Sfi- avbrott, kämparglöd och kulturkrockar! Interruption of sfi-studies, Fight against all odds and Cultural crashes!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sfi- avbrott, kämparglöd och kulturkrockar! Interruption of sfi-studies, Fight against all odds and Cultural crashes!"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Sfi- avbrott, kämparglöd och kulturkrockar! Fem invandrarkvinnors livsberättelser Interruption of sfi-studies, Fight against all odds and Cultural crashes! Life histories of five female immigrants Malak Kheir Daniela Meic Studie- och yrkesvägledarexamen 180hp Lärarutbildningen, Individ och samhälle Examinator: Therese Vincenti Malmgren Handledare: Lena Holmberg

2 Förord Vi vill tacka alla som har varit delaktiga i vårt arbete. Först och främst ett stort tack till våra informanter som frivilligt deltog och delade med sig deras livshistorier. Vi vill även tacka rektorn och lärarna på sfi skolan, för deras trevliga mottagande, samarbetsvilja och intresse för att hjälpa oss. Ett stort tack till vår handledare Lena Holmberg för att hon hade goda idéer, god samarbetsvilja och bra konstruktiv kritik. Till slut vill vi tacka varandra för förståelse, för att ha varit ett stöd åt varandra och för ett bra samarbete. Malmö November 2008 Daniela Meic & Malak Kheir 2

3 Sammanfattning Invandringen har förändrat det svenska samhället på många sätt. Kulturernas möte har gett oss nya givande erfarenheter och öppnat en outforskad värld för oss. Sedan 1965 har man bedrivit sfi (svenska för invandrare) som egen utbildningsform i Sverige. Sfi ska enligt gällande kursplan vara en brygga till livet i Sverige. Kommunen ska också motivera alla som är berättigade till sfi att gå utbildningen. Varje år avbryter en del kvinnliga sfi- deltagare sin utbildning p.g.a. olika anledningar. På en sfi- skola i Malmö, fick vi informationen att vissa av de elever som studerade inom denna skola hade avbrutit utbildningen och påbörjat den igen vid ett senare tillfälle. Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur invandrarkvinnors livsvillkor ter sig utifrån deras verklighet, för att kunna öka kunskapen bland personal som är berörda av sfiverksamheten, däribland studie- och yrkesvägledare. I vårt arbete har vi valt att använda oss av livshistorisk metod för att den bäst motsvarar vårt; syfte, frågor och mål, med arbetet. Med en livshistorisk metod kan man få en djupare insikt i sociala fenomen och fånga livshistorieberättarens egna perspektiv. Vårt arbete har en ideografisk ansats, d.v.s. vi lägger fokus på beskrivning och förståelse. Skolans verksamhet, kulturkrockar, rättigheter och skyldigheter, motivation, hinder, familjestruktur, språkinlärning, kontakt med myndigheterna och diskriminering är teman som ligger bakom kvinnornas studieavbrott och återvändandet. Nyckelord: Invandrarkvinnor, kulturkrock, studieavbrott 3

4 Abstract Immigration has changed Swedish society in many ways. The meeting of cultures has given us new rewarding experiences and opened an undiscovered world for us. Sfi (Swedish for immigrants) has been carried on as a separate educational programme, since According to the current syllabus, sfi should be a bridge to life in Sweden. The county should also motivate everybody who is entitled to sfi to take part in the educational programme. Every year, a few female sfi- participants discontinue their education for different reasons. We got the information that a number of students, at a sfi- school in Malmö, had discontinued their education and restarted at a later date. The purpose of this paper is to describe and analyse how the life conditions of female immigrants appear from their point of view, to be able to increase knowledge among personnel who is involved in sfi-work, among them guidance counsellors. In our project we have chosen to use a life history research method, because it best fits our purpose, questions and aims of the project. Using life history research, one can get a deeper insight into social phenomena and capture the particular perspective of life history narratives. Our project has an ideographic which means that the focus is on description and understanding. The schools activity, cultural collisions, rights and obligations, motivation, obstacles, family structures, language learning, contact with authorities and discrimination are the themes that underlie the women s educational discontinuation and return. Keywords: cultural crash, educational discontinuation, female immigrants 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Sidan 1.1 Bakgrund Syfte och frågeställningar Disposition 10 2 TEORETISKT PERSPEKTIV OCH TIDIGARE FORSKNING 2.1 Teoretiskt perspektiv Motivation och behov Lärarkompetens Samhällsinformation Nostalgi Individ eller familj Stigma och diskriminering Tidigare forskning Rapporter Statens offentliga utredningar 16 3 METOD 3.1 Livshistorisk metod Urval Trovärdighet och tillförlitlighet Etik Data Datainsamling Dataanalys 21 4 RESULTAT/ANALYS 4.1 Komprimerade samtal Samtal med Maria Samtal med Anna Samtal med Hanan 28 5

6 4.1.4 Samtal med Fatima Samtal med Nursen Tolkning av resultaten Skolan Kulturkrock Rättigheter och skyldigheter Motivation Hinder 39 5 SLUTDISKUSSION 44 REFERENSER 47 BILAGA 49 6

7 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Invandringen har förändrat det svenska samhället på många sätt. Kulturernas möte har gett oss nya givande erfarenheter och öppnat en outforskad värld för oss. Men interaktioner mellan människor från olika kulturer är inte problemfri och invandrares omställning till livet i Sverige och de normer, värdegrunder och åsikter som svenskarna lever efter, är inte en lätt uppgift. Tanken att man som invandrare alltid är och kommer att vara diskriminerad oavsett vad man gör och att felet för ens misslyckande eller ställning till samhället därmed inte ligger på en själv, utan ofta på förhållanden som man själv inte rår över, t.ex. rasism och utanförskap, kan leda till bristande motivation till integrering. Alla har vi frihet att välja men friheten lägger också på oss ansvaret för de misslyckade val vi gör. Rädsla för att göra felaktiga val i livet kan leda till att det blir omöjligt för individen att våga satsa på nya idéer och genomföra vad hon verkligen vill uppnå. Att kunna språket är en viktig förutsättning för att få en plats inom utbildningssystemet och på arbetsmarknaden. Sedan 1965 har man bedrivit sfi (svenska för invandrare) som egen utbildningsform i Sverige. Utbildningen är en viktig del av Sveriges integrationspolitik. Sfi ska enligt aktuell kursplan vara en brygga till livet i Sverige (Berg, 2001, s.4). Skollagen stadgar att varje kommun är skyldig att erbjuda sfi-undervisning för alla invandrare utom för de dansk- och norskspråkiga invandrarna. Rätten är oberoende av hur länge den invandrade har bott i Sverige, och undervisning ska tillhandahållas senast tre månader efter att rätt till SFI inträtt. Kommunen ska också motivera alla som är berättigade till sfi att faktiskt gå utbildningen (Berg, 2001, s. 6). De studerandes motivation att lära sig svenska språket är troligtvis det enda påverkbara element som har mest betydelse för hur verkningsfull sfi-undervisningen blir. Mycket talar för att det är här som dagens system är som svagast. Det kanske största skälet för att lära sig svenska är att språket är viktigt för att klara av vardagslivet. Denna process fungerar likväl inte så enkelt som det först verkar. En möjlig orsak kan vara att svenskar 7

8 oftast talar bra engelska. Invandrare som talar engelska, kan utan problem klara av vardagliga göromål (a.a., s. 10). En annan orsak är boendesegregationen. Invånare i stadsdelar med ett stort antal invandrare, har ingen större nytta av att tala svenska för att prata med grannar eller affärsbiträden - eftersom dessa ofta talar samma språk. Om chanserna att få jobb upplevs som små trots kunskaper i svenska språket, minskas motivationen att lära sig svenska. Trots att svag motivation kan vara ett vanligt problem, finns det även individer vars motivation är väldigt stark. Om man inte klarar av att uppfylla dessa elevers krav, av att t.ex. ha möjlighet att läsa utbildningen snabbare, eller att påverka sin utbildning, kan motivationen snabbt förloras (a.a., s. 11). Hos dem som arbetar i sfi verksamheten, dvs. Syv, lärare, arbetsförmedlare mm, finns egenskaper som kunskap, intresse och engagemang. Ofta är det svårt för vissa av dessa att driva igenom sina idéer, förslag och arbetssätt hos ledningen (SOU, 2003:77, s. 364). Det är angeläget att öka kunskapen bland all personal inom dessa myndigheter och organisationer, om flyktingars - och invandrares livssituation, deras villkor på arbetsmarknaden och om hur vuxnas språkinlärning ser ut. Varje år avbryter en del kvinnliga sfi- deltagare sin utbildning av olika anledningar. På riksnivå var det totalt kvinnliga kursdeltagare på sfi läsåret 2006/ av dessa hade avbrutit sin utbildning av orsaker som anges i diagrammet nedan (Skolverket, 2008). 8

9 Okänd anledning Barnomsorg Sjukdom Arbete Flyttat studieuppehåll Annan utbildning 0 Figur 1. Orsaker för avbruten sfi på riksnivå läsåret 2006/ Syfte och frågeställning Under en praktikperiod på en sfi- skola i Malmö fick vi informationen att vissa av de elever som studerade inom denna skola hade avbrutit utbildningen och påbörjat den igen vid ett senare tillfälle. Vi blev angelägna att ta reda på vilka orsakerna var till att det tagit vissa av kvinnorna flera år för att återuppta sfi-utbildningen igen. Med avbrott avser vi uppehåll av studier från en månad och uppåt Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur invandrarkvinnors livsvillkor ter sig utifrån deras verklighet, för att kunna öka kunskapen bland personal som är berörda av sfi-verksamheten, däribland studie- och yrkesvägledare. Det är betydelsefullt och givande att förstå hur en sådan grupp av kvinnor tänker, för att kunna hjälpa till på ett fruktbart sätt. Det gör att man kan sätta sig in i de olika kvinnornas situation och få en inblick i deras kultur. Genom den inblicken kan man utforska vad som kan vara bakomliggande orsaker till ett avbrott av sfi-utbildningen. Förståelse är ett mycket starkt verktyg att ha med sig i sitt bagage. Utifrån vårt syfte har vi sammanställt tre huvudfrågor. Frågeställning 1. Vilka kan orsakerna vara till att det tagit vissa av invandrarkvinnorna flera år för att återuppta sfi-utbildningen? 2. Vilka är orsakerna till avhoppet? 3. Vad vill kvinnorna förverkliga med sin utbildning? 9

10 1.3 Disposition Vårt arbete är indelat i 5 kapitel. I det inledande återfanns bakgrund samt syfte och frågeställningar. Kapitel två utgör arbetets teoretiska perspektiv och här redovisas tidigare forskning. Det tredje kapitlet beskriver metoden. Kapitel fyra visar samtalen och tolkning av resultaten, medan slutdiskussionen behandlas i det femte. Detta arbete är ett gemensamt arbete men vi har haft huvudansvar för olika delar av det. Daniela Meic har haft huvudansvaret för avsnitten problemformulering och syfte, trovärdighet/tillförlitlighet, etik, dataanalys samt teoretiskt perspektiv och tidigare forskning. Malak Kheir har haft huvudansvaret för avsnitten disposition, metod, datainsamling och urval. Vi har båda genomfört vars tre samtal med kvinnor, som vi sedan transkriberat och komprimerat. Ett av samtalen kommer dock inte att finnas med i resultaten p.g.a. att informanten inte var den gode berättaren som vår metod krävde. Det som behandlats gemensamt i arbetet är bakgrund, tolkning av resultaten samt slutdiskussionen. Vi har båda tagit del av allt material och alla utskrifter och vi vill återigen påpeka att detta arbete är ett gemensamt verk. 10

11 2 TEORETISKT PERSPEKTIV OCH TIDIGARE FORSKNING I detta kapitel kommer vi att förklara de olika teorierna. Utifrån dessa teorier har vi analyserat samtalen. 2.1 Teoretiskt perspektiv Motivation och behov Motivation handlar om en sammansättning av tankar, sinnen och förstånd som formar våra handlingsmönster. Den orsakar aktivitet hos människan och håller denna aktivitet levande samt ger den mål och mening. Motivation är viktigt när det gäller att förstå mänskligt handlingssätt. Motivationsteorier förklarar varför vi överhuvudtaget handlar och varför vi hellre gör vissa saker framför andra. När man pratar om motivation skiljer man på inre och yttre motivation. En inre motivation håller en aktivitet, inlärning eller arbetsprocess igång genom intresse för saken, läromaterialet eller handlingen i sig. En yttre motivation innebär att aktiviteten eller inlärningen hålls igång p.g.a. att individen hoppas få en belöning eller hoppas att uppnå ett mål som egentligen är ovidkommande i sig (Imsen, 1992, s ). Skillnaden mellan inre och yttre motivation överensstämmer på flera sätt med de viktigaste skillnaderna mellan humanistisk psykologi och behavioristisk teori, d.v.s. inre belåtenhet och yttre belåtenhet. Gemensamt för båda motivationsformerna är en erfarenhet av eller förväntning av tillfredställelse, vare sig de handlar om inre fröjd eller hopp om framtida belöning, som styr handlingen (a.a., s. 59). Abraham Maslows behovsteori har gett stora influenser på forskning om motivation. Han vill inte förklara mänskligt beteende utifrån enskilda fysiologiska behov såsom hunger eller törst, utan söker efter mer väsentliga behov i individens sinnevärld. Ett sådant behov är önskan om kärlek och den finns hos alla individer. Enligt Maslow finns det fem grundläggande behov. Dessa behov ska ses i ett sammanhang och inte isolerade från varandra. Han anser att människan är en sökande varelse som aldrig blir tillfreds, utan ständigt söker efter något mer. När ett behov är tillfredsställt kommer det alltid ett nytt och vad individen söker beror på vilket behov som blivit tillfredsställt (a.a., s ). Maslow ordnar behoven i en hierarki, där de primära (bristbehoven) kommer först och de sekundära (växtbehoven) är placerade högre upp i hierarkin. 11

12 5. Behov av självförverkligande 4. Behov av uppskattning och positiv självuppfattning 3. Behov av kärlek och social anknytning 2. Behov av trygghet och säkerhet 1. Fysiologiska behov Figur 2. Maslows behovshierarkiska trappa, (efter Imsen, 1992, s.61) Lärarkompetens Lärarkompetens kan tolkas på många olika sätt. Det kan knytas an till ämneskunskaperna och därmed inbegripa att läraren är skicklig i sitt ämne och har kompetensen att presentera detta på ett lättfattligt och intresseväckande sätt. Det inbegriper också mer pedagogiska och metodiska frågor, som att kunna anpassa stoff och arbetssätt efter de studerandes behov och bakgrunder och att kunna sätta igång och stötta de studerandes lärandeprocesser (SOU 2003:77, s. 364) Samhällsinformation Att nyanlända invandrare behöver samhällsinformation för att kunna orientera sig i sitt nya hemland konstaterades redan i de utredningar, som under 1960-talet föregick formuleringen av det som då kallades invandrarpolitiken. Nödvändigheten har sedan dess aldrig betvivlats, rakt motsatt har det framhävts som ett närmast självklart innehåll i de insatser som måste riktas till nya invandrare, men det har samtidigt inte alls varit speciellt väl preciserat varken till innehåll eller till form (SOU, 2003:75, s. 317). I fråga om innehåll har kraven och förväntningarna på informationen ökat. Förr låg fokus på en samhällsinformation av saklig, konkret och praktisk art, t.ex. om hur sjukvården är organiserad, hur man röstar, hur skolsystemet är uppbyggt, hur man larmar polis, ambulans osv. Sedan 80-talet har kraven på samhällsinformationen för invandrare ökat. 12

13 Det räckte inte längre med att presentera hur samhällets service är uppbyggd och fungerar utan det behövdes information som förklarade tankarna, idéerna och värderingarna bakom de samhälliga systemen för att de på så sätt skulle bli kända och respekterade av invandrarna. De ökade kraven på innehållet i samhällsinformationen speglar utvecklingen i invandringen från nordisk/europeisk invandring, till en invandring från många och ofta fjärran liggande länder där erfarenheter av liknande samhälleliga system ofta saknas (SOU, 2003:75, s. 317). I utredningens direktiv pekas dels på invandrares behov av kunskap om demokrati, samhällsorganisation, valsystemet etc., dels på deras behov av att få verktyg för att hantera de existentiella frågor, som mötet med ett nytt land ger upphov till. Direktiven nämner särskilt synen på religion, kvinnors och mäns roller i samhället, barns uppfostran, skolans arbetssätt och arbetslivets organisation ( SOU, 2003:75, S. 318). Även i direktiven till den parallellt tillsatta Sfi utredningen (dir 2002:115) ingår delar som berör samhällsinformationen. Där sägs: Sfi skall ge, förutom språkkunskaper, även kunskaper om det svenska samhället, om lag och rätt och om normer och värderingar som är centrala i vårt samhälle. Sådana kunskaper utgör en av förutsättningarna för att invandrare skall kunna ta till vara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter (SOU, 2003:75, s.318) Nostalgi Begreppet nostalgi härstammar från grekiskans nostos, som betyder återvändande, och algos, som betyder smärta. Nostalgi är enligt Ahmadi (2003, s ), ett framträdande emotionellt tillstånd bland individer som av olika skäl har varit tvungna att lämna sitt land. Minnena av det förflutna kan vara dramatiska i positiv mening och vara en del av människans identitet. Känslan beskrivs ofta som bitterljuv. För att bygga upp en identitet i tiden kan nostalgin behövas eftersom den fungerar som en brygga mellan de olika tidsperioderna. Vissa forskare anser att nostalgin är ett misslyckat tillvänjningsförsök. Ahmadi däremot ser det som att det är minnets användning som avgör om tillståndet är till nytta eller ett hinder för personlig utveckling och inte tillståndet i sig. När nostalgin har övertaget av en individs känsloliv så pass att den blir ett hinder för anpassning till den rådande verkligheten, kallas det för nostalgisk fixering. En individ med nostalgisk fixering kan bli oförmögen att frigöra viljekraft mot nya livsinriktningar. 13

14 2.1.5 Individ eller familj Bland många invandrargrupper med rötter i mer gruppcentrerade kulturer än den svenska finns en rädsla att bli integrerade i det svenska samhället. Det finns en rädsla att ett anammande av svenska normer skulle kunna utgöra fara för familjen. Rädslan bottnar ofta i en dålig förståelse av att familjebanden och familjelojaliteten i det svenska samhället vilar på något annat, än vad de gruppcentrerade samhällena vilar på, nämligen skamkultur. En individ som hävdar sin identitet i en familj med gruppcentrerad kultur hotar till synes att skämma ut sin primära grupp (familjen) inför den identitetsbärande etniska gruppen (Ahmadi, 2003, s. 151). I en gruppcentrerad kultur är individen i första hand en del av en större helhet. Gränser sätts då utifrån regler och värderingar skapade av gruppen. Det är inte lätt för individen att skydda ett eget individgrundat oberoende, eller att påbörja en individueringsprocess, när man fostrats att tänka på hela gruppen/familjen i första hand. Ahmadi tar i sin bok Ungdom, kulturmöten, identitet upp, att det i många delar av världen t.ex. Mellanöstern, Nordafrika eller Latinamerika dominerar den patriarkaliska familjestrukturmodellen. Den innebär att mannen är överhuvudet i sin familj och har hand om familjens ekonomi. Han är också huvudman inom enskilda relationer och en representant för familjen. Kvinnans arbetsuppgifter är att sköta hemmet, föda barn och hjälpa mannen med somliga uppgifter, (a.a., s ). Enligt Franzén (2001) bygger den gruppcentrerade ideologin på människan som social varelse. Den betonar människors förhållanden till varandra. Familjen eller släkten som är en grupp är det väsentligaste. Sedan är individen en del av helheten, alltså gruppen. Värderingar och moral är inte individens utan hela gruppens, men gruppens överlevnad och intressen är övergripande individens. Flyttning mellan länder med olika familjemönster kan medföra påfrestning och oror för både barn och föräldrar. Särskilt om familjen inte har kontakt med andra familjmedlemmar. Det är svårt för familjen att inte kunna få råd och stöd av mer kunniga närstående eller att vara ensam om ansvaret för barnen och deras framtid, (Franzén, 2001, s. 132). 14

15 2.1.6 Stigma och diskriminering Enligt Elsie C. Franzén (2001), betyder diskriminering att skilja åt. Begreppet diskriminering av människor åsyftar ett visst sätt att agera mot en individ eller en grupp av individer. Allas lika rättigheter och skyldigheter som byggs av en demokrati, uppfattar diskriminering som något vulgärt. Sverige har en juridisk instans, diskrimineringsombudsmannen, DO, som bevakar att orättvis behandling/diskriminering inte uppstår. I Sverige är etnisk diskriminering straffbart (Franzén, 2001, s ). Diskriminering medverkar till att människor känner sig stigmatiserade eller som avvikare från samhället. Angelöw och Jonsson (2000) tar i sin bok upp stämplingsteorin. Han menar att avvikelser är socialt konstruerat och inte något givet. Avvikande beteende skapas av en grupp som bestämmer regler och sedan tillämpar dessa på en annan grupp. De som har makten avgör vad som definieras som avvikande. Detta medför till att maktlösa grupper blir stämplade. En person är inte en avvikare, men utsätts han/hon tillräckligt länge för trycket, blir han/hon så småningom det (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 157). Stigma är ett annat begrepp som Angelöw och Jonsson skriver om i sin bok. Begreppet stigma kommer från grekiskan och skapades för att beteckna kroppsliga tecken avsedda att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska ställning (Goffman, 1972, s. 11). Angelöw och Jonsson (2000) tar i sin bok, Introduktion till socialpsykologi, upp Goffmans tre olika typer av stigma. Den som är av vikt för vår analys är den tredje typen, stambetingande stigman. Den handlar om ras, nation och religion. Goffman framför antaganden om att den ostigmatiserade kan diskriminera den stigmatiserade genom att ha sympati för honom/henne, d.v.s. diskriminering behöver inte uppkomma från negativa avsikter (Angelöw & Jonsson, 2000, s ). 15

16 2.2 Tidigare forskning Det har gjorts mycket forskning inom ämnesområdet sfi, allt från avhandlingar från högskolor och universitet till rapporter från skolverket, SOU och andra myndigheter. Vi kommer i detta avsnitt kortfattat redovisa två tidigare efterforskningar som gjorts kring ämnet Rapporter I rapporten, SFI- en brygga till livet i Sverige (Berg, 2001), fokuserar man på analysen av problem relaterade till sfi- undervisningen. Dessa problem rör ej uppnådda godkända resultat och för lång utbildningstid. En av de främsta orsakerna för detta som tas upp i rapporten är att många hoppar av undervisningen. Rapporten bygger på tidigare utredningar av sfi och relaterade ämnesområden genomförda av Statskontoret, Riksdagens revisorer samt Integrationsverket. Några problemområden som tas upp i rapporten och som berör vårt ämnesområde är t.ex. resursbrist, låg motivation, kontakterna med det svenska samhället m.m. I rapporten anges resursbrist som en tänkbar förklaring till att sfi-undervisningens kvalitet blir sämre och leder till konsekvenser som avhopp och sämre resultat. Rapporten har emellertid haft svårt att finna enkla samband mellan resultat och ekonomiska resurser. Vad gäller låg motivation uppges i rapporten orsaker som t.ex. boendesegregation, osäkerhet om man kommer stanna i Sverige, brist på tillräckliga ekonomiska incitament m.m. När man i rapporten talar om kontakter med det svenska samhället avser man problem kring samarbete mellan arbetsförmedlarna och sfianordnarna, samt språkpraktik som inte fungerar som den ska. Om eleverna får en språkpraktik är det ämnat att de ska få möjlighet att använda svenska språket under sin praktikperiod. Men enligt rapporten är praktiken inte alltid så effektiv när de t.ex. får uppgifter som att städa folktomma sjukhuskorridorer (a.a., s.13). Då försvinner meningen med språkpraktiken och dess effekt Statens offentliga utredningar Det finns en mängd SOU rapporter som tar upp ämnet sfi. Den vi har valt att ta upp här har anknytning till vårt ämne, d.v.s. Sfi-avbrott. I SOU, (2003:77), har det undersökts 16

17 hur skolformen sfi kunde förbättras och utföras. Utgångspunkt för rapporten var att skapa en högkvalitativ utbildning i sfi och på det sättet kunna förstärka språkinlärningen, höja utbildningens status och öka möjligheterna att anpassa utbildningen och sfi-målen efter individernas behov och förutsättningar. I rapporten finns ett avsnitt, (s ), som behandlar sfi-avbrott. Baserat på skolverkets rapport nr 226; Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2003 (2003a), har de i utredningen kommit fram till följande avbrottsorsaker: sjukdom, graviditet, arbete, brist på barnomsorg, flytt till annan kommun och okänd anledning (s.119). Här redovisas statistik över avbrottsorsaker men det saknas som uttryckts i rapporten: kunskap om hur individers väg inom sfi ser ut, vad som utlöser avbrott och uppehåll samt vilka åtgärder som utbildningen har att ta till för att stödja individens fortsatta studier och/eller återkomst till utbildningen (SOU 2003:77, s.122 ) Vi har nu gått igenom de olika teorierna: motivation och behov, lärarkompetens, samhällsinformation, nostalgi, individ eller familj, stigma och diskriminering, samt tidigare forskning. Nedan följer kapitel tre som beskriver metoden vi använt i arbetet. 17

18 3 METOD 3.1 Livshistorisk metod I vårt arbete har vi valt att använda oss av livshistorisk metod för att den bäst motsvarar vårt syfte samt våra frågor och mål med arbetet. Med en livshistorisk metod kan man få en djupare insikt i sociala fenomen och fånga livshistorieberättarens egna perspektiv. Detta gör att man kan sätta sig in i informantens förhållande vilket medför förståelse om livet och förhållandena kring den som utforskas. Det är viktigt att få fram den intervjuades perspektiv och försöka förstå det, utan att det blir några misstolkningar (Ryen, 2004, s. 29). Vi har samtalat med sex invandrarkvinnor på en utvald sfi- utbildning i Malmö. Samtalen har spelats in med en diktafon. För att få en inblick i och kunna förstå kvinnornas avhopp från studieplatserna, har vi fört ett livshistoriskt samtal. Detta har medfört att vi har fått information om kvinnornas bakgrund, deras nuvarande situation och deras tankar och planer inför framtiden. I Goodson och Sikes bok, Life history research in educational settings menar Ken Plummer: In essence what they are doing is turning themselves into socially organised biographical objects. They are telling their story in a particular way for a particular purpose, guided by their understanding or conceptualization of the particular situation they are involved in, the self/identity/impression/image they want to present, and their assessment of how hearers will respond. This happens in all social situations, not just in the context of research. It is worth nothing though, that the opportunity that being involved in life history research provides to tell your life story, to craft a narrative that links together events, experiences and perceptions, is the explicit opportunity to create an identity (Goodson & Sikes, 2001, s. 41). 3.2 Urval I Ryens bok, Kvalitativ intervju: Från vetenskapsteori till fältstudier menar Miles och Huberman: Kom ihåg att du inte bara gör ett urval av människor utan också av miljöer, händelser och processer (Ryen, 2004, s. 71). Undersökningens urval har genomförts på ett tidsbesparande sätt, ett s.k. tillfällighetsurval. Detta betyder att vi har valt de 18

19 individer som funnits tillhands, i detta fall individer på en tidigare praktikplats (Hartman, 2004, s. 243). Vi fick tillgång till informanterna genom att ta kontakt med rektorn på skolan som gav information om vilka kvinnor som kunde vara lämpliga för vårt arbete. Innan samtalen besökte vi de olika klasserna och informerade om vår uppgift. Sex kvinnor anmälde sig frivilligt och var beredda på att samtala och medverka i arbetet. För att materialet inte skulle bli för stort och svårhanterat att bearbeta, avgränsade vi undersökningspersonerna till sex personer/kvinnor. 3.3 Trovärdighet och tillförlitlighet Vi uppskattar att vårt arbete har hög trovärdighet och tillförlitlighet. Vi knyter tillförlitligheten till en verklighet som man kan fånga genom ord och som förhåller sig till en stabil social realitet (Ryen, 2004, s. 138). Vårt arbete har en ideografisk ansats, d.v.s. vi lägger fokus på beskrivning och förståelse. För att öka tillförlitligheten i vårt arbete använde vi oss av en samtalsguide (se bilaga), för att försäkra oss om att de erhållna svaren uppfyller vårt syfte och våra frågeställningar. I vårt arbete har vi strävat efter att försöka förstå och sätta oss in i hur våra informanters livsvillkor har sett ut. Vi vill försöka förstå deras verklighet, känslor och handlingsmönster. För att få en ökad trovärdighet och undvika missförstånd under våra samtal med informanterna, gjorde vi ljudupptagningar med hjälp av en bandspelare. Direktkontakten under samtalen har gjort att vi har kunnat kontrollera data, i fråga om realitet och relevans under samtalens gång. Vi transkriberade sedan ordagrant samtalen vilket möjliggjorde en återgång till originalsamtalen under arbetets gång. För att öka trovärdigheten ytterligare fick informanterna ta del av och godkänna de komprimerade samtalsutskrifterna. Eftersom vi båda var närvarande under samtalstillfällena och båda tog del av allt transkriberat material borde risken för tänkbara feltolkningar reduceras. Vi har gett så utförliga utdrag som möjligt för att läsaren själv ska kunna göra en bedömning av resultatens generella värde. 3.4 Etik Ingen forskning kan vara så väsentlig att den ska ge avkall på de etiska kraven (Trost, 2007, s. 63). Vårt arbete innefattar frågor av privat och etiskt känslig natur. Vi har upplyst samtliga informanter i förväg om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan att detta medför negativa följder för 19

20 dem. Vi har angett arbetets syfte och hur samtalet kommer att genomföras. Informanterna är upplysta om att de är fullständigt anonyma i arbetet. Alla informanter har lämnat sitt samtycke till samtalet (Vetenskapsrådet, u.å.). Att samtalen skulle utföras med hjälp av en bandspelare tilläts av informanterna. Med tanke på konfidentialitetskravet har vi i arbetet använt oss av fiktiva namn. Informationen som vi fått in kommer enbart att användas för detta arbetes ändamål, och materialet lämnas inte vidare utan informanternas medgivande. Våra informanter har fått möjlighet att ta del av vårt arbete innan det publicerades. 3.5 Data Datainsamling Vi tog kontakt med biträdande rektor på den skola, där vi sökte informanter. Genom rektorn kom vi i kontakt med lärarna och vidare eleverna. Vi informerade om syftet med våra samtal och om möjligheten att prata arabiska och kroatiska för dem som ville det. Vi framhävde också flera gånger att det var frivilligt och anonymt att delta och att samtalen skulle spelas in på diktafon. Sex kvinnor anmälde sig frivilligt, varav två av dem inte brydde sig om anonymiteten. De ansåg att det var bra att deras berättelser kom ut eftersom det är deras verklighet. Samtalen fördes i en liten lokal på skolan. I lokalen fanns det ett bord, en stol och en soffa. Vi tyckte att det var en bra lokal att sitta i, eftersom man kände sig lugn av inredningen och belysningen i rummet. Vi ville bjuda våra informanter på kaffe, för att få en mer avspänd och lugn stämning, men tyvärr fastade vissa av våra informanter eftersom det var Ramadan. I början av våra samtal berättade vi om oss själva för att få informanternas förtroende, vilket vi anser medförde ett positivt resultat. Eftersom eleverna går i skola från klockan till var det väldigt svårt att hinna med alla samtal under samma dag. Vi ville inte stressa eller pressa informanterna, utan få ut det bästa av samtalen. Därför genomfördes tre samtal ena dagen och tre dagen därpå. Vi hade tre samtal var, men vi var närvarande vid varandras samtal. I slutet tackade vi eleverna och personalen på skolan för ett bra samarbete. Vi underrättade våra informanter om att vi skulle återvända med våra komprimerade samtal så att de kunde läsa och acceptera dessa. Våra samtal var livshistoriska samtal. Med hjälp av samtalsguiden, fick informanterna berätta sina livshistorier eller delar av den, utifrån vad de ville dela med sig. 20

21 Enligt personuppgiftslagen (Personuppgiftslag, 1998:204), gäller från den 24 oktober 1998 är en personuppgift en information som direkt eller indirekt kan kopplas till en människa. Detta innebär att alla slags kopplingar mellan ett dokument och en given person skall bearbetas med försiktighet. Ett exempel på dokument kan vara bandinspelningar, som vi har använt oss av under samtalen. Känsliga personuppgifter som t.ex. ras eller etniskt ursprung får inte finnas i några som helst dokument (Trost, 2007, s ). Vi har i vårt arbete och under våra samtal gjort ett undantag, eftersom det är relevant för oss och veta var informanterna kommer ifrån. Det är relevant för att kunna hitta gemensamma nämnare i informanternas berättelser utifrån deras etniska bakgrund. Å andra sidan har vi inte tagit med deras riktiga namn, varken i vårt arbete eller under inspelningarna. Vi har komprimerat våra data, efter insamlingen och transkriberingen, eftersom det är lätt att samla på sig oändliga mängder eller ointressanta data under samtalen. Komprimeringen medför att man får ordning, struktur och mening i sina data (Ryen, 2004, s ). Reduceringen av data försiggår under hela forskningsarbetet. De reduceras när man väljer begrepp och metod, under intervjuerna/samtalen, när man avgränsar en del av data och till slut under analysen (Ryen, 2004, s. 116) Dataanalys Vi är medvetna om att våra personliga erfarenheter och vår bakgrund som invandrarkvinnor med insyn i ämnet oundvikligen kan komma att utgöra en viktig del av analysen och vi har försökt dra nytta av våra erfarenheter som resurser i genomförandet av uppsatsen. Analys av resultaten börjar redan under samtalets gång, där man gör sig en uppfattning utifrån informantens berättelse( Goodson & Sikes, 2001, s. 34). Det fortsätter sedan under själva transkriberingen och komprimeringen och tillslut i analysarbetet. Vi har analyserat berättelserna genom att vi delat in berättelserna i olika gemensamma teman. I analysarbetet genomfördes tematiseringen på följande sätt. Varje intervju lästes först igenom och kodades i sin helhet. Det gällde att söka efter innebörd, betydelse och mening i det som fanns i texten och namnge dem. På det sättet framkom olika teman. När alla samtalen var kodade jämfördes de för att söka huvudteman i hela materialet. Tematiseringen strukturerade samtalen och gav en överblick över kvinnornas liv i Sverige, hemlandet och krafters betydelse för kvinnornas självförverkligande. 21

22 4 RESULTAT/ANALYS 4.1 Komprimerade samtal Samtal med Maria Maria är en 31 årig kvinna och kommer ursprungligen från Peru i Sydamerika. Hon har inga barn och hela hennes släkt bor kvar i Peru. I hemlandet har hon gått ut en sexårig grundskoleutbildning samt femårig gymnasieutbildning. Hon började studera psykologi på högskola i ett år men avbröt sin utbildning för att hon ville jobba och tjäna pengar. Maria hade ett bra liv i Sydamerika men flyttade till Sverige år 2004 för kärlekens skull. Hon hade träffat en svensk man och gift sig med honom. Maria beskriver sig själv som en öppen, social och positiv person. I Sverige är Maria inte omfattad av introduktion, eftersom hon inte invandrat som flykting. Detta innebär att hon var tvungen att söka sin sfi- utbildning själv. Hon visste inte vart hon skulle söka sig när hon kom hit och när hon frågade sin man så visste han inte heller. Maria säger så här i samtalet. Därför att när jag kom jag visste ingenting. När jag fråga min ex man, han vet? Min man; jag vet inte, jag vet inte. För allt, för att studera, för många saker. Jag visste inte! Jag visste inte! Jag känner mycket vad heter? Impotent! Maria kände sig, som hon uttrycker det, impotent d.v.s. handlingsförlamad. Maria läste sfi i tre månader på Lernia men avbröt sin utbildning eftersom hon inte trivdes där. Hon ville inte söka en ny kurs eftersom hon inte ville stanna kvar i Sverige. I samtalet framkommer det att hon kände sig väldigt ensam i Sverige och att hon saknade sin familj i Peru. Hon grät mycket i början. Så här beskriver hon det själv När jag kom till Sverige, oh, jag blivit mycket ledsen, jag bliv inte positiv. Min positivismo slutar, men man normal jag först deprimerad. Detta var en jättesvår upplevelse för Maria och hon ville flytta tillbaka till sitt hemland. Kulturen här var mycket olik hennes egen kultur. Hon kände stor skillnad i människor, i matkulturen, i språket och det sociala livet. Maria säger att i Sydamerika så är människor mycket sociala och man bjuder hem människor, fastän man inte känner dem. Vidare säger hon Vi är mycket glada! Glada och skojar mycket. Här människor mycket ledsna och tyst. Men är full de prata, sen känner inte 22

23 vem är du. Det Maria menar är att folk är mindre glada och pratsamma här, förutom när de blir berusade. Hon upplevde en stor kulturkrock när hon kom hit och ville inte stanna kvar. Maria ringde ner till sina föräldrar i Peru och berättade att hon ville komma tillbaka. Hennes mamma sa till henne att det inte gick eftersom hon nu var en gift kvinna som måste ta ansvar. Hon tyckte att mamman hade rätt och bestämde sig för att ta sitt ansvar. Men det fungerade inte riktigt som hon tänkt sig ville hon börja jobba och spara ihop pengar för att åka hem till Peru ändå. Under denna tid hade hon och hennes man separerat. Maria hittade inget jobb i Sverige så hon åkte till Italien och jobbade som aupair där. I Italien arbetade hon mer eller mindre, och reste runt till olika länder. Hon var borta i nästan två år. Hon kom tillbaka till Sverige och sökte sfi- kurs igen. Denna gång fick hon sfi -kurs på datalingua (utbildningsföretag). Här trivdes hon jättebra. Lärarna var hjälpsamma och lärde ut på ett underhållande sätt. Tyvärr så lades datalingua ner och Maria fick bara studera i fyra månader här. Efter detta jobbade hon som aupair hos en dansk familj. Nu hade hon sparat ihop tillräckligt med pengar och i augusti 2007 åkte hon tillbaka till Peru. När hon återvänt till Peru så saknade hon Sverige. Hon ville tillbaka därför att hon ser Sverige som möjligheternas land. Så här säger Maria själv I Sverige det finns möjligheter för att studera och bra arbetarliv, och nu jag trivs i Sverige. Jag vill stanna här. Jag vill fortsätta studera återvände hon och skrev in sig på sfi i augusti månad. När man studerar sfi är man inte berättigad till studiestöd. Maria har socialbidrag för att hon ska kunna studera. Detta tycker hon är jobbigt. Hon känner att hon måste lägga ut hela sitt liv till handläggarna. Alltid dom vill papper, papper, papper. Man måste säga allt säger hon. Maria är en mycket målmedveten och studiemotiverad tjej. Efter sina sfi vill hon studera turism eftersom hon tycker om att arbeta med människor och lära känna nya kulturer. Maria har många idéer i tankarna. Hon har blivit en mer stark kvinna och har utvecklats som person av sina erfarenheter. Första tid är jättesvår, men sen du kan se denna tid pase, pase, pase. Och nu jag tänker är svår tid blir mer stark människa. Så! Alla saker är bra för liv. Maria anser att det finns invandrare med svårare situation än hennes. Hon tycker att företag från olika länder i Sverige kunde ha ett samarbete med sfi och gå ut och 23

24 informera och hjälpa nyanlända invandrare samt att en psykolog tillhands hade varit bra att ha. Maria har en bra relation med sin före detta man, han har varit ett stort stöd för henne. Hon beskriver honom som jättesnäll och bra man. Förutom sin man har Maria lärt känna människor från Sydamerika och skapat sig en umgängeskrets. Hon mår bra nu och säger Nu jag trivs! Jag vill göra många saker för mig, för själv Samtal med Anna Anna kommer från Somalia och är 44 år gammal. Hon kom till Sverige med sin man 1995 p.g.a. kriget. Hon har tre barn som alla är födda i Sverige. Enligt Anna så levde hon ett bra liv i hemlandet och hade det gott ställt. I Somalia har Anna gått ut en åttaårig grundskola men inte kunnat fortsätta studera p.g.a. sin dyslexi. Anna beskriver sig själv som en kämpande och duktig person. Annas föräldrar är inte längre kvar i livet, men hon har två syskon i Afrika som hon inte sett på 18 år. Kort efter att Anna och hennes man kom till Sverige fick de sina tvillingdöttrar. P.g.a. för tidig förlossning fick flickorna allvarliga skador. Båda två har ett handikapp och kan inte gå. Efter ytterligare två år fick de en son. Mannen klarade inte av detta jobbiga liv och de skilde sig. Anna blev nu själv med tre barn. Annas döttrar var mycket sjuka och hon kände inte till vilka rättigheter eller skyldigheter hon hade för att få hjälp. Utöver detta så kände sig Anna väldigt isolerad i Sverige. Så här uttrycker hon det själv: Efter jag blev jätteisolerad. Du vet kulturen här jätteolik, kan inte prata ett ord svenska. Jag vet inte hur man kan skriva räkning. Jag kunde inte skriva på när jag skilde från min man! Annas man hade ansvar för hemmets räkningar. Hon berättade att när posten kom så gav hon det till honom. Hon tänkte inte på vad det var efter som det var han som fyllde i papperna. Han hade ansvaret. Efter skilsmässan insåg Anna att ansvaret nu låg på henne och att hon behövde lära sig svenska påbörjade hon sina sfi studier. Men studierna blev påverkade av att hennes döttrars tillstånd. Hon var ofta med dem på sjukhuset och hade inte mycket tid till studierna. Under två terminer hade Anna bara hunnit med att studerat 53 timmar! Hon kontaktade sin stadsdel för att få hjälp med 24

25 döttrarna, men fick till svar att många ensamstående mammor klarar sig i livet. Anna studerade i tre år men fick inte sin sfi godkänd. Tydligen ligger problemet i skrivsvårigheter. Hon kände sig förtvivlad och ledsen. Hemma gick hon undan i ett rum, när hon var ledsen, för att gråta och torkade sedan sina ögon så att hennes barn inte skulle känna av hennes sorg. Anna har tilldelats en kontaktperson som ska hjälpa henne hitta lösningar för sina döttrar, men hon känner inte att hon får den hjälp hon behöver. Hon har förgäves försökt hitta nyckeln till en lösning, men hittar inte den. Anna hoppade av sina sfi studier när hennes döttrar förlorade sin specialpedagog i skolan. Så här förklarar Anna: De kan inte leka lika gamla barnen, de kan inte följa med lika gamla barn. Jag kände jobbig och så jag avbröt mina studier och jag går till skolan och ta hand om mina döttrar. Jag prata med döttrar och jag också prata med biträdande rektor, därför de har rätt de ska få resursperson. Och jag har mig rätt att jag vilar i livet, jag kan inte jobba hit! Hon gick till skolan för att hjälpa dem. Hon kontaktade även barnhabilitering för att starta en utredning för sina döttrar. Psykologen däremot bedömde inte att hennes döttrar behövde en resursperson, vilket Anna tyckte var helt vansinnigt. Skolan har sedan dess flyttat över flickorna till en mindre grupp där specialpedagog finns tillgänglig, men den ena dottern har flyttats tillbaka till ordinarie klass. Hon flyttades för att hon var duktig i skolan. Anna har krävt att skolan gör något åt detta och de har kontaktat en ny psykolog som håller på att göra en utredning nu. Hennes döttrar klarar inte att gå på toaletten själva, de behöver hjälp på rasten och i matsalen. Men psykologen har inte varit med dem en enda gång utanför skolsalen, och hon kommer dit enbart två gånger i veckan en timme i sänder. Hon har inte varit på hembesök hos dem heller. Döttrarna har ingen kontakt med andra barn på rasterna eller på sin gård. Anna har förgäves försökt integrera dem i samhället. Men det går inte. Flickorna vill inte leka med andra barn. Hon säger att hennes barn känner att andra hatar dem. Psykologen tycker man ska tvinga dem att leka med andra barn. I skolan blev barnen diskriminerade. Några elever hade skrivit att de var cp skadade på en vägg. Dom går inte ut på gården. Det finns kvinnor från mitt land, dom har barnen, vi bor på samma gården. Jag ringde dom deras barn komma hem. Dom har flickor, pojkar också. 25

26 Jag bjöd många gånger hemma till mig, men det gick inte. Det går inte bra. Dom känner barnen hatar dom, dom känner barnen gör massa illa till dom. Till och med första dag jag kom till skolan mina döttrar dom skriker och gråter, jag säga vad har hänt, dom tjejerna skriva de vara cp. Jag börja skrika mot lärarna. Lärarna dom har tvättat detta. Jag sa jag vill se detta! De sa vi har bild på vad de skrivit och sparat det. Det är diskriminering! Och vi samla och vi kontakta med den mobbningsgruppen. Jag sa det är ansvar till dom. Jag orkar inte mer. Jag blir trött. Jag har sagt många gånger. Ni måste hitta vem som har skrivit. Det räcker! Jag får huvudvärk. Jag har försökt få in dom på särskola, men psykolog bestämma detta. Skolan kan inte göra något. Psykolog säger; din dotter är duktig hon kan klara sig grundskola! Anna har tidigare känt att hon inte har några rättigheter, att få hjälp, p.g.a. att hon är invandrare. Men sen har hon träffat Svenska mammor med samma problem. Innan jag tror mig det var jag som inte har rättighet, men när jag lärde känna en svensk mamma, dom lika problem. Dom skiljes från deras man, dom handikappade barn, dom kan inte klara livet och dom vet inte vilken väg de ska hitta för deras rättighet. Anna har det svårt ekonomiskt. Hon erhåller ett vårdbidrag för sina döttrar, men detta räcker inte långt, enligt henne. Hennes före detta man bor numera i London och har en ny fru och fem barn. Han kommer till Sverige ibland och då köper han saker till barnen. Annars hjälper han inte till ekonomiskt på något sätt. Under den period hon inte studerat försökte hon jobba i ett år. Hon tänkte på sina tre barn och att hon måste vara stark för dem. Hon hittade ett jobb som personlig assistent till en handikappad kvinna. Jobbet var för tungt för henne, men hon bet ihop och kämpade vidare. Hon betalade en kvinna som hämtade barnen från skolan eftersom hon inte hann själv. Anna fick svåra smärtor i händerna och var tvungen att operera sig. Hon hade ingen aning vilka lagar som gällde för arbetstagare som behövde sjukskriva sig, så hon sökte hjälp hos sin arbetsgivare. Av arbetsgivaren fick hon först en utskällning. Du måste känna till dessa lagar och lösa ditt liv hade hon sagt. Arbetsgivaren hjälpte henne dock och fyllde i blanketterna med Anna. Hon gav även henne, på begäran av Anna själv, en bok om gällande lagar. Anna var sjukskriven i sex månader och därefter fick hon a-kassa i ett år. Efter detta fick hon aktivitetsstöd i tre månader. Därefter gick hon på en förberedande utbildning i sex månader. Här fick hon lära sig hur man kan förbereda sitt liv, hur man söker jobb på 26

27 Internet o.s.v. Utbildningen tillhandahölls av arbetsförmedlingen. Anna ville gärna starta ett eget företag, men detta gick inte p.g.a. den tid hon var tvungen att lägga ned på sina barn började hon studera sfi igen och har studerat sedan dess. Hennes mål med sfi- utbildningen är att få godkänt. Efter det vill hon få en individuell praktik. Anna säger att hon är duktig och har många kunskaper att dela med sig. Något som framkommer väldigt tydligt under samtalet är Annas månhet om att hennes barn ska få en bra uppfostran. Hon påpekar att många kvinnor hon möter på sfi utbildningen inte vet hur dom ska uppfostra sina barn här i Sverige. Regler och normer för uppfostran i Sverige skiljer sig avsevärt åt från vissa andra länders. Hon menar att invandrarföräldrar inte vågar ha regler för sina barn här i Sverige, för då tror de att socialen kommer att ta dem. Många mammor tror att barnen har rätt, att du kan inte säga nej! Tänker socialen kan ta mina barn när jag blir bråk, när jag blir alkoholberoende, när jag blir dum mamma. Och jag är frisk och ta hand om mina barn och lära dom respekt för världen, vi lever i annat land. Man måste lära sig regler. Oh ja. Stackars mammor barnen har mindre respekt här. Mammorna vet barnen dom är bättre här, men dom vet inte hur dom är bättre här. Mammorna dom gå ut och jobba. Barnen har ingen kontakt med föräldrar och går ut. Jag sitter bredvid mina barn och tittar med dom film. Barnen känner att mamma tycker om dom. Och om dom har också aktivitet dom kan inte gå ut på kvällen. Anna tycker att information om barnuppfostran enligt svenska regler och normer borde finnas integrerat i utbildningen. Hon berättar om en gång då försäkringskassan kom dit och undrade om någon behövde information. Ingen anmälde sig för att de trodde att försäkringskassan hade med socialförvaltningen att göra. De trodde att dom hade kommit dit för att granska eleverna och deras privatliv. De var rädda! Under samtalet med Anna använder hon ofta ord som jag har kämpat och jag har blivit en starkare kvinna. Det kan man utan tvivel säga, det var en riktig kämpe och stark kvinna, som satt framför mig under samtalet och man kan inte undgå att förundras. 27

28 4.1.3 Samtal med Hanan Hanan som är i 30 års ålder och kommer från Libanon har varit bosatt i Sverige sedan Hon kom hit för att hon gifte sig med en man som bodde i Sverige. Idag har hon fem barn och läser på sfi i en stadsdel i Malmö, (tre av barnen var planerade och två oplanerade) studerade Hanan på Globalen, men avbröt studierna på grund av att hon fick barn. Efter mammaledigheten fick hon stanna hemma med sitt barn upp till fyra år, eftersom hon inte fick en dagisplats. I början av sin ledighet sökte Hanan in sig på Komvux Södervärn för att fortsätta sina studier. Hon fick vänta länge, utan att få svar från skolan. Enligt henne sa personalen på skolan att hon inte var registrerad som sökande i skolans datasystem. Hanan kände sig mycket ledsen över detta. I Libanon hade hon gått ut grundskolan och tänkte fortsätta här i Sverige. Hon hade det besvärligt i skolan eftersom det var krig och eleverna inte kunde gå till skolan varje dag. Detta medförde att de ofta bara repeterade vad de redan hade lärt sig. Därför hann hon bli 18 år innan hon gick ut grundskolan. Eftersom hon inte kom in på Komvux Södervärn, återvände Hanan till sin gamla skola Globalen och avslutade sin sfi utbildning. Hon gjorde ett uppehåll igen efter sfi för att hon fick sitt tredje barn. Hanan säger att hon älskar att studera och att hon inte vill vara hemma. Hon vill inte vara isolerad från omvärlden och samhället. Hon umgås inte mycket med andra kvinnor eftersom de inte har gemensamma intressen. Alla mina grannar de jobbar inte, de bara föder barn. De är äldre än mig. Det är ingen som kan visa mig på rätt väg. Vi träffas ibland på helgerna, men inte mitt i veckan. Eftersom Hanans studieuppehåll varade länge och eftersom hon inte använde svenska språket i sin omgivning, glömde hon mycket av det hon redan lärt sig. Under sin mammaledighet gick hon till en kvinnoförening som var till för alla kvinnor. Men det varade bara 2-3 veckor eftersom hon kände sig utfryst av, enligt henne, de svenska kvinnorna. Hanan menade att de svenska kvinnorna tittade fel på henne och att vissa inte ens ville prata med henne. 28

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå. Jobbgaranti för alla? Aleksandra Dzudovic

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå. Jobbgaranti för alla? Aleksandra Dzudovic Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jobbgaranti för alla? Guarantees of work for all? Aleksandra Dzudovic Studie- och yrkesvägledarexamen 180 hp Examinator: Frida

Läs mer

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa FÖRFATTARE: PROGRAM/KURS: OMFATTNING: HANDLEDARE: EXAMINATOR: Jenny Linansky Ekholm Pia Rosenqvist Specialistsjuksköterskeprogrammet med

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 Författare: Handledare: Hanne Linghagen Malin Wuopio Maria Bangura Arvidsson Abstract The purpose of our paper was to examine what it is like

Läs mer

GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA

GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 C-uppsats GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA En studie om hur en klass i årskurs nio upplever sin skolsituation Författare: Jane

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Rätt för mig men fel för dig

Rätt för mig men fel för dig Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Sociologi Höstterminen 2012 (Frivilligt: Programmet för xxx) Rätt för mig men fel för dig En studie om pengabedrägerier mot

Läs mer

VÄGEN TILL SVERIGE EN UTVÄRDERINGSSTUDIE AV SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE I HELSINGBORG

VÄGEN TILL SVERIGE EN UTVÄRDERINGSSTUDIE AV SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE I HELSINGBORG Lunds Universitet Socialhögskolan SOL 066 Vårterminen 2002 VÄGEN TILL SVERIGE EN UTVÄRDERINGSSTUDIE AV SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE I HELSINGBORG Författare: Helena Isaksson Carina Kamarakis Handledare:

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Unga mäns kriminella beteende

Unga mäns kriminella beteende Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Socialpsykologi 61-90 HP / 15 HP HT 2010 Unga mäns kriminella beteende - En studie av vilka sociala och personliga förhållanden som kan påverka unga

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Mångkulturell vägledning finns den?

Mångkulturell vägledning finns den? Mångkulturell vägledning finns den? En undersökning om mångkulturell vägledning på Komvux Elena Pieniowska och Elisabeth Casell Berghagen Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, kultur och

Läs mer

KISSNÖDIG MELLAN 9-19

KISSNÖDIG MELLAN 9-19 Hälsa och samhälle 205 06 Malmö KISSNÖDIG MELLAN 9-19 EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE MED HEMLÖSA KVINNOR I LUND KRISTIN JOHANSSON Magisterexamen Kurs FHV-01 Folkhälsovetenskapligt program 160p Maj 2005 Malmö

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer