KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2012-10-16 1"

Transkript

1 Plats och tid Strand Hotell Borgholm kl Omfattning Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl. Datum för justering Mona Jeansson (S) Thomas Stjernquist (MP) Birgitta Axelsson Edström (V) Linda Blomdahl Petersson (M) Berit Rudolfsson (C) Christina Ateva (C) Michael Granstedt (S) Marcus Johansson (C) Henrik Nilsson Bokor (S) Inger Sundbom (S) Bo Blad (S) Stig Persson (S) Jimmy Block (S) Britt Dicksson (M) Annette Andreen (M) Mona Magnusson (M) Joachim Håkansson, förbundschef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Carina Cerafiani, ekonomichef Sven-Göthe Lidheim, antagningssekreterare Anders Quist, rektor Mjölnergymnasiet Per Trossmark, In position Kalmar Underskrifter Sekreterare Git Franzén Ekström Ordförande Mona Jeansson Justerande Linda Blomdahl Petersson Datum för anslag Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla

2 Dnr 2012/ Utvecklingsstrategi Mjölnergymnasiet i samverkan med Regionförbundet och Torsås kommun Rektor Anders Quist och Per Trossmark, redovisar ett utkast till utvecklingsstrategi för Mjölnergymnasiet som arbetas fram i samverkan med Torsås kommun och Regionförbundet i Kalmar län. Utkastet omfattar en genomgång av nuläge och utvecklingsbehov inom följande områden: - Förstärkt samarbete med Linnéuniversitetet. - Fortsatt utveckling av gymnasieskolan i en entreprenöriell riktning. - Skapande av gemensamt varumärke Som en del i arbetet med utvecklingsstrategin utreder en arbetsgrupp en ansökan om riksrekrytering för Mjölnergymnasiets estetiska program. Beslut i ärendet fattas av styrelsen den 15 november Dnr 2012/ Delårsrapport januari till augusti med prognos 2012 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober Arbetsutskottets protokoll den 8 oktober Bakgrund Ekonomichef Carina Cerafiani, redoviar utsänd Delårsrapport Januari- augusti med prognos 2012 Resultatet per den 31 augusti 2012 uppgår till plus 3,6 mkr. Dock kalkyleras helårsprognosen till minus 7,5 mkr. Den föregående prognosen beräknar ett underskott för helåret 2012, för flertalet av enheterna inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Det gemensamma kontot för eleversättningar till fristående skolor och andra kommuner väger upp de negativa prognoserna för enheterna.

3 I det samlade resultatet ingår återbetalning från AFA försäkring för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna. Återbetalningen gäller premier för åren 2007 och 2008 och uppgår till ca 8,5 mkr, på helårsbasis, för Kalmarsunds Gymnasieförbund. Styrelsens beslut Styrelsen godkänner och överlämnar Delårsrapport januari- augusti med prognos 2012 till revisorerna för granskning. 81 Dnr 2012/ Sammanträdesplan 2013 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober Arbetsutskottets protokoll den 8 oktober Bakgrund Förbundschef Joachim Håkansson, redovisar utsänt förslag till sammanträdesplan. Föreslagna datum följer tidigare års planering, där hänsyn bl.a. tas till tidpunkterna för återkommande budgetuppföljning, delårsrapport och beslut om årsbudget. Föreslagna veckodagar är måndagar för presidiet och arbetsutskottet. Styrelsens sammanträden ligger som tidigare på torsdagar. Schemat ger högsta möjliga förutsättningar för förbundskontorets beredning och framställning av handlingar som skall sändas till arbetsutskott och styrelse. Det ger även stöd för möjligheterna till utskrift och justering av arbetsutskottets beredningsprotokoll som biläggs styrelsehandlingarna. Överläggning Ordförande Mona Jeansson yrkar att styrelsens möte den 19 december 2013 flyttas till den 17 december Styrelsen bifaller ändringsförslaget. Linda Blomdahl Petersson klargör att Kommunal Skolriksdag äger rum den 6-7 maj 2013, och inte den mars enligt den utsända sammanträdesplanen. Mona Jeansson föreslår att nästa styrelsemöte och utbildning i övergång till digitala handlingar, flyttas från den 14 november 2012 till den 15 november Styrelsen bifaller Mona Jeansson förslag och därmed flyttas nästa styrelsemöte från den 14 november 2012 till den 15 november 2012.

4 Styrelsens beslut Styrelsen fastställer följande sammanträdesdagar 2013: Presidium Arbetsutskott Styrelse 7 januari 14 januari 24 januari 4 februari 11 februari 21 februari 4 mars 11 mars 21 mars 8 april 15 april 25 april 6 maj 13 maj 23 maj 5 augusti 12 augusti 22 augusti 2 september 9 september 19 september 7 oktober 14 oktober 21 oktober 4 november 11 november 21 november 2 december 9 december 17 december Sammanträdestider: Styrelsens presidium - måndagar kl Styrelsens arbetsutskott - måndagar kl Styrelsen - torsdagar kl Partigrupperna sammanträder kl 11.00, i anslutning till styrelsens sammanträden. Styrelsen fastställer följande dagar för utbildningar och konferenser 2013: 6-7 maj Kommunal Skolriksdag 10 april Utbildningsdag, Hållbart ledarskap 13 augusti Förbundets läsårsupptakt ( inbjudan till styrelsen) oktober Styrelsemöte med budgetkonferens

5 Dnr 2012/ Tidplan för antagning till gymnasiet 2013/2014 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober Arbetsutskottets protokoll den 8 oktober Bakgrund Antagningssekreterare Sven-Göthe Lidheim redovisar tidsplan för antagning till gymnasiet 2012/2013. Styrelsen ansvarar för antagningen till förbundets utbildningar samt fastställer tidsplanen med ansökningstider som ingår i arbetsordningen för antagningen. Av tidsplanen framgår att utökad ansökningstid inte omfattar antagningen till utbildningar anpassade för elever med Asbergers syndrom (Samhällsvetenskapsprogrammet och Individuellt alternativ). Det betyder att det inte går att söka till programmet under omvalsperioden. Motivet till detta är att antagningen ska kunna slutföras under våren och eleverna därmed kunna erbjudas en introduktion med goda förberedelser inför läsårsstarten. Arbetsordningen från gymnasieantagningen omfattar även regler för kompletterande urvalsgrunder s.k. färdighetspoäng. Om en utbildning kräver att den sökande har speciella färdigheter inom det estetiska området får huvudmannen besluta att vid urvalet, förutom betygen, hänsyn ska tas till ett färdighetsprov. SFS 2010:1040 En sökande till det estetiska programmet kan få tillgodoräkna sig poäng för särskilda kunskaper eller erfarenheter av betydelse för den sökta utbildningen. Meritvärdet kan höjas med maximalt 10 poäng. Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att fastställa tidsplanen för gymnasieantagningen 2013 enligt redovisat förslag. Styrelsen beslutar att tillämpa färdighetspoäng till estetiska programmets inriktningar bild och formgivning, dans, musik samt teater. Meritvärdet får höjas maximalt 10 poäng. Beslutsexpediering Rektorsgruppen Antagningssekreterare Studie- och yrkesvägledare

6 Dnr 2012/ Ombyggnation av restaurangkök, Jenny Nyströmsskolan Förbundschef Joachim Håkansson redovisar bakgrunden samt en framtagen kalkyl avseende ombyggnation av befintligt restaurangkök och om- och tillbyggnad av nytt metodkök. Ärendet återkommer för beslut vid sammanträdet den 15 november Utredning storhushåll, Jenny Nyströmsskolan Förbundschef Joachim Håkansson redovisar Kalmar kommuns serviceförvaltnings utredning, att använda Jenny Nyströmsskolans storkök som tillfälligt kök för omsorgen. Utredningen visar att Jenny Nyströmsskolan ej är lämplig för detta ändamål och omsorgen utreder andra alternativ. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 85 Dnr 2012/ Avstämning-Digital kompetens Förbundschef Joachim Håkansson ger en lägesrapport från utvecklingsarbetet inom Digital kompetens. Gymnasiesärskolan En individuell kartläggning av elevernas behov har genomförts av förbundets IKT-pedagoger. Vid kartläggningen har koppling gjorts till det pågående

7 projektet Teknikstöd i skolan. Fortbildning Utbildningsinsats genomförs under hösten för ledningspersonal och all pedagogisk personal i förbundet. I januari åker förbundets chefer och arbetsutskott på studieresa till BETTmässan i London. BETT-mässan är en mässa för utbildning och IKT. Kommunal vuxenutbildning En kartläggning av behoven inom kommunal vuxenutbildning genomförs under hösten Linnéuniversitetet Kontakterna med Linnéuniversitetet gällande följeforskning av förbundets utvecklingsprojekt inom Digital kompetens fortskrider. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 86 Dnr 2012/ Övergång till digitala handlingar Utbildningsinsatser genomförs för styrelsen inför övergången till digital utsändning av styrelsehandlingar från den 1 januari Utbildningstillfällena är förlagda i anslutning till styrelsens sammanträden i november och december 2012, enligt följande: Onsdagen den 15 november kl Torsdagen den 13 december kl Utbildare Jonas Nilsson, It-tekniker Jörgen Florheden, IKT-pedagog Per Svensson, IT-samordnare Inför den förestående beställningen av IPAD:s har en inventering genomförts där styrelsens ledamöter och ersättare, fått redovisa tillgång till utrustning.

8 Dnr 2012/ Navigatorskolan, samverkan Kalmarsunds Gymnasieförbund, Samordningsförbundet och Socialförvaltningen i Kalmar kommun Joachim Håkansson, förbundschef, informerar att Socialförvaltningen i Kalmar kommun ansökt och beviljats 1,7 mkr av Samordningsförbundet för ett projekt i samverkan med Kalmarsunds Gymnasieförbund. Projektet omfattar elever på introduktionsprogrammen, där en ny enhet bildas som får namnet Navigatorskolan. Verksamheten vänder sig till ungdomar som av olika anledningar står utanför gymnasieskolan, eller har misslyckats i skolan. Målet är att ungdomarna ska bli självständiga, och få en grund för att komma ut i arbetslivet och bli anställningsbara. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 88 Övriga frågor Rekrytering av chefsrektor på Stagneliusskolan Kalmarsunds gymnasieförbund har fått in offerter från tre olika rekryteringsfirmor. Högström och CO kommer att presentera ett antal sökanden som sedan intervjuas av såväl lokal som central samverkansgrupp. Även presidiet kommer att ha intervjuer. Därefter görs djupintervjuer med de sökandena som gått vidare. Rekryteringen räknas vara slutförd i slutet av januari. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

9 Anmälningsärenden Ärendebeskrivning Anmälningsärenden finns i en pärm som cirkulerar under mötets gång 1. a. Protokoll från Centrala samverkansgruppen b. Protokoll från Centrala samverkansgruppen a. Protokoll från Strategiska arbetsgruppen b. Protokoll från Strategiska arbetsgruppen Förbundschefens månadsbrev september Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott Borgholms kn , begäran om slopat besparingskrav, Kalmarsunds Gymnasieförbund Styrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

10 Följande delegationsbeslut anmäls A. Rektor Axel Weüdelskolan Beslut om anställning: september 2012 B. Rektor Gymnasiesärskolan Beslut om anställning: augusti, september 2012 Beslut om elev ska gå på nationellt, special utformat eller individuellt Program: oktober 2012 Beslut om elev inom individuellt program ska få yrkes- eller verksamhetsträning: oktober 2012 C. Rektor Jenny Nyströmskolan Beslut om anställning: augusti, september 2012 D. Rektor Lars Kaggskolan Beslut om anställning: juni, augusti, september, oktober 2012 E. Rektor Mjölnergymnasiet Beslut om anställning: augusti 2012 F. Rektor Ölands Gymnasium Beslut om anställning: juni, augusti, september 2012 G. Förbundschef Beslut om anställning: september 2012 H. Kostchef Beslut om anställning: augusti, september 2012 I. Administrativ chef Beslut om anställning: september 2012

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2014-03-10 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2014-03-10 1 2014-03-10 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-15.45 Omfattning 9-16 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Christina Ateva (S) Marcus Johansson (C) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar: KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-04-20 Tid kl 13.00-15.40 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 43-56 ande Steve Sjögren (S) ordförande Folke Fagerlund (KD) Birgitta Axelsson

Läs mer