FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED ( , senast ändr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012)"

Transkript

1 B 1 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED ( , senast ändr ) (Inofficiell översättning) 1 INLEDNING En advokat ska redbart och samvetsgrant utföra anförtrodda uppdrag och i all sin verksamhet iaktta god advokatsed (5 1 mom. i lagen om advokater och 35 1 mom. i Finlands Advokatförbunds stadgar). 1.1 God advokatsed dess bindande karaktär och källor Vad god advokatsed kräver, uttrycks förutom i lag och Finlands Advokatförbunds (advokatförbundets) stadgar också i 1. dessa vägledande regler om god advokatsed (vägledande regler); 2. andra regler som är bindande för advokater; 3. avgöranden i tillsynsärenden och disciplinära ärenden; och 4. acceptabel praxis som har antagits av advokatkåren. De viktigaste elementen i god advokatsed har sammanställts i dessa vägledande regler. Reglerna beskriver dock inte innehållet i god advokatsed på ett uttömmande sätt. Därför kan inte allt som inte uttryckligen förbjuds i reglerna utan vidare anses vara tillåtet. I de avgöranden och andra ställningstaganden som har gjorts av advokatförbundets organ ingår tolkningar av vad god advokatsed innebär. En advokat ska förutom god advokatsed följa vad som stadgas i lag om handhavandet av uppdrag som advokaten förordnats eller utsetts till eller andra advokatuppdrag. 1.2 Gränsöverskridande verksamhet Vid gränsöverskridande verksamhet på Europeiska unionens område och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska en finländsk advokat i första hand följa reglerna om god advokatsed inom Europeiska unionen i den mån som delegationen har fastställt att reglerna är bindande för finländska advokater, och i andra hand dessa vägledande regler. Då en finländsk advokat handhar uppdrag i andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska advokaten utöver det som anges ovan följa respektive lands etiska regler. FAF / Januari 2013 B 1 1 (15)

2 2 ADVOKATKÅREN SOM EN DEL AV SAMHÄLLET 2.1 Rättsstatens principer En rättsstat bygger på respekten för lag och rätt vilket advokatkåren ska stödja genom sin verksamhet. 2.2 Advokatkårens självständighet och oberoende För att kunna försvara grundrättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt upprätthålla rättsstaten måste advokatkåren stå oberoende från den offentliga makten. Advokatkårens rätt att självständigt fastställa regler och bestämmelser som ska följas av advokaterna och övervaka att reglerna följs, främjar kårens oberoende av den offentliga makten. 2.3 Advokatkåren som en del av rättsstaten I en rättsstat har advokatkåren en viktig uppgift att upprätthålla och utveckla rättsordningen och att handha rättskipning samt att förebygga och lösa tvister. I sin verksamhet ska advokaten beakta 1. klienter som ska kunna lita på advokatens lojalitet; 2. klienternas motparter som advokaten ska bemöta sakligt och vars lagliga rättheter advokaten ska respektera; och 3. domstolar och andra myndigheter inför vilka advokaten ska handla enligt lag och god advokatsed och främja en god och effektiv rättskipning. 3 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 3.1 Lojalitet En advokat ska vara lojal mot sin klient. En advokat ska inom ramen för vad lag och god advokatsed förutsätter efter bästa förmåga tillvarata sin klients intressen och rättigheter. 3.2 Oberoende En advokat ska utföra sina uppdrag oberoende av sådant yttre inflytande som kan inverka störande på advokatens förmåga att fullt ut tillvarata sin klients intressen. En advokat får inte låta sitt handlande påverkas av egna intressen, betungande eller besvärliga omständigheter som anknyter till ärendet eller av hänsyn till samhällsställning, nationalitet, ras, kön, politisk eller religiös övertygelse eller andra liknande omständigheter. FAF / Januari 2013 B 1 2 (15)

3 3.3 Ojävighet Advokaten ska vid utförandet av ett uppdrag bevara sitt oberoende, även om uppdraget skulle kräva åtgärder eller avgöranden som inte tilltalar klienten, dennes motpart, myndigheterna eller andra instanser. En advokat som tar emot ett uppdrag och vid handhavandet av detta ska vara ojävig. 3.4 Förtroende En advokat får inte utan lov yppa en enskilds eller en familjs hemlighet eller yrkes- eller affärshemligheter som han eller hon har fått kännedom om i sin yrkesutövning (sekretessplikt). En advokat får inte heller utan lov yppa andra uppgifter om klienten och dennes omständigheter som han eller hon har fått kännedom om i sin yrkesutövning (tystnadsplikt). 3.5 Oförvitlighet En advokat ska utföra de uppdrag som har anförtrotts honom eller henne redbart och uppträda sakligt och korrekt. I sitt yrkesutövande liksom i övrigt ska en advokat undvika allt som kan skada advokatkårens anseende eller minska förtroendet för advokatkåren. 4 ALLMÄNNA SKYLDIGHETER 4.1 Noggrannhet och effektivitet En advokat ska utföra uppdragen med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet utan att förorsaka klienten onödiga kostnader. 4.2 Yrkeskompetens En advokat är skyldig att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens och följa rättsutvecklingen i synnerhet på de områden där advokaten är verksam. Advokaten ska regelbundet fortbilda sig. En advokat får inte ta emot ett uppdrag om han eller hon inte besitter den yrkeskompetens som uppdraget kräver eller annars inte är kapabel att sköta uppdraget på tillbörligt sätt. 4.3 Sekretessplikt En advokats skyldighet att iaktta sekretess- och tystnadsplikt är inte begränsad i tid. Den som skyddas av sekretess- och tystnadsplikt har dock rätt att befria advokaten från denna skyldighet. FAF / Januari 2013 B 1 3 (15)

4 En advokat kan dessutom befrias från sin skyldighet att iaktta sekretess- och tystnadsplikt i den mån 1. som lag eller advokatförbundets stadgar förpliktar därtill; 2. det är nödvändigt för att advokaten ska kunna värja sig mot anspråk; eller 3. det är nödvändigt för att advokaten ska kunna kräva in sina fordringar av klienten. 4.4 Skötsel av klientmedel En advokat ska hålla penningtillgångar och övriga tillgångar som hör till någon annan (klientmedel) åtskilda från sina egna tillgångar. En advokat ska på behörigt sätt informera den som har rätt till klientmedlen om influtna medel och dess användning. En advokat ska utan dröjsmål återbetala klientmedlen till den som har rätt till dem när grunden för innehavet av medlen inte längre föreligger. När ett uppdrag är slutfört ska advokaten utan dröjsmål lämna en slutredovisning till den som har rätt till klientmedlen. En advokat får inte ställa som villkor för sin prestation att den som har rätt till klientmedlen godkänner redovisningen i förväg. 4.5 Svarsskyldighet En advokat är skyldig att inom skälig tid svara på begäran om kontakter som ställs inom ramen för advokatverksamheten, om det inte på grund av tidigare svar eller andra liknande orsaker är uppenbart onödigt. En advokat som har meddelat sig ta hand om uppdrag på främmande språk är skyldig att vid behov använda detta språk i sin advokatverksamhet. 4.6 Ersättning för anskaffning av uppdrag En advokat får inte till någon avstå eller utlova en del av sitt arvode eller annan gottgörelse för uppdrag eller anskaffning av uppdrag. 4.7 Utnyttjande av upptagningar En advokat får inte medverka till att uttalanden som en person har gett och bandats in utan dennas vetskap erbjuds som bevismaterial eller utnyttjas på annat sätt utan motiverad anledning. FAF / Januari 2013 B 1 4 (15)

5 5 ADVOKATEN OCH KLIENTEN 5.1 Mottagande av uppdrag En advokat som åtar sig ett uppdrag ska innan uppdraget tas emot kontrollera att han eller hon inte är jävig att åta sig detta. En advokat har rätt att besluta huruvida han eller hon tar emot ett uppdrag, om advokaten inte enligt lag är skyldig att ta hand om uppdraget. En advokat som inte vill åta sig ett erbjudet uppdrag ska utan oskäligt dröjsmål meddela det till uppdragsgivaren. Advokaten behöver inte ange skäl för att inte anta ett uppdrag. 5.2 Ansvarsbegränsning En advokat har rätt att begränsa sitt ansvar gentemot klienten, om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till uppdragets art och andra omständigheter. Ansvaret gentemot en konsument får inte begränsas utan särskilda skäl. Ansvaret får ej begränsas så att det understiger det aktuella minimiförsäkringsbelopp som advokatförbundet har fastställt för förmögenhetsansvarsförsäkringen. 5.3 Överföring av uppdrag till någon annan En advokat får inte utan klientens samtycke överföra handhavandet av ett uppdrag till någon utanför sin byrå. Om en klient utgår från att advokaten personligen handhar ett uppdrag får advokaten inte utan klientens samtycke överföra uppdraget till någon annan jurist på sin byrå. När det gäller domstolsärenden och uppdrag som grundar sig på förordnanden ska en advokat dessutom iaktta vad som särskilt har bestämts om skyldigheten att begära tillstånd av domstol eller annan myndighet för överföring av uppdrag till någon annan. 5.4 Kontakt med klienten En advokat ska hålla klienten à jour med hur ärendet fortskrider och framför allt sörja för att klienten utan dröjsmål informeras om avgöranden, beslut eller förlikning i ärendet. Klientens frågor som gäller ärendet ska besvaras utan oskäligt dröjsmål, om det inte på grund av tidigare svar eller av annan liknande orsak är uppenbart onödigt. Om det inte är möjligt att besvara en fråga, ska advokaten sörja för att klienten informeras om när advokaten kan ge svar. FAF / Januari 2013 B 1 5 (15)

6 5.5 Godkännande av viktiga avgöranden En advokat ska inhämta sin klients godkännande för viktiga åtgärder som berör klientens rättigheter, ifall inte sakens brådskande natur eller andra vägande skäl förhindrar det. 5.6 Möjlighet till förlikning Under ett ärendes gång ska advokaten bedöma om det finns möjlighet att lösa tvisten på förlikningsväg eller med hjälp av alternativa tvistlösningsmetoder. 5.7 Affärstransaktioner med klienten En advokat ska undvika sådana affärstransaktioner med sin klient som inte hör till advokatverksamheten. 5.8 Skyldighet att frånträda uppdrag En advokat är skyldig att frånträda uppdrag om sådan omständighet efter dess mottagande framkommer, enligt vilken advokaten har varit eller har blivit jävig. En advokat är också skyldig att frånträda ett uppdrag 1. om advokaten på grund av laga förfall eller någon annan tvingande omständighet är förhindrad att fullfölja uppdraget; eller 2. om klienten begär att advokaten ska handla i strid med lag eller god advokatsed och trots påpekande vidhåller sin begäran. 5.9 Rätt att frånträda uppdrag En advokat får inte utan klientens samtycke frånträda ett antaget uppdrag, om inte advokaten är skyldig att frånträda uppdraget, klienten handlar ohederligt, det har uppstått en förtroendekris mellan klienten och advokaten till följd av klientens handlande eller det annars föreligger särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger åtminstone om klienten också efter advokatens påpekanden 1. i väsentliga avseenden är oense med advokaten om hur uppdraget borde skötas; 2. i väsentliga avseenden handlar i strid med advokatens råd; 3. väsentligen försummar sin skyldighet att medverka; 4. uppträder osakligt eller i orimlig grad betungar advokaten; eller 5. låter bli att betala förskott eller faktura som advokaten har rätt att fordra. FAF / Januari 2013 B 1 6 (15)

7 5.10 Rutiner vid frånträdande av uppdrag En advokat som frånträder ett uppdrag ska undvika att gå till väga på ett sådant sätt som kan skada klientens intressen. Advokaten ska ge klienten skälig tid att anlita en annan advokat. En advokat ska utan dröjsmål informera klienten om att han eller hon frånträder uppdraget och ange skäl till detta. När det gäller domstolsärenden och uppdrag som en advokat har förordnats eller utsetts till ska advokaten dessutom iaktta vad som särskilt har bestämts om skyldigheten att begära tillstånd av domstol eller annan myndighet för frånträdande av uppdrag Utlämnande av handlingar När ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt upphört ska advokaten till klienten lämna ut sådana handlingar som tillhör denna Advokatarvode Det arvode som en advokat debiterar klienten ska vara skäligt och överensstämma med bestämmelserna i lagar och förordningar och advokatförbundets stadgar Täckande av advokatkostnader med externa medel En advokat ska på eget initiativ informera klienten om möjligheten att få advokatens kostnader täckta via en rättsskyddsförsäkring eller med allmänna medel Kostnadsyrkanden Om möjligt ska de kostnader som klienten har orsakats på grund av uppdraget indrivas av motparten. Vid en rättegång ska en advokat informera sig om motpartens kostnadsyrkanden och framställa befogade anmärkningar Meningsskiljaktigheter om arvodet En advokat ska försöka lösa fakturarelaterade meningsskiljaktigheter mellan klienten och advokaten genom förlikning. Om en klient inte godkänner en faktura, ska advokaten upplysa klienten om hur denna ska gå till väga för att föra meningsskiljaktigheten som en arvodestvist till advokatförbundets tillsynsnämnd för behandling. FAF / Januari 2013 B 1 7 (15)

8 6 JÄV 6.1 Jäv i samma sak En advokat får inte ta emot ett uppdrag som gäller samma sak från två eller flera klienter, om klienternas intressen eller rättigheter i ärendet står i konflikt med varandra eller det finns en uppenbar risk för intressekonflikt. En advokat får dock anta ett uppdrag från två eller flera klienter även om klienterna skulle ha motsatta intressen, när uppdraget innebär att upprätta ett avtal eller medla och samtliga klienter begär advokatens medverkan. I sådana fall är advokaten skyldig att jämlikt beakta alla uppdragsgivares intressen och har, om det senare eventuellt uppstår en tvist, inte rätt att biträda någon av dem. 6.2 Jäv till följd av lojalitetsplikt En advokat får inte utan klienternas samtycke anta ett uppdrag mot en nuvarande eller tidigare klient, om advokaten genom att anta uppdraget bryter mot sin lojalitetsplikt gentemot den nya klienten eller den nuvarande eller tidigare klienten som är motpart. Omfattningen av advokatens lojalitetsplikt under uppdragets gång och utsträckningen av lojalitetsplikten efter att uppdraget är slutfört påverkas exempelvis av uppdragets art och omfattning, sakens betydelse för klienten samt klientförhållandets längd och klientens betydelse för advokaten. 6.3 Jäv till följd av sekretess- och tystnadsplikt En advokat får inte anta ett uppdrag, om advokaten i samband med ett annat uppdrag har fått kännedom om omständigheter som omfattas av sekretess- eller tystnadsplikt och som kan påverka advokatens förmåga att fullt ut tillvarata klientens intressen. En advokat kan dock anta ett uppdrag, om den som skyddas av sekretessplikten har gett sitt samtycke till att advokaten använder de uppgifter som omfattas av sekretess- och tystnadsplikten. Advokaten får inte begära samtycke i syfte att använda uppgifterna mot den som ger samtycke. 6.4 Jäv till följd av ekonomisk eller personlig anknytning En advokat får inte anta ett uppdrag om advokaten själv, personer som står advokaten nära eller person som arbetar på samma byrå eller inom samma byrågemenskap har en sådan ekonomisk eller personlig anknytning till uppdraget som kan påverka advokatens förmåga att fullt ut tillvarata klientens intressen. Om anknytningen inte är betydande, ger samtycke från klienten advokaten rätt att anta uppdraget. FAF / Januari 2013 B 1 8 (15)

9 6.5 Jäv i advokatbyrån och i byrågemenskapen Det som anges i punkterna tillämpas förutom på advokaten också på andra personer som arbetar på samma advokatbyrå eller inom samma byrågemenskap. Det som anges i punkt 6.4 om jäv för advokaten utgör inget hinder för advokater vid samma advokatbyrå eller inom samma byrågemenskap som är inte är jäviga att handha uppdraget i fråga. 6.6 Inhämtande av samtycke Innan det samtycke som avses i 6.2, 6.3 och 6.4 inhämtas ska advokaten i detalj klargöra för klienten vilka omständigheter som medför jäv, så att klienten har tillräckliga förutsättningar att avgöra om han eller hon ska ge sitt samtycke eller inte. En advokat får inte begära samtycke av en klient som kan bedömas sakna förmåga att förstå innebörden av ett samtycke. Samtycke ska inhämtas utan att advokatens sekretess- och tystnadsplikt eftersätts. 6.7 Byte av byrå Jäv i ny byrå Om en advokat eller någon annan jurist har övergått till en ny byrå, ska advokaterna på den nya byrån i sin jävsprövning beakta de uppdrag som den nyinträdda advokaten eller juristen tidigare själv har handhaft och de uppgifter som omfattas av sekretess- eller tystnadsplikt som den nya advokaten eller juristen annars har haft tillgång till. Personligt jäv för den nyinträdda advokaten På den nya byrån får en nyinträdd advokat inte handha ett uppdrag om 1. advokatens tidigare byrå sköter ett uppdrag för motparten till en klient vid den nya byrån; och 2. motparten hade gett uppdraget till den tidigare byrån innan advokaten övergick till den nya byrån. Det som här har sagts utgör inget hinder för en annan advokat vid den nya byrån att anta uppdraget, om inte han eller hon själv är jävig. Jäv i den tidigare byrån Trots advokatens övergång är advokaterna vid den tidigare byrån skyldiga att i sin jävsprövning beakta de uppgifter som advokaten i fråga tidigare skött vid byrån. FAF / Januari 2013 B 1 9 (15)

10 6.8 Information om omständigheter som påverkar jävsprövningen Om en advokat anser sig inte jävig men har kännedom om omständigheter som med fog kan ge anledning till tvivel på hans eller hennes ojävighet, ska advokaten upplysa klienten om dessa omständigheter. Upplysningsskyldigheten ska tillgodoses utan att advokatens sekretess- och tystnadsplikt bryts. 7 ADVOKATEN OCH MOTPARTEN 7.1 Förlikning En advokat får inte utan särskilda skäl vidta rättsliga åtgärder utan att informera motparten om sin klients anspråk och utan att ge motparten skälig betänketid och möjlighet att lösa tvisten genom förlikning. 7.2 Att åberopa förlikningserbjudande En advokat får inte utan motpartens samtycke utanför avtalsförhandlingarna åberopa ett förlikningserbjudande som har framförts av motparten. 7.3 Förbud mot påtryckningar En advokat får inte otillbörligt utöva påtryckning på motparten. I enlighet med detta är det inte tillåtet: 1. att göra en otillbörlig anmälan till polis- eller åklagarmyndighet eller annan myndighet eller hota med en sådan; 2. att hota att sprida kränkande uppgifter om motparten; samt 3. att utan giltigt skäl appellera till utom-stående eller hota med en sådan åtgärd. En advokat får inte heller göra uttalanden som nedvärderar motparten, om inte uttalandena är nödvändiga för handläggningen av ärendet eller i övrigt för att tillvarata klientens intressen. 7.4 Vägledning av motparten Vid kontakt med en motpart som inte anlitar eget biträde ska en advokat när så är påkallat påpeka att det i advokatens uppdrag inte ingår att tillvarata motpartens intressen. Dessutom ska advokaten vid behov råda motparten att anlita egen advokat. En advokat får inte vilseleda motparten genom att lämna sådana uppgifter om faktiska förhållanden eller innehållet i rättsregler som advokaten vet är oriktiga. FAF / Januari 2013 B 1 10 (15)

11 7.5 Specifikation av kostnadsyrkande I ett rättegångsärende ska de advokatkostnader som motparten har yrkats att betala specificeras tillräckligt noggrant så att motparten har möjlighet att bedöma deras skälighet. 8 ADVOKATEN OCH MYNDIGHETERNA 8.1 Att visa aktning En advokat ska visa domstol den aktning som tillkommer den såsom utövare av domsmakten. En advokat får inte försöka påverka domstolen med osakliga medel eller rikta osaklig kritik mot domstolens arbete eller avgöranden. 8.2 Sanningsplikt och bevis En advokat får inte till domstolen ge uttalanden som advokaten vet vara osanna eller bestrida uttalanden som han eller hon vet vara sanna. En advokat är inte skyldig att utan särskilda skäl kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar är riktiga. En advokat får inte medverka till att bevis förstörs eller förvanskas. En advokat är inte skyldig och har inte heller rätt att mot klientens vilja förete bevis eller lämna uppgift som talar till klientens nackdel, om det inte finns en laglig skyldighet för advokaten att göra detta. 8.3 Andra myndigheter och skiljemän Vad som ovan har sagts om advokatens skyldigheter gentemot domstol gäller i tillämpliga delar också advokatens förhållande till andra myndigheter och skiljemän. 8.4 Vittnen, sakkunniga och andra som ska höras En advokat får inte utöva otillbörlig påverkan på ett vittne. En advokat har rätt att vara i kontakt också med vittnen som åberopats av motparten. En advokat får inte göra uttalanden som är kränkande för ett vittne, om det inte är nödvändigt för handläggningen av saken eller annars för tillvaratagandet av klientens intressen. Vad som ovan har sagts om vittnen tillämpas också på sakkunniga och andra som ska höras. FAF / Januari 2013 B 1 11 (15)

12 9 ADVOKATEN OCH ANDRA FÖRETRÄDARE FÖR YRKESKÅREN 9.1 Bemötande av andra inom samma yrkeskår En advokat ska utan att äventyra klientens intressen visa företrädare för sin yrkeskår hänsyn och respekt och får inte rikta osaklig kritik mot den. Tvister som gäller advokaters yrkesutövning ska i första hand lösa genom förlikning. 9.2 Kontakt med motparten Om klientens motpart anlitar rättsligt biträde, får advokaten inte utan särskilda skäl ta direkt kontakt med motparten utan att motpartens biträde samtycker till det. I sådana fall ska motpartens biträde underrättas. 9.3 Att anlita en annan advokats tjänster Om en advokat för klientens räkning anlitar en annan advokats tjänster, ska advokaten svara för den andra advokatens arvode och kostnader, om parterna inte har kommit överens om annat. 10 OFFENTLIGHET OCH MARKNADSFÖRING 10.1 Offentlighet En advokat får gå ut offentligt med sin klients sak, om klienten godkänner det. Informationen ska vara saklig och advokaten får inte använda publiciteten för att uppnå egna fördelar Marknadsföring Reklam och marknadsföring som avser advokatverksamhet ska vara sanningsenlig, saklig och förenlig med advokatkårens anseende. Det är förbjudet att erbjuda advokattjänster på ett osakligt sätt till exempel till personer som till följd av en olycka eller av andra liknande orsaker befinner sig i en utsatt situation. Att nämna klientens namn eller ge andra uppgifter i marknadsföringssyfte är tillåtet bara om klienten samtycker till det. En advokat får inte skaffa uppdrag genom att vända sig till en annan part i ett ärende som handläggs av advokaten utan att 1. ha inhämtat klientens samtycke; 2. klientens intressen eller rättegången kräver det; och FAF / Januari 2013 B 1 12 (15)

13 3. advokaten har grundad anledning att anta att parten inte redan har gett uppdraget till en annan advokat. En advokat får inte låta en utomstående marknadsföra advokatens tjänster på ett sätt som är förbjudet för advokaten själv. 11 ORGANISERING AV ADVOKATBYRÅN 11.1 Territoriellt tillämpningsområde De vägledande regler som gäller organisering av advokatbyråer tillämpas endast på byråer i Finland Byrågemenskap Advokatverksamhet kan bedrivas i en byrågemenskap. Med byrågemenskap avses en sammanslutning av två eller flera advokatbolag eller självständiga advokater som är verksamma i Finland eller i Finland och utomlands och som har gemensamma lokaler eller gemensam personal som deltar i handhavandet av advokatuppdrag. Också sådana advokatbolag eller självständiga advokater som avses ovan kan bilda en byrågemenskap, om de bedriver annat sådant samarbete som tydligt visar att advokatverksamheten är gemensam. En advokat är skyldig att iaktta sekretess- och tystnadsplikt också gentemot de advokater och jurister vid andra advokatbyråer som ingår i byrågemenskapen. Inom byrågemenskapen har en advokat utan hinder av tystnadsplikten rätt att pröva huruvida han eller hon är förhindrad att sköta ett uppdrag Firma och kännetecken En advokatbyrås firma ska vara förenlig med advokatkårens värdighet och överensstämma med sanningen. Firman får inte vara vilseledande. Ordet advokatbyrå eller en avledning av ordet på finska eller svenska ska ingå i firman. En advokat får inte låta en utomstående använda material som är försett med advokatens namn, firma eller kontakt- eller identifikationsuppgifter Övrig verksamhet Vid sin advokatbyrå får en advokat inte bedriva annat än advokatverksamhet och sådan verksamhet som direkt hänför sig till denna. En advokat ska utforma sin advokatverksamhet så att den bildar en samlad helhet. Från sin advokatverksamhet får en advokat inte avskilja sådan verksamhet vars huvudsakliga innehåll är att erbjuda juridiska tjänster. FAF / Januari 2013 B 1 13 (15)

14 En advokat ska hålla sin advokatverksamhet ekonomiskt och organisatoriskt åtskild från sådan yrkes- och affärsverksamhet som inte har att göra med den Övervakning av personal En advokat ska organisera sin byrå på ett ändamålsenligt sätt samt leda och övervaka personalens arbete. En advokat ska särskilt se till att också byråpersonalen följer god advokatsed. En advokat svarar inte personligen för att de rättegångsbiträden med tillstånd som ingår i hans personal handlar i enlighet med de skyldigheter som ålagts biträdena i 8 i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd när dessa fullgör sina uppdrag ( ). En advokat ska föra adekvata förteckningar över mottagna rättegångsuppdrag och andra uppdrag samt över de åtgärder som vidtagits i samband med uppdragen och de klientmedel som ingår i dem ( ). En advokat ska också se till att byråpersonalen liksom andra personer som regelmässigt eller tillfälligt utför tjänster för byrån iakttar sekretess- och tystnadsplikten. En advokat får inte tillåta att byråpersonalen bedriver advokatverksamhet för egen räkning Datasäkerhet En advokat ska sörja för datasäkerheten vid byrån så att inte utomstående olovligen kan skaffa sig tillgång till uppgifter om klienterna Ansvarsförsäkring Med tanke på eventuella förmögenhetsskador ska en advokat eller en advokatbyrå teckna en ansvarsförsäkring som överensstämmer med de särskilda anvisningar som meddelats i frågan Advokaten är frånvarande och verksamheten avbryts eller upphör En advokatbyrå ska organiseras så att klienten inte löper risk för rättsförlust på grund av att advokaten är frånvarande eller advokatverksamheten oväntat avbryts eller upphör. 12 ADVOKATEN OCH ADVOKATFÖRBUNDET 12.1 Utlämning av uppgifter En advokat skall öppet, sanningsenligt och inom utsatt tid besvara frågor i ärenden som avses i lagen om advokater och i advokatförbundets stadgar. En advokat får inte vägra att lämna sådana uppgifter genom att hänvisa till sekretess- eller tystnadsplikten. FAF / Januari 2013 B 1 14 (15)

15 12.2 Ersättning av kostnader När det gäller kostnaderna för tillsynsärenden eller arvodestvister som har behandlats av tillsynsnämnden får en advokat inte kräva ersättning för sina kostnader av den som har anhängiggjort tillsynsärendet eller arvodestvisten eller av någon annan instans. Delegationens beslut om inkraftträdandet av de vägledande reglerna om god advokatsed Principerna för god advokatsed framgår i väsentlig omfattning av de vägledande regler om god advokatsed jämte senare ändringar som har stadfästs på Finlands Advokatförbunds förbundsmöte den 9 juni Dessa regler ersätts från den 1 april 2009 med de nu godkända vägledande reglerna om god advokatsed. När de godkända vägledande reglerna om god advokatsed träder i kraft tillämpas de också på anhängiggjorda tillsynsärenden. Beträffande påföljder tillämpas på tidigare förfaranden eller försummelser de vägledande regler om god advokatsed som för advokaten medför lindrigare påföljd. FAF / Januari 2013 B 1 15 (15)

Vägledande regler om god advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed Vägledande regler om god advokatsed Finlands Advokatförbund PB 194 (Simonsgatan 12 B 16) 00101 Helsingfors Tel. (09) 6866 120 www.advokatforbundet.fi Ombrytning: Uusimaa Studio Tryckning: SLY-Lehtipainot

Läs mer

FINLANDS ADVOKATFÖRBUND

FINLANDS ADVOKATFÖRBUND FINLANDS ADVOKATFÖRBUND Vägledande regler om god advokatsed Vägledande regler om god advokatsed Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 Helsingfors Tel. (09) 6866 120 www.advokatforbundet.fi

Läs mer

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015)

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 INLEDNING Ett auktoriserat ombud ska redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag på

Läs mer

B 1 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED

B 1 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED B 1 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (Stadfästa vid Finlands Advokatförbunds förbundsmöte den 9 juni 1972) INLEDNING Enligt 5 mom. 1 advokatlagen skall advokat redbart och samvetsgrant utföra honom

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed Antagna av Advokatsamfundets styrelse den 29 augusti 2008 Vägledande regler om god advokatsed Om de vägledande reglerna Enligt 8 kap. 4 första stycket rättegångsbalken skall en advokat i sin verksamhet

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed Vägledande regler om god advokatsed utfärdade av Sveriges advokatsamfunds styrelse den 9 november 1984 Inledning Enligt 8 kap. 4 första stycket rättegångsbalken är advokat skyldig att vid utövande av sin

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Antagen vid CCBE:s plenum den 25 november 2006 I ett samhälle grundat på respekt för rättssäkerheten fyller advokaten en särskild funktion. En advokats

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. REKOMMENDATION OM HANTERINGEN AV INSIDERINFORMATION ( , ändr

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. REKOMMENDATION OM HANTERINGEN AV INSIDERINFORMATION ( , ändr B 18 REKOMMENDATION OM HANTERINGEN AV INSIDERINFORMATION (10.3.2006, ändr. 16.6.2014) Finlands Advokatförbunds styrelse har 16.6.2014 meddelat följande rekommendation om hanteringen av insiderinformation

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 juni 2011 715/2011 Lag om rättegångsbiträden med tillstånd Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010 20.4.2010 Publikationens titel Genomförande av medlingsdirektivet Författare Justitieministeriets publikation Medlingsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Maarit Leppänen Betänkanden

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

REGLER OM GOD ADVOKATSED INOM EUROPEISKA UNIONEN

REGLER OM GOD ADVOKATSED INOM EUROPEISKA UNIONEN Représentant les avocats d Europe Representing Europe s lawyers REGLER OM GOD ADVOKATSED INOM EUROPEISKA UNIONEN CONSEIL DES BARREAUX DE L UNION EUROPÉENNE COUNCIL OF THE BARS AND LAW SOCIETIES OF THE

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861] 8 KAP. Om advokater. 1. För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vårdpåföljdsarbetsgruppen Orförande Katariina Jahkola Sekreterare Sanna

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Avsikten med denna instruktion är att ge rekommendationer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER Advokatsamfundets granskning kan göras antingen genom skriftlig informationsinhämtning eller, när detta bedöms lämpligt, genom tillsynsbesök

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND SvERIGEs ADVOKATSAMFUND Ändringar av Sveriges advokatsamfunds stadgar i anledning av inrättandet av Konsumenttvistnämnden Advokatsamfundet har som redovisats ovan fattat beslut om ändring av stadgarna.

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 11 ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR ATT BEDRIVA ADVOKATVERKSAMHET I AKTIEBOLAG (15.4.2005, ändrade 7.4.2006 26.1.2007 och senast 29.10.2010) Allmänna villkor 1 I enlighet med 5 2 momentet i lagen om advokater

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

2 ÅKLAGARE OCH DOMSTOL VID MILITÄRA RÄTTEGÅNGSÄRENDEN

2 ÅKLAGARE OCH DOMSTOL VID MILITÄRA RÄTTEGÅNGSÄRENDEN ALLMÄN ANVISNING RÅ:2010:2 Till åklagarna Dnr 17/31/10 Given Normbas 3.3.2010 ÅAL 3 2 mom ÅAL 4 Upphäver I kraft Allmän anvisning 1.4.2010 till åklagarna tills vidare RÅ 2005:2 Dnr 37/31/05 Förfarande

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord rättegång, rättegångsbiträde, rättegångsombud, advokat, offentligt rättsbiträde

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord rättegång, rättegångsbiträde, rättegångsombud, advokat, offentligt rättsbiträde PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 25.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Rättegångsbiträdesarbetsgruppen Ordförande Hannu

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT Social- och miljöavdelningen 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Klientens ställning och rättigheter... 3 Grundläggande fri- och rättigheter... 3 Rätt till gott bemötande och socialvård

Läs mer

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter Generaldirektör Anders Danielsson Migrationsverket 601 70 Norrköping Stockholm den 7 juli 2016 Via brev och e-post Bäste Anders, Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

ETISKA REGLER FÖR PERSONLIGA TRÄNARE

ETISKA REGLER FÖR PERSONLIGA TRÄNARE SVENSKA PERSONLIG TRÄNAREFÖRBUNDET ETISKA REGLER FÖR PERSONLIGA TRÄNARE 1995-10-10 Ändrad: 2005-12-01 Definition av personlig träning En Personlig Tränare är någon som tar ett personligt ansvar för en

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 juni 2011 716/2011 Lag om ändring av lagen om advokater Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter.

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. Birgit Johansson 2001-03-30 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM R 7462/2001 Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Elisabet Fura-Sandström

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer