Superstaten: ute efter ditt privatliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Superstaten: ute efter ditt privatliv"

Transkript

1 Nr kr För kapitalism och individuell frihet Superstaten: ute efter ditt privatliv P r i vat marknad för säkerhet Miljöfanatismen hemsöker oss Orkanens förbannelse R a p p o rt från Frihetsforum Snart faller välfärdsstaten Historiska revo l u t i o n e r

2 Besök Frihetsfrontens t a l a r k v ä l l a r I mer än 10 år har Frihetsfronten a n o rdnat talarkvällar i Stockholm. Genom åren har vi haft talare som Stig-Björn Ljunggren, PJ Anders Linder, Johan Hakelius, Fredrik Reinfeldt, Ylva Maria Thompson, Oscar Swartz, Thomas Gür, Margit Gennser, Nils Lundgren, Niklas Lundblad, Gunnar Axén, Mattias Svensson, Ingemar Nordin och Dick Erixon. Vi brukar börja med 45 minuters anförande, sedan en kort öl-paus, därpå 45 minuters frågestund och diskussion. Det finns en bar som serverar öl, vin och lättare rätter. Ta l a r k v ä l l a rna äger rum den andra tisdagen varje månad på Restaurang S n u rr a n vars adress är Drottning Kristinas väg 13 i Stockholm. Närmaste T-banestation är Tekniska Högskolan.

3 Innehåll Breviabox 620, Stockholm Redaktör Kristian Ti g e r Redaktionssekreterare & ansvarig utgivare Henrik Bejke Redaktion Karin Råde, Oscar Hjertqvist, Evelina L o rentzon, Henrik RS Olsson, Erik Lakomaa, Sebastian We i l Redaktionsråd Ingemar Nordin, John-Henri Holmberg, Henrik Alexandersson, Margit Gennser Omslagsbild: Mats Qviberg intervjuad av Kristian Tiger. (Foto: Henrik Bejke). Presslagd ISSN: Löpnummer 70 Manusstopp nr : 25 decemmber. N Y L I B E R A L I S M E N Tidningen NY L I B E R A L E N företräder den frihetsinriktade, klassiska liberalism vars främsta historiska företrädare var tänkare och revolutionärer som John Locke, Adam Smith, R i c h a rd C o b d e n, John Bright, Thomas Jeff e r s o n, Patrick Henry, H e r b e rt Spencer och Frédéric Bastiat, och som i dag kallas nyliberalism eller på engelska libertarianism. Utgångspunkten är synen på den enskilda människan som ett egenvärde med andra ord uppfattningen att varje individ har en okränkbar rätt att leva för sin egen skull. I och med det betraktar nyliberalismen självklart också varje person eller institution som med våld eller hot om våld försöker tvinga sin vilja på någon annan människa som omoralisk eller i politiska termer kriminell. Nyliberalismen anser att alla relationer mellan människor måste bygga på frivillighet och att politikens (och därmed statens) enda acceptabla uppgift i samhället är att värna medborgarnas individuella rättigheter. Därmed är också sagt att nyliberalismen förespråkar en starkt avgränsad och konstitutionellt begränsad minimistat vars enda syfte är att upprätthålla försvar och rättsväsende för att skydda människor från övergrepp, oberoende av om dessa utförs av enskilda brottslingar eller aggressiva grannländer. Ekonomiskt präglas ett sådant samhälle av en fri och oreglerad kapitalism, socialt av frihet för alla invånare att så länge de inte inkräktar på andras lika rätt fritt välja livsmönster, samlevnadsformer och livsstil. Nyliberalismen står för öppna gränser, fri invandring, absolut åsikts-, yttrande- och tryckfrihet och tolerans. Bland nyliberalismens främsta idégivare i modern tid å t e rfinns filosofen och författarinnan Ayn Rand, den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises samt nobelpristagarna i ekonomi Friedrich A Hayek och Milton Friedman. TIDSKRIFTEN NYLIBERALEN Nyliberalen är en självständig tidskrift för liberal debatt, idébildning och analys, utgiven i samarbete med den liberala nätverksorganisationen Frihetsfronten. Frihetsfrontens syfte är att genom mötesarrangemang, seminarier, konferenser och andra interna eller utåtriktade aktiviteter sprida kunskap om och främja de värderingar som är nyliberalismens. Ytterligare information om Frihetsfrontens verksamhet får man genom att skicka till eller genom att uppsöka våra websidor på Internet. Adressen till dessa är h t t p : / / w w w. f r i h e t s f r o n t e n. s e. UPPHOVSRÄTTSLIG NOT Allt innehåll är om ej annat anges copyright Nyliberalen och respektive upphovsman. Där ingenting annat uttryckligen anges får texter ur Nyliberalen fritt återges förutsatt att de återges oavkortade, att följande textrad åtföljer återgivnigen: U r s p rungligen publicerad i Tidskriften Nyliberalen, Box 620, S t o c k h o l m, samt att ett exemplar av den publikation där å t e r t rycket förekommer tillsänds Nyliberalens redaktion. Vid publicering på www-sidor bör också adressen till tidningens hemsidor anges: h t t p : / / w w w. n y l i b e r a l e n. n u Superstaten: ute efter ditt privatliv 20 Stockholms trafikproblem: varför vare sig trängselskatter eller ringleder löser dem R i c h a rd Johnsson f ö r k l a r a r v a rför den nya trängselskatten i Stockholm kommer att misslyckas. 9 Miljöfanatism där myter ersatt fakta och förnuft Evelina Lore n t z o n s k r i v e r om hur sans och vett tagit semester från miljödebatten. 12 Marknaden för skydd Erik Lakomaa Även på säkerhetsområdet leder statlig finansiering och produktion till ineffektivitet och felaktig resursallokering. 4 Ledare Kristian Ti g e r frågrar sig om det är nattväktarstatens uppgift att fungera som v ä r l d s p o l i s. 16 Sen kom Katrina Walter Block har varit i blåsväder. Det var nära att han spolades bort då New Orleans drabbades av orkanväder. 18 Musiken är viktigare än politiken Johan Hedin skriver om den omfattande v ä n s t e rvridningen inom musikbranchen och varför den inte borde vara vriden a l l s. 24 Recensioner Henrik Bejke recenserar I cirkelns mitt av Dan Brown. Henrik Alexandersson recenserar Göran Persson och hans v ä r l d av Olle Svenning. Erik Lakomaa recenserar K o l u m n i s t e n av Jan Guillou. Oscar Hjertqvist r e c e n s e r a r H j ä rtat eller döden a v A rvid Riddare. Kristian Ti g e r r e c e n s e r a r Ego Girl a v C a rolina Gynning och Ingrid Carlqvist. Evelina Lore n t z o n r e c e n s e r a r Sagan om välfärdens återkomst. Den stora statens fall a v J o h n n y M u n k h a m m a r. Michael Ericsson r e c e n- serar Tre re v o l u t i o n e r En kort historia om folket a v S t e f a n J o n s s o n. 34 Frihetsforum en motvikt till Forum Syd Mats Sylvan rapporterar från ett frihetsforum med många infallsvinklar. P R E N U M E R AT I O N Nyliberalen utkommer med fyra nummer om året. Prenumeration kostar för privatpersoner 200 kronor för 1 år / 4 nummer 300 kronor för 2 år / 8 nummer. Juridisk person betalar 270 kr för 1 år / 4 nummer För prenumeranter i Norden tillkommer 40 kronor per år i extra porto, för prenumeranter utanför Norden tillkommer 80 kr per år i extra porto. Betala till Nyliberalt forums postgiro Glöm inte namn och adress! Vill du bidra extra till vår icke skattefinansierade verksamhet kan du även sponsra Frihetsfronten. Detta kostar 500 kr / år för privatpersoner och 1000 kr för juridiska personer och ger utöver en prenumeration på Nyliberalen även rabatt på våra seminarier samt ett presentkort på 200 kronor att använda när du köper böcker från Frihetsfronten.

4 L e d a re F a rväl till bombhögern Att stjäla från de rika och ge till de fattiga det är jag emot. Denna styggelse brukar kallas omfördelning när den sker inom ett land och bistånd när den sker internationellt. Jag tycker däremot att det är bra när de fattiga får hjälp frivilligt; att exempelvis barn i tredje världen ges mat för dagen, utbildningsmöjligheter och den sjukvård de behöver. Men att detta erbjuds genom statligt bistånd är jag alltså motståndare till. Stöld är inte rätt även om pengarna sedan används i vällovligt syfte och kallas bistånd. Hur kan jag nu vara så hjärtlös? Unnar jag inte barnen det mest grundläggande? Vill jag att de ska lida och dö? Som nyliberal är jag van vid den typen av invändningar. Visst unnar jag dem som har svårt att få det bättre, men av princip ska man inte göra gott genom att stjäla från någon annan. (Skälen till detta behöver jag nog inte vidare utveckla för Nyliberalens läsare.) Bland mina nyliberala vänner har denna idé länge varit självklar. Tills ganska nyligen. USA (och dess allierade) har befriat både Afghanistan och Irak. Dessutom spenderar den amerikanska staten betydande resurser för att förvandla dessa länder till fungerande demokratier. Detta sker genom offentligt bistånd. Först militärt bistånd. Sedan civilt bistånd. Sådant som en nyliberal normalt är emot. Men till min förvåning har jag märkt att många av mina nyliberala vänner är några av Sveriges mest högröstade tillskyndare av denna biståndspolitik. Det är givetvis bra att irakier och afghaner har befriats från sina förtry c k a- re. Likaså är det bra när barn i tredje världen får äta sig mätta. Men som jag förklarat ovan ska inte världen förbättras genom offentligt bistånd eftersom sådant finansieras genom stöld. Försvar för vem? Att invända med hänvisning till att det är nattväktarstaten just den del av staten som nyliberaler anser har ett berättigande som är ute och ställer saker och ting till rätta, går ju att göra. Jag har dock svårt att se logiken bakom att ett lands nattväktarstat bland sina åtaganden har ansvaret för att försvara sådana som inte tillhör den. Den amerikanska nattväktarstaten bör rimligtvis försvara amerikaner, den svenska försvara svenskar och den japanska japaner. Att folk i olika delar av världen saknar skydd mot rättighetskränkningar är självfallet tragiskt. Men att ur ett nyliberalt perspektiv förklara varför en amerikan ska t v i n g a s betala för att en irakier på andra sidan jordklotet ska försvaras mot kränkn i n g a r, är svårt. V i l l amerikanen hjälpa irakiern så är det en sak, men i dagsläget har amerikanen inget val. Att krigen, återuppbyggandet och demokratibyggandet i Irak och Afghanistan, skulle vara en del av USA:s försvar är givetvis något som dess försvarare hävdar. För en nyliberal som tycker att försvar av negativa rättigheter är statens enda legitima uppgift blir ett så omfattande och förebyggande statligt åtagande svårt att försvara. Jag har dock svårt att se logiken bakom att ett lands nattväktarstat bland sina åtaganden har ansvar för att försvara sådana som inte tillhör den. Den amerikanska nattväktarstaten bör rimligtvis försvara amerikaner, den svenska försvara svenskar och den japanska japaner. USA har till stor del slagit till i förebyggande syfte. Att ens fiender är skurkar är känt, men hur farliga de är råder det o s ä k e rhet om. För säkerhets skull drämmer man till med storsläggan. Jakten på terroristskurken letar pågår fortfarande. Under den jakten östes bomber och bistånd över Afghanistan. Diktatorsskurken hittades. Under den jakten östes bomber och bistånd över Irak. En terroristjakt av gigantiska proportioner där civila rättigheter sätts på undantag parat med byggande av en demokrati. Avsättandet av en diktatur på andra sidan jordklotet grundat på misstanken att denna har farliga vapen och sedan byggandet av ytterligare en demokrati. Är detta verkligen vad nattväktarstatsförespråkare betraktar som f ö r s v a r? Många människor har dött och skadats när USA och dess allierade bedrivit sina krig. Möjligen kan insatsen jämföras med ett fritagande av oskyldig gisslan. Skulden för de liv som spills i kriget kan på så sätt vältras över på den förtry c k a n d e regimen. Att komma fram till vad man ska anse om detta resonemang tycker jag är svårt. Det är ett knepigt dilemma. Där verkar inte många av mina nyliberala vänner hålla med mig. Skramlar USA med vapen så är de bombsäkra på att detta är rätt och riktigt. Lika säkra som vänstern är på att det är fel. Nyttokalkyler på modet Ibland försvarar nyliberaler till och med kriget i Irak med hjälp av utilitaristiska räkneövningar där antalet liv som normalt gick åt i Irak före befrielsen, ställs mot hur många som gått åt under och efter kriget Jag hoppas verkligen att de demokratier som nu är under uppbyggnad blir stabila och att utvecklingen blir fredlig. Demokratiska brohuvuden i den muslimska världen är verkligen önskvärda. Likväl ingår detta inte i nattväktarstatens uppgift e r. Välfärdsstaten kan på ett liknande sätt utgöra ett förebyggande försvar. Genom att satsa på utjämningspolitik så uppstår inga jättelika rikedomar som riskerar att sticka fattiga, potentiella brottslingar i ögonen. Samhället blir stabilt och try g g t. Så resonerar en sosse. Denne struntar i om rättighetskränkningar krävs för att i förebyggande syfte stoppa andra rättigh e t s k r ä n k n i n g a r. Jag är inte sosse. Jag är nyliberal. Oavsett om det är rätt att slå till i förebyggande syfte eller inte, så måste man fråga sig hur farlig den fiende som västvärlden nu har ställts inför verkligen är. Personligen tycker jag att hotet som islamisterna utgör i ett större perspektiv känns tämligen futtigt. Under min uppväxt fanns en verklig bad guy i världen. I n ä rheten av Sverige dessutom. I östblocket huserade några 100 miljoner k o m m u n i s t e r, rustade med kärnvapen och fyllda med onda avsikter. Sovjetunionens ledare var fiender av L a r g e r-than-life-format. Den kostymen ska islamisterna nu försöka fylla. De lyckas inte särskilt väl. En loppbiten skägglurk som bor i en grotta någonstans det är västvärldens nye fiende. Han skulle med nöd och näppe kvala in som huvudskurk i en James Bond-film. Jag förnekar inte att de terrordåd som denne man ligger bakom är hemska. Folk har dödats i tusental och för detta bör han och hans medbrottslingar straffas. Men det är djupt tragiskt, obehagligt och knappast nödvändigt att i jakten på denne gangster åsidosätta rättsäkerh e t e n 8

5 Att bädda för rasism Olle Thorell, ordförande för (s) i Surahammars kommun, utvecklar sin syn på invandring i Dagens Samhälle: Jag anser att Sverige, ett rikt och glesbefolkat land med en åldrande befolkning, borde ha en generösare flyktingpolitik. Däremot anser jag att en ren arbetskraftsinvandring är något som vi borde vänta med till vi har lyckats höja sysselsättningen hos dem som i dag står utanför arbetsmarknaden Alltså: De som vill jobba i Sverige ska inte få komma hit. De som kommer hit ska inte få jobba. De misslyckade försöken att föra in folk på arbetsmarknaden ska fortsätta. Bättre upplägg för Sverige- och Nationaldemokrater måste vara svårt att f i n n a. De enda utlänningarna folk får se är bidragsberoende flyktingar och nettot av invandringen är starkt negativt. Samtidigt utlovar politikerna hårdare krav gentemot svaga grupper. Oscar Hjertqvist Torsk på tull Enligt Vägverket kommer försöket med trängselskatter i Stockholm inbringa 150 miljoner per år i skatteintäkter. Försöket kommer att kosta 3,8 miljarder. Det innebär att det kommer ta 26 år att tjäna in enbart försökskostnaden, detta om man exkluderar kapital- och driftskostnader. Man måste vara politiker för att anse att det är en lysande investering. Erik Lakomaa Inga svartjobb för s v a rt s k a l l a r Inga utlänningar skatt få ta svartjobben ifrån oss. Så enkelt är det. I Aftonbladet den 3 november slår ombudsmannen i Byggandsarbetareförbundet Lars-Göran Bromander larm om en ny aspekt av den internationella konkurrensen: Utländska byggfirmor konkurrerar ut svenska byggjobbare om svartjobben (sic!) Caset är dock inte glasklart. Menar Bromander att byggnads medlemmar har rätt att jobba svart till gårdagens svartjobbspriser (dvs att man splittar skatt och moms mellan köpare och säljare)? Menar han att svartjobb skall vara förbehållna sådana byggnadsarbetare som har svenskt kollektivavtal (när de arbetar vitt)? Det torde i så fall vara tämligen svårt att uppnå. Vad Bromander inte tycks ha insett i sin vilja att skydda sina medlemmar från slemma utlänningar är att om man ägnar sig åt verksamhet som är olaglig är man med automatik del av råast möjliga rövarkapitalism där man inte kan räkna med några offentliga skyddsnät. Erik Lakomaa E x t r a p o l e r i n g 1969 ville 12 procent av amerikanerna legalisera marijuana 1971 inledde Nixon War on Drugs ville 25 procent legalisera och 2005 är siffran uppe i 36 procent. Nixon borde kallat det Drugs on Wa r i s t ä l l e t! Henrik Bejke Häst mot folkg ru p p Det gröna folkhemmet är åter på tapeten. Nu när vi alla ska tillbaka till naturen är det inte mer än rätt att även zoofiler förs in på listan över förbjudna hetsoffer. Klart Orbacks mormors syster och hennes sambos kärlek ska respekteras. Hästar är ju också människor. Leo Stark Tiina har hoppat a v Tiina Rosenberg har efter en hotbok från tankesmedjan Timbro, valt att lämna Feministiskt Initiativ. Att Gutenberg redan på fjortonhundratalet kunde lista hur han skulle kunna bidra till att göra livet surt för en kvinna borde bevisa omfattningen av den manliga konspirationen. Evelina Lorentzon Vems var ansiktet? Vem beskrevs på följande sätt: Ett ansikte som inte bar spår av smärta, fruktan eller s k u l d? 1 Ayn Rands romanhjälte John Galt X Seriemördaren Jeffery Dahmer 2 Göran Persson (av Foreign R e v i e w ) Oscar Hjertqvist för personer som ibland på mycket lösa boliner misstänks vara terrorister och att inte minst i västvärlden låta storebrorssamhället vinna mark. I synnerhet nyliberaler borde veta att staten inte enbart skyddar friheten utan faktiskt också är dess största fiende. Jag misstänker att det svenska nyliberala engagemanget för USA:s krig till mycket stor del bygger på var vänstern står i frågan. Eftersom vänstern är jättemycket emot USA:s krig så måste man som nyliberal vara jättemycket för. Den här tycka-tvärt-om-logiken leder till felslut. Förmodligen får samma logik också många svenska nyliberaler att nästan förbehållslöst försvara den nuvarande amerikanske presidenten. Detta hade varit lättare att förstå om det gällt en amerikansk libertarian och medlem i republikanska partiet och hade en partikarriär att tänka på. En svensk nyliberal har däremot stor frihet att tycka rätt. Gör presidenten något bra sett ur ett nyliberalt perspektiv så kan detta berömmas. Gör han något som ur ett nyliberalt perspektiv är fel så kan detta kritiseras. Men att som nyliberal försvara statligt bistånd blir knepigt hur man än vänder och vrider på det. Kristian Ti g e r

6 Att ta från de fattiga för att ge till de rika För att hindra att konsumenter som betalt i förskott drabbas av ett företags konkurs finns så kallade klientmedelskonton Därigenom separeras de av kunderna inbetalda medlen från bolagets förmögenhet och syftet är att hindra bolaget, dess ägare eller andra fordringsägare att sno dem från den svagare parten, dvs. konsumenten. Skyddet tycks dock inte gälla alla. SVT Text rapporterar (9/11) Omkring personer som köpt flygbiljetter av konkursbolaget East Jet drabbades av ett bakslag i dag när länsrätten i Göteborg fastslog att Skatteverket fick säkra pengar som skulle ha gått till drabbade kunder. Det handlar om 1,7 miljoner kr som Skatteverket bad SEB att överföra strax efter konkursen i oktober. Enligt länsrätten var begäran korrekt av hänsyn till kommande skatteskulder. Den mest skyddsvärde i Sverige är sålunda inte konsumenten vilket den som läst köprätt lätt kan förledas att tro utan den enda institution i samhället som har legal rätt att använda våld för att få sin vilja igen o m. Erik Lakomaa Att verka men inte f i n n a s En av Sveriges mest kallhamrade kommunister, Ali Esbati, före detta ordförande i Ung Vänster och numera bloggare, skriver angående terrordåden i Mellanöstern: [ingenting] över huvudtaget tyder på att al-qaida existerar som organisation eller Abu Musab al-zarqawi existerar som person. Det är mer än de flesta av oss andra visste, men å andra sidan har ju Ali Esbati expertkunskaper från organisationer som saknar m e d l e m m a r. Sannolikt upptäckte han att al-zarqawi inte existerade när han gick igenom Ung Vänsters medlemsregister och konstaterade att han inte fanns med där. Erik Lakomaa D o m s t o l l a r En domare i högsta domstolen är i blåsväder efter att han sålt två antika stolar tillhörande domstolen till sig själv. Förv ä rv e t skedde i samband med att man sålde ut en del överblivna möbler till personalen i samband med en renovering. Resten av möblerna var vanliga kontorsmöbler men domaren såg själv till att även 1700-talsstolarna med proviens Stockholms Slott kom med vid försäljningen samt att han själv fick första tjing på dem. Priset 50 kr styck, satte han också själv. Affären uppdagades efter att han försökt sälja stolarna på Auktionsverket (utrop kr) De passade inte hemma säger han. Man kan fråga sig hur han upptäckte att stolarna i själva verket var värda så mycket. Var han med på Antikrundan? Domaren: Vad kan de här stolarna vara värda? Programledaren: Hur fick du tag på dem och vad fick du ge? Domaren: Jag sålde dem till mig själv från min arbetsplats, 50 kr fick jag betala. Programledaren: Vad tror du att de är v ä r d a? Domaren: Tja, en hundring? Programledaren: tror jag nog att man skulle få. Domaren: Hörde du Berit! Hundrafemtio tusen! Domaren säger till Aftonbladet (28/10) att han inte kan se att han gjort något fel. Den av eder, som är utan synd, han kan kaste första stolen på honom Erik Lakomaa H e t e ro n o rm a t i v i - teten sprider sig Hälften av alla kvinnor som gör lumpen i flottan har utsatts för sexuella trakasserier, rapporterar Värnpliktsrådet. Det innebär att heteronormativiteten spritt sig en hel del jämfört med när Winston Churchill för ett sekel sedan fällde sina bevingade ord om flottans traditioner: Rum, buggery and the lash. Snart blir väl sjömännen nykterister o c k s å? LG Dikander S p r å k b ru k När utländska tandläkare öppnade den (billiga) tandläkarmottagningen City Dental i Stockholm kommenterade LO:s avtalssekreterare Erland Olauson: Vi får en apartheidarbetsmarknad. När lettiska byggnadsarbetare arbetade i Vaxholm kommenterade Byggnads strejkvakter: Go home. Med tanke på detta är det föga förv å- nande att Transports lokala ordförande Per Johanssons favorituttryck om misshagliga personer var grisarsle. Otur att han hade en mindre förstående arbetsgivare vid namn Connex. Oscar Hjertqvist Lik-het inför lagen Pastor Åke Green, som anklagats för att hetsa mot homosexuella och vars fall i skrivande stund skall prövas i högsta domstolen, kunde ha sluppit rättegång om han hade varit lite mer taktisk mot vem han hetsade. Varken koprofiler, nekrofiler eller pedofiler är tillräckligt skickliga lobbyister för att ha tagit sig in på listan över sexuella läggningar som är straffbara att hetsa mot. Av detta kan vi konstatera att alla perv e r- sioner är jämlika men vissa perversioner är mer jämlika än andra. Yovanka Lara Ortega Rätt man på rätt p l a t s Tiina Rosenberg, för närvarande professor i feministisk teori vid Stockholms Universitet och nyligen avhoppad från Feministiskt Initiativ, söker nytt jobb efter att statsvetaren Johan Tralau vid Uppsala Universitet avslöjat att hon plagierat delar av sin doktorsavhandling. En struntsak menar Tiina men väljer trots det att söka sig till en ny arbetsplats. Enligt uppgift ligger hon bra till för en professur vid Lunds Universitet. Det passar bra. De har ju redan en professur i parapsykologi. Leo Stark

7 Paris brinner I Frankrikes huvudstad Paris står för tillfället i lågor och bilbränderna är på väg att spridas även till Tyskland, Belgien och andra e u r o l ä n d e r. Det är tur att fredsvalutan euron finns. Utan den skulle det inte vara bilbränder utan kärnvapenkrig. Oscar Hjertqvist Paris brinner II I Frankrike brinner bilarna. Så går det om man röstar nej till EU-konstitutionen. Oscar Hjertqvist Paris brinner IV I Frankrike bränns bilar. Så går det om man inför frihandel, slopar jordbruksstödet och tillämpar ohämmad nyliberalism. Oscar Hjertqvist E n k ö n s m o d e l l e n Dagens nyheter kommenterar i en artikel framstegen på kvoteringsmarknaden: På ett område har jämställdheten gått särskilt långt. Samtliga partier i kommunfullmäktige företräds i höst av en kvinnlig gruppledare Yovanka Lara Ortega Paris brinner VII Paris har på rekordkort tid blivit flera grader varmare. Det här borde slutligen övertyga alla dem som tvivlar på att utsläpp från bilar kan orsaka till klimatförändringar. Leo Stark Stockholm brinner inte ännu II I Stockholm skall det införas trängselskatt för att minska trängseln på gatorna i innerstaden. I Frankrike har de tagit till betydligt mer effektiva medel än så, men så har de kanske ett mer brinnande behov av t r ä n g s e l m i n s k n i n g a r. Leo Stark Paris brinner III I Frankrike bränner de bilar. Va rför kan de inte gå över till traktorer? Leo Stark Stockholm brinner inte ännu I I Sverige brinner ännu inga bilar. Där ser ni. Om vi hade infört fredsvalutan hade vi kanske också sluppit kylan på mornarna och dessutom fått uppleva de fina brandröda höstfärgerna. Evelina Lorentzon Paris brinner V Dagens ungdom bryr sig om miljön. Ti t t a bara på Frankrike. På nästan ingen tid alls har de nitiska franska ynglingarna lyckats minska det franska bilbeståndet betydligt. Samtidigt har de bidragit till att sprida lite värme till ensamma pensionärer. Evelina Lorentzon Paris brinner VI Mona Sahlin har föreslagit en långtidsplan för att minska det svenska oljeberoendet. I Frankrike är man betydligt mer effektiva. De har lyckats nå betydliga framgångar på bara ett par veckor. Tänk om svenska politiker kunde vara så effektiva. Yovanka Lara Ortega K o rt minne? Moderaternas chefekonom Anders Borg anser att marknadens prissättning av den svenska kronan är felaktig och vill att Riksbanken skall korrigera detta genom att stödköpa kronor. Borg, som ju tidigare var narkotikaliberal, kanske var så nerrökt 1992 att han inte kommer ihåg vad som hände när hans dåvarande chef, Carl Bildt, tillämpade samma idéer vad gäller prissättningen av v a l u t a n. Mats Sylvan Den som slår en b u l l e Om Ayn Rand hade arbetat på Ti m b r o skulle den främste idéproducenten i Sverige kanske hetat Johnny Galt. Leo Stark

8 M o d e r a t e rn a s nya politik borg - ar för pro b l e m Samma dag som den blivande chefen för USA:s centralbank Federal Reserve Ben Benanke lyfter fram den svenska penningpolitiken som ett föredöme går moderaternas Chefsekonom Anders Borg ut och uppmanar riksbanken att stödköpa kron o r. Detta förtjänar ett par kommentarer: 1. Det funkar inte att stödköpa flytande valutor. Det har testats tidigare. Det kostar en masa pengar men ger aldrig något resultat. 2. Vart tog Riksbankens oberoende vägen? Det tycks vara så att den som vill säkerställa att Riksbanken även fortsättningsvis står fri från politiska påtryckningar hellre bör rösta på Miljöpartiet än på Moderaterna. 3. Sverige är idag i den tämligen angenäma positionen att vi samtidigt som vi har den tredje lägsta räntan i världen (efter Japan och Schweiz) har 0,6% inflation (lägre än Riksbankens inflationsmål) och ˆ med Europeiska mål rätt hygglig tillväxt (2,6% jämfört med EMU-ländernas 1,1%). Den låga kronkursen innebär samtidigt att exportindustrin går som tåget. Det skulle man kunna tro att m borde gilla. 4. Under EMU-kampanjen 2003 hävdades det upprepade gånger från Jasidan (där moderaternas partiledning ingick) att ett Nej skulle leda till kraftigt höjda räntor. Nu blev det nej och Ja-sidan fick fel på räntepunkten också. Då är det plötsligt dåligt med låg ränta. Av detta kan man dra slutsatsen att vi verkligen får hoppas att Anders Borg inte kommer i närheten av att påverka den ekonomiska politiken i Sverige. Erik Lakomaa A = A anno 2005 Anti-piratbyrån slåss mot Piratbyrån. Ragnar Danneskjöld uttalar sig: Pirat = pirat Oscar Hjertqvist En händelse som ser ut som en tanke Moderaternas chefsekonom Anders Borg är född den 11 januari, samma datum som Alexander Hamilton. När dyker det upp någon som vill utmana Anders Borg på duell? Leo Stark Åter till sin ungdoms ideal? Lars Ohly har meddelat att han inte längre kommer att kalla sig för kommunist då han anser sig missförstådd. Nu är frågan vad han skall kalla sig istället. Varken konsekvent demokrat eller lagkamrat till Nacka Skoglund har någon större trovärdighet. Faktum är att det mest sanningsenliga vore att kalla sig folkpartist. Dels har Ohly varit medlem i partiets ungdomsförbund och dels passar hans politik troligen ganska bra den som numera drivs av hans partiledarenamne. Finns någon bättre plattform än ett folkparti om man vill införa folkrepublik? Mats Sylvan C a p t u s Frihetliga idéer i svenskt form a t A r t i k l a r, länkar och information sammanställt på ett effektivt och lättöverskådligt sätt.

9 Miljöfanatism där myter ersatt fakta och förn u f t AV EV E L I N A LO R E N T Z O N J o rdens undergång i fo rm av en miljökat a s t rof står för dörren och det enda som kan rädda oss är att vi ger staten total makt för att kunna stoppa de gi ri ga storföretagen som ligger bakom pro b l e m e n. Men är ve rkligheten riktigt så enke l...? Den planet vi bor på kommer snart att gå under på grund av att det blir så pass varmt att polerna smälter och vattnet översvämmar världen. Dessutom väntar en ny istid. Som om detta inte vore nog kommer vi snart inte att ha någon mat därför att vi tar slut på alla jordens resurser och skräpar ner för mycket. Men misströsta inte. Vi kan alla fördröja utvecklingen genom att äta biodynamiskt odlade vetegroddar, skära ner på vår konsumtion av vatten och försöka hindra de där dryga miljarden kineser från att börja åka bil istället för att cykla. Dessutom kan vi sortera vårt skräp. Det hjälper också mot den stundande istiden. Miljöområdet omgärdas av många m y t e r. Kanske beror det på att miljö ofta varit synonymt med natur, vilket i sin tur alltid har varit lite mystiskt. Kanske har miljömyterna ett helt annat ursprung. Den här artikeln kommer att ta upp att antal miljöproblem som i debatten betraktas som betydligt mer självklara än de faktiskt är. Tvärtom ifrågasätts de ofta av högt respekterade forskare och debatt ö r e r. Miljöproblem Den första frågan man bör ställa sig, innan man ger sig i kast med att diskutera miljömyt e r, är vad ett miljöproblem är. En förv å n a n s- värt tongivande skola är den som menar att all mänsklig påverkan på miljön är att betrakta som miljöproblem. Alla miljöproblem skulle därmed på ett snabbt och effektivt sätt kunna lösas genom att mänskligheten helt enkelt begick kollektivt självmord. En kontrasterande syn på miljöproblem finns hos dem som menar att en god miljö är den som är bra för människorna. De flesta människor ser ett värde i att se lummiga gröna träd istället för asfalt och människor är beredda att ge upp andra saker för att få vandra i natursköna fjäll. För dem som har den här synen på miljöproblem blir det mer naturligt att väga vinster från en god miljö från vinster från andra saker. Trots att regnskog är fint kan det fortfarande vara en idé att såga ner den om man genom det kan se till att människor får ett bättre och rikare liv. Men låt oss nu inte stanna vid problemen utan gå direkt på myterna. Va rför skulle vi vilja ha rena floder och luft? Svaren är naturligtvis; för människans skull. De flesta vill av olika anledningar att det ska finnas p a n d o r, rena floder och re n luft. Det här synsättet innebär också den naturliga konsekvensen att miljöförbättrande åtgärder som inte bidrar till att människor får det bättre borde vara o ö n s k a d e. Människors bidrag till växthuseffekten M y t : Mänskliga utsläpp av koldioxid ökar v ä x t h u s e ffekten som i sin tur påverkar klimatet som i sin tur gör att det å ena sidan blir varm a re (för dem som inte vill ha det varmt) och å andra sidan kallare (för dem som inte vill ha det kallt). I filmen The Day after To m o rrow s k i l- drades ett växthuseffektskräckscenario. På bara några dagar dök den nya istiden upp och alla evakueringar misslyckades eftersom världens ledare inte velat lyssna på den kufiga professorn som i egenskap av filmens huvudperson försökte övertyga dem om att istiden var på väg. Filmen var intressant och spännande på många sätt och vis men knappast att betrakta som verklighetstrogen. Ändå har de teorier som filmen skildrar anses vara vetenskapligt baserade, i alla fall utanför vetenskapliga kretsar. Växthuseffekten innebär i korthet att v ä x t h u s g a s e r, exempelvis koldioxid, lägger sig som en liten skyddande hinna över jorden och hindrar värme från att stråla ut igen. Den är alltså i grunden nödvändig för livet på jorden. Det som dock vanligen benämns växthuseffekt handlar istället om att halten koldioxid ökar så mycket att jorden värms upp, något som bland annat kan medföra att polerna smälter och att lågt belägna landområden översvämmas. För att förhindra detta måste man begränsa koldioxidutsläppen och därmed hålla växthuseffekten i schack. Det man först och främst bör fråga sig är huruvida människor verkligen kan påverka koldioxidhalten i någon högre utsträckning. Enligt Consumer Alert härrör endast två procent av växthusgaserna från människor medan övriga, främst i form utav vattenånga, beror på andra saker. För det andra kan man fråga sig om det verkligen har blivit varmare. Om teorin om människans påverkan på växthuseffekten stämmer så borde vi ha kunnat se en tydlig korrelation mellan våra koldioxidutsläpp och värmen. Problemet är bara att någon sådan trend inte existerar. F ö rvisso har det här seklet varit varmare än det förra, även om det mycket väl kan ha handlat om slumpmässiga variationer, men de sista tjugo åren har vädret snarast blivit kallare. Detta borde i alla fall väcka tvivel om rimligheterna i teorin kring växthuseffekten. Vidare kan sägas att klimatforskning är ett komplicerat område eftersom klimat varierar över längre perioder och att det historiskt har varierat betydligt. På järnåldern tros vi ha odlat vindruvor i Skandinavien medan 1600-talet var betydligt närmare en istid än vad vi är idag. Slutligen kan vi fråga oss om det nu vore så att det verkligen blev varmare; skulle detta då vara ett problem? Flera ekonomiska studier pekar på att ett par graders klimathöjning snarare skulle förbättra odlingsförutsättningarna vilket skulle förbättra tillväxten. Men kommer då inte polerna att

10 smälta om det blir varmare? Ja, det är möjligt att de kommer att göra det. Det är dessutom möjligt att delar av lågt liggande landområden kommer att översvämmas. Å andra sidan har vi redan idag tekniker för att hantera den sortens problem, något som görs exempelvis i Nederländerna. Dessa tekniker är betydligt billigare än att hämma tillväxten på det sätt som krävs i bland annat K y o t o p r o t o k o l l e t. Dessa frågor borde rimligtvis ha ställts av de politiker som nu istället tävlar om att reglera mest för att dra ner koldioxidutsläppen. Åtgärder som troligen till inte är till någon nytta alls, men skulle få höga ekonomiska och sociala kostnader och slår hårdast mot världens fattiga som är de som skulle drabbas mest av den lägre tillväxten som åtgärderna skulle innebära. Sopsortering M y t : Genom att sortera vårt skräp kan vi förbättra miljön. Myten sopsortering har många av de egenskaper som krävs för att bli en allmänt accepterad myt. Framför allt så poängterar den att vi alla har ansvar, något som gör sig ypperligt i samband med sedlighetsundervisningen för skolbarn. Den kritiska frågan som barnen sällan får lära sig att ställa är hur mycket nytta sorteringen gör. Enligt Valfrid Paulsson, tidigare generaldirektör på Naturvårdsverket är svaret på den frågan nej, i alla fall inte som sopsorteringen fungerar idag. I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår han tillsammans med fyra andra profiler inom renhållningsområdet att det skulle vara betydligt bättre för miljön om skräpet brändes upp och energin togs tillvara istället. Metoden med sopsortering är inte bara sämre för miljön utan skapar också nedskräpningsproblem. Många av de så kallade återvinningsstationerna ser idag enligt Paulsson och hans medskribenter ut som gammaldags soptippar. Visserligen menar de att förpackningsinsamlingar kan vara bra ur ett resursperspektiv men de positiva effekterna därifrån tas ut av andra negativa effekter. När det gäller insamling av glas är de än mer negativa till insamling. Dels är nytt glas betydligt billigare än att återvinna men glas som följer med hushållsavfall till förbränning hamnar i bottenslaggen och förbättrar dess kvalitet så att den kan användas som fyllnadsmassa. Därmed kan det i ett sammantaget resursperspektiv vara bättre att bränna glaset snarare än att sortera det. Åsikter liknande Paulssons har även kommit från olika remissinstanser när dessa svarade på regeringens förslag till ny sophantering Det enda kriteriet på om en miljö är bra eller dålig är om den gynna mänskligt liv eller ej. Om människor inte längre existerade skulle miljöfrågan sakna betydelse. Bristen på resurser M y t : Om alla levde som vi skulle jordens re s u r- ser ta slut. Sidan myfootprint.org startades för att illustrera hur många jordklot som skulle krävas för att alla skulle kunna leva som vi g ö r. Sidans pedagogik är enkel, man svara på frågor om hur man lever och får tillbaka hur många hektar av jordens yta som man gör av med och hur många jordklot som skulle krävas om alla levde som man själv gjorde. Den typen av jämförelser kan vara nog så intressanta och enkel matematik för oss till slutsatsen att antingen måste vi konsumera mindre eller så måste fattiga människor i andra länder fortsätta att konsumera mindre. Alternativt kan vi begränsa antalet människor för att de som är kvar skall kunna leva med fortsatt hög levnadsstandard. Problemet med den här beräkningen och andra av samma typ är att de tenderar att ignorera fenomenet teknisk utveckling. Jorden kan idag föda betydligt fler människor än den kunde för några hundra år sedan eftersom tekniken har gjort att vi kan utvinna mer resurser ur mindre n a t u r. Inte nog med det. Av dessa resurser kan vi dessutom skapa betydligt mer värde på grund av effektivare produktion. Myfootprint menar att om alla levde betydligt fattigare så skulle jorden kunna föda betydligt fler människor. Det kan tyckas paradoxalt men det skulle kunna vara precis tvärtom. Kravmärkning Myt: Ekologisk mat förbättrar miljön och är dessutom bra för hälsan. Ekologisk mat har sedan länge funnits i butikerna för den som är beredd att betala ett högre pris. Det finns till och med statliga mål för hur mycket mat som skall vara producerad ekologiskt. Frågan är då hur pass stor påverkan konsumtion av exempelvis ekologisk mat har på miljön. För det första så kan man snabbt konstatera att de flesta som väljer ekologiskt inte gör det av miljöskäl utan av hälsoskäl, något som inte bara är märkligt utan dessutom fullständigt felaktigt. Ekologisk mat är inte på något sätt bättre för din hälsa än annan mat, ibland kan det snarare vara tvärtom. Data från amerikanska Center for Disease Control (CDC) visar att människor som äter ekologisk mat utsätter sig själva för flera hälsorisker, bland annat ökar risken att få salmonella. Orsaken är att gödsel från djur används istället för konstgödsel. Men hur är det egentligen med miljövänligheten? Från KRAV:s egen hemsida kan man utläsa att KRAV- m ä r k n i n g e n visar att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att djur får vistas utomhus och att inga genmodifierade organismer får förekomma. Innebär då detta att KRAV skulle vara särskilt bra för miljön? Njae, det är svårt att säga. Det KRAV snarare handlar om är att mänskliga handlingar skall göra så lite påverkan på naturen som möjligt. Detta synsätt blir särskilt intressant när man parar ihop det med resursmyten. Exempelvis skulle genmodifierade växter kunna vara ett utmärkt sätt att se till att jorden skulle kunna föda flera personer samtidigt. Ändå avvisas dessa starkt av miljövänner. Problemet är dessutom att odling som är mindre effektiv än annan odling (vilket kravodlingar tenderar att vara) innebär andra kostnader, både ekonomiska och miljömässiga.

11 Ett annat fenomen som är närbesläktat med krav är myten om de lokalt producerade varorna. Även om det vid första anblicken kan tyckas mer miljövänligt att äta grönsaker som producerats i samma stad än grönsaker som fraktats i lastbil från Spanien gäller detta bara om man bor på ett ställe som är lika gynnsamt för tomatodling som Spanien, det vill säga på någon annan plats än Sverige. Visst kan man odla tomater i Sverige men det kräver att man värmer upp de små frusna plantorna, något som är betydligt mer energikrävande än en lastbilsfärd från ett land med sol. Kaptalismen M y t : Kapitalismen leder till en försämrad miljö. Den sista och största myten rör den kapitalistiska ekonomins påverkan på miljön. Det kapitalistiska systemet, i vilket människor eftersträvar kortsiktig vinning, medför att rovgiriga företag förstör miljön i vinstintressets namn. Även detta är dock en myt. Det kapitalistiska systemet behöver inte alls suga ut miljön utan kan i många fall bidra till att förbättra den. Detta beror på att människor sätter ett värde på en god miljö och också är beredda att betala för den. Att så är fallet märks dels genom allt deltagande i olika former av välgörenhet, sanktionerna mot miljöovänliga företag men också i människors vardagsekonomi. Villor i natursköna områden betingar ett högre pris än villor nära det lokala kolverket. Sommarhus med havsutsikt är dyrare än sommarhus med utsikt över en soptipp eller en parkeringsplats. Människor reser gärna till Borneos djungler men är mindre benägna att spendera sin semester vid resterna av ett svedjebruk. Miljö har helt enkelt ett värde och det kan därmed vara ekonomiskt att bevara miljön. Däremot kan kapitalism naturligtvis innebära att miljön inte alltid prioriteras högst. För de flesta människor är mat på bordet och rent vatten viktigare än en fin utsikt. Därmed kommer miljö också att vara en lågprioriterad vara för personer som saknar just mat och vatten. Storstadsbon med elektricitet, varmvattenkran och bil gör rimligtvis en annan bedömning. Slutsatser Det är många som går vilse i miljödebatten. Det första steget in på fel väg gör man när man inte frågar sig varför vi vill ha en bra miljö. Finns det egentligen någon anledning att bry sig om pandan utrotas eller ej? Den anses ju vara ett dassigt djur. Va rför skulle vi vilja ha rena floder och luft? Svaren är naturligtvis; för människans skull. De flesta vill av olika anledningar att det ska finnas pandor, rena floder och ren luft. Det här synsättet innebär också den naturliga konsekvensen att miljöförbättrande åtgärder som inte bidrar till att människor får det bättre borde vara oönskade. Det är inte önskvärt att behålla regnskogen om alternativet är att människor som bor där får förbättrade levnadsförhållanden om den huggs ner. Nästa gång någon i miljödebatten påstår att vi måste bevara ditten eller datten kan det vara en god idé att stanna upp och fundera ett slag över varf ö r. Först då kan man besvara frågan om det är rimligt att vi skall ge upp 6 procent av vårt välstånd för att minska en minimal risk för lite varmare väder. Evelina Lorentzon studerar vid Handelshögskolan i Stockholm och arbetar på Kreab. The Adventures of Jonathan Gullible En bestseller bland libertarianer är Ken Schoollands berättelse om Jonathan Gullible. Historiens huvudperson lider precis som Gulliver skeppsbrott och spolas upp på stranden till en främmande ö. Jonathan kommer där att uppleva äventyr som på ett humoristiskt sätt förklarar för läsaren det marknadsliberala samhällets överlägsenhet. Jonathan Gullible såg dagens ljus 1980 när Schoolland arbetade som politisk radiokommentator på Hawaii. Program av den typen är som alla vet inte direkt spännande eller roliga så för att få publiken lite mer entusiastisk skrev han en humoristisk dialog som han lät en skådespelare läsa upp. Efter hand omarbetade han denna text till en bok som kom att göra stor succé. Genom åren har boken kommit ut i flera nyupplagor i nytt format och med nya illust r a t i o n e r. Nya historier har även lagts till. Efter hand som intresset har spritt sig har boken även blivit översatt till mer än 29 olika språk. Nu har det även kommit en svensk översättning. Bokem finns att ladda ned i pdf-format från Internetadressen h t t p : / / w w w. j o n a t h a n g u l l i b l e. c o m / l a n g u a g e s. h t m där den även finns på flera andra språk.

12 Marknaden för skydd AV ER I K LA K O M A A Ä ven på säkerhetsområdet leder statlig fi n a n s i e ring och produktion till ineff e k t i v i- tet och felaktig re s u rs a l l o ke ri n g. Ä ven om poliser inte definitionsmässigt är lata är polisen offer för samma public choice-mekanismer som resten av stat s ap p a r a- t e n. En ökad pri vat i s e ring av brottsbekämpningen skulle leda till en högre säke r- hetsnivå och lägre bro t t s l i g h e t, en ordning som inte minst de sämst ställda skulle tjäna på. Iett avsnitt av den gamla kultserien Under samma tak framförde den kons e rvative pappan Archie Bunker ett förslag för att hindra flygkapningar. Detta var under 70-talet då flygkapningar precis som idag men till skillnad från under 80- och 90-talen var ett stort problem. Han föreslog att alla flygpassagerare skulle beväpnas. Potentiella kapare skulle därmed avskräckas från att försöka ta över planet eftersom de då skulle bli tvungna att konfronteras med hundratals beväpnade motståndare. Archie Bunker påtalade att man endast skulle behöva byta ut säkerhetskontrollen mot en tjänsteman som delade ut pistoler till passagerarna när de klev ombord på planet och sedan samlade in dem när de gick av. Detta var uppenbart menat som ett skämt men illustrerar ändå väl hur privata säkerhetslösningar kan åtgärda problem, som i det här fallet flygk a p n i n g a r, som aldrig så rigorösa kontroller utförda av offentlig polis rår på. Privata alternativ levererar bättre skydd än staten Att åtminstone en del av dagens problem med brottslighet beror på alltför stor politisk inblandning blir alltmer uppenbart. Ofta är det samtidigt tydligt att den i rask takt ökande omfattningen av privata lösningar på säkerhetsområdet som väktare, larm och (där det är tillåtet) vapeninnehav för självförsvar, är långt mer effektiva än de offentliga lösningar de ersätter. Detta även om den offentliga polisen skulle få mer pengar eller genomförde organ i s a t i o n s f ö r ä n d r i n g a r. Politikermisslyckandena inom brottsbekämpningen kan, med utgångspunkt i professor Bruce Bensons resonemang, delas upp i två kategorier: 1. Politikerna anpassar sig oftare till krav från starka särintressen (inklusive både grupper inom rättsapparaten vilka lobbar för ökade anslag och befogenheter genom att kriminalisera fler brott utan offer och grupper som kräver mildrare straff och alternativ till fängelse) snarare än krav från allmänheten. 2. Incitamentsstrukturerna för byråkraterna inom rättsväsendet leder till ineffektiv brottsbekämpning. Att vi därför ser att privat brottsbekämpning, som exempelvis väktare och larm, ökar i betydelse, är ingen slump. 1 Brottslighet är i sig ett politikermisslyckande (anledningen till att vi har en stat är ju att den skall skydda oss från inre och yttre fiender). Därför är det osannolikt att ökad politikermakt (till exempel i form av förbud mot privat vapeninnehav eller i form av integritetskränkande överv a k n i n g ) leder till minskad brottslighet. I själva verket leder vapenregleringar och förbud till ökad brottslighet eftersom offren inte kan försvara sig. Den amerikanske forskaren John Lott har undersökt sambandet mellan vapeninnehav och brottslighet för USA:s alla counties och funnit att antalet mord är åtta procent lägre och antalet våldtäkter fem procent lägre där det är tillåtet att bära vapen jämfört med intilliggande counties där det är förbjudet att bära vapen. 2 Ekonomiska lagar styr även den undre världen Även om stödet för rättsväsendet historiskt sett har varit högt i Sverige så visar opinionsundersökningar att missnöjet stiger. En sådan undersökning visar att endast 51,7 procent är nöjda med polisens arbete, vilket kan jämföras med att 57,4 procent är nöjda med skattemyndigheten och att 66,4 procent är nöjda med den offentliga sjukvården (73,8 procent är nöjda med den vård som sker i privat regi). 3 Enligt Gary Beckers ekonomiska teori om brottslighet, så stiger den om: (1) vinsterna från brottslig verksamhet ökar; (2) möjligheterna att skaffa sig legala inkomster minskar, exempelvis genom hög arbetslöshet eller omfattande beskattning och byråkrati; (3) om risken att åka fast och straffas och/eller straffets omfattning minskar. 4 Även om empiriska undersökningar visar att alla tre faktorer är viktiga kommer jag här att fokusera på den sistnämnda. De senaste decennierna har risken att åka fast och dömas för våldbrott minskat kraftigt. Av de våldsbrott som anmäldes 1982 ledde 41 procent till fällande dom var motsvarande siffra 29 procent. Samtidigt ökar andelen av befolkningen som utsatts för brott hade exempelvis 20 procent av männen och 8 procent av kvinnorna utsatts för våld eller hot, 1995 hade siffrorna stigit till 26 respektive 10 procent. 5

13 En bidragande faktor till att allt färre brottslingar åker fast och straffas är att antalet lagar, och därmed möjligheter till lagbrott, har ökat kraftigt på senare tid. Detta medför inte bara att antalet begångna brott ökar utan också att polisens och domstolarnas resurser måste användas för att upprätthålla fler lagar, något som gör att resurserna för att lösa ett enskilt brott m i n s k a r. Skadliga och onödiga lagar I takt med att det civila samhället i ökande utsträckning har ersatts av myndighetsutövning, har sådant som tidigare ansågs vara familjens ansvar blivit polisens. Den amerikanska National Commission on the Causes and Prevention of Violence fann i en undersökning tre områden som överkrim i n a l i s e r a t s : (1) fall av morallagstiftning, såsom förbud mot pornografi och handel med sexuella tjänster; (2) paternalistisk lagstiftning såsom förbud mot innehav och bruk av förbjudna substanser som alkohol eller narkotika; samt; (3) störande av ordning, exempelvis förargelseväckande beteende och hets mot folkgrupp. Detsamma kan antas gälla även i Sverige. Alla tre kategorierna är i en eller annan utsträckning brott utan offer men belastar en ökande del av rättsväsendets resurser. Mycket av denna lagstiftning verkar vara resultatet av politiska försök att vara olika särintressegrupper till lags snarare än att följa allmänintresset. Självfallet anser de flesta särintressegrupper att deras krav speglar ett allmänt intresse. Men dessa gruppers tolkning av allmänintresset behöver inte nödvändighet stämma överens med vad majoriteten av medborgarna tycker. Dessa lagar kan mycket väl resultera i utfall som går helt på tvärs med det allmänna intresset, vad det nu må vara. (Min definition av att en handling är i enlighet med allmänintresset är att den gynnar några utan att samtidigt medföra några skador för andra: det som inom nationalekonomin kallas paretoopt i m a l i t e t. ) I sin ofta citerade bok Criminal Justice skriver kriminologen Abraham Blumberg att trenden att kriminalisera allt fler brott utan offer kan bero på myndighetspersonernas önskan att uppvisa mätbara resultat. Poliser, åklagare och domstolar tenderar att koncentrera sina resurser på lättlösta fall. Därför spenderar vi en stor del av våra knappa resurser på att döma och straffa alkoholister, knarkare, trafikbrottslingar och andra småbrottslingar. Dessa är lätta att finna och resulterar i fina effektiv i t e t s s i f f r o r. Blumberg visar hur krav på mätbara resultat leder till att rättsväsendet koncentrerar sig på brott utan offer snarare än på brott mot person eller egendom. Överkriminaliseringen är därför en orsak till att allt fler våldsbrottslingar går fria, och därigenom även till att allt fler våldsbrott b e g å s. 6 Även om många tycker att exempelvis marijuanarökning eller tittande på porrfilm borde vara förbjudet är det osannolikt att de skulle vara beredda att betala för efterlevandet av dessa lagar. Endast på grund av att rättsskipningen inte styrs av marknadens prissignaler har brott utan offer kunnat kriminaliseras. Den ovanstående diskussionen är ingen uttömmande analys av hur politiska beslut ökar brottligheten. Vad som står klar är dock att sannolikheten för brottslingar att åka fast har minskat och att felaktiga politiska beslut till stor del är orsaken till detta. Eftersom de politiska besluten ofta styrs av särintressen, inklusive särintressen inom statsapparaten, stiger missnöjet med rättsväsendet bland medborgarna. Kanske finns det en bättre lösning privatisering av brottsbekämpningen. Det mest uppenbara och synliga exemplet på privat brottsbekämpning är den växande säkerhetsindustrin. Få företeelser är så tydliga indikatorer på ökat missnöje med statlig brottsbekämpning som att företag som Securitas och Falck v ä x e r. I Sverige finns väktare vilket skall jämföras med poliser (av dessa är inte alla i yttre tjänst) 7 s a m t i d i g t lägger vi betydligt mer på väktare, larm och andra säkerh e t s p r o d u k t e r, än på polisen, vilkas anslag i år uppgick till 12,8 miljarder kronor. 8 Här skall tilläggas att många privata säkerh e t s l ö s n i n g a r inte kostar pengar. Grannsamverkan och nattvandringar (inklusive mer tvivelaktiga sådana grupper som Lugna Gatan

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet NL 05-02 05-11-04 21.14 Sida 1 Nr 2 2005 49 kr För kapitalism och individuell frihet Mats Qviberg intervjuas Ideologin i Batman Begins Kapitalism ger fred Låt alla få den regering de vill ha Star Wa rs

Läs mer

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare Nr 2 2001 39 kr För kapitalism och individuell frihet Att leva utanför systemet Skatteplanering en jämlikhetsfråga Inter vju med en skattesmitare Anarkokapitalismen mot minimalstaten V älkomm en till Frihetsfrontens

Läs mer

Nr 3 2004 49 kr. För kapitalism och individuell frihet

Nr 3 2004 49 kr. För kapitalism och individuell frihet Nr 3 2004 49 kr För kapitalism och individuell frihet Den skadliga jämlikheten Vem litar på Michael Moore? Hernando de Sotos frihetskamp Bloggar i tiden Popvänstern under luppen Djurrätt är fel Propaganda

Läs mer

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken?

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken? Nr 3-4 2003 39 kr För kapitalism och individuell frihet Blir EU-konstitutionen ett galler runt individernas frihet? Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons

Läs mer

Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida

Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida Nummer 1 2012 49 kr Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida Frihetsfrontens sommarseminarium 2012 Planera redan nu för Frihetsfrontens

Läs mer

EMU epokgörande reform eller bara pippi? Nr 1 2000 39 kr. Moralpanik i folkhemmet Grundlagsstridig kärnkraftsavveckling Privatisera tunnelbanan!

EMU epokgörande reform eller bara pippi? Nr 1 2000 39 kr. Moralpanik i folkhemmet Grundlagsstridig kärnkraftsavveckling Privatisera tunnelbanan! Nr 1 2000 39 kr För kapitalism och individuell frihet EMU epokgörande reform eller bara pippi? Moralpanik i folkhemmet Grundlagsstridig kärnkraftsavveckling Privatisera tunnelbanan! Step into a world of

Läs mer

Nr 4 2000 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Frihetsfronten 1 0 år i

Nr 4 2000 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Frihetsfronten 1 0 år i Nr 4 2000 39 kr För kapitalism och individuell frihet Frihetsfronten 1 0 år i frihetens tjänst John Locke manar till civil olydnad Amerikanska presidentvalet Somalia kaos eller föredöme? 2001, Bastiat

Läs mer

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten Nr 1 2004 49 kr För kapitalism och individuell frihet USA i Mellanöstern: aggression eller frihetskamp? J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Upphovsrätt och patent. Nr 3 2001 39 kr. Kan man äga idéer? Frédéric Bastiat 200 år Kravallindustrin med statligt stöd

Upphovsrätt och patent. Nr 3 2001 39 kr. Kan man äga idéer? Frédéric Bastiat 200 år Kravallindustrin med statligt stöd Nr 3 2001 39 kr För kapitalism och individuell frihet Upphovsrätt och patent Kan man äga idéer? Frédéric Bastiat 200 år Kravallindustrin med statligt stöd LIBERTARIAN INTERNATIONAL FALL CONVENTION IN PRAGUE

Läs mer

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund...

Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... Introduktion... 2 det imposantaste skådespel som tideböckerne kunna upwisa... 3 USA är ingen demokrati!... 4 På idémässig grund... 4 Konstitutionen ett levande dokument?... 6 The Bill of rights... 6 Institutionell

Läs mer

Stoppa våldsbrotten!

Stoppa våldsbrotten! NY GRATISTIDNING OM POLITIK - VÅGA BRY DIG! Ledare: Tryggheten tillbaka! SIDAN 2 Tema: Våldsbrottsligheten Äldreförsörjning : Rättvisa åt de gamla! SIDAN 4 Fremskrittspartiet störst i Norge J P Johansson

Läs mer

Granskning av vänsterexperimentet. En rapport från MUF Stockholm

Granskning av vänsterexperimentet. En rapport från MUF Stockholm Granskning av vänsterexperimentet En rapport från MUF Stockholm Inför valet i höst har vänsterpartierna i svensk politik gått samman för att utmana Alliansregeringen. Men vad tycker de egentligen? Vad

Läs mer

Nr 2 2002 39 kr. För kapitalism och individuell frihet

Nr 2 2002 39 kr. För kapitalism och individuell frihet Nr 2 2002 39 kr För kapitalism och individuell frihet Narkotikan genom tiderna Lincoln hjälte eller skurk? Röster till salu! EU och Attac två sidor av samma mynt Mansgrisen som hjälte Thomas Sowell i strålkastarljuset

Läs mer

Henrik Sundholm Årgång 2009 http://www.equil.net/

Henrik Sundholm Årgång 2009 http://www.equil.net/ Henrik Sundholm Årgång 2009 http://www.equil.net/ Objektivistisk pennfäktare och resonör Det har hunnit bli nyårsafton mellan 2009 och 2010. Ett nytt decennium inleds, och tempus fugit tiden flyr. Plötsligt

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU Medborgare mot EMU Artikelsamling Medlemmar i Medborgare mot EMU Juli 2003 2 Innehållsförteckning Vi är ett antal personer som bildat en organisation under namnet "Medborgare mot EMU". Vi vill argumentera

Läs mer

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman

Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön. Av Robert Wensman Bokmanus: Rätten till Jorden Ett frihetligt försvar av medborgarlön Av Robert Wensman Titel: Rätten till Jorden - Ett frihetligt försvar av medborgarlön Datum: Februari 2010 Författare och upphovsrättsinnehavare:

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Magasin Nic. ställ om! Allt är på riktigt. dited by NIC and Friends.

Magasin Nic. ställ om! Allt är på riktigt. dited by NIC and Friends. #7 vintern 2010 2011 ISSN 1654-6660 Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt ställ om! Planeten kräver en omställning. Varför? Hur gör vi?

Läs mer

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1 Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 2 PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 3 Plan B Kebnekaisegruppen PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 4 Ekerlids Förlag Tegnérgatan 37 111 61 Stockholm

Läs mer

fattigdomsbekämpning.

fattigdomsbekämpning. 4 Perspektiv på Urvalet 4 fattigdomsbekämpning. Artiklar ur Captus Tidning Innehåll En katastrof utan dess like Tomas Brandberg Statligt bistånd håller despoterna flytande Christian Sandström Vem sätter

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt En rapport till samhället om hur Sverige blev penningtvättens paradis Av: Bahman Azadfar Första utgåvan 2014 2014, Stoppa Penningtvätt www.stoppapenningtvatt.nu ISBN978-91-981311-2-3 Till: Sveriges kompetenta

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer