REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK"

Transkript

1 REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE... 3 EKONOMISKA UPPGÖRELSER MED VÅRDGIVARE... 3 LAGAR FÖR MEDICINSK UTRUSTNING... 4 ANTITRUST... 5 ANTI-KICKBACK, MUTOR, KORRUPTION... 6 MILJÖ... 6 INSIDERHANDEL... 6 OFFENTLIGGÖRANDE... 7 REDOVISNINGS- OCH REVISIONSÄRENDEN... 8 ANNONSERING OCH MARKNADSFÖRING... 8 AFFÄRER MED MYNDIGHETER... 8 INTEGRITET AFFÄRSGÅVOR OCH PRESENTER... 9 SÄKERHETSPOLICY/SEKRETESS INTELLEKTUELL EGENDOM FÖRETAGSDOKUMENTATION INTRESSEKONFLIKT OBEHÖRIG ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV BOLAGETS TILLGÅNGAR ANSVARSSKYLDIGHET FÖR ARBETET RELATIONER TILL INVESTERARE OCH MEDIA RESPEKT FÖR MÄNNISKOR HÄLSA OCH TRYGGHET MÅNGFALD UPPFÖRANDE PÅ ARBETSPLATSEN/TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV FÖR TEAMMEDLEMMAR 13 UTVECKLING FÖR TEAMMEDLEMMAR KOMMUNIKATION FÖR TEAMMEDLEMMAR OLÄMPLIGA PERSONER KVALITETSSTRÄVAN KVALITET PRODUKTSÄKERHET OCH KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING i

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING, forts. SAMHÄLLSANSVAR MILJÖ FÖRETAGETS IMAGE SAMHÄLLSENGAGEMANG YRKESORGANISATIONER DEN POLITISKA PROCESSEN RAPPORTERINGS- OCH ÅTGÄRDSPROCESS RAPPORTERA EN POTENTIELL ÖVERTRÄDELSE SKYDD FÖR PERSONER SOM RAPPORTERAR MISSTÄNKT BETEENDE UNDERSÖKNINGAR OCH KORRIGERANDE ÅTGÄRDER ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH ÄNDRINGAR RESPONS OCH DISCIPLINÅTGÄRDER FÖR ETISKA ÖVERTRÄDELSER 18 ii

4 OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR Det är av fundamental betydelse att du som medlem i Teamet känner till och stöder de grundläggande principerna för hur Biomet bedriver sin affärsverksamhet. Vår filosofi är att Biomet och dess Teammedlemmar ska respektera alla gällande lagar och föreskrifter, efterleva högsta möjliga etiska standard och agera som ansvariga samhällsmedlemmar där vi verkar. Dessa regler har tagits fram för att hjälpa dig att förstå och efterleva dessa principer. De understryker flera specifika policyer och lagar som vi måste vara medvetna om under utövandet av våra affärsaktiviteter. Vi förväntar oss inte att du ska bli expert på juridik efter att ha läst dessa regler. De exempel som ingår här beskriver inte alla omständigheter där en policy eller lag gäller. Men vi förväntar oss att du följer dessa regler och är medveten om vissa lagar och föreskrifter och kan identifiera känsliga frågor. Viktigast av allt är att vi förväntar oss att du ber om råd vid behov. Kom ihåg att det alltid är bättre att fråga först om du är osäker angående ett särskilt tillvägagångssätt. Avsikten med reglerna är att ange huvuddragen för god affärssed och rutiner för hantering av problem och frågeställningar. Ta god tid på dig för att läsa igenom och tillgodogöra dig innehållet. Genom att respektera dessa principer är du med och stärker Biomets goda rykte om utmärkt kompetens och kvalitet. Jeffrey R. Binder Styrelseordförande och verkställande direktör -1-

5 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING Företagsetik är tillämpningen av våra gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar definierar vad vi är och vad vi kan förvänta oss av varandra. Dessa regler för uppförande och etik gäller all personal inom Biomet, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans Biomet eller Företaget ), inklusive teammedlemmar och styrelsemedlemmar (tillsammans Teammedlemmar ). Biomet förväntar sig även att deras affärspartners ska efterleva de generella principer som anges i dessa regler. Reglerna definierar fem breda värdegrunder som skapar Biomets affärspraxis: (a) Lagliga/Uppfyllelserelaterade skyldigheter - Biomet ska respektera alla gällande lagar och föreskrifter inom alla sina globala verksamheter. För alla inom Biomet betyder det att följa både lagens bokstav och anda (dvs. att göra vad som är etiskt korrekt, även när lagen inte är specifik). (b) Integritet Långsiktiga, förtroendefulla affärsrelationer byggs upp genom att vara ärlig, öppen och rättvis. Vi lovar att upprätthålla högsta möjliga professionella standard och vi håller våra löften. (c) Respekt för människor Våra enastående Teammedlemmar är nyckeln till Biomets höga standard. Alla utgör en del av företagsteamet och dess framgångar och var och en av oss förtjänar att bli behandlad med värdighet och respekt. (d) Kvalitetstänkande Biomets kvalitetstänkande karaktäriseras av det konsekventa sätt som våra produkter förbättrar livskvaliteten över hela världen, varje timme, varje dag. Alla inom Biomet måste eftersträva högsta möjliga kvalitetsstandard och kontinuerligt arbeta med att förbättra den. (e) Samhällsansvar - Biomet har en skyldighet att bry sig om den fysiska och sociala miljön både inom och runt omkring företaget. Varje individ vid Biomet uppmuntras att vara en ansvarig samhällsmedlem både ifråga om företagets tillgångar och de samhällen vi lever i. Utöver att understryka Biomets gemensamma värderingar är avsikten med reglerna att definiera individens och företagets ansvar. Varje Teammedlem måste förstå att han eller hon är ansvarig för sina egna handlingar. Ingen har rätt att tvinga en annan Teammedlem att bryta mot dessa regler och alla försök att direkt eller indirekt försöka påverka någon annan till regelbrott, är ett regelbrott i sig självt. Potentiella regelbrott kommer att undersökas och lämpliga åtgärder vidtas. Personer i ledande roller sätter mönstret för andra Teammedlemmar och är ofta ansvariga för att styra sina underlydandes handlingar. Biomet kräver att alla Teammedlemmar, inklusive chefer, känner till och förstår dessa regler såsom de gäller för Teammedlemmen eller chefen personligen och för andra under hans eller hennes uppsikt. -2-

6 I enlighet med Sektion 406 i U.S. Sarbanes-Oxley Act 2002 med efterföljande bestämmelser ska dessa regler även utgöra den etiska koden för vår verkställande direktör, finansansvarig, redovisningsansvarig eller revisor, eller personer med liknande uppdrag ( ansvariga chefer ). Det bör noteras att dessa regler har utarbetats för att beskriva huvuddragen hos de juridiska och etiska principer som gäller för Biomet. Det är inte en komplett lista över de juridiska eller etiska frågor som du kan stöta på under din affärsverksamhet, och därför måste dessa regler användas med sunt förnuft och gott omdöme. Om du är osäker eller har en specifik fråga angående god affärssed, bör du kontakta din förman, någon inom ledningen, Biomets juridiska avdelning eller avdelningen för Compliance. LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER Framgång på den globala marknaden är beroende av att varje individ är medveten om lokala eller regionala lagstadgade krav och föreskrifter som reglerar hans eller hennes arbete. Uppfyllelse Lagar och föreskrifter finns överallt inom hälsoindustrin och de påverkar i princip alla funktionsområden inom Biomets affärsverksamhet. Oavsett vilket arbete du utför eller vilket land du bor i, finns det lagstadgade, regulatoriska och etiska regler som man måste ta hänsyn till och respektera. Biomet strävar efter att vara en god affärsmedborgare i varje land och samhälle där vi bedriver verksamhet och ska respektera alla gällande lagar och föreskrifter. Som individer måste varje Teammedlem sträva efter att vara medveten om och förstå internationella, nationella, regionala och lokala lagar såväl som affärskrav och praxis som påverkar deras affärsenhet och ansvarsområde. Att åsidosätta eller medvetet ignorera lagar tolereras inte och kan leda till disciplinära åtgärder. Medvetet ignorerande uppstår när fakta som framkommit i en situation har gjort Teammedlemmen medveten om att olagligt uppträdande troligen förekommer, och Teammedlemmen väljer att ignorera fakta och underlåter att meddela detta till behörig Biometpersonal. Brott mot inhemska eller utländska lagar och bestämmelser kan medföra civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar både för individen och för Biomet. Det ligger därför i allas intresse att känna till och respektera Biomets lagliga förpliktelser. Ekonomiska uppgörelser med vårdgivare Det är viktigt för Biomets framgång att ha starka arbetsrelationer med läkare och andra vårdgivare. Dessa leverantörer är inte bara våra kunder, utan de testar också våra produktidéer, ger oss kunskap om de patienter som behöver våra produkter och hjälper oss utbilda andra leverantörer i hur man använder våra produkter tryggt och effektivt.

7 Många Teammedlemmar har ett omfattande samspel med vårdgivare i produktdesignteam, tränings- och utbildningsprogram och forskningsprojekt m.m. Även om dessa kontakter är livsviktiga för Biomet, måste vi komma ihåg att de uppgörelser vi träffar med vårdgivare är noggrant reglerade av myndigheterna, särskilt i USA, där det finns en omfattande lagreglering av ekonomiska förbindelser som påverkar användningen av produkter som täcks av Medicare och andra nationella hälsovårdsprogram. Dessa lagar har utformats för att tillse att konsumenterna köper produkter på grund av kvalitet, pris och patientbehov och inte tack vare att en tillverkare eller distributör förser dem med otillbörlig ekonomisk stimulans. Betydande straff kan ådömas Biomet, Teammedlemmar och leverantörer för brott mot lagar om hälsovårdsbedrägeri och missbruk, t.ex. fängelse, civilrättsliga eller straffrättsliga viten samt uteslutande ur statliga hälsovårdsprogram. Biomets policy vad gäller ekonomiska uppgörelser med vårdgivare kan formuleras i två allmänna regler: x För det första: du får inte villkora en ekonomisk uppgörelse eller tillhandahålla gratisprodukter, tjänster eller stipendier i utbyte mot en uttrycklig eller indirekt överenskommelse att använda, köpa, beställa eller rekommendera Biomets produkter, eller som belöning till en kund som gör stora inköp. x För det andra: betalningar till vårdgivare får bara göras för (1) återbetalning i god tro eller godkänd prisnedsättning eller rabatt, (2) legitim välgörenhetsdonation, (3) tillstyrkt forsknings- eller utbildningsstipendium, eller (4) tillhandahållande av tjänster för vilka det finns ett legitimt affärsbehov och ett skriftligt avtal som sörjer för skälig marknadsmässig ersättning och godkänns i förväg i enlighet med Biomets normala verksamhetsrutiner. Eftersom lagarna på detta område är tämligen komplicerade, finns det detaljerade riktlinjer om uppfyllelse i Biomets Global Anti-Corruption Policy och i tillämpliga fall Biomets U.S. Fraud and Abuse Compliance Policy, som båda är tillgängliga på webbplatsen om uppfyllelse i Biomets intranät. Strikt fasthållande vid policyer, lagar om hälsovårdsbedrägeri och missbruk och de statliga hälsovårdsprogrammens regler krävs vid alla ekonomiska uppgörelser med vårdgivare. Teammedlemmarna är skyldiga att rapportera misstänkta överträdelser enligt de rutiner som beskrivs i denna kod. Lagar för medicinsk utrustning Eftersom de lagar och bestämmelser som påverkar tillverkning och försäljning av medicinska apparater är tämligen olika, måste alla Teammedlemmar vara medvetna om de lagar och bestämmelser som påverkar just hans eller hennes skyldigheter. Således måste Teammedlemmar inom tillverkning känna till och arbeta i överensstämmelse med branschregler och kvalitetsstandarder; Teammedlemmar inom forskning måste känna till och hålla fast vid standarder för laboratoriepraxis; Teammedlemmar inom marknadsföring måste hålla sig till de lagstadgade begränsningar som finns för säljbefrämjande av produkter osv. Lagar för medicinska apparater kräver också att många avdelningar och affärsenheter håller korrekta och fullständiga register. Det är varje Teammedlem skyldighet att känna till hur dessa krav inverkar på just hans eller hennes arbete och att se till att dokumentationen är fullständig och korrekt. -4-

8 Dessutom tillhandahåller varje affärsenhet inom Företaget instruktioner till Teammedlemmarna om lämpliga rutiner för rapportering av alla ogynnsamma händelser som är relaterade till Företagets produkter. Antitrust Antitrustlagarna är till för att upprätthålla och gynna rättvis och ärlig konkurrens inom det fria företagandet. För att uppnå detta mål är formuleringarna i dessa lagar medvetet vida och förbjuder sådana aktiviteter som orättvisa konkurrensmetoder och handelsbegränsande avtal. Dessa formuleringar ger laguppehållande myndigheter rätt att granska många olika affärsaktiviteter och bedöma deras effekt på konkurrensen. Det är Biomets policy att strikt hålla sig till alla tillämpliga antitrustlagar i sin globala verksamhet. Antitrust- och konkurrenslagar kan vara mycket tekniska och variera mellan olika länder. Följande principer ger dock en användbar sammanfattning av situationer med antitrust-aspekter som Teammedlemmar kan stöta på. För specifika frågor eller tolkningar av antitrustlagar, kontakta någon person i ledningen för din affärsenhet eller Biomets juridiska avdelning. (a) Relationer med konkurrenter. Diskussioner med konkurrenter om prissättning, anbud, rabatter, säljstöd, vinster, kostnader, material, köpvillkor och bestämmelser, provisioner, produktionsplaner och inventarier ska helt undvikas. Avtal med konkurrenter att fördela kunder, dela upp områden eller begränsa produktion eller förnyelse är också strängt förbjudet. Biomet bestämmer självständigt priser och köpvillkor för sina produkter, och allt informationsutbyte med konkurrenter som kan kasta tvivel på detta måste undvikas. Oavsett om diskussionen gäller Biomet eller konkurrenternas produkter eller hur oskyldigt eller informellt samtalet än är, kan ett sådant informationsutbyte uppfattas som försök att begränsa konkurrensen. Det är dock inget fel i att samla information av detta slag som är allmänt tillgänglig på marknaden. (b) Handelsorganisationer. Möten i handelsorganisationer skapar antitrustrisker eftersom de innebär kontakt med konkurrenter. Följaktligen fingranskas dessa möten kontinuerligt av myndigheterna. Om du som Teammedlem i Biomet stöter på formella eller informella diskussioner om prissättning, köpvillkor (eller andra bestämmelser som gäller varuförsäljning), vägran att sälja till en kund eller andra förbjudna samtalsämnen, gå genast därifrån och uppmärksamma Biomets juridiska avdelning om saken. Dessutom måste den juridiska avdelningen rådfrågas varje gång en handels- eller branschstandard ska införas, eftersom utarbetandet av sådana standarder kan leda till antitrustproblem. (c) Relationer med kunder. Generellt sett har inte företag rätt att särbehandla kunder, varken positivt eller negativt. Biomet är fritt att välja sina egna kunder; men avslutanden av kundförhållanden och vägran att sälja leder ofta till verkliga eller påstådda antitrustöverträdelser. Ta alltid kontakt med lämplig ledningsnivå och Biomets juridiska avdelning innan du avslutar ett kundförhållande. Under vissa förhållanden kan det också vara olagligt av Biomet att kräva att en köpare köper en annan produkt för att få köpa den önskade produkten (kopplingsförbehåll, "tying"). Kontakta Biomets juridiska avdelning innan du genomför ett sådant arrangemang. -5-

9 (d) Relationer med Leverantörer. Enligt Biomets policy är det förbjudet att göra köp från en leverantör beroende av att leverantören förbinder sig att göra inköp från Biomet. Sådana köp kan bryta mot antitrustlagarna om leverantören blir tvingad att göra köpet som ett villkor för att få eller behålla kontot. (e) Illojal konkurrens. Illojala konkurrensmetoder och vilseledande handlingar eller praxis är förbjudna. Exempel på detta är falska eller vilseledande uttalanden eller jämförelser om Biomets produkter, falskt förklenande av en konkurrent eller deras produkter, att göra produktanspråk utan underbyggande fakta och att visa upp sin egen produkt som om det vore en annans, t.ex. genom att simulera en konkurrents förpackning eller varumärken. Anti-kickback, mutor, korruption Biomet har förbundit sig att följa lagstiftningen mot mutor, kickback och korruption i alla länder där vi har verksamhet. I de flesta länder inklusive USA är det olagligt att tillhandahålla, erbjuda eller acceptera en kickback eller muta. En kickback eller muta kan definieras som varje betalning, avgift, kommission, kredit, gåva, gratifikation, rabatt, värdesak eller kompensation av något slag som ges direkt eller indirekt och som åtminstone delvis har som syfte att på ett otillbörligt sätt erhålla eller belöna fördelaktig behandling i en affärstransaktion. Biomets policy vad gäller kickback och mutor är helt klar Biomet tillhandahåller inte sådana, erbjuder eller accepterar inga sådana, och tolererar inte dem som gör det. Dessutom innehåller U.S. Foreign Corrupt Practices Act (lagen om korruption i utlandet) särskilda regler om att göra affärer med utländska myndighetspersoner. Enligt denna lag får ett företag (och dess högre chefer, ombud, tjänstemän och anställda) inte betala, erbjuda sig eller lova att betala (oavsett om betalning sker eller inte) eller ge någonting av värde direkt eller indirekt till en myndighetsperson för att vara Biomet behjälplig med att erhålla eller bibehålla en otillbörlig affärsförmån, oavsett om någon förmån mottas eller inte. Detta inkluderar alla betalningar till yrkesverksamma i hälsovården, som i många länder betraktas som myndighetspersoner eftersom de är betalda eller arvoderade av ett offentligt finansierat hälsovårdssystem eller försäkringsbolag. I detta hänseende bör Teammedlemmarna känna till Biomets Global Anti-Corruption Policy och i tillämpliga fall dess U.S. Fraud and Abuse Compliance Policy. Dessa Policyer är tillgängliga på Biomets intranät. Miljö Det är Biomets policy att minimera dess negativa påverkan på miljön. Varje anläggning och Teammedlem måste följa alla tillämpliga miljölagar inklusive lagar om luftutsläpp, vattenrening och avfallshantering. Alla anläggningar måste till exempel inneha korrekt fungerande kontrollutrustning och rutiner för giftkontroll och måste på uppmaning kunna lägga fram tillbörlig dokumentation till myndigheterna korrekt och utan dröjsmål. -6-

10 Insiderhandel Företaget skall under verksamhetens gång meddela hur verksamheten utvecklas "materiellt". Denna väsentliga information inkluderar bland annat potentiella förvärv, intäkter, nya produkter eller upptäckter, produktgodkännanden, större ledningsförändringar, kommande rättsprocesser eller rättegångar och samgåenden. Denna information kallas väsentlig eftersom det är information som en investerare skulle betrakta som viktig när det gäller att fatta beslut om att köpa, sälja eller behålla Biomet-aktier eller aktier från konkurrenterna. Vid lämpliga tidpunkter ges sådana meddelanden via offentliga kanaler, t.ex. som pressmeddelanden, för att försäkra att informationen når alla investerare på jämlik basis. Innan det offentliga tillkännagivandet görs, kan det hända att vissa Teammedlemmar har kännedom om hemlig eller "inside" information. Det spelar ingen roll om Teammedlemmen har fått denna kännedom direkt eller indirekt. Teammedlemmarna måste utöva den allra största försiktighet när de hanterar detta slags materiell insiderinformation för att undvika juridiska och etiska regelbrott. (a) Aktielagstiftningen förbjuder Teammedlemmar att handla med värdepapper på grundval av icke offentlig (inside) materiell information så länge den inte är offentlig. Om du har frågor om huruvida den information du har är materiell eller om den har offentliggjorts, ta kontakt med Biomets juridiska avdelning innan du köper eller säljer värdepapper. (b) Att handla med sälj- och köpoptioner i ett företags aktier är av särskilt intresse. Tillsynsmyndigheterna kan på grund av oro för insiderinformation vara mycket misstänksamma mot Teammedlemmar som köper säljoptioner och säljer köpoptioner i Biomet-aktier. Dessutom gör handel med optioner i Biomet-aktier att det uppstår en fråga om intressekonflikt eftersom Teammedlemmen, som har lojalitetsplikt gentemot Företaget, kommer att tjäna på en framtida nedgång i Företagets aktiekurs. Biomets policy förbjuder Teammedlemmar att handla med sälj- och köpoptioner i Biometaktier. (c) Det är också förbjudet för Teammedlemmar att avslöja hemlig information till någon utanför Företaget. Sådana "tips" kan resultera i att vänner, släktingar eller andra handlar värdepapper på grundval av insiderinformation, vilket också är förbjudet enligt lag. Den som bryter mot värdepapperslagstiftningen blir föremål för stränga civil- och straffrättsliga påföljder. Stränga straff kan ådömas även om den avslöjande personen inte själv engagerat sig i transaktionen eller personligen tjänat något på handeln. Offentliggörande Alla upplysningar i rapporter och dokument som Biomet lämnar eller skickar till U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ) och i annan offentlig information från Biomet ska vara fullständiga, ärliga, korrekta, aktuella och förståeliga. Alla Teammedlemmar som är inblandade i Biomets informationsprocess, inklusive högre chefer, är skyldiga att handla så att denna policy främjas. I synnerhet är dessa personer skyldiga att känna till de villkor för offentliggörande som gäller Biomet och är förbjudna att medvetet -7-

11 förvanska, utesluta eller få andra att förvanska eller utesluta materiella fakta om Biomet till andra, inom eller utanför Biomet, inklusive Biomets fristående revisorer. Dessutom har alla Teammedlemmar som har en övervakande roll i Biomets offentliggörandeprocess skyldighet att nitiskt utföra sina förpliktelser. Redovisnings- och revisionsfrågor Alla Teammedlemmar är skyldiga att till Företaget rapportera alla misstänkta fall vad gäller Biomets bokföring, intern redovisningskontroll eller revisionsfrågor som kommer till deras kännedom. Om ett klagomål angående redovisning, intern redovisningskontroll eller revisionsfrågor kommer till en exekutiv chefs eller högre chefs kännedom, antingen genom en anställd eller en tredje part utanför den hemliga och anonyma anmälningsprocessen, är den exekutiva chefen skyldig att rapportera klagomålet direkt till ordföranden i Revisionskommittén. Om ett klagomål angående redovisning, intern redovisningskontroll eller revisionsfrågor kommer till en icke-exekutiv Biometanställds kännedom, ska denna anställda antingen (a) rapportera klagomålet direkt till sin förman eller (b) lämna in klagomålet med hjälp av den avgiftsfria etiklinjen som beskrivs i de reglerna. Reklam och marknadsföring Det är Biomets policy att främja och marknadsföra sina produkter på ett lagligt och riktigt sätt. Även om det är naturligt att vilja visa varje produkt i bästa möjliga ljus, måste Teammedlemmarna vara noga med att ge en korrekt beskrivning av produktens möjligheter och fördelar. Alla säljfrämjande presentationer, inklusive produktpåståenden och jämförelser bör vara noggranna, balanserade, ärliga, objektiva och entydiga. Utöver de lagar som tidigare nämnts i antitrustavsnittet om otillbörlig konkurrens såsom vilseledande påståenden och förpackningar, är också reklam och säljfrämjande åtgärder för Biometprodukter underkastade regler om förhandskontroll. I USA exempelvis får företag inte göra reklam för medicinsk utrustning eller produktindikationer som inte godkänts av U.S. Food and Drug Administration. Dessa regler gäller också all säljpersonal (inklusive distributörer och representanter), som är skyldiga att representera Biomets produkter på ett sätt som överensstämmer med den aktuella märkningen och marknadsgodkännandena. All information som ges till kunder måste vara korrekt och fullständig. Om du är osäker på om ett säljfrämjande är tillåtet, ta kontakt med lämplig regulatorisk enhet eller Biomets juridiska avdelning. Affärer med myndigheter Myndigheter inte bara reglerar Biomets produkter, det händer också att de köper dem. Eftersom myndighetspersoner är skyldiga att följa speciella etiska regler och lagar, måste särskild omsorg tas vid myndighetsupphandlingar. Några centrala förutsättningar för att göra affärer med myndigheter är: (a) noggrant redovisa vilka Biometprodukter som täcks av myndighetskontrakt; -8-

12 (b) inte erbjuda eller acceptera kickbacks, mutor, gåvor, gratifikationer eller någonting annat av värde med avsikt att erhålla fördelaktig behandling av mottagaren (en gåva som är normal i affärssektorn kan uppfattas som muta av en myndighetsperson); (c) inte otillbörligen söka få ut eller skaffa sig hemligstämplad information såsom förseglade anbud från konkurrenter av myndighetspersoner före kontraktsgivningen; och (d) att bara anställa nuvarande och tidigare myndighetspersonal i enlighet med gällande lagar och bestämmelser (samt konsultera Biomets juridiska avdelning och personalavdelningen). INTEGRITET För att förtjäna tillit för oss och våra produkter måste alla på Biomet upprätthålla bolagets integritet genom att vara öppna, ärliga och rättvisa. Affärsgåvor och presenter Att ge gåvor och gratifikationer till en hälsovårdsleverantör som tack för att de använder eller köper Biometprodukter är strängt förbjudet. Gåvor och gratifikationer till vårdgivare måste uppfylla reglerna i Biomet s Global Anti-Corruption Policy, U. S. Fraud and Abuse Compliance Policy (i tillämpliga delar), och lokala uppförandekoder och etikregler om medicinsk utrustning, såsom AdvaMed Code of Ethics och EUCOMED:s riktlinjer om interaktion med hälsovårdspersonal. Som ett ledande företag inom medicinsk utrustning kan Biomet få möjlighet att främja medicinsk praxis och kunskaper om Företagets produkter genom att erbjuda sponsring av seminarier, forskningsstipendier, talararvoden, utbildningstillfällen och liknande. Betalning och ersättning för sådana aktiviteter ska övervägas noga och bör bara göras om det sker i överensstämmelse med Biomets Global Anti-Corruption Policy och U. S. Fraud and Abuse Compliance Policy efter att Biomets avdelning för Compliance granskat det. När Teammedlemmar tar emot gåvor, måste de fråga sig om gåvan är avsedd att påverka affärsbeslut och därigenom skulle kunna äventyra deras förmåga att agera för Biomets bästa. Praktiska test för att bestämma om en gåva är otillbörlig är t.ex. (1) om gåvan orsakar obehag eller en känsla av förpliktelse för givaren eller mottagaren och (2) om handlingen skulle hålla för en offentlig granskning. -9-

13 I de flesta länder inklusive USA är det förbjudet för myndighetsanställda och deras familjer att ta emot artiklar eller förmåner för vilka man inte betalar skäligt marknadspris. Frågor om lämpligheten av affärsgåvor och möjlig feltolkning av dem som mutor, särskilt i länder utanför USA eller transaktioner med myndighetspersoner bör diskuteras med avdelningen för Compliance. Säkerhetspolicy/sekretess Varje Biomet Teammedlem är skyldig att skydda Företagets hemliga information såväl som kunders, patienters, leverantörers, aktieägares, obligationsägares, andra Teammedlemmars och tredje mans information som lämnats till Biomet i förtroende. Även om viss information eventuellt inte regleras juridiskt, ska man vara medveten om att all information som utarbetas eller utbyts till följd av affärsprocessen är Biomets egenutvecklade information och måste behandlas som konfidentiell. Sådan konfidentiell information kan vara prissättning, ekonomiska data, information om forskning och utveckling, marknadsföring och säljprogram, anställningsjournaler, potentiella kontrakt och samarbeten, kunddata och patientinformation. Det innefattar också intern korrespondens, tillsynsrapportering och lösenord och programvara till dator. Material som innehåller hemlig information såsom PM, anteckningsböcker, datadisketter osv bör förvaras på ett säkert sätt och endast visas för behöriga personer. Teammedlemmar bör vara särskilt försiktiga så de inte oavsiktligt avslöjar konfidentiell information genom de ständigt växande elektroniska media, t.ex. e-post, röstbrevlådor eller Internet. Mer information om specifika sekretessfrågor finns i avsnitten om antitrust, insiderhandel och intellektuell egendom. Vidare kan du hitta mer information om Biomets sekretesspolicy, inklusive Biomets europeiska safe harbor-certifiering, på Biomets intranätplats för Compliance. Vidare har varje Teammedlem rätt till sekretess för viss anställningsdokumentation och personlig information. Biomet har i sin tur rätt att få tillgång till all företagsegendom och all kommunikation, register och information som skapats i affärsverksamheten i den utsträckning det är tillåtet enligt landsspecifika sekretess- och dataskyddslagar såsom EU-ländernas tillämpningar av EU-direktivet om dataskydd. Intellektuell egendom Patent, varumärken, upphovsrätt och handelshemligheter, som alla betraktas som intellektuell egendom, är värdefulla tillgångar i Företaget, och alla Teammedlemmar har en moralisk och juridisk skyldighet att skydda dem. Denna skyldighet fortsätter att vara i kraft även om en Teammedlem lämnar Biomets tjänster av vilken anledning som helst. Teammedlemmar som skapar uppfinningar och idéer inom ramarna för sitt arbete för Biomet är skyldiga att överlåta ägandet av dessa till Företaget. Dessa Teammedlemmar är skyldiga att upprätta och underhålla fortlöpande dokumentation, skicka tekniska detaljer över uppfinningen eller idén till Företaget och bevara dem som handelshemligheter eller vara behjälpliga i patentprocessen enligt vad Biomet bestämmer. Biomet respekterar andras intellektuella egendom och inkräktar inte medvetet på giltiga patent, varumärken och rättigheter som innehas av andra. Om en Teammedlem misstänker att ett annat företag inkräktar på ett patent, ett varumärke eller en upphovsrätt som tillhör Biomet, ska Teammedlemmen kontakta Biomets juridiska avdelning.

14 Företagsdokumentation Företagsdokumentation och register är en del av Företagets tillgångar, och Teammedlemmarna ska se till att de är korrekta och säkra. Teammedlemmarna är skyldiga att använda sunda registerhållningsmetoder genom att registrera information korrekt och riktigt och behålla dokumentationen så länge det är nödvändigt för att uppfylla affärsmål och myndighetsbestämmelser. På begäran och uppmaning ska alla Teammedlemmar nitiskt söka i sina filer efter begärda uppgifter. Den ekonomiska redovisningen måste ge en korrekt bild av alla Företagets ekonomiska transaktioner. Inga falska, konstgjorda eller missvisande poster får införas i Företagets bokföring av något som helst skäl. Tillverkningsdokumentationen måste uppfylla interna och externa krav och vara i linje med Företagets strävanden till produktsäkerhet. Kliniska data måste upprätthållas enligt gällande bestämmelser och företagets integritetsstandarder. Intressekonflikt En intressekonflikt föreligger när en Teammedlems personliga intressen eller aktiviteter påverkar eller kommer i vägen för Teammedlemmens utförande av sina uppgifter eller skyldigheter eller lojalitet mot Biomet. Alla Teammedlemmar måste undvika alla personliga eller affärsrelaterade influenser eller relationer som kan påverka deras förmåga att agera för Företagets bästa. Exempel på situationer där Teammedlemmar kan stöta på intressekonflikter är: (a) att rådgöra med eller i någon form tjänstgöra hos en konkurrent, leverantör, distributör eller kund till Företaget ; (b) att direkt eller indirekt äga ett betydande ekonomiskt intresse i en verksamhet som gör eller söker göra affärer med Företaget eller som söker konkurrera med Företaget. Ett betydande ekonomiskt intresse definieras som ett sammanlagt intresse hos en Teammedlem och dennes familj som utgör (1) mer än 5 % av ett bolags utestående värdepapper (eller ägarintresse om det inte är ett aktiebolag) eller (2) mer än 5 % av de totala tillgångarna i ett sådant företag; (c) om familjemedlemmar eller personliga vänner är underentreprenörer, leverantörer eller Teammedlemmar i Företaget; och (d) använda Företagets tillgångar för personlig vinning. Om det existerar något förhållande som kan utgöra eller kan se ut att vara en intressekonflikt, bör Teammedlemmen rådgöra med sin chef för att bedöma om det är ett problem. Om det finns en verklig eller uppfattad intressekonflikt, bör saken hänvisas till avdelningen för Compliance. -11-

15 Obehörig eller felaktig användning av bolagets tillgångar Varje Teammedlem är skyldig att värna om Företagets tillgångar. Företagets egendom såsom kontorsförnödenheter, produktionsutrustning, produkter och byggnader får inte användas till personligt bruk. Allt missbruk eller förskingrande av bolagsmedel, information, utrustning, resurser eller andra tillgångar kan betraktas som kriminellt beteende och medföra allvarliga konsekvenser. Utgifter får inte debiteras Företaget om de inte är avsedda för Biomets affärsverksamhet. Inte heller får Företagets datorer användas som medium för icke godkänd programvara (dvs. piratkopior och olicensierade program). Ansvarsskyldighet för arbetet Teammedlemmarna måste vara medvetna om att deras arbetsinsatser direkt påverkar patienters liv och levebröd. Varje Teammedlem är skyldig att känna till och verkställa de förpliktelser deras arbete ställer på dem. Det betyder att varje individ hålls ansvarig för kvaliteten i det arbete han eller hon utför och för att tillämplig dokumentation är korrekt. Detta krav på personligt ansvar förbjuder t.ex. en Teammedlem att avsluta en process eller produkt utan att ha inspekterat den ordentlig eller att visa upp en annan Teammedlems arbete som om det vore ens eget. Relationer till investerare och media Det är Biomets policy att tillhandahålla korrekt och konsekvent information till allmänheten. För att upprätthålla konsekvens och korrekthet i informationen har det utsetts talespersoner för att svara på alla frågor om företaget. Dessa talespersoner är ansvariga för att offentliggöra information vid lämpliga tidpunkter och för att skydda mot oavsiktligt yppande av konfidentiell information. Förutom de utsedda talespersonerna bör ingen Teammedlem svara på frågor från media eller investerare. Alla frågor från media eller investerare bör omedelbart vidarebefordras till kommunikationsavdelningen eller avdelningen för investerarrelationer eller en tjänsteman på Företaget. -12-

16 RESPEKT FÖR MÄNNISKOR Vi är inriktade på att respektera våra patienters värdighet och liv och det är vi också skyldiga varandra. Hälsa och trygghet Biomet strävar efter att ge alla Teammedlemmar ett ren, trygg och hälsosam arbetsplats. För att uppnå detta mål måste alla Teammedlemmar inse och dela ansvaret att följa alla säkerhetsregler och rutiner, vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda sig själva och sina arbetskamrater och omedelbart anmäla alla osäkra förhållanden, rutiner eller olyckor. Mångfald Biomet respekterar och välkomnar mångfald bland sina Teammedlemmar, kunder, leverantörer, distributörer med flera på den globala marknaden. Biomet har förbundit sig till jämställdhet vid anställning utan hänsyn till ras, färg, tro, religion, nationell härkomst, kön, sexuell läggning, civilstånd, ålder eller handikapp. Uppträdande på arbetsplatsen/trakasserier på arbetsplatsen Ett etiskt uppträdande på jobbet betyder att man behandlar sig själv och andra rättvist och med respekt. Med arbetsplatstrakasserier menas varje ovälkommen eller oönskad uppmärksamhet eller diskriminerande uppträdande på grund av en persons ras, färg, tro, religion, nationella härkomst, kön, sexuella läggning, civilstånd, ålder, handikapp eller någon annan olaglig eller otillbörlig grund. Det kan innefatta verbal, ickeverbal eller fysisk misshandel. Även något som av en person uppfattas som ofarligt kan uppfattas som trakasserier av andra. Biomet förväntar sig att alla Teammedlemmar uppträder på ett sätt som är passande för deras arbetsplats och håller alla arbetsmiljöer fria från trakasserier. (a) Alla har rätt att arbeta i en miljö utan arbetsplatstrakasserier. (b) Biomet förväntar sig att alla Teammedlemmar ska infinna sig till arbetet i ett skick som gör att de kan utföra sina arbetsuppgifter oförsvagade av droger eller alkohol. Användning, innehav, tillverkning, försäljning eller distribution av droger för ickemedicinska ändamål är förbjudet i företagets lokaler eller på arbetet. Om det förekommer trakasserier på arbetsplatsen bör Teammedlemmarna anmäla händelsen så snart som möjligt till sin förman eller till en medarbetare på personalavdelningen. -13-

17 Balans mellan arbete och privatliv för Teammedlemmar Biomet understryker behovet av balans mellan arbete och privatliv. Biomet respekterar sina Teammedlemmars privatliv, men det måste stå klart att personliga intressen och uppfattningar inte får påtvingas andra Teammedlemmar eller Företaget. Biomet uppmuntrar Teammedlemmarna att fritt engagera sig i samhällsfrågor och politiska aktiviteter. Men dessa aktiviteter får dock inte vara hindrande för Teammedlemmens förmåga att sköta sitt arbete och det bör inte framstå som att Företaget på något sätt medverkar i aktiviteten. En Teammedlem får till exempel ställa upp som kandidat i lokala val under förutsättning att valkampanjen och det politiska uppdraget inte står i vägen för arbetet hos Biomet. Ett annat exempel är att en Teammedlem inte får använda företagets medel eller resurser för att ge bidrag till en politisk kandidat. Utveckling för Teammedlemmar Biomet arbetar för att ge alla sina Teammedlemmar möjligheter att växa. Företaget har därför infört personalpraxis och -procedurer som låter Teammedlemmar veta vad som krävs i form av arbetsprestation, få sina arbetsinsatser regelbundet utvärderade och få beslut om behållande av anställning, lön och befordran baserade på meriter och prestation. Biomet har också förbundit sig att utveckla Teammedlemmarnas potential och arbetsinsats genom fortbildning, yrkesorganisationer och aktiviteter. Kommunikation för Teammedlemmar Biomet tror att fritt utbyte av information främjar prestation, teamarbete och förnyelse, och Biomet uppmuntrar alla Teammedlemmar till öppen kommunikation. Vi förväntar oss att Teammedlemmarna för vidare sina idéer och bekymmer. En Teammedlems mest direkta källa för informationsutbyte är hans eller hennes förman. Företagets nyhetsbrev och uppdateringar är andra kommunikationsmedier för Teammedlemmar. Vi förväntar oss att Teammedlemmarna drar nytta av dessa resurser för att hålla sig à jour med företagets aktiviteter samt frågor och angelägenheter som berör Teammedlemmarna personligen eller Biomets affärsverksamhet. Olämpliga personer Vi varken anlitar, skriver kontrakt med eller fakturerar för tjänster beställda eller levererade av personer eller företag som är uteslutna, avstängda, suspenderade eller på annat sätt olämpliga att medverka i statliga hälsovårdsprogram eller som har dömts för brott som är relaterade till ombesörjande av hälsovårdsprodukter eller tjänster. Teammedlemmarna ska genast anmäla till avdelningen för Complaince eller Biomets juridiska avdelning om de blir uteslutna, avstängda, suspenderade eller på annat sätt olämpliga att medverka i statliga hälsovårdsprogram eller om de har dömts för brott som är relaterade till ombesörjande av hälsovårdsprodukter eller tjänster. -14-

18 KVALITETSSTRÄVAN Människors liv är beroende av konsekvent leverans av kvalitetsprodukter och -tjänster. Kvalitet Läkare och patienter i hela världen är beroende av kvaliteten på Biomets produkter. Alla Teammedlemmar måste ständigt sträva efter att förstå behoven hos Biomets kunder och visa vår höga ambitionsnivå genom att leverera produkter och tjänster av allra högsta kvalitet. Produktsäkerhet och kontinuerlig förbättring För att uppnå allra högsta kvalitetsnivå krävs det att Biomets Teammedlemmar koncentrerar sig på kontinuerlig förbättring av sina aktiviteter. Det innefattar att ge mervärde till kunderna genom nya och förbättrade produkter och tjänster, minska på fel och spill, förbättra lyhördheten för kundens behov och förbättra produktivitet och effektivitet i all resursanvändning. Alla Teammedlemmar förväntas därför känna till, förstå och följa sin affärsenhets kvalitetspolicy och praxis. Teammedlemmarna bör också ställa frågor eller påtala oro när det gäller kvalitet till lämpliga personer i ledningen enligt rutinerna i enhetens kvalitetsinstruktion. I strävan efter att producera kvalitetsprodukter har strikta riktlinjer utvecklats för att skydda alla som är inblandade i forskningsprocessen. Inga produkter släpps för kommersiell försäljning eller användning förrän de uppfyller gällande krav på säkerhet och verkan. Biomet övervakar sina produkters effektivitet och försöker svara utan dröjsmål på eventuella produktproblem. -15-

19 SAMHÄLLSANSVAR Som medlem i lokalsamhällen i hela världen har Företaget ansvar att skydda och utveckla sin egen gemenskap. Miljö Som en ansvarskännande samhällsmedlem tror Biomet starkt på att vårda miljön omkring sina anläggningar. Att följa lagstadgade krav är bara en minimistandard, och Företaget har åtagit sig att överträffa lagens krav där det är lämpligt. Alla Teammedlemmar förväntas vara observanta på miljöfrågor och vara med och ta ansvar för att bevara naturresurser och minska utsläpp i luften, i vattnet och på land. Företagets image Biomets rykte och identitet tillhör Företagets mest värdefulla tillgångar. Som en del av att bibehålla och främja företagets image lokalt och globalt tror Biomet på att göra affärer på ett lagligt, moraliskt och etiskt sätt och att dela med sig av sina affärsframgångar. Teammedlemmarna förväntas uppträda på ett sätt som positivt avspeglar Företagets image och uppmuntras att investera sig själva i de samhällen där de bor. Samhällsengagemang Biomet tror på att investera i de samhällen där det är verksamt. Teammedlemmarnas och bolagets medverkan i ideella organisationer, välgörenhetsorganisationer, utbildnings-, medborgar-, kulturoch tjänsteorganisationer uppmuntras. Yrkesorganisationer Biomet tror starkt på branschens samhällsansvar och dess kunskapsbas, och Biomet uppmuntrar bolagets och individers deltagande i yrkesorganisationer och -föreningar. Genom att uppmuntra Teammedlemmar att dela med sig av sina färdigheter och sin sakkunskap i sådana grupper, söker Företaget investera i hälsovårdsbranschens framgång och individens yrkesutveckling. -16-

20 Den politiska processen Biomet strävar efter att vara en ansvarskännande företagsmedborgare i de många värdländer där det bedriver verksamhet. Även om Biomet tror starkt på vikten av att delta i den demokratiska processen, är bidrag från Företagen till politiska kandidater reglerade av vallagar, och det är Företagets policy att inte ge politiska bidrag. Likaledes är det Företagets policy att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser angående lobbyverksamhet eller försök att påverka myndighetspersoner. Myndighetspersoner behöver ofta aktuell och välgrundad information för att fatta sina beslut, och Företaget ger tidvis synpunkter via sina talespersoner på lagstiftning som kan påverka affärsenheternas, Teammedlemmarnas eller kundernas intressen. RAPPORTERINGS- OCH ÅTGÄRDSPROCESS Rapportera en potentiell överträdelse Varje Teammedlem är skyldig att uppträda lagligt och etiskt. Var och en har ansvar att utan dröjsmål anmäla alla brott mot Biomets regler för uppförande och etik, Biomet s Global Anti-Corruption Policy, U.S. Sarbanes-Oxley Act från 2002 och U.S. Fraud and Abuse Policy. Teammedlemmar blir inte utsatta för repressalier för att de anmäler eller lämnar information om potentiella överträdelser utom i de fall de anmälande Teammedlemmarna är ansvariga för överträdelsen, och Företaget förväntar sig att Teammedlemmarna samarbetar fullständigt i en eventuell utredning om potentiell överträdelse. Alla sådana anmälningar hålls om möjligt hemliga. Europeiska Teammedlemmar bör konsultera praxis hos etikhjälplinjen för den europeiska verksamheten för att få mer information om rapportering av uppfyllelsefrågor. Om en Teammedlem behöver riktlinjer om en juridisk eller etisk fråga eller har bevittnat eller har kännedom om en olaglig eller oetisk aktivitet, bör han eller hon rådgöra med sin förman. Om det är obehagligt att vända sig till förmannen eller om svaret är otillfredsställande, bör Teammedlemmarna rådfråga högsta ledningen, Biomets juridiska avdelning, avdelningen för Compliance och/eller personalavdelningen. Deras telefonnummer finns i ditt Företags telefonkatalog. Om en medarbetare vid avdelningen för Compliance är inblandad i den påstådda överträdelsen, bör Teammedlemmen rapportera beteendet till juridiska avdelningen. Om den juridiska avdelningen är inblandad i den påstådda överträdelsen, bör Teammedlemmen rapportera beteendet till avdelningen för Compliance. Om både juridiska avdelningen och avdelningen för Compliance är inblandade och ärendet inte kan hänvisas någon annanstans, bör anmälan göras till verkställande direktören. -17-

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal 1 (5) Syfte med policyn och tillämplighet Syftet med uppförandekoden är att tydligt och enkelt beskriva hur vi som medarbetare och ambassadörer för Svenska Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot

Läs mer

Vanliga frågor om Staples EthicsLink.

Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Introduktion Syftet med detta dokument är att informera Staples medarbetare om företagets hjälptelefon, känd som Staples EthicsLink" (Staples etiklänk), för etik och

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer