belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1"

Transkript

1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram

2 INNEHÅLL 1 Inledning Bakgrund, vision Syfte Tillvägagångssätt Trygghet, säkerhet och tillgänglighet Belysningsprogram Analys Analys av distriktet: Historia Klimat, topografi Brukaren Stadens image: den trygga och tillgängliga cykelstaden Urban identitet Landmärken i Karlstad Blickriktningar Avstånd Analys av individuella element Analys av objekt för funktionell belysning Analys av objekt för arkitektonisk ljussättning Befintlig belysning Funktionell och arkitektonisk belysning Vägar och gator Huvudgator Lokalgator Gångtunnlar och viadukter Gång- och cykelvägar Övergångsställen Korsningar och cirkulationsplatser Parkeringsplatser Urbana miljöer Torg Gågator, skyltfönster, skyltar och reklam Sociala målpunkter Evenemang och fest Parker och träd Strandpromenader och vatten Broar Lekplatser Skulpturer, sevärdheter och minnesmärken Historiska och viktiga byggnader Riskområden Ljustekniska begrepp Allmänt om ljus Tekniska termer Teknisk handbok Material Ljuskällor Armaturer och driftdon Stolpar Kabel Fundament Styrsystem och smart belysning Drift och underhåll Färger och teknikskåp Ljusföroreningar Strategi vad gör vi nu? Medverkande Referenser Framsida: Armatur speciellt framtagen för Sandgrundsparken. På ovansidan syns samma symbol som finns ovanför Cyrillushusets entré. Foto: Lina Flodins. 2 Belysningsprogram 2013

3 förord Ljuset påverkar oss inte bara fysiskt, genom att styra vår dygnsrytm och hur vi mår, utan ljus påverkar även hur vi upplever vår omgivning. Speciellt artificiell belysning efter mörkrets inbrott kan förändra vår upplevelse av ett rum eller en plats. Ljus kan skapa en helt ny värld, på gott och ont. En väl genomtänkt belysning stärker tryggheten, säkerheten och tillgängligheten på en plats. Ljuset kan skapa fokus på speciella objekt, vara en attraktion i sig själv, eller dölja något som vi inte vill dra fokus till. Ögat söker sig alltid till den ljusaste punkten. Belysning ger oss därför möjligheten att styra uppmärksamheten hos medborgarna dit vi vill. Belysningsprogram

4 Gamla stenbron (Östra bron). Foto: Karlstads kommun. DEL 1: INLEDNING, SYFTE OCH ANALYS 1 Inledning I enlighet med Karlstads stadsmiljöprogram, med syfte att förbättra, förstärka och göra Karlstads centrala delar ännu mer attraktiva, har det här belysningsprogrammet tagits fram. 1.1 Bakgrund, vision Karlstad är en stor besöksstad. Det nya konferenscentrumet Karlstad Congress Culture Centre, KCCC, lockar företag till staden och många musikevenemang drar folk till Löfbergs Lila Arena. Mitt i city är en stor galleria med shopping centralt i Karlstad och en bit utanför finns Bergvik köpcentrum med bland annat Ikea. Massa-, pappers- och förpackningsindustrin är stor i Karlstad. Karlstad är en av Sveriges mest krogtäta städer och här finns något för alla smaker. Sveriges yngsta och modernaste universitet finns här och även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt Konsumentverket. Visionen, Livskvalitet i Karlstad , talar om riktningen för kommunens utveckling; framåt och uppåt. Karlstads kommun vill skapa en lockande livsmiljö, samtidigt som staden växer. Som en del av visionen finns fyra ledstjärnor: en attraktiv stad som växer, en stad för alla, den goda gröna staden och en kommun i gott skick. Kopplat till visionen finns Karlstads kommuns värdegrund: Vi är till för Karlstadsborna Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet Vi genomför vårt uppdrag med engagemang Vi är en kommun i gott skick. Vi når goda resultat Visionen och värdegrunden är sammankopplade med Karlstads kommuns strategiska plan, som har ett externt perspektiv med medborgarna i fokus och ett internt perspektiv som fokuserar på organisationens förutsättningar. Karlstad växer och är en stad där det finns hög livskvalitet. Tillväxten sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Karlstad utgår från vad människorna behöver för att trivas och må bra. Detsamma gäller utgångspunkten för detta belysningsprogram. Den goda gröna staden Mellan åren satsar Karlstads kommun totalt 100 miljoner kronor (25 miljoner kronor per år i fyra år) på klimatoch miljöinvesteringar. Som ett led i det ska gatubelysningen inventeras och det här belysningsprogrammet upprättas. Gatubelysningens energiförbrukning ska minska med 10 procent per ljuspunkt senast I dag är drifttiden för gatubelysningen timmar per år och energiförbrukningen är 376 kwh per belysningspunkt för de ljuspunkterna, 4 Belysningsprogram 2013

5 Konferenscentret Karlstad Congress Culture Centre. Foto: Frida Almqvist. som till mesta del består av 50 och 70 W högtrycksnatrium (HPS). Medelvärde per belysningspunkt är i dag cirka 89 W, vilket betyder att målet för 2014 är att få ner förbrukningen till 80 W per belysningspunkt. Gatubelysningens energiförbrukning ska minska med 10 procent per ljuspunkt senast 2014 och 15 procent till år Syfte Initiativtagare till projektet är teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun. Målsättningen med ett belysningsprogram för Karlstads kommun är att skapa tydliga riktlinjer för en hållbar belysningsplanering, där människan är i fokus. Karlstad ska bli en cykelstad, så att prioriteringen ligger på oskyddade trafikanter och inte på bilar. Med hållbar belysningsplanering menas en installation som är rätt dimensionerad, väl genomarbetad, energieffektiv och estetiskt tilltalande. Karlstads stadsbyggnadsdesigner Andreas Eliazon formulerade det så här: Man ska kunna uppleva ljuset, utan att se varifrån det kommer. Ljuset ska vara tryggt och trevligt, då den upplevda känslan är viktig. Ljuset ska hjälpa till att skapa spännande miljöer. På natten kan platser ges en annan karaktär och funktion med hjälp av belysning. Belysningen ska även vägleda till målpunkter och skapa ett djup i stadsbilden. 1.3 Tillvägagångssätt Belysningsprogrammet bygger på en analys av Karlstads kommun. Till grund för analysen har en inventering utförts till fots och med bil vid ett par tillfällen i oktober Inventeringen har gjorts i Vålberg, Gökhöjden, Kronoparken, Rud, Våxnäs och Karlstads centrala delar både dagtid och efter mörkrets inbrott. Två externa belysningskonsulter samt en representant för kommunen deltog i inventeringen. Information har även hämtats från kommunens broschyrer och kartmaterial, samt webbsidan karlstad.se. Belysningsprogrammet består av två delar. I första delen redovisas analysen av Karlstads kommun. I den andra delen föreslås åtgärder för belysning av de analyserade platserna. Man ska kunna uppleva ljuset, utan att se varifrån det kommer. Belysningsprogram

6 Män känner sig otrygga när risken är stor att bli indragen i slagsmål, som till exempel efter en fotbollsmatch. Foto: Frida Almqvist. Kvinnor undviker folktomma platser, där ingen kan komma till undsättning om något händer. Foto: Frida Almqvist. 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet Kvinnor och män upplever otrygghet på olika typer av platser. Gemensamt är att många känner sig otrygga i tätortsmiljöer. Kvinnor upplever obefolkade platser som hotfulla. Ifall något händer, finns det ingen som kan komma till undsättning. Män, å andra sidan, kan uppleva livligt befolkade platser som otrygga. Det kan vara till exempel utanför en nattklubb en sen lördagskväll, där det finns risk att bli indragen i bråk. Social kontroll är ett effektivt sätt att minska otryggheten. Detta uppnås genom att man befolkar och aktiverar platser alla tider på dygnet. Där det finns någon som kan se, sker mindre brott. Detta förklaras i Rutinaktivitetsteorin, RAT, som att ett brott begås om: 1. Man har en person som är villig att begå brott, 2. Om det finns ett begärligt objekt eller offer och 3. Om det saknas väktare. Om en av de ovanstående punkterna inte uppfylls, sker heller inget brott. Tillfället gör tjuven. Otrygga platser kan vara tunnlar och viadukter, där man glömt att belysa utanför tunneln. Tunneln under Tingvallabron är ett sådant exempel. Foto: Frida Almqvist. 6 Belysningsprogram 2013

7 En ovårdad plats som saknar flyktvägar, kan upplevas otrygg trots belysning. Detta tydliggör vikten av att sköta underhållet på anläggningen. Genom hög kvalitet på städning och skötsel av gator och parker upplevs kommunens offentliga rum som välskötta och attraktiva (Strategisk plan ). Om ett område börjar upplevas som nedslitet och dåligt skött, börjar folk undvika området vilket sprider mera otrygghet. Oordning leder till oroligheter som i sin tur leder till rädsla och brottslighet. Detta formuleras i Broken Windows -teorin. Som exempel ges ett scenario där ett fönster blir krossat i en byggnad. Om man låter fönstret vara som det är, tar det inte lång tid innan alla rutor är krossade och kanske har någon börjat klottra på väggarna också. Detta gäller i så väl fina innerstadsmiljöer som i slitna förorter, oberoende av vilken samhällsklass som bor i området. (Läs mera i The police and Neighborhood safety, Broken Windows, James Q. Wilson, George L. Kelling.) Jag kan lika gärna klottra lite här, för det är ändå ingen som bryr sig. Om man däremot lyckas åtgärda skadegörelsen, helst inom ett dygn, kan det få effekten av att platsen känns omhändertagen och att den då lämnas ifred. För att ytterligare minska riskbeteende i stadsrummet ska känslan av gemenskap, respekt, ägandeskap och territoriellt ansvar gynnas. Om befolkningen kan känna att Det här är mitt bostadsområde och kan vara stolta över det, kommer de också att ta hand om det och skydda det. Att engagera folk i beslutsprocesser och projekt, kan vara ett sätt att skapa en känsla av ägande. Man måste dock se upp med att inte skapa för mycket förväntningar, genom att ofta rådfråga de boende, men sedan inte följa upp och genomföra projekten. Genom hög kvalitet på städning och skötsel av gator och parker upplevs kommunens offentliga rum som välskötta och attraktiva. Utdrag ur Karlstads kommuns strategiska plan Belysningsprogram

8 8 Belysningsprogram 2013 Sola i Kallsta. Foto: Karlstads kommun.

9 2 Belysningsprogram 2.1 Analys Analys av distriktet: Historia Den plats där Karlstad ligger i dag kallades under medeltiden för Tingvalla, vars namn lever kvar och är namnet för stadens äldsta del. Det var den 5:e mars 1584 som Hertig Karl, sedermera Karl IX grundlade och namngav staden Karlstad. Hertig Karl lät även uppföra en träbyggnad uppe på Karlsberg som är den upphöjning där domkyrkan står i dag. Det finns särskilt värdefull bebyggelsemiljö på flera ställen i centrum av Karlstad och på Gustavsberg, Hagalund, Gruvlyckan och Zakrisdal. Dessutom finns ett tjugotal byggnadsminnen och många speciellt värdefulla byggnader i centrum. På historiska kartor över Karlstad från 1600-talet och framåt är det lätt att jämföra hur landhöjningen har påverkat stadens utseende och hur bebyggelsen har ökat och spridit sig utåt mer och mer. Karlstad har en unik symbol som har rötter i dess historia. Det handlar om vår sol och de historier och värden som är inbyggda i den. Karlstad är den enda kommun i Sverige som har en glad sol som symbol, en sol som är ritad av Lasse Sandberg. Här står Sola i Karlstad staty, hon som var en glad och driftig värdshusvärdinna på 1700-talet och som fortfarande sprider sin solglans över staden. Karlstad drabbades av en mycket stor brand den andra juli 1865, då stora delar av staden förstördes. Efter det återuppbyggdes staden med mycket breda brandgator för att förhindra en eventuell ny brand från att sprida sig. Trähusen vid Älvgatan klarade branden, det gjorde även kvarteret Almen, det gamla gymnasiet, det gamla lasarettet och Biskopsgården. Belysningsprogram

10 Karta över Karlstad från Karlstads kommuns hemsida. Karta över Karlstad från Karlstads kommuns hemsida. Karta över Karlstads kommun Illustration: Michele Ray Klimat, topografi Karlstad är Värmlands största stad och ligger vid deltat där Klarälven möter Vänern vid Vänerns norra strand. Det finns mycket strandlinje och bebyggelse nära vattnet, vilket ställer speciella krav på belysningen. Vatten fungerar som en spegel. Ljuspunkter som reflekteras i vattenytan kan få både positiva och oanade, negativa konsekvenser. Strandområdena blir ibland översvämmade och det ställer särskilda krav på utformningen av områden närmast vattnet. Topografiskt sett är Karlstad svagt kuperat, men ganska plant inne i centrum. Klarälven slingrar sig genom stadens centrum och flera broar sammanbinder de olika stadsdelarna med varandra. Pråmkanalen, som tillkom på 1800-talet, är en konstgjord kanal som förbinder Östra älvgrenen med Vänern. 10 Belysningsprogram 2013

11 Parker i Karlstad. Illustration: Michele Ray. Parker Det finns många parker och parkområden centralt i staden. De största parkområdena är stadsparken Mariebergsskogen med Naturum Värmland och folkpark, Stadsträdgården och Sandgrundsparken i centrum och Grandungen i Norra Kroppkärr. Det finns parker av olika karaktär. Medan Mariebergsskogen är som ett strövområde, är Stadsträdgården en klassisk stadspark till karaktären. Stadsträdgården har höga, gamla, typiska parkträd och definierade blomrabatter samt en rosenträdgård. Sandgrundsparken ligger på Sandgrundsudden mitt ute i deltat där Klarälven delar sig i sin östra och västra älvgren. Sandgrundsparken har en sandstrand och en byggnation av bryggor och sittmöjligheter i trä påbörjades förverkligandet av den nya parken som vann det prestigefyllda Sienapriset år I andra delar av parken finns intressanta små stigar som varvas med konstgjorda kullar och terrasseringar i Ormbunksdalen och Magnoliadalen. Wennbergsparken i Viken är mycket plan och har öppna gräsytor med mycket plats för lek och aktivitet. En skulptur och en damm med fontän finns i norra änden. Kvarnbergsparken däremot, är belägen på en hög kulle och har inga blomrabatter. Här finns en parklek och några bänkar. Kvarnbergsparken. Foto: Frida Almqvist. Belysningsprogram

12 Stadsdelar i Karlstad. Illustration: Michele Ray. Stadsdelar Karlstads äldsta stadsdel heter Tingvallastaden. Runt den finns Klara, Viken, Herrhagen, Haga och på norra sidan Klarälven återfinns stadsdelen Sundsta. Det är också i dessa områden, förutom på Sundsta, som de historiskt värdefulla byggnaderna och områdena finns. De olika stadsdelarna har sina egna karaktärer, men i dagsläget är belysningen nästan densamma för alla stadsdelar och ytterområden. I Tingvallastaden och i Klara är bebyggelsen tät och blandad med gamla och nya byggnader. På Herrhagen finns både tät stadsbebyggelse och områden med villor som är gamla och rikt utsmyckade. I stadsdelarna Norrstrand och Romstad ligger villorna mycket tätt. I tätorterna Vålberg, Väse, Molkom, Edsvalla och Skattkärr till exempel, finns villabebyggelse. Villabebyggelse på Herrhagen. Foto: Frida Almqvist. 12 Belysningsprogram 2013

13 En vackert upplyst stadsmiljö skapar trvisel och trygghet. Ljusdesign: EKG. Foto: Lina Flodins. Belysningsprogram

14 2.1.3 Brukaren I Karlstad bor cirka invånare och här är medelåldern 41,1 år. Räknar man med kranskommunerna Forshaga, Grums, Hammarö och Kil, är det tillsammans invånare i Karlstadsregionen. Antalet utländska medborgare är 4,4 procent och befolkningsökningen är cirka 660 invånare per år. Staden ska vara tillgänglig för alla, även efter mörkrets inbrott. Det är viktigt att ha tillräcklig belysning, men bländande belysning måste undvikas för att även funktionshindrade och synskadade ska kunna röra sig fritt. Bakom en bländande armatur bildas en mörk vägg och det medför otrygghet, då du inte kan se vad som finns bakom. Bländning är besvärande för de flesta, men äldre och synskadade upplever bländningen ännu mera besvärlig. Alla ska få känna sig trygga när de rör sig i staden. En god sikt, minimerad bländning, tillräckliga ljusnivåer och möjlighet att lätt kunna orientera sig i stadsrummet samt identifiera flyktvägar skapar trygghet. En tydlighet i stadsrummet, där man lätt ser vad som är stadens centrum och paradgata och vad som är mindre lokalgator, gör orienteringen enklare. Belysningen kan hjälpa till genom att stolphöjd, armaturtyp, effekt, ljusfärg och belysningsprincip skiljer sig för de olika delarna. Till brukare räknas även besökare i staden. Det är av intresse att förankra Karlstad i besökarnas minne som något positivt och speciellt och det kan man göra genom en välgenomtänkt belysning av stadens sevärdheter och stadsrum. Personer som sköter varutransporter på kvällar, nätter och tidiga morgnar är också brukare. Det är viktigt med tillräcklig belysning vid varuintag, men belysningen bör vara kopplad till ett styrsystem så att den inte är tänd i onödan Stadens image: den trygga och tillgängliga cykelstaden Enligt den strategiska planen ska Karlstad vara en av Sveriges bästa cykelkommuner och erbjuda sammanhängande cykelnät som förbinder kommunens stadsdelar och tätorter samt möjliggör förbindelser till kranskommunerna i syfte att minska privatbilism. Tillgängligheten till stadens olika delar och vattenmiljöer utvecklas, så att fler besökare får möjlighet att uppleva dessa. Möjlighet för människor med funktionshinder att komma ut i olika typer av park- och naturmiljöer samt att utnyttjandet av lekplatser ska öka. Trygghetsarbetet med inriktning mot den upplevda tryggheten på stadsdelsområden fortsätter och andelen trafikanter som känner sig trygga ska öka, medan klottret i staden ska minska. En omsorgsfullt planerad och välavbländad belysning med tillräcklig ljusnivå med goda kontraster underlättar för alla att röra sig fritt i staden. Trygghetsupplevelsen ökar då platser aktiveras genom att flera människor rör sig ute efter mörkrets inbrott. Vackert ljussatta platser drar till sig folk och ett vitt ljus med bra färgåtergivning ger ökad synbarhet på gator och vägar, vilket ökar tryggheten för trafikanter. Vattentornet sett från Herrhagen. Foto: Frida Almqvist Urban identitet Stadens identitet är formbar. Antingen har identiteten formats långt tillbaka i tiden, eller så kan man medvetet forma eller omforma identiteten. Gamla stadsdelar kan till exempel få en ny identitet. Urban identitet påverkas av platsens naturliga utmärkande drag, den byggda miljöns utmärkande drag samt relationen mellan den naturliga och den byggda miljön Landmärken i Karlstad Landmärken kan vara byggda eller naturliga. Det kan vara en hög byggnad, ett konstverk, en bro eller ett berg. Landmärkena kan finnas i staden eller ha en sådan distans till staden att de symboliserar ett konstant väderstreck (t.ex. Vänern). Andra landmärken kan vara mera lokala, som ett vattentorn, en butiksfasad, en park eller en bro. Till och med riktigt små detaljer som ett speciellt dörrhandtag eller en iögonfallande postlåda kan vara ett landmärke. Att definiera stadens landmärken är viktigt när man analyserar staden. För att öka stadens attraktivitet kan nya, symboliska landmärken byggas. Som exempel kan nämnas Eiffeltornet i Paris eller det nya konferenscentret Waterfront med sin speciella metallfasad, i Stockholm. På Herrhagen finns det gamla vattentornet som numera är lägenheter och som syns på långt håll. Värmlands museum på Sandgrundsudden, Domkyrkan, Löfbergsskrapan, Karlstads universitet, Teatern och Kupolen på köpcentret Mitt i City, är andra viktiga landmärken. Därtill finns ishallen, badhuset och hedenpannan, som är en sop- och flisförbränningsstation. Det nya bygget, Bryggudden, som bland annat syns väl från gångbron mellan Gjuteribacken på Herrhagen till Pråmvägen på andra sidan pråmkanalen, är ett nytt och betydande blickfång. 14 Belysningsprogram 2013

15 Föreslagna blickriktningar i centrum. Illustration: Michele Ray och Frida Almqvist Blickriktningar I och med att Klarälven slingrar sig genom staden, finns det många blickriktningar ut över vattnet och in mot andra stadsdelar. Vyn från Sandgrundsparken och från Museigatan, som går från Sandgrundsudden till Rådhuset, har en bra vy ut över stadsdelen Klara, där det finns mycket gammal bebyggelse och närmare Rådhuset kommer även teatern i blickfånget. Från Tingvallabron syns konferenscentret KCCC och den gamla stenbron, som heter Östra bron. Den gamla stenbron är redan ljussatt och även KCCC är upplyst. Från stadsdelen Klara, med vy mot Tingvallastaden, syns Stadshotellet, som i dag har en typ av enkel fasadbelysning, som dock kan ses över. Rådhusets fasad mjukas upp av ljuset från två gammaldags lyktor som står på varsin sida om entrén, men fasaden saknar riktig fasadbelysning. Statyn på andra sidan gatan framför den lilla parken Residenstorget är upplyst. I Sundstatjärnet finns en ljussatt fontän. Vyn ut över tjärnet är viktig, då det går ett promenadstråk runt den. Stadshotellet speglas vackert i Klarälvens blanka vattenspegel. Foto: Frida Almqvist Avstånd Rådhuset sett från Älvgatan. Foto: Frida Almqvist. Belysningsprogram

16 Avståndet till blickpunkten är lika viktigt som blickriktningen för kompositionen. Om avståndet är långt från den tilltänkta betraktelseplatsen, flyter alla detaljer ihop. En fasadbelysning kommer att smälta in i den omgivande gatubelysningen. Om avståndet är kortare så kan flera detaljer uppfattas. Är avståndet för kort kan endast detaljer urskiljas och inte helheten. Från Mariebergs strandängar finns en vy in över staden, men avståndet är ganska långt. Inne i centrum, på de tidigare nämnda platserna med utmärkande blickriktningar, är avståndet till vyerna kortare och då kan tillräckligt många detaljer urskiljas. Avstånden mellan älvstränderna är idealiska för att skapa vackra blickfång inne i centrum. Hyttabron som går över Pråmkanalen är vackert ljussatt med infälld belysning i räcket. Den kallare färgtemperaturen kontrasterar effektfullt mot KCCC:s varmt upplysta fönster. Gång- och cykelvägen går från Tingvallabron, över Pråmkanalen och förbi KCCC fram till stenbron. Foto: Lina Flodins. 16 Belysningsprogram 2013

17 2.1.9 Analys av individuella element För att välja vad som ska belysas i staden, görs en grundlig analys av individuella element med hjälp av olika kriterier. En belysningsplanerare har kompetensen att avgöra vilka objekt som ska belysas och hur det ska göras. Kriterierna som måste tas i beaktande är: Funktion Historisk betydelse Uttryck Estetisk kvalitet Symboliska egenskaper Arkitektoniska egenskaper Konstnärligt värde Blickriktningar Silhuetteffekter Riktningar Perspektiv Avstånd Byggnaders egenskaper Marknadsföringseffekt Huvudgator Det finns flera stora huvudgator i Karlstad, men den första som besökare som kommer med tåg och buss ser, är Hamngatan. Hamngatan borde därför behandlas som en paradgata och få en omsorgsfull gestaltning, där tonvikt läggs på armaturdesign, stolparnas utseende och en bra färgåtergivning hos ljuskällan. Andra stora huvudgator är Karl IX:s gata, Klaraborgsgatan, Järnvägsgatan, Östra Torggatan, Sjömansgatan, Packhusgatan, Hööksgatan och Sandbäcksgatan samt Brogatan, som går över i Ringarvägen och Sundstavägen vid Sundsta Analys av objekt för funktionell belysning Med funktionell belysning menas en grundläggande belysning som möjliggör ett tryggt användande av platser, såsom: Hamngatan borde behandlas mera som en paradgata, då den är det första många resenärer ser då de anländer till Karlstad. Foto: Frida Almqvist. Fordonsleder: huvudvägar, ringvägar, vägar och korsningar Torg Fotgängarområden: gång- och cykelvägar samt tunnlar Huvudportar till den centrala staden Största trafiknoderna från närmande vägar Sportområden Kommersiella områden Industriella områden Stationer Lekplatser Hållplatser Genom Karlstad går E18 och från den förgrenar sig flera stora vägar med 70 km/h som hastighetsgräns: Örsholmsleden, Hagaleden och Sandbäcksgatan. Även Västanvindsgatan, Hammaröleden, Skoghallsvägen, Ullebergsleden och Körkarlsvägen har 70 km/h. De flesta andra gatorna har 50 km/h, förutom i innerstaden där hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Enligt Karlstads strategiska plan ska gator i de flesta bostadsområden hastighetssäkras och 30 km/h införas vid skolor och förskolor. Trafiknoder De största trafiknoderna i staden är Universitetsmotet, Kroppkärrsmotet, Bergmotet, Rudsmotet, Älvmotet, Klaramotet, Våxnäsmotet, Hultsbergsmotet och Bergviksmotet, som alla är på- och avfarter till E18. Klaramotet, Älvmotet och Bergmotet ligger närmast centrum. Cirkulationsplatser Stora cirkulationsplatser finns i korsningen Östra infarten Sundstavägen Blönduosgatan Rudsvägen, i Klaramotet, på Hamngatan, där Norra infarten möter Blönduosgatan och vid Älvmotet mellan Infanterigatan, Sandbäcksgatan och Råtorpsporten. Det finns även mindre cirkulationsplatser på olika ställen i staden. Bussnät och hållplatser Bussnätet är utbyggt med 19 olika busslinjer. Det är viktigt att busshållplatsernas omgivningar är välupplysta och känns trygga, så att alla kan utnyttja bussförbindelserna även efter mörkrets inbrott. Belysningsprogram

18 Vikentunneln är ljus på kvällen, även om omgivningarna är dåligt upplysta. Dagtid blir tunneln ett svart hål. Foto: Frida Almqvist. Under Tingvallabron. Det är tryggare att gå mot ljus än mot mörker. Foto: Frida Almqvist. För stora kontraster skapar otrygghet. Lägg märke till mannen till vänster om tunnelmynningen. Foto: Frida Almqvist. Tunnlar I centrum, mellan Vikengatan och Centralstationen finns Vikentunneln, som är lång och smal och saknar flyktvägar. Tunneln, som går under järnvägen, uppfattas som ett problem i dagsläget och känns mycket otrygg även dagtid eftersom tunneln då är mörkare än sin omgivning. Kvällstid är tunneln mycket ljus, medan omgivningarna upplevs mörka. Under Tingvallabron finns en mycket trång och överbelyst viadukt för cyklister och fotgängare. Utanför tunneln är det kolmörkt, vilket gör att du blir bländad av mörkret när du går ut ur tunneln och inte kan se om någon står på sidan om öppningen, när du ska gå in i tunneln. Tullhusgatan går under järnvägen i en vägport. Pråmvägen, Östra Kanalgatan, Magasingatan, Klaraborgsgatan och Älvgatan korsar också järnvägen i vägportar. Dessa ställen bör utvärderas och nödvändiga trygghetsskapande åtgärder bör genomföras. 18 Belysningsprogram 2013

19 ³ ips ta d Till Stöllet ÖVERSIKTSKARTA KARLSTAD - M ot Fil Gräsås Stodenetjärnet l Til STODENE ALSTERN Arv Väg Ilandatjärnet Väg Edsgatan g ika Vä AR ÄL VE N KL Klarälvsbanan ÖRSHOLMEN LAMBERGET Skog hall Till Hammarö T Till 1: HAMMARÖ KOMMUN m VÄNERN Hammarösjön Stadsbyggnadsförvaltningen Tullholmsviken ORRHOLMEN Knappstad Grundviken BELLEVUE Jäverön SOMMARRO ZAKRISDAL VIKEN Mariebergsviken MARIEBERG Väg 61, 62 HEDEN Välsvikstjärnet Örsholmstjärnet Lambergstjärnet VIKEN Herrön f TORMESTAD HERRHAGEN KVARNBERGET ROMSTAD VÄNERN Lungvik E18 ALSTER GRÄSDALEN Hallviken STRAND GRUVLYCKAN BERGVIK SJÖSTAD TINGVALLASTADEN HAGA KLARA E18 Kattviken Skutberget Sundstatjärnet VÅXNÄS VÄLSVIKEN Kroppkärrssjön GUSTAVSBERG SUNDSTA NORRSTRAND SANDBÄCKEN HAGALUND HULTSBERG HENSTAD Till Göteborg, Oslo KRONOPARKEN SÖDRA KROPPKÄRR Sandbäckstjärnet NORRA KROPPKÄRR E18 Rudstjärnet SKATTKÄRR FÄRJESTAD LORENSBERG RUD RÅTORP Till Stockholm Gunnerud stersälven I2-skogen Al STOCKFALLET Göstahult Långenäs ÄLVÅKER Trangärd S Järpetan N VE Härtsöga ÄL AR den KL Gravale SKÅRE ILANDA Cykelkartan. Gång- och cykelvägar Det finns primära och sekundära cykelvägar i Karlstad. Det finns långa sträckor med separat gång- och cykelväg, men också sträckor där det är cykelväg i blandtrafik. Längs cykelvägarna är många korsningar planskilda, vilket betyder vägportar, viadukter och tunnlar. Gång- och cykelvägarna belyses i dagsläget med högtrycksnatrium med dålig färgåtergivning från höga stolpar som står glest. Armaturernas kupade glas medför onödig bländning. Foto: Lina Flodins. Gågator och torg Drottninggatan och Västra Torggatan är gågator och ligger mitt i centrum av Karlstad. Här ligger shoppingcenter, butiker, restauranger och kaféer. Stora torget, som flankeras av Rådhuset och Tingvallagymnasiet ligger mitt på Västra Torggatan. På Stora torget är belysningen mycket eftersatt och varierad. Det finns ett utkast till belysningsprogram för Stora torget, men det har inte genomförts. Drottninggatans och Västra Torggatans belysning bör också förnyas och bli mera enhetlig. Kommersiella områden Bergvik köpcentrum, som ligger väster om centrum, har många olika butiker och Ikea. Mitt i City-gallerian erbjuder shopping på ett centralt läge. På Drottninggatan provar man ny belysning med bra färgåtergivning. I bakgrunden är den befintliga belysningen. Foto: Lina Flodins. Idrottshallar och sportområden Det finns många möjligheter till idrottsaktiviteter i Karlstad. Här finns många idrottsklubbar, en isstadion, BMX-hall, Racketcenter, fotbollshall, Våxnäshallen, Löfbergs Lila Arena samt flera idrottshus och sporthallar. I Mariebergsskogen och i Jakbobsbergsskogen kan man motionera i naturen och väster om Bergvik finns Skutbergets fritidsområde. Industriområden Industriområden finns på Våxnäs, Lamberget, Tormestad, Örsholmen, Heden, Zakrisdal, Gräsdalen samt ett mindre område mitt i centrum vid Inre hamn. Stora torgets belysning är eftersatt och ska rustas upp. Foto: Lina Flodins. Belysningsprogram

20 Ovan från vänster: Vattentornet, Herrhagsskolan och Domkyrkan. Undre raden: Wermlandsoperan, Sockerslottet och Västra bron Analys av objekt för arkitektonisk ljussättning I Karlstad finns många vackra, gamla byggnader med stort värde. Byggnader som inhyser viktiga samhällsfunktioner så som teater, rådhus och kyrkor, är lämpliga objekt att ljussätta, förutsatt att även arkitekturen och omgivningen uppmuntrar till det. Stadshuset i Karlstad har till exempel en mycket viktig funktion, men arkitekturen inbjuder inte till ljussättning av själva fasaden. Däremot kunde entrétaken framhävas med hjälp av belysning. Det finns dock många andra objekt runt om i staden som skulle skapa ett mervärde i den nattliga stadsbilden, om de ljussattes. För att en ljussättning av objekten ska bli verklighet, måste en dialog föras mellan kommunen och fastighetsägarna. Avtal om drift och underhåll måste upprättas innan ett projekt kan genomföras. Vattentornet, byggt 1889 på Herrhagen, syns på långt håll och kunde bli ett vackert blickfång även kvällstid, om det fick en fasadbelysning. Herrhagsskolan har en arkitektur som inbjuder till fasadbelysning. Framför Herrhagsskolan är en öppen plats med en sportplan och Vasalunden lite längre bort, så byggnaden syns på långt håll. Domkyrkan från 1730 är i dagsläget ljussatt, men belysningen kunde med fördel ses över, så att installationen blev mer ändamålsenlig, energieffektiv och samordnad. De gamla lyktstolparna som står vid entréerna till kyrkogården bör renoveras och förses med ändamålsenlig ljuskälla. I dagsläget är de bestyckade med olika typer av bländande energisparlampor, vilket inte passar till en sådan armatur. Det finns nya LED-ljuskällor framtagna för just denna typ av öppen, gammal lyktarmatur. Byggnaden ägs inte av kommunen, utan en eventuell fasadbelysning måste initieras av fastighetsägaren Karlstads Domkyrkoförsamling. Karlstads Teater, där Wermlandsoperans stora scen och biljettkontor ligger, har tidigare varit fasadbelyst. Teatern är från 1893, ritad av Axel Anderberg. I dagsläget är fasadbelysningen släckt, förutom att fasaden lättas upp av ett gröntonat ljus från de rundstrålande kvicksilverarmaturerna som står runt byggnaden. Teatern syns från många håll och förtjänar att vara ett vackert upplyst landmärke. Byggnaden ägs inte av kommunen, utan en eventuell fasadbelysning måste initieras av fastighetsägaren. Den rikt utsmyckade byggnaden Sockerslottet, ritad av Carl Österman, är ett annat objekt som lämpar sig för fasadbelysning. Byggnaden på adressen Hybelejens gata 2, har en spännande och detaljerad arkitektur och är klassat som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Byggnaden syns från Älvgatan, på andra sidan Klarälven och är en viktig del av kvällsvyn som speglar sig i vattnet. Byggnaden ägs inte av kommunen, utan en eventuell fasadbelysning måste initieras av den privata fastighetsägaren. Västra bron, som korsar Klarälven mellan Karlstads Teater och Stadshotellet, är i dag ljussatt med grönt ljus. Underhållet bör dock ses över. 20 Belysningsprogram 2013

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Uppdrag Titel på rapport: Brf Räven Belysningsförslag Gårdar Status Förhandskopia Datum: 2014-04-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Brf Räven Lukas Berglind

Läs mer

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan Belysningsprogram Näsängen Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan 2016-11-16 1 LJUSPRINCIPER Belysningen är viktig för att skapa en trafiksäker och trygg miljö, som är lätt att orientera sig i,

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

Belysningsprogram. Augusti 2011

Belysningsprogram. Augusti 2011 Belysningsprogram Augusti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte/ inledning / avgränsning Områdeskarraktärer GC-vägar Bostadsområden - villaområden Bostadsområden flerbostadshus Parker och grönområde Tunnlar

Läs mer

Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken.

Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken. Ljusgestaltning för Gubberoparken Introduktion Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken. Gubberoparken

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014 MARS 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-24 KF 13 2014 Bilaga A Fotodokumentation Befintlig belysning Dokumentet är en bilaga till Belysningsprogrammet för Vallentuna kommun. Fotodokumentationen

Läs mer

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Katarinavägen En 330 m linjär LED som belysning av mur och gångbana. Effekt är 1 W/m, totalt 330W. Byggår

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN Innehåll Bakgrund 3 Generella principer 3 Befintlig belysning 4 Utgångspunkter för god belysning 4 - Armaturer 4 - Bländning 4 - Ljusnivå 5 - Light pollution 5 - Färgåtergivning

Läs mer

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme 4 Belysning i tätort Gator i tätort bör normalt förses med belysning. I mindre tätorter och vid randbebyggelse med begränsat bil- och GC-trafikflöde kan det dock vara motiverat att avstå från vägbelysning.

Läs mer

välkommen hem Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och trivsamma närmiljöer

välkommen hem Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och trivsamma närmiljöer välkommen hem Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och trivsamma närmiljöer www.fagerhult.se Stadsgata Biltrafik är en oundviklig del av stadsmiljön men med bra belysning ökar både tillgängligheten och attraktionskraften

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Belysningsplan för offentlig belysning Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Dnr Sida 1 (5) 2016-02-16 Handläggare Per-Erik Wikström 08-508 262 89 Till Trafiknämnden 2016-03-10 Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik Utvärdering av Vackert Rättvik ENERGI OCH BELYSNING Belysningens funktion har varit en central del i projektet Vackert Rättvik. Genom att anpassa belysningen till stadsmiljöns villkor har man åstadkommit

Läs mer

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar.

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins övergripande målsättning är: Minskad

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING En trygg och trivsam livsmiljö för alla Smart styrning. Genom intelligent styrning uppnås både maximala energibesparingar och en ändamålsenlig belysning. Genom intelligent styrning

Läs mer

Bilaga centrala Gustavsberg Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-02-03. Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-18 90 Dnr 13KS/0288

Bilaga centrala Gustavsberg Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-02-03. Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-18 90 Dnr 13KS/0288 Belysningsprogram Värmdö kommun 2014-02-03 Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-18 90 Dnr 13KS/0288 Översikt centrala Gustavsberg Belysningsprogram för Centrala Gustavsberg ska användas i planerings- och

Läs mer

Nulägesbeskrivning 2013-11-26 Bilaga 1. 1 Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivning 2013-11-26 Bilaga 1. 1 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning 2013-11-26 Bilaga 1 1 Nulägesbeskrivning 1.1 Båtplatser i Karlstads kommun Totalt finns ca 1800 båtplatser i Karlstads kommun. Att stå i kö för en båtplats kostar 150 kr per hamn och

Läs mer

/ NYX. Design: Vilhelm Lauritzen Architects

/ NYX. Design: Vilhelm Lauritzen Architects MED FOCUS PÅ VÄGEN / NYX I DEN GREKISKA MYTOLOGIN ÄR NYX NATTENS GUDINNA SOM HÄRSKAR ÖVER MÖRKRET. I DAGENS STAD ÄR NYX GATANS DROTTNING SOM GER OSS ETT BEHAGLIGT LJUS OCH MEDVERKAR TILL EN TRYGG OCH SÄKER

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlstads kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-06-17 Ersätter: 2013-03-15 Gäller fr o m: 2013-06-18 Borttaget: 3-14 Borttaget: 1-06-01 Borttaget: 3-15 Allmänna

Läs mer

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/ RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

BELYSNINGSPLAN FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN 2010

BELYSNINGSPLAN FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN 2010 BELYSNINGSPLAN FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN 2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 1: INLEDNING, SYFTE OCH ANALYS 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Syfte 2.3 Trygghet och säkerhet 2.4 Tillvägagångssätt

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Uppsala domkyrka. Domkyrko församling, Uppsala stad och kommun

Uppsala domkyrka. Domkyrko församling, Uppsala stad och kommun Uppsala domkyrka Domkyrko församling, Uppsala stad och kommun Ljussättning och fasadbelysning 2008 Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck December 2008 1 Omslagsbild: Domkyrkan

Läs mer

BELYSNINGSPLAN ÖVER VÄSTERHAMNS OMRÅDE BELYSNINGSKONCEPT 21.08.2008

BELYSNINGSPLAN ÖVER VÄSTERHAMNS OMRÅDE BELYSNINGSKONCEPT 21.08.2008 BELYSNINGSPLAN ÖVER VÄSTERHAMNS OMRÅDE BELYSNINGSKONCEPT 21.08.2008 DEN GLÖDANDE HAMNEN Då mörkret når Västerhamn, förvandlas rummet med elektrisk belysning till en glödande hamn. Hamnen förvandlas till

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

Handlingsprogram för belysning i centrala Uddevalla 2011-06-30

Handlingsprogram för belysning i centrala Uddevalla 2011-06-30 Handlingsprogram för belysning i centrala Uddevalla 2011-06-30 FÖRORD Det nu framarbetade handlingsprogrammet för belysning i centrala Uddevalla har sin bakgrund i ett givet politiskt utredningsuppdrag

Läs mer

tryggt och jämställt ljus

tryggt och jämställt ljus tryggt och jämställt ljus Principer och metoder för att med ljussättning stärka tryggheten i stadsmiljöer. Med jämställdhetsperspektiv som en utgångspunkt. 1 Rapporten beskriver resultatet från projektet

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR VÄSTERLÅNGGATANS BELYSNING 2014-12-15 KAJSA SPERLING, WHITE

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR VÄSTERLÅNGGATANS BELYSNING 2014-12-15 KAJSA SPERLING, WHITE STALTNINSPRORAM FÖR VÄSTRLÅNATANS BLYSNIN 2014-12-15 KASA SPRLIN, WHIT 1 2 INNHÅLL: Analys...sid 3 Förslag...sid 5 - Övergripande idé...sid 5 - Belysning av gata och stråk...sid 6 - Ljus på fasader och

Läs mer

Exteriör belysning, Universitetshuset

Exteriör belysning, Universitetshuset 2010:32 Antikvarisk kontrollrapport Exteriör belysning, Universitetshuset Exteriör belysning vid Universitetshuset i Uppsala, Fjärdingen 1:9, Uppsala kommun Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Universitetshusets

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Visualisering Görvälns slott Inledning Ett upplyst slottsområde är en tillgång för kommunen i fl era aspekter, bla förstärker förslaget platsens motionsområde

Läs mer

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning 3 Övergripande gatustruktur...4 Allmänna mål för den offentlig miljö. 6 Tillgänglighet och trygghet.. 6 Ljussättning..6 Ljussättningen av Hyllie

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade Varmt välkommen Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade här på 1700-talet. Karlstad är en expansiv

Läs mer

BELYSNINGSKONCEPT/FU. Kungstorget, Uddevalla Ljusdesigner: Sophie Alriksson, Johan Röklander Uppdragsnummer:

BELYSNINGSKONCEPT/FU. Kungstorget, Uddevalla Ljusdesigner: Sophie Alriksson, Johan Röklander Uppdragsnummer: BELYSNINGSKONCEPT/FU Kungstorget, Uddevalla Ljusdesigner: Sophie Alriksson, Johan Röklander BELYSNINGSKONCEPT/FU KUNGSTORGET, UDDEVALLA LJUSKONCEPT / INSPIRATIONSBILDER KONCEPTETS GRUNDPELARE: MODERNT/HISTORISKT

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Elkraftsgatan 11 195 60 Arlandastad URL: www.vensti.se Vår vision Är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor.

Läs mer

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign Synsinnet är anpassat till dagsljus som är varierade: - ljusstyrka - ljusfärg - ljuskaraktär Människan mår inte bra i statisk och monoton ljussättning. Människans

Läs mer

7 Utformning av belysningsanläggning

7 Utformning av belysningsanläggning 7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KARLSTADS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (?) 1996-01-01 1780 FS:3a Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1996-06-19 Ersätter: 1995-12-14 Gäller fr o m: 1996-06-19 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Riktlinjer upprättas separat för olika delar av staden. I riktlinjer anges vad som skall gälla för ljussättningen

Riktlinjer upprättas separat för olika delar av staden. I riktlinjer anges vad som skall gälla för ljussättningen Tänk atmosfär - är rubriken på ett av avsnitten i Strategi för belysning i Uppsala kommun, och kanske är det just atmosfär som man först kommer att tänka på när man koncentrerar sig på ordet belysning.

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70 Prismalence är ett Svenskt företag som startade 2003 och har fram till idag levererat över 120 000 armaturer Vi har kunder i 37 länder spridda över alla kontinenter Vi säljer energieffektiv belysning baserad

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER OMRÅDETS BEFINTLIGA ARKITEKTUR Malmfältets folkhögskola invigdes1960, arkitekturen är väl förankrad på platsen.

Läs mer

TÄBY IP SPILLJUSANALYS

TÄBY IP SPILLJUSANALYS SPILLJUSANALYS Jönköping Kent Hulusjö +46 10 722 54 75 kent.hulusjo@wspgroup.se WSP Ljusdesign, Box 2211, 555 55 Jönköping Handläggare belysning: Kent Hulusjö 2 INLEDNING Seende och ljusstrålning Seendet

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

"På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i facktidskriften, utan för människorna"

På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i facktidskriften, utan för människorna Interview "På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i facktidskriften, utan för människorna" Byggherre: w40 Architekten, Wiesbaden, Tyskland Interiördesign: w40 Architekten, Wiesbaden, Tyskland Foto:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN Datum 2015-04-14 Antagen av Ks 2015-05-06 RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN 1 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beslut angående gatubelysningen... 4 Beslutsgrund... 4 Regelverk

Läs mer

soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd

soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd innehåll s. 3 Fina soprum s. 4 Färg, form och material s. 5 Placering s. 6 Trygghet och trivsel s. 7 Sammanfattning soprum - finrum Ett fint

Läs mer

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket.

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket. 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. EL AMA 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Utomhusbelysning och trygghet

Utomhusbelysning och trygghet Utomhusbelysning och trygghet Varför ser man bättre i vitt ljus jämfört med gul- orange ljus? Skillnad mellan glödlampans ljus och ljuset från LED Hur skall man tänka beträffande utomhusbelysning och trygghet

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Sammanfattning Platsen är attraktiv för att vara under vintersäsongen eftersom besökare till och med satt i den kalla vårsolen, men den skulle kunna bli mycket bättre

Läs mer

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING.

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. 1 (16) RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. WSP Ljusdesign SE-121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 21 WSP Sverige

Läs mer

LTH E-huset Ljusdesign, Belysningskriterier Datum: 2010-09-07

LTH E-huset Ljusdesign, Belysningskriterier Datum: 2010-09-07 RUM ATT TRIVAS I Dagsljus och artificiell belysning är aldrig någon neutral förmedlare av omgivningen utan bidrar i hög grad till att utforma de vi ser. Beroende på ljusets intensitet, riktning, färg,

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys

3 HUVUDSAKLIGA SIDOR BRF NYA MASTHUGGET QPG. 1 Gårdssidan. 2 Älvsidan. 3 Fjällgatssidan. Analys 3 HUVUDSAKLIGA SIDOR En stadsdel i stadsdelen Nya Masthugget har en tydlig egen karaktär. Typiskt för sin tid, och fint utvecklad under åren. En karaktär värd att bevara. Trappande gröna gårdar Gårdar

Läs mer

LJUSPLAN Katrineholms kommun

LJUSPLAN Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 44/2014 LJUSPLAN Katrineholms kommun Giltighetstid 2014-12-15-2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 60 Förvaltarskap Ljusplanen ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2015

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2015 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BELYSNING I HUDDINGES OFFENTLIGA MILJÖER Huddinge kommun, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund 3 Användning och syfte 3 Ljussättning 4 Trygghetsaspekten 5 Riktlinjer för belysning

Läs mer

Väg 80/56 Valbo Handelsområde

Väg 80/56 Valbo Handelsområde Väg 80/56 Valbo Handelsområde GESTALTNING Tallarna definierar vägrummet och klarar att förankra de stora volymerna i köpcentrat. Platsen blir ett möte mellan köpcentrats öppna ytor och färgstarka karaktär

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Halo För att komplettera ateljé Lyktans utomhussortiment ombads Stefan Borselius att rita en utomhusarmatur för gatumiljö. Kravet var att den skulle passa in i flera olika miljöer allt från gamla stadsdelar

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm.

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm. Belysningsstolpar Belysningspunkterna skall vara placerade så att de ger god visuell ledning. Utmed Förbifart Stockholm placeras belysningsstolpar med två armaturarmar i vägens mittremsan. Utmed ramper

Läs mer

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 NYA TRÄDGÅRDSPARKEN I BOLLEBYGD Förutsättningar Området ligger centralt i Bollebygd, nära samhällets torg. Platsen är omgärdad av tre vägar, varav Göteborgsvägen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

Belysningsprogram Partille Kommun Del A: Centrala delar av Partille 2014-01-21. Stadigt i historien med blicken mot framtiden

Belysningsprogram Partille Kommun Del A: Centrala delar av Partille 2014-01-21. Stadigt i historien med blicken mot framtiden Belysningsprogram Partille Kommun Del A: Centrala delar av Partille 2014-01-21 Stadigt i historien med blicken mot framtiden Kontaktlista Medverkande i framtagandet av Belysningsprogram Del A: Partille

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer