TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen / Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/ Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/ Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse / Ks 275 Svar på medborgarförslag från Felicia Lennström, Tanumshede, om att hjälpa ungdomar att starta egna företag 2012/ Ks 276 Intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2012/ Ks 277 Överenskommelse om med Västra Götalandsregionen om samarbete inom vindkraft 2009/ Ks 278 Överenskommelse med Västra Götalandsregionen kring miljöarbete 2010/ Ks 279 Exploatering av Slänten i Fjällbacka - Fjällbacka 176:124 och 176: / Ks 280 Förfrågan om köp av kommunal mark i Hamburgsund 2011/ Ks 281 Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl - Samråd 2012/ Ks 282 Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl - Samråd 2012/ Ks 283 Förslag till taxa för räddningstjänstens personal och tjänster / Ks 284 Avtal med Haldens kommun om räddningstjänst 2012/ Ks 285 Tanums kommuns Turistpris / Ks 286 Pristagare av Tanum Tackar / Ks 287 Tillsynsärende enligt alkollagen 2012/ Ks 288 Tillsynsärende enligt alkohollagen 2012/ Ks 289 Information från Folkhälsorådet 2012/ Ks 290 Information från Brottsförebyggande rådet 291 Information - Visning av uppdaterad 292 Information om upphandling av posthantering

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(30) 293 Information om skatteintäkter 294 Anmälan av delegationsbeslut 295 Meddelande 296 Julhälsning

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(30) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande PeO Johansson, samhällsbyggnadschef, 273, Ulf Ericsson, ekonomichef, , Sven-Erik Laundal, räddningschef, 276, 283, 284 Olle Tillquist, personalchef, 276, 285, 286 Ida Aronsson Hammar, 276, 292 Hans Wikström, fastighetschef, 277, 278 Rolf Lundholm, exploateringsingenjör, 279, 280 Martin Kvarnbäck, plan-/byggchef, 279, 281, 282 Moa Leidzén, fysisk planerare, 281, 282 Torbjörn Ericsson, alkoholhandläggare, 287, 288 Peter Berborn, sekreterare Utses att justera Paul Carlsson Underskrifter Sekreterare /Peter Berborn/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Paul Carlsson/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift Marie-Louise Svensson

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(30) Ks / Ks Slutredovisning VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka I investeringsbudgeten för 2011 anslogs kr till VA, därav fördelades kr till projekt samt 2012 fördelades kr till projekt Total budget projekt 70736, kr. Arbetena innebär nyanläggning av ca 350 m vatten-, spill- och dagvattenledning. Inga nya VA-anslutningar. Entreprenaden är besiktigad och godkänd. Bugdeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Överskott kr 0 kr kr 0 kr kr Tekniska nämndens behandling Tekniska nämnden beslutade den 15 november 2012, 149, att för sin del godkänna slutredovisningen, att överskottet förs över till projekt Omläggning VA, och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige. Ekonomikontorets granskning Ekonoikontoret har granskat slutredovisningen och meddelar att redovisningen överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets överskott förs till projekt 70001, omläggning VA-ledningar. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen, och att projektets överskott förs till projekt 70001, Omläggning av VA-ledningar.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(30) Ks / Ks Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse 2011 Samordningsförbundet Norra Bohuslän har den 23 november 2012 inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2011, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(30) Ks / Ks Svar på medborgarförslag från Felicia Lennström, Tanumshede, om att hjälpa ungdomar att starta egna företag Felicia Lennström, Tanumshede, har den 31 januari 2012 inkommit med ett medborgarförslag om att hjälpa ungdomar att starta egna företag. Medborgarförslaget bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2012, 53, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen beslutade 30 maj 2012, 138, att överlämna ärendet till kommunkansliet för beredning. Kommunkansliets bedömning Kommunkansliet har varit i kontakt med förslagsställaren för att ta reda på ändamålet med förslaget samt undersökt vad som kommunen gör på området. Sommarlovsentreprenörerna har genomförts under sommaren 2012 med fem ungdomar från Tanums kommun. Projektet är ett samarbete mellan Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal och är ett steg i att hjälpa ungdomar att starta företag. Projektet kommer att fortsätta i ytterligare tre år i Tanums kommun. Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår dessutom internutbildning i entreprenöriellt lärande. Det finns också tankar om aktiviteter för äldre ungdomar. Arbetsmarknadsenheten undersöker nu ett projekt som benämns Framtidsentreprenörer. Projektet är en fortsättning på Sommarlovsentreprenörerna och vänder sig till ungdomar över 19 år. Arbetsmarknadsenheten kommer med start i februari 2013 att genomföra en tremånaders kurs i entreprenörskap för ett tiotal arbetslösa ungdomar. En dialog med unga är en del av ovan beskrivna utveckling. Frågan är viktig för utvecklingen av Tanums kommun. forts.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(30) Ks / Ks att kommunen ser det angeläget att på olika sätt arbeta vidare med frågan om entreprenörskap för unga och avser därför bland annat att undersöka möjligheten att bedriva projektet Framtidsentreprenörer genom arbetsmarknadsenheten, och att medborgarförslaget därmed anses besvarat _

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(30) Ks / Ks Intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunfullmäktige antog i februari ett reglemente för internkontroll för Tanums kommun. Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Varje nämnd ska varje år upprätta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 oktober 2012 att granska följande områden: Riktlinjer och policydokument Personalrekrytering Korruption Behörigheter och utbetalningsrutiner i internetbanken. att åtgärder skall vidtas mot de brister som framkommit vid granskningen, att uppdra åt förvaltningscheferna under kommunstyrelsen att se över riktlinjer och policydokument för kommunstyrelsens verksamhetsområde, och att kommunens generella och övergripande riktlinjer skall ses över.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(30) Ks / Ks Överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samarbete inom vindkraft Västra Götalandsregionen bjuder kommunerna till samverkan kring vindkraft. Samverkan kan omfatta följande områden: Nätverk för att snabbt kunna stötta kommuner som råkar ut för hinder En ökad regional samsyn för var etableringar bäst görs i Västra Götaland för att nå vindkraftsmålet. Få klarhet i infrastrukturen för elnät. Dialog med försvaret kring stoppområden med syfte att få till fler vindkraftsparker. Kommunstyrelsens behandling av ärendet Lennart Larson (m) yrkar Tanums kommun ej ansluter till samverkanspunkterna 2 och 4. Siv Bergström (mvt), Karl-Erik Hansson (c), Rolf Hermansson (c) och Gerd Melin (s) yrkar bifall till beredningsförslaget. Ordföranden ställer först fråga på beredningsförslaget kontra Lennart Larsons yrkande om att punktsats 2 skall utgå och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. Votering begärs. Följande voteringsproposition framställt och godkänns. Ja-röst för bifall till beredningsförslaget. Nej-röst för bifall till Lennart Larsons yrkande. Voteringen verkställs genom namnupprop och utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej. Ordföranden ställer därefter fråga på beredningsförslaget kontra Lennart Larsons yrkande om att punktsats 4 skall utgå och finner att kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(30) Ks / Ks att medverka i Västra Götalandsregionens samarbete kring vindkraft, att arbetet med att få klarhet i infrastrukturen för elnätet samt arbetet för möjliggöra anslutning av vindkraftverk till elnätet bör vara prioriterat, och att utse energistrategen vid samhällsbyggnadsförvaltningen som kontaktperson. Reservation Lennart Larson (m) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(30) Ks / Ks Överenskommelse med Västra Götalandsregionen kring miljöarbete Hösten 2009 antogs en Klimatstrategi för Västra Götaland av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Processen för att nå klimatstrategins mål kallas för smart energi Det är en politiskt styrd process i Västra Götaland som kommuner, företag och organisationer har möjlighet att delta i. Västra Götalandsregionen inbjuder nu till samarbete kring tre områden: System för resfria möten Minskat matsvinn från planering till servering Hälsosamma och energieffektiva belysningskoncept Till ärendet hör tjänstemannayttrande från fastighetschefen som ser positivt på deltagande i de tre nya överenskommelser som erbjuds av regionen. att medverka i samarbetet kring områdena System för resfria möten, Minskat matsvinn från planering till servering och Hälsosamma och energieffektiva belysningskoncept, och att utse energistrategen vid samhällsbyggnadsförvaltningen som kontaktperson. _

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(30) Ks / Ks Exploatering av Slänten i Fjällbacka Fjällbacka 176:124 och 176:224 Havstens Fastighetsutveckling AB har under ett antal år arbetat med att ta fram ny detaljplan för Slänten. Bolaget meddelade i skrivelse att man inte längre var intresserad av att genomföra projektet. Planavdelningen bedömer dock att det förslag till ny detaljplan bolaget tagit fram kan användas för fortsatt planering. Om kommunen beslutar att gå vidare med det framtagna planförslaget vill bolaget ha ersättning för nedlagda plankostnader. Kommunen har bedömt vilka kostnader som anses relevanta från kommunens sida och bolaget har accepterat ersättning enligt denna bedömning och ett avtal som bekräftar detta har tecknats. Kommunstyrelsen beslutade , 157, att uppmana tekniska nämnden att ta fram exploateringskalkyl för området samt äska medel i investeringsbudget Dessutom fick kanslichefen i uppdrag att beställa ett planarbete och planavdelningen skulle genomföra arbetet med hög prioritet. Kanslichefen, samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjören skulle snarast genomföra slutförhandling med bolaget. Tekniska nämnden har , 240, redovisat en kostnadskalkyl för exploatering av området. att godkänna upprättat avtal gällande plankostnader med Havstens Fastighetsutveckling AB, bilaga, att planarbetet för Slänten i Fjällbacka Fjällbacka 176:124 och 176:224 skall drivas i kommunal regi, att planavdelningen genomför arbetet med hög prioritet, att exploateringen av området skall göras i kommunal regi, och att finansiering av kostnader för planavtalet sker via kommunstyrelsens konto för markköp.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(30) Ks / Ks Förfrågan om köp av kommunal mark i Hamburgsund Gunnar Johansson & Co AB har den 25 juli 2012 inkommit med en ansökan om att få köpa mark av kommunen som ligger i anslutning till företagets egen fastighet. Det markområde som i första hand är aktuellt består av ungefär halva fastigheten Hamburgsund 3:199 (brandstationen). Området som ligger inom samma detaljplan som företagets egna fastighet är prickad mark och får ej bebyggas. Dessutom är företaget intresserat av området söder om brandstationen på del av Hamburgsund 3:1. Detta område ligger utanför detaljplan men omfattas av pågående planläggning. En utökning av en fastighet så att del av fastigheten hamnar utanför detaljplan, innebär oklarheter om vad som gäller vid hantering av bland annat bygglovsfrågor. Ärendet har diskuterats vid näringslivsgruppens sammanträde den 5 december att i avvaktan av pågående planläggning ej försälja marken.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(30) Ks / Ks Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl - Samråd Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 november 2012 inkommit med detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl för samråd. Detaljplanen har tagits fram av Rådhuset Arkitekter och ger möjlighet att bygga ett enfamiljshus för åretruntboende på den privata fastigheten Tanums-Rörvik 1:77, samt möjlighet att stycka av två villatomter från de kommunala fastigheterna Tanums-Rörvik 1:141 och 1:91. Förslaget medger vidare en förlängning av Glimmervägen till föreslagna tomter och till den närliggande fastigheten Tanums-Rörvik 1:108. Utmed vägen ges utymme för en separat gångbana som kan ansluta till befintlig gångväg mot Strandvägen. att i samrådsskedet ej erinra mot planförslaget.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(30) Ks / Ks Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl - Samråd Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 november 2012 inkommit med detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl för samråd. Detaljplanen har tagits fram av Studio Åsa Fall och syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder vid den norra infarten mot Grebbestad. Inom området föreslås tio tomter för friliggande hus, vilka föreslås trafikförsörjas via en ny lokalgata från Falkerödsvägen med utfart mot länsväg 163. Detaljplanen innehåller också utrymme för att flytta befintlig busshållplats. att i samrådsskedet ej erinra mot planförslaget.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(30) Ks / Ks Förslag till taxa för räddningstjänstens personal och tjänster 2013 Föreligger förslag till taxa för räddningstjänstens personal och tjänster Taxan är omräknad med konsumentprisindex (0.4%) per oktober att fastställa justerad taxa för räddningstjänstens personal och tjänster enligt bilaga, och att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2013.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(30) Ks / Ks Avtal med Haldens kommun om räddningstjänst Räddningstjänsten i Tanums kommun har samarbetet med räddningstjänsten i Haldens kommun under ett flertal år. Det finns nu önskemål om att samarbetet formaliseras genom ett nytt avtal. Förslag till avtal bilaga. Avtalet tecknas inom ramen för det Nordiska räddningstjänstavtalet och syftar till att höja effektiviteten samt att förenkla begäran om räddningshjälp vid olyckor inom Haldens och Tanums kommuner. Räddningstjänstutskottet har behandlat förslaget till nytt avtal vid sammanträde den 6 november 2012 och har inget att erinra. att godkänna bilagda förslag till avtal mellan Haldens kommun och Tanums kommun.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(30) Ks / Ks Tanums kommuns Turistpris 2012 Enligt reglementet för Tanums kommuns Turistpris äger kommunstyrelsen rätt att i samråd med Tanum Turist utse mottagare av turistpriset. Av de nomineringar som Tanum Turist har lämnat föreslås Minto - vägarna in i naturen till vinnare av Tanums Turistpris Motiveringen lyder: Lika varierande som naturen, är också vägarna in i naturen. Mintos ambition är att förmedla olika friluftstekniker, för att ge en så intensiv och mångsidig upplevelse som möjligt av naturen och vildmarken. Hämtat från Mintos hemsida. Minto vägarna in i naturen, är ett ekoturismföretag som är medlemmar i Svenska Ekoturismföreningen. Ägarna Elke Sponholz och Ingo Knapp köpte fastigheten vid Tingvall för fem år sedan och har genom hårt och ihärdigt arbete under många år bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Tanums kommun. Det natursköna läget vid Bullaresjön är attraktivt för både företag och privatpersoner alla tider på året, och lockar många utländska besökare. De har under dessa år utvecklat sin verksamhet och erbjuder ett stort utbud av olika friluftsaktiviteter alltifrån kajakpaddling till överlevnadskurser och teambuilding. Grunden för alla aktiviteter är nöjet med att prova på och upptäcka något nytt, att gemensamt söka efter olika lösningar och finna tryggheten i friluftslivet. De har även iordningställt en ställplats för husbilar i anslutning till anläggningen. att utse Minto - vägarna in i naturen som mottagare av Tanums kommuns Turistpris 2012.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(30) Ks / Ks Pristagare av Tanum Tackar 2012 Priset syftar till att uppmärksamma och belöna den som gjort särskilt värdefulla insatser till gagn för Tanums kommun och dess invånare. Ansvaret för prisets utdelande åvilar kommunstyrelsen. Sven Bolinsson föreslås som pristagare år Motiveringen lyder: På Resö bor och verkar snickaren Sven Bolinsson. Sven har under hela sitt yrkesverksamma liv med starkt engagemang arbetat för att ge förutsättningar för åretruntboende och bibehållandet av service på Resö. I mitten av 80-talet träffade Tanums kommun och Sven avtal om exploatering för byggandet av villor för åretruntboende på Resö, vilket genomförts.därefter har Sven bl a byggt lokaler för skolan på Resö och radhus i anslutning till skolan. Radhuslägenheterna har varit ett viktigt alternativ för helårsboende på Resö. Byggnationerna har skapat befolkningsunderlag för drivandet av skolan och för bibehållandet av den viktiga livsmedelsaffären på Resö. Sven har också varit starkt engagerad i byggandet av Resö Hamnmagasin. Resö Hamnmagasin är en viktig samlingspunkt för de boende på Resö samt en viktig resurs för utvecklingen av besöksnäringen på ön. Svens insatser har varit viktiga och bidragit till att Resö idag är ett livskraftigt samhälle för åretruntboende med både affär och skola. Sven Bolinssons insatser för att utveckla sin hembygd förtjänar att särskilt uppmärksammas genom att tilldelas priset Tanum Tackar. att utse Sven Bolinsson som mottagare av Tanums kommuns pris Tanum Tackar 2012.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(30) Ks / Ks Förslag om att meddela Bryggrestaurangen i Grebbestad AB en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen avseende driften av Röde Orm Kommunstyrelsen föreslås meddela Bryggrestaurangen i Grebbestad AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär tillsyn utförd av skatteverket den utvisat att tillståndshavaren ej har en kontrollerbar bokföring jml 9 kap 14 AL avseende driften av Röde Orm rest. nr då man ej har ett cerifierat kassaregister samt att också en person som var verksam på serveringsstället ej var inskrivna i personalliggaren. att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Bryggrestaurangen i Grebbestad AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär det kunnat konstateras i samband med tillsyn utförd av skatteverket den att bokföringen avseende driften av Röde Orm rest. nr ej är så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(30) Ks / Ks Förslag om att meddela Grebys Restaurang AB en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen avseende driften av Grebys Kommunstyrelsen föreslås meddela Grebys Restaurang AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär tillsyn utförd av skatteverket den utvisat att tillståndshavaren ej har en kontrollerbar bokföring jml 9 kap 14 AL avseende driften av Grebys rest. nr då man ej har ett certifierat kassaregister samt att också fyra personer som var verksam på serveringsstället ej var inskrivna i personalliggaren att jml 9 kap 17 Alkohollagen (AL) meddela Grebys Restaurang AB org. nr en varning med stöd av 9 kap 17 Alkohollagen (AL) enär det har kunnat konstateras i samband med tillsyn utförd av skatteverket den att bokföringen avseende driften av Grebys rest. nr ej är så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. _

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(30) Ks / Ks Information från Folkhälsorådet Folkhälsorådets ordförande Gerd Melin lämnar muntlig information. att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(30) Ks / Ks Information från Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådets ordförande Gerd Melin lämnar muntlig information. att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(30) Ks 291 Information - Visning av uppdaterad hemsida Vid kommunstyrelsens sammanträde visas kommunens uppdaterade hemsida -

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(30) Ks 292 Information om upphandling av posthantering Ekonomichefen och kanslichefen redogör för upphandlingen.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(30) Ks 293 Information om skatteintäkter Ekonomichefen redovisar ny prognos för skatteunderlag.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(30) Ks 294 Anmälan av delegationsbeslut Avtal: Kartavtal för Tanum Räddningstjänst Förnyelse hyresavtal industri flaska Anställningsavtal, ekonom Räddningstjänst: Tillstånd hantering brandfarlig vara, Oppen 3:19 Anstånd att åtgärda brister, Rörviks camping Tillsynsprotokoll, Backa 1:30 Tillsynsprotokoll, Hoghem 3:20 Tillsynsprotokoll, Grebbestad 2:1 Tillsynsprotokoll, Tanums Fönster Föreläggande 003/12, 106/12 146/12 Åtgärdade föreläggande och ej åtgärdade Remissvar om byggnadslov, Norgård Solhem Remissvar om tillfälligt byggnadslov, Ertseröd 1:31 Remissvar om byggnadslov, Norra Väderöarna 1:1 Remissvar om byggnadslov, Lilla Anrås 3:22 Remissvar om marklov, Edsvik 2:3 Tillstånd enligt ordningslagen, Grebbestad julmark. Återkallelse av serveringstillstånd Serveringstillståndet ej längre utnyttjas, Nolhotten 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ Ks 2008/ Ks att förklara delegationsbesluten anmälda

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(30) Ks 295 Meddelanden Planprioritering, plangruppen Kommunala protokoll Rtj-utskottets minnesanteckningar Kommunens revisorer Tanums Folkhälsoråd Tanums Folkhälsoråd Tillväxt norra Bohuslän Kommunens samverkansgrupp Tanums Bostäder protokoll Driftmöte, byggnader, installationer Driftmöte, byggnader, installationer Driftmöte, Lokalvård Yttrande om tillgänglighetsåtgärder i Kville Bygdegård 2012/ Ks 2012/ Ks 2012/ TBAB 2012/ Ks att förklara meddelandena anmälda

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(30) Ks 296 Julhälsning Kommunstyrelsens ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordföranden önskar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(30) NÄRVARO Kommunstyrelsens sammanträde den 19 december 2012 Namn Närvaro Omröstningar 277 Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) N X Roger Wallentin (c) N X Karl-Erik Hansson (c) N X Rolf Hermansson (c) N X Lennart Larson (m) N X Liselotte Broberg (m) N X Eva-Lena Sundås (m) N X Paul Carlsson (fp) N X Gerd Melin (s) N X Eva-Lott Andersson (s) N X Siv Bergström (mvt) N X Ersättare Ann-Marie Olofsson (c) Rune Hermansson (c) Arne Mörk (c) Berndt Hansson (kd) Lars Wennerås (m) Agne Andrésen (m) Bengt Mattsson (fp) Lotta Toreld (fp) Per Fyrvik (s) Niklas Berglund (s) Louise Thunström (mvt) Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs N N N Summa 8 3

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 13 december 2012, klockan 13:15. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-07

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-07 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) KOMMUFULLMÄKTIGE 2012-05-07 56) Laga ordning 57) Information om arbetet med en ny översiktsplan 58) Information om välfärdsbokslutet 2011 59) Vindkraft på Tyft 60) Avtal som

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7)

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) 28 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande ärende: Ansökan från Konsumentföreningen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-05-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-05-20 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 20 maj 2010, klockan 13:00-17:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 2006.558-215 Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun 2007.737-976 Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

76 Utredningsuppdrag- försäljning av fastigheter

76 Utredningsuppdrag- försäljning av fastigheter TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Dnr KS 2014/0006-903 KS 2014/0263-978 KS 2014/0263-978 KS 2014/0263-978 Ärende 62 Bokslut 2013 för Tanums kommun 63 Prövning om verksamhet varit förenlig med kommunala ändamål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer