SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Bo Strangnefjord 80, 82-86, 88 Britt Olsson, sekreterare Lars-Erik Larsson 80 Anders Åström 80-81, 89, 99 Christina Brandt 95 Gunilla Abrahamsson 101 Arne Fäldt 101 Pär Edgren 101 Anders Jansson 101 Hans Andersson 100 Utses att justera Per-Inge Pettersson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Bo Bergman. Per-Inge Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 2(23) Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska kontoret Stadsarkitekten Metria f k KSAU 80/2007 Rapport och uppdrag gällande detaljplanearbeten i Hultsfred Stadsarkitekt Anders Åström, tekniske chefen Bo Strangnefjord och kontorschef Lars-Erik Larsson, Metria redogör för arbetet med dels rondellen rv 34/lv 129 samt detaljplaneringen för områdena B1 och B2 vid Hulingen. Arbetsutskottet utsåg 34/2007 en arbetsgrupp för att skyndsamt ta fram vilket intresse det finns för nybyggnation vid Hulingen. I arbetsgruppen ingår kommunstyrelsens ordförande Bo Bergman, andre vice ordförande Per-Inge Pettersson, stadsarkitekten och tekniske chefen. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att starta upp detaljplanering för området fram till Silverslätten, infarter för Swedspan samt industriområdet, (del av Hultsfred 3:17, del av Hultsfred 3:40 och delar av Husbyggaren 6 och 7). Stadsarkitekten får i uppdrag att sammankalla arbetsgruppen snarast.

3 3(23) Miljö- och byggnadsnämnden KSAU 81/2007 Dnr 2006/ Brist på parkeringsplatser vid Margitas Blommor i Virserum Margitas Blommor har genom Helén Axelsson sänt en skrivelse till kommunstyrelsen ( ) begärt besked vad avser parkeringsplatser till företages kunder. Skrivelsen är överlämnad till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. Stadsarkitekten Anders Åström har förrättat syn på plats samt upprättat förslag till parkering för boende, besökande och kunder på fastigheten Alen 2. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 18/ att lämna förhandsbesked om lösning till parkeringsplatser enligt stadsarkitektens förslag. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden 18/07 Arbetsutskottet beslutar godkänna förslaget till lösning.

4 4(23) Tekniska kontoret Lantmäterimyndigheten KSAU 82/2007 Dnr 2007/ Avstyckning från Skinberga 1:1 Högsby kommun m m Tekniske chefen Bo Strangnefjord redogör för underrättelse från Lantmäterimyndigheten Ärendet gäller en avstyckning från Skinberga 1:1, Högsby kommun och Bockaskögle 1:19, Hultsfreds kommun. Ägarna till Skinberga 1:1 har förvärvat hela Skögle 1:3 samt skifte 5 av Bockaskögle 1:19 av Bergs Timber AB. Dessa områden gränsar till ett skifte av Skinberga 1:1 varför man begärt fastighetsreglering för att överföra områdena till denna fastighet. Fastighetsregleringen föranleder ändring av kommungränsen mellan Hultsfred och Högsby kommuner. Arbetsutskottet godkänner fastighetsregleringen enligt underrättelsen från Lantmäterimyndigheten.

5 5(23) Tekniska kontoret KSAU 83/2007 Dnr 2007/ Ledningsrättsåtgärd och fastighetsreglering avseende 130 kv kraftledning Hultsfred-Pauliström Hultsfreds kommun har kallats till lantmäterisammanträde tisdag 27 februari kl Ärendet gäller att E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om ledningsrätt för befintlig starkströmsledning. Avsikten med ansökan är att öka säkerheten genom att bredda skogsgatan. Arbetsutskottet godkänner ledningsrätt för befintlig starkströmsledning.

6 6(23) Tekniska kontoret Länsstyrelsen i Kalmar län KSAU 84/2007 Dnr 2007/ Ansökan om hastighetsbegränsning till 50 km/h på väg 34 i Karlsborg, Hultsfreds kommun Skrivelse har sänts till länsstyrelsen i Kalmar län om förfrågan om hastighetsbegränsning till 50 km/h på riksväg 34 vid Karlsborg. Länsstyrelsen har nu översänt förfrågan om yttrande från kommunen senast 1 mars Arbetsutskottet ställer sig positivt till att 50 km/h ska råda vid det tätbebyggda området utmed riksväg 34.

7 7(23) Tekniska kontoret Kalvkätte Trädgårds- och friluftsområde KSAU 85/2007 Dnr 2006/ Nyttjanderättsavtal för föreningen Kalvkätte Trädgårds- och friluftsområde Tekniske chefen Bo Strangnefjord fick i uppdrag enligt beslut i arbetsutskottet att upprätta ett nyttjanderättsavtal till föreningen för ett område av Hultsfred 3:54. Ett nyttjanderättsavtal har nu upprättats och överlämnas till arbetsutskottet för godkännande. Markområdet ska bl a användas till att plantera växter och snygga upp kring den befintliga dammen efter samråd med tekniska kontoret samt miljö- och byggnadskontoret. Nyttjanderättsavtalet löper på 3 år och avgiften är bestämd till 100 kr per år. Beredning 21/07 Arbetsutskottet godkänner nyttjanderättsavtalet för del av Hultsfred 3:54.

8 8(23) Tekniska kontoret Smalspåret Växjö-Västervik KSAU 86/2007 Dnr 2007/ Uppsägning av kontrakt, Hagadalsgatan 16 Hultsfred Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik har översänt en skrivelse där föreningen vill säga upp hyresavtalet för Hagadalsgatan 16 i Hultsfred från 1 maj Föreningen har beslutat att flytta överliggning för tillresande medlemmar, förråd m m till Virserum. Stationshuset i Virserum har renoverats och den f d stinsbostaden lämpar sig utmärkt för föreningsverksamheten. Arbetsutskottet godkänner uppsägningen.

9 9(23) Tekniska kontoret Vik energirådgivaren f k KSAU 87/2007 Förfrågan om energiplan för Hultsfreds kommun Vik energirådgivare Gunnar Karelid har översänt en förfrågan om Hultsfreds kommun ska upprätta en energiplan. I förfrågan skriver Gunnar Karelid att på det regionala planet är kommuner, län och landsting viktiga aktörer för att möta hotet från klimatförändringar och förverkliga miljömål som satts upp på nationell och regional nivå. En energiplan ska främja hushållningen av energi och verka för en säker och hållbar energitillförsel (lagen om kommunal energiplanering). Planen gör det möjligt att arbeta på ett strukturerat, övergripande och målinriktat sätt med energi- och klimatfrågor i kommunen som helhet. Av en undersökning som genomförts av Energimyndigheten framgår att 27 % av landets kommuner ej har någon energiplan, Hultsfreds kommun är en av dessa. Beräknad tid och kostnad för upprättande av en energiplan är sex månader heltid. Arbetsutskottet ger tekniska kontoret i uppdrag att se över förfrågan och återkomma med ev förslag till upplägg för framtagande av en energiplan för Hultsfreds kommun.

10 10(23) Triabo medborgarförening KSAU 88/2007 Dnr 2007/ Begäran om omprövning av beslut om avslag på ansökan om kompletteringsbelysning, Triabo medborgarförening Triabo medborgarförening har tidigare ansökt om bidrag till kompletteringsbelysning till Triabo medborgarhus men fått avslag på ansökan i arbetsutskottet 38/ då det ej funnits stöd för bidrag i principerna för kompletteringsbelysning. Föreningen har nu skickat en förfrågan om omprövning av beslutet. Arbetsutskottet vidhåller det tidigare beslutet om avslag på ansökan om kompletteringsbelysning samt översänder ett exemplar av den policy som antogs av kommunfullmäktige 121/2005 gällande principer för gatubelysning på landsbygden. I den finns bl a en skiss om sammanhängande bebyggelse och permanentbostäder vilket inte uppfylls.

11 11(23) Projektledaren Anders Åström Samtliga partier Tommy Ejnarsson KSAU 89/2007 Informationsgruppen, slutförvaring av kärnavfall Arbetsutskottet beslutade att ge partierna i uppdrag att inkomma med namn på representant till informationsgruppen enligt 33/ Fyra partier har lämnat namn på representanter: Folkpartiet Margareta Hultgren Socialdemokraterna Edgar Hofvergård Moderaterna Sture Persson Miljöpartiet Lennart Michanek På sammanträdet meddelas följande representanter: Kristdemokraterna Nils-Olof Pettersson Centerpartiet Sivert Bergström Vänsterpartiet Tommy Ejnarsson Beredning 33/07 Arbetsutskottet beslutar att ovan nämnda personer utses till representanter för respektive parti som ingår i informationsgruppen. Till ordförande i gruppen utses Tommy Ejnarsson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Projektledaren Anders Åström kontaktar sverigedemokraterna för en representant till informationsgruppen.

12 12(23) Utvecklingschefen Barn- och utbildningsnämnden Kultur och fritid KSAU 90/2007 Dnr 2007/ Motion inlämnad av kristdemokraterna om en musikskola i framkant Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda kd, har lämnat in en motion, daterad , till kommunfullmäktige om musikskolans villkor och framtid. Motionärerna anser att förutsättningar för musikskolans verksamhet inte är den bästa sedan vissa lokalförändringar vidtagits med anledning av förändringar inom gymnasiet. I motionen yrkas att en förutsättningslös utredning görs dels av möjligheterna att tillskapa en musikskola i Valhall, dels att organisatoriskt överföra musikskolan till kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade 3/2007 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Kommunfullmäktige 3/07 Motionen remitteras till utvecklingschef Lars-Erik Rönnlund, barnoch utbildningsnämnden samt kultur och fritid för en förutsättningslös utredning. Kultur- och fritid kan också hämta in synpunkter från externt berörda i utredningen.

13 13(23) Kommunstyrelsen KSAU 91/2007 Dnr 2007/ Motion från miljöpartiet de gröna om filmvisning "En obekväm sanning" Kommunfullmäktigeledamoten Lennart Michanek, mp har lämnat en motion om en filmvisning. Filmen handlar om den stora klimatkrisen och heter En obekväm sanning. Motionären föreslår att filmen, under förutsättning att den är tillgänglig i Hultsfred förutom visningen på Valhall 3 april, ska visas för alla gymnasieelever och om det är möjligt även för högstadiets elever. I motionen föreslås att kommunfullmäktige står för de kostnader filmvisningarna ger upphov till. Kommunfullmäktige beslutade 2/07 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. För en snabb behandling har vik kultursekreterare Daniel Eklundh och barn- och utbildningschefen Anders Jansson lämnat yttrande över motionen. Daniel Eklundh har undersökt möjligheterna till och kostnaderna för filmvisningarna. Anders Jansson skriver i sitt yttrande att under förutsättning att tider för visning kan kombineras med skolans ordinarie verksamhet skulle ett beslut om gratis filmförevisning mottagas tacksamt. Diskussioner med respektive ansvarig rektor är en förutsättning för genomförandet. Beredning Kommunfullmäktige 2/2007 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden samt kultursekreteraren får i uppdrag att visa filmen En obekväm sanning i den omfattning som bedöms kunna genomföras och att detta får belasta budgeten för barn- och utbildningsnämnden. I och med detta föreslås motionen vara besvarad.

14 14(23) Tommy Ejnarsson Per-Inge Pettersson KSAU 92/2007 Information om uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogrammet Torsdag 1 mars 2007 kommer det att bli en uppföljning och utvärdering av tillväxt- och näringslivsprogrammet. Informationen är mottagen och läggs med kännedom till protokollet. Från arbetsutskottet deltar förste vice ordförande Tommy Ejnarsson och andre vice ordförande Per-Inge Pettersson.

15 15(23) Hultsfredsbygdens Pensionärsförening Socialnämnden f k KSAU 93/2007 Uttalande från Hultsfredsbygdens Pensionärsförening om äldreomsorgen i Hultsfreds kommun Kommunstyrelsen och socialnämnden har fått en skrivelse, daterad , från Hultsfredsbygdens Pensionärsförening där ett uttalande angående äldreomsorgen i Hultsfreds kommun överlämnas. I uttalandet framförs att tidigare farhågor nu besannats i och med att det inte finns platser disponibla till särskilt boende. Föreningen framför att det är hög tid att öppna Knektagården för särskilt boende. Om inte lokaler är godkända måste kommunen göra dem godkända eller hitta en lösning på annat sätt snarast. Skrivelsen är mottagen och läggs med kännedom till protokollet.

16 16(23) Kommunstyrelsens ordförande Socialnämnden f k KSAU 94/2007 Anmälan till konferens i Borgholm om aktuellt inom vård och socialtjänst Regionförbundet i Kalmar län bjuder in till aktualitetskonferens inom vård- och socialtjänstområdet. Den vänder sig till politiker och ledande tjänstemän. Konferensen är torsdag 1 mars till fredag 2 mars på Strand Hotell i Borgholm. Från socialförvaltningen och socialnämnden deltar utvecklingsledare Maria Eriksson, samt nämndens ledamöter Gunilla Aronsson och Maria Knutsson. Från arbetsutskottet deltar ordförande Bo Bergman.

17 17(23) Kultur- och fritidschefen KSAU 95/2007 Dnr 2007/ Förslag till revidering av övergripande mål och riktlinjer för kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen har överlämnat ett förslag till revidering av övergripande mål och riktlinjer för kultur- och fritidsförvaltningen år Kultur- och fritidschef Christina Brandt redogör för de ändringar och uppdateringar som skett i riktlinjerna. Under sammanträdet tillförs en del synpunkter och ändringar i förslaget. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att göra de föreslagna ändringarna samt återkomma till sammanträdet 27 februari med det nyreviderade förslaget.

18 18(23) Astrid Lindgrens Hembygd Susanne Svensson Kultur och fritid Turism- och landsbygdsutvecklaren KSAU 96/2007 Dnr 2007/ Framställan från Astrid Lindgrens Hembygd om beslut om fortsatt ungdomspolitiskt arbete via LUPP Astrid Lindgrens Hembygd har översänt skrivelse där man vill att kommunen tar beslut om att delta i LUPP 2009, att avsätta motsvarande 25 % tjänst för arbetet med LUPP och annat ungdomspolitiskt arbete samt att utse en kontaktperson. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitik. Turism- och landsbygdsutvecklare Göran Ehn framför i ett yttrande att insatsen att delta i LUPP ger mycket tillbaka. Deltagandet i LUPP ger en kvalitetssäkring (lägger resurserna på rätt ställe), det ger politikerna och tjänstemän ett underlag där man ser vad ungdomarna tycker. Arbetsutskottet beslutar att förlänga det ungdomspolitiska arbetet via LUPP. Till kontaktperson utses Susanne Svensson, kultur och fritid, som efterträdare till fritidskonsulent Emil Wedenhjelm.

19 19(23) Kommunstyrelsen KSAU 97/2007 Dnr 2007/ Beslutsattestanter 2007 Ekonomikontoret har överlämnat förslag till beslutsattestanter daterat , för fastställande i kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget till beslutsattestanter för år 2007.

20 20(23) Turism- och landsbygdsutvecklaren Informationssekreteraren Inflyttarservice Håkan Hermansson Swedspan KSAU 98/2007 Inflyttningsgrupp i samband med Swedspans satsning I samband med Swedspans satsning utses en inflyttningsgrupp bestående av turism- och landsbygdsutvecklare Göran Ehn (ansvarig), informationssekreterare Thorbjörn Svahn, Camilla Keränen, inflyttarservice och Håkan Hermansson, vd Hultsfreds NäringslivsCentrum AB. Arbetet består i att bl a hjälpa till med de frågor som kommer i samband med rekrytering och inflyttning.

21 21(23) Miljö- och byggnadsnämnden Körners Mekaniska Verkstad AB KSAU 99/2007 Uppdrag om tidigt samråd Arbetsutskottet beslutar ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ha ett tidigt samrådsmöte beträffande Körners mekaniska verkstads ev planer på utbyggnad. Till samrådet ska även kommunstyrelsens arbetsutskott kallas.

22 22(23) Personalchefen Partierna KSAU 100/2007 Översyn av kommunalrådets arvode m m Med anledning av ny mandatperiod är det dags för en ny översyn av arvodet för kommunalrådet och uppräkningsnivån av politikerarvoden. En partiövergripande grupp ska tillsammans med personalchef Hans Andersson (sammankallande) återkomma med förslag till årsarvode samt hur kommande årsvisa uppräkningar ska ske.

23 23(23) KSAU 101/2007 Anmälningsärenden 1. Bidrag hemsändning av dagligvaror NUTEK 2. Cirkulär för budgetförutsättningar för åren , nr 2007:15 3. Skrivelse från fackföreningen Kalmar LS av SACsyndikalisterna 4. Minnesanteckningar förda vid överläggningar om Stångådals- och Tjustbanan 5. Presidiemöte med barn- och utbildningsnämnden

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v 156-158 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer