TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen / Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/ Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/ Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse / Ks 275 Svar på medborgarförslag från Felicia Lennström, Tanumshede, om att hjälpa ungdomar att starta egna företag 2012/ Ks 276 Intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2012/ Ks 277 Överenskommelse om med Västra Götalandsregionen om samarbete inom vindkraft 2009/ Ks 278 Överenskommelse med Västra Götalandsregionen kring miljöarbete 2010/ Ks 279 Exploatering av Slänten i Fjällbacka - Fjällbacka 176:124 och 176: / Ks 280 Förfrågan om köp av kommunal mark i Hamburgsund 2011/ Ks 281 Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl - Samråd 2012/ Ks 282 Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl - Samråd 2012/ Ks 283 Förslag till taxa för räddningstjänstens personal och tjänster / Ks 284 Avtal med Haldens kommun om räddningstjänst 2012/ Ks 285 Tanums kommuns Turistpris / Ks 286 Pristagare av Tanum Tackar / Ks 287 Tillsynsärende enligt alkollagen 2012/ Ks 288 Tillsynsärende enligt alkohollagen 2012/ Ks 289 Information från Folkhälsorådet 2012/ Ks 290 Information från Brottsförebyggande rådet 291 Information - Visning av uppdaterad 292 Information om upphandling av posthantering

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(30) 293 Information om skatteintäkter 294 Anmälan av delegationsbeslut 295 Meddelande 296 Julhälsning

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(30) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande PeO Johansson, samhällsbyggnadschef, 273, Ulf Ericsson, ekonomichef, , Sven-Erik Laundal, räddningschef, 276, 283, 284 Olle Tillquist, personalchef, 276, 285, 286 Ida Aronsson Hammar, 276, 292 Hans Wikström, fastighetschef, 277, 278 Rolf Lundholm, exploateringsingenjör, 279, 280 Martin Kvarnbäck, plan-/byggchef, 279, 281, 282 Moa Leidzén, fysisk planerare, 281, 282 Torbjörn Ericsson, alkoholhandläggare, 287, 288 Peter Berborn, sekreterare Utses att justera Paul Carlsson Underskrifter Sekreterare /Peter Berborn/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Paul Carlsson/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift Marie-Louise Svensson

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(30) Ks / Ks Slutredovisning VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka I investeringsbudgeten för 2011 anslogs kr till VA, därav fördelades kr till projekt samt 2012 fördelades kr till projekt Total budget projekt 70736, kr. Arbetena innebär nyanläggning av ca 350 m vatten-, spill- och dagvattenledning. Inga nya VA-anslutningar. Entreprenaden är besiktigad och godkänd. Bugdeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Överskott kr 0 kr kr 0 kr kr Tekniska nämndens behandling Tekniska nämnden beslutade den 15 november 2012, 149, att för sin del godkänna slutredovisningen, att överskottet förs över till projekt Omläggning VA, och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. Ekonomikontorets granskning Ekonoikontoret har granskat slutredovisningen och meddelar att redovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott förs till projekt 70001, omläggning VA-ledningar. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen, och att projektets överskott förs till projekt 70001, Omläggning av VA-ledningar.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(30) Ks / Ks Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse 2011 Samordningsförbundet Norra Bohuslän har den 23 november 2012 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2011, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(30) Ks / Ks Svar på medborgarförslag från Felicia Lennström, Tanumshede, om att hjälpa ungdomar att starta egna företag Felicia Lennström, Tanumshede, har den 31 januari 2012 inkommit med ett medborgarförslag om att hjälpa ungdomar att starta egna företag. Medborgarförslaget bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2012, 53, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen beslutade 30 maj 2012, 138, att överlämna ärendet till kommunkansliet för beredning. Kommunkansliets bedömning Kommunkansliet har varit i kontakt med förslagsställaren för att ta reda på ändamålet med förslaget samt undersökt vad som kommunen gör på området. Sommarlovsentreprenörerna har genomförts under sommaren 2012 med fem ungdomar från Tanums kommun. Projektet är ett samarbete mellan Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal och är ett steg i att hjälpa ungdomar att starta företag. Projektet kommer att fortsätta i ytterligare tre år i Tanums kommun. Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår dessutom internutbildning i entreprenöriellt lärande. Det finns också tankar om aktiviteter för äldre ungdomar. Arbetsmarknadsenheten undersöker nu ett projekt som benämns Framtidsentreprenörer. Projektet är en fortsättning på Sommarlovsentreprenörerna och vänder sig till ungdomar över 19 år. Arbetsmarknadsenheten kommer med start i februari 2013 att genomföra en tremånaders kurs i entreprenörskap för ett tiotal arbetslösa ungdomar. En dialog med unga är en del av ovan beskrivna utveckling. Frågan är viktig för utvecklingen av Tanums kommun. forts.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(30) Ks / Ks att kommunen ser det angeläget att på olika sätt arbeta vidare med frågan om entreprenörskap för unga och avser därför bland annat att undersöka möjligheten att bedriva projektet Framtidsentreprenörer genom arbetsmarknadsenheten, och att medborgarförslaget därmed anses besvarat _

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(30) Ks / Ks Intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunfullmäktige antog i februari ett reglemente för internkontroll för Tanums kommun. Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Varje nämnd ska varje år upprätta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 oktober 2012 att granska följande områden: Riktlinjer och policydokument Personalrekrytering Korruption Behörigheter och utbetalningsrutiner i internetbanken. att åtgärder skall vidtas mot de brister som framkommit vid granskningen, att uppdra åt förvaltningscheferna under kommunstyrelsen att se över riktlinjer och policydokument för kommunstyrelsens verksamhetsområde, och att kommunens generella och övergripande riktlinjer skall ses över.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(30) Ks / Ks Överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samarbete inom vindkraft Västra Götalandsregionen bjuder kommunerna till samverkan kring vindkraft. Samverkan kan omfatta följande områden: Nätverk för att snabbt kunna stötta kommuner som råkar ut för hinder En ökad regional samsyn för var etableringar bäst görs i Västra Götaland för att nå vindkraftsmålet. Få klarhet i infrastrukturen för elnät. Dialog med försvaret kring stoppområden med syfte att få till fler vindkraftsparker. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Lennart Larson (m) yrkar Tanums kommun ej ansluter till samverkanspunkterna 2 och 4. Siv Bergström (mvt), Karl-Erik Hansson (c), Rolf Hermansson (c) och Gerd Melin (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. Ordföranden ställer först fråga på beredningsförslaget kontra Lennart Larsons yrkande om att punktsats 2 skall utgå och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Votering begärs. Följande voteringsproposition framställt och godkänns. Ja-röst för bifall till beredningsförslaget. Nej-röst för bifall till Lennart Larsons yrkande. Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej. Ordföranden ställer därefter fråga på beredningsförslaget kontra Lennart Larsons yrkande om att punktsats 4 skall utgå och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(30) Ks / Ks att medverka i Västra Götalandsregionens samarbete kring vindkraft, att arbetet med att få klarhet i infrastrukturen för elnätet samt arbetet för möjliggöra anslutning av vindkraftverk till elnätet bör vara prioriterat, och att utse energistrategen vid samhällsbyggnadsförvaltningen som kontaktperson. Reservation Lennart Larson (m) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(30) Ks / Ks Överenskommelse med Västra Götalandsregionen kring miljöarbete Hösten 2009 antogs en Klimatstrategi för Västra Götaland av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Processen för att nå klimatstrategins mål kallas för smart energi Det är en politiskt styrd process i Västra Götaland som kommuner, företag och organisationer har möjlighet att delta i. Västra Götalandsregionen inbjuder nu till samarbete kring tre områden: System för resfria möten Minskat matsvinn från planering till servering Hälsosamma och energieffektiva belysningskoncept Till ärendet hör tjänstemannayttrande från fastighetschefen som ser positivt på deltagande i de tre nya överenskommelser som erbjuds av regionen. att medverka i samarbetet kring områdena System för resfria möten, Minskat matsvinn från planering till servering och Hälsosamma och energieffektiva belysningskoncept, och att utse energistrategen vid samhällsbyggnadsförvaltningen som kontaktperson. _

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(30) Ks / Ks Exploatering av Slänten i Fjällbacka Fjällbacka 176:124 och 176:224 Havstens Fastighetsutveckling AB har under ett antal år arbetat med att ta fram ny detaljplan för Slänten. Bolaget meddelade i skrivelse att man inte längre var intresserad av att genomföra projektet. Planavdelningen bedömer dock att det förslag till ny detaljplan bolaget tagit fram kan användas för fortsatt planering. Om kommunen beslutar att gå vidare med det framtagna planförslaget vill bolaget ha ersättning för nedlagda plankostnader. Kommunen har bedömt vilka kostnader som anses relevanta från kommunens sida och bolaget har accepterat ersättning enligt denna bedömning och ett avtal som bekräftar detta har tecknats. Kommunstyrelsen beslutade , 157, att uppmana tekniska nämnden att ta fram exploateringskalkyl för området samt äska medel i investeringsbudget Dessutom fick kanslichefen i uppdrag att beställa ett planarbete och planavdelningen skulle genomföra arbetet med hög prioritet. Kanslichefen, samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjören skulle snarast genomföra slutförhandling med bolaget. Tekniska nämnden har , 240, redovisat en kostnadskalkyl för exploatering av området. att godkänna upprättat avtal gällande plankostnader med Havstens Fastighetsutveckling AB, bilaga, att planarbetet för Slänten i Fjällbacka Fjällbacka 176:124 och 176:224 skall drivas i kommunal regi, att planavdelningen genomför arbetet med hög prioritet, att exploateringen av området skall göras i kommunal regi, och att finansiering av kostnader för planavtalet sker via kommunstyrelsens konto för markköp.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(30) Ks / Ks Förfrågan om köp av kommunal mark i Hamburgsund Gunnar Johansson & Co AB har den 25 juli 2012 inkommit med en ansökan om att få köpa mark av kommunen som ligger i anslutning till företagets egen fastighet. Det markområde som i första hand är aktuellt består av ungefär halva fastigheten Hamburgsund 3:199 (brandstationen). Området som ligger inom samma detaljplan som företagets egna fastighet är prickad mark och får ej bebyggas. Dessutom är företaget intresserat av området söder om brandstationen på del av Hamburgsund 3:1. Detta område ligger utanför detaljplan men omfattas av pågående planläggning. En utökning av en fastighet så att del av fastigheten hamnar utanför detaljplan, innebär oklarheter om vad som gäller vid hantering av bland annat bygglovsfrågor. Ärendet har diskuterats vid näringslivsgruppens sammanträde den 5 december att i avvaktan av pågående planläggning ej försälja marken.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(30) Ks / Ks Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl - Samråd Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 november 2012 inkommit med detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl för samråd. Detaljplanen har tagits fram av Rådhuset Arkitekter och ger möjlighet att bygga ett enfamiljshus för åretruntboende på den privata fastigheten Tanums-Rörvik 1:77, samt möjlighet att stycka av två villatomter från de kommunala fastigheterna Tanums-Rörvik 1:141 och 1:91. Förslaget medger vidare en förlängning av Glimmervägen till föreslagna tomter och till den närliggande fastigheten Tanums-Rörvik 1:108. Utmed vägen ges utymme för en separat gångbana som kan ansluta till befintlig gångväg mot Strandvägen. att i samrådsskedet ej erinra mot planförslaget.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(30) Ks / Ks Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl - Samråd Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 november 2012 inkommit med detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl för samråd. Detaljplanen har tagits fram av Studio Åsa Fall och syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder vid den norra infarten mot Grebbestad. Inom området föreslås tio tomter för friliggande hus, vilka föreslås trafikförsörjas via en ny lokalgata från Falkerödsvägen med utfart mot länsväg 163. Detaljplanen innehåller också utrymme för att flytta befintlig busshållplats. att i samrådsskedet ej erinra mot planförslaget.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(30) Ks / Ks Förslag till taxa för räddningstjänstens personal och tjänster 2013 Föreligger förslag till taxa för räddningstjänstens personal och tjänster Taxan är omräknad med konsumentprisindex (0.4%) per oktober att fastställa justerad taxa för räddningstjänstens personal och tjänster enligt bilaga, och att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2013.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(30) Ks / Ks Avtal med Haldens kommun om räddningstjänst Räddningstjänsten i Tanums kommun har samarbetet med räddningstjänsten i Haldens kommun under ett flertal år. Det finns nu önskemål om att samarbetet formaliseras genom ett nytt avtal. Förslag till avtal bilaga. Avtalet tecknas inom ramen för det Nordiska räddningstjänstavtalet och syftar till att höja effektiviteten samt att förenkla begäran om räddningshjälp vid olyckor inom Haldens och Tanums kommuner. Räddningstjänstutskottet har behandlat förslaget till nytt avtal vid sammanträde den 6 november 2012 och har inget att erinra. att godkänna bilagda förslag till avtal mellan Haldens kommun och Tanums kommun.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(30) Ks / Ks Tanums kommuns Turistpris 2012 Enligt reglementet för Tanums kommuns Turistpris äger kommunstyrelsen rätt att i samråd med Tanum Turist utse mottagare av turistpriset. Av de nomineringar som Tanum Turist har lämnat föreslås Minto - vägarna in i naturen till vinnare av Tanums Turistpris Motiveringen lyder: Lika varierande som naturen, är också vägarna in i naturen. Mintos ambition är att förmedla olika friluftstekniker, för att ge en så intensiv och mångsidig upplevelse som möjligt av naturen och vildmarken. Hämtat från Mintos hemsida. Minto vägarna in i naturen, är ett ekoturismföretag som är medlemmar i Svenska Ekoturismföreningen. Ägarna Elke Sponholz och Ingo Knapp köpte fastigheten vid Tingvall för fem år sedan och har genom hårt och ihärdigt arbete under många år bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Tanums kommun. Det natursköna läget vid Bullaresjön är attraktivt för både företag och privatpersoner alla tider på året, och lockar många utländska besökare. De har under dessa år utvecklat sin verksamhet och erbjuder ett stort utbud av olika friluftsaktiviteter alltifrån kajakpaddling till överlevnadskurser och teambuilding. Grunden för alla aktiviteter är nöjet med att prova på och upptäcka något nytt, att gemensamt söka efter olika lösningar och finna tryggheten i friluftslivet. De har även iordningställt en ställplats för husbilar i anslutning till anläggningen. att utse Minto - vägarna in i naturen som mottagare av Tanums kommuns Turistpris 2012.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(30) Ks / Ks Pristagare av Tanum Tackar 2012 Priset syftar till att uppmärksamma och belöna den som gjort särskilt värdefulla insatser till gagn för Tanums kommun och dess invånare. Ansvaret för prisets utdelande åvilar kommunstyrelsen. Sven Bolinsson föreslås som pristagare år Motiveringen lyder: På Resö bor och verkar snickaren Sven Bolinsson. Sven har under hela sitt yrkesverksamma liv med starkt engagemang arbetat för att ge förutsättningar för åretruntboende och bibehållandet av service på Resö. I mitten av 80-talet träffade Tanums kommun och Sven avtal om exploatering för byggandet av villor för åretruntboende på Resö, vilket genomförts.därefter har Sven bl a byggt lokaler för skolan på Resö och radhus i anslutning till skolan. Radhuslägenheterna har varit ett viktigt alternativ för helårsboende på Resö. Byggnationerna har skapat befolkningsunderlag för drivandet av skolan och för bibehållandet av den viktiga livsmedelsaffären på Resö. Sven har också varit starkt engagerad i byggandet av Resö Hamnmagasin. Resö Hamnmagasin är en viktig samlingspunkt för de boende på Resö samt en viktig resurs för utvecklingen av besöksnäringen på ön. Svens insatser har varit viktiga och bidragit till att Resö idag är ett livskraftigt samhälle för åretruntboende med både affär och skola. Sven Bolinssons insatser för att utveckla sin hembygd förtjänar att särskilt uppmärksammas genom att tilldelas priset Tanum Tackar. att utse Sven Bolinsson som mottagare av Tanums kommuns pris Tanum Tackar 2012.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(30) Ks / Ks Förslag om att meddela Bryggrestaurangen i Grebbestad AB en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen avseende driften av Röde Orm Kommunstyrelsen föreslås meddela Bryggrestaurangen i Grebbestad AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär tillsyn utförd av skatteverket den utvisat att tillståndshavaren ej har en kontrollerbar bokföring jml 9 kap 14 AL avseende driften av Röde Orm rest. nr då man ej har ett cerifierat kassaregister samt att också en person som var verksam på serveringsstället ej var inskrivna i personalliggaren. att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Bryggrestaurangen i Grebbestad AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär det kunnat konstateras i samband med tillsyn utförd av skatteverket den att bokföringen avseende driften av Röde Orm rest. nr ej är så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(30) Ks / Ks Förslag om att meddela Grebys Restaurang AB en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen avseende driften av Grebys Kommunstyrelsen föreslås meddela Grebys Restaurang AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär tillsyn utförd av skatteverket den utvisat att tillståndshavaren ej har en kontrollerbar bokföring jml 9 kap 14 AL avseende driften av Grebys rest. nr då man ej har ett certifierat kassaregister samt att också fyra personer som var verksam på serveringsstället ej var inskrivna i personalliggaren att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Grebys Restaurang AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär det har kunnat konstateras i samband med tillsyn utförd av skatteverket den att bokföringen avseende driften av Grebys rest. nr ej är så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. _

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(30) Ks / Ks Information från Folkhälsorådet Folkhälsorådets ordförande Gerd Melin lämnar muntlig information. att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(30) Ks / Ks Information från Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådets ordförande Gerd Melin lämnar muntlig information. att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(30) Ks 291 Information - Visning av uppdaterad hemsida Vid kommunstyrelsens sammanträde visas kommunens uppdaterade hemsida -

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(30) Ks 292 Information om upphandling av posthantering Ekonomichefen och kanslichefen redogör för upphandlingen.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(30) Ks 293 Information om skatteintäkter Ekonomichefen redovisar ny prognos för skatteunderlag.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(30) Ks 294 Anmälan av delegationsbeslut Avtal: Kartavtal för Tanum Räddningstjänst Förnyelse hyresavtal industri flaska Anställningsavtal, ekonom Räddningstjänst: Tillstånd hantering brandfarlig vara, Oppen 3:19 Anstånd att åtgärda brister, Rörviks camping Tillsynsprotokoll, Backa 1:30 Tillsynsprotokoll, Hoghem 3:20 Tillsynsprotokoll, Grebbestad 2:1 Tillsynsprotokoll, Tanums Fönster Föreläggande 003/12, 106/12 146/12 Åtgärdade föreläggande och ej åtgärdade Remissvar om byggnadslov, Norgård Solhem Remissvar om tillfälligt byggnadslov, Ertseröd 1:31 Remissvar om byggnadslov, Norra Väderöarna 1:1 Remissvar om byggnadslov, Lilla Anrås 3:22 Remissvar om marklov, Edsvik 2:3 Tillstånd enligt ordningslagen, Grebbestad julmark. Återkallelse av serveringstillstånd Serveringstillståndet ej längre utnyttjas, Nolhotten 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2008/ Ks att förklara delegationsbesluten anmälda

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(30) Ks 295 Meddelanden Planprioritering, plangruppen Kommunala protokoll Rtj-utskottets minnesanteckningar Kommunens revisorer Tanums Folkhälsoråd Tanums Folkhälsoråd Tillväxt norra Bohuslän Kommunens samverkansgrupp Tanums Bostäder protokoll Driftmöte, byggnader, installationer Driftmöte, byggnader, installationer Driftmöte, Lokalvård Yttrande om tillgänglighetsåtgärder i Kville Bygdegård 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ TBAB 2012/ Ks att förklara meddelandena anmälda

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(30) Ks 296 Julhälsning Kommunstyrelsens ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordföranden önskar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(30) NÄRVARO Kommunstyrelsens sammanträde den 19 december 2012 Namn Närvaro Omröstningar 277 Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) N X Roger Wallentin (c) N X Karl-Erik Hansson (c) N X Rolf Hermansson (c) N X Lennart Larson (m) N X Liselotte Broberg (m) N X Eva-Lena Sundås (m) N X Paul Carlsson (fp) N X Gerd Melin (s) N X Eva-Lott Andersson (s) N X Siv Bergström (mvt) N X Ersättare Ann-Marie Olofsson (c) Rune Hermansson (c) Arne Mörk (c) Berndt Hansson (kd) Lars Wennerås (m) Agne Andrésen (m) Bengt Mattsson (fp) Lotta Toreld (fp) Per Fyrvik (s) Niklas Berglund (s) Louise Thunström (mvt) Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs N N N Summa 8 3

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 2005.624-563 Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-05 Dnr Ärende 2013/0053-606 Bun 11 Bokslut 2012 2013/0062-601 Bun 12 Klassorganisation Hamburgsunds rektorsområde 2013/0049-606 Bun 13

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 78. Laga ordning 79. Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde 80. Dagordning 81. Svar på medborgarförslag om gång-och cykelväg

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-11-13 Dnr Ärende 2012/0184-601 Bun 90 Verksamhetsplan Arbetsmarknadsenheten 2012/0091-606 Bun 91 Delårsbokslut per den 31 oktober 2012/0201-606

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUS KOUN PROTOKOLL 1(4) Tid: Tisdag 2016-08-23, klockan 08:00 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 130 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 291 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-25 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-02 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 13 Godkännande av fördragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. Miljöärenden 2008.0471-821

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2008-10-20 94 Laga ordning 95 Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän information 96 Delårsrapport för perioden den 1 januari till

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-05-31 Dnr Ärende 2007.185-376 Bun 46 Information Hedevallen 2010.006-364 Bun 47 Ansökan från Grebbestad Bowls Club och Svenska Bowlsförbundet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-02-14 1. Laga ordning 2. Svar på motion från Louise Thunström (MVT) om ensamkommande flyktingbarn 3. Exploateringsavtal för försäljning och exploatering

Läs mer

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämnden 2011-01-20 1(26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Anhörigas tack 3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 4. Introduktion 5. Information - Handikappfrågor

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-04-28, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 78 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(39) KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-25 Dnr Ärenden 2012/0191-870 Ks 95 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-03-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 54 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 172 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-07-01, klockan 08:30 Plats: Tanums Shoppingcenter, Oppen Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 139

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-03-23 Dnr Ärende 21 Information från Folkhälsorådet 2010.007-609 Bun 22 Matlust i Tanum 2010.008-373 Bun 23 Ungdomsfrågor 2010.043-606 Bun

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende:

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: Miljö- och byggnadsnämnden 2012-01-31 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2013.0308-339 27 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-09-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-09-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(27) KOMMUFULLMÄKTIGE 2009-09-14 63 Laga ordning 64 Fråga från Siv Bergström (MVT) till omsorgsnämndens ordförande angående ensamkommande flyktingbarn 65 Medborgarförslag från Jan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(12) KOMMUFULLMÄKTIGE 2015-12-14 125 Medborgarförslag om reducerad taxa vid bygglov i samband med installation av mikroproduktion av el på egen fastighet 126 Medborgarförslag avseende

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 99 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-09-06 Dnr Ärende 2011/0072-606 Bun 67 Delårsbokslut per den 30 juni 2011/0211-606 Bun 68 Budget 2012 2011/0212-607 Bun 69 Utbud Tanums Gymnasieskola

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: 105 Godkännande av föredragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Fullmakt

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-17 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-17 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 164 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Dispens för sluten avloppstank, Tanums Hamn

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-07

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-07 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) KOMMUFULLMÄKTIGE 2012-05-07 56) Laga ordning 57) Information om arbetet med en ny översiktsplan 58) Information om välfärdsbokslutet 2011 59) Vindkraft på Tyft 60) Avtal som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunfullmäktige KS 2016/ Sofia Reimbert. Kommunfullmäktige

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunfullmäktige KS 2016/ Sofia Reimbert. Kommunfullmäktige Protokoll 1 (28) Diarienummer KS 2016/0055-900 Kommunfullmäktige Plats och tid Tanumsskolans matsal, Tanumshede, kl 18.30 21.00 Ledamöter Övriga närvarande Se nästa sida. Reimbert, Sofia, Sekreterare Aronsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 2009.060-952 Ks 139 Svar på motion från Michael Halvardsson (MVT) om snabbstöd till föreningar 2009.318-736 Ks 140 Ändrat pris avseende

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 59 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-09-22 88 Laga ordning 89 Välfärdsbokslut 2013 90 Ansökan om friköp av Oppen 3:51 91 Ansökan om friköp av Oppen 3:52 92 Slutredovisning - Gissleröd Västra,

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-03-23

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-03-23 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2009-03-23 16 Laga ordning 17 Information: Jämställdhet - förutsättning för utveckling? seminarium med Gertrud Åhström 18 Svar på interpellation från Michael

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer