KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 1985-2005"

Transkript

1 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R FÖR MILJÖN DJUREN OCH MÄNNISKORNA 20år Matministern satsar på ekologiskt Ekologisk mat har en framträdande plats i det manifest där matministern Ann-Christin Nykvist ger sin syn på maten. Läs mer på sidan 3

2 Några ord Sedan första augusti har jag arbetat som personalansvarig på KRAV. Just nu befinner sig KRAV i ett skede av stor verksamhetsutveckling där växtkraften är som störst. Att komma in i ett sådant läge är både en ynnest och en utmaning. Jag vill satsa på hållbarhet i personalarbetet. Därför är det fantastiskt att få arbeta med kompetensförsörjning just här på KRAV där hållbar utveckling är grundstommen i hela verksamheten. För varje dag upptäcker jag också, mer och mer vilken oerhörd kompetens, ambition och vilja det finns hos KRAVs medarbetare. Eftersom skillnaden för kunden är alla de enskilda medarbetarna och all deras kunskap och kompetens är jag övertygad om att personalen fortsatt kommer att göra KRAV till den attraktiva arbetsplats den är redan idag. Nu kommer vi på ännu bredare front! Helén Fricking Personalansvarig på KRAV Foto: Kajsa Friberg - KRAV Redaktör: Solweig Wall Ellström Tel: Formgivning: José Barrios Lancellotti Ansvarig utgivare: Jessica Elgenstierna Utgiven av KRAV, Box Uppsala Tel: e-post: - webb: Repro och tryck: Grafiska Punkten, Växjö Omslagets foto: Sven Oredson - Megapix Foto: Sven Oredson - Megapix Bilen, biffen, bostaden Hållbara laster smartare konsumtion 25 procent ekologiska livsmedel i den offentliga upphandlingen år 2010, det målet föreslår Stefan Edman i sin utredning om en handlingsplan för hållbar konsumtion. Stefan Edman författare, biolog och tidigare sakkunnig hos stadsministern tänker sig att upphandlingen av ekologiskt ska vara kopplad till en premie som ökar med andelen ekologiskt. Premien ska kunna ges oavsett om storhushållen drivs i offentlig eller privat regi och ska exempelvis gå till kompetenshöjning för kokerskor och annan personal. Utredningens slutbetänkande har titeln Bilen, biffen, bostaden. Hållbara laster smartare konsumtion (SOU 2005:51). Edman ger ett sextiotal konkreta förslag och fokus ligger på resor, livsmedel och boende. Det är sektorer inom vilka de svenska hushållen spenderar omkring nittio procent av sin disponibla inkomst efter skatt. Sektorerna svarar också för hälften av all negativ belastning. Stefan Edman vill att vi ska konsumera grönare, men också att vi ska minska vår konsumtion av materiella produkter till förmån för resurssnål immateriell konsumtion som kultur, vård och utbildning. Han vill förstärka hem- och konsumentkunskapen i skolan. Och så vill han att marknadsföringslagen ska ses över för att det ska bli lättare att kunna informera om varor som är bra för miljön. Edmans huvudstrategier för en hållbar livsmedelskonsumtion är att stärka marknaden för svenskproducerade hållbara baslivsmedel, att satsa på extensiv, svensk nötköttsproduktion, att öka andelen ekologiska livsmedel och sådana som är rättvisemärkta, att införa gröna körkort för butiksanställda och att ställa om till S.M.A.R.T.-mat (ett koncept för hälsosam, miljöanpassad mat). För att få mer ekologiska livsmedel föreslår Edman också att staten bör ge stöd till mindre producenters certifieringskostnader och att Sverige bör verka för ändrade EU-regler och global harmonisering så att gruppcertifiering och riskbaserad kontroll blir möjlig. Slutbetänkandet är ute på remiss till 31 oktober. 2 - OKTOBER 2005

3 Matministern satsar på ekologiskt Alla butiker, även lågprisbutikerna, borde kunna erbjuda konsumenterna rättvisa och ekologiska alternativ. Det skrev jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist i somras i sitt matmanifest. En av manifestets nio punkter har rubriken Ökad tillgänglighet till mat som har producerats rättvist och ekologiskt. Ministern vill bland annat sätta ett mål som innebär att en väsentlig del av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk. Förslaget är i linje med Stefan Edmans utredning om hållbar konsumtion som du kan läsa om på Fler certifieringstjänster För att möta kundernas behov har KRAV beslutat att vidga verksamheten så att det blir möjligt att erbjuda även andra certifieringstjänster. Allt fler kunder har olika typer av certifiering av sin produktion och intresset för att kunna använda samma certifierare ökar. Därför arbetar KRAV just nu med att ta reda på mer om vilka ytterligare certifieringar kunderna vill ha och vad som krävs för att möta upp mot detta. För att underlätta utvecklingen har KRAV beslutat att överföra den sidan 2 i detta nummer av KRAV Aktuellt. Och när du läser detta kanske regeringen redan beslut i matministerns anda. Ministern menar att en trygg grund för avsättningen av en ökad ekologisk produktion kan skapas genom att satsa på offentlig upphandling. Det kan lösa flaskhalsar på marknaden som är kopplade till bristande volymer. Detta kan i sin tur på sikt bidra till ett breddat produktutbud och förbättrad tillgänglighet av ekologiska livsmedel för alla konsumenter, skriver ministern. gren av verksamheten som är inriktad på certifiering till ett helägt dotterbolag. Planläggningen av detta har just påbörjats och en ny chef för hela certifieringsverksamheten och tillika VD för dotterbolaget håller på att rekryteras. Samtidigt pågår också en översyn av KRAVs andra gren av verksamheten att främja ekologiskt genom regelutveckling, internationellt arbete, information och lobbying med mera. Fler certifierare enligt KRAVs regelverk KRAV vill möjliggöra en kraftfull expansion av ekologiskt på marknaden och är en central aktör i det sammanhanget. KRAV-märket är känt av 94 procent av befolkningen och KRAVs växande certifieringsverksamhet är en av världens ledande i sitt slag. Samtidigt står företagen i en situation där de ofta behöver flera olika certifieringar för sin produktion. Är det då självklart att just KRAV måste certifiera produktionen för att KRAV-märket ska få användas? Kanske även andra aktörer skulle kunna utföra själva certifieringen? Kunden skulle då kunna välja vilken certifierare som är mest kostnadseffektiv eller på annat sätt passar bäst för den kombination av olika certifieringar som just han eller hon behöver. KRAV utreder för närvarande vilka för- och nackdelar som skulle uppstå om man lät fler aktörer certifiera enligt KRAVs regelverk. För mer information kontakta Kathinka Löfberg, regelansvarig på KRAV eller ). Notiser Mer KRAV-märkt griskött Nu finns det mer KRAV-godkänt griskött att köpa igen, säger Camilla Sandenskog, marknadsansvarig för kött på Swedish Meats. Efter en svacka närmar sig den KRAV-godkända slakten åter en procent av Swedish Meats totala grisslakt. Vi är nu uppe i 400 KRAVgodkända slaktsvin per vecka, säger Camilla Sandenskog. Kungligt stipendium Kungens miljöstipendium delades i våras ut till Bo Thunberg för hans insatser som kunskapsförmedlare om miljö till småföretagare. Bo Thunberg är också KRAVs ordförande. Djurskyddspris Bosarpskycklingen har visat att det går att förena lönsamhet med god djuromsorg. Så står det i motiveringen till varför Birgitta och Claes Alwén får vara med och dela på djurskyddsstipendiet som organisationen Djurskyddet i Sverige delar ut. Djurskyddet i Sverige är en ideell organisation med cirka medlemmar. Samordnat marknadsarbete Det är många runt om i landet, i den offentliga såväl som privata sektorn, som arbetar för att öka den ekologiska marknaden. Nu har verksamheten intensifierats i och med att staten beviljat 11,63 miljoner kronor till marknadsfrämjande projekt som pågår under hösten. Det finns ett behov av samordning av såväl statligt stödda projekt som andra och på initiativ av Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne träffades ett fyrtiotal aktörer i början av september för att bilda ett nationellt nätverk. Mötet enades om att det behövs mer marknadsföring och produktutveckling, att den offentliga sektorn är viktig och att det gäller att inspirera livsmedelsföretagens ledningar till att vilja satsa på ekologiskt. Av de statliga medlen har KRAV fått kronor främst för konsumentinformation och för att utveckla möjligheterna att kunna serva med statistik. OKTOBER

4 Prislista Prislistan för 2006 kommer att publiceras på KRAVs webbplats 15 oktober. För lantbrukare Det blir mer rabatter men också ett höjt fast pris för lantbrukare under Redan 2004 påbörjade KRAV en anpassning av prissättningen utifrån principen att den fasta delen av priset på sikt ska täcka de direkta kostnaderna för kontroll och certifiering samt den administration som hör dit. Vi gör detta för att klara en framtida konkurrens med fler företag som certifierar ekologisk produktion, säger Eva-Lena Rådberg, avdelningschef för lantbruk. I en sådan situation kan vi inte vara helt beroende av att ha stora kunder som subventionerar priset för de mindre. Höjningen av det fasta priset blir mest kännbar för lantbrukare med en mindre omfattande produktion. Samtidigt är det en grupp som KRAV gärna vill ha kvar som kunder. I och med att det nu kommer att finnas möjlighet att söka stöd för certifieringskostnaden hoppas KRAV kunna behålla alla nuvarande kunder och även få fler. Vi kommer att fortsätta att ge rabatt till de kunder som använder e-kontoret. Nytt för i år är att vi även kommer att ge rabatt till de kunder som är tidiga med att skicka in sina produktionsuppgifter på pappersblanketter, säger Eva-Lena Rådberg. För livsmedelskunder Det blir en fortsatt sänkning av det rörliga priset för KRAVs livsmedelskunder under 2006 och det fasta priset höjs inte. Vi arbetar nu fram justeringar i rabattrappan för att få en tydlig sänkning av det rörliga priset, säger Ewa Bellbrant, avdelningschef för livsmedel. Rabattsatserna för ansökan av produktgodkännande samt redovisning av försäljningsvärden på e-kontoret fortsätter även Det som vi tittar närmare på är en förändring av prisstrukturen för ansökan av produktgodkännande. 1,6 miljoner kg* kemiska bekämpningsmedel sprids årligen på de svenska åkrarna Kemiska bekämpningsmedel Din insats betyder ka Ibland kan vi behöva bli påminda om vad allas vårt arbete med de KRAVmärkta produkterna betyder för miljö och människor. Här låter vi de senaste rönen om bekämpningsmedlen få belysa det. 1,6 miljoner kg* kemiska bekämpningsmedel sprids årligen på de svenska åkrarna. Att du valt ekologiska produkter befriar åkern från sådana medel. Lagar du helt igenom ekologisk mat till 100 personer för en dag befriar du fyra hundra kvadratmeder åkermark från kemiska bekämpningsmedel**. Och inte nog med det du förhindrar också läckaget av bekämpningsmedlen till luften, vattendragen och till grundvattnet. Vid mätningar som ingår i ett nytt nationellt övervakningsprogram fann forskarna förra året 31 olika bekämpningsmedel i nederbörden vid en plats i Skåne, och i jordbruksbäckar i Götaland fann de 41 stycken. Det handlar om låga halter, i bäckarna högst 5,8 miljondels gram per liter. Men även låga halter kan skada. Den största risken är att vi vet så lite om effekterna, säger Nina Åkerblom till KRAV-aktuellt. Hon är doktorand vid institutionen för miljöanalys vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och har gjort en litteraturstudie om de kemiska bekämpningsmedlens giftighet för vattenlevande organismer. Hon arbetar också med att utvärdera standardmetoder för riskbedömningar som utförs i laboratorium. I den verkliga miljön är det svårt att se effekterna av medlen. De kan vara sådana som man inte räknat med, säger hon och ger några exempel. Olika medel kan samverka och få större effekt än var för sig. Låga halter kan skada efter lång tid, till exempel ge svårigheter för laxfiskar att föröka sig. Och spridning av bekämpningsmedel kan påverka vattensystemen så att algerna får större möjlighet att dominera. Det är inte osannolikt att vissa bekämpningsmedel bidrar till övergödningseffekten, säger hon. Bekämpningsmedel bryts så småningom ned till nya ämnen vars effekter man vet ännu mindre om. I många fall saknas till och med metoder för mätning av halterna. Allas vårt arbete med de KRAVgodkända produkterna kan alltså betyda mer för vattenmiljön än vi idag känner till. Om landmiljön vet vi lite mer. I en ny analys av forskningsresultat har forskare vid SLU konstaterat att det fanns 30 procent fler arter 4 - OKTOBER 2005

5 Notiser och 50 procent fler individer av vilda djur och växter på ekologiska gårdar jämfört med konventionella. Att de kemiska bekämpningsmedlen är en av orsakerna till detta vet vi också. Så till människorna. I Sverige finns noggranna regler för hur kemiska bekämpningsmedel får användas. Lantbrukarna använder till exempel skyddsmask mot farliga medel. I många delar av världen är det annorlunda. I de centralamerikanska länderna skadas till exempel människor årligen av de kemiska bekämpningsmedlen. Och där har användningen av sådana medel fördubblats de senaste femton åren. Vid en kemikaliekonferens som hölls i somras vid Karolinska institutet i Stockholm berättade läkaren Catharina Wesseling om detta. Catharina Wesseling forskar vid ett institut i Costa Rica. Vanligast är brännskador i huden och ögonskador, men exponeringen ger också neurologiska skador och cancer. Det ökända ogräsmedlet Paraquat, som är mycket akut giftigt har också lett till dödsfall både bland barn och vuxna, sa Catharina Wesseling. Till sist visst är det så att allas vårt arbete med de KRAV-märkta produkterna kan ske därför att de svenska konsumenterna vill ha dem och faktum är att många köper dem för att slippa rester av kemiska bekämpningsmedel i maten. Vid Livsmedelsverkets provtagning av färska och frysta frukter och grönsaker hittades bekämpningsmedelsrester i hälften av proven I 4,4 procent av proven var halterna högre än gränsvärdena. I de allra flesta fall hittar man inga kemiska bekämpningsmedel i ekologiska produkter. Solweig Wall Ellström Foto: Kent Larsson - Megapix nske mer än vi vet * Medelvärde av försäljningen år (aktiv substans) ** För helt igenom vegetarisk mat blir siffran lägre. Roundup extremt dödligt för grodor Forskaren Rick Relyea vid University of Pittsburgh i USA fick närmast en chock. Han ledde en undersökning av hur olika arter i en damm reagerar på tillförsel av bekämpningsmedel. Forskarna använde sig av vattentankar med 25 olika arter och dammliknande förhållanden. När ogräsmedlet Roundup tillfördes väntade de sig att mängden alger kanske skulle minska och därmed mängden mat för grodorna. Det blev värre än så. Nästa dag tittade vi i tanken och där fanns döda grodyngel över hela botten, säger Rick Relyea till universitetets nyhetstidning Pitt Chronicle. Den mest chockerande insikten är att Roundup som är utvecklat för att döda växter var extremt dödligt för groddjur, fortsätter Relyea. I Roundup finns giftet glyfosat som dödar växterna. Men grodorna dog inte av glyfosatet utan av en annan substans som också finns i Roundup och som har till uppgift att påverka växternas yta så att glyfosatet kan tränga in. (Källa: universitetstidningen Pitt Chronicle, 11 april 2005) Riktiga män dricker vatten från kranen! Danska Naturskyddsföreningen och Økologisk Landsforening har startat en kampanj för renare grundvatten. Vill du bidra till att säkra rent dricksvatten i kranarna ska du köpa ekologiska livsmedel, lyder budskapet på kampanjens webbsida (www.vandfrahanen.dk). Där får vi också reda på att en liter ekologisk mjölk skonar 200 liter grundvatten från bekämpningsmedel. Kampanjen vänder sig till män eftersom man menar att kvinnor redan är mer intresserade av ekologiskt än män. Bekämpningsmedel i lök Nyligen blev det tillåtet att behandla lök med ett antigroningsmedel som man vet kan finnas kvar i löken när den ska ätas. OKTOBER

6 Regler Information om regelutveckling Kontakta Kathinka Löfberg som är regelansvarig på KRAV. eller Remiss om Märkning och marknadsföring Har du synpunkter på märkning och marknadsföring? Vi remissar just nu avsnitt i 2.13 och 2.14 i KRAVs regler. För att öka användbarheten har alla regler om märkning och marknadsföring samlats till ett kapitel. Det gäller såväl de regler som finns i 2.13 och 2.14 som de som är spridda i andra avsnitt. Det har också blivit tydligare vem som får marknadsföra KRAV-märkta produkter och flera alternativa förslag till skärpt ursprungsmärkning läggs fram. Du hittar remissen och bakgrundsinformation på under avsnittet regler. Nya revisioner med fokus på djur och växtnäring Att få en bättre anknytning till KRAVs målsättning med ekologisk produktion så som den definieras i KRAVs stadgar. Det är huvudtanken med de revisioner av växtodlingsoch djurhållningsreglerna som nu genomförs. Fokus för den grupp som arbetar med växtodlingsreglerna är framför allt växtnäringsfrågor medan regelarbetsgruppen för djurhållning bland annat arbetar med reglerna för grisproduktionen och med att dela in kapitlet i djurslag. I uppgifterna ingår också att ange vilka regelverk som styr KRAVs regler. Reglerna som kommer att skickas ut på remiss under januari till mars 2006 träder ikraft tidigast första januari regler Ny regelbok för 2006 Tillsammans med det här numret av KRAV Aktuellt har du fått en nytryckt regelbok. Det är den utgåva som börjar gälla första januari Vår målsättning är att nya utgåvor ska publiceras minst tre månader innan de träder ikraft, det är därför du får den redan nu. Nya regelutgåvor träder ikraft två gånger per år, första juli och första januari. Januariutgåvan publiceras både i tryckt form och på webben medan juliutgåvan endast publiceras på webben. Bara en justering har skett i jämförelse med den nu gällande utgåvan (juli 2005) som du hittar på webben. Justeringen innebär att den som har ett kvalitetsledningssystem eller motsvarande ska implementera den för hela sin verksamhet, se regel KRAV vill genom regeländringen underlätta för anslutna att visa att man följer KRAVs regler. Genom att bedömningen blir enklare kan kontrollen effektiviseras. Kravet innebär inte att samtliga anslutna måste ha ett kvalitetsledningssystem för sin verksamhet. Har du frågor kring KRAVs regelproduktion kontakta gärna Kathinka Löfberg, regelansvarig på KRAV. annons Läs KRAVMÄRKT, KRAVs nyhetsbrev för konsumenter om ekologisk mat och miljö. Beställ ett gratis provexemplar! POSTA UTAN PORTO, FAXA TILL NUMMER ELLER BESTÄLL VIA INTERNET: Hjälp KRAV att påverka framtidens ekologiska produktion Vi vill åter påminna om att du har möjlighet att hjälpa KRAV att påverka EG-förordningen för ekologisk produktion*. En revision av förordningen startar 2006 och under 2005 ska omfattningen bestämmas. Som vi tidigare nämnt finns det möjlighet att påverka utvecklingen eftersom kommissionen bett om synpunkter bland annat från IFOAMs EU-grupp där KRAV sitter med. I förra KRAV Aktuellt berättade vi att vi kommer att verka för behovsanpassad kontroll och en översyn av samtliga undantag. KRAV önskar också en tydligare indelning av regelverket, möjlighet till regionala variationer samt anknytning till relevanta grundläggande principer. Har du synpunkter på förordningen eller förslag på skrivningar? Då är du välkommen att kontakta Kathinka Löfberg, regelansvarig på KRAV. * (EEG) nr 2092/91 KRAV-aktuellt okt 05 SVERIGE Uppsala 6 - OKTOBER 2005

7 lantbruk Notiser Eltråd och taggtråd Under vissa förutsättningar får nu eltråd och taggtråd kombineras på samma stängselstolpe. 15 juli ändrades reglerna då Djurskyddsmyndighetens nya stängselföreskrift trädde i kraft. Kravet är dock att eltråden placeras på en distanshållare som skapar ett horisontellt avstånd mellan eltråd och taggtråd på minst 15 centimeter. Eltråden ska sitta på den sida djuren hålls och taggtråden ska jordas ordentligt på flera ställen längs stängslet för att undvika att den kan bli strömförande. Enligt KRAVs regler ska taggtråd undvikas. Statligt stöd för certifiering Du som är lantbrukare kan få statligt stöd för din KRAV-certifiering. Det meddelade regeringen i somras. Stödet som gäller för 2005 och 2006 kommer att betalas ut dels som ett fast belopp per deltagande gård och dels per hektar certifierad areal av spannmål och vall. Jordbruksverket hanterar stödet. EU förlänger undantag för foder EUs gällande regel säger att allt foder ska vara ekologiskt i ekologisk produktion, men kommissionen fattade i somras ett beslut om förlängt undantag. Beslutet innebär att högsta andelen konventionellt foder för växtätare är fem procent fram till och med år För övriga djur är det tillåtet med femton procent konventionellt foder fram till och med år 2007 och därefter tio procent till och med 2009 och slutligen fem procent till och med år Bristande tillgång på vissa ekologiska foderråvaror är ett viktigt skäl till undantaget. Certifikat på e-kontoret Du som är lantbrukare och registrerad på e-kontoret kan hämta dina certifikat därifrån. Klicka på Mina dokument i den gröna listen högt upp så sidan så kommer du till dem. bra att veta Fina OH-bilder om KRAV Behöver du OH-bilder som presenterar KRAV och ekologisk produktion? Nu finns de på e-kontoret. Du som är kund hos KRAV får använda dem exempelvis i mötessammanhang. Av upphovsrättsliga skäl får däremot inte fotografierna som ingår användas i dina egna annonser. Gör så här: Gå in på e-kontoret och klicka på Ladda hem i den gröna listen högt upp på sidan. Presentationerna i Power Point hittar du sedan under symbolen Ladda ner. Spara dem i din egen dator. När du sedan öppnar dem igen kan du även se texterna som hör till bilderna. Lagring Från och med första juli 2005 måste alla företag som förvarar ekologiska produkter anmäla detta till ett kontrollorgan. Orsaken är förändringar i Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter*. Det nya kravet gäller även för lagring av hela obrutna förpackningar av ekologiska produkter. Undantagna från kravet på kontroll är de företag som säljer direkt till konsument eller till slutanvändare om produkterna förvaras i direkt anslutning till försäljningsstället. Undantaget gäller dock inte om företaget lagrar ekologiska och konventionella produkter parallellt i lösvikt. Om företaget framställer, bereder eller importerar ekologiska produkter ska det stå under sedvanlig kontroll enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91. Ni som idag är kunder hos KRAV berörs inte av ändringarna i föreskrifterna om alla era lagringsplatser för ekologiska produkter står under kontroll. Läs mer på KRAVs webbplats (www.krav.se). Där finns också anmälningsblanketter. * SLVFS 1998:4, LIVSFS 2005:12(H 336) och SJVS 2005:31 Tydligare om avtal vid marknadsföring Ett trepartsavtal krävs om någon som inte är ansluten till KRAV ska marknadsföra KRAV-godkända produkter under sitt eget varumärke. I årets juliutgåva av KRAVs regler har skrivningarna i blivit tydligare på den här punkten. Trepartsavtalet tecknas mellan producenten, KRAV och marknadsföraren (tredje parten). Producenten måste förstås även ha ett eget avtal med KRAV för sin produktion. Om det gäller marknadsföring av produkter från flera olika producenter måste trepartsavtal upprättas med var och en. Om både marknadsföraren och producenten redan har avtal med KRAV behövs inget trepartsavtal. OKTOBER

8 E K O N O M I S K F Ö R E N I N G Postadress: KRAV Box 1940, Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: Fax: Webb: E-post: Hjälp till småskalig livsmedelsproduktion Genom ett regeringsbeslut i april 2005 upphöjdes Eldrimner i Ås utanför Östersund till ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion. Eldrimner hjälper till att lägga grunden för en lönsam och expanderande småskalig, hantverksmässig livsmedelsproduktion genom att utbilda företagare, stödja dem med rådgivning, påbyggnadskurser och utvecklingsarbeten. Eldrimner hittar du på eller ring Exportera till Kanada KRAVs certifiering är nu erkänd av den statliga myndigheten CAAQ i Quebec i Kanada. Detta innebär att du som kund till KRAV får tillgång till marknaden i Quebec med dina KRAVgodkända produkter. De erkända återförsäljarna finns listade på CAAQs webbplats (www. caaq.org). Där kan du också ta reda på hur du går tillväga. Sök Quebec Product Entry Acceptance Program. Vild fisk, viltkött, skogsprodukter och textil omfattas inte av Quebec Organic Reference Standard. Om du har frågor är du välkommen att kontakta KRAVs livsmedelsavdelning. NOP-certifiering KRAVs samarbetspartner ICS som certifierar enligt den amerikanska ekologiska standarden USDA-NOP gör om sitt återcertifieringsprogram och anser sig inte ha möjlighet att ta emot fler ansökningar om återcertifiering för 2005 och heller inte för Genom diskussioner med ICS och andra certifieringsorgan hoppas KRAV trots detta att även i fortsättningen kunna erbjuda hjälp till certifiering enligt NOP. Bageri- och konditorimässa KRAV deltar i Bageri & konditorimässan i Älvsjö den 29 september till 2 oktober. Mässan är en träffpunkt för bagare, konditorer, kvarnar, butiker med bake-off och alla som direkt eller indirekt berörs av bakning och försäljning av bröd. KRAV marknadsför sina certifieringstjänster och lyfter fram möjligheten att ange KRAV-godkända ingredienser i en konventionell produkt. KRAV delar monter med Eco Trade AB. I andra montrar finns en hel del företag som har KRAV-godkänd produktion. Skansen KRAV var representerad på Ekostigen då Konsumentföreningen i Stockholm hade sin medlemsdag den 18 september. Åhult KRAV deltog även i år i Sommarmötet, en mässa som hölls i Åhult, mellan Sävsjö och Vetlanda, och som anordnades av Hushållningssällskapet i Jönköpings län besökare, såväl konsumenter och lantbrukare kom. Intresset var stort för KRAV som visade ekologiska produkter och bjöd på kex, marmelad, chips och torkad frukt. Montern delades med Ekologiska lantbrukarna och länsstyrelsens ekorådgivare. Prenumerera på Nyhetsbrevet via e-post för dig som vill veta vad som händer i den ekologiska världen. är gratis. Anmäl dig på Kalendarium Öland 1 oktober KRAV träffas i anslutning till Kocktävlingen under Ölands skördefest på Strand Hotell i Borgholm. Tylösand 4-5 oktober KRAV deltar med monter på Serveras kunddagar. Göteborg 12 oktober En inspirationsdag om ekologiska livsmedel kallad En halv dag som är helt grön. Program finns på eller ring Konsument Göteborg ( ) Helsingborg 13 oktober Seminariet Miljökrav i offentlig upphandling. Inbjudan finns på org, eller ring: Sollentuna oktober KRAV deltar med egen monter på Serveras kunddagar. KRAV-märket är känt av 93 procent av befolkningen och står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Märket finns på närmare ekologiska matvaror, kontrollerade och godkända av KRAV. Märket visar att varan är producerad enligt KRAVs regler, utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, GMO eller onaturliga tillsatser.

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Foto: Daniel Wester De KRAV-märkta räkorna har landats KRAV

Läs mer

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal 1. Vad är KRAV? En ekonomisk förening och Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på

Läs mer

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år KRAV fick Konsumentpris

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

KRAV-aktuellt A P R I L - 2 0 0 5

KRAV-aktuellt A P R I L - 2 0 0 5 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V A P R I L - 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år Uppstickaren

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Remissvar på förslag till ny EU- förordning om ekologisk produktion, dnr 4.7.21-1335/14

Remissvar på förslag till ny EU- förordning om ekologisk produktion, dnr 4.7.21-1335/14 2014-05- 08 Jordbruksverket Växt- och miljöavdelningen att. Ingrid Karlsson 551 82 Jönköping Remissvar på förslag till ny EU- förordning om ekologisk produktion, dnr 4.7.21-1335/14 Övergripande kommentar

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Rekordhög kännedom om KRAV-märket KRAV har fått en

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Profilprogram för varumärket nyckelhålet

Profilprogram för varumärket nyckelhålet Profilprogram för varumärket nyckelhålet Utgivet av Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark), Helsedirektoratet och Mattilsynet (Norge) Innehåll Introduktion Sidan 3 Symbolen Nyckelhålets

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Det osynliga goda FRÅN SVERIGES EKOLOGISKA BÖNDER. Riv ut och spara mittuppslaget

Det osynliga goda FRÅN SVERIGES EKOLOGISKA BÖNDER. Riv ut och spara mittuppslaget Det osynliga goda FRÅN SVERIGES EKOLOGISKA BÖNDER Riv ut och spara mittuppslaget Till Sveriges matlagare När tiden och lusten finns är det få saker som är så njutbara som att laga en god måltid. En god

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Vårt ansvar för jordens framtid

Vårt ansvar för jordens framtid Vårt ansvar för jordens framtid ArturGranstedt Mandag23.februarbrukteAftenpostenforsidentilåerklæreatøkologisklandbrukverken er sunnere, mer miljøvennlig eller dyrevennligere enn det konvensjonelle landbruket.

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

KRAV-märkt mer värt!

KRAV-märkt mer värt! Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV OKTOBER 2008 Jord på trynet? Bara hos KRAV-bonden Djurens välfärd i centrum? Ja! hos KRAV-bonden KRAV-märkt mer

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson.

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson. Sammanfattning Rubriken vi valt för vårt projektabete är Vad är. och hur skiljer det sig ifrån konventionellt?syftet med vårt projektarbete är att göra en PP-presentation som skall fungera som utbildningsmateriel

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV APRIL 2008 KRAV-märkningen det bästa valet! Foto: Kajsa Friberg Remiss om klimatregler KRAV driver ett projekt

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet?

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Du: Ekologiskt har inget med frakten att göra. Att vinet är ekologiskt betyder bland annat

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som man kan göra under Miljövänliga Veckan 2013 med tema ekologisk mat. Om du inte har möjlighet att

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

22.3 Rutin för internrevision i kök

22.3 Rutin för internrevision i kök Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad Karin Lundell, 016-710 23 54 22.3 Rutin för i kök Datum för : Kökets besöksadress: Kökets telefonnummer: Kökets KRAV-ansvarig:

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12

Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12 Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12 Förutsättningar/nuläge Svenskt griskött Konsumtionen av griskött ökar i Sverige och världsmarknaden växer Stark preferens

Läs mer

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningen har ombetts av Coop att kommentera de ekolöften som riksdagspartierna har gett Coop som svar på följande fråga; Omställningen

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Kyckling med kvalité

Kyckling med kvalité Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV DECEMBER 2008 stöd för butiker Kyckling med kvalité Den har högre smak och bättre kvalité. Det är mycket stor skillnad,

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv.

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv. Är eko reko? Forskarna är inte överens om vilken odlingsform som är bäst för hälsa och miljö konventionell eller ekologisk odling. Vad vet de egentligen om skillnaderna? Den frågan vill den här boken ge

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för hälsan. Receptet på godare mat

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för hälsan. Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT ÄR hälsan Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT MAT & HÄLSA Ju mer KRAV-märkt mat du äter, desto mindre mängd kemiska bekämpningsmedel får du i dig. Våra regler skyddar din mat mot föroreningar.

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

Inköpspolicy. Kristianstads Nation

Inköpspolicy. Kristianstads Nation Inköpspolicy Kristianstads Nation Miljömål Nationens mål är att minst 10 % av våra råvaror ska vara framtagna på ett sätt som är hållbart för miljön. Med det så söker vi varor som är märkta med t.ex. något

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer