Eoergibehov vid idrottsaktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eoergibehov vid idrottsaktiviteter"

Transkript

1 Eoergibehov vid idrottsaktiviteter Leif Hambraeus & Anders Sjödin Inst för näringslära, Uppsala universitet Energiomsättningen innefattar i princip en överföring av den kemiskt bundna energin till andra energiformer (mekanisk, termisk och elektrisk). Redan vid själva kostintaget förloras vissa energimängder, dels genom att absorptionen ej är fullständig så att en del förloras i avföringen, dels genom bildning av en del "slaggprodukter" som utsöndras i urinen och som har ett kemiskt bundet energivärde. För knoppens energiomsättning kvarstår då vad som brukar betecknas som metaboliserbar en- «#- (E^-E«k-E^M«g).Tarman med alla huvudkomponenter som är engagerade i kroppens energiomsättning mw utgångspunkt från att energin är oförstörbar, dvs Energi in = Energi ut, kan man ställa upp följande energi-ekvation: Eke* + ^ainadl %dn "*" *T**o* "*" ^Ovdgt "*" *\*t vamw gn*d2 ' " ^ropp**4mpdlg På intagssidan återfinns den kemiska energi som dels tillföres via kostmi(e^^ och dels nhns bunden i kroppens energiförråd (8*^%,,), dvs glykogen (i muskel och lever), fett (i fettvävnad, bl a underhudsfett), men också protein (i muskulatur). På "förlustsidan" återfinns dels komponenter som förloras via urin, avföring och svett och som kan sägas utgöra rena förluster (E^ + E^Mn, + E,»*,)/ samt dels komponenter som representerar omvandling av den kemiskt bundna energmtihmekariisko(&tetmisk energi (E.*+E*J. I energi-ekvationen ingår också kroppens energiförråd som resultat av energibalansens utfall (Egnkc) BB * förändring i kroppstemperaturen ( F^^_,). Om energiintaget överskrider energiförbrukningen lagras överskottet som energireserv och kroppens energiförråd ökar, vilket kan leda öll fetma. Den ökning av kroppstemperaturen som uppstår i samband med hårt fysiskt arbete utgör dock en relativt liten komponent (höjning av kroppstemperaturen från 37 till 38 grader hos en 75 kg man motsvarar 315kJ (75 kcal). Vid energibrist mobiliseras energi från kroppens vävnader, vilket leder till nedbrytning av såväl muskelprotein som fettväv eftersom kroppens energiförråd i formav kolhydrater är kvantitativt relativt betydelselösl (Se 6%W I). Energibehov Tabell 1 Energikälla Kroppens energiförråd Mängd Kreadnfoafat Kolhydrat.. j^#6 Protein Energivärde (MP Det dagliga energibehovet kan delas upp i främst två huvudkomponenter: behov för viloomsättningen och för den fysiska aktiviteten (&V#i). Räcker dll vuo omsättn 0,02 8,5 0,254L5 «20-25 akdvitet 3A " Daglig energiomsättning innefattar mrutombasalomsättningen, dvs den vänneproduktion som uppstår för kroppens vitala funktioner, kroppstemperatur, hjärt- och lungfunktion, även energibehov för ett normalt dagligt liv (sedentary life) samtenergikostnad i samband nxed födointag, kostinducerad termogenes. Den senare varierar såväl med kostens sammansättning som kostintagets storlek och kan antas ha ökad betydelse hos aktiva idrottare med högt energiintag. Därtill kommer att man diskuterar om motion i sig påverkar den kostinducerade termogenesen. Omsättningen är cirka 1,4 högre än basal- Oeveiglykogen) 50% kan utnyttjas Utgdr/nb: sibwfionen /zos en 70 Ag ma» maf g» broppg/effandef pd 15%. Fyszst gtfwef, mtärm/br gn Mfrotfwe *)r *#ff, mofs%*%n%mdg en gyrg/örbn^- M%Mg pd 2 (/wiii gfkr kkshzmg pj 350 watt

2 omsätmingen (131^1^^ vilkenmätes på morgonen när individen just vaknat, l^asaloxnsättningenärrelaterad till kroppexxs aktiva cellnxassaeftersom fettvävnaden ur ener giomsättxxingssynpxxrxkt utgör en ^passiv vävnad^och är beroende av kroppsstorlek och kroppssamxn^arxsättning och därxned också av ålder och kön. Därtill kommer att detidag finns vissa studier som talar för att fysiskt aktiva människor harennågotförhöjd basalomsättxxing och att det firxns en efter släpningseffektmedhöjdbasalom sättning efter hård fysisk aktivitet (x^roederetal^l^^jödinetal, 1^3c).Dettahargivetvxsbetydelse vid värdering av energibehov hos aktiva idrottare. Om l^^u^ är änd rat hos aktiva idrottare kan knappast samma faktorer användas för att uttrycka energiomsättningen sommultiplaravl^lvll^(senedan^ hosnormalamdividerochelitidrot MJ/dag Man. 25 år idrottare Frön bosalomsöttning till totalt energibehov Den stora variabeln i energiomsättningen orsakas av den fysiska aktiviteten. I den senaste utgåvan av de internationella protein- och energirekommendationema (FAO/ WHO/UNU, 1985) har man infört den s k BMR-faktom, där det dagliga energibehovet uttrycks som multipel av basalomsättningen (BMR= basal metabolic råte) med utgångspunkt från klassificering av den dagliga fysiska aktiviteten, t ex lätt, måttligt eller tungt arbete (Se #2) BMR-faklor Vid beräkningar av energiomsättningen hos olika befolkningsgrupper har man använt en s k PALfaktor (=physical activity level) som baseras på studier av olika befolkningsgruppers sodokulturella situation. I andra sammanhang har man på motsvarande sätt infört Man, 25 år inaktiv BMR t%d Dietär termogenes liij Nomxal fys aktivitet bia Fysisk träning f#%.r I. Enff^wmsgHwMggMs ofihz Ai^WkoiTzpoMgnfgr (BMR, (figfifr (grmoggngs dagfzg^sist atfrditet oc&yyszst Wnrng) /zos; a) gn 25-Jryr zrnmu^ fifrotfarg (75 J^g boppspzw 71W 3 (ziwmats mfgrnsru rrwng (MET=I4) xxfi dagfzg gmgrywxy%g**tmmg mofsoanwe 23,4 M/ (5500Jk»I) We» nonw, %<^4Wmr4«M4ie2Wr4g mgdgmgrgiomsgfrmmg motstwnzmiig 11,7 M/ (2800 kal) MKl-värdeu(metabolic energy turnover). Dessa baseras på subjektiv eller objektiv aktivitetsregistrering och data från bestämning av energiomsättning vid olika typaktiviteter. Såväl PAL som MET uttrycks som multiplar av basalomsättningen (= energiomsättningen vid specificerad aktivitet / basal-omsättningen),texmet=6 vid cykling 20 km/tim, MET = 8 vid joggning 8 km/öm. Högsta MET-värden anges för maximal intensitet vid längdskidåkning i uppförsbacke (16,5) och löpning med hastigheten 17 km/tim (18). I tabell II redovisas uwmg 6^ en sammanställning av MET-värden for ett antal idrottsaktiviteter som nyligen publicerats (Ainswormochinedaibetare, 1993). Bestämning av energiomsättningen IDet finns ingen ideal metod att bestämma energiomsättningen. Principiellt anges att man i första hand skall basera studierna på mätning av energifuibruiming och endast undantagsvis på bestämning av energiintaget (FAO/WHO/UNU, 1985). Flertalet studier av energiomsättningen i det dagliga livet såväl som vid olika fysiska aktiviteter och idrottsutövningar, baseras därför på indirekta metoder att bestämma oxidationens omfattning, t ex bestämning av syreförbrukning alt koldioxidproduktion. Även dessa metoder kräver utrustning som begränsar möjligheterna att studera energiomsättningen utanför laboratoriemiljö. Under senare tid nar användning avskdubbelmärkt vatten gett ökade möjligheter att studera energiomsättningen i det dagliga livet. Denna metod förutsätter dock avancerad analysutrustning och kostnaderna för isotoperna är betydande vilket begränsar dess användning. Åven i detta fall bygger bestämningen på vissa antaganden. Kroppens energibehov är prioriterat Ur näringssynpunkt prioriterar

3 kroppenatttäckasittenergibehov. Det betyder att om deenergigivan denärmgsäxnnenaikosten(kolhy dral fett ochprotein^ menäven alkohol)mteräckertillföratttäcka energibehovetkonunerkroppens förrådavenergiiformavkolhydrat(glykogenileverochmxxskler) protemimuskulaturen (sombryts ner genom glukoneogenes) samt fettatttasianspråk.lprincipärdet xuxdernormalaförhållandenointressantfrånvilken källa energin hämtas^ men eftersom skelettmus kulatxxrensproteinutgören väsentlig potentiell energikällan motsva rande 20-25^ av dettotalaenergiförrådetikroppenhos normalper sonen(^gt^g^^)ochhos idrottare kanskemer,kommerenenergibrist attocksåpåverkaproteinomsättningenochdärmedskelettmuskel ns metabolism. ^törningiproteinomsättningen som påverkar vissa specifikaammosyrorharocksådis kuterats som bidragande orsak till sk^överträningsproblem^fnergi och proteinomsättningenmåste därfördiskuterasgemensamll^lya dataantyderattsåväldetkvahtativaochkvantitativaenergiinnehål letikostenäravbetydelseföropti malenergibalans.detökadeproteinbehovsomrapporteratshosidrottare kan delvis vara en följd av att de varitien negativ energibalans alternativt enföljdav englykogenbristiden arbetande muskeln vilketorsakatennedbrytningavmus kelprotein som energikälla. Detta skulle eventuellt förklara rekommendationer om att det dagliga proteinintagetmåsteökastill^l^ 2 gbkg kroppsvikt jämfört med normalbehovet (O^gBkg kroppsvikt) som kompexxsationför att bi behålla kvävebalans, studier av proteinbalansen i samband med energirestriktionhoskroppsbyggaresomutförtsvidvår institution ger saxrxma indikationer (Forslurxd ochmedarbetare^l^3). För idrottaren är det inte bara av intresse attxmdvikaennegativ en ergibalans utan också att finna en kost som ger möjhghet att bygga upp maximala och lätt tillgängliga energireserver i muskulaturen, i formavmxxskelglykogen,intebara föreentävlingutanocksåisamband med tränings samt att snabbt kxuxna återställa energireserverna efter enidrottsprestation. ^ven detta medför specifika kvalitativa kravpåenergitillförselnikosten, vilketpraktisktillxxstreratsaverfarenhetemafrånkolhydratuppladd ning.energiförrådetimuskulatu renhar störst betydelseisamband medkonditiorxs ochuthållighetsidrotter.fnenergibristlederomedelbarttillennegativprotexnbalans vilketisintxxrnegativt påverkar muskelkraft och muskelfunktion nxen även kroppens immun försvar. Detsenareskullekxxnna förklara rapporter om ökad infek Hårt arbete MAHIigt orbrnt* Löd arb#ta Sllllosldond* Inaktiv överlevnad BMR-faklor *.,. Figur 2. EMtag&gfzoo %%d ofzhz gtffpzfefgr wttryckt z BMR^zktorgr (gnl FAO/WHO/uTVU, 1985 Energiintag (MJ/d) K3 K4 M1 M2 Energiomsättning (MJ/d) Energiomsättning O Energiintag Figi/r 3. EMgygzmfag och gngrgzbmsaftwmg Aos 4 kdinnfiga (KI-K4) och 4 nwznwgxz (M1-M4) g/iwj&xkirig % ggnomsnzff pgr (jag wmfgr gn 7-daggrs WwMgspgntTd. Sydkfin gf al, opwtfzcgxwg dafa,.78

4 tionskänslighethosvissaidrottare. studier av l^roxxns och medarbetare (1^8^) antyder också att presta tionenpåverkaspositivtomindivi denärienergibalans.detärdock fortfarandeoklartomdetärenergibalansenisig eller att kolhydrater utgör den väsenthga energikällan som har störst betydelse. ^ronorgi^örsör^ningenott problem ^öri^rottore^ Energiförsörjningen i saxnband xued idrottsutövning är inte enbart enfråga om olika idrottsgrenars specifikaenergiproblemisamband medidrottsprestationenisig^tex skxllnadikravpåenergitillförsel mellan styrkeidrottare och kondi tionsidrottare.^linstlikaviktigsom energiförsörjrxingenisanxbandmed en akut prestation är att upprätthålla en adekvat energibalans för optimalträningseffekt.^vårigheter attkombmeraettakhvtträningsprogrammedordinariearbeteeller studier gör att måltidsordningen oftablirstörd.^ituationenblirspe cielltsvårhosdesomharhögträningsmassa^därenergfomsättning enkanöverstiga^21^1(10^0okcal) per dag under vissa perioder, då mängden mat som måste konsumeras blir betydande (^2 1^11 motsvaras av 12 kg potatis). Detta på Energiintag (MJ/d) + ; ' verkar i stor utsträckning de praktiska möjligheterna att täcka energibehovet med en adekvat kost Det är också oklart om det är nödvändigt att vara i fullständig energibalans varje dag eller om variationer över ett antal dagar kan accepteras (Saaris och medarbetare, 1989). I en studie av energiomsättningen hos elitskidåkare fann Sjödin och medarbetare (1993) en god överensstämmelse mellan resultat från kostregistrering under 7 dagar och energiomsättning mätt med dubbelvattenmetodiken (Sg/ig. 3). Däremot förelåg ingen signifikant överensstämmelse inom varje enskild 24- timmarsperiod (5g/ig. 3 och 4) även vid energiomsättning över 32 MJ (8000 kcal). Ökat energibehov hos idrottare Energibehovet hos idrottare är givetvis ökat som följd av den ökade fysiska aktiviteten orsakad av träningsmassan och tävlingsprogram vilka leder till de största dagliga vanationerna. Ur idrottsfysiologisk synpunkt är det inte bara av intresseattstwiemhin'olikaidj%)tx3- grenar harkarakteriserats med avseende på energibehov (se tabell 2). Att med utgångspunkt från sådana tabeller bedöma energiförbruk- A «+* * * % ' ' ". '-*" Träningstid (min/d) Figur 4. Rg&zfiofigM mgf&m gmgrgäntag och WnrngsW pgr dag hos 4 Juwinlzga och 4 mwiga gf4fsw<%jb;rg. S/ödin gt al, opi^fzcgfwg dgf» ^ ^ ningen baserad på subjektiva värderingar av aktivitetsgraden, kan docklätt leda liufelskaltningar. Vad som av en elitidrottare bedömes som lätt till måttligt ansträngande belastning kan av motionären karakteriseras som hård fysisk aktivitet Till detta kommer års-och säsongvariationer som följd av de olika grenarnas tävlings-och häningsprogram. En bedömning av energibehovet måste därför baseras såväl på en noggrann analys av träningsprogram (antal träningstimnxar per dagellervecka,menockså träningsintensiteten) som av de aktuella energiförbrukningen under själva idrottsprestaöonenisambandmed tävling och bäning. Hårt fysiskt arbete med en hög MET-faktor under kortare tid kan kräva mindre energi än ett långvarigt fysiskt arbete med lägre intensitet, dvs lägre MET-faktor. Eftersom många elitidrottare växlar mellan korta intensiva träningspass med hög energiomsättning och vila med låg energiomsättning kräver en skattning av energibehovet en ganska detaljerad träningsdagbok Styrkeidrotter och konditionsidrotter har olika krav pä energiförsörjning För uthållighetsidrotter baseras beräkningarna av energibehovet främst på skattningar av den fysiska aktiviteten, tex löpning, skidåkning, cykling. För styrkeidrottare är det något svåramattm fram data på energförbrukningen även om man kan beräkna den direkta arbetet för själva lyftet. Träningsprogrammet med upprepade lyft leder dock öll betydande belastning på energiförrådet som måste återställas och daglig energiomsättning kring21mj(5000kcal)/dagärinte ovanlig. Speciellt svårt är att skatta energiförbrukningen i samband med idrottsgrenar, t ex fotboll, ishockey, med intermittenta höga belastningar växlat med moment med relativt låg intensitel Det förefaller dock som energikostnaden för återställande av energiförrådet efter en akut fysisk prestation är

5 större än vad som tidigare uppfat täts varför även utövare avdessa grenarkannådagligaenergiom sättnngsnivåer kring 211^11. Demetodologiskaproblemenatt registrera såväl energiintag som energiförbrukning adekvat hos idrottareär mycket stora.därför har man ofta haft svårt att få data frånregistrering av energiintag att balansera energiförbrukningen. I^pptill^o^skxllnad trots viktstabilitet har rapporterats av fester terp(l^^).erfarerxhetema visaratt beräkningar av energibehovet ba Tabell 2 Exempel på MET-värden som angetts för olika idrottsgrenar (Ref Ainsworth et al, 1993) Idrottsgren Balettdans Badminton tävling Basket tävling Bordtennis Brottning 5 min match Cirkelträning Cykelergometer 100W Cykling < 15 km/tim Cykling km/öm MET-värde 6,0 Cykling > 32 km/öm tävling 16/) Fotboll match 9,0 Fäktning 4,5 Ishockey Joggning allmän loggning, 10 km/öm Kappsegling Löpning, 17 km/öm Orientering Ridning Simning crawl Skidåkning allmänt Skidåkning tävling Skridsko hastmghetstävllng Sportdykning Strechlng Squash Tennis match Terränglöpning Tyngdlyftning kondiöonstr Volleyboll tävling 4X) serad på kostregistrering leder till en underskattning. Detta illustreras ganska väl om man analyserar de data om energiintag som sammanställts av Fogelholin på basen av publicerade studier i litteraturen Intaget har varieratmellan 7 och 19 MJ/d hos kvinnor och MJ/ dag hos män engagerade i udialhghetsidrotter. I sin avhandling fann exempelvis Fogelholm i en egen studie endast en skillnad i energiintaget motsvarande 2,6 MJ per dag mellan aktiva elitidrottare engagerade i konditionsidrotter och icke aktiva studenter (Fogelholm, 1992). Detta skulle enbart medge en daglig träningstid motsvarande cirka 40 minuter, om viloomsättningen var oförändrad, vilket knappast kan vara rimligt. Om man i stället utgår från en beräkning av energibehovet baserat på basalomsättningen beräknad efter internationella normer, med öllägg mrnormalviloaktivitet samt energiförbrukning i samband med träning kan man för en manlig elitidrottare (kroppsvikt 75 kg ) som tränar 3 tim/dag få följande resultat: Basalomsättning (beräknat efter WHO:s anvisningar) (64x vikt(kg) perdag) 318 kj (75 kcal) / tim Energiomsättning vid normal aktivitet (BMR-f aktör 1,5) 477kJ (113 kcal) /tim Energiomsättning under träning (MET=14) 4452 kj (1050 kcal) /tim Om lian xrärtarsöm/dagblir totala energibehovet 3öm x tim x 477 = = kj (5565 kcal) /dag, vilket gerenpalfaktor på / (24 x 318) = 3,1. Värdet, kj eller drygt 23 MJ/ dag, skall jämföras med de registreringar som Sjödin och medarbetare gjort på svenska manliga elitskidåkare under en bäningsvecka, dar en skidåkare som tränat diygt3 timmar per dag, hade en energiomsättiur4gpå25mj(10500kcal)/dag. Av intresse är att han karakteriserade sin träningsintensitet som "måttlig". Avslutande kommentar Många idrottare i elitklass har en energiomsättning som gränsar till det möjliga att balansera med ett adekvat kostintag. En energibrist leder å andra sidan inte bara till försämrad prestation utan också till hälsorisker, bl a ökad infektionsbenägenhet. Ökade kunskaper krävs för att bättre klarlägga energibalansens betydelse och hur denna bäst täckes via det k^»^^*tiva och kvantitativa energiinia^ci. i kosten. Olika delkomponenter i energibalansen är också ofullständigt klarlagda, däribland kanske främst kostnaderna för att återställa energiförråden efter intensiva tävlingsoch träningspass, m Referenser Ainsworth, BE, Haskell, WL, Leon, AS, lacobs, DRJ, Montoye, HJ, Sallis, IF & Paffenbarger, RS: Compendium of Physical activities: Classification of energy costs of human physical activities. Med Sci Sports Exerc 1993;25;71-80; Broeder, C E, Burrus, K A, Svanevik, L S and Wilmore, I H. The effects of either high-intensity resistance or endurance training on resting metabolic råte. Am I din Nutr 55: ,1992. Brouns, F, Saris, WHM, Beckers et al. Metabolic changes induced by sustained exhaustive cycling and diet manipulation. Intl Sports Med 10: S49 - S62,1989. FAO/WHO/UNU Expert Consultaöon: Energy and Protein requirements. WHO, Geneva,1985. Fogelholm, M: Vitamin and mineral status in physically active people. Dietaröy intae and blood chesmistry in athletes and young adults. Akad AvhandL Publ The Sociallnsurance Insötuöon, Finland, MU118, Turlames, WPT & SchoGeld, EO Human energy requirements. A manual for planners and nutriöonists. Oxford Med Publ 1990, Oxford Saris, WHM van Erp-Baart, M A, Brouns, F, Westerterp, KR & Ten Hoor, F. Study on hxxlintakeand energy expendihireduring extreme sustained exercise: The Tour de France. Int I Sports Med 10: S26- S31,1989. Westerterp,KR, Saris, WHM, van Es,M& Ten Hoor, F: Use of the doubly labeled water technique in humans during heavy sustained exercise,. I Appl Physiol 61: ,1986

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

ÅTERHÄMTNING OCH PRESTATION. Kostens betydelse

ÅTERHÄMTNING OCH PRESTATION. Kostens betydelse ÅTERHÄMTNING OCH PRESTATION Kostens betydelse MAGNUS HELLMAN DRIESSEN Fil. Kand examen i kostvetenskap Medicine Magister examen i idrottsmedicin (pågående) Idrottsnutrition Idrottsnutritionsrådgivare RF

Läs mer

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg.

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

En träningsperiod på 5 veckor inleddes med ett test på två ben respektive ett ben samt hoppförmåga. Upplägget för denna träning var som följer.

En träningsperiod på 5 veckor inleddes med ett test på två ben respektive ett ben samt hoppförmåga. Upplägget för denna träning var som följer. Hur blir styrkeutvecklingen om man tränar på ett ben i taget? Hur blir överföringen till två ben? Hur påverkas hoppförmågan på två respektive ett ben i taget? En träningsperiod på 5 veckor inleddes med

Läs mer

Att träna och tävla optimalt är också en näringsfysiologisk utmaning

Att träna och tävla optimalt är också en näringsfysiologisk utmaning Svensk Idrottsforskning nr 2 1999 - t e * Att träna och tävla optimalt är också en näringsfysiologisk utmaning De etiska problemen vid användning av olika former av kosttillskott har länge diskuterats.

Läs mer

Datum 2013-01-22 Kategori Personvågar Kund GP+ Skribent Linn Björklund. Test 8 personvågar Billig våg utklassar dyra konkurrenter

Datum 2013-01-22 Kategori Personvågar Kund GP+ Skribent Linn Björklund. Test 8 personvågar Billig våg utklassar dyra konkurrenter Datum 2013-01-22 Kategori Personvågar Kund GP+ Skribent Linn Björklund Test 8 personvågar Billig våg utklassar dyra konkurrenter Det är inte bara 1 400 kronor i prisskillnad mellan vågarna i vårt test.

Läs mer

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare - Niklas Psilander - 39 år - Bor i Täby - Familj: Maria, Gustav, Erik och David - Forskare på GIH samt fystränare inom både styrka och kondition

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

Kondition hos barn & ungdomar

Kondition hos barn & ungdomar Kondition hos barn & ungdomar Under 2000-talet har många larmrapporter publicerats som varnat för en ökad förekomst av övervikt & fetma hos barn och ungdomar. Orsaken är precis som hos vuxna ett för högt

Läs mer

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM 19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM INNEHÅLL 1. Låt hjärtat styra din träning!... 3 2. Träna där det passar dig bäst... 4 3. Gränser för pulszon... 6 4. Det perfekta träningspasset...

Läs mer

1 Allmänt om kost. PRESTATION = lika delar MAT / TRÄNING / VILA.

1 Allmänt om kost. PRESTATION = lika delar MAT / TRÄNING / VILA. 1 Allmänt om kost Hur man äter när man tränar påverkar resultatet. Att få i sig rätt energi vid rätt tillfälle ger bättre tränings resultat. Fel mat vid fel tillfälle kan ödelägga många timmars träning.

Läs mer

Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Upplägg:

Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Upplägg: Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Kent Sahlin, Åstrandlaboratoriet, GIH Upplägg: Allmänt om kondition och uthållighet Lite fysiologi och

Läs mer

Resumé av Rätt mat ger resultat, - så får du ut mer av din träning med Linda Bakkman.

Resumé av Rätt mat ger resultat, - så får du ut mer av din träning med Linda Bakkman. Resumé av Rätt mat ger resultat, - så får du ut mer av din träning med Linda Bakkman. För en tränande individ är kosten en viktig faktor för träningsresultatet. För att ge in inblick för hur kosten kan

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD BÖR DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING Det här materialet har kommit till efter diskussioner i styrelsen om barns behov av

Läs mer

Energi och Energiomsättning. Petra Lundström

Energi och Energiomsättning. Petra Lundström Energi och Energiomsättning Petra Lundström Fysiolog, Nutritionist Fystränare, PT Doktorerar i idrottsfysiologi/ endokrinologi Rider, styrkelyfter, springer Tränar gymnastik Sakkunnig i idrottsnutrition

Läs mer

Lina Strömvall. Tove Thegerström. Leg Dietist Lic Personlig Tränare Idrottsmedicin Gruppträningsinstruktör Löpcoach

Lina Strömvall. Tove Thegerström. Leg Dietist Lic Personlig Tränare Idrottsmedicin Gruppträningsinstruktör Löpcoach Träna Vila Näring Lagom? Lagom? Lina Strömvall Tove Thegerström Leg Dietist Lic Personlig Tränare Idrottsmedicin Gruppträningsinstruktör Löpcoach Egna idrotter: Kampsport, vintersim, dans, gym, gruppträning,

Läs mer

Värdering av fysisk aktivitet och total energiförbrukning hos ungdomar

Värdering av fysisk aktivitet och total energiförbrukning hos ungdomar Värdering av fysisk aktivitet och total energiförbrukning hos ungdomar (Assessment of physical activity and energy expenditure in adolescents) Metoder att mäta omfattningen av fysisk aktivitet hos ungdomar

Läs mer

Optimera återhämtningen med kosten. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Optimera återhämtningen med kosten. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Optimera återhämtningen med kosten Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg. dietist Certified

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

Överviktiga ungdomar är mindre fysiskt aktiva

Överviktiga ungdomar är mindre fysiskt aktiva S V E N S K I D R O T T S F O R S K N I N G N R 3-3 Överviktiga ungdomar är mindre fysiskt aktiva men har inte lägre energiförbrukning i jämförelse med normalviktiga kontroller Det är troligt att den ökande

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Få ordning på vätskebalansen

Få ordning på vätskebalansen Få ordning på vätskebalansen Uthållighet och kondition Av: Lene Gilkrog Få ordning på vätskebalansen - av Lene Gilkrog 2 Din kropp behöver vätska för att kunna prestera. En vätskebrist på bara 1 2 % kan

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

Hur mycket är r lagom att äta? Mat för prestation. Energiintag för olika idrottare. Ingela Wiese Lic. Personlig tränare Dipl.

Hur mycket är r lagom att äta? Mat för prestation. Energiintag för olika idrottare. Ingela Wiese Lic. Personlig tränare Dipl. Mat för prestation Ingela Wiese Lic. Personlig tränare Dipl. Kostrådgivare 0704 98 78 57 ingela.wiese@trainersonline.se www.iwprestation.se Hur mycket är r lagom att äta? Idrott Energiintag för olika idrottare

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

Löpträning för hundägare

Löpträning för hundägare Löpträning för hundägare Botnic Agility Club Vasa 24.8.2010 Mika Lehtonen Mika Lehtonen Specialidrottstränare, Idrottshögskolan i Stockholm 1996 Magister i idrottsfysiologi, Jyväskylä universitet 1998

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad?

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad? VSC och MiUn Tränarkonferens April, 26 Träning,testning och prestation VSC/MiUn:s Tränarkonferens Bengt Saltin Mittuniversitetet Två skid giganter som klarade sig bra utan några tester! Innehåll Idrottfysiologins

Läs mer

Studiehäfte om sömn, kost, hälsa, motion och träning

Studiehäfte om sömn, kost, hälsa, motion och träning Studiehäfte om sömn, kost, hälsa, motion och träning Sömnbehovet varierar, men det är inga stora variationer. För en tonåring är den optimala sömntiden mellan 9-10 timmar. Dock kan det finnas variationer,

Läs mer

Teoripass 1 Kost. Syfte Syftet med lektionen är att försöka medvetandegöra eleverna på:

Teoripass 1 Kost. Syfte Syftet med lektionen är att försöka medvetandegöra eleverna på: Teoripass 1 Kost Inledning Vikten gällande kost i dagens samhälle har aldrig varit större än den är idag. Människor blir mer och mer medvetna om vad de stoppar i sig, men det finns även de som tror att

Läs mer

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson För att använda pulsen som en mätare behöver du veta hur snabbt ditt hjärta kan slå maximalt, med andra ord vad du har för maxpuls. Det är viktigt att notera

Läs mer

Sportläger med dykning och fallskärmshoppning. Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet

Sportläger med dykning och fallskärmshoppning. Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Sportläger med dykning och fallskärmshoppning Johan Jendle Docent ÖL Endokrin och Diabetescentrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Idrott och diabetes Den som har diabetes bör stimuleras att vara

Läs mer

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9 Kost och vid Diabetes 2013 03 21 Robin Bryntesson Vardagsmotionär eller tävlingsidrott Hur lyckas man med detta när man har diabetes? Fysisk aktivitet Problem vid diabetes Fysiologi Hur sköter kroppen

Läs mer

Kost och prestation. Petra Lundström

Kost och prestation. Petra Lundström Kost och prestation Petra Lundström Petra Lundström Doktorand, Karolinska Institutet Fil Kand. i Fysiologi, Fil Mag. i Nutrition Anlitad som sakkunnig inom idrottsnutrition, Riksidrottsförbundet Undervisar

Läs mer

Digestion. Kolhydrater. GI och GL

Digestion. Kolhydrater. GI och GL Digestion Kolhydrater GI och GL Digestion och absorption Munhåla Magsäck Tunntarm Tjocktarm Lever Claude C Roy et al 2006 Digestion = nedbrytning av föda Nutrienter och deras transport genom GI Tiden beror

Läs mer

Fettförbränning & Muskeltillväxt

Fettförbränning & Muskeltillväxt Fettförbränning & Muskeltillväxt Niklas Larsson Niklas Larsson Innehållsförteckning 24 Dagar Två Perioder...2 Exempel På Träningsschema... 3 Bulkfasen... 3 Måndag... 3 Tisdag... 3 Onsdag... 3 Torsdag...

Läs mer

SOK s kost rekommendationer i en kortare version!

SOK s kost rekommendationer i en kortare version! SOK s kost rekommendationer i en kortare version! SOK s(sveriges olympiska kommitté) uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för svenska idrottare. En viktig del är att förmedla kunskap om kostens

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

Diabetes och Träning 2012 11 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. Kolhydrater. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9

Diabetes och Träning 2012 11 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. Kolhydrater. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9 Diabetes och 2012 11 21 Robin Bryntesson Vardagsmotionär eller tävlingsidrott Hur lyckas man med detta när man har diabetes? Fysisk aktivitet Problem vid diabetes Fysiologi Hur sköter kroppen blodsockret?

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR

HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR _1 HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR SUUNTO FITNESS SOLUTION Komma igång! Suunto Fitness Solution är ett nytt sätt för dig att få ut mer av träningen. Systemet registrerar dina aktiviteter, ger en bild i realtid

Läs mer

Kostintag, energiförbrukning och kroppssammansättning hos orienterare

Kostintag, energiförbrukning och kroppssammansättning hos orienterare Kostintag, energiförbrukning och kroppssammansättning hos orienterare Dietary intake, energy expenditure and body composition in orienteers Jenny Danielson Student Vt 2014 Examensarbete, 30 hp Masteruppsats

Läs mer

Fysträning. Fysiska krav inom alpint. Kondition. Styrka. för r alpina ungdomar. - Hög g aerob kapacitet. - Bra allmän n styrka - Skadeförebygga

Fysträning. Fysiska krav inom alpint. Kondition. Styrka. för r alpina ungdomar. - Hög g aerob kapacitet. - Bra allmän n styrka - Skadeförebygga Fysträning för r alpina ungdomar Tom Pietilä Idrottsmedicin Umeå Universitet Kondition - Hög g aerob kapacitet Fysiska krav inom alpint - För r att orka träna - För r bra återhämtning - Bra anaerob kapacitet

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Balans - vägen till framgång Och Kostens betydelse Anna Melin Petra Lundström

Balans - vägen till framgång Och Kostens betydelse Anna Melin Petra Lundström Balans - vägen till framgång Och Kostens betydelse Anna Melin Petra Lundström Ansvarig för idrottsnutrition RF, Elit Bosön Doktorerar i idrottsfysiologi/ endokrinologi Certifierad fystränare, PT Fil mag.

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Välkomna! Träning. Matens betydelse för att orka prestera. Malin Olsson

Välkomna! Träning. Matens betydelse för att orka prestera. Malin Olsson Välkomna! Träning Matens betydelse för att orka prestera Malin Olsson Prestation Träning Mat Vila Energibalans- grunden för en bra prestation Du äter lika mycket som du gör av med /dygn Träning = mer energi!.

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande KOST. och riktlinjer gällande tillskott och ätstörningar

Simklubben Elfsborgs policy gällande KOST. och riktlinjer gällande tillskott och ätstörningar Simklubben Elfsborgs policy gällande KOST och riktlinjer gällande tillskott och ätstörningar 1 Denna kostpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten i Simklubben Elfsborg

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Varför skall vi träna/röra på oss?

Varför skall vi träna/röra på oss? Varför skall vi träna/röra på oss? Människan har utvecklats i miljoner år och alltid varit tvungen att vara väldigt rörlig för att hålla sig vid liv. Under de senaste 100 åren har vi blivit allt mer stillasittande

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Motion och diabetes. Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se

Motion och diabetes. Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se Motion och diabetes Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se Fysisk aktivitet och riskreduktion Regelbunden fysisk aktivitet är minst lika viktigt som förbättrad glukoskontroll!

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

Golf och mat FAKTA. 64 Att hålla sig frisk

Golf och mat FAKTA. 64 Att hålla sig frisk FAKTA Förbränningen är lägre om man går långsamt. Om totala sträckan man går på golfbanan är så mycket som 8 km skulle det innebära att en man på 80 kilo och en kvinna på 60 kilo skulle göra av med ca

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd för idrott En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd till handbollsspelare Aktiva idrottare utsätts ofta för ett stort flöde av reklam och tips hur man ska äta och vilka preparat man

Läs mer

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11

Utfodring Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2005-02-11 Introduktion Vad ska hunden äta? Detta är ett omdiskuterat ämne och marknaden erbjuder oss ett stort antal olika foder. Vilket är det

Läs mer

Kostpåverkan vid narkolepsi?

Kostpåverkan vid narkolepsi? Kostpåverkan vid narkolepsi? Helena Pettersson, leg dietist Tina Jönsson, leg dietist Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist 1 Kronobiologi - biologiska rytmer Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist

Läs mer

Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 en bok om matematikens användningsområden skriven av Marcus Näslund. Mer info: www.kvadratrot.se.

Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 en bok om matematikens användningsområden skriven av Marcus Näslund. Mer info: www.kvadratrot.se. Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 MEDICIN OCH VÅRD Ekvationers och formlers makt att rädda liv Enhetsomvandling, ekvationslösning, lösningsverifikation Bakgrund Detta kapitel innefattar saker

Läs mer

RYTTARENS KOST OCH PERSONLIGA TRÄNING

RYTTARENS KOST OCH PERSONLIGA TRÄNING Hippologenheten Fördjupningsarbete nr 327 2007 RYTTARENS KOST OCH PERSONLIGA TRÄNING Sara Ekbom & Linda Svensson Strömsholm HANDLEDARE: Gabriella Thorell, Strömsholm Fördjupningsarbete omfattande 5 poäng

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KROPPEN

ANVÄNDARMANUAL KROPPEN ANVÄNDARMANUAL KROPPEN TRÄNINGSLÄRA Hälsa är mer än bara träning Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Världshälsoorganisationens (WHO) definition på hälsa

Läs mer

Alkohol och idrott. Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet

Alkohol och idrott. Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet Alkohol och idrott Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet Hur tränar och dricker svenskarna? Under maj 2012 genomfördes på uppdrag av IQ en undersökning bland 20-40 åringar, 541 respondenter

Läs mer

Idrottsnutrition. Cellen ett välorganiserat

Idrottsnutrition. Cellen ett välorganiserat Idrottsnutrition för lärare, tränare och utbildare Riksidrottsförbundet 2015 Författare: Petra Lundström Riksidrottsförbundet 2015 3 Idrottsnutrition Cellen ett välorganiserat samhälle Den mest basala

Läs mer

Kost för prestation och återhämtning

Kost för prestation och återhämtning Tyresö Simsällskap: Kost för prestation och återhämtning nutritionist (fil mag nutrition) 2011-10-11 kl 18.00-20.00 Nutritionist NGruppen NGruppen Förlag NGruppen PT Academy Författare Styrkelyftare SM-guld-

Läs mer

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Att äta för f r prestation Kroppen är r ditt verktyg och viktigaste instrument för f r att bli bra. Mat

Läs mer

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa Diabetes 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa 2,5 % av männen och 5,6 % av kvinnorna har ett BMI över 40 kg/m2 (Källa: 1177, sos) Vad kan göras?

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund Forma kroppen och maximera din prestation Om kost och träning på vetenskaplig grund Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol Viktförändring påverkar fett- och muskelmassa Eftersom muskelbalansen är beroende av

Läs mer

400 m löpning: -En 400 m löpares kravprofil samt kost-och aktivitetsregistrerings analys av en aktiv 400- meters löpare

400 m löpning: -En 400 m löpares kravprofil samt kost-och aktivitetsregistrerings analys av en aktiv 400- meters löpare 400 m löpning: -En 400 m löpares kravprofil samt kost-och aktivitetsregistrerings analys av en aktiv 400- meters löpare 1 1. Bakgrund 1.1. 400-meterslöpning 400m löpning är en olympisk gren i friidrott.

Läs mer

Textmaterial till OH-bilder och datapresentationen

Textmaterial till OH-bilder och datapresentationen Textmaterial till OH-bilder och datapresentationen till Uppladdningen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Varumärkena bakom uppladdningen. Äta träna vila. Energibalans

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Kronobiologi - biologiska rytmer. Kostpåverkan vid narkolepsi? Människans dygnsrytm. Reglering av energiintag. Hjärnans uppdrag 2012-11-12

Kronobiologi - biologiska rytmer. Kostpåverkan vid narkolepsi? Människans dygnsrytm. Reglering av energiintag. Hjärnans uppdrag 2012-11-12 Kronobiologi - biologiska rytmer Kostpåverkan vid narkolepsi? Helena Pettersson, leg dietist Tina Jönsson, leg dietist Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist 1 Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

GUSK PA. Summering Ät många små istf få och stora måltider

GUSK PA. Summering Ät många små istf få och stora måltider VIKTEN AV ATT ÄTA ÄTT För att orka prestera så tankar du kroppen med rätt energi. ätt energi är rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energi källor och framför allt

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Tillbakablick från föreläsning av näringsexpert Tallriksmodellen Näringsämnen Enkla tips på bra hygien Måltidsordning Köksekonomi När

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995

Kost & FÖR IDROTTARE. En sammanfattning av seminarium Kost och kosttillskott för idrottare Arlanda den 13 november 1995 Olympisk Support Centrum för Prestationsutveckling Idrottens Hus 123 87 Farsta Storforsplan 44 Telefon 08-605 65 72, 08-21 70 34 Telefax 08-605 65 88 Kost & kosttillskott FÖR IDROTTARE DOKUMENTATION Olympisk

Läs mer

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Träningsdagbok Träningsdagboken har många fördelar Du kan följa din egen utveckling i träningen och vet hur du tränat tidigare. Du kan jämföra träningen med tidigare resultat och få reda på vilken träningsform

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Grundläggande näringslära Energiintag och fördelning kopplat till prestation Trenddieter kopplat till prestation Train low, compete high Egna erfarenheter

Läs mer