FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED ( , senast ändr )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012)"

Transkript

1 B 1 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED ( , senast ändr ) (Inofficiell översättning) 1 INLEDNING En advokat ska redbart och samvetsgrant utföra anförtrodda uppdrag och i all sin verksamhet iaktta god advokatsed (5 1 mom. i lagen om advokater och 35 1 mom. i Finlands Advokatförbunds stadgar). 1.1 God advokatsed dess bindande karaktär och källor Vad god advokatsed kräver, uttrycks förutom i lag och Finlands Advokatförbunds (advokatförbundets) stadgar också i 1. dessa vägledande regler om god advokatsed (vägledande regler); 2. andra regler som är bindande för advokater; 3. avgöranden i tillsynsärenden och disciplinära ärenden; och 4. acceptabel praxis som har antagits av advokatkåren. De viktigaste elementen i god advokatsed har sammanställts i dessa vägledande regler. Reglerna beskriver dock inte innehållet i god advokatsed på ett uttömmande sätt. Därför kan inte allt som inte uttryckligen förbjuds i reglerna utan vidare anses vara tillåtet. I de avgöranden och andra ställningstaganden som har gjorts av advokatförbundets organ ingår tolkningar av vad god advokatsed innebär. En advokat ska förutom god advokatsed följa vad som stadgas i lag om handhavandet av uppdrag som advokaten förordnats eller utsetts till eller andra advokatuppdrag. 1.2 Gränsöverskridande verksamhet Vid gränsöverskridande verksamhet på Europeiska unionens område och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska en finländsk advokat i första hand följa reglerna om god advokatsed inom Europeiska unionen i den mån som delegationen har fastställt att reglerna är bindande för finländska advokater, och i andra hand dessa vägledande regler. Då en finländsk advokat handhar uppdrag i andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska advokaten utöver det som anges ovan följa respektive lands etiska regler. FAF / Januari 2013 B 1 1 (15)

2 2 ADVOKATKÅREN SOM EN DEL AV SAMHÄLLET 2.1 Rättsstatens principer En rättsstat bygger på respekten för lag och rätt vilket advokatkåren ska stödja genom sin verksamhet. 2.2 Advokatkårens självständighet och oberoende För att kunna försvara grundrättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt upprätthålla rättsstaten måste advokatkåren stå oberoende från den offentliga makten. Advokatkårens rätt att självständigt fastställa regler och bestämmelser som ska följas av advokaterna och övervaka att reglerna följs, främjar kårens oberoende av den offentliga makten. 2.3 Advokatkåren som en del av rättsstaten I en rättsstat har advokatkåren en viktig uppgift att upprätthålla och utveckla rättsordningen och att handha rättskipning samt att förebygga och lösa tvister. I sin verksamhet ska advokaten beakta 1. klienter som ska kunna lita på advokatens lojalitet; 2. klienternas motparter som advokaten ska bemöta sakligt och vars lagliga rättheter advokaten ska respektera; och 3. domstolar och andra myndigheter inför vilka advokaten ska handla enligt lag och god advokatsed och främja en god och effektiv rättskipning. 3 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 3.1 Lojalitet En advokat ska vara lojal mot sin klient. En advokat ska inom ramen för vad lag och god advokatsed förutsätter efter bästa förmåga tillvarata sin klients intressen och rättigheter. 3.2 Oberoende En advokat ska utföra sina uppdrag oberoende av sådant yttre inflytande som kan inverka störande på advokatens förmåga att fullt ut tillvarata sin klients intressen. En advokat får inte låta sitt handlande påverkas av egna intressen, betungande eller besvärliga omständigheter som anknyter till ärendet eller av hänsyn till samhällsställning, nationalitet, ras, kön, politisk eller religiös övertygelse eller andra liknande omständigheter. FAF / Januari 2013 B 1 2 (15)

3 3.3 Ojävighet Advokaten ska vid utförandet av ett uppdrag bevara sitt oberoende, även om uppdraget skulle kräva åtgärder eller avgöranden som inte tilltalar klienten, dennes motpart, myndigheterna eller andra instanser. En advokat som tar emot ett uppdrag och vid handhavandet av detta ska vara ojävig. 3.4 Förtroende En advokat får inte utan lov yppa en enskilds eller en familjs hemlighet eller yrkes- eller affärshemligheter som han eller hon har fått kännedom om i sin yrkesutövning (sekretessplikt). En advokat får inte heller utan lov yppa andra uppgifter om klienten och dennes omständigheter som han eller hon har fått kännedom om i sin yrkesutövning (tystnadsplikt). 3.5 Oförvitlighet En advokat ska utföra de uppdrag som har anförtrotts honom eller henne redbart och uppträda sakligt och korrekt. I sitt yrkesutövande liksom i övrigt ska en advokat undvika allt som kan skada advokatkårens anseende eller minska förtroendet för advokatkåren. 4 ALLMÄNNA SKYLDIGHETER 4.1 Noggrannhet och effektivitet En advokat ska utföra uppdragen med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet utan att förorsaka klienten onödiga kostnader. 4.2 Yrkeskompetens En advokat är skyldig att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens och följa rättsutvecklingen i synnerhet på de områden där advokaten är verksam. Advokaten ska regelbundet fortbilda sig. En advokat får inte ta emot ett uppdrag om han eller hon inte besitter den yrkeskompetens som uppdraget kräver eller annars inte är kapabel att sköta uppdraget på tillbörligt sätt. 4.3 Sekretessplikt En advokats skyldighet att iaktta sekretess- och tystnadsplikt är inte begränsad i tid. Den som skyddas av sekretess- och tystnadsplikt har dock rätt att befria advokaten från denna skyldighet. FAF / Januari 2013 B 1 3 (15)

4 En advokat kan dessutom befrias från sin skyldighet att iaktta sekretess- och tystnadsplikt i den mån 1. som lag eller advokatförbundets stadgar förpliktar därtill; 2. det är nödvändigt för att advokaten ska kunna värja sig mot anspråk; eller 3. det är nödvändigt för att advokaten ska kunna kräva in sina fordringar av klienten. 4.4 Skötsel av klientmedel En advokat ska hålla penningtillgångar och övriga tillgångar som hör till någon annan (klientmedel) åtskilda från sina egna tillgångar. En advokat ska på behörigt sätt informera den som har rätt till klientmedlen om influtna medel och dess användning. En advokat ska utan dröjsmål återbetala klientmedlen till den som har rätt till dem när grunden för innehavet av medlen inte längre föreligger. När ett uppdrag är slutfört ska advokaten utan dröjsmål lämna en slutredovisning till den som har rätt till klientmedlen. En advokat får inte ställa som villkor för sin prestation att den som har rätt till klientmedlen godkänner redovisningen i förväg. 4.5 Svarsskyldighet En advokat är skyldig att inom skälig tid svara på begäran om kontakter som ställs inom ramen för advokatverksamheten, om det inte på grund av tidigare svar eller andra liknande orsaker är uppenbart onödigt. En advokat som har meddelat sig ta hand om uppdrag på främmande språk är skyldig att vid behov använda detta språk i sin advokatverksamhet. 4.6 Ersättning för anskaffning av uppdrag En advokat får inte till någon avstå eller utlova en del av sitt arvode eller annan gottgörelse för uppdrag eller anskaffning av uppdrag. 4.7 Utnyttjande av upptagningar En advokat får inte medverka till att uttalanden som en person har gett och bandats in utan dennas vetskap erbjuds som bevismaterial eller utnyttjas på annat sätt utan motiverad anledning. FAF / Januari 2013 B 1 4 (15)

5 5 ADVOKATEN OCH KLIENTEN 5.1 Mottagande av uppdrag En advokat som åtar sig ett uppdrag ska innan uppdraget tas emot kontrollera att han eller hon inte är jävig att åta sig detta. En advokat har rätt att besluta huruvida han eller hon tar emot ett uppdrag, om advokaten inte enligt lag är skyldig att ta hand om uppdraget. En advokat som inte vill åta sig ett erbjudet uppdrag ska utan oskäligt dröjsmål meddela det till uppdragsgivaren. Advokaten behöver inte ange skäl för att inte anta ett uppdrag. 5.2 Ansvarsbegränsning En advokat har rätt att begränsa sitt ansvar gentemot klienten, om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till uppdragets art och andra omständigheter. Ansvaret gentemot en konsument får inte begränsas utan särskilda skäl. Ansvaret får ej begränsas så att det understiger det aktuella minimiförsäkringsbelopp som advokatförbundet har fastställt för förmögenhetsansvarsförsäkringen. 5.3 Överföring av uppdrag till någon annan En advokat får inte utan klientens samtycke överföra handhavandet av ett uppdrag till någon utanför sin byrå. Om en klient utgår från att advokaten personligen handhar ett uppdrag får advokaten inte utan klientens samtycke överföra uppdraget till någon annan jurist på sin byrå. När det gäller domstolsärenden och uppdrag som grundar sig på förordnanden ska en advokat dessutom iaktta vad som särskilt har bestämts om skyldigheten att begära tillstånd av domstol eller annan myndighet för överföring av uppdrag till någon annan. 5.4 Kontakt med klienten En advokat ska hålla klienten à jour med hur ärendet fortskrider och framför allt sörja för att klienten utan dröjsmål informeras om avgöranden, beslut eller förlikning i ärendet. Klientens frågor som gäller ärendet ska besvaras utan oskäligt dröjsmål, om det inte på grund av tidigare svar eller av annan liknande orsak är uppenbart onödigt. Om det inte är möjligt att besvara en fråga, ska advokaten sörja för att klienten informeras om när advokaten kan ge svar. FAF / Januari 2013 B 1 5 (15)

6 5.5 Godkännande av viktiga avgöranden En advokat ska inhämta sin klients godkännande för viktiga åtgärder som berör klientens rättigheter, ifall inte sakens brådskande natur eller andra vägande skäl förhindrar det. 5.6 Möjlighet till förlikning Under ett ärendes gång ska advokaten bedöma om det finns möjlighet att lösa tvisten på förlikningsväg eller med hjälp av alternativa tvistlösningsmetoder. 5.7 Affärstransaktioner med klienten En advokat ska undvika sådana affärstransaktioner med sin klient som inte hör till advokatverksamheten. 5.8 Skyldighet att frånträda uppdrag En advokat är skyldig att frånträda uppdrag om sådan omständighet efter dess mottagande framkommer, enligt vilken advokaten har varit eller har blivit jävig. En advokat är också skyldig att frånträda ett uppdrag 1. om advokaten på grund av laga förfall eller någon annan tvingande omständighet är förhindrad att fullfölja uppdraget; eller 2. om klienten begär att advokaten ska handla i strid med lag eller god advokatsed och trots påpekande vidhåller sin begäran. 5.9 Rätt att frånträda uppdrag En advokat får inte utan klientens samtycke frånträda ett antaget uppdrag, om inte advokaten är skyldig att frånträda uppdraget, klienten handlar ohederligt, det har uppstått en förtroendekris mellan klienten och advokaten till följd av klientens handlande eller det annars föreligger särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger åtminstone om klienten också efter advokatens påpekanden 1. i väsentliga avseenden är oense med advokaten om hur uppdraget borde skötas; 2. i väsentliga avseenden handlar i strid med advokatens råd; 3. väsentligen försummar sin skyldighet att medverka; 4. uppträder osakligt eller i orimlig grad betungar advokaten; eller 5. låter bli att betala förskott eller faktura som advokaten har rätt att fordra. FAF / Januari 2013 B 1 6 (15)

7 5.10 Rutiner vid frånträdande av uppdrag En advokat som frånträder ett uppdrag ska undvika att gå till väga på ett sådant sätt som kan skada klientens intressen. Advokaten ska ge klienten skälig tid att anlita en annan advokat. En advokat ska utan dröjsmål informera klienten om att han eller hon frånträder uppdraget och ange skäl till detta. När det gäller domstolsärenden och uppdrag som en advokat har förordnats eller utsetts till ska advokaten dessutom iaktta vad som särskilt har bestämts om skyldigheten att begära tillstånd av domstol eller annan myndighet för frånträdande av uppdrag Utlämnande av handlingar När ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt upphört ska advokaten till klienten lämna ut sådana handlingar som tillhör denna Advokatarvode Det arvode som en advokat debiterar klienten ska vara skäligt och överensstämma med bestämmelserna i lagar och förordningar och advokatförbundets stadgar Täckande av advokatkostnader med externa medel En advokat ska på eget initiativ informera klienten om möjligheten att få advokatens kostnader täckta via en rättsskyddsförsäkring eller med allmänna medel Kostnadsyrkanden Om möjligt ska de kostnader som klienten har orsakats på grund av uppdraget indrivas av motparten. Vid en rättegång ska en advokat informera sig om motpartens kostnadsyrkanden och framställa befogade anmärkningar Meningsskiljaktigheter om arvodet En advokat ska försöka lösa fakturarelaterade meningsskiljaktigheter mellan klienten och advokaten genom förlikning. Om en klient inte godkänner en faktura, ska advokaten upplysa klienten om hur denna ska gå till väga för att föra meningsskiljaktigheten som en arvodestvist till advokatförbundets tillsynsnämnd för behandling. FAF / Januari 2013 B 1 7 (15)

8 6 JÄV 6.1 Jäv i samma sak En advokat får inte ta emot ett uppdrag som gäller samma sak från två eller flera klienter, om klienternas intressen eller rättigheter i ärendet står i konflikt med varandra eller det finns en uppenbar risk för intressekonflikt. En advokat får dock anta ett uppdrag från två eller flera klienter även om klienterna skulle ha motsatta intressen, när uppdraget innebär att upprätta ett avtal eller medla och samtliga klienter begär advokatens medverkan. I sådana fall är advokaten skyldig att jämlikt beakta alla uppdragsgivares intressen och har, om det senare eventuellt uppstår en tvist, inte rätt att biträda någon av dem. 6.2 Jäv till följd av lojalitetsplikt En advokat får inte utan klienternas samtycke anta ett uppdrag mot en nuvarande eller tidigare klient, om advokaten genom att anta uppdraget bryter mot sin lojalitetsplikt gentemot den nya klienten eller den nuvarande eller tidigare klienten som är motpart. Omfattningen av advokatens lojalitetsplikt under uppdragets gång och utsträckningen av lojalitetsplikten efter att uppdraget är slutfört påverkas exempelvis av uppdragets art och omfattning, sakens betydelse för klienten samt klientförhållandets längd och klientens betydelse för advokaten. 6.3 Jäv till följd av sekretess- och tystnadsplikt En advokat får inte anta ett uppdrag, om advokaten i samband med ett annat uppdrag har fått kännedom om omständigheter som omfattas av sekretess- eller tystnadsplikt och som kan påverka advokatens förmåga att fullt ut tillvarata klientens intressen. En advokat kan dock anta ett uppdrag, om den som skyddas av sekretessplikten har gett sitt samtycke till att advokaten använder de uppgifter som omfattas av sekretess- och tystnadsplikten. Advokaten får inte begära samtycke i syfte att använda uppgifterna mot den som ger samtycke. 6.4 Jäv till följd av ekonomisk eller personlig anknytning En advokat får inte anta ett uppdrag om advokaten själv, personer som står advokaten nära eller person som arbetar på samma byrå eller inom samma byrågemenskap har en sådan ekonomisk eller personlig anknytning till uppdraget som kan påverka advokatens förmåga att fullt ut tillvarata klientens intressen. Om anknytningen inte är betydande, ger samtycke från klienten advokaten rätt att anta uppdraget. FAF / Januari 2013 B 1 8 (15)

9 6.5 Jäv i advokatbyrån och i byrågemenskapen Det som anges i punkterna tillämpas förutom på advokaten också på andra personer som arbetar på samma advokatbyrå eller inom samma byrågemenskap. Det som anges i punkt 6.4 om jäv för advokaten utgör inget hinder för advokater vid samma advokatbyrå eller inom samma byrågemenskap som är inte är jäviga att handha uppdraget i fråga. 6.6 Inhämtande av samtycke Innan det samtycke som avses i 6.2, 6.3 och 6.4 inhämtas ska advokaten i detalj klargöra för klienten vilka omständigheter som medför jäv, så att klienten har tillräckliga förutsättningar att avgöra om han eller hon ska ge sitt samtycke eller inte. En advokat får inte begära samtycke av en klient som kan bedömas sakna förmåga att förstå innebörden av ett samtycke. Samtycke ska inhämtas utan att advokatens sekretess- och tystnadsplikt eftersätts. 6.7 Byte av byrå Jäv i ny byrå Om en advokat eller någon annan jurist har övergått till en ny byrå, ska advokaterna på den nya byrån i sin jävsprövning beakta de uppdrag som den nyinträdda advokaten eller juristen tidigare själv har handhaft och de uppgifter som omfattas av sekretess- eller tystnadsplikt som den nya advokaten eller juristen annars har haft tillgång till. Personligt jäv för den nyinträdda advokaten På den nya byrån får en nyinträdd advokat inte handha ett uppdrag om 1. advokatens tidigare byrå sköter ett uppdrag för motparten till en klient vid den nya byrån; och 2. motparten hade gett uppdraget till den tidigare byrån innan advokaten övergick till den nya byrån. Det som här har sagts utgör inget hinder för en annan advokat vid den nya byrån att anta uppdraget, om inte han eller hon själv är jävig. Jäv i den tidigare byrån Trots advokatens övergång är advokaterna vid den tidigare byrån skyldiga att i sin jävsprövning beakta de uppgifter som advokaten i fråga tidigare skött vid byrån. FAF / Januari 2013 B 1 9 (15)

10 6.8 Information om omständigheter som påverkar jävsprövningen Om en advokat anser sig inte jävig men har kännedom om omständigheter som med fog kan ge anledning till tvivel på hans eller hennes ojävighet, ska advokaten upplysa klienten om dessa omständigheter. Upplysningsskyldigheten ska tillgodoses utan att advokatens sekretess- och tystnadsplikt bryts. 7 ADVOKATEN OCH MOTPARTEN 7.1 Förlikning En advokat får inte utan särskilda skäl vidta rättsliga åtgärder utan att informera motparten om sin klients anspråk och utan att ge motparten skälig betänketid och möjlighet att lösa tvisten genom förlikning. 7.2 Att åberopa förlikningserbjudande En advokat får inte utan motpartens samtycke utanför avtalsförhandlingarna åberopa ett förlikningserbjudande som har framförts av motparten. 7.3 Förbud mot påtryckningar En advokat får inte otillbörligt utöva påtryckning på motparten. I enlighet med detta är det inte tillåtet: 1. att göra en otillbörlig anmälan till polis- eller åklagarmyndighet eller annan myndighet eller hota med en sådan; 2. att hota att sprida kränkande uppgifter om motparten; samt 3. att utan giltigt skäl appellera till utom-stående eller hota med en sådan åtgärd. En advokat får inte heller göra uttalanden som nedvärderar motparten, om inte uttalandena är nödvändiga för handläggningen av ärendet eller i övrigt för att tillvarata klientens intressen. 7.4 Vägledning av motparten Vid kontakt med en motpart som inte anlitar eget biträde ska en advokat när så är påkallat påpeka att det i advokatens uppdrag inte ingår att tillvarata motpartens intressen. Dessutom ska advokaten vid behov råda motparten att anlita egen advokat. En advokat får inte vilseleda motparten genom att lämna sådana uppgifter om faktiska förhållanden eller innehållet i rättsregler som advokaten vet är oriktiga. FAF / Januari 2013 B 1 10 (15)

11 7.5 Specifikation av kostnadsyrkande I ett rättegångsärende ska de advokatkostnader som motparten har yrkats att betala specificeras tillräckligt noggrant så att motparten har möjlighet att bedöma deras skälighet. 8 ADVOKATEN OCH MYNDIGHETERNA 8.1 Att visa aktning En advokat ska visa domstol den aktning som tillkommer den såsom utövare av domsmakten. En advokat får inte försöka påverka domstolen med osakliga medel eller rikta osaklig kritik mot domstolens arbete eller avgöranden. 8.2 Sanningsplikt och bevis En advokat får inte till domstolen ge uttalanden som advokaten vet vara osanna eller bestrida uttalanden som han eller hon vet vara sanna. En advokat är inte skyldig att utan särskilda skäl kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar är riktiga. En advokat får inte medverka till att bevis förstörs eller förvanskas. En advokat är inte skyldig och har inte heller rätt att mot klientens vilja förete bevis eller lämna uppgift som talar till klientens nackdel, om det inte finns en laglig skyldighet för advokaten att göra detta. 8.3 Andra myndigheter och skiljemän Vad som ovan har sagts om advokatens skyldigheter gentemot domstol gäller i tillämpliga delar också advokatens förhållande till andra myndigheter och skiljemän. 8.4 Vittnen, sakkunniga och andra som ska höras En advokat får inte utöva otillbörlig påverkan på ett vittne. En advokat har rätt att vara i kontakt också med vittnen som åberopats av motparten. En advokat får inte göra uttalanden som är kränkande för ett vittne, om det inte är nödvändigt för handläggningen av saken eller annars för tillvaratagandet av klientens intressen. Vad som ovan har sagts om vittnen tillämpas också på sakkunniga och andra som ska höras. FAF / Januari 2013 B 1 11 (15)

12 9 ADVOKATEN OCH ANDRA FÖRETRÄDARE FÖR YRKESKÅREN 9.1 Bemötande av andra inom samma yrkeskår En advokat ska utan att äventyra klientens intressen visa företrädare för sin yrkeskår hänsyn och respekt och får inte rikta osaklig kritik mot den. Tvister som gäller advokaters yrkesutövning ska i första hand lösa genom förlikning. 9.2 Kontakt med motparten Om klientens motpart anlitar rättsligt biträde, får advokaten inte utan särskilda skäl ta direkt kontakt med motparten utan att motpartens biträde samtycker till det. I sådana fall ska motpartens biträde underrättas. 9.3 Att anlita en annan advokats tjänster Om en advokat för klientens räkning anlitar en annan advokats tjänster, ska advokaten svara för den andra advokatens arvode och kostnader, om parterna inte har kommit överens om annat. 10 OFFENTLIGHET OCH MARKNADSFÖRING 10.1 Offentlighet En advokat får gå ut offentligt med sin klients sak, om klienten godkänner det. Informationen ska vara saklig och advokaten får inte använda publiciteten för att uppnå egna fördelar Marknadsföring Reklam och marknadsföring som avser advokatverksamhet ska vara sanningsenlig, saklig och förenlig med advokatkårens anseende. Det är förbjudet att erbjuda advokattjänster på ett osakligt sätt till exempel till personer som till följd av en olycka eller av andra liknande orsaker befinner sig i en utsatt situation. Att nämna klientens namn eller ge andra uppgifter i marknadsföringssyfte är tillåtet bara om klienten samtycker till det. En advokat får inte skaffa uppdrag genom att vända sig till en annan part i ett ärende som handläggs av advokaten utan att 1. ha inhämtat klientens samtycke; 2. klientens intressen eller rättegången kräver det; och FAF / Januari 2013 B 1 12 (15)

13 3. advokaten har grundad anledning att anta att parten inte redan har gett uppdraget till en annan advokat. En advokat får inte låta en utomstående marknadsföra advokatens tjänster på ett sätt som är förbjudet för advokaten själv. 11 ORGANISERING AV ADVOKATBYRÅN 11.1 Territoriellt tillämpningsområde De vägledande regler som gäller organisering av advokatbyråer tillämpas endast på byråer i Finland Byrågemenskap Advokatverksamhet kan bedrivas i en byrågemenskap. Med byrågemenskap avses en sammanslutning av två eller flera advokatbolag eller självständiga advokater som är verksamma i Finland eller i Finland och utomlands och som har gemensamma lokaler eller gemensam personal som deltar i handhavandet av advokatuppdrag. Också sådana advokatbolag eller självständiga advokater som avses ovan kan bilda en byrågemenskap, om de bedriver annat sådant samarbete som tydligt visar att advokatverksamheten är gemensam. En advokat är skyldig att iaktta sekretess- och tystnadsplikt också gentemot de advokater och jurister vid andra advokatbyråer som ingår i byrågemenskapen. Inom byrågemenskapen har en advokat utan hinder av tystnadsplikten rätt att pröva huruvida han eller hon är förhindrad att sköta ett uppdrag Firma och kännetecken En advokatbyrås firma ska vara förenlig med advokatkårens värdighet och överensstämma med sanningen. Firman får inte vara vilseledande. Ordet advokatbyrå eller en avledning av ordet på finska eller svenska ska ingå i firman. En advokat får inte låta en utomstående använda material som är försett med advokatens namn, firma eller kontakt- eller identifikationsuppgifter Övrig verksamhet Vid sin advokatbyrå får en advokat inte bedriva annat än advokatverksamhet och sådan verksamhet som direkt hänför sig till denna. En advokat ska utforma sin advokatverksamhet så att den bildar en samlad helhet. Från sin advokatverksamhet får en advokat inte avskilja sådan verksamhet vars huvudsakliga innehåll är att erbjuda juridiska tjänster. FAF / Januari 2013 B 1 13 (15)

14 En advokat ska hålla sin advokatverksamhet ekonomiskt och organisatoriskt åtskild från sådan yrkes- och affärsverksamhet som inte har att göra med den Övervakning av personal En advokat ska organisera sin byrå på ett ändamålsenligt sätt samt leda och övervaka personalens arbete. En advokat ska särskilt se till att också byråpersonalen följer god advokatsed. En advokat svarar inte personligen för att de rättegångsbiträden med tillstånd som ingår i hans personal handlar i enlighet med de skyldigheter som ålagts biträdena i 8 i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd när dessa fullgör sina uppdrag ( ). En advokat ska föra adekvata förteckningar över mottagna rättegångsuppdrag och andra uppdrag samt över de åtgärder som vidtagits i samband med uppdragen och de klientmedel som ingår i dem ( ). En advokat ska också se till att byråpersonalen liksom andra personer som regelmässigt eller tillfälligt utför tjänster för byrån iakttar sekretess- och tystnadsplikten. En advokat får inte tillåta att byråpersonalen bedriver advokatverksamhet för egen räkning Datasäkerhet En advokat ska sörja för datasäkerheten vid byrån så att inte utomstående olovligen kan skaffa sig tillgång till uppgifter om klienterna Ansvarsförsäkring Med tanke på eventuella förmögenhetsskador ska en advokat eller en advokatbyrå teckna en ansvarsförsäkring som överensstämmer med de särskilda anvisningar som meddelats i frågan Advokaten är frånvarande och verksamheten avbryts eller upphör En advokatbyrå ska organiseras så att klienten inte löper risk för rättsförlust på grund av att advokaten är frånvarande eller advokatverksamheten oväntat avbryts eller upphör. 12 ADVOKATEN OCH ADVOKATFÖRBUNDET 12.1 Utlämning av uppgifter En advokat skall öppet, sanningsenligt och inom utsatt tid besvara frågor i ärenden som avses i lagen om advokater och i advokatförbundets stadgar. En advokat får inte vägra att lämna sådana uppgifter genom att hänvisa till sekretess- eller tystnadsplikten. FAF / Januari 2013 B 1 14 (15)

15 12.2 Ersättning av kostnader När det gäller kostnaderna för tillsynsärenden eller arvodestvister som har behandlats av tillsynsnämnden får en advokat inte kräva ersättning för sina kostnader av den som har anhängiggjort tillsynsärendet eller arvodestvisten eller av någon annan instans. Delegationens beslut om inkraftträdandet av de vägledande reglerna om god advokatsed Principerna för god advokatsed framgår i väsentlig omfattning av de vägledande regler om god advokatsed jämte senare ändringar som har stadfästs på Finlands Advokatförbunds förbundsmöte den 9 juni Dessa regler ersätts från den 1 april 2009 med de nu godkända vägledande reglerna om god advokatsed. När de godkända vägledande reglerna om god advokatsed träder i kraft tillämpas de också på anhängiggjorda tillsynsärenden. Beträffande påföljder tillämpas på tidigare förfaranden eller försummelser de vägledande regler om god advokatsed som för advokaten medför lindrigare påföljd. FAF / Januari 2013 B 1 15 (15)

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 18 KAP. PLIKT ATT FULLGÖRA UPPDRAGET 18.1. Allmänna regler I 13 kap. har framhållits att en advokat i princip har frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord I denna skrift finns de svenska översättningarna av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de sex centrala FN-konventionerna och deras

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN 31 KAP. HÄNSYN TILL TREDJE MANS INTRESSE Benämningen tredje man begagnas här såsom beteckning för varje person, som inte är klient eller klientens motpart i en aktuell

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED Advokatväsendet har i flertalet kulturländer sedan långt tillbaka varit föremål för rättslig reglering. Den ledande grundtanken

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet, som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer