det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel."

Transkript

1 GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Sammanfattning god bebyggd miljö det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. God bebyggd miljö omfattar många olika delar. Utvecklingen är positiv inom ventilation, sanering av radon och energieffektivare bebyggelse. Negativt är att vägtransporterna ökar med buller och dålig luftkvalitet som följd och att grönområden i tätorter minskar. Det finns många bostäder med fukt och mögelskador samt problem med inomhusbuller. Kulturvärden uppmärksammas och skyddas inte tillräckligt. Många kommuner har fortfarande gamla planeringsunderlag och översiktsplaner, men deras planeringsberedskap för vindkraft har förbättrats. Gapet till det tillstånd som God bebyggd miljö uttrycker är relativt stort. Hur lång tid det kommer att ta att uppnå tillståndet eller förutsättningarna beror på hur olika aktörer prioriterar frågorna. De områden inom miljökvalitetsmålet som Figur 25. Andel kommuner med aktuella program och strategier inom olika områden 2011 Procent Nej Nej, men arbete pågår Ja, för del av kommunen Ja, kommunomfattande Transport Handel Kulturmiljö Estetik Grönstruktur/ vattenstruktur Energi KÄLLA: MILJÖMÅLSENKÄTEN 2011 Planeringsunderlag för kommunernas arbete är viktiga verktyg för att nå God bebyggd miljö. Ungefär hälften av kommunerna som svarat på miljömålsenkäten som Boverket och RUS gjorde 2011 anger att de har tillgång till aktuella program och strategier som underlag för planeringen. För att förbättra läget behövs mer resurser och bättre vägledning till kommuner och länsstyrelser. Bland annat behövs vägledning i vad som är ett lämpligt omfång och innehåll i planeringsunderlagen. 468 STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

2 bedöms som svårast att nå är bebyggelsens kulturvärden, trafikbuller, innemiljö och avfall. Miljökvalitetsmålet utveckling och bedömning Aktuell situation och utveckling för miljötillståndet Den sammantagna trenden för utvecklingen är neutral Det finns både positiva och negativa trender i det tillstånd som miljökvalitetsmålet beskriver. Positivt är att den obligatoriska ventilationskontrollen bidrar till bättre ventilation i de byggnader som omfattas av kontrollen. Byggnader energieffektiviseras och värms i allt högre utsträckning upp med förnybara energikällor. Radon i byggnader åtgärdas, även om takten är alltför långsam för småhus. Många kommuner arbetar med att ta fram aktuella planeringsunderlag och översiktsplaner, men takten är relativt långsam. Negativt är att vägtransporterna ökar med klimatpåverkan, försämrad luftkvaliteten och buller som följd. Bebyggelsens kulturvärden uppmärksammas och skyddas inte och tätortsnära grönområden minskar. Fukt- och mögelskador samt buller är vanliga problem i inomhusmiljön och avfallsmängderna fortsätter att öka. Utvecklingstrenderna rör vitt skilda frågor och är därför svåra att väga samman. Detta ger en osäkerhet i trendbedömningen. Positiva och negativa trender, som varit stabila under flera år, bedöms sammantaget ge en neutral trend. För vissa områden saknas uppföljning Bedömningen grundar sig på indikatorerna för God bebyggd miljö som redovisas på miljömålsportalen, bland annat de som handlar om kommunernas tillgång till planeringsunderlag i olika frågor. Även annat underlag har använts, till exempel resultat från Boverkets urvalsundersökning av byggnaders tekniska status och inomhusmiljö samt undersökningar från Energimyndigheten, avfallsstatistik från Naturvårdsverket samt statistik om grönytor och grönområden från SCB. En svårighet när det gäller bedömningarna är att det saknas återkommande och samordnad miljöövervakning för vissa förhållanden i den byggda miljön. Hit hör bebyggelsens kulturvärden, inomhusmiljö, marktyper som används vid förtätning i städer och tätorter, antal boende som exponeras för trafikbuller från det kommunala vägnätet och människors avstånd till olika typer av samhällsservice. Mest lokala och regionala frågor Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö omfattar framför allt frågor som syftar till att lokalt och regionalt minska miljöbelastningen och göra den bebyggda miljön mera hälsosam och stimulerande att leva i. Men det ingår också i målsättningen att den byggda miljön ska bidra till en god global miljö, genom att till exempel FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 469

3 minimera utsläpp av klimatpåverkande gaser. Kunskapen om nuläget beträffande miljökvalitetsmålet som helhet är dock fortfarande ofullständig och behöver utvecklas. Förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö Många Drivkrafter påverkar miljökvalitetsmålet De viktigaste drivkrafterna som ligger till grund för bedömningen är fortsatt hård konkurrens om resurser inom den kommunala verksamheten, ökad vägtrafik och ökade priser på olja och el. Drivkraften för småhusägare att identifiera och åtgärda problem med innemiljön är fortsatt liten. En fortsatt regionförstoring och befolkningsökning i större städer bedöms öka efterfrågan på kollektivtrafik och ett väl fungerande vägnät. De kommersiella drivkrafterna är starka för att konsumenterna ska köpa nya saker, som på sikt bidrar till ökade avfallsmängder. Men det finns motkrafter i form av ökat intresse för återbruk genom second hand och loppis, respektive konsumtion av upplevelser och tjänster istället för saker. De viktigaste styrmedlen och deras effekter De viktigaste administrativa styrmedlen för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets föreskrifter, miljöbalken (MB) och Socialstyrelsens allmänna råd. Dessa regelverk har generellt bedömts vara tillräckliga, men i förhållande till miljökvalitetsmålen finns det brister i hur de tillämpas på olika områden. I nya PBL från 2011 finns nya krav, såsom att kommunernas översiktsplaner (ÖP) nu ska ta hänsyn till och samordnas med nationella och regionala mål, däribland miljökvalitetsmål. 663 Andra skärpningar med koppling till miljökvalitetsmålen som har införts rör hänsyn till miljö- och klimataspekter 664 i planeringen samt farliga ämnen i byggmaterial. Kommunal fysisk planering, i synnerhet översiktsplaneringen, är när den tilllämpas fullt ut ett avgörande verktyg i arbetet med flera delar inom God bebyggd miljö. Fördelar som ofta framhålls är att ÖP nu ska vara strategisk 665, ha ett helhetsperspektiv på mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling, redovisa och analysera komplexa samband samt beskriva konsekvenser i en öppen och reglerad process fram till beslut. Hittills har det dock inte fungerat riktigt så. Tillämpningen har brister, åtminstone sett till miljökvalitetsmålen. Av kommunerna har 45 procent hittills arbetat med miljökvalitetsmål i sina ÖP och den andelen bör öka med den ovan nämnda skärpningen av PBL. Likaså får allt fler kommuner en uppdaterad 663 PBL 3 kap. 5, pkt PBL 2 kap Strategisk = ska samordnas med nationella och regionala mål, planer och program. Kommunens ÖP ska ses i ett större geografiskt utvecklingsperspektiv. 470 STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

4 ÖP. Detta bedöms dock inte vara tillräckligt för att God bebyggd miljö kan uppnås till år Det saknas ofta metoder för att hantera frågorna i planeringen och det finns brister i hur kunskap förmedlas från nationell och regional nivå till kommunernas planering. Det finns också brister i myndigheternas styrdokument om denna kunskapsförsörjning. Till detta kommer att en ÖP inte är bindande samt att det finns ett gap mellan det som planeras där och det som genomförs i verkligheten. På detaljplanenivå har exploateringsintressen i praktiken ett stort inflytande över den kommunala planeringen. Hela kedjan av lagstiftning, tillämpning och tillsyn måste fungera på avsett vis för att administrativa styrmedel ska få effekt. Det är svårt att bedöma effekten av administrativa styrmedel som PBL i planarbetet, då det framför allt är planeringsprocessen och inte slutresultatet som regleras i lagstiftningen. Det är också svårt att bedöma vilken effekt kraven på kopplingar till de nationella miljökvalitetsmålen kommer att få. Här finns en betydande osäkerhet. När det gäller de administrativa föreskrifterna i plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter har kommunerna tillsynen över byggandet. Här saknas det uppföljning av hur de regler som finns för byggandet tillämpas. Ett ekonomiskt styrmedel som hög skatt på eldningsolja har haft stor betydelse för övergången till andra uppvärmningssätt av byggnader, vilket minskat miljöbelastningen. Energi- och koldioxidskatter har även ökat incitamenten för att bygga mer energisnålt och för att energieffektivisera befintliga byggnader. Informativa styrmedel bedöms ha stor betydelse för att God bebyggd miljö ska kunna nås. I dag saknas ofta metoder och kunskapsunderlag som kan användas vid värderingar och avvägningar. Metoder och kunskapsunderlag behöver målgruppsanpassas gentemot exempelvis kommunala politiker och tjänstemän respektive fastighetsägare för att kunna användas vid bland annat fysisk planering och ny- eller ombyggnader. Förutsättningarna varierar mellan olika delar av landet. De nationella myndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna en viktig uppgift i att ta fram informativa styrmedel. När det gäller avfall är EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ett viktigt styrmedel. Direktivet har medfört flera förändringar i miljöbalken och den nya avfallsförordningen. Bland annat lyfts avfallshierarkin 666 fram som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet. Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Avfallspolitiken och de befintliga styrmedlen på avfallsområdet har effektivt styrt bort från deponering mot ökad energi- och materialåtervinning, genom bland annat deponeringsförbud, skatter och producentansvar för förpackningar. Framti- 666 Avfallshierarkin: Förebyggande, Återanvändning, Materialåtervinning, Annan återvinning, till exempel energiåtervinning samt Bortskaffande FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 471

5 da styrmedel behöver i högre utsträckning styra mot de övre delarna av hierarkin, mot förebyggande av avfall. god bebyggd miljö Både Synergier och målkonflikter God bebyggd miljö är ett komplext mål med flera synergier, men också potentiella konflikter med andra miljökvalitetsmål och inte minst andra samhällsmål. Ett exempel på det senare är intresset för etablering av externhandel och utbyggnad av större vägar, som kan vara viktigt ur näringslivssynpunkt men som medför ökad vägtrafik och miljöpåverkan samt sämre tillgänglighet för icke bilburna. Det finns till och med flera potentiella konflikter inom God bebyggd miljö. Åtgärder för energieffektivisering av byggnader kan exempelvis komma i konflikt med inomhusmiljö och kulturvärden, om de inte utförs på ett varsamt sätt. Det finns synergier mellan God bebyggd miljö och flera andra miljökvalitetsmål samt mål inom bland annat folkhälsopolitiken, energipolitiken och transportpolitiken. Stor svensk rådighet men Eu är OFTA PÅDRIVANDE Den svenska rådigheten är stor för God bebyggd miljö. Det finns också flera EUdirektiv som har stor betydelse för måluppfyllelsen, till exempel direktivet för omgivningsbuller, energiprestandadirektivet, avfallsdirektivet, vattendirektivet och direktiv som rör luftkvaliteten. Bedömning och analys av gapet till att nå miljökvalitetsmålet MÅLET NÅS INTE I TID Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ovan nämnda brister i uppföljningen av den faktiska statusen och utvecklingen i den byggda miljön, gör att bedömningen är osäker. Det är också svårt att bedöma vilken effekt befintliga styrmedel kan få om tillämpningen av dem stramas upp, samt vilka effekter planerade styrmedel som till exempel åtgärdsprogrammen för buller kommer att få. Det är svårt att bedöma effekten av administrativa styrmedel som PBL, då det framför allt är planeringsprocessen och inte slutresultatet som regleras i lagstiftningen. Vilken effekt de nyinförda kraven på att översiktsplanen ska samordnas med de nationella miljökvalitetsmålen kommer att få återstår att se. Många kopplingar till andra miljökvalitetsmål Eftersom God bebyggd miljö omfattar människors vardagsmiljö, finns kopplingar till flera av de andra miljökvalitetsmålen. Utan frisk luft, en giftfri miljö och bra dricksvatten blir det ingen god bebyggd miljö. Ett rikt odlingslandskap behövs för livsmedelsproduktion och för att ta hand om restprodukter och levande skogar behövs för råvaruförsörjning, biobränslen och rekreation. Klimatförändringar påverkar den byggda miljön, exempelvis genom ökad risk för översvämningar och extrema väder samt ökad luftfuktighet. 472 STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

6 Långt kvar till att nå miljökvalitetsmålet Gapet till det tillstånd som God bebyggd miljö uttrycker är tämligen stort. Gapet till att uppnå förutsättningarna för att nå målet är mindre, men inte obetydligt. Bland annat behövs bättre vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen och nya styrmedel för att minimera avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö. Hur lång tid det kommer att ta att uppnå tillståndet beror på hur aktivt aktörer på olika nivåer väljer att prioritera just dessa frågor, till exempel genom att mer aktivt beakta miljökvalitetsmålet i tillämpningen av befintliga styrmedel. Det tar relativt lång tid att vända utvecklingen för viktiga delar av miljökvalitetsmålet, eftersom byggnader, anläggningar och bebyggelsestrukturer har lång livslängd. Sett till hushållning av resurser och ur kulturmiljösynpunkt är den långa livslängden positiv och värdefull, men den medför att vissa av dagens problem troligtvis finns kvar under lång tid. I den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet ser länen både positiva och negativa trender i miljötillståndet. Kommunerna har blivit mer medvetna om vikten av en god fysisk planering och deras översiktsplaner innehåller mer strategiska och långsiktiga överväganden. Dock finns fortfarande markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av kultur-, natur- och kustområden. Mindre avfall deponeras och byggnader blir mer energieffektiva. Negativa trender är ökad biltrafik i många län, ökad externhandel, att fler besväras av trafikbuller och att det fortfarande uppförs byggnader som ger problem med inomhusmiljön. Västerbotten bedömer att miljökvalitetsmålet nås, Kronoberg och Skåne att det är nära att nås. Det är sannolikt en kombination av relativt lågt exploateringstryck i de två förstnämnda länen och en positivare syn på de möjligheter beslutade och planerade styrmedel ger som gör att dessa län skiljer sig från övriga, som alla menar att målet inte är möjligt att nå. Möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet är beroende av kommunernas och regionens samhällsplanering. Här finns fortfarande stora brister. Trafiken är en nyckelfråga. Bättre skydd av kulturhistoriska värden behövs. Miljökvalitetsmålets delar situation och utveckling Hållbar bebyggelsestruktur Gamla översiktsplaner och bristande inventeringar En stor del av kommunerna har inte aktuella översiktsplaner, vilket gör att översiktsplanerna ännu inte fullt ut har den funktion som var tänkt. Knappt 30 procent av kommunerna har prövat aktualiteten för den befintliga översiktsplanen eller antagit en ny översiktsplan under den senaste mandatperioden. Av landets 290 kommuner har i dag närmare en tredjedel en gällande översiktsplan från FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 473

7 1990-talet, men trenden är positiv sett till att allt fler uppdaterar sina översiktsplaner. 667 Endast 25 procent av kommunerna har inventerat beståndet av flerbostadshus och endast en fjärdedel av dessa inventeringar belyser renoveringsbehovet. Totalt finns cirka 4,5 miljoner lägenheter i omkring flerbostadshus och småhus. Av småhusen har cirka 70 procent skador och av flerfamiljshusen har 40 procent det. Av miljonprogramshusen har 78 procent inte moderniserats enligt bedömning av konsultföretaget Industrifakta år Av dessa hus bedöms 40 procent behöva renoveras inom de närmaste åren. 668 god bebyggd miljö Viktiga styrmedel finns på plats Boverket och RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) gör en enkät för att följa upp God bebyggd miljö. Enkäten för 2011 visar att större delen av de kommuner som har en översiktsplan från 1990-talet håller på att ta fram en ny översiktsplan. Tack vare bland annat planeringsstöd till vindkraft och ändringar i nya plan- och bygglagen (PBL) förväntas situationen förbättras ytterligare inom de närmsta åren. Svaren i enkäten pekar också på att de översiktsplaner som antagits de senaste åren har haft en strategisk ansats. Inom ramen för PBL Pilotprojekt som genomfördes under 2010 i samarbete mellan Boverket, länsstyrelserna och kommunerna beskrivs riktlinjer för bostadsförsörjningen. Genom att exempelvis arbeta in frågan om bostadsförsörjning i översiktsplanen förstärks den strategiska rollen för bostadsbeståndet i kommunen, och den belyses därmed kontinuerligt varje mandatperiod då översiktsplanen aktualitetsprövas. Dialog och ekonomiska styrmedel behövs Arbetet har kommit långt när det gäller översiktsplaner, men inte när det gäller inventeringen av bostadsbeståndets renoveringsbehov och regionala kunskapsunderlag. Det krävs en analys över hur översiktsplanerna används i den fysiska planeringen för att säkert kunna bedöma deras betydelse och effekt för en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur och om de verkligen har en strategisk inriktning. Den nya PBL kräver att översiktsplanerna ska ha en mer strategisk karaktär samt ta hänsyn till och samordnas med nationella mål som miljökvalitetsmålen. Det finns därför förutsättningar för en positiv trend med inriktning mot en hållbar utveckling i den kommande fysiska planeringen. Pilotprojekten kopplade till PBL visade att en kontinuerlig regional dialog underlättar framställningen av underlag 667 Boverket, Boverkets uppsiktsrapport planering och byggande under Rapport 2011:4 668 Boverket, Teknisk status i den svenska bebyggelsen resultat från projektet BETSI samt SCB, Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010 Boende, byggande och bebyggelse. 474 STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

8 för hållbart samhällsbyggande och ger goda förutsättningar för att erfarenheter och prioriteringar delas mellan aktörerna. Däremot krävs det ekonomiska styrmedel, till exempel bidrag, eller omprioritering av befintliga medel för att få fram kunskapsunderlag på regional nivå. Hållbar samhällsplanering många kommuner saknar viktiga planeringsunderlag Miljömålsenkäten 2011 visar att procent av de cirka 230 kommunerna som svarade har ett program eller en strategi för hela, eller delar av kommunen, när det gäller integrerad bebyggelse- och transportstruktur, kulturhistoriska värden, estetiska värden, dricksvatten och förändrat klimat. För grön- och vattenområden har 23 procent av kommunerna ett kommunomfattande program, vilket är en ökning med cirka 10 procent sedan Framför allt glesbygdskommunerna saknar planeringsunderlag för grön- och vattenområden, men där kan behovet av sådana underlag också antas vara mindre. Av större städer och förortskommuner, där exploateringstrycket kan förväntas vara som högst, har cirka 90 procent av kommunerna någon typ av program eller håller på att arbeta fram ett. Omkring 70 procent av kommunerna har en kommunomfattande energiplan eller håller på att ta fram en sådan. Program för bevarandet av god odlingsmark saknas i 60 procent av kommunerna, trots att flera av dem omfattar den bördigaste odlingsmarken i landet. Nationellt har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram preliminära områden med betydande översvämningsrisk utefter Sveriges vattendrag. MSB ska även ta fram hot- och riskkartor samt riskhanteringsplaner. Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. I SKL:s enkät till kommunerna 2009 framgår att sju av tio kommuner arbetar med riktlinjer för klimatanpassning i byggandet. 669 Ytterligare åtgärder behövs Kommunerna är enligt lag skyldiga att ha en energiplan. På andra områden inom hållbar samhällsplanering kan det krävas ekonomiska styrmedel för att antalet program ska öka. Exempelvis har stödet till lokala naturvårdssatsningar (LONA) bidragit till, och fortsätter att bidra till, att planeringsunderlag tas fram. Likaså får länsstyrelserna använda medel från anslaget för kulturmiljöbidrag för att ta fram regionala och kommunala kunskapsunderlag. Det krävs dock ytterligare åtgärder för att stimulera och utveckla kommunernas arbete med planeringsunderlag för att nå miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen och Boverket har som uppgift att stödja detta 669 Nationell plattform för arbete med naturolyckor, Klimatanpassning i Sverige en översikt. FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 475

9 god bebyggd miljö arbete. I planeringen för dricksvatten behöver kommunerna exempelvis geologiskt och hydrologiskt underlag om grundvattenförekomster från SGU, avtal med SMHI och inköp av rättigheter till geografiska data från Lantmäterimyndigheten. Mer kunskap är viktig för effektiva insatser. Energiplaner ska finnas i alla kommuner, och med en utökad tillsyn av ansvariga myndigheter borde det målet nås. För övriga delar i hållbar samhällsplanering är det osäkert om det krävs mer ekonomiska styrmedel eller snarare en omprioritering av hur dagens olika ekonomiska styrmedel används. Detta förhållande behöver utredas. Kvalitet och strategisk funktion hos gällande planer och program behöver också analyseras. Många planer och program som tas fram tenderar att bli omfattande och svårtillgängliga dokument som är kostsamma att producera, vilket kan vara en orsak till att de saknas i många kommuner. Vägledning till kommunerna i vad som är ett lämpligt omfång och innehåll i ett strategiskt program kan vara ett sätt att underlätta processen. För att kunna ta fram kommunala program krävs vidare ett stort underlag från flera centrala myndigheter, som sedan behöver anpassas lokalt. Det faktiska innehållet i planerna och programmen analyseras inte i denna kartläggning, varför deras effekt är svår att bedöma. God vardagsmiljö Insatser sker men takten behöver öka Indikatorerna Planering grönstruktur och vattenområden, Planering kulturmiljö och Planering transporter som visar på andelen kommuner med relevanta planeringsunderlag för en god vardagsmiljö pekar sammantaget på en neutral trend för åren Gröna områden har minskat och splittrats upp i många tätorter. I dag förstörs successivt stora delar av det byggda kulturarvet genom rivning eller okänsliga ombyggnader. En miljöanpassning av transporter och transportsystem har stor betydelse för miljön, särskilt i tätbefolkade delar av landet. Allt fler kommuner tar fram målsättningar och strategier för att bevara och utveckla grönstrukturen, miljöanpassade transporter och kulturhistoriska värden. Det är viktigt att sådana dokument tas upp i översiktsplanen, eftersom den är vägledande för senare beslut enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Det krävs åtgärder för att stimulera och utveckla kommunernas arbete med planeringsunderlag och rekommendationer för fortsatt arbete för att nå miljökvalitetsmålen. Det återstår också arbete med att minska nedskräpningen. I en Sifo-undersökning uppgav 41 procent av de tillfrågade att de anser att nedskräpningen i samhället har ökat. 670 Återvinningsstationer för förpackningsavfall upplevs ofta som skräpiga. 670 Håll Sverige Rent, Skräprapporten STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

10 Vägledning kan hjälpa kommunernas arbete Förutsättningarna för arbetet med god vardagsmiljö är huvudsakligen beroende av lokala insatser, men även regionala och nationella insatser. Strategisk översiktsplanering krävs inom områdena grönstruktur, kulturmiljö och miljömässiga transporter. Program och strategier behövs för att främja gång- och cykeltrafik och avlägsna barriärer för dessa trafikslag, samt för att stärka miljöanpassningen av övriga transportsätt. Sådana underlag för fysisk planering och samhällsbyggande bidrar till att minimera transporternas negativa konsekvenser. När det gäller administrativa styrmedel krävs vägledande åtgärder för att stimulera och utveckla kommunernas planering för grönstruktur, kulturmiljö och miljöanpassade transporter. Från statlig nivå har länsstyrelse, Boverket och Trafikverket i uppgift att stödja detta arbete. Gällande nedskräpning finns nerskräpningsboten samt informativa och ekonomiska styrmedel, som bidrag till Stiftelsen Håll Sverige Rent. Allmänhetens attityder påverkar förutsättningarna för arbetet med nedskräpning, däribland uppföljning av faktisk nedskräpning, informationskampanjer, mer ordningstillsyn och användning av nedskräpningsboten. Naturvårdsverket ska föreslå insatser mot ökad nedskräpning. 671 Viktigt med bättre efterlevnad och större resurser Möjligheten att nå en god vardagsmiljö är huvudsakligen beroende av nationella ställningstaganden och regionala och kommunala insatser. Boverket bedömer att det krävs ytterligare åtgärder avseende arbetet med planering av grönstruktur och vattenområden, kulturmiljö samt transporter. Främst krävs att befintligt regelverk tillämpas bättre tillsammans med kunskapsuppbyggnad och ökade ekonomiska resurser. Boverket bedömer att resultatet från vissa av indikatorerna är osäkra, främst på grund av stora regionala skillnader. Detta medför en något oklar bild. Beträffande nedskräpning behövs indikatorer för både upplevd och faktisk nedskräpning. 672 Kulturvärden i bebyggd miljö Fortfarade brister i kunskaper om kulturvärden Indikatorerna inom området pekar sammantaget på en neutral trend sett över perioden För stora delar av landet saknas fortfarande grundläggande kunskap om bebyggelsens kulturvärden. Därmed går det inte att följa utvecklingen för miljötillståndet. Kommunernas tillgång till antikvarisk kompetens är fortsatt låg och har genom åren varit relativt konstant. I dag har knappt en tredjedel av landets kommuner tillgång till antikvarisk kompetens, och av dessa 671 Ett pågående regeringsuppdrag till Naturvårdsverket 672 Stiftelsen Håll Sverige Rent har förslag på metod för kvantitativ mätning av faktisk nerskräpning. FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 477

11 har 60 procent tillgång till en halvtidstjänst eller mindre. Fortfarande är mycket få värdefulla byggnader skyddade mot rivning och drygt en fjärdedel av landets kommuner har inte skyddat en enda byggnad. Sett över de två senaste decennierna pekar indikatorerna på att allt färre byggnader ges formellt skydd enligt plan- och bygglagen (PBL). Möjligheterna att värna landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse är fortfarande mycket begränsade. god bebyggd miljö Styrmedel finns framme men måste används bättre Utgångspunkterna för att beakta och formellt skydda den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen präglas av stora regionala skillnader. Vissa regioner har ekonomisk tillväxt och befolkningsökning, vilket leder till ett förändringstryck som kan inverka negativ på kulturmiljön. Samtidigt pekar indikatorerna på att fler byggnader skyddas i dessa regioner. Andra regioner befinner sig i ekonomisk stagnation, där befolkningsminskningen gör att hus står tomma. I dessa regioner finns generellt färre skyddade byggnader och sämre kunskapsunderlag om kulturvärden. Det finns ett ändamålsenligt regelverk i huvudsak genom kulturminneslagen, PBL och miljöbalken. Fortfarande finns ett stort behov av att informera om de antikvariska aspekterna inom PBL och miljöbalken. Vad gäller ekonomiska styrmedel gjordes år 2011 ändringar i instruktionerna för fördelning av de statliga kulturmiljövårdsanslaget. Det statliga kulturmiljövårdsanslaget har dock inte ökat och motsvarar fortfarande inte behovet som finns. Det förekommer att ekonomiska styrmedel som införts för att främja andra miljökvalitetsmål står i konflikt med arbetet för att värna kulturvärden i bebyggd miljö, till exempel stöd för energieffektivisering, källsorteringsutrymmen och minskat buller. Om dessa åtgärder utförs varsamt behöver dock ingen konflikt uppstå i förhållande till kulturvärden. Mer åtgärder, kunskaper och resurser krävs För att värna bebyggelsens kulturvärden skulle det krävas kraftfulla åtgärder. Främst behövs förbättrad tillämpning av befintligt regelverk, kunskapsuppbyggnad och ökade ekonomiska resurser. Det krävs att frågan om bebyggelsens kulturvärden prioriteras på såväl nationell som regional och kommunal nivå. Indikatorerna Antikvarisk kompetens, Rivningsförbud och Planeringsunderlag för kulturmiljö bör tolkas med viss försiktighet, speciellt när man kommer ner på kommunnivå. Boverket bedömer dock att resultatet av indikatorerna, inklusive indikatorn q-märkt, tillsammans med övriga underlag och analyser kan betraktas som en relativt säker bedömningsgrund. 478 STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

12 Infrastruktur Mycket sker inom transporter, vindkraft och avfall Indikatorn om planeringsunderlag för miljöanpassade transporter pekar mot en svag men långsamt positiv utveckling. Standardhöjning och utbyggnad i vägnätet har stor betydelse för en regions eller tätorts konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Samtidigt medför sådana åtgärder nästan alltid att biltrafiken ökar, vilket bland annat leder till ökad energianvändning och klimatpåverkan. Svåra kapacitetsbrister i järnvägsnätet och brist på medel att åtgärda dem medför störningar och förseningar som motverkar ett ökat resande med järnväg. Dessa motstående drivkrafter gör att trenden sammantaget bedöms som oförändrad. Arbetet är beroende av såväl lokala, regionala som nationella beslut och åtgärder. Indikatorn för vindkraftsel visar på en snabbt ökande produktion. Genom det planeringsstöd som Boverket ansvarat för har eller håller huvuddelen av Sveriges kommuner på att integrera vindkraften i sina översiktsplaner. Avfallshanteringen ska vara enkel för konsumenterna. Av hushållen tycker 80 procent att insamlingen av förpackningsavfall fungerar bra eller mycket bra. 673 Förutsättningarna att bedriva en effektiv och tydlig tillsyn av insamlingen behöver dock förbättras, och ansvarsfördelningen mellan förpackningsproducenter och kommuner behöver förtydligas. 674 Ett problem är regionala skillnader i tillgänglighet. Ofta är tillgängligheten till återvinningsstationer, återvinningscentraler och fasta eller mobila miljöstationer för hushållens farliga avfall väsentligt bättre i tätorter än i glesbygd. Infrastrukturen för avfallshanteringen måste integreras i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering, men det sker inte fullt ut i dag. Trenden är neutral. Boverket har uppmärksammat att när det gäller insamlingen av avfall behöver förbättringar ske när det gäller estetiken, tillgängligheten samt säkerheten. Nyare avfallshanteringssystem som sopsugar kräver långsiktig kommunal planering. Många viktiga styrmedel finns framme och fungerar Viktiga administrativa styrmedel är infrastrukturplanering, kommunal planering samt nya PBL som lyfter avfallshanteringen som ett viktigt samhällsintresse att beakta i planprocessen. Förordningar om producentansvar finns vad gäller de återvinningsnivåer som uppnås nationellt för förpacknings- och pappersavfall, elektronikskrot, läkemedelsavfall, uttjänta batterier etc. För det är material- 673 Naturvårdsverket, Framtida producentansvar för förpackningar och tidningar. Redovisning av regeringsuppdrag RB 24. Rapport av 10 kommuner anser att regeringen behöver se över producentansvaret och 4 av 10 kommuner ansåg att återvinningsstationerna fungerade dåligt eller mycket dåligt, enligt en undersökning från organisationen Villaägarna. Flertalet kommuner ansåg att fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar ger en bättre service och högre insamlingsnivåer. FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 479

13 bolagen redovisningsskyldiga. Ett informativt styrmedel är Boverkets vägledning 675 som vänder sig till planerare och renhållningsansvariga i kommunerna. Dessutom finns skatter och avgifter, som dock inte är tillräckliga för att utjämna regionala skillnader i tillgänglighet och förbättra servicen i glesbygd. Andra administrativa styrmedel är deponeringsförbud för brännbart avfall (2002) och organiskt avfall (2005). Ekonomiska styrmedel är deponiskatt och statliga investeringsstöd. Lokaliseringen av vindkraftverk är viktig både för lönsamheten och för att undvika konflikter med andra intressen. Den fysiska planeringen spelar här stor roll för en hållbar utbyggnad. god bebyggd miljö Åtgärder för bättre planering och samverkan I arbetet med infrastruktur finns det flera starka intressen som ställs mot varandra. Planeringssystemet för infrastruktur är under omstrukturering. Ett större fokus på trafikslagsövergripande åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen 676 och utveckling av metoderna för miljöbedömningar i infrastrukturplaneringen kan bidra till ökat utrymme för investeringar i järnväg och cykeltrafik. Nya PBL ger stöd för att arbeta med regionala och nationella mål i översiktsplaneringen och för samordning mellan kommunal planering och infrastrukturplanering. 677 Förenklingar i detaljplaneprocessen har införts. De nationella underlag som nu utarbetas 678 kan ge stöd för bedömning om olika åtgärder bidrar till utveckling i rätt riktning. En omfattande planering, tillståndsgivning och etablering av vindkraft sker nu i kommunerna. Länsstyrelserna och centrala myndigheter har här en uppgift, bland annat vid avvägning av motstående intressen. En annan viktig fråga är elnätets kapacitet. Inom avfallsområdet har insatser för minskad deponering haft effekt och deponeringen fortsätter att minska. Det krävs ytterligare åtgärder avseende arbetet med planering för transporter. Metoderna för översiktsplanering i närmare kontakt med infrastrukturplaneringen behöver utvecklas i samverkan mellan Trafikverket, Boverket och SKL. Det är också angeläget att utveckla och sprida de kunskaper som finns om hur en god 675 Boverket, Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk. 676 Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för planering inom vägtransportsystemet som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. De fyra stegen innebär att trafikåtgärder ska analyseras i följande ordning: Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät Steg 3. Mindre vägförbättringsåtgärder Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till exempel nya vägsträckningar. 677 Motsvarande regler för samordning och förenklingar beträffande planering för vägar och järnvägar, förväntas under Kapacitetsutredningen (Trafikverket), Vision Sverige 2025 (Boverket) och Färdplan 2050 (Naturvårdsverket). 480 STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

14 stadsutveckling kan främjas genom integrerad planering, samarbete, växelverkan och synkronisering mellan olika planeringsformer. Boverket bedömer att resultatet från indikatorerna tillsammans med övriga underlag och analyser kan betraktas som en relativt god bedömningsgrund. Natur- och grönområden Brister i planering, skydd av områden och kunskaper Värdena av grönområden och natur i och nära tätorter har uppmärksammats mycket de senaste åren genom forskning och rapporter från myndigheter. Det gäller särskilt folkhälsa, klimatanpassning och socialt hållbar stadsutveckling. 679 Endast hälften av kommunerna har planeringsunderlag om grön- och vattenområden. 680 Grönytan per person har minskat i många tätorter det senaste decenniet genom exploatering och förändrad markanvändning, vilket bland annat har konstaterats genom satellitstudier. 681 Detta är en viktig indikator för att påvisa tillståndet, men indikatorer för att påvisa grönområdens struktur, tillgänglighet eller kvalitet behöver utvecklas, samt kompletteras med regionala och lokala uppföljningar. Det pågår insatser och åtgärder för att höja kvaliteten och öka tillgängligheten till grönområden, bland annat genom LONA-bidrag. Behovet av långsiktigt skydd är stort i flera kommuner men antalet naturreservat i tätortsnära läge ökar stadigt. Kunskaperna om ekosystemtjänster och ljudnivåer i grönområden är dock begränsade, vilket försvårar möjligheterna att bedöma om utvecklingen går åt rätt håll. Fungerande styrmedel finns framme inom området Det finns en målkonflikt mellan en samhällsplanering som begränsar klimatpåverkan genom förtätning av bebyggelsen, och en samhällsplanering där tillgången till grönområden är god. Utmaningen ligger i att finna lösningar som tillgodoser båda behoven. Nuvarande EU-direktiv gällande buller, samt ökade tekniska möjligheter att beskriva ljudkvalitet, bedöms öka uppmärksamheten för ljudkvalitet även i gröna rekreationsmiljöer. Samtidigt finns stora kunskapsbrister, både om tillståndet, definition av ljudkvalitet och möjliga förbättringsåtgärder. Det finns ett ändamålsenligt regelverk i huvudsak genom PBL och miljöbalken, men ökad kunskap behövs om grönområdenas betydelse i den kommunala planeringen. Det pågående arbetet för friluftslivspolitiken stärker också den tätortsnära naturen. Naturvårdsverkets LONA-program, för statliga bidrag till lokal natur- 679 Sveriges riksdag Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden. 2010/2011:RFR3. Civilutskottet, Trafikutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet. 680 Boverkets miljömålsenkät för God bebyggd miljö SCB. (2009). Förändring av vegetationsgrad och grönytor inom tätorter De tio största tätorterna FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 481

15 vård som pågick och fortsätter sedan 2010, har stor betydelse för att ta fram planeringsunderlag och vidta förbättringsåtgärder i den tätortsnära naturen, framför allt i mindre kommuner. Boverket har tagit fram flera informativa skrifter för vägledning om grönstrukturens värden och hanteringen av grönstruktur i planeringen. 682 Det finns en målkonflikt mellan den täta urbana staden och den grönskande staden, samtidigt som grönstrukturens funktion innebär många synergieffekter för folkhälsa, dagvattenhantering, luftrening och estetik. god bebyggd miljö Bättre tillämpning, mer kunskaper och resurser Boverket bedömer att det krävs kraftfulla åtgärder för att natur- och grönområden ska bevaras och nyttjas. Främst krävs förbättrad tillämpning av befintligt regelverk, kunskapsuppbyggnad och ökade ekonomiska resurser. Kunskapsuppbyggnad och vägledning om vad som står i PBL och miljöbalken gällande grönska, natur och friytor samt ändamålsenlig struktur behöver utvecklas av centrala myndigheter. LONA-programmet bedöms som ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att stimulera kommunerna att arbeta med planeringsunderlag för grönstruktur och åtgärder i den tätortsnära naturen, och bör därför utökas. Andra länders satsningar på gröna mellanrum som till exempel Danmarks statliga stöd till gröna bostadsgårdar kan vara en inspiration. Kunskaper och vägledning om möjligheten att begränsa bullret i tätortsnära grönområden behöver öka. Även frågan om ljudkvalitet i grönområden behöver behandlas och beaktas tydligare i översiktsplaneringen. Metoder för det bör utvecklas. Andelen kommuner med planeringsunderlag som indikator för grönstruktur bör tolkas med viss försiktighet. Underlaget från SCB är också grovt och bör följas upp på kommunal nivå. Boverket bedömer dock att resultatet av indikatorerna tillsammans med övriga underlag och analyser kan betraktas som en relativt säker bedömningsgrund. Miljöanpassade transporter Stora regionala skillnader i arbetet Indikatorerna inom området pekar sammantaget på en neutral trend sett över perioden Det finns stora regionala skillnader i utvecklingen och i förutsättningarna för att kunna tillhandahålla miljöanpassade kollektivtrafiksystem samt gång- och cykelvägar av god kvalitet. Transportfrågor är av stor betydelse för miljön, särskilt i tätbefolkade delar av landet, och bör behandlas strategiskt i kommunernas översiktsplanering. Skillnaden mellan kommunerna är stor när det 682 Bostadsnära natur inspiration och vägledning (2007), Mångfunktionella ytor klimatanpassning genom grönstruktur (2010) och Låt staden grönska! (2010). 482 STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

16 gäller arbetssätt och hur långt arbetet nått. Åtgärder krävs för att stimulera och utveckla kommunernas planering. Boverket bedömer att det behövs större och mer strukturerad samverkan mellan många olika aktörer. Ibland kan brist på plats i stadsmiljö och gaturum vara ett hinder för säker cykeltrafik, men även för introduktion av ny spårbunden trafik. Cykelparkeringar vid stationer och resecentrum är likaså viktiga från ett helaresan-perspektiv. Det krävs också ekonomiska investeringar. Från statlig sida har länsstyrelserna, Boverket och Trafikverket i uppgift att stödja arbetet på olika sätt. Mer kunskap om behoven behövs för ett samlat grepp om kommande insatser. Boverket har föreslagit en behovsinventering beträffande cykelparkeringar. Mängden av styrmedel och aktörer försvårar Förutsättningarna för miljöanpassade transporter bör bedömas regionalt och lokalt av länsstyrelser och kommuner, innan det går att uttala sig på den nationella nivån. De metodutvecklingsarbeten som genomförs behöver samordnas och spridas på ett samlat sätt. 683 Frågorna styrs av ett ändamålsenligt men omfattande regelverk i form av lagstiftning som plan- och bygglagen, miljöbalken, väglagen, sjöfartslagen, järnvägslagen och lagen om kollektivtrafik. Mängden lagar och regelverk och deras olika utformning, liksom de många aktörerna på området inverkar negativt på förutsättningarna. Ekonomiska styrmedel är investeringsplaner, länsinvesteringsplaner och statliga stöd. Genom medveten planering och samordning mellan olika trafikslag kan hållbara transportkedjor åstadkommas, men konkurrens om marken och motstridiga krav från olika trafikslag motverkar detta. Helhetsplanering och Beteendeförändring är viktigt Boverket bedömer att det krävs kraftfulla åtgärder, främst förbättrad tillämpning av befintligt regelverk, kunskapsuppbyggnad och ökade ekonomiska resurser. Miljöanpassade transporter måste prioriteras på såväl nationell som regional och kommunal nivå. Mest effektivt är en kombination av planering på olika nivåer, direkta fysiska åtgärder samt Mobility Management, det vill säga attityd- och beteendepåverkan för hållbart resande. Det är också angeläget att trafikfrågorna integreras i stadsplaneringen och inte genomförs som en sektorsplanering för sig. Resultatet från indikatorn miljöanpassade transporter bör tolkas med viss försiktighet, men Boverket bedömer dock att indikatorn tillsammans med övriga underlag och analyser kan betraktas som en relativt säker bedömningsgrund. 683 Boverkets rapport Gör plats för cykeln (2010), samverkansprojektet Den goda staden ( ) samt Boverkets pågående uppdrag om planering för fysisk aktivitet. FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 483

17 Hälsa och säkerhet god bebyggd miljö DE Insatser som görs är inte tillräckliga En viktig del av arbetet för hälsa och säkerhet är en god inomhusmiljö, som innefattar ventilation, radon, byggnadsrelaterat buller, samt fukt och mögel. En annan del av arbetet handlar om trafikbuller. Andra viktiga frågor som dock inte behandlas nedan är exponering för kemikalier från bygg- och inredningsmaterial samt bristande kvalitet på dricksvatten. När det gäller de byggnader som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) visar en uppföljning som Boverket gjorde 2006 att 132 kommuner av de 160 som svarade på Boverkets enkät hade egna register för tillsyn och kontroll över OVK. Detta har senare förstärkts genom att det nationella registret för energideklarationer även omfattar register för OVK. Befintliga småhus omfattas inte av OVK. För att minska trafikbullret har det gjorts ett antal förbättringar i miljön sedan 1990-talet, exempelvis åtgärder för de mest bullerutsatta människorna. Dessutom har EU-direktivet om buller antagits. Det finns dock andra viktiga områden där bullersituationen inte förbättrats eller till och med pekar mot en försämring. Boverket har gjort en uppföljning av bullerexponeringen vid nybyggda bostäder under perioden , som visar att omkring 20 procent av de nybyggda bostäderna är exponerade för höga ljudnivåer vid den mest utsatta sidan och att tendensen är svagt stigande under perioden. 684 I många fall har hänsyn till ljudnivån tagits genom att de boende har tillgång till en ljuddämpad sida av bostaden och utemiljöer som kompenserar för en förhöjd ljudnivå på trafiksidan. Nödvändiga styrmedel saknas delvis Det är svårt att skapa förutsättningar för att nå en god inomhusmiljö. För ventilation är utvecklingen god i flerbostadshusen och skolorna. Det saknas dock uppföljningsinsatser, vilket innebär att det i dagsläget inte går att bedöma situationen. Vad gäller radon bedöms möjligheterna att minska halterna till önskvärda nivåer som goda för flerbostadshusen, medan saneringstakten är för långsam för småhusen. Styrmedel är ekonomiska bidrag och informationsinsatser för åtgärder mot radon. För byggnadsrelaterat buller samt fukt och mögel finns administrativa styrmedel i form av lagar och föreskrifter och ett allmänt intresse av att minska fuktskadorna för att förbättra inomhusmiljön. Däremot finns det kunskapsbrister och det saknas tillräckliga insatser från fastighetsägarna för att åtgärda de inomhusmiljöproblem som buller och fuktskador kan förorsaka. 684 Boverket, Trafikbuller och nybyggda bostäder. 484 STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

18 För minskat trafikbuller är det viktigt med det arbete som pågår på EU-nivå och internationell nivå (UNECE) för att minska källbuller från fordon. Ansvaret i Sverige för bullerfrågan delas mellan ett antal aktörer och det är en orsak till att framgångar uteblivit inom området. Det finns i dag inget som tyder på en utveckling mot minskat buller utomhus, och det saknas tillräckliga förutsättningar för arbetet. Det samordningsarbete mellan berörda myndigheter som påbörjades 2011 med Naturvårdsverket som sammanhållande part är en möjlighet på vägen mot ökad harmonisering av arbetet. Både nya styrmedel och åtgärder behövs När det gäller ventilation krävs resurser till uppföljningsåtgärder. För radon är utsikterna goda sett till flerbostadshusen, medan gapet är stort för radon i småhus, där informationsinsatser behöver mobiliseras. För byggnadsrelaterat buller samt fukt och mögel bedöms gapet som stort i dagsläget. Här finns ett stort behov av kunskap och vägledning samt förbättrad tillämpning av befintliga regelverk. I fråga om minskat trafikbuller krävs en omfattande och kraftfull samverkan mellan ansvariga myndigheter. Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall Mycket sker inom energiområdet Den totala slutanvändningen av energi i bostäder och lokaler har minskat med ungefär åtta procent per uppvärmd areaenhet (temperaturkorrigerade data). 685 Energianvändningen förväntas fortsätta minska. Användningen av fossila bränslen har minskat markant, medan andelen förnybar energi har ökat. Avfallsmängderna har stadigt ökat och ökningen har gått snabbare det senaste decenniet. De allra senaste åren ser trenden ut att ha brutits, men sannolikt beror detta på den ekonomiska krisen. Sett till minimering av avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö finns det i dag inte tillräckligt underlag för att kunna beskriva tillståndet. Det går att konstatera att befolkningstätheten ökar i Sveriges större städer och i de tio största städerna har hushållning med mark skett genom förtätning åren Många viktiga styrmedel finns framme Det finns och har funnits ett brett spektrum av styrmedel som påverkar ovan angivna områden. Det ställs till exempel krav på energieffektivitet vid byggande, samtidigt som lagen om energideklarationer inriktar sig mot många typer av befintliga byggnader. Kommunerna har stort inflytande på tätortsutvecklingen genom plan- och bygglagen. Avfallsförordningen ställer bland annat krav på 685 Statens energimyndighet, Energiindikatorer ER 2011:12 FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 485

19 god bebyggd miljö avfallsplaner och program för förebyggande av avfall. Det finns även regelverk som rör deponering och producentansvar för avfall. Generella ekonomiska styrmedel, som energi- och koldioxidskatt, kan också lyftas fram när det gäller användningen av energi i byggnader. Möjligheterna att minska avfallsmängderna beror på hur beslutade och planerade styrmedel faktiskt kommer till användning, vilka val konsumenter gör, liksom tillgången till produkter med önskad kvalitet och livslängd samt utvecklingen av materialsnål teknik. Avfallsgenerering är också beroende av konjunkturen, vilket ytterligare försvårar bedömningen av utvecklingen. Informations- och rådgivningsinsatser spelar en viktig roll för samtliga områden, exempelvis genom kommunal och regional verksamhet. Insatserna går framåt även om det återstår arbete Trenden är sammantaget neutral, men tillståndet och utvecklingen skiljer sig åt mellan olika områden. Utvecklingen med en ökad användning av förnybar energi förväntas fortsätta och det direkta beroendet av fossila bränslen kan vara brutet till år Det är dock osäkert om det går att minska energianvändningen med 20 procent till år I Energimyndighetens Långsiktsprognos 2010 bedöms den temperaturkorrigerade energianvändningen minska med knappt 16 procent fram till år Därför kan ytterligare insatser behöva genomföras. Om energianvändningen i byggnader ska kunna minska med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995 behövs ytterligare styrmedel och mycket långtgående åtgärder. Avfallsmängderna bedöms fortsätta att öka. Det är också viktigt att minimera avfallets farlighet. Det behövs både produktknutna insatser, till exempel att ta bort farliga ämnen i byggprodukter, och riskbegränsande åtgärder för hanteringen av avfallet. Det är dock generellt svårt att bedöma tillståndet och utvecklingen avseende avfall. Underlaget är i vissa avseenden inte tillräckligt. Indikatorer för avfall behöver också utvecklas, till exempel avseende minimering av avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö. Kopplingar till generationsmålet God bebyggd miljö och dess olika delar har mer eller mindre starka kopplingar till samtliga aspekter av generationsmålet: Ekosystem och ekosystemtjänster Grönytor och vegetationsgrad minskar i tätorterna. Detta kan ge en indikation om att ekosystemtjänster går förlorade (se avsnitt Natur- och grönområden). Biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö Har koppling till grönytor och grönområden (avsnitt Natur- och grönområden) och bebyggelsens kulturvärden (avsnitt Kulturvärden i bebyggd miljö). 486 STEG PÅ VÄGEN FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012

20 Människors hälsa Kopplingar finns till samtliga delar av miljökvalitetsmålet, bland annat till avsnitt God vardagsmiljö samt Hälsa och säkerhet. De utbredda problemen med trafikbuller respektive innemiljön ger en indikation om att generationsmålets strecksats om hälsa kommer att bli svårt att nå. Kretslopp Har koppling till bland annat frågorna om avfallshantering (avsnitt Infrastruktur) och förebyggande av avfall (avsnitt Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall). Hushållning med naturresurser Har koppling till mark- och vattenanvändning (avsnitt Hållbar bebyggelsestruktur och Hållbar samhällsplanering m.fl.) samt hushållningen med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall (avsnitt Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall). Förnybar energi och effektivare energianvändning Synergi finns främst till energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen i bebyggelsesektorn (avsnitt Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall) samt till miljöanpassade transporter och minskat transportbehov (avsnitt Miljöanpassade transporter och God vardagsmiljö). Konsumtionsmönster Människors konsumtion av varor och boendekomfort har betydelse för till exempel bebyggelsens kulturvärden, möjligheterna att förebygga avfall respektive hushållningen med energi (avsnitt Kulturvärden i bebyggd miljö och Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall). Internationella aspekter Har framför allt koppling till olika sätt att hushålla med energi i bebyggelsen och infrastruktur samt i form av miljöanpassade transporter och minskat transportbehov (avsnitt God vardagsmiljö, Infrastruktur, Miljöanpassade transporter och Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall). FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 487

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

1.1 Har kommunen aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och minskat transportbehov?

1.1 Har kommunen aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och minskat transportbehov? Miljömålsenkät 2011 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning inte är i behov av uppdatering.

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Miljömålsenkät Delmål Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse

Miljömålsenkät Delmål Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Page 1 of 16 Miljömålsenkät 2010 1. Delmål Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning inte är i

Läs mer

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Sida 1 av 18 Miljömålsenkät 2012 Telefon Start datum 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning

Läs mer

Miljömålsenkäten 2015

Miljömålsenkäten 2015 Miljömålsenkäten 2015 Enkäten ska besvaras senast 1 juni 2015. Enkäten har 13 avsnitt och du kan välja vilket avsnitt du vill besvara i rullisten uppe till höger. Du kan alltid komma tillbaka till denna

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Boverkets miljömålsåtgärder 2016

Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Promemoria Datum 2016-02-24 3.4.1 Diarienummer 106/2015 Miljömålsrådet Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Nedan finns en kort presentation av fyra åtgärder som Boverket kommer att genomföra under år 2016,

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Länsstyrelsens perspektiv på lokal och regional planering för minskad klimatpåverkan

Länsstyrelsens perspektiv på lokal och regional planering för minskad klimatpåverkan Länsstyrelsens perspektiv på lokal och regional planering för minskad klimatpåverkan 18 november 2015 Elisabet Weber Länsarkitekt, Länsstyrelsen Skåne Exempel på regional och lokal planering - Skåne Arbete

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Uppföljning av hälsa i miljömålen

Uppföljning av hälsa i miljömålen Uppföljning av hälsa i miljömålen Greta Smedje 2013-09-24 Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Motion till kommunfullmäktige i Säffle angående Riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2

Motion till kommunfullmäktige i Säffle angående Riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2 Motion till kommunfullmäktige i Säffle angående Riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2 Bakgrund Riksdagen har för Sveriges del satt upp 16 miljömål som skall vara genomförda senast år 2010. Miljömålen

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Styr med sikte på miljömålen. Naturvårdsverket Ann Wahlström Eva Ahlner Hans Wrådhe Sara Berggren

Styr med sikte på miljömålen. Naturvårdsverket Ann Wahlström Eva Ahlner Hans Wrådhe Sara Berggren Styr med sikte på miljömålen Naturvårdsverket Ann Wahlström Eva Ahlner Hans Wrådhe Sara Berggren Miljömålen ger strategiskt åtgärdsarbete Fördjupad utvärdering 2 Miljökvalitetsmål och fokusområden Omställning

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

God bebyggd miljö i kommunerna

God bebyggd miljö i kommunerna Rapport 2014:25 God bebyggd miljö i kommunerna en studie av miljömålsenkäten 2006 2013 God bebyggd miljö i kommunerna en studie av miljömålsenkäten 2006-2013 Boverket september 2014 Titel: God bebyggd

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131)

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Utställning 27 juni 3 november 2017 En omfattande process med tät dialog RUFS 2050 fyller flera funktioner Befolkningstillväxten är utgångspunkt Stockholmsregionen

Läs mer

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Avdelningen för Miljöstrategisk analys fms Institutionen för Samhällsplanering och miljö Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad KTH Delprojekt

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Yttrande om Boverkets remiss Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Yttrande om Boverkets remiss Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-18 Yttrande om Boverkets remiss Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Sammanfattning Kristianstads kommun anser att det är positivt att ett brett grepp

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Yttrande. Till Miljö- och energidepartementet STK M 2016 / /Kl. Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum

Yttrande. Till Miljö- och energidepartementet STK M 2016 / /Kl. Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2016-10-17 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-849 Yttrande Till Miljö- och energidepartementet Remiss från Miljö- och energidepartementet av delbetänkande

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Nyheter inom Miljömålssystemet

Nyheter inom Miljömålssystemet Illustration: Tobias Flygar Nyheter inom Miljömålssystemet Petronella Troselius Historik - Varför miljömålssystemet? 172 olika miljömål mellan 1980-1994: Ingen överblick eller samordning Oklart vem som

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Detta dokument är ett utkast på kärnfrågor för ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Kärnfrågorna syftar till att fungera

Läs mer

Synpunkter miljömålsmanualer Kommenterad av Avsnitt Ursprunglig text Kommentar Ytterligare kommentar Frisk luft

Synpunkter miljömålsmanualer Kommenterad av Avsnitt Ursprunglig text Kommentar Ytterligare kommentar Frisk luft Synpunkter miljömålsmanualer Kommenterad av Avsnitt Ursprunglig text Kommentar Ytterligare kommentar Frisk luft Michelle Benyamine 1, sida 3 En prognos för halterna har tagits fram för ett större antal

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- Remiss från kommunstyrelsen

Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- Remiss från kommunstyrelsen Dnr Dnr E E 2014-02890 Sida 1 (5) 2015-01-08 Handläggare Elisabeth Tornberg 08-508 264 07 Till Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Ert dnr; N2017/01407/K1

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Ert dnr; N2017/01407/K1 1(6) YTTRANDE 2017-09-25 Dnr 4.5.17-10288/17 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Ert dnr; N2017/01407/K1 Jordbruksverket har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

PM 1 (5) FASTIGHETSKONTORET. Handläggare: Jan Lind Staben Telefon:

PM 1 (5) FASTIGHETSKONTORET. Handläggare: Jan Lind Staben Telefon: GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET PM 1 (5) Handläggare: Jan Lind Staben Telefon: 508 264 71 2002-01-29 Utdrag ur Proposition 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier, statliga satsningar för

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Stockholm 2015-03-19 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Peter Fransson avdelningschef

Peter Fransson avdelningschef 2017-05-09 Peter Fransson avdelningschef Så ser den svenska byggboomens ambitioner ut hur vi ska bygga snabbt, rätt och hållbart och billigare? Foto: Hans Ekestang Boverket - myndigheten för samhällsplanering,

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Lägesbild för klimatarbete i Sverige

Lägesbild för klimatarbete i Sverige Lägesbild för klimatarbete i Sverige Kontrollstation 2015 inför målåret 2020 Elin Andersson Länsstyrelsen Jämtlands län Tidslinje över nationella klimatarbetet 1999 miljömål 2007 Klimat- och sårbarhetsutredning

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö YTTRANDE Datum 2016-02-29 Diarienummer 430-3676-15 1(5) Johan Gråberg Enheten för samhälle och kulturmiljö 010-2239227 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping 1(9) Behovsbedömning SPN 2016/0043 214 tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10 Med närområde inom Hageby i Norrköping den 9 juni 2017 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 1/5 HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Uppdraget Regeringen gav i april 2016 Havs- och vattenmyndigheten och 84 andra myndigheter i uppdrag 1 att bidra med underlag för Sveriges genomförande

Läs mer

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06 Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Boverket myndighet för samhällsplanering, byggande och boende Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Vägledning för Regional uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålen. Tillståndet i miljön och tillräckliga åtgärder

Vägledning för Regional uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålen. Tillståndet i miljön och tillräckliga åtgärder 1(5) Vägledning för Regional uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålen Tillståndet i miljön och tillräckliga åtgärder Regeringens bedömningsgrund (proposition 2009/10:155, s. 28) ger två alternativ

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer