Energiförbrukning i flerfamiljshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiförbrukning i flerfamiljshus"

Transkript

1 Energiförbrukning i flerfamiljshus Sammanfattning Energiförbrukningen är den största utgiftsposten vid drift av flerbostadshus. När den ställs i relation till byggkostnaden framkommer det tydligt att det finns mycket pengar att spara genom att bygga energisnålt. De senaste åren har det förts en diskussion om att våra nyproducerade flerbostadshus inte är tillräckligt energieffektiva jämfört med enfamiljshusen producerade under samma period. Dessutom framkom det i förstudien till det här arbetet att många energiberäkningar som görs innan nyproduktion sedan inte stämmer mot den verkliga förbrukningen. Av dessa anledningar ligger det i SABO:s intresse att för medlemsföretagens räkning utreda dessa frågor. Därför skapades ett utvecklingsprojekt för att dels titta på om den verkliga förbrukningen kan uppnås med det föreskrivna energiberäkningsprogrammet, dels för att se vad energiförbrukningen i nybyggda flerbostadshus i verkligheten ligger på. Just nu råder det en stor osäkerhet om vad som kommer att hända i Sverige efter EGdirektivet om byggnaders energiprestanda. lera utredningar pågår. Bland dessa märks europeiska standardiseringsorganet CEN:s arbete med att utforma ett förslag på en gemensam europastandard för hur man ska beräkna byggnaders energiprestanda. Denna väntas komma på remiss under våren Samtidigt arbetar Boverkets med sina nya byggregler som väntas komma ut på remiss under mars De väntas innehålla någon form av begränsande energinivåer, liknande de i Stockholm stads energiprogram. Energiberäkningar har utförts på två fastigheter. em beräkningar har gjorts på varje fastighet, med Enorms egen inmatningshjälp, två beräkningar enligt Stockholm stads miljöprogram, version före och efter 2005 och slutligen två beräkningar där de verkliga förhållandena i olika hög grad har försökts att efterliknas. Resultatet för den sista beräkningen kom närmast de verkliga värdena med 4,3 % respektive 12,7 %. Energiförbrukningen för den sista fastigheten är något högt på grund av felkonstruktion i ventilationssystemet. Uppgifter om energiförbrukning har samlats in för flerbostadshus byggda mellan 1993 och Efter bortsortering av kategoriboenden samt kvalitetsgranskning återstår 75 fastigheter, totalt 4260 lägenheter. Medelförbrukningen för TX-ventilation är 170 kwh/m², - ventilerade: 162 kwh/m², BVP: 81 och för VP: 103 kwh/m². Arean har mäts i BOA + LOA. Ur materialet avviker fyra frånluftsventilerade fastigheter genom sin låga energiförbrukning. astigheterna är inga tekniska julgranar men med en förbrukning under 100 kwh/m² BOA + LOA kan de ändå jämföras med flera av fastigheterna med frånluft- och bergvärmepump. Efter samtal med förvaltare och besök i fastigheterna finns det ändå ingen förklaring på siffrorna. Energiförbrukning har kontrollerats mot avlästa värden och mot fjärrvärmebolagens egna siffror, Innetemperaturen ligger över 21 och isoleringen är normal. En möjlig förklaring kan vara ett engagemang under byggprocessen från förvaltare som går utöver det vanliga och som borgar för en stor noggrannhet under byggandet. När de insamlade energiuppgifterna jämfördes mot Stockholm stads begränsade energinivåer visade det sig att ingen av de TX-ventilerade fastigheterna klarade kraven och endast 17,5 % med -ventilation. Bättre resultat hade kategorin bergvärmepump, 25 % av dessa klarade kravet. Bäst klarade sig fastigheterna med frånluftsvärmepump, 50 % av dessa klarade kravet.

2 Definitioner Vanliga fastigheter lerbostadshus Programhuset I arbetet används begreppet vanliga fastigheter om fastigheter som inte innehåller studentbostäder, äldreboende, gruppboende eller liknande. Som flerbostadshus räknas alla hus med fler än två lägenheter där lokalarean utgör max 20% av den totala bruksarean. Byggnad med samma utformning som det aktuella huset, som uppfyller krav enligt BBR 94 och stadens program beträffande energianvändning. BBR 94 Boverkets Byggregler 1994 BRA BOA LOA Area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven begränsning. Bruksarea för utrymmen helt eller delvis ovan mark inrättade för boende. Bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation. I övrigt används också följande förkortningar: BVP för Bergvärmepump VP för rånluftsvärmepump.el. för astighetsel

3 Innehållsföreteckning 1. Inledning Energiregler för nyproduktion Stockholm stads miljöprogram Energiregler Standardiserade beräkningsmetoder Boverkets nya regler Europeiska standardiseringsorganet CEN Energiberäkning Resultat Tekniska förtydliganden Enorm Energiförbrukning Resultat yra goda exempel... 9 Varbergs Bostads AB - Vindragaren Ystadsbostäder, AB Grundström 1a Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB ridensborg Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB Malen Analys Källor och litteratur Källor Litteratur... 16

4 1. Inledning Energiförbrukningen är den största utgiftsposten vid drift av flerbostadshus. När den ställs i relation till byggkostnaden framkommer det tydligt att det finns mycket pengar att spara genom att bygga energisnålt. De senaste åren har det förts en diskussion om att våra nyproducerade flerbostadshus inte är tillräckligt energieffektiva jämfört med enfamiljshusen producerade under samma period. Dessutom framkom det i förstudien till det här arbetet att många energiberäkningar som görs innan nyproduktion sedan inte stämmer mot den verkliga förbrukningen. Av dessa anledningar ligger det i SABO:s intresse att för medlemsföretagens räkning utreda dessa frågor. Därför skapades ett utvecklingsprojekt för att dels titta på om den verkliga förbrukningen kan uppnås med det föreskrivna energiberäkningsprogrammet, dels för att se vad energiförbrukningen i nybyggda flerbostadshus i verkligheten ligger på. 2. Energiregler för nyproduktion 2.1. Stockholm stads miljöprogram Stockholm kommunfullmäktige antog 1997 ett miljöprogram för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart ekologiskt byggande. Detta har allt sedan dess regelbundet reviderats och förbättrats. Stockholm stad är i dag i ett sent framskridet läge för att revidera sitt miljöprogram på nytt. Anna-Greta Holmbom Björkman säger att beslut kommer att tas i kommunfullmäktige under april-maj. Stockholm stads miljöprogram kommer inte närmare att beskrivas här men för den som är intresserad finns det mer information på Stockholm stads hemsida Energiregler I Stockholms stads regler för ny- och ombyggnad av flerbostadshus på stadens mark ställs det krav på att en energiberäkning görs innan produktionen startar. I förstudien till detta arbete kontaktades ett urval större kommuner, Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå och Gotland, för att undersöka vilka energiregler som gäller i respektive kommun. Det visade sig att det bara är Stockholm som har skärpt energireglerna utöver vad Boverkets byggregler föreskriver. Ingen av de kontaktade säger sig ha kännedom om någon annan kommun som har skärpt Boverkets energiregler. Även om Stockholm är den enda kommunen som har speciella krav på energiförbrukningen så betyder det inte att en skärpning av Boverkets krav inte förekommer på andra platser. Det händer att energikrav skrivs in i programhandlingarna för enskilda hus, ofta mot en given energiförbrukning. ör att ge en förklaring av vad Stockholms energikrav innebär och förståelse för hur revideringen påverkar programmet så följer en kortfattad beskrivning av innehållet. Stockholm stads energiprogram t.o.m I Energieffektiva sunda hus sägs det att byggherren ska göra en energiberäkning vid nybyggnad av flerbostadshus på stadens mark för att försäkra sig om att det aktuella husets totala energianvändning är lägre än motsvarande programhus totala energianvändning. Det beräknade resultatet ska ligga under 125 kwh/m² BRA och år varav högst 50 kwh/m² BRA och år får vara el. Avsteg kan accepteras för till exempel hus med en hög andel smålägenheter, som ger jämförelsevis högre ventilationsbehov, och hus för kategoriboende, som medför behov förhöjd innetemperatur. I programmet sägs det också att el är en högvärdig energi. Genom att den räknas upp med 2,4 ges incitament för elbesparingar. Under andra 1

5 uppvärmningssäsongen ska fastighetsägaren göra en uppföljning av energiprogrammet för att kontrollera att målen har uppnåtts. Ett viktigt mål för staden är att styra mot eleffektivitet. El är en högvärdig energibärare, för vars generering i t ex ett kondenskraftverk åtgår minst 2,4 delar värmeenergi per erhållen del el. I programmet uppvärderades därför använd elenergi med faktorn 2,4 vid jämförelsen av det totala energibehovet för aktuellt hus och det s.k. programhuset. Väljs eleffektivare installationssystem, utrustningar och komponenter i aktuellt hus jämfört med programhuset får besparingarna i elenergi en utväxling med faktorn 2,4 vid jämförelsen av de totala energibehoven, vilket gynnar eleffektiva lösningar. Stockholm stads energiprogram fr.o.m Dessa regler ska på det stora hela tillämpas på samma sätt som föregångarna men en viktig skillnad är att viktningen av elen är bortaget. Detta ska i stället kompenseras genom att kraven för beräknad köpt energi varierar med typen av uppvärmningssystem och graden av tekniska installationer som fastigheten har. Nivåerna för energiförbrukning är som följer: Krav 1 Mål 2 kwh/m² BRA kwh/m² BRA järrvärmeanslutning med 140 varav 50 el 125 varav 45 el frånluftssystem järrvärmeanslutning med 125 varav 60 el 100 varav 50 el värmeåtervinningssystem Vattenburen elvärme med värmepump (Där fjärrvärmeanslutning inte är ett alternativ) Notera: Motsvarande kravnivå vid jämförelse med andra energislag: Pelletspanna (förnybar energikälla) i villa 85 kwh/m2bra varav 50 el, i panncentral 140 kwh/m2bra varav 50 el; Biogas (förnybar energikälla) 175 kwh/m2bra varav 50 el; Stadsgas (icke förnybara energikällor) 175 kwh/m2bra varav 50 el. Tabell 1 visar Stockholm stads nivåer för energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus Standardiserade beräkningsmetoder Just nu råder det en stor osäkerhet om vad som kommer att hända i Sverige efter EGdirektivet om byggnaders energiprestanda. Det pågår flera arbeten samtidigt för att ta fram nya beräkningsmetoder och regler, däribland på Boverket och på det Europeiska standardiseringsorganet CEN Boverkets nya regler Enligt källor kommer Boverkets nya byggregler ut på remiss under våren De kommer att omfatta någon form av begränsande energinivåer, liknande de i Stockholm stads energiprogram. 1 Ett krav ska kunna uppfyllas. Det ska vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra. Ett krav ska i princip vara verifierbart/mätbart. 2 Ett mål bör kunna uppnås inom ett begränsat antal år, fem till tio år. Ett mål bedöms därmed tekniskt och ekonomiskt möjlig att uppnå inom tidsrymden. 2

6 Europeiska standardiseringsorganet CEN Just nu arbetar det europeiska standardiseringsorganet CEN med att utforma en gemensam europastandard för hur man ska beräkna byggnaders energiprestanda och hur deklarationen ska utformas. örslaget kommer ut på remiss under våren Energiberäkning I förstudien till detta projekt framkom det att många energiberäkningar som görs innan nyproduktion sedan inte stämmer med den verkliga förbrukningen. En av tankarna inför projektet var därför att göra nya beräkningar på befintliga fastigheter för att se om den verkliga förbrukningen kan uppnås med det föreskrivna energiberäkningsprogrammet. Under arbetets gång upptäcktes att det var svårt att få tag på uppgifter från de redan befintliga fastigheterna eftersom byggnadsspecifikationer inte hade sparats efter slutbesiktningen. Bland materialet som fanns hittades bland annat energiberäkningar. Med hjälp av tekniska data ur dessa samt mätningar av areor, studiebesök etc. kunde data samlas in för att göra jämförande energiberäkningarna. Eftersom de nya beräkningssätten för energiberäkningar fortfarande utreds går det inte att presentera en mall för hur en energiberäkning ska gå till för att motsvara den verkliga förbrukningen. I stället pressenteras här erfarenheter från beräkningar på två fastigheter Resultat Energiberäkningen har utförts enligt fem metoder: Schablon angivet i Enorm Stockholm stads energiprogram t.o.m Stockholm stads energiprogram fr.o.m Simulerad verklig förbrukning Utökad simulerad förbrukning Schablon angivet i Enorm Schablonberäkningen är utförd genom att använda Enorms egen funktion för att skapa en komplett BBR-byggnad. Detta går till så att Enorms indatasidor 1 och 3 fylls i med värden för bl.a. verksamhet, antal lägenheter och den omslutande ytan varvid programmet fyller på med värden så att byggnaden uppfyller BBR:s krav på energihushållning. Stockholms Stads energiprogram t.o.m Stockholm stad anvisar i programmet Energieffektiva sunda hus hur energiberäkning ska göras och vilka indata som ska matas in. Indata för beräkningen i undersökningen bygger på schablonen och uppgifterna är sedan ändrade efter stadens anvisningar. Stockholms stads energiprogram fr.o.m I Stockholm stads energiprogram fr.o.m ges detaljerade anvisningar för vilka indata som ska användas. Dessa anvisningar ger mer vägledning än de i det äldre programmet. Vad som bland annat skiljer denna metod mot den föregående beskrivna är att otäthetsfaktorn är lägre, forcering av ventilation sker med 60 minuter per dag, avskärmningsfaktorn är lägre m.m. Simulerad verklig förbrukning Detta är ett försök att efterlikna de verkliga förhållandena i fastigheterna. Bland annat så har innetemperaturen höjts och ventilationen har ändrats för att efterlikna verkliga förhållanden. Utökad simulerad förbrukning Catarina Warfvinge, universitetslektor vid LTH, utförde energiberäkningarna för det energisnåla kvarteret Jöns Ols i Lund. Det som är speciellt med dessa beräkningar är att de 3

7 stämmer väldigt väl överens med den verkliga förbrukningen. Catarina har här hjälpt till med råd för att få en beräkning som bättre stämmer överens med verkligheten. Ventilationssystemet i fastighet 2 är delvis felkonstruerat och därför ligger energiförbrukningen något högre än den borde göra. Energiförbrukning [kwh/m² BOA + LOA & år] Verkliga värden Schablon Sthlm t.o.m 2004 Sthlm f.o.m Simulerad förbrukning Utökad simulering 0 astighet 1 astighet 2 igur 1 Diagrammet visar dels fastigheternas verkliga förbrukning dels energiberäkningar i syfte att simulera den verkliga förbrukningen. I staplarna så ingår energi för värme och varmvatten samt hushålls- och fastighetsel. Som framkommer ur diagrammet nås aldrig den verkliga förbrukningen. Närmast kommer man genom att använda metod Utökad simulering. ör fastighet1 skiljer sig då resultatet från den verkliga förbrukningen med 4,3 % medan för astighet 2 är motsvarande siffra 12,7 %. Självklart är det möjligt att ändra och öka värdena i energiberäkningen tills den verkligheten förbrukningen uppnås (speciellt som hyresgästernas beteende inte är känt, öppna fönster etc.) men syftet har varit att hela tiden använda realistiska indata. Inom ramen för det här projektet har det inte varit möjligt att mäta verkliga data (Inomhustemperatur, ventilationsflöden o.s.v.) utan dessa uppgifter har uppskattats utifrån erfarenhet Tekniska förtydliganden Energiberäkningarna är utförda i Enorm 1000 version Eftersom värden för köldbryggor saknas så har ett värde på 20 % av förlustfaktorn (för transmission) använts, förlustfaktorn framgår av Enormutskriften. Värdena har diskuterats med Catarina Warfvinge och hon har bekräftats att storleken på köldbryggorna är rimlig. På Enorms indatasidor ska antal och förbrukning anges på de i fastigheten installerade vitvarorna, både i lägenheter och gemensamma utrymmen. Här summeras de elbesparingar (eller det ökade elbehovet) som de valda vitvarorna medför, jämfört med referensvärden. Här framkommer också hur stor del av elenergin som ger värmetillskott till byggnaden under uppvärmningsperioden. Dessa sidor är inte nödvändiga för en beräkning av fastighetens energiförbrukning men ingår i indatamallen enligt Stockholms stads program. I Stockholm stads nya program bifogas en excelfil som fungerar som en noggrannare version av Enorms sidor Dessa sidor ska inte fyllas i och i stället anges uppgifterna om vitvaror, armaturer etc. i excelfilen. Resultatet matas sedan tillbaka in i Enorm. 4

8 I den här undersökningen har ingen av dessa metoder gått att pröva på grund av att uppgifter saknats om installerade utrustning i fastigheten och lägenheterna Enorm 1000 Energiberäkningsprogrammet Enorm är utformat för att med rimliga krav på indata snabbt fastställa energibehovet för en byggnad samt genomföra en omfördelningsberäkning för att visa att föreskrivna krav i BBR är uppfyllda. Enorm syftar även till att ge underlag för val mellan olika energisparåtgärder. Programmet beräknar energibehovet och medeleffektbehovet för samtliga dygn under att kalenderår. Programmet skapar också motsvarande referensbyggnad med samma dimensioner som den aktuella byggnaden men där BBR:s normkrav används. 4. Energiförbrukning ör att kunna rikta undersökningen mot rätt målgrupp var ett av de första momenten att beställa ett utdrag ut Lantmäteriets fastighetsregister över företag som hade fastigheter med byggår efter Det andra steget var att skicka ut ett frågeunderlag till dessa fastighetsägare för att få in uppgifter om bland annat energi för uppvärmning och varmvatten, fastighetselförbrukning, yta, ventilation etc. Svaren matades in i en databas och diagrammen skapades i Excel. I det här arbetet har det inte gått att kontrollera riktigheten i alla siffror på grund av det stora materialet. öretag som har fastigheter men en avvikande energiförbrukning har dock kontaktats för att om möjligt hitta en orsak. I den processen har fler fastigheter rensats bort Resultat Av 117 allmännyttiga företag som kontaktades har 72 svarat, det vill säga 62 %. Tillsammans har dessa 72 företag kommit in med 277 fastigheter. Av dessa 277 fastigheter faller 166 bort av olika anledningar. Det kan till exempel vara på grund av att flera byggnader av olika byggår med gemensam mätare, att fastigheten delar undercentral med en granfastighet, att värmen betalas av hyresgästen eller så enkla saker som att företagens statistikprogram inte fungerar. Antal astigheter i olika boendekategorier Äldre Grupp Rest Student Vanligt igur 2 visar andelen fastigheter i de olika boendekategorierna. 5

9 Kvar återstår 111 fastigheter, totalt 6906 lägenheter. Av dessa fastigheter är 75 vanligt boende, 20 är studentbostäder, 6 stycken är äldrebostäder, 7 är gruppbostäder och 3 är av annan boendetyp eller en kombination av de nyss nämnda. I figur 3 visas en redovisning av medelenergiförbrukningen för olika ventilations- och värmepumpssystem för de olika boendekategorierna. örbrukningen är lägst i det vanliga boendet. En förklaring på detta är att de andra kategorierna är olika typer av specialboenden med egna behov som höjer förbrukningen. astigheter med studentbostäder innehåller oftast många små lägenheter och en hög andel tekniska installationer. Där är det vanligt att kostnaden för hushållsel ingår i hyran. Äldrebostäderna har generellt en högre innetemperatur än valiga bostäder och i gruppbostäderna är det vanligt med en stor andel gemensamma utrymmen i förhållande till andelen lägenheter. På grund detta är det viktigt att inte jämföra olika boendekategorier med varandra utan i stället göra jämförelsen inom varje typ av bostäder. Uppv. +.el [kwh/m2] TX Övrigt VP BVP 50 0 Vanligt Student Äldre Grupp Rest igur 3 visar medel av energiförbrukningen 2003 för olika kategoriboenden. astigheterna är uppdelade på typ av ventilation eller förekomst av värmepump. Stapeln Övrigt är fastigheter med fler ventilationstyper. Kategorin Resterande är antingen en kombination av olika kategoriboenden eller så saknas uppgifter. I fortsättningen kommer rapporten bara att avhandla vanliga bostäder på grund av att den är och kommer att förbli den största andelen av beståndet. Genom att titta på medelvärdena för energiförbrukningen år 2003 för olika ventilationssystem och värmepumpssystem (figur 4) syns det att värmeåtgången för TX-ventilation är något lägre än för -ventilation. Å andra sidan gör TX-systemet av med mer fastighetsel och förbrukningen är totalt sett högre. Om dessa värden ställs i relation till uppvärmning med värmepumpar så går det att konstatera att dessa system totalt sett är mer energisnåla. rånluftsvärmepumparna drar något mer energi än bergvärmepumparna men då drivs också bergvärmepumpen med el medan för fastigheter med VP så kan en annan energikälla användas till uppvärmning. 6

10 Energiförbrukning 2003 [kwh/m² BOA + LOA] 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00.el. Värme 60,00 40,00 20,00 0,00 TX rånluftsvärme Bergvärme igur 4 visar medelförbrukningen av värmeenergi och fastighetsel år 2003 [kwh/m²/boa + LOA] för fastigheter med - och TX-ventilation samt fastigheter med frånluft- och bergvärmepump. Andelen fastigheter i de olika kategorierna är som följer. : 40 st, TX: 18 st, VP: 6 st och BVP: 8 st. kwh/m² TX VP BVP BOA + LOA Värme astighetsel Total energi Tabell 2 visar energiförbrukningen för de olika ventilations- och värmepumpstyperna. Diagrammet (igur 5) visar energiförbrukningen i samtliga fastigheter. astigheterna är sorterade efter typ av ventilation, energiförbrukning samt om de har värmepump eller ej. astigheter där ventilationstyp inte är angiven eller fastigheter som har en kombination av fler ventilationstyper visas inte. ör varje fastighet syns fastighetselförbrukningen i rött och uppvärmningsenergin som blått. I diagrammet är fastigheterna indelade i fyra klasser. De två första klasserna är fastigheter med bergvärmepump eller frånluftsvärmepump. Dessa fastigheter är frånluftsventilerade. De två sista klasserna är uppdelade på ventilation, fastigheter med frånluftsventilation och fastigheter med från- tilluftventilation med värmeåtervinning. I de här två grupperna så är det dominerande uppvärmningssättet fjärrvärme men det förekommer också olja, gas m.m. 7

11 Energiförbrukning Uppv. +.el [kwh/m2] el. 03 Värme BVP BVP VP TX TX TX TX igur 5 visar energiförbrukning för uppvärmning och fastighetsel år 2003 [kwh/m²/boa + LOA] i vanliga bostäder. örbrukningen är sorterad på BVP, VP, - och TX-ventilation. Längst till vänster visas fastigheter med bergvärmepump. örbrukningen ökar från 65 till 98 kwh/m². Därpå kommer fastigheter med frånluftsvärmepump med förbrukningar från 77 till 131 kwh/m². Efter värmepumparna kommer frånluftsventilerade fastigheter. Här ökar förbrukningen från lågförbrukarna på 93 kwh/m² till högförbrukarna på 198 kwh/m². Sist i diagrammet visas fastigheter med från- tilluftventilation med värmeåtervinning. Här börjar förbrukningen på 134 kwh/m² för att sluta på 202 kwh/m². 202 kwh/m² är en hög förbrukning i ett nybyggt flerbostadshus men bland de bortrensade fastigheterna har det funnits de med en ännu högre förbrukning. Det går bland annat att nämna två TX-ventilerade byggnader med en energiförbrukning på 232 respektive 246 kwh/m². Vid samtal med förvaltare har det dock visats sig bero på tekniska problem. aktorer som påverkar fastigheternas förbrukning är t.ex. närvaron (eller frånvaron) av energitunga komponenter som motorvärmare, hiss och tvättstuga samt byggnadskonstruktioner som kulvertar, storleken på huskropparna och loftgång. ör att se om det gick att skönja någon trend i energiförbrukningen för fastigheter byggda de senaste tio åren så plottades energiåtgången mot byggåret för dessa fastigheter. Resultatet är väldigt spritt och det går inte att dra några slutsatser. I figur 6 visas som ett exempel hur spridningen ser ut för gruppen -ventilerade bostäder. 8

12 Energiförbrukningen 2003 [kwh/m² BOA + LOA] 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80, igur 6. visar spridningen av 2003 års energiförbrukning uppdelat på fastigheternas byggår. Endast vanliga fastigheter med -ventilation utan värmepump visas. 5. yra goda exempel Efter att ha studerat det insamlade materialet i kapitel 4 är det tydligt är att några fastigheter avviker positivt från medelförbrukningen. Det som mest överraskar är fyra frånluftventilerade fastigheter med en förbrukning under 100 kwh/m². Vad som gör dessa fastigheter så speciella är att de inte är några tekniska julgranar och ändå ligger långt under alla TX-ventilerade hus. De kan till och med jämföras med några av fastigheterna med frånluftvärmepump eller bergvärmepump. ör att kontrollera att detta inte berodde på mätarfel och om möjligt hitta förklaringen på den låga förbrukningen så togs kontakt med förvaltare och energiansvariga i respektive företag och besök gjordes i fastigheterna. Energiförbrukning kontrollerades mot avlästa värden och mot fjärrvärmebolagens egna siffror. Ett av företaget levererar egenproducerad värme till den berörda fastigheten. Det gjorde att förbrukad energi kunde jämföras mot levererad. Så långt det gick att kontrollera är förbrukningsvärdena riktiga. Det finns ingen självklar förklaring till varför siffrorna ser ut som de gör. Innetemperaturerna är normala (21-22 ), isoleringen är normal (se under varje fastighet), o.s.v. öretagen har i övrigt en normal sammansättning av hög- och lågenergiförbrukande fastigheter så det är inte självklart varför förbrukningen på dessa fyra fastigheter är så låg. Saker som kan påverka siffrorna är t.ex. tvättmaskin och torktumlare i lägenheterna. Eftersom dessa går på hushållselen belastar de inte ovanstående siffror. Samtidigt producerar de värme under tvätt och tork och detta skulle kunna sänka värmebehovet i lägenheterna. Samma resonemang kan användas om fläkt bakom kryddhylla, loftgångar och fristående lägenhetsförråd. Problemet är att dessa punkter inte är gemensamt för alla fyra fastigheter. Medan en fastighet har fläkt bakom kryddhyllan så har nästa fastighet fläktsystemet centralt placerat på vinden. En annan fastighet saknar hiss men har i stället tvättstuga på gården och så vidare. Vad som ytterligare förvirrar är att tre av de fyra fastigheterna är små byggnader. Den större väggarean per lägenhet borde om något höja förbrukningen ytterligare. En förklaring kan vara ett engagemang från förvaltare under byggprocessen som går utöver det vanliga och som borgar för en stor noggrannhet under byggandet. Sammanfattningsvis går det bara att konstatera att det krävs ett större och längre arbete för att utreda vad den låga förbrukningen beror på. Dessa fastigheter bör ändå lyftas fram som goda exempel på att det går att bygga energisnålt utan att utrusta fastigheterna som tekniska julgranar. 9

13 Varbergs Bostads AB - Vindragaren 9 Byggår lägenheter BOA + LOA 1335 m² 2 huskroppar 3 våningar Centralt trapphus med hiss Tvätt & torkskåp i lägenheterna rånluftsfläkt i kök 215 mm isolering i vägg 295 mm isolering på vind Kooperativ hyresrätt med en stor andel äldre. kwh/m² Värme el. 6 7 Total Energi

14 Ystadsbostäder, AB Grundström 1a Byggår lägenheter BOA + LOA 2230 m² 1 huskroppar 5 våningar Centralt trapphus med hiss Tvätt & torktumlare i lägenheterna Central tryck & tempstyrd frånluft 200 mm isolering i vägg (120+80) 350 mm isolering på vind kwh/m² Värme el. 6 6 Total Energi

15 Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB ridensborg 4 Byggår lägenheter BOA + LOA 742 m² 2 huskroppar 2 våningar Loftgång Tvätt & torktumlare i lägenheterna rånluftsfläkt i kök 215 mm isolering i vägg 450 mm isolering på vind kwh/m² Värme el. 7 6 Total Energi

16 Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB Malen 10 Byggår lägenheter BOA + LOA 956 m² 4 huskroppar 2 våningar Centralt trapphus utan hiss Central tvättstuga rånluftsfläkt i kök 240 mm isolering i vägg 450 mm isolering på vind kwh/m² Värme el Total Energi

17 6. Analys ör att få proportion på fastigheternas energiförbrukning så har Stockholm stads energikrav lagts in i figur 7. Eftersom alla areor i undersökningen anges i BOA + LOA så måste Stockholm Stads energikrav med enheten BRA omvandlas. örhållandet BRA mot BOA + LOA är olika i alla fastigheter. Här antas en faktor på 0,85. I Stockholm stads energikrav är även hushållselen inräknad. Här har antagits att hushållselen är 40 kwh/m² vilket sedan har dragits bort från summan. kwh/m² BRA BOA + LOA BVP VP TX Tabell 3 visar Stockholm stads energinivåer omvandlade från enheten BRA till enheten BOA + LOA. Som synes är det inte många av fastigheterna som klarar dessa nivåer. Inte en enda TXventilerad fastighet klarar kraven och endast 17,5 % med -ventilation. Lite bättre var det för fastigheterna med bergvärmepump, 25 % klarade kravet. Bäst klarade sig fastigheterna med frånluftsvärmepump, 50 % av dessa klarade kravet. På grund av det lilla antalet fastigheter har inte hänsyn kunnat tas till vilken klimatzon fastigheterna ligger i utan alla fastigheter har behandlats som en grupp. I undersökningen har ingen analys gjorts av förhållandet BRA till BOA + LOA. astigheternas energiförbrukning kan slå åt båda hållen beroende på hur mycket biutrymmen där finns. Anledningen till att enheten BOA + LOA har använts är att den är generellt vanligare förekommande ute i företagen. Energiförbrukning 2003 [kwh/m2] Energi 03 Sthlm regler 50 0 BVP BVP VP TX TX TX igur 7 visar Stockholm stads krav på energiförbrukning i förhållande till inkomna fastigheters energiförbrukning Stockholm stads energikrav har här ändrats för att de ska få samma enhet som fastigheternas energiförbrukning. Ekonomisk analys 14

18 El vs järrvärme järrvärme framställs allt oftare genom förbränning i kraftvärmeverk. En produkt vid framställningen av fjärrvärme är el. Genom att installera värmeåtervinningssystem i fjärrvärmevärmda flerbostadshus så sänks fjärrvärmeförbrukningen samtidigt som elförbrukningen höjs. En minskad fjärrvärmeanvändning leder i till att kraftvärmeverken tillverkar mindre fjärrvärme och därmed även mindre el. Detta samtidigt som fastigheterna alltså drar mer el. Det ökade elbehovet måste därmed lösas genom import av el. Denna baseras på kondensproduktion, ofta via förbränning av kol och inte sällan med dåligt renade rökgaser. Källa: PM Konsekvenser av slopad undantagsregel för värmeåtervinning 15

19 Källor och litteratur Källor astighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, astighetsnomenklatur. Innehåller SS Stockholm 2003 Warfvinge Catarina, LTH. Telefonintervju ör invånare Stadsplanering och byggande Ekologiskt byggande Ekologiskt byggande i Stockholm Energieffektiva sunda hus Miljöanpassat byggande nybyggnad Enorm 1000 version 1.10 sid Litteratur Engqvist, Lisa; redriksson, Veronica (2004), Uppföljning av Energiprestanda i lerbostadshus. Bergenås, Daniel (2004), aktisk och beräknad energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus. 16

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR Erfarenheter och rekommendationer Christer Harrysson STUDIES FROM THE SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt Energieffektiva byggnader Kretsloppsrådets översikt Förord Kretsloppsrådet har i Miljöprogram 2010 formulerat övergripande mål för energieffektivisering bland annat högt ställda mål för energieffektiva

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

Energikrav för NäraNollEnergibyggnader

Energikrav för NäraNollEnergibyggnader Energikrav för NäraNollEnergibyggnader Tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser Komplettering Beställd av: Dag Lundblad Energimyndigheten Genomförd av: Peter Filipsson Catrin Heincke Per-Erik Nilsson

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

Under 100 - att lyckas med energi i Hammarby Sjöstad. Energiprojektet inom HS2020 Förstudie, Jinansierad av BeBo, september 2013

Under 100 - att lyckas med energi i Hammarby Sjöstad. Energiprojektet inom HS2020 Förstudie, Jinansierad av BeBo, september 2013 Förstudien är genomförd på uppdrag av BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för bostäder), efter beslut den 8 mars 2013. Under 100 - att lyckas med energi i Hammarby Sjöstad Energiprojektet inom HS2020

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader RAPPORT 2015:26 REGERINGSUPPDRAG Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Definition av energiprestanda och kvantitativ riktlinje Förslag till svensk tilllämpning av näranollenergibyggnader

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus Boverket Indata för energiberäkningar i kontor och småhus En sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Läs mer

Brukarindata bostäder

Brukarindata bostäder Brukarindata bostäder Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Projektet som redovisas i denna rapport är finansierat av SBUF och ingår som ett delprojekt i ett större sammanhang,

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 1 Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus Mars 2006 Lotta Bångens Eje Sandberg Per Wickman ATON Teknikkonsult AB ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument

Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument Boverket Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument Underlagsrapporter för att få en översikt av tillgänliga metoder 2005 för småhus, flerbostadshus och lokaler Boverket Box 534, 371 23 Karlskrona

Läs mer

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Statens energimyndighet Objekt Handlingens status Slutrapport Datum 2005-08-24 Rubrik 1 (Uppdragsnamn)

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Boverket. Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva. biobränsleanordningar

Boverket. Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva. biobränsleanordningar Boverket Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar Boverket

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energibokslut 2011 Fastighet

Energibokslut 2011 Fastighet Energibokslut 2011 Fastighet Teknisk förvaltning Omslagsfoto: Infobyrån Förord Ansvarig för att upprätta våra Energibokslut de senaste åren har varit Ylva Anger. Det är hon som har utvecklat boksluten

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer