Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Hälsa över gröna gränser"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp Mål Måloppnåelse Inn på tunet Grønn trapp Kompetanse Målgrupp Verksamhetsbeskrivning Inn på tunet Grønn trapp Indikatorer Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna Gränsregionalitet Jämställdhet och integration Miljöhänsyn Projektets övriga resultat och erfarenheter Gränsregionalt samarbete efter Interreg-projektets slut og kopplingar till andra projekt Resultatspridning samt skyltning

3 Bilagor/vedlegg Vedlegg 1. Program för Hälse over grøne grenser på fagdag onsdag 24/10. Vedlegg 2. Oppnevning av projekt Folkhelse. Vedlegg 3. Referat från mötet Folkehelsegruppa. Vedlegg 4. Endelig program Skog- og folkehelsekonferansen nov. Vedlegg 5. Deltagerliste Skog- og folkehelsekonferansen, evalueringen av konferansen Vedlegg 6. Aktuell litteratur som dekker feltet Inn på tunet og Grønn trapp dvs. grønne velferdstjenester. Vedlegg 7. Oversikt over aktuelle studier ved Høgskolen i Hedmark. Vedlegg 8. Arbeid med ny søknad Vedlegg 9. Styreseminar 8. og 9. november Vedlegg 10. Møter med dekan for avdeling for Helse- og idrettsfag og Uniskakoordinator Vedlegg 11. Kontakt med instituttleder Guro Eggesvik ved Institutt for naturvitenskap og teknologi i LUNA. Vedlegg 12. Möte FK, NAV, AF m fl 17 okt Bilaga 13. Rapport från infokvällar med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och LRF. Bilaga 14: Deltagarlistor från infokvällarna. Bilaga 15. Deltagarlista nätverksträff Inn på tunet, Älvdalen oktober. Bilaga 16. Kvartalsrapport 4, Inn på tunet Norge Bilaga 17: Evaluering Grönn Trapp, Hedmark Bilaga 18: Styrgruppsmöte 3

4 Innledning Forprosjektet er avsluttet. Vi synes vi får mye gode resultater. Avslutningsseminaret på Elverum fikk god deltakelse og gode kritikker. Det har vært god interesse for Inn på tunet på norsk og svensk side. Vi ser at antallet som søker om midler har fordoblet seg i Hedmark, og i Dalarna er det nesten like mange som har sagt at de ønsker å starte med Inn på tunet. Grønn Trapp ser ut til å gi gode resultater på begge sider av grensen. Vi ser at der er behov for kompetanseheving, videreutvikling og dokumentasjon av resultater. Det jobbes nå mye med forberedelser mot et eventuelt hovedprosjekt fra Våre samarbeidspartnere er så langt meget positive. I det vi avslutter prosjektet ser vi at resultatene er så gode at vi håper at forprosjektet kan danne et godt grunnlag for et nytt hovedprosjekt. Mora 11. desember 2007 Hamar 11.desember 2007 Anna Hamilton Skogsstyrelsen i Region Mitt Margrete Nøkleby Fylkesmannen i Hedmark 4

5 1. Sammanfattning Hälsa över gröna gränser är ett Interreg IIIA-projekt, Sverige-Norge, som startade i juli Det är en förstudie som löper över 18 månader där visionen är att vidareutveckla och fortsätta i ett mer omfattande projekt med start Fylkesmannen i Hedmark och Skogsstyrelsen i Region Mitt vill med förstudien se på möjligheterna att skapa en plattform för att kunna utveckla välfärdstjänster på den gröna arenan. Förstudien Hälsa över gröna gränser har sin utgångspunkt från erfarenheter från projekten Inn på tunet i Norge och Bra till skogs, Gröna Jobb och framförallt rehabiliteringsprojektet Gröna Trappan i Sverige. Norge har erfarenheter inom hälsa, utbildning och omsorg med bondgården som arena medan Sverige har erfarenheter med skogen som arena för välfärdstjänster. Målet med förstudien har varit att hitta möjliga samverkansområden på den gröna arenan genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Genom att implementera den norska modellen Inn på tunet till svenska lantbrukare i Älvdalen samt att introducera motsvarande svenska modell Gröna Trappan till Kongsvinger i Hedmark möjliggörs en breddning av de enskilda koncepten. I utvecklingsarbetet ingår bland annat information till och dialog med möjliga kundgrupper om gröna rehabiliteringstjänster, men även för att utröna kundens behov och för att kunna definiera möjliga marknader. Information till allmänheten i Dalarna och i Hedmark är också en viktig del av studien. Förstudien har forsökt å vidareutveckla et samarbete mellan högskolorna i Dalarna och Hedmark för att utbyta erfarenheter kring kurser och utbildningar kring temat gröna välfärdstjänster. Men dette har vist seg vanskelig. Förstudien har bidragit till att skapa nätverk mellan rådgivare, offentliga aktörer och andra som har intresse till att vara med i utvecklingen inom området. Høgskolen i Hedmark har i forprosjektperioden jobbet med kompetanseutvikling, forankring i kompetansemiljøene i Hedmark og har laget oversikt over rellevant litteratur og studier på Høgskolen i Hedmark. Arbetet med att informera och presentera Inn på tunet verksamhet i Älvdalens kommun har fallit väldigt väl ut. Genom denna förstudie finns nu 7-8 personer som är intresserade av att starta upp Inn på tunet verksamhet på sina gårdar i kommunen. Det är ett mycket gott resultat som har gynnats av det gränsöverskridande samarbetet mellan Dalarna och Hedmark inom förstudien. Likaså har det hållits två gröna trappor på den norska sidan utifrån det svenska konceptet så även på detta område har förstudien bidragit till regional utveckling och kompetensöverförande. Förstudien har varit finansierat av EU-medel och norska IR-medel. Medfinansiärer är Skogsstyrelsen, LRF, Länsstyrelsen i Dalarna, Älvdalens kommun, Arbetslivsresurs AB, Lärcentrum i Vansbro, Fylkesmannen i Hedmark samt Högskolan i Hedmark. I tillegg har NAV finnansiert store deler av Grønn Trapp i Kongsvinger, men dette er ikke utgifter som er tatt inn i prosjektet. 5

6 2. Bakgrund Bakgrunnen for søknaden var å øke verdiskaping på den grønne arena ved å øke kunnskapen gjennom kompetanseutvikling, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette prosjektet tar utgangspunkt i erfaringer fra: Grøna trappan, Bra til skogs og Grøna jobbet i Sverige og Inn på tunet i Norge. Sverige har erfaringer med skogen som arena for velferdstjenester, mens Norge har erfaringer med tilbud innen helse, utdanning og omsorg med gården som arena. Det lå derfor vel til rette for erfaringsutveksling, utvikling av nye tiltak og felles kompetanseutviklingstiltak mellom Dalarna og Hedmark. Prosjektet var også et pilotprosjekt i forhold til å utvikle et samarbeid mellom Dalarna og Hedmark når det gjelder utvikling av velferdsbaserte tjenester på den grønne arena. Det var også en pilot i forhold til forpliktende samarbeid mellom Hedmark og Dalarna som en forberedelse til neste Interregperiode. Problem med arbetslöshet och långtidssjukskrivningar ökar inte bara i Sverige och Norge utan i hela västvärlden. Att hitta metoder som kan minska problemen är till nytta inte bara för samhället utan kan ses som en ny näring där den gröna miljön i lantbruk och skogsbruk kan vara mycket betydelsefull. Ökad livskvalitet i grön miljö för människor kan ses som en ny utkomstmöjlighet i diversifierad sysselsättning för glest befolkade områden. I Norge er Inn på tunet en samlebetegnelse for omsorg-, pleie eller opplæringstilbud som gårdbrukere tilbyr med gårdsbruket og dets ressurser som arena. Formålet sett fra landbrukets ståsted er å øke verdiskapingen på gårdsbruket og derigjennom sikre sysselsetting og bosetting. Tilbudene er et supplement eller et alternativ til eksisterende tilbud i offentlig eller privat regi. Ved Høgskolen i Hedmark har det til nå vært stor aktivitet innenfor den grønne arena. Og en rekke studier, nettverk og litteratur bygger opp under dette prosjektet. I tillegg har Skogbrukets kursinstitutt (SKI) utviklet kurs knyttet til verdiskaping på den grønne arenaen i forprosjektperioden. Høgskolen i Dalarna har flere kurs relatert til temaet; Trädgård och positivt välbefinnande, Natur, äventyr och friluftsliv som pedagogiskt hjälpmedel, m.v. Högskolan Dalarna har kontakter med producenter av grön rehabilitering och ett stabilt nätverk där kursdeltagare från tidigare kurser deltar. Lärcentrum i Vansbro kommun, Dalarna, har utvecklat en KY-utbildning som riktar sig till aktörer inom den gröna arenan och med välfärdstjänster som affärside. Vi ønsket å utvikle et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene slik at vi kunne legge grunnlaget for en utvikling av kompetansetilbudene for de som tilbyr tjenester og de som selger tjenester på den grønne arenaen innen omsorg-, pleie, opplæring, og for personer som er sykmeldte. Næringsorganisasjonene i landbruket og tilbydere av disse tjenestene har signalisert at deres behov for fellestiltak framover er knyttet til kompetanseutviklingstiltak og skolering av og tilrettelegging i forhold til kjøperne av tjenester (i hovedsak kommunene). Kommunene som kjøpere vil være opptatt at tilbudene har den nødvendige faglige kvalitet og at denne kan dokumenteres. I Sverige er det behov for å utvikle tilbud innen konseptet Inn på tunet og bygge nettverk mellom aktørene. I Norge sliter man også med et høyt antall sykmeldte, og da resultatene fra de første Grønne trappene i Mora virket så lovende, ønsket Hedmark også å teste ut denne 6

7 metoden. I tillegg var behovet for fellestiltak knyttet til kompetanseutviklingstiltak og skolering av kjøperne tilstede både i Hedmark og Dalarna. Prosjekteiere: De to statlige myndighetene Skogsstyrelsen Region Mitt og Fylkesmannen i Hedmark er prosjekteiere. Kostnader: Det var satt opp et budsjett på ca. kr 2,2 mill på svensk side og ca.kr. 1,4 mill på norsk side. Utgiftene har på norsk side fordelt seg som følger: Prosjektledelse, møter og administrasjon: NOK ,- Kompetanse: NOK ,- Grønn Trapp NOK ,-. I tillegg kommer utgiftene som NAV har hatt, men som ikke er bokført i prosjektet. Men utgiftene har økt pga ønske om å gjennomføre en ekstra grønn trapp. Inn på tunet NOK ,-. Her ble utgiftene redusert pga avlyst seminar i oktober. Utgifterna på svensk sida har fördelats enligt följande. Projektledning, administration 37 % Kompetens, 23 % Gröna Trappan: 20 % Inn på tunet: 20 % Finansieringsplan: På norsk side gikk Fylksemannen inn med ca kr , Høgskolen i Hedmark gikk inn med kr ,-, og statlige IR-midler utgjorde ,- På svensk side var finansieringen som følger: Länsstyrelsen ,-, Älvdalen kommun ,- Arbeidslivsressurs AB ,-, LRF ,- Skogsstyrelsen ,- og statlige IR-midler utgjorde ,- Tid och aktivitetsplan: Planen har hållits så gott vi har kunnat. Det kom till ett antal aktiviteter på slutet av förstudien som inte låg med i planen från början. Aktivitet Startmånad Slutmånad Projektstart, information till aktörere och allmänhet mm Nätverksbyggande i alle delprosjekter Kompetensekartlegging Samlinger og konferenser for högskolene og andre kompetenseaktörer Planlegging og gjennomföringer av kurs, seminar og studietur for kjöpere Informasjon til erbjudare (informasjonsmöter, materiell, seminar og studietur) Implementering av grön trapp i Norge och Inn på tunet i Sverige Utarbeidelse av hovedprosjekt fra Informationsspridning om projektets verksamhet, genomförande och resultat

8 Projektutvärdering och ekonomisk slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start- och slutdatum

9 3. Projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp 3.1 Mål Målet med förstudien är att utveckla och förstärka gränsbefolkningens möjligheter att producera välfärdstjänster med den gröna arenan som bas inom sektorn hälsofrämjande insatser och rehabilitering. Detta skall ske genom att utveckla metoder för erfarenhets- och kunskapsöverföring över nationsgränsen, byggande av varaktiga nätverk, information om gröna tjänster till kunder, myndigheter och allmänhet, kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad för leverantörerna samt dokumentation och spridning av utvecklade modeller och verktyg. Projektmål: Ökad värdeskapning på den gröna arenan genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Delmål 1: Öka kompetensen inom välfärdstjänster på den gröna arenan genom koordinering av kompetensutvecklingsaktiviteter, tillrättaläggande av mötesplatser och nätverksbyggande både internt hos deltagarna och mellan dem. Delmål 2: Öka kunskapen hos köparna av gröna välfärdstjänster dels genom att överföra kunskap och erfarenheter från Gröna Trappan till vårdpersonal i Hedmark och dels genom att sprida information om de möjligheter som finns inom konceptet Inn på tunet både i Hedmark och Dalarna. Delmål 3: Vidareutveckla gröna välfärdstjänster i Dalarna och Hedmark genom ömsesidigt erfarenhetsutbyte överföra kunskap om och utveckla Inn på tunet i Dalarna, överföra kunskap om de svenska rehabiliteringsaktiviteterna knutna till skogen och utveckla något liknande i Norge. 9

10 3.2 Måloppnåelse Inn på tunet I Hedmark har den intense satsingen på Inn på tunet gjennom prioriteringer i næringsstrategien Ta Hedmark i bruk!, nettverkssatsinger fra Fylkesmannen og Innovasjon Norge, kommunale prosjektledere i Hamar regionen og i Åsnes kommune og Interregprosjektet Hälsa över gröne gränser ført til stor økning i antall søknader om midler til etablering. Dette vil på sikt gi grobunn til økt verdiskapning. Inn på tunet etableringer Antall Prosjekt Sysselsatte Figuren viser antall Inn på tunet-søknader som er innvilget støtte fra Innovasjon Norge i Hedmark for perioden , og forventet antall sysselsatte som følge av etableringene det året. Det har utkristalliserat sig 7-8 blivande In på tunet - säljare i Älvdalens kommun varav en av dem har registrerat en enskild firma och skrivit affärsplan. Några till har tagit egna kontakter med kommuner och Näringslivskontor. Under två informationsmöten om Inn på Tunet i Gävleborgs kommun har ett tjugotal personer visat sig vara intresserade och vill ha mer information och mer inblick i verksamheten. Grønn trapp I Hedmark har vi fått høste mye erefaringer fra den jobben som er gjort i å utvikle Grønn Jobb. I vår prosjektbeskrivelse la vi opp til at vi skulle gjennomføre en Grønn Trapp. Siden resultatene var så lovende ønsket vi å høste mer erfaring før vi eventuelt satser på et hovedprosjekt.derfor ombudsjeterte vi, og prioriterte mer midler til Grønn Trapp. I den første grønne trappa var det 8 deltakere hvor 7 møtte regelmessig. 5 deltakere er i arbeidspraksis (arbeid med bistand), 1 tar utdanning og 1er på venteliste for arbeidspraksis. I den andre grønne trappa hadde vi 11 deltakere. Situasjonen for den enkelte er avklart gjennom individuelle handlingsplaner for alle, og det er planer for fremdrift gjennom attføringsprosessen. En deltaker er søkt videre til Arbeid med bistand. NAV følger opp deltakerne i det videre løpet mot å komme over i fast arbeid, og en deltaker føler seg klar til å ta eget initiativ ovenfor arbeidsmarkedet. Det er litt for tidlig å si noe helt klart om hvordan det går med deltakerne, men NAV er meget godt fornøyd. Vi ser at det er fortsatt mye som 10

11 skal gå seg til i forhold til mulige aktiviteter, oppfølgingen gjennom handlingsplan/ fremdriftsplan og apparatet som skal bistå deltakerne i ettertid. Tre studenter ved Høgskolen i Hedmark som tar Bachelorutdanning i Rekreasjon og helsefremmende arbeid har gjort en evaluering av Grønn trapp i Kongsvinger. Evalueringen ligger vedlagt. Vi ser at det er gode resultater og at vi har muligheter for å bruke de erfaringene vi har fått til å forbedre konseptet ytterligere slik at vi kan jobbe mot et enda bedre resultat. Gjennom prosjektet er det overført mye kunnskap om det å drive Grønn trapp fra svenske erfaringer til Norge. NAV- Hedmark har sett dette konseptet som spennende, og er meget godt fornøyd med resultatene vi ser. Samfunnsøkonomisk er dette meget gunstig hvis vi fortsetter å få slike resultater vi ser her. Arrangørene av Grønn trapp har hatt gjensidige besøk hos hverandre for å utveksle erfaringer og for å lære. Kompetanse Målsetting gjennom prosjektet har vært erfaringsoverføring og kompetanseutvikling for velferdsbaserte tjenester på den grønne arena. Her har kompetanseinstitusjonene vært meget sentrale. Seminarer er gjennomført i nært samarbeid mellom de ulike delprosjektlederene, der Høgskolen i Hedmark har hatt en sentral rolle. Tyvärr har inte Högskolan i Dalarna bidragit så mycket till förstudien som vi hade hoppats på, men Vansbro lärcentrum har varit inkopplade en hel del på vissa aktiviteter. Delprosjektet kompetanse arrangerte avslutningskonferanse den 14. og 15. november Skog og folkehelse. Konferansen hadde deltakere fra hele Norden. Det stora seminariet i Trysil som var planerat till den oktober blev tyvärr inställt på grund av för få anmälda. Fakturan för föreläsaren och konfrenciern Peter Rylander är ändock betald eftersom seminariet är framflyttat till våren Då är tanken att seminariet ska utgöra en kick-off för det stora projektet och Peter R är bokad för det arbetet. Vi mener at dette prosjektet kan ha bidratt til økt aktivitet for Inn på tunet og Grønne trapper. Vi har arrangert seminarer og bidratt aktivt inn i det å skape nettverk på norsk og svensk side. Seminarene og møtene som har vært arrangert i Dalarna og Hedmark har vært en møteplass og gitt faglig påfyll for deltakerne. På seminarene har det vært deltakere fra både offenlig sektor (kjøpere og utdanningsinstitusjoner) og privat sektor (tilbydere eller selgere av tjenester). 3.3 Målgrupp Målgruppen är Leverantörer befintliga och möjliga av välfärdstjänster med den gröna arena som bas samt köpare av rehabiliteringstjänster inom privat och offentlig sektor. Kompetansetilbydere; Høgskoler, Skogbrukets kursinstitutt, Lärsentrum. Prosjektet har rettet seg mot de definerte målgruppene og hatt god deltakelse på gjennomførte aktiviteter. Når det gjelder Høgskolenes deltakelse har vi slitt litt fordi høgskolene i Dalarna ikke har bidratt vesentlig. Høgskolen i Hedmark har derfor i prosjektperioden deltatt i arrangering av seminarer, laget oversikter over relevante studier og litteratur for både kjøpere og selgere av de grønne tjenestene de kan benytte seg av. Høgskolene i Hedmark har også brukt mye tid på å forankre dette prosjektet lokalt i egen organisasjon. 11

12 3.4 Verksamhetsbeskrivning Inn på tunet Hva er Inn på tunet? Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk og omfatter tilbud til alle aldersgrupper. Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen. Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker. Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten. Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. I tillegg finnes det også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men oftest er det timebaserte dagtilbud som går gjennom hele året. Det kan også være avlastnings-, helge- og ferietilbud. Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner. De fleste tilbud er knyttet til hjemkommunen, men det kan også være på tvers av kommunegrenser og tilbud som krever lengre reisevei. Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale. Inn på tunet i Hedmark Hovedfokus har vært kompetanseheving for kjøpere og selgere av Inn på tunet tjenester og erfaringsoverføring fra Hedmark til Dalarna. En del av det som var planlagt i dette prosjektet var å danne nettverk i Hedmark av Inn på tunet-tilbydere. Dette har vi valgt å kjøre på siden av prosjektet. Prosjektet arrangerte oppstartsmøtet. Siden nettverksarbeidet var kommet som et av målene i den nasjonale handlingsplanen som er utarbeidet for Inn på tunet som samhandlingsoppgave mellom Fylkesmannen og Innovasjon Norge ble det viderefinansiert mellom Innovasjon Norge og bygdeutviklingsmidler fra Fylkesmannen. Nettverket har i dag 30 bedrifter hvor 36 personer deltar aktivt. Prosjektet for nettverket hadde oppstart i mai 07 og vil bli avsluttet i april i 08. Som resultat av konferansen som ble arrangert i Vikingskipet på Hamar om Inn på tunet i oktober 2006 har vi merket et betydelig større interesse for området fra kjøper gruppe offentlig sektor til Inn på tunet tjenester. Det har vært gjennomført 1 storsamling og et regionalt møte pr region i Hedmark (oppdelt i tre regioner). Hvert prosjekt har fått tilbud om til sammen 5 kompetansetimer innen feltene markedsføring, økonomi eller kvalitetssikring. Det blir gjennomført et regionmøte i hver region i månedsskifte januar /februar og en samling i april for hele fylket. Nettverket vil være for ungt til å stå på egne ben etter at året er omme. Nettverket har derfor behov for støtte enda en tid fremover. Dette er en nyttig erfaring som vi kan videreføre til Sverige i neste Interreg periode forutsatt at vi får finansiert nytt interreg prosjekt på området. Vi har trukket inn fagpersoner og kommuneansatte for at de skal belyse hvilke behov kommunen har og hva de ønsker seg av Inn på tunet tilbyderne. 12

13 In på Tunet i Dalarna Intresset hos både blivande köpare och säljare på svenska sidan har varit stort där projektet introducerat In på Tunet. Älvdalen har varit det område som ingick i förstudien och det är även där intresset har varit stort. Älvdalens kommun är mycket intresserade av att köpa tjänster redan nu och säljare av In på Tunet -tjänster i Älvdalen är på gång. Startsträckan är lång, för det är många funderingar och praktiska saker som renovering, avtalskrivning, lön etc. Det har utkristalliserat sig 7-8 blivande Inn på Tunet - säljare varav en av dem har registrerat en enskild firma och skrivit affärsplan. Några till har tagit kontakt med Älvdalens Näringslivskontor för vidare hjälp med ekonomiska kalkyler och affärsplan, starta eget bidrag, investeringsstöd mm. Samma människor har även påbörjat en dialog med Älvdalens kommun som ev. blivande köpare. Det är projektets förhoppning att fortsätta stötta och följa dessa nyföretagare i det kommande projektet Under två informationsmöten om In på Tunet i Gävleborgs kommun har ett tjugotal personer visat sig vara intresserade och vill ha mer information och mer inblick i verksamheten och företagsformen In på Tunet (se bilaga 13 och 14). De vill gärna lära mer av Norge, precis som lantbrukarna gjort i Älvdalens kommun. Projektarbetarna inom HÖGG på den svenska sidan deltog i oktober 2006 i ett seminarium i Norge som de norska kollegorna anordnade. Där fick vi en inblick i hur stor In på Tunet är i Norge. Föreläsare och deltagare på seminariet gav oss en bild på hur det är uppbyggt i Norge och att det är ett vinn-vinn koncept för både lantbrukare och brukaren. Det gav oss en grund att fortsätta på svenska sidan och vår norska kollega hjälpte oss under en introduktions dag och kväll i november Introduktionen av In på Tunet i Älvdalen och Malung påbörjades då den 6 november 2006 för både politiker, verksamhetschefer och lantbrukare. Intresset var stort både hos lantbrukare och kommunfolk att få reda på mer om Norges In på Tunet. Under hela förstudiens gång har intresset varit stort och deltagarlistorna på arrangerade möten, seminarier och studieresa har varit långa. Framför allt seminariet Djur och natur främjar hälsan - gammal kunskap i ny näring som arrangerades i Älvdalen i mars Seminariet lockade människor från hela landet och föreläsarna höll en hög kvalité. Studieresan som följde på seminariet en månad senare gav de intresserade lantbrukarna och de blivande köparna en god insikt i hur In på Tunet företagaren jobbar i Norge. Kombinationen av seminariet och studieresa tätt inpå var bra och förenade teori med praktik. Efter studieresan hade vi en uppföljningskväll där även nya intresserade kom och de som ej hade haft möjlighet att följa med på studieresan. Under kvällen tittade vi på foton och diskuterade hur vi går vidare. Vi bestämde att träffas igen efter sommaren. Efter sommaren 2007 var behovet stort av träffar med de blivande In på Tunet företagaren i Älvdalens kommun. Flera var i startgroparna och Älvdalens kommun var intresserad att köpa tjänster. Av den anledningen har vi under hösten haft tre nätverksträffar med teman som Starta eget, Miljöregler, avtal med kund, ekonomiska kalkyler och det personliga mötet (den tredje träffen hölls i oktober, se bilaga 15). En grupp på 10 personer är mycket intresserade av att starta In på tunet verksamhet. Dessa tre nätverksträffar har gett dem en hel del i form av fakta, inspiration och lusten att gå vidare med sina företagsplaner. Dock är startbanan lång och dessa Nätverksträffar är bara en del av den process de har kvar. 13

14 Grønn trapp Hva er grønn trapp? Grønn trapp er rehabilitering med løsningsveiledning i kombinasjon med lavterskel aktivitetstilbud i skog og natur. Målsettingen er at den sykmeldte skal komme tilbake til arbeid eller studier. Gjennom Grønn trapp tar vi vare på menneskers vilje til å utvikle seg og vi tilbyr meningsfylte og samfunnsnyttige oppgaver slik at deltakerne kjenner at de er til nytte for samfunnet. Aktiviteter i skog og natur Ut i fra personlige interesser og muligheter får deltakerne delta i ulike aktiviteter som f.eks turer i skog og mark, forografering, fisking, klatring, bruk av kart, kompass og GPS. Deltakerne vil få opplæring i kart og kompass, samt bruk av GPS. Kartleggingssamtaler Deltakernes styrker, interesser og ressurser kartlegges i individuelle samtaler. Løsningsfokusert arbeidsgruppe Gjennom en løsningsfokusert arbeidsmåte tar deltakerne frem individuelle planer og mål. Man får samtidig støtte i forandringsprosessen av de andre i gruppen. Teoretiske kunnskaper kan praktiseres i felt. Veiledning Personlighet, kompetanse, interesser og øvrige forutsetninger veies mot arbeidsmarkedet for å finne en vei mot ny sysselsetting. 14

15 Oppfølging og handlingsplan Oppfølging skjer kontinuerlig under prosjektet som avsluttes med en individuell utarbeidet handslingsplan. En Grön Trappa pågår i ti uker, fire dager i uka. Grønn trapp i Hedmark Vi har i Hedmark gjennomført 2 Grønne trapper med til sammen 17 deltakere. Driftsselskapet SB SKOG og tiltaksarrangøren Aktør AS har gjennomført disse to Grønne trappene. De har stilt med en arbeidsleder hver, slik at det har vært en person med helsefaglig kompetanse og en person med skogfaglig kompetanse. Begge grønne trappene var på 10 uker og er evaluert. Gröna Trappan i Dalarna Nätverksbygge Den stora fokusen under förstudien har legat på att knyta kontakter mellan Skogsstyrelsen på svensk sida och SB-SKOG og Fylkesmannen på norsk sida samt byta erfarenheter och överföra kunskaper om Gröna Trappan. Under projektets gång har projektgruppsträffar anordnats på svensk och norsk sida där delprojektledarna för Gröna Trappan gemensamt gjort aktivitetsplanering. Under den senare delen av projektet har fokus legat på att skapa nya kontakter och nätverk inför att utveckla Gröna Trappan inför ett nytt huvudprojekt. Kontakter har bl.a. tagits med Försäkringskassa, Länsarbetsnämnden och kommuner. Erfarenhetsutbyten Eftersom SB-skog inte har jobbat med något som liknat Gröna Trappan tidigare blev det till en början mycket kunskapsöverföring från Sverige till Norge. Delprojektledarna träffades i Norge hösten 2006 där gick de genom grunderna till Gröna Trappan. Denna träff följdes sedan upp med två handledarutbildningar/studiebesök till Sverige en på hösten 2006 och en på våren 2007 för att titta på Gröna Trappor som var igång i Dalarna. Vid dessa träffar närvarade handledare och delprojektledare från Sverige samt delprojektledare och kommande handledare från norsk sida. Syftet med studiebesöken/handledarutbildningarna var att överföra Skogsstyrelsens och Arbetslivsresurs praktiska erfarenheter av Gröna Trappan till SB SKOG och Aktør AS i Norge. Besöken gav en inblick hur upplägget av en dag kan se ut, stämningen bland deltagarna samt handledarnas roller och agerande. Norrmännen fick ta del av scheman och exempel på olika aktiviteter samt besök flera olika platser i skogen för att visa på hur olika miljöer som kan användas i en Grön Trappa. Besöken innehöll även möten med Arbetslivsresurs för att få en större förståelse för hur samarbetet mellan Skogsstyrelsen och Arbetslivsresurs har gått till och fungerat under Trapporna. Mycket tid avsattes för reflektioner och diskussioner kring upplägg och innehåll, det vill säga lite mer om praktiska saker som kan vara bra att ha med sig inför uppstartandet av en ny Grön Trappa. Eftersom Gröna Trappan togs emot positivt av NAV på norsk sida, resulterade det i att två Trappor startades upp under projektets gång i Norge. Det innebar möjlighet till nya erfarenhetsutbyten men denna gång stod Norge för kunskapsöverföringen till svensk sida. I oktober 2007 besökte personal från Skogsstyrelsen Kongsvinger för att ta del av de praktiska erfarenheter och reflektioner som norrmännen sett i sina Gröna Trappor. 15

16 Kunskapsöverföring Under projektet har delprojektledare på svensk sida informerat om Gröna trappan i samband med olika seminarier, konferenser, informationsträffar och mässor både som projektet Hälsa över gröna gränser anordnat och i andra sammanhang där projektet blivit inbjudna att delta. Det har resulterat i en bred spridning av projektets resultat samt nått en bred målgrupp både till personal inom projektets olika organisationer samt externt. Exempel på målgrupper som fått tagit del av Gröna Trappan under projektet är studenter, lärare, politiker, kommuntjänstemän, omsorgs- och vårdpersonal, ungdomar, lantbrukare, sjukskrivna, personal från den gröna sektorn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, allmänheten samt media. Kunskapsöverföring till skolor Högskolan i Dalarna har en utbildning som heter trädgård och välbefinnande. Till denna kurs bjöds hälsa över gröna gränser in för att dela med sig av erfarenheter från hur man kan använda skogen inom rehabilitering d.v.s.gröna Trappan. Syftet med föreläsningarna var för att studenterna skulle få kontakt med verksamheter som operativt jobbar med natur och hälsa. Studenterna på Vansbro lärcentrum läser en KY-utbildning inom natur och omsorg. För att få praktisk erfarenhet har studenterna haft praktik eller genomfört projekt inom ämnet. Delprojektledare från projektet har fungerat som mentor och stödperson samt förmedlat erfarenheter och kunskaper från Gröna trappan och hälsa över gröna gränser till några studentgrupper. Syftet var att de skulle kunna dra nytta av erfarenheterna när dem formar sina individuella skolprojekt. I maj genomfördes en dag i skogen med gymnasieelever från omvårdnads- och barn och fritidsprogrammet. Föreläsning om natur och hälsa, erfarenheter från Gröna Trappan och praktiska övningar i skogen anpassat för olika målgrupper. Syftet med dagen var att dela ut verktyg inom hälsa och natur och som studenterna sedan kan använda som ett komplement i deras blivande yrke. I oktober 2007 ble det gitt en 3 timers forelesning om grønne velferdstjenester for studenter ved rehabiliteringsstudiet på Høgskolen i Hedmark. Aktiviteter oktober: Prosjektmøte for prosjektledere og delprosjektledere. Videokonferanse september. Prosjektmøte i Älvdalen oktober Konferens i Hamar, Norge 200 deltagande- Ämne In på Tunet 6 november. Konferens i Älvdalen med politiker, skolchef, sociala etc. Se deltagarlista samt program 6 november. På kvällen möte med lantbrukare i Älvdalen/Malung. Ca 20 deltagare. Information om projektet, In på Tunet i Norge. Se deltagarlista samt program. 22. og 23. november Studiebesøk i Dalarna Tema: Erfaringsoverføring Grønn trapp. Se kvartalsrapport. 16

17 18 december. Möte med Charlotte Eriksson, Maria Nilsson- båda Skogsstyrelsen. Agneta Ideroth från P4 intervjuade om In på Tunet i Älvdalen. Sändes hela veckan i radio januari. Möte med LRF i Falun. Deltagare; LRF: Mats Dahlström, Lotta Zetterlund, Anna Dahlgren, Birgitta Gunnarsson, Karin Abrahamsson (LRF:s Naturlig laddning). Från Skogsstyrelsen kom Charlotte Eriksson. Se minnesanteckningar och deltagarlista. 1 februari. Planeringsmöte med Herbert Halvarsson- Älvdalen kommuns kommunalråd, Anders Ejdervik - konferencier på seminariet 8-9 mars, Gunnar Barke - socialnämndens ordförande, Maria Nilsson Skogsstyrelsen och Anna Dahlgren LRF. Se minnesanteckningar 5 februari. Anna Dahlgren, Maria Nilsson. Presentation av delprojektet In på Tunet för LRF:s medlemmar på årsmötet i Älvdalen- Se inbjudan och protokoll. 8-9 februari. Oppaker, Norge. Referansegruppe møte. 5 mars Planeringsmöte med Herbert Halvarsson- Älvdalen kommuns kommunalråd. Genomgång av seminariet och Herberts roll. 8-9 mars. Seminarie Hälsa över gröna gränser. 21.mars Nettverkssamling for Inn på tunet tilbydere i Hamar 23. mars Medverkat på konferens och varit utställare på mässa i Uppsala Djur och natur i vården 4. april Møte i Lärsentrum Vansbro 19. april Prosjektmøte med Bli med ut, for å diskutere et mulig sammarbeid videre. 20. april. Informasjonsmøte for Grønn trapp deltakere april. Studieresa till Norge för lantbrukare, politiker, verksamhetschefer och andra intresserade. Se deltagarlista samt program april. Møte i Mora for erfaringsutveksling om Grønn trapp. Fra Norge dro representanter fra NAV, SB-skog, Aktør AS april Deltakelse på Landskonferanse Inn på tunet i Tromsø. Tema: Levende Læring 30. april 6.juli Grønn trapp i Kongsvinger. 8 deltakere. 7. mai. Møte om mulig samarbeid på Høgskolen i Dalarna 14. mai Møte med LRF i Sandviken for å diskutere fremtid for Inn på tunet. 23. og 24 mai. Deltakelse på kvalitetssikringsseminar Inn på Tunet på Sunndalsøra. 29. mai. Oppfølgingsseminar i Älvdalen for de som var på studiereise i Hedmark. 17

18 mai. Deltakelse på kontaktmesse 26.juni Prosjektmøte i Sälen. 27. juni. Internt evalueringsmøte i Kongsvinger om Grønn trapp Hösten - tre nätverksträffar för de som är intresserde av In på Tunet verksamhet. Efter förfrågan under våren ordnade vi tre temakvällar: Starta eget, Miljöregler Medverkande: W7 Dalarna och vår norska kollega från Norge med stor erfarenhet av In på Tunet- verksamhet kommer! Även miljökontoret i Älvdalen, Lena Eriksson delgav oss nyttig info vad som gällde när det gällde miljöregler. 20.august - 26.oktober Grønn trapp i Kongsvinger. 11 deltakere 24.august. Landbruks- og matdepartementet og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet besøker Grønn Trapp i Kongsvinger. Uke 37. Nettverkstreff i Älvdalen med tema Starta eget? Vad gälder? for Inn på tunet tilbydere sept. Deltakelse på Nordiske konferanse om friluftsliv og Psykisk helse på Sem Gjestegård i Asker i regi av Natur, Kultur og Helse senteret. Vecka 39: Avtal med kund., ekonomiska kalkylerinar. Undetecknad hade tittat på olika avtal och berättade om dem. Visade även en enkel ekonomisk kalkyl. Uke 40 Nettverkstreff i Älvdalen med tema Avtal med kund, ekonomiska kalkyleringar for Inn på tunet tilbydere. 3. oktober: prosjektleder holdt en 3 timers forelesning om grønne velferdstjenester for studenter ved rehabiliteringsstudiet på Høgskolen i Hedmark. Vecka 41: Det personliga mötet. Ordtransportör och Inspiratör Monika Lindkvist föreläste om något som vi alla träffar på- på gården, i hemmet, på jobbet, föräldramötet etc. 12. Nov. Deltakelse om Konferanse om Skole og Friluftsliv i regi av Direktoratet for Naturforvaltning i Stjørdal. 14. og 15. november. Avslutningskonferanse Skog og folkehelse med deltakere fra hele Norden. 102 deltakere. 18

19 4. Indikatorer Generella indikatorer Antal vid projektstart Antal vid projektslut (enl Antal vid projektslut (enl projektbeslut) projektbeslut) 1b, Ta bort upplevda gränshinder a, Interregionala nätverk antal nätverk b, Interregionala nätverk antal deltagarorganisationer Åtgärdsspecifika indikatorer Antal vid projektstart (enl projektbeslut) Antal vid projektslut (enl projektbeslut) 4, Foretak i kontaktskapende aktivitet a, Kompetensutvecklingstimmar 0 K: 4000 M: b, Kompetensutveckling antal kurser c, Kompetensutveckling antal deltagare 0 K: 100 M: 60 8, Hälsoförbättring antal aktiviteter , Direkta miljöförbättringar , Forskningsprojekt , Attraktionskraft antal aktiviteter Antal vid projektslut K: 3350 M:1655 K: 298 M: 160 Kommentar til indikatorene 1b. Norsk konsept Inn på tunet overføres til Sverige og svensk konsept Grøna trappan til Norge. Systemene for rehabilitering er noe ulike i Norge og Sverige og overføring av konseptene medfører at 2 opplevde barrierer vil være fjernet. 2a. Nettverk etableres mellom høgskolene (1) og mellom offentlige myndigheter (1). Høgskolene har i perioden ikke etablert noe nettverk, men i prosjektet har det vært god kontakt mellom det offentlige: Skogsstyrelsen og Fylkesmannen. Men det har også vært sammarbeid og erfarinsutveksling mellom LRF og Bondelaget, mellom NAV og Arbetsförmidlingen (AF)/ Sjukkassan. I tillegg har det vært et tett samarbeid mellom SB SKOG, Fylkesmannen og NAV. Gjennom prosjektet har detdermed oppstått koblinger som ellers ikke ville vært naturlig over grensen og mellom fagmiljøene på begge sider av grensen. 2b. Skogsstyrelsen, Arbetslivsresurs AB, Lantbrukarnas riksförbund, Fylkesmannen i Hedmark, NAV, Høgskolen i Hedmark, SB SKOG, Aktør AS, Skogbrukets-kursinstitutt, Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og småbrukerlag, Lärsentrum Vansbro, Engerdal kommune og Älvdalen kommun. 4. Hvert gårdsbruk regnes som foretak i denne sammenheng. Vi hadde ambisjoner om å nå minst 70 landbruksforetak med informasjon, tilbud om veiledning og deltagelse. Det ble gjennom forprosjektets periode mange foretak som ble involvert og fikk informasjon, tilbud om veiledning/ deltakelse på seminar/ nettverk og forhåpentligvis har hentet inspirasjon til egen bedrift. I løpet av forprosjektet har vi vært i kontakt med 205 foretak. 19

20 5a. Under alle delmålene er det lagt opp kurs og seminarer. Målet for antall kompetanseutviklingstimer ble nådd med god margin for menn, og det ligger litt i underkant for kvinner. Vi mener bestemt at hvis ikke seminaret i Trysil hadde blitt avlyst, så hadde vi nådd målet. Vi tar selvkritikk på at det ble gitt for kort frist til påmelding. 5b. Det har vært seminarer for landbrukere og for ansatte i offentlig sektor, som er godt dokumentert i kvartalsrapporter og i aktivitetsoversikten. SKI har lansert kursene Tilrettelegging av aktiviteter i skog og utmark for grønn omsorg / Inn på tunet". Første kurset startet opp mandag 26. november og avsluttes 28. januar På nyåret kommer også kurset Oppstart av Inn på tunet / grønn omsorg. SKI har vært aktivt deltakende på møter i prosjektet, og prosjektet har bidratt med innspill til kursets innhold. 5c. Følger av 5a. Mange kurs- og seminardeltagere vil delta på flere aktiviteter. Vi har hatt flere 1-2 dagers seminarer, og nettverkssamlinger. 8. Alle seminar/kurs (9) + gjennomført 2 Grønne trapper vil føre til helseforbedring for deltakerne ved at det er satt fokus på dette temaet i våre aktiviteter. Arrangørene/ tilbyderne har fått økt bevisthet omkring dette temaet. 9. Det er den grøna trappan gjennomført i Norge som fører til miljøforbedring. Vi har gjennomført 2 grønne trapper, der deltakerne har hatt lavterskel tilbud med aktiviteter, men også gjennomført oppgaver som f.eks stimerking. Men vi ser at deltakerne vi har hatt med oss har ikke kunne jobbet så mye, og det har derfor vært mest fokus på lavterskel aktiviterer i skog og mark. 11. Kartlegging av utdanningstilbud og litteratur innen grønn rehabilitering. En oversikt over relevante studier ved Høgskolen i Hedmark og Aktuell litteratur for Grønn Trapp og Inn på Tunet ligger vedlagt. I tillegg vises det til pkt 5b for kurs ved SKI. Som vedlegg til sluttrapporten kommer kvartalsrapport for IPT og Kompetanse 4. kvartal 15. Vi regner med at mulighetene for alternative arbeidsplasser knyttet til grønn rehabilitering ved landbruksforetag vil gjøre landsbygdene i Hedmark og Dalarna Älvdalen og Malung mer attraktive. 5. Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna 5.1 Gränsregionalitet Politiskt och institutionellt mervärde: regionala utvecklingsaktörer i Hedmark och Dalarna etablerar förpliktigande samarbete med sikte på att öka utbudet på den gröna arenan. Socio- och ekonomiskt mervärde: välfärdsåtgärderna på den gröna arenan kompletterar offentliga åtgärder och bidrar till att utsatta grupper kommer tillbaka till ordinarie verksamhet. Socio- kulturellt mervärde: stärker samarbetet mellan Dalarna och Hedmark och driver kompetensutvecklingen, värdeskapande och sysselsättningen. Förstudien har bidragit till ökad förståelse och kunskap om respektive lands myndigheter och deras arbetssätt kring och förhållningssätt till gröna välfärdstjänster. Utbytet mellan de både länderna när det gäller erfarenheter och nytänkande har bidragit till förstudiens goda resultat när det gäller skapande av nya arbetstillfällen och ökad folkhälsa. Tack vare utbytet länderna 20

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT

BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT BOINK!- Skapende læring med animasjon i barnehagen SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT: - Skapende læring med animasjon i barnehagen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning sid 2 2. Projektets bakgrund sid 3 Problembakgrund

Läs mer

Ørje/Lillerud 15.12.2007. Hedmark Fylkeskommune v/interregkontoret Bjørn Terje Andersen Fylkeshuset Parkgt.64 N- 2325 Hamar

Ørje/Lillerud 15.12.2007. Hedmark Fylkeskommune v/interregkontoret Bjørn Terje Andersen Fylkeshuset Parkgt.64 N- 2325 Hamar Ørje/Lillerud 15.12.2007. Hedmark Fylkeskommune v/interregkontoret Bjørn Terje Andersen Fylkeshuset Parkgt.64 N- 2325 Hamar Länsstyrelsen Värmlands län Interreg-sekretariatet Att: Magnus Dagerhorn S- 651

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING NR. 4.2005. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Elsy, ett pilotfall hennes värk klassades som arbetsskada FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING Forsknings prosjekt

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer