Socialnämndens verksamhetsplan Luleå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens verksamhetsplan 2014-2016. Luleå kommun"

Transkript

1 Socialnämndens verksamhetsplan Luleå kommun

2

3 Verksamhetsplanen omfattar ett urval av de politiska intentionerna, både som de lokalt uttrycks i vision, riktningar, program och som komplement till de mål som nämnden fastställer. Här finns också en sammanfattning av nationella trender och beslut som påverkar socialnämndens verksamhetsområde den kommande treårsperioden. Avslutningsvis finns också nämndens styrkort för år Innehåll Om modellen för styrning... 2 Vision Socialnämndens vision... 2 Riktningar... 3 Program... 4 En sammanfattning av nationella nyheter... 5 Barn & unga... 5 Folkhälsa... 5 Våld... 5 Migration och integration... 6 Förändringar avseende ekonomiskt bistånd... 6 Ungdomsarbetslöshet... 6 Äldreomsorg... 6 Digital utveckling... 7 Effekter av valfrihet... 7 Politikens vilja... 8 Socialnämndens styrkort Ekonomisk ram kommunbidrag

4 Om modellen för styrning Balanserad styrning har tillämpats i Luleå kommun sedan Kortfattat är syftet med modellen att tillämpa målstyrning i flera, sammanhängande perspektiv som balanserar varandra. För år 2014 har perspektiven kund/medborgare/brukare och utveckling ersatts med perspektiven samhälle och service. Tanken är att de nya perspektiven bättre ska stödja kommunens övergripande uppdrag som samhällsbyggare, attraktionsskapare och servicegivare. De ska också stödja social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som är en ledstjärna i programmen. Då nämnden fastställt mål tar verksamheterna vid. I varje verksamhetsområde sker en process där nämndens mål konkretiseras i linje med verksamhetens uppdrag. Sedan fastställs aktiviteter för varje enhet som bidrar till verksamhetens mål. Processen sker med en hög grad av delaktighet där medarbetarnas idéer och tankar tas till vara. Uppföljning av mål och aktiviteter sker formaliserat tre gånger per år i form av två delårsbokslut och en verksamhetsberättelse för året. Vision 2050 Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt. Ledord i visionen är Levande och växande Utrymme med närhet Se möjligheterna Naturligt färgstark Lokalsinne och världsvana Socialnämndens vision Genom medvetna satsningar bygger vi förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte att bidra till ett Meningsfullt liv i Luleå. Socialnämndens och socialförvaltningens arbete ska präglas av kvalitet och utgå från följande grundläggande värderingar: Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål. Ledord för vårt kvalitetsarbete är bemötande, tillgänglighet, tydlighet och kompetens. 2

5 Riktningar Vägen till visionen är de Riktningar fullmäktige beslutat om. Dessa har i sin tur konkretiserats till program. Riktningarna visar på att kommunen ser helheten och söker samverkan. 3

6 Program Programmen ger vägledning kommunens inriktning fram till år Här finns centrala utvecklingsområden och strategiområden att verka inom. För 2014 har kommunstyrelsen prioriterat några av programmens strategiområden. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att sätta mål inom vissa strategiområden som ligger nära socialnämndens verksamhet: Alla ungas medskapande, Start och uppväxt för alla, Alla ungas väg till arbete och Bästa boendet. Programmen finns i sin helhet på 4

7 En sammanfattning av nationella nyheter Individ och familjeomsorgen behandlar en mängd frågor som spänner över en människas liv från vaggan till graven. Det är också här som samhällsförändringar påverkar socialtjänstens arbete märkbart. Förändringar i socialförsäkringssystem vare sig det berör hälso- och sjukvård, sjukförsäkring eller arbetsmarknad får ett indirekt genomslag i vårt arbete, då människors livsvillkor påverkas hälsomässigt, socialt och ekonomiskt. Ibland uppstår resursbrist i någon del av samhällsfunktionerna när det sker omfattande förändringar i sociala system. Skillnader mellan stad och landsort/centrum och periferi ökar när resurserna tryter. Idag finns en tydligare transparens i samhällssystemen än tidigare. Statlig styrning och uppföljning samt krav på samverkan mellan samhälleliga institutioner har synliggjort kvalitetsbrister och behov av förändringar i lagstiftning. Samverkan är viktigt för att människor inte ska hamna i kläm, när de behöver stöd från flera samhälleliga institutioner. Barn & unga Att tillgodose barnets oinskränkta rätt till god vård och behandling i alla situationer; hemma, i skolan och på fritiden visar sig vara helt nödvändigt med hänsyn till att en tredjedel av svenska ungdomar i åldrarna år tycker att livet är svårt. Barn som hamnat snett i rättslig mening behöver också mer skydd och hjälp att gå vidare. Den politiska styrningen pekar också mot det i de uppdrag som tilldelas Polisen, Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges kommuner och Landsting. Folkhälsa Folkhälsofrågor har lyfts fram ur många aspekter, dels genom åtgärdsprogrammet för alkohol, narkotikadoping och tobak s.k. ANDT-politiken , som nu för första gången visar en tendens mot minskad användning av tobak och alkohol bland elever i årskurs 9. En minskad alkoholkonsum kan skönjas överlag i befolkningen med den största minskningen bland ungdomar. Förändringar i ekonomi och på arbetsmarknaden har bidragit till att fler människor slås ut av psykiska sjukdomar talets arbetsliv måste arbeta lika systematisk och framgångsrikt med risken för sjukfrånvaro av psykiska skäl, så som det gjordes under 1900-talet med somatiska sjukdomar. Det finns en akilleshäl i folkhälsoarbetet som visar att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa, sämre livsvillkor och mindre hälsosamma levnadsvanor än befolkningen i övrigt. Andelen förvärvsarbetande är lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt och det är vanligare att man varit i ekonomisk kris och att man saknar kontantmarginaler. Den dåliga utvecklingen för personer med funktionsnedsättning strider mot alla nationella och internationella mål att politiskt stödja utvecklingen mot mer jämställdhet. Funktionshinderpolitiken har inte slagit igenom i samhället. Våld Våldsutsatthet, särskilt bland kvinnor, är ett problem. Nu har FN :s möte med kvinnokommissionen antagit en överenskommelse om att stater bör avstå ifrån att åberopa kulturella och traditionella sedvänjor eller religion för att åsidosätta kvinnors och flickors rättigheter. Det innebär att de mänskliga rättigheterna ska tolkas på samma sätt i 5

8 alla världens länder oavsett politik, religion eller kultur som är den dominerande. Migration och integration Migration och integration rörande medborgare från EU möter på problem. Grundregeln med EU-lagstiftningen om fri rörlighet efterföljs inte på grund av kunskapsbrist hos kommuner och myndigheter. EU-migranterna får inte det stöd som de behöver att till exempel få kunskap om att de ska registrera sig hos Arbetsförmedlingen eller få en prövning om försörjningsstöd och tillfälligt boende. På grund av dessa brister hamnar de i hemlöshet och arbetslöshet. Rörligheten är bland dem stor och de flyttar runt i landet och till andra EU-länder. Föräldrapenningen har uppmärksammats vara ett hinder för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, företrädesvis för kvinnor. Förändringar avseende ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd genomgår för närvarande en stor förändring genom de ändringar som nu föreligger gällande att bara 75 procent av arbetsinkomsterna räknas in i behovsprövningen av försörjningsstöd. Begränsningen är aktuell för personer som uppburit försörjningsstöd längre period än sex månader och syftet är att stimulera, uppmuntra och stödja personer till egen försörjning. Ungdomsarbetslöshet Arbetslöshet bland unga är ett universellt problem. Yrkesintroduktion föreslås för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Detta ska ske genom att parterna tecknar yrkesintroduktinsavtal med statliga lönesubventioner i form av skattekreditering och handledarstöd, för att stimulera unga personer att få arbete. Detta är i linje med den stipulerade EU garantin om utbildning, arbete, praktik eller traineetjänst som införs för att motverka ungdomsarbetslöshet. Äldreomsorg Biståndshandläggningen i äldreomsorgen tampas med höga ärendebalanser som också tros leda till kvalitetsbrister för de äldre genom exempelvis brister i uppföljning samt brister i förutsättningar för biståndshandläggarna att göra ett gott arbete. Ett nytt instrument BAS, Behov AV Stöd, lanseras som möjliggör likvärdiga bedömningar av äldres omsorgsbehov. Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen har fått ett brett genomslag. Det är dock få kommuner som infört lokala värdighetsgarantier. Det sker en fortsatt bred satsning på äldreomsorgspersonalens kompetens genom omvårdnadslyftet, värdegrundsutbildningar och utbildning i ledarskap och nationell värdegrund. Kombinationsprogram gentemot anhöriga har gett god effekt. Det handlar om utbildning, psykosocialt stöd och olika typer av färdighetsträning minskar anhörigas upplevelse av belastning och depressionssymtom. Effekterna av individuell samordnare är små och saknas på lång sikt, visar Socialstyrelsens utvärdering. Osäkerheten kring det vetenskapliga stödet är att många utfall studeras, att de rapporteras vid olika tidpunkter och utifrån ett fåtal studier om respektive fall. Propositionen om skyddsåtgärder i demensvården skrinläggs. Istället ges ett tydligt utvecklings- och uppföljningsuppdrag och tillsyn av 6

9 otillåtna tvångsåtgärder till Socialstyrelsen och till myndigheten för Inspektion av vård och omsorg. I den fortsatta satsningen på De mest sjuka äldre och Omvårdnadslyftet kommer utvecklingen inom demensvården att stödjas. De äldres ekonomi oroar genom ökad andel äldre hos Kronofogden. Många pensionärer ansöker inte om bostadstillägg och äldreförsörjningstillägg. Riksrevisionen säger att regering och pensionsmyndigheten inte har gjort tillräckligt för att upplysa pensionärerna om förmånerna. Sveriges Kommuner och Landsting har kartlagt hur kommunerna hanterar hyressättningen i särskilda boenden. Deras förslag är att de övre gränserna för hyreskostnader vid beräkningar av bostadstillägg höjs för att undvika att personer hänvisas att ansöka om ekonomiskt bistånd. Digital utveckling It-system i vård och omsorg tilldelas statsbidrag för utveckling av e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna, samt införande av mobil dokumentation i hemtjänsten och övergång till digitala trygghetslarm och användning av nationell patientöversikt (NPÖ). Effekter av valfrihet Konkurrensverkets undersökning av kommunernas valfrihetssystem med fokus på hemtjänst visar att konkurrensen sker bättre i en kvalitets- än i en prisdimension. Däremot finns rapporter om att människor har svårt att skaffa sig en överblick vid valfrihet för att företagens presentationer är väldigt lika och erbjuder samma sak. Kvalitén ligger i att tillgodose just det som människorna frågar efter och har behov av. 7

10 Politikens vilja Som ett komplement till de mål som finns fastställda i styrkortet vill nämnden påtala vikten av, och förväntningar på, utveckling inom ett antal andra områden. Programarbetet ger en unik möjlighet till att nå långsiktiga mål för hela Luleås utveckling. Här finns goda förutsättningar för ökad samverkan med andra, både internt och externt. Att omsätta programmens intentioner ska prioriteras. Att finna bra former för strategiområdet Start och uppväxt för alla, där socialchefen har ett samordningsuppdrag, är ett första steg. med att förbättra förutsättningarna för det nära ledarskapet fortsätta. Frågor om teknikutveckling, utvecklad kompetens, ett evidensbaserat arbetssätt och lärande organisation är nära besläktade. Arbetet med att förenkla och skapa lätta kontaktvägar för invånarna har påbörjats med hjälp av bland annat e-tjänster. Luleå Direkt blir nästa lösning där invånaren snabbt och enkelt kan få svar på de vanligaste frågorna. Ett samtal ska räcka. Socialnämnden har den största tilltro till att vi, tillsammans med alla våra kompetenta medarbetare, framgångsrikt kommer att klara vårt uppdrag! Det ligger också helt i linje med årets styrkort där barn och unga har ett särskilt fokus. Tidiga insatser för att säkra barns välfärd är angeläget. De barn som, av ett eller annat skäl, omhändertas är utsatta. Det är viktigt att uppmärksamma hela deras livssituation. Vi tänker bland annat på hälsa och skolgång. Det är viktigt att säkerställa goda levnadsvillkor även för andra grupper, att bibehålla och utveckla kvalitet i verksamheter riktade till våldsutsatta, äldre och till personer med funktionsnedsättning samt alla de andra grupper förvaltningen möter i sin verksamhet. Kunders medinflytande och delaktighet ska genomsyra allt arbete i vardagen. För att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet krävs verksamheter med ett innehåll som svarar mot invånarnas behov. Vidare förutsätts ett kontinuerligt arbete med att utveckla värdegrund, bemötande och kvalitet. Samspelet mellan chefer och medarbetare är centralt för att utveckla ett medskapande förhållningssätt. Därför behöver arbetet 8

11 Socialnämndens styrkort 2014 Inriktning Samhälle För alla som bor, verkar i och besöker Luleå ska vi: Stå för öppenhet och mångfald Lyfta identiteten som kuststad året runt Ta sats för en ledande nordlig region Bygga för framtiden KS Målområde Mål för att Påbörja genomförandet av programmen i kommunövergripande samverkan Alla barn och unga i Luleå ska lyckas i skolan och alla ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling Förslag till mål för socialnämnden 2014 Påbörja genomförandet av programmen i kommunövergripande samverkan Andelen elever i åk 9 som inte röker, inte druckit alkohol, aldrig använt narkotika ska öka med 2 % Andelen behöriga till gymnasiet ska öka med 2 % Service För våra medborgare och kunder/brukare ska vi: Ha god service på likvärdiga villkor anpassad och tillgänglig efter behoven och ha förmåga att överföra detta till nytta för den enskilde och för samhället. Bygga för fler Säkerställa en väl utvecklad service Säkerställa en god tillgänglighet Verka för ökad anställning/sysselsättning för ungdomar; minska andelen ungdomar som uppbär försörjningsstöd > 90 dagar med 10 % Utifrån behov utveckla flera alternativa hemmaplanslösningar, riktade till barn och unga Aktivt deltagande i samhällsplanering och bostadsförsörjning för socialnämndens målgrupper Mätningar av kund-/ medborgarsynpunkter och kvalitetsindikatorer ska analyseras och leda till åtgärder; förvaltningen ska vara bland de bästa 25 % i Öppna Jämförelser Medborgarenkätens resultat för bemötande och tillgänglighet ska förbättras med två indexpunkter Vidareutveckla och genomföra minst 4 dialoger med invånare, varav minst en avser framtidens omsorg om

12 funktionsnedsatta Medarbetare För att genomföra uppdraget ska vi: Ge goda förutsättningar för medarbetare att utveckla sin kompetens och vara medskapande Ekonomi För att genomföra uppdraget ska vi: Bedriva verksamheten inom tilldelad budget och använda tillgängliga resurser effektivt. Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap. Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag Öka fokus på långsiktig effektivitet Chefer ska ha 25 underställda inkl vikarier Öka andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning med 1 % Andelen med akademisk magisternivå öka med 2 % Sjuktal 6,5 % Resultat > 0 kr Vidareutveckla kritiska nyckeltal Vidta strukturella förändringar inom äldreomsorgen så att skillnaden mot standardkostnad minskar med 2 % Vidta strukturella förändringar så att 1 % av kommunbidraget kan avsättas till sociala investeringar vid 2016 års utgång 10

13 Ekonomisk ram kommunbidrag Socialnämnden har begärt utökade resurser för planperioden för att kunna tillgodose medborgarnas ökade behov av äldreomsorg, boende och dagverksamhet för funktionsnedsatta samt angelägna satsningar avseende Våld i nära relationer och strategiska personalsatsningar. Sammantaget för planperioden är behovet av utökade resurser tkr. Våld i nära relationer Socialnämnden avsätter 300 tkr till länssamordnare för att utveckla arbetet avseende våld i nära relationer. Länssamordnaren ska utifrån definierat uppdrag identifiera prioriterade utvecklingsområden, samordna huvudmännens uppdrag, samt ansvara för utveckling av insatser till såväl den utsatte, som förövaren och de som arbetar med frågan. Äldreomsorg - hemtjänst Ett mycket angeläget led i äldrestrategin är utvecklingen av hemtjänsten. Detta innebär att en väl utvecklad, effektiv och högkvalitativ hemtjänst kommer att begränsa ökningen av platser inom vård- och omsorgsboende. Platser i särskilt boende ska endast riktas till personer med riktigt stora vårdbehov. Implementeringen av äldrestrategin är avgörande för socialnämnden eftersom antalet invånare 80 år och äldre beräknas öka med ca 105 personer per år. För att täcka behovet för tillkommande kunder behöver kommunbidraget utökas med tkr år 2014, tkr år 2015 och tkr år Arbetet med att skapa Sveriges bästa hemtjänst kommer att innebära en stor utmaning för personal och ledning. Behovet av arbetskläder för personal inom hemtjänsten är stort och måste tillgodoses. Vinterkläder bestående av jacka och täckbyxa köps till personalen en gång vart annat år. Den anställde ansvarar för skötsel och vård av kläderna. Kostnaden beräknas till 800 tkr för år 2014 och Medel till samlad volymtillväxt avsätts under omstrukturering med tkr. Äldreomsorg Vård- och omsorgsboende Boendestrukturen för äldre har börjat förändras. Idag finns årgångshus, seniorbostäder och vård- och omsorgsboende. Utbyggnad av trygghetsbostäder som ersätter det avvecklade vård och omsorgsboendet Rödkallen är ett viktigt steg i utvecklingen för att åstadkomma ett mer varierat boende för äldre. Tillkomsten av trygghetsbostäder ska också leda till att tidpunkten för inflyttning i vård och omsorgsboende skjuts upp. Under 2014 beräknas 145 platser i Trygghetsboende färdigställas. I slutet av år 2013 beräknas det nya vårdoch omsorgsboendet i Bergviken tas i drift i en första etapp med 72 platser. Driftkostnaden beräknas totalt till tkr i 2013 års prisnivå. Start för verksamheten är beräknad till fjärde kvartalet år 2013 med en driftkostnad på tkr vilket har inarbetats i internbudgeten. För år 2014 är tillkommande kostnad för helårsdrift tkr. 11

14 I pågående omstrukturering finansieras den utökade driftkostnaden för det nya boendet i Bergviken 2014 genom avveckling av 52 boendeplatser för äldre. Delfinansieringen uppgår till tkr vilket innebär att budgeten utökas med tkr för år Nästa steg i planeringen är utbyggnad av Bergviken etapp 2 med ytterligare 72 platser. Både investeringsmedel och driftmedel bör avsättas för att möjliggöra driftstart någon gång under år Nya föreskrifter från Socialstyrelsen gällande demens (SOSFS 2012:12) Från och med gäller skärpta regler gällande Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Socialförvaltningen har påbörjat arbetet med att klargöra vilka konsekvenser dessa föreskrifter får. Stöd och omsorg Gruppbostäder/servicebostäder Behovet av gruppbostäder/servicebostäder för funktionshindrade och psykiskt sjuka fortsätter att öka. Förvaltningen gör bedömningen att platsbehovet ökar med 7 platser per år för åren 2015 och Det innebär att kommunbidraget behöver utökas med resurser för totalt 14 platser under dessa år, tkr för år 2015 och tkr för år Daglig verksamhet för funktionshindrade Behovet av dagverksamhet för dem som går ut gymnasiesärskolan och övriga med behov av dagverksamhet beräknas till 22 personer år 2014 och 17 personer år Utbyggnadsbehovet för dessa personer är kostnadsberäknat till tkr för år 2014 och tkr för år För år 2014 har inga resurser avsatts. Personlig assistans Under det senaste året har det skett en kraftig volymutveckling inom personlig assistans både när det gäller assistans med ersättning från Försäkringskassan och ren kommunal assistans enligt LSS. Enligt uppgifter från SKL beräknas volymtillväxten bli 8 procent per år. För Luleå innebär det att kostnaderna för personlig assistans ökar med tkr år 2014, tkr år 2015 och tkr för år Medel till samlad volymtillväxt avsätts under omstrukturering med tkr. Styrning och ledning Budget i balans Socialnämndens ekonomi är inte i balans. Det självklara målet är att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling. Socialnämnden kommer att nå detta mål dels genom att satsa på hållbara lösningar och åtgärder som initialt kommer att kosta men på sikt leder till ökad effektivitet, och dels genom politiska prioriteringar. Socialnämnden kommer att ställa höga krav på socialförvaltningens resultat gällande effektivitet. För att lyckas måste detta arbete ske i ett nära samarbete och tät dialog med Kommunstyrelsen samt ekonomikontoret. Strategisk kompetensutveckling För att säkerställa den framtida personalförsörjningen behövs en rad åtgärder. Till detta hör att främja generationsväxling i förvaltningen, bredda rekryteringen och erbjuda förmånliga riktlinjer för utbildning och 12

15 kompetensutveckling för medarbetare i förvaltningen. Förändringen av de akademiska utbildningarna kommer att medföra stora krav på arbetsgivarnas introduktionsprogram och insatser i form av kompetensutveckling. Chefers arbetsförutsättningar, chefsförsörjning arbetsplatsförlagd utbildning, introduktion och handledning kommer att prioriteras. Chefsgruppen har höga sjuktal och hög personalrörlighet. Detta är indikatorer på att förutsättningarna inte är optimala för uppdraget. Chefens förutsättningar måste utvecklas. Ett tydligt ledarskap är en förutsättning för ett gott medarbetarskap. Redovisade behov av resursutökning avseende strategisk kompetensutveckling kommer att bedömas i den prioritering som görs under löpande verksamhetsår. 13

16 Kommunstyrelsen har beslutat utöka socialnämndens kommunbidrag med tkr för treårsperioden. Nedan redovisas planerad användning av tilldelade resurser år För år 2015 och år 2016 har inga utökade resurser tilldelats och därför redovisas enbart behovet av utökning. Bilaga till Ekonomisk ram Behov av utbyggnad Verksamhet Våld i nära relationer 300 Gruppbostäder funktionshindrade och psykiskt sjuka Daglig verksamhet funktionshindrade Hemtjänst, volymtillväxt Arbetskläder 800 Hemsjukvård Personlig assistans, volymtillväxt Vård och omsorgsboende för äldre Strategisk kompetensutveckling Avsättning till omstrukturering för borttagande av ofrivilliga delade turer Avsättning till omstrukturering avseende volymtillväxt Summa

17 Kommunikationskontoret Luleå kommun 2013

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer