#8/2010. Utbildningsförvaltningens personaltidning. Malin Brandqvist. Man kan skapa teater och magi Var som helst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#8/2010. Utbildningsförvaltningens personaltidning. Malin Brandqvist. Man kan skapa teater och magi Var som helst"

Transkript

1 #/0 Utbildningsförvaltningens personaltidning Malin Brandqvist Man kan skapa teater och magi Var som helst

2 LEDAREN > < LÄRARLYFTETS FORSKNINGSUTBILDNING STORA UTMANINGAR VÄNTAR NÄSTA ÅR Nu närmar vi oss med stormsteg år 0 då hela Sverige ska implementera en ny gymnasiereform. Samtidigt ska vi i Malmö genomföra en av förvaltningens genom tiderna största organisationsförändringar, i enlighet med utbildningsnämndens beslut i oktober, med anledning av de kraftigt minskade elevkullarna och en allt hårdare konkurrens från de fristående skolorna. Som grädde på moset har Skolinspektionen beslutat att samtidigt genomföra den nationella inspektionen på våra skolor. Allt detta under ett och samma år! Att implementera en ny gymnasiereform kräver kompetensutveckling av både skolledare och lärare i de nya styrdokumenten, skollag, gymnasieförordning, läroplan och examensmålen för gymnasieskolan. Tyvärr finns inga nationella resurser avsatta för kompetensutvecklingen utan tanken är att de s.k. lärarlyftspengarna delvis skall tas i anspråk till implementeringen. I vår implementeringsplan där olika ansvarsförhållanden regleras har kursplanegrupperna fått ett stort och viktigt uppdrag att utöver uppdraget att fokusera på ämnesplaner och betygskriterier i Gy, som rektorskonferensen beslutade i augusti 0, tillkommer nya perspektiv som ska tas med i allt kurs-/ämnesplansarbete på såväl kursplanegruppsnivå som ämnesgruppsnivå: Entreprenöriellt lärande som övergripande perspektiv samt programinfärgning. Examensmål ersätter dagens programmål. Examensmålen är programspecifika och beskriver programmens identitet. Examensmålen knyter samman programmets ämnen och kurser och skapar en helhet. Examensmålen ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen. Skolinspektionen har följande tillsynsområden för sin nationella granskning: Måluppfyllelse och resultat. Ämnesbetyg och variationer mellan ämnen. Nationella prov och jämförelser med betyg. Andel elever med fullständigt betyg, elevers meritvärde. Behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Pedagogisk ledning och utveckling av skolan. Fokus på skolans uppdrag. Lärares bedömning och utvärdering. Rektors ansvar för uppföljning och utvärdering. Skolans lärandemiljö. Fokus på lärande och tillit till elevens förmåga samt skolans lärandemiljö ur trygghetsperspektiv. Enskild elevs rätt Tillgång till utbildning. Bedömning och betyg. Undervisningstid och val. Särskilt stöd MATZ NILSSON för elevens lärande. Studie- och yrkesvägledning. Avgifter inom skolan samt rektorns beslutsfattande. När det gäller organisationsförändringen enligt utbildningsnämndens beslut kommer ett tydligt och närvarande ledarskap i vår förvaltning och på våra enheter att vara viktigare än någonsin. Omvärldsanalys och förändringsberedskap är två viktiga ledord. Tre viktiga frågor måste hållas vid liv i samtal och diskussioner. Varför sker det som sker? Hur påverkar det oss? Vad kan vi göra för att påverka i förändringen? På förvaltningsnivå kommer vi att lägga ut all information via personaltidningen, nyhetsbrev, bloggar och intranät. Vi kommer att genomföra mötesplatser där en aktiv dialog om olika skeenden i förändringsprocesserna förs. Varje enhet/skola måste på sina arbetsplatsträffar föra en aktiv dialog om hur påverkan och delaktighet ser ut på respektive enhet samt hur olika ansvarsförhållanden ligger i förändringsprocessen och tidsplanerna för densamma. Det är stora utmaningar vi står inför när vi möter det nya året. Jag helt övertygad om att vi kommer att lyckas då vi genom alla medarbetares arbete och engagemang gjort en stor insats innevarande år. Jag vill passa på att tacka er alla för er arbetsinsats under 0. Jag hoppas att ni tar tillfället i akt att njuta och koppla av inför och under de stundande helgerna. Era krafter, engagemang och kompetenser behövs i ett händelserikt 0. God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! I DETTA NUMMER > OM EDICO > Fredagen den december var en stor dag för Maria Kouns, lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium. Då försvarade hon framgångsrikt sin licentiatuppsats Inga IG i kemi i Orkanen på Malmö högskola. Maria kouns första Licentianden Maria Kouns är en av åtta gymnasielärare från Malmö som deltagit i Lärarlyftets forskarutbildning. Under de senaste fyra åren har hon delat sin tid mellan forskning och undervisning. Maria Kouns var den första av licentianderna som blev klar med sin uppsats. Hon tycker att kombinationen av forskning och undervisning varit mycket positivt för uppsatsarbetet. Vad som varit viktigt att få reda på har framkommit under processens gång, till stor del ute i den praktiska verksamheten som lärare, sade Maria Kouns under licentiatseminariet. STUDERAT KEMIUNDERVISNING Uppsatsens fullständiga titel är Inga IG i kemi. En språkdidaktisk studie av en kemilärares undervisningsstrategier i en gymnasieklass med andraspråkselever. I den har Maria Kouns studerat en gymnasieklass på naturvetenskapsprogrammet där av elever har svenska som förstaspråk. Hon har använt en etnografisk metod där hon observerat klassen inifrån i lektionssalen, genom intervjuer, informella samtal, elevloggar, studium av läromedel och centrala styrdokument. Med sitt språkdidaktiska perspektiv har Maria Kouns studerat vilka undervisningsstrategier kemiläraren använder för att nå fram med kunskap. Hon konstaterar att det är komplexa och stundtals motsägelsefulla strategier, och att eleverna får mycket få tillfällen att vara språkligt aktiva. ETT VIKTIGT BIDRAG Opponent under seminariet var professor Inger Lindberg, Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Hon påtalade att Maria Kouns uppsats är ett viktigt bidrag till att utöka kunskapen om lärarens institutionella villkor, och att den ger en skrämmande bild av hur elever och lärare drabbas av tidspress och betygsstress. En licentiatexamen är en akademisk examen på forskarnivå och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen. En intervju med Maria Kouns kommer i Edico framöver. Maria Kouns fick ta emot många gratulationer efter seminariet om hennes uppsats Inga IG i kemi. Professor Inger LIndberg, Stockholms universitet, kallade uppsatsen för Ett viktigt bidrag till att utöka kunskapen om lärarens institutionella villkor HELENEHOLM FÅR SPETSUTBILDNING I MUSIK > ALUMNIKÖREN REDO FÖR FÖRSTA KONSERTEN> VÄGLEDNINGSCENTRUM > INTRO REHAB VILL SAMMANFOGA MOSAIKEN > BETYG DÅ OCH NU > PROFILEN MED MALIN BRANDQVIST > MEDARBETARE RÄDDAR LIV I TANZANIA > 1 MEDIATEKET PÅ PAULI EN LEDANDE PULS > 1 SVENSKA -ÅRINGAR PRESTERAR SÄMRE > UNGDOMSUPPFÖLJARNA > 1 BOKTIPSET > 1 OLIKA BARN LEKA BÄST > VARMT TACK TILL TROTJÄNARNA> 0 EDICO ges ut av utbildningsförvaltningens informationsavdelning och utkommer med nummer per år. EDICO BETYDER PÅ LATIN: Jag säger rent ut, jag yttrar. ANSVARIG UTGIVARE: Matz Nilsson REDAKTÖR: Pia Oredsson, informationschef GRAFISK FORM: Utbildningsförvaltningens informationsavdelning. BILDER Bylinelösa bilder och texter är producerade av informationsavdelningen. FÖR TIPS OCH SYNPUNKTER: och TIDNINGENS BREVLÅDA PÅ INTRANÄTET: Komin/utbildningsforvaltningen SKRIBENTER: Mattias Holmesson, journalist informationsavdelningen Susan Englund, lärare Komvux Södervärn Magnus Grahn, lärare S:t Petri skola Jonas Nilsson, lärare Heleneholms gymnasium Örjan Westberg, praktikant informationsavdelningen OMSLAGSBILD: Freddy Billqvist. TRYCK: WikingTryck AB PAPPER: MultiArt Silk. UPPLAGA: 00 ex NY LÄROPLAN FÖR GYMNASIET? Ska även gymnasiet få en ny läroplan? I dagsläget pekar inget på det, men grundskolans nya läroplan kom å andra sidan som en skänk (?) från ovan. När revisionen av kursplaner och betygskriterier inleddes för några år sedan hette det att någon ny läroplan skulle det minsann inte handla om. Tidigt i höstas deklarerade dock utbildningsminister Jan Björklund att grundskolan har fått en ny läroplan, Lgr. Nytt är dock endast kursplaner och betygskriterier medan den övergripande texten fortfarande är densamma som i Lpo. Det är därför något tveksamt att benämna Lgr som en ny läroplan. Med Björklunds definition av begrep- pet läroplan är det bara en tidsfråga innan gymnasiet får en ny läroplan men några indikationer finns å andra sidan inte. Om en ny läroplan skulle dyka upp är det inget oävet antagande att den får namnet Lgy, eller Magnus Grahn 1

3 SPETSUTBILDNING I MUSIK > < ALUMNIKÖREN HELENEHOLM FÅR SPETSUTBILDNING I MUSIK Den enda av Malmös gymnasieskolor som beviljas att genomföra en spetsutbildning med riksrekrytering är Heleneholm. Och det i ämnet musik. I och med reformen GY införs spetsutbildningar med riksrekrytering på flera gymnasieskolor runt om i landet. Dessa utbildningar kommer att finnas inom naturvetenskap, humaniora och estetik och riktar sig till särskilt begåvade elever inom dessa områden. Den enda av Malmös gymnasieskolor som av skolverket beviljats att genomföra en riksrekryterande spetsutbildning är Heleneholms gymnasium. Skolan blir en av totalt sex skolor i landet som kommer att erbjuda spetsutbildning i musik. Framförallt är syftet att se till att det i Malmö finns en återväxt av skickliga musiker vad det gäller klassisk sång och akustiska instrument, men utbildning inom andra genrer och instrument kommer också att erbjudas. Fördjupad musikundervisning Utbildningen genomförs inom ramen för det estetiska programmets examensmål och vänder sig alltså till speciellt begåvade elever som siktar på högskolestudier inom musikområdet. För elever på spetsutbildningen väntar en fördjupad musikundervisning, framförallt med inriktning på själva musicerandet. Lars Thelander, Heleneholms biträdande rektor med ansvar för estetiska programmet, är nöjd: I vår ansökan till skolverket fokuserade vi främst på ämnesmetodiken och på samverkan med Musikhögskolan, vilket även gav resultat. Skolverket ställer mycket specifika krav på skolorna som skall bedriva spetsutbildningen. Skolan måste ha resurser att bedriva en verksamhet på mycket hög nivå, men ändå till en rimlig kostnad. Man måste även styrka en nationell ef- terfrågan på utbildningen. Dessutom är det ett krav att utbildningen genomförs i samarbete med högskolan. I Heleneholms fall innebär detta samverkan med Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet, där Heleneholms elever bland annat kommer att kunna läsa rena högskolekurser under den senare delen av utbildningen. Har goda förhoppningar Vi kommer att ha ett gemensamt utbildningsråd ihop med Musikhögskolan. Eleverna ska kunna medverka i seminarier, gemensamma lektioner och viss annan undervisning där. Dessutom är det meningen att vi ska erbjuda vissa högskolekurser under sista läsåret, berättar Lars Thelander. Heleneholm har under de senaste två åren bedrivit en försöksverksamhet med intern spetsutbildning i musik, men då har man enbart rekryterat bland skolans befintliga elever. BÖRJAR HÖSTEN 0 Den nya spetsutbildningen kommer från och med hösten 0 att ha platser och från och med hösten 01 kommer man, tillsammans med övriga estetiska utbildningar, att husera på Nya Malmö Latinskola. Lars Thelander har goda förhoppningar om att högt kvalificerade elever ska söka till utbildningen. Eleverna måste verkligen känna att de utvecklas. Det ska vara en utmaning för dem att gå utbildningen, något som det gemensamma utbildningsrådet också har i uppgift att bevaka, säger Lars Thelander avslutningsvis. Jonas Nilsson sånglärare Malin Karlström och eleven Hedvig Bäcke, ESb, gläds åt att Heleneholms gymnasium fått en spetsutbildning i musik. Foto: Jonas nilsson Thomas Tegler (till höger) har samlat ihop en kör för Före detta studenter på Latinskolan. ALUMNIKÖREN REDO FÖR FÖRSTA KONSERTEN Stopp killar, nu oktaverar ni tenorstämman! Körledaren Thomas Tegler försöker få ordning på nyckelpartierna i Händels Halleluja. Det är början på december och Alumnikörens julkonsert är inte långt borta. Thomas Tegler är musikläraren på Malmö latinskola som startat en kör för gymnasiets gamla elever. Alumnikören heter den och övningarna började i höstas. Idén har legat och grott länge, ända sedan en elev frågade mig när jag var med skolkören på Luciaturné i Tyskland 00, om jag inte kunde starta en kör med gamla elever. Då var det inte aktuellt, för jag ledde redan två körer utanför mitt arbete som musiklärare, berättar Thomas. Men han gillade idén. När Latinskolan firade sitt 00-årsjubileum i februari 00 ansvarade Thomas för en jubileumskonsert. Han fick då genom Skånes Körförbund kontakt med alla sångare som någonsin gått på Latinskolan. Jubileumskonserten var en engångsföreteelse, men Thomas fortsatte fundera på att samla före detta studenter till en kör. Fler och fler av mina elever har frågat om jag inte kunde hjälpa dem att hitta en kör att sjunga i efter studenten, då de tyckte att det var roligt och inte ville släppa sången efter gymnasiet, säger han. TOG KONTAKT PÅ FACEBOOK I våras kontaktade Thomas flera av sina gamla elever på Facebook. Intresset var stort. I kören ingår just nu sångare, där majoriteten är före detta elever till Thomas. Men den äldsta körmedlemmen tog studenten redan. Jag efterlyser fortfarande fler folk som tog studenten på 0-talet eller tidigare, då min vision är att ha blandade åldrar i kören, säger Thomas. Fredrik Holst, en av körens sju manliga medlemmar, tog studenten. Vi har väldigt kul tillsammans. Och det känns roligt att ha kvar kontakten med skolan på det här sättet, säger han. Alumnikörens första framträdande blir på Latinskolans julkonsert den 0 december klockan 1.0. Det är lite nervöst eftersom det är första gången. Men repetitionerna går bra. Körsång är en färskvara och vi måste hålla igång fram till konserten, säger Thomas. Julkonserten är inget slutmål för Alumnikören. Nej, vi fortsätter efter nyår och då arbetas det mot en vårkonsert och sen får vi se vad som mer trillar in för inspiration. THOMAS TEGLER Ålder: år. Född i: Malmö. Bor i: Malmö. Bakgrund: Musiklärare på Malmö Latinskola sedan 00. Tidigare elev på samma gymnasium. Gör just nu: Repeterar med Alumnikören. Familj: Singel. Intressen: Träning. Utbildar sig under hösten till spinninginstruktör. 1

4 VÄGLEDNINGSCENTRUM > < INTRO REHAB Personer med traumatiska krigs- och tortyrupplevelser kan få stöd på Arbetscentrums nya Intro Rehab. I oktober var det öppet hus. INTRO REHAB VILL Sammanfoga mosaiken EN samlad väg in till vuxnas lärande Tisdagen den december invigdes Vägledningscentrum på Föreningsgatan A och. Vägledningscentrum har funnits organisatoriskt sedan den 1 juli 00. Enligt verksamhetschef Anette Stoltz är huvudanledningen till den försenade invigningen att det är först nu som lokalernas ombyggnation är klar. Det är en stor omorganisation som innebär att vi samlar alla vägledningsresurser för vuxna på en plats, säger hon. På vägledningscentrum jobbar idag vägledare som tidigare arbetat på före detta Infoteket, Valideringscentrum och ute på de olika Komvux Malmö-enheterna. Uppdraget är omfattande och kräver en bred kompetens. ETT ARBETE SOM Gör skillnad Omorganisationen har gått bra och nu fungerar alla nya rutiner. Vad kunderna som kommer till Vägledningscentrum vill ha hjälp med spänner över ett brett fält. Allt från de som inte har någon aning om vart de är på väg i livet, vad de vill jobba med eller studera, till dem som vill ha hjälp med att välja mellan olika universitet i andra länder. Alla ansökningar till Komvux Malmö går via Vägledningscentrum, likaså alla som anmäler sig till svenska för invandrare, säger Anette Stoltz. I uppdraget ligger också validering, beredning av alla komvuxansökningar, tester, hjälp med studieplanering, att sammanställa slutbetyg, stöd till studerande med särskilda behov samt ungdomsuppföljning. Anette Stoltz igen: Vi har ett viktigt och fint uppdrag. Vi utför ett arbete som gör en skillnad för många människor och vi vet vikten av att se individen i mängden av alla människor och ansökningsblanketter. För dem som anmäler sig till sfi i de nya lokalerna på Föreningsgatan är det första vägledningssamtalet en viktig ingång till det svenska utbildningsväsendet och det nya landet. Tidigare fick nyanlända invandrare gå till Invandrarservice eller till sina lokala stadsdelskontor när de skulle ansöka till svenska för invandrare. Icke nyanlända invandrare gick till Komvux Malmö Södervärn för att ansöka. Nu finns allt samlat under samma tak. Vägledaren Robert Falcaru tar emot sökande i receptionen på den nya sfi-avdelningen. Där bedömer han om den sökande behöver ett vägledningssamtal eller bara behöver allmän information. När han registrerat den sökande hjälps de åt att på en världskarta hitta platsen personen kommer ifrån. Verksamhetschef Anette Stoltz och utbildningschef Matz nilsson talade på invigningen den december. Sedan starten den januari har drygt 00 personer anmält sig till sfi genom VÄgledningscentrum. Därefter får den sökande träffa en studie- och yrkesvägledare för ett första vägledningssamtal, i de flesta fall även en pedagog för att få hjälp med att bestämma vilken kurs och nivå man ska gå på. Hos studie- och yrkesvägledarna görs en kartläggning av den sökandes skoloch yrkesbakgrund för att ta reda på om det finns möjlighet till en yrkesbedömning eller validering av tidigare yrkeskunskaper eller betyg. Denna kartläggning mynnar sedan ut i en första individuell studieplan och en anmälan till önskad utbildningsanordnare. Deltagaren erbjuds en plats på sfi inom tre månader från ansökningsdagen. I ständig utveckling Vägledningscentrum har utvecklat ett nära samarbete med en lång rad aktörer. Utbildningsanordnare på alla nivåer, Arbetsförmedling, CSN, AIC, Invandrarservice, Lärcentrum, Kommunförbundet för att nämna några. Och framtiden? Vi kommer att vara i ständig utveckling när det gäller kvalitet, metoder och rutiner. Vi har stor nytta av gemensam fortbildning med Arbetsförmedlingen så att vi håller oss uppdaterade när det gäller arbetsmarknaden. Vi kommer att utveckla våra metoder för vägledning under 0. Vår vision är att bli Sveriges bästa Vägledningscentrum, säger Anette Stoltz. I oktober var det öppet hus på Intro Rehab i ljusa, nyrenoverade lokaler på Föreningsgatan B. Narcis Spahovic, som är samordnare för Intro Rehab och Arbetscentrum, samt samordnare Tobias Widerberg, inledde med att berätta om Intro Rehabs arbete. Verksamheten är ett samarbete mellan mellan Malmö stad, Region Skåne, Röda Korset, Arbetsförmedlingen och olika utbildningsanordnare. Verksamheten ligger inom Malmö stads Arbetscentrum och vänder sig till nyanlända flyktingar och invandrare med migrationsrelaterad stress inklusive posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Personer med traumatiska krigs- eller tortyrupplevelser erbjuds alltså hjälp inom Intro Rehab. Förutsättningen är att man har aktuellt uppehållstillstånd och inte varit folkbokförd i Sverige längre än tre år. Deltagare inom Intro Rehab erbjuds kombinerad rehabilitering och introduktion. Målet är att genom rehabilitering skapa förutsättningar för individen till förbättrad hälsa, återgång till ordinarie verksamhet samt öka möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden eller vidareutbildning. Joakim Dahlin, Sfi-lärare, berättade om sitt arbete på intro Rehab. Bygga upp en tillit Barbro O Connor, verksamhetschef och psykolog på Röda Korsets center för krigsskadade och torterade, berättade om psykiska och somatiska symptom till följd av krig och tortyr med fokus på PTSD. Att tvingas bryta upp från sitt hem är som mosaik som krackelerar. Det är svårt att sammanfoga mosaiken igen. Det är inte bara att resa sig upp och bli som förut och klara av alla krav som ställs. Men man kan utveckla en styrka att gå vidare. Statusförlusten och språkförlusten man upplever i det nya landet kan ibland vara värre än själva traumat. Man har förlorat hela sin identitet, och nu är man ingenting. Att bygga upp en tillit till människor är A och O för att komma vidare. Och att arbeta är rehabilitering, en återknytning till ett normalt liv, sade Barbro O Connor. Samordnare Tobias Widerberg berättade om hur Intro Rehab arbetar med målgruppen med fokus på sfi och arbetsinriktad rehabilitering. Det gäller att lära sig språket och sträva efter en normal tillvaro att bygga upp mosaiken igen. Detta minskar sjukskrivningar och bryter isolering. Vårt jobb är att göra bedömningar, sätta in olika insatser, följa upp, göra nya mål och ge nytt hopp. Hela tiden i balans och med hänsyn till deltagarens hälsa. Vi jobbar alltid med mål, om än aldrig så små, sade han. Intro Rehab bedriver pedagogisk samt praktisk och arbetsinriktad rehabilitering. Minst 0 procent av deltagarna kommer ut i arbete efter studier. Praktik och arbete innebär ett lyft, inte bara för deltagaren utan för hela familjen. Vi har ett bra och direkt samarbete med Af. Det är en av förklaringarna till de lyckade resultaten att så många av våra deltagare fått jobb, säger Eva Ek Törnberg, praktiksamordnare på Intro Rehab. Joakim Dahlin, sfi-lärare, berättade om sitt arbete på Intro Rehab. Foto: Susan englund Vi är fyra lärare och har nu 0 deltagare fördelade på fyra grupper indelade efter språklig nivå. Vi är på Komvux Södervärn, vårt moderskepp, en dag varje vecka och har svenska med sång tillsammans med Eva Bornemark. Skapa en positiv atmosfär Vi skapar en grundtrygghet för deltagarna genom en förutsägbar, avspänd och positiv atmosfär i klasserna. Vi arbetar mycket med bekräftelse och kontinuitet och satsar på olika lärstilar. I undervisningen ingår arbetsmarknadsvägledning, då vi gör studiebesök på olika arbetsplatser, fysioterapi och hälsoinformation, samarbete med Naturskolan och konversation med vanliga svenskar, vilket är mycket uppskattat. Deltagarna känner sig trygga hos oss. Vår roll är att skapa trygghet här, men också att visa att det finns ett liv efter och utanför Intro Rehab, avslutade Narcis Spahovic. Susan Englund 1

5 BETYG DÅ OCH NU > < BETYG DÅ OCH NU I förra numret av Edico bekantade vi oss med 00-talets första betygssystem, det absoluta. Den här gången är det dags för dess efterföljare, det relativa betygssystemet, som i gymnasieskolan härskade från 0 till. DET RELATIVA BETYGSSYSTEMET Det relativa betygssystemet infördes successivt från 0-talets början. Bakgrunden var att betygen i ökande utsträckning skulle användas när eleverna sökte från realskola till läroverk och därifrån vidare till högre utbildning. Trycket på lärarna att ge betyg som var i överkant ökade därmed och det blev betygsinflation. Arbetet med ett nytt betygssystem började redan. Det skulle bygga på normrelaterad bedömning och vilade därmed på helt nya principer. Vid normrelaterad bedömning jämförs den enskilde individen med den normgrupp, det vill säga den population, som hon tillhör. Denna typ av bedömning utgår från antagandet att prestationer av olika slag är ungefärligt normalfördelade. Tankarna grundar sig på forskning från -talet om en normalfördelning av intelligensen i en stor population. Precis som exempelvis skostorlek eller längd är normalfördelade, skulle mänskliga egenskaper vara fördelade så att de flesta befinner sig runt medelvärdet, med en begränsad spridning uppåt och nedåt. Om man hade att göra med ett stort antal elever så skulle de fördela sig så att många hamnade relativt nära medelprestationen i hela gruppen, medan prestationerna blir färre ju längre bort från medelvärdet de ligger. Exempelvis skulle 1 procent av eleverna få betyget A, medan procent skulle få betyget Ba. BESTÄMD Betygsfördelning Bland alla eleverna i en hel årskull skulle en bestämd betygsfördelning gälla. Med hjälp av ett centralt framtaget prov fick man reda på var eleverna låg och med detta system hoppades man kunna åstadkomma rättvisa i betygsättningen. Det relativa betygssystemet infördes i folkskolan i början av 0-talet och i den nya grundskolan i och med Lgr. Nu ersattes bokstavsbetygen med siffror 1 enligt fördelningen 1: procent, : procent, : procent, : procent, : procent. I och med Lgy 0 implementerades denna skala i gymnasieskolan. Där gällde Det Relativa betygssystemet gällde i Sverige mellan 0 och. Bland alla elever i varje årskull skulle en bestämd betygsfördelning gälla. Detta ledde till många missförstånd. FOTO: COLOURBOX.COM normalfördelningen alla elever i samma ålder på samma linje. Elever på praktiska linjer jämfördes alltså inte med elever på teoretiska. Den enskilda klassens medelbetyg skulle följa det medelbetyg som den uppnått på det centrala provet. Lärarens fick i sin betygssättning avvika högst 0, betygsenheter från medelbetyget på det centrala provet. Om läraren ville avvika mer måste hon skriftligt motivera detta. Fördelen man såg med det relativa betygssystemet var rättviseaspekten; betygen var inte längre godtyckliga. Precis som eleverna jämfördes med varandra när de sökte till högre utbildning, jämfördes de med varandra när betygen sattes. Betyget var alltså främst ett instrument för att eleverna skulle kunna konkurrera om utbildningsplatser på lika villkor. FEMMORNA ÄR SLUT Ett huvudproblem med det relativa betygssystemet var att det missuppfattades av alla; lärare, elever, föräldrar och politiker. Många verkar ha trott att normalfördelningen alltid skulle gälla i alla enskilda klasser, vilket ju inte alls var fallet. Detta var också huvudargumentet när det relativa systemet byttes ut. På grund av denna missuppfattning ska många lärare ha kommit med kommentarer av typen femmorna är slut, några måste ju faktisk ha etta också. Lärare ska därmed antingen ha missuppfattat allting, eller ha gömt sig bakom betygssystemet när elever har klagat. Om femmorna är slut -historierna verkligen är sanna, eller om de snarare är ett slags vandringssägner bland besvikna elever är svårt att säga. Faktum kvarstår dock att det relativa betygssystemet var komplicerat och svårbegripligt. Tecken på låg ambitionsnivå Ett annat problem var att man inte kunde veta vad de relativa betygen egentligen stod för, eftersom ett betyg inte var mått på hur väl eleven lyckats med att nå upp till en viss kunskapsnivå, utan bara gav information om hur eleven låg till jämfört med andra elever. Ytterligare en svaghet var att skolan räknade med att sju procent av eleverna skulle få betyget 1, det vill säga i praktiken underkänt. Det kan uppfattas som omoraliskt och som ett tecken på en alltför låg ambitionsnivå. Systemet ansågs också främja konkurrens mellan elever istället för samarbete. När 0-talet gick mot sitt slut var klockan slagen för det relativa betygssystemet. Ett helt nytt, målrelaterat, betygssystem knackade på dörren och skulle införas i och med Lpf. Mer om detta i nästa nummer av Edico. Jonas Nilsson ETT huvudproblem med det relativa betygssystemet var att det missuppfattades av alla. Rättvisare betyg var regeringens kanske starkaste argument för att förändra det nuvarande betygssystemet. Men blev det verkligen rättvisare? Det undrar Magnus Grahn i en krönika. BETYGSKOMPROMISS LEDER TILL ORÄTTVISA Tanken med ett betygssystem med fler steg var att skipa större rättvisa men blir det verkligen så? I slutet av november kom nämligen regeringspartierna överens med Socialdemokraterna och kohandeln resulterade i att inte formulera några betygskriterier för två av de sammanlagt sex stegen. Lärarfack hyllar historiskt beslut, konstaterade Dagens Nyheter söndagen den november. De båda lärarfacken var i stort sett positiva till det nya betygssystemet, och visst är det positivt att det nu i och med betygskompromissen finns ett blocköverskridande samarbete i skolfrågor. Men har lärarfacken, regeringen och Socialdemokraterna gjort sin hemläxa? Och har de lärt något av historien? Tveksamt. När den nuvarande läroplanen infördes i mitten av 0-talet saknades kriterier för betyget MVG, något som av vissa upplevdes som orättvist och kanske också bidragit till den flumskola som några anser kännetecknar det svenska utbildningssystemet. Sedermera fick även betyget MVG kriterier eftersom man ansåg att det skulle rätta till nationella olikheter och orättvisor. När då kriterier saknas för två av de sex betygsstegen måste frågan ställas hur det gick med den nationella rättvisan. För betygen B och D kommer det inte att finnas några kriterier, vilket betyder att stora skillnader kommer att uppstå i bedömningen av elevernas kunskaper. Det betyder att betyget B inte alls betyder samma sak i Lund som i Kiruna, men inte heller i Lund som i Malmö och faktiskt inte heller på S:t Petri som på Borgar. Om målet var en likvärdig och rättvisare skola kan det nya betygssystemet vara ett steg tillbaka. Det finns förstås flera sidor av den här problematiken, exempelvis att regeringen hade fått backa när det gäller stora delar av utredningsarbetet och kanske till och med blivit tvungen att börja om från början när det gäller både kursplaner och betygskriterier. Överenskommelsen bidrar som Socialdemokraternas talesman på utbildningsområdet, Mikael Damberg, uttryckte det till behövlig stabilitet inom utbildningsområdet. Den politiska kompromissen blev alltså viktigare än skolans innehåll. Så gick det alltså till när en politisk kompromiss ledde till nationell orättvisa men det lär å andra sidan inte dröja särskilt länge innan kriterier för betygsstegen B och D finns på pränt. Magnus Grahn 1

6 PROFILEN > < MALIN BRANDQVIST Malin Brandqvist är skådespelerska, regissör och lärare i scenisk gestaltning, fysisk teater och svenska som andraspråk på Komvux Malmö Pauli. Favoritregissörer i ungdomen var Susanne Osten och Marianne Ahrne, men nuförtiden har Malin inga favoriter. Jag behöver inga förebilder längre nu ska man ju vara en förebild själv! Vi har många bra och spännande kurser här på Komvux Malmö Pauli. Ämnen som borde lyftas fram mer inom vuxenutbildningen, tycker jag. Och vi är det enda komvux i Sverige som har teater i kursutbudet, så vitt jag vet, säger Malin. Scenisk gestaltning / fysisk teater är en väldigt populär kurs, med deltagare som har massor av livserfarenhet och som vill prova på teater. Deras erfarenheter bearbetas med hjälp av det sceniska uttrycket. De berättar historier, öppnar upp och visar vem de är. Så det blir mycket skratt och känslor på lektionerna. Teater är unikt I teaterkursen möter de studerande estetiska läroprocesser, vilka tydligt lyfter fram att lärandet är en process som inbegriper såväl teori som praktik samt de studerandes egna erfarenheter. I det sceniska ryms alla uttrycksformer som ord, musik, sång, tal och dans. Dessa uttryck stärker de studerandes självkänsla. Kursen utvecklar också samarbete i grupp och social kompetens, säger Malin. Teater är unikt, därför att man jobbar med sig själv, man jobbar med det man har med sig och startar en utforskande process mot personlig utveckling tillsammans med andra. 1 1 man kan skapa teater och magi var som helst! Samarbete oerhört värdefullt Terminens arbete resulterar alltid i en föreställning. Nästa premiär sker den 1 december i Latinskolans aula och pjäsen handlar om fördomar och rasism. Det är viktigt att eleverna får möta en publik, att de vågar stå på scen efter resan dit. Samarbete med andra ämnen är oerhört värdefullt. På komvux finns en teoretisk kurs, Global utveckling, där de studerande har arbetat med temat Makt och maktlöshet. De har skrivit texter som handlar om fördomar i det mångkulturella samhället. Mina teaterstuderande har läst deras texter och valt ut vissa texter att bearbeta och iscensätta. På så sätt kan de estetiska läroprocesserna berika de teoretiska ämnena och vice versa. Detta utnyttjar jag också när jag undervisar i svenska som andraspråk och uttal. Uppvuxen med teater Malin är född i Malmö, men bodde i Döderhult utanför Oskarshamn mellan och 1 års ålder. Sedan flyttade familjen tillbaka till Skåne och Ängelholm, där jag bodde under högstadiet och gymnasiet. Nu bor jag i Dalby vid Skrylleskogen med man och två söner. MALIN BRANDQVIST Ålder: år. Gör just nu: Andas, undervisar och repeterar. Livsfilosofi: It s not failing it s finding out (ord från teaterimprovisationens fader, Keith Johnstone). Född i: Malmö. Bor i: Dalby. Familj: Man och två barn. Intressen: Resor och allt som har med vatten och natur att göra. 1 1 FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA FOTO: FREDDY BILLQVIST

7 PROFILEN > < MALIN BRANDQVIST < KRISTINA JÖNSSON Hon växte upp i ett akademiskt hem, föräldrarna arbetade som lärare, där teater spelade en stor roll. Teatern har alltid funnits i familjen. Pappa regisserade en del, och som barn satt jag med vid alla premiärer. Det var nog där idén föddes om att jag skulle bli regissör. Friidrottsstjärna En annan dröm var att bli friidrottsstjärna. Längdhopp, häck och 0 meter var mina specialiteter. Jag spelade också basket och ägnade mig åt utförsåkning. Tyvärr voltade jag i en backe när jag var 1 år och fick en knäskada. Korsbanden var borta och jag fick beskedet att jag inte på allvar kunde ägna mig åt idrotten längre. Drömmen bara försvann. Det var min första kris och tog flera år att komma över. Det positiva var att jag satsade på teater och dans istället. Bra fostran i teaterns värld Malin flyttade till London som 0-åring för att arbeta som au-pair hos en familj som ägnade mycket tid åt teater och film. Jag hängde med på alla föreställningar och intresset för teater växte än mer. I London började jag med improvisationsteater. Sedan följde regiutbildning på folkhögskola i Norrköping, elevarbete på Skånska teatern och studier i Drama, teater, film i Lund. Därefter följde jobb som skådespelare på Husvagnsteatern och Studioteatern, där hon också var barn- och ungdomspedagog, och forumteater på Teater X på Rosengård. Jag studerade också på Institutet för scenkonst i norra Italien och gjorde min skådespelarutbildning där. Vi jobbade hårt, minst timmar om dagen, och mycket med den experimentella fysiska teatern. Jag har mött många stora konstnärer genom åren och fått en bra fostran i teaterns värld. Kom in i skolans värld Malin blev frilans när hon kom hem från Italien och jobbade några år som skådespelare. Då träffade jag min stora kärlek, som är musiker och skådis, och vi fick barn. Frilanstillvaron passade mig inte längre, och jag fick jobb som teaterlärare på Nya Skånska teatern i Landskrona, dit gymnasieskolans teaterelever från estetiska programmet kom för att få sin undervisning. Jag kom på det viset in i skolans värld, med bedömning, betyg och allt, säger Malin och ler. Hon ville ha behörighet som gymnasielärare, så det blev lärarhögskolan i Malmö. Utbildningen skedde samtidigt som hon fick en tjänst på Komvux Kronborg. Jag gillar att vara handledare, att organisera, strukturera och regissera. Har nog typiska ledaregenskaper. Så jag har hamnat helt rätt som lärare. Vi måste vara här och nu Det blir en hel del teater även på fritiden Jag tröttnar aldrig på teater. Det blir hela tiden något nytt, även om det är samma scen som ska repeteras om och om igen. Teater är ju upprepningens konst. Men det blir aldrig exakt samma scen, och nyanserna är fantastiska. Jag lär eleverna att vi måste vara här och nu teater kräver det. Efter Komvux Kronborgs flytt till Pauli, sker teaterlektionerna nu i Latinskolans annex. Man kan skapa teater och magi var som helst, säger Malin. Susan Englund En studieresa till Bukoba i nordvästra Tanzania blev inte alls vad sjuksköterskan Kristina Jönsson hade tänkt sig. MEDARBETARE RÄDDAR LIV I TANZANIA S:t Petri skola håller på att bygga upp ett samarbete med tanzaniska Hekima Girls Secondary School och i början av november var det åter dags för en studieresa; den här gången med elever som utförde fältarbete i form av intervjuer, studiebesök, enkäter och observationer. Resan avslutades med studiebesök på Krigsförbrytartribunalen för Rwanda, vilken är belägen i Arusha vid Kilimanjaros fot. Förutom elever och lärare deltog även S:t Petri skolas sjuksköterska, Kristina Jönsson. Jag blev nyfiken efter den reseskildring som gjordes efter den rekognoseringsresa som S:t Petri genomförde förra året. Tyckte också samarbetet med en afrikansk skola lät väldigt spännande och undrade över hur landets elevvård såg ut. Sister Esther, Hekimas rektor, som jag träffade vid hennes besök på S:t Petri i våras, är en mycket spännande och karismatisk person, så jag ville se på vilket sätt hon kunde driva denna stora skola i landet Tanzania, förklarar Kristina Jönsson. Alltid tillgänglig Sagt och gjort Jönsson raggade på egen hand medel för den här studieresans finansiering. Jag ville fördjupa mig i hur sjukhusvården ser ut, fundera över olika hälsofrågor i allmänhet men speciellt för barn och ungdom. Sedan lockade även resans ledmotiv samt att jag skulle få lära mig mycket och få inblick i landet Tanzania. Nu, några veckor efter genomförandet, ångrar Kristina inte för ett ögonblick att hon drog till Afrika. Jag har varit med om så mycket att det är svårt att berätta och jag upplever att jag sett det mesta men ändå inte. Jag har fått en stor inblick i hälsovård både för barn, ungdom och vuxna. Jag har starka minnen och upplevelser från mitt hospiterande med läkaren i Hekima. Det glömmer jag aldrig och blir fortfarande starkt berörd av dessa minnen. Kristina etablerade även kontakt med sjuksköterskan på Hekima. Sjuksköterskan Kristina Jönsson lärde sig massor om tanzania och särskilt landets hälsovård. Foto: privat Jag glömmer inte mina stunder med nurse Prudentiana på Hekima skolan. Vi tillbringade tid tillsammans och jag fick möjlighet att berätta om mitt arbete med ungdomarna på vår gymnasieskola, informera om hälsofrågor och material jag hade med mig och fick i utbyte hennes roll bland ungdomarna på Hekima. Dessutom hann Kristina Jönsson med att bli en stor hjälte. Hon kan nämligen ha räddat livet på en man då denne inte hade de pengar som krävdes för fortsatt vård av sjukdomen malaria. En insats som nämnda Sr Ester beskrev på följande sätt: Ms Kristina touched our, but especially a local family s hearts, when she paid a malaria patient s medication bill which the family had failed to pay and instead had desperately decided to return the man home to await his tragic fate. Kan man tänka sig en friskare satsning av en sjuksköterska? Magnus Grahn 1

8 ÅRETS SKOLBIBLIOTEK > < PISA 00 Svenska -åringar presterar sämre Jenny Uthas och Teresia Palander, skolbibliotekarier på mediateket Pauli gymnasium Årets skolbibliotek 0. FOTO: ANN-MARIE FORSBERG MEDIATEKET PÅ PAULI EN LEDANDE PULS Det ligger mycket hårt och målmedvetet arbete bakom den prestigefyllda titeln Årets skolbibliotek. Mediateket på Pauli gymnasium har på några år utvecklats till en ledande puls på skolan: en informations- och läromedelscentral, en kulturell mötesplats och ett viktigt stöd i lärarnas pedagogiska arbete. Årets skolbibliotek utses av Nationella Skolbiblioteksgruppen, ett nätverk som arbetar för skolbibliotekens bevarande. I år föll valet på mediateket på Pauli gymnasium, en av nominerade verksamheter. Priset delades ut på Skolforum i Älvsjö i början av november. Det var med andra ord en mycket stolt dag för Teresia Palander och Jenny Uthas, skolbibliotekarier, Edward Jensinger, ansvarig skolledare, och Krister Wahlström, samordnande rektor. De senaste åren har utvecklingen gått väldigt fort fram på både pedagogik och andra områden i vår skola. Dock har biblioteket varit den del som utvecklats mest, snabbast och med störst entusiasm, säger Edward Jensinger. Del av varje del Ur motiveringen: Skolbiblioteket har kraftigt bidragit till att Pauli gymnasium de senaste åren utvecklats i mycket positiv riktning. Tydliga mål har gemensamt satts upp för elevernas informationskompetens och läsning med bland annat bok-filmbloggprojekt samt för läromedelshantering. Biblioteket utmärker sig också i sin roll som kulturell mötesplats med lockande evenemang som främjar en kulturell medvetenhet hos eleverna. Väldigt stort fokus lägger vi på mötet med eleverna. Bibliotekarierna driver på den pedagogiska utvecklingen, säger Edward Jensinger. Den senaste tiden har man bland annat haft vampyrtema, Nobelfest, bokbytardag och novelltävling på spöktema. Många av eleverna uppskattar arrangemangen. Fler och fler blir engagerade och det är vi väldigt glada för, säger Teresia Palander. Biblioteket har ett nära samarbete med lärare och specialpedagoger kring olika projekt. Personalen handleder elever i informationssökning och leder bokprat i klassrummen. Det känns som att man är del av var- je liten del på skolan. Väldigt rolig skola att jobba på, säger Teresia Palander. Prestigelöst Skolbibliotekarierna har nu också en aktiv roll i skolans läromedelshantering. All utlåning av läromedel sker via bibliotekets system. Lärarna tar sina klasser till en läromedelscentral där utlåningen sker. Det har tidigare varit ett stort svinn på läromedel. Tanken är att man ska få en större överblick, säger Jenny Uthas. Vi besökte ett par skolor i Stockholm som sedan flera år tillbaka hanterar läromedelsutlåning via biblioteket för att ta del av deras erfarenheter. Det är något som vanligtvis tar lång tid, men vi har lyckats införa det på ett år, säger Jenny Uthas. Det har inneburit en del merarbete, men de känner ett starkt stöd från skolans ledning, som är påläst och visar ett stort intresse för bibliotekets verksamhet. Det finns hur mycket eldsjälar som helst och de flesta gör ett fantastiskt jobb. Men på en stor skola går det inte att gå ut och missionera ensam. Man måste ha förståelse från skolledningen, säger Teresia Palander. Lärarna här är fantastiska också. När man kommer med en idé får man positivt gensvar. Det finns en prestigelöshet här, man tänker på elevens bästa. -åriga elever i Sverige får allt sämre resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det visar den nya undersökningen Pisa 00. Pisa står för Programme for International Student Assessment. Det är en undersökning som genomförs vart tredje år för att ta reda på hur ländernas -åringar står sig i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Syftet är att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att eleverna är rustade att möta framtiden. Kunskaper och färdigheter som bedöms vara nyttiga i det vuxna livet betonas. Resultaten är nedslående för Sveriges del. I läsförståelse och matematik ligger svenska elever på en genomsnittlig nivå för OECD-länderna, efter att tidigare ha legat klart över snittet. I naturvetenskap ligger de svenska eleverna under snittet Var fjärde svensk pojke når i dag inte upp till basnivån i läsförståelse. Foto: colourbox.com dag om funktionsnedsättningar drog 0 Konferensen anordnades av Utbildningsförvaltningen i samarbete med FoU Malmö/utbildning som ett initiativ från det nätverk som finns i SSSV kring elever i behov av särskilt stöd. Skolperspektivet är underrepresenterat när det arrangeras mötesplatser med tema neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fokus ligger oftast på de medicinska aspekterna på diagnoserna säger Ann Charlotte Thelander, koordinator för SSSV-nätverket. Vi vill med dagens tolv seminarier i första hand visa upp de lokala skolutveck- för första gången någonsin. Alltsedan den första Pisa-undersökningen år 000 har trenden varit en stadig nedgång för svenska elever. Det som framför allt hänt under de tio åren är att svaga svenska elever fått gradvis sämre resultat. De starka eleverna presterar också något sämre, men skillnaden i resultat mellan de högpresterande och de lågpresterande blir bara större. Skillnaderna mellan könen ökar också. Enligt Skolverkets sammanfattning har pojkarna tappat mer än flickorna resultatmässigt under perioden. Var fjärde svensk pojke når inte upp till basnivån i läsförståelse. Över en tredjedel av eleverna i Sverige uppger att de aldrig läser för nöjes skull. Pisa-studien rör också skolans likvärdighet, det vill säga hur ett lands skolsystem lyckas kompensera för elevers olika möjligheter att få tillgång till och tillgodogöra sig utbildning. Enligt undersökningen har den svenska skolan blivit mindre likvärdig. Skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever har alltså ökat, samtidigt som skillnaderna mellan skolor har blivit större. Skolverket ser inga tecken på 0 deltagare från Malmö gymnasieskolor och övriga kommuners skolor i SSSV, Samverkan Skåne sydväst, samlades på Orkanen den 1 november för heldagskonferensen Pedagogiska perspektiv om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos elever. lingsarbeten som finns i regionen, men också elev- och föräldraperspektiv på skolan utifrån diagnosens betydelse. Språklig grund för lärande I Matz Nilssons inledningstal pekade han på två utmaningar för skolan när det gäller ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: det fria gymnasievalet och att med rätt stöd kunna fullfölja sin utbildning. Konferensens huvudföreläsare Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap på lärarutbildningen, Malmö högskola, höll att den här utvecklingen är på väg att bromsas upp, snarare tvärtom. Av OECD-länderna är Sydkorea och Finland de länder som visar bäst resultat. Också Kanada, Nya Zeeland och Japan gör bra ifrån sig. Sammanlagt deltog nästan en halv miljon -åringar i Pisa 00. länder undersöktes, däribland alla OECD-länderna. OECD står för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Läs hela rapporten på se/publikationer Barbro bruce, lektor i utbildningsvetenskap, var huvudföreläsare på konferensen. Foto: Malmö högskola en inspirerande föreläsning utifrån konferensens tema om den centrala roll den språkliga grunden har för både lärande och social gemenskap. 1

9 UNGDOMSUPPFÖLJARNA > < UNGDOMSUPPFÖLJARNA De har skickat 100 brev, knackat på 00 dörrar och lottat ut Ipods. Sedan i maj har fyra ungdomsuppföljare arbetat på Vägledningscentrum för att komma i kontakt med ungdomar i utanförskap. ALLT vårt ARBETE KAN INTE RÄKNAS I SIFFROR Vägledningscentrum i Malmö startade projektet med ungdomsuppföljare för att bättre nå ut till ungdomar i riskzonen att hamna utanför samhället. Det handlar om ungdomar i gymnasieåldern som varken studerar eller arbetar. Projektet ska vara en förstärkning till den verksamhet som redan finns. Vår uppgift har varit att modernisera sättet att kommunicera med ungdomar, säger Drilon Iberdemaj. Han är statsvetare och en av fyra anställda inom projektet. De andra är Cesar Vargas, socialpedagog, Heidi Mäkelä, studie- och yrkesvägledare och Paulina Brefelt, socionom. SJU INTENSIVA MÅNADER Ungdomsuppföljarna ser nu tillbaka på sju månader av intensivt arbete. Det började med en målgruppsundersökning där de frågade sig hur man kan få unga människor att söka sig till Vägledningscentrum. Sedan tidigare fanns ett informationsbrev som skickades ut till alla ungdomar utan sysselsättning. Alldeles för formellt och svårbegripligt, enligt ungdomsuppföljarna. Vi valde att utforma ett nytt brev med ett helt annat tilltal och utseende, berättar Cesar Vargas och fortsätter: I det här utskicket ställde vi den direkta frågan Vad gör du?. Vi ökade också svarsmöjligheterna och erbjöd ungdomarna att svara genom e-post, sms, telefon, vanligt brev eller ett webbformulär. Brevet gick ut till ungdomar. För att locka så många som möjligt att svara lottade man ut tio Ipods bland de som hörde av sig. Det måste finnas en nyttoaspekt för att folk ska svara på ett sånt här utskick. Visst, man kan vinna en Ipod, men vi har framför allt betonat att man kan hitta andra vägar till sysselsättning och att de svar vi får in är värdefulla för vårt arbete med andra ungdomar, säger Drilon Iberdemaj. DÖRRKNACKNING Ett par veckor efter att brevet skickats ut satte gruppen igång att ringa upp de ungdomar som inte svarat. Nästa steg blev att knacka dörr. I samarbete med andra organisationer och stadsdelsförvaltningar har ungdomsuppföljarna knackat på hos cirka 00 personer. Ett tidskrävande arbete, eftersom det ibland är mycket svårt att ta reda på var ungdomarna håller hus. När ungdomsuppföljarna väl kommit i kontakt med en person har de försökt erbjuda dem en tid på Vägledningscentrum. Först blir de ju lite chockade över att vi kommer till deras hem. Men sedan inser de snart att vi är där för deras skull. Jag har aldrig fått en dörr i ansiktet, säger Heidi Mäkelä. Att vi söker upp dem i deras privata sfär, det visar på engagemang. Föräldrarna är oftast de som är mest positiva till våra besök. Hela familjen kan ibland dyka upp och vara med i dialogen, fyller Cesar i. Allt arbete vi gör kan inte räknas i siffror, det kvalitativa är minst lika värdefullt för oss som jobbar med ungdomsuppföljningen. Det kan vara ett enskilt telefonsamtal eller ett personligt möte som dröjer sig kvar, säger Paulina Brefeldt. Ungdomsuppföljarna Heidi Mäkelä, cesar Ungdomarna och deras familjer har varit väldigt gästfria. Jag tror att det personliga mötet fungerar bättre än all teknik. Vi fyra är relativt unga och pratar så att de får förtroende för oss. Jag tror att det är jätteviktigt, säger Heidi Mäkelä. FRÅGOR KRÄVER SVAR Att möta ungdomarnas frågor kräver betydande kunskaper om Malmö stads organisation. Det viktigaste är att kunna ge svar på de frågor de har just då. Hur man anmäler sig till en utbildning, var man kan få en praktikplats, vilka kanaler som finns för att komma in i Sverige. En invandrare som inte kan språket och vill lära sig svenska, vart ska han eller hon vända sig? Vargas, Paulina Brefelt och Drilon Iberdemaj tillsammans med richard Rasmussen från vägledningscentrum. Sådana frågor har vi svar på, säger Drilon Iberdemaj. Ungdomsuppföljarna är överens om att Malmö stad behöver fler förebyggande insatser för att unga människor inte ska hamna i utanförskap. Ungdomar som börjat skolka i grundskolan fortsätter nästan alltid med det i gymnasiet. När lärarna ser att någon elev är på väg ut ur systemet måste man försöka få kontakt med dem direkt. Det bästa är att försöka nå dem innan de bestämt sig för att hoppa av, säger Cesar Vargas. ETT BESTÅENDE ARBETE Projektet med ungdomsuppföljarna avslutas den 1 december. Under den sista tiden ska projektet utvärderas. Mest av allt hoppas ungdomsuppföljarna att de får fortsätta att utveckla sitt projekt under 0. Med tanke på att det kommer en ny gymnasiereform med fler kärnämnen kommer fler ungdomar att hamna utanför. Det vore synd att inte ta vara på våra kunskaper. Vår grupp är dynamisk och vi har skapat en image ute i stadsdelarna, säger Drilon Iberdemaj. Han tillägger: Men även om vi inte kommer att få fortsätta nästa år har vi skapat flera verktyg för att nå ut till ungdomar som hamnat i utanförskap. Webbformulären som vi skapat kommer att finnas kvar för framtida bruk, och även mycket av de data vi samlat på oss om ungdomarna. Ni kom precis i rätt ögonblick. Mitt barn har så många planer och tankar men så låg motivation. Det är otroligt bra det ni gör och ert stöd i det här är otroligt viktigt. Förälder 1

10 BOKTIPSET > < JÄMSTÄLLDHETSDAGEN SKOLBIBLIOTEKETS VIKTIGA ROLL Bokens författare har lång erfarenhet av skolbiblioteksfrågor utifrån olika professioner och perspektiv. Helle Barrett, Pedagogiska Centralen i Malmö, har både nationella och internationella engagemang i skolbiblioteksfrågor. Övriga författare har erfarenhet från lärarutbildningen vid Malmö Högskola, grundskole- och gymnasielärare tillika fortbildningsledare vid Högskolan Kristianstad, samt undervisningsråd på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. I bokens inledning framgår det hur betydelsefullt skolbiblioteket har varit för många av våra författare. Tomas Tranströmer som ser det som en glänta i skogen som bara hittas av den som gått vilse, Marcus Birro som utan sitt skolbibliotek hade varit död och för Mustafa Can var biblioteket en helgedom. Trots att skolbiblioteket nu omfattas av skollagen med tillämpning från 1 juli, 0 så är skrivningen fortfarande inte fullständig. Det står att eleverna från grundskola till gymnasieskola, med dess olika former, ska ha tillgång till skolbib- SKolbibliotekets möjligheter: Från förskola till gymnasium Författare: Helle Barrett, Bibi Eriksson, Maria Gunnarsson Contassot, Mona Lansfjord, Ulla Wiklund, 0. ISBN Utgiven av BTJ Förlag. liotek. Kriterier för eller definition av vad ett välfungerande skolbibliotek är saknas fortfarande. Enligt siffror från en undersökning gjord av Statens kulturråd saknar var femte elev i Sverige skolbibliotek, där de fristående skolorna i hög grad står för den statistiken. Förbättra läs- och skrivmiljöer År 000 fick Skolverket två regeringsuppdrag, det ena handlade om språkutveckling genom att förbättra läs- och skrivmiljöer i skolan och det andra för att stärka skolbibliotekens pedagogiska roll. Gemensamt namn för projektet blev Språkrum och det språkutvecklande arbetet skulle integreras i hela skolan. Projektet kom att bli en länk i en hel kedja av projekt, dels bakåt i tiden från tidigare projekt till senare nationella satsningar. Författarna redogör utförligt för de senare skolbiblioteksprojekten som initierats och bekostats av Myndigheten för skolutveckling (MSU): SökaSpråkaLära som riktades mot gymnasieskolan i de Bibliotekarie vid rönnens gymnasium Inger Ridbäck sydliga länen, SMiLE (Skolbibliotekets Möjligheter i Lärandet för Eleven), mot grundskolorna i de sydliga länen. Dessa projekt har drivits av Högskolorna i Malmö och Kristianstad, slutligen Många SMiLE, ett uppdrag mot grundskolan i mångfaldskommunen Malmö. Syftet med de olika projekten har varit att utveckla rutiner och modeller för elevernas arbeten och att fördjupa samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier där bibliotekets pedagogiska roll kom att få en stor betydelse. Gemensamt för projekten var bland annat kompetensutveckling för lärare och bibliotekarier, tre terminer projekt med en föreläsning/termin av forskare på högskolan. Boken avslutas med exempel från medverkande skolor i de olika kommunerna: Så här kan man göra. Författarna skriver att ett bärande tema i alla tre projekten, under hela projekttiden, har varit: Att förädla information till kunskap, vilket är en daglig utmaning för alla oss som är delaktiga i elevernas lärande. Olika barn leka bäst I mitten av november samlades drygt 0 av utbildningsförvaltningens chefer och medlemmar i jämställdhetsnätverket JUF, för att ägna en dag åt jämställdhetsarbetet inom förvaltningen. Bra och inspirerande arbete med jämställdhet pågår inom förvaltningen. Fyra enheter delade med sig av hur man arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Pedagogiska Centralen har haft filmvisning, som legat till grund för fortsatt dialog kring normer, jämställdhet och mångfald. Tips på filmer och metod för fortsatt dialog finns på PC:s sida på Komin. Heleneholms gymnasium berättade om projektet Hey Mannen, vilket är ett konkret exempel på hur föreningar och Foto:Stefan Njord organisationer kan engageras i arbetet med värdegrundsfrågor och mångfald. Komvux Malmö Södervärn har sedan flera år en värdegrundsprocess, vilken har resulterat i att värdegrundsfrågor är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Malmö latinskola har fortsatt arbetet med Hållbar jämställdhet, som resulterat i både aktiviteter särskilda dagar till exempel den mars, och ett kontinuerligt utvecklingsarbete för jämställdhetsfrågor. Hanna Wildow, utbildningskonsulent, ledde större delen av dagen på temat normkritik och maktbegrepp. Det blev en dag med intressanta perspektiv och givande diskussioner kring makt och vad som är normalt och naturligt. Therese Herrman BAGERIELEVER BAKOM GIGANTISK PEPPARKAKSGÅRD 0 kilo deg och 00 kilo florsocker gick åt. Vuxenelever från bageriprogrammet på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium slog på stort när de gjorde sin skånska pepparkaksgård. Under invigningsveckan för Citytunneln stod pepparkakshusen på plats i Hyllie infocenter på bottenvåningen av Malmö Arena. Bagerieleverna samarbetade med Sweco Architects och byggelever från Peabgymnasiet. 1

11 Returadress: Utbildningsförvaltningen Informationsavdelningen Box 00 Malmö Högst upp till vänster: Bengt Hellén-Halme och BErnth Dagerklint. mellerst till vänster: Eva Mattsson och Bo Bramer. Nederst till vänster: Elever från Heleneholms gymnasium underhöll med sång och musik. Ovan: Alla jubilarerna samlade tillsammans med chefer och Utbildningsnämndens ordförande Agneta Eriksson. Trotjänare från till 0 Edico gratulerar årets jubilarer inom utbildningsförvaltningen. Torsdagen den december firades de med presenter och en festlig middag. Varmt TACK TILL TROTJÄNARNA Jubileumsmiddagen hölls i vanlig ordning på restaurang Jörgen Kock. På menyn stod hjortfilé med mustig cognacsgräddsås, mandelpotatis, champinjoner och shiitakesvamp, brysselkål och svartvinbärsgelé. Dessutom bjöds det på parmesankorg med skaldjur, lax- och romsås samt till efterrätt filodegsrulle med äppelkompott och hemmagjord vaniljglass. Det var elever och personal på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium som lagat maten och serverade. Ett annat uppskattat inslag var den sångoch musikunderhållning som ungdomar från Heleneholms gymnasium stod för mellan rätterna. De jubilarerna firades av utbildnings- nämndens ordförande Agneta Eriksson, utbildningsdirektör Matz Nilsson, personalchef Lars Silverberg och nämndsekreterare Ingrid Pålsson. Matz Nilsson riktade i sitt tal ett stort tack till personalen. Han erinrade om allt som hänt i Malmö sedan, och sade att utbildningsförvaltningens medarbetare bidragit till stadens utveckling. jubilarer Årets jubilarer: Christina Allgulander, Rönnens gymnasium, Maud Benander, Parkskolan, Susanne Bengtsson, Parkskolan, Lillebil Bjurnemark, Pauli gymnasium, Bo Bramer, Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Bernth Dagerklint, Malmö Borgarskola, Pia Dunbäck-Dahl, Komvux Pauli, Ann-Marie Frisk, Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Bengt Hellén-Halme, Universitetsholmens gymnasium, Karl Johannsen, Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Maria Jönsson, Pedagogiska Centralen, Karin Jönsson-Lundström, Parkskolan, Michele Liuzzi, Ungdomssamtalarna, Sven Malmros, Pauli gymnasium, Eva Mattson, Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Michelle Piganiol, Pauli gymnasium, Helen Schmidinger, Pauli gymnasium, Rohny Stridh, Ungdomssamtalarna och Margareta Tärbe, Heleneholms gymnasium.

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson Hemsida A Rektorer behöver stärka sitt ledarskap Elever lär sig utan att förstå Skolan sätter betyg på olika grunder Skolan utvärderar

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN 1 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 1 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 2 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 3 Studerar på annan utbildning Arbetar Arbetar/studerar inom arbetsmarknadspolitisk

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Det svenska utbildningssystemet. Skollagen och betyg. Mål- och kriterierelaterade betyg. Mål- och kriterierelaterade betyg

Det svenska utbildningssystemet. Skollagen och betyg. Mål- och kriterierelaterade betyg. Mål- och kriterierelaterade betyg Skollagen och betyg Det svenska utbildningssystemet Styrdokument med mål, centralt innehåll och kunskapskrav Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2011-09-08 Gunilla.nasstrom@pedag.umu.se

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Omvärldsanalys, framtidens skola och skollagen

Omvärldsanalys, framtidens skola och skollagen Omvärldsanalys, framtidens skola och skollagen Bertil Östberg 2011-06-20 Grundskolan och gymnasieskolan läget Utgångsläget Sverige medel eller under medel i PISA, PIRLS och TIMMS Men kunskaperna sjunker

Läs mer

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola Dir. 2015:35 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En kommitté en skolkommission ska lämna förslag som

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

GOLD Gothenburg Educational Longitudinal Database

GOLD Gothenburg Educational Longitudinal Database GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK GOLD Gothenburg Educational Longitudinal Database PERCENTILEKVIVALERADE BETYG En beskrivning av hur grundskole- och gymnasiebetyg har transformerats

Läs mer

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Internationella Engelska Skolan i Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka är en grundskola för årskurserna 4-9. Skolan startades hösten 2010. Den ligger på Augustendalsvägen 1 i Nacka Strand, i en

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

SåSant. Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet

SåSant. Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet SåSant Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet http://www.youtube.com/watch?v=g691gtddjx4 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se

Läs mer

Ämnesprovet i årskurs Svenska och svenska som andraspråk

Ämnesprovet i årskurs Svenska och svenska som andraspråk Ämnesprovet i årskurs 9 2014 Svenska och svenska som andraspråk Lovisa Gardell och Tobias Dalberg Ämnesprovet för årskurs 9, 2014 är det andra i svenska och svenska som andraspråk enligt Lgr11. Ämnesprovet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar hösten och våren 2009 Uppföljningen bygger på intervjuer utförda av Ann-Katrin Johansson och Jenny Wahl Rapporten sammanställd av Jenny

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Utbildningsdepartementet Globaliseringsrådet 2008-12-18 En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Att utbildning har betydelse för Sveriges möjligheter att delta i det globala sammanhanget

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Innehållsförteckning MEDIATEKETS MÅL...3 1. Mediateket ska vara skolans informationscentrum med en stimulerande

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Välkommen till Danderyds Gymnasium!

Välkommen till Danderyds Gymnasium! Välkommen till Danderyds Gymnasium! Mångfald Bredd Djup Spets Våra utbildningar TEKNIKPROGRAMMET Design och produktutveckling Informations- och medieteknik NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Spetsutbildning Matematikgymnasiet

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning 2012-09-28 Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning Institutet för språk och folkminnen, via avdelningen

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Välkommen till Nya Bagarmossens skola!

Välkommen till Nya Bagarmossens skola! Välkommen till Nya Bagarmossens skola! Barn ska få all den kunskap de behöver och samtidigt känna sig trygga Hej, Att välja skola för sina barn är ett viktigt beslut. Du måste som förälder känna dig trygg

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-05-26 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0039 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen

Läs mer

Houda Fares, lärare i förberedelseklass Usma Anil Hardas, fd elev på skolan Katarina Koto, rektor Skytteholmsskolan i Solna

Houda Fares, lärare i förberedelseklass Usma Anil Hardas, fd elev på skolan Katarina Koto, rektor Skytteholmsskolan i Solna Houda Fares, lärare i förberedelseklass Usma Anil Hardas, fd elev på skolan Katarina Koto, rektor Skytteholmsskolan i Solna Att normalisera och inkludera Mottagningen av nyanlända elever Planering av nyanlända

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Vad tycker du om gymnasieskolan?

Vad tycker du om gymnasieskolan? Vad tycker du om gymnasieskolan? Dina svar är skyddade Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas så att ingen kan se vad just du har svarat.

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer