Socialnämndens verksamhetsplan Luleå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016. Luleå kommun"

Transkript

1 Socialnämndens verksamhetsplan Luleå kommun

2

3 Verksamhetsplanen omfattar ett urval av de politiska intentionerna, både som de lokalt uttrycks i vision, riktningar, program och som komplement till de mål som nämnden fastställer. Här finns också en sammanfattning av nationella trender och beslut som påverkar socialnämndens verksamhetsområde den kommande treårsperioden. Avslutningsvis finns också nämndens styrkort för år Innehåll Om modellen för styrning... 2 Vision Socialnämndens vision... 2 Riktningar... 3 Program... 4 En sammanfattning av nationella nyheter... 5 Barn & unga... 5 Folkhälsa... 5 Våld... 5 Migration och integration... 6 Förändringar avseende ekonomiskt bistånd... 6 Ungdomsarbetslöshet... 6 Äldreomsorg... 6 Digital utveckling... 7 Effekter av valfrihet... 7 Politikens vilja... 8 Socialnämndens styrkort Ekonomisk ram kommunbidrag

4 Om modellen för styrning Balanserad styrning har tillämpats i Luleå kommun sedan Kortfattat är syftet med modellen att tillämpa målstyrning i flera, sammanhängande perspektiv som balanserar varandra. För år 2014 har perspektiven kund/medborgare/brukare och utveckling ersatts med perspektiven samhälle och service. Tanken är att de nya perspektiven bättre ska stödja kommunens övergripande uppdrag som samhällsbyggare, attraktionsskapare och servicegivare. De ska också stödja social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som är en ledstjärna i programmen. Då nämnden fastställt mål tar verksamheterna vid. I varje verksamhetsområde sker en process där nämndens mål konkretiseras i linje med verksamhetens uppdrag. Sedan fastställs aktiviteter för varje enhet som bidrar till verksamhetens mål. Processen sker med en hög grad av delaktighet där medarbetarnas idéer och tankar tas till vara. Uppföljning av mål och aktiviteter sker formaliserat tre gånger per år i form av två delårsbokslut och en verksamhetsberättelse för året. Vision 2050 Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt. Ledord i visionen är Levande och växande Utrymme med närhet Se möjligheterna Naturligt färgstark Lokalsinne och världsvana Socialnämndens vision Genom medvetna satsningar bygger vi förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte att bidra till ett Meningsfullt liv i Luleå. Socialnämndens och socialförvaltningens arbete ska präglas av kvalitet och utgå från följande grundläggande värderingar: Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål. Ledord för vårt kvalitetsarbete är bemötande, tillgänglighet, tydlighet och kompetens. 2

5 Riktningar Vägen till visionen är de Riktningar fullmäktige beslutat om. Dessa har i sin tur konkretiserats till program. Riktningarna visar på att kommunen ser helheten och söker samverkan. 3

6 Program Programmen ger vägledning kommunens inriktning fram till år Här finns centrala utvecklingsområden och strategiområden att verka inom. För 2014 har kommunstyrelsen prioriterat några av programmens strategiområden. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att sätta mål inom vissa strategiområden som ligger nära socialnämndens verksamhet: Alla ungas medskapande, Start och uppväxt för alla, Alla ungas väg till arbete och Bästa boendet. Programmen finns i sin helhet på 4

7 En sammanfattning av nationella nyheter Individ och familjeomsorgen behandlar en mängd frågor som spänner över en människas liv från vaggan till graven. Det är också här som samhällsförändringar påverkar socialtjänstens arbete märkbart. Förändringar i socialförsäkringssystem vare sig det berör hälso- och sjukvård, sjukförsäkring eller arbetsmarknad får ett indirekt genomslag i vårt arbete, då människors livsvillkor påverkas hälsomässigt, socialt och ekonomiskt. Ibland uppstår resursbrist i någon del av samhällsfunktionerna när det sker omfattande förändringar i sociala system. Skillnader mellan stad och landsort/centrum och periferi ökar när resurserna tryter. Idag finns en tydligare transparens i samhällssystemen än tidigare. Statlig styrning och uppföljning samt krav på samverkan mellan samhälleliga institutioner har synliggjort kvalitetsbrister och behov av förändringar i lagstiftning. Samverkan är viktigt för att människor inte ska hamna i kläm, när de behöver stöd från flera samhälleliga institutioner. Barn & unga Att tillgodose barnets oinskränkta rätt till god vård och behandling i alla situationer; hemma, i skolan och på fritiden visar sig vara helt nödvändigt med hänsyn till att en tredjedel av svenska ungdomar i åldrarna år tycker att livet är svårt. Barn som hamnat snett i rättslig mening behöver också mer skydd och hjälp att gå vidare. Den politiska styrningen pekar också mot det i de uppdrag som tilldelas Polisen, Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges kommuner och Landsting. Folkhälsa Folkhälsofrågor har lyfts fram ur många aspekter, dels genom åtgärdsprogrammet för alkohol, narkotikadoping och tobak s.k. ANDT-politiken , som nu för första gången visar en tendens mot minskad användning av tobak och alkohol bland elever i årskurs 9. En minskad alkoholkonsum kan skönjas överlag i befolkningen med den största minskningen bland ungdomar. Förändringar i ekonomi och på arbetsmarknaden har bidragit till att fler människor slås ut av psykiska sjukdomar talets arbetsliv måste arbeta lika systematisk och framgångsrikt med risken för sjukfrånvaro av psykiska skäl, så som det gjordes under 1900-talet med somatiska sjukdomar. Det finns en akilleshäl i folkhälsoarbetet som visar att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa, sämre livsvillkor och mindre hälsosamma levnadsvanor än befolkningen i övrigt. Andelen förvärvsarbetande är lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt och det är vanligare att man varit i ekonomisk kris och att man saknar kontantmarginaler. Den dåliga utvecklingen för personer med funktionsnedsättning strider mot alla nationella och internationella mål att politiskt stödja utvecklingen mot mer jämställdhet. Funktionshinderpolitiken har inte slagit igenom i samhället. Våld Våldsutsatthet, särskilt bland kvinnor, är ett problem. Nu har FN :s möte med kvinnokommissionen antagit en överenskommelse om att stater bör avstå ifrån att åberopa kulturella och traditionella sedvänjor eller religion för att åsidosätta kvinnors och flickors rättigheter. Det innebär att de mänskliga rättigheterna ska tolkas på samma sätt i 5

8 alla världens länder oavsett politik, religion eller kultur som är den dominerande. Migration och integration Migration och integration rörande medborgare från EU möter på problem. Grundregeln med EU-lagstiftningen om fri rörlighet efterföljs inte på grund av kunskapsbrist hos kommuner och myndigheter. EU-migranterna får inte det stöd som de behöver att till exempel få kunskap om att de ska registrera sig hos Arbetsförmedlingen eller få en prövning om försörjningsstöd och tillfälligt boende. På grund av dessa brister hamnar de i hemlöshet och arbetslöshet. Rörligheten är bland dem stor och de flyttar runt i landet och till andra EU-länder. Föräldrapenningen har uppmärksammats vara ett hinder för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, företrädesvis för kvinnor. Förändringar avseende ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd genomgår för närvarande en stor förändring genom de ändringar som nu föreligger gällande att bara 75 procent av arbetsinkomsterna räknas in i behovsprövningen av försörjningsstöd. Begränsningen är aktuell för personer som uppburit försörjningsstöd längre period än sex månader och syftet är att stimulera, uppmuntra och stödja personer till egen försörjning. Ungdomsarbetslöshet Arbetslöshet bland unga är ett universellt problem. Yrkesintroduktion föreslås för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Detta ska ske genom att parterna tecknar yrkesintroduktinsavtal med statliga lönesubventioner i form av skattekreditering och handledarstöd, för att stimulera unga personer att få arbete. Detta är i linje med den stipulerade EU garantin om utbildning, arbete, praktik eller traineetjänst som införs för att motverka ungdomsarbetslöshet. Äldreomsorg Biståndshandläggningen i äldreomsorgen tampas med höga ärendebalanser som också tros leda till kvalitetsbrister för de äldre genom exempelvis brister i uppföljning samt brister i förutsättningar för biståndshandläggarna att göra ett gott arbete. Ett nytt instrument BAS, Behov AV Stöd, lanseras som möjliggör likvärdiga bedömningar av äldres omsorgsbehov. Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen har fått ett brett genomslag. Det är dock få kommuner som infört lokala värdighetsgarantier. Det sker en fortsatt bred satsning på äldreomsorgspersonalens kompetens genom omvårdnadslyftet, värdegrundsutbildningar och utbildning i ledarskap och nationell värdegrund. Kombinationsprogram gentemot anhöriga har gett god effekt. Det handlar om utbildning, psykosocialt stöd och olika typer av färdighetsträning minskar anhörigas upplevelse av belastning och depressionssymtom. Effekterna av individuell samordnare är små och saknas på lång sikt, visar Socialstyrelsens utvärdering. Osäkerheten kring det vetenskapliga stödet är att många utfall studeras, att de rapporteras vid olika tidpunkter och utifrån ett fåtal studier om respektive fall. Propositionen om skyddsåtgärder i demensvården skrinläggs. Istället ges ett tydligt utvecklings- och uppföljningsuppdrag och tillsyn av 6

9 otillåtna tvångsåtgärder till Socialstyrelsen och till myndigheten för Inspektion av vård och omsorg. I den fortsatta satsningen på De mest sjuka äldre och Omvårdnadslyftet kommer utvecklingen inom demensvården att stödjas. De äldres ekonomi oroar genom ökad andel äldre hos Kronofogden. Många pensionärer ansöker inte om bostadstillägg och äldreförsörjningstillägg. Riksrevisionen säger att regering och pensionsmyndigheten inte har gjort tillräckligt för att upplysa pensionärerna om förmånerna. Sveriges Kommuner och Landsting har kartlagt hur kommunerna hanterar hyressättningen i särskilda boenden. Deras förslag är att de övre gränserna för hyreskostnader vid beräkningar av bostadstillägg höjs för att undvika att personer hänvisas att ansöka om ekonomiskt bistånd. Digital utveckling It-system i vård och omsorg tilldelas statsbidrag för utveckling av e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna, samt införande av mobil dokumentation i hemtjänsten och övergång till digitala trygghetslarm och användning av nationell patientöversikt (NPÖ). Effekter av valfrihet Konkurrensverkets undersökning av kommunernas valfrihetssystem med fokus på hemtjänst visar att konkurrensen sker bättre i en kvalitets- än i en prisdimension. Däremot finns rapporter om att människor har svårt att skaffa sig en överblick vid valfrihet för att företagens presentationer är väldigt lika och erbjuder samma sak. Kvalitén ligger i att tillgodose just det som människorna frågar efter och har behov av. 7

10 Politikens vilja Som ett komplement till de mål som finns fastställda i styrkortet vill nämnden påtala vikten av, och förväntningar på, utveckling inom ett antal andra områden. Programarbetet ger en unik möjlighet till att nå långsiktiga mål för hela Luleås utveckling. Här finns goda förutsättningar för ökad samverkan med andra, både internt och externt. Att omsätta programmens intentioner ska prioriteras. Att finna bra former för strategiområdet Start och uppväxt för alla, där socialchefen har ett samordningsuppdrag, är ett första steg. med att förbättra förutsättningarna för det nära ledarskapet fortsätta. Frågor om teknikutveckling, utvecklad kompetens, ett evidensbaserat arbetssätt och lärande organisation är nära besläktade. Arbetet med att förenkla och skapa lätta kontaktvägar för invånarna har påbörjats med hjälp av bland annat e-tjänster. Luleå Direkt blir nästa lösning där invånaren snabbt och enkelt kan få svar på de vanligaste frågorna. Ett samtal ska räcka. Socialnämnden har den största tilltro till att vi, tillsammans med alla våra kompetenta medarbetare, framgångsrikt kommer att klara vårt uppdrag! Det ligger också helt i linje med årets styrkort där barn och unga har ett särskilt fokus. Tidiga insatser för att säkra barns välfärd är angeläget. De barn som, av ett eller annat skäl, omhändertas är utsatta. Det är viktigt att uppmärksamma hela deras livssituation. Vi tänker bland annat på hälsa och skolgång. Det är viktigt att säkerställa goda levnadsvillkor även för andra grupper, att bibehålla och utveckla kvalitet i verksamheter riktade till våldsutsatta, äldre och till personer med funktionsnedsättning samt alla de andra grupper förvaltningen möter i sin verksamhet. Kunders medinflytande och delaktighet ska genomsyra allt arbete i vardagen. För att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet krävs verksamheter med ett innehåll som svarar mot invånarnas behov. Vidare förutsätts ett kontinuerligt arbete med att utveckla värdegrund, bemötande och kvalitet. Samspelet mellan chefer och medarbetare är centralt för att utveckla ett medskapande förhållningssätt. Därför behöver arbetet 8

11 Socialnämndens styrkort 2014 Inriktning Samhälle För alla som bor, verkar i och besöker Luleå ska vi: Stå för öppenhet och mångfald Lyfta identiteten som kuststad året runt Ta sats för en ledande nordlig region Bygga för framtiden KS Målområde Mål för att Påbörja genomförandet av programmen i kommunövergripande samverkan Alla barn och unga i Luleå ska lyckas i skolan och alla ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling Förslag till mål för socialnämnden 2014 Påbörja genomförandet av programmen i kommunövergripande samverkan Andelen elever i åk 9 som inte röker, inte druckit alkohol, aldrig använt narkotika ska öka med 2 % Andelen behöriga till gymnasiet ska öka med 2 % Service För våra medborgare och kunder/brukare ska vi: Ha god service på likvärdiga villkor anpassad och tillgänglig efter behoven och ha förmåga att överföra detta till nytta för den enskilde och för samhället. Bygga för fler Säkerställa en väl utvecklad service Säkerställa en god tillgänglighet Verka för ökad anställning/sysselsättning för ungdomar; minska andelen ungdomar som uppbär försörjningsstöd > 90 dagar med 10 % Utifrån behov utveckla flera alternativa hemmaplanslösningar, riktade till barn och unga Aktivt deltagande i samhällsplanering och bostadsförsörjning för socialnämndens målgrupper Mätningar av kund-/ medborgarsynpunkter och kvalitetsindikatorer ska analyseras och leda till åtgärder; förvaltningen ska vara bland de bästa 25 % i Öppna Jämförelser Medborgarenkätens resultat för bemötande och tillgänglighet ska förbättras med två indexpunkter Vidareutveckla och genomföra minst 4 dialoger med invånare, varav minst en avser framtidens omsorg om

12 funktionsnedsatta Medarbetare För att genomföra uppdraget ska vi: Ge goda förutsättningar för medarbetare att utveckla sin kompetens och vara medskapande Ekonomi För att genomföra uppdraget ska vi: Bedriva verksamheten inom tilldelad budget och använda tillgängliga resurser effektivt. Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap. Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag Öka fokus på långsiktig effektivitet Chefer ska ha 25 underställda inkl vikarier Öka andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning med 1 % Andelen med akademisk magisternivå öka med 2 % Sjuktal 6,5 % Resultat > 0 kr Vidareutveckla kritiska nyckeltal Vidta strukturella förändringar inom äldreomsorgen så att skillnaden mot standardkostnad minskar med 2 % Vidta strukturella förändringar så att 1 % av kommunbidraget kan avsättas till sociala investeringar vid 2016 års utgång 10

13 Ekonomisk ram kommunbidrag Socialnämnden har begärt utökade resurser för planperioden för att kunna tillgodose medborgarnas ökade behov av äldreomsorg, boende och dagverksamhet för funktionsnedsatta samt angelägna satsningar avseende Våld i nära relationer och strategiska personalsatsningar. Sammantaget för planperioden är behovet av utökade resurser tkr. Våld i nära relationer Socialnämnden avsätter 300 tkr till länssamordnare för att utveckla arbetet avseende våld i nära relationer. Länssamordnaren ska utifrån definierat uppdrag identifiera prioriterade utvecklingsområden, samordna huvudmännens uppdrag, samt ansvara för utveckling av insatser till såväl den utsatte, som förövaren och de som arbetar med frågan. Äldreomsorg - hemtjänst Ett mycket angeläget led i äldrestrategin är utvecklingen av hemtjänsten. Detta innebär att en väl utvecklad, effektiv och högkvalitativ hemtjänst kommer att begränsa ökningen av platser inom vård- och omsorgsboende. Platser i särskilt boende ska endast riktas till personer med riktigt stora vårdbehov. Implementeringen av äldrestrategin är avgörande för socialnämnden eftersom antalet invånare 80 år och äldre beräknas öka med ca 105 personer per år. För att täcka behovet för tillkommande kunder behöver kommunbidraget utökas med tkr år 2014, tkr år 2015 och tkr år Arbetet med att skapa Sveriges bästa hemtjänst kommer att innebära en stor utmaning för personal och ledning. Behovet av arbetskläder för personal inom hemtjänsten är stort och måste tillgodoses. Vinterkläder bestående av jacka och täckbyxa köps till personalen en gång vart annat år. Den anställde ansvarar för skötsel och vård av kläderna. Kostnaden beräknas till 800 tkr för år 2014 och Medel till samlad volymtillväxt avsätts under omstrukturering med tkr. Äldreomsorg Vård- och omsorgsboende Boendestrukturen för äldre har börjat förändras. Idag finns årgångshus, seniorbostäder och vård- och omsorgsboende. Utbyggnad av trygghetsbostäder som ersätter det avvecklade vård och omsorgsboendet Rödkallen är ett viktigt steg i utvecklingen för att åstadkomma ett mer varierat boende för äldre. Tillkomsten av trygghetsbostäder ska också leda till att tidpunkten för inflyttning i vård och omsorgsboende skjuts upp. Under 2014 beräknas 145 platser i Trygghetsboende färdigställas. I slutet av år 2013 beräknas det nya vårdoch omsorgsboendet i Bergviken tas i drift i en första etapp med 72 platser. Driftkostnaden beräknas totalt till tkr i 2013 års prisnivå. Start för verksamheten är beräknad till fjärde kvartalet år 2013 med en driftkostnad på tkr vilket har inarbetats i internbudgeten. För år 2014 är tillkommande kostnad för helårsdrift tkr. 11

14 I pågående omstrukturering finansieras den utökade driftkostnaden för det nya boendet i Bergviken 2014 genom avveckling av 52 boendeplatser för äldre. Delfinansieringen uppgår till tkr vilket innebär att budgeten utökas med tkr för år Nästa steg i planeringen är utbyggnad av Bergviken etapp 2 med ytterligare 72 platser. Både investeringsmedel och driftmedel bör avsättas för att möjliggöra driftstart någon gång under år Nya föreskrifter från Socialstyrelsen gällande demens (SOSFS 2012:12) Från och med gäller skärpta regler gällande Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Socialförvaltningen har påbörjat arbetet med att klargöra vilka konsekvenser dessa föreskrifter får. Stöd och omsorg Gruppbostäder/servicebostäder Behovet av gruppbostäder/servicebostäder för funktionshindrade och psykiskt sjuka fortsätter att öka. Förvaltningen gör bedömningen att platsbehovet ökar med 7 platser per år för åren 2015 och Det innebär att kommunbidraget behöver utökas med resurser för totalt 14 platser under dessa år, tkr för år 2015 och tkr för år Daglig verksamhet för funktionshindrade Behovet av dagverksamhet för dem som går ut gymnasiesärskolan och övriga med behov av dagverksamhet beräknas till 22 personer år 2014 och 17 personer år Utbyggnadsbehovet för dessa personer är kostnadsberäknat till tkr för år 2014 och tkr för år För år 2014 har inga resurser avsatts. Personlig assistans Under det senaste året har det skett en kraftig volymutveckling inom personlig assistans både när det gäller assistans med ersättning från Försäkringskassan och ren kommunal assistans enligt LSS. Enligt uppgifter från SKL beräknas volymtillväxten bli 8 procent per år. För Luleå innebär det att kostnaderna för personlig assistans ökar med tkr år 2014, tkr år 2015 och tkr för år Medel till samlad volymtillväxt avsätts under omstrukturering med tkr. Styrning och ledning Budget i balans Socialnämndens ekonomi är inte i balans. Det självklara målet är att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling. Socialnämnden kommer att nå detta mål dels genom att satsa på hållbara lösningar och åtgärder som initialt kommer att kosta men på sikt leder till ökad effektivitet, och dels genom politiska prioriteringar. Socialnämnden kommer att ställa höga krav på socialförvaltningens resultat gällande effektivitet. För att lyckas måste detta arbete ske i ett nära samarbete och tät dialog med Kommunstyrelsen samt ekonomikontoret. Strategisk kompetensutveckling För att säkerställa den framtida personalförsörjningen behövs en rad åtgärder. Till detta hör att främja generationsväxling i förvaltningen, bredda rekryteringen och erbjuda förmånliga riktlinjer för utbildning och 12

15 kompetensutveckling för medarbetare i förvaltningen. Förändringen av de akademiska utbildningarna kommer att medföra stora krav på arbetsgivarnas introduktionsprogram och insatser i form av kompetensutveckling. Chefers arbetsförutsättningar, chefsförsörjning arbetsplatsförlagd utbildning, introduktion och handledning kommer att prioriteras. Chefsgruppen har höga sjuktal och hög personalrörlighet. Detta är indikatorer på att förutsättningarna inte är optimala för uppdraget. Chefens förutsättningar måste utvecklas. Ett tydligt ledarskap är en förutsättning för ett gott medarbetarskap. Redovisade behov av resursutökning avseende strategisk kompetensutveckling kommer att bedömas i den prioritering som görs under löpande verksamhetsår. 13

16 Kommunstyrelsen har beslutat utöka socialnämndens kommunbidrag med tkr för treårsperioden. Nedan redovisas planerad användning av tilldelade resurser år För år 2015 och år 2016 har inga utökade resurser tilldelats och därför redovisas enbart behovet av utökning. Bilaga till Ekonomisk ram Behov av utbyggnad Verksamhet Våld i nära relationer 300 Gruppbostäder funktionshindrade och psykiskt sjuka Daglig verksamhet funktionshindrade Hemtjänst, volymtillväxt Arbetskläder 800 Hemsjukvård Personlig assistans, volymtillväxt Vård och omsorgsboende för äldre Strategisk kompetensutveckling Avsättning till omstrukturering för borttagande av ofrivilliga delade turer Avsättning till omstrukturering avseende volymtillväxt Summa

17 Kommunikationskontoret Luleå kommun 2013

Förändrat resursbehov

Förändrat resursbehov Socialnämnden 2011-01-10 8 12 Dnr 2011/11-04 Förändrat resursbehov 2011 2014 Ärendebeskrivning Förvaltningens analys av hur nämndens uppdrag påverkas av förändringar i omvärlden visar att nämnden har behov

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen omfattar de politiska intentionerna som de uttrycks i Vision 2050, riktningar, program, kommunstyrelsen målområden

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014:154 113 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Del 1 Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Grundlagen har hälsoaspekter * Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att individer med olika funktionsnedsättningar ska få ta del av

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer