KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 1985-2005"

Transkript

1 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R FÖR MILJÖN DJUREN OCH MÄNNISKORNA 20år Matministern satsar på ekologiskt Ekologisk mat har en framträdande plats i det manifest där matministern Ann-Christin Nykvist ger sin syn på maten. Läs mer på sidan 3

2 Några ord Sedan första augusti har jag arbetat som personalansvarig på KRAV. Just nu befinner sig KRAV i ett skede av stor verksamhetsutveckling där växtkraften är som störst. Att komma in i ett sådant läge är både en ynnest och en utmaning. Jag vill satsa på hållbarhet i personalarbetet. Därför är det fantastiskt att få arbeta med kompetensförsörjning just här på KRAV där hållbar utveckling är grundstommen i hela verksamheten. För varje dag upptäcker jag också, mer och mer vilken oerhörd kompetens, ambition och vilja det finns hos KRAVs medarbetare. Eftersom skillnaden för kunden är alla de enskilda medarbetarna och all deras kunskap och kompetens är jag övertygad om att personalen fortsatt kommer att göra KRAV till den attraktiva arbetsplats den är redan idag. Nu kommer vi på ännu bredare front! Helén Fricking Personalansvarig på KRAV Foto: Kajsa Friberg - KRAV Redaktör: Solweig Wall Ellström Tel: Formgivning: José Barrios Lancellotti Ansvarig utgivare: Jessica Elgenstierna Utgiven av KRAV, Box Uppsala Tel: e-post: - webb: Repro och tryck: Grafiska Punkten, Växjö Omslagets foto: Sven Oredson - Megapix Foto: Sven Oredson - Megapix Bilen, biffen, bostaden Hållbara laster smartare konsumtion 25 procent ekologiska livsmedel i den offentliga upphandlingen år 2010, det målet föreslår Stefan Edman i sin utredning om en handlingsplan för hållbar konsumtion. Stefan Edman författare, biolog och tidigare sakkunnig hos stadsministern tänker sig att upphandlingen av ekologiskt ska vara kopplad till en premie som ökar med andelen ekologiskt. Premien ska kunna ges oavsett om storhushållen drivs i offentlig eller privat regi och ska exempelvis gå till kompetenshöjning för kokerskor och annan personal. Utredningens slutbetänkande har titeln Bilen, biffen, bostaden. Hållbara laster smartare konsumtion (SOU 2005:51). Edman ger ett sextiotal konkreta förslag och fokus ligger på resor, livsmedel och boende. Det är sektorer inom vilka de svenska hushållen spenderar omkring nittio procent av sin disponibla inkomst efter skatt. Sektorerna svarar också för hälften av all negativ belastning. Stefan Edman vill att vi ska konsumera grönare, men också att vi ska minska vår konsumtion av materiella produkter till förmån för resurssnål immateriell konsumtion som kultur, vård och utbildning. Han vill förstärka hem- och konsumentkunskapen i skolan. Och så vill han att marknadsföringslagen ska ses över för att det ska bli lättare att kunna informera om varor som är bra för miljön. Edmans huvudstrategier för en hållbar livsmedelskonsumtion är att stärka marknaden för svenskproducerade hållbara baslivsmedel, att satsa på extensiv, svensk nötköttsproduktion, att öka andelen ekologiska livsmedel och sådana som är rättvisemärkta, att införa gröna körkort för butiksanställda och att ställa om till S.M.A.R.T.-mat (ett koncept för hälsosam, miljöanpassad mat). För att få mer ekologiska livsmedel föreslår Edman också att staten bör ge stöd till mindre producenters certifieringskostnader och att Sverige bör verka för ändrade EU-regler och global harmonisering så att gruppcertifiering och riskbaserad kontroll blir möjlig. Slutbetänkandet är ute på remiss till 31 oktober. 2 - OKTOBER 2005

3 Matministern satsar på ekologiskt Alla butiker, även lågprisbutikerna, borde kunna erbjuda konsumenterna rättvisa och ekologiska alternativ. Det skrev jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist i somras i sitt matmanifest. En av manifestets nio punkter har rubriken Ökad tillgänglighet till mat som har producerats rättvist och ekologiskt. Ministern vill bland annat sätta ett mål som innebär att en väsentlig del av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk. Förslaget är i linje med Stefan Edmans utredning om hållbar konsumtion som du kan läsa om på Fler certifieringstjänster För att möta kundernas behov har KRAV beslutat att vidga verksamheten så att det blir möjligt att erbjuda även andra certifieringstjänster. Allt fler kunder har olika typer av certifiering av sin produktion och intresset för att kunna använda samma certifierare ökar. Därför arbetar KRAV just nu med att ta reda på mer om vilka ytterligare certifieringar kunderna vill ha och vad som krävs för att möta upp mot detta. För att underlätta utvecklingen har KRAV beslutat att överföra den sidan 2 i detta nummer av KRAV Aktuellt. Och när du läser detta kanske regeringen redan beslut i matministerns anda. Ministern menar att en trygg grund för avsättningen av en ökad ekologisk produktion kan skapas genom att satsa på offentlig upphandling. Det kan lösa flaskhalsar på marknaden som är kopplade till bristande volymer. Detta kan i sin tur på sikt bidra till ett breddat produktutbud och förbättrad tillgänglighet av ekologiska livsmedel för alla konsumenter, skriver ministern. gren av verksamheten som är inriktad på certifiering till ett helägt dotterbolag. Planläggningen av detta har just påbörjats och en ny chef för hela certifieringsverksamheten och tillika VD för dotterbolaget håller på att rekryteras. Samtidigt pågår också en översyn av KRAVs andra gren av verksamheten att främja ekologiskt genom regelutveckling, internationellt arbete, information och lobbying med mera. Fler certifierare enligt KRAVs regelverk KRAV vill möjliggöra en kraftfull expansion av ekologiskt på marknaden och är en central aktör i det sammanhanget. KRAV-märket är känt av 94 procent av befolkningen och KRAVs växande certifieringsverksamhet är en av världens ledande i sitt slag. Samtidigt står företagen i en situation där de ofta behöver flera olika certifieringar för sin produktion. Är det då självklart att just KRAV måste certifiera produktionen för att KRAV-märket ska få användas? Kanske även andra aktörer skulle kunna utföra själva certifieringen? Kunden skulle då kunna välja vilken certifierare som är mest kostnadseffektiv eller på annat sätt passar bäst för den kombination av olika certifieringar som just han eller hon behöver. KRAV utreder för närvarande vilka för- och nackdelar som skulle uppstå om man lät fler aktörer certifiera enligt KRAVs regelverk. För mer information kontakta Kathinka Löfberg, regelansvarig på KRAV eller ). Notiser Mer KRAV-märkt griskött Nu finns det mer KRAV-godkänt griskött att köpa igen, säger Camilla Sandenskog, marknadsansvarig för kött på Swedish Meats. Efter en svacka närmar sig den KRAV-godkända slakten åter en procent av Swedish Meats totala grisslakt. Vi är nu uppe i 400 KRAVgodkända slaktsvin per vecka, säger Camilla Sandenskog. Kungligt stipendium Kungens miljöstipendium delades i våras ut till Bo Thunberg för hans insatser som kunskapsförmedlare om miljö till småföretagare. Bo Thunberg är också KRAVs ordförande. Djurskyddspris Bosarpskycklingen har visat att det går att förena lönsamhet med god djuromsorg. Så står det i motiveringen till varför Birgitta och Claes Alwén får vara med och dela på djurskyddsstipendiet som organisationen Djurskyddet i Sverige delar ut. Djurskyddet i Sverige är en ideell organisation med cirka medlemmar. Samordnat marknadsarbete Det är många runt om i landet, i den offentliga såväl som privata sektorn, som arbetar för att öka den ekologiska marknaden. Nu har verksamheten intensifierats i och med att staten beviljat 11,63 miljoner kronor till marknadsfrämjande projekt som pågår under hösten. Det finns ett behov av samordning av såväl statligt stödda projekt som andra och på initiativ av Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne träffades ett fyrtiotal aktörer i början av september för att bilda ett nationellt nätverk. Mötet enades om att det behövs mer marknadsföring och produktutveckling, att den offentliga sektorn är viktig och att det gäller att inspirera livsmedelsföretagens ledningar till att vilja satsa på ekologiskt. Av de statliga medlen har KRAV fått kronor främst för konsumentinformation och för att utveckla möjligheterna att kunna serva med statistik. OKTOBER

4 Prislista Prislistan för 2006 kommer att publiceras på KRAVs webbplats 15 oktober. För lantbrukare Det blir mer rabatter men också ett höjt fast pris för lantbrukare under Redan 2004 påbörjade KRAV en anpassning av prissättningen utifrån principen att den fasta delen av priset på sikt ska täcka de direkta kostnaderna för kontroll och certifiering samt den administration som hör dit. Vi gör detta för att klara en framtida konkurrens med fler företag som certifierar ekologisk produktion, säger Eva-Lena Rådberg, avdelningschef för lantbruk. I en sådan situation kan vi inte vara helt beroende av att ha stora kunder som subventionerar priset för de mindre. Höjningen av det fasta priset blir mest kännbar för lantbrukare med en mindre omfattande produktion. Samtidigt är det en grupp som KRAV gärna vill ha kvar som kunder. I och med att det nu kommer att finnas möjlighet att söka stöd för certifieringskostnaden hoppas KRAV kunna behålla alla nuvarande kunder och även få fler. Vi kommer att fortsätta att ge rabatt till de kunder som använder e-kontoret. Nytt för i år är att vi även kommer att ge rabatt till de kunder som är tidiga med att skicka in sina produktionsuppgifter på pappersblanketter, säger Eva-Lena Rådberg. För livsmedelskunder Det blir en fortsatt sänkning av det rörliga priset för KRAVs livsmedelskunder under 2006 och det fasta priset höjs inte. Vi arbetar nu fram justeringar i rabattrappan för att få en tydlig sänkning av det rörliga priset, säger Ewa Bellbrant, avdelningschef för livsmedel. Rabattsatserna för ansökan av produktgodkännande samt redovisning av försäljningsvärden på e-kontoret fortsätter även Det som vi tittar närmare på är en förändring av prisstrukturen för ansökan av produktgodkännande. 1,6 miljoner kg* kemiska bekämpningsmedel sprids årligen på de svenska åkrarna Kemiska bekämpningsmedel Din insats betyder ka Ibland kan vi behöva bli påminda om vad allas vårt arbete med de KRAVmärkta produkterna betyder för miljö och människor. Här låter vi de senaste rönen om bekämpningsmedlen få belysa det. 1,6 miljoner kg* kemiska bekämpningsmedel sprids årligen på de svenska åkrarna. Att du valt ekologiska produkter befriar åkern från sådana medel. Lagar du helt igenom ekologisk mat till 100 personer för en dag befriar du fyra hundra kvadratmeder åkermark från kemiska bekämpningsmedel**. Och inte nog med det du förhindrar också läckaget av bekämpningsmedlen till luften, vattendragen och till grundvattnet. Vid mätningar som ingår i ett nytt nationellt övervakningsprogram fann forskarna förra året 31 olika bekämpningsmedel i nederbörden vid en plats i Skåne, och i jordbruksbäckar i Götaland fann de 41 stycken. Det handlar om låga halter, i bäckarna högst 5,8 miljondels gram per liter. Men även låga halter kan skada. Den största risken är att vi vet så lite om effekterna, säger Nina Åkerblom till KRAV-aktuellt. Hon är doktorand vid institutionen för miljöanalys vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och har gjort en litteraturstudie om de kemiska bekämpningsmedlens giftighet för vattenlevande organismer. Hon arbetar också med att utvärdera standardmetoder för riskbedömningar som utförs i laboratorium. I den verkliga miljön är det svårt att se effekterna av medlen. De kan vara sådana som man inte räknat med, säger hon och ger några exempel. Olika medel kan samverka och få större effekt än var för sig. Låga halter kan skada efter lång tid, till exempel ge svårigheter för laxfiskar att föröka sig. Och spridning av bekämpningsmedel kan påverka vattensystemen så att algerna får större möjlighet att dominera. Det är inte osannolikt att vissa bekämpningsmedel bidrar till övergödningseffekten, säger hon. Bekämpningsmedel bryts så småningom ned till nya ämnen vars effekter man vet ännu mindre om. I många fall saknas till och med metoder för mätning av halterna. Allas vårt arbete med de KRAVgodkända produkterna kan alltså betyda mer för vattenmiljön än vi idag känner till. Om landmiljön vet vi lite mer. I en ny analys av forskningsresultat har forskare vid SLU konstaterat att det fanns 30 procent fler arter 4 - OKTOBER 2005

5 Notiser och 50 procent fler individer av vilda djur och växter på ekologiska gårdar jämfört med konventionella. Att de kemiska bekämpningsmedlen är en av orsakerna till detta vet vi också. Så till människorna. I Sverige finns noggranna regler för hur kemiska bekämpningsmedel får användas. Lantbrukarna använder till exempel skyddsmask mot farliga medel. I många delar av världen är det annorlunda. I de centralamerikanska länderna skadas till exempel människor årligen av de kemiska bekämpningsmedlen. Och där har användningen av sådana medel fördubblats de senaste femton åren. Vid en kemikaliekonferens som hölls i somras vid Karolinska institutet i Stockholm berättade läkaren Catharina Wesseling om detta. Catharina Wesseling forskar vid ett institut i Costa Rica. Vanligast är brännskador i huden och ögonskador, men exponeringen ger också neurologiska skador och cancer. Det ökända ogräsmedlet Paraquat, som är mycket akut giftigt har också lett till dödsfall både bland barn och vuxna, sa Catharina Wesseling. Till sist visst är det så att allas vårt arbete med de KRAV-märkta produkterna kan ske därför att de svenska konsumenterna vill ha dem och faktum är att många köper dem för att slippa rester av kemiska bekämpningsmedel i maten. Vid Livsmedelsverkets provtagning av färska och frysta frukter och grönsaker hittades bekämpningsmedelsrester i hälften av proven I 4,4 procent av proven var halterna högre än gränsvärdena. I de allra flesta fall hittar man inga kemiska bekämpningsmedel i ekologiska produkter. Solweig Wall Ellström Foto: Kent Larsson - Megapix nske mer än vi vet * Medelvärde av försäljningen år (aktiv substans) ** För helt igenom vegetarisk mat blir siffran lägre. Roundup extremt dödligt för grodor Forskaren Rick Relyea vid University of Pittsburgh i USA fick närmast en chock. Han ledde en undersökning av hur olika arter i en damm reagerar på tillförsel av bekämpningsmedel. Forskarna använde sig av vattentankar med 25 olika arter och dammliknande förhållanden. När ogräsmedlet Roundup tillfördes väntade de sig att mängden alger kanske skulle minska och därmed mängden mat för grodorna. Det blev värre än så. Nästa dag tittade vi i tanken och där fanns döda grodyngel över hela botten, säger Rick Relyea till universitetets nyhetstidning Pitt Chronicle. Den mest chockerande insikten är att Roundup som är utvecklat för att döda växter var extremt dödligt för groddjur, fortsätter Relyea. I Roundup finns giftet glyfosat som dödar växterna. Men grodorna dog inte av glyfosatet utan av en annan substans som också finns i Roundup och som har till uppgift att påverka växternas yta så att glyfosatet kan tränga in. (Källa: universitetstidningen Pitt Chronicle, 11 april 2005) Riktiga män dricker vatten från kranen! Danska Naturskyddsföreningen och Økologisk Landsforening har startat en kampanj för renare grundvatten. Vill du bidra till att säkra rent dricksvatten i kranarna ska du köpa ekologiska livsmedel, lyder budskapet på kampanjens webbsida (www.vandfrahanen.dk). Där får vi också reda på att en liter ekologisk mjölk skonar 200 liter grundvatten från bekämpningsmedel. Kampanjen vänder sig till män eftersom man menar att kvinnor redan är mer intresserade av ekologiskt än män. Bekämpningsmedel i lök Nyligen blev det tillåtet att behandla lök med ett antigroningsmedel som man vet kan finnas kvar i löken när den ska ätas. OKTOBER

6 Regler Information om regelutveckling Kontakta Kathinka Löfberg som är regelansvarig på KRAV. eller Remiss om Märkning och marknadsföring Har du synpunkter på märkning och marknadsföring? Vi remissar just nu avsnitt i 2.13 och 2.14 i KRAVs regler. För att öka användbarheten har alla regler om märkning och marknadsföring samlats till ett kapitel. Det gäller såväl de regler som finns i 2.13 och 2.14 som de som är spridda i andra avsnitt. Det har också blivit tydligare vem som får marknadsföra KRAV-märkta produkter och flera alternativa förslag till skärpt ursprungsmärkning läggs fram. Du hittar remissen och bakgrundsinformation på under avsnittet regler. Nya revisioner med fokus på djur och växtnäring Att få en bättre anknytning till KRAVs målsättning med ekologisk produktion så som den definieras i KRAVs stadgar. Det är huvudtanken med de revisioner av växtodlingsoch djurhållningsreglerna som nu genomförs. Fokus för den grupp som arbetar med växtodlingsreglerna är framför allt växtnäringsfrågor medan regelarbetsgruppen för djurhållning bland annat arbetar med reglerna för grisproduktionen och med att dela in kapitlet i djurslag. I uppgifterna ingår också att ange vilka regelverk som styr KRAVs regler. Reglerna som kommer att skickas ut på remiss under januari till mars 2006 träder ikraft tidigast första januari regler Ny regelbok för 2006 Tillsammans med det här numret av KRAV Aktuellt har du fått en nytryckt regelbok. Det är den utgåva som börjar gälla första januari Vår målsättning är att nya utgåvor ska publiceras minst tre månader innan de träder ikraft, det är därför du får den redan nu. Nya regelutgåvor träder ikraft två gånger per år, första juli och första januari. Januariutgåvan publiceras både i tryckt form och på webben medan juliutgåvan endast publiceras på webben. Bara en justering har skett i jämförelse med den nu gällande utgåvan (juli 2005) som du hittar på webben. Justeringen innebär att den som har ett kvalitetsledningssystem eller motsvarande ska implementera den för hela sin verksamhet, se regel KRAV vill genom regeländringen underlätta för anslutna att visa att man följer KRAVs regler. Genom att bedömningen blir enklare kan kontrollen effektiviseras. Kravet innebär inte att samtliga anslutna måste ha ett kvalitetsledningssystem för sin verksamhet. Har du frågor kring KRAVs regelproduktion kontakta gärna Kathinka Löfberg, regelansvarig på KRAV. annons Läs KRAVMÄRKT, KRAVs nyhetsbrev för konsumenter om ekologisk mat och miljö. Beställ ett gratis provexemplar! POSTA UTAN PORTO, FAXA TILL NUMMER ELLER BESTÄLL VIA INTERNET: Hjälp KRAV att påverka framtidens ekologiska produktion Vi vill åter påminna om att du har möjlighet att hjälpa KRAV att påverka EG-förordningen för ekologisk produktion*. En revision av förordningen startar 2006 och under 2005 ska omfattningen bestämmas. Som vi tidigare nämnt finns det möjlighet att påverka utvecklingen eftersom kommissionen bett om synpunkter bland annat från IFOAMs EU-grupp där KRAV sitter med. I förra KRAV Aktuellt berättade vi att vi kommer att verka för behovsanpassad kontroll och en översyn av samtliga undantag. KRAV önskar också en tydligare indelning av regelverket, möjlighet till regionala variationer samt anknytning till relevanta grundläggande principer. Har du synpunkter på förordningen eller förslag på skrivningar? Då är du välkommen att kontakta Kathinka Löfberg, regelansvarig på KRAV. * (EEG) nr 2092/91 KRAV-aktuellt okt 05 SVERIGE Uppsala 6 - OKTOBER 2005

7 lantbruk Notiser Eltråd och taggtråd Under vissa förutsättningar får nu eltråd och taggtråd kombineras på samma stängselstolpe. 15 juli ändrades reglerna då Djurskyddsmyndighetens nya stängselföreskrift trädde i kraft. Kravet är dock att eltråden placeras på en distanshållare som skapar ett horisontellt avstånd mellan eltråd och taggtråd på minst 15 centimeter. Eltråden ska sitta på den sida djuren hålls och taggtråden ska jordas ordentligt på flera ställen längs stängslet för att undvika att den kan bli strömförande. Enligt KRAVs regler ska taggtråd undvikas. Statligt stöd för certifiering Du som är lantbrukare kan få statligt stöd för din KRAV-certifiering. Det meddelade regeringen i somras. Stödet som gäller för 2005 och 2006 kommer att betalas ut dels som ett fast belopp per deltagande gård och dels per hektar certifierad areal av spannmål och vall. Jordbruksverket hanterar stödet. EU förlänger undantag för foder EUs gällande regel säger att allt foder ska vara ekologiskt i ekologisk produktion, men kommissionen fattade i somras ett beslut om förlängt undantag. Beslutet innebär att högsta andelen konventionellt foder för växtätare är fem procent fram till och med år För övriga djur är det tillåtet med femton procent konventionellt foder fram till och med år 2007 och därefter tio procent till och med 2009 och slutligen fem procent till och med år Bristande tillgång på vissa ekologiska foderråvaror är ett viktigt skäl till undantaget. Certifikat på e-kontoret Du som är lantbrukare och registrerad på e-kontoret kan hämta dina certifikat därifrån. Klicka på Mina dokument i den gröna listen högt upp så sidan så kommer du till dem. bra att veta Fina OH-bilder om KRAV Behöver du OH-bilder som presenterar KRAV och ekologisk produktion? Nu finns de på e-kontoret. Du som är kund hos KRAV får använda dem exempelvis i mötessammanhang. Av upphovsrättsliga skäl får däremot inte fotografierna som ingår användas i dina egna annonser. Gör så här: Gå in på e-kontoret och klicka på Ladda hem i den gröna listen högt upp på sidan. Presentationerna i Power Point hittar du sedan under symbolen Ladda ner. Spara dem i din egen dator. När du sedan öppnar dem igen kan du även se texterna som hör till bilderna. Lagring Från och med första juli 2005 måste alla företag som förvarar ekologiska produkter anmäla detta till ett kontrollorgan. Orsaken är förändringar i Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter*. Det nya kravet gäller även för lagring av hela obrutna förpackningar av ekologiska produkter. Undantagna från kravet på kontroll är de företag som säljer direkt till konsument eller till slutanvändare om produkterna förvaras i direkt anslutning till försäljningsstället. Undantaget gäller dock inte om företaget lagrar ekologiska och konventionella produkter parallellt i lösvikt. Om företaget framställer, bereder eller importerar ekologiska produkter ska det stå under sedvanlig kontroll enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91. Ni som idag är kunder hos KRAV berörs inte av ändringarna i föreskrifterna om alla era lagringsplatser för ekologiska produkter står under kontroll. Läs mer på KRAVs webbplats (www.krav.se). Där finns också anmälningsblanketter. * SLVFS 1998:4, LIVSFS 2005:12(H 336) och SJVS 2005:31 Tydligare om avtal vid marknadsföring Ett trepartsavtal krävs om någon som inte är ansluten till KRAV ska marknadsföra KRAV-godkända produkter under sitt eget varumärke. I årets juliutgåva av KRAVs regler har skrivningarna i blivit tydligare på den här punkten. Trepartsavtalet tecknas mellan producenten, KRAV och marknadsföraren (tredje parten). Producenten måste förstås även ha ett eget avtal med KRAV för sin produktion. Om det gäller marknadsföring av produkter från flera olika producenter måste trepartsavtal upprättas med var och en. Om både marknadsföraren och producenten redan har avtal med KRAV behövs inget trepartsavtal. OKTOBER

8 E K O N O M I S K F Ö R E N I N G Postadress: KRAV Box 1940, Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: Fax: Webb: E-post: Hjälp till småskalig livsmedelsproduktion Genom ett regeringsbeslut i april 2005 upphöjdes Eldrimner i Ås utanför Östersund till ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion. Eldrimner hjälper till att lägga grunden för en lönsam och expanderande småskalig, hantverksmässig livsmedelsproduktion genom att utbilda företagare, stödja dem med rådgivning, påbyggnadskurser och utvecklingsarbeten. Eldrimner hittar du på eller ring Exportera till Kanada KRAVs certifiering är nu erkänd av den statliga myndigheten CAAQ i Quebec i Kanada. Detta innebär att du som kund till KRAV får tillgång till marknaden i Quebec med dina KRAVgodkända produkter. De erkända återförsäljarna finns listade på CAAQs webbplats (www. caaq.org). Där kan du också ta reda på hur du går tillväga. Sök Quebec Product Entry Acceptance Program. Vild fisk, viltkött, skogsprodukter och textil omfattas inte av Quebec Organic Reference Standard. Om du har frågor är du välkommen att kontakta KRAVs livsmedelsavdelning. NOP-certifiering KRAVs samarbetspartner ICS som certifierar enligt den amerikanska ekologiska standarden USDA-NOP gör om sitt återcertifieringsprogram och anser sig inte ha möjlighet att ta emot fler ansökningar om återcertifiering för 2005 och heller inte för Genom diskussioner med ICS och andra certifieringsorgan hoppas KRAV trots detta att även i fortsättningen kunna erbjuda hjälp till certifiering enligt NOP. Bageri- och konditorimässa KRAV deltar i Bageri & konditorimässan i Älvsjö den 29 september till 2 oktober. Mässan är en träffpunkt för bagare, konditorer, kvarnar, butiker med bake-off och alla som direkt eller indirekt berörs av bakning och försäljning av bröd. KRAV marknadsför sina certifieringstjänster och lyfter fram möjligheten att ange KRAV-godkända ingredienser i en konventionell produkt. KRAV delar monter med Eco Trade AB. I andra montrar finns en hel del företag som har KRAV-godkänd produktion. Skansen KRAV var representerad på Ekostigen då Konsumentföreningen i Stockholm hade sin medlemsdag den 18 september. Åhult KRAV deltog även i år i Sommarmötet, en mässa som hölls i Åhult, mellan Sävsjö och Vetlanda, och som anordnades av Hushållningssällskapet i Jönköpings län besökare, såväl konsumenter och lantbrukare kom. Intresset var stort för KRAV som visade ekologiska produkter och bjöd på kex, marmelad, chips och torkad frukt. Montern delades med Ekologiska lantbrukarna och länsstyrelsens ekorådgivare. Prenumerera på Nyhetsbrevet via e-post för dig som vill veta vad som händer i den ekologiska världen. är gratis. Anmäl dig på Kalendarium Öland 1 oktober KRAV träffas i anslutning till Kocktävlingen under Ölands skördefest på Strand Hotell i Borgholm. Tylösand 4-5 oktober KRAV deltar med monter på Serveras kunddagar. Göteborg 12 oktober En inspirationsdag om ekologiska livsmedel kallad En halv dag som är helt grön. Program finns på eller ring Konsument Göteborg ( ) Helsingborg 13 oktober Seminariet Miljökrav i offentlig upphandling. Inbjudan finns på org, eller ring: Sollentuna oktober KRAV deltar med egen monter på Serveras kunddagar. KRAV-märket är känt av 93 procent av befolkningen och står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Märket finns på närmare ekologiska matvaror, kontrollerade och godkända av KRAV. Märket visar att varan är producerad enligt KRAVs regler, utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, GMO eller onaturliga tillsatser.

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Foto: Daniel Wester De KRAV-märkta räkorna har landats KRAV

Läs mer

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år KRAV fick Konsumentpris

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Rekordhög kännedom om KRAV-märket KRAV har fått en

Läs mer

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt

KRAV-aktuellt. Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4. besök oss på krav.se/krav-aktuellt April 2013 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Restaurang Brydling satsar på 100% eko sid 4 I DETTA NUMMER: White guide och KRAV sid. 3,5 Om kravet på förnybar el sid. 6 Hjälp för

Läs mer

KRAV-aktuellt. Interfood 07. Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september Plats: Svenska mässan i Göteborg

KRAV-aktuellt. Interfood 07. Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september Plats: Svenska mässan i Göteborg Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 7 Interfood 07 Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

KRAV-aktuellt. Odling som ger bättre liv. Kenya: OKTOBER 2011 NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV

KRAV-aktuellt. Odling som ger bättre liv. Kenya: OKTOBER 2011 NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV OKTOBER 2011 KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Kenya: Odling som ger bättre liv några ord Hallå! Jan Janson, marknadschef vid Domstein Sverige AB som är ny medlem i KRAV. Vad vill

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Ekologiska och konventionella grönsaker

Ekologiska och konventionella grönsaker PM 2003:06 Ekologiska och konventionella grönsaker Odling och miljöpåverkan Bakgrundsinformation till Konsumentverkets broschyr Handla ekologiskt 3, Mår du bättre om miljön mår bättre? Nyttigt att veta

Läs mer

INNEHÅLL. Motion 10 Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera... 5. Motion 11 Angående att Coop ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor...

INNEHÅLL. Motion 10 Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera... 5. Motion 11 Angående att Coop ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor... Motioner och utlåtande till Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma 2010 INNEHÅLL Motion 1 Snabb feedback... 3 Motion 2 Angående föreningsstämmoprotokoll... 3 Motion 3 Angående det viktiga höstmötet...

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Catarina är ambassadör för kvinnligt företagande

Catarina är ambassadör för kvinnligt företagande tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 62 2008 Catarina är ambassadör för kvinnligt företagande Så undviker du företagarnas lyxfällor Seriösa läsare förtjänar en seriös tidning Nr 62

Läs mer

Vad har du på tallriken?

Vad har du på tallriken? EN GUIDEBOK OM MAT, MAKT OCH KLIMAT FÖR ELEVER OCH LÄRARE 1 Vad har du på tallriken? Innehåll Tillsammans kan vi få en godare måltid...3 Från jord till bord...4 Hållbar utveckling...6 Aktiviteter och metoder

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat S l a k t Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening Regler

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Postadress: KRAV Box 1940, 751 49 Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: 018-10 02 90 Fax: 018-10 03 66 Web: www.krav.se

Läs mer

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2010 SAM-ansökan 2010 Ledaren Spännande nyheter i landsbygdsprogrammet! När detta läses har förhoppningsvis

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

MER ÄN BARA SIFFROR. Hållbarhetsredovisning. EU och regeringen höjer kraven Swedfund först med reviderad IR-redovisning s. 26. PROFILEN Uppskattad

MER ÄN BARA SIFFROR. Hållbarhetsredovisning. EU och regeringen höjer kraven Swedfund först med reviderad IR-redovisning s. 26. PROFILEN Uppskattad I KARRIÄREN / I LIVET NR 6 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se MER ÄN BARA SIFFROR Hållbarhetsredovisning. EU och regeringen höjer

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG&AFFÄRER Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6 Så väljer du företagsnamn sidan 12 Riv ur och spara! Bolagsverket i nya lokaler

Läs mer