Verksamhetsrapport Tertial Arbetsliv och Stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Tertial Arbetsliv och Stöd

2 Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Missbruksenhet Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Socialt boende Socialpsykiatri Funktionshinder myndighet Bostad med särskild service, antal brukare Stöd i hemmet Arbetslivscentrum Trygga ungdomsmiljöer Korttidsverksamhet mm Måluppföljning Strategiska förutsättningar God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011: Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet Minskad miljö och klimatpåverkan (27)

3 3(27) Öka andelen kollektivtrafikresenärer Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för Försörjningsstöd Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7.6 Myndighetsverksamheten Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Arbetslivscentrum Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Stöd/boende LSS Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Stöd/boende SoL Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Övriga viktiga händelser... Fel! Bokmärket är inte definierat.

4 1 Arbetsliv o Stöd 4(27) 2 Verksamhetsöversikt Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva delta-gande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtals-stöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden av sektorns verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera 3 Sammanfattning Sektorn skall utifrån Kungälvs förutsättningar skapa en lyhörd, attraktiv, anpassningsbar och effektiv organisation där resurserna används på bästa sätt i relation till brukarnas ändrade/ ökade behov. Sektorns verksamhet påverkas också av förändringar hos övriga aktörer, t.ex. hos region och stat. För sektorn är utmaningen att klara detta ansvar utan högre kostnader. Under första tertialen har volymökning inom fra barn och unga samt funktionshinderverksamheten medfört ökade kostnader. Inom funktionshinderverksamhetens saknas fortfarande platser, vilket medför dyra kostnader för köpt boende och viten. Under 2015 kommer nya boenden att kunna tas i bruk vilket ger en bättre boendesituation inom funktionshinderverksamheten, men problemet med brist på egna platser och höga kostnader för köpta platser, samt viten, kommer att kvarstå 2015 och Inom barn och ungdom har arbetet med hemmaplansarbete fortsatt, tillsammans med skolan. Den kraftiga volymökning under senare delen av 2014 håller i sig under början av 2015 och medför ökade kostnader. Under 2015 är det en utmaning skapa resurser på hemmaplan för att lösa de ökade behoven och att inom arbetet med sociala investeringar hitta effektiva, förebyggande och tidigt arbete för att ge familjer, barn och ungdomar stöd innan problematiken blir för stor. Verksamheten inom trygga ungdomsmiljöer har utvecklats under året och stödet till barn och ungdomar i social oro har ökat. Under 2015 kommer hela boendesituationen, och stödet, för personer med missbruksproblem ses över. Kostnaderna för köpta boenden är fortsatt höga och det har varit svårt att få adekvat stöd för framförallt unga personer med missbruksproblematik. Under 2015 kommer fler lägenheter, boendealternativ, att bli tillgängliga. Frågan kring matchning och stöd blir då väsentlig. Bristen på bostäder är också kostnadsdrivande för andra grupper än personer med missbruksproblematik. Kostnaderna för tillfälliga boendelösningar är fortsatt hög och Kungälv har i jämförelse med andra kommuner mycket höga kostnader för tillfälliga boenden. Fler boendealternativ och tydliggörande av kommunens ansvar i dessa frågor ger förutsättning för lägre kostnader under resten av året

5 5(27) Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat något under T1. Åtgärderna att utveckla alternativ till försörjningsstöd och det förstärkta arbetet med att stödja människor från försörjningsstöd till egenförsörjning, ger resultat. Antalet stödanställningar har varit relativt konstant i början av året, ambitionen är att få än fler i denna stödform under året. Uppbyggnaden av ALC har fortsatt och organisationen är väl rustad för sitt uppdrag. Arbetet med att växla passivt försörjningsstöd till proaktiva stödformer med arbetsträning, praktik och stödanställningar har kommit en bit på väg, men här behöver ytterligare insatser göras. Sektorn arbetar vidare med att förändra arbetssättet utifrån kommunens kärnvärden medborgarfokus, helhetssyn och lärande. Den nya organisationen togs i bruk den 1 september 2013 med 4 verksamhetsgrenar. Inom varje verksamhet sker nu anpassning av den interna organisationen. Ett fortsatt fokus under 2015 är också jämförelseprojekt med andra kommuner. Det har gett indikationer om flera områden där sektorn behöver kostnadseffektiviseras. Sektorn har också anlitat konsultstöd för flera projekt kring KPB (Kostnad per brukare) för att nå en kostnadsanpassning till de uppsatta budgetmålen. Utmaningar inför resten av 2015 är: Utveckla den nya organisationen mot en mer brukarorienterad, processinriktad och helhetsbaserad verksamhet Behov av bostäder Minska försörjningsstödet, samt fortsätta kostnadsväxlingen mellan försörjningsstöd och stödanställning, fortsatt utvecklingen av ALC Kostnadseffektivisering inom personlig assistans och daglig verksamhet Minska KPB inom barn och ungdom, samt inom missbrukvården I sektorns vardagsarbete pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån brukarperspektiv, kvalitet och hushållning. Ett gemensamt ledningssystem för kvalitet, med vård- och äldreomsorgen, kommer att arbetas fram under 2015.året. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Strategiska förutsättningar Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. Öka andelen kollektivtrafikresenärer

6 6(27) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Gör rätt från början investera i barn och unga Sektormål Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 4 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nyanlända till flyktingmottagningen Nya ensamkommande flyktingbarn Antal ungdomar år som får utbetalning Summa utbetalning tkr ungdomar år Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Volymtal Utfall Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 0-20 år Antal placerade institution 0-20 år

7 7(27) Volymtal Utfall Antal vårddagar institution 0-20 år Antal placerade familjehem 0-20 år Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år enligt SoL Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt LSS Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enl SoL ( FH) Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Volymtal Utfall Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt Utförarenheten Antal serviceinsatser Utförarenheten Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Missbruksenhet Volymtal Utfall Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 21- år Antal placerade institution 21- år Antal vårddagar institution 21- år Antal insatser familjevård 21- år Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Antal stödärenden motivationsteam Antal boenden motivationsboende 21- år Antal boenden referensboende 21-år Socialmedicinsk mottagning Volymtal Utfall Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk mottagning

8 4.7 Familjerådgivning och krismottagning 8(27) Volymtal Utfall Antal uppdrag Familjerådgivning Antal uppdrag Krismottagning män Antal uppdrag Krismottagning kvinnor Trappanärenden/ Trampolinen BoU Socialt boende Volymtal Utfall Antal sociala kontrakt Antal flyktinglägenheter Antal hyresgarantier Socialpsykiatri Volymtal Utfall Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk Funktionshinder myndighet Volymtal Utfall Antal ärenden LSS och LASS, SoL Bostad med särskild service, antal brukare Volymtal Utfall Egna boenden, vuxna Köp av boende, vuxna Egna boenden, BoU Köp av boenden, BoU Köp av skolplats Stöd i hemmet Volymtal Utfall LASS, kommunen anordnare, antal timmar LASS, annan anordnare, antal brukare LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar

9 9(27) Volymtal Utfall LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar "Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar Boendestöd, antal utförda timmar Arbetslivscentrum Volymtal Utfall Antal brukare daglig verksamhet Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd Trygga ungdomsmiljöer Volymtal Utfall Totalt antal besökare i verksamheten Totalt antal unika individer i verksamheten Antal sommarjobb Korttidsverksamhet mm Volymtal Utfall Villa Tveten läger, antal utförda dygn Villa Tveten korttids, antal utförda dygn Avlösarservice antal utförda timmar Näckrosen korttidsverksamhet Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn Eftermiddagsverksamhet, antal brukare Måluppföljning 5.1 Strategiska förutsättningar God ekonomisk hushållning Målet kommer från Sektor Tolkning God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling.

10 10(27) Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kostnaderna har ökat markant sedan sista kvartalet Beräknad volymökning för 2016 prognostiseras till 11,9 mkr. 6,9 mkr avser ej ersatt volym sedan bokslut Analys Den största volymökningen ligger inom Barn och ungdomsvården men även Missbruk ser ut att öka under första tertialet Kostnad per brukare inom Barn och Unga ökar inte men oroväckande är att de brukare som placeras är kvar längre och ofta är aktuella under flera år. Inom LSS-verksamheten beräknas ingen stor volymökning totalt sett. Det finns underskott i verksamheten gällande boende för barn samt personlig assistans och ledsagning där handlingsplaner nu planeras. När det gäller Försörjningsstöd ökar inte antalet hushåll och ramen på 24 mkr beräknas hållas för Arbetsmarknadsenheten har under de senaste åren dock ökat kostnaderna mer än vad antalet deltagare och antalet stödanställda gjort, vilket innebär att handlingsplaner nu görs för att komma i balans under Ensamkommande barn beräknas generera ca 4 mkr lägre överskott än 2014 på grund av ett lägre inflöde än beräknat samt en ökad personalstat efter IVO- inspektion. Så här går vi vidare För 2015 ska sektorn effektivisera verksamheten med 4,2 milj kr. Varje verksamhet tar fram handlingsplaner och åtgärdsprogram. Inom några områden kommer även externt stöd att användas för att fördjupa analysen och stödja åtgärdsplanerna. Indikator Utfall Målvärde Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd till dess att uppdrag lämnats till ARI Tid från beslut i försörjningsstöd till aktivitet på ARI Utförarverksamheterna ska finnas med i stödprocessen kring föräldrar och barn vid placering 95% 100% Längden på placeringar i familjehem ska minska 33,5 33 Längden på placeringar i konsultledda familjehem ska minska 11,4 8 Minska kostnader Köpt vård inom Myndighet Minskad kostnad per brukare - Daglig verksamhet Minska kostnad per timma, personlig assistans Minska kostnaden egna funktionshinderboenden Aktivitet Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. DV - Resor till och från daglig verksamhet DV - Lokalanpassning DV - Kategorisering av brukare DV - Organisera och effektivisera verksamheten med avvikelse Avslutad med avvikelse

11 11(27) Aktivitet Minska kostnaderna köpt vård - Utarbeta utvidgad handlingsplan Upprätta en handlingsplan för att komma ner i kostnad per timme - personlig assistans Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Försörjningsstöd och ARI från det att ärendet öppnas till verkställighet/aktivitet Analysera nuvarande familjehem och konsultledda familjehem för att se vårdbehovet för barn och föräldrar för att barnet ska kunna komma hem med avvikelse Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn har kartlagt processerna för alla enheter inom myndighetsenheterna. Återstår att kvalitetssäkra dem och sedan vid behov justera utifrån lagstiftning, förordningar samt effektivitet. Arbetet med att alla medarbetare har en individuell komptensplan pågår. På några enheter är detta uppfyllt till 100% och på andra enheter inte påbörjat men ligger i plan Sektorn deltar och representerar kommunen aktiv i olika frågor, därigenom visar vi oss vara en attraktiv arbetsgivare. Ett gott samarbete med näringslivet i frågorna som rör sommararbeten samt i övriga arbetsmarknadsåtgärder leder till att visa oss som attraktiv arbetsgivare. Det pågår många aktiviteter i sektorn som ska syfta till att bli attraktiv arbetsgivare tex optimerad bemanning, för att kunna erbjuda heltidstjänster eller flexibel sysselsättningsgrad. Även ett ökat ledastöd genom utökat antal verksamhetsledare och enhetschefer, utveckla det aktivitetsbaserade arbetet i det nya stadshuset mm. Analys Med ovanstående aktiviteter pågår sektorns arbete till att bli en attraktivare arbetsgivare. Många aktiviteter pågår och kommer förhoppningsvis ge resultat under året. Så här går vi vidare Sektorn behöver arbeta vidare med processkartläggningarna i resten av verksamheten samt slutföra kompetensplanerna för resten av personalen. Indikator Utfall Målvärde Andel individuella kompetensutvecklingsplaner 50% 50% Andel utförda processkartläggningar 50% 95%

12 12(27) Aktivitet Aktivt arbeta med kompetensutvecklingsplan - medarbetarpärm Arbeta aktivt med optimerad bemanning - samarbete boende, DV, förskola/skola Ett ökat ledarstöd Utveckla processtyrning och en brukarprocess Utveckla det aktivitetsbaserade arbetet i det nya Stadshuset Öka delaktigheten i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning Utveckla introduktionen och stödet för nyanställda och praktikanter Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Målet kommer från Sektor Tolkning Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09, för att kunna planera, leda etc Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall En ny struktur för ledningssystemet är under uppbyggnad på intranätet. Arbetet har under T1 fokuserats på att samla in alla rutiner som finns inom myndighet och lägga dessa i det gemensamma ledningssystemet. De rutiner som idag är inlagda där är de som hittills bedömts vara aktuella inom myndighet. Den nya "bilden" för ledningssystemet behöver fortsätta justeras så att allt ligger på rätt ställe och är överskådligt och lättanvänt för alla medarbetare. är att även få in de tre utförarverksamheternas rutiner i systemet (ligger lite efter tidschemat dock). Arbetet har satts igång och efterhand kommer enheterna skicka in rutinerna enligt nya mallen. "Bygget" av ledningssystemet på intranätet har presenterats för samtliga verksamhetsledningsgrupper och flera enheter för att skapa engagemang hos medarbetarna för kvalitetsledningssystemet. Konstruktiva synpunkter har insamlats. De processkartläggningar som gjorts inom myndighetsverksamheten i sektorn kommer integreras efter faktakontroll och godkännande av respektive enhet. Analys Arbetet med integrering av ledningssystemet pågår. Insamling av information fortskrider och går framåt. Så här går vi vidare Fortsätta samla in rutiner och integrera dem i systemet. Fortsätta informera om ledningssystemet på för samtliga verksamheter/enhter. Även arbetet med att systematisera uppföljning och egenkontroll behöver startas upp och intensifieras. Indikator Utfall Målvärde Ledningssystemets systematik och ansvarsfördelning är klar och beslutad 1 1 Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna 1 1

13 13(27) Indikator Utfall Målvärde Ledningssystemet är tillgängligt 1 1 Aktivitet Skapande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Avdelningen för samhällsutveckling har startat upp vid årsskiftet för att få en bättre samordning av kommunens samtliga lokaler. Samordningsvinster gör att tomma lokaler snabbare kan fyllas utifrån behov eller avvecklas. Analys Det är ännu för tidigt att analysera resultatet av arbetet som den nya avdelningen utför. Så här går vi vidare Fortsätta arbeta enligt uppdrag från komunledningssektorn. Aktivitet Fortsätta utveckla lokalresursplanen Kvalitetsmål Målet kommer från Sektor Tolkning Här redovisas kvalitetsmål som har bäring på verksamheten och dess målsättning Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn har tidigare inte haft kvalitetsmål i styrkedjan. Detta resultat är det första som tas fram. Uppföljningen av de indikatorer sektorn valt ut att följa är intressanta, tex hur många som återkommer efter avslutade insatser, hur lång tid det tar för sektor att slutföra utredningar mm. En indikator som sticker ut är längden på utredningar och antalet öppna utredningar som överskrider 120 inom barn och ungdom. Analys

14 14(27) De framtagna indikatorerna ger en bra insyn i kvaliteten på vår verksamhet. Det är svårt att göra en analys efter första mätningen då inga referensvärden finns sedan tidigare. Detta kommer dock underlätta för oss i kommande mätningar då vi har siffror att jämföra med. Dock kan vi redan nu se att utredningarnas längd och antalet som överskrider 120 dagar sticker ut och behöver analyseras omgående. Så här går vi vidare Indikatorerna ger oss mycket intressanta mått. Dessa mått kommer att presenteras för verksamhterna och man får arbeta aktivt med tolkning av resultatet samt aktivt arbeta vidare med eventuella aktiviteter utifrån deras tolkningar. Indikator Utfall Målvärde Antal återaktualiserade inom ett år, 0-20 år 11% 0% Antal procent återaktualiserade inom ett år, 21 år- 11% 0% Antal procent återaktualiserade inom ett år, Ekonomiskt bistånd 19% 0% Avbrott i insats, placeringar inom 0-20 år 22% 0% Utredningstiden inom 0-20 år ska ligga under 120 dagar. 53% 90% Utredning 0-20 år som avslutats efter 120 dagar ska ha beslut om förlängning 7% 100% Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor (90%). 58% 90% Verksamhetens totala schemalagda öppettider, Trygga ungdomsmiljöer (TUM) Utföra KEKS enkät (trgga ungdomsmiljöer) 0% 86% Aktivitet DV - Brukarrevision Utförarenheten (UTE) strukturera rutiner för serviceinsatser 5.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall I stora drag kan sektor se att det går framåt med våra särskilda jobbsatsningar, stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning. Vi följer plan vad gäller antal stödanställningar. Arbetet med sommarjobben fortskrider enligt plan och växlingarna av kostnader från försörjningsstöd till

15 15(27) arbete och utbildning fortskrider. Frågetecken finns dock kring de som uppbär försörjningsstöd och som uppfyller kriterierna för aktivitet på AME faktiskt får insatser. Sektorn har startat en kartläggning av alla de som inte bedöms som arbetsföra av enheten Stöd och Försörjning. Resultatet av detta arbete bör vara klart till T2 Analys Sektorn har vidtagit åtgärder för att få kontroll över flöden och insatser för personer har behov av stöd och försörjning i syfte att få så många som möjligt i aktivitet och arbete. Där måluppfyllelse inte nås beror det till viss del på förändringar i regelverk hos samarbetspartners tex arbetsförmedlingen. Så här går vi vidare Fortsätta följa de uppdrag verksamheterna har. Slutföra och analysera resultatet av undersökningen kring de som inte bedöms arbetsföra. Indikator Utfall Målvärde Antal stödanställningar Antal sommarjobb 430 Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar 0 3 Kostnader försörjningsstöd ska minska till förmån för insatser Inga unga ska av arbetsmarknadsskäl uppbära försörjningsstöd Kostnader försörjningsstöd ska minska Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF ska vara aktualiserade på ARI Antal personer på mötesplatsen Fler personer i arbete också på den öppna arbetsmarknaden 0 3 Antal deltagare som erhållit extern anställning Antal uppdrag från försörjningsstöd till sjukersättning/aktivitetsersättning 9 4 Aktivitet Arbeta aktivt med försäkringskassan, psykiatrin för att individen ska komma in socialförsäkringssystemet. 5.3 Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall

16 16(27) Sektorn kan inte se något resultat som visar på ett ökat antal bostäder under tertial 1. Under tertialet har en ny boendegrupp organiserats inom sektorn, med uppdrag att samordna behov och fördelning av bostäder för våra brukare. Analys Analys kan inte utföras. Så här går vi vidare Boendegruppen fortsätter organisera arbetet och samarbetet med lokalresursplanerarna inom kommunen. Indikator Utfall Målvärde Antalet bostäder för flyktingar 7 30 Antalet sociala kontrakt Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering av nyanlända under de första 2 åren. Sektorn ansvarar för boendefrågorna samt till viss del i förekommande fall även för kompletterande stöd och försörjning. Arbetsmarknadsenheten har ett avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot nyanlända i etablering för språkpraktik samt coachning i arbetspraktik och stödanställning inom förvaltningen. Analys Sektorn bedöms arbeta enligt plan. Så här går vi vidare Fortsätta utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen, hyresvärdarna och näringslivet Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete 100% 100% Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingar i arbete efter avslutad integrationstid, 2 år 0 3 Aktivitet Se över stödet för personer med bristfällig språkkunskap Praktikplatser och stödanställningar inom kommunen (Hela förvaltningen) med avvikelse

17 5.4.2 Barnfattigdomen ska minska 17(27) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Barnen prioriteras och ses i alla ärenden. Alla sektorns enheter har i uppdrag att belysa och prioritera barnens situation. Vi kan se att antalet barn i ärenden med försörjningsstöd minska något mot tidigare år gjordes en analys av orsakerna till att barn kommer i kontakt med Barn och ungdomsenheten. De orsaker som utmärkte sig var oro för barnen, missbruk, kriminalitet och föräldrars missbruk. Antalet ansökningar/anmälningar för 0-20 år ökade markant förra året. Trotts analys av orsakerna har vi inte kunnat peka på specifika orsaker till ökningen. Analys Vi kan se att antalet barn 0-20 år ökar vad gäller främst anmälningar. Sektorn har uppmärksammat detta och arbetar aktivt med berörda parter för att minska detta. Antalet barn i familjer med försörjningsstöd minskar något. Antalet ärenden med behov av försörjningsstöd totalt sett minskar också något. Så här går vi vidare Fortsätta aktiv belysa barnens situation och prioritera dem i alla våra ärenden och enheter. Organisationen har också trimmats så att vi kan möta efterfrågan bla genom tillsättning av prosessledare samt specialistteam. Deras uppdrag behöver specificeras och arbetet utvecklas. Indikator Utfall Målvärde Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd Drogmissbruk (0-20 år) 21% 70% Biståndsinsatser inom socialtjänsten Aktivitet Se över och uppdatera gällande rutiner vid el och hyresskulder för att belysa barnperspektivet. Ej påbörjad Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller

18 18(27) Kommentar av utfall Aktiviteter mot detta mål pågår. Tex spridning av information om funktionshinderpolitiska programmet, utbildning av kundcenter och Majvallen för linjelagd färdtjänst, stöd på arbetsplatser som tar emot personer med funktionsnedsättning och som har stödanställning. Aktiv matchning vid arbete och praktikplaser för personer med funktionshinder. Samarbete med Trygga ungdomsmiljöer har påbörjats för utveckling av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. En brukarrevision har genomförts på Mötsplatsen. Analys Arbete pågår med många olika aktiviteter inom ramen för det funktionshinderspolitiska programmet. Effekten av detta arbete ännu inte möjligt att dra några slutsatser av. Så här går vi vidare Fortsätta arbetet med att utveckla, genomföra och slutföra aktiviteter enligt funktionshinderspolitiska programmet. Aktivitet Hålla värdskapet levande kopplat till kommande medborgarlöften Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet samt handlingsplanen Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Vara ett stöd för andra sektorer i frågor som rör bemötande Inrätta funktionen Funktionshinderlots enligt principen "en väg in". Antalet stödanställningar ska öka genom information om att ta emot personer med behov av anpassat stöd Genom daglig verksamhet och sysselsättning ge stöd till personer med funktionshinder att delta i samhället, arbetslivet. Matcha arbete/praktikplats utifrån varje enskild individs funktionsnedsättning Inventering publika lokaler, uppdatera tillgänglighetsdatabasen Medverkar och planerar psykiatrins dag med folkhälsa och samordningsförbund Öka samarbetet med kultur och fritid Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Utveckla anhörigstödet Öppenpsykiatrin och kommunen har tecknat ett avtal i Vård O stödsamordning (VSS) där en person från psykiatrin och en från kommunen arbetar tillsammans med personer med psykisk ohälsa. Personer kommer att bli erbjudna VSS. Informera om mötesplatsen som en verksamhet som möjliggör gemenskap och social samvaro för personer med psykisk problematik, samt utveckla verksamheten med nya lokaler och ett ökat brukarinflytande Genomföra brukarrevision inom mötesplatsen Ett Självständigt Liv ESL är en arbetsmodell som implementeras i socialpsykiatrins boenden och på ALC Avslutad Ej påbörjad Ej påbörjad Ej påbörjad

19 5.4.4 Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. 19(27) Målet kommer från Sektor Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Antal mottagna nyanlända 2015 är 26 personer, vuxna och barn (exklusive ensamkommande). En del av dessa är mottagna inom ramen för sk anvisningsbara platser för personer som bor hos Migrationsverket. Svårigheterna att hitta boenden har inneburit att vi inte kunnat ta emot fler direktanvisade än vi gjort hittills. I uppföljningen av den flyktingpolitiska handlingsplanen (Dnr KS2010/543-11) som gjordes 2013 beslutades att ny uppföljning skall utföras under Detta arbete har ännu inte gjorts. Så här går vi vidare Vi behöver hitta former för hur uppföljning av handlingsplanen i sin helhet skall ske och där behöver vi ha ett samarbete med övriga berörda verksamheter. 5.5 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorns uppgift i detta mål är att informera alla sina medarbetar om möjligheterna till kollektivresande samt möjligheterna till att köpa årskort till reducerat pris. Denna information lämnas via enhetscheferna. Analys Arbetet fortlöper enligt plan. Alla har inte fått informationen ännu, men det sker löpande inom enheterna. Så här går vi vidare Fortsätta informera om kollektivresandets fördelar. Aktivitet Informera sektorns medarbetare om att ansluta till erbjudande om årskort inom kollektivtrafiken

20 5.6 Gör rätt från början investera i barn och unga 20(27) Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Möten kommer att ske mellan enhetschef på trygga ungdomsmiljöer (TUM) och verksahetschef på Stöd boende LSS- När verksamheterna träffat varandra kommer en handlingsplan att upprättas Analys ering och handlingsplan är inte upprättade. Så här går vi vidare Upprätta ett samarbete för att ta fram en handlingsplan Aktivitet Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Ej påbörjad 6 Ekonomi 6.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) avv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnad

21 6.2 Utfall för Försörjningsstöd 21(27) avv ikelse Summa intäkter Övriga kostnader Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet avv ikelse Myndighet Stöd Boende SOL Stöd Boende LSS Utbetalt försörjningsstöd (netto) Arbetslivscentrum (ALC) Sektorchef Kommentar till utfall SEKTORN TOTALT: Totalt sett beräknas utfallet till en avvikelse på -20,9 mkr. Avvikelsen kan hänföras till volymökning 18,1 mkr, driftskostnadskonsekvenser 2,8 mkr. Verksamheterna arbetar med handlingsplaner för att hålla budget. Projektintäkter har periodiserats med 1,9 mkr. Utfallet för hela perioden visar på en kostnadsutveckling på 11 %. en ligger på 5 % på seffekt, vilket innebär att kostnaderna för köpt vård beräknas gå ner under året. Kostnaderna ökar främst när det gäller köpt vård men även personalkostnaderna ökar sedan sista kvartalet VOLYMER -18,1 mkr: Sektorn ser en stor volymökning inom Barn och unga men även inom Missbruksvården. Inom Barn och unga ökade kostnaderna mellan med ca 8 mkr och de prognostiseras öka med ytterligare 3 mkr Antalet barnärenden har ökat med i genomsnitt 33 % sedan bokslut 2013, bl a på grund av en lagändring. Även när det gäller Missbruk så ökar antalet ärenden och kostnaderna beräknas öka med 3 mkr Daglig verksamhet har en volymökning motsvarande 2,5 mkr. Inom LSS verksamheten finns volymökning av ett nytt serviceboende samt volymminskning inom boende för barn samt personlig assistans. Ej ersatt volym i bokslut 2014 är 6,9 mkr. DRIFTSKOSTNADSKONSEKVENSER -2,8 mkr: Dessa kostnader beräknas öka med 2,8 mkr under året. Det gäller bl a renoveringar av befintliga boenden samt att nytt boende tas i bruk. Utöver detta har fler lägenheter tagits i bruk för att användas till sociala kontrakt. VERKSAMHET: Myndighet: Utöver volymökningarna inom Barn och unga och missbruk finns kostnadsökningar för tillfälliga boenden samt bistånd som avser boende. Flera korttidsplatser som kom under 2014 beräknas få seffekt Stöd boende LSS: Effektiviseringsmöjligheter finns inom Boende för barn samt Personlig assistans och ledsagning.

22 22(27) Stöd boende SOL: Boendestödet beräknar ett underskott. När det gäller Ensamkommande barn beräknas ett överskott. Denna verksamhet är i nuläget svårprognostiserad på grund av att inflödet inte ökat som planerat samt att verksamheten blivit tvungen att köpa platser för flera ensamkommande barn. ALC: Daglig verksamhet och Arbetsmarknadsenheten förväntas göra ett underskott men jobbar med handlingsplaner för att komma i balans. Sektorchef: Engångsintäkter gällande projektpengar samt ej tillsättning av en tjänst förväntas generera ett överskott. Försörjningsstöd: en innebär att budgeten kommer att hålla. Antalet hushåll ligger på samma nivå som Nettokostnaden per hushåll ligger i princip på samma nivå som 2014 med en liten ökning. Antalet hushåll 0-25 år ökar. 7 Personal 7.1 Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,5 7,5 Sjukfrånvaro- Kvinnor 8,45 8,45 Sjukfrånvaro - Män 3,81 3,81 Ålder <= 29 år 3,38 3,38 Ålder år 8,87 8,87 Ålder >= 50 år 7,16 7,16 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 54,58 54,58

23 7.4 Sjuklönekostnad 23(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Myndighetsverksamheten Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5,19 5,19 Sjukfrånvaro- Kvinnor 5,58 5,58 Sjukfrånvaro - Män 1,9 1,9 Ålder <= 29 år 4,52 4,52 Ålder år 6,68 6,68 Ålder >= 50 år 2,41 2,41 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 45,86 45,86

24 7.5.4 Sjuklönekostnad 24(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Arbetslivscentrum Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 10,53 10,53 Sjukfrånvaro- Kvinnor 13,62 13,62 Sjukfrånvaro - Män 5,54 5,54 Ålder <= 29 år 1,02 1,02 Ålder år 14,31 14,31 Ålder >= 50 år 8,03 8,03 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 56,35 56,35

25 7.6.4 Sjuklönekostnad 25(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Stöd/boende LSS Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,93 6,93 Sjukfrånvaro- Kvinnor 7,51 7,51 Sjukfrånvaro - Män 1,5 1,5 Ålder <= 29 år 4,06 4,06 Ålder år 7,74 7,74 Ålder >= 50 år 8,72 8,72 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 54,83 54,83

26 7.7.4 Sjuklönekostnad 26(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Stöd/boende SoL Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,44 7,44 Sjukfrånvaro- Kvinnor 9,27 9,27 Sjukfrånvaro - Män 3,36 3,36 Ålder <= 29 år 0,72 0,72 Ålder år 7,4 7,4 Ålder >= 50 år 9,06 9,06 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 55,77 55,77

27 7.8.4 Sjuklönekostnad 27(27) avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd

Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sektorns budget... 5 2.1 Ekonomi... 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 5 2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd... 5 2.1.3

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013

KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013 KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (57) Innehåll 1. Inledning... 4 2. Statliga styrmedel... 4 2.1. Lagar... 4 2.2. Föreskrifter och allmänna råd... 4 2.3. Tillsyn - Ny

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 20

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2012 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag...

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden 1 Innehåll Sammanfattning 3 1. Verksamheten 5 2. Framtid 12 3. Måluppfyllelse 15 3.1 Vision 16 3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena 16 3.3 Intern

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer