Energiförbrukning i flerfamiljshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiförbrukning i flerfamiljshus"

Transkript

1 Energiförbrukning i flerfamiljshus Sammanfattning Energiförbrukningen är den största utgiftsposten vid drift av flerbostadshus. När den ställs i relation till byggkostnaden framkommer det tydligt att det finns mycket pengar att spara genom att bygga energisnålt. De senaste åren har det förts en diskussion om att våra nyproducerade flerbostadshus inte är tillräckligt energieffektiva jämfört med enfamiljshusen producerade under samma period. Dessutom framkom det i förstudien till det här arbetet att många energiberäkningar som görs innan nyproduktion sedan inte stämmer mot den verkliga förbrukningen. Av dessa anledningar ligger det i SABO:s intresse att för medlemsföretagens räkning utreda dessa frågor. Därför skapades ett utvecklingsprojekt för att dels titta på om den verkliga förbrukningen kan uppnås med det föreskrivna energiberäkningsprogrammet, dels för att se vad energiförbrukningen i nybyggda flerbostadshus i verkligheten ligger på. Just nu råder det en stor osäkerhet om vad som kommer att hända i Sverige efter EGdirektivet om byggnaders energiprestanda. lera utredningar pågår. Bland dessa märks europeiska standardiseringsorganet CEN:s arbete med att utforma ett förslag på en gemensam europastandard för hur man ska beräkna byggnaders energiprestanda. Denna väntas komma på remiss under våren Samtidigt arbetar Boverkets med sina nya byggregler som väntas komma ut på remiss under mars De väntas innehålla någon form av begränsande energinivåer, liknande de i Stockholm stads energiprogram. Energiberäkningar har utförts på två fastigheter. em beräkningar har gjorts på varje fastighet, med Enorms egen inmatningshjälp, två beräkningar enligt Stockholm stads miljöprogram, version före och efter 2005 och slutligen två beräkningar där de verkliga förhållandena i olika hög grad har försökts att efterliknas. Resultatet för den sista beräkningen kom närmast de verkliga värdena med 4,3 % respektive 12,7 %. Energiförbrukningen för den sista fastigheten är något högt på grund av felkonstruktion i ventilationssystemet. Uppgifter om energiförbrukning har samlats in för flerbostadshus byggda mellan 1993 och Efter bortsortering av kategoriboenden samt kvalitetsgranskning återstår 75 fastigheter, totalt 4260 lägenheter. Medelförbrukningen för TX-ventilation är 170 kwh/m², - ventilerade: 162 kwh/m², BVP: 81 och för VP: 103 kwh/m². Arean har mäts i BOA + LOA. Ur materialet avviker fyra frånluftsventilerade fastigheter genom sin låga energiförbrukning. astigheterna är inga tekniska julgranar men med en förbrukning under 100 kwh/m² BOA + LOA kan de ändå jämföras med flera av fastigheterna med frånluft- och bergvärmepump. Efter samtal med förvaltare och besök i fastigheterna finns det ändå ingen förklaring på siffrorna. Energiförbrukning har kontrollerats mot avlästa värden och mot fjärrvärmebolagens egna siffror, Innetemperaturen ligger över 21 och isoleringen är normal. En möjlig förklaring kan vara ett engagemang under byggprocessen från förvaltare som går utöver det vanliga och som borgar för en stor noggrannhet under byggandet. När de insamlade energiuppgifterna jämfördes mot Stockholm stads begränsade energinivåer visade det sig att ingen av de TX-ventilerade fastigheterna klarade kraven och endast 17,5 % med -ventilation. Bättre resultat hade kategorin bergvärmepump, 25 % av dessa klarade kravet. Bäst klarade sig fastigheterna med frånluftsvärmepump, 50 % av dessa klarade kravet.

2 Definitioner Vanliga fastigheter lerbostadshus Programhuset I arbetet används begreppet vanliga fastigheter om fastigheter som inte innehåller studentbostäder, äldreboende, gruppboende eller liknande. Som flerbostadshus räknas alla hus med fler än två lägenheter där lokalarean utgör max 20% av den totala bruksarean. Byggnad med samma utformning som det aktuella huset, som uppfyller krav enligt BBR 94 och stadens program beträffande energianvändning. BBR 94 Boverkets Byggregler 1994 BRA BOA LOA Area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven begränsning. Bruksarea för utrymmen helt eller delvis ovan mark inrättade för boende. Bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation. I övrigt används också följande förkortningar: BVP för Bergvärmepump VP för rånluftsvärmepump.el. för astighetsel

3 Innehållsföreteckning 1. Inledning Energiregler för nyproduktion Stockholm stads miljöprogram Energiregler Standardiserade beräkningsmetoder Boverkets nya regler Europeiska standardiseringsorganet CEN Energiberäkning Resultat Tekniska förtydliganden Enorm Energiförbrukning Resultat yra goda exempel... 9 Varbergs Bostads AB - Vindragaren Ystadsbostäder, AB Grundström 1a Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB ridensborg Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB Malen Analys Källor och litteratur Källor Litteratur... 16

4 1. Inledning Energiförbrukningen är den största utgiftsposten vid drift av flerbostadshus. När den ställs i relation till byggkostnaden framkommer det tydligt att det finns mycket pengar att spara genom att bygga energisnålt. De senaste åren har det förts en diskussion om att våra nyproducerade flerbostadshus inte är tillräckligt energieffektiva jämfört med enfamiljshusen producerade under samma period. Dessutom framkom det i förstudien till det här arbetet att många energiberäkningar som görs innan nyproduktion sedan inte stämmer mot den verkliga förbrukningen. Av dessa anledningar ligger det i SABO:s intresse att för medlemsföretagens räkning utreda dessa frågor. Därför skapades ett utvecklingsprojekt för att dels titta på om den verkliga förbrukningen kan uppnås med det föreskrivna energiberäkningsprogrammet, dels för att se vad energiförbrukningen i nybyggda flerbostadshus i verkligheten ligger på. 2. Energiregler för nyproduktion 2.1. Stockholm stads miljöprogram Stockholm kommunfullmäktige antog 1997 ett miljöprogram för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart ekologiskt byggande. Detta har allt sedan dess regelbundet reviderats och förbättrats. Stockholm stad är i dag i ett sent framskridet läge för att revidera sitt miljöprogram på nytt. Anna-Greta Holmbom Björkman säger att beslut kommer att tas i kommunfullmäktige under april-maj. Stockholm stads miljöprogram kommer inte närmare att beskrivas här men för den som är intresserad finns det mer information på Stockholm stads hemsida Energiregler I Stockholms stads regler för ny- och ombyggnad av flerbostadshus på stadens mark ställs det krav på att en energiberäkning görs innan produktionen startar. I förstudien till detta arbete kontaktades ett urval större kommuner, Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå och Gotland, för att undersöka vilka energiregler som gäller i respektive kommun. Det visade sig att det bara är Stockholm som har skärpt energireglerna utöver vad Boverkets byggregler föreskriver. Ingen av de kontaktade säger sig ha kännedom om någon annan kommun som har skärpt Boverkets energiregler. Även om Stockholm är den enda kommunen som har speciella krav på energiförbrukningen så betyder det inte att en skärpning av Boverkets krav inte förekommer på andra platser. Det händer att energikrav skrivs in i programhandlingarna för enskilda hus, ofta mot en given energiförbrukning. ör att ge en förklaring av vad Stockholms energikrav innebär och förståelse för hur revideringen påverkar programmet så följer en kortfattad beskrivning av innehållet. Stockholm stads energiprogram t.o.m I Energieffektiva sunda hus sägs det att byggherren ska göra en energiberäkning vid nybyggnad av flerbostadshus på stadens mark för att försäkra sig om att det aktuella husets totala energianvändning är lägre än motsvarande programhus totala energianvändning. Det beräknade resultatet ska ligga under 125 kwh/m² BRA och år varav högst 50 kwh/m² BRA och år får vara el. Avsteg kan accepteras för till exempel hus med en hög andel smålägenheter, som ger jämförelsevis högre ventilationsbehov, och hus för kategoriboende, som medför behov förhöjd innetemperatur. I programmet sägs det också att el är en högvärdig energi. Genom att den räknas upp med 2,4 ges incitament för elbesparingar. Under andra 1

5 uppvärmningssäsongen ska fastighetsägaren göra en uppföljning av energiprogrammet för att kontrollera att målen har uppnåtts. Ett viktigt mål för staden är att styra mot eleffektivitet. El är en högvärdig energibärare, för vars generering i t ex ett kondenskraftverk åtgår minst 2,4 delar värmeenergi per erhållen del el. I programmet uppvärderades därför använd elenergi med faktorn 2,4 vid jämförelsen av det totala energibehovet för aktuellt hus och det s.k. programhuset. Väljs eleffektivare installationssystem, utrustningar och komponenter i aktuellt hus jämfört med programhuset får besparingarna i elenergi en utväxling med faktorn 2,4 vid jämförelsen av de totala energibehoven, vilket gynnar eleffektiva lösningar. Stockholm stads energiprogram fr.o.m Dessa regler ska på det stora hela tillämpas på samma sätt som föregångarna men en viktig skillnad är att viktningen av elen är bortaget. Detta ska i stället kompenseras genom att kraven för beräknad köpt energi varierar med typen av uppvärmningssystem och graden av tekniska installationer som fastigheten har. Nivåerna för energiförbrukning är som följer: Krav 1 Mål 2 kwh/m² BRA kwh/m² BRA järrvärmeanslutning med 140 varav 50 el 125 varav 45 el frånluftssystem järrvärmeanslutning med 125 varav 60 el 100 varav 50 el värmeåtervinningssystem Vattenburen elvärme med värmepump (Där fjärrvärmeanslutning inte är ett alternativ) Notera: Motsvarande kravnivå vid jämförelse med andra energislag: Pelletspanna (förnybar energikälla) i villa 85 kwh/m2bra varav 50 el, i panncentral 140 kwh/m2bra varav 50 el; Biogas (förnybar energikälla) 175 kwh/m2bra varav 50 el; Stadsgas (icke förnybara energikällor) 175 kwh/m2bra varav 50 el. Tabell 1 visar Stockholm stads nivåer för energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus Standardiserade beräkningsmetoder Just nu råder det en stor osäkerhet om vad som kommer att hända i Sverige efter EGdirektivet om byggnaders energiprestanda. Det pågår flera arbeten samtidigt för att ta fram nya beräkningsmetoder och regler, däribland på Boverket och på det Europeiska standardiseringsorganet CEN Boverkets nya regler Enligt källor kommer Boverkets nya byggregler ut på remiss under våren De kommer att omfatta någon form av begränsande energinivåer, liknande de i Stockholm stads energiprogram. 1 Ett krav ska kunna uppfyllas. Det ska vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra. Ett krav ska i princip vara verifierbart/mätbart. 2 Ett mål bör kunna uppnås inom ett begränsat antal år, fem till tio år. Ett mål bedöms därmed tekniskt och ekonomiskt möjlig att uppnå inom tidsrymden. 2

6 Europeiska standardiseringsorganet CEN Just nu arbetar det europeiska standardiseringsorganet CEN med att utforma en gemensam europastandard för hur man ska beräkna byggnaders energiprestanda och hur deklarationen ska utformas. örslaget kommer ut på remiss under våren Energiberäkning I förstudien till detta projekt framkom det att många energiberäkningar som görs innan nyproduktion sedan inte stämmer med den verkliga förbrukningen. En av tankarna inför projektet var därför att göra nya beräkningar på befintliga fastigheter för att se om den verkliga förbrukningen kan uppnås med det föreskrivna energiberäkningsprogrammet. Under arbetets gång upptäcktes att det var svårt att få tag på uppgifter från de redan befintliga fastigheterna eftersom byggnadsspecifikationer inte hade sparats efter slutbesiktningen. Bland materialet som fanns hittades bland annat energiberäkningar. Med hjälp av tekniska data ur dessa samt mätningar av areor, studiebesök etc. kunde data samlas in för att göra jämförande energiberäkningarna. Eftersom de nya beräkningssätten för energiberäkningar fortfarande utreds går det inte att presentera en mall för hur en energiberäkning ska gå till för att motsvara den verkliga förbrukningen. I stället pressenteras här erfarenheter från beräkningar på två fastigheter Resultat Energiberäkningen har utförts enligt fem metoder: Schablon angivet i Enorm Stockholm stads energiprogram t.o.m Stockholm stads energiprogram fr.o.m Simulerad verklig förbrukning Utökad simulerad förbrukning Schablon angivet i Enorm Schablonberäkningen är utförd genom att använda Enorms egen funktion för att skapa en komplett BBR-byggnad. Detta går till så att Enorms indatasidor 1 och 3 fylls i med värden för bl.a. verksamhet, antal lägenheter och den omslutande ytan varvid programmet fyller på med värden så att byggnaden uppfyller BBR:s krav på energihushållning. Stockholms Stads energiprogram t.o.m Stockholm stad anvisar i programmet Energieffektiva sunda hus hur energiberäkning ska göras och vilka indata som ska matas in. Indata för beräkningen i undersökningen bygger på schablonen och uppgifterna är sedan ändrade efter stadens anvisningar. Stockholms stads energiprogram fr.o.m I Stockholm stads energiprogram fr.o.m ges detaljerade anvisningar för vilka indata som ska användas. Dessa anvisningar ger mer vägledning än de i det äldre programmet. Vad som bland annat skiljer denna metod mot den föregående beskrivna är att otäthetsfaktorn är lägre, forcering av ventilation sker med 60 minuter per dag, avskärmningsfaktorn är lägre m.m. Simulerad verklig förbrukning Detta är ett försök att efterlikna de verkliga förhållandena i fastigheterna. Bland annat så har innetemperaturen höjts och ventilationen har ändrats för att efterlikna verkliga förhållanden. Utökad simulerad förbrukning Catarina Warfvinge, universitetslektor vid LTH, utförde energiberäkningarna för det energisnåla kvarteret Jöns Ols i Lund. Det som är speciellt med dessa beräkningar är att de 3

7 stämmer väldigt väl överens med den verkliga förbrukningen. Catarina har här hjälpt till med råd för att få en beräkning som bättre stämmer överens med verkligheten. Ventilationssystemet i fastighet 2 är delvis felkonstruerat och därför ligger energiförbrukningen något högre än den borde göra. Energiförbrukning [kwh/m² BOA + LOA & år] Verkliga värden Schablon Sthlm t.o.m 2004 Sthlm f.o.m Simulerad förbrukning Utökad simulering 0 astighet 1 astighet 2 igur 1 Diagrammet visar dels fastigheternas verkliga förbrukning dels energiberäkningar i syfte att simulera den verkliga förbrukningen. I staplarna så ingår energi för värme och varmvatten samt hushålls- och fastighetsel. Som framkommer ur diagrammet nås aldrig den verkliga förbrukningen. Närmast kommer man genom att använda metod Utökad simulering. ör fastighet1 skiljer sig då resultatet från den verkliga förbrukningen med 4,3 % medan för astighet 2 är motsvarande siffra 12,7 %. Självklart är det möjligt att ändra och öka värdena i energiberäkningen tills den verkligheten förbrukningen uppnås (speciellt som hyresgästernas beteende inte är känt, öppna fönster etc.) men syftet har varit att hela tiden använda realistiska indata. Inom ramen för det här projektet har det inte varit möjligt att mäta verkliga data (Inomhustemperatur, ventilationsflöden o.s.v.) utan dessa uppgifter har uppskattats utifrån erfarenhet Tekniska förtydliganden Energiberäkningarna är utförda i Enorm 1000 version Eftersom värden för köldbryggor saknas så har ett värde på 20 % av förlustfaktorn (för transmission) använts, förlustfaktorn framgår av Enormutskriften. Värdena har diskuterats med Catarina Warfvinge och hon har bekräftats att storleken på köldbryggorna är rimlig. På Enorms indatasidor ska antal och förbrukning anges på de i fastigheten installerade vitvarorna, både i lägenheter och gemensamma utrymmen. Här summeras de elbesparingar (eller det ökade elbehovet) som de valda vitvarorna medför, jämfört med referensvärden. Här framkommer också hur stor del av elenergin som ger värmetillskott till byggnaden under uppvärmningsperioden. Dessa sidor är inte nödvändiga för en beräkning av fastighetens energiförbrukning men ingår i indatamallen enligt Stockholms stads program. I Stockholm stads nya program bifogas en excelfil som fungerar som en noggrannare version av Enorms sidor Dessa sidor ska inte fyllas i och i stället anges uppgifterna om vitvaror, armaturer etc. i excelfilen. Resultatet matas sedan tillbaka in i Enorm. 4

8 I den här undersökningen har ingen av dessa metoder gått att pröva på grund av att uppgifter saknats om installerade utrustning i fastigheten och lägenheterna Enorm 1000 Energiberäkningsprogrammet Enorm är utformat för att med rimliga krav på indata snabbt fastställa energibehovet för en byggnad samt genomföra en omfördelningsberäkning för att visa att föreskrivna krav i BBR är uppfyllda. Enorm syftar även till att ge underlag för val mellan olika energisparåtgärder. Programmet beräknar energibehovet och medeleffektbehovet för samtliga dygn under att kalenderår. Programmet skapar också motsvarande referensbyggnad med samma dimensioner som den aktuella byggnaden men där BBR:s normkrav används. 4. Energiförbrukning ör att kunna rikta undersökningen mot rätt målgrupp var ett av de första momenten att beställa ett utdrag ut Lantmäteriets fastighetsregister över företag som hade fastigheter med byggår efter Det andra steget var att skicka ut ett frågeunderlag till dessa fastighetsägare för att få in uppgifter om bland annat energi för uppvärmning och varmvatten, fastighetselförbrukning, yta, ventilation etc. Svaren matades in i en databas och diagrammen skapades i Excel. I det här arbetet har det inte gått att kontrollera riktigheten i alla siffror på grund av det stora materialet. öretag som har fastigheter men en avvikande energiförbrukning har dock kontaktats för att om möjligt hitta en orsak. I den processen har fler fastigheter rensats bort Resultat Av 117 allmännyttiga företag som kontaktades har 72 svarat, det vill säga 62 %. Tillsammans har dessa 72 företag kommit in med 277 fastigheter. Av dessa 277 fastigheter faller 166 bort av olika anledningar. Det kan till exempel vara på grund av att flera byggnader av olika byggår med gemensam mätare, att fastigheten delar undercentral med en granfastighet, att värmen betalas av hyresgästen eller så enkla saker som att företagens statistikprogram inte fungerar. Antal astigheter i olika boendekategorier Äldre Grupp Rest Student Vanligt igur 2 visar andelen fastigheter i de olika boendekategorierna. 5

9 Kvar återstår 111 fastigheter, totalt 6906 lägenheter. Av dessa fastigheter är 75 vanligt boende, 20 är studentbostäder, 6 stycken är äldrebostäder, 7 är gruppbostäder och 3 är av annan boendetyp eller en kombination av de nyss nämnda. I figur 3 visas en redovisning av medelenergiförbrukningen för olika ventilations- och värmepumpssystem för de olika boendekategorierna. örbrukningen är lägst i det vanliga boendet. En förklaring på detta är att de andra kategorierna är olika typer av specialboenden med egna behov som höjer förbrukningen. astigheter med studentbostäder innehåller oftast många små lägenheter och en hög andel tekniska installationer. Där är det vanligt att kostnaden för hushållsel ingår i hyran. Äldrebostäderna har generellt en högre innetemperatur än valiga bostäder och i gruppbostäderna är det vanligt med en stor andel gemensamma utrymmen i förhållande till andelen lägenheter. På grund detta är det viktigt att inte jämföra olika boendekategorier med varandra utan i stället göra jämförelsen inom varje typ av bostäder. Uppv. +.el [kwh/m2] TX Övrigt VP BVP 50 0 Vanligt Student Äldre Grupp Rest igur 3 visar medel av energiförbrukningen 2003 för olika kategoriboenden. astigheterna är uppdelade på typ av ventilation eller förekomst av värmepump. Stapeln Övrigt är fastigheter med fler ventilationstyper. Kategorin Resterande är antingen en kombination av olika kategoriboenden eller så saknas uppgifter. I fortsättningen kommer rapporten bara att avhandla vanliga bostäder på grund av att den är och kommer att förbli den största andelen av beståndet. Genom att titta på medelvärdena för energiförbrukningen år 2003 för olika ventilationssystem och värmepumpssystem (figur 4) syns det att värmeåtgången för TX-ventilation är något lägre än för -ventilation. Å andra sidan gör TX-systemet av med mer fastighetsel och förbrukningen är totalt sett högre. Om dessa värden ställs i relation till uppvärmning med värmepumpar så går det att konstatera att dessa system totalt sett är mer energisnåla. rånluftsvärmepumparna drar något mer energi än bergvärmepumparna men då drivs också bergvärmepumpen med el medan för fastigheter med VP så kan en annan energikälla användas till uppvärmning. 6

10 Energiförbrukning 2003 [kwh/m² BOA + LOA] 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00.el. Värme 60,00 40,00 20,00 0,00 TX rånluftsvärme Bergvärme igur 4 visar medelförbrukningen av värmeenergi och fastighetsel år 2003 [kwh/m²/boa + LOA] för fastigheter med - och TX-ventilation samt fastigheter med frånluft- och bergvärmepump. Andelen fastigheter i de olika kategorierna är som följer. : 40 st, TX: 18 st, VP: 6 st och BVP: 8 st. kwh/m² TX VP BVP BOA + LOA Värme astighetsel Total energi Tabell 2 visar energiförbrukningen för de olika ventilations- och värmepumpstyperna. Diagrammet (igur 5) visar energiförbrukningen i samtliga fastigheter. astigheterna är sorterade efter typ av ventilation, energiförbrukning samt om de har värmepump eller ej. astigheter där ventilationstyp inte är angiven eller fastigheter som har en kombination av fler ventilationstyper visas inte. ör varje fastighet syns fastighetselförbrukningen i rött och uppvärmningsenergin som blått. I diagrammet är fastigheterna indelade i fyra klasser. De två första klasserna är fastigheter med bergvärmepump eller frånluftsvärmepump. Dessa fastigheter är frånluftsventilerade. De två sista klasserna är uppdelade på ventilation, fastigheter med frånluftsventilation och fastigheter med från- tilluftventilation med värmeåtervinning. I de här två grupperna så är det dominerande uppvärmningssättet fjärrvärme men det förekommer också olja, gas m.m. 7

11 Energiförbrukning Uppv. +.el [kwh/m2] el. 03 Värme BVP BVP VP TX TX TX TX igur 5 visar energiförbrukning för uppvärmning och fastighetsel år 2003 [kwh/m²/boa + LOA] i vanliga bostäder. örbrukningen är sorterad på BVP, VP, - och TX-ventilation. Längst till vänster visas fastigheter med bergvärmepump. örbrukningen ökar från 65 till 98 kwh/m². Därpå kommer fastigheter med frånluftsvärmepump med förbrukningar från 77 till 131 kwh/m². Efter värmepumparna kommer frånluftsventilerade fastigheter. Här ökar förbrukningen från lågförbrukarna på 93 kwh/m² till högförbrukarna på 198 kwh/m². Sist i diagrammet visas fastigheter med från- tilluftventilation med värmeåtervinning. Här börjar förbrukningen på 134 kwh/m² för att sluta på 202 kwh/m². 202 kwh/m² är en hög förbrukning i ett nybyggt flerbostadshus men bland de bortrensade fastigheterna har det funnits de med en ännu högre förbrukning. Det går bland annat att nämna två TX-ventilerade byggnader med en energiförbrukning på 232 respektive 246 kwh/m². Vid samtal med förvaltare har det dock visats sig bero på tekniska problem. aktorer som påverkar fastigheternas förbrukning är t.ex. närvaron (eller frånvaron) av energitunga komponenter som motorvärmare, hiss och tvättstuga samt byggnadskonstruktioner som kulvertar, storleken på huskropparna och loftgång. ör att se om det gick att skönja någon trend i energiförbrukningen för fastigheter byggda de senaste tio åren så plottades energiåtgången mot byggåret för dessa fastigheter. Resultatet är väldigt spritt och det går inte att dra några slutsatser. I figur 6 visas som ett exempel hur spridningen ser ut för gruppen -ventilerade bostäder. 8

12 Energiförbrukningen 2003 [kwh/m² BOA + LOA] 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80, igur 6. visar spridningen av 2003 års energiförbrukning uppdelat på fastigheternas byggår. Endast vanliga fastigheter med -ventilation utan värmepump visas. 5. yra goda exempel Efter att ha studerat det insamlade materialet i kapitel 4 är det tydligt är att några fastigheter avviker positivt från medelförbrukningen. Det som mest överraskar är fyra frånluftventilerade fastigheter med en förbrukning under 100 kwh/m². Vad som gör dessa fastigheter så speciella är att de inte är några tekniska julgranar och ändå ligger långt under alla TX-ventilerade hus. De kan till och med jämföras med några av fastigheterna med frånluftvärmepump eller bergvärmepump. ör att kontrollera att detta inte berodde på mätarfel och om möjligt hitta förklaringen på den låga förbrukningen så togs kontakt med förvaltare och energiansvariga i respektive företag och besök gjordes i fastigheterna. Energiförbrukning kontrollerades mot avlästa värden och mot fjärrvärmebolagens egna siffror. Ett av företaget levererar egenproducerad värme till den berörda fastigheten. Det gjorde att förbrukad energi kunde jämföras mot levererad. Så långt det gick att kontrollera är förbrukningsvärdena riktiga. Det finns ingen självklar förklaring till varför siffrorna ser ut som de gör. Innetemperaturerna är normala (21-22 ), isoleringen är normal (se under varje fastighet), o.s.v. öretagen har i övrigt en normal sammansättning av hög- och lågenergiförbrukande fastigheter så det är inte självklart varför förbrukningen på dessa fyra fastigheter är så låg. Saker som kan påverka siffrorna är t.ex. tvättmaskin och torktumlare i lägenheterna. Eftersom dessa går på hushållselen belastar de inte ovanstående siffror. Samtidigt producerar de värme under tvätt och tork och detta skulle kunna sänka värmebehovet i lägenheterna. Samma resonemang kan användas om fläkt bakom kryddhylla, loftgångar och fristående lägenhetsförråd. Problemet är att dessa punkter inte är gemensamt för alla fyra fastigheter. Medan en fastighet har fläkt bakom kryddhyllan så har nästa fastighet fläktsystemet centralt placerat på vinden. En annan fastighet saknar hiss men har i stället tvättstuga på gården och så vidare. Vad som ytterligare förvirrar är att tre av de fyra fastigheterna är små byggnader. Den större väggarean per lägenhet borde om något höja förbrukningen ytterligare. En förklaring kan vara ett engagemang från förvaltare under byggprocessen som går utöver det vanliga och som borgar för en stor noggrannhet under byggandet. Sammanfattningsvis går det bara att konstatera att det krävs ett större och längre arbete för att utreda vad den låga förbrukningen beror på. Dessa fastigheter bör ändå lyftas fram som goda exempel på att det går att bygga energisnålt utan att utrusta fastigheterna som tekniska julgranar. 9

13 Varbergs Bostads AB - Vindragaren 9 Byggår lägenheter BOA + LOA 1335 m² 2 huskroppar 3 våningar Centralt trapphus med hiss Tvätt & torkskåp i lägenheterna rånluftsfläkt i kök 215 mm isolering i vägg 295 mm isolering på vind Kooperativ hyresrätt med en stor andel äldre. kwh/m² Värme el. 6 7 Total Energi

14 Ystadsbostäder, AB Grundström 1a Byggår lägenheter BOA + LOA 2230 m² 1 huskroppar 5 våningar Centralt trapphus med hiss Tvätt & torktumlare i lägenheterna Central tryck & tempstyrd frånluft 200 mm isolering i vägg (120+80) 350 mm isolering på vind kwh/m² Värme el. 6 6 Total Energi

15 Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB ridensborg 4 Byggår lägenheter BOA + LOA 742 m² 2 huskroppar 2 våningar Loftgång Tvätt & torktumlare i lägenheterna rånluftsfläkt i kök 215 mm isolering i vägg 450 mm isolering på vind kwh/m² Värme el. 7 6 Total Energi

16 Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB Malen 10 Byggår lägenheter BOA + LOA 956 m² 4 huskroppar 2 våningar Centralt trapphus utan hiss Central tvättstuga rånluftsfläkt i kök 240 mm isolering i vägg 450 mm isolering på vind kwh/m² Värme el Total Energi

17 6. Analys ör att få proportion på fastigheternas energiförbrukning så har Stockholm stads energikrav lagts in i figur 7. Eftersom alla areor i undersökningen anges i BOA + LOA så måste Stockholm Stads energikrav med enheten BRA omvandlas. örhållandet BRA mot BOA + LOA är olika i alla fastigheter. Här antas en faktor på 0,85. I Stockholm stads energikrav är även hushållselen inräknad. Här har antagits att hushållselen är 40 kwh/m² vilket sedan har dragits bort från summan. kwh/m² BRA BOA + LOA BVP VP TX Tabell 3 visar Stockholm stads energinivåer omvandlade från enheten BRA till enheten BOA + LOA. Som synes är det inte många av fastigheterna som klarar dessa nivåer. Inte en enda TXventilerad fastighet klarar kraven och endast 17,5 % med -ventilation. Lite bättre var det för fastigheterna med bergvärmepump, 25 % klarade kravet. Bäst klarade sig fastigheterna med frånluftsvärmepump, 50 % av dessa klarade kravet. På grund av det lilla antalet fastigheter har inte hänsyn kunnat tas till vilken klimatzon fastigheterna ligger i utan alla fastigheter har behandlats som en grupp. I undersökningen har ingen analys gjorts av förhållandet BRA till BOA + LOA. astigheternas energiförbrukning kan slå åt båda hållen beroende på hur mycket biutrymmen där finns. Anledningen till att enheten BOA + LOA har använts är att den är generellt vanligare förekommande ute i företagen. Energiförbrukning 2003 [kwh/m2] Energi 03 Sthlm regler 50 0 BVP BVP VP TX TX TX igur 7 visar Stockholm stads krav på energiförbrukning i förhållande till inkomna fastigheters energiförbrukning Stockholm stads energikrav har här ändrats för att de ska få samma enhet som fastigheternas energiförbrukning. Ekonomisk analys 14

18 El vs järrvärme järrvärme framställs allt oftare genom förbränning i kraftvärmeverk. En produkt vid framställningen av fjärrvärme är el. Genom att installera värmeåtervinningssystem i fjärrvärmevärmda flerbostadshus så sänks fjärrvärmeförbrukningen samtidigt som elförbrukningen höjs. En minskad fjärrvärmeanvändning leder i till att kraftvärmeverken tillverkar mindre fjärrvärme och därmed även mindre el. Detta samtidigt som fastigheterna alltså drar mer el. Det ökade elbehovet måste därmed lösas genom import av el. Denna baseras på kondensproduktion, ofta via förbränning av kol och inte sällan med dåligt renade rökgaser. Källa: PM Konsekvenser av slopad undantagsregel för värmeåtervinning 15

19 Källor och litteratur Källor astighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, astighetsnomenklatur. Innehåller SS Stockholm 2003 Warfvinge Catarina, LTH. Telefonintervju ör invånare Stadsplanering och byggande Ekologiskt byggande Ekologiskt byggande i Stockholm Energieffektiva sunda hus Miljöanpassat byggande nybyggnad Enorm 1000 version 1.10 sid Litteratur Engqvist, Lisa; redriksson, Veronica (2004), Uppföljning av Energiprestanda i lerbostadshus. Bergenås, Daniel (2004), aktisk och beräknad energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus. 16

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Validitetskontroll energideklaration 2014

Validitetskontroll energideklaration 2014 Validitetskontroll energideklaration 2014 2 Validitetskontroll energideklaration 2014 Titel: Validitetskontroll energideklaration 2014 Utgivare:, juli 2015 Dnr: 1554-2015 Process: 3.4.1 Validitetskontroll

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer. Thomas Johansson Boverket

Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer. Thomas Johansson Boverket Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer Thomas Johansson Boverket Aktuellt om energi i BBR Skärpta energikrav i BBR 2011 Reviderat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda 2011-10-27 Sida 2 Bostäder

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Andreas Hagnell Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Nol 2:482. Adress: Bäckvägen 3B, 449 42 Nol. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 139 m 2, byggår: 2008. Värmesystem: Frånluftsvärmepump Nibe 360P,

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Energi och byggnader, miljö och pengar

Energi och byggnader, miljö och pengar Energi och byggnader, miljö och pengar Malmö miljösamverkan 14 sept 2006 Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola Detta vill jag ha sagt Varför spara energi i hus?

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

J Sök x V Favoriter &w Media < ^J

J Sök x V Favoriter &w Media < ^J /4*A 7-&) Atfciy Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp H 1/sft J Sök x V Favoriter &w Media < ^J Adre'ss;M hfci:p://doi:netfor_tipipe.se/er.ergirapport; 5Ök^& Bokmärken^ I *$ Stavning V {^'smckatih G*»O,

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2009-03-16

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2009-03-16 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 2 2009-05-29 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Silverfallet 1 Byggnadens adress: Bergviksgatan 17

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163 Byggnadens adress: 2014-03-13 Utetemperatur: Björsgårdsvägen 2E 53373 Källby 11 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik

Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem. Svein Ruud SP Energiteknik Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssystem Svein Ruud SP Energiteknik En NNE-byggnad är (artikel 2.2) en byggnad som har en

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR 1 Boverkets Byggregler, BBR I Boverkets Byggregler, BBR ställs i avsnitt 9 krav på energihushållning i nya byggnader och tillbyggnader.

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Kärr 3:56 Adress: Ensmärkesvägen 1B, 423 39 Torslanda Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 202 m 2, byggår 2010 Värmesystem: Frånluftsvärmepump Nibe

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Version 1.0 Handledning Den här handledningen ska fungera som ett stöd för dig som är kontaktperson vid inrapportering av data till Skåneinitiativet.

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Ugglum 182:11. Adress: Blankavägen 16, Sävedalen. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 305 m 2, byggår: 1942. Värmesystem: Vattenburet system med bergvärmepump

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13 Utgåva 1:1 2013-02-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Finneskog 21:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning:

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: LuIeé 44 energi NÄRHET OCH OMTANKE Energiutredning/ Energidektaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Håkan Nilsson Avan 1:13 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Förnybar energi och Boverkets byggregler

Förnybar energi och Boverkets byggregler 2012-02- 09 1 Förnybar energi och Boverkets byggregler Sammanfattning En granskning av Boverkets rapport om byggreglernas påverkan på förnybar energi tillsammans med kompletterande analyser ger följande

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet

Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet 1 Beräkningsexempel för bostadshus från 1960-talet I detta beräkningsexempel anges energiförbrukningen

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Håkankila 2:28 Adress: Jägmästarvägen 22, 438 95 Hällingsjö Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 418 m 2, byggår 1996. Värmesystem: Luft/vattenvärmepump

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer