Lag om kassaregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag om kassaregister"

Transkript

1 Morgan Karlsson Christian Vestergård Lag om kassaregister - Motverkan av manipulation och snedvriden konkurrens Law on cash registers - Discouragement of manipulation and distortion of competition Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 10 Handledare: Hans Lindqvist

2 Förord Vi skulle vilja tacka alla de företag och personer som har ställt upp och besvarat våra intervjuer. Speciellt tack till Lars Lundh och Bo Arvidsson på Skatteverket som tog sig tid att introducera oss i ämnet och förse oss med material till uppsatsen. Morgan Karlsson Christian Vestergård 1

3 Sammanfattning Det svenska skattefelet uppgår varje år till 133 miljarder kronor, varav 66 miljarder kommer från den svarta arbetskraften. Det är framförallt i kontantintensiva branscher som skattefuskandet är som störst. Eftersom företagen skall kunna betala svarta löner måste de först få in svarta intäkter. Genom att vissa företag använder sig av skatteundandragande och svart arbetskraft kan de konkurrera med ett lägre pris då de inte betalar lika mycket i skatt. Konkurrensen blir alltså snedvriden och seriösa företagare riskerar att slås ut av de oseriösa. Ett faktum som lett fram till att många tar betalt svart är att de tidigare haft möjlighet att manipulera kassaregister och i efterhand kunnat redovisa de intäkter som de vill visa. Ett problem som myndigheterna har vetat om länge men inte haft de rätta verktygen att komma till rätta med. Den första januari 2010 infördes Lagen (2007:592) om kassaregister vilken innebär att alla näringsidkare som mot kontant betalning säljer varor eller tjänster skall inneha ett certifierat kassaregister. Detta innebär att de som omfattas av lagen måste ha en tillverkardeklarerad kassaapparat och en certifierad kontrollenhet. Grundtankarna med lagen är att alla skall konkurrera på samma villkor och att den ska motverka svarta pengar. Dock finns det ett flertal undantag från lagen. De två undantag som väckt mest uppmärksamhet är dels det av torg- och marknadshandeln samt att försäljning under fyra prisbasbelopp också är undantagna. Frågan blir då hur företagen skall kunna konkurrera på samma villkor när lagen inte gäller alla. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida Lagen om kassaregister förebygger manipulation av redovisade intäkter samt att titta närmare på varför vissa företag är undantagna från kraven på certifierade kassaregister. Vi har valt att undersöka detta genom att intervjua personer från de olika branscherna som berörs av den nya lagen samt småföretagare som redan har påverkats av införandet. För att få ytterligare bredd har vi genomfört en kvittoundersökning och upptäckt uppenbart skattefusk. 2

4 Förkortningar & definitioner Kassaregisterlagen jämställs med Lagen (2007:592) om kassaregister Personalliggarlagen innefattas av Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher. SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SKV Skatteverket SKVFS Skatteverkets föreskrifter SOU Statens offentliga utredningar SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll TOMER Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksorganisation Torglagen jämställs med Lagen (1998:514) om särskild kontroll av torg- och marknadshandel 3

5 Innehållsförteckning 1. Introduktion Bakgrund Problembakgrund Problemformulering Syfte Avgränsningar Metod Primärdata Kvittoundersökning Besöksintervju Telefonintervju Komplementintervju Sekundärdata Metoddiskussion Reliabilitet Validitet Referensram Tidigare åtgärder Personalliggare Granskning av torg- och marknadshandeln Tidigare manipulation av kassaregister Kassaregistersystem Simpla metoder Avancerade metoder Lag (2007:592) om kassaregister Lagens tillämpningsområden Definitioner Registrering i kassaregister Anmälningsskyldighet Certifiering och återkommande teknisk kontroll Tillsyn Särskilda kontrollåtgärder

6 Kontrollavgift Vite Undantag från lagen i enskilda fall Bemyndiganden Införandet av lagen Krav på kvitto Illustrerande exempel Konkurrens på lika villkor Beskrivning av Torg- och Marknadshandeln Undantag i Lagen om kassaregister av Torg- och Marknadshandel Kontantbranschen Restaurangbranschen Frisörbranschen Empiri Intervju med Robert Karlsson, VD Cash IT Telefonintervju med Greger Kingvall, Ordförande Frisörföretagarna Telefonintervju med Johan Holmer, Skatteverket Telefonintervju med revisionsbyrå, Karlstad Telefonintervju med Clemens Wantschura, utvecklingschef SHR Intervju med Bruno, Torghandlare Intervju med småföretagare Restauranger Tobakshandlare, mindre jourbutiker Frisörföretagare Detaljhandeln Kvittoundersökning Analys Undanhållande av intäkter Undantag Metoder för skattefusk Öppen låda Extralåda Enkel öppning av kassalåda Dubbla kassaregister Tillverkardeklarerad programvara Slutsats

7 6.1. Kritisk diskussion Förslag till vidare forskning Referenser Bilagor 6

8 1. Introduktion I detta introduktionskapitel ger vi läsaren en inblick i det ämnesval vi gjort. Vi redogör för vår problembakgrund, problemformulering, syfte och vilka avgränsningar vi gjort Bakgrund Enligt uppgifter från SKV (Skattefelskarta 2008) går svenska staten varje år miste om uppskattningsvis 133 miljarder kronor, eller ca 5 procent av Sveriges BNP, i uteblivna skatteintäkter. Dessa beräkningar är endast uppskattningar och väldigt osäkra. Beräkningarna görs utifrån jämförelser av nationalräkenskapernas uppskattning av hushållens utgifter och de totala inkomster som redovisas. Skattefelet definieras därför som skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd och den skatt som i praktiken fastställts (SKV Skattefelskarta 2008). Av dessa 133 miljarder är 66 miljarder från den svarta arbetskraften som företag använder sig av. Den svarta arbetskraften innefattar inte bara svarta löneutbetalningar utan även övriga skatteundandraganden. Exempel på sådant skattefusk är att alla intäkter inte redovisas och beskattas. Ett problem som uppstår genom att företagare i kontanthandelsbranschen inte slår in försäljningen i kassaapparaten eller som det på senare tid upptäckts, att företagaren själv manipulerar registren så att denne själv bestämmer vad som skall redovisas. Följdproblem av att vissa företagare fuskar med skatten är att skattebördan flyttas över till de som faktiskt gör rätt för sig. Ett problem som leder till konkurrensfördelar gentemot de seriösa företagarna. En sådan snedvriden konkurrens ger incitament att fler företag ser en chans att göra en stor vinst, samtidigt som de seriösa företagarna blir utkonkurrerade. Dessa problem med förlorade skatteintäkter och illojal konkurrens har från SKV och Regeringens sida uppmärksammats under en förhållandevis lång tidsperiod. Redan under 90-talet börjades det göras upptäckter om att företag inom kontanthandeln, främst restaurangbranschen, undanhåller redovisade intäkter (Lundh 2002). I motioner till Riksdagen lades det redan 1996 fram ett förslag om att införa krav på kassaregister för företagare, 1996/97:Ju15. Men då med avslag med hänvisning till att det startats en branschsaneringsutredning, SOU 1997:111, där staten redan föreslår att det skall införas en form av typgodkända kassaregister för företagare inom 7

9 kontanthandeln. Dock ingenting som blev infört vid den tidpunkten med lika så väl var den en av utredningarna som låg till grund för vad som komma skulle. I en ytterligare offentliga utredning från staten, SOU 2005:35, har det byggts vidare på förslaget om godkända kassaregister för företag inom kontanthandeln, och genom detta har det lagts fram ett utkast till Regeringen om att återigen ta upp frågan till beslut. Med några ändringar efter uttalanden från olika branschförbund kunde Regeringen gå vidare med propositionen Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 2006/07:105 där det läggs fram ett lagförslag, Lag (2007:592) om kassaregister, som sammantaget är till för att motverka illojal konkurrens och öka förtroendet för kontantbranschen som en seriös bransch Problembakgrund Redan på 90-talet började SKV se problemen med undandragande av skattebetalning bland företagare som hanterade kontant handel. Ett av de första fallen var i april 1994 som en anonym anmälan inkom till Skattemyndigheten i Dalarna om att en restaurangägare börjat använda manipulerade kassaregister (Lundh 2002). Detta med manipulerade kassaregister är något som under 90-talet och början på 00-talet SKV vetat om, men inte kunnat åtgärda på ett effektivt sätt. De hade till exempel inte rätt att göra oanmälda besök hos företagare, utan var tvungna att föranmäla att de skulle komma och inspektera. Något som i vissa fall ledde till att företagen, den dagen SKV var på besök, visade upp sin bästa redovisade försäljningsstatistik på hela året. Att företagarna manipulerade kassaregistren själva är inte det enda sättet att få sin kassaapparat att visa vad de vill att de ska visa, utan det har även funnits exempel på när kassaregisterförsäljaren erbjuder sig att programmera registren själv som gör att efter stängningen kan de radera de försäljningar som gjorts under dagen och på så sätt redovisa ett mindre resultat. Tidningen VI gjorde 1998 en undersökning där Stig Edling ringde upp en försäljare av kassaregister och ville starta en restaurang och behövde då kassaregister. Den första återförsäljaren av kassaregister försäkrar Edling om att registren är programmerade så att det går att lägga pengar åt sidan. Nästa återförsäljare visar upp maskiner som är konstruerade så att man i efterhand 8

10 kan radera den försäljning som man inte vill redovisa. Återförsäljaren efter det erbjuder ett system för att betala ut svarta löner. (VI 1998 genom Lundh 2002) Att döma av undersökningen ovan så är fusket inte bara etablerat bland företagare, utan även hos återförsäljarna av kassaregister, då de använder den svarta redovisningen som ett marknadsföringsargument. I Lars Lundhs avhandling finns det citerat från Kurt Wiklund, ansvarig försäljare på Casio, som tycker det är trist att de medverkar till fusk genom att erbjuda manipulerbara kassaregister, Men gör vi inte det går de bara till konkurrenterna. På en marknad där det förekommer svartarbete och undanhållande av redovisade intäkter snedvrids konkurrensen genom att de som använder sig av manipulerade kassaregister lätt kan konkurrera ut en seriös företagare som är laglydig. Den seriösa företagaren kan aldrig konkurrera med samma priser med en illojal företagare som inte betalar skatt. Och med en lag som omfattar ungefär företagare försöker SKV då få alla att konkurrera på samma villkor. Konkurrens på lika villkor är något som ifrågasätts när det gäller undantagandet av torg- och marknadshandel, som inte var undantaget i betänkandet just på grund av att det kan leda till konkurrensfördelar gentemot de som bedriver stadigvarande handel (SOU 2005:35). Istället ges ett förslag på att vid vissa undantag kan en torghandlare bli befriad från plikten att redovisa alla intäkter i ett kassaregister då de tekniska förutsättningarna är oskäligt krångliga. Från TOMERs sida har de påpekat starkt att det på många torg- och marknader inte finns tillgång till el och att väderförhållandena i vissa fall gör det omöjligt att kunna använda sig av ett kassaregister. Från andra håll visades det på att det vid skrivande tid inte fanns någon batteridriven lösning som skulle matcha TOMERs krav, men att det i framtiden mycket väl skulle kunna tillhandahålla en sådan lösning. Vidare skrivs det också att torg- och marknadshandeln i många fall tillhandahåller samma produkter som en stadigvarande butik, och att det då skulle ge torgoch marknadshandeln vissa konkurrensfördelar i och med ett undantagande från lagen. Men Riksdagen valde alltså att förbise detta och undanta torg- och marknadshandel från Lagen om kassaregister. 9

11 1.3. Problemformulering Vår ovan formulerade problembakgrund har lett oss fram till följande frågeställningar: 1. Kommer Lagen om kassaregister att leda till minskat fusk bland redovisade intäkter hos företag i kontanthandelsbranschen? 2. Kommer Lagen om kassaregister motverka snedvriden konkurrens samtidigt som vissa är undantagna från skyldigheten att använda ett certifierat kassaregister? 1.4. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Lagen (2007:592) om kassaregister förebygger manipulation av redovisade intäkter Avgränsningar En naturlig avgränsning blir genom kassaregisterlagen de företagare som handhar kontanthandel och på så sätt innefattas av lagen, samt att vi kommer titta närmare på de som är undantagna från lagen. Av de som är undantagna kommer vi att rikta in oss på torg- och marknadshandeln. Detta som en del av att torg- och marknadshandel undantagits med underlag av att det är tekniskt krångligt för dem att ha ett kassaregister. I den andra delen av uppsatsen kommer vi att titta närmare på hur kassaregister kan manipuleras. Både hur de har manipulerats tidigare och hur de nya systemen kan kringgås, samt hur utvecklingen av kassaregister framskrider. 10

12 2. Metod Tillvägagångssättet av denna undersökning grundar sig framförallt på kvalitativa studier i form av intervjuer. Genom kontakt med branschorganisationer genomförs en djupare intervju med dess talesperson. Som kontroll av branschorganisationens åsikter genomförs även kortare intervjuer med mindre näringsidkare. Intervjuer utförs även med Skatteverket samt ett antal kompetenta personer inom området.slutligen genomförs även en kvittoundersökning Primärdata I arbetet att få in aktuell data har vi framförallt valt att använda en kvalitativ metod. Undersökningen grundar sig i intervjuer. Som komplement till detta har vi även genomfört eget detektivarbete för att uppleva konsumentens vinkel av undanhållandet av inkomster. I första hand har den kvalitativa delen bestått av intervjuer i form av telefonkontakt. Telefonintervjuerna är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt få tag i personer med stor kunskap. Nackdelen med telefonintervjuer är att respondenten i synnerhet svarar på våra frågor och en diskussion med öppna och flytande frågor är svår att genomföra (Dahmström 2008). Ett antal besöksintervjuer har genomförts. Detta har med fördel genomförts i fall där vi haft möjlighet, då besöksintervjuer både är kostsamma och tidskrävande. En stor fördel som besöksintervjuer har är anpassning av frågorna under själva intervjun (Dahmström 2008). Vi har utgått från en förutbestämd mall med frågor. Denna har legat som grund till diskussionen. Dock har det fortgått ett samtal som innehållt mycket mer än bara svar på våra förutbestämda frågor Kvittoundersökning Genom egna undersökningar skapas en tydlig bild av hur undanhållandet av inkomster genomförs på plats ute bland näringsidkare. Protokollförande av samtliga besök hos näringsidkare med skyldighet att inneha certifierat kassaregister ger en bild hur väl näringsidkaren registrerar försäljningar. 11

13 Genom denna undersökning fungerar vi som vanliga konsumenter. Vi köper varor och tjänster, och undersöker därigenom hur väl lagen om kassaregister fungerar. Då ett flertal näringsidkare är undantagna från lagen, undantas dessa från undersökningen. Fokus har därmed hamnat på mindre bolag framförallt inom restaurangbranschen samt småbutiker. I undersökningens första steg kontrolleras om kvitto fås. Om inte detta ges per automatik, efterfrågas ett kvitto. Andra steget innebär en kontroll av kvittot. Kvittot genomgås då ifall det är ett giltigt kvitto på köp. Vid kortköp skall även det kontrolleras så kvittot på köp inte ersätts av ett så kallat Babskvitto. Babskvitto är en verifikation på att en transaktion skett och pengar dragits från kundens kontoeller kreditkort, det vill säga ingen verifikation på köp. Vid uppenbart skattefusk noteras tillvägagångssättet. Om möjlighet finns fotograferas händelsen för att verifiera denna i efterhand. Dessa noteringar används senare i arbetet för att beskriva tillvägagångssätt Besöksintervju Vi har genomfört djupgående besöksintervjuer med Robert Karlsson, VD på Cash-IT, Lars Lundh och Bo Arvidsson på SKV samt en torg- och marknadshandlare som vi kallar för Bruno av integritetsskäl. Karlsson valde vi att kontakta eftersom han är verkställande direktör på ett bolag som säljer kassaregister samt verksam i det nya Kassaregisterrådet. Cash- IT har sitt säte i Karlstad vilket gynnade oss rent ekonomiskt. Genom honom torde vi få bilden av hur kassaregisterlagen påverkat försäljarna av certifierade kassaregister. Lundh och Arvidsson är projektledare respektive skattedirektör hos SKV. Deras säte är Stockholm, men vi valde ändå att besöka dessa personer då de besitter stor kunskap om ämnet eftersom de varit med och utarbetat kassaregisterlagen. För att få en bild av vad som händer bakom kulisserna valde vi att intervjua en torg- och marknadsarbetare. Av integritetsskäl har vi valt att kalla honom för Bruno. (Se bilaga 1) Telefonintervju För att få en helhetsbild av en bransch har vi vänt oss till branschorganisationer och dess talesperson. Dessa personer har ej varit placerade i Karlstad vilket inte möjliggjort besöksintervju. Istället har vi fått 12

14 hålla en telefonintervju med dessa. Branschorganisationerna har varit Frisörföretagarna samt Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Genom dessa har vi fått den samlade bilden från branschen. Vi har även intervjuat Johan Holmer på SKV för att få en uppdaterad bild av hur kontrollbesöken fortskridit. (Se bilaga 1) Komplementintervju Hos samma eller liknande näringsidkare som kvittoundersökningen genomförts har kortare intervjuer skett. På detta sätt kan uttalat beteende från branschorganisationen jämföras med verkligt beteende hos näringsidkaren. Detta är även givande då branschens helhetsbild ställs mot den enskilde företagaren. Alla intervjuer består av ett antal frågor, vilka har samma bas men formas sedan efter situation. Alla respondenter är anonyma. Urvalet av respondenter är slumpvis utvalda. Geografiskt är näringsidkare inom kontantbranschen i Karlstad undersökta. Målet är att få en klusterundersökning i Karlstad som är representativ för Sverige. (Se bilaga 1) 2.2. Sekundärdata Sekundärdata är användning av officiell statistik och registerdata, vilket används som komplement till primärdata (Dahmström, 2008). Då ämnet behandlar Lagen om kassaregister, som trädde i kraft första januari 2010, har majoriteten av sekundärdata varit förarbeten till lagen Metoddiskussion Lagen om kassaregister berör runt företag (Visma 2010). I drömscenariot kan vi undersöka hur väl lagen implementerats hos alla dessa företag. Dock är detta alltför tidskrävande, samt väldigt kostsamt. Istället tvingas vi få en helhetsbild via samtal med branschorganisationernas talespersoner. Genom detta bör vi får en god och relativt korrekt bild av vad branschen anser om lagen, samt får vi goda kunskaper i hur väl lagen implementerats. Dock är vi skeptiska till att branschorganisationerna talar hela sanningen. Vi vill veta vad den lilla butiksägaren, eller pizzabagaren har att säga om lagen. Så komplementintervjuerna skapar bredd, samt en närmare bild av 13

15 hur lagen fungerar på plats. Men vi är inte riktigt nöjda där. Vi tror nämligen att kassapersonal som undanhåller intäkter inte vill visa upp det för oss, utan vi genomför då eget detektivarbete. På detta sätt försätter vi oss i den vanliga kundens situation, och upptäcker då när det brister i rutinerna hos kassapersonalen. Genom branschorganisationerna får vi en bild av ena sidan av användarna av kassaregisterlagen. Andra sidan anser vi vara sakkunniga personer. Nämligen de som säljer kassaregister, de som kontrollerar kassaregister och så vidare. Genom intervju med Lundh och Arvidsson på SKV anser vi få en bra grund till arbetet, då dem varit med och tagit fram lagen om kassaregister. Det finns därmed få människor som besitter större kunskap. För att få bilden av marknaden som stort hjälper dem mycket. Men det räcker inte riktigt utan för att få dem kommersiella bilden har vi även valt att kontakta Robert Karlsson. Karlsson är mycket kunnig om marknadens agerande och hur den utvecklats i takt med lagens införande Reliabilitet Reliabiliteten anger tillförlitligheten i våra undersökningar (Dahmström 2008). Då våra intervjuer endast motsvarar en bråkdel av populationen kan vi inte anse att reliabiliteten är allt för god. Dock har vi i bästa mån fått en så bred bild som möjligt och undersökt frågeställningar ur olika vinklar Validitet Validitet visar hur väl våra undersökningar undersökt det vi skulle undersöka (Dahmström 2008). För att söka en så giltig kunskap som möjligt kan man använda sig av en metod kallad metodologisk triangulering som till mångt och mycket är ett underbegrepp till validitet. Genom denna metod kan man stärka validiteten i undersökningen. Vi har valt att intervjua personer från många olika sidor av lagen. Dels har vi gjort en kvittoundersökning för att få en egen bild över hur mycket det fuskas, sen har vi intervjuat småföretagare i Karlstad och hört deras uppfattning om lagen och införandet. Vi har sedan ställt det mot hur branschorganisationerna svarat på liknande frågor om lagen och letat efter skillnader mellan högsta ledningen och lilla butiken i Karlstad. Sist men inte minst har vi även intervjuat de som varit med och skapat lagen och skall 14

16 se till att den efterföljs. Detta sammantaget gör att vi kan få en så bred bild över lagen som möjligt och många olika vinklingar beaktas. Att undersökningen har en hög validitet innebär alltså att vi har undersökt det vi avsåg att undersöka. 15

17 3. Referensram En referens är en hänvisning och en referensram blir då den sammanhållna bas som man använder för att förklara det som studeras Tidigare åtgärder Här presenterar vi de tidigare åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med problemet med skatteundandragande och illojal konkurrens Personalliggare Att alla företag inom frisör- och restaurangbranschen skall föra anteckningar över vilka anställda som jobbar i verksamheten blev sanning i och med Lag(2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, där krav på personalliggare är en del. Den infördes första januari 2007 och kan ses som en föregångare till den nya kassaregisterlagen. Personalliggare är ett medel för att minska allt svartarbete som förekommer i branscherna. En personalliggare skall innehålla uppgifter om alla som jobbar den dagen samt vilken tid arbetspassen pågår. SKV får med stöd från lagen göra oanmälda besök hos frisörer och restauranger för att granska denna personalliggare som måste vara korrekt ifylld, annars kan straffavgift tas ut på upp till kronor. Lagen har enligt SKV varit med och bidragit till att fler vita jobb inom restaurangbranschen kunnat påvisas, och för att betala den vita arbetskraftens löner behöver företagarna vita intäkter. Lagen har alltså även bidragit till att de redovisade intäkterna stigit. Enligt beräkningar från SKV 2007 så hade antalet jobb ökat med sedan införandet i januari tills i november då dessa beräkningar gjordes. (SKV faktablad om lagen om personalliggare 2009) Granskning av torg- och marknadshandeln Sedan det blev beslutat att torg- och marknadshandeln undantas från kassaregisterlagen har SKV sedan första april 2008 genomfört en extra granskning av torg- och marknadshandlare runt om i Sverige. Syftet med granskningen är att kontrollera att företagen och den som hyr ut 16

18 marknadsplatserna gör rätt för sig vad det gäller näringsverksamhet kontra hobbyverksamhet, samt om de är momsregistrerade. Uppgifterna som samlas in kan användas för att göra en djupare analys av företagens deklarerade inkomster, moms samt arbetsgivaravgifter. En ytterligare anledning till att det görs större granskningar av torg- och marknadshandeln är att betalningarna i branschen nästan helt uteslutande görs med kontanter och möjligheterna att undanhålla intäkter blir betydligt större när det är mycket kontanter i omlopp. Granskningarna görs med stöd från Lagen (1998:514) om särskild kontroll av torg- och marknadshandel. (SKV faktablad om granskningen av torg- och marknadshandeln) 3.2. Tidigare manipulation av kassaregister Att undanhålla inkomster från svenska staten är ett sätt för näringsidkare att öka den personliga ekonomiska vinsten från bolagen. Det är enligt lag tvunget för näringsidkare att redovisa korrekta inkomster i bolaget, vilket gör att skattefuskare är ekobrottslingar Kassaregistersystem Det finns framför allt två kassasystem som används inom kontantbranschen. Antingen är det ROM-baserade system eller PC-baserade system. ROM-baserade kassasystem är väldigt simpla och låter kunden enbart modifiera en mindre del. Systemet är uppbyggt på ett read only memory program. Dessa klarar endast av en begränsad mängd data. ROM-baserade system är svårmanipulerade då grundinställningarna är programmerade hos konstruktören och endast ett fåtal inställningar såsom momssats, öresavrundningen etcetera kan anpassas hos den nationella leverantören. Kvittoutskrifter är generellt långsamma och det kan uppfattas krångligt med journal- samt rapportskrivning. Prismässigt är ROM-baserade kassasystem billiga. (Lundh 2002) PC-baserade kassasystem är mer komplicerade än ROM-baserade. De är även mer användarvänliga då de går att programmera om efter kundens alla önskemål. Programvaran i dessa är antingen Windows- eller Linuxbaserade. Systemen är smidiga i avseende att det går att ansluta externa enheter samt 17

19 finns det möjlighet att integrera systemen med andra mjukvaror. I systemet går det även att ansluta till internet. (Lundh 2002) Simpla metoder Det finns inga siffror på hur länge näringsidkare undanhållit inkomster. Dock uppmärksammades skattefusket i mitten på 90-talet när SKV började göra undersökningar. Tillvägagångssätten var då väldigt simpla. Det kunde handla om att exempelvis butiksägaren hade kassalådan öppen mellan transaktionerna vilket medförde att inga uppgifter registrerades på en kontrollremsa, som butiksinnehavaren skall använda som underlag när denne skall beräkna inkomster och därmed skatt. Genom denna metod kunde kunder enkelt se att butiksinnehavaren inte brukade kassan på korrekt sett. Kunden kunde då kontakta SKV, alternativt om någon av SKV kontrollanter kom på besök kunde skattefusket enkelt upptäckas. (Lundh 2002) Problemet hos näringsidkaren låg därmed i att skapa en illusion där kunden trodde att köpet registrerades korrekt. Att kunden skall kunna få kvitto var lagstadgat, men det fanns ännu inget krav att kassabiträdet skulle dela ut kvitto efter köp. Därmed var det en utspridd kultur i Sverige att inte kräva kvitto för mindre köp. En metod hos butiksinnehavaren kan då vara att ha en extra låda under den befintliga kassalådan. Genom detta skapas en illusion att kassan används när den i själva verket står orörd. En fungerande metod så länge ingen kräver kvitto. Dock finns alltid bortförklaringar. Pappret kan till exempel vara slut Avancerade metoder När PC-baserade kassasystem infördes öppnades en värld av manipuleringsfunktioner i kassan. Då systemet är så gott som helt programmerbart kunde endast fantasin avgöra hur näringsidkaren på ett snyggt sätt undanhåller inkomster. Butiksinnehavaren som tidigare använt öppen låda kunde nu knappa in beloppet i kassan och ge kunden ett kvitto på köpet. Allt såg legitimt ut och därmed minskade antalet rapporter från konsumenter till SKV. Vid kontrollköp av SKV kontrollanter kunde inte heller brott upptäckas vid första anblicken. Detta möjliggjordes genom den personliga programmeringen av kassasystemet som varje näringsidkare genomförde. Numera kunde kassan ställas in i övningsläge, vilket illustrerar hur maskinen fungerar, men inget registreras i systemet. Beloppet slås in och kvitto skrivs ut. 18

20 Genom de avancerade PC-systemen kan även affärsinnehavaren gå in i systemet efter stängning och modifiera dagens intäkter. På ett enkelt sett kan ett flertal köp försvinna från registreringen. Detta har upptäckts när SKV genomfört kontrollköp och i efterhand jämfört dessa med bolagets kontrollremsa från kassan. Kontrollköpen har då inte funnits med i registret. (Lundh 2002) 3.3. Lag (2007:592) om kassaregister Från och med första januari 2010 ska företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning, vilket även innefattar kortköp, inneha en tillverkardeklarerad kassa samt en certifierad kontrollenhet. På grund av bristande leverans från tillverkarna införde SKV 2009 den så kallade mjuka linjen. Denna innebär att näringsidkare inte behöver ha installerat ett certifierat kassaregister den första januari Dock måste näringsidkaren kunna uppvisa en beställningsbekräftelse vilket antyder att företaget kommer installera ett certifierat kassaregister senast första juli (SKV faktablad om lagen om kassaregister) Lagens tillämpningsområden. Lagen om kassaregister berör den som i näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot kontant betalning, vilket även innefattar kortköp. Näringsverksamhet definieras som förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Vid bedömning om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt ska det särskilt beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. Dock finns det ett flertal undantag från lagen, vilka beskrivs nedan. (Lag (2007:592) om kassaregister) 1. Om ett företag har en omsättning på mindre än fyra prisbasbelopp anses försäljningen som obetydlig. År 2010 har ett prisbasbelopp värdet kronor. Vid så små företag kan detta anses som hobbyverksamhet och därmed inte i behov av certifierat kassaregister. De fyra prisbasbeloppen räknas på ett helår, dvs 12 månader. Om ett företag är verksamt på mindre, eller mer, än dessa 12 månader räknas omsättningen om till årsbasis. 2. Ett företags försäljning kan även anses obetydligt om denna sker på mindre än 12 dagar per år eller motsvarar maximalt två procent av total omsättning. 19

21 3. Företag som genom inkomstskattelagen är befriade från skatt från inkomster är även befriade från lagen om kassaregister. 4. Taxitrafik är undantag för lagen om kassaregister. Detta beror på att taxifordon brukar en taxameter som uppfyller SKVs krav på kontrollmöjlighet. Taxiverksamhet verkar istället under lagen om yrkestrafik (1998:490). 5. Distans- och hemförsäljning innefattas inte av lagen om kassaregister. Denna sorts transaktioner omfattas istället av lagen om distans- och hemförsäljning (2005:59). Exempel på distans- och hemförsäljning kan vara handel via internet eller postorder. 6. Försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat eller automatiserad försäljning undantas automatiskt från lagen om kassaregister. Exempel på en automatiserad försäljning är godisautomat. 7. Automatspel såsom Jack Vegas och pokerautomater omfattas inte av lagen om kassaregister då de går under lotterilagen (1994:1000). 8. Torg och marknadshandel omfattas inte av lagen om kassaregister. 9. Obemannad försäljning enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS (2009:20) omfattas inte av lagen Definitioner Kassaregister kan exempelvis vara kassaapparat, kassaterminal, kassasystem eller liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning Kontant betalning är betalning av varor och tjänster med mynt, sedlar, kontokort, presentkort, lunchkuponger, checkar etcetera. Kontokort skall vara kopplade till ett bankkonto alternativt ett kreditutrymme hos kortutgivaren. Kontrollremsan är en pappersremsa som vid kommando trycks från kassaapparaten. På kontrollremsan står alla registreringar med, vilket möjliggör kontroll av försäljningsvolym. Journalminne är precis som kontrollremsa dokumentation av den löpande registreringen, fast i elektronisk form Registrering i kassaregister Från den första januari 2010 skall all försäljning och dylikt registreras i ett kassaregister. Som verifikation på transaktionen skall alltid ett godkänt kvitto erbjudas kunden. Kassaregistret skall på ett tillförlitligt sätt visa alla registreringar som gjorts samt eventuella programmeringar och inställningar som påverkat systemet. (Lag (2007:592) om kassaregister) Anmälningsskyldighet Inom en vecka efter det att ett företag fått ett certifierat kassaregister installerat, ska detta registreras hos SKV. På detta sätt får SKV en god 20

22 kontrollmöjlighet över vilka kassasystem som finns på marknaden. När SKV sedan kontrollerat att kassaregistret uppfyller alla krav, tillverkardeklarerad kassa samt certifierad kontrollbox, skickar SKV en klisterlapp vilken sätts väl synlig för kunden. Därigenom har näringsidkaren ett fullt godkänt kassaregister och kan fortsätta sin verksamhet. (Lag (2007:592) om kassaregister) Certifiering och återkommande teknisk kontroll Ett fullt godkänt kassaregister kan delas upp i två vitala delar. Ett kassaregister och en kontrollbox. Kassaregistret ska vara tillverkardeklarerat. Det är upp till varje tillverkare att se till att deras kassaregister är testade samt uppfyller kraven i SKVs föreskrifter, SKVFS 2009:1. SKV själva gör inga kontroller utan ansvaret ligger hos tillverkaren. På SKVs hemsida finns en lista med tillverkardeklarerade kassaregister som uppdateras en gång i veckan. Ett flertal kassaregister fanns redan tidigare på marknaden. Många företagare behövde därför bara vänta tills detta kassaregister blev tillverkardeklarerat samt inhandla en kontrollbox, dvs de behövde endast uppgradera deras befintliga apparatur. (Lag (2007:592) om kassaregister) En certifierad kontrollbox är det enda helt nya med den nya lagen om kassaregister. Kontrollboxen måste vara certifierad av ett företag som är ackrediterade av SWEDAC. En lista finns tillgänglig på SKVs hemsida över certifierade kontrollenheter, och denna uppdateras en gång varje vecka. Denna kontrollenhet ska vara kopplad till kassaregistret, samt övriga enheter i systemet såsom kortterminal etcetera. Kontrollenheter registrerar ar alla händelser som sker i kassaregistret. Allt från inslagna köp, övningsregistreringar och felslagningar till modifieringar av programvara och uppdateringar. Genom detta ska SKV kunna göra kontrollbesök där de tar med sig ett Secure Digital-kort, matar in i kontrollenheten och överför data till kortet. Under kontrollbesöket kontrollerar SKV att kontrollenheten fortfarande har en intakt plombering. Denna plombering får endast SKV samt det certifierade ackrediteringsföretaget bryta. SKVs personal för sedan över data till sitt SD-kort, som de sedan tar med sig för analys. En ny plombering sker och verksamheten fortgår som vanligt igen. (Lag (2007:592) om kassaregister) 21

23 Som ovan nämnt får även företag som är ackrediterade av SWEDAC gå in i kassasystemen. Detta på grund av möjlighet att göra en återkommande teknisk kontroll. Denna tekniska kontroll är av yttersta vikt då det tidigare varit vanligt med manipulerade kassaregister. Det är denna manipulation som SKV nu vill förhindra, och göra det mycket svårt att undanhålla intäkter. Därför har SKV infört regler huruvida denna tekniska kontroll skall gå till. Senast ett år efter det att kassaregistret tagits i bruk skall en kontroll genomföras. Sedan ska ett ackrediterat institut genomföra kontroller med maxialt ett år emellan. Om plombering är bruten skall kontroll genomföras. Även vid tillfällen då SKV under ett kontrollbesök konstaterat brister i kassaregistrets funktion skall teknisk kontroll genomföras. Protokoll från den tekniska kontrollen skall sedan finnas tillänglig i verksamhetslokalen. (Lag (2007:592) om kassaregister) Certifiering och återkommande teknisk kontroll får även utföras av organ från ett annat land än Sverige. Landet måste då antingen tillhöra Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, och enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Alternativt får ett land som Europeiska gemenskapen har träffat avtal med om ömsesidigt erkännande genomföra certifiering och teknisk kontroll. Detta meddelas i så fall av regering eller den myndighet som regeringen bestämmer får utföra certifiering. (Lag (2007:592) om kassaregister) Tillsyn I enighet med lagen om kassaregister får SKV helt oannonserat besöka näringsidkare för kontroll av kontrollenheter samt se till att kassaregistret uppfyller föreskrivna krav. Tillsynsåtgärderna måste vidtas så att det inte vållar näringsidkaren större kostnader eller olägenheter mer än nödvändligt. SKV har rätten på sin sida att få tillträde till lokalen där näringsverksamheten bedrivs. Företag som omfattas eller antas omfattas av lagen har även skyldighet att dela med sig av handlingar som är nödvändliga för tillsynen. Vid behov skall Polisen på SKVs begäran hjälpa till vid tillsyn. (Lag (2007:592) om kassaregister) 22

24 Särskilda kontrollåtgärder För företag som omfattas eller antas omfattas av lagen om kassaregister kan SKV även göra en del särskilda kontrollåtgärder. Antingen kan dessa kontrollåtgärder vara i kontakt med näringsidkaren eller kan de vara i form av detektivarbete där näringsidkaren inte uppfattar kontrollen under tiden som den sker. Särskilda kontrollåtgärder i kontakt med näringsidkaren kan vara kvittokontroll och kassainventering. Utan näringsidkarens vetskap kan även SKV oanmält göra exempelvis kundräkning och kontrollköp. Även kvittokontroll kan genomföras utan näringsidkarens vetskap. Precis som reguljära kontrollbesök skall åtgärder vidtas så att det inte uppkommer en onödigt stor kostnad för näringsidkaren samt inte skapar olägenheter. När SKV genomför kontrollen skall näringsidkaren ha kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller tömningskvitto att tillhandahålla SKV. Om uppgifterna på kontrollremsan eller i journalminnet inte utgör räkenskapsinformation enligt Bokföringslagen (1999:1078), ska de bevaras i två månader efter utgången av den kalendermånad då uppgifterna registrerades i kassaregistret. (Lag (2007:592) om kassaregister) Kontrollavgift Om SKV upptäcker felaktigheter i en näringsidkares kassaregister tas en kontrollavgift ut. Denna uppgår till kronor vid första tillfället. Näringsidkaren får därefter en viss tid på sig att rätta till felet. Om felet inte är ordnat alternativt ett nytt fel uppkommit vid återbesök åläggs näringsidkaren en kontrollavgift på kronor. Kontrollavgiften tillfaller staten. (Lag (2007:592) om kassaregister) Vite Vite kan användas om det finns misstankar om att lag annars inte följs. Hur mycket vitet uppgår till bestäms av tjänstemannen som kontrollerar företagaren och det finns ingen övre gräns för hur högt vitebeloppet kan uppgå till. (Lag (2007:592) om kassaregister) 23

25 Undantag från lagen i enskilda fall Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från lagen om kassaregister. Detta kan vara i fall där företaget har en god intern kontroll och kassaregister ej är nödvändig. Exempel på detta kan vara större koncerner som använder egna system. För dessa blir det kostsamt och osmidigt att använda sig av ett certifierat kassaregister. Vid tillfällen där det anses oskäligt att kräva kassaregister på grund av den tekniska begränsningen, kan även undantag ske. Undantag får förenas med villkor. (Lag (2007:592) om kassaregister) Bemyndiganden. Regeringen eller den bestämmande myndigheten får meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning av kassaregister samt undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister Införandet av lagen Vid införandet av lagen var det inte säkert att återförsäljarna av kassaregister skulle kunna förse marknaden med tillräckligt många certifierade kassaregister till den första januari Något som SKV uttalade sig om den sjunde april 2009 när de gick ut med ett pressmeddelande där det presenterades att en mjukare linje vad det gäller straffavgift kommer att tillämpas om ett certifierat kassaregister inte har installerats den första januari Det räcker nu med att kunna visa upp att ett nytt register är beställt men den första juli 2010 måste det vara installerat. (SKV faktablad om kassaregisterlagen) 3.5. Krav på kvitto En av grunderna för att Lagen om kassaregister skall ha någon inverkan är att företagaren erbjuder kunden ett kvitto på köpet. Hur kvittot skall se ut regleras i SKVFS 2009:1 samt SKVFS 2009:3. För att kunna förebygga att företag undanhåller intäkter är det upp till kunden att kräva att få ett kvitto på det köp som gjorts. Men kunden skall även kontrollera att kvittot är ett korrekt kvitto. 24

26 Några av de viktigaste punkterna att kolla efter på kvittot man läsa under 28 SKVFS 2009:1 och är i sammandrag: Företagets namn och organisationsnummer Adresss där försäljningen sker Datum och klockslag Artikelnamn och antal varor Försäljningsbeloppp mottagit går att Ett kvitto kan innehålla alla dessa ovan nämnda punkter men ändå inte vara ett godkänt kvitto. För om ett kassaregister har en funktion som gör det möjligt att skriva ut övningskvitto eller kvittokopior skall kvittot k bli tydligt markerat med texten övning, kopia eller ej kvitto. Texten skall vara v minst dubbelt så stor som den text som anger hurr stort beloppet är (22 ( SKVFS 2009:1).. Vid betalning med kontokort skall kunden vara extra uppmärksam på vilken typ av kvitto man mottager. Det vanligaste är attt företagen har en kontokortsterminal vid sidan om kassan och är alltså inte en del av kassaapparaten. För att kunna försäkra sig om att företagen f gör en korrekt inslagning här skall kunden efter betalning få två kvitton, ett som kommer från kontokortsterminalen som visar att pengar dragits från kontokortet samt ett kvittoo från kassaapparaten som visar på att företagaren även slagit in försäljningen i kassan. Kvittot som kommer ut från kontokortsterminalen skall vara tydligt märktt med texten Ej kvitto på köp. (SKVFSS 2009:1 & SKVFS 2009:3) Illustrerande exempel Kvittot till vänster är ettt exempel på kvitto som kommer från kontokortsterminalen (Babskvitto) och som alltså inte är ett godkänt kvitto för köpet man gjort. Kvittot till höger är ett godkänt kvitto somm alltså kommer 25

27 från kassaapparaten. Om man gjort ett kortköp och får båda kvittona i handen har man godkända kvitton på köpet Konkurrens på lika villkor Konkurrens innebär att företag på en marknad pressar priserna, breddar utbudet av varor och tjänster samt att den höjer kvaliteten. Målet med konkurrens är således att den skall vara till nytta för konsumenterna. Detta är en korrekt bild för en marknad där konkurrensen är rättvis. När man presenterade lagförslaget i propositionen var en av de viktigaste aspekterna att den skulle motverka illojal konkurrens så att inte de seriösa näringsidkare blir utkonkurrerade av de som undanhåller redovisade intäkter och på så sätt betalar en lägre skatt. Ett följdproblem av att många undanhåller intäkter är att det uppstår en ekonomisk vinstmöjlighet, som det på en perfekt konkurrensmarknad egentligen skall vara lika med noll. Så länge som det finns ekonomisk vinst att göra på en marknad kommer nya företag att etablera sig. Något som nu den nya lagen skall försöka att förhindra genom att alla företagare skall bli tvungna att ta upp alla inkomster till beskattning. (O Sullivan & M. Sheffrin 2006) Beskrivning av Torg- och Marknadshandeln Ett problem som framkommer av tillämpningen av Lagen om kassaregister på torg- och marknadshandeln är att det finns vissa gränsdragningsproblem om vad som egentligen är att klassa som torg- och marknadshandel. Det går att läsa i punkt 7 3 av Lagen om kassaregister att torg- och marknadshandel är sådan handel som avses i lagen (1998:514) om särskild kontroll av torg- och marknadshandel m.m. Av 1 lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. framgår att med torg- och marknadshandel avses all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa. I SKVs rapport om Gränsdragningar mellan Torglagen och Kassaregisterlagen (2008) tar man upp just detta bekymmer med när torglagen är tillämplig eller inte. Torglagen är här jämställd med lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel. De avgörande kriterierna i 26

28 Torglagen är om försäljningen sker stadigvarande och i permanenta lokaler. För att lagen inte skall vara tillämplig måste båda kriterierna brista Undantag i Lagen om kassaregister av Torg- och Marknadshandel I Lagen om kassaregister finns det vissa som är undantagna från lagen. Är verksamheten av obetydlig omfattning behöver man inte införskaffa ett certifierat kassaregister. Annan verksamhet som är undantagen är torg- och marknadshandel, taxitrafik samt distans- och hemförsäljning, varu- och spelautomater och de som är befriade från inkomstskatt för de kontanta inkomsterna. Dessa undantag går att läsa i 3 Lagen om kassaregister. Att torg- och marknadshandeln skulle vara undantagen var inte klart från början. I regeringens utredning (SOU 2005:35) ansågs att de skulle innefattas av kravet på kassaregister och att de endast i undantagsfall kan slippa kravet då det av tekniska orsaker är oskäligt att registrering av försäljning sker. Detta kan vara när försäljningen sker utomhus och det inte finns tillgång till el eller att väderförhållandena ställer till det. Utredningen är tydlig med att nämna att lagen inte får ställa krav som är omöjliga att uppfylla. TOMER menar att det är orealistiskt att införa krav på registrering av försäljning i godkända register. Det grundar de på att det vid tidpunken för utredningen inte existerar några kassaregister som fungerar för utomhusbruk och även om det går att konstruera ett kassaregister som är batteridrivet, tål fukt, omildbehandling och temperaturer ner till 35 minusgrader så skulle en kostnad för dessa bli orimligt hög. (SOU 2005:35) Det som talar för att torg- och marknadshandeln skall innefattas enligt utredningen är att de varor och tjänster som tillhandahålls på marknader och liknande ofta också även tillhandahålls av den stadigvarande handeln, vilket leder till en konkurrensfördel till torg- och marknadshandeln då endast den stadigvarande handeln behöver investera i ett certifierat kassaregister. En snedvriden konkurrens som uppstår trots att det är det som lagen i grund och botten skall motverka. Utredningen säger vidare att kontrollbehovet i den branschen inte på något sätt skulle vara mindre än någon annan kontanthandel utan snarare större. Sedan april 2008 genomför SKV en stor granskning av torg- och marknadshandeln för att undersöka om företagen gör rätt för sig. Granskningen genomför SKV dels för att betalningarna nästan uteslutande 27

29 sker med kontanter men också för att torg- och marknadshandeln är undantagen från Lagen om kassaregister. (SOU 2005:35) Med bakgrund mot dessa synpunkter och utredningar samt att det sedan den första juli 1998 finns en särskild lag som behandlar hur skattekontrollen skall skötas i torg- och marknadshandel, (Lagen [1998:514] om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.), så valde regeringen i sin proposition (Prop.2006/07:105) att finna det skäligt att undanta torg- och marknadshandel från lagen om kassaregister Kontantbranschen Nedan följer en beskrivning av kontantbranschen i allmänhet och sedan en kortare redogörelse för de branscher vi valt att fokusera närmre på. Vad som avses med företag som är inom kontantbranschen är att de säljer varor mot kontant betalning. Även kontokort är att avse som kontant betalning (3 Lagen om kassaregister). De företag som är i kontantbranschen är allt ifrån den lilla torgkiosken till ett stort möbelvaruhus. Något som SKV funnit information om i deklarationer är att många företagare visar väldigt låga intäkter i branscher där antalet kunder är många och konkurrensen är hård. När kunderna är så pass många och där alla är slutkonsumenter så blir inte kravet på att kunden skall ha ett kvitto lika hårt. Är konkurrensen hård så ökar givetvis incitamenten till att försöka undanhålla intäkter. Från SKVs sida har en utökad granskning av kontanthandeln sedan 1 juli 2008 genomförts där fokus har legat på just intäktskontrollen och hur användningen av kassaregister ser ut i branschen. Av cirka 500 granskade företag under 2009 har närmare 300 ärenden överlämnats till åklagare för utredning om skattefusk samt att företagen har upptaxerats med totalt drygt 200 miljoner kronor (SKV faktablad om granskningen av kontantbranscher). Riksbanken gjorde 2006 en enkätundersökning över hur människor väljer mellan olika betalningsmedel och vilka faktorer som påverkar valen. Vad som framkom var att ungefär 50 % av de tillfrågade använde kort som betalningsmedel vid minst 80 % av alla köp. Tendensen är att kortanvändandet ökar mer och mer för varje år. En förutsättning för företag som betalar svarta löner eller undanhåller intäkter är att det finns kontanter på marknaden. Kontanter är svårt att spåra till skillnad från en elektronisk transaktion. 28

30 Problemet med att företagare använder sig av öppen kassalåda minskar i och med att kunden använder sig av kort istället för kontanter Restaurangbranschen Restaurangbranschen är möjligtvis den bransch som det diskuterats mest kring när det har diskuterats om införandet av den nya lagen. Det är en bransch som varit särskilt utsatt för svarta löneutbetalningar och undanhållanden av redovisade intäkter. I beräkningar från skattemyndigheten i Dalarna gjorda mellan så framkom det att genomsnittligt undanhållna intäkter inom främst pizzeriaverksamheten uppgick till kronor exklusive moms per restaurang och år (Lundh 2002). I ett pressmeddelande från skatteverket säger Conny Svensson att i vissa fall redovisas mindre än 50 % av intäkterna. I en sådan här bransch där överetablering är vanligt blir det svårt för en företagare som redovisar alla sina intäkter att kunna konkurrera på samma villkor som en företagare som bara redovisar hälften av sina intäkter (SKV ) Frisörbranschen Enligt beräkningar från Utredningsinstitutets rapport, Kostnaden för olika betalningsmedel (2004), finns det nästan svenska frisörverksamheter. 98 % av dessa har 0-4 anställda vilket visar på att det är väldigt många småföretag inom denna bransch. Något som idag är vanligt är att frisörföretagarna istället för att anställa personal hyr ut stolar i lokalen till andra frisörer och på så sätt blir det många företagare i en och samma lokal. Inom frisörbranschen är det många som inte har kortläsare i salongen och till och med de som inte ens haft en kassaapparat tidigare. Så för många kommer lagen att bli en stor förändring. 29

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister * Skatteverket 1(42) Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fler ska använda kassaregister www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Hur påverkas kontrollen av företag inom restaurangbranschen? Magisteruppsats i Externredovisning Vårterminen 2008 Handledare: Gudrun Baldvinsdottir

Läs mer

Revision av kontanthantering i restaurangbranschen

Revision av kontanthantering i restaurangbranschen Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 Revision av kontanthantering i restaurangbranschen Författare: Sylvia Slivo Handledare: Göran Arvidsson FÖRORD Efter

Läs mer

Åtgärder mot svartarbete

Åtgärder mot svartarbete Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Malena Andén Maria Nilsson Åtgärder mot svartarbete - verktyg för ommålning från svart till vitt Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2008 Handledare:

Läs mer

Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö

Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö Erfarenheter från frisörprojektet i Malmö Ekobrottsmyndigheten, Riksskatteverket, Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund. Ekobrottsmyndigheten Datum: 2002-11-29 Dnr: ADO-00-394-98 Er

Läs mer

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen T E M A T I D N I N G Dagens Handel nr 36, 2009 Del 2 Göteborg 14 okt Malmö 20 okt Sundsvall 22 okt Stockholm 2-3 nov Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Allt om nya lagen Revisorerna välkomnar

Läs mer

Uppfattningar om den omvända skattskyldigheten för byggbranschen och dess konsekvenser

Uppfattningar om den omvända skattskyldigheten för byggbranschen och dess konsekvenser Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Annika Arvidsson Marina Molin Camilla Thorp Uppfattningar om den omvända skattskyldigheten för byggbranschen och dess konsekvenser C-uppsats Termin: Höstterminen

Läs mer

Kostnaden för revision

Kostnaden för revision Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Bengt Lindström Höstterminen 2007 Kostnaden för revision Hur belastande är revisionskostnaden

Läs mer

En renare städbransch. En sammanställning och analys för att få en tydligare bild av omfattningen av svartarbetet i städbranschen.

En renare städbransch. En sammanställning och analys för att få en tydligare bild av omfattningen av svartarbetet i städbranschen. En renare städbransch En sammanställning och analys för att få en tydligare bild av omfattningen av svartarbetet i städbranschen. Maj 2011 Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Städbranschen idag... 4 Svartarbetets

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

Finansieringsmöjligheter i småföretag

Finansieringsmöjligheter i småföretag Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial

Läs mer

4TIPS BETALA SMIDIGT OCH SÄKERT

4TIPS BETALA SMIDIGT OCH SÄKERT ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS BETALSÄKERHET 4TIPS BETALA SMIDIGT OCH SÄKERT Håll uppsyn Nätbedrägerier

Läs mer

Mattias Bygghammar Fredrik Nilsson. Fakturamodellen. En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen. Företagsekonomi C-uppsats

Mattias Bygghammar Fredrik Nilsson. Fakturamodellen. En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen. Företagsekonomi C-uppsats Mattias Bygghammar Fredrik Nilsson Fakturamodellen En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-10 Hans Lindkvist Förord Vi vill i

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel

Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Fakulteten for ekonomi, kommunikation och IT Företagsekonomi Josefine Borwell & Linda Garpheden Fastighetsmäklares förmedling av besiktning och försäkring för dolda fel Effekter av en ny fastighetsmäklarlag

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse

Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Institutionen för företagsekonomi Rose-Marie Gustavsson Anna Nyström Linda Åhlin Bokföringsbrott - En studie av brottets karaktär samt revisionspliktens betydelse Crime in accountancy - A study of its

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF Sammanfattning Många små företag lever på marginalen, men forskning

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

Revisionsvalet i byggbranschen

Revisionsvalet i byggbranschen Revisionsvalet i byggbranschen - Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision? Författare: Anton Holkvik Patrik Nygren Handledare: Thommie Burström

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring?

Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? Företagsekonomiska Institutionen Kontroll, kostnad, kunskap, vilken parameter är viktigast vid beslut gällande hantering av löpande bokföring? - En studie baserad på mikro- och småföretag inom Uppsala

Läs mer

Oren revisionsberättelse hur påverkar den ett aktiebolag?

Oren revisionsberättelse hur påverkar den ett aktiebolag? Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Höstterminen 2009 Oren revisionsberättelse hur påverkar den ett aktiebolag? Av: Madeleine Nordqvist och Cecilia

Läs mer

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2009 Faktorer som påverkar val av betalningsmedel - En studie av privatpersoners och handlares syn på kort och kontanter Författare

Läs mer

Den svenska revisionspliktens framtid i små aktiebolag

Den svenska revisionspliktens framtid i små aktiebolag Integrerad civilekonomutbildning Bachelor Thesis, ICU2003:34 Den svenska revisionspliktens framtid i små aktiebolag - En undersökning av småföretagares inställning till revisionsplikt Kandidatuppsats Sofia

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer