Kunskapsresultat Örebro län Grundskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsresultat Örebro län Grundskolan"

Transkript

1 Kunskapsresultat Grundskolan Regional skolstödsgrupp

2

3 Sammanfattning De låga kunskapsresultaten i är inte någon ny företeelse utan har funnits länge. Det genomsnittliga meritvärdet i har varit omkring tio enheter lägre jämfört med riket under den senaste tioårsperioden. Måluppfyllelsen i årskurs 9 har på samma sätt varit omkring tre procentenheter lägre. Både det genomsnittliga meritvärdet och måluppfyllelsen har ökat i den senaste tioårsperioden men eftersom en liknande ökning även har skett i övriga riket så har klyftan inte minskat utan snarare ökat något. Andelen elever behöriga till gymnasiet är lägre i Örebroregionen jämfört med hela riket och andelen har på såväl nationell som regional nivå sjunkit under de tio senaste åren. Till skillnad från genomsnittligt meritvärde och måluppfyllelse så har inte gapet varit konstant utan istället ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Denna utveckling hänger till stor del samman med utvecklingen av måluppfyllelsen i matematik som uppvisat en liknande trend med sjunkande måluppfyllelse och en ökande klyfta i förhållande till riket. I ämnena moderna språk och modersmål är måluppfyllelsen i årskurs 9 högre i jämfört med riket och i övriga ämnen är den lägre. Jämfört med riket så är måluppfyllelsen allra lägst i ämnena svenska som andraspråk och matematik. Även NO-ämnena har låg måluppfyllelse. Elever som är födda utomlands och/eller vars föräldrar har högst förgymnasial utbildning har under de senaste åren halkat efter jämfört med övriga elever. Denna utveckling finns både i och på nationell nivå, men är extra tydlig i Örebroregionen.

4 Innehållsförteckning Inledning 5 Metod 5 Källor 5 Definitioner 5 Regionfakta 7 Kommentarer 8 Årskurs 3 och 5 8 Årskurs 9 8 För fortsatt analys 11 Årskurs 3 13 Nationella prov 13 Årskurs 5 15 Nationella prov 15 Årskurs 9 16 Genomsnittligt meritvärde 16 Behörighet till gymnasiet 19 Måluppfyllelse 22 Betyg i enskilda ämnen 26 Bild 29 Engelska 31 Hem- och konsumentkunskap 35 Idrott och hälsa 37 Matematik 39 Moderna språk (språkval) 43 Modersmål 45 Musik 47 NO (blockbetyg) 49 Biologi 51 Fysik 54 Kemi 56 Slöjd 58 SO (blockbetyg) 60 Geografi 62 Historia 64 Religion 66 Samhällskunskap 68 Svenska 70 Svenska som andraspråk 74 Teknik 76 Referenser 78

5 Inledning Avsikten med denna rapport är att ge en gemensam översikt över grundskolornas kunskapsresultat i i form av slutbetyg i årskurs nio och nationella prov i årskurs tre, fem och nio. Rapporten är tänkt att vara ett komplement till Skolverkets presentation av statistiken, SKL:s Öppna jämförelser Grundskola, Lärarförbundets Bästa skolkommun och liknande rapporter. Denna rapport består av en mängd diagram och tabeller. I rapporten summerar vi utfallet och pekar på några av de mönster eller resultat som vi finner är extra noterbara och intressanta att titta närmare på. Förhoppningen är att denna rapport ska kunna användas som ett diskussionsunderlag i det viktiga arbete som pågår i Örebroregionen utifrån målområdet Kunskapslyft för barn och unga i Örebroregionens utvecklingsstrategi. Vid frågor eller synpunkter på rapportens innehåll och upplägg, kontakta Metod Indikatorer som bygger på elevernas betyg och nationella prov visar till viss del hur väl skolan har lyckats med kunskapsuppdraget men det tycks också finnas en viss slumpmässig variation från år till år som är svår att förklara. Studerar man indikatorerna över ett längre tidsperspektiv så brukar man ofta kunna se dels någon form av långsiktig trend, dels ett brus i form av kortsiktiga tillsynes helt slumpmässiga variationer. Detta synsätt har varit utgångspunkten för presentationen av indikatorerna i denna rapport. Därför presenteras, om det är möjligt, varje indikator med hjälp av treåriga s.k. glidande medelvärden 1. Detta kan jämföras med SKL:s Öppna jämförelser där fokus i första hand ligger på det senaste årets resultat och förändring från året innan. Nackdelen med detta är att kommuner, speciellt små sådana, kan åka upp och ner i den rankning som görs varje år i Öppna jämförelser utan att det har genomförts eller inträffat några betydande förändringar i kommunens verksamhet. Källor Samtliga statistiska uppgifter i rapporten är sammanställda eller härledda utifrån Skolverkets allmänt tillgängliga statistik 2. Vi har alltså inte gjort några egna insamlingar av betyg eller provresultat. Definitioner Om inget annat anges så avses med kommunnamn endast kommunal huvudman i kommunen. Med och avses samtliga huvudmän i respektive riket. 1 Med treårigt glidande medelvärde för år t avses medelvärdet (viktat med avseende på elevantal) för åren t-1, t och t+1. Till exempel så är det treåriga glidande medelvärdet för år 2010 medelvärdet för åren 2009, 2010 och

6 Med måluppfyllelse avses andel elever som fått minst betyget godkänt i alla ämnen. Med måluppfyllelse i ett visst ämne avses andelen elever som fått minst betyget godkänt i det ämnet. Med en elevs betygspoäng i ett ämne avses G=10 poäng, VG=15 poäng, MVG=20 poäng och ej uppnått målen = 0 poäng 3. Med en elevs meritvärde avses summan av elevens 16 högsta betygspoäng. Tanken bakom definitionen av betygspoäng är dels att kunna bryta ner genomsnittligt meritvärde till ämnesnivå, dels att få ett mått på genomsnittligt betyg i ett visst ämne hos en grupp elever. Definitionerna av bakgrundsfaktorerna svensk/utländsk bakgrund och föräldrarnas högsta utbildningsnivå följer Skolverkets definitioner. Det innebär i korthet följande. Elever delas in i tre kategorier efter svensk/utländsk bakgrund: Elever med utländsk bakgrund födda utomlands (alla elever som är födda utomlands) Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige (elever födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands) Elever med svensk bakgrund (övriga elever) Elever delas in i tre kategorier efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå: Högst förgymnasial utbildning (grundskola). Högst gymnasial utbildning. Eftergymnasial utbildning (minst 30 poäng på universitet eller högskola eller fyraårig teknisk gymnasieutbildning). Om föräldrarna har olika utbildningsnivå räknas den förälder med högst utbildningsnivå. Med SALSA avses Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser 4 vilket är en statistisk modell för att utifrån ett antal bakgrundsfaktorer förutsäga vilka betygsresultat en kommun eller skola borde ha haft ett visst år. Bakgrundsfaktorerna som används är föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever med utländsk bakgrund och fördelningen mellan pojkar och flickor. Endast kommunala skolor ingår i SALSA på kommunnivå. 3 Denna definition skiljer sig från Skolverkets definition av betygspoäng där endast G, VG och MVG räknas

7 Regionfakta består av tolv kommuner med skiftande storlek och invånarantal vilket avspeglar sig i elevunderlag och antal skolor. Se Tabell 1 och Diagram 1. Tabell 1. Grundskolor (årskurs 1-9) i läsåret 11/12. Kom. = kommunal huvudman, fri. = fristående huvudman, helt.tj. = antal anställda omräknat till heltidstjänster. Antal grundskolor Antal elever årskurs 1-9 Lärare (helt.tj.) (kom. o. fri.) Kom. Fri. Kom. Fri. Askersund ,4 4,5 Degerfors ,3 3,0 Hallsberg ,5 8,0 Hällefors ,2 1,5 Karlskoga ,6 12,3 Kumla ,5 11,0 Laxå ,0 1,8 Lekeberg ,2 3,2 Lindesberg ,2 13,5 Ljusnarsberg ,7 2,0 Nora ,8 6,6 Örebro ,3 73, ,5 140,4 Skolled./ rektorer (helt.tj.) (kom. o. fri.) Diagram 1. Elevfördelning i grundskolan läsåret 11/12 i. Antal elever i kommunala och fristående grundskolor (årskurs 1-9) i respektive kommun. Askersund; 954 Degerfors; 872 Hallsberg; Hällefors; 581 Örebro; Karlskoga; Kumla; Laxå; 477 Lekeberg; 652 Lindesberg; Nora; Ljusnarsberg; 344 7

8 Kommentarer Årskurs 3 och 5 Av de sammanlagt 82 delproven 5 inom ramen för nationella prov för årskurs 3 och 5 under åren hade bättre resultat än riket i tre av dem (samtliga avser delprov i svenska som andraspråk i årskurs 3). Se Diagram 2, 3 och 4. Skolstödsgruppen avser att arbeta utifrån en positiv ansats vilket föranleder en närmare undersökning av de nationella provresultaten för årskurs 3 och 5 i syfte att hitta de enskilda skolor och klasser i länet som avviker positivt i förhållande till läns- och riksnivån. Ytterligare statistiska analyser behöver då göras för att beakta variabler såsom kön, föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund ( SALSA ). Årskurs 9 Det genomsnittliga meritvärdet i har varit omkring tio enheter lägre jämfört med riket under den senaste tioårsperioden (Diagram 5). Måluppfyllelsen i årskurs 9 har på samma sätt varit omkring tre procentenheter lägre (Diagram 11). Både det genomsnittliga meritvärdet och måluppfyllelsen har ökat i den senaste tioårsperioden men eftersom en liknande ökning även har skett i övriga riket så har klyftan inte minskat utan snarare ökat något. Andelen elever behöriga till gymnasiet är lägre i jämfört med hela riket och andelen har på såväl nationell som regional nivå sjunkit under de tio senaste åren (Diagram 8). Med avseende på gymnasiebehörighet så har gapet till riket ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. I jämförelse med Sveriges övriga län har lägst genomsnittligt meritvärde (Tabell 3), lägst andel elever behöriga till gymnasiet (Tabell 5) och näst lägst andel elever med godkänt betyg i alla ämnen (Tabell 7). Noterbart är dock att av länets kommuner har Laxå och Nora något högre måluppfyllelse respektive andel elever med gymnasiebehörighet jämfört med riket (Tabell 4 och 6). Stockholms län har ett betydligt högre genomsnittligt meritvärde jämfört med övriga län, och drar därmed upp riksgenomsnittet. Södermanlands, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Västmanlands län är de fem län som kan sägas likna mest med avseende på elevsammansättningen 6 i årskurs nio åren. Jämförs med dessa län istället för med hela riket, ligger fortfarande sist i länstabellen, men inte lika långt efter som vid jämförelse med riket (Tabell 3). Detta gäller även med avseende på gymnasiebehörighet (Tabell 5). Avvikelsen mot jämförbara län framstår dock inte som lika stor vid en jämförelse utifrån måluppfyllelse (Tabell 7). I Diagram 6 framkommer att för länets samtliga kommuner finns en förbättringspotential om man ser till kommunens faktiska genomsnittliga meritvärde i förhållande till kommunernas SALSA-värde. Skiftas fokus istället till måluppfyllelse blir bilden annorlunda (Diagram 12) och vissa av våra kommuner i länet, i första hand Laxå och Nora, kan sägas ha en hög måluppfyllelse men samtidigt ett lågt genomsnittligt meritvärde. 5 De nationella proven i årskurs 3 och 5 saknar sammanfattande provbetyg. 6 Andel elever vars föräldrar har högst förgymnasial, gymnasial respektive eftergymnasial utbildning, andel elever med utländsk bakgrund födda i Sverige respektive utomlands och andel pojkar respektive flickor. 8

9 Utifrån de olika utfall som de sammanfattande resultatmåtten (genomsnittligt meritvärde, gymnasiebehörighet och måluppfyllelse) ger, behöver vi i det fortsatta skolstödsarbetet vara uppmärksam på att det spelar roll hur man mäter betygsresultat och hur olika åtgärder eventuellt skulle kunna premiera vissa resultatmått framför andra. Behörighet till gymnasiet För 2011, då de nya behörighetskraven trädde i kraft, har Skolverket ingen officiell statistik över anledningarna (vilka behörighetsvillkor som inte är uppfyllda) till att elever inte är behöriga till gymnasiet. För 2010 och tidigare, då det krävdes minst godkänt i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk, fanns det sju olika sätt 7 att vara obehörig på. Enligt Skolverkets statistik så var under åren den vanligaste orsaken, såväl i som hela riket, avsaknad av betyg i alla tre ämnen, följt av avsaknad av betyg i endast matematik. Till exempel så var 15,6 % av eleverna i obehöriga Av dessa var 35 % obehöriga p.g.a. avsaknad av betyg i alla tre ämnena och 26 % var obehöriga på grund av avsaknad av betyg i endast matematik. Matematik intog alltså en särställning bland de tre behörighetsgivande ämnena och troligtvis fortsätter matematik att vara av strategisk betydelse även med de nya behörighetsreglerna. Enskilda ämnen Måluppfyllelsen är i lägre i förhållande till riket i alla ämnen utom modersmål och moderna språk. Allra lägst i förhållande till riket är måluppfyllelsen i svenska som andraspråk, matematik och NO-ämnena (Diagram 15). Studeras ämnena utifrån genomsnittligt betygspoäng blir situationen i stora drag liknande (Diagram 16). Nationella provresultat I likhet med slutbetygen så indikerar de nationella proven i engelska (Diagram 24 och 25), matematik (Diagram 33 och 34) och svenska (Diagram 64 och 65) att måluppfyllelse och medelbetyg är lägre i dessa ämnen jämfört med riket. I dessa tre ämnen är det vanligare med högre slutbetyg jämfört med provbetyg än lägre slutbetyg jämfört med provbetyg vilket ger upphov till systematiska skillnader mellan provbetyg och slutbetyg (Diagram 26, 35 och 66). I matematikämnet finns dessutom en tydlig utveckling mot allt större avvikelse mellan provbetyg och slutbetyg. Nedgången i måluppfyllelse i matematik är väldigt kraftig i årskurs 9, speciellt enligt de nationella proven (Diagram 33). De nationella proven i årskurs 3 och 5 ger en något annorlunda bild av matematikämnet på så sätt att måluppfyllelsen inte sticker ut på samma sätt som i årskurs 9 utan tycks vara mer i nivå med svenska och engelska. Kön Oavsett vilket av de tre sammanfattande resultatmåtten (genomsnittligt meritvärde, gymnasiebehörighet och måluppfyllelse) som väljs så presterar flickorna bättre än pojkarna (Diagram 5, 8 och 11). I enskilda skolämnen så presterar flickorna bättre än pojkarna i samtliga skolämnen, med undantag för idrott och hälsa, oavsett om måluppfyllelse eller genomsnittligt betygspoäng jämförs ( Diagram 17 och 18). 7 Avsaknad av betyg i engelska, matematik, svenska, engelska+matematik, engelska+svenska, matematik+svenska respektive engelska+matematik+svenska. 9

10 I framförallt svenska och engelska men till viss del även matematik har det tidvis varit stora skillnader mellan pojkar och flickor med avseende på hur vanligt det är med systematiska avvikelser mellan slutbetyg och provbetyg på nationella prov (Diagram 26, 35 och 66). Föräldrarnas utbildningsnivå Elever i med föräldrar med eftergymnasial utbildning presterar i nivå med riket med avseende på måluppfyllelse. Den låga måluppfyllelsen i jämfört med riket skulle därmed kunna förklaras med att gruppen elever vars föräldrar har högst förgymnasial eller gymnasial utbildning har lägre måluppfyllelse jämfört med motsvarande grupp i riket (Diagram 13). Situationen är likartad även med avseende på andelen elever med gymnasiebehörighet (Diagram 9) men däremot inte när det gäller genomsnittligt meritvärde (Diagram 7) där även elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning ligger under riket. Oavsett vilken av de tre indikatorerna (genomsnittligt meritvärde, gymnasiebehörighet och måluppfyllelse) som studeras blir slutsatsen att de senaste åren har klyftorna mellan olika elevgrupperna ökat på så sätt att elever med föräldrar med högst förgymnasial utbildning halkat efter. Denna utveckling finns också på riksnivå även om den är tydligare i. Elever med utländsk bakgrund Elever med utländsk bakgrund har generellt sett lägre måluppfyllelse och en lägre andel är behöriga till gymnasiet (Diagram 10 och 14). Måluppfyllelsen och andelen behöriga till gymnasiet har sjunkit kraftigt de senaste åren hos gruppen elever födda utomlands. Denna utveckling finns också på riksnivå även om den är tydligare i. Viktigt att notera i sammanhanget är att det generellt sett finns samband mellan utländsk bakgrund och föräldrars högsta utbildningsnivå: Skolverkets statistik över betygen i årskurs 9 våren 2010 visar att ungefär en fjärdedel av de elever som har invandrat år 2001 eller senare, det vill säga under sin skoltid, har föräldrar som har högst grundskoleutbildning, att jämföra med knappt 3 procent av eleverna med svensk bakgrund. 8 8 Skolverket (2011), Skolverkets lägesbedömning 2011 Del 2, Rapport 364, s

11 För fortsatt analys Utifrån denna rapports sammanställningar och analyser ser vi följande prioriterade områden att arbeta vidare med: Bedömning av kunskaper: All analys rörande kunskapsresultat är avhängigt att utdata är såväl korrekt som relevant. Skillnader i kunskapsresultat mellan regioner, kommuner och skolor kan både vara en fråga om skillnader i bedömning som verkliga kunskapsskillnader. Hur rimligt är det att anta att bedömningsskillnader är mindre i ämnen där det finns nationella prov som kan kalibrera bedömningen? Vad är det då som händer med matematikämnet? Varför är det så stor och dessutom ökande skillnad mellan nationella provbetyg och slutbetyg i matematik (Diagram 35)? Olika tänkbara förklaringar är att eleverna underpresterar på proven, provens utformning och innehåll, felaktig betygsättning, att man tänjer på betygsgränserna för att enskilda individer inte ska bli obehöriga till gymnasiet på grund av ej godkänt i matematik. I ljuset av denna skillnad mellan provbetyg och slutbetyg i årskurs 9, hur ska delprovsresultaten i matematik och svenska för årskurs 3 och 5 förstås? Skolstödsgruppen behöver få en bättre nulägesanalys när det gäller bedömningsfrågan. Det behöver ske i nära dialog med länets skolor, statliga skolmyndigheter och forskning kring bedömning. Hur arbetar kommuner/skolor i Örebroregionen för att säkerställa att lärares bedömningar i så hög utsträckning som möjligt åskådliggör verkliga kunskapsskillnader? Det handlar exempelvis om hur bedömningarna av elevers kunskapsresultat i sig går till, uttolkningar av kursplanernas kunskapskrav och vilken tyngd olika bedömningsunderlag, som nationella prov, får vid fastställande av skriftliga omdömen och betyg. Fördjupade analyser utifrån bakgrundsfaktorer: Kan avvikelserna i kunskapsresultat mellan de tre elevgrupperna föräldrar med högst förgymnasial utbildning, gymnasial utbildning respektive eftergymnasial utbildning förklaras med att de har en annan sammansättning i jämfört med riket? Beror dessa avvikelser på att utbildningen inte anpassas i tillräckligt stor utsträckning efter olika elevers förutsättningar och behov? Utifrån aktuell skolforskning drar Skolverket slutsatsen att individualisering av undervisningen, i betydelsen individuellt och eget arbete, förskjuter ansvar från lärare och skola till elev och hem vilket får till följd att föräldrarnas utbildning får större betydelse för enskilda elevers studieresultat. 9 Rapportens resultat utifrån föräldrars utbildningsnivå och utländsk bakgrund påvisar att det krävs fortsatta analyser för hur skolan på bästa sätt i Örebroregionen ska kunna uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag i högre utsträckning än vad som sker idag. Även inom detta område behöver vi identifiera och dra nytta av de goda arbeten som finns inom och utanför regionens gränser kring nyss nämnda utvecklingsområde. Fördjupade analyser på verksamhetsnivå: Denna rapport presenterar en regional bild av kunskapsresultat för årskurs 3, 5 och 9, men lämnar inte några svar på vad de olika utfallen beror på eller vad som konkret behöver göras för att kunskapsresultaten ska bli bättre. Fördjupade analyser behöver göras utifrån varje skolämne, mellan olika ämnen och utifrån olika tematiker. Rapporten genererar frågor som: Varför är inte bild lika drabbat av låg måluppfyllelse som matematik i årskurs 9 (Diagram 15)? Hur ser spridningen ut i betyg på skol- och klassnivå? Vilka hinder eller möjligheter innebär olika spridningar i 9 Skolverket (2009), Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?, s

12 betyg/kunskapsresultat för val av insatser? Kan vi utifrån fortsatta analyser av delprovsresultaten på de nationella proven för årskurs 3 och 5 redan här urskilja några mönster i vad det är för förmågor/moment som är extra angelägna att utveckla för regionen som helhet? Vad händer med skillnader i kunskapsresultat årskurs 3 och 5 om man också tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som kön, föräldrars utbildningsnivå och utländsk bakgrund? Fördjupade utdataanalyser behöver också göras på kommun- och skolnivå i syfte att identifiera de skolor/klasser som a) avviker positivt från regionens genomsnittsresultat, b) har kunskapsresultat som är högre i förhållande till deras förutsättningar, c) över tid avsevärt förbättrar sina kunskapsresultat. Kunskapsresultatens betydelse för skolutvecklingsarbete: I denna rapport har vi medvetet valt att använda olika resultatindikatorer/-mått (måluppfyllelse, genomsnittligt meritvärde, gymnasiebehörighet, betygspoäng m.m.) för att ge en så rättvisande bild som möjligt av kunskapsläget i regionen. Att låsa fast sig vid endast ett mått kan ge en missvisande och vilseledande bild. Idag när skolan är ett politiskt prioriterat område blir sammanställningar av kunskapsresultat troligtvis en allt viktigare del i kommunens arbete med att försöka förstå och förbättra skola och utbildning. Kunskapsresultat blir också viktiga för att legitimera och rättfärdiga skolverksamhet. För enskilda elever blir bra slutbetyg extra viktiga om man söker ett gymnasieprogram där konkurrensen om platserna är stor. Utifrån rapportens resultat: Är det så att vissa kommuner (medvetet eller omedvetet) satsar mer på att alla elever ska nå godkänt-nivån och mindre på att elever som redan nått godkänt-nivån ska nå de högre betygen? Kan det tänkas att låga eller höga intagningskrav till gymnasiet påverkar kunskapsresultaten i årskurs 9? Kan det uppstå motsättningar mellan ett förbättringsarbete för höga genomsnittliga resultat och ett förbättringsarbete för att alla elever ska nå den lägsta kunskapsnivån? Hur används och tolkas resultatstatistiken i kommunernas och skolornas utvecklingsarbete? 12

13 Årskurs 3 Nationella prov Diagram 2. Andel elever i som 2010 klarat kravnivån på respektive delprov, avvikelse i procentenheter från riket. Positiv avvikelse innebär en högre andel i jämfört med riket. Matematik: Skriftliga räknemetoder Matematik: Räkna i huvudet Matematik: Tid och geometri Matematik: Likheter, tallinjen och talföljder Matematik: Uppdelning av tal och helheter Matematik: Area och volym Matematik: Statistik, gruppuppgift Svenska: Muntlig uppgift Svenska: Läsning skönlitterär text Svenska: Läsning faktatext Svenska: Elevens högläsning Svenska: Skrivuppgift: berättande text Svenska: Skrivuppgift: stavning och interpunktion Svenska: Skrivuppgift: läsbarhet Svenska: Skrivuppgift: beskrivande text SvA: Muntlig uppgift SvA: Läsning skönlitterär text SvA: Läsning faktatext SvA: Elevens högläsning SvA: Skrivuppgift: berättande text SvA: Skrivuppgift: stavning och interpunktion SvA: Skrivuppgift: läsbarhet SvA: Skrivuppgift: beskrivande text

14 Diagram 3. Andel elever i som 2011 klarat kravnivån på respektive delprov, avvikelse i procentenheter från riket. Positiv avvikelse innebär en högre andel i jämfört med riket. Matematik: Mönster och linjal Matematik: Massa och tid Matematik: Taluppfattning Matematik: Räkna i huvudet Matematik: Matematiska problem Matematik: Skriftliga räknemetoder Matematik: Kommunikation och begrepp Svenska: Muntlig uppgift Svenska: Läsning skönlitterär text Svenska: Läsning faktatext Svenska: Elevens högläsning Svenska: Skrivuppgift: berättande text Svenska: Skrivuppgift: stavning och interpunktion Svenska: Skrivuppgift: läsbarhet Svenska: Skrivuppgift: beskrivande text SvA: Muntlig uppgift SvA: Läsning skönlitterär text SvA: Läsning faktatext SvA: Elevens högläsning SvA: Skrivuppgift: berättande text SvA: Skrivuppgift: stavning och interpunktion SvA: Skrivuppgift: läsbarhet SvA: Skrivuppgift: beskrivande text

15 Årskurs 5 Nationella prov Resultat på nationella prov i årskurs 5 finns insamlade för 2009 och genomfördes inga prov i årskurs 5 eftersom dessa elever istället ska genomföra nationella prov i årskurs 6. Diagram 4. Andel elever i som klarat kravnivån på respektive delprov, avvikelse i procentenheter från riket. Positiv avvikelse innebär en högre andel i jämfört med riket. Engelska: Samtala/tala Engelska: Lyssna/förstå (skriva) Engelska: Läsa/förstå (skriva) Engelska: Skriva Matematik: Miniräknare, räknesätten Matematik: Längd, area, skala Matematik: Tid, statistik Matematik: Räknemetoder Svenska: Läsa, förstå litterär text Svenska: Läsa, förstå sakprosa Svenska: Skrivuppgift, berättande Svenska: Skrivuppgift, förklarande Svenska: Läsa, samtala Svenska som andraspråk: Läsa, förstå litterär text Svenska som andraspråk: Läsa, förstå sakprosa Svenska som andraspråk: Skrivuppgift, berättande Svenska som andraspråk: Skrivuppgift, förklarande Svenska som andraspråk: Läsa, samtala

16 Årskurs 9 Genomsnittligt meritvärde Diagram 5. Genomsnittligt meritvärde. 225 Genomsnittligt meritvärde (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 180 Tabell 2. Genomsnittligt meritvärde. Genomsnittligt meritvärde Antal elever (fristående huvudmän) 227, , Karlskoga 202, Kumla 200,6 817 Lekeberg 199, , Örebro 198, Askersund 195,6 383 Hällefors 195,5 274 Nora 195,0 431 Hallsberg 191,7 604 Ljusnarsberg 191,4 176 Laxå 190,2 213 Lindesberg 188,6 950 Degerfors 177,

17 Diagram 6. Genomsnittligt meritvärde, genomsnittlig avvikelse från modellberäknat värde enligt SALSA åren. En positiv avvikelse innebär att kommunens faktiska genomsnittliga meritvärde är högre än det statistiskt beräknade modellvärdet. Kumla Karlskoga Lekeberg Hällefors Askersund Hallsberg Örebro Ljusnarsberg Laxå Nora Lindesberg Degerfors Diagram 7. Genomsnittligt meritvärde, uppdelat efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Notera att endast mellan 6 % - 8 % av eleverna tillhör kategorin förgymnasial utbildning och att för mellan 1 % - 3 % av eleverna i saknas uppgift om föräldrarnas utbildning. 240 Genomsnittligt meritvärde (treårigt glidande medelvärde) förgymnasial utbildning gymnasial utbildning eftergymnasial utbildning förgymnasial utbildning gymnasial utbildning eftergymnasial utbildning

18 Tabell 3. Genomsnittligt meritvärde i Sveriges län. De fem län som kan sägas likna mest är kursiverade, se sidan 8. Genomsnittligt meritvärde Stockholm 220,5 Norrbotten 211,5 Halland 210,9 Västerbotten 210,6 209,6 Uppsala 209,5 Skåne 209,0 Västra Götaland 208,9 Värmland 207,5 Västmanland 207,4 Jämtland 207,4 Gotland 207,1 Östergötland 205,3 Jönköping 205,3 Kronoberg 204,3 Dalarna 203,8 Kalmar 203,0 Södermanland 202,3 Blekinge 202,0 Gävleborg 201,3 Västernorrland 199,1 Örebro 198,9 18

19 Behörighet till gymnasiet 10 Diagram 8. Andel elever behöriga till gymnasiet % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 82 Tabell 4. Andel elever behöriga till gymnasiet. Andel (%) elever behöriga till gymnasiet Antal elever (fristående huvudmän) 95,4 896 Laxå 91,6 213 Nora 88, , Lekeberg 87,3 244 Askersund 86,4 383 Ljusnarsberg 86,4 176 Karlskoga 85, Kumla 85, , Hällefors 82,9 274 Örebro 80, Lindesberg 79,7 950 Degerfors 77,9 379 Hallsberg 76,7 604 Diagram 9. Andel elever behöriga till gymnasiet, uppdelat efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Notera att endast mellan 6 % - 8 % av eleverna tillhör kategorin förgymnasial 10 Med gymnasiebehörighet avses behörighet till något nationellt eller specialutformat gymnasieprogram. Notera att behörighetskraven skärptes 2011 vilket gör att 2011 egentligen inte är jämförbart med tidigare år. 19

20 utbildning och att för mellan 1 % - 3 % av eleverna i saknas uppgift om föräldrarnas utbildning % (treårigt glidande medelvärde) förgymnasial utbildning gymnasial utbildning eftergymnasial utbildning förgymnasial utbildning gymnasial utbildning eftergymnasial utbildning 50 Diagram 10. Andel elever behöriga till gymnasiet, uppdelat efter svensk och utländsk bakgrund % (treårigt glidande medelvärde) svensk bakgrund utl. bakgrund, födda i Sverige utl. bakgrund, födda utomlands svensk bakgrund utl. bakgrund, födda i Sverige utl. bakgrund, födda utomlands 50 20

21 Tabell 5. Andel elever behöriga till gymnasiet i Sveriges län. De fem län som kan sägas likna Örebro län mest är kursiverade, se sidan 8. Andel (%) elever behöriga till gymnasiet Halland 91,2 Västerbotten 91,0 Norrbotten 90,2 Värmland 89,4 Stockholm 89,3 Uppsala 89,0 Gotland 88,9 Kalmar 88,8 Västra Götaland 88,4 88,3 Kronoberg 88,2 Jämtland 88,1 Dalarna 88,0 Östergötland 87,6 Västmanland 87,6 Jönköping 87,6 Blekinge 87,5 Skåne 87,0 Gävleborg 86,5 Västernorrland 86,0 Södermanland 85,6 Örebro 83,5 21

22 Måluppfyllelse Diagram 11. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 6. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen. Andel (%) som uppnått målen i alla ämnen Antal elever (fristående huvudmän) 85,5 896 Laxå 81,2 213 Nora 79, , Karlskoga 76, Ljusnarsberg 75,0 176 Kumla 74,6 817 Hällefors 73, , Askersund 72,3 383 Lekeberg 71,7 244 Örebro 71, Lindesberg 70,7 950 Hallsberg 62,2 604 Degerfors 60,

23 Diagram 12. Andel elever som nått målen i alla ämnen, genomsnittlig avvikelse från modellberäknat värde enligt SALSA åren. En positiv avvikelse innebär att kommunens faktiska måluppfyllelse är högre än det statistiskt beräknade modellvärdet. Laxå Nora Ljusnarsberg Kumla Hällefors Karlskoga Örebro Askersund Lindesberg Lekeberg Hallsberg Degerfors Diagram 13. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen, uppdelat efter föräldrarnas högsta utbildning. Notera att endast mellan 6 % - 8 % av eleverna tillhör kategorin 23

24 förgymnasial utbildning och att för mellan 1 % - 3 % av eleverna i saknas uppgift om föräldrarnas utbildning. 90 % (treårigt glidande medelvärde) förgymnasial utbildning gymnasial utbildning eftergymnasial utbildning förgymnasial utbildning gymnasial utbildning eftergymnasial utbildning 30 Diagram 14. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen, uppdelat efter svensk och utländsk bakgrund % (treårigt glidande medelvärde) svensk bakgrund utl. bakgrund, födda i Sverige utl. bakgrund, födda utomlands svensk bakgrund utl. bakgrund, födda i Sverige utl. bakgrund, födda utomlands 40 24

25 Tabell 7. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen i Sveriges län. De fem län som kan sägas likna mest är kursiverade, se sidan 8. Andel (%) som uppnått målen i alla ämnen Halland 81,6 Norrbotten 81,2 Västerbotten 80,7 Värmland 79,9 Gotland 79,3 Kalmar 78,4 Dalarna 78,2 Jämtland 78,1 Stockholm 78,0 Västra Götaland 77,3 77,0 Jönköping 76,5 Uppsala 76,3 Kronoberg 76,3 Östergötland 76,2 Blekinge 75,0 Skåne 75,0 Gävleborg 74,6 Västmanland 74,4 Södermanland 73,3 Örebro 73,1 Västernorrland 73,1 25

26 Betyg i enskilda ämnen Diagram 15. Måluppfyllelse i, avvikelse från riket i procentenheter. Positiv avvikelse innebär högre måluppfyllelse i jämfört med riket Modersmål Moderna språk, språkval Bild NO (blockbetyg) Hem och konsumentkunskap Teknik Musik Geografi Svenska Historia Slöjd Samhällskunskap Religion SO (blockbetyg) Idrott och hälsa Engelska Fysik Kemi Biologi Matematik Svenska som andraspråk Diagram 16. Genomsnittligt betygspoäng i, avvikelse från riket. Positiv avvikelse innebär högre genomsnittligt betygspoäng i jämfört med riket. 2 1,5 1 0,5 0 0,5 NO (blockbetyg) Moderna språk, språkval Modersmål SO (blockbetyg) Bild Musik Slöjd Svenska Teknik Geografi Samhällskunskap Hem och konsumentkunskap Historia Religion Engelska Matematik Idrott och hälsa Kemi Fysik Biologi Svenska som andraspråk 26

27 Diagram 17. Andel elever som nått målen i, avvikelse mellan pojkar och flickor i procentenheter. Positiv avvikelse innebär högre måluppfyllelse hos pojkar Idrott och hälsa Matematik Engelska Historia NO (blockbetyg) Teknik Musik Slöjd Modersmål SO (blockbetyg) Bild Hem och konsumentkunskap Fysik Moderna språk, språkval Svenska Samhällskunskap Geografi Kemi Religion Biologi Svenska som andraspråk Diagram 18. Genomsnittlig betygspoäng i, avvikelse mellan pojkar och flickor. Positiv avvikelse innebär högre genomsnittlig betygspoäng hos pojkar. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 Idrott och hälsa Matematik Engelska Teknik Fysik Historia Kemi Modersmål Musik SO Svenska som andraspråk NO Samhällskunskap Slöjd Geografi Biologi Moderna språk, språkval Religion Svenska Hem och konsumentkunskap Bild 27

28 Diagram 19. Betygsfördelning i och hela riket. Bild (Ö. län) 4,1 41,1 37,9 16,9 Bild (riket) 3,6 37,5 39,0 20,0 Engelska (Ö. län) 8,6 38,8 35,6 17,0 Engelska (riket) 6,1 34,8 38,4 20,7 Hem och konsumentkunskap (Ö. län) 5,1 40,3 37,9 16,6 Hem och konsumentkunskap (riket) 4,5 34,2 38,8 22,5 Idrott och hälsa (Ö. län) 9,6 34,8 33,8 21,8 Idrott och hälsa (riket) 7,2 29,9 37,3 25,6 Matematik (Ö. län) 11,5 52,0 25,6 10,8 Matematik (riket) 7,9 50,3 28,0 13,8 Moderna språk, språkval (Ö. län) 4,6 41,1 36,0 18,3 Moderna språk, språkval (riket) 5,2 37,4 34,7 22,7 Modersmål (Ö. län) 1,6 24,4 35,7 38,3 Modersmål (riket) 3,1 19,4 32,4 45,1 Musik (Ö. län) 5,9 42,0 34,8 17,3 Musik (riket) 4,8 38,3 36,9 20,0 NO (Ö. län) 9,5 39,3 35,9 15,3 NO (riket) 8,9 42,9 32,3 15,9 Biologi (Ö. län) 11,2 47,9 29,2 11,7 Biologi (riket) 8,3 43,0 32,6 16,1 Fysik (Ö. län) 12,6 49,3 28,1 10,0 Fysik (riket) 9,9 44,9 31,3 13,9 Kemi (Ö. län) 13,2 51,2 26,4 9,2 Kemi (riket) 10,4 47,2 29,6 12,8 Slöjd (Ö. län) 4,8 37,3 41,3 16,6 Slöjd (riket) 3,4 34,6 42,0 20,0 SO (Ö. län) 8,0 36,7 38,1 17,2 SO (riket) 6,2 38,1 35,3 20,5 Geografi (Ö. län) 8,5 47,1 33,0 11,5 Geografi (riket) 7,4 42,9 34,2 15,6 Historia (Ö. län) 8,5 44,7 33,8 13,0 Historia (riket) 7,3 39,9 34,5 18,4 Religion (Ö. län) 8,6 45,9 32,8 12,7 Religion (riket) 6,8 41,2 34,7 17,4 Samhällskunskap (Ö. län) 8,8 46,8 32,1 12,3 Samhällskunskap (riket) 7,2 42,5 33,8 16,5 Svenska (Ö. län) 4,4 44,6 38,5 12,6 Svenska (riket) 3,2 41,2 39,4 16,3 Svenska som andraspråk (Ö. län) 35,5 49,2 13,0 2,3 Svenska som andraspråk (riket) 26,0 46,4 22,9 4,8 Teknik (Ö. län) 7,1 46,3 36,6 10,0 Teknik (riket) 6,1 41,9 38,3 13,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ej uppnått målen G VG MVG 28

29 Bild Diagram 20. Andel elever som nått målen i bild % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 80 Tabell 8. Andel elever som nått målen i bild. Andel (%) elever som nått målen i bild Antal elever (fristående huvudmän) 99,3 836 Laxå 98,6 213 Hällefors 97,7 262 Askersund 97,4 382 Karlskoga 97, Ljusnarsberg 97, , Lekeberg 96, , Örebro 95, Kumla 95,3 797 Lindesberg 94,9 923 Nora 94,1 424 Hallsberg 93,3 599 Degerfors 91,

30 Diagram 21. Genomsnittlig betygspoäng i bild. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 9. Genomsnittlig betygspoäng i bild. Genomsnittlig betygspoäng i bild Antal elever (fristående huvudmän) 14,6 836 Hällefors 14, , Karlskoga 13, Lindesberg 13,5 923 Örebro 13, , Kumla 13,1 797 Lekeberg 12,8 242 Askersund 12,8 382 Ljusnarsberg 12,5 174 Laxå 12,4 213 Nora 12,1 424 Hallsberg 12,0 599 Degerfors 11,

31 Engelska Diagram 22. Andel elever som nått målen i engelska % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 10. Andel elever som nått målen i engelska. Andel (%) elever som nått målen i engelska Antal elever (fristående huvudmän) 99,2 837 Laxå 97,2 213 Lekeberg 94, , Kumla 93,6 799 Nora 93,4 425 Ljusnarsberg 93,1 174 Askersund 92,9 382 Hällefors 92,4 262 Degerfors 92,1 368 Karlskoga 91, , Lindesberg 89,5 927 Örebro 89, Hallsberg 86,

32 Diagram 23. Genomsnittlig betygspoäng i engelska. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 11. Genomsnittlig betygspoäng i engelska. Genomsnittlig betygspoäng i engelska Antal elever (fristående huvudmän) 15, , Kumla 13,1 799 Lekeberg 12, , Karlskoga 12, Nora 12,5 425 Örebro 12, Hällefors 12,4 262 Ljusnarsberg 12,3 174 Laxå 12,1 213 Hallsberg 11,8 601 Lindesberg 11,8 927 Degerfors 11,7 368 Askersund 11,

33 Diagram 24. Andel elever som nått målen i engelska enligt nationella prov % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Diagram 25. Genomsnittlig betygspoäng i engelska enligt nationella prov. 15 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 8 33

34 Diagram 26. Andel (%) elever med högre slutbetyg jämfört med provbetyg i engelska minus andel (%) elever med lägre slutbetyg jämfört med provbetyg i engelska. Diagrammet indikerar alltså om det är vanligare med högre än lägre (eller tvärtom) slutbetyg i förhållande till provbetyg. Ej uppnått målen räknas som ett betyg. 35 Procentenheter (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 34

35 Hem- och konsumentkunskap Diagram 27. Andel elever som nått målen i hem- och konsumentkunskap (tidigare hemkunskap) % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 12. Andel elever som nått målen i hem- och konsumentkunskap (tidigare hemkunskap). Andel (%) elever som nått målen i hkk Antal elever (fristående huvudmän) 98,6 837 Laxå 98,1 213 Lekeberg 97,5 242 Karlskoga 96, Ljusnarsberg 96, , Örebro 95, Askersund 95, , Nora 94,1 425 Lindesberg 93,7 927 Kumla 93,5 799 Hällefors 93,1 262 Degerfors 92,6 368 Hallsberg 89,

36 Diagram 28. Genomsnittlig betygspoäng i hem- och konsumentkunskap (tidigare hemkunskap). 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 13. Genomsnittlig betygspoäng i hem- och konsumentkunskap (tidigare hemkunskap). Genomsnittlig betygspoäng i hkk Antal elever (fristående huvudmän) 14, , Ljusnarsberg 13,7 174 Örebro 13, , Karlskoga 13, Lekeberg 12,7 242 Nora 12,4 425 Lindesberg 12,4 927 Kumla 12,2 799 Askersund 12,2 382 Hallsberg 12,0 601 Laxå 11,9 213 Hällefors 11,5 262 Degerfors 11,

37 Idrott och hälsa Diagram 29. Andel elever som nått målen i idrott och hälsa % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 14. Andel elever som nått målen i idrott och hälsa. Andel (%) elever som nått målen i idh Antal elever (fristående huvudmän) 95,8 837 Laxå 93,9 213 Hällefors 93,9 262 Karlskoga 93, , Kumla 91, , Nora 90,4 425 Askersund 90,3 382 Lindesberg 90,2 927 Lekeberg 90,1 242 Örebro 89, Ljusnarsberg 89,1 174 Hallsberg 85,9 601 Degerfors 83,

38 Diagram 30. Genomsnittlig betygspoäng i idrott och hälsa. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 15. Genomsnittlig betygspoäng i idrott och hälsa. Genomsnittlig betygspoäng i idh Antal elever (fristående huvudmän) 13, , Hällefors 13,6 262 Nora 13,3 425 Örebro 13, Lekeberg 12, , Kumla 12,9 799 Karlskoga 12, Laxå 12,7 213 Ljusnarsberg 12,7 174 Lindesberg 12,5 927 Askersund 12,2 382 Hallsberg 12,0 601 Degerfors 11,

39 Matematik Diagram 31. Andel elever som nått målen i matematik % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 16. Andel elever som nått målen i matematik. Andel (%) elever som nått målen i matematik Antal elever (fristående huvudmän) 96,3 837 Nora 92, , Laxå 92,0 213 Ljusnarsberg 92,0 174 Kumla 90,9 799 Karlskoga 90, Lekeberg 90,1 242 Askersund 90,0 382 Hällefors 88, , Lindesberg 86,8 927 Örebro 86, Degerfors 83,4 368 Hallsberg 80,

40 Diagram 32. Genomsnittlig betygspoäng i matematik. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 17. Genomsnittlig betygspoäng i matematik. Genomsnittligt betygspoäng i matematik Antal elever (fristående huvudmän) 13, , Kumla 11,5 799 Lekeberg 11,4 242 Ljusnarsberg 11,3 174 Örebro 11, Karlskoga 11, , Nora 11,1 425 Askersund 11,1 382 Hällefors 10,5 262 Lindesberg 10,5 927 Laxå 10,4 213 Degerfors 10,1 368 Hallsberg 10,

41 Diagram 33. Andel elever som nått målen i matematik enligt nationella prov % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Diagram 34. Genomsnittlig betygspoäng i matematik enligt nationella prov. 15 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 8 41

42 Diagram 35. Andel (%) elever med högre slutbetyg jämfört med provbetyg i matematik minus andel (%) elever med lägre slutbetyg jämfört med provbetyg i matematik. Diagrammet indikerar alltså om det är vanligare med högre än lägre (eller tvärtom) slutbetyg i förhållande till provbetyg. Ej uppnått målen räknas som ett betyg. 35 Procentenheter (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 42

43 Moderna språk (språkval) Diagram 36. Andel elever som nått målen i moderna språk (språkval) % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 18. Andel elever som nått målen i moderna språk (språkval). Andel (%) elever som nått målen i moderna Antal språk (språkval) elever Laxå 97,7 172 Kumla 97,5 491 Nora 97,3 261 Lindesberg 96,8 474 Karlskoga 96,1 664 Örebro 96, Hällefors 95, , (fristående huvudmän) 95, , Ljusnarsberg 94,7 76 Askersund 93,6 235 Lekeberg 92,0 125 Hallsberg 89,7 409 Degerfors 87,

44 Diagram 37. Genomsnittlig betygspoäng i moderna språk (språkval). 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 19. Genomsnittlig betygspoäng i moderna språk (språkval). Genomsnittlig betygspoäng i moderna språk (språkval) Antal elever Ljusnarsberg 14,5 76 (fristående huvudmän) 13,9 616 Kumla 13, , Örebro 13, Lindesberg 13,3 474 Karlskoga 13,2 664 Laxå 13, , Nora 13,0 261 Hällefors 12,5 199 Hallsberg 12,3 409 Lekeberg 12,1 125 Askersund 12,0 235 Degerfors 11,

45 Modersmål Diagram 38. Andel elever som nått målen i modersmål % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 20. Andel elever som nått målen i modersmål. Andel (%) elever som nått målen i modersmål Antal elever Örebro 99, ,4 673 Hallsberg 97, , (fristående huvudmän) 96,5 85 Karlskoga 94,

46 Diagram 39. Genomsnittlig betygspoäng i modersmål. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 21. Genomsnittlig betygspoäng i modersmål. Genomsnittlig betygspoäng i modersmål Antal elever Hallsberg 16, , Karlskoga 15, ,5 673 Örebro 15,3 400 (fristående huvudmän) 15,

47 Musik Diagram 40. Andel elever som nått målen i musik % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 22. Andel elever som nått målen i musik. Andel (%) elever som nått målen i musik Antal elever Hällefors 98,9 262 (fristående huvudmän) 98,4 837 Lekeberg 98,0 242 Askersund 97,1 382 Karlskoga 96, Ljusnarsberg 96, , Kumla 94, , Nora 93,9 425 Hallsberg 93,5 601 Lindesberg 93,0 927 Örebro 92, Laxå 88,3 213 Degerfors 87,

48 Diagram 41. Genomsnittlig betygspoäng i musik. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 23. Genomsnittlig betygspoäng i musik. Genomsnittlig betygspoäng i musik Antal elever (fristående huvudmän) 15,5 837 Lekeberg 14,5 242 Karlskoga 13, Hallsberg 13,7 601 Hällefors 13, , Askersund 13,2 382 Kumla 13, , Örebro 12, Lindesberg 12,4 927 Ljusnarsberg 12,0 174 Laxå 11,1 213 Nora 10,9 425 Degerfors 10,

49 NO (blockbetyg) Diagram 42. Andel elever som nått målen i NO (blockbetyg) % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 24. Andel elever som nått målen i NO (blockbetyg). Andel (%) elever som nått målen i NO Antal elever (fristående huvudmän) 95, , , Örebro 89,

50 Diagram 43. Genomsnittlig betygspoäng i NO (blockbetyg). 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 25. Genomsnittlig betygspoäng i NO (blockbetyg). Genomsnittlig betygspoäng i NO Antal elever (fristående huvudmän) 13, , , Örebro 12,

51 Biologi Diagram 44. Andel elever som nått målen i biologi % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 26. Andel elever som nått målen i biologi. Andel (%) elever som nått målen i biologi Antal elever Ljusnarsberg 95,9 173 (fristående huvudmän) 95, , Lekeberg 91,7 242 Nora 91,5 425 Laxå 91,1 213 Kumla 90,6 796 Karlskoga 90, Askersund 89, , Örebro 87, Lindesberg 87,5 841 Hällefors 86,3 262 Hallsberg 83,5 600 Degerfors 82,

52 Diagram 45. Genomsnittlig betygspoäng i biologi. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 27. Genomsnittlig betygspoäng i biologi. Genomsnittligt betygspoäng i biologi Antal elever (fristående huvudmän) 13, , Lekeberg 12,1 242 Ljusnarsberg 12,1 173 Nora 12,1 425 Kumla 11,9 796 Karlskoga 11, Örebro 11, , Laxå 11,3 213 Askersund 11,1 382 Lindesberg 10,7 841 Hallsberg 10,6 600 Hällefors 10,5 262 Degerfors 10,

53 53

54 Fysik Diagram 46. Andel elever som nått målen i fysik % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 28. Andel elever som nått målen i fysik. Andel (%) elever som nått målen i fysik Antal elever (fristående huvudmän) 95,3 568 Ljusnarsberg 93,6 173 Laxå 90, , Karlskoga 89, Nora 89,2 425 Lekeberg 88,8 242 Askersund 88,7 382 Kumla 88,3 796 Hällefors 88, , Lindesberg 87,0 841 Örebro 86, Hallsberg 81,5 600 Degerfors 79,

55 Diagram 47. Genomsnittlig betygspoäng i fysik. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 29. Genomsnittlig betygspoäng i fysik. Genomsnittlig betygspoäng i fysik Antal elever (fristående huvudmän) 12,4 568 Askersund 12, , Karlskoga 11, Ljusnarsberg 11,5 173 Örebro 11, Lekeberg 11,2 242 Kumla 11, , Nora 11,0 425 Hällefors 10,7 262 Laxå 10,7 213 Hallsberg 10,5 600 Lindesberg 10,5 841 Degerfors 9,

56 Kemi Diagram 48. Andel elever som nått målen i kemi % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 30. Andel elever som nått målen i kemi. Andel (%) elever som nått målen i kemi Antal elever (fristående huvudmän) 94,9 568 Ljusnarsberg 94,8 173 Laxå 91,6 213 Nora 89, , Lekeberg 89,3 242 Karlskoga 87, Hällefors 87,8 262 Kumla 87,4 796 Lindesberg 86, , Örebro 85, Askersund 84,9 382 Degerfors 81,8 368 Hallsberg 81,

57 Diagram 49. Genomsnittlig betygspoäng i kemi. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 31. Genomsnittlig betygspoäng i kemi. Genomsnittlig betygspoäng i kemi Antal elever (fristående huvudmän) 12,3 568 Ljusnarsberg 12, , Nora 11,6 425 Karlskoga 11, Kumla 11,2 796 Lekeberg 11,1 242 Laxå 11,0 213 Örebro 10, , Askersund 10,7 382 Lindesberg 10,4 841 Hällefors 10,4 262 Hallsberg 9,8 600 Degerfors 9,

58 Slöjd Diagram 50. Andel elever som nått målen i slöjd % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 32. Andel elever som nått målen i slöjd. Andel (%) elever som nått målen i slöjd Antal elever Askersund 99,2 382 Hällefors 97,7 262 Lekeberg 97,5 242 Hallsberg 97,3 601 (fristående huvudmän) 97, , Lindesberg 96,2 927 Karlskoga 95, Laxå 95, , Kumla 95,1 799 Degerfors 94,8 368 Nora 94,6 425 Örebro 93, Ljusnarsberg 93,

59 Diagram 51. Genomsnittlig betygspoäng i slöjd. 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 33. Genomsnittlig betygspoäng i slöjd. Genomsnittlig betygspoäng i slöjd Antal elever Hallsberg 14,9 601 (fristående huvudmän) 14,3 837 Askersund 14,1 382 Karlskoga 13, , Lindesberg 13, , Örebro 13, Kumla 12,8 799 Hällefors 12,6 262 Degerfors 12,6 368 Lekeberg 12,5 242 Nora 12,4 425 Laxå 12,0 213 Ljusnarsberg 11,

60 SO (blockbetyg) Diagram 52. Andel elever som nått målen i SO (blockbetyg) % (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar Tabell 34. Andel elever som nått målen i SO (blockbetyg). Andel (%) elever som nått målen i SO Antal elever (fristående huvudmän) 98,9 266 Hällefors ( ) 95, , Hallsberg 93,3 194 Kumla 92, , Örebro 89,

61 Diagram 53. Genomsnittligt betygspoäng i SO (blockbetyg). 18 Genomsnittlig betygspoäng (treårigt glidande medelvärde) flickor pojkar pojkar 10 Tabell 35. Genomsnittligt betygspoäng i SO (blockbetyg). Genomsnittligt betygspoäng i SO Antal elever (fristående huvudmän) 14, , Hallsberg 13, , Hällefors ( ) 12,8 178 Örebro 12, Kumla 12,

Kunskapsresultat för grundskolan i Örebro län

Kunskapsresultat för grundskolan i Örebro län Rapport 2012:06 Kunskapsresultat för grundskolan i Augusti 2012 Johan Jonsson Lena Öijen Kunskapsresultat för grundskolan i Augusti 2012 Av Johan Jonsson och Lena Öijen Regionförbundet Örebro Rapport 2012:06

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet 2014:2 Stockholm lyfter Sverige men 2 300 saknar behörighet Nära 21 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2013. Länet har bättre resultat jämfört med övriga riket både avseende det genomsnittliga

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2 Skolblad avseende Alfredshällskolan Plantskolevägen 4 23736 BJÄRRED Tel 046-64102 Fax 046-293502 http://www.lomma.se/ Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Lomma 1262 Skolform Grundskola Skolkod 126200103 Skolid

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 29 november 2016 2.0 Matilda Liljeberg Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

Betyg 2015/16. Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete Anneli Jöesaar

Betyg 2015/16. Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete Anneli Jöesaar Betyg 2015/16 Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete 2016-10-03 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 4 2. Resultat betyg vår

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Dnr 2010/BUN 0045-41 Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Läsåret 2008/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRKORTNINGAR I DIAGRAM... 3 SAMMANFATTNING... 4 LÄRARHÖGSKOLANS UTVÄRDERING I MATEMATIK,

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 2016-03-07 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar Nationella prov 2017 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2017-12-04 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 3 2. Resultat Nationella prov 2017... 3 2.1 Engelska...

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 1 (14) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska 1 och resultaten används som ett av flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: Januari 2015 2.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II 2017-03-14 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Nationella prov 2016

Nationella prov 2016 Nationella prov 2016 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2016-12-06 Anneli Jöesaar Forskningssamordnare Sjöängsskolan, Askersund anneli.joesaar@skola.askersund.se 070-23 88 958

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildning och lärande UNG

Utbildning och lärande UNG Utbildning och lärande UNG ID G A 2012 Kapitel 2 Utbildning och lärande En viktig aspekt av välfärden är att kunna utvecklas som människa och skaffa sig nya kunskaper. Kunskap ger också större möjligheter

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Uppgifter om resultaten i Malmö kommuns skolor... 5 Uppgifter om resultaten i fristående skolor i Malmö kommun...

Läs mer

Örebro läns elever förtjänar bättre!

Örebro läns elever förtjänar bättre! Örebro läns elever förtjänar bättre! Elever i länets samtliga kommuner går ut åk 9 med sämre betyg än riksgenomsnittet Örebro läns elever förtjänar bättre! Rapporten är skriven av: Elisabeth Svantesson

Läs mer