Vännäs kommun. Hållbarhetsbokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vännäs kommun. Hållbarhetsbokslut 2013"

Transkript

1 Vännäs kommun Hållbarhetsbokslut 2013

2 Innehåll Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 VÄNNÄS KOMMUNS HÅLLBARHETSBOKSLUT... 5 BEGREPPET HÅLLBAR UTVECKLING... 7 Ekologisk hållbarhet... 7 Social hållbarhet... 7 Ekonomisk hållbarhet... 8 HÅLLBARHETSBEREDNINGENS SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV KOMMUNENS RESULTAT OCH UTVECKLING EKOLOGISK HÅLLBARHET Indikatorer SOCIAL HÅLLBARHET Indikatorer EKONOMISK HÅLLBARHET Indikatorer Vännäs kommuns hållbarhetsbokslut Antagen av kommunfullmäktige , 59 Dnr 12/

3 Förord För första gången så har Vännäs kommun försökt sig på att dokumentera och sätta på pränt vad vi gör i vår kommun inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhet inom dessa områden (SEE) berör i princip hela vår verksamhet. Vi tar alla beslut som får konsekvenser på människor i ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv. Eftersom medborgarna har gett oss politiker i mandat att sköta dessa SEE-frågor måste vi på ett eller annat sätt redovisa hur det står till i vår kommun. Under vårvintern har jag kommit i kontakt med en grupp människor i vår kommun som har bestämt sig för ta saken i egna händer och visa att det går att tänka ekologiskt. Gruppen har visat i ord och handling att man måste ta ansvar och ta allvar på de miljöförändringar som kommer i framtiden genom att på lokal nivå, hemma, i byn eller genom studiecirklar visa att det går att förändra ett beteende som syftar på ett mer ekologiskt leverne. Samtidigt påverkar detta ekonomin positivt, ökar bygemenskapen och man upplever sig att man kan påverka framtiden. SEEperspektiv i tre plan! Jag tror att alla kan göra någonting som förändrar, till exempel genom att ta med sig tygkasse när man handlar eller cykla eller gå kortare sträckor i stället för att åka bil. Alla kan bidra på ett eller annat sätt vilket är viktigt när man tänker långsiktigt. Kommunens långsiktighet finns i våra översiktsplaner och strategiska dokument. Det kanske låter tråkigt men vi måste försöka att i ord visa vad vi vill göra och i vilken takt vi ska nå våra stora ambitiösa mål. Vi är många som lever tillsammans på jorden och ekonomiska kriser, arbetslöshet, naturkatastrofer och andra ej påverkbara orsaker gör att långsiktighet är ett svårt begrepp. I Vännäs har vi kommit en bit på väg! Vi förstår problemen och vi försöker göra något. I och med detta hållbarhetsbokslut kan vi göra uppföljningar mycket tydligare och samtidigt se om vi går åt rätt håll. Leif Andersson, S Ordförande Hållbarhetsberedningen 3

4 Sammanfattning Hållbarhetsbokslutet är en beskrivning av medborgarnas hälsa och levnadsvillkor samt Vännäs kommuns miljöpåverkan. Bokslutet sammanfattar indikatorer som har följts upp under de tre dimensionerna för en hållbar utveckling. De tre dimensionerna behandlar ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Då detta är det första hållbarhetsbokslutet som Vännäs kommun gör finns det inte alltid jämförande statistik för tidigare år. Hållbarhetsbokslutet redogör inte för allt arbete inom hållbarhet som Vännäs kommun utför utan en avgränsning har gjorts, dels för att få en bred spridning på indikatorer från olika områden, dels för att det kan vara svårt att hitta data att jämföra med, antingen över tid eller jämfört med andra kommuner och dels för att detta är det första hållbarhetsbokslutet som görs i Vännäs kommun vilket för med sig att det kan finnas vissa svårigheter i att sortera vilka indikatorer som bör följas upp. 4

5 Vännäs kommuns hållbarhetsbokslut Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att Vännäs kommun ska göra ett hållbarhetsbokslut under början av 2013 som ska presenteras för kommunfullmäktige senast under juni Bokslutet ska bygga på de tre dimensionerna som vanligtvis ingår i hållbarhetsbegreppet ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I hållbarhetsbokslutet går det att återfinna indikatorer för samtliga av Ålborgsåtagandenas områden, med undantag för område planering och stadsbyggnad som inte redogörs för i bokslutet. Exempel på mål som är en del av Ålborgsåtaganden som redovisar i hållbarhetsbokslutet är att minska energianvändningen, bevara ekologisk mark, minska avfall, hållbar upphandling, minska behovet av privata fordon, utveckla folkhälsan, främja god företagssed (till exempel genom upphandlingskrav), bekämpa fattigdom, främja jämställdhet, arbete med klimatperspektiv. Hållbarhetsbokslutet anger inte hur det arbetas med dessa aspekter utan ger endast ett mått på utfallet av arbetet. Hållbarhetsarbetet i Vännäs kommun genomsyrar alla förvaltningar och allt arbete som kommunen utför. Kommunens strategiska plan inkluderar Ålborgsåtaganden som kommunen har anslutit sig till. I strategiska planen beskrivs hållbarhetsarbetet mer konkret. För att ytterligare arbete med hållbarhet har kommunfullmäktige utsett en hållbarhetsberedning som ska arbeta med frågor som direkt rör hållbarhet. Strategisk plan Vännäs kommuns strategiska plan innehåller de övergripande fullmäktigemålen och beskriver den politiska viljan. Planen anger inriktningen för de årliga målen i kommunstyrelse och nämnder samt för förvaltningarnas handlingsplaner och effektmål. Den gällande strategiska planen är för perioden En utgångspunkt för de övergripande fullmäktigemålen är att alla verksamheter inom kommunen ska genomsyras av genusperspektiv, folkhälsoperspektiv och integration. Dessa tre perspektiv är viktiga ur hållbarhetssynpunkt och de tre dimensionerna av hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk) ska beaktas vid planering och genomförande av mål och handlingsplaner. Ålborgåtaganden Kommunstyrelsens i Vännäs kommun beslutade den 10 mars 2008 att kommunen ska stödja Ålborgåtaganden som är en vision om en hållbar framtid för kommuner. Åtaganden är uppdelade på 10 grupper, som behandlar styrning, fysisk planering, konsumtionsmönster, lokala miljöåtgärder och jämlikhet. Kommunfullmäktige fastställde den 28 september 2009 delmål inom Ålborgberedningen som är prioriterade åtgärder för Vännäs kommun. Bland de prioriterade åtgärderna återfinns minskad energikonsumtionen, till exempel genom förbättrad energieffektivitet hos användare, ökad andel förnyelsebara energikällor, begränsning av klimatutsläppen, minskat avfall och ökad återvinning samt ökad andel som reser 5

6 kollektivt, med cykel eller till fots. För att genomföra åtgärderna har kommunen fastställt en energi- och klimatstrategi, en ny avfallsplan samt förbättrat möjligheten att nyttja kollektivtrafik, bland annat genom mer frekventa tågförbindelser med Umeå. Vännäs kommun är även medlem i BioFuel Region som arbetar för att stötta omställningen till förnyelsebar energi och biodrivmedel. Inom BioFuel Region pågår projektet GasKlart som har som mål att anlägga en biogasanläggning, som ska tillverka drivmedel, i Vännäs. Hållbarhetsberedning Hållbarhetsberedningen uppdrag är, enligt beslut i kommunfullmäktige den 20 december 2010, att vara styrorgan för arbetet med hållbarhetsfrågor samt att föreslå visioner och prioriteringar för arbetet och ha ett globalt perspektiv på hållbarhetsfrågor utifrån FN:s Millenniemål 1. Hållbarhetsberedningen består av fem ledamöter, varav tre från majoriteten, samt fem personliga ersättare. Under 2012 har hållbarhetsberedningen genomfört föreläsning via BioFuel Region, varit samordnande för kommunens deltagande i hållbarhetsveckan i Västerbotten (SEE) samt varit delaktig i att ett nummer av tidningen Kommunal Information haft ett hållbarhetstema. Hållbarhetsberedningen är en beredning under kommunfullmäktige vilket innebär att beredningen lämnar förslag på åtgärder till fullmäktige. Beredningen ska endast arbeta med frågor som rör hållbarhetsområdet. 1 Målen är att halvera extrem fattigdom och svält, grundskoleutbildning för alla, främja jämställdhet och stärka kvinnors ställning, minska barnadödligheten, minska mödradödligheten, stoppa spridningen av hiv/aids, malararia och andra livshotande sjukdomar, säkra en miljömässig och hållbar utveckling samt bygga ett globalt partnerskap för utveckling. 6

7 Begreppet hållbar utveckling Hållbar utveckling definieras vanligtvis som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 2. De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete. 3 Ekologisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet innebär att hushålla med våra gemensamma naturresurser. Dessa resurser är inte bara basen för vår utveckling idag utan även för kommande generationer. Ekologisk hållbarhet innefattar allt som rör naturen och miljön i ett brett spektrum. Produktion av varor och tjänster ska ske på ett hållbart sätt, utan att förstöra vatten och jorden och utan att göra slut på naturresurserna. I Vännäs kommuns hållbarhetsbokslut redogörs för en del av de områden inom ekologisk hållbarhet som kommunen arbetar med. Det finns fler områden än de som redogörs för. Allt arbete som kan passa in under ekologisk hållbarhet har inte mätbara indikatorer, till exempel finns det inte jämförande siffror över tid eller med andra jämförbara kommuner. I hållbarhetsbokslutet redogörs det för följande områden inom ekologisk hållbarhet: Miljöarbete, energirådgivning och miljöbilar Ekologisk mat och åkermark Allmänna kommunikationer, gång- och cykelbanor, Renhållning och avfall, vatten och avlopp Social hållbarhet Social hållbarhet innebär att medborgarna är delaktiga, har inflytande och känner trygghet. En god hälsa påverkar en hållbar utveckling. Det är, precis som med ekologisk och ekonomisk hållbarhet, ett brett spektrum av områden som går under begreppet social hållbarhet. En kortfattad definition av social hållbarhet kan vara att samhället ska vara uppbyggt så att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas strukturellt. Det innebär att alla ska erbjudas möjligheter på lika villkor. Jämlikhet är en viktig aspekt inom social hållbarhet, inte bara mellan könen utan även baserat på till exempel ålder, etnisk och kulturell bakgrund, sexuell läggning och religion. I Vännäs kommuns hållbarhetsbokslut redogörs för en del av de områden inom social hållbarhet som kommunen arbetar med. Precis som för ekologisk hållbarhet är det inte en fullständig redogörelse för allt arbete med social hållbarhet utan en översiktlig bild av en del av de mätbara målen. Notera att arbetslöshet redogörs för under 2 Brundtland-kommissionen,

8 ekonomisk hållbarhet, dock är det lika mycket en fråga för social hållbarhet som ekonomisk hållbarhet. I hållbarhetsbokslutet redogörs det för följande områden inom social hållbarhet: Hälsoindex för vuxna och barn ur olika aspekter Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Trygghet Våldsbrott Jämställt föreningsliv Jämställd politik Valdeltagande Ekonomisk hållbarhet Ekonomisk tillväxt anses av många vara en förutsättning för hållbar utveckling men för att utvecklingen ska ske hållbart måste det finnas en långsiktig hållbarhetstanke. Om kommunens invånare är friska och känner att de kan påverka sitt liv kan fler bidra till en ökad produktivitet som leder till ekonomisk tillväxt. I ett hållbart samhälle växer ekonomin genom en mer effektiv omsättning av material utan att det sker på bekostnad av ekologisk eller social hållbarhet. Sysselsättning är viktigt för en ekonomisk hållbarhet då det leder till ökad produktivitet. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är sysselsättning viktigt för att det ger delaktighet, trygghet och skapar jämställdhet. Områden under ekonomisk hållbarhet kan precis som de flesta områden under ekologisk och social hållbarhet även höra till de andra kategorierna då områdena går in i varandra. Inte heller under ekonomisk hållbarhet redogörs det för allt arbete som Vännäs kommun arbetar med utan en del av de områden som är mätbara. I hållbarhetsbokslutet redogörs det för följande områden inom ekonomisk hållbarhet: Befolkningsutveckling Sysselsättningsutveckling Upphandlingar med hållbarhetskrav 8

9 Hållbarhetsberedningens sammanfattande bedömning av kommunens resultat och utveckling 2012 Hållbarhetsberedningen i Vännäs kommun har tagit fram ett hållbarhetsbokslut över kommunens verksamheter, invånarnas upplevelse av kommunen samt hur invånarna mår utifrån olika parametrar. Vännäs kommun har inte tidigare gjort ett hållbarhetsbokslut och därför kan det vara svårt att veta vilka indikatorer som ska mätas samt hur resultaten har förändrats över tid. Hållbarhetsberedningen framhåller att hållbarhetsbokslutet är ett nyttigt instrument att använda för att undersöka vad kommunen gör bra och vad kommunen behöver arbeta mer med. Över tid kommer även hållbarhetsbokslutet visa om kommunen som organisation arbetar med hållbarhetsfrågor i ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsberedningen vill särskilt peka på några punkter som är viktiga att lyfta fram. Kommunfullmäktige har antagit mål om ekologisk mat. Dessa mål är långtifrån uppfyllda och hållbarhetsberedningen vill uppmana de olika förvaltningarna att öka andelen ekologiska inköp för att kunna nå de av fullmäktige fastställda målen. Hållbarhetsberedningen anser att nöjdheten med kommunikationer i Vännäs kommun är relativt bra men hoppas att andelen, som idag är 64 procentenheter, ökar. Det är viktigt att resurser läggs på att utveckla gång- och cykelbanor samt allmänna kommunikationer, dock har det varit problem med allmänna kommunikationer som Vännäs kommun inte ansvarar för, till exempel buss och tåg som varit inställda eller försenade. Det är mycket oroande att hälsan i Vännäs, framförallt vad gäller kvinnor, uppvisar dåligt resultat. Dålig hälsa leder till negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort och därför är det viktigt att arbeta med denna fråga, bland annat i befintliga strukturer inom individ- och familjeomsorg, folkhälsorådet samt i skolan. Kommunfullmäktige borde följa upp hur denna problematik ska lösas. Det är även oroväckande hög ungdomsarbetslöshet i Vännäs kommun. Det är positivt att våldsbrotten i Vännäs är lägre än genomsnittet men oroväckande att våldsbrott i Vännäs ökar och börjar närma sig riksgenomsnittet. Det är mycket positivt i ett längre perspektiv med en stadig ökning av invånarantalet i Vännäs kommun och hållbarhetsberedningen hoppas att kommunen fortsätter sitt arbete för att öka invånarantalet. Det är tydigt att det är de unga som flyttar från kommunen. Utifrån statistiken som visar inflyttare drar hållbarhetsberedningen slutsatsen att många av de unga utflyttarna återvänder till kommunen när de bildar familj vilket är positivt. 9

10 Ekologisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med våra gemensamma naturresurser. Dessa resurser är inte bara basen för vår utveckling idag utan även för kommande generationer. Indikatorer som används för att följa upp ekologisk hållbarhet är: Miljömål Energirådgivning Andel miljöbilar i organisationen Ekologisk mat Ekologisk åkermark Nöjdhet med gång- och cykelbanor, allmänna kommunikationer Minskat avfall/ökad återvinning renhållning och avfall Vatten och avlopp Indikatorer Miljömål Källa: Medborgarenkäten 2012 Vännäs kommuns energistrategi fastställdes av kommunfullmäktige under Energistrategin beskriver ett nuläge (basår 2009) avseende energianvändning i byggnader och anläggningar samt transporter. I strategin beskrivs även målsättningar för en framtida energieffektivistering fram till år En del av målen är minskad bränsleförbrukning, ökad andel miljöfordon, minskad energianvändning i fastigheter, byggande av vindkraftverk och solvärmeanläggningar samt att alla verksamheter ska genomgå energi- och klimatutbildning. Nöjdhetsindex visar kommuninvånarnas övergripande åsikter om miljöarbetet och inte enbart energianvändning. 4 4 Observera att fördelningen mellan män och kvinnor endast avser Vännäs. Motsvarande gäller för samtliga nöjdhetstabeller i detta bokslut. Samtliga siffror i nöjdhetsindex gäller för år 2012 om inte annat anges. 10

11 Energirådgivning Källa: Kommunens egen statistik av ärenden I kommunen finns en energirådgivare som hjälper den enskilda konsumenten med frågor om energihushållning, bland annat energieffektivisering, energispartips, upplysningar om olika produkter och val av värmesystem. Under 2011 hade energirådgivaren 32 rådgivande kontakter. År 2012 hade energirådgivaren 31 rådgivande kontakter. Andel miljöbilar i organisationen Källa: Nyckeltal energi och klimat 2012 från Energimyndigheten. MFS står för Miljöfordon Syd Diagrammet visar att 19,8 procent av bilarna och de lätta lastbilarna i kommunens bilpark är miljöbilar. Medelvärdet för miljöbilar i Västerbotten är 30,4 procent år 2011 och 27,3 procent år Definitionen av miljöbil enligt MFS är ett fordon som släpper ut maximalt 120 gram koldioxid per kilometer. Enligt Vännäs kommuns energistrategi är målet för att öka andelen miljöfordon med 15 procent. (Enligt uppgift i energistrategin hade kommunen 8 procent miljöbilar år Enligt uppgift från Energimyndigheten var siffran samma år 4,9 procent). Utifrån Energimyndighetens siffror har Vännäs kommun ökat andelen personbilar från 2009 till 2011 med 14,9 procentenheter. 11

12 Ekologisk mat Källor: Servera, Norrmejerier Vännäs kommun fastställde under 2011 att andelen ekologisk mat som köps in ska vara 20 procent under 2012 för att sedan öka med 5 procentenheter årligen fram till 35 procent Kommunen inhandlar mat till barn- och äldreomsorg från Servera och Norrmejerier. Under 2011 inhandlades mat från dessa leverantörer för kr. År 2012 var summan kr. Diagrammet visar att andelen ekologisk mat som Vännäs kommun köper in har ökat, från 6,5 procent 2011 till 8,3 procent Ekologisk åkermark Ekologisk åkermark i ha - ansökt hos Länsstyrelsen År Vännäs Västerbotten totalt Källa: Länsstyrelsen Tabellen visar att arealen ekologisk åkermark under 2012 har ökat jämfört med tidigare år i Vännäs kommun samtidigt som arealen ekologisk åkermark i Västerbotten har minskat jämfört med Protokoll KSAU Volymen ekologisk mat beräknas på det ekonomiska utfallet. 12

13 Nöjdhet med gång- och cykelbanor, allmänna kommunikationer Källa: Medborgarenkäten 2012 Nöjdheten med gator och vägar särskiljer inte om det är statliga vägar eller kommunens vägar, utan statistiken grundar sig på de vägar som finns i kommunen. Källa: Medborgarenkäten 2012 Vännäs kommun har som ett av målen att öka andelen reser som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Kommunen har arbetat aktivt för att öka dessa resor, bland annat genom medverkar i projekt som ordnas genom Hållbart resande, till exempel pedal for medal, what s your löjligaste bilresa, temadag på cykel. 13

14 Källa: Medborgarenkäten 2012 Pendeltåget mellan Vännäs och Umeå har varit i drift sedan december 2011 och ökat möjligheten för arbets- och nöjespendling till bland annat Umeå. Tågstationen i Vännäsby har varit i drift sedan hösten Vännäs kommun har byggt pendlarparkeringar med motorvärmaruttag i anslutning till tågstationerna i Vännäs och Vännäsby. 14

15 Renhållning/avfall Källa: Medborgarenkäten 2012 Vännäs kommuns avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige under Planen berör en giftfri miljö, vilket innebär att minska mängden farligt avfall i det brännbara avfallet samt en förbättring av utsortering av tidningar och förpackningar. Det ska vara enkelt för medborgarna att sortera sitt avfall för återvinning. Strategin beskriver även målsättningar för en framtida förbättrad avfallshantering fram till år 2020 och innebär: 1. Minimera 2. Återanvända 3. Återvinna 4. Förbränna/energiåtervinna 5. Deponera Vatten och avlopp Källa: Medborgarenkäten procent av invånarna i Vännäs kommun anger att de är nöjda med kommunens vatten och avlopp. Riksgenomsnittet är 78 procent, det vill säga 6 procentenheter lägre. Kvinnor är något mer nöjda än män med kommunens vatten och avlopp. 15

16 Social hållbarhet Social hållbarhet innebär att medborgarna är delaktiga, har inflytande och känner trygghet. En god hälsa påverkar en hållbar utveckling. Indikatorer som används för att följa upp social hållbarhet är: Hälsoindex och barnhälsoindex Ekonomiskt bistånd Trygghetsindex Trygghet i skolan Våldsbrott Jämställt föreningsliv Fördelning av män/kvinnor i politiska instanser Valdeltagande Inflytande Indikatorer Hälsoindex Källa: Västerbottens läns landstings folkhälsoenkät Ett sätt att undersöka folkhälsoläget är att ställa medborgarnas självskattade hälsa mot vilka förutsättningar som finns i kommunen för att ha en god hälsa. Högre siffra visar lägre självskattad hälsa och sämre förutsättningar för god hälsa. Diagrammet visar att av Vännäs kommuns medborgare skattar sin hälsa som dålig i relation till kommunens förutsättningar. Vännäs har goda förutsättningar att ha en bra hälsa baserat på invånarnas medelålder, utbildningsnivå, hushållens ekonomi och den socioekonomiska nivån. Enligt dessa förutsättningar bör den självskattade hälsan för Vännäs kommun ligga på siffran fyra, enligt rang, men i verkligheten ligger den självskattade hälsan på siffra tio. Vännäs kommun uppvisar störst negativ avvikelse av samtliga kommuner i Västerbotten vad gäller självskattad hälsa utifrån förutsättningar för god hälsa. 16

17 Källa: Västerbottens läns landstings folkhälsoenkät Precis som den självskattade hälsan kan ställas mot de förutsättningar som finns i kommunen för att ha en god hälsa kan upplevd stress ställas mot samma förutsättningar. Rang säger vilken stressnivå Vännäs invånare ska ligga på enligt de givna faktorerna. Utfallet visar att män i Vännäs kommun upplever sig som något mindre stressade än rang medan kvinnor upplever sig som mycket mer stressade än rang. Störst könsskillnad i upplevd stressnivå i Västerbotten finns i Vännäs kommun. Källa: Västerbottens läns landstings folkhälsoenkät Ohälsotalet är baserat på Försäkringskassans uppgifter om frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Frånvarodagar är antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, det vill säga två dagar med halv ersättning blir en frånvarodag. Högre siffra är fler frånvarodagar. 17

18 Observera att diagrammet visar senare år före tidigare år. Källa: Västerbottens läns landstings folkhälsoenkät I Vännäs kommun har den totala andelen invånare som röker minskat från 2006 till Män röker i mindre utsträckning 2010 än Kvinnor röker däremot i något större utsträckning 2010 än Jämfört med Västerbotten (AC) i stort röker kvinnor marginellt mer i Vännäs kommun och män marginellt mindre i Vännäs kommun år Den minskning av de som röker bland kvinnor i Västerbotten som har skett från 2006 till 2010 förekommer inte i Vännäs. Observera att diagrammet visar senare år före tidigare år. Källa: Västerbottens läns landstings folkhälsoenkät Den totala andelen som snusar i Vännäs kommun är i princip konstant från 2006 till Män snusar i cirka dubbelt så stor utsträckning som kvinnor. I Västerbotten snusar fler personer än i Vännäs. Kvinnor i Vännäs snusar marginellt lägre än i Västerbotten. Män i Vännäs snusar mycket lägre än i Västerbotten. Andelen män som snusar i Västerbotten har minskat från 2006 till Andelen kvinnor som snusar i Västerbotten har minskat marginellt från 2006 till

19 Observera att diagrammet visar senare år före tidigare år. Källa: Västerbottens läns landstings folkhälsoenkät Psykiska besvär som depressioner, sömnstörningar/svårigheter, ångest, oro och stress bidrar i hög grad till ohälsan hos befolkningen som helhet. Fler kvinnor än män har sjuka dagar för psykologiska besvär både i Vännäs kommun och i Västerbotten. I Vännäs har antalet sjukdagar för kvinnor minskat marginellt mellan 2006 och Antal sjukdagar för män har däremot ökat i Vännäs från år 2006 till år Antal sjuka dagar på grund av psykiska besvär är högre i Vännäs än i Västerbotten år Observera att diagrammet visar senare år före tidigare år. Källa: Västerbottens läns landstings folkhälsoenkät Bland kvinnorna i Vännäs kommun har sömnproblemen ökat något mellan 2006 och Bland männen i Vännäs har sömnproblemen minskat. Sömnproblemen i Västerbotten har minskat från 2006 till 2010 bland både män och kvinnor. År 2010 hade en högre andel kvinnor i Vännäs kommun sömnproblem än genomsnittet för Västerbotten samtidigt som en lägre andel män i Vännäs kommun hade sömnproblem än i Västerbotten i stort. 19

20 Barnhälsoindex Källa: Västerbottens läns landstings folkhälsoenkät I rankingen över kommuner i Västerbotten med bäst barnhälsoindex ligger Vännäs kommun på plats 11 av 16. I toppen av barnhälsoindex återfinns Storuman, Umeå och Skellefteå, alla med ett index om 81. Snitt för riket är 78, snitt för Västerbotten är 77,6. Vännäs indexvärde är 77. Den blåfärgade delen är snittet för riket medan det svarta strecket är snittet för Vännäs. Högre index visar på bättre barnhälsa vilket innebär att Vännäs tydligt visar bättre resultat än riket gällande barnfattigdom och föräldrar som röker när de har spädbarn. Vännäs visar sämre resultat än riksgenomsnittet gällande mobbning och låg födelsevikt. 20

21 Ekonomiskt bistånd Källa: Kolada, 2011 Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning i tusental kronor från Vännäs kommun de senaste 20 åren. Summan ekonomiskt bistånd som utbetalades sjönk under första halvan av 2000-talet betalades kr ut i ekonomiskt bistånd vilket var den lägsta summan under perioden. Den totala summan utbetalt ekonomiskt bistånd har sedan ökat betalades kr ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Källa: Kolada, 2011 Ekonomiska biståndsmottagare inklusive barn i procent (heltal) av befolkningen i Vännäs under de senaste 20 åren. Uppgiften avser ersättning från Vännäs kommun. Andelen som fick ekonomiskt bistånd sjönk under andra halvan av 1990-talet fick 3 procent av befolkningen i Vännäs ekonomiskt bistånd. Andelen steg till 4 procent under 2010 och

22 Trygghetsindex Källa: Medborgarenkäten 2012 Vännäs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning genomför årliga trygghetsvandringar med målet att skapa trygghet när medborgare går eller cyklar istället för att åka bil i samhället. Vid varje trygghetsvandring upprättas en åtgärdslista för önskvärda förbättringar. Åtgärder som genomförs följs upp regelbundet. Nöjdhet med tryggheten i Vännäs kommun är högre än snittet för riket. Trygghet i skolan Källa: Kommunens egen undersökning bland skolelever Tabellen visar den andel av eleverna som har svarat att det stämmer helt och hållet eller stämmer oftast på påståendet att de känner sig trygga i skolan. För år 2010 finns det ingen könsuppdelad statistik. Pojkar känner sig i större utsträckning trygga än vad flickor gör. Andelen trygga elever har ökat med 3,5 procent från 2010 till Andelen trygga elever har ökat med 2,6 procent från vårterminen 2012 till höstterminen Höstterminen 2012 svarade 94,9 procent av pojkarna och 93,6 procent av flickorna att de var trygga i skolan. 22

23 Våldsbrott Källa: SKL Vännäs 6,6 7,9 8,1 Median för riket 8,2 8,5 8,8 Gul siffra innebär att Vännäs kommun ligger inom intervallet 25 procent 75 procent av medianen av antalet anmälda våldsbrott för riket. Vännäs har både 2010, 2011 och 2012 färre anmälda våldsbrott än riket i stort. Antalet våldsbrott i Vännäs har dock ökat från 2010 till Källa: SKL Vännäs 26,6 21,6 24,5 Median för riket 42,6 41,3 39,5 Grön siffra innebär att Vännäs kommun ligger inom intervallet 0 procent 25 procent av medianen av antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott för riket. Vännäs har både 2010, 2011 och 2012 färre anmälda stöld- och tillgreppsbrott än riket i stort. 23

24 Källa: SKL Vännäs 6,3 6,3 Median för riket 12,3 11,1 Siffror finns inte tillgängliga för år Vännäs kommun ligger inom intervallet 0 procent 25 procent av medianen av antalet anmälda brott om skadegörelse för riket. Vännäs har lika många anmälda brott år 2011 som år Under samma period har dessa brott minskat i riket. 24

25 Jämställdhet föreningsliv och politiska aktiviteter Ett vedertaget mått på kvantitativ jämställdhet är den så kallade 40/60-regeln som innebär att jämställdhet kan anses uppnådd om fördelningen är minst 40 procent och maximalt 60 procent av vardera kön. Den kvantitativa jämställdheten kan användas inom alla olika områden och är enkel att mäta då den endast mäter antal av varje kön och inte den påverkan som respektive kön har. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 procent män i en grupp är den mansdominerad. Källa: Medborgarenkäten 2012 Statistiken visar att nöjdheten med fritidsmöjligheter i Vännäs kommun är något lägre än riksgenomsnittet. Det är ingen markant skillnad i nöjdhet mellan kvinnor och män. Statistiken visar inte om föreningslivet är jämställt för användarna i hela befolkningen, bara hur nöjd respektive kön är med fritidsmöjligheterna. Källa: Utbetalt aktivitetsstöd Tabellen visar deltagare i fritidsaktiviteter för barn 7-20 år (den grupp i föreningar som kan få aktivitetsstöd). 42 procent av deltagarna är flickor och 58 procent är pojkar. Sammankomsterna uppfyller därmed måttet för kvantitativ jämställdhet. 25

26 Källa: Kommunens egen statistik, avser 2012 Förklaring till förkortningar: BUN: Barn- och utbildningsnämnden IND: Industribolaget KF: Kommunfullmäktige KS: Kommunstyrelsen LILJA: Liljaskolans styrelse POM: Plan- och miljönämnden VALN: Valnämnden VON: Vård- och omsorgsnämnden Diagrammet visar fördelningen av ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser fördelat på kön för varje ledamot. Utifrån 40/60-reglen visar diagrammet att kvantitativ jämställdhet är uppnått i flera av Vännäs kommuns nämnder. Kvantitativ jämställdhet är dock inte uppnådd i alla nämnder. Tre av nämnderna är mansdominerade, (Industribolaget, Liljaskolans styrelse 6 samt kommunstyrelsen) det vill säga att mer än 60 procent av ledamöterna är män, en av nämnderna är kvinnodominerad (vård- och omsorgsnämnden)och fyra av nämnderna är kvantitativt jämställda enligt 40/60-principen. Noteras kan att barnoch utbildningsnämnden har en 50/50-fördelning av män och kvinnor bland sina ledamöter. Källa: Kommunens egen statistik, avser 2012 Den totala könsfördelningen bland ledamöterna i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser visar att det inte råder en kvantitativ jämställdhet. 40/60-principen uppnås inte. Totalt sett är de politiska instanserna mansdominerade. 6 Observera att siffrorna baseras på Liljaskolans styrelse under Ny styrelse började den 1 mars 2013 och i den är 86 procent män. 26

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet...

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet Smart ekonomi Borås Stad 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Pengar nu! En handbok i gender budgeting

Pengar nu! En handbok i gender budgeting Pengar nu! En handbok i gender budgeting Innehåll Förord 3 Inledning 4 Vad innehåller handboken? 5 Att budgetera för jämställdhet och kvinnors rättigheter 6 De jämställdhetspolitiska målen 6 FN:s Kvinnokonvention

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer