REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK"

Transkript

1 REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE... 3 EKONOMISKA UPPGÖRELSER MED VÅRDGIVARE... 3 LAGAR FÖR MEDICINSK UTRUSTNING... 4 ANTITRUST... 5 ANTI-KICKBACK, MUTOR, KORRUPTION... 6 MILJÖ... 6 INSIDERHANDEL... 6 OFFENTLIGGÖRANDE... 7 REDOVISNINGS- OCH REVISIONSÄRENDEN... 8 ANNONSERING OCH MARKNADSFÖRING... 8 AFFÄRER MED MYNDIGHETER... 8 INTEGRITET AFFÄRSGÅVOR OCH PRESENTER... 9 SÄKERHETSPOLICY/SEKRETESS INTELLEKTUELL EGENDOM FÖRETAGSDOKUMENTATION INTRESSEKONFLIKT OBEHÖRIG ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV BOLAGETS TILLGÅNGAR ANSVARSSKYLDIGHET FÖR ARBETET RELATIONER TILL INVESTERARE OCH MEDIA RESPEKT FÖR MÄNNISKOR HÄLSA OCH TRYGGHET MÅNGFALD UPPFÖRANDE PÅ ARBETSPLATSEN/TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV FÖR TEAMMEDLEMMAR 13 UTVECKLING FÖR TEAMMEDLEMMAR KOMMUNIKATION FÖR TEAMMEDLEMMAR OLÄMPLIGA PERSONER KVALITETSSTRÄVAN KVALITET PRODUKTSÄKERHET OCH KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING i

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING, forts. SAMHÄLLSANSVAR MILJÖ FÖRETAGETS IMAGE SAMHÄLLSENGAGEMANG YRKESORGANISATIONER DEN POLITISKA PROCESSEN RAPPORTERINGS- OCH ÅTGÄRDSPROCESS RAPPORTERA EN POTENTIELL ÖVERTRÄDELSE SKYDD FÖR PERSONER SOM RAPPORTERAR MISSTÄNKT BETEENDE UNDERSÖKNINGAR OCH KORRIGERANDE ÅTGÄRDER ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH ÄNDRINGAR RESPONS OCH DISCIPLINÅTGÄRDER FÖR ETISKA ÖVERTRÄDELSER 18 ii

4 OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR Det är av fundamental betydelse att du som medlem i Teamet känner till och stöder de grundläggande principerna för hur Biomet bedriver sin affärsverksamhet. Vår filosofi är att Biomet och dess Teammedlemmar ska respektera alla gällande lagar och föreskrifter, efterleva högsta möjliga etiska standard och agera som ansvariga samhällsmedlemmar där vi verkar. Dessa regler har tagits fram för att hjälpa dig att förstå och efterleva dessa principer. De understryker flera specifika policyer och lagar som vi måste vara medvetna om under utövandet av våra affärsaktiviteter. Vi förväntar oss inte att du ska bli expert på juridik efter att ha läst dessa regler. De exempel som ingår här beskriver inte alla omständigheter där en policy eller lag gäller. Men vi förväntar oss att du följer dessa regler och är medveten om vissa lagar och föreskrifter och kan identifiera känsliga frågor. Viktigast av allt är att vi förväntar oss att du ber om råd vid behov. Kom ihåg att det alltid är bättre att fråga först om du är osäker angående ett särskilt tillvägagångssätt. Avsikten med reglerna är att ange huvuddragen för god affärssed och rutiner för hantering av problem och frågeställningar. Ta god tid på dig för att läsa igenom och tillgodogöra dig innehållet. Genom att respektera dessa principer är du med och stärker Biomets goda rykte om utmärkt kompetens och kvalitet. Jeffrey R. Binder Styrelseordförande och verkställande direktör -1-

5 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING Företagsetik är tillämpningen av våra gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar definierar vad vi är och vad vi kan förvänta oss av varandra. Dessa regler för uppförande och etik gäller all personal inom Biomet, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans Biomet eller Företaget ), inklusive teammedlemmar och styrelsemedlemmar (tillsammans Teammedlemmar ). Biomet förväntar sig även att deras affärspartners ska efterleva de generella principer som anges i dessa regler. Reglerna definierar fem breda värdegrunder som skapar Biomets affärspraxis: (a) Lagliga/Uppfyllelserelaterade skyldigheter - Biomet ska respektera alla gällande lagar och föreskrifter inom alla sina globala verksamheter. För alla inom Biomet betyder det att följa både lagens bokstav och anda (dvs. att göra vad som är etiskt korrekt, även när lagen inte är specifik). (b) Integritet Långsiktiga, förtroendefulla affärsrelationer byggs upp genom att vara ärlig, öppen och rättvis. Vi lovar att upprätthålla högsta möjliga professionella standard och vi håller våra löften. (c) Respekt för människor Våra enastående Teammedlemmar är nyckeln till Biomets höga standard. Alla utgör en del av företagsteamet och dess framgångar och var och en av oss förtjänar att bli behandlad med värdighet och respekt. (d) Kvalitetstänkande Biomets kvalitetstänkande karaktäriseras av det konsekventa sätt som våra produkter förbättrar livskvaliteten över hela världen, varje timme, varje dag. Alla inom Biomet måste eftersträva högsta möjliga kvalitetsstandard och kontinuerligt arbeta med att förbättra den. (e) Samhällsansvar - Biomet har en skyldighet att bry sig om den fysiska och sociala miljön både inom och runt omkring företaget. Varje individ vid Biomet uppmuntras att vara en ansvarig samhällsmedlem både ifråga om företagets tillgångar och de samhällen vi lever i. Utöver att understryka Biomets gemensamma värderingar är avsikten med reglerna att definiera individens och företagets ansvar. Varje Teammedlem måste förstå att han eller hon är ansvarig för sina egna handlingar. Ingen har rätt att tvinga en annan Teammedlem att bryta mot dessa regler och alla försök att direkt eller indirekt försöka påverka någon annan till regelbrott, är ett regelbrott i sig självt. Potentiella regelbrott kommer att undersökas och lämpliga åtgärder vidtas. Personer i ledande roller sätter mönstret för andra Teammedlemmar och är ofta ansvariga för att styra sina underlydandes handlingar. Biomet kräver att alla Teammedlemmar, inklusive chefer, känner till och förstår dessa regler såsom de gäller för Teammedlemmen eller chefen personligen och för andra under hans eller hennes uppsikt. -2-

6 I enlighet med Sektion 406 i U.S. Sarbanes-Oxley Act 2002 med efterföljande bestämmelser ska dessa regler även utgöra den etiska koden för vår verkställande direktör, finansansvarig, redovisningsansvarig eller revisor, eller personer med liknande uppdrag ( ansvariga chefer ). Det bör noteras att dessa regler har utarbetats för att beskriva huvuddragen hos de juridiska och etiska principer som gäller för Biomet. Det är inte en komplett lista över de juridiska eller etiska frågor som du kan stöta på under din affärsverksamhet, och därför måste dessa regler användas med sunt förnuft och gott omdöme. Om du är osäker eller har en specifik fråga angående god affärssed, bör du kontakta din förman, någon inom ledningen, Biomets juridiska avdelning eller avdelningen för Compliance. LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER Framgång på den globala marknaden är beroende av att varje individ är medveten om lokala eller regionala lagstadgade krav och föreskrifter som reglerar hans eller hennes arbete. Uppfyllelse Lagar och föreskrifter finns överallt inom hälsoindustrin och de påverkar i princip alla funktionsområden inom Biomets affärsverksamhet. Oavsett vilket arbete du utför eller vilket land du bor i, finns det lagstadgade, regulatoriska och etiska regler som man måste ta hänsyn till och respektera. Biomet strävar efter att vara en god affärsmedborgare i varje land och samhälle där vi bedriver verksamhet och ska respektera alla gällande lagar och föreskrifter. Som individer måste varje Teammedlem sträva efter att vara medveten om och förstå internationella, nationella, regionala och lokala lagar såväl som affärskrav och praxis som påverkar deras affärsenhet och ansvarsområde. Att åsidosätta eller medvetet ignorera lagar tolereras inte och kan leda till disciplinära åtgärder. Medvetet ignorerande uppstår när fakta som framkommit i en situation har gjort Teammedlemmen medveten om att olagligt uppträdande troligen förekommer, och Teammedlemmen väljer att ignorera fakta och underlåter att meddela detta till behörig Biometpersonal. Brott mot inhemska eller utländska lagar och bestämmelser kan medföra civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar både för individen och för Biomet. Det ligger därför i allas intresse att känna till och respektera Biomets lagliga förpliktelser. Ekonomiska uppgörelser med vårdgivare Det är viktigt för Biomets framgång att ha starka arbetsrelationer med läkare och andra vårdgivare. Dessa leverantörer är inte bara våra kunder, utan de testar också våra produktidéer, ger oss kunskap om de patienter som behöver våra produkter och hjälper oss utbilda andra leverantörer i hur man använder våra produkter tryggt och effektivt.

7 Många Teammedlemmar har ett omfattande samspel med vårdgivare i produktdesignteam, tränings- och utbildningsprogram och forskningsprojekt m.m. Även om dessa kontakter är livsviktiga för Biomet, måste vi komma ihåg att de uppgörelser vi träffar med vårdgivare är noggrant reglerade av myndigheterna, särskilt i USA, där det finns en omfattande lagreglering av ekonomiska förbindelser som påverkar användningen av produkter som täcks av Medicare och andra nationella hälsovårdsprogram. Dessa lagar har utformats för att tillse att konsumenterna köper produkter på grund av kvalitet, pris och patientbehov och inte tack vare att en tillverkare eller distributör förser dem med otillbörlig ekonomisk stimulans. Betydande straff kan ådömas Biomet, Teammedlemmar och leverantörer för brott mot lagar om hälsovårdsbedrägeri och missbruk, t.ex. fängelse, civilrättsliga eller straffrättsliga viten samt uteslutande ur statliga hälsovårdsprogram. Biomets policy vad gäller ekonomiska uppgörelser med vårdgivare kan formuleras i två allmänna regler: x För det första: du får inte villkora en ekonomisk uppgörelse eller tillhandahålla gratisprodukter, tjänster eller stipendier i utbyte mot en uttrycklig eller indirekt överenskommelse att använda, köpa, beställa eller rekommendera Biomets produkter, eller som belöning till en kund som gör stora inköp. x För det andra: betalningar till vårdgivare får bara göras för (1) återbetalning i god tro eller godkänd prisnedsättning eller rabatt, (2) legitim välgörenhetsdonation, (3) tillstyrkt forsknings- eller utbildningsstipendium, eller (4) tillhandahållande av tjänster för vilka det finns ett legitimt affärsbehov och ett skriftligt avtal som sörjer för skälig marknadsmässig ersättning och godkänns i förväg i enlighet med Biomets normala verksamhetsrutiner. Eftersom lagarna på detta område är tämligen komplicerade, finns det detaljerade riktlinjer om uppfyllelse i Biomets Global Anti-Corruption Policy och i tillämpliga fall Biomets U.S. Fraud and Abuse Compliance Policy, som båda är tillgängliga på webbplatsen om uppfyllelse i Biomets intranät. Strikt fasthållande vid policyer, lagar om hälsovårdsbedrägeri och missbruk och de statliga hälsovårdsprogrammens regler krävs vid alla ekonomiska uppgörelser med vårdgivare. Teammedlemmarna är skyldiga att rapportera misstänkta överträdelser enligt de rutiner som beskrivs i denna kod. Lagar för medicinsk utrustning Eftersom de lagar och bestämmelser som påverkar tillverkning och försäljning av medicinska apparater är tämligen olika, måste alla Teammedlemmar vara medvetna om de lagar och bestämmelser som påverkar just hans eller hennes skyldigheter. Således måste Teammedlemmar inom tillverkning känna till och arbeta i överensstämmelse med branschregler och kvalitetsstandarder; Teammedlemmar inom forskning måste känna till och hålla fast vid standarder för laboratoriepraxis; Teammedlemmar inom marknadsföring måste hålla sig till de lagstadgade begränsningar som finns för säljbefrämjande av produkter osv. Lagar för medicinska apparater kräver också att många avdelningar och affärsenheter håller korrekta och fullständiga register. Det är varje Teammedlem skyldighet att känna till hur dessa krav inverkar på just hans eller hennes arbete och att se till att dokumentationen är fullständig och korrekt. -4-

8 Dessutom tillhandahåller varje affärsenhet inom Företaget instruktioner till Teammedlemmarna om lämpliga rutiner för rapportering av alla ogynnsamma händelser som är relaterade till Företagets produkter. Antitrust Antitrustlagarna är till för att upprätthålla och gynna rättvis och ärlig konkurrens inom det fria företagandet. För att uppnå detta mål är formuleringarna i dessa lagar medvetet vida och förbjuder sådana aktiviteter som orättvisa konkurrensmetoder och handelsbegränsande avtal. Dessa formuleringar ger laguppehållande myndigheter rätt att granska många olika affärsaktiviteter och bedöma deras effekt på konkurrensen. Det är Biomets policy att strikt hålla sig till alla tillämpliga antitrustlagar i sin globala verksamhet. Antitrust- och konkurrenslagar kan vara mycket tekniska och variera mellan olika länder. Följande principer ger dock en användbar sammanfattning av situationer med antitrust-aspekter som Teammedlemmar kan stöta på. För specifika frågor eller tolkningar av antitrustlagar, kontakta någon person i ledningen för din affärsenhet eller Biomets juridiska avdelning. (a) Relationer med konkurrenter. Diskussioner med konkurrenter om prissättning, anbud, rabatter, säljstöd, vinster, kostnader, material, köpvillkor och bestämmelser, provisioner, produktionsplaner och inventarier ska helt undvikas. Avtal med konkurrenter att fördela kunder, dela upp områden eller begränsa produktion eller förnyelse är också strängt förbjudet. Biomet bestämmer självständigt priser och köpvillkor för sina produkter, och allt informationsutbyte med konkurrenter som kan kasta tvivel på detta måste undvikas. Oavsett om diskussionen gäller Biomet eller konkurrenternas produkter eller hur oskyldigt eller informellt samtalet än är, kan ett sådant informationsutbyte uppfattas som försök att begränsa konkurrensen. Det är dock inget fel i att samla information av detta slag som är allmänt tillgänglig på marknaden. (b) Handelsorganisationer. Möten i handelsorganisationer skapar antitrustrisker eftersom de innebär kontakt med konkurrenter. Följaktligen fingranskas dessa möten kontinuerligt av myndigheterna. Om du som Teammedlem i Biomet stöter på formella eller informella diskussioner om prissättning, köpvillkor (eller andra bestämmelser som gäller varuförsäljning), vägran att sälja till en kund eller andra förbjudna samtalsämnen, gå genast därifrån och uppmärksamma Biomets juridiska avdelning om saken. Dessutom måste den juridiska avdelningen rådfrågas varje gång en handels- eller branschstandard ska införas, eftersom utarbetandet av sådana standarder kan leda till antitrustproblem. (c) Relationer med kunder. Generellt sett har inte företag rätt att särbehandla kunder, varken positivt eller negativt. Biomet är fritt att välja sina egna kunder; men avslutanden av kundförhållanden och vägran att sälja leder ofta till verkliga eller påstådda antitrustöverträdelser. Ta alltid kontakt med lämplig ledningsnivå och Biomets juridiska avdelning innan du avslutar ett kundförhållande. Under vissa förhållanden kan det också vara olagligt av Biomet att kräva att en köpare köper en annan produkt för att få köpa den önskade produkten (kopplingsförbehåll, "tying"). Kontakta Biomets juridiska avdelning innan du genomför ett sådant arrangemang. -5-

9 (d) Relationer med Leverantörer. Enligt Biomets policy är det förbjudet att göra köp från en leverantör beroende av att leverantören förbinder sig att göra inköp från Biomet. Sådana köp kan bryta mot antitrustlagarna om leverantören blir tvingad att göra köpet som ett villkor för att få eller behålla kontot. (e) Illojal konkurrens. Illojala konkurrensmetoder och vilseledande handlingar eller praxis är förbjudna. Exempel på detta är falska eller vilseledande uttalanden eller jämförelser om Biomets produkter, falskt förklenande av en konkurrent eller deras produkter, att göra produktanspråk utan underbyggande fakta och att visa upp sin egen produkt som om det vore en annans, t.ex. genom att simulera en konkurrents förpackning eller varumärken. Anti-kickback, mutor, korruption Biomet har förbundit sig att följa lagstiftningen mot mutor, kickback och korruption i alla länder där vi har verksamhet. I de flesta länder inklusive USA är det olagligt att tillhandahålla, erbjuda eller acceptera en kickback eller muta. En kickback eller muta kan definieras som varje betalning, avgift, kommission, kredit, gåva, gratifikation, rabatt, värdesak eller kompensation av något slag som ges direkt eller indirekt och som åtminstone delvis har som syfte att på ett otillbörligt sätt erhålla eller belöna fördelaktig behandling i en affärstransaktion. Biomets policy vad gäller kickback och mutor är helt klar Biomet tillhandahåller inte sådana, erbjuder eller accepterar inga sådana, och tolererar inte dem som gör det. Dessutom innehåller U.S. Foreign Corrupt Practices Act (lagen om korruption i utlandet) särskilda regler om att göra affärer med utländska myndighetspersoner. Enligt denna lag får ett företag (och dess högre chefer, ombud, tjänstemän och anställda) inte betala, erbjuda sig eller lova att betala (oavsett om betalning sker eller inte) eller ge någonting av värde direkt eller indirekt till en myndighetsperson för att vara Biomet behjälplig med att erhålla eller bibehålla en otillbörlig affärsförmån, oavsett om någon förmån mottas eller inte. Detta inkluderar alla betalningar till yrkesverksamma i hälsovården, som i många länder betraktas som myndighetspersoner eftersom de är betalda eller arvoderade av ett offentligt finansierat hälsovårdssystem eller försäkringsbolag. I detta hänseende bör Teammedlemmarna känna till Biomets Global Anti-Corruption Policy och i tillämpliga fall dess U.S. Fraud and Abuse Compliance Policy. Dessa Policyer är tillgängliga på Biomets intranät. Miljö Det är Biomets policy att minimera dess negativa påverkan på miljön. Varje anläggning och Teammedlem måste följa alla tillämpliga miljölagar inklusive lagar om luftutsläpp, vattenrening och avfallshantering. Alla anläggningar måste till exempel inneha korrekt fungerande kontrollutrustning och rutiner för giftkontroll och måste på uppmaning kunna lägga fram tillbörlig dokumentation till myndigheterna korrekt och utan dröjsmål. -6-

10 Insiderhandel Företaget skall under verksamhetens gång meddela hur verksamheten utvecklas "materiellt". Denna väsentliga information inkluderar bland annat potentiella förvärv, intäkter, nya produkter eller upptäckter, produktgodkännanden, större ledningsförändringar, kommande rättsprocesser eller rättegångar och samgåenden. Denna information kallas väsentlig eftersom det är information som en investerare skulle betrakta som viktig när det gäller att fatta beslut om att köpa, sälja eller behålla Biomet-aktier eller aktier från konkurrenterna. Vid lämpliga tidpunkter ges sådana meddelanden via offentliga kanaler, t.ex. som pressmeddelanden, för att försäkra att informationen når alla investerare på jämlik basis. Innan det offentliga tillkännagivandet görs, kan det hända att vissa Teammedlemmar har kännedom om hemlig eller "inside" information. Det spelar ingen roll om Teammedlemmen har fått denna kännedom direkt eller indirekt. Teammedlemmarna måste utöva den allra största försiktighet när de hanterar detta slags materiell insiderinformation för att undvika juridiska och etiska regelbrott. (a) Aktielagstiftningen förbjuder Teammedlemmar att handla med värdepapper på grundval av icke offentlig (inside) materiell information så länge den inte är offentlig. Om du har frågor om huruvida den information du har är materiell eller om den har offentliggjorts, ta kontakt med Biomets juridiska avdelning innan du köper eller säljer värdepapper. (b) Att handla med sälj- och köpoptioner i ett företags aktier är av särskilt intresse. Tillsynsmyndigheterna kan på grund av oro för insiderinformation vara mycket misstänksamma mot Teammedlemmar som köper säljoptioner och säljer köpoptioner i Biomet-aktier. Dessutom gör handel med optioner i Biomet-aktier att det uppstår en fråga om intressekonflikt eftersom Teammedlemmen, som har lojalitetsplikt gentemot Företaget, kommer att tjäna på en framtida nedgång i Företagets aktiekurs. Biomets policy förbjuder Teammedlemmar att handla med sälj- och köpoptioner i Biometaktier. (c) Det är också förbjudet för Teammedlemmar att avslöja hemlig information till någon utanför Företaget. Sådana "tips" kan resultera i att vänner, släktingar eller andra handlar värdepapper på grundval av insiderinformation, vilket också är förbjudet enligt lag. Den som bryter mot värdepapperslagstiftningen blir föremål för stränga civil- och straffrättsliga påföljder. Stränga straff kan ådömas även om den avslöjande personen inte själv engagerat sig i transaktionen eller personligen tjänat något på handeln. Offentliggörande Alla upplysningar i rapporter och dokument som Biomet lämnar eller skickar till U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ) och i annan offentlig information från Biomet ska vara fullständiga, ärliga, korrekta, aktuella och förståeliga. Alla Teammedlemmar som är inblandade i Biomets informationsprocess, inklusive högre chefer, är skyldiga att handla så att denna policy främjas. I synnerhet är dessa personer skyldiga att känna till de villkor för offentliggörande som gäller Biomet och är förbjudna att medvetet -7-

11 förvanska, utesluta eller få andra att förvanska eller utesluta materiella fakta om Biomet till andra, inom eller utanför Biomet, inklusive Biomets fristående revisorer. Dessutom har alla Teammedlemmar som har en övervakande roll i Biomets offentliggörandeprocess skyldighet att nitiskt utföra sina förpliktelser. Redovisnings- och revisionsfrågor Alla Teammedlemmar är skyldiga att till Företaget rapportera alla misstänkta fall vad gäller Biomets bokföring, intern redovisningskontroll eller revisionsfrågor som kommer till deras kännedom. Om ett klagomål angående redovisning, intern redovisningskontroll eller revisionsfrågor kommer till en exekutiv chefs eller högre chefs kännedom, antingen genom en anställd eller en tredje part utanför den hemliga och anonyma anmälningsprocessen, är den exekutiva chefen skyldig att rapportera klagomålet direkt till ordföranden i Revisionskommittén. Om ett klagomål angående redovisning, intern redovisningskontroll eller revisionsfrågor kommer till en icke-exekutiv Biometanställds kännedom, ska denna anställda antingen (a) rapportera klagomålet direkt till sin förman eller (b) lämna in klagomålet med hjälp av den avgiftsfria etiklinjen som beskrivs i de reglerna. Reklam och marknadsföring Det är Biomets policy att främja och marknadsföra sina produkter på ett lagligt och riktigt sätt. Även om det är naturligt att vilja visa varje produkt i bästa möjliga ljus, måste Teammedlemmarna vara noga med att ge en korrekt beskrivning av produktens möjligheter och fördelar. Alla säljfrämjande presentationer, inklusive produktpåståenden och jämförelser bör vara noggranna, balanserade, ärliga, objektiva och entydiga. Utöver de lagar som tidigare nämnts i antitrustavsnittet om otillbörlig konkurrens såsom vilseledande påståenden och förpackningar, är också reklam och säljfrämjande åtgärder för Biometprodukter underkastade regler om förhandskontroll. I USA exempelvis får företag inte göra reklam för medicinsk utrustning eller produktindikationer som inte godkänts av U.S. Food and Drug Administration. Dessa regler gäller också all säljpersonal (inklusive distributörer och representanter), som är skyldiga att representera Biomets produkter på ett sätt som överensstämmer med den aktuella märkningen och marknadsgodkännandena. All information som ges till kunder måste vara korrekt och fullständig. Om du är osäker på om ett säljfrämjande är tillåtet, ta kontakt med lämplig regulatorisk enhet eller Biomets juridiska avdelning. Affärer med myndigheter Myndigheter inte bara reglerar Biomets produkter, det händer också att de köper dem. Eftersom myndighetspersoner är skyldiga att följa speciella etiska regler och lagar, måste särskild omsorg tas vid myndighetsupphandlingar. Några centrala förutsättningar för att göra affärer med myndigheter är: (a) noggrant redovisa vilka Biometprodukter som täcks av myndighetskontrakt; -8-

12 (b) inte erbjuda eller acceptera kickbacks, mutor, gåvor, gratifikationer eller någonting annat av värde med avsikt att erhålla fördelaktig behandling av mottagaren (en gåva som är normal i affärssektorn kan uppfattas som muta av en myndighetsperson); (c) inte otillbörligen söka få ut eller skaffa sig hemligstämplad information såsom förseglade anbud från konkurrenter av myndighetspersoner före kontraktsgivningen; och (d) att bara anställa nuvarande och tidigare myndighetspersonal i enlighet med gällande lagar och bestämmelser (samt konsultera Biomets juridiska avdelning och personalavdelningen). INTEGRITET För att förtjäna tillit för oss och våra produkter måste alla på Biomet upprätthålla bolagets integritet genom att vara öppna, ärliga och rättvisa. Affärsgåvor och presenter Att ge gåvor och gratifikationer till en hälsovårdsleverantör som tack för att de använder eller köper Biometprodukter är strängt förbjudet. Gåvor och gratifikationer till vårdgivare måste uppfylla reglerna i Biomet s Global Anti-Corruption Policy, U. S. Fraud and Abuse Compliance Policy (i tillämpliga delar), och lokala uppförandekoder och etikregler om medicinsk utrustning, såsom AdvaMed Code of Ethics och EUCOMED:s riktlinjer om interaktion med hälsovårdspersonal. Som ett ledande företag inom medicinsk utrustning kan Biomet få möjlighet att främja medicinsk praxis och kunskaper om Företagets produkter genom att erbjuda sponsring av seminarier, forskningsstipendier, talararvoden, utbildningstillfällen och liknande. Betalning och ersättning för sådana aktiviteter ska övervägas noga och bör bara göras om det sker i överensstämmelse med Biomets Global Anti-Corruption Policy och U. S. Fraud and Abuse Compliance Policy efter att Biomets avdelning för Compliance granskat det. När Teammedlemmar tar emot gåvor, måste de fråga sig om gåvan är avsedd att påverka affärsbeslut och därigenom skulle kunna äventyra deras förmåga att agera för Biomets bästa. Praktiska test för att bestämma om en gåva är otillbörlig är t.ex. (1) om gåvan orsakar obehag eller en känsla av förpliktelse för givaren eller mottagaren och (2) om handlingen skulle hålla för en offentlig granskning. -9-

13 I de flesta länder inklusive USA är det förbjudet för myndighetsanställda och deras familjer att ta emot artiklar eller förmåner för vilka man inte betalar skäligt marknadspris. Frågor om lämpligheten av affärsgåvor och möjlig feltolkning av dem som mutor, särskilt i länder utanför USA eller transaktioner med myndighetspersoner bör diskuteras med avdelningen för Compliance. Säkerhetspolicy/sekretess Varje Biomet Teammedlem är skyldig att skydda Företagets hemliga information såväl som kunders, patienters, leverantörers, aktieägares, obligationsägares, andra Teammedlemmars och tredje mans information som lämnats till Biomet i förtroende. Även om viss information eventuellt inte regleras juridiskt, ska man vara medveten om att all information som utarbetas eller utbyts till följd av affärsprocessen är Biomets egenutvecklade information och måste behandlas som konfidentiell. Sådan konfidentiell information kan vara prissättning, ekonomiska data, information om forskning och utveckling, marknadsföring och säljprogram, anställningsjournaler, potentiella kontrakt och samarbeten, kunddata och patientinformation. Det innefattar också intern korrespondens, tillsynsrapportering och lösenord och programvara till dator. Material som innehåller hemlig information såsom PM, anteckningsböcker, datadisketter osv bör förvaras på ett säkert sätt och endast visas för behöriga personer. Teammedlemmar bör vara särskilt försiktiga så de inte oavsiktligt avslöjar konfidentiell information genom de ständigt växande elektroniska media, t.ex. e-post, röstbrevlådor eller Internet. Mer information om specifika sekretessfrågor finns i avsnitten om antitrust, insiderhandel och intellektuell egendom. Vidare kan du hitta mer information om Biomets sekretesspolicy, inklusive Biomets europeiska safe harbor-certifiering, på Biomets intranätplats för Compliance. Vidare har varje Teammedlem rätt till sekretess för viss anställningsdokumentation och personlig information. Biomet har i sin tur rätt att få tillgång till all företagsegendom och all kommunikation, register och information som skapats i affärsverksamheten i den utsträckning det är tillåtet enligt landsspecifika sekretess- och dataskyddslagar såsom EU-ländernas tillämpningar av EU-direktivet om dataskydd. Intellektuell egendom Patent, varumärken, upphovsrätt och handelshemligheter, som alla betraktas som intellektuell egendom, är värdefulla tillgångar i Företaget, och alla Teammedlemmar har en moralisk och juridisk skyldighet att skydda dem. Denna skyldighet fortsätter att vara i kraft även om en Teammedlem lämnar Biomets tjänster av vilken anledning som helst. Teammedlemmar som skapar uppfinningar och idéer inom ramarna för sitt arbete för Biomet är skyldiga att överlåta ägandet av dessa till Företaget. Dessa Teammedlemmar är skyldiga att upprätta och underhålla fortlöpande dokumentation, skicka tekniska detaljer över uppfinningen eller idén till Företaget och bevara dem som handelshemligheter eller vara behjälpliga i patentprocessen enligt vad Biomet bestämmer. Biomet respekterar andras intellektuella egendom och inkräktar inte medvetet på giltiga patent, varumärken och rättigheter som innehas av andra. Om en Teammedlem misstänker att ett annat företag inkräktar på ett patent, ett varumärke eller en upphovsrätt som tillhör Biomet, ska Teammedlemmen kontakta Biomets juridiska avdelning.

14 Företagsdokumentation Företagsdokumentation och register är en del av Företagets tillgångar, och Teammedlemmarna ska se till att de är korrekta och säkra. Teammedlemmarna är skyldiga att använda sunda registerhållningsmetoder genom att registrera information korrekt och riktigt och behålla dokumentationen så länge det är nödvändigt för att uppfylla affärsmål och myndighetsbestämmelser. På begäran och uppmaning ska alla Teammedlemmar nitiskt söka i sina filer efter begärda uppgifter. Den ekonomiska redovisningen måste ge en korrekt bild av alla Företagets ekonomiska transaktioner. Inga falska, konstgjorda eller missvisande poster får införas i Företagets bokföring av något som helst skäl. Tillverkningsdokumentationen måste uppfylla interna och externa krav och vara i linje med Företagets strävanden till produktsäkerhet. Kliniska data måste upprätthållas enligt gällande bestämmelser och företagets integritetsstandarder. Intressekonflikt En intressekonflikt föreligger när en Teammedlems personliga intressen eller aktiviteter påverkar eller kommer i vägen för Teammedlemmens utförande av sina uppgifter eller skyldigheter eller lojalitet mot Biomet. Alla Teammedlemmar måste undvika alla personliga eller affärsrelaterade influenser eller relationer som kan påverka deras förmåga att agera för Företagets bästa. Exempel på situationer där Teammedlemmar kan stöta på intressekonflikter är: (a) att rådgöra med eller i någon form tjänstgöra hos en konkurrent, leverantör, distributör eller kund till Företaget ; (b) att direkt eller indirekt äga ett betydande ekonomiskt intresse i en verksamhet som gör eller söker göra affärer med Företaget eller som söker konkurrera med Företaget. Ett betydande ekonomiskt intresse definieras som ett sammanlagt intresse hos en Teammedlem och dennes familj som utgör (1) mer än 5 % av ett bolags utestående värdepapper (eller ägarintresse om det inte är ett aktiebolag) eller (2) mer än 5 % av de totala tillgångarna i ett sådant företag; (c) om familjemedlemmar eller personliga vänner är underentreprenörer, leverantörer eller Teammedlemmar i Företaget; och (d) använda Företagets tillgångar för personlig vinning. Om det existerar något förhållande som kan utgöra eller kan se ut att vara en intressekonflikt, bör Teammedlemmen rådgöra med sin chef för att bedöma om det är ett problem. Om det finns en verklig eller uppfattad intressekonflikt, bör saken hänvisas till avdelningen för Compliance. -11-

15 Obehörig eller felaktig användning av bolagets tillgångar Varje Teammedlem är skyldig att värna om Företagets tillgångar. Företagets egendom såsom kontorsförnödenheter, produktionsutrustning, produkter och byggnader får inte användas till personligt bruk. Allt missbruk eller förskingrande av bolagsmedel, information, utrustning, resurser eller andra tillgångar kan betraktas som kriminellt beteende och medföra allvarliga konsekvenser. Utgifter får inte debiteras Företaget om de inte är avsedda för Biomets affärsverksamhet. Inte heller får Företagets datorer användas som medium för icke godkänd programvara (dvs. piratkopior och olicensierade program). Ansvarsskyldighet för arbetet Teammedlemmarna måste vara medvetna om att deras arbetsinsatser direkt påverkar patienters liv och levebröd. Varje Teammedlem är skyldig att känna till och verkställa de förpliktelser deras arbete ställer på dem. Det betyder att varje individ hålls ansvarig för kvaliteten i det arbete han eller hon utför och för att tillämplig dokumentation är korrekt. Detta krav på personligt ansvar förbjuder t.ex. en Teammedlem att avsluta en process eller produkt utan att ha inspekterat den ordentlig eller att visa upp en annan Teammedlems arbete som om det vore ens eget. Relationer till investerare och media Det är Biomets policy att tillhandahålla korrekt och konsekvent information till allmänheten. För att upprätthålla konsekvens och korrekthet i informationen har det utsetts talespersoner för att svara på alla frågor om företaget. Dessa talespersoner är ansvariga för att offentliggöra information vid lämpliga tidpunkter och för att skydda mot oavsiktligt yppande av konfidentiell information. Förutom de utsedda talespersonerna bör ingen Teammedlem svara på frågor från media eller investerare. Alla frågor från media eller investerare bör omedelbart vidarebefordras till kommunikationsavdelningen eller avdelningen för investerarrelationer eller en tjänsteman på Företaget. -12-

16 RESPEKT FÖR MÄNNISKOR Vi är inriktade på att respektera våra patienters värdighet och liv och det är vi också skyldiga varandra. Hälsa och trygghet Biomet strävar efter att ge alla Teammedlemmar ett ren, trygg och hälsosam arbetsplats. För att uppnå detta mål måste alla Teammedlemmar inse och dela ansvaret att följa alla säkerhetsregler och rutiner, vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda sig själva och sina arbetskamrater och omedelbart anmäla alla osäkra förhållanden, rutiner eller olyckor. Mångfald Biomet respekterar och välkomnar mångfald bland sina Teammedlemmar, kunder, leverantörer, distributörer med flera på den globala marknaden. Biomet har förbundit sig till jämställdhet vid anställning utan hänsyn till ras, färg, tro, religion, nationell härkomst, kön, sexuell läggning, civilstånd, ålder eller handikapp. Uppträdande på arbetsplatsen/trakasserier på arbetsplatsen Ett etiskt uppträdande på jobbet betyder att man behandlar sig själv och andra rättvist och med respekt. Med arbetsplatstrakasserier menas varje ovälkommen eller oönskad uppmärksamhet eller diskriminerande uppträdande på grund av en persons ras, färg, tro, religion, nationella härkomst, kön, sexuella läggning, civilstånd, ålder, handikapp eller någon annan olaglig eller otillbörlig grund. Det kan innefatta verbal, ickeverbal eller fysisk misshandel. Även något som av en person uppfattas som ofarligt kan uppfattas som trakasserier av andra. Biomet förväntar sig att alla Teammedlemmar uppträder på ett sätt som är passande för deras arbetsplats och håller alla arbetsmiljöer fria från trakasserier. (a) Alla har rätt att arbeta i en miljö utan arbetsplatstrakasserier. (b) Biomet förväntar sig att alla Teammedlemmar ska infinna sig till arbetet i ett skick som gör att de kan utföra sina arbetsuppgifter oförsvagade av droger eller alkohol. Användning, innehav, tillverkning, försäljning eller distribution av droger för ickemedicinska ändamål är förbjudet i företagets lokaler eller på arbetet. Om det förekommer trakasserier på arbetsplatsen bör Teammedlemmarna anmäla händelsen så snart som möjligt till sin förman eller till en medarbetare på personalavdelningen. -13-

17 Balans mellan arbete och privatliv för Teammedlemmar Biomet understryker behovet av balans mellan arbete och privatliv. Biomet respekterar sina Teammedlemmars privatliv, men det måste stå klart att personliga intressen och uppfattningar inte får påtvingas andra Teammedlemmar eller Företaget. Biomet uppmuntrar Teammedlemmarna att fritt engagera sig i samhällsfrågor och politiska aktiviteter. Men dessa aktiviteter får dock inte vara hindrande för Teammedlemmens förmåga att sköta sitt arbete och det bör inte framstå som att Företaget på något sätt medverkar i aktiviteten. En Teammedlem får till exempel ställa upp som kandidat i lokala val under förutsättning att valkampanjen och det politiska uppdraget inte står i vägen för arbetet hos Biomet. Ett annat exempel är att en Teammedlem inte får använda företagets medel eller resurser för att ge bidrag till en politisk kandidat. Utveckling för Teammedlemmar Biomet arbetar för att ge alla sina Teammedlemmar möjligheter att växa. Företaget har därför infört personalpraxis och -procedurer som låter Teammedlemmar veta vad som krävs i form av arbetsprestation, få sina arbetsinsatser regelbundet utvärderade och få beslut om behållande av anställning, lön och befordran baserade på meriter och prestation. Biomet har också förbundit sig att utveckla Teammedlemmarnas potential och arbetsinsats genom fortbildning, yrkesorganisationer och aktiviteter. Kommunikation för Teammedlemmar Biomet tror att fritt utbyte av information främjar prestation, teamarbete och förnyelse, och Biomet uppmuntrar alla Teammedlemmar till öppen kommunikation. Vi förväntar oss att Teammedlemmarna för vidare sina idéer och bekymmer. En Teammedlems mest direkta källa för informationsutbyte är hans eller hennes förman. Företagets nyhetsbrev och uppdateringar är andra kommunikationsmedier för Teammedlemmar. Vi förväntar oss att Teammedlemmarna drar nytta av dessa resurser för att hålla sig à jour med företagets aktiviteter samt frågor och angelägenheter som berör Teammedlemmarna personligen eller Biomets affärsverksamhet. Olämpliga personer Vi varken anlitar, skriver kontrakt med eller fakturerar för tjänster beställda eller levererade av personer eller företag som är uteslutna, avstängda, suspenderade eller på annat sätt olämpliga att medverka i statliga hälsovårdsprogram eller som har dömts för brott som är relaterade till ombesörjande av hälsovårdsprodukter eller tjänster. Teammedlemmarna ska genast anmäla till avdelningen för Complaince eller Biomets juridiska avdelning om de blir uteslutna, avstängda, suspenderade eller på annat sätt olämpliga att medverka i statliga hälsovårdsprogram eller om de har dömts för brott som är relaterade till ombesörjande av hälsovårdsprodukter eller tjänster. -14-

18 KVALITETSSTRÄVAN Människors liv är beroende av konsekvent leverans av kvalitetsprodukter och -tjänster. Kvalitet Läkare och patienter i hela världen är beroende av kvaliteten på Biomets produkter. Alla Teammedlemmar måste ständigt sträva efter att förstå behoven hos Biomets kunder och visa vår höga ambitionsnivå genom att leverera produkter och tjänster av allra högsta kvalitet. Produktsäkerhet och kontinuerlig förbättring För att uppnå allra högsta kvalitetsnivå krävs det att Biomets Teammedlemmar koncentrerar sig på kontinuerlig förbättring av sina aktiviteter. Det innefattar att ge mervärde till kunderna genom nya och förbättrade produkter och tjänster, minska på fel och spill, förbättra lyhördheten för kundens behov och förbättra produktivitet och effektivitet i all resursanvändning. Alla Teammedlemmar förväntas därför känna till, förstå och följa sin affärsenhets kvalitetspolicy och praxis. Teammedlemmarna bör också ställa frågor eller påtala oro när det gäller kvalitet till lämpliga personer i ledningen enligt rutinerna i enhetens kvalitetsinstruktion. I strävan efter att producera kvalitetsprodukter har strikta riktlinjer utvecklats för att skydda alla som är inblandade i forskningsprocessen. Inga produkter släpps för kommersiell försäljning eller användning förrän de uppfyller gällande krav på säkerhet och verkan. Biomet övervakar sina produkters effektivitet och försöker svara utan dröjsmål på eventuella produktproblem. -15-

19 SAMHÄLLSANSVAR Som medlem i lokalsamhällen i hela världen har Företaget ansvar att skydda och utveckla sin egen gemenskap. Miljö Som en ansvarskännande samhällsmedlem tror Biomet starkt på att vårda miljön omkring sina anläggningar. Att följa lagstadgade krav är bara en minimistandard, och Företaget har åtagit sig att överträffa lagens krav där det är lämpligt. Alla Teammedlemmar förväntas vara observanta på miljöfrågor och vara med och ta ansvar för att bevara naturresurser och minska utsläpp i luften, i vattnet och på land. Företagets image Biomets rykte och identitet tillhör Företagets mest värdefulla tillgångar. Som en del av att bibehålla och främja företagets image lokalt och globalt tror Biomet på att göra affärer på ett lagligt, moraliskt och etiskt sätt och att dela med sig av sina affärsframgångar. Teammedlemmarna förväntas uppträda på ett sätt som positivt avspeglar Företagets image och uppmuntras att investera sig själva i de samhällen där de bor. Samhällsengagemang Biomet tror på att investera i de samhällen där det är verksamt. Teammedlemmarnas och bolagets medverkan i ideella organisationer, välgörenhetsorganisationer, utbildnings-, medborgar-, kulturoch tjänsteorganisationer uppmuntras. Yrkesorganisationer Biomet tror starkt på branschens samhällsansvar och dess kunskapsbas, och Biomet uppmuntrar bolagets och individers deltagande i yrkesorganisationer och -föreningar. Genom att uppmuntra Teammedlemmar att dela med sig av sina färdigheter och sin sakkunskap i sådana grupper, söker Företaget investera i hälsovårdsbranschens framgång och individens yrkesutveckling. -16-

20 Den politiska processen Biomet strävar efter att vara en ansvarskännande företagsmedborgare i de många värdländer där det bedriver verksamhet. Även om Biomet tror starkt på vikten av att delta i den demokratiska processen, är bidrag från Företagen till politiska kandidater reglerade av vallagar, och det är Företagets policy att inte ge politiska bidrag. Likaledes är det Företagets policy att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser angående lobbyverksamhet eller försök att påverka myndighetspersoner. Myndighetspersoner behöver ofta aktuell och välgrundad information för att fatta sina beslut, och Företaget ger tidvis synpunkter via sina talespersoner på lagstiftning som kan påverka affärsenheternas, Teammedlemmarnas eller kundernas intressen. RAPPORTERINGS- OCH ÅTGÄRDSPROCESS Rapportera en potentiell överträdelse Varje Teammedlem är skyldig att uppträda lagligt och etiskt. Var och en har ansvar att utan dröjsmål anmäla alla brott mot Biomets regler för uppförande och etik, Biomet s Global Anti-Corruption Policy, U.S. Sarbanes-Oxley Act från 2002 och U.S. Fraud and Abuse Policy. Teammedlemmar blir inte utsatta för repressalier för att de anmäler eller lämnar information om potentiella överträdelser utom i de fall de anmälande Teammedlemmarna är ansvariga för överträdelsen, och Företaget förväntar sig att Teammedlemmarna samarbetar fullständigt i en eventuell utredning om potentiell överträdelse. Alla sådana anmälningar hålls om möjligt hemliga. Europeiska Teammedlemmar bör konsultera praxis hos etikhjälplinjen för den europeiska verksamheten för att få mer information om rapportering av uppfyllelsefrågor. Om en Teammedlem behöver riktlinjer om en juridisk eller etisk fråga eller har bevittnat eller har kännedom om en olaglig eller oetisk aktivitet, bör han eller hon rådgöra med sin förman. Om det är obehagligt att vända sig till förmannen eller om svaret är otillfredsställande, bör Teammedlemmarna rådfråga högsta ledningen, Biomets juridiska avdelning, avdelningen för Compliance och/eller personalavdelningen. Deras telefonnummer finns i ditt Företags telefonkatalog. Om en medarbetare vid avdelningen för Compliance är inblandad i den påstådda överträdelsen, bör Teammedlemmen rapportera beteendet till juridiska avdelningen. Om den juridiska avdelningen är inblandad i den påstådda överträdelsen, bör Teammedlemmen rapportera beteendet till avdelningen för Compliance. Om både juridiska avdelningen och avdelningen för Compliance är inblandade och ärendet inte kan hänvisas någon annanstans, bör anmälan göras till verkställande direktören. -17-

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Icke begärd marknadskommunikation och dataskydd Sammanfattning av slutsatserna i studien (*) - Januari 2001 Serge Gauthronet och Étienne Drouard I över fem år har Europaparlamentet

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers RÄTTEN ATT SLÅ LARM. EN HANDBOK OM YTTRANDEFRIHETEN PÅ JOBBET RÅD FÖR WHISTLEBLOWERS Foto: Maria Annas/Scanpix Bildhuset RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer