Verksamhetsrapport Tertial Arbetsliv och Stöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Tertial Arbetsliv och Stöd

2 Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Missbruksenhet Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Socialt boende Socialpsykiatri Funktionshinder myndighet Bostad med särskild service, antal brukare Stöd i hemmet Arbetslivscentrum Trygga ungdomsmiljöer Korttidsverksamhet mm Måluppföljning Strategiska förutsättningar God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011: Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet Minskad miljö och klimatpåverkan (27)

3 3(27) Öka andelen kollektivtrafikresenärer Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för Försörjningsstöd Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7.6 Myndighetsverksamheten Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Arbetslivscentrum Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Stöd/boende LSS Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Stöd/boende SoL Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Övriga viktiga händelser... Fel! Bokmärket är inte definierat.

4 1 Arbetsliv o Stöd 4(27) 2 Verksamhetsöversikt Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva delta-gande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtals-stöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden av sektorns verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera 3 Sammanfattning Sektorn skall utifrån Kungälvs förutsättningar skapa en lyhörd, attraktiv, anpassningsbar och effektiv organisation där resurserna används på bästa sätt i relation till brukarnas ändrade/ ökade behov. Sektorns verksamhet påverkas också av förändringar hos övriga aktörer, t.ex. hos region och stat. För sektorn är utmaningen att klara detta ansvar utan högre kostnader. Under första tertialen har volymökning inom fra barn och unga samt funktionshinderverksamheten medfört ökade kostnader. Inom funktionshinderverksamhetens saknas fortfarande platser, vilket medför dyra kostnader för köpt boende och viten. Under 2015 kommer nya boenden att kunna tas i bruk vilket ger en bättre boendesituation inom funktionshinderverksamheten, men problemet med brist på egna platser och höga kostnader för köpta platser, samt viten, kommer att kvarstå 2015 och Inom barn och ungdom har arbetet med hemmaplansarbete fortsatt, tillsammans med skolan. Den kraftiga volymökning under senare delen av 2014 håller i sig under början av 2015 och medför ökade kostnader. Under 2015 är det en utmaning skapa resurser på hemmaplan för att lösa de ökade behoven och att inom arbetet med sociala investeringar hitta effektiva, förebyggande och tidigt arbete för att ge familjer, barn och ungdomar stöd innan problematiken blir för stor. Verksamheten inom trygga ungdomsmiljöer har utvecklats under året och stödet till barn och ungdomar i social oro har ökat. Under 2015 kommer hela boendesituationen, och stödet, för personer med missbruksproblem ses över. Kostnaderna för köpta boenden är fortsatt höga och det har varit svårt att få adekvat stöd för framförallt unga personer med missbruksproblematik. Under 2015 kommer fler lägenheter, boendealternativ, att bli tillgängliga. Frågan kring matchning och stöd blir då väsentlig. Bristen på bostäder är också kostnadsdrivande för andra grupper än personer med missbruksproblematik. Kostnaderna för tillfälliga boendelösningar är fortsatt hög och Kungälv har i jämförelse med andra kommuner mycket höga kostnader för tillfälliga boenden. Fler boendealternativ och tydliggörande av kommunens ansvar i dessa frågor ger förutsättning för lägre kostnader under resten av året

5 5(27) Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat något under T1. Åtgärderna att utveckla alternativ till försörjningsstöd och det förstärkta arbetet med att stödja människor från försörjningsstöd till egenförsörjning, ger resultat. Antalet stödanställningar har varit relativt konstant i början av året, ambitionen är att få än fler i denna stödform under året. Uppbyggnaden av ALC har fortsatt och organisationen är väl rustad för sitt uppdrag. Arbetet med att växla passivt försörjningsstöd till proaktiva stödformer med arbetsträning, praktik och stödanställningar har kommit en bit på väg, men här behöver ytterligare insatser göras. Sektorn arbetar vidare med att förändra arbetssättet utifrån kommunens kärnvärden medborgarfokus, helhetssyn och lärande. Den nya organisationen togs i bruk den 1 september 2013 med 4 verksamhetsgrenar. Inom varje verksamhet sker nu anpassning av den interna organisationen. Ett fortsatt fokus under 2015 är också jämförelseprojekt med andra kommuner. Det har gett indikationer om flera områden där sektorn behöver kostnadseffektiviseras. Sektorn har också anlitat konsultstöd för flera projekt kring KPB (Kostnad per brukare) för att nå en kostnadsanpassning till de uppsatta budgetmålen. Utmaningar inför resten av 2015 är: Utveckla den nya organisationen mot en mer brukarorienterad, processinriktad och helhetsbaserad verksamhet Behov av bostäder Minska försörjningsstödet, samt fortsätta kostnadsväxlingen mellan försörjningsstöd och stödanställning, fortsatt utvecklingen av ALC Kostnadseffektivisering inom personlig assistans och daglig verksamhet Minska KPB inom barn och ungdom, samt inom missbrukvården I sektorns vardagsarbete pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån brukarperspektiv, kvalitet och hushållning. Ett gemensamt ledningssystem för kvalitet, med vård- och äldreomsorgen, kommer att arbetas fram under 2015.året. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Strategiska förutsättningar Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. Öka andelen kollektivtrafikresenärer

6 6(27) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Gör rätt från början investera i barn och unga Sektormål Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 4 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nyanlända till flyktingmottagningen Nya ensamkommande flyktingbarn Antal ungdomar år som får utbetalning Summa utbetalning tkr ungdomar år Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Volymtal Utfall Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 0-20 år Antal placerade institution 0-20 år

7 7(27) Volymtal Utfall Antal vårddagar institution 0-20 år Antal placerade familjehem 0-20 år Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år enligt SoL Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt LSS Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enl SoL ( FH) Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Volymtal Utfall Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt Utförarenheten Antal serviceinsatser Utförarenheten Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Missbruksenhet Volymtal Utfall Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 21- år Antal placerade institution 21- år Antal vårddagar institution 21- år Antal insatser familjevård 21- år Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Antal stödärenden motivationsteam Antal boenden motivationsboende 21- år Antal boenden referensboende 21-år Socialmedicinsk mottagning Volymtal Utfall Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk mottagning

8 4.7 Familjerådgivning och krismottagning 8(27) Volymtal Utfall Antal uppdrag Familjerådgivning Antal uppdrag Krismottagning män Antal uppdrag Krismottagning kvinnor Trappanärenden/ Trampolinen BoU Socialt boende Volymtal Utfall Antal sociala kontrakt Antal flyktinglägenheter Antal hyresgarantier Socialpsykiatri Volymtal Utfall Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk Funktionshinder myndighet Volymtal Utfall Antal ärenden LSS och LASS, SoL Bostad med särskild service, antal brukare Volymtal Utfall Egna boenden, vuxna Köp av boende, vuxna Egna boenden, BoU Köp av boenden, BoU Köp av skolplats Stöd i hemmet Volymtal Utfall LASS, kommunen anordnare, antal timmar LASS, annan anordnare, antal brukare LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar

9 9(27) Volymtal Utfall LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar "Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar Boendestöd, antal utförda timmar Arbetslivscentrum Volymtal Utfall Antal brukare daglig verksamhet Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd Trygga ungdomsmiljöer Volymtal Utfall Totalt antal besökare i verksamheten Totalt antal unika individer i verksamheten Antal sommarjobb Korttidsverksamhet mm Volymtal Utfall Villa Tveten läger, antal utförda dygn Villa Tveten korttids, antal utförda dygn Avlösarservice antal utförda timmar Näckrosen korttidsverksamhet Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn Eftermiddagsverksamhet, antal brukare Måluppföljning 5.1 Strategiska förutsättningar God ekonomisk hushållning Målet kommer från Sektor Tolkning God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling.

10 10(27) Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kostnaderna har ökat markant sedan sista kvartalet Beräknad volymökning för 2016 prognostiseras till 11,9 mkr. 6,9 mkr avser ej ersatt volym sedan bokslut Analys Den största volymökningen ligger inom Barn och ungdomsvården men även Missbruk ser ut att öka under första tertialet Kostnad per brukare inom Barn och Unga ökar inte men oroväckande är att de brukare som placeras är kvar längre och ofta är aktuella under flera år. Inom LSS-verksamheten beräknas ingen stor volymökning totalt sett. Det finns underskott i verksamheten gällande boende för barn samt personlig assistans och ledsagning där handlingsplaner nu planeras. När det gäller Försörjningsstöd ökar inte antalet hushåll och ramen på 24 mkr beräknas hållas för Arbetsmarknadsenheten har under de senaste åren dock ökat kostnaderna mer än vad antalet deltagare och antalet stödanställda gjort, vilket innebär att handlingsplaner nu görs för att komma i balans under Ensamkommande barn beräknas generera ca 4 mkr lägre överskott än 2014 på grund av ett lägre inflöde än beräknat samt en ökad personalstat efter IVO- inspektion. Så här går vi vidare För 2015 ska sektorn effektivisera verksamheten med 4,2 milj kr. Varje verksamhet tar fram handlingsplaner och åtgärdsprogram. Inom några områden kommer även externt stöd att användas för att fördjupa analysen och stödja åtgärdsplanerna. Indikator Utfall Målvärde Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd till dess att uppdrag lämnats till ARI Tid från beslut i försörjningsstöd till aktivitet på ARI Utförarverksamheterna ska finnas med i stödprocessen kring föräldrar och barn vid placering 95% 100% Längden på placeringar i familjehem ska minska 33,5 33 Längden på placeringar i konsultledda familjehem ska minska 11,4 8 Minska kostnader Köpt vård inom Myndighet Minskad kostnad per brukare - Daglig verksamhet Minska kostnad per timma, personlig assistans Minska kostnaden egna funktionshinderboenden Aktivitet Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. DV - Resor till och från daglig verksamhet DV - Lokalanpassning DV - Kategorisering av brukare DV - Organisera och effektivisera verksamheten med avvikelse Avslutad med avvikelse

11 11(27) Aktivitet Minska kostnaderna köpt vård - Utarbeta utvidgad handlingsplan Upprätta en handlingsplan för att komma ner i kostnad per timme - personlig assistans Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Försörjningsstöd och ARI från det att ärendet öppnas till verkställighet/aktivitet Analysera nuvarande familjehem och konsultledda familjehem för att se vårdbehovet för barn och föräldrar för att barnet ska kunna komma hem med avvikelse Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn har kartlagt processerna för alla enheter inom myndighetsenheterna. Återstår att kvalitetssäkra dem och sedan vid behov justera utifrån lagstiftning, förordningar samt effektivitet. Arbetet med att alla medarbetare har en individuell komptensplan pågår. På några enheter är detta uppfyllt till 100% och på andra enheter inte påbörjat men ligger i plan Sektorn deltar och representerar kommunen aktiv i olika frågor, därigenom visar vi oss vara en attraktiv arbetsgivare. Ett gott samarbete med näringslivet i frågorna som rör sommararbeten samt i övriga arbetsmarknadsåtgärder leder till att visa oss som attraktiv arbetsgivare. Det pågår många aktiviteter i sektorn som ska syfta till att bli attraktiv arbetsgivare tex optimerad bemanning, för att kunna erbjuda heltidstjänster eller flexibel sysselsättningsgrad. Även ett ökat ledastöd genom utökat antal verksamhetsledare och enhetschefer, utveckla det aktivitetsbaserade arbetet i det nya stadshuset mm. Analys Med ovanstående aktiviteter pågår sektorns arbete till att bli en attraktivare arbetsgivare. Många aktiviteter pågår och kommer förhoppningsvis ge resultat under året. Så här går vi vidare Sektorn behöver arbeta vidare med processkartläggningarna i resten av verksamheten samt slutföra kompetensplanerna för resten av personalen. Indikator Utfall Målvärde Andel individuella kompetensutvecklingsplaner 50% 50% Andel utförda processkartläggningar 50% 95%

12 12(27) Aktivitet Aktivt arbeta med kompetensutvecklingsplan - medarbetarpärm Arbeta aktivt med optimerad bemanning - samarbete boende, DV, förskola/skola Ett ökat ledarstöd Utveckla processtyrning och en brukarprocess Utveckla det aktivitetsbaserade arbetet i det nya Stadshuset Öka delaktigheten i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning Utveckla introduktionen och stödet för nyanställda och praktikanter Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Målet kommer från Sektor Tolkning Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09, för att kunna planera, leda etc Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall En ny struktur för ledningssystemet är under uppbyggnad på intranätet. Arbetet har under T1 fokuserats på att samla in alla rutiner som finns inom myndighet och lägga dessa i det gemensamma ledningssystemet. De rutiner som idag är inlagda där är de som hittills bedömts vara aktuella inom myndighet. Den nya "bilden" för ledningssystemet behöver fortsätta justeras så att allt ligger på rätt ställe och är överskådligt och lättanvänt för alla medarbetare. är att även få in de tre utförarverksamheternas rutiner i systemet (ligger lite efter tidschemat dock). Arbetet har satts igång och efterhand kommer enheterna skicka in rutinerna enligt nya mallen. "Bygget" av ledningssystemet på intranätet har presenterats för samtliga verksamhetsledningsgrupper och flera enheter för att skapa engagemang hos medarbetarna för kvalitetsledningssystemet. Konstruktiva synpunkter har insamlats. De processkartläggningar som gjorts inom myndighetsverksamheten i sektorn kommer integreras efter faktakontroll och godkännande av respektive enhet. Analys Arbetet med integrering av ledningssystemet pågår. Insamling av information fortskrider och går framåt. Så här går vi vidare Fortsätta samla in rutiner och integrera dem i systemet. Fortsätta informera om ledningssystemet på för samtliga verksamheter/enhter. Även arbetet med att systematisera uppföljning och egenkontroll behöver startas upp och intensifieras. Indikator Utfall Målvärde Ledningssystemets systematik och ansvarsfördelning är klar och beslutad 1 1 Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna 1 1

13 13(27) Indikator Utfall Målvärde Ledningssystemet är tillgängligt 1 1 Aktivitet Skapande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Avdelningen för samhällsutveckling har startat upp vid årsskiftet för att få en bättre samordning av kommunens samtliga lokaler. Samordningsvinster gör att tomma lokaler snabbare kan fyllas utifrån behov eller avvecklas. Analys Det är ännu för tidigt att analysera resultatet av arbetet som den nya avdelningen utför. Så här går vi vidare Fortsätta arbeta enligt uppdrag från komunledningssektorn. Aktivitet Fortsätta utveckla lokalresursplanen Kvalitetsmål Målet kommer från Sektor Tolkning Här redovisas kvalitetsmål som har bäring på verksamheten och dess målsättning Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn har tidigare inte haft kvalitetsmål i styrkedjan. Detta resultat är det första som tas fram. Uppföljningen av de indikatorer sektorn valt ut att följa är intressanta, tex hur många som återkommer efter avslutade insatser, hur lång tid det tar för sektor att slutföra utredningar mm. En indikator som sticker ut är längden på utredningar och antalet öppna utredningar som överskrider 120 inom barn och ungdom. Analys

14 14(27) De framtagna indikatorerna ger en bra insyn i kvaliteten på vår verksamhet. Det är svårt att göra en analys efter första mätningen då inga referensvärden finns sedan tidigare. Detta kommer dock underlätta för oss i kommande mätningar då vi har siffror att jämföra med. Dock kan vi redan nu se att utredningarnas längd och antalet som överskrider 120 dagar sticker ut och behöver analyseras omgående. Så här går vi vidare Indikatorerna ger oss mycket intressanta mått. Dessa mått kommer att presenteras för verksamhterna och man får arbeta aktivt med tolkning av resultatet samt aktivt arbeta vidare med eventuella aktiviteter utifrån deras tolkningar. Indikator Utfall Målvärde Antal återaktualiserade inom ett år, 0-20 år 11% 0% Antal procent återaktualiserade inom ett år, 21 år- 11% 0% Antal procent återaktualiserade inom ett år, Ekonomiskt bistånd 19% 0% Avbrott i insats, placeringar inom 0-20 år 22% 0% Utredningstiden inom 0-20 år ska ligga under 120 dagar. 53% 90% Utredning 0-20 år som avslutats efter 120 dagar ska ha beslut om förlängning 7% 100% Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor (90%). 58% 90% Verksamhetens totala schemalagda öppettider, Trygga ungdomsmiljöer (TUM) Utföra KEKS enkät (trgga ungdomsmiljöer) 0% 86% Aktivitet DV - Brukarrevision Utförarenheten (UTE) strukturera rutiner för serviceinsatser 5.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall I stora drag kan sektor se att det går framåt med våra särskilda jobbsatsningar, stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning. Vi följer plan vad gäller antal stödanställningar. Arbetet med sommarjobben fortskrider enligt plan och växlingarna av kostnader från försörjningsstöd till

15 15(27) arbete och utbildning fortskrider. Frågetecken finns dock kring de som uppbär försörjningsstöd och som uppfyller kriterierna för aktivitet på AME faktiskt får insatser. Sektorn har startat en kartläggning av alla de som inte bedöms som arbetsföra av enheten Stöd och Försörjning. Resultatet av detta arbete bör vara klart till T2 Analys Sektorn har vidtagit åtgärder för att få kontroll över flöden och insatser för personer har behov av stöd och försörjning i syfte att få så många som möjligt i aktivitet och arbete. Där måluppfyllelse inte nås beror det till viss del på förändringar i regelverk hos samarbetspartners tex arbetsförmedlingen. Så här går vi vidare Fortsätta följa de uppdrag verksamheterna har. Slutföra och analysera resultatet av undersökningen kring de som inte bedöms arbetsföra. Indikator Utfall Målvärde Antal stödanställningar Antal sommarjobb 430 Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar 0 3 Kostnader försörjningsstöd ska minska till förmån för insatser Inga unga ska av arbetsmarknadsskäl uppbära försörjningsstöd Kostnader försörjningsstöd ska minska Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF ska vara aktualiserade på ARI Antal personer på mötesplatsen Fler personer i arbete också på den öppna arbetsmarknaden 0 3 Antal deltagare som erhållit extern anställning Antal uppdrag från försörjningsstöd till sjukersättning/aktivitetsersättning 9 4 Aktivitet Arbeta aktivt med försäkringskassan, psykiatrin för att individen ska komma in socialförsäkringssystemet. 5.3 Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall

16 16(27) Sektorn kan inte se något resultat som visar på ett ökat antal bostäder under tertial 1. Under tertialet har en ny boendegrupp organiserats inom sektorn, med uppdrag att samordna behov och fördelning av bostäder för våra brukare. Analys Analys kan inte utföras. Så här går vi vidare Boendegruppen fortsätter organisera arbetet och samarbetet med lokalresursplanerarna inom kommunen. Indikator Utfall Målvärde Antalet bostäder för flyktingar 7 30 Antalet sociala kontrakt Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering av nyanlända under de första 2 åren. Sektorn ansvarar för boendefrågorna samt till viss del i förekommande fall även för kompletterande stöd och försörjning. Arbetsmarknadsenheten har ett avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot nyanlända i etablering för språkpraktik samt coachning i arbetspraktik och stödanställning inom förvaltningen. Analys Sektorn bedöms arbeta enligt plan. Så här går vi vidare Fortsätta utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen, hyresvärdarna och näringslivet Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete 100% 100% Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingar i arbete efter avslutad integrationstid, 2 år 0 3 Aktivitet Se över stödet för personer med bristfällig språkkunskap Praktikplatser och stödanställningar inom kommunen (Hela förvaltningen) med avvikelse

17 5.4.2 Barnfattigdomen ska minska 17(27) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Barnen prioriteras och ses i alla ärenden. Alla sektorns enheter har i uppdrag att belysa och prioritera barnens situation. Vi kan se att antalet barn i ärenden med försörjningsstöd minska något mot tidigare år gjordes en analys av orsakerna till att barn kommer i kontakt med Barn och ungdomsenheten. De orsaker som utmärkte sig var oro för barnen, missbruk, kriminalitet och föräldrars missbruk. Antalet ansökningar/anmälningar för 0-20 år ökade markant förra året. Trotts analys av orsakerna har vi inte kunnat peka på specifika orsaker till ökningen. Analys Vi kan se att antalet barn 0-20 år ökar vad gäller främst anmälningar. Sektorn har uppmärksammat detta och arbetar aktivt med berörda parter för att minska detta. Antalet barn i familjer med försörjningsstöd minskar något. Antalet ärenden med behov av försörjningsstöd totalt sett minskar också något. Så här går vi vidare Fortsätta aktiv belysa barnens situation och prioritera dem i alla våra ärenden och enheter. Organisationen har också trimmats så att vi kan möta efterfrågan bla genom tillsättning av prosessledare samt specialistteam. Deras uppdrag behöver specificeras och arbetet utvecklas. Indikator Utfall Målvärde Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd Drogmissbruk (0-20 år) 21% 70% Biståndsinsatser inom socialtjänsten Aktivitet Se över och uppdatera gällande rutiner vid el och hyresskulder för att belysa barnperspektivet. Ej påbörjad Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller

18 18(27) Kommentar av utfall Aktiviteter mot detta mål pågår. Tex spridning av information om funktionshinderpolitiska programmet, utbildning av kundcenter och Majvallen för linjelagd färdtjänst, stöd på arbetsplatser som tar emot personer med funktionsnedsättning och som har stödanställning. Aktiv matchning vid arbete och praktikplaser för personer med funktionshinder. Samarbete med Trygga ungdomsmiljöer har påbörjats för utveckling av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. En brukarrevision har genomförts på Mötsplatsen. Analys Arbete pågår med många olika aktiviteter inom ramen för det funktionshinderspolitiska programmet. Effekten av detta arbete ännu inte möjligt att dra några slutsatser av. Så här går vi vidare Fortsätta arbetet med att utveckla, genomföra och slutföra aktiviteter enligt funktionshinderspolitiska programmet. Aktivitet Hålla värdskapet levande kopplat till kommande medborgarlöften Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet samt handlingsplanen Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Vara ett stöd för andra sektorer i frågor som rör bemötande Inrätta funktionen Funktionshinderlots enligt principen "en väg in". Antalet stödanställningar ska öka genom information om att ta emot personer med behov av anpassat stöd Genom daglig verksamhet och sysselsättning ge stöd till personer med funktionshinder att delta i samhället, arbetslivet. Matcha arbete/praktikplats utifrån varje enskild individs funktionsnedsättning Inventering publika lokaler, uppdatera tillgänglighetsdatabasen Medverkar och planerar psykiatrins dag med folkhälsa och samordningsförbund Öka samarbetet med kultur och fritid Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Utveckla anhörigstödet Öppenpsykiatrin och kommunen har tecknat ett avtal i Vård O stödsamordning (VSS) där en person från psykiatrin och en från kommunen arbetar tillsammans med personer med psykisk ohälsa. Personer kommer att bli erbjudna VSS. Informera om mötesplatsen som en verksamhet som möjliggör gemenskap och social samvaro för personer med psykisk problematik, samt utveckla verksamheten med nya lokaler och ett ökat brukarinflytande Genomföra brukarrevision inom mötesplatsen Ett Självständigt Liv ESL är en arbetsmodell som implementeras i socialpsykiatrins boenden och på ALC Avslutad Ej påbörjad Ej påbörjad Ej påbörjad

19 5.4.4 Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. 19(27) Målet kommer från Sektor Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Antal mottagna nyanlända 2015 är 26 personer, vuxna och barn (exklusive ensamkommande). En del av dessa är mottagna inom ramen för sk anvisningsbara platser för personer som bor hos Migrationsverket. Svårigheterna att hitta boenden har inneburit att vi inte kunnat ta emot fler direktanvisade än vi gjort hittills. I uppföljningen av den flyktingpolitiska handlingsplanen (Dnr KS2010/543-11) som gjordes 2013 beslutades att ny uppföljning skall utföras under Detta arbete har ännu inte gjorts. Så här går vi vidare Vi behöver hitta former för hur uppföljning av handlingsplanen i sin helhet skall ske och där behöver vi ha ett samarbete med övriga berörda verksamheter. 5.5 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorns uppgift i detta mål är att informera alla sina medarbetar om möjligheterna till kollektivresande samt möjligheterna till att köpa årskort till reducerat pris. Denna information lämnas via enhetscheferna. Analys Arbetet fortlöper enligt plan. Alla har inte fått informationen ännu, men det sker löpande inom enheterna. Så här går vi vidare Fortsätta informera om kollektivresandets fördelar. Aktivitet Informera sektorns medarbetare om att ansluta till erbjudande om årskort inom kollektivtrafiken

20 5.6 Gör rätt från början investera i barn och unga 20(27) Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Möten kommer att ske mellan enhetschef på trygga ungdomsmiljöer (TUM) och verksahetschef på Stöd boende LSS- När verksamheterna träffat varandra kommer en handlingsplan att upprättas Analys ering och handlingsplan är inte upprättade. Så här går vi vidare Upprätta ett samarbete för att ta fram en handlingsplan Aktivitet Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Ej påbörjad 6 Ekonomi 6.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) avv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnad

21 6.2 Utfall för Försörjningsstöd 21(27) avv ikelse Summa intäkter Övriga kostnader Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet avv ikelse Myndighet Stöd Boende SOL Stöd Boende LSS Utbetalt försörjningsstöd (netto) Arbetslivscentrum (ALC) Sektorchef Kommentar till utfall SEKTORN TOTALT: Totalt sett beräknas utfallet till en avvikelse på -20,9 mkr. Avvikelsen kan hänföras till volymökning 18,1 mkr, driftskostnadskonsekvenser 2,8 mkr. Verksamheterna arbetar med handlingsplaner för att hålla budget. Projektintäkter har periodiserats med 1,9 mkr. Utfallet för hela perioden visar på en kostnadsutveckling på 11 %. en ligger på 5 % på seffekt, vilket innebär att kostnaderna för köpt vård beräknas gå ner under året. Kostnaderna ökar främst när det gäller köpt vård men även personalkostnaderna ökar sedan sista kvartalet VOLYMER -18,1 mkr: Sektorn ser en stor volymökning inom Barn och unga men även inom Missbruksvården. Inom Barn och unga ökade kostnaderna mellan med ca 8 mkr och de prognostiseras öka med ytterligare 3 mkr Antalet barnärenden har ökat med i genomsnitt 33 % sedan bokslut 2013, bl a på grund av en lagändring. Även när det gäller Missbruk så ökar antalet ärenden och kostnaderna beräknas öka med 3 mkr Daglig verksamhet har en volymökning motsvarande 2,5 mkr. Inom LSS verksamheten finns volymökning av ett nytt serviceboende samt volymminskning inom boende för barn samt personlig assistans. Ej ersatt volym i bokslut 2014 är 6,9 mkr. DRIFTSKOSTNADSKONSEKVENSER -2,8 mkr: Dessa kostnader beräknas öka med 2,8 mkr under året. Det gäller bl a renoveringar av befintliga boenden samt att nytt boende tas i bruk. Utöver detta har fler lägenheter tagits i bruk för att användas till sociala kontrakt. VERKSAMHET: Myndighet: Utöver volymökningarna inom Barn och unga och missbruk finns kostnadsökningar för tillfälliga boenden samt bistånd som avser boende. Flera korttidsplatser som kom under 2014 beräknas få seffekt Stöd boende LSS: Effektiviseringsmöjligheter finns inom Boende för barn samt Personlig assistans och ledsagning.

22 22(27) Stöd boende SOL: Boendestödet beräknar ett underskott. När det gäller Ensamkommande barn beräknas ett överskott. Denna verksamhet är i nuläget svårprognostiserad på grund av att inflödet inte ökat som planerat samt att verksamheten blivit tvungen att köpa platser för flera ensamkommande barn. ALC: Daglig verksamhet och Arbetsmarknadsenheten förväntas göra ett underskott men jobbar med handlingsplaner för att komma i balans. Sektorchef: Engångsintäkter gällande projektpengar samt ej tillsättning av en tjänst förväntas generera ett överskott. Försörjningsstöd: en innebär att budgeten kommer att hålla. Antalet hushåll ligger på samma nivå som Nettokostnaden per hushåll ligger i princip på samma nivå som 2014 med en liten ökning. Antalet hushåll 0-25 år ökar. 7 Personal 7.1 Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,5 7,5 Sjukfrånvaro- Kvinnor 8,45 8,45 Sjukfrånvaro - Män 3,81 3,81 Ålder <= 29 år 3,38 3,38 Ålder år 8,87 8,87 Ålder >= 50 år 7,16 7,16 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 54,58 54,58

23 7.4 Sjuklönekostnad 23(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Myndighetsverksamheten Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5,19 5,19 Sjukfrånvaro- Kvinnor 5,58 5,58 Sjukfrånvaro - Män 1,9 1,9 Ålder <= 29 år 4,52 4,52 Ålder år 6,68 6,68 Ålder >= 50 år 2,41 2,41 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 45,86 45,86

24 7.5.4 Sjuklönekostnad 24(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Arbetslivscentrum Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 10,53 10,53 Sjukfrånvaro- Kvinnor 13,62 13,62 Sjukfrånvaro - Män 5,54 5,54 Ålder <= 29 år 1,02 1,02 Ålder år 14,31 14,31 Ålder >= 50 år 8,03 8,03 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 56,35 56,35

25 7.6.4 Sjuklönekostnad 25(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Stöd/boende LSS Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,93 6,93 Sjukfrånvaro- Kvinnor 7,51 7,51 Sjukfrånvaro - Män 1,5 1,5 Ålder <= 29 år 4,06 4,06 Ålder år 7,74 7,74 Ålder >= 50 år 8,72 8,72 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 54,83 54,83

26 7.7.4 Sjuklönekostnad 26(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Stöd/boende SoL Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,44 7,44 Sjukfrånvaro- Kvinnor 9,27 9,27 Sjukfrånvaro - Män 3,36 3,36 Ålder <= 29 år 0,72 0,72 Ålder år 7,4 7,4 Ålder >= 50 år 9,06 9,06 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 55,77 55,77

27 7.8.4 Sjuklönekostnad 27(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Arbetslov och stöd

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Arbetslov och stöd Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Arbetslov och stöd Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd... 4 2 Verksamhetsöversikt... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Volymer... 6 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sektorns budget... 5 2.1 Ekonomi... 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 5 2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd... 5 2.1.3

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd

Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning... 7 3.2 Gemensam mottagning...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Vård och äldreomsorg

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Vård och äldreomsorg Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Vård och äldreomsorg Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Platser... 7 3.2 Trygghetsplatser... 7 3.3 Köpta platser/vårddygn...

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Stöd

Kvalitetsberättelse för område Stöd Kvalitetsberättelse för område Stöd År 2012 2013-02-18 Peter Martinsson Dnr: 2013-81 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning:... 3 Övergripande mål och strategier... 4

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Handlingsplan 2015 Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Innehållsförteckning 2(11) Sidan Handlingsplan 2015 1 Inledning 3 Bakgrund

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 Bibliotek... 6 3.2 Fritid... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Handlingsplan Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till Tillgänglighet och delaktighet för alla

Handlingsplan Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till Tillgänglighet och delaktighet för alla Handlingsplan 2016 Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2019 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: Beslutad av: Ersätter

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Riktlinjer för feriearbeten

Riktlinjer för feriearbeten Riktlinjer för feriearbeten Riktlinjer Diarienummer: KS 2016/1034 Dokumentansvarig: Maria Pehrson Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut:

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för s kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer