TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen / Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/ Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/ Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse / Ks 275 Svar på medborgarförslag från Felicia Lennström, Tanumshede, om att hjälpa ungdomar att starta egna företag 2012/ Ks 276 Intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2012/ Ks 277 Överenskommelse om med Västra Götalandsregionen om samarbete inom vindkraft 2009/ Ks 278 Överenskommelse med Västra Götalandsregionen kring miljöarbete 2010/ Ks 279 Exploatering av Slänten i Fjällbacka - Fjällbacka 176:124 och 176: / Ks 280 Förfrågan om köp av kommunal mark i Hamburgsund 2011/ Ks 281 Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl - Samråd 2012/ Ks 282 Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl - Samråd 2012/ Ks 283 Förslag till taxa för räddningstjänstens personal och tjänster / Ks 284 Avtal med Haldens kommun om räddningstjänst 2012/ Ks 285 Tanums kommuns Turistpris / Ks 286 Pristagare av Tanum Tackar / Ks 287 Tillsynsärende enligt alkollagen 2012/ Ks 288 Tillsynsärende enligt alkohollagen 2012/ Ks 289 Information från Folkhälsorådet 2012/ Ks 290 Information från Brottsförebyggande rådet 291 Information - Visning av uppdaterad 292 Information om upphandling av posthantering

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(30) 293 Information om skatteintäkter 294 Anmälan av delegationsbeslut 295 Meddelande 296 Julhälsning

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(30) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande PeO Johansson, samhällsbyggnadschef, 273, Ulf Ericsson, ekonomichef, , Sven-Erik Laundal, räddningschef, 276, 283, 284 Olle Tillquist, personalchef, 276, 285, 286 Ida Aronsson Hammar, 276, 292 Hans Wikström, fastighetschef, 277, 278 Rolf Lundholm, exploateringsingenjör, 279, 280 Martin Kvarnbäck, plan-/byggchef, 279, 281, 282 Moa Leidzén, fysisk planerare, 281, 282 Torbjörn Ericsson, alkoholhandläggare, 287, 288 Peter Berborn, sekreterare Utses att justera Paul Carlsson Underskrifter Sekreterare /Peter Berborn/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Paul Carlsson/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift Marie-Louise Svensson

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(30) Ks / Ks Slutredovisning VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka I investeringsbudgeten för 2011 anslogs kr till VA, därav fördelades kr till projekt samt 2012 fördelades kr till projekt Total budget projekt 70736, kr. Arbetena innebär nyanläggning av ca 350 m vatten-, spill- och dagvattenledning. Inga nya VA-anslutningar. Entreprenaden är besiktigad och godkänd. Bugdeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Överskott kr 0 kr kr 0 kr kr Tekniska nämndens behandling Tekniska nämnden beslutade den 15 november 2012, 149, att för sin del godkänna slutredovisningen, att överskottet förs över till projekt Omläggning VA, och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. Ekonomikontorets granskning Ekonoikontoret har granskat slutredovisningen och meddelar att redovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott förs till projekt 70001, omläggning VA-ledningar. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen, och att projektets överskott förs till projekt 70001, Omläggning av VA-ledningar.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(30) Ks / Ks Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse 2011 Samordningsförbundet Norra Bohuslän har den 23 november 2012 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2011, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(30) Ks / Ks Svar på medborgarförslag från Felicia Lennström, Tanumshede, om att hjälpa ungdomar att starta egna företag Felicia Lennström, Tanumshede, har den 31 januari 2012 inkommit med ett medborgarförslag om att hjälpa ungdomar att starta egna företag. Medborgarförslaget bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2012, 53, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen beslutade 30 maj 2012, 138, att överlämna ärendet till kommunkansliet för beredning. Kommunkansliets bedömning Kommunkansliet har varit i kontakt med förslagsställaren för att ta reda på ändamålet med förslaget samt undersökt vad som kommunen gör på området. Sommarlovsentreprenörerna har genomförts under sommaren 2012 med fem ungdomar från Tanums kommun. Projektet är ett samarbete mellan Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal och är ett steg i att hjälpa ungdomar att starta företag. Projektet kommer att fortsätta i ytterligare tre år i Tanums kommun. Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår dessutom internutbildning i entreprenöriellt lärande. Det finns också tankar om aktiviteter för äldre ungdomar. Arbetsmarknadsenheten undersöker nu ett projekt som benämns Framtidsentreprenörer. Projektet är en fortsättning på Sommarlovsentreprenörerna och vänder sig till ungdomar över 19 år. Arbetsmarknadsenheten kommer med start i februari 2013 att genomföra en tremånaders kurs i entreprenörskap för ett tiotal arbetslösa ungdomar. En dialog med unga är en del av ovan beskrivna utveckling. Frågan är viktig för utvecklingen av Tanums kommun. forts.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(30) Ks / Ks att kommunen ser det angeläget att på olika sätt arbeta vidare med frågan om entreprenörskap för unga och avser därför bland annat att undersöka möjligheten att bedriva projektet Framtidsentreprenörer genom arbetsmarknadsenheten, och att medborgarförslaget därmed anses besvarat _

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(30) Ks / Ks Intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunfullmäktige antog i februari ett reglemente för internkontroll för Tanums kommun. Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Varje nämnd ska varje år upprätta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 oktober 2012 att granska följande områden: Riktlinjer och policydokument Personalrekrytering Korruption Behörigheter och utbetalningsrutiner i internetbanken. att åtgärder skall vidtas mot de brister som framkommit vid granskningen, att uppdra åt förvaltningscheferna under kommunstyrelsen att se över riktlinjer och policydokument för kommunstyrelsens verksamhetsområde, och att kommunens generella och övergripande riktlinjer skall ses över.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(30) Ks / Ks Överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samarbete inom vindkraft Västra Götalandsregionen bjuder kommunerna till samverkan kring vindkraft. Samverkan kan omfatta följande områden: Nätverk för att snabbt kunna stötta kommuner som råkar ut för hinder En ökad regional samsyn för var etableringar bäst görs i Västra Götaland för att nå vindkraftsmålet. Få klarhet i infrastrukturen för elnät. Dialog med försvaret kring stoppområden med syfte att få till fler vindkraftsparker. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Lennart Larson (m) yrkar Tanums kommun ej ansluter till samverkanspunkterna 2 och 4. Siv Bergström (mvt), Karl-Erik Hansson (c), Rolf Hermansson (c) och Gerd Melin (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. Ordföranden ställer först fråga på beredningsförslaget kontra Lennart Larsons yrkande om att punktsats 2 skall utgå och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Votering begärs. Följande voteringsproposition framställt och godkänns. Ja-röst för bifall till beredningsförslaget. Nej-röst för bifall till Lennart Larsons yrkande. Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej. Ordföranden ställer därefter fråga på beredningsförslaget kontra Lennart Larsons yrkande om att punktsats 4 skall utgå och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(30) Ks / Ks att medverka i Västra Götalandsregionens samarbete kring vindkraft, att arbetet med att få klarhet i infrastrukturen för elnätet samt arbetet för möjliggöra anslutning av vindkraftverk till elnätet bör vara prioriterat, och att utse energistrategen vid samhällsbyggnadsförvaltningen som kontaktperson. Reservation Lennart Larson (m) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(30) Ks / Ks Överenskommelse med Västra Götalandsregionen kring miljöarbete Hösten 2009 antogs en Klimatstrategi för Västra Götaland av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Processen för att nå klimatstrategins mål kallas för smart energi Det är en politiskt styrd process i Västra Götaland som kommuner, företag och organisationer har möjlighet att delta i. Västra Götalandsregionen inbjuder nu till samarbete kring tre områden: System för resfria möten Minskat matsvinn från planering till servering Hälsosamma och energieffektiva belysningskoncept Till ärendet hör tjänstemannayttrande från fastighetschefen som ser positivt på deltagande i de tre nya överenskommelser som erbjuds av regionen. att medverka i samarbetet kring områdena System för resfria möten, Minskat matsvinn från planering till servering och Hälsosamma och energieffektiva belysningskoncept, och att utse energistrategen vid samhällsbyggnadsförvaltningen som kontaktperson. _

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(30) Ks / Ks Exploatering av Slänten i Fjällbacka Fjällbacka 176:124 och 176:224 Havstens Fastighetsutveckling AB har under ett antal år arbetat med att ta fram ny detaljplan för Slänten. Bolaget meddelade i skrivelse att man inte längre var intresserad av att genomföra projektet. Planavdelningen bedömer dock att det förslag till ny detaljplan bolaget tagit fram kan användas för fortsatt planering. Om kommunen beslutar att gå vidare med det framtagna planförslaget vill bolaget ha ersättning för nedlagda plankostnader. Kommunen har bedömt vilka kostnader som anses relevanta från kommunens sida och bolaget har accepterat ersättning enligt denna bedömning och ett avtal som bekräftar detta har tecknats. Kommunstyrelsen beslutade , 157, att uppmana tekniska nämnden att ta fram exploateringskalkyl för området samt äska medel i investeringsbudget Dessutom fick kanslichefen i uppdrag att beställa ett planarbete och planavdelningen skulle genomföra arbetet med hög prioritet. Kanslichefen, samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjören skulle snarast genomföra slutförhandling med bolaget. Tekniska nämnden har , 240, redovisat en kostnadskalkyl för exploatering av området. att godkänna upprättat avtal gällande plankostnader med Havstens Fastighetsutveckling AB, bilaga, att planarbetet för Slänten i Fjällbacka Fjällbacka 176:124 och 176:224 skall drivas i kommunal regi, att planavdelningen genomför arbetet med hög prioritet, att exploateringen av området skall göras i kommunal regi, och att finansiering av kostnader för planavtalet sker via kommunstyrelsens konto för markköp.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(30) Ks / Ks Förfrågan om köp av kommunal mark i Hamburgsund Gunnar Johansson & Co AB har den 25 juli 2012 inkommit med en ansökan om att få köpa mark av kommunen som ligger i anslutning till företagets egen fastighet. Det markområde som i första hand är aktuellt består av ungefär halva fastigheten Hamburgsund 3:199 (brandstationen). Området som ligger inom samma detaljplan som företagets egna fastighet är prickad mark och får ej bebyggas. Dessutom är företaget intresserat av området söder om brandstationen på del av Hamburgsund 3:1. Detta område ligger utanför detaljplan men omfattas av pågående planläggning. En utökning av en fastighet så att del av fastigheten hamnar utanför detaljplan, innebär oklarheter om vad som gäller vid hantering av bland annat bygglovsfrågor. Ärendet har diskuterats vid näringslivsgruppens sammanträde den 5 december att i avvaktan av pågående planläggning ej försälja marken.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(30) Ks / Ks Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl - Samråd Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 november 2012 inkommit med detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl för samråd. Detaljplanen har tagits fram av Rådhuset Arkitekter och ger möjlighet att bygga ett enfamiljshus för åretruntboende på den privata fastigheten Tanums-Rörvik 1:77, samt möjlighet att stycka av två villatomter från de kommunala fastigheterna Tanums-Rörvik 1:141 och 1:91. Förslaget medger vidare en förlängning av Glimmervägen till föreslagna tomter och till den närliggande fastigheten Tanums-Rörvik 1:108. Utmed vägen ges utymme för en separat gångbana som kan ansluta till befintlig gångväg mot Strandvägen. att i samrådsskedet ej erinra mot planförslaget.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(30) Ks / Ks Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl - Samråd Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 november 2012 inkommit med detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl för samråd. Detaljplanen har tagits fram av Studio Åsa Fall och syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder vid den norra infarten mot Grebbestad. Inom området föreslås tio tomter för friliggande hus, vilka föreslås trafikförsörjas via en ny lokalgata från Falkerödsvägen med utfart mot länsväg 163. Detaljplanen innehåller också utrymme för att flytta befintlig busshållplats. att i samrådsskedet ej erinra mot planförslaget.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(30) Ks / Ks Förslag till taxa för räddningstjänstens personal och tjänster 2013 Föreligger förslag till taxa för räddningstjänstens personal och tjänster Taxan är omräknad med konsumentprisindex (0.4%) per oktober att fastställa justerad taxa för räddningstjänstens personal och tjänster enligt bilaga, och att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2013.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(30) Ks / Ks Avtal med Haldens kommun om räddningstjänst Räddningstjänsten i Tanums kommun har samarbetet med räddningstjänsten i Haldens kommun under ett flertal år. Det finns nu önskemål om att samarbetet formaliseras genom ett nytt avtal. Förslag till avtal bilaga. Avtalet tecknas inom ramen för det Nordiska räddningstjänstavtalet och syftar till att höja effektiviteten samt att förenkla begäran om räddningshjälp vid olyckor inom Haldens och Tanums kommuner. Räddningstjänstutskottet har behandlat förslaget till nytt avtal vid sammanträde den 6 november 2012 och har inget att erinra. att godkänna bilagda förslag till avtal mellan Haldens kommun och Tanums kommun.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(30) Ks / Ks Tanums kommuns Turistpris 2012 Enligt reglementet för Tanums kommuns Turistpris äger kommunstyrelsen rätt att i samråd med Tanum Turist utse mottagare av turistpriset. Av de nomineringar som Tanum Turist har lämnat föreslås Minto - vägarna in i naturen till vinnare av Tanums Turistpris Motiveringen lyder: Lika varierande som naturen, är också vägarna in i naturen. Mintos ambition är att förmedla olika friluftstekniker, för att ge en så intensiv och mångsidig upplevelse som möjligt av naturen och vildmarken. Hämtat från Mintos hemsida. Minto vägarna in i naturen, är ett ekoturismföretag som är medlemmar i Svenska Ekoturismföreningen. Ägarna Elke Sponholz och Ingo Knapp köpte fastigheten vid Tingvall för fem år sedan och har genom hårt och ihärdigt arbete under många år bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Tanums kommun. Det natursköna läget vid Bullaresjön är attraktivt för både företag och privatpersoner alla tider på året, och lockar många utländska besökare. De har under dessa år utvecklat sin verksamhet och erbjuder ett stort utbud av olika friluftsaktiviteter alltifrån kajakpaddling till överlevnadskurser och teambuilding. Grunden för alla aktiviteter är nöjet med att prova på och upptäcka något nytt, att gemensamt söka efter olika lösningar och finna tryggheten i friluftslivet. De har även iordningställt en ställplats för husbilar i anslutning till anläggningen. att utse Minto - vägarna in i naturen som mottagare av Tanums kommuns Turistpris 2012.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(30) Ks / Ks Pristagare av Tanum Tackar 2012 Priset syftar till att uppmärksamma och belöna den som gjort särskilt värdefulla insatser till gagn för Tanums kommun och dess invånare. Ansvaret för prisets utdelande åvilar kommunstyrelsen. Sven Bolinsson föreslås som pristagare år Motiveringen lyder: På Resö bor och verkar snickaren Sven Bolinsson. Sven har under hela sitt yrkesverksamma liv med starkt engagemang arbetat för att ge förutsättningar för åretruntboende och bibehållandet av service på Resö. I mitten av 80-talet träffade Tanums kommun och Sven avtal om exploatering för byggandet av villor för åretruntboende på Resö, vilket genomförts.därefter har Sven bl a byggt lokaler för skolan på Resö och radhus i anslutning till skolan. Radhuslägenheterna har varit ett viktigt alternativ för helårsboende på Resö. Byggnationerna har skapat befolkningsunderlag för drivandet av skolan och för bibehållandet av den viktiga livsmedelsaffären på Resö. Sven har också varit starkt engagerad i byggandet av Resö Hamnmagasin. Resö Hamnmagasin är en viktig samlingspunkt för de boende på Resö samt en viktig resurs för utvecklingen av besöksnäringen på ön. Svens insatser har varit viktiga och bidragit till att Resö idag är ett livskraftigt samhälle för åretruntboende med både affär och skola. Sven Bolinssons insatser för att utveckla sin hembygd förtjänar att särskilt uppmärksammas genom att tilldelas priset Tanum Tackar. att utse Sven Bolinsson som mottagare av Tanums kommuns pris Tanum Tackar 2012.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(30) Ks / Ks Förslag om att meddela Bryggrestaurangen i Grebbestad AB en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen avseende driften av Röde Orm Kommunstyrelsen föreslås meddela Bryggrestaurangen i Grebbestad AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär tillsyn utförd av skatteverket den utvisat att tillståndshavaren ej har en kontrollerbar bokföring jml 9 kap 14 AL avseende driften av Röde Orm rest. nr då man ej har ett cerifierat kassaregister samt att också en person som var verksam på serveringsstället ej var inskrivna i personalliggaren. att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Bryggrestaurangen i Grebbestad AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär det kunnat konstateras i samband med tillsyn utförd av skatteverket den att bokföringen avseende driften av Röde Orm rest. nr ej är så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(30) Ks / Ks Förslag om att meddela Grebys Restaurang AB en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen avseende driften av Grebys Kommunstyrelsen föreslås meddela Grebys Restaurang AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär tillsyn utförd av skatteverket den utvisat att tillståndshavaren ej har en kontrollerbar bokföring jml 9 kap 14 AL avseende driften av Grebys rest. nr då man ej har ett certifierat kassaregister samt att också fyra personer som var verksam på serveringsstället ej var inskrivna i personalliggaren att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Grebys Restaurang AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär det har kunnat konstateras i samband med tillsyn utförd av skatteverket den att bokföringen avseende driften av Grebys rest. nr ej är så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. _

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(30) Ks / Ks Information från Folkhälsorådet Folkhälsorådets ordförande Gerd Melin lämnar muntlig information. att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(30) Ks / Ks Information från Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådets ordförande Gerd Melin lämnar muntlig information. att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(30) Ks 291 Information - Visning av uppdaterad hemsida Vid kommunstyrelsens sammanträde visas kommunens uppdaterade hemsida -

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(30) Ks 292 Information om upphandling av posthantering Ekonomichefen och kanslichefen redogör för upphandlingen.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(30) Ks 293 Information om skatteintäkter Ekonomichefen redovisar ny prognos för skatteunderlag.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(30) Ks 294 Anmälan av delegationsbeslut Avtal: Kartavtal för Tanum Räddningstjänst Förnyelse hyresavtal industri flaska Anställningsavtal, ekonom Räddningstjänst: Tillstånd hantering brandfarlig vara, Oppen 3:19 Anstånd att åtgärda brister, Rörviks camping Tillsynsprotokoll, Backa 1:30 Tillsynsprotokoll, Hoghem 3:20 Tillsynsprotokoll, Grebbestad 2:1 Tillsynsprotokoll, Tanums Fönster Föreläggande 003/12, 106/12 146/12 Åtgärdade föreläggande och ej åtgärdade Remissvar om byggnadslov, Norgård Solhem Remissvar om tillfälligt byggnadslov, Ertseröd 1:31 Remissvar om byggnadslov, Norra Väderöarna 1:1 Remissvar om byggnadslov, Lilla Anrås 3:22 Remissvar om marklov, Edsvik 2:3 Tillstånd enligt ordningslagen, Grebbestad julmark. Återkallelse av serveringstillstånd Serveringstillståndet ej längre utnyttjas, Nolhotten 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2008/ Ks att förklara delegationsbesluten anmälda

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(30) Ks 295 Meddelanden Planprioritering, plangruppen Kommunala protokoll Rtj-utskottets minnesanteckningar Kommunens revisorer Tanums Folkhälsoråd Tanums Folkhälsoråd Tillväxt norra Bohuslän Kommunens samverkansgrupp Tanums Bostäder protokoll Driftmöte, byggnader, installationer Driftmöte, byggnader, installationer Driftmöte, Lokalvård Yttrande om tillgänglighetsåtgärder i Kville Bygdegård 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ TBAB 2012/ Ks att förklara meddelandena anmälda

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(30) Ks 296 Julhälsning Kommunstyrelsens ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordföranden önskar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(30) NÄRVARO Kommunstyrelsens sammanträde den 19 december 2012 Namn Närvaro Omröstningar 277 Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) N X Roger Wallentin (c) N X Karl-Erik Hansson (c) N X Rolf Hermansson (c) N X Lennart Larson (m) N X Liselotte Broberg (m) N X Eva-Lena Sundås (m) N X Paul Carlsson (fp) N X Gerd Melin (s) N X Eva-Lott Andersson (s) N X Siv Bergström (mvt) N X Ersättare Ann-Marie Olofsson (c) Rune Hermansson (c) Arne Mörk (c) Berndt Hansson (kd) Lars Wennerås (m) Agne Andrésen (m) Bengt Mattsson (fp) Lotta Toreld (fp) Per Fyrvik (s) Niklas Berglund (s) Louise Thunström (mvt) Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs N N N Summa 8 3

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 2006.620-332 Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar 2007.215-543 Ks 128 Förslag till justering av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 Beslutande Bo Andersson Leif Apelgren Bengt Johansson Kerstin Gadde Hans Stevander Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer