Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3."

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten Partigruppmöten hålls under dagen. S, V, C i sammanträdesrum plan 3. M, FP, KD i grupprum plan 3. Förhinder anmäls omgående till Socialförvaltningen, Martina Eriksson, telefon eller e-post Välkomna! Enligt uppdrag Martina Eriksson Nämndsekreterare Behandling av mötesärende 1. Fastställande av dagordning samt protokolljusterare Förslag Erik Ciardi (C) Beslutsärenden 2. Återkallelse av stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar. Sekretess 3. Återkallelse av stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar. Sekretess 4. Ansökan om entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare samt att en ny särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Sekretess 5. Yttrande enligt 6 kap 8 a Föräldrabalken till Kalmar Tingsrätt, särskilt förordnad vårdnadshavare. Sekretess 6. Anmälan enligt 6 kap 9 andra stycket Föräldrabalken till Kalmar Tingsrätt. Sekretess 7. Ekonomisk rapport efter april 2015

2 Socialnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8. Uppföljning mål tertial Delegeringsbestämmelser angående beslut om ekonomiskt stöd för personlig assistans 10. Information angående tillämpning av riktlinje om avgifter för placerade barn 11. Riktlinjer placerade barn och unga 12. Delegeringsbestämmelser, förordnande av tjänsteman gällande begäran om handräckning enligt 43 punkt 2 LVU Informationsärenden Information från förvaltningschef och ordförande Information hemlöshet Projekt minskad arbetslöshet Utbildning för socialnämnden Insatser funktionsnedsättning Anmälan av delegationsärenden Anmälan av kännedomsärenden Inbjudningar och förrättningar Övrigt

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Lindgren SN 2015/ Socialnämnden Återkallelse av stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund Med hänsyn till att detta ärende inte uppnått den konsensus gällande samarbete och umgänge mellan familjehemmet och vårdnadshavarna som är en förutsättning för att en vårdnadsöverflytt blir till det aktuella barnets bästa föreslås att Socialnämnden i Kalmar kommun återkallar stämningsansökan till Kalmar Tingsrätt. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Tidigare utredning och stämningsansökan Socialförvaltningen Enhetschef Mott o Utredning ad Tel vx

4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Lindgren SN 2015/ Socialnämnden Återkallelse av stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund I det aktuella ärendet finns inga vårdnadshavare varvid stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar felaktigt föreslagits. Socialnämnden i Kalmar kommun föreslås därför återkalla stämningsansökan till Kalmar Tingsrätt. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Tidigare utredning Socialförvaltningen Adress Box 834, KALMAR Tel vx

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Lindgren SN 2015/ Socialnämnden Ansökan om entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare samt att en ny särskilt förordnad vårdnadshavare utses Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställan eller ansökan hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnaden. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Utredning daterad Socialförvaltningen Adress Box 834, KALMAR Tel vx

6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson SN 2015/ Socialnämnden Yttrande enligt 6 kap 8 a Föräldrabalken till Kalmar tingsrätt Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap 2 socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställning eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnad. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstolen, om inte särskilda skäl talar emot det (10 Lgeb). De grunder som främst kan komma i fråga för ett sådant förordnande är att barnets föräldrar är döda (6 kap.9 FB) eller varaktigt förhindrande att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8a FB). En prövning av vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av tingsrätten. Birgitta Jansson Enhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Utredning daterad Socialförvaltningen Familjerätt Tel vx

7 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur SN 2015/ Socialnämnden Anmälan enligt 6 kap 9 andra stycket Föräldrabalken till Kalmar tingsrätt Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med Socialförvaltningens förslag. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställning eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad. Om ett barn står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, ska domstolen med stöd av 6 kap 9 2 st Föräldrabalken efter ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. I här aktuellt ärende bedöms inga hinder föreligga mot att vårdnaden överflyttas till den andra föräldern. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Utredning, öppn dat Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Nygatan 36 Tel vx

8 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2014/ Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter april Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport i socialnämnden. Efter april ska rapporten även redovisas i Kommunstyrelsen. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter april 2015 Statistik efter april månad 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

9 Handläggare Datum Kristina Appert Ekonomisk rapport efter april månad 2015 Socialnämndens utfallsprognos för 2015 pekar mot ett underskott gentemot budget med 5 mkr vid årets slut. Det är framför allt kostnaderna för externplaceringar av barn/ungdomar samt familjehemsplaceringar som inte håller budget. Från och med mars månad har även försörjningsstödet ökat. Åtgärder vidtas, effektiviseringsarbetet är i full gång för att minska kostnaderna men ändå uppfylla de lagkrav som finns inom de olika verksamheterna. Trots detta finns stor risk att underskottet ökar ytterligare under året. Effektiviseringsåtgärder Inventering och översyn sker av följande verksamheter/områden: Reducering av tjänst för anhörigstöd Reducering av resurser för budgetrådgivning Förändringar inom sysselsättning SoL Minskning av vissa föreningsbidrag Förändringar inom avdelning för verksamhetsutveckling bl a ej tillsättning av vakant tjänst, verksamhetsutveckling Avdelningarna ekonomi, personal avvakta utredning om Koncentrerad administration som presenteras i mitten av maj. Minska sjukfrånvaron Överflyttning av handläggning av faderskapsärenden (s-protokoll) till Kontaktcenter Uppföljning av beslut om servicebostad Uppföljning av beslut om personlig assistans Utredning om entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet (presenteras i socialnämnden i juni) Bemanningsprocessen Sysselsättningsåtgärder för personer med långvarigt försörjningsstöd Fortsatt genomgång av samtliga externplaceringar Riktlinjer inom vuxna missbruksvården Riktlinjer för placeringar barn/ungdomar Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel vx Fax

10 2 (3) I juni månad kommer presentation att ske av de utredningar som blivit färdigställda. De ska även innehålla konsekvensanalyser av föreslagna effektiviseringar. Effekter av nytt avtal jour/beredskap/ob Fr.o.m. 1 oktober 2014 trädde nytt avtal för jour/beredskap/ob i kraft. Det innebär en kostnadsökning med 4,7 mkr för socialförvaltningen vilket inte kompenseras i lönerevisionspotten för Detta innebär att sparbetinget på 10 mkr för 2015 utökas ytterligare. Stor risk finns för underskott. Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri Kostnaderna inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin visar totalt ett underskott på 0,7 mkr efter april månad. Personlig assistans, bostad med särskild service- vuxna, bemanningsservice samt boendestöd visar underskott. Inom bostad med särskild service-barn och korttidsvistelse ligger kostnaderna dock något under riktpunkt. Med de åtgärder som vidtas väntas kostnaderna totalt sett balansera budgeten vid årets slut. Volymökningar inom funktionhinderomsorgen Volymökningen följer i stort den planering som upprättats för Bostad med särskild service, vuxna, har startat upp på Proviantgatan, bostad med särskild service, barn, har startat upp på Amorvägen. Boendestödet ökar mer än planerat. Översyn har påbörjats för att kartlägga orsaken till detta. Antalet platser inom daglig verksamhet väntas öka mer än planerat efter sommaren. Försörjningsstödet Försörjningsstödet har ökat sedan mars månad. Ökningen är oroväckande då det framför allt är familjer som blir allt fler. 56 % av hushållen är i behov avförsörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Därför är satsningar på arbetsmarknadsinsatser helt avgörande för utfallet. Underskottet beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras för den här gruppen. Barn och ungdomsvården Antalet externa institutionsplaceringar är 9 färre i april i år jämfört med samma månad förra året. Det har inte skett några externa utredningsplaceringar hittills i år. Flertalet av externplacerade har omplacerats till familjehem eller får fortsatt vård på hemmaplan vilket är målsättningen med institutionsplaceringarna. Dock har kostnaderna för familjehem ökat och totalt beräknas underskottet för barn/ungdomsplaceringar bli 2 mkr vid årets slut. Det pågår en kontinuerlig översyn av möjligheterna att avsluta/förhindra placeringar. Förbättringsarbetet har mynnat ut i en handlingsplan och olika uppdrag har påbörjats. Riktlinjer för placerade barn och ungdomar fastställs under maj månad. Vuxna missbruksvården Antalet externa institutionsplaceringar har minskat kraftigt och Smedbackens HVB har ökat sin beläggning jämfört med förra året. Antalet LVM-mässiga personer har dock ökat kraftigt vilket inneburit att antalet placeringar i familjehem och i stödboende inte minskat enligt planeringen. Placeringarna har förhindrat omedelbara omhändertaganden. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut.

11 3 (3) Riktlinjer är under framtagande och ska fastställas av socialnämnden i juni månad. Ambitionen har varit att få en samstämmighet med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Dessa presenterades i april månad. Riktlinjerna kommer bl a vara vägledande för vilka insatser som ska tillhandahållas inom vård på hemmaplan. Ensamkommande barn Under första kvartalet har ett HVB-hem, Amira, startat upp sin verksamhet. Under året planeras start av ytterligare boenden. Ett boende planeras på Unionsgatan (gamla Palace) och ett på Proviantgatan.

12 Ekonomisk rapport efter april månad 2015

13 Utfallsprognos Beräknat underskott Placeringar barn/ungdomar -2 mkr Placeringar vuxna missbrukare -2 mkr Försörjningsstöd 1 mkr Totalt -5 mkr Risk för underskott IT-kostnader Nytt avtal för jour/beredskap/ob-ersättning

14 Antalet insatser inom funktionsnedsättningsomsorgen Verksamhetsmått/Nyckeltal LSS Antal personer per insats Mars Mar Mars Dec Mar Förändr Plan jan-mar Boendestöd SoL Personlig assistans SFB Personlig assistans LSS Ledsagarservice LSS Kontaktperson LSS Avlösarservice LSS Korttidsvistelse LSS Korttidstillsyn LSS Bostad barn o ungdom LSS Bostad vuxna LSS Särskilt boende SoL Daglig verksamhet LSS Dagverksamhet SoL

15 Tkr Utbetalt försörjningsstöd per månad Fös exkl flykt 2013 Fös exkl flykt 2014 Fös exkl flykt 2015 Budget Flykting 2015 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC Flykting 2014

16 Hushåll med försörjningsstöd Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2015 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2014 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa

17 Orsaker till försörjningsstöd (inkl flyktingar) april månad Ant sök + medsök Proc Bev belopp Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 10 1,6% ,0% Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst 21 3,3% ,7% Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst 3 0,5% ,4% Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 11 1,7% ,1% Arbetar heltid - Väntar på inkomst 7 1,1% ,8% Arbetshinder, sociala skäl 53 8,3% ,0% Arbetslös - Flykting i introduktion 5 0,8% ,3% Arbetslös - Flykting studerande 1 0,2% ,1% Arbetslös - Ingen ersättning ,5% ,0% Arbetslös - Otillräcklig ersättning ,1% ,9% Arbetslös - Väntar på ersättning 17 2,7% ,4% Begravningshjälp 2 0,3% ,4% Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning 8 1,3% ,4% Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning 0 0,0% 0 0,0% Internatboende 1 0,2% ,7% Pensionär 15 2,3% ,5% Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning 55 8,6% ,8% Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning 13 2,0% ,1% Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning 8 1,3% ,0% Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers 43 6,7% ,2% Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers 22 3,4% ,5% Språkhinder 8 1,3% ,8% Summa ,0% ,0% Proc

18 Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2015 Totalt antal unika personer Antal beslut Totalt antal Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

19 Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2014 Antal beslut Totalt antal Totalt antal unika personer Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

20 Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar Placeringsenheten 2015 Antal unika personer Varav Varav plac: Varav utsluss Lagrum LSS/ IB Avslut Nya plac UB SIS Utred Behandl eller eftervård SoL LVU Psykiatri Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

21 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2015/ Socialnämnden Uppföljning mål tertial Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Socialnämndens mål för 2015 ska följas upp och redovisas för nämnden per tertial enligt årscykeln. Redovisningen för tertial 1 finns bilagt dokumentet. Efter första tertialet är det svårt att bedöma möjligheterna till måluppfyllelse. Aktiviteter pågår kring i princip samtliga mål och där det är möjligt har vi bedömt måluppfyllelsen i den utsträckning det går. Cecilia Frid Förvaltningschef Bilaga Måluppföljning tertial 1 Socialförvaltningen förvaltningschef Tel vx

22 Organisationsenhet: Socialnämnd Period: April År: 2015 Uppföljningsrapport verksamhetsplan User: soljh, Printdate: :19 1

23 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 6-7. Socialnämnden bidrar till god ekonomisk hushållning genom att arbeta aktivt med såväl generella åtgärder som riktade insatser. När det gäller försörjningsstöd utförs insatser till hela målgruppen samt till utvalda grupper med behov av extra stöd, med syfte att minska antalet män och kvinnor med långvarigt försörjningsstöd. Medel från ESF har sökts för medverkan i två projekt. Samarbete sker mellan olika enheter internt och med Arbetsförmedlingen externt. Nämnden arbetar också aktivt för att öka andelen kvinnor och män inom daglig verksamhet och sysselsättning för en anställning på öppna arbetsmarknaden. När det gäller gruppbostad för vuxna enligt LSS, arbetar socialnämnden enheter med att effektivisera resursutnyttjandet genom en mängd aktiviter som rör bemanning, utförande och verksamhet i övrigt. Socialförvaltningen arbetar för att ta fram indikatorer som underlag till månatliga uppföljningar för att bättre anpassa insatser efter behov och på så sätt utnyttja resurser på ett mer effektivt sätt. Hemlöshet är en kommunövergripande angelägenhet. Ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och andra parter är en förutsättning för att begränsa och minska den akuta hemlösheten och de kostnader som följer av de insatser som hemlösheten kräver. Ett sådant samarbete är initierat. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. X Nämndsmål - Försörjningsstöd Antalet män och kvinnor med långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd minskar under Majoriteten av socialnämndens alla planerade aktiviteter inom målområdet är påbörjade. X Nämndsmål - Gruppbostad vuxen LSS För 2015 ligger socialförvaltningens kostnader för bostad med särskild service i form av gruppbostad för vuxna enligt LSS i nivå med genomsnittskostnaderna i Kostnad per brukare för Aktivt arbete pågår med att se över bemanning, uppföljning av ekonomi och beslut samt resursplanering. User: soljh, Printdate: :19 2

24 FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 8-9. Socialnämnden bidrar till ett grönare Kalmar genom att tanka etanol i nämndens övervägande andel etanolbilar samt uppmuntra till ökat cyklande. Enheter med dygnet-runt-verksamhet fokuserar på källsortering och energibesparande åtgärder som samordning och planering av resor och transporter. Kommunens webutbildning inom miljö kommer att bidra till en ökad miljömedvetenhet hos nämndens alla medarbetare. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år X Nämndsmål - Yttre miljöarbete Alla enheter har utifrån sina miljöaspekter formulerat mål för det yttre miljöarbetet under Trend ej angiven Socialnämndens verksamheter planerar för och genomför kommunens webutbildning inom miljöområdet samt arbetar med enhetsspecifika miljöaspekter. Enheternas nuvarande aktiviteter leder i sig inte till uppfyllande av nämndsmålet som handlar om att enheten ska formulera mål för det yttre miljöarbetet. Nya aktiviteter behöver formuleras för att bättre stämma överens med nämndsmålet. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år User: soljh, Printdate: :19 3

25 FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Ett kommunövergripande samarbete för att minska hemlösheten i Kalmar är initierat. Att möjliggöra bostäder för alla är ett gemensamt ansvar för kommunen där socialnämnden utgör en begränsad men viktig del av de aktiva parterna i bostadsplaneringen. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. User: soljh, Printdate: :19 4

26 FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Socialnämndens huvuduppdrag inryms inom fokusområdet Hög kvalitet i välfärden. Merparten av socialnämndens nämndsmål svarar upp mot fokusområdets rubricering men ryms inte i fullmäktigmålen som är för detaljerade. Socialnämnden arbetar med generella åtgärder och riktade insatser inom välfärdsområdet. Nämnden arbetar exempelvis för att kvinnor inom socialpsykiatrin ska ha en högre grad av sysselsättning vid mätning i oktober Likaså ska de individuella placeringarna inom daglig verksamhet och sysselsättning under Ett omfattande förebyggande arbete pågår inom socialnämnden i utvalda bostadsområden i Kalmar. En mängd aktiviteter är planerade och ett stort antal genomförs kontinuerligt under året i de olika områdena, såsom caféverksamhet, spontan fotboll, föreningsbildningar, cykelträning för utlandsfödda kvinnor mm. Insatserna sker i nära samarbete med föreningsliv, frivilliga, kyrkan, privata aktörer, hyresgästförening mfl. Socialnämnden arbetar för att förbättra tidig upptäckt av alkohol- och drogvanor samt våld i nära relationer i utredningsarbetet. Genom samarbete med andra huvudmän bidrar socialnämnden till att förbättra samordningen av olika insatser. Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. X Nämndsmål - Särskilt förebyggande - Trygg ute Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Norrliden, Berga och Oxhagen. Indikatorn Trygg ute sen kväll i polisens trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätningen Specifika och riktade insatser och aktiviteter pågår i alla respektive bostadsområden. Vissa enheter planerar för aktiviteter som kan bidra till uppfyllande av målet medan andra enheters aktiviteter är svåra att se på vilket sätt de bidrar till måluppfyllandet. X Nämndsmål - Särskilt förbyggande - Oro för överfall och misshandel Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Norrliden, Berga och Oxhagen. Indikatorn Oro för överfall och misshandel i polisens trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätningen Specifika och riktade insatser och aktiviteter pågår i alla respektive bostadsområden. Vissa enheter planerar för aktiviteter som kan bidra till uppfyllande av målet medan andra enheters aktiviteter är svåra att se på vilket sätt de bidrar till måluppfyllandet. X Nämndsmål - CAN undersökning alkohol Andelen alkoholkonsumenter, i CAN undersökningen, i åk 2 på gymnasiet minskar från 85% till 77% för pojkar och från 84 % till 77% för flickor jämfört med Aktiviteten Fullt ös är genomförd. Utbildning "Ansvarsfull alkoholservering" är planerad till den 8 och 9 juni. Övriga aktiviteter påbörjas senare under året. Enkäter har gått ut till skolorna. Resultat färdigställställs under hösten. X User: soljh, Printdate: :19 5

27 Nämndsmål - CAN undersökning narkotika Andelen ungdomar, i CAN undersökningen, i åk 2 på gymnasiet som någon gång använt narkotika minskar från 11 % till 8% för pojkar och från 8% till 5% för flickor jämfört med En aktivitet påbörjas till hösten. En aktivitet pågår löpande under året. Enkäter har gått ut till skolorna. Resultat färdigställställs under hösten. X Nämndsmål - CAN undersökning rökning Andelen dagliga rökare, i CAN undersökningen, i åk 9 minskar från 16 % till 11 % för flickor och från 9 % till 5 % för pojkar jämfört med Aktiviteten Tobaksfri Duo pågår. Samarbete med lokala idrotten för att minska rökning. Enkäter har gått ut till skolorna. Resultat färdigställställs under hösten. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Uppdrag - Förebyggande sociala insatser Pågående Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden. Socialnämnden har upprättat en uppdragsbeskrivning där styrgrupp och arbetsgrupp utsetts. Arbetsgruppen påbörjar arbete i maj enligt uppdragsbeskrivning. Uppdrag - Drogpolitiskt program Pågående Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika. Styrgrupp och arbetsgrupp håller på att tillsättas. User: soljh, Printdate: :19 6

28 FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering , sid Socialnämnden slutförde införandet av rätt till heltid under Arbete pågår för att kunna öka antalet praktikplatser inom socialförvaltningen för de som har behov. Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. X Nämndsmål - Fastställd jämställdhetsplan I november 2015 finns en fastställd jämställdhetsplan för socialnämndens område. Arbetet med att ta fram en jämställdhetsplan är i startgroparna. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. X Nämndsmål - Minskning av ackumulerad sjukfrånvaro Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad tid ska minska under 2015 jämfört med Information om arbetet ska ges till enhetscheferna i verksamhetsområde funktionsnedsättning och verksamhetsområde arbete och sysselsättning. Förbättringsteam bestående av enhetschefer skapas. Aktiviteter inriktade mot korttidsfrånvaro och friskfaktorer. Sjukfrånvaro ökar inom nämndens område liksom det gör nationellt. Uppdrag - Välfärdsbokslutet Pågående I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Diskussioner pågår med Kansli och omvärldsenheten om hur samordning och arbete med välfärdsbokslutet ska organiseras. Uppdrag - Service och bemötande Pågående Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. User: soljh, Printdate: :19 7

29 Socialförvaltningen har flyttat till nya lokaler för att öka tillgängligheten och servicen för besökare till förvaltningen. Aktiviteter pågår för att arrangörer av tillfälliga arrangemang med alkoholtillstånd ska uppleva ett bra och professionellt bemötande. E-tjänster för försörjningsstöd ska införas och arbete pågår för att möjliggöra detta. Arbete pågår för att öka antalet rapporterade avvikelser som ett led i förvaltningens kontinuerliga utvecklings- och kvalitets arbete. Genom att ta till vara på synpunkter och klagomål som inkommer till socialförvaltningen arbetar förvaltningen aktivt med service- och bemötandefrågor. Arbete pågår för att möjliggöra en ökad delaktighet för brukarna i sina insatser, genom aktiviteter som är kopplade till den enskildes genomförandeplan. Alla enheter inom socialförvaltningen som arbetar med personer med funktionsnedsättning ska under 2015 formulera hur anhöriga ska bemötas. Alla barn och unga som är placerade eller bor i LSS bostad ska ha en planering för hur vårdnadshavare ska göras delaktiga under placeringstiden. User: soljh, Printdate: :19 8

30 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Här kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, utan koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Socialnämndens egna mål Under denna rubrik lägger socialnämnden in sina nämndsmål som inte är kopplade till fullmäktigemålen. X Nämndsmål - Barnavårdsutredningar - alkohol- och drogvanor I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå att frågor om barnets egna alkohol- och drogvanor har utretts. Merparten av enheternas aktiviteter är formulerade på ett sätt som inte säkerställer att målet kan uppnås. Att överväga om frågan om alkohol- och drogvanor ska ställas är inte en tillräcklig aktivitet utifrån målformuleringen. X Nämndsmål - Månadsuppföljningar utifrån fastställda indikatorer Samtliga enheter arbetar vid slutet av 2015 kontinuerligt med månadsuppföljningar utifrån fastställda indikatorer. Indikatorerna ska där det är möjligt vara könsuppdelade. Aktiviteter pågår som syftar till att målet kan uppnås. X Nämndsmål - Introduktion enligt kommungemensam riktlinje Samtliga nyanställda medarbetare under 2015 har fått introduktion enligt den kommungemensamma riktlinjen. Aktiviteter bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Sysselsättning kvinnor - socialpsykiatrin Andel kvinnor som har insats inom socialpsykiatrin och som har sysselsättning är högre i oktober 2015 jämfört med den kartläggning som genomfördes Riktade insatser mot målgruppen samt enheternas aktiviteter bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Sysselsättning - Daglig verksamhet Andelen brukare, kvinnor och män, inom daglig verksamhet och sysselsättning som under 2015 får en anställning på öppna arbetsmarknaden är högre än Ytterligare aktiviteter bedöms kunna behövas på enhetsnivå för att målet ska nås. User: soljh, Printdate: :19 9

31 X Nämndsmål - Sysselsättning - individuell placering Andelen brukare, män och kvinnor, inom daglig verksamhet och sysselsättning som under 2015 får en individuell placering är högre än Aktiviteter pågår som bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Bistånd öppenvård missbruk Andelen biståndsbedömda insatser inom öppenvård missbruk och beroende uppgår till 50 % av utförda insatser 31 december De aktiviteter som myndighetsutövningen utför bedöms kunna bidra med en ökning av antalet biståndsbedömda beslut. Planerad aktivitet inom insats Missbruk och beroende bedöms inte kunna bidra till måluppfyllelse. Aktivitet behöver omformuleras. X Nämndsmål - Införande av metod - missbruk Under 2015 införs en metod för uppföljning inom missbruksvården. Planerade aktiviteter tillsammans med insats från förvaltningens metodstödjare bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Verksamhetsbeskrivning - bemötande anhöriga Alla enheter som arbetar med personer med funktionsnedsättning har i sin verksamhetsbeskrivning formulerat hur anhöriga ska bemötas och introduceras. Aktiviteter pågår som bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Barnavårdsutredningar - våld i nära relationer I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå att det har utretts om barnet har utsatts för, eller bevittnat, våld i nära relationer. Merparten av enheternas aktiviteter är formulerade på ett sätt som inte säkerställer att målet kan uppnås. Att överväga om frågan om våld ska ställas är inte en tillräcklig aktivitet utifrån målformuleringen. X Nämndsmål - Planering vårdnadshavare Alla barn och unga som är placerade enligt SoL/LVU eller har beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS har en planering för hur vi arbetar med vårdnadshavare under placeringstiden. User: soljh, Printdate: :19 10

32 Aktiviteter pågår som syftar till att uppnå målet. X Nämndsmål - Hemlöshet situation 2 Alla kvinnor och män som har en placering via socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (Socialstyrelsens definition vid hemlöshet) har ett boende ordnat före utskrivning. Vissa av enheternas aktiviteter kommer troligen inte bidra till att målet uppfylls då dessa inte syftar till att enskilda har ett ordnat boende före utskrivning. Brist på bostäder alternativt att enskilda nekas bostad av socialförvaltningens hyresvärdar är en del av problematiken. Fortsatta aktiviteter bör inriktas på det övergripande samarbetet kring bostadsförsörjning och möjligheterna för enskilda att få förstahandskontrakt. X Nämndsmål - Inför placering - Samordnad individuell plan (SIP) Inför placering SoL/LVU eller beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS, ska alla barn och unga som har eller har behov av kontakt med BUP eller barnhabiliteteringen ha en samordnad individuell plan, SIP. Aktiviteter pågår som syftar till att uppnå målet. X Nämndsmål - E-tjänst för försörjningsstöd Senast december 2015 är e-tjänst för försörjningsstöd infört. Aktiviteter pågår som bidrar till att målet kan uppfyllas. X Nämndsmål - SMADIT Minst 15% av förare, kvinnor och män, boende i Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och/eller drograttfylleri har påbörjat behandling genom SMADIT. Månatliga uppföljningar under första kvartalet visar att antalet personer som påbörjat behandling genom SMADIT är för få för att målet ska kunna uppnås om trenden håller i sig. X Nämndsmål - Placerade barn- Samordnad individuell plan (SIP) Alla placerade barn och unga enligt SoL/LVU eller barn och unga med beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS som har eller har behov av kontakt med BUP eller Barnhabiliteringen, ska ha en samordnad individuell plan, SIP senast Aktiviteter pågår som syftar till att uppnå målet. X User: soljh, Printdate: :19 11

33 Nämndsmål - Hemlöshet situation 1 Kvinnor och män som har kontakt med socialtjänsten finns inom situation 1 (Socialstyrelsens definition vid hemlöshet) maximalt en månad. Regelbundna månatliga mätningar visar på att antalet återrapporterade akut hemlösa under första kvartal har minskat något. Aktiviteterna som är planerade bedöms kunna bidra till att målet delvis uppnås. X Nämndsmål - Kunskap om uppsökande och förebyggande arbete Samtliga medarbetare inom förvaltningen har kunskap om sin/förvaltningens roll i det uppsökande och förebyggande arbetet. Aktivitet éj påbörjad. X Nämndsmål - Avvikelser Antalet rapporterade avvikelser ökar vid samtliga enheter under Aktiviteterna för att uppnå målet handlar om informationsöverföring till medarbetarna så att antalet avvikelser ökar. Fler aktiviteter behövs för att möjiggöra att målet nås. X Nämndsmål - Genomförandeplan Alla brukare, såväl män som kvinnor, flickor som pojkar, har en genomförandeplan som används i det dagliga arbetet där brukaren varit delaktig och där planen följts upp minst en gång per år. Intern- och egenkontrollsrutinen för akt och journalgranskning blir en viktig del i bedömningen om målet kring genomförandeplaner uppfylls. En stor intern satsning på utbildning av all personal kring genomförandeplanering genomförs och bedöms kunna bidra till att uppfylla målet. Riktade aktiviteter genomförs för att möjliggöra en ökad delaktighet från brukaren. X Nämndsmål - Alkoholtillstånd - bemötande Samtliga arrangörer för tillfälliga arrangemang till allmänheten som är föremål för alkoholtillstånd upplever ett bra och professionellt bemötande. Aktivitet ej påbörjad. Aktiviteterna påbörjas under tertial två när ansökningar om alkoholtillstånd för tillfälliga arrangemang börjar komma in. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Möte med sökande Cecilia Frid Ej påbörjad User: soljh, Printdate: :19 12

34 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2015/ Socialnämnden Delegeringsbestämmelser Socialnämnden - tillägg Förslag till beslut Tillägg sker i delegeringsbestämmelserna enligt förslag i bilaga. Bakgrund Socialnämnden beslutade om en reglering av timersättning för utförande av personlig assistans enligt LSS till privata assistansanordnare. För att underlätta handläggningen av den ekonomiska ersättningen till de privata assistansanordnarna sker tillägg i delegeringsbestämmelserna. Tilläggen finns i bilaga och är markerade med rött. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilaga Förändring i delegation för p-ass Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

35 Bilaga - Utdrag ur socialnämndens delegeringsbestämmelser 11. Insatser för funktionshindrade enligt LSS och SoL Tilläggen i delegeringen är markerade med rött Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Bistånd i form av avlösarservice för barn och ungdom 0-20 år SoL (avser fysiskt funktionshindrade) 4 kap 1 SoL 6 Beslut om bistånd till psykiskt funktionshindrade i form av a. särskilt boende b. sysselsättning (ex Gumsen, individuell placering) Beslut om sökande tillhör lagens 4 kap 1 SoL personkrets 1 LSS 6 Beslut om bistånd i form av boendestöd (enl. kommunens riktlinjer) 4 kap 1 SoL 6 Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del som inte täcks av beslut enligt 51 kap SFB a. upp till 40 tim./v b. över 40 tim./v c. assistansbeslut i kombination med korttidsvistelse 9 2 LSS a. 6 b. 6 a. 6 b. 2 c. 2

36 6 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enl 9 2 LSS a. för merkostnad vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro b. upp till av kommunen fastställt timbelopp c. begäran om komplettering vid ofullständig ansökan om och/eller redovisning av faktiska kostnader upp till Försäkringskassans schablonersättning Ekonomiassistent Godkännande av redovisade faktiska kostnader av ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt LSS, upp till Försäkringskassans schablonersättning 9 2 LSS 4 Avser Avdelningschef ekonomi Beslut om avvisande av ansökan om ekonomiskt stöd till faktiska kostnader för personlig assistans enligt LSS upp till Försäkringskassans schablonersättning, vid ej inkommen redovisning efter begäran om komplettering eller vid ofullständig redovisning 9 2 LSS 4 Avser Avdelningschef ekonomi Beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt stöd till faktiska kostnader för personlig assistans enligt LSS upp till Försäkringskassans schablonersättning, vid fullständig men ej godkänd redovisning 9 2 LSS 3a Beslut att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 11 LSS 5 Avser de fall då brukaren är egen arbetsgivare.

37

38 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2014/ Socialnämnden Information angående tillämpning av riktlinje om avgifter för placerade barn Förslag till beslut Socialnämnden ger uppdrag åt socialförvaltningen att göra översyn av riktlinjen om avgifter och ersättningar. Bakgrund Kommunfullmäktige har fastställt riktlinje (KS 2013/0614) om avgifter och ersättningar inom Socialförvaltningen. Riktlinjen omfattar bl. a. att föräldrar är skyldiga att bidra till kommunens kostnader för det barn som är placerat eller får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Beloppet ska beräknas enligt Försäkringskassans regler för betalningsskyldighet för underhållsstöd. Utifrån riktlinjen har Socialförvaltningen fastställt en rutin som beskriver hur avgiften ska handläggas och administreras. Riktlinjen har ännu inte börjat tillämpas p.g.a. att den kräver stora administrativa resurser. Arbetsuppgiften inryms inte inom nuvarande bemanning. Med anledning av den övergripande översyn som nu sker av kommunens administration i Stabil ekonomi är förslaget att avvakta tills den utredningen är klar. Förslaget är också att det sker en översyn av avgifts- och ersättningsriktlinjen. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

39 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur SN 2015/ Socialnämnden Riktlinjer placerade barn och unga Förslag till beslut Socialnämnden fastställer upprättat förslag till riktlinjer för placerade barn och unga. Bakgrund Socialnämnden har hittills saknat skriftliga riktlinjer för arbetet med placerade barn och unga. Det framtagna förslaget till riktlinjer avses utgöra ett övergripande styrdokument för socialtjänstens arbete med vård i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Riktlinjerna ska bidra till en rättssäker handläggning för barn och unga som placeras utanför hemmet. Riktlinjerna ska även bidra till att vården av barn och unga är trygg, säker, effektiv och kunskapsbaserad. Riktlinjerna ska ge personal som arbetar med placerade barn och unga stöd och vägledning i arbetet. Förslaget till riktlinjer har utarbetats av en arbetsgrupp, under ledning av verksamhetsutvecklare Britt Kronberg och i övrigt bestående av enhetschefer inom Socialförvaltningens verksamhetsområde för mottagning och utredning. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Placerade barn och unga riktlinjer, ; dnr SN 2015/ Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Nygatan 36 Tel vx

40 SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Dnr SN 2015/ Britt Kronberg (19) Placerade barn och unga riktlinjer

41 2 (19) Innehållsförteckning Placerade barn och unga Riktlinjer... 4 Syfte... 4 Målgrupp... 4 Avgränsningar... 4 Mål... 4 Grundläggande regler och principer... 5 Barnets bästa... 5 Lagstiftning... 5 God vård... 6 Evidensbaserad praktik... 6 Jämlikhet... 6 Samverkan... 6 Samordning av insatser inom socialförvaltningen... 7 Samverkan kring hälsa inkl. tandvård... 7 Samverkan kring utbildning... 7 Vårdens genomförande... 8 Vårdplan... 8 Genomförandeplan... 8 Utrustning... 8 Val av placering... 9 Familjehem inklusive privatplacering... 9 Placering av ensamkommande flyktingbarn... 9 Jourhem... 9 Konsulentstödda familjehem Hem för vård eller boende (HVB) Familjehemsutredning Barnet eller den unge Barnets rätt till delaktighet Följa vården Socialsekreterarens kontakt med barnet Samtal med barn och unga Samtal med vårdnadshavare/god man Samtal med familjehemsföräldrarna eller personal på HVB Hälsa och hälsokontroller Utveckling och socialt beteende Följa barnets skolgång... 13

42 3 (19) Uppföljningsintervjuer Att lära av fosterbarn Insatser enligt LSS Övervägande Omprövning Misstanke om att barnet far illa i familjehemmet Vårdnadshavare eller förälder Ansökan om god man eller förvaltare (för myndiga personer) God man ensamkommande barn Särskilt förordnad vårdnadshavare ensamkommande barn Råd, stöd och annan hjälp till föräldrarna Umgänge Umgängesbegränsning Planering inför vårdens upphörande Socialnämndens ansvar efter avslutad vård Uppföljning oberoende av samtycke Föräldrars ersättningsskyldighet Avtal Familjehem HVB Stöd till familjehemmet (gäller även jourhem) Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar Anmälan till överförmyndaren Ersättningar/Omkostnader och arvode... 19

43 4 (19) Placerade barn och unga Riktlinjer Syfte Riktlinjerna är ett övergripande styrdokument för socialtjänstens arbete med vård i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Riktlinjerna ska bidra till en rättssäker handläggning för barn och unga som placeras utanför hemmet. Riktlinjerna ska även bidra till att vården av barn och unga är trygg, säker, effektiv och kunskapsbaserad. Riktlinjerna ska ge personal som arbetar med placerade barn och unga stöd och vägledning i arbetet. Målgrupp Riktlinjerna riktar sig till handläggare och personal som arbetar med placeringar av barn och unga, men även övriga berörda inom socialtjänsten. Avgränsningar Riktlinjerna omfattar socialtjänstens arbete med barn och unga år, som behöver vård utanför det egna hemmet med stöd av beslut om vård enligt SoL eller LVU. Riktlinjerna behandlar barn och unga som placeras i familjehem eller HVB. Riktlinjerna omfattar inte barn som får insatsen boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar, som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt 9 första stycket p 8 LSS. Riktlinjerna avser inte att beskriva utredning i barnavårdsärende utan förutsätter att det redan har gjorts en utredning av barnets behov av skydd eller stöd enligt 11 kap 1 och 2 SoL. Riktlinjerna omfattar placering av ensamkommande barn vid beslut om anvisning från migrationsverket. Mål Socialnämnden har, ett särskilt ansvar att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. (5 kap 1 SoL) Barnets bästa ska alltid beaktas och det ska framgå av dokumentationen hur barnets röst har kommit till uttryck. Familjehemmet eller den institution som tar emot ett barn ska ha god kunskap och goda förutsättningar att utöva vård av barn och unga. All vård utanför hemmet ska följa BBIC:s struktur för genomförande och uppföljning av vården. Barn och unga ska få ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap genom en evidensbaserad praktik Barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser och möjligheter som andra barn. Målet med placeringen av barn och unga är generellt sett att barn ska återförenas med sina föräldrar. Barnets eller den unges behov av kontakt med sina 1 Vård enligt LVU ska upphöra senast när den unge fyller 21 år. Placeringar kan pågå tom sommaren då ungdomen slutfört gymnasiestudier.

44 5 (19) föräldrar före, under och efter en placering är av särskild vikt för att barnet eller den unge ska utvecklas gynnsamt. Under en pågående placering ska arbetet med att stödja en positiv förändring i hemmiljön, syftande till att göra placeringstiden så kort som möjligt, prioriteras. Grundläggande regler och principer Ledstjärnan för det sociala arbetet är portalparagrafen i socialtjänstlagen, 1 kap 1, vilken slår fast att socialtjänsten ska vila på demokratins och solidaritetens grund och främja människornas sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vägledande principer för individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten är bland annat helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, normalisering kontinuitet, flexibilitet och närhet 2. Principerna om kontinuitet, flexibilitet och närhet ska vara vägledande för socialtjänstens handläggning av alla ärenden som rör placerade barn. Detta innebär att socialtjänsten strävar efter att placerade barn ska möta samma socialsekreterare under en längre period, för att en förtroendefull relation ska kunna skapas. varje insats ska vara individuellt anpassad placeringar bör ske så nära hemmiljön som möjligt Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i förhållande till gällande lagstiftning. Beslut ska fattas utifrån den enskildes individuella behov. Barnets bästa Den överordnade principen i socialtjänstlagen är barnets bästa enl. 1 kap 2. Detta innebär att andra principer kan få stå tillbaka om det krävs för barnets bästa. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Motsvarande bestämmelse finns i 1 5 st. LVU, Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Detta innebär att socialtjänstens alla verksamheter ska ha ett barnperspektiv. Barnperspektivet bygger på artikel 3 i FN:s barnkonvektion. När barn är inblandade ska barnets bästa alltid beaktas särskilt, även när det gäller bistånd till någon annan än barnet självt, exempelvis till en förälder. Om det uppstår en intressekonflikt mellan barnets och de vuxnas intresse väger barnets intresse tyngst. Inför alla beslut inom socialtjänsten ska det göras en bedömning av vad som är bäst för just det barnet. Lagstiftning Riktlinjen baseras på gällande lagstiftning, FN:s barnkonvention samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd inom området. Socialtjänstens arbete med barn- och ungdomsvård regleras främst genom socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 2 Förarbeten till 1980 års socialtjänstlag

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Katarina Munier 2014-06-19 Barnen har rätt till En vårdnadshavare och förmyndare i förälders ställe Ett hem och trygga och tillitsfulla relationer

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer placerade barn och unga

Riktlinjer placerade barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2015-05-09 SN 2015/0194.11.03 0480-450860 Socialnämnden Riktlinjer placerade barn och unga Förslag till beslut Socialnämnden fastställer

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander Vårdnaden om barn Vårdnaden om ett barn

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 127-139 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

VÅRDNADSÖVERFLYTTNING

VÅRDNADSÖVERFLYTTNING VÅRDNADSÖVERFLYTTNING Sammanställning av uppgifter kring vårdnadsöverflyttade barn Vi har idag 2013-01-09 gjort 70 vårdnadsöveflyttningar på placerade barn. Första vårdnadsöverflyttningen jml FB 6:8 gjordes

Läs mer

Effektiviseringsåtgärder för budget i balans

Effektiviseringsåtgärder för budget i balans TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2013-02-13 SN 2012/0933 0480-453891 Socialnämnden Effektiviseringsåtgärder för budget i balans Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden Dnr SN11/72 Riktlinjer för placeringar av barn och unga Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/72 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av familjehem... 3 Syfte... 3 Barnperspektivet och

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut - Familjerätt. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut - Familjerätt. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut - Familjerätt Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, Anita Eklund Reviderad 3(12) Innehållsförteckning

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2010-04-20 70 67-80 Tid 14.00-15.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga 2011-05-11 SIDAN 1 Ensamkommande barn och unga Vad gör socialtjänsten? Ingrid Persson enhetschef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm telefon 08 508 01 360 ingrid.persson@stockholm.se Föräldrakontakt.

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer