Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Hälsa över gröna gränser"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp Mål Måloppnåelse Inn på tunet Grønn trapp Kompetanse Målgrupp Verksamhetsbeskrivning Inn på tunet Grønn trapp Indikatorer Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna Gränsregionalitet Jämställdhet och integration Miljöhänsyn Projektets övriga resultat och erfarenheter Gränsregionalt samarbete efter Interreg-projektets slut og kopplingar till andra projekt Resultatspridning samt skyltning

3 Bilagor/vedlegg Vedlegg 1. Program för Hälse over grøne grenser på fagdag onsdag 24/10. Vedlegg 2. Oppnevning av projekt Folkhelse. Vedlegg 3. Referat från mötet Folkehelsegruppa. Vedlegg 4. Endelig program Skog- og folkehelsekonferansen nov. Vedlegg 5. Deltagerliste Skog- og folkehelsekonferansen, evalueringen av konferansen Vedlegg 6. Aktuell litteratur som dekker feltet Inn på tunet og Grønn trapp dvs. grønne velferdstjenester. Vedlegg 7. Oversikt over aktuelle studier ved Høgskolen i Hedmark. Vedlegg 8. Arbeid med ny søknad Vedlegg 9. Styreseminar 8. og 9. november Vedlegg 10. Møter med dekan for avdeling for Helse- og idrettsfag og Uniskakoordinator Vedlegg 11. Kontakt med instituttleder Guro Eggesvik ved Institutt for naturvitenskap og teknologi i LUNA. Vedlegg 12. Möte FK, NAV, AF m fl 17 okt Bilaga 13. Rapport från infokvällar med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och LRF. Bilaga 14: Deltagarlistor från infokvällarna. Bilaga 15. Deltagarlista nätverksträff Inn på tunet, Älvdalen oktober. Bilaga 16. Kvartalsrapport 4, Inn på tunet Norge Bilaga 17: Evaluering Grönn Trapp, Hedmark Bilaga 18: Styrgruppsmöte 3

4 Innledning Forprosjektet er avsluttet. Vi synes vi får mye gode resultater. Avslutningsseminaret på Elverum fikk god deltakelse og gode kritikker. Det har vært god interesse for Inn på tunet på norsk og svensk side. Vi ser at antallet som søker om midler har fordoblet seg i Hedmark, og i Dalarna er det nesten like mange som har sagt at de ønsker å starte med Inn på tunet. Grønn Trapp ser ut til å gi gode resultater på begge sider av grensen. Vi ser at der er behov for kompetanseheving, videreutvikling og dokumentasjon av resultater. Det jobbes nå mye med forberedelser mot et eventuelt hovedprosjekt fra Våre samarbeidspartnere er så langt meget positive. I det vi avslutter prosjektet ser vi at resultatene er så gode at vi håper at forprosjektet kan danne et godt grunnlag for et nytt hovedprosjekt. Mora 11. desember 2007 Hamar 11.desember 2007 Anna Hamilton Skogsstyrelsen i Region Mitt Margrete Nøkleby Fylkesmannen i Hedmark 4

5 1. Sammanfattning Hälsa över gröna gränser är ett Interreg IIIA-projekt, Sverige-Norge, som startade i juli Det är en förstudie som löper över 18 månader där visionen är att vidareutveckla och fortsätta i ett mer omfattande projekt med start Fylkesmannen i Hedmark och Skogsstyrelsen i Region Mitt vill med förstudien se på möjligheterna att skapa en plattform för att kunna utveckla välfärdstjänster på den gröna arenan. Förstudien Hälsa över gröna gränser har sin utgångspunkt från erfarenheter från projekten Inn på tunet i Norge och Bra till skogs, Gröna Jobb och framförallt rehabiliteringsprojektet Gröna Trappan i Sverige. Norge har erfarenheter inom hälsa, utbildning och omsorg med bondgården som arena medan Sverige har erfarenheter med skogen som arena för välfärdstjänster. Målet med förstudien har varit att hitta möjliga samverkansområden på den gröna arenan genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Genom att implementera den norska modellen Inn på tunet till svenska lantbrukare i Älvdalen samt att introducera motsvarande svenska modell Gröna Trappan till Kongsvinger i Hedmark möjliggörs en breddning av de enskilda koncepten. I utvecklingsarbetet ingår bland annat information till och dialog med möjliga kundgrupper om gröna rehabiliteringstjänster, men även för att utröna kundens behov och för att kunna definiera möjliga marknader. Information till allmänheten i Dalarna och i Hedmark är också en viktig del av studien. Förstudien har forsökt å vidareutveckla et samarbete mellan högskolorna i Dalarna och Hedmark för att utbyta erfarenheter kring kurser och utbildningar kring temat gröna välfärdstjänster. Men dette har vist seg vanskelig. Förstudien har bidragit till att skapa nätverk mellan rådgivare, offentliga aktörer och andra som har intresse till att vara med i utvecklingen inom området. Høgskolen i Hedmark har i forprosjektperioden jobbet med kompetanseutvikling, forankring i kompetansemiljøene i Hedmark og har laget oversikt over rellevant litteratur og studier på Høgskolen i Hedmark. Arbetet med att informera och presentera Inn på tunet verksamhet i Älvdalens kommun har fallit väldigt väl ut. Genom denna förstudie finns nu 7-8 personer som är intresserade av att starta upp Inn på tunet verksamhet på sina gårdar i kommunen. Det är ett mycket gott resultat som har gynnats av det gränsöverskridande samarbetet mellan Dalarna och Hedmark inom förstudien. Likaså har det hållits två gröna trappor på den norska sidan utifrån det svenska konceptet så även på detta område har förstudien bidragit till regional utveckling och kompetensöverförande. Förstudien har varit finansierat av EU-medel och norska IR-medel. Medfinansiärer är Skogsstyrelsen, LRF, Länsstyrelsen i Dalarna, Älvdalens kommun, Arbetslivsresurs AB, Lärcentrum i Vansbro, Fylkesmannen i Hedmark samt Högskolan i Hedmark. I tillegg har NAV finnansiert store deler av Grønn Trapp i Kongsvinger, men dette er ikke utgifter som er tatt inn i prosjektet. 5

6 2. Bakgrund Bakgrunnen for søknaden var å øke verdiskaping på den grønne arena ved å øke kunnskapen gjennom kompetanseutvikling, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette prosjektet tar utgangspunkt i erfaringer fra: Grøna trappan, Bra til skogs og Grøna jobbet i Sverige og Inn på tunet i Norge. Sverige har erfaringer med skogen som arena for velferdstjenester, mens Norge har erfaringer med tilbud innen helse, utdanning og omsorg med gården som arena. Det lå derfor vel til rette for erfaringsutveksling, utvikling av nye tiltak og felles kompetanseutviklingstiltak mellom Dalarna og Hedmark. Prosjektet var også et pilotprosjekt i forhold til å utvikle et samarbeid mellom Dalarna og Hedmark når det gjelder utvikling av velferdsbaserte tjenester på den grønne arena. Det var også en pilot i forhold til forpliktende samarbeid mellom Hedmark og Dalarna som en forberedelse til neste Interregperiode. Problem med arbetslöshet och långtidssjukskrivningar ökar inte bara i Sverige och Norge utan i hela västvärlden. Att hitta metoder som kan minska problemen är till nytta inte bara för samhället utan kan ses som en ny näring där den gröna miljön i lantbruk och skogsbruk kan vara mycket betydelsefull. Ökad livskvalitet i grön miljö för människor kan ses som en ny utkomstmöjlighet i diversifierad sysselsättning för glest befolkade områden. I Norge er Inn på tunet en samlebetegnelse for omsorg-, pleie eller opplæringstilbud som gårdbrukere tilbyr med gårdsbruket og dets ressurser som arena. Formålet sett fra landbrukets ståsted er å øke verdiskapingen på gårdsbruket og derigjennom sikre sysselsetting og bosetting. Tilbudene er et supplement eller et alternativ til eksisterende tilbud i offentlig eller privat regi. Ved Høgskolen i Hedmark har det til nå vært stor aktivitet innenfor den grønne arena. Og en rekke studier, nettverk og litteratur bygger opp under dette prosjektet. I tillegg har Skogbrukets kursinstitutt (SKI) utviklet kurs knyttet til verdiskaping på den grønne arenaen i forprosjektperioden. Høgskolen i Dalarna har flere kurs relatert til temaet; Trädgård och positivt välbefinnande, Natur, äventyr och friluftsliv som pedagogiskt hjälpmedel, m.v. Högskolan Dalarna har kontakter med producenter av grön rehabilitering och ett stabilt nätverk där kursdeltagare från tidigare kurser deltar. Lärcentrum i Vansbro kommun, Dalarna, har utvecklat en KY-utbildning som riktar sig till aktörer inom den gröna arenan och med välfärdstjänster som affärside. Vi ønsket å utvikle et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene slik at vi kunne legge grunnlaget for en utvikling av kompetansetilbudene for de som tilbyr tjenester og de som selger tjenester på den grønne arenaen innen omsorg-, pleie, opplæring, og for personer som er sykmeldte. Næringsorganisasjonene i landbruket og tilbydere av disse tjenestene har signalisert at deres behov for fellestiltak framover er knyttet til kompetanseutviklingstiltak og skolering av og tilrettelegging i forhold til kjøperne av tjenester (i hovedsak kommunene). Kommunene som kjøpere vil være opptatt at tilbudene har den nødvendige faglige kvalitet og at denne kan dokumenteres. I Sverige er det behov for å utvikle tilbud innen konseptet Inn på tunet og bygge nettverk mellom aktørene. I Norge sliter man også med et høyt antall sykmeldte, og da resultatene fra de første Grønne trappene i Mora virket så lovende, ønsket Hedmark også å teste ut denne 6

7 metoden. I tillegg var behovet for fellestiltak knyttet til kompetanseutviklingstiltak og skolering av kjøperne tilstede både i Hedmark og Dalarna. Prosjekteiere: De to statlige myndighetene Skogsstyrelsen Region Mitt og Fylkesmannen i Hedmark er prosjekteiere. Kostnader: Det var satt opp et budsjett på ca. kr 2,2 mill på svensk side og ca.kr. 1,4 mill på norsk side. Utgiftene har på norsk side fordelt seg som følger: Prosjektledelse, møter og administrasjon: NOK ,- Kompetanse: NOK ,- Grønn Trapp NOK ,-. I tillegg kommer utgiftene som NAV har hatt, men som ikke er bokført i prosjektet. Men utgiftene har økt pga ønske om å gjennomføre en ekstra grønn trapp. Inn på tunet NOK ,-. Her ble utgiftene redusert pga avlyst seminar i oktober. Utgifterna på svensk sida har fördelats enligt följande. Projektledning, administration 37 % Kompetens, 23 % Gröna Trappan: 20 % Inn på tunet: 20 % Finansieringsplan: På norsk side gikk Fylksemannen inn med ca kr , Høgskolen i Hedmark gikk inn med kr ,-, og statlige IR-midler utgjorde ,- På svensk side var finansieringen som følger: Länsstyrelsen ,-, Älvdalen kommun ,- Arbeidslivsressurs AB ,-, LRF ,- Skogsstyrelsen ,- og statlige IR-midler utgjorde ,- Tid och aktivitetsplan: Planen har hållits så gott vi har kunnat. Det kom till ett antal aktiviteter på slutet av förstudien som inte låg med i planen från början. Aktivitet Startmånad Slutmånad Projektstart, information till aktörere och allmänhet mm Nätverksbyggande i alle delprosjekter Kompetensekartlegging Samlinger og konferenser for högskolene og andre kompetenseaktörer Planlegging og gjennomföringer av kurs, seminar og studietur for kjöpere Informasjon til erbjudare (informasjonsmöter, materiell, seminar og studietur) Implementering av grön trapp i Norge och Inn på tunet i Sverige Utarbeidelse av hovedprosjekt fra Informationsspridning om projektets verksamhet, genomförande och resultat

8 Projektutvärdering och ekonomisk slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start- och slutdatum

9 3. Projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp 3.1 Mål Målet med förstudien är att utveckla och förstärka gränsbefolkningens möjligheter att producera välfärdstjänster med den gröna arenan som bas inom sektorn hälsofrämjande insatser och rehabilitering. Detta skall ske genom att utveckla metoder för erfarenhets- och kunskapsöverföring över nationsgränsen, byggande av varaktiga nätverk, information om gröna tjänster till kunder, myndigheter och allmänhet, kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad för leverantörerna samt dokumentation och spridning av utvecklade modeller och verktyg. Projektmål: Ökad värdeskapning på den gröna arenan genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Delmål 1: Öka kompetensen inom välfärdstjänster på den gröna arenan genom koordinering av kompetensutvecklingsaktiviteter, tillrättaläggande av mötesplatser och nätverksbyggande både internt hos deltagarna och mellan dem. Delmål 2: Öka kunskapen hos köparna av gröna välfärdstjänster dels genom att överföra kunskap och erfarenheter från Gröna Trappan till vårdpersonal i Hedmark och dels genom att sprida information om de möjligheter som finns inom konceptet Inn på tunet både i Hedmark och Dalarna. Delmål 3: Vidareutveckla gröna välfärdstjänster i Dalarna och Hedmark genom ömsesidigt erfarenhetsutbyte överföra kunskap om och utveckla Inn på tunet i Dalarna, överföra kunskap om de svenska rehabiliteringsaktiviteterna knutna till skogen och utveckla något liknande i Norge. 9

10 3.2 Måloppnåelse Inn på tunet I Hedmark har den intense satsingen på Inn på tunet gjennom prioriteringer i næringsstrategien Ta Hedmark i bruk!, nettverkssatsinger fra Fylkesmannen og Innovasjon Norge, kommunale prosjektledere i Hamar regionen og i Åsnes kommune og Interregprosjektet Hälsa över gröne gränser ført til stor økning i antall søknader om midler til etablering. Dette vil på sikt gi grobunn til økt verdiskapning. Inn på tunet etableringer Antall Prosjekt Sysselsatte Figuren viser antall Inn på tunet-søknader som er innvilget støtte fra Innovasjon Norge i Hedmark for perioden , og forventet antall sysselsatte som følge av etableringene det året. Det har utkristalliserat sig 7-8 blivande In på tunet - säljare i Älvdalens kommun varav en av dem har registrerat en enskild firma och skrivit affärsplan. Några till har tagit egna kontakter med kommuner och Näringslivskontor. Under två informationsmöten om Inn på Tunet i Gävleborgs kommun har ett tjugotal personer visat sig vara intresserade och vill ha mer information och mer inblick i verksamheten. Grønn trapp I Hedmark har vi fått høste mye erefaringer fra den jobben som er gjort i å utvikle Grønn Jobb. I vår prosjektbeskrivelse la vi opp til at vi skulle gjennomføre en Grønn Trapp. Siden resultatene var så lovende ønsket vi å høste mer erfaring før vi eventuelt satser på et hovedprosjekt.derfor ombudsjeterte vi, og prioriterte mer midler til Grønn Trapp. I den første grønne trappa var det 8 deltakere hvor 7 møtte regelmessig. 5 deltakere er i arbeidspraksis (arbeid med bistand), 1 tar utdanning og 1er på venteliste for arbeidspraksis. I den andre grønne trappa hadde vi 11 deltakere. Situasjonen for den enkelte er avklart gjennom individuelle handlingsplaner for alle, og det er planer for fremdrift gjennom attføringsprosessen. En deltaker er søkt videre til Arbeid med bistand. NAV følger opp deltakerne i det videre løpet mot å komme over i fast arbeid, og en deltaker føler seg klar til å ta eget initiativ ovenfor arbeidsmarkedet. Det er litt for tidlig å si noe helt klart om hvordan det går med deltakerne, men NAV er meget godt fornøyd. Vi ser at det er fortsatt mye som 10

11 skal gå seg til i forhold til mulige aktiviteter, oppfølgingen gjennom handlingsplan/ fremdriftsplan og apparatet som skal bistå deltakerne i ettertid. Tre studenter ved Høgskolen i Hedmark som tar Bachelorutdanning i Rekreasjon og helsefremmende arbeid har gjort en evaluering av Grønn trapp i Kongsvinger. Evalueringen ligger vedlagt. Vi ser at det er gode resultater og at vi har muligheter for å bruke de erfaringene vi har fått til å forbedre konseptet ytterligere slik at vi kan jobbe mot et enda bedre resultat. Gjennom prosjektet er det overført mye kunnskap om det å drive Grønn trapp fra svenske erfaringer til Norge. NAV- Hedmark har sett dette konseptet som spennende, og er meget godt fornøyd med resultatene vi ser. Samfunnsøkonomisk er dette meget gunstig hvis vi fortsetter å få slike resultater vi ser her. Arrangørene av Grønn trapp har hatt gjensidige besøk hos hverandre for å utveksle erfaringer og for å lære. Kompetanse Målsetting gjennom prosjektet har vært erfaringsoverføring og kompetanseutvikling for velferdsbaserte tjenester på den grønne arena. Her har kompetanseinstitusjonene vært meget sentrale. Seminarer er gjennomført i nært samarbeid mellom de ulike delprosjektlederene, der Høgskolen i Hedmark har hatt en sentral rolle. Tyvärr har inte Högskolan i Dalarna bidragit så mycket till förstudien som vi hade hoppats på, men Vansbro lärcentrum har varit inkopplade en hel del på vissa aktiviteter. Delprosjektet kompetanse arrangerte avslutningskonferanse den 14. og 15. november Skog og folkehelse. Konferansen hadde deltakere fra hele Norden. Det stora seminariet i Trysil som var planerat till den oktober blev tyvärr inställt på grund av för få anmälda. Fakturan för föreläsaren och konfrenciern Peter Rylander är ändock betald eftersom seminariet är framflyttat till våren Då är tanken att seminariet ska utgöra en kick-off för det stora projektet och Peter R är bokad för det arbetet. Vi mener at dette prosjektet kan ha bidratt til økt aktivitet for Inn på tunet og Grønne trapper. Vi har arrangert seminarer og bidratt aktivt inn i det å skape nettverk på norsk og svensk side. Seminarene og møtene som har vært arrangert i Dalarna og Hedmark har vært en møteplass og gitt faglig påfyll for deltakerne. På seminarene har det vært deltakere fra både offenlig sektor (kjøpere og utdanningsinstitusjoner) og privat sektor (tilbydere eller selgere av tjenester). 3.3 Målgrupp Målgruppen är Leverantörer befintliga och möjliga av välfärdstjänster med den gröna arena som bas samt köpare av rehabiliteringstjänster inom privat och offentlig sektor. Kompetansetilbydere; Høgskoler, Skogbrukets kursinstitutt, Lärsentrum. Prosjektet har rettet seg mot de definerte målgruppene og hatt god deltakelse på gjennomførte aktiviteter. Når det gjelder Høgskolenes deltakelse har vi slitt litt fordi høgskolene i Dalarna ikke har bidratt vesentlig. Høgskolen i Hedmark har derfor i prosjektperioden deltatt i arrangering av seminarer, laget oversikter over relevante studier og litteratur for både kjøpere og selgere av de grønne tjenestene de kan benytte seg av. Høgskolene i Hedmark har også brukt mye tid på å forankre dette prosjektet lokalt i egen organisasjon. 11

12 3.4 Verksamhetsbeskrivning Inn på tunet Hva er Inn på tunet? Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk og omfatter tilbud til alle aldersgrupper. Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen. Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker. Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten. Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. I tillegg finnes det også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men oftest er det timebaserte dagtilbud som går gjennom hele året. Det kan også være avlastnings-, helge- og ferietilbud. Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner. De fleste tilbud er knyttet til hjemkommunen, men det kan også være på tvers av kommunegrenser og tilbud som krever lengre reisevei. Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale. Inn på tunet i Hedmark Hovedfokus har vært kompetanseheving for kjøpere og selgere av Inn på tunet tjenester og erfaringsoverføring fra Hedmark til Dalarna. En del av det som var planlagt i dette prosjektet var å danne nettverk i Hedmark av Inn på tunet-tilbydere. Dette har vi valgt å kjøre på siden av prosjektet. Prosjektet arrangerte oppstartsmøtet. Siden nettverksarbeidet var kommet som et av målene i den nasjonale handlingsplanen som er utarbeidet for Inn på tunet som samhandlingsoppgave mellom Fylkesmannen og Innovasjon Norge ble det viderefinansiert mellom Innovasjon Norge og bygdeutviklingsmidler fra Fylkesmannen. Nettverket har i dag 30 bedrifter hvor 36 personer deltar aktivt. Prosjektet for nettverket hadde oppstart i mai 07 og vil bli avsluttet i april i 08. Som resultat av konferansen som ble arrangert i Vikingskipet på Hamar om Inn på tunet i oktober 2006 har vi merket et betydelig større interesse for området fra kjøper gruppe offentlig sektor til Inn på tunet tjenester. Det har vært gjennomført 1 storsamling og et regionalt møte pr region i Hedmark (oppdelt i tre regioner). Hvert prosjekt har fått tilbud om til sammen 5 kompetansetimer innen feltene markedsføring, økonomi eller kvalitetssikring. Det blir gjennomført et regionmøte i hver region i månedsskifte januar /februar og en samling i april for hele fylket. Nettverket vil være for ungt til å stå på egne ben etter at året er omme. Nettverket har derfor behov for støtte enda en tid fremover. Dette er en nyttig erfaring som vi kan videreføre til Sverige i neste Interreg periode forutsatt at vi får finansiert nytt interreg prosjekt på området. Vi har trukket inn fagpersoner og kommuneansatte for at de skal belyse hvilke behov kommunen har og hva de ønsker seg av Inn på tunet tilbyderne. 12

13 In på Tunet i Dalarna Intresset hos både blivande köpare och säljare på svenska sidan har varit stort där projektet introducerat In på Tunet. Älvdalen har varit det område som ingick i förstudien och det är även där intresset har varit stort. Älvdalens kommun är mycket intresserade av att köpa tjänster redan nu och säljare av In på Tunet -tjänster i Älvdalen är på gång. Startsträckan är lång, för det är många funderingar och praktiska saker som renovering, avtalskrivning, lön etc. Det har utkristalliserat sig 7-8 blivande Inn på Tunet - säljare varav en av dem har registrerat en enskild firma och skrivit affärsplan. Några till har tagit kontakt med Älvdalens Näringslivskontor för vidare hjälp med ekonomiska kalkyler och affärsplan, starta eget bidrag, investeringsstöd mm. Samma människor har även påbörjat en dialog med Älvdalens kommun som ev. blivande köpare. Det är projektets förhoppning att fortsätta stötta och följa dessa nyföretagare i det kommande projektet Under två informationsmöten om In på Tunet i Gävleborgs kommun har ett tjugotal personer visat sig vara intresserade och vill ha mer information och mer inblick i verksamheten och företagsformen In på Tunet (se bilaga 13 och 14). De vill gärna lära mer av Norge, precis som lantbrukarna gjort i Älvdalens kommun. Projektarbetarna inom HÖGG på den svenska sidan deltog i oktober 2006 i ett seminarium i Norge som de norska kollegorna anordnade. Där fick vi en inblick i hur stor In på Tunet är i Norge. Föreläsare och deltagare på seminariet gav oss en bild på hur det är uppbyggt i Norge och att det är ett vinn-vinn koncept för både lantbrukare och brukaren. Det gav oss en grund att fortsätta på svenska sidan och vår norska kollega hjälpte oss under en introduktions dag och kväll i november Introduktionen av In på Tunet i Älvdalen och Malung påbörjades då den 6 november 2006 för både politiker, verksamhetschefer och lantbrukare. Intresset var stort både hos lantbrukare och kommunfolk att få reda på mer om Norges In på Tunet. Under hela förstudiens gång har intresset varit stort och deltagarlistorna på arrangerade möten, seminarier och studieresa har varit långa. Framför allt seminariet Djur och natur främjar hälsan - gammal kunskap i ny näring som arrangerades i Älvdalen i mars Seminariet lockade människor från hela landet och föreläsarna höll en hög kvalité. Studieresan som följde på seminariet en månad senare gav de intresserade lantbrukarna och de blivande köparna en god insikt i hur In på Tunet företagaren jobbar i Norge. Kombinationen av seminariet och studieresa tätt inpå var bra och förenade teori med praktik. Efter studieresan hade vi en uppföljningskväll där även nya intresserade kom och de som ej hade haft möjlighet att följa med på studieresan. Under kvällen tittade vi på foton och diskuterade hur vi går vidare. Vi bestämde att träffas igen efter sommaren. Efter sommaren 2007 var behovet stort av träffar med de blivande In på Tunet företagaren i Älvdalens kommun. Flera var i startgroparna och Älvdalens kommun var intresserad att köpa tjänster. Av den anledningen har vi under hösten haft tre nätverksträffar med teman som Starta eget, Miljöregler, avtal med kund, ekonomiska kalkyler och det personliga mötet (den tredje träffen hölls i oktober, se bilaga 15). En grupp på 10 personer är mycket intresserade av att starta In på tunet verksamhet. Dessa tre nätverksträffar har gett dem en hel del i form av fakta, inspiration och lusten att gå vidare med sina företagsplaner. Dock är startbanan lång och dessa Nätverksträffar är bara en del av den process de har kvar. 13

14 Grønn trapp Hva er grønn trapp? Grønn trapp er rehabilitering med løsningsveiledning i kombinasjon med lavterskel aktivitetstilbud i skog og natur. Målsettingen er at den sykmeldte skal komme tilbake til arbeid eller studier. Gjennom Grønn trapp tar vi vare på menneskers vilje til å utvikle seg og vi tilbyr meningsfylte og samfunnsnyttige oppgaver slik at deltakerne kjenner at de er til nytte for samfunnet. Aktiviteter i skog og natur Ut i fra personlige interesser og muligheter får deltakerne delta i ulike aktiviteter som f.eks turer i skog og mark, forografering, fisking, klatring, bruk av kart, kompass og GPS. Deltakerne vil få opplæring i kart og kompass, samt bruk av GPS. Kartleggingssamtaler Deltakernes styrker, interesser og ressurser kartlegges i individuelle samtaler. Løsningsfokusert arbeidsgruppe Gjennom en løsningsfokusert arbeidsmåte tar deltakerne frem individuelle planer og mål. Man får samtidig støtte i forandringsprosessen av de andre i gruppen. Teoretiske kunnskaper kan praktiseres i felt. Veiledning Personlighet, kompetanse, interesser og øvrige forutsetninger veies mot arbeidsmarkedet for å finne en vei mot ny sysselsetting. 14

15 Oppfølging og handlingsplan Oppfølging skjer kontinuerlig under prosjektet som avsluttes med en individuell utarbeidet handslingsplan. En Grön Trappa pågår i ti uker, fire dager i uka. Grønn trapp i Hedmark Vi har i Hedmark gjennomført 2 Grønne trapper med til sammen 17 deltakere. Driftsselskapet SB SKOG og tiltaksarrangøren Aktør AS har gjennomført disse to Grønne trappene. De har stilt med en arbeidsleder hver, slik at det har vært en person med helsefaglig kompetanse og en person med skogfaglig kompetanse. Begge grønne trappene var på 10 uker og er evaluert. Gröna Trappan i Dalarna Nätverksbygge Den stora fokusen under förstudien har legat på att knyta kontakter mellan Skogsstyrelsen på svensk sida och SB-SKOG og Fylkesmannen på norsk sida samt byta erfarenheter och överföra kunskaper om Gröna Trappan. Under projektets gång har projektgruppsträffar anordnats på svensk och norsk sida där delprojektledarna för Gröna Trappan gemensamt gjort aktivitetsplanering. Under den senare delen av projektet har fokus legat på att skapa nya kontakter och nätverk inför att utveckla Gröna Trappan inför ett nytt huvudprojekt. Kontakter har bl.a. tagits med Försäkringskassa, Länsarbetsnämnden och kommuner. Erfarenhetsutbyten Eftersom SB-skog inte har jobbat med något som liknat Gröna Trappan tidigare blev det till en början mycket kunskapsöverföring från Sverige till Norge. Delprojektledarna träffades i Norge hösten 2006 där gick de genom grunderna till Gröna Trappan. Denna träff följdes sedan upp med två handledarutbildningar/studiebesök till Sverige en på hösten 2006 och en på våren 2007 för att titta på Gröna Trappor som var igång i Dalarna. Vid dessa träffar närvarade handledare och delprojektledare från Sverige samt delprojektledare och kommande handledare från norsk sida. Syftet med studiebesöken/handledarutbildningarna var att överföra Skogsstyrelsens och Arbetslivsresurs praktiska erfarenheter av Gröna Trappan till SB SKOG och Aktør AS i Norge. Besöken gav en inblick hur upplägget av en dag kan se ut, stämningen bland deltagarna samt handledarnas roller och agerande. Norrmännen fick ta del av scheman och exempel på olika aktiviteter samt besök flera olika platser i skogen för att visa på hur olika miljöer som kan användas i en Grön Trappa. Besöken innehöll även möten med Arbetslivsresurs för att få en större förståelse för hur samarbetet mellan Skogsstyrelsen och Arbetslivsresurs har gått till och fungerat under Trapporna. Mycket tid avsattes för reflektioner och diskussioner kring upplägg och innehåll, det vill säga lite mer om praktiska saker som kan vara bra att ha med sig inför uppstartandet av en ny Grön Trappa. Eftersom Gröna Trappan togs emot positivt av NAV på norsk sida, resulterade det i att två Trappor startades upp under projektets gång i Norge. Det innebar möjlighet till nya erfarenhetsutbyten men denna gång stod Norge för kunskapsöverföringen till svensk sida. I oktober 2007 besökte personal från Skogsstyrelsen Kongsvinger för att ta del av de praktiska erfarenheter och reflektioner som norrmännen sett i sina Gröna Trappor. 15

16 Kunskapsöverföring Under projektet har delprojektledare på svensk sida informerat om Gröna trappan i samband med olika seminarier, konferenser, informationsträffar och mässor både som projektet Hälsa över gröna gränser anordnat och i andra sammanhang där projektet blivit inbjudna att delta. Det har resulterat i en bred spridning av projektets resultat samt nått en bred målgrupp både till personal inom projektets olika organisationer samt externt. Exempel på målgrupper som fått tagit del av Gröna Trappan under projektet är studenter, lärare, politiker, kommuntjänstemän, omsorgs- och vårdpersonal, ungdomar, lantbrukare, sjukskrivna, personal från den gröna sektorn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, allmänheten samt media. Kunskapsöverföring till skolor Högskolan i Dalarna har en utbildning som heter trädgård och välbefinnande. Till denna kurs bjöds hälsa över gröna gränser in för att dela med sig av erfarenheter från hur man kan använda skogen inom rehabilitering d.v.s.gröna Trappan. Syftet med föreläsningarna var för att studenterna skulle få kontakt med verksamheter som operativt jobbar med natur och hälsa. Studenterna på Vansbro lärcentrum läser en KY-utbildning inom natur och omsorg. För att få praktisk erfarenhet har studenterna haft praktik eller genomfört projekt inom ämnet. Delprojektledare från projektet har fungerat som mentor och stödperson samt förmedlat erfarenheter och kunskaper från Gröna trappan och hälsa över gröna gränser till några studentgrupper. Syftet var att de skulle kunna dra nytta av erfarenheterna när dem formar sina individuella skolprojekt. I maj genomfördes en dag i skogen med gymnasieelever från omvårdnads- och barn och fritidsprogrammet. Föreläsning om natur och hälsa, erfarenheter från Gröna Trappan och praktiska övningar i skogen anpassat för olika målgrupper. Syftet med dagen var att dela ut verktyg inom hälsa och natur och som studenterna sedan kan använda som ett komplement i deras blivande yrke. I oktober 2007 ble det gitt en 3 timers forelesning om grønne velferdstjenester for studenter ved rehabiliteringsstudiet på Høgskolen i Hedmark. Aktiviteter oktober: Prosjektmøte for prosjektledere og delprosjektledere. Videokonferanse september. Prosjektmøte i Älvdalen oktober Konferens i Hamar, Norge 200 deltagande- Ämne In på Tunet 6 november. Konferens i Älvdalen med politiker, skolchef, sociala etc. Se deltagarlista samt program 6 november. På kvällen möte med lantbrukare i Älvdalen/Malung. Ca 20 deltagare. Information om projektet, In på Tunet i Norge. Se deltagarlista samt program. 22. og 23. november Studiebesøk i Dalarna Tema: Erfaringsoverføring Grønn trapp. Se kvartalsrapport. 16

17 18 december. Möte med Charlotte Eriksson, Maria Nilsson- båda Skogsstyrelsen. Agneta Ideroth från P4 intervjuade om In på Tunet i Älvdalen. Sändes hela veckan i radio januari. Möte med LRF i Falun. Deltagare; LRF: Mats Dahlström, Lotta Zetterlund, Anna Dahlgren, Birgitta Gunnarsson, Karin Abrahamsson (LRF:s Naturlig laddning). Från Skogsstyrelsen kom Charlotte Eriksson. Se minnesanteckningar och deltagarlista. 1 februari. Planeringsmöte med Herbert Halvarsson- Älvdalen kommuns kommunalråd, Anders Ejdervik - konferencier på seminariet 8-9 mars, Gunnar Barke - socialnämndens ordförande, Maria Nilsson Skogsstyrelsen och Anna Dahlgren LRF. Se minnesanteckningar 5 februari. Anna Dahlgren, Maria Nilsson. Presentation av delprojektet In på Tunet för LRF:s medlemmar på årsmötet i Älvdalen- Se inbjudan och protokoll. 8-9 februari. Oppaker, Norge. Referansegruppe møte. 5 mars Planeringsmöte med Herbert Halvarsson- Älvdalen kommuns kommunalråd. Genomgång av seminariet och Herberts roll. 8-9 mars. Seminarie Hälsa över gröna gränser. 21.mars Nettverkssamling for Inn på tunet tilbydere i Hamar 23. mars Medverkat på konferens och varit utställare på mässa i Uppsala Djur och natur i vården 4. april Møte i Lärsentrum Vansbro 19. april Prosjektmøte med Bli med ut, for å diskutere et mulig sammarbeid videre. 20. april. Informasjonsmøte for Grønn trapp deltakere april. Studieresa till Norge för lantbrukare, politiker, verksamhetschefer och andra intresserade. Se deltagarlista samt program april. Møte i Mora for erfaringsutveksling om Grønn trapp. Fra Norge dro representanter fra NAV, SB-skog, Aktør AS april Deltakelse på Landskonferanse Inn på tunet i Tromsø. Tema: Levende Læring 30. april 6.juli Grønn trapp i Kongsvinger. 8 deltakere. 7. mai. Møte om mulig samarbeid på Høgskolen i Dalarna 14. mai Møte med LRF i Sandviken for å diskutere fremtid for Inn på tunet. 23. og 24 mai. Deltakelse på kvalitetssikringsseminar Inn på Tunet på Sunndalsøra. 29. mai. Oppfølgingsseminar i Älvdalen for de som var på studiereise i Hedmark. 17

18 mai. Deltakelse på kontaktmesse 26.juni Prosjektmøte i Sälen. 27. juni. Internt evalueringsmøte i Kongsvinger om Grønn trapp Hösten - tre nätverksträffar för de som är intresserde av In på Tunet verksamhet. Efter förfrågan under våren ordnade vi tre temakvällar: Starta eget, Miljöregler Medverkande: W7 Dalarna och vår norska kollega från Norge med stor erfarenhet av In på Tunet- verksamhet kommer! Även miljökontoret i Älvdalen, Lena Eriksson delgav oss nyttig info vad som gällde när det gällde miljöregler. 20.august - 26.oktober Grønn trapp i Kongsvinger. 11 deltakere 24.august. Landbruks- og matdepartementet og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet besøker Grønn Trapp i Kongsvinger. Uke 37. Nettverkstreff i Älvdalen med tema Starta eget? Vad gälder? for Inn på tunet tilbydere sept. Deltakelse på Nordiske konferanse om friluftsliv og Psykisk helse på Sem Gjestegård i Asker i regi av Natur, Kultur og Helse senteret. Vecka 39: Avtal med kund., ekonomiska kalkylerinar. Undetecknad hade tittat på olika avtal och berättade om dem. Visade även en enkel ekonomisk kalkyl. Uke 40 Nettverkstreff i Älvdalen med tema Avtal med kund, ekonomiska kalkyleringar for Inn på tunet tilbydere. 3. oktober: prosjektleder holdt en 3 timers forelesning om grønne velferdstjenester for studenter ved rehabiliteringsstudiet på Høgskolen i Hedmark. Vecka 41: Det personliga mötet. Ordtransportör och Inspiratör Monika Lindkvist föreläste om något som vi alla träffar på- på gården, i hemmet, på jobbet, föräldramötet etc. 12. Nov. Deltakelse om Konferanse om Skole og Friluftsliv i regi av Direktoratet for Naturforvaltning i Stjørdal. 14. og 15. november. Avslutningskonferanse Skog og folkehelse med deltakere fra hele Norden. 102 deltakere. 18

19 4. Indikatorer Generella indikatorer Antal vid projektstart Antal vid projektslut (enl Antal vid projektslut (enl projektbeslut) projektbeslut) 1b, Ta bort upplevda gränshinder a, Interregionala nätverk antal nätverk b, Interregionala nätverk antal deltagarorganisationer Åtgärdsspecifika indikatorer Antal vid projektstart (enl projektbeslut) Antal vid projektslut (enl projektbeslut) 4, Foretak i kontaktskapende aktivitet a, Kompetensutvecklingstimmar 0 K: 4000 M: b, Kompetensutveckling antal kurser c, Kompetensutveckling antal deltagare 0 K: 100 M: 60 8, Hälsoförbättring antal aktiviteter , Direkta miljöförbättringar , Forskningsprojekt , Attraktionskraft antal aktiviteter Antal vid projektslut K: 3350 M:1655 K: 298 M: 160 Kommentar til indikatorene 1b. Norsk konsept Inn på tunet overføres til Sverige og svensk konsept Grøna trappan til Norge. Systemene for rehabilitering er noe ulike i Norge og Sverige og overføring av konseptene medfører at 2 opplevde barrierer vil være fjernet. 2a. Nettverk etableres mellom høgskolene (1) og mellom offentlige myndigheter (1). Høgskolene har i perioden ikke etablert noe nettverk, men i prosjektet har det vært god kontakt mellom det offentlige: Skogsstyrelsen og Fylkesmannen. Men det har også vært sammarbeid og erfarinsutveksling mellom LRF og Bondelaget, mellom NAV og Arbetsförmidlingen (AF)/ Sjukkassan. I tillegg har det vært et tett samarbeid mellom SB SKOG, Fylkesmannen og NAV. Gjennom prosjektet har detdermed oppstått koblinger som ellers ikke ville vært naturlig over grensen og mellom fagmiljøene på begge sider av grensen. 2b. Skogsstyrelsen, Arbetslivsresurs AB, Lantbrukarnas riksförbund, Fylkesmannen i Hedmark, NAV, Høgskolen i Hedmark, SB SKOG, Aktør AS, Skogbrukets-kursinstitutt, Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og småbrukerlag, Lärsentrum Vansbro, Engerdal kommune og Älvdalen kommun. 4. Hvert gårdsbruk regnes som foretak i denne sammenheng. Vi hadde ambisjoner om å nå minst 70 landbruksforetak med informasjon, tilbud om veiledning og deltagelse. Det ble gjennom forprosjektets periode mange foretak som ble involvert og fikk informasjon, tilbud om veiledning/ deltakelse på seminar/ nettverk og forhåpentligvis har hentet inspirasjon til egen bedrift. I løpet av forprosjektet har vi vært i kontakt med 205 foretak. 19

20 5a. Under alle delmålene er det lagt opp kurs og seminarer. Målet for antall kompetanseutviklingstimer ble nådd med god margin for menn, og det ligger litt i underkant for kvinner. Vi mener bestemt at hvis ikke seminaret i Trysil hadde blitt avlyst, så hadde vi nådd målet. Vi tar selvkritikk på at det ble gitt for kort frist til påmelding. 5b. Det har vært seminarer for landbrukere og for ansatte i offentlig sektor, som er godt dokumentert i kvartalsrapporter og i aktivitetsoversikten. SKI har lansert kursene Tilrettelegging av aktiviteter i skog og utmark for grønn omsorg / Inn på tunet". Første kurset startet opp mandag 26. november og avsluttes 28. januar På nyåret kommer også kurset Oppstart av Inn på tunet / grønn omsorg. SKI har vært aktivt deltakende på møter i prosjektet, og prosjektet har bidratt med innspill til kursets innhold. 5c. Følger av 5a. Mange kurs- og seminardeltagere vil delta på flere aktiviteter. Vi har hatt flere 1-2 dagers seminarer, og nettverkssamlinger. 8. Alle seminar/kurs (9) + gjennomført 2 Grønne trapper vil føre til helseforbedring for deltakerne ved at det er satt fokus på dette temaet i våre aktiviteter. Arrangørene/ tilbyderne har fått økt bevisthet omkring dette temaet. 9. Det er den grøna trappan gjennomført i Norge som fører til miljøforbedring. Vi har gjennomført 2 grønne trapper, der deltakerne har hatt lavterskel tilbud med aktiviteter, men også gjennomført oppgaver som f.eks stimerking. Men vi ser at deltakerne vi har hatt med oss har ikke kunne jobbet så mye, og det har derfor vært mest fokus på lavterskel aktiviterer i skog og mark. 11. Kartlegging av utdanningstilbud og litteratur innen grønn rehabilitering. En oversikt over relevante studier ved Høgskolen i Hedmark og Aktuell litteratur for Grønn Trapp og Inn på Tunet ligger vedlagt. I tillegg vises det til pkt 5b for kurs ved SKI. Som vedlegg til sluttrapporten kommer kvartalsrapport for IPT og Kompetanse 4. kvartal 15. Vi regner med at mulighetene for alternative arbeidsplasser knyttet til grønn rehabilitering ved landbruksforetag vil gjøre landsbygdene i Hedmark og Dalarna Älvdalen og Malung mer attraktive. 5. Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna 5.1 Gränsregionalitet Politiskt och institutionellt mervärde: regionala utvecklingsaktörer i Hedmark och Dalarna etablerar förpliktigande samarbete med sikte på att öka utbudet på den gröna arenan. Socio- och ekonomiskt mervärde: välfärdsåtgärderna på den gröna arenan kompletterar offentliga åtgärder och bidrar till att utsatta grupper kommer tillbaka till ordinarie verksamhet. Socio- kulturellt mervärde: stärker samarbetet mellan Dalarna och Hedmark och driver kompetensutvecklingen, värdeskapande och sysselsättningen. Förstudien har bidragit till ökad förståelse och kunskap om respektive lands myndigheter och deras arbetssätt kring och förhållningssätt till gröna välfärdstjänster. Utbytet mellan de både länderna när det gäller erfarenheter och nytänkande har bidragit till förstudiens goda resultat när det gäller skapande av nya arbetstillfällen och ökad folkhälsa. Tack vare utbytet länderna 20

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER G30441-89-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Dan-Erik Palm Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: Virtuell

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne MiA Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne Dette er Interreg EU-programmet Interreg Sverige-Norge inngår i målet Territorielt

Läs mer

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft BESLUT PROJEKT 2013-03-25 DIARIENUMMER 304-631-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08 BESLUT 2008-09-11 DIARIENUMMER S30441-56-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Värmland/Östfold genom Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672

Läs mer

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Bakgrunn for ÅGP-arbeidet Regjeringens prop. Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier fra 2000/2001

Läs mer

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-33-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Jämtlands län, Eldrimner Att: Anna Berglund 831 86 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-98-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Att: Bernt Eriksson Ringvägen 112 452 80 STRÖMSTAD Projekt:

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-47-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Uddevalla kommun Att: Lena Tegenfeldt Stadshuset, Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Kristina Carling Verkstadsgatan 1 652

Läs mer

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Innehåll Generellt om havsplanering i Norge Projektet Kystplan Midt- og

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Delrapport 1: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Delrapport 1: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Delrapport 1: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Målsättningar och frågeställningar... 3 3. Genomförda aktiviteter... 4 3.1 Förankring, styrgrupp och

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Tillgänglighet Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Tillgänglighet Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-30 DIARIENUMMER S30441-68-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Eda kommun Att: Jan-Erik Eriksson Box 66 673 22 Charlottenberg Projekt: Tillgänglighet

Läs mer

DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R

DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER R30441-17-12 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672 29 Årjäng Projekt: Barnens Gränsland

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

Projekt: Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna

Projekt: Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 10 12 DELOMRÅDE NBG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 831 82 Östersund Projekt: Förstudie:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-4-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-4-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-4-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 831 82 Östersund Projekt: En karolinerförening

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2009-11-18 DIARIENUMMER N30441-55-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Thomas Hjelm 831 82 Östersund Projekt: Mittnordiskt

Läs mer

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende Det kunstfaglige fakultet Arkivref: Dato: 27.11.14 Saksnr: O-SAK KF 17-14 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 05.12.2014 NOTAT OM REKRUTTERING Fakultetsstyret ba i møtet 10.10.2014 om å få framlagt en sak som

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-157-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Ewa Ivarsson-Jansson Kunskapens väg 1 831 25 Östersund

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Typ EU-medel / Europeiskt territoriellt samarbete / Sverige-Norge / Innovativa miljöer Status. Projekt

Typ EU-medel / Europeiskt territoriellt samarbete / Sverige-Norge / Innovativa miljöer Status. Projekt Typ EU-medel / Europeiskt territoriellt samarbete / Sverige-Norge / Innovativa miljöer Status Skickad Sparad 2015-02-23 Mottagare Länsstyrelsen i Jämtlands län Allmänna uppgifter Projektets namn EcoINSIDE

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Projekt: Et mer funksjonelt vegnett i öst-vestlig-retning i Jämtland/Tröndelag

Projekt: Et mer funksjonelt vegnett i öst-vestlig-retning i Jämtland/Tröndelag BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-31-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Vägverket, Region Mitt Att: Peter Rehnman Box 186 871 24 Härnösand Projekt:

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

DIARIENUMMER

DIARIENUMMER BESLUT PROJEKT 2013-05-08 DIARIENUMMER 304-1246-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Landstinget Västernorrland Att: Mats de Vahl Regional utveckling 871 85 Härnösand

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB Att: Anna Berglund 83 186 Östersund Projekt: Söka gammalt skapa nytt Skapa nytt mathantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-9-10

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-9-10 Mittuniversitetet Att: Viveca Asproth Kunskapens väg 8 831 25 Östersund Projekt: Gränsöverskridande Samverkan för säkerhet Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Rapport "Provfiske efter signalkräftor i Stora Le 2006" Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Hushållningssällskapet i Värmland Projektledare Astacus EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västernorrland Att: Håkan Söderberg Pumpbacksgatan 19 871 12 Härnösand

Läs mer

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling?

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Morten Clemetsen Aurland Naturverkstad AS/ NMBU Bengt Schibbye, Schibbye landskap AB Uppsala 20.oktober 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011-2015

Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011-2015 Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011 2015 Nordgu er en paraplyorganisasjon for nordiske barn och ungdomsnykterhetsorganisationer. I alt er 12 organisasjoner medlemmer fra alle nordiske land.

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans

Lära och utvecklas tillsammans Rapport från utvecklingsarbetet inom projektet Lära och utvecklas tillsammans vid Lärarhögskolan i Stockholm Alfabetiseringsundervisning - med bild och studiebesök Lillemor Hedström Lillemor Hedström 2006-01-18

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

2007-02-20 NG 3041-59-04 SLUT RAPPORT

2007-02-20 NG 3041-59-04 SLUT RAPPORT 2007-02-20 NG 3041-59-04 SLUT RAPPORT Juni 2004 - december 2006 Anna Lindegren Sidan 2 2007-03-05 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Projektetbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT SMÅPROJEKT 2011-01-21 DIARIENUMMER R30441-60-10 DELOMRÅDE NGB och IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mid Sweden Science Park AB Att: Kerstin Dahlberg Kunskapens väg 4 831

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

Slutrapport Nätverk Grenseland. 1 februari 2004 31 januari 2005

Slutrapport Nätverk Grenseland. 1 februari 2004 31 januari 2005 Slutrapport Nätverk Grenseland 1 februari 2004 31 januari 2005 Marianne Carlsson Wenche Hvattum Box 62 Grålum Allé 11 662 22 Åmål 1712 Grålum Sverige Norge +46 532 154 40, 0708-68 59 60 +47 69 97 20 36,

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Spelförebyggande insatser för arbetslivet

Spelförebyggande insatser för arbetslivet Spelförebyggande insatser för arbetslivet Et prosjekt av og med Alna Sverige Förening Kenneth Dahlgren Akan kompetansesenter, lanseringsseminar Oslo Kongressenter 31. mai Periode: 2012-2015 Tilnærming:

Läs mer

Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB

Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB 1. Interregprogrammet 2014-2020 2. UENGB, vad vi gör och vad det gör! Kjersti Schjelvaag Lian, Thora Storm

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31

Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31 Företagsamhet i hela skolan 2013/14 Slutrapport Interreg Sverige-Norgeprojekt Diarienummer/Tillsagns-nummer: 304-2977-13 2013-08-01 2014-08-31 Ung Företagsamhet Dalarna Ung Företagsamhet Värmland Ungt

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Byggutbildning Star i Dalarna Att: Dan Gustafsson Kaserngården 6 79140 Falun Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-158-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Gränslöst Grönt Entreprenörskap Gränslös grönn business

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Gränslöst Grönt Entreprenörskap Gränslös grönn business BESLUT SMÅPROJEKT 2011-08-23 DIARIENUMMER S30441-47-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Arvika Näringslivscentrum Att: Mikael Engstig Box 913 671 29 Arvika Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER N30441-34-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län/länskulturen Att: Stefan Ek Box 377 831 03 Östersund

Läs mer

Periodeplan. Huldreheim

Periodeplan. Huldreheim Periodeplan Huldreheim Våren 2016 Periodeplan för hösten 2016 på Huldreheim Välkommen till sista halvdel av barnehageåret. I denna periodeplanen kan ni läsa om vad vi har tänkt att arbeta med fram till

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer