Eoergibehov vid idrottsaktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eoergibehov vid idrottsaktiviteter"

Transkript

1 Eoergibehov vid idrottsaktiviteter Leif Hambraeus & Anders Sjödin Inst för näringslära, Uppsala universitet Energiomsättningen innefattar i princip en överföring av den kemiskt bundna energin till andra energiformer (mekanisk, termisk och elektrisk). Redan vid själva kostintaget förloras vissa energimängder, dels genom att absorptionen ej är fullständig så att en del förloras i avföringen, dels genom bildning av en del "slaggprodukter" som utsöndras i urinen och som har ett kemiskt bundet energivärde. För knoppens energiomsättning kvarstår då vad som brukar betecknas som metaboliserbar en- «#- (E^-E«k-E^M«g).Tarman med alla huvudkomponenter som är engagerade i kroppens energiomsättning mw utgångspunkt från att energin är oförstörbar, dvs Energi in = Energi ut, kan man ställa upp följande energi-ekvation: Eke* + ^ainadl %dn "*" *T**o* "*" ^Ovdgt "*" *\*t vamw gn*d2 ' " ^ropp**4mpdlg På intagssidan återfinns den kemiska energi som dels tillföres via kostmi(e^^ och dels nhns bunden i kroppens energiförråd (8*^%,,), dvs glykogen (i muskel och lever), fett (i fettvävnad, bl a underhudsfett), men också protein (i muskulatur). På "förlustsidan" återfinns dels komponenter som förloras via urin, avföring och svett och som kan sägas utgöra rena förluster (E^ + E^Mn, + E,»*,)/ samt dels komponenter som representerar omvandling av den kemiskt bundna energmtihmekariisko(&tetmisk energi (E.*+E*J. I energi-ekvationen ingår också kroppens energiförråd som resultat av energibalansens utfall (Egnkc) BB * förändring i kroppstemperaturen ( F^^_,). Om energiintaget överskrider energiförbrukningen lagras överskottet som energireserv och kroppens energiförråd ökar, vilket kan leda öll fetma. Den ökning av kroppstemperaturen som uppstår i samband med hårt fysiskt arbete utgör dock en relativt liten komponent (höjning av kroppstemperaturen från 37 till 38 grader hos en 75 kg man motsvarar 315kJ (75 kcal). Vid energibrist mobiliseras energi från kroppens vävnader, vilket leder till nedbrytning av såväl muskelprotein som fettväv eftersom kroppens energiförråd i formav kolhydrater är kvantitativt relativt betydelselösl (Se 6%W I). Energibehov Tabell 1 Energikälla Kroppens energiförråd Mängd Kreadnfoafat Kolhydrat.. j^#6 Protein Energivärde (MP Det dagliga energibehovet kan delas upp i främst två huvudkomponenter: behov för viloomsättningen och för den fysiska aktiviteten (&V#i). Räcker dll vuo omsättn 0,02 8,5 0,254L5 «20-25 akdvitet 3A " Daglig energiomsättning innefattar mrutombasalomsättningen, dvs den vänneproduktion som uppstår för kroppens vitala funktioner, kroppstemperatur, hjärt- och lungfunktion, även energibehov för ett normalt dagligt liv (sedentary life) samtenergikostnad i samband nxed födointag, kostinducerad termogenes. Den senare varierar såväl med kostens sammansättning som kostintagets storlek och kan antas ha ökad betydelse hos aktiva idrottare med högt energiintag. Därtill kommer att man diskuterar om motion i sig påverkar den kostinducerade termogenesen. Omsättningen är cirka 1,4 högre än basal- Oeveiglykogen) 50% kan utnyttjas Utgdr/nb: sibwfionen /zos en 70 Ag ma» maf g» broppg/effandef pd 15%. Fyszst gtfwef, mtärm/br gn Mfrotfwe *)r *#ff, mofs%*%n%mdg en gyrg/örbn^- M%Mg pd 2 (/wiii gfkr kkshzmg pj 350 watt

2 omsätmingen (131^1^^ vilkenmätes på morgonen när individen just vaknat, l^asaloxnsättningenärrelaterad till kroppexxs aktiva cellnxassaeftersom fettvävnaden ur ener giomsättxxingssynpxxrxkt utgör en ^passiv vävnad^och är beroende av kroppsstorlek och kroppssamxn^arxsättning och därxned också av ålder och kön. Därtill kommer att detidag finns vissa studier som talar för att fysiskt aktiva människor harennågotförhöjd basalomsättxxing och att det firxns en efter släpningseffektmedhöjdbasalom sättning efter hård fysisk aktivitet (x^roederetal^l^^jödinetal, 1^3c).Dettahargivetvxsbetydelse vid värdering av energibehov hos aktiva idrottare. Om l^^u^ är änd rat hos aktiva idrottare kan knappast samma faktorer användas för att uttrycka energiomsättningen sommultiplaravl^lvll^(senedan^ hosnormalamdividerochelitidrot MJ/dag Man. 25 år idrottare Frön bosalomsöttning till totalt energibehov Den stora variabeln i energiomsättningen orsakas av den fysiska aktiviteten. I den senaste utgåvan av de internationella protein- och energirekommendationema (FAO/ WHO/UNU, 1985) har man infört den s k BMR-faktom, där det dagliga energibehovet uttrycks som multipel av basalomsättningen (BMR= basal metabolic råte) med utgångspunkt från klassificering av den dagliga fysiska aktiviteten, t ex lätt, måttligt eller tungt arbete (Se #2) BMR-faklor Vid beräkningar av energiomsättningen hos olika befolkningsgrupper har man använt en s k PALfaktor (=physical activity level) som baseras på studier av olika befolkningsgruppers sodokulturella situation. I andra sammanhang har man på motsvarande sätt infört Man, 25 år inaktiv BMR t%d Dietär termogenes liij Nomxal fys aktivitet bia Fysisk träning f#%.r I. Enff^wmsgHwMggMs ofihz Ai^WkoiTzpoMgnfgr (BMR, (figfifr (grmoggngs dagfzg^sist atfrditet oc&yyszst Wnrng) /zos; a) gn 25-Jryr zrnmu^ fifrotfarg (75 J^g boppspzw 71W 3 (ziwmats mfgrnsru rrwng (MET=I4) xxfi dagfzg gmgrywxy%g**tmmg mofsoanwe 23,4 M/ (5500Jk»I) We» nonw, %<^4Wmr4«M4ie2Wr4g mgdgmgrgiomsgfrmmg motstwnzmiig 11,7 M/ (2800 kal) MKl-värdeu(metabolic energy turnover). Dessa baseras på subjektiv eller objektiv aktivitetsregistrering och data från bestämning av energiomsättning vid olika typaktiviteter. Såväl PAL som MET uttrycks som multiplar av basalomsättningen (= energiomsättningen vid specificerad aktivitet / basal-omsättningen),texmet=6 vid cykling 20 km/tim, MET = 8 vid joggning 8 km/öm. Högsta MET-värden anges för maximal intensitet vid längdskidåkning i uppförsbacke (16,5) och löpning med hastigheten 17 km/tim (18). I tabell II redovisas uwmg 6^ en sammanställning av MET-värden for ett antal idrottsaktiviteter som nyligen publicerats (Ainswormochinedaibetare, 1993). Bestämning av energiomsättningen IDet finns ingen ideal metod att bestämma energiomsättningen. Principiellt anges att man i första hand skall basera studierna på mätning av energifuibruiming och endast undantagsvis på bestämning av energiintaget (FAO/WHO/UNU, 1985). Flertalet studier av energiomsättningen i det dagliga livet såväl som vid olika fysiska aktiviteter och idrottsutövningar, baseras därför på indirekta metoder att bestämma oxidationens omfattning, t ex bestämning av syreförbrukning alt koldioxidproduktion. Även dessa metoder kräver utrustning som begränsar möjligheterna att studera energiomsättningen utanför laboratoriemiljö. Under senare tid nar användning avskdubbelmärkt vatten gett ökade möjligheter att studera energiomsättningen i det dagliga livet. Denna metod förutsätter dock avancerad analysutrustning och kostnaderna för isotoperna är betydande vilket begränsar dess användning. Åven i detta fall bygger bestämningen på vissa antaganden. Kroppens energibehov är prioriterat Ur näringssynpunkt prioriterar

3 kroppenatttäckasittenergibehov. Det betyder att om deenergigivan denärmgsäxnnenaikosten(kolhy dral fett ochprotein^ menäven alkohol)mteräckertillföratttäcka energibehovetkonunerkroppens förrådavenergiiformavkolhydrat(glykogenileverochmxxskler) protemimuskulaturen (sombryts ner genom glukoneogenes) samt fettatttasianspråk.lprincipärdet xuxdernormalaförhållandenointressantfrånvilken källa energin hämtas^ men eftersom skelettmus kulatxxrensproteinutgören väsentlig potentiell energikällan motsva rande 20-25^ av dettotalaenergiförrådetikroppenhos normalper sonen(^gt^g^^)ochhos idrottare kanskemer,kommerenenergibrist attocksåpåverkaproteinomsättningenochdärmedskelettmuskel ns metabolism. ^törningiproteinomsättningen som påverkar vissa specifikaammosyrorharocksådis kuterats som bidragande orsak till sk^överträningsproblem^fnergi och proteinomsättningenmåste därfördiskuterasgemensamll^lya dataantyderattsåväldetkvahtativaochkvantitativaenergiinnehål letikostenäravbetydelseföropti malenergibalans.detökadeproteinbehovsomrapporteratshosidrottare kan delvis vara en följd av att de varitien negativ energibalans alternativt enföljdav englykogenbristiden arbetande muskeln vilketorsakatennedbrytningavmus kelprotein som energikälla. Detta skulle eventuellt förklara rekommendationer om att det dagliga proteinintagetmåsteökastill^l^ 2 gbkg kroppsvikt jämfört med normalbehovet (O^gBkg kroppsvikt) som kompexxsationför att bi behålla kvävebalans, studier av proteinbalansen i samband med energirestriktionhoskroppsbyggaresomutförtsvidvår institution ger saxrxma indikationer (Forslurxd ochmedarbetare^l^3). För idrottaren är det inte bara av intresse attxmdvikaennegativ en ergibalans utan också att finna en kost som ger möjhghet att bygga upp maximala och lätt tillgängliga energireserver i muskulaturen, i formavmxxskelglykogen,intebara föreentävlingutanocksåisamband med tränings samt att snabbt kxuxna återställa energireserverna efter enidrottsprestation. ^ven detta medför specifika kvalitativa kravpåenergitillförselnikosten, vilketpraktisktillxxstreratsaverfarenhetemafrånkolhydratuppladd ning.energiförrådetimuskulatu renhar störst betydelseisamband medkonditiorxs ochuthållighetsidrotter.fnenergibristlederomedelbarttillennegativprotexnbalans vilketisintxxrnegativt påverkar muskelkraft och muskelfunktion nxen även kroppens immun försvar. Detsenareskullekxxnna förklara rapporter om ökad infek Hårt arbete MAHIigt orbrnt* Löd arb#ta Sllllosldond* Inaktiv överlevnad BMR-faklor *.,. Figur 2. EMtag&gfzoo %%d ofzhz gtffpzfefgr wttryckt z BMR^zktorgr (gnl FAO/WHO/uTVU, 1985 Energiintag (MJ/d) K3 K4 M1 M2 Energiomsättning (MJ/d) Energiomsättning O Energiintag Figi/r 3. EMgygzmfag och gngrgzbmsaftwmg Aos 4 kdinnfiga (KI-K4) och 4 nwznwgxz (M1-M4) g/iwj&xkirig % ggnomsnzff pgr (jag wmfgr gn 7-daggrs WwMgspgntTd. Sydkfin gf al, opwtfzcgxwg dafa,.78

4 tionskänslighethosvissaidrottare. studier av l^roxxns och medarbetare (1^8^) antyder också att presta tionenpåverkaspositivtomindivi denärienergibalans.detärdock fortfarandeoklartomdetärenergibalansenisig eller att kolhydrater utgör den väsenthga energikällan som har störst betydelse. ^ronorgi^örsör^ningenott problem ^öri^rottore^ Energiförsörjningen i saxnband xued idrottsutövning är inte enbart enfråga om olika idrottsgrenars specifikaenergiproblemisamband medidrottsprestationenisig^tex skxllnadikravpåenergitillförsel mellan styrkeidrottare och kondi tionsidrottare.^linstlikaviktigsom energiförsörjrxingenisanxbandmed en akut prestation är att upprätthålla en adekvat energibalans för optimalträningseffekt.^vårigheter attkombmeraettakhvtträningsprogrammedordinariearbeteeller studier gör att måltidsordningen oftablirstörd.^ituationenblirspe cielltsvårhosdesomharhögträningsmassa^därenergfomsättning enkanöverstiga^21^1(10^0okcal) per dag under vissa perioder, då mängden mat som måste konsumeras blir betydande (^2 1^11 motsvaras av 12 kg potatis). Detta på Energiintag (MJ/d) + ; ' verkar i stor utsträckning de praktiska möjligheterna att täcka energibehovet med en adekvat kost Det är också oklart om det är nödvändigt att vara i fullständig energibalans varje dag eller om variationer över ett antal dagar kan accepteras (Saaris och medarbetare, 1989). I en studie av energiomsättningen hos elitskidåkare fann Sjödin och medarbetare (1993) en god överensstämmelse mellan resultat från kostregistrering under 7 dagar och energiomsättning mätt med dubbelvattenmetodiken (Sg/ig. 3). Däremot förelåg ingen signifikant överensstämmelse inom varje enskild 24- timmarsperiod (5g/ig. 3 och 4) även vid energiomsättning över 32 MJ (8000 kcal). Ökat energibehov hos idrottare Energibehovet hos idrottare är givetvis ökat som följd av den ökade fysiska aktiviteten orsakad av träningsmassan och tävlingsprogram vilka leder till de största dagliga vanationerna. Ur idrottsfysiologisk synpunkt är det inte bara av intresseattstwiemhin'olikaidj%)tx3- grenar harkarakteriserats med avseende på energibehov (se tabell 2). Att med utgångspunkt från sådana tabeller bedöma energiförbruk- A «+* * * % ' ' ". '-*" Träningstid (min/d) Figur 4. Rg&zfiofigM mgf&m gmgrgäntag och WnrngsW pgr dag hos 4 Juwinlzga och 4 mwiga gf4fsw<%jb;rg. S/ödin gt al, opi^fzcgfwg dgf» ^ ^ ningen baserad på subjektiva värderingar av aktivitetsgraden, kan docklätt leda liufelskaltningar. Vad som av en elitidrottare bedömes som lätt till måttligt ansträngande belastning kan av motionären karakteriseras som hård fysisk aktivitet Till detta kommer års-och säsongvariationer som följd av de olika grenarnas tävlings-och häningsprogram. En bedömning av energibehovet måste därför baseras såväl på en noggrann analys av träningsprogram (antal träningstimnxar per dagellervecka,menockså träningsintensiteten) som av de aktuella energiförbrukningen under själva idrottsprestaöonenisambandmed tävling och bäning. Hårt fysiskt arbete med en hög MET-faktor under kortare tid kan kräva mindre energi än ett långvarigt fysiskt arbete med lägre intensitet, dvs lägre MET-faktor. Eftersom många elitidrottare växlar mellan korta intensiva träningspass med hög energiomsättning och vila med låg energiomsättning kräver en skattning av energibehovet en ganska detaljerad träningsdagbok Styrkeidrotter och konditionsidrotter har olika krav pä energiförsörjning För uthållighetsidrotter baseras beräkningarna av energibehovet främst på skattningar av den fysiska aktiviteten, tex löpning, skidåkning, cykling. För styrkeidrottare är det något svåramattm fram data på energförbrukningen även om man kan beräkna den direkta arbetet för själva lyftet. Träningsprogrammet med upprepade lyft leder dock öll betydande belastning på energiförrådet som måste återställas och daglig energiomsättning kring21mj(5000kcal)/dagärinte ovanlig. Speciellt svårt är att skatta energiförbrukningen i samband med idrottsgrenar, t ex fotboll, ishockey, med intermittenta höga belastningar växlat med moment med relativt låg intensitel Det förefaller dock som energikostnaden för återställande av energiförrådet efter en akut fysisk prestation är

5 större än vad som tidigare uppfat täts varför även utövare avdessa grenarkannådagligaenergiom sättnngsnivåer kring 211^11. Demetodologiskaproblemenatt registrera såväl energiintag som energiförbrukning adekvat hos idrottareär mycket stora.därför har man ofta haft svårt att få data frånregistrering av energiintag att balansera energiförbrukningen. I^pptill^o^skxllnad trots viktstabilitet har rapporterats av fester terp(l^^).erfarerxhetema visaratt beräkningar av energibehovet ba Tabell 2 Exempel på MET-värden som angetts för olika idrottsgrenar (Ref Ainsworth et al, 1993) Idrottsgren Balettdans Badminton tävling Basket tävling Bordtennis Brottning 5 min match Cirkelträning Cykelergometer 100W Cykling < 15 km/tim Cykling km/öm MET-värde 6,0 Cykling > 32 km/öm tävling 16/) Fotboll match 9,0 Fäktning 4,5 Ishockey Joggning allmän loggning, 10 km/öm Kappsegling Löpning, 17 km/öm Orientering Ridning Simning crawl Skidåkning allmänt Skidåkning tävling Skridsko hastmghetstävllng Sportdykning Strechlng Squash Tennis match Terränglöpning Tyngdlyftning kondiöonstr Volleyboll tävling 4X) serad på kostregistrering leder till en underskattning. Detta illustreras ganska väl om man analyserar de data om energiintag som sammanställts av Fogelholin på basen av publicerade studier i litteraturen Intaget har varieratmellan 7 och 19 MJ/d hos kvinnor och MJ/ dag hos män engagerade i udialhghetsidrotter. I sin avhandling fann exempelvis Fogelholm i en egen studie endast en skillnad i energiintaget motsvarande 2,6 MJ per dag mellan aktiva elitidrottare engagerade i konditionsidrotter och icke aktiva studenter (Fogelholm, 1992). Detta skulle enbart medge en daglig träningstid motsvarande cirka 40 minuter, om viloomsättningen var oförändrad, vilket knappast kan vara rimligt. Om man i stället utgår från en beräkning av energibehovet baserat på basalomsättningen beräknad efter internationella normer, med öllägg mrnormalviloaktivitet samt energiförbrukning i samband med träning kan man för en manlig elitidrottare (kroppsvikt 75 kg ) som tränar 3 tim/dag få följande resultat: Basalomsättning (beräknat efter WHO:s anvisningar) (64x vikt(kg) perdag) 318 kj (75 kcal) / tim Energiomsättning vid normal aktivitet (BMR-f aktör 1,5) 477kJ (113 kcal) /tim Energiomsättning under träning (MET=14) 4452 kj (1050 kcal) /tim Om lian xrärtarsöm/dagblir totala energibehovet 3öm x tim x 477 = = kj (5565 kcal) /dag, vilket gerenpalfaktor på / (24 x 318) = 3,1. Värdet, kj eller drygt 23 MJ/ dag, skall jämföras med de registreringar som Sjödin och medarbetare gjort på svenska manliga elitskidåkare under en bäningsvecka, dar en skidåkare som tränat diygt3 timmar per dag, hade en energiomsättiur4gpå25mj(10500kcal)/dag. Av intresse är att han karakteriserade sin träningsintensitet som "måttlig". Avslutande kommentar Många idrottare i elitklass har en energiomsättning som gränsar till det möjliga att balansera med ett adekvat kostintag. En energibrist leder å andra sidan inte bara till försämrad prestation utan också till hälsorisker, bl a ökad infektionsbenägenhet. Ökade kunskaper krävs för att bättre klarlägga energibalansens betydelse och hur denna bäst täckes via det k^»^^*tiva och kvantitativa energiinia^ci. i kosten. Olika delkomponenter i energibalansen är också ofullständigt klarlagda, däribland kanske främst kostnaderna för att återställa energiförråden efter intensiva tävlingsoch träningspass, m Referenser Ainsworth, BE, Haskell, WL, Leon, AS, lacobs, DRJ, Montoye, HJ, Sallis, IF & Paffenbarger, RS: Compendium of Physical activities: Classification of energy costs of human physical activities. Med Sci Sports Exerc 1993;25;71-80; Broeder, C E, Burrus, K A, Svanevik, L S and Wilmore, I H. The effects of either high-intensity resistance or endurance training on resting metabolic råte. Am I din Nutr 55: ,1992. Brouns, F, Saris, WHM, Beckers et al. Metabolic changes induced by sustained exhaustive cycling and diet manipulation. Intl Sports Med 10: S49 - S62,1989. FAO/WHO/UNU Expert Consultaöon: Energy and Protein requirements. WHO, Geneva,1985. Fogelholm, M: Vitamin and mineral status in physically active people. Dietaröy intae and blood chesmistry in athletes and young adults. Akad AvhandL Publ The Sociallnsurance Insötuöon, Finland, MU118, Turlames, WPT & SchoGeld, EO Human energy requirements. A manual for planners and nutriöonists. Oxford Med Publ 1990, Oxford Saris, WHM van Erp-Baart, M A, Brouns, F, Westerterp, KR & Ten Hoor, F. Study on hxxlintakeand energy expendihireduring extreme sustained exercise: The Tour de France. Int I Sports Med 10: S26- S31,1989. Westerterp,KR, Saris, WHM, van Es,M& Ten Hoor, F: Use of the doubly labeled water technique in humans during heavy sustained exercise,. I Appl Physiol 61: ,1986

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995 Olympisk Support Centrum för Prestationsutveckling Idrottens Hus 123 87 Farsta Storforsplan 44 Telefon 08-605 65 72, 08-21 70 34 Telefax 08-605 65 88 Kost & kosttillskott FÖR IDROTTARE DOKUMENTATION Olympisk

Läs mer

Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten

Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten Eva Blomstrand, William Apró FoU-rapport 2009:2 FoU-rapporter STOCKHOLM SEPTEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR. 2 OKTOBER 2008

TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR. 2 OKTOBER 2008 TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR. 2 OKTOBER 2008 BARNS INAKTIVITET RÖRELSE OCH ENERGIOMSÄTTNING ELITIDROTT OCH NÄRING ETT SAMHÄLLE I RÖRELSE INNEHÅLL Perspektiv nr 2, oktober 2008 Perspektiv nr 2, oktober

Läs mer

Energiomsättning i kroppen sker både med och utan syre

Energiomsättning i kroppen sker både med och utan syre Energiomsättning i kroppen sker både med och utan syre Foto samtliga bilder: Artur Forsberg Artur Forsberg centrum för idrottsforskning I människan sker en ständig energiomsättning. Även om kroppen till

Läs mer

»Orättvis«effekt av fysisk aktivitet Otränade måste träna längre tid för att nå uppsatta mål om prevention

»Orättvis«effekt av fysisk aktivitet Otränade måste träna längre tid för att nå uppsatta mål om prevention Bo Berglund, docent, överläkare, akutmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, medicinskt ansvarig, Sveriges olympiska kommitté bo.berglund@karolinska.se»orättvis«effekt av fysisk aktivitet

Läs mer

Idrottare och kosttillskott

Idrottare och kosttillskott Institutionen för kost och idrottsvetenskap Idrottare och kosttillskott Om användning av och attityder till kosttillskott Marjo Hyytiäinen Tamara Joković Examensarbete, 15 hp Kost- och friskvårdsprogrammet,

Läs mer

Kostrekommendationer för elitidrottare. Utgiven 2009

Kostrekommendationer för elitidrottare. Utgiven 2009 Kostrekommendationer för elitidrottare Utgiven 2009 Kostrekommendationer för elitidrottare Innehållsförteckning Inledning... 2 Utgångspunkt och summering... 3 Energibalans... 6 Uppskattning av energiförbrukning...

Läs mer

Kostrekommendationer till elitidrottare

Kostrekommendationer till elitidrottare Kostrekommendationer till elitidrottare Sveriges Olympiska Kommitté, november 2000 Förord 1995 utarbetade en arbetsgrupp (prof Bengt Saltin, prof Leif Hambraeus, dietist Agneta Andersson samt Peter Reinebo

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

Nutrition - Mer än näring

Nutrition - Mer än näring Nutrition - Mer än näring Författare: Petra Lundström och Jörgen Tannerstedt Bilder: Adrian Friberg NUTRITION - MER ÄN NÄRING I stort sett allt det vi äter och dricker bryts ned till olika beståndsdelar,

Läs mer

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer

Om barnens vardagliga aktivitet och gällande rekommendationer

Om barnens vardagliga aktivitet och gällande rekommendationer European Youth Heart Study (EYHS) Om barnens vardagliga aktivitet och gällande rekommendationer Att mäta vardaglig fysisk aktivitet är svårt, särskilt när det gäller barn. Den idag mest tillförlitliga

Läs mer

Matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan

Matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan 1 Sammanställning: Kjell-Åke Gustavsson Illustrationer: Börje Nilsson Matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan Inledning Syftet med detta kapitel är att belysa matens och vätskans betydelse

Läs mer

Kost och näringslära 12a

Kost och näringslära 12a 1 Sammanställning: Kjell-Åke Gustavsson Bild: Carl Nilsson Matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan Inledning Syftet med detta kapitel är att belysa matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan,

Läs mer

Fysisk arbetsförmåga hos brandmän

Fysisk arbetsförmåga hos brandmän 1998:29 Fysisk arbetsförmåga hos brandmän Krav och testning Désirée Gavhed Ingvar Holmér arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 Enheten för arbetsmedicin Enhetschef: Per Malmberg a Förord Denna skrift är ett

Läs mer

Fördjupning näringsämnen

Fördjupning näringsämnen Fördjupning näringsämnen Energi I maten finns energiämnena protein, fett, kolhydrater och alkohol som alla omvandlas till kemisk energi. Energin mäts i kilojoule(kj) eller kilokalori(kcal). 1 kcal = 4,184

Läs mer

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

Ät rätt och mycket för att bli smal och stark

Ät rätt och mycket för att bli smal och stark Ät rätt och mycket för att bli smal och stark Allt för många äetr på ett sådnt sätt att de blir feta, undernärda och kraftlösa. I denna artikel kommer jag att disskutera hur man hanterar detta. Vad är

Läs mer

Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 35. Obesitas Författare Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sammanfattning Kroppsvikten är resultatet av energibalansen, det vill säga intag minus utgifter.

Läs mer

PREVENTION AV JÄRNBRIST En kartläggande och jämförande studie av kvinnors kost- och levnadsvanor

PREVENTION AV JÄRNBRIST En kartläggande och jämförande studie av kvinnors kost- och levnadsvanor Marian Papp, C-uppsats i Preventiv Medicin/Folkhälsovetenskap, 10 poäng Karolinska Institutet Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi December 1997 PREVENTION AV JÄRNBRIST

Läs mer

KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE

KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE KUNGSÄNGSGYMNASIET - när närhet är viktigt IDROTT OCH HÄLSA A TEORIHÄFTE Innehållsförteckning Finn lugnet - stressa mindre... 1 Sov gott... 2 Sömniga tips... 2 Rör mer på dig... 2 Variera din träning...

Läs mer

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott En enkätstudie om användning och attityder till kosttillskott Kajsa Johansson Sara Müller 2012 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp

Läs mer

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Mat, vikt och fysisk aktivitet Mat, vikt och fysisk aktivitet Informationshäfte från Nordic Sugar Mat, vikt och fysisk aktivitet 1 Informationshäftet Mat, vikt och fysisk aktivitet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright tillhör Nordic

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE För uthållighetsidrottare med ambitioner spelar kosten en avgörande roll för prestationsförmågan! Hela din dagskost

Läs mer

Kreatin och protein som kosttillskott

Kreatin och protein som kosttillskott Kreatin och protein som kosttillskott för idrottsutövare Vad säger den vetenskapliga litteraturen? Lena Andrén- Sandberg Tove Wiklund Bakgrund Så länge människan har ägnat sig åt idrott och tävling har

Läs mer