestämmande

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer