Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Hälsa över gröna gränser"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp Mål Måloppnåelse Inn på tunet Grønn trapp Kompetanse Målgrupp Verksamhetsbeskrivning Inn på tunet Grønn trapp Indikatorer Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna Gränsregionalitet Jämställdhet och integration Miljöhänsyn Projektets övriga resultat och erfarenheter Gränsregionalt samarbete efter Interreg-projektets slut og kopplingar till andra projekt Resultatspridning samt skyltning

3 Bilagor/vedlegg Vedlegg 1. Program för Hälse over grøne grenser på fagdag onsdag 24/10. Vedlegg 2. Oppnevning av projekt Folkhelse. Vedlegg 3. Referat från mötet Folkehelsegruppa. Vedlegg 4. Endelig program Skog- og folkehelsekonferansen nov. Vedlegg 5. Deltagerliste Skog- og folkehelsekonferansen, evalueringen av konferansen Vedlegg 6. Aktuell litteratur som dekker feltet Inn på tunet og Grønn trapp dvs. grønne velferdstjenester. Vedlegg 7. Oversikt over aktuelle studier ved Høgskolen i Hedmark. Vedlegg 8. Arbeid med ny søknad Vedlegg 9. Styreseminar 8. og 9. november Vedlegg 10. Møter med dekan for avdeling for Helse- og idrettsfag og Uniskakoordinator Vedlegg 11. Kontakt med instituttleder Guro Eggesvik ved Institutt for naturvitenskap og teknologi i LUNA. Vedlegg 12. Möte FK, NAV, AF m fl 17 okt Bilaga 13. Rapport från infokvällar med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och LRF. Bilaga 14: Deltagarlistor från infokvällarna. Bilaga 15. Deltagarlista nätverksträff Inn på tunet, Älvdalen oktober. Bilaga 16. Kvartalsrapport 4, Inn på tunet Norge Bilaga 17: Evaluering Grönn Trapp, Hedmark Bilaga 18: Styrgruppsmöte 3

4 Innledning Forprosjektet er avsluttet. Vi synes vi får mye gode resultater. Avslutningsseminaret på Elverum fikk god deltakelse og gode kritikker. Det har vært god interesse for Inn på tunet på norsk og svensk side. Vi ser at antallet som søker om midler har fordoblet seg i Hedmark, og i Dalarna er det nesten like mange som har sagt at de ønsker å starte med Inn på tunet. Grønn Trapp ser ut til å gi gode resultater på begge sider av grensen. Vi ser at der er behov for kompetanseheving, videreutvikling og dokumentasjon av resultater. Det jobbes nå mye med forberedelser mot et eventuelt hovedprosjekt fra Våre samarbeidspartnere er så langt meget positive. I det vi avslutter prosjektet ser vi at resultatene er så gode at vi håper at forprosjektet kan danne et godt grunnlag for et nytt hovedprosjekt. Mora 11. desember 2007 Hamar 11.desember 2007 Anna Hamilton Skogsstyrelsen i Region Mitt Margrete Nøkleby Fylkesmannen i Hedmark 4

5 1. Sammanfattning Hälsa över gröna gränser är ett Interreg IIIA-projekt, Sverige-Norge, som startade i juli Det är en förstudie som löper över 18 månader där visionen är att vidareutveckla och fortsätta i ett mer omfattande projekt med start Fylkesmannen i Hedmark och Skogsstyrelsen i Region Mitt vill med förstudien se på möjligheterna att skapa en plattform för att kunna utveckla välfärdstjänster på den gröna arenan. Förstudien Hälsa över gröna gränser har sin utgångspunkt från erfarenheter från projekten Inn på tunet i Norge och Bra till skogs, Gröna Jobb och framförallt rehabiliteringsprojektet Gröna Trappan i Sverige. Norge har erfarenheter inom hälsa, utbildning och omsorg med bondgården som arena medan Sverige har erfarenheter med skogen som arena för välfärdstjänster. Målet med förstudien har varit att hitta möjliga samverkansområden på den gröna arenan genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Genom att implementera den norska modellen Inn på tunet till svenska lantbrukare i Älvdalen samt att introducera motsvarande svenska modell Gröna Trappan till Kongsvinger i Hedmark möjliggörs en breddning av de enskilda koncepten. I utvecklingsarbetet ingår bland annat information till och dialog med möjliga kundgrupper om gröna rehabiliteringstjänster, men även för att utröna kundens behov och för att kunna definiera möjliga marknader. Information till allmänheten i Dalarna och i Hedmark är också en viktig del av studien. Förstudien har forsökt å vidareutveckla et samarbete mellan högskolorna i Dalarna och Hedmark för att utbyta erfarenheter kring kurser och utbildningar kring temat gröna välfärdstjänster. Men dette har vist seg vanskelig. Förstudien har bidragit till att skapa nätverk mellan rådgivare, offentliga aktörer och andra som har intresse till att vara med i utvecklingen inom området. Høgskolen i Hedmark har i forprosjektperioden jobbet med kompetanseutvikling, forankring i kompetansemiljøene i Hedmark og har laget oversikt over rellevant litteratur og studier på Høgskolen i Hedmark. Arbetet med att informera och presentera Inn på tunet verksamhet i Älvdalens kommun har fallit väldigt väl ut. Genom denna förstudie finns nu 7-8 personer som är intresserade av att starta upp Inn på tunet verksamhet på sina gårdar i kommunen. Det är ett mycket gott resultat som har gynnats av det gränsöverskridande samarbetet mellan Dalarna och Hedmark inom förstudien. Likaså har det hållits två gröna trappor på den norska sidan utifrån det svenska konceptet så även på detta område har förstudien bidragit till regional utveckling och kompetensöverförande. Förstudien har varit finansierat av EU-medel och norska IR-medel. Medfinansiärer är Skogsstyrelsen, LRF, Länsstyrelsen i Dalarna, Älvdalens kommun, Arbetslivsresurs AB, Lärcentrum i Vansbro, Fylkesmannen i Hedmark samt Högskolan i Hedmark. I tillegg har NAV finnansiert store deler av Grønn Trapp i Kongsvinger, men dette er ikke utgifter som er tatt inn i prosjektet. 5

6 2. Bakgrund Bakgrunnen for søknaden var å øke verdiskaping på den grønne arena ved å øke kunnskapen gjennom kompetanseutvikling, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette prosjektet tar utgangspunkt i erfaringer fra: Grøna trappan, Bra til skogs og Grøna jobbet i Sverige og Inn på tunet i Norge. Sverige har erfaringer med skogen som arena for velferdstjenester, mens Norge har erfaringer med tilbud innen helse, utdanning og omsorg med gården som arena. Det lå derfor vel til rette for erfaringsutveksling, utvikling av nye tiltak og felles kompetanseutviklingstiltak mellom Dalarna og Hedmark. Prosjektet var også et pilotprosjekt i forhold til å utvikle et samarbeid mellom Dalarna og Hedmark når det gjelder utvikling av velferdsbaserte tjenester på den grønne arena. Det var også en pilot i forhold til forpliktende samarbeid mellom Hedmark og Dalarna som en forberedelse til neste Interregperiode. Problem med arbetslöshet och långtidssjukskrivningar ökar inte bara i Sverige och Norge utan i hela västvärlden. Att hitta metoder som kan minska problemen är till nytta inte bara för samhället utan kan ses som en ny näring där den gröna miljön i lantbruk och skogsbruk kan vara mycket betydelsefull. Ökad livskvalitet i grön miljö för människor kan ses som en ny utkomstmöjlighet i diversifierad sysselsättning för glest befolkade områden. I Norge er Inn på tunet en samlebetegnelse for omsorg-, pleie eller opplæringstilbud som gårdbrukere tilbyr med gårdsbruket og dets ressurser som arena. Formålet sett fra landbrukets ståsted er å øke verdiskapingen på gårdsbruket og derigjennom sikre sysselsetting og bosetting. Tilbudene er et supplement eller et alternativ til eksisterende tilbud i offentlig eller privat regi. Ved Høgskolen i Hedmark har det til nå vært stor aktivitet innenfor den grønne arena. Og en rekke studier, nettverk og litteratur bygger opp under dette prosjektet. I tillegg har Skogbrukets kursinstitutt (SKI) utviklet kurs knyttet til verdiskaping på den grønne arenaen i forprosjektperioden. Høgskolen i Dalarna har flere kurs relatert til temaet; Trädgård och positivt välbefinnande, Natur, äventyr och friluftsliv som pedagogiskt hjälpmedel, m.v. Högskolan Dalarna har kontakter med producenter av grön rehabilitering och ett stabilt nätverk där kursdeltagare från tidigare kurser deltar. Lärcentrum i Vansbro kommun, Dalarna, har utvecklat en KY-utbildning som riktar sig till aktörer inom den gröna arenan och med välfärdstjänster som affärside. Vi ønsket å utvikle et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene slik at vi kunne legge grunnlaget for en utvikling av kompetansetilbudene for de som tilbyr tjenester og de som selger tjenester på den grønne arenaen innen omsorg-, pleie, opplæring, og for personer som er sykmeldte. Næringsorganisasjonene i landbruket og tilbydere av disse tjenestene har signalisert at deres behov for fellestiltak framover er knyttet til kompetanseutviklingstiltak og skolering av og tilrettelegging i forhold til kjøperne av tjenester (i hovedsak kommunene). Kommunene som kjøpere vil være opptatt at tilbudene har den nødvendige faglige kvalitet og at denne kan dokumenteres. I Sverige er det behov for å utvikle tilbud innen konseptet Inn på tunet og bygge nettverk mellom aktørene. I Norge sliter man også med et høyt antall sykmeldte, og da resultatene fra de første Grønne trappene i Mora virket så lovende, ønsket Hedmark også å teste ut denne 6

7 metoden. I tillegg var behovet for fellestiltak knyttet til kompetanseutviklingstiltak og skolering av kjøperne tilstede både i Hedmark og Dalarna. Prosjekteiere: De to statlige myndighetene Skogsstyrelsen Region Mitt og Fylkesmannen i Hedmark er prosjekteiere. Kostnader: Det var satt opp et budsjett på ca. kr 2,2 mill på svensk side og ca.kr. 1,4 mill på norsk side. Utgiftene har på norsk side fordelt seg som følger: Prosjektledelse, møter og administrasjon: NOK ,- Kompetanse: NOK ,- Grønn Trapp NOK ,-. I tillegg kommer utgiftene som NAV har hatt, men som ikke er bokført i prosjektet. Men utgiftene har økt pga ønske om å gjennomføre en ekstra grønn trapp. Inn på tunet NOK ,-. Her ble utgiftene redusert pga avlyst seminar i oktober. Utgifterna på svensk sida har fördelats enligt följande. Projektledning, administration 37 % Kompetens, 23 % Gröna Trappan: 20 % Inn på tunet: 20 % Finansieringsplan: På norsk side gikk Fylksemannen inn med ca kr , Høgskolen i Hedmark gikk inn med kr ,-, og statlige IR-midler utgjorde ,- På svensk side var finansieringen som følger: Länsstyrelsen ,-, Älvdalen kommun ,- Arbeidslivsressurs AB ,-, LRF ,- Skogsstyrelsen ,- og statlige IR-midler utgjorde ,- Tid och aktivitetsplan: Planen har hållits så gott vi har kunnat. Det kom till ett antal aktiviteter på slutet av förstudien som inte låg med i planen från början. Aktivitet Startmånad Slutmånad Projektstart, information till aktörere och allmänhet mm Nätverksbyggande i alle delprosjekter Kompetensekartlegging Samlinger og konferenser for högskolene og andre kompetenseaktörer Planlegging og gjennomföringer av kurs, seminar og studietur for kjöpere Informasjon til erbjudare (informasjonsmöter, materiell, seminar og studietur) Implementering av grön trapp i Norge och Inn på tunet i Sverige Utarbeidelse av hovedprosjekt fra Informationsspridning om projektets verksamhet, genomförande och resultat

8 Projektutvärdering och ekonomisk slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start- och slutdatum

9 3. Projektbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp 3.1 Mål Målet med förstudien är att utveckla och förstärka gränsbefolkningens möjligheter att producera välfärdstjänster med den gröna arenan som bas inom sektorn hälsofrämjande insatser och rehabilitering. Detta skall ske genom att utveckla metoder för erfarenhets- och kunskapsöverföring över nationsgränsen, byggande av varaktiga nätverk, information om gröna tjänster till kunder, myndigheter och allmänhet, kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad för leverantörerna samt dokumentation och spridning av utvecklade modeller och verktyg. Projektmål: Ökad värdeskapning på den gröna arenan genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Delmål 1: Öka kompetensen inom välfärdstjänster på den gröna arenan genom koordinering av kompetensutvecklingsaktiviteter, tillrättaläggande av mötesplatser och nätverksbyggande både internt hos deltagarna och mellan dem. Delmål 2: Öka kunskapen hos köparna av gröna välfärdstjänster dels genom att överföra kunskap och erfarenheter från Gröna Trappan till vårdpersonal i Hedmark och dels genom att sprida information om de möjligheter som finns inom konceptet Inn på tunet både i Hedmark och Dalarna. Delmål 3: Vidareutveckla gröna välfärdstjänster i Dalarna och Hedmark genom ömsesidigt erfarenhetsutbyte överföra kunskap om och utveckla Inn på tunet i Dalarna, överföra kunskap om de svenska rehabiliteringsaktiviteterna knutna till skogen och utveckla något liknande i Norge. 9

10 3.2 Måloppnåelse Inn på tunet I Hedmark har den intense satsingen på Inn på tunet gjennom prioriteringer i næringsstrategien Ta Hedmark i bruk!, nettverkssatsinger fra Fylkesmannen og Innovasjon Norge, kommunale prosjektledere i Hamar regionen og i Åsnes kommune og Interregprosjektet Hälsa över gröne gränser ført til stor økning i antall søknader om midler til etablering. Dette vil på sikt gi grobunn til økt verdiskapning. Inn på tunet etableringer Antall Prosjekt Sysselsatte Figuren viser antall Inn på tunet-søknader som er innvilget støtte fra Innovasjon Norge i Hedmark for perioden , og forventet antall sysselsatte som følge av etableringene det året. Det har utkristalliserat sig 7-8 blivande In på tunet - säljare i Älvdalens kommun varav en av dem har registrerat en enskild firma och skrivit affärsplan. Några till har tagit egna kontakter med kommuner och Näringslivskontor. Under två informationsmöten om Inn på Tunet i Gävleborgs kommun har ett tjugotal personer visat sig vara intresserade och vill ha mer information och mer inblick i verksamheten. Grønn trapp I Hedmark har vi fått høste mye erefaringer fra den jobben som er gjort i å utvikle Grønn Jobb. I vår prosjektbeskrivelse la vi opp til at vi skulle gjennomføre en Grønn Trapp. Siden resultatene var så lovende ønsket vi å høste mer erfaring før vi eventuelt satser på et hovedprosjekt.derfor ombudsjeterte vi, og prioriterte mer midler til Grønn Trapp. I den første grønne trappa var det 8 deltakere hvor 7 møtte regelmessig. 5 deltakere er i arbeidspraksis (arbeid med bistand), 1 tar utdanning og 1er på venteliste for arbeidspraksis. I den andre grønne trappa hadde vi 11 deltakere. Situasjonen for den enkelte er avklart gjennom individuelle handlingsplaner for alle, og det er planer for fremdrift gjennom attføringsprosessen. En deltaker er søkt videre til Arbeid med bistand. NAV følger opp deltakerne i det videre løpet mot å komme over i fast arbeid, og en deltaker føler seg klar til å ta eget initiativ ovenfor arbeidsmarkedet. Det er litt for tidlig å si noe helt klart om hvordan det går med deltakerne, men NAV er meget godt fornøyd. Vi ser at det er fortsatt mye som 10

11 skal gå seg til i forhold til mulige aktiviteter, oppfølgingen gjennom handlingsplan/ fremdriftsplan og apparatet som skal bistå deltakerne i ettertid. Tre studenter ved Høgskolen i Hedmark som tar Bachelorutdanning i Rekreasjon og helsefremmende arbeid har gjort en evaluering av Grønn trapp i Kongsvinger. Evalueringen ligger vedlagt. Vi ser at det er gode resultater og at vi har muligheter for å bruke de erfaringene vi har fått til å forbedre konseptet ytterligere slik at vi kan jobbe mot et enda bedre resultat. Gjennom prosjektet er det overført mye kunnskap om det å drive Grønn trapp fra svenske erfaringer til Norge. NAV- Hedmark har sett dette konseptet som spennende, og er meget godt fornøyd med resultatene vi ser. Samfunnsøkonomisk er dette meget gunstig hvis vi fortsetter å få slike resultater vi ser her. Arrangørene av Grønn trapp har hatt gjensidige besøk hos hverandre for å utveksle erfaringer og for å lære. Kompetanse Målsetting gjennom prosjektet har vært erfaringsoverføring og kompetanseutvikling for velferdsbaserte tjenester på den grønne arena. Her har kompetanseinstitusjonene vært meget sentrale. Seminarer er gjennomført i nært samarbeid mellom de ulike delprosjektlederene, der Høgskolen i Hedmark har hatt en sentral rolle. Tyvärr har inte Högskolan i Dalarna bidragit så mycket till förstudien som vi hade hoppats på, men Vansbro lärcentrum har varit inkopplade en hel del på vissa aktiviteter. Delprosjektet kompetanse arrangerte avslutningskonferanse den 14. og 15. november Skog og folkehelse. Konferansen hadde deltakere fra hele Norden. Det stora seminariet i Trysil som var planerat till den oktober blev tyvärr inställt på grund av för få anmälda. Fakturan för föreläsaren och konfrenciern Peter Rylander är ändock betald eftersom seminariet är framflyttat till våren Då är tanken att seminariet ska utgöra en kick-off för det stora projektet och Peter R är bokad för det arbetet. Vi mener at dette prosjektet kan ha bidratt til økt aktivitet for Inn på tunet og Grønne trapper. Vi har arrangert seminarer og bidratt aktivt inn i det å skape nettverk på norsk og svensk side. Seminarene og møtene som har vært arrangert i Dalarna og Hedmark har vært en møteplass og gitt faglig påfyll for deltakerne. På seminarene har det vært deltakere fra både offenlig sektor (kjøpere og utdanningsinstitusjoner) og privat sektor (tilbydere eller selgere av tjenester). 3.3 Målgrupp Målgruppen är Leverantörer befintliga och möjliga av välfärdstjänster med den gröna arena som bas samt köpare av rehabiliteringstjänster inom privat och offentlig sektor. Kompetansetilbydere; Høgskoler, Skogbrukets kursinstitutt, Lärsentrum. Prosjektet har rettet seg mot de definerte målgruppene og hatt god deltakelse på gjennomførte aktiviteter. Når det gjelder Høgskolenes deltakelse har vi slitt litt fordi høgskolene i Dalarna ikke har bidratt vesentlig. Høgskolen i Hedmark har derfor i prosjektperioden deltatt i arrangering av seminarer, laget oversikter over relevante studier og litteratur for både kjøpere og selgere av de grønne tjenestene de kan benytte seg av. Høgskolene i Hedmark har også brukt mye tid på å forankre dette prosjektet lokalt i egen organisasjon. 11

12 3.4 Verksamhetsbeskrivning Inn på tunet Hva er Inn på tunet? Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk og omfatter tilbud til alle aldersgrupper. Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen. Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker. Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten. Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. I tillegg finnes det også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men oftest er det timebaserte dagtilbud som går gjennom hele året. Det kan også være avlastnings-, helge- og ferietilbud. Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner. De fleste tilbud er knyttet til hjemkommunen, men det kan også være på tvers av kommunegrenser og tilbud som krever lengre reisevei. Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale. Inn på tunet i Hedmark Hovedfokus har vært kompetanseheving for kjøpere og selgere av Inn på tunet tjenester og erfaringsoverføring fra Hedmark til Dalarna. En del av det som var planlagt i dette prosjektet var å danne nettverk i Hedmark av Inn på tunet-tilbydere. Dette har vi valgt å kjøre på siden av prosjektet. Prosjektet arrangerte oppstartsmøtet. Siden nettverksarbeidet var kommet som et av målene i den nasjonale handlingsplanen som er utarbeidet for Inn på tunet som samhandlingsoppgave mellom Fylkesmannen og Innovasjon Norge ble det viderefinansiert mellom Innovasjon Norge og bygdeutviklingsmidler fra Fylkesmannen. Nettverket har i dag 30 bedrifter hvor 36 personer deltar aktivt. Prosjektet for nettverket hadde oppstart i mai 07 og vil bli avsluttet i april i 08. Som resultat av konferansen som ble arrangert i Vikingskipet på Hamar om Inn på tunet i oktober 2006 har vi merket et betydelig større interesse for området fra kjøper gruppe offentlig sektor til Inn på tunet tjenester. Det har vært gjennomført 1 storsamling og et regionalt møte pr region i Hedmark (oppdelt i tre regioner). Hvert prosjekt har fått tilbud om til sammen 5 kompetansetimer innen feltene markedsføring, økonomi eller kvalitetssikring. Det blir gjennomført et regionmøte i hver region i månedsskifte januar /februar og en samling i april for hele fylket. Nettverket vil være for ungt til å stå på egne ben etter at året er omme. Nettverket har derfor behov for støtte enda en tid fremover. Dette er en nyttig erfaring som vi kan videreføre til Sverige i neste Interreg periode forutsatt at vi får finansiert nytt interreg prosjekt på området. Vi har trukket inn fagpersoner og kommuneansatte for at de skal belyse hvilke behov kommunen har og hva de ønsker seg av Inn på tunet tilbyderne. 12

13 In på Tunet i Dalarna Intresset hos både blivande köpare och säljare på svenska sidan har varit stort där projektet introducerat In på Tunet. Älvdalen har varit det område som ingick i förstudien och det är även där intresset har varit stort. Älvdalens kommun är mycket intresserade av att köpa tjänster redan nu och säljare av In på Tunet -tjänster i Älvdalen är på gång. Startsträckan är lång, för det är många funderingar och praktiska saker som renovering, avtalskrivning, lön etc. Det har utkristalliserat sig 7-8 blivande Inn på Tunet - säljare varav en av dem har registrerat en enskild firma och skrivit affärsplan. Några till har tagit kontakt med Älvdalens Näringslivskontor för vidare hjälp med ekonomiska kalkyler och affärsplan, starta eget bidrag, investeringsstöd mm. Samma människor har även påbörjat en dialog med Älvdalens kommun som ev. blivande köpare. Det är projektets förhoppning att fortsätta stötta och följa dessa nyföretagare i det kommande projektet Under två informationsmöten om In på Tunet i Gävleborgs kommun har ett tjugotal personer visat sig vara intresserade och vill ha mer information och mer inblick i verksamheten och företagsformen In på Tunet (se bilaga 13 och 14). De vill gärna lära mer av Norge, precis som lantbrukarna gjort i Älvdalens kommun. Projektarbetarna inom HÖGG på den svenska sidan deltog i oktober 2006 i ett seminarium i Norge som de norska kollegorna anordnade. Där fick vi en inblick i hur stor In på Tunet är i Norge. Föreläsare och deltagare på seminariet gav oss en bild på hur det är uppbyggt i Norge och att det är ett vinn-vinn koncept för både lantbrukare och brukaren. Det gav oss en grund att fortsätta på svenska sidan och vår norska kollega hjälpte oss under en introduktions dag och kväll i november Introduktionen av In på Tunet i Älvdalen och Malung påbörjades då den 6 november 2006 för både politiker, verksamhetschefer och lantbrukare. Intresset var stort både hos lantbrukare och kommunfolk att få reda på mer om Norges In på Tunet. Under hela förstudiens gång har intresset varit stort och deltagarlistorna på arrangerade möten, seminarier och studieresa har varit långa. Framför allt seminariet Djur och natur främjar hälsan - gammal kunskap i ny näring som arrangerades i Älvdalen i mars Seminariet lockade människor från hela landet och föreläsarna höll en hög kvalité. Studieresan som följde på seminariet en månad senare gav de intresserade lantbrukarna och de blivande köparna en god insikt i hur In på Tunet företagaren jobbar i Norge. Kombinationen av seminariet och studieresa tätt inpå var bra och förenade teori med praktik. Efter studieresan hade vi en uppföljningskväll där även nya intresserade kom och de som ej hade haft möjlighet att följa med på studieresan. Under kvällen tittade vi på foton och diskuterade hur vi går vidare. Vi bestämde att träffas igen efter sommaren. Efter sommaren 2007 var behovet stort av träffar med de blivande In på Tunet företagaren i Älvdalens kommun. Flera var i startgroparna och Älvdalens kommun var intresserad att köpa tjänster. Av den anledningen har vi under hösten haft tre nätverksträffar med teman som Starta eget, Miljöregler, avtal med kund, ekonomiska kalkyler och det personliga mötet (den tredje träffen hölls i oktober, se bilaga 15). En grupp på 10 personer är mycket intresserade av att starta In på tunet verksamhet. Dessa tre nätverksträffar har gett dem en hel del i form av fakta, inspiration och lusten att gå vidare med sina företagsplaner. Dock är startbanan lång och dessa Nätverksträffar är bara en del av den process de har kvar. 13

14 Grønn trapp Hva er grønn trapp? Grønn trapp er rehabilitering med løsningsveiledning i kombinasjon med lavterskel aktivitetstilbud i skog og natur. Målsettingen er at den sykmeldte skal komme tilbake til arbeid eller studier. Gjennom Grønn trapp tar vi vare på menneskers vilje til å utvikle seg og vi tilbyr meningsfylte og samfunnsnyttige oppgaver slik at deltakerne kjenner at de er til nytte for samfunnet. Aktiviteter i skog og natur Ut i fra personlige interesser og muligheter får deltakerne delta i ulike aktiviteter som f.eks turer i skog og mark, forografering, fisking, klatring, bruk av kart, kompass og GPS. Deltakerne vil få opplæring i kart og kompass, samt bruk av GPS. Kartleggingssamtaler Deltakernes styrker, interesser og ressurser kartlegges i individuelle samtaler. Løsningsfokusert arbeidsgruppe Gjennom en løsningsfokusert arbeidsmåte tar deltakerne frem individuelle planer og mål. Man får samtidig støtte i forandringsprosessen av de andre i gruppen. Teoretiske kunnskaper kan praktiseres i felt. Veiledning Personlighet, kompetanse, interesser og øvrige forutsetninger veies mot arbeidsmarkedet for å finne en vei mot ny sysselsetting. 14

15 Oppfølging og handlingsplan Oppfølging skjer kontinuerlig under prosjektet som avsluttes med en individuell utarbeidet handslingsplan. En Grön Trappa pågår i ti uker, fire dager i uka. Grønn trapp i Hedmark Vi har i Hedmark gjennomført 2 Grønne trapper med til sammen 17 deltakere. Driftsselskapet SB SKOG og tiltaksarrangøren Aktør AS har gjennomført disse to Grønne trappene. De har stilt med en arbeidsleder hver, slik at det har vært en person med helsefaglig kompetanse og en person med skogfaglig kompetanse. Begge grønne trappene var på 10 uker og er evaluert. Gröna Trappan i Dalarna Nätverksbygge Den stora fokusen under förstudien har legat på att knyta kontakter mellan Skogsstyrelsen på svensk sida och SB-SKOG og Fylkesmannen på norsk sida samt byta erfarenheter och överföra kunskaper om Gröna Trappan. Under projektets gång har projektgruppsträffar anordnats på svensk och norsk sida där delprojektledarna för Gröna Trappan gemensamt gjort aktivitetsplanering. Under den senare delen av projektet har fokus legat på att skapa nya kontakter och nätverk inför att utveckla Gröna Trappan inför ett nytt huvudprojekt. Kontakter har bl.a. tagits med Försäkringskassa, Länsarbetsnämnden och kommuner. Erfarenhetsutbyten Eftersom SB-skog inte har jobbat med något som liknat Gröna Trappan tidigare blev det till en början mycket kunskapsöverföring från Sverige till Norge. Delprojektledarna träffades i Norge hösten 2006 där gick de genom grunderna till Gröna Trappan. Denna träff följdes sedan upp med två handledarutbildningar/studiebesök till Sverige en på hösten 2006 och en på våren 2007 för att titta på Gröna Trappor som var igång i Dalarna. Vid dessa träffar närvarade handledare och delprojektledare från Sverige samt delprojektledare och kommande handledare från norsk sida. Syftet med studiebesöken/handledarutbildningarna var att överföra Skogsstyrelsens och Arbetslivsresurs praktiska erfarenheter av Gröna Trappan till SB SKOG och Aktør AS i Norge. Besöken gav en inblick hur upplägget av en dag kan se ut, stämningen bland deltagarna samt handledarnas roller och agerande. Norrmännen fick ta del av scheman och exempel på olika aktiviteter samt besök flera olika platser i skogen för att visa på hur olika miljöer som kan användas i en Grön Trappa. Besöken innehöll även möten med Arbetslivsresurs för att få en större förståelse för hur samarbetet mellan Skogsstyrelsen och Arbetslivsresurs har gått till och fungerat under Trapporna. Mycket tid avsattes för reflektioner och diskussioner kring upplägg och innehåll, det vill säga lite mer om praktiska saker som kan vara bra att ha med sig inför uppstartandet av en ny Grön Trappa. Eftersom Gröna Trappan togs emot positivt av NAV på norsk sida, resulterade det i att två Trappor startades upp under projektets gång i Norge. Det innebar möjlighet till nya erfarenhetsutbyten men denna gång stod Norge för kunskapsöverföringen till svensk sida. I oktober 2007 besökte personal från Skogsstyrelsen Kongsvinger för att ta del av de praktiska erfarenheter och reflektioner som norrmännen sett i sina Gröna Trappor. 15

16 Kunskapsöverföring Under projektet har delprojektledare på svensk sida informerat om Gröna trappan i samband med olika seminarier, konferenser, informationsträffar och mässor både som projektet Hälsa över gröna gränser anordnat och i andra sammanhang där projektet blivit inbjudna att delta. Det har resulterat i en bred spridning av projektets resultat samt nått en bred målgrupp både till personal inom projektets olika organisationer samt externt. Exempel på målgrupper som fått tagit del av Gröna Trappan under projektet är studenter, lärare, politiker, kommuntjänstemän, omsorgs- och vårdpersonal, ungdomar, lantbrukare, sjukskrivna, personal från den gröna sektorn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, allmänheten samt media. Kunskapsöverföring till skolor Högskolan i Dalarna har en utbildning som heter trädgård och välbefinnande. Till denna kurs bjöds hälsa över gröna gränser in för att dela med sig av erfarenheter från hur man kan använda skogen inom rehabilitering d.v.s.gröna Trappan. Syftet med föreläsningarna var för att studenterna skulle få kontakt med verksamheter som operativt jobbar med natur och hälsa. Studenterna på Vansbro lärcentrum läser en KY-utbildning inom natur och omsorg. För att få praktisk erfarenhet har studenterna haft praktik eller genomfört projekt inom ämnet. Delprojektledare från projektet har fungerat som mentor och stödperson samt förmedlat erfarenheter och kunskaper från Gröna trappan och hälsa över gröna gränser till några studentgrupper. Syftet var att de skulle kunna dra nytta av erfarenheterna när dem formar sina individuella skolprojekt. I maj genomfördes en dag i skogen med gymnasieelever från omvårdnads- och barn och fritidsprogrammet. Föreläsning om natur och hälsa, erfarenheter från Gröna Trappan och praktiska övningar i skogen anpassat för olika målgrupper. Syftet med dagen var att dela ut verktyg inom hälsa och natur och som studenterna sedan kan använda som ett komplement i deras blivande yrke. I oktober 2007 ble det gitt en 3 timers forelesning om grønne velferdstjenester for studenter ved rehabiliteringsstudiet på Høgskolen i Hedmark. Aktiviteter oktober: Prosjektmøte for prosjektledere og delprosjektledere. Videokonferanse september. Prosjektmøte i Älvdalen oktober Konferens i Hamar, Norge 200 deltagande- Ämne In på Tunet 6 november. Konferens i Älvdalen med politiker, skolchef, sociala etc. Se deltagarlista samt program 6 november. På kvällen möte med lantbrukare i Älvdalen/Malung. Ca 20 deltagare. Information om projektet, In på Tunet i Norge. Se deltagarlista samt program. 22. og 23. november Studiebesøk i Dalarna Tema: Erfaringsoverføring Grønn trapp. Se kvartalsrapport. 16

17 18 december. Möte med Charlotte Eriksson, Maria Nilsson- båda Skogsstyrelsen. Agneta Ideroth från P4 intervjuade om In på Tunet i Älvdalen. Sändes hela veckan i radio januari. Möte med LRF i Falun. Deltagare; LRF: Mats Dahlström, Lotta Zetterlund, Anna Dahlgren, Birgitta Gunnarsson, Karin Abrahamsson (LRF:s Naturlig laddning). Från Skogsstyrelsen kom Charlotte Eriksson. Se minnesanteckningar och deltagarlista. 1 februari. Planeringsmöte med Herbert Halvarsson- Älvdalen kommuns kommunalråd, Anders Ejdervik - konferencier på seminariet 8-9 mars, Gunnar Barke - socialnämndens ordförande, Maria Nilsson Skogsstyrelsen och Anna Dahlgren LRF. Se minnesanteckningar 5 februari. Anna Dahlgren, Maria Nilsson. Presentation av delprojektet In på Tunet för LRF:s medlemmar på årsmötet i Älvdalen- Se inbjudan och protokoll. 8-9 februari. Oppaker, Norge. Referansegruppe møte. 5 mars Planeringsmöte med Herbert Halvarsson- Älvdalen kommuns kommunalråd. Genomgång av seminariet och Herberts roll. 8-9 mars. Seminarie Hälsa över gröna gränser. 21.mars Nettverkssamling for Inn på tunet tilbydere i Hamar 23. mars Medverkat på konferens och varit utställare på mässa i Uppsala Djur och natur i vården 4. april Møte i Lärsentrum Vansbro 19. april Prosjektmøte med Bli med ut, for å diskutere et mulig sammarbeid videre. 20. april. Informasjonsmøte for Grønn trapp deltakere april. Studieresa till Norge för lantbrukare, politiker, verksamhetschefer och andra intresserade. Se deltagarlista samt program april. Møte i Mora for erfaringsutveksling om Grønn trapp. Fra Norge dro representanter fra NAV, SB-skog, Aktør AS april Deltakelse på Landskonferanse Inn på tunet i Tromsø. Tema: Levende Læring 30. april 6.juli Grønn trapp i Kongsvinger. 8 deltakere. 7. mai. Møte om mulig samarbeid på Høgskolen i Dalarna 14. mai Møte med LRF i Sandviken for å diskutere fremtid for Inn på tunet. 23. og 24 mai. Deltakelse på kvalitetssikringsseminar Inn på Tunet på Sunndalsøra. 29. mai. Oppfølgingsseminar i Älvdalen for de som var på studiereise i Hedmark. 17

18 mai. Deltakelse på kontaktmesse 26.juni Prosjektmøte i Sälen. 27. juni. Internt evalueringsmøte i Kongsvinger om Grønn trapp Hösten - tre nätverksträffar för de som är intresserde av In på Tunet verksamhet. Efter förfrågan under våren ordnade vi tre temakvällar: Starta eget, Miljöregler Medverkande: W7 Dalarna och vår norska kollega från Norge med stor erfarenhet av In på Tunet- verksamhet kommer! Även miljökontoret i Älvdalen, Lena Eriksson delgav oss nyttig info vad som gällde när det gällde miljöregler. 20.august - 26.oktober Grønn trapp i Kongsvinger. 11 deltakere 24.august. Landbruks- og matdepartementet og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet besøker Grønn Trapp i Kongsvinger. Uke 37. Nettverkstreff i Älvdalen med tema Starta eget? Vad gälder? for Inn på tunet tilbydere sept. Deltakelse på Nordiske konferanse om friluftsliv og Psykisk helse på Sem Gjestegård i Asker i regi av Natur, Kultur og Helse senteret. Vecka 39: Avtal med kund., ekonomiska kalkylerinar. Undetecknad hade tittat på olika avtal och berättade om dem. Visade även en enkel ekonomisk kalkyl. Uke 40 Nettverkstreff i Älvdalen med tema Avtal med kund, ekonomiska kalkyleringar for Inn på tunet tilbydere. 3. oktober: prosjektleder holdt en 3 timers forelesning om grønne velferdstjenester for studenter ved rehabiliteringsstudiet på Høgskolen i Hedmark. Vecka 41: Det personliga mötet. Ordtransportör och Inspiratör Monika Lindkvist föreläste om något som vi alla träffar på- på gården, i hemmet, på jobbet, föräldramötet etc. 12. Nov. Deltakelse om Konferanse om Skole og Friluftsliv i regi av Direktoratet for Naturforvaltning i Stjørdal. 14. og 15. november. Avslutningskonferanse Skog og folkehelse med deltakere fra hele Norden. 102 deltakere. 18

19 4. Indikatorer Generella indikatorer Antal vid projektstart Antal vid projektslut (enl Antal vid projektslut (enl projektbeslut) projektbeslut) 1b, Ta bort upplevda gränshinder a, Interregionala nätverk antal nätverk b, Interregionala nätverk antal deltagarorganisationer Åtgärdsspecifika indikatorer Antal vid projektstart (enl projektbeslut) Antal vid projektslut (enl projektbeslut) 4, Foretak i kontaktskapende aktivitet a, Kompetensutvecklingstimmar 0 K: 4000 M: b, Kompetensutveckling antal kurser c, Kompetensutveckling antal deltagare 0 K: 100 M: 60 8, Hälsoförbättring antal aktiviteter , Direkta miljöförbättringar , Forskningsprojekt , Attraktionskraft antal aktiviteter Antal vid projektslut K: 3350 M:1655 K: 298 M: 160 Kommentar til indikatorene 1b. Norsk konsept Inn på tunet overføres til Sverige og svensk konsept Grøna trappan til Norge. Systemene for rehabilitering er noe ulike i Norge og Sverige og overføring av konseptene medfører at 2 opplevde barrierer vil være fjernet. 2a. Nettverk etableres mellom høgskolene (1) og mellom offentlige myndigheter (1). Høgskolene har i perioden ikke etablert noe nettverk, men i prosjektet har det vært god kontakt mellom det offentlige: Skogsstyrelsen og Fylkesmannen. Men det har også vært sammarbeid og erfarinsutveksling mellom LRF og Bondelaget, mellom NAV og Arbetsförmidlingen (AF)/ Sjukkassan. I tillegg har det vært et tett samarbeid mellom SB SKOG, Fylkesmannen og NAV. Gjennom prosjektet har detdermed oppstått koblinger som ellers ikke ville vært naturlig over grensen og mellom fagmiljøene på begge sider av grensen. 2b. Skogsstyrelsen, Arbetslivsresurs AB, Lantbrukarnas riksförbund, Fylkesmannen i Hedmark, NAV, Høgskolen i Hedmark, SB SKOG, Aktør AS, Skogbrukets-kursinstitutt, Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og småbrukerlag, Lärsentrum Vansbro, Engerdal kommune og Älvdalen kommun. 4. Hvert gårdsbruk regnes som foretak i denne sammenheng. Vi hadde ambisjoner om å nå minst 70 landbruksforetak med informasjon, tilbud om veiledning og deltagelse. Det ble gjennom forprosjektets periode mange foretak som ble involvert og fikk informasjon, tilbud om veiledning/ deltakelse på seminar/ nettverk og forhåpentligvis har hentet inspirasjon til egen bedrift. I løpet av forprosjektet har vi vært i kontakt med 205 foretak. 19

20 5a. Under alle delmålene er det lagt opp kurs og seminarer. Målet for antall kompetanseutviklingstimer ble nådd med god margin for menn, og det ligger litt i underkant for kvinner. Vi mener bestemt at hvis ikke seminaret i Trysil hadde blitt avlyst, så hadde vi nådd målet. Vi tar selvkritikk på at det ble gitt for kort frist til påmelding. 5b. Det har vært seminarer for landbrukere og for ansatte i offentlig sektor, som er godt dokumentert i kvartalsrapporter og i aktivitetsoversikten. SKI har lansert kursene Tilrettelegging av aktiviteter i skog og utmark for grønn omsorg / Inn på tunet". Første kurset startet opp mandag 26. november og avsluttes 28. januar På nyåret kommer også kurset Oppstart av Inn på tunet / grønn omsorg. SKI har vært aktivt deltakende på møter i prosjektet, og prosjektet har bidratt med innspill til kursets innhold. 5c. Følger av 5a. Mange kurs- og seminardeltagere vil delta på flere aktiviteter. Vi har hatt flere 1-2 dagers seminarer, og nettverkssamlinger. 8. Alle seminar/kurs (9) + gjennomført 2 Grønne trapper vil føre til helseforbedring for deltakerne ved at det er satt fokus på dette temaet i våre aktiviteter. Arrangørene/ tilbyderne har fått økt bevisthet omkring dette temaet. 9. Det er den grøna trappan gjennomført i Norge som fører til miljøforbedring. Vi har gjennomført 2 grønne trapper, der deltakerne har hatt lavterskel tilbud med aktiviteter, men også gjennomført oppgaver som f.eks stimerking. Men vi ser at deltakerne vi har hatt med oss har ikke kunne jobbet så mye, og det har derfor vært mest fokus på lavterskel aktiviterer i skog og mark. 11. Kartlegging av utdanningstilbud og litteratur innen grønn rehabilitering. En oversikt over relevante studier ved Høgskolen i Hedmark og Aktuell litteratur for Grønn Trapp og Inn på Tunet ligger vedlagt. I tillegg vises det til pkt 5b for kurs ved SKI. Som vedlegg til sluttrapporten kommer kvartalsrapport for IPT og Kompetanse 4. kvartal 15. Vi regner med at mulighetene for alternative arbeidsplasser knyttet til grønn rehabilitering ved landbruksforetag vil gjøre landsbygdene i Hedmark og Dalarna Älvdalen og Malung mer attraktive. 5. Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna 5.1 Gränsregionalitet Politiskt och institutionellt mervärde: regionala utvecklingsaktörer i Hedmark och Dalarna etablerar förpliktigande samarbete med sikte på att öka utbudet på den gröna arenan. Socio- och ekonomiskt mervärde: välfärdsåtgärderna på den gröna arenan kompletterar offentliga åtgärder och bidrar till att utsatta grupper kommer tillbaka till ordinarie verksamhet. Socio- kulturellt mervärde: stärker samarbetet mellan Dalarna och Hedmark och driver kompetensutvecklingen, värdeskapande och sysselsättningen. Förstudien har bidragit till ökad förståelse och kunskap om respektive lands myndigheter och deras arbetssätt kring och förhållningssätt till gröna välfärdstjänster. Utbytet mellan de både länderna när det gäller erfarenheter och nytänkande har bidragit till förstudiens goda resultat när det gäller skapande av nya arbetstillfällen och ökad folkhälsa. Tack vare utbytet länderna 20

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västernorrland Att: Håkan Söderberg Pumpbacksgatan 19 871 12 Härnösand

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

2007-02-20 NG 3041-59-04 SLUT RAPPORT

2007-02-20 NG 3041-59-04 SLUT RAPPORT 2007-02-20 NG 3041-59-04 SLUT RAPPORT Juni 2004 - december 2006 Anna Lindegren Sidan 2 2007-03-05 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Projektetbeskrivning och uppfyllelse av mål och målgrupp

Läs mer

Slutrapport Nätverk Grenseland. 1 februari 2004 31 januari 2005

Slutrapport Nätverk Grenseland. 1 februari 2004 31 januari 2005 Slutrapport Nätverk Grenseland 1 februari 2004 31 januari 2005 Marianne Carlsson Wenche Hvattum Box 62 Grålum Allé 11 662 22 Åmål 1712 Grålum Sverige Norge +46 532 154 40, 0708-68 59 60 +47 69 97 20 36,

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER 30441-66-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-66-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: GREEN - Gränsöverskridande

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång dialogen #1 2002 en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

friskere velferd Beat for beat 2013 1 av 40 Hva kan overføres til norske kommuner og offentlig forvaltning?

friskere velferd Beat for beat 2013 1 av 40 Hva kan overføres til norske kommuner og offentlig forvaltning? Hva har vi lært av våre år i industrien og studier verden over? Hva kan overføres til norske kommuner og offentlig forvaltning? Thorleif K. Sire thorleif@flowit.no +47 91 32 60 20 Kjell Alpers www.flowit.no

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser

Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Erfaringer med: Könsperspektiv på innovationsprocesser Agneta Hansson fil.dr., HiH og Nina Amble, forsker Afi Gardermoen 10.05.2006 VS 2010 amni 1 Opplegg Presentasjon oss, opplegg og overordnet situasjon

Läs mer

Slutrapport FEM2020. Detta ska göras genom att arbete inom tre huvudområden: - Mötesplats för klimatdriven utveckling

Slutrapport FEM2020. Detta ska göras genom att arbete inom tre huvudområden: - Mötesplats för klimatdriven utveckling Slutrapport FEM2020 Genom ökad gränsöverskridande samarbete ska FEM2020 stärka gränsregionens globala konkurrenskraft genom att initiera den klimatdrivna utvecklingen. Detta ska göras genom att arbete

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2009-05-19 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete De 7 projekt som listas nedan har fått stöd ur den (EU-stöd)

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-46-08

DIARIENUMMER G30441-46-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-46-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi Att: Carl André

Läs mer

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar gemensamt styr- och arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 2 december 2011 Tid: 8.30 13. 00 Plats: Bohusgården i Uddevalla Deltagare: Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Next Move II (arbeidstittel)

Next Move II (arbeidstittel) Next Move II (arbeidstittel) Next Move II er en grenseoverskridende satsning på anvendelse og videre utbredelse av vätgas/hydrogen til transport i Öresund Kattegatt Skagerrak-regionen. Prosjektet skal

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2009-01-22 Blad 1 (8) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00 14.30 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021

INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 INTERREG IIIA NORD CCI 2000 CB 16 0 PC 021 ANSÖKAN OM FINANSIERING FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN OCH OM MEDFINANSIERING FRÅN NATIONELLA OFFENTLIGA MYNDIGHETER Datum Ansökning Projektets namn

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Martin Börjeson Department of Social and Welfare Studies, Linköping University martin.borjeson@liu.se

Läs mer

Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien

Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien EUROPEISKA UNIONEN Detta är namnen på de projekt som motsvarar bilderna på sidan 1. Din framtid Norsk-svensk yrkesutdanning innen

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik nr 3/2014 Projektledarna sammanfattar Specialnummer Vad har projektet åstadkommit vad händer nu? 1 Innehåll 2 3 4. 5 13. 14. 15. 38 40. 41 43. Projektets

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-14-11

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-14-11 BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-14-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Maria Nordmark Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Inre Skandinavien

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden En modern landsbygd utan gränser Slutrapport Projektfakta Prosjektnamn: Delområde Interreg: Prioritert område: Diarienummer/tilsgnsnr: Prosjektperiode: Svensk prosjekteier: Norsk prosjekteier: Regionprojekt

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

Metodbok. Att våga nytt! MötesplatS Medborgare presenterar tio metoder för ett ökat medborgarinflytande. Nominerad till

Metodbok. Att våga nytt! MötesplatS Medborgare presenterar tio metoder för ett ökat medborgarinflytande. Nominerad till Metodbok Att våga nytt! MötesplatS Medborgare presenterar tio metoder för ett ökat medborgarinflytande. Nominerad till 2 0 1 1 Førord I løpet av forstudien Hållbar Medborgardialog så Uddevalla og Fredrikstad

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER G30441-56-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Tore Carlsson 403 40 GÖTEBORG Projekt: InfraGreen

Läs mer

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, www.sjomannskirken.no/dubai eller www.svenskakyrkan.se/dubai Fredag: den Stora Dag för dag i Dubai Söndag

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Söråkers LEGO Team Vi kommer fra Söråker Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org

NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning. www.nckultur.org. Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org NCK / The Nordic Centre of Heritage Learning www.nckultur.org Box 709 SE- 831 28 Östersund info@nckultur.org Östersund, 2013 -1- Norska museer har ett stort engagemang för lärande och pedagogik. Det visar

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Rev. 1, 2008-09-05 Maria H FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö FAKTA OM PROJEKTET Projektstart 1:a juni 2008 Projektets varaktighet 36 månader Med planerad förlängning i ytterligare 2

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nyhetsbrev 4/2014. Effektivare försörjning med NeC. Norsk satsning på e- Build Supply

Nyhetsbrev 4/2014. Effektivare försörjning med NeC. Norsk satsning på e- Build Supply INNEHÅLL 1 Effektivare försörjning med NeC 2 Norsk satsning på e-build Supply 3 Workshop om aviseringar 4 Arbetsgrupp om BIM och logistik 5 Hogia satsar på NeC 6 PEPPOL rekommenderas av SFTI 7 Standard

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek Foredragsholdere Kenneth Isaksson AB Centek Centek är representant för nätverket Enterprise Europe Network som är ett viktigt instrument i EU:s strategi för att främja tillväxt och sysselsättning. Nätverket

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer