4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Översiktsplan -muntlig information 2 Presentation av FoU -muntlig information 3 Hemlöshetskartläggning -muntlig information 4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd 6 Ekonomisk månadsrapport Mars 7 Yttrande över remiss om förslag till flerårsplan Mottagande av utvecklingsmedel för arbete kring våld i nära relationer 9 Yttrande över motion om en handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom i Botkyrka KS 2012:51 10 Samordningsförbundet 11 Delegationsbeslut 12 Anmälningsärenden Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset plan 2 rum 3 kl Oppositionspartierna träffas i kommunalhuset plan 8, socialförvaltningens stora sammanträdesrum kl Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn eller MATS EINARSSON ordförande ANNELI SJÖBERG sekreterare

2 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Socialnämnden Översiktsplan -muntlig information Beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Ärendet Sara Wrethed från kommunledningsförvaltningen informerade om översiktsplanen.

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Socialnämnden / 2 Presentation av FoU -muntlig information Beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Ärendet Kristina Engvall, chef på FoU Södertörn, informerade om sin verksamhet.

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Socialnämnden Hemlöshetskartläggning -muntlig information Beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Ärendet Carin Svensson och Joakim Heimersson föredrog resultaten från hemlöshetskartläggningen.

5 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Socialnämnden Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information Beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Ärendet Martin Persson, verksamhetschef, föredrog uppföljningen av fattade beslut EEB.

6 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden Dnr SN/2013:73 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd (SN/2013:73) Beslut Socialnämnden godkänner förslaget till förändrad bemanning i enheten för ekonomiskt bistånd, som innebär att antalet socialassistenttjänster minskas med 8,5 tjänster till 4 heltidstjänster och att antalet socialsekreterartjänster utökas med 5 heltidstjänster. Sammanfattning Under hösten 2011 inleddes en översyn kring bemanningen på Enheten för ekonomiskt bistånd (EEB). Översynen initierades av dåvarande verksamhetschef då enhetens kostnad för handläggande av ekonomiskt bistånd var mycket högt. Kostnadsmässigt låg Botkyrka bland de tio dyraste kommunerna i landet avseende kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd. Vidare granskning visade även att ärendemängden per handläggare var låg i relation till omkringliggande kommuner. Till det lades att handläggare och assistent på enheten arbetade i samma ärenden varför möjlighet till effektivisering och rationalisering av handläggandet tydliggjordes. I samband med detta beslutades att socialsekreterarna skulle överta ansvaret för hela ärendekedjan, allt från insamlande av data till utbetalning. I socialnämndens ettårsplan 2013 fattades beslut om att enheten för ekonomiskt bistånd ska se över sin bemanning och effektivisera enheten. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma i frågan med en precisering av anpassningen av antalet socialsekreterar- och socialassistentstjänster. Under hösten 2013 har PWC gjort en genomgång av verksamheten och en jämförelse med andra kommuner har gjorts.

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:73 Referens Susanne Eriksson Mottagare Socialnämnden Förändring i bemanning - enheten för ekonomiskt bistånd till beslut Socialnämnden godkänner förslaget till förändrad bemanning i enheten för ekonomiskt bistånd, som innebär att antalet socialassistenttjänster minskas med 8,5 tjänster till 4 heltidstjänster och att antalet socialsekreterartjänster utökas med 5 heltidstjänster. Sammanfattning Under hösten 2011 inleddes en översyn kring bemanningen på Enheten för ekonomiskt bistånd (EEB). Översynen initierades av dåvarande verksamhetschef då enhetens kostnad för handläggande av ekonomiskt bistånd var mycket högt. Kostnadsmässigt låg Botkyrka bland de tio dyraste kommunerna i landet avseende kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd. Vidare granskning visade även att ärendemängden per handläggare var låg i relation till omkringliggande kommuner. Till det lades att handläggare och assistent på enheten arbetade i samma ärenden varför möjlighet till effektivisering och rationalisering av handläggandet tydliggjordes. I samband med detta beslutades att socialsekreterarna skulle överta ansvaret för hela ärendekedjan, allt från insamlande av data till utbetalning. I socialnämndens ettårsplan 2013 fattades beslut om att enheten för ekonomiskt bistånd ska se över sin bemanning och effektivisera enheten. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma i frågan med en precisering av anpassningen av antalet socialsekreterar- och socialassistentstjänster. Under hösten 2013 har PWC gjort en genomgång av verksamheten och en jämförelse med andra kommuner har gjorts. Graham Owen tf socialchef Socialförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

8 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[5] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:73 Bakgrund: Under hösten 2011 inleddes en översyn kring bemanningen på Enheten för Ekonomiskt Bistånd (EEB). Översynen initierades av dåvarande verksamhetschef då enhetens kostnad för handläggande av ekonomiskt bistånd var mycket högt. Kostnadsmässigt låg Botkyrka bland de tio dyraste kommunerna i landet avseende kostnad för handläggning av ekonomiskt bistånd. Vidare granskning visade även att ärendemängden per handläggare var låg i relation till omkringliggande kommuner. Till det lades att handläggare och assistent på enheten arbetade i samma ärenden varför möjlighet till effektivisering och rationalisering av handläggandet tydliggjordes. I samband med detta beslutades att socialsekreterarna skulle överta ansvaret för hela ärendekedjan, allt från insamlande av data till utbetalning. Under våren 2012 påbörjade förvaltningen arbetet med förändrade arbetssätt. Och vid facklig samverkan beslutades att anlita en extern konsult som skulle se över bemanning, jämföra rutiner och kostnader mellan Botkyrka och jämförbara kommuner, samt komma med analys kring vad som bör göras för att effektivisera handläggningen. Under hösten 2012 gjorde en konsult från PWC översynen. I den av socialnämnden beslutade ettårsplanen för 2013 fattades beslut om att enheten för ekonomiskt bistånd ska se över sin bemanning och effektivisera enheten. Förvaltningen har i uppdrag att återkomma i frågan med en precisering av hur anpassningen av antalet socialsekreterar- och socialassistentstjänster ska se ut. Sammanfattning av PWC s rapport EEB i Botkyrka är enligt rapporten, den enda av jämförelsekommunerna där socialsekreteraren inte handlägger hela ärendet. I samtliga jämförelsekommuner som har socialassistenter, handlägger både socialsekreterare och assistenter var för sig hela ärenden. Vidare noteras att kringkostnaderna i Botkyrka är jämförbara med jämförelsekommunerna men kostnaderna är i princip är dubbelt så höga som kostnadsbilden för en snittkommun i riket. PWC redovisar vidare att ingen av de andra kommunerna har en så hög personaltäthet per ärende. Om Botkyrka skulle dra ner 6st tjänster inom de tre myndighetssektionerna skulle enheten komma ner i en lika hög personaltäthet som den kommunen med näst tätast bemanning. Botkyrka har i snitt drygt 40 ärenden per handläggare, Järfälla har ca 55 medan Eskilstuna har 122 (de planerar personalförstärkning). I rapporten framkommer även att det finns ett motstånd mot att ändra i socialsekreteraruppdraget så att socialsekreteraren handlägger hela ärendet. Vidare finns det en misstro mot de egna cheferna och personal upplever att de inte görs delaktiga i driften av enheten. Det finns en spridd uppfattning om att förändringar påbörjas

9 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[5] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:73 men inte fullföljs, som huvudanledning till detta nämns bytet av verksamhetschef och avsaknaden av sektionschef. Det finns en känsla av stress bland personal, dels kring förändringar som görs men även utifrån ärendebelastning och det sociala arbetet. Denna är dock inte i relation med den faktiska belastningen. PWC pekar ut en tydlig och sammanhållen ledning som ett viktigt moment för att lyckas utveckla enheten. Vidare pekar de på vikten av delaktighet och att arbeta med gemensamma planeringsdagar. En följsamhet utifrån gällande beslut krävs, samt att medborgaren och inte egna processer sätts i fokus. Enhetens bemanning from Bemanning enligt ettårsplan 2013 Ny bemanning Årsarbetare 2013 Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Ledning EEB tot Jobbcentrum Förändringar Efter förändring Verksamhetschef 1 1,00 1,00 Sektionschef ,00 4,00 Metodstödjare 1 1,00 1,00 Administrativa assistenter 0,00 0,00 Socialsekreterare * 30,00 +5,0 35,00 Socialassistenter 4 4,5 4 12,50-8,5 4,00 Arbetsmarknadssamordnare 6 6,00 6,00 Handläggare hyresgaranti 0,00 0,00 Ofördelat 0,00 0,00 Kvinnofridssamordnare 0,5 0,50 0,50 Budget och skuldrådgivare ,00 4,00 Summa tjänster 17,00 15,50 15,00 10,00 1,50 59,00-3,50 55,50 *= i ettårsplanen 2013 minskades antalet socialsekreterartjänster med 1tjänst, för att utöka antalet budget och skuldrådgivare. Denna minskning har inte verkställts i avvaktan denna förändring. Detta kommer att ske nu.

10 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[5] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:73 Ekonomi Antal tjänster snittlön 2013 år lön inkl löneökn 2,8 % from april socialassistenter -8, socialsekrerare 5, kostnader omställning Beräknat på medellönen för enhetens assistenter medför neddragningen en effektivisering med 3,4 miljoner. Inrättandet av 5 nya socialsekreterartjänster medför utifrån en medellön för enhetens socialsekreterare, en kostnad på 2,2 miljoner. Enheten gör då en effektivisering som faller ut när omställningsprocessen är avslutad, kvarstående medel läggs på centralt konto. Indragning av tjänster: Antalet socialassistenttjänster minskas med 8,5 tjänster till 4 heltidstjänster, Idag är 10 av dessa tjänster tillsatta, 2,5 tjänst har vakanshållits i avvaktan beslut om total bemanning inom enheten. Inrättande av nya tjänster: Antalet socialsekreterartjänster utökas med 5 heltidstjänster. Riskbedömning av förändringen Arbetsgivaren gör bedömningen att neddragningen med sammanlagt 3,5 tjänster inte medför en risk då det dubbelarbete som tidigare förekommit, undviks genom de nya arbetssätt som enheten infört. De personer som direkt berörs av neddragningen av socialassistenttjänster har redan erbjudits vägledningssamtal hos Starck och Partner samt uppmanats att ta kontakt med närmaste chef, verksamhetschef eller HR ansvarig om de är i behov av ytterligare stödinsatser från företagshälsovård eller liknande. Verksamhetschefen har tillsammans skyddsombud från akademikerförbundet SSR och Vision kommit överens om att arbeta sammanhållet och systematiskt med arbetsmiljöfrågor och delaktighet inom enheten. De åtgärder som vidtagits med att skapa ett tydligt system med husmöten/ månadsfrukostar för information och ansvarsgrupper för olika sakfrågor är avgörande för att skapa en arbetsmiljö som upplevs som tillfredsställande. Enheten arbetar nu-

11 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[5] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:73 mera med enhetsdagar flera gånger per termin och har tagit tag i de brister som pekades ut i PWC s rapport. Enheten kommer efter förändringen ha en relativt låg ärendebelastning satt i relation till jämförbara kommuner. Det beror främst på följande två punkter: 1. Enheten har tagit över utredningsansvaret för arbetet med våld i nära relationer. Detta utredningsarbete är av en annan art och form än det generella utredningsarbetet inom enheten. Vart och ett av dessa ärenden tar mycket mer tid i anspråk och kan även innefatta placeringar, uppföljningar och samverkansmöten i en helt annan omfattning. När detta arbete kommit helt igång och arbetssätt formats kommer de socialsekreterare som arbetar med dessa ärenden att ha ett litet utrymme för att arbeta med enhetens övriga uppdrag. 2. Enheten är inne i en omställningsfas där nya lokaler, nya chefer, nya medarbetare och nya metoder arbetas in. Den omställningen ställer stora krav på medarbetare och ledning. För att säkerställa kvalité och rättsäkerhet i handläggningen krävs en relativt generös bemanning. Totalt kommer ärendemängden att bli drygt 45 ärenden per handläggare efter genomförd förändring. Den siffran är inte helt tillförlitlig då mottagningssektionens handläggare har färre ärenden då de även handlägger våld i nära relationer samt fungerar som mottagning även av de ansökningar och kontakter som aldrig blir ärenden. För de utredande socialsekreterarna på EEB 1 och EEB 2 innebär det en faktisk belastning på ca 50 ärenden per handläggare. Uppföljning Under 2013 kommer förvaltningen att följa arbetet med införande av arbete med våld i nära relationer samt överförandet av ärenden från socialassistenter till socialsekreterare noga. Detta för att eventuellt kunna effektivisera ytterligare.

12 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden Dnr SN/2012:1 6 Ekonomisk månadsrapport Mars (SN/2012:1) Beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för mars 2013 Sammanfattning Prognosen visar ett underskott med cirka 3,4 miljoner kronor. Över- och underskott är ojämnt fördelade mellan verksamheterna. Det direktutbetalade ekonomiska biståndet (del av verksamhet 14 och 76) ger enligt prognosen ett underskott med cirka 11,2 miljoner kronor vilket innebär ytterligare en försämring jämfört med bokslutet där underskottet var 8,9 miljoner kronor. Prognosen, som är osäker, bygger på att det genomsnittliga antalet hushåll, liksom utfallet januari till mars, fortsatt är cirka hushåll per månad jämfört med 2012 då det var hushåll. Underskottet för ekonomiskt bistånd vägs i viss mån upp av överskott inom andra verksamheter. Det gäller framför allt kostnader för löner till personalen, då vi har en personalomsättning med många vakanta tjänster. Men prognosen är också i detta avseende osäker eftersom vi dels saknar personalstatistik och dels är löneavtalen för 2013 inte klara ännu. Prognosen kan komma att förbättras om det t.ex. blir en god tillgång på sommarjobb och antalet månadshushåll sjunker eller om antalet personer som bor i tillfälligt boende minskar.

13 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Socialförvaltningen Dnr SN/2012:1 Referens Birgitta Wallin Mottagare socialnämnden Ekonomisk månadsrapport per mars 2013 till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för mars 2013 Sammanfattning Prognosen visar ett underskott med cirka 3,4 miljoner kronor. Över- och underskott är ojämnt fördelade mellan verksamheterna. Det direktutbetalade ekonomiska biståndet (del av verksamhet 14 och 76) ger enligt prognosen ett underskott med cirka 11,2 miljoner kronor vilket innebär ytterligare en försämring jämfört med bokslutet där underskottet var 8,9 miljoner kronor. Prognosen, som är osäker, bygger på att det genomsnittliga antalet hushåll, liksom utfallet januari till mars, fortsatt är cirka hushåll per månad jämfört med 2012 då det var hushåll. Underskottet för ekonomiskt bistånd vägs i viss mån upp av överskott inom andra verksamheter. Det gäller framför allt kostnader för löner till personalen, då vi har en personalomsättning med många vakanta tjänster. Men prognosen är också i detta avseende osäker eftersom vi dels saknar personalstatistik och dels är löneavtalen för 2013 inte klara ännu. Prognosen kan komma att förbättras om det t.ex. blir en god tillgång på sommarjobb och antalet månadshushåll sjunker eller om antalet personer som bor i tillfälligt boende minskar. Graham Owen tf socialchef Socialförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

14 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Socialförvaltningen Dnr SN/2012:1 Verksamhet Tkr Bokslut 2012 Utfall Jan - Mars Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Prognos- Budget 14 Flyktingåtgärder Intäkter Kostnader Netto Prelbokförda poster Intäkter 0 Kostnader Netto Öppen förskola Intäkter Kostnader Netto Barn o ungdomar t o m 20 år Intäkter Kostnader Netto Vuxna exkl. missbrukare Intäkter Kostnader Netto Vuxna missbrukare Intäkter Kostnader Netto Ekonomiskt bistånd Intäkter Kostnader Netto Gemensam verksamhet Intäkter Kostnader Netto Socialförvaltningen Totalt Intäkter Kostnader Netto

15 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Socialförvaltningen Dnr SN/2012:1 Verksamhet Tkr Bokslut 2012 Direktutbetalat ek. bistånd Utfall Jan - Mars Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Prognos- Budget Intäkter Kostnader Netto

16 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Socialnämnden Dnr SN/2013:1 7 Yttrande över remiss om förslag till flerårsplan (SN 2013:1) Beslut Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen för vidare handläggning Sammanfattning Under de senaste tre åren har socialnämnden haft barn, boende och brukarnytta som fokusområden. Med hänsyn tagen till de effektiviseringskrav som finns så föreslår förvaltningen att: - nämndens fokus för flerårsplaneperioden är boende och socialförvaltningens uppdrag är att i samverkan med andra, utveckla och genomföra boendestrategin utifrån perspektivet att det kommer att sänka våra kostnader och öka möjligheten att nå övriga fullmäktigeoch nämndmål - förvaltningen under ska prioritera att genomföra de lagändringar som har skett inom barn och ungdomsvården samt - arbeta med att rekrytera och behålla kompetent personal Nämnden kommer att återkomma med närmare preciseringar om hur förvaltningen ska effektivisera sin verksamhet, liksom hur förslaget om utökning med 1,5 miljoner kronor för barn och unga ska användas, i förslaget till ettårsplan för I flerårsplaneförslaget ställdes frågor till nämnderna om vad som kommer att hända med de ambitionsökningar som nämnden hade i framåtsikten. Svaret på frågorna är att det vet vi inte ännu. I framåtsikten fanns volymökningar för 7,2 miljoner kronor varav ekonomiskt bistånd stod för sex miljoner kronor. och fler boendestödjare stod för 1,2 miljoner. Eftersom underskottet redan finns för ekonomiskt bistånd, och fler boendestödjare sannolikt är nödvändigt som en insats för att minska boendekostnaderna, så är det just nu svårt att se att det ska gå att inrymma de ambitionsökningar som föreslogs i framåtsikten. Den ambitionshöjning som föreslogs har att göra med den omsvängning till tidiga och förebyggande insatser m.m. som pågår så det kan möjligen finns projektbidrag/stimulansmedel att söka för något av förslagen. I förslaget till flerårsplan riktas ett nytt mål till nämnden och föreslås utökade investeringsramar. Det ökar möjligheterna att komma till rätta med hemlöshetskostnaderna.

17 TJÄNSTESKRIVELSE 1[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 Referens Birgitta Wallin Mottagare socialnämnden Yttrande över förslag till flerårsplan till beslut Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen för vidare handläggning Sammanfattning Under de senaste tre åren har socialnämnden haft barn, boende och brukarnytta som fokusområden. Med hänsyn tagen till de effektiviseringskrav som finns så föreslår förvaltningen att: - nämndens fokus för flerårsplaneperioden är boende och socialförvaltningens uppdrag är att i samverkan med andra, utveckla och genomföra boendestrategin utifrån perspektivet att det kommer att sänka våra kostnader och öka möjligheten att nå övriga fullmäktige- och nämndmål - förvaltningen under ska prioritera att genomföra de lagändringar som har skett inom barn och ungdomsvården samt - arbeta med att rekrytera och behålla kompetent personal Nämnden kommer att återkomma med närmare preciseringar om hur förvaltningen ska effektivisera sin verksamhet, liksom hur förslaget om utökning med 1,5 miljoner kronor för barn och unga ska användas, i förslaget till ettårsplan för I flerårsplaneförslaget ställdes frågor till nämnderna om vad som kommer att hända med de ambitionsökningar som nämnden hade i framåtsikten. Svaret på frågorna är att det vet vi inte ännu. I framåtsikten fanns volymökningar för 7,2 miljoner kronor varav ekonomiskt bistånd stod för sex miljoner kronor. och fler boendestödjare stod för 1,2 miljoner. Eftersom underskottet redan finns för ekonomiskt bistånd, och fler boendestödjare sannolikt är nödvändigt som en insats för att minska boendekostnaderna, så är det just nu svårt att se att det ska gå att inrymma de ambitionsökningar som föreslogs i framåtsikten. Den ambitionshöjning som föreslogs har att göra med den omsvängning till tidiga och förebyggande insatser m.m. som pågår så det kan möjligen finns projektbidrag/stimulansmedel att söka för något av förslagen. I förslaget till flerårsplan riktas ett nytt mål till nämnden och föreslås utökade investeringsramar. Det ökar möjligheterna att komma till rätta med hemlöshetskostnaderna. Lotta Persson socialchef Socialförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

18 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 et till flerårsplan Omvärlds och invärldsanalys Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys, de viktigaste punkterna finns redovisade i förslaget till flerårsplan. De är att: - den ekonomiska nedgången når kommunerna, det gäller också kommunens ekonomiska förutsättningar som ser allt kärvare ut. - En snabb nedgång på arbetsmarknaden följs av en långsam uppgång. Efterfrågan på arbetskraft minskar det närmaste året för att återigen öka i långsam takt från kvaliteten i utbildningssystemet blir mer avgörande för Botkyrkabornas framtid eftersom många familjer och unga i Botkyrka blir starkt påverkade av arbetslöshet och låga, osäkra inkomster. Detta påverkar även barnen, deras hälsa och skolframgångar. Kommunledningsförvaltningen gör också en invärldsanalys som avser att belysa organisationens förmåga att klara uppsatta ambitioner för den kommande flerårsplaneperioden. Kommunledningsförvaltningen har gjort fem medskick från invärldsanalysen 2013 i flerårsplaneförslaget. De utmanar kommunens förutsättningar att klara de uppställda ambitionerna. Det gäller: - befolkningstillväxten, som fortsätter och där vi nu står inför en period där samtliga stora kärnverksamheter möter ökande behov från större målgrupper. Samtidigt får vi räkna med svaga intäktsökningar de närmaste åren, vilket innebär skärpta behov av effektivitet i organisationen. - Äldreomsorgen, som möter en kontinuerligt ökande grupp äldre under hela flerårsplaneperioden. - förskolor och skolor som, utöver fler barn och unga, också möter svårigheter i verksamheterna med personalrekrytering, kompetensutveckling, lokalstandard m.m. - att i slutet av flerårsperioden, kommer stora upprustningsbehov i byggnader och anläggningar från sjuttiotalet nära. Kommunens investeringsplanering behöver ske i samspel med bostadsupprustningen vid miljonprogrammets förnyelse. - ett ökat fokus på verksamheternas resultat och hur dessa redovisas och kommuniceras, behövs för att underlätta dialogen kring prioriteringar och förbättringsområden. De resultatanalyser och kvalitetsjämförelser som föreligger talar tydligt i denna riktning.

19 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 et till mål och budgetramar för planeringsperioden I nämndens framåtsikt föreslogs att nämnden skulle tillföras KF-mål nr 9, I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer samtidigt som KF-mål nr 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap inte längre skulle riktas till nämnden. I förslaget har förvaltningen förutom 13 miljoner kronor till pris och lönekompensation tillförts 1,5 miljoner kronor avsedda till kostnadsökningar på grund av volymökningar barn och unga för 2014 och ytterligare 1,5 miljoner för I förslaget har också lagts ett effektiviseringskrav på 5,2 miljoner kronor och ytterligare 8,3 miljoner kronor för Vidare finns det i förslaget med investeringsmedel för - jourlägenheter, 1 mkr under samtliga år i planeringsperioden - ersättning för det rivna boendet Idavall, 6 mkr - inventarier och larm för boende, 2 mkr - arbetsmiljöförbättringar, m.m. verksamhetslokaler, 2 mkr under samtliga år under planeringsperioden. - För 2015 tillkommer 10 mkr för boende och 1 mkr för larm och inventarier för personer med komplexa vårdbehov Förvaltningens förslag till yttrande över förslaget Förvaltningen är direkt eller indirekt berörda av alla dessa utgångspunkter och utmaningar som nämns i omvärldsanalysen och i förslaget till flerårsplan men det finns också andra som tillkommer. Konjunkturen och de stora underskotten för kostnader för ekonomiskt bistånd Den ekonomiska konjunkturen har varit negativ för Botkyrkaborna under flera år. Den genomsnittliga biståndstiden för hushåll som får ekonomiskt bistånd ökade kraftigt under året 2010 samtidigt som det genomsnittliga antalet hushåll per månad ökade till drygt 1000 hushåll per månad. Under 2012 fick i medeltal 1021 hushåll ekonomiskt bistånd per månad. Kostnaderna fortsatte också att öka dels beroende av att den genomsnittliga biståndstiden ökade till i genomsnitt 6 månader och 10 dagar av ett år för hushållen men också på grund av att 12 % av bruttokostnaden för biståndet användes till att bekosta hotell och härbärgeskostnader för personer som saknar bostad. Budgetunderskottet stannade på 8,9 miljoner kronor.

20 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 Under de tre första månaderna av 2013 har i genomsnitt hushåll fått ekonomiskt bistånd varje månad. Om det fortsätter så här kommer budgetöverskridandet att vara på ungefär samma nivå för I nämndens framåtsikt påtalades denna realitet med ett förslag om att öka ramen med sex miljoner kronor. Vi noterar att med undantag för att det konstateras att kommunen kommer att bli missgynnade om förslaget till förändringar i utjämningssystemet; så nämns inte de höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd, eller det faktum att de hushåll som under 2012 fått ekonomiskt bistånd, som till största delen kan benämnas som långtidsberoende av bistånd, alls i förslaget. Socialnämnden föreslog i framåtsikten att ramarna skulle utökas med sex miljoner kronor, det har inte beaktats i förslaget. Befolkningsökningen är en utmaning bland flera andra utmaningar för socialnämnden Befolkningsökningen är en stor utmaning för kommunen och den påverkar naturligtvis även socialnämndens verksamheter, det gäller främst ökningen av antalet barn. Men samtidigt som nämnden försöker möta ökade behov p.g.a. faktisk ökning av befolkning så ökar också behovet av våra verksamheter av flera andra skäl. Till exempel leder en tätare samverkan genom kraftsamling och sociala insatsgrupper med skola och polis också till att fler barn och ungdomar aktualiseras av dem. Nämnden har i förslaget för 2014 tillförts 1,5 miljoner kronor för volymökningar till området barn och unga. Socialtjänstens insatser behöver öka och utvecklas för att få en social hållbarhet Under hela 2000-talet har vi arbetat med att öka tillgängligheten till socialtjänsten så att fler ska nås av våra insatser. I stor del av det arbetet är att befolkningen med förtroende ska kunna komma till oss innan bekymren har hunnit bli för stora. Vi arbetar med att: - öka befolkningens kännedom om att det finns hjälp att få - öka befolkningens förtroende och tillit för oss - ta fram stöd och hjälpinsatser som invånarna kan ta del av också innan svårigheterna har blivit stora - öka utbudet av tjänster så att det finns ett större urval att välja på - göra hjälpen mer lättåtkomlig - ta fram uppföljningsmetoder för att kunna visa och informera om att hjälpen vi ger också hjälper/ ger effekt

21 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 Samtidigt kan vi inte släppa det vi redan gör, nämligen att ge insatser i ett läge när den enskildes/familjens svårigheter redan har hunnit bli stora, problemen är komplexa och kräver relativt sett mer omfattande och mer ingripande insatser som kostar mer. Den omsvängning som nämnden försöker genomföra till att ge tidiga och förebyggande insatser, som av en del kallas för sociala investeringar, är en mycket viktig förändring eftersom det leder till minskade skillnader i hälsa hos befolkningen. Den leder samtidigt till ett mer socialt hållbart samhälle. Teoretiskt sett så går det att räkna hem dessa satsningar men det är svårare att bevisa i praktiken eftersom samtidigt pågående samhällsförändringar leder till ökade kostnader, det kan vara t.ex. konjunkturförändringar, befolkningsökning, ett mer komplext samhälle som sätter större tryck på den enskilde. I viss mån har nämnden tillförts budgetmedel för att genomföra detta men till största delen sker denna omsvängning genom små men ständiga effektiviseringar. Nya riktlinjer och förändrad lagstiftning ställer krav på kvalitetshöjningar Under hela 2000-talet har de statliga kraven på socialtjänsten successivt ökat. De sker genom framtagande av nationella mål och riktlinjer, föreskrifter och lagändringar, syftet är att vi ska ha en jämlik vård och omsorg i hela landet. Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i socialtjänsten som innebär högre kostnader för kommunerna. Bland annat ska vi besöka familjehemmen dubbelt så ofta som vi gjorde tidigare och bedöma om vi ska inleda utredning inom två veckor i stället för inom tre veckor. Det har kommit ut föreskrifter som är på en sådan detaljeringsnivå att de t.o.m. bestämmer vilka frågor vi ska ställa till familjehemmen. Allt detta tar mer arbetstid och ställer krav på en beredskap och flexibilitet som också kräver resurser. Enligt finansieringsprincipen kompenserades Botkyrka med 600 tusen kronor totalt, vilket vi enligt vår bedömning anser vara otillräckligt. För övrigt avser vi att när det gäller förändrade regler inom barn och ungdomsvården att klara det genom att effektivisera våra processer. Verksamhetsresultat och brukarnyttan I medskicken från invärldsanalysen konstateras att vi behöver bli bättre på att redovisa verksamhetens resultat och kvalitet för att kunna jämföra oss med andra och underlätta prioriteringar. Förvaltningen har goda resultat när det gäller brukarnas upplevda kvalitet som den mäts i den årliga brukarundersökningen. Exempelvis ligger nöjd kundindex stadigt på nära 85 av 100 om man räknar in resultaten från öppna förskolan och kring 80 om man exkluderar dem. Det måste anses vara ett mycket gott resultat som står sig väl i jämförelse med andra.

22 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 Problemet är bara att det inte säger så mycket om effekten av insatsen, hur gick det sedan? Här pågår ett stort utvecklingsarbete inte bara inom socialförvaltningen utan i hela Sverige med stöd av forskningen. Genom att använda säkerställda intervjuguider där vi i omedelbar anslutning till att insatsen avslutas och efter en tid (sex månader eller ett år efteråt) frågar våra f.d. brukare mäter vi hur det har gått efteråt. Vi håller också på att ta fram metoder för att kunna mäta i vilken grad brukare återaktualiseras till oss, men det är svårt att hitta en säker och jämförbar metod. Sammantaget kan man säga att det är svårt att hitta säkra metoder, de inbegriper mycket manuellt arbete och det tar resurser i anspråk. Det är inte t.ex. möjligt att göra registerkörningar, hämta statistik från SCB eller kvalitetsregister vilket skulle ha underlättat. Brukarnyttan, där en del är att säkerställa och följa upp att vi använder kunskapsbaserade metoder, har varit ett av socialnämndens fokusområden under de senaste tre åren, så det är positivt att det uppmärksammas i förslaget till flerårsplan. Det är humant och effektivt att göra rätt från början. Den största delen av socialtjänstens resultat uppstår som en konsekvens av mötet mellan de professionella inom socialtjänsten och den hjälpsökande. För att få det bästa resultatet behöver vi ha erfarna och kompetenta medarbetare. Här ingår också att ha en god kontinuitet i det sociala arbetet vilket innebär att personalomsättning inte får vara alltför hög. Tillsammans med att vi förväntar oss ökade statliga krav på specialistutbildning så leder detta till att vi behöver vara uppmärksamma på konkurrensen om i första hand personal som har den kompetens som efterfrågas. Det innebär att vi behöver utveckla och förtydliga våra rekryteringsrutiner. I dag har vi förhållandevis gott om sökanden till flera av våra tjänster men om man tittar närmare på dem som söker så är många nyutexaminerade. Vi behöver kunna anställa erfaren personal som stannar kvar inom till exempel verksamheter som riktar sig till barn och unga. Botkyrkas befolkningsstruktur gör att behovet av detta är större än för många andra kommuner. Konkurrensen från andra kommuner om erfaren personal är hård. Sannolikt kommer lönekostnaderna att öka. Vi ser ett behov av attockså kunna skapa ett utrymme för detta i budgeten.

23 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 Hur påverkar förslaget nämndens verksamhetsområden? Det är mycket positivt att mål nr 9 om bostäder också riktas till socialnämnden. Inte för att socialnämnden har ett ansvar för bostadsförsörjningen utan utifrån att socialtjänstlagen säger att det till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen samt att medverka i samhällsplaneringen. Socialnämnden ska i samarbete med andra aktörer främja goda miljöer, påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden samt verka för tillgängliga lokaler och allmänna kommunikationer. Nämnden ska även verka för att skapa goda förhållanden för barn och ungdomar, äldre och andra grupper som behöver stöd samt främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning m.m. Samhällsplaneringen är en betydelsefull del av ett förebyggande arbete som både kan förbättra villkoren för utsatta grupper och som på ett generellt plan kan leda till mer gynnsamma uppväxt- och livsomständigheter för befolkningen. Samtidigt kan man konstatera att det varit svårt för socialtjänsten att finna fungerande arbetssätt och arenor för att uppfylla denna ambition även om en del av detta arbete har skett inom ramen för kommunens folkhälsoarbete. Effektiviseringskraven Som redan konstaterats så har verksamheterna redan stora effektiviseringsbehov för att kunna möta de krav som finns på: - omsvängning av verksamheten till tidiga och förebyggande insatser - ökad tillgänglighet, så att fler söker hjälp och stöd - högre (statliga) krav på kvalitet i socialtjänsten - konkurrens om erfarna socialsekreterare och högre krav på kompetens hos boendestödjare - volymökningar

24 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 Diagrammet nedan visar hur nettokostnaden fördelas procentuellt per verksamhet 1, utfall De i förslaget lagda effektiviseringskraven på 1 procent för 2014 och 1,6 procent d.v.s. 5,2 miljoner kronor plus 8,3 miljoner kronor under kommer tillsammans med ovan uppräknade effektiviseringsbehov ställa mycket stora krav på omställning av socialtjänsten verksamheter. Av socialnämndens verksamheter (se diagram ovan) är den största delen lagstyrda och cirka 20 % består av transfereringar i form av ekonomiskt bistånd, ett anslag som dessutom överskrider budgeten kraftigt. Det faktiska effektiviseringskravet för 2014 blir därför högre än en procent för nämnden för de verksamheter som återstår. Det betyder inte att det är omöjligt att minska kostnaderna, men det betyder att de kan ta längre tid att genomföra eftersom personer har rätt till bistånd om vissa kriterier är uppfyllda. 1 I nämnd ingår endast arvoden och övriga kostnader för socialnämnden och de två utskotten exklusive kostnader för nämnd och utskottsekreterare. I ledning ingår även kostnader för den handläggning som ingår i sektionschefernas uppdrag.

25 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 9[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 I en tid med effektiviseringskrav behöver vi prioritera, det är inte möjligt att göra allt samtidigt Under flerårsplaneperioden behöver enheterna och stöd och utvecklingsenheten, ha fokus på att klara effektiviseringskraven. Det betyder i klartext att arbetstid behöver omfördelas från arbete med att driva processer som eventuellt leder till kvalitetshöjningar men som inte leder till sänkta kostnader till att driva sådana processer som gör det. I den här situationen behöver verksamheterna ha som främsta prioritet att värna sina huvudprocesser. Socialförvaltningens huvudprocesser är att utreda och ge stöd och hjälpinsatser till: - barn och unga, - personer med beroendeproblem, - personer med psykisk funktionsnedsättning - personer som är utsatta för våld i nära relationer - personer i behov av ekonomiskt bistånd Bostadsbristen har en hög prislapp Att hjälpa bostadslösa till boende kan inte ses som en av socialtjänstens huvudprocesser men det har sett ur flera aspekter, en sådan hög prislapp att det trots det har blivit en stor fråga för socialförvaltningen. Bostadsbristen/ hemlösheten är negativ sett ur många aspekter: - kvalitetsbrister med barn och vuxna som växer upp i otrygga boenden, det är svårare att nå goda resultat med socialtjänstens insatser när de som får den oroar sig för sitt boende - kostnadsineffektivitet, t.ex. kostade boende på vandrarhem, härbärgen och hotell 13,1 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd under Det motsvarade drygt 12 % av den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd. - Hemlösheten tar också mycket av de anställdas arbetstid i anspråk, de akuta och kortvariga lösningarna gör att arbetstid läggs på att lösa samma problem om och om igen. Om ett tryggt boende är viktigt för att kunna klara av det förändringsarbete som det ofta innebär för individen att vara aktuell inom socialtjänsten så är omvänt utbildning som leder till egen försörjning avgörande för att den enskilde att på sikt ska kunna öka sina möjligheter på bostadsmarknaden. I hemlöshetskartläggningen 2011 var drygt var fjärde person som var aktuell i socialförvaltningen den 1 maj 2011, 494 personer 18 år eller äldre, enligt socialstyrelsens definition hemlös. Av dem levde 3 av 4 helt eller delvis ihop med minderåriga barn. 131 av de 494 hemlösa var hänvisade till akutboende, här-

26 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 10[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 bärge, jourboende eller var uteliggare. De två största orsakerna till hemlösheten är arbetslöshet/avsaknad av en fast inkomst och/eller bostadsbrist. Bristen på bostäder är ett mycket stort samhällsproblem som har ökat genom åren. Många av de hemlösa skulle klara av att bo utan stöd i boendet men blir aktualiserade p.g.a. sin hemlöshet andra skulle kunna ha en egen bostad om de får boendestöd. Under 2013 har t.ex. 152 personer och i förekommande fall deras familjer, fått sitt boende ordnat med stöd från enheten för ekonomiskt bistånd under en eller flera nätter. 44 av dessa har bott i något av socialförvaltningens rum i en jourlägenhet övriga har bott på olika hotelljourer, stödboende eller skyddade boenden för kvinnor. Det är också med mycket stor oro som förvaltningen ser fram mot genomförandet av underhållet av fastigheterna i miljonprogrammet. Det innebär att det blir ännu svårare att få förstahandskontrakt för Botkyrkaborna och för socialförvaltningen. Förvaltningen kommer att fortsätta arbete enligt boendestrategin, vilket kommer att leda till sänkta kostnader och högre måluppfyllelse men om situationen ska förbättras är det viktigt att kommunen som helhet samlas i denna fråga. Det kommer att kräva extraordinära insatser från alla parters sida för att lösa en redan mycket ansträngd situation. Det är tveksamt om det är möjligt att klara effektiviseringarna inom den tid som krävs i förslaget till flerårsplan, men i det sammanhanget är det ändå med tillfredställelse vi ser att man i förslaget till investeringsanslag beaktat behovet av investeringsmedel till boenden. Det är en förutsättning för att kunna sänka kostnaderna. När det gäller volymökning för 2015 så finns i flerårsplaneförslaget investeringsmedel för ett boende för personer med samsjuklighet medan driftmedel för samma boende saknas. Vi tolkar det som att det innebär att driftstarten kommer att försenas med ett halvår och att driftmedel kommer att tillföras nämnden från Förvaltningen håller på att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen att föra dialog med flera tänkbara hyresvärdar om boendeplatser. Förvaltningen har endast möjlighet lindra verkningarna av en situation som i grunden handlar om att det finns för få bostäder till rätt pris i regionen. Centrala funktioner behöver i större utsträckning avsätta arbetstid till att stödja enheterna i att effektivisera kärnverksamheten Stöd och utvecklingsenheten inom socialförvaltningen har en central funktion när det gäller att samordna och stödja enheterna i att verkställa de policyer, riktlinjer

27 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 11[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 m.m. som det finns politiska beslut om. Det pågår sedan flera år implementering av en lång rad av policy och strategidokument, och antalet bara växer. De administrativa resurserna räcker helt enkelt inte till. Resurserna räcker inte heller till på enheterna eftersom ansvaret för att genomgöra de kommungemensamma strategierna, leda utvecklingen av verksamheten för att möta de statliga kraven på förändring och arbetet med att kostnadseffektivisera verksamheterna i praktiken ligger på samma fåtal personer. Ett exempel: I samband med att beslutet fattades om en ny mötes- och resepolicy som vidtog förvaltningen några åtgärder som minskade resorna i egen bil. Förvaltningens bilpark bestående av 20 bilar, är inte gammal och bilbyte borde därför inte vara aktuellt förrän tidigast år Policyn kräver också att arbetstid läggs på samordning och stöd till enheterna för att kunna införa den, sådana resurser saknas i förvaltningen. Det är inte rimligt att öka kostnaderna för att genomföra mötes- och resepolicyn i den takt som krävs för att uppfylla målet om ett fossilbränslefritt Botkyrka Ett annat exempel: För närvarande genomförs en processledarutbildning som ett led i implementeringen av den interkulturella strategin. Det är en förhållandevis lång kurs och det är också tänkt att det ska finns processledare inom varje enhet. Denna satsning tar för stora resurser i anspråk i förhållande till andra behov av kurser och utbildningar som det finns behov av med anledning av ny lagstiftning inom barnavårdsområdet. Det finns också flera statliga ambitionshöjningar finansierade med stimulansmedel som tar de anställdas tid i anspråk. Ett sådant exempel är de prestationmål som ställs på kommuner och landsting i överenskommelsen mellan socialstyrelsen och kommunförbundet om riktade insatser för att barn och vuxna med psykisk ohälsa ska få tillgång till jämlik vård och behandling. Prioriterade områden Under de senaste tre åren har socialnämnden haft barn, boende och brukarnytta som fokusområden. Med hänsyn tagen till de effektiviseringskrav som finns så föreslår förvaltningen att: - nämndens fokus för flerårsplaneperioden är boende och socialförvaltningens uppdrag är att i samverkan med andra, utveckla och genomföra boendestrategin, utifrån perspektivet att det kommer att sänka våra kostnader och öka möjligheten att nå övriga fullmäktige- och nämndmål - förvaltningen under ska prioritera att genomföra de lagändringar som har skett inom barn och ungdomsvården samt - arbeta med att rekrytera och behålla kompetent personal

28 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 12[12] Socialförvaltningen Dnr SN/2013:1 Nämnden kommer att återkomma med närmare preciseringar om hur förvaltningen ska effektivisera sin verksamhet, liksom hur den i flerårsplanen föreslagna utökningen med 1,5 miljoner kronor för barn och unga ska användas i förslaget till ettårsplan för I förslaget flerårsplanen ställdes följande frågor till nämnderna: Kan någon/några av de mest angelägna ambitionsökningarna rymmas inom den föreslagna ramen och vad får det i så fall för konsekvenser för övrig verksamhet? Vad blir annars konsekvensen av att ambitionsökningarna inte kan genomföras? Vilka åtgärder kan nämnden genomföra för att mildra konsekvenserna av den minskade ramen för brukare och medborgare? Svaret på frågorna är att det vet vi inte ännu. I framåtsikten fanns volymökningar för 7,2 miljoner kronor, varav ekonomiskt bistånd stod för sex miljoner kronor. och fler boendestödjare stod för 1,2 miljoner. Eftersom underskottet redan finns för ekonomiskt bistånd och fler boendestödjare sannolikt är nödvändigt som en insats för att minska boendekostnaderna så är det just nu svårt att se att det ska gå att inrymma de ambitionsökningar som föreslogs i framåtsikten. Eftersom de ambitionshöjningar som föreslogs samtliga har att göra med delar av den omsvängning som beskrivits i avsnitten ovan så kan det möjligen finns projektbidrag/stimulansmedel att söka för något av förslagen. En svårighet med externa projektbidrag är att de numera ofta förutsätter en framtida implementering.

29 Remissförslag Flerårsplan en plan för hållbar utveckling

30 Flerårsplanens delar... 4 Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30- årsperspektiv... 5 Planeringsförutsättningar... 8 Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden Nämndernas ekonomi Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden

31 3 Majoritetens text Den politiska majoriteten i Botkyrka, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna, vill i denna inledning redogöra för vår övergripande inriktning för flerårsplaneperioden Denna text lyfts in i den slutliga versionen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

32 4 Flerårsplanens delar Majoritetens text beskriver den politiska majoritetens inriktning i flerårsplanen. Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv. Tanken med avsnittet är att lyfta blicken inför framtiden i ett längre perspektiv för att på så sätt se vad som är kommunens långsiktiga utmaningar. Planeringsförutsättningarna bygger på två fristående delar. Den första är den årliga omvärldsanalysen som presenterades i november förra året och som behandlar den påverkan från omvärlden som kommunen inte kan styra över. Den andra delen är den så kallade invärldsanalysen som behandlar förutsättningarna för kommunens verksamheter att klara ambitionerna för flerårsplaneperioden. Den bygger i hög utsträckning på nämndernas framåtsikter. Mod och nyfikenhet en förutsättning för framgång beskriver kommunens vision, uppdrag med mera. Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden redovisar förslag till ambitioner och mål för perioden. Ekonomisk plan innehåller förslag till driftramar för nämnderna de närmaste två åren och en inriktning för de därpå följande två åren. Avsnittet innehåller också en investeringsplan med ramar och objekt för hela flerårsplaneperioden. Avsikten är att fortsätta utvecklingen med bättre långsiktighet i förutsättningarna för nämndernas verksamheter, där viktiga vägvalsfrågor kan lyftas fram både när det gäller investeringar och i den löpande verksamheten. Avsikten med flerårsplaneringen är att nå en metodik för bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga, samtidigt som mål och ambitioner på ett tydligare sätt ska samspela med de resurser som kommunen förfogar över.

33 5 Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30- årsperspektiv I Botkyrka har vi bestämt oss för att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. För att klara detta gäller det att lyfta blicken och se vad som är önskvärt i ett mycket långt perspektiv. I flerårsplanen omvandlas sedan det långa generationsperspektivet så att målen för de närmaste fyra åren ger en tydlig signal till var fokus ligger i närtid. Uppföljningen av målen ska visa på resultat att utvecklingen faktiskt går åt rätt håll. Att styra starka drivkrafter och bryta trender tar tid. Det är viktigt att vi i vårt arbete fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod. För att underlätta arbetet har vi i Botkyrka pekat ut sex utmaningar som är absolut avgörande för kommunens hållbara utveckling. För att göra rätt saker på rätt plats har vi också inlett arbetet med att översätta kommunens sex hållbarhetsutmaningar till ett områdesperspektiv. Sex avgörande utmaningar Ett hållbart Botkyrka innebär samhällsutveckling i ett helhetsperspektiv. Kommunen anslöt sig 2004 till deklarationen Ålborg+10, som innehåller åtaganden utformade för hur städer och kommuner i Europa ska utvecklas på ett hållbart sätt. I Ett hållbart Botkyrka har kommunen formulerat sex avgörande utmaningar att hantera i ett generationsperspektiv. Inom sex områden måste en nuvarande svag eller dålig utveckling först bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att: Botkyrkaborna har arbete Botkyrkaborna känner sig hemma Botkyrka har de bästa skolorna Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna Botkyrkaborna är friska och mår bra Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin Genom Ett hållbart Botkyrka har Botkyrka visat vägen för andra kommuner och städer i Europa genom att vara först med att koncentrerat formulera sina långsiktiga åtaganden och översätta dem till styrande mål i flerårsplaneringen. Botkyrkaborna har arbete Den lokala arbetsmarknaden behöver förbättras med fler arbetstillfällen. Botkyrkaborna behöver också bli bättre rustade för att klara kraven på arbetsmarknaden. Den kompetens som Botkyrkas mångkulturella befolkning har behöver utnyttjas bättre om Stockholmsregionen även fortsättningsvis ska klara den internationella konkurrensen.

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

1 Presentation av förstudien Botkyrkahälsan - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Tid 2015-08-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238)

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-26 Tid 2014-08-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning

Läs mer

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-11-12 Tid 2013-11-12, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Överförmyndarnämnden - muntlig

Läs mer

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-10-29 Socialnämnden Tid 2013-10-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från socialpsykiatriska

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1)

1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1) ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden 2017-08-29 Dnr SN 2016:1 1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1) Beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Justering 1 Presentation av resursenhetens verksamhet muntlig information. 3 Yttrande över förslag till framåtsikt 2013-2016 (SN 2012:1)

Justering 1 Presentation av resursenhetens verksamhet muntlig information. 3 Yttrande över förslag till framåtsikt 2013-2016 (SN 2012:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2012-03-27 Tid 2012-04-17, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av resursenhetens verksamhet muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 Dnr KOF/2016:63 2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler Beslut Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del: 1. Kultur- och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

2 Fortsatt arbete efter projektet Hemlöshet i Botkyrka 2013 (SN 2013:57) 3 Ekonomisk månadsrapport mars (SN 2013:1)

2 Fortsatt arbete efter projektet Hemlöshet i Botkyrka 2013 (SN 2013:57) 3 Ekonomisk månadsrapport mars (SN 2013:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-04-29 Tid 2014-04-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Preliminär redovisning och kartläggning hemlöshet - muntlig information

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Kommunalhuset Tumba, rum 2:2 Alytus. 2 Botkyrkabyggen - Ulf Nyqvist och Charlotte Ekfeldt. 4 Uppdatering av arbetet med värdighetsgarantier

Kommunalhuset Tumba, rum 2:2 Alytus. 2 Botkyrkabyggen - Ulf Nyqvist och Charlotte Ekfeldt. 4 Uppdatering av arbetet med värdighetsgarantier KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2013-04-16 Tid 2013-04-16, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, rum 2:2 Alytus Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Botkyrkabyggen

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Susanne Lindström, drogsamordnare Carina Altius, ekonom Lilian Bylund, MAS Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Bo Weiåker, socialchef Susanne Lindström, drogsamordnare Carina Altius, ekonom Lilian Bylund, MAS Nina Thompson, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2005-04-05 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 5 april 2005 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna December 2011 1 Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Famna presenterar med denna rapport

Läs mer

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] 2014-08-29 Tid 2014-09-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Xenter, kl. 19:00-20.30 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Bo Claesson (KD Arzu Alan (S) Daniel Sedman (KD) tjg.ers. Stefan

Läs mer

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 82 Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans Dnr 2016-000166 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp 1 [7] områdesenheten -01-21 Rullande handlingsprram för Tumba områdesgrupp Det finns två delområden som sticker ut på en hel rad socioekonomiska parametrar. Dessa områden är Storvreten och Tuna och deras

Läs mer

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-06-11 Tid 2013-06-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Svar på medborgarförslag-

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 1 1-11 Tid 14.00-15.40 Plats Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Beslutande Christina Magnusson (s) ej 2 Karl-Gustav Kyrk (kd) Nasim Malik (s) ej 2 Anette Lingmert (s) Anne-Cathrine

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Omorganisation kommunikation 2 KS

Omorganisation kommunikation 2 KS Omorganisation kommunikation 2 KS 2016.400 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016-12-06 DNR KS 2016.400 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Mattias Olsson (V) tj er

Mattias Olsson (V) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19.00 21.00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Mattias Lindgren (S) Berit Larsson (S) Catarina

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer