Sammanträdesdatum: Torsdagen den 18 maj Knistad hotell och konferenscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum: Torsdagen den 18 maj 2006. Knistad hotell och konferenscenter"

Transkript

1 1(4) ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 18 MAJ 2006 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 18 maj 2006 Plats: Knistad hotell och konferenscenter Deltagarförteckning: Se bilaga 1 1 Stämmans öppnande Ordföranden Anders Drakes önskade alla välkomna till SPEF:s 39:e stämma. 2 Val av mötesordförande och sekreterare vid stämman. Till ordförande valdes Anders Drakes, Puts & Plattsättnings AB och till mötessekreterare valdes Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier. 3 Justering av röstlängd Beslutades att deltagarlistan, (se bilaga 1), vid behov justeras för att användas som röstlängd. 4 Val av två justeringsmän Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Mats Pettersson, Murbiten Bröderna Pettersson AB och Lars Sandstedt, PM Fasader AB. 5 Fråga om stämman blivit behörigen kallad Mötet ansågs behörigt utlyst. 6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse Anders Drakes redogjorde för verksamhetsberättelsen (se bilaga 2), balans- och resultaträkningen, (se bilaga 3). Lars Sandström läste upp samt revisorernas berättelse, (se bilaga 4). Samtliga berättelser godkändes. 7 Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen Föreningsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning. 8 Fastställande av budget Anders Drakes redogjorde för styrelsens förslag på budget för år 2006, (se bilaga 5). Budgeten godkändes. Postadress Box 7835, Stockholm Telefon Telefax E-post Besöksadress Norrlandsgatan 15 D Organisationsnr Internet

2 2(4) 9 Fastställande av föreningsavgifter Om föreningsavgifter, för 2006, beslutades följande: Inträdesavgift 2.000,- Fast serviceavgift 8.000,- Rörlig avgift Inget uttag För dotter- sidobolag eller dylikt utgår för resp. bolag en halv serviceavgift om, 4 000,-. Extra serviceavgift för SPEF- medlem som ej är medlem i Sveriges Byggindustrier, 3.000,-. 10 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer Styrelsen erhåller inget arvode för sitt styrelsearbete däremot har i årets budget avsatts medel för styrelsens konferens- och studieresa. Till revisorerna utgår ersättning enligt räkning. 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter (utöver ordförande) och suppleanter för tiden intill nästa ordinarie stämma Stämman beslöt anta styrelsens förslag om en ordförande, fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. 12 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter Sammankallande i valberedningen Christian Rydell, Stockholms Fasad & Konsult AB redogjorde för valberedningens förslag. Valet av styrelseledamöter och suppleanter följde helt förslaget från valkommittén, styrelsen för år 2006 fick därför följande utseende: Till ordförande på ett år valdes: Anders Drakes, Puts & Plattsättnings AB Till ledamöter för en period av två år valdes: Anders Brännström, JM Fasad AB Roland Larsson, Morneon Bygg AB Till ledamöter för en period av ett år kvarstår: Niklas Karlsson, Fasadrenoveringar Roland Karlsson i Mälardalen AB Fredrik Dahl, Göteborgs Fasadputs AB Till suppleant för en tid av två år valdes: Mats Karlsson, Karlssons Fasadrenovering AB Till suppleant för en tid av ett år valdes: Urban Eriksson, Kumla Fasad Team AB (nyval) (nyval)

3 3(4) 13 Val av två revisorer jämte suppleanter, varvid en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad Till revisorer för en tid av ett år omvaldes: Leif Hermansson Tore Korp Lennart Samuelsson Ralf Johansson auktoriserad revisor revisor (SPEF) revisorssupplent, auktoriserad revisorssuppleant (SPEF) 14 Val av ledamöter i kommittéer Kommittéerna och dess ledamöter tillsätts av styrelsen och information om dess sammansättning kommer att finnas dels i den matrikel som utkommer efter sommaren och dels på föreningens hemsida 15 Val av ledamöter i valnämnd Som ledamöter i valkommittén utsågs som sammankallande: Christian Rydell, Stockholm Fasad & Konsult AB, Till ledamöter utsågs: Per Hallgren, Puts & Plattsättnings AB, ledamot Lars Sandstedt, PM Fasader AB, suppleant Valberedningens ledamöter väljes på ett år. 16 Ärende, som av föreningsstyrelsen underställts stämman Anders Drakes redogjorde för styrelsens förslag till att utse två nya hedersledamöter. - Gunnar Eriksson presentation överflödig! Gunnar har varit aktiv i föreningen under så gott som hela sin yrkesverksamma tid och fram till för något år sedan var han engagerad och aktiv i tekniska kommittén. Nu när Gunnar dragit sig tillbaka från företaget Kumla Fasad Team AB passar styrelsen på att föreslå honom som hedersmedlem. - Det andra förslaget på hedersledamot var Lars Zetterberg. Lars grundade Puts & Plattsättnings AB 1964 och var 1967 en av de personer som var med och grundade SPEF sålde han företaget till de nuvarande ägarna, Drakes och Hallgren. Zetterberg flyttade därefter ner till Frankrike där han fortfarande bor men han har under åren aldrig släppt kontakten med Sverige och branschen. Styrelsens förslag på att utse Eriksson och Zetterberg till hedersmedlemmar godtogs av en enhällig stämma. 17 Ärende, som av enskilt medlemsföretag senast den 1 april hos föreningsstyrelsen skriftligen anmälts Inget ärende har under året inkommit till föreningsstyrelsen. 18 Stämmans avslutning Ordföranden Anders Drakes tackade medlemmar, kommittéer och styrelse för allt hårt och ideellt arbete som lagts ner under det gångna året. Ett särskilt tack riktade han till de avgående styrelseledamöterna Jan Persson och Tore Korp. Drakes informerade stämman att något särskilt avtackande med blommor eller andra avgångspresenter inte är aktuellt i föreningen. I stället inbjuds de bägge, enligt tidigare årsmötesbeslut, att delta på styrelsens årliga konferens- och studieresa.

4 4(4) Därefter gjordes en kort information om det arbete och de aktiviteter som väntas under 2006/ Jubileumsfest! Den 2 september har föreningen abonnerat hela Strand Hotel Borgholm. Beräknat deltagarantal ca 200 personer. Medlemsföretag samt samarbetspartner har rätt att anmäla fyra personer. Anmälningstiden gick ut den 12 maj. Ytterligare information till de deltagande företagen om festligheterna kommer snart att läggas ut på hemsidan. Bland annat kan vi: - Erbjuda företagen ett färre antal tilläggsbeställningar dvs det finns ett litet utrymme för att anmäla extra deltagare. - Erbjuda företagen att komma ner redan på fredagskvällen då vi abonnerat hotellet hela helgen! - Höstmötet Höstmötet kommer i år att hållas torsdagen den 2 november på Elite Hotell Park Aveny i Göteborg. Föreläsare blir en av Sveriges för tillfället mest inspirerande och engagerande föredragshållare, Lena Nevander Friström. Lena arbetar med ledarskapsutveckling inom näringslivet. - Nästa vinterkonferens v års vinterkonferens kommer att upplevas i värmen dock är varken ort eller tema ännu bestämt. - Sandström informerade medlemmarna om att vår lilla matrikel i plånboksformat kommer att tryckas efter semestern. Företagsuppgifterna kommer att hämtas från hemsidan. Medlemmarna uppmanades därför att snarast uppdatera denna! Härefter avslutades stämman Vid protokollet Lars Sandström Justeras Anders Drakes Mats Pettersson Lars Sandstedt

5 1(2) Deltagarförteckning SPEF:s årsmöte 2006 Bil 1 Företag Byggnadshyttan på Gotland F & C Mureri AB Fasadrenoveringar RK i Mälardalen AB Göteborgs Fasadputs AB JM Fasad AB Karlssons Fasadrenovering AB Kumla Fasad Team AB Morneon Fasad AB Mur o Fasadteknik AB Murbiten AB Murverket AB Olofssons fasadputs & Måleri Bygg AB PM Fasader AB Pigmentet AB Puts & Platssättnings AB Pomab AB Stockholms Fasad & konsult AB Stuckatören AB Thermofasad AB Tremans Fasad AB Valbo Fasad Entreprenad AB Åby Fasad AB Hedersledamöter Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Namn Håkan Lindkvist Peter Falk Niklas Karlsson Mats Morell Fredrik Dahl Ulrik Berg Anders Brännström Dan Karlsson Mats Karlsson Urban Eriksson Gunnar Eriksson Roland Larsson Dag Persson Mats Pettersson Tore Korp Tommy Olofsson Lars Sandstedt Benny Eriksson Henrik Matséus Per Hallgren Anders Drakes Bertil Tunbratt Gunnar Palitz Christian Rydell Jonnie Rangse Lennart Wallén Jörgen Hedlund Patric Hedlund Andreas Bendrik Ingvar Eriksson Gino Carinci Jan Persson Sven Persson Lennart Svensson Antina-Maria Hessel Lars Sandström Postadress Box 7835, Stockholm Telefon Telefax E-post Besöksadress Norrlandsgatan 15 D Organisationsnr Internet

6 1(2) Bil. 2 Sveriges Murnings och Putsentreprenörförening. Verksamhetsberättelse för SPEF:s styrelse verksamhetsåret Under Verksamhetsåret 2005 har styrelse och utskott i korta drag arbetat med: - Vinterkonferens på Teneriffa. Ämne för konferensen var handledarkurs i ställningsbyggnad 2-9 m. En måstekurs för samtliga medlemsföretag förhoppningsvis lades här grunden för att medlemsföretagen på ett så smidigt sätt som möjligt kunnat genomföra utbildningen för all personal innan den 1 juli Stämma i Norrköping. - Styrelsen har träffat och utbytt erfarenheter med Danmarks motsvarighet till SPEF Murarsektionen på Dansk Byggeri. - Höstträff Gävle. - Arbetet med 40-års jubileet har startat. - Arbetet med handboken, Rätt murat Rätt putsat, avslutades och boken skickades till tryck under årets sista flämtande dagar. - Uppdatering av verksamhetsplanen efter nya ISO pågår. - Tekniska kommittén och Inköpskommittén har var och en på sitt håll genomfört sin årliga träff, där samtliga leverantörer bjudits in. Här har avtal, tekniska lösningar och eventuella nyheter diskuterats. - Arbetet med att utveckla hemsidan pågår kontinuerligt. - Beslutades att inför 40-årsjubileet öka annonseringen i svensk fackpress. - Unders stora delar av året har föreningen annonserat i Tidningen Byggindustrin dessutom beslutades att inför jubileumsåret 2006 öka annonseringen i övrig svensk fackpress. - Arbetet med framtagandet av en maskinhandbok pågår. Postadress Box 7835, Stockholm Telefon Telefax E-post Besöksadress Norrlandsgatan 15 D Organisationsnr Internet

7 2(2) - 2 st Mur och Puts Klass I kurser genomfördes i början av året en i Malmö och en i Stockholm. Härefter har utbildningen legat nere i stället har utbildningsmaterialet omarbetats och anpassats till den nya kurslitteraturen, Rätt murat Rätt putsat. Utbildningen kommer att återupptas under Åtta st. protokollförda styrelsemöten har hållits och lagts in på SPEF:s hemsida års styrelseresa gick till Lissabon. Utskott: Inköp Sammankall. Fredrik Dahl Marknad Roland Larsson Teknik Niklas Karlsson Utbildning Jan Persson Valberedning Christian Rydell, Per Hallgren, och Lars Sandstedt. Slutligen: Ett stort tack för det engagemang styrelseledamöter, valberedning och kommittéledamöter lagt ned under året. Anders Drakes Ordförande

8

9

10

11

12

13

14

15 Bil 5 Budget 2006 Budget 2005 Utfall 2005 Intäkter Medlemsavgifter 38x8.000kr+2x4000kr Inträdesavgift 3 x 3.000kr Serviceavgift ej BI-ansluten 3 x 3000kr Verksamhetsstöd Ränteintäkter (SHB basränta -0,6) Ers från BI Rätt Murat & Putsat Utbildning Summa Intäkter Kostnader Konferenskostnader Sverige Konferenskostnader Utland års Jubileum Jubileumsskrift och Tidning Kursverksamhet Sv Styrelsens kostnader Inköpskommittén Marknadskommittén Tekniska kommittén Utbildningskommittén Utbildning av yrkeslärare Yrkes SM Kurskostnad Marknadsföring information Broschyrer matrikel Representation Representation avdragsgill Gåvor och uppvaktningar Kontorsmateriel telefon porto Revisionsarvode Redovisning Kansli Konsultarvoden Hemsida Leverantörsida Bankkostnader Tidningar / skrifter MPI Kvalitet- miljöpr. Arb.miljö Uppgradering utbildning puts o mur Övriga externa avdragsgilla 200 Räntor o skatter Övriga kostnader, SBUF mm Summa kostnader Resultat före bokslutsdisp o skatt

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009

Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 1(3) Åhus 2009-02-01 ÅHUS RODDKLUBB Sekreteraren PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2009-02-01 Tid: 11.00-12.00 Plats: Klubbhuset Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 Närvarande: 29 medlemmar (bilaga 1) 1

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Protokoll. fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm.

Protokoll. fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm. Protokoll fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte torsdagen den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i Stockholm. 1/05 Årsmötet öppnas Ordföranden Anna Maria Magnusson förklarade årsmötet

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona

Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till årsmötet 2014. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Åsa Ohlsson välkomnade

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer