belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1"

Transkript

1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram

2 INNEHÅLL 1 Inledning Bakgrund, vision Syfte Tillvägagångssätt Trygghet, säkerhet och tillgänglighet Belysningsprogram Analys Analys av distriktet: Historia Klimat, topografi Brukaren Stadens image: den trygga och tillgängliga cykelstaden Urban identitet Landmärken i Karlstad Blickriktningar Avstånd Analys av individuella element Analys av objekt för funktionell belysning Analys av objekt för arkitektonisk ljussättning Befintlig belysning Funktionell och arkitektonisk belysning Vägar och gator Huvudgator Lokalgator Gångtunnlar och viadukter Gång- och cykelvägar Övergångsställen Korsningar och cirkulationsplatser Parkeringsplatser Urbana miljöer Torg Gågator, skyltfönster, skyltar och reklam Sociala målpunkter Evenemang och fest Parker och träd Strandpromenader och vatten Broar Lekplatser Skulpturer, sevärdheter och minnesmärken Historiska och viktiga byggnader Riskområden Ljustekniska begrepp Allmänt om ljus Tekniska termer Teknisk handbok Material Ljuskällor Armaturer och driftdon Stolpar Kabel Fundament Styrsystem och smart belysning Drift och underhåll Färger och teknikskåp Ljusföroreningar Strategi vad gör vi nu? Medverkande Referenser Framsida: Armatur speciellt framtagen för Sandgrundsparken. På ovansidan syns samma symbol som finns ovanför Cyrillushusets entré. Foto: Lina Flodins. 2 Belysningsprogram 2013

3 förord Ljuset påverkar oss inte bara fysiskt, genom att styra vår dygnsrytm och hur vi mår, utan ljus påverkar även hur vi upplever vår omgivning. Speciellt artificiell belysning efter mörkrets inbrott kan förändra vår upplevelse av ett rum eller en plats. Ljus kan skapa en helt ny värld, på gott och ont. En väl genomtänkt belysning stärker tryggheten, säkerheten och tillgängligheten på en plats. Ljuset kan skapa fokus på speciella objekt, vara en attraktion i sig själv, eller dölja något som vi inte vill dra fokus till. Ögat söker sig alltid till den ljusaste punkten. Belysning ger oss därför möjligheten att styra uppmärksamheten hos medborgarna dit vi vill. Belysningsprogram

4 Gamla stenbron (Östra bron). Foto: Karlstads kommun. DEL 1: INLEDNING, SYFTE OCH ANALYS 1 Inledning I enlighet med Karlstads stadsmiljöprogram, med syfte att förbättra, förstärka och göra Karlstads centrala delar ännu mer attraktiva, har det här belysningsprogrammet tagits fram. 1.1 Bakgrund, vision Karlstad är en stor besöksstad. Det nya konferenscentrumet Karlstad Congress Culture Centre, KCCC, lockar företag till staden och många musikevenemang drar folk till Löfbergs Lila Arena. Mitt i city är en stor galleria med shopping centralt i Karlstad och en bit utanför finns Bergvik köpcentrum med bland annat Ikea. Massa-, pappers- och förpackningsindustrin är stor i Karlstad. Karlstad är en av Sveriges mest krogtäta städer och här finns något för alla smaker. Sveriges yngsta och modernaste universitet finns här och även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt Konsumentverket. Visionen, Livskvalitet i Karlstad , talar om riktningen för kommunens utveckling; framåt och uppåt. Karlstads kommun vill skapa en lockande livsmiljö, samtidigt som staden växer. Som en del av visionen finns fyra ledstjärnor: en attraktiv stad som växer, en stad för alla, den goda gröna staden och en kommun i gott skick. Kopplat till visionen finns Karlstads kommuns värdegrund: Vi är till för Karlstadsborna Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet Vi genomför vårt uppdrag med engagemang Vi är en kommun i gott skick. Vi når goda resultat Visionen och värdegrunden är sammankopplade med Karlstads kommuns strategiska plan, som har ett externt perspektiv med medborgarna i fokus och ett internt perspektiv som fokuserar på organisationens förutsättningar. Karlstad växer och är en stad där det finns hög livskvalitet. Tillväxten sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Karlstad utgår från vad människorna behöver för att trivas och må bra. Detsamma gäller utgångspunkten för detta belysningsprogram. Den goda gröna staden Mellan åren satsar Karlstads kommun totalt 100 miljoner kronor (25 miljoner kronor per år i fyra år) på klimatoch miljöinvesteringar. Som ett led i det ska gatubelysningen inventeras och det här belysningsprogrammet upprättas. Gatubelysningens energiförbrukning ska minska med 10 procent per ljuspunkt senast I dag är drifttiden för gatubelysningen timmar per år och energiförbrukningen är 376 kwh per belysningspunkt för de ljuspunkterna, 4 Belysningsprogram 2013

5 Konferenscentret Karlstad Congress Culture Centre. Foto: Frida Almqvist. som till mesta del består av 50 och 70 W högtrycksnatrium (HPS). Medelvärde per belysningspunkt är i dag cirka 89 W, vilket betyder att målet för 2014 är att få ner förbrukningen till 80 W per belysningspunkt. Gatubelysningens energiförbrukning ska minska med 10 procent per ljuspunkt senast 2014 och 15 procent till år Syfte Initiativtagare till projektet är teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun. Målsättningen med ett belysningsprogram för Karlstads kommun är att skapa tydliga riktlinjer för en hållbar belysningsplanering, där människan är i fokus. Karlstad ska bli en cykelstad, så att prioriteringen ligger på oskyddade trafikanter och inte på bilar. Med hållbar belysningsplanering menas en installation som är rätt dimensionerad, väl genomarbetad, energieffektiv och estetiskt tilltalande. Karlstads stadsbyggnadsdesigner Andreas Eliazon formulerade det så här: Man ska kunna uppleva ljuset, utan att se varifrån det kommer. Ljuset ska vara tryggt och trevligt, då den upplevda känslan är viktig. Ljuset ska hjälpa till att skapa spännande miljöer. På natten kan platser ges en annan karaktär och funktion med hjälp av belysning. Belysningen ska även vägleda till målpunkter och skapa ett djup i stadsbilden. 1.3 Tillvägagångssätt Belysningsprogrammet bygger på en analys av Karlstads kommun. Till grund för analysen har en inventering utförts till fots och med bil vid ett par tillfällen i oktober Inventeringen har gjorts i Vålberg, Gökhöjden, Kronoparken, Rud, Våxnäs och Karlstads centrala delar både dagtid och efter mörkrets inbrott. Två externa belysningskonsulter samt en representant för kommunen deltog i inventeringen. Information har även hämtats från kommunens broschyrer och kartmaterial, samt webbsidan karlstad.se. Belysningsprogrammet består av två delar. I första delen redovisas analysen av Karlstads kommun. I den andra delen föreslås åtgärder för belysning av de analyserade platserna. Man ska kunna uppleva ljuset, utan att se varifrån det kommer. Belysningsprogram

6 Män känner sig otrygga när risken är stor att bli indragen i slagsmål, som till exempel efter en fotbollsmatch. Foto: Frida Almqvist. Kvinnor undviker folktomma platser, där ingen kan komma till undsättning om något händer. Foto: Frida Almqvist. 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet Kvinnor och män upplever otrygghet på olika typer av platser. Gemensamt är att många känner sig otrygga i tätortsmiljöer. Kvinnor upplever obefolkade platser som hotfulla. Ifall något händer, finns det ingen som kan komma till undsättning. Män, å andra sidan, kan uppleva livligt befolkade platser som otrygga. Det kan vara till exempel utanför en nattklubb en sen lördagskväll, där det finns risk att bli indragen i bråk. Social kontroll är ett effektivt sätt att minska otryggheten. Detta uppnås genom att man befolkar och aktiverar platser alla tider på dygnet. Där det finns någon som kan se, sker mindre brott. Detta förklaras i Rutinaktivitetsteorin, RAT, som att ett brott begås om: 1. Man har en person som är villig att begå brott, 2. Om det finns ett begärligt objekt eller offer och 3. Om det saknas väktare. Om en av de ovanstående punkterna inte uppfylls, sker heller inget brott. Tillfället gör tjuven. Otrygga platser kan vara tunnlar och viadukter, där man glömt att belysa utanför tunneln. Tunneln under Tingvallabron är ett sådant exempel. Foto: Frida Almqvist. 6 Belysningsprogram 2013

7 En ovårdad plats som saknar flyktvägar, kan upplevas otrygg trots belysning. Detta tydliggör vikten av att sköta underhållet på anläggningen. Genom hög kvalitet på städning och skötsel av gator och parker upplevs kommunens offentliga rum som välskötta och attraktiva (Strategisk plan ). Om ett område börjar upplevas som nedslitet och dåligt skött, börjar folk undvika området vilket sprider mera otrygghet. Oordning leder till oroligheter som i sin tur leder till rädsla och brottslighet. Detta formuleras i Broken Windows -teorin. Som exempel ges ett scenario där ett fönster blir krossat i en byggnad. Om man låter fönstret vara som det är, tar det inte lång tid innan alla rutor är krossade och kanske har någon börjat klottra på väggarna också. Detta gäller i så väl fina innerstadsmiljöer som i slitna förorter, oberoende av vilken samhällsklass som bor i området. (Läs mera i The police and Neighborhood safety, Broken Windows, James Q. Wilson, George L. Kelling.) Jag kan lika gärna klottra lite här, för det är ändå ingen som bryr sig. Om man däremot lyckas åtgärda skadegörelsen, helst inom ett dygn, kan det få effekten av att platsen känns omhändertagen och att den då lämnas ifred. För att ytterligare minska riskbeteende i stadsrummet ska känslan av gemenskap, respekt, ägandeskap och territoriellt ansvar gynnas. Om befolkningen kan känna att Det här är mitt bostadsområde och kan vara stolta över det, kommer de också att ta hand om det och skydda det. Att engagera folk i beslutsprocesser och projekt, kan vara ett sätt att skapa en känsla av ägande. Man måste dock se upp med att inte skapa för mycket förväntningar, genom att ofta rådfråga de boende, men sedan inte följa upp och genomföra projekten. Genom hög kvalitet på städning och skötsel av gator och parker upplevs kommunens offentliga rum som välskötta och attraktiva. Utdrag ur Karlstads kommuns strategiska plan Belysningsprogram

8 8 Belysningsprogram 2013 Sola i Kallsta. Foto: Karlstads kommun.

9 2 Belysningsprogram 2.1 Analys Analys av distriktet: Historia Den plats där Karlstad ligger i dag kallades under medeltiden för Tingvalla, vars namn lever kvar och är namnet för stadens äldsta del. Det var den 5:e mars 1584 som Hertig Karl, sedermera Karl IX grundlade och namngav staden Karlstad. Hertig Karl lät även uppföra en träbyggnad uppe på Karlsberg som är den upphöjning där domkyrkan står i dag. Det finns särskilt värdefull bebyggelsemiljö på flera ställen i centrum av Karlstad och på Gustavsberg, Hagalund, Gruvlyckan och Zakrisdal. Dessutom finns ett tjugotal byggnadsminnen och många speciellt värdefulla byggnader i centrum. På historiska kartor över Karlstad från 1600-talet och framåt är det lätt att jämföra hur landhöjningen har påverkat stadens utseende och hur bebyggelsen har ökat och spridit sig utåt mer och mer. Karlstad har en unik symbol som har rötter i dess historia. Det handlar om vår sol och de historier och värden som är inbyggda i den. Karlstad är den enda kommun i Sverige som har en glad sol som symbol, en sol som är ritad av Lasse Sandberg. Här står Sola i Karlstad staty, hon som var en glad och driftig värdshusvärdinna på 1700-talet och som fortfarande sprider sin solglans över staden. Karlstad drabbades av en mycket stor brand den andra juli 1865, då stora delar av staden förstördes. Efter det återuppbyggdes staden med mycket breda brandgator för att förhindra en eventuell ny brand från att sprida sig. Trähusen vid Älvgatan klarade branden, det gjorde även kvarteret Almen, det gamla gymnasiet, det gamla lasarettet och Biskopsgården. Belysningsprogram

10 Karta över Karlstad från Karlstads kommuns hemsida. Karta över Karlstad från Karlstads kommuns hemsida. Karta över Karlstads kommun Illustration: Michele Ray Klimat, topografi Karlstad är Värmlands största stad och ligger vid deltat där Klarälven möter Vänern vid Vänerns norra strand. Det finns mycket strandlinje och bebyggelse nära vattnet, vilket ställer speciella krav på belysningen. Vatten fungerar som en spegel. Ljuspunkter som reflekteras i vattenytan kan få både positiva och oanade, negativa konsekvenser. Strandområdena blir ibland översvämmade och det ställer särskilda krav på utformningen av områden närmast vattnet. Topografiskt sett är Karlstad svagt kuperat, men ganska plant inne i centrum. Klarälven slingrar sig genom stadens centrum och flera broar sammanbinder de olika stadsdelarna med varandra. Pråmkanalen, som tillkom på 1800-talet, är en konstgjord kanal som förbinder Östra älvgrenen med Vänern. 10 Belysningsprogram 2013

11 Parker i Karlstad. Illustration: Michele Ray. Parker Det finns många parker och parkområden centralt i staden. De största parkområdena är stadsparken Mariebergsskogen med Naturum Värmland och folkpark, Stadsträdgården och Sandgrundsparken i centrum och Grandungen i Norra Kroppkärr. Det finns parker av olika karaktär. Medan Mariebergsskogen är som ett strövområde, är Stadsträdgården en klassisk stadspark till karaktären. Stadsträdgården har höga, gamla, typiska parkträd och definierade blomrabatter samt en rosenträdgård. Sandgrundsparken ligger på Sandgrundsudden mitt ute i deltat där Klarälven delar sig i sin östra och västra älvgren. Sandgrundsparken har en sandstrand och en byggnation av bryggor och sittmöjligheter i trä påbörjades förverkligandet av den nya parken som vann det prestigefyllda Sienapriset år I andra delar av parken finns intressanta små stigar som varvas med konstgjorda kullar och terrasseringar i Ormbunksdalen och Magnoliadalen. Wennbergsparken i Viken är mycket plan och har öppna gräsytor med mycket plats för lek och aktivitet. En skulptur och en damm med fontän finns i norra änden. Kvarnbergsparken däremot, är belägen på en hög kulle och har inga blomrabatter. Här finns en parklek och några bänkar. Kvarnbergsparken. Foto: Frida Almqvist. Belysningsprogram

12 Stadsdelar i Karlstad. Illustration: Michele Ray. Stadsdelar Karlstads äldsta stadsdel heter Tingvallastaden. Runt den finns Klara, Viken, Herrhagen, Haga och på norra sidan Klarälven återfinns stadsdelen Sundsta. Det är också i dessa områden, förutom på Sundsta, som de historiskt värdefulla byggnaderna och områdena finns. De olika stadsdelarna har sina egna karaktärer, men i dagsläget är belysningen nästan densamma för alla stadsdelar och ytterområden. I Tingvallastaden och i Klara är bebyggelsen tät och blandad med gamla och nya byggnader. På Herrhagen finns både tät stadsbebyggelse och områden med villor som är gamla och rikt utsmyckade. I stadsdelarna Norrstrand och Romstad ligger villorna mycket tätt. I tätorterna Vålberg, Väse, Molkom, Edsvalla och Skattkärr till exempel, finns villabebyggelse. Villabebyggelse på Herrhagen. Foto: Frida Almqvist. 12 Belysningsprogram 2013

13 En vackert upplyst stadsmiljö skapar trvisel och trygghet. Ljusdesign: EKG. Foto: Lina Flodins. Belysningsprogram

14 2.1.3 Brukaren I Karlstad bor cirka invånare och här är medelåldern 41,1 år. Räknar man med kranskommunerna Forshaga, Grums, Hammarö och Kil, är det tillsammans invånare i Karlstadsregionen. Antalet utländska medborgare är 4,4 procent och befolkningsökningen är cirka 660 invånare per år. Staden ska vara tillgänglig för alla, även efter mörkrets inbrott. Det är viktigt att ha tillräcklig belysning, men bländande belysning måste undvikas för att även funktionshindrade och synskadade ska kunna röra sig fritt. Bakom en bländande armatur bildas en mörk vägg och det medför otrygghet, då du inte kan se vad som finns bakom. Bländning är besvärande för de flesta, men äldre och synskadade upplever bländningen ännu mera besvärlig. Alla ska få känna sig trygga när de rör sig i staden. En god sikt, minimerad bländning, tillräckliga ljusnivåer och möjlighet att lätt kunna orientera sig i stadsrummet samt identifiera flyktvägar skapar trygghet. En tydlighet i stadsrummet, där man lätt ser vad som är stadens centrum och paradgata och vad som är mindre lokalgator, gör orienteringen enklare. Belysningen kan hjälpa till genom att stolphöjd, armaturtyp, effekt, ljusfärg och belysningsprincip skiljer sig för de olika delarna. Till brukare räknas även besökare i staden. Det är av intresse att förankra Karlstad i besökarnas minne som något positivt och speciellt och det kan man göra genom en välgenomtänkt belysning av stadens sevärdheter och stadsrum. Personer som sköter varutransporter på kvällar, nätter och tidiga morgnar är också brukare. Det är viktigt med tillräcklig belysning vid varuintag, men belysningen bör vara kopplad till ett styrsystem så att den inte är tänd i onödan Stadens image: den trygga och tillgängliga cykelstaden Enligt den strategiska planen ska Karlstad vara en av Sveriges bästa cykelkommuner och erbjuda sammanhängande cykelnät som förbinder kommunens stadsdelar och tätorter samt möjliggör förbindelser till kranskommunerna i syfte att minska privatbilism. Tillgängligheten till stadens olika delar och vattenmiljöer utvecklas, så att fler besökare får möjlighet att uppleva dessa. Möjlighet för människor med funktionshinder att komma ut i olika typer av park- och naturmiljöer samt att utnyttjandet av lekplatser ska öka. Trygghetsarbetet med inriktning mot den upplevda tryggheten på stadsdelsområden fortsätter och andelen trafikanter som känner sig trygga ska öka, medan klottret i staden ska minska. En omsorgsfullt planerad och välavbländad belysning med tillräcklig ljusnivå med goda kontraster underlättar för alla att röra sig fritt i staden. Trygghetsupplevelsen ökar då platser aktiveras genom att flera människor rör sig ute efter mörkrets inbrott. Vackert ljussatta platser drar till sig folk och ett vitt ljus med bra färgåtergivning ger ökad synbarhet på gator och vägar, vilket ökar tryggheten för trafikanter. Vattentornet sett från Herrhagen. Foto: Frida Almqvist Urban identitet Stadens identitet är formbar. Antingen har identiteten formats långt tillbaka i tiden, eller så kan man medvetet forma eller omforma identiteten. Gamla stadsdelar kan till exempel få en ny identitet. Urban identitet påverkas av platsens naturliga utmärkande drag, den byggda miljöns utmärkande drag samt relationen mellan den naturliga och den byggda miljön Landmärken i Karlstad Landmärken kan vara byggda eller naturliga. Det kan vara en hög byggnad, ett konstverk, en bro eller ett berg. Landmärkena kan finnas i staden eller ha en sådan distans till staden att de symboliserar ett konstant väderstreck (t.ex. Vänern). Andra landmärken kan vara mera lokala, som ett vattentorn, en butiksfasad, en park eller en bro. Till och med riktigt små detaljer som ett speciellt dörrhandtag eller en iögonfallande postlåda kan vara ett landmärke. Att definiera stadens landmärken är viktigt när man analyserar staden. För att öka stadens attraktivitet kan nya, symboliska landmärken byggas. Som exempel kan nämnas Eiffeltornet i Paris eller det nya konferenscentret Waterfront med sin speciella metallfasad, i Stockholm. På Herrhagen finns det gamla vattentornet som numera är lägenheter och som syns på långt håll. Värmlands museum på Sandgrundsudden, Domkyrkan, Löfbergsskrapan, Karlstads universitet, Teatern och Kupolen på köpcentret Mitt i City, är andra viktiga landmärken. Därtill finns ishallen, badhuset och hedenpannan, som är en sop- och flisförbränningsstation. Det nya bygget, Bryggudden, som bland annat syns väl från gångbron mellan Gjuteribacken på Herrhagen till Pråmvägen på andra sidan pråmkanalen, är ett nytt och betydande blickfång. 14 Belysningsprogram 2013

15 Föreslagna blickriktningar i centrum. Illustration: Michele Ray och Frida Almqvist Blickriktningar I och med att Klarälven slingrar sig genom staden, finns det många blickriktningar ut över vattnet och in mot andra stadsdelar. Vyn från Sandgrundsparken och från Museigatan, som går från Sandgrundsudden till Rådhuset, har en bra vy ut över stadsdelen Klara, där det finns mycket gammal bebyggelse och närmare Rådhuset kommer även teatern i blickfånget. Från Tingvallabron syns konferenscentret KCCC och den gamla stenbron, som heter Östra bron. Den gamla stenbron är redan ljussatt och även KCCC är upplyst. Från stadsdelen Klara, med vy mot Tingvallastaden, syns Stadshotellet, som i dag har en typ av enkel fasadbelysning, som dock kan ses över. Rådhusets fasad mjukas upp av ljuset från två gammaldags lyktor som står på varsin sida om entrén, men fasaden saknar riktig fasadbelysning. Statyn på andra sidan gatan framför den lilla parken Residenstorget är upplyst. I Sundstatjärnet finns en ljussatt fontän. Vyn ut över tjärnet är viktig, då det går ett promenadstråk runt den. Stadshotellet speglas vackert i Klarälvens blanka vattenspegel. Foto: Frida Almqvist Avstånd Rådhuset sett från Älvgatan. Foto: Frida Almqvist. Belysningsprogram

16 Avståndet till blickpunkten är lika viktigt som blickriktningen för kompositionen. Om avståndet är långt från den tilltänkta betraktelseplatsen, flyter alla detaljer ihop. En fasadbelysning kommer att smälta in i den omgivande gatubelysningen. Om avståndet är kortare så kan flera detaljer uppfattas. Är avståndet för kort kan endast detaljer urskiljas och inte helheten. Från Mariebergs strandängar finns en vy in över staden, men avståndet är ganska långt. Inne i centrum, på de tidigare nämnda platserna med utmärkande blickriktningar, är avståndet till vyerna kortare och då kan tillräckligt många detaljer urskiljas. Avstånden mellan älvstränderna är idealiska för att skapa vackra blickfång inne i centrum. Hyttabron som går över Pråmkanalen är vackert ljussatt med infälld belysning i räcket. Den kallare färgtemperaturen kontrasterar effektfullt mot KCCC:s varmt upplysta fönster. Gång- och cykelvägen går från Tingvallabron, över Pråmkanalen och förbi KCCC fram till stenbron. Foto: Lina Flodins. 16 Belysningsprogram 2013

17 2.1.9 Analys av individuella element För att välja vad som ska belysas i staden, görs en grundlig analys av individuella element med hjälp av olika kriterier. En belysningsplanerare har kompetensen att avgöra vilka objekt som ska belysas och hur det ska göras. Kriterierna som måste tas i beaktande är: Funktion Historisk betydelse Uttryck Estetisk kvalitet Symboliska egenskaper Arkitektoniska egenskaper Konstnärligt värde Blickriktningar Silhuetteffekter Riktningar Perspektiv Avstånd Byggnaders egenskaper Marknadsföringseffekt Huvudgator Det finns flera stora huvudgator i Karlstad, men den första som besökare som kommer med tåg och buss ser, är Hamngatan. Hamngatan borde därför behandlas som en paradgata och få en omsorgsfull gestaltning, där tonvikt läggs på armaturdesign, stolparnas utseende och en bra färgåtergivning hos ljuskällan. Andra stora huvudgator är Karl IX:s gata, Klaraborgsgatan, Järnvägsgatan, Östra Torggatan, Sjömansgatan, Packhusgatan, Hööksgatan och Sandbäcksgatan samt Brogatan, som går över i Ringarvägen och Sundstavägen vid Sundsta Analys av objekt för funktionell belysning Med funktionell belysning menas en grundläggande belysning som möjliggör ett tryggt användande av platser, såsom: Hamngatan borde behandlas mera som en paradgata, då den är det första många resenärer ser då de anländer till Karlstad. Foto: Frida Almqvist. Fordonsleder: huvudvägar, ringvägar, vägar och korsningar Torg Fotgängarområden: gång- och cykelvägar samt tunnlar Huvudportar till den centrala staden Största trafiknoderna från närmande vägar Sportområden Kommersiella områden Industriella områden Stationer Lekplatser Hållplatser Genom Karlstad går E18 och från den förgrenar sig flera stora vägar med 70 km/h som hastighetsgräns: Örsholmsleden, Hagaleden och Sandbäcksgatan. Även Västanvindsgatan, Hammaröleden, Skoghallsvägen, Ullebergsleden och Körkarlsvägen har 70 km/h. De flesta andra gatorna har 50 km/h, förutom i innerstaden där hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Enligt Karlstads strategiska plan ska gator i de flesta bostadsområden hastighetssäkras och 30 km/h införas vid skolor och förskolor. Trafiknoder De största trafiknoderna i staden är Universitetsmotet, Kroppkärrsmotet, Bergmotet, Rudsmotet, Älvmotet, Klaramotet, Våxnäsmotet, Hultsbergsmotet och Bergviksmotet, som alla är på- och avfarter till E18. Klaramotet, Älvmotet och Bergmotet ligger närmast centrum. Cirkulationsplatser Stora cirkulationsplatser finns i korsningen Östra infarten Sundstavägen Blönduosgatan Rudsvägen, i Klaramotet, på Hamngatan, där Norra infarten möter Blönduosgatan och vid Älvmotet mellan Infanterigatan, Sandbäcksgatan och Råtorpsporten. Det finns även mindre cirkulationsplatser på olika ställen i staden. Bussnät och hållplatser Bussnätet är utbyggt med 19 olika busslinjer. Det är viktigt att busshållplatsernas omgivningar är välupplysta och känns trygga, så att alla kan utnyttja bussförbindelserna även efter mörkrets inbrott. Belysningsprogram

18 Vikentunneln är ljus på kvällen, även om omgivningarna är dåligt upplysta. Dagtid blir tunneln ett svart hål. Foto: Frida Almqvist. Under Tingvallabron. Det är tryggare att gå mot ljus än mot mörker. Foto: Frida Almqvist. För stora kontraster skapar otrygghet. Lägg märke till mannen till vänster om tunnelmynningen. Foto: Frida Almqvist. Tunnlar I centrum, mellan Vikengatan och Centralstationen finns Vikentunneln, som är lång och smal och saknar flyktvägar. Tunneln, som går under järnvägen, uppfattas som ett problem i dagsläget och känns mycket otrygg även dagtid eftersom tunneln då är mörkare än sin omgivning. Kvällstid är tunneln mycket ljus, medan omgivningarna upplevs mörka. Under Tingvallabron finns en mycket trång och överbelyst viadukt för cyklister och fotgängare. Utanför tunneln är det kolmörkt, vilket gör att du blir bländad av mörkret när du går ut ur tunneln och inte kan se om någon står på sidan om öppningen, när du ska gå in i tunneln. Tullhusgatan går under järnvägen i en vägport. Pråmvägen, Östra Kanalgatan, Magasingatan, Klaraborgsgatan och Älvgatan korsar också järnvägen i vägportar. Dessa ställen bör utvärderas och nödvändiga trygghetsskapande åtgärder bör genomföras. 18 Belysningsprogram 2013

19 ³ ips ta d Till Stöllet ÖVERSIKTSKARTA KARLSTAD - M ot Fil Gräsås Stodenetjärnet l Til STODENE ALSTERN Arv Väg Ilandatjärnet Väg Edsgatan g ika Vä AR ÄL VE N KL Klarälvsbanan ÖRSHOLMEN LAMBERGET Skog hall Till Hammarö T Till 1: HAMMARÖ KOMMUN m VÄNERN Hammarösjön Stadsbyggnadsförvaltningen Tullholmsviken ORRHOLMEN Knappstad Grundviken BELLEVUE Jäverön SOMMARRO ZAKRISDAL VIKEN Mariebergsviken MARIEBERG Väg 61, 62 HEDEN Välsvikstjärnet Örsholmstjärnet Lambergstjärnet VIKEN Herrön f TORMESTAD HERRHAGEN KVARNBERGET ROMSTAD VÄNERN Lungvik E18 ALSTER GRÄSDALEN Hallviken STRAND GRUVLYCKAN BERGVIK SJÖSTAD TINGVALLASTADEN HAGA KLARA E18 Kattviken Skutberget Sundstatjärnet VÅXNÄS VÄLSVIKEN Kroppkärrssjön GUSTAVSBERG SUNDSTA NORRSTRAND SANDBÄCKEN HAGALUND HULTSBERG HENSTAD Till Göteborg, Oslo KRONOPARKEN SÖDRA KROPPKÄRR Sandbäckstjärnet NORRA KROPPKÄRR E18 Rudstjärnet SKATTKÄRR FÄRJESTAD LORENSBERG RUD RÅTORP Till Stockholm Gunnerud stersälven I2-skogen Al STOCKFALLET Göstahult Långenäs ÄLVÅKER Trangärd S Järpetan N VE Härtsöga ÄL AR den KL Gravale SKÅRE ILANDA Cykelkartan. Gång- och cykelvägar Det finns primära och sekundära cykelvägar i Karlstad. Det finns långa sträckor med separat gång- och cykelväg, men också sträckor där det är cykelväg i blandtrafik. Längs cykelvägarna är många korsningar planskilda, vilket betyder vägportar, viadukter och tunnlar. Gång- och cykelvägarna belyses i dagsläget med högtrycksnatrium med dålig färgåtergivning från höga stolpar som står glest. Armaturernas kupade glas medför onödig bländning. Foto: Lina Flodins. Gågator och torg Drottninggatan och Västra Torggatan är gågator och ligger mitt i centrum av Karlstad. Här ligger shoppingcenter, butiker, restauranger och kaféer. Stora torget, som flankeras av Rådhuset och Tingvallagymnasiet ligger mitt på Västra Torggatan. På Stora torget är belysningen mycket eftersatt och varierad. Det finns ett utkast till belysningsprogram för Stora torget, men det har inte genomförts. Drottninggatans och Västra Torggatans belysning bör också förnyas och bli mera enhetlig. Kommersiella områden Bergvik köpcentrum, som ligger väster om centrum, har många olika butiker och Ikea. Mitt i City-gallerian erbjuder shopping på ett centralt läge. På Drottninggatan provar man ny belysning med bra färgåtergivning. I bakgrunden är den befintliga belysningen. Foto: Lina Flodins. Idrottshallar och sportområden Det finns många möjligheter till idrottsaktiviteter i Karlstad. Här finns många idrottsklubbar, en isstadion, BMX-hall, Racketcenter, fotbollshall, Våxnäshallen, Löfbergs Lila Arena samt flera idrottshus och sporthallar. I Mariebergsskogen och i Jakbobsbergsskogen kan man motionera i naturen och väster om Bergvik finns Skutbergets fritidsområde. Industriområden Industriområden finns på Våxnäs, Lamberget, Tormestad, Örsholmen, Heden, Zakrisdal, Gräsdalen samt ett mindre område mitt i centrum vid Inre hamn. Stora torgets belysning är eftersatt och ska rustas upp. Foto: Lina Flodins. Belysningsprogram

20 Ovan från vänster: Vattentornet, Herrhagsskolan och Domkyrkan. Undre raden: Wermlandsoperan, Sockerslottet och Västra bron Analys av objekt för arkitektonisk ljussättning I Karlstad finns många vackra, gamla byggnader med stort värde. Byggnader som inhyser viktiga samhällsfunktioner så som teater, rådhus och kyrkor, är lämpliga objekt att ljussätta, förutsatt att även arkitekturen och omgivningen uppmuntrar till det. Stadshuset i Karlstad har till exempel en mycket viktig funktion, men arkitekturen inbjuder inte till ljussättning av själva fasaden. Däremot kunde entrétaken framhävas med hjälp av belysning. Det finns dock många andra objekt runt om i staden som skulle skapa ett mervärde i den nattliga stadsbilden, om de ljussattes. För att en ljussättning av objekten ska bli verklighet, måste en dialog föras mellan kommunen och fastighetsägarna. Avtal om drift och underhåll måste upprättas innan ett projekt kan genomföras. Vattentornet, byggt 1889 på Herrhagen, syns på långt håll och kunde bli ett vackert blickfång även kvällstid, om det fick en fasadbelysning. Herrhagsskolan har en arkitektur som inbjuder till fasadbelysning. Framför Herrhagsskolan är en öppen plats med en sportplan och Vasalunden lite längre bort, så byggnaden syns på långt håll. Domkyrkan från 1730 är i dagsläget ljussatt, men belysningen kunde med fördel ses över, så att installationen blev mer ändamålsenlig, energieffektiv och samordnad. De gamla lyktstolparna som står vid entréerna till kyrkogården bör renoveras och förses med ändamålsenlig ljuskälla. I dagsläget är de bestyckade med olika typer av bländande energisparlampor, vilket inte passar till en sådan armatur. Det finns nya LED-ljuskällor framtagna för just denna typ av öppen, gammal lyktarmatur. Byggnaden ägs inte av kommunen, utan en eventuell fasadbelysning måste initieras av fastighetsägaren Karlstads Domkyrkoförsamling. Karlstads Teater, där Wermlandsoperans stora scen och biljettkontor ligger, har tidigare varit fasadbelyst. Teatern är från 1893, ritad av Axel Anderberg. I dagsläget är fasadbelysningen släckt, förutom att fasaden lättas upp av ett gröntonat ljus från de rundstrålande kvicksilverarmaturerna som står runt byggnaden. Teatern syns från många håll och förtjänar att vara ett vackert upplyst landmärke. Byggnaden ägs inte av kommunen, utan en eventuell fasadbelysning måste initieras av fastighetsägaren. Den rikt utsmyckade byggnaden Sockerslottet, ritad av Carl Österman, är ett annat objekt som lämpar sig för fasadbelysning. Byggnaden på adressen Hybelejens gata 2, har en spännande och detaljerad arkitektur och är klassat som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Byggnaden syns från Älvgatan, på andra sidan Klarälven och är en viktig del av kvällsvyn som speglar sig i vattnet. Byggnaden ägs inte av kommunen, utan en eventuell fasadbelysning måste initieras av den privata fastighetsägaren. Västra bron, som korsar Klarälven mellan Karlstads Teater och Stadshotellet, är i dag ljussatt med grönt ljus. Underhållet bör dock ses över. 20 Belysningsprogram 2013

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

BELYSNINGSPLAN FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN 2010

BELYSNINGSPLAN FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN 2010 BELYSNINGSPLAN FÖR ÖSTERÅKERS KOMMUN 2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 1: INLEDNING, SYFTE OCH ANALYS 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Syfte 2.3 Trygghet och säkerhet 2.4 Tillvägagångssätt

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade Varmt välkommen Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade här på 1700-talet. Karlstad är en expansiv

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING.

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. 1 (16) RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. WSP Ljusdesign SE-121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 21 WSP Sverige

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Belysningsprogram Partille Kommun Del A: Centrala delar av Partille 2014-01-21. Stadigt i historien med blicken mot framtiden

Belysningsprogram Partille Kommun Del A: Centrala delar av Partille 2014-01-21. Stadigt i historien med blicken mot framtiden Belysningsprogram Partille Kommun Del A: Centrala delar av Partille 2014-01-21 Stadigt i historien med blicken mot framtiden Kontaktlista Medverkande i framtagandet av Belysningsprogram Del A: Partille

Läs mer

LJUSPLAN Katrineholms kommun

LJUSPLAN Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 44/2014 LJUSPLAN Katrineholms kommun Giltighetstid 2014-12-15-2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 60 Förvaltarskap Ljusplanen ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde,

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07

Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07 Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07 samarbete gav tryggare närmiljö text inga-lill cras foto olof thiel Alla som arbetar med belysning vet att det är ett oslagbart verktyg för att öka såväl trygghet som

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor

Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor Innehåll 16 Ansats belysningsmanual 26 Att tänka på: Energi och hållbarhet 17 Nuläge och mål 27 Belysningsprinciper Arjeplogs kommun

Läs mer

Program belysning Hyllie centrumområde

Program belysning Hyllie centrumområde Program belysning Hyllie centrumområde Innehållsförteckning Inledning 3 Rumslig struktur: Gator 4 Rumslig struktur: Gator korsningspunkter 5 Rumslig struktur: Områden 6 Översiktskarta 7 Belysningsteman

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

light guide Hur man belyser ett köpcenter

light guide Hur man belyser ett köpcenter light guide Hur man belyser ett köpcenter En plats där man bara kan vara För vissa är ett köpcentrum inte bara en plats där man handlar, det är också en plats dit man kan gå för att bara vara eller för

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20. Oskarshamns kommun. Belysningsprogram

Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20. Oskarshamns kommun. Belysningsprogram Godkänt i Oskarshamns kommunstyrelse 2011-12-20 Oskarshamns kommun Belysningsprogram PROGRAMHANDLING SAMRÅDSUTSTÄLLNING XXX 2011 1 Innehåll DEL 1 - ALLMÄNNA BELYSNINGSBEGREPP Belysningsprogrammet... 1

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

STADENS LJUS. Policy för belysning och ljussättning i Göteborg

STADENS LJUS. Policy för belysning och ljussättning i Göteborg STADENS LJUS Policy för belysning och ljussättning i Göteborg Mål med Stadens Ljus: - att skapa vackra, trygga och tillgängliga stadsrum - att förstärka stadens karaktärer och attraktionskraft - att tydliggöra

Läs mer

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46

Den goda gröna staden. Förtroendeindex 2010 1 2011 2012. Karlstad 48 52 varav män 45 50 varav kvinnor 51 54 Medelvärde deltagande kommuner 43 46 Attraktiv stad Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

VI BEHÖVER SAMARBETA FÖR ATT ATTRAHERA TALANG!

VI BEHÖVER SAMARBETA FÖR ATT ATTRAHERA TALANG! NYA BOSTÄDER I KARLSTAD Information om pågående projekt hösten 2013 VI BEHÖVER SAMARBETA FÖR ATT ATTRAHERA TALANG! Välkommen till årets Bostadsmarknadsdag i Karlstad. Karlstads kommun är, tillsammans med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN

BELYSNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN BELYSNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN i kvarteret Sjukhuset, Uppsala 2014-09-11 ORGANISATION Arbetet med detta belysningsprogram har utförts på uppdrag av Landstingsservice av följande personer på Ramböll Samhällsbyggnad

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

BELYSNINGSPROGRAM FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen BELYSNINGSPROGRAM FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 6 OKTOBER 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

PARK. Foto: Alingsås kommun

PARK. Foto: Alingsås kommun PRK Plantaget är en av lingsås stadsparker och ligger i anslutning till stadskärnan, men ändå avskilt av en bilväg. Centralt i parken finns en öppen plats, kantad av planteringar, i övrigt finns grusgångar,

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

light guide Hur man belyser en bilhall

light guide Hur man belyser en bilhall light guide Hur man belyser en bilhall Att ljussätta ett varumärke Idag har människor en stor kunskap och är väl medvetna om vilka olika bilmärken som finns på marknaden. Kunden identifierar sig med den

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

B e l y s n i n g a v L a n d s k r o n a i n n e r s t a d

B e l y s n i n g a v L a n d s k r o n a i n n e r s t a d B e l y s n i n g a v L a n d s k r o n a i n n e r s t a d Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona 2007 Belysningspolicy för Landskrona centrum Arbetet med att ta fram en ljuspolicy för belysningen

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

HANDLINGSPLAN BELYSNING. en arktisk småstad I NYTT LJUS

HANDLINGSPLAN BELYSNING. en arktisk småstad I NYTT LJUS en arktisk småstad I NYTT LJUS Innehållsförteckning Inledning Förord Bakgrund Vision Målsättning Ledord trygghet trivsel tillgänglighet trafiksäkerhet teknik Gestaltning den arktiska miljöns förutsättningar

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer