Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3."

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten Partigruppmöten hålls under dagen. S, V, C i sammanträdesrum plan 3. M, FP, KD i grupprum plan 3. Förhinder anmäls omgående till Socialförvaltningen, Martina Eriksson, telefon eller e-post Välkomna! Enligt uppdrag Martina Eriksson Nämndsekreterare Behandling av mötesärende 1. Fastställande av dagordning samt protokolljusterare Förslag Erik Ciardi (C) Beslutsärenden 2. Återkallelse av stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar. Sekretess 3. Återkallelse av stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar. Sekretess 4. Ansökan om entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare samt att en ny särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Sekretess 5. Yttrande enligt 6 kap 8 a Föräldrabalken till Kalmar Tingsrätt, särskilt förordnad vårdnadshavare. Sekretess 6. Anmälan enligt 6 kap 9 andra stycket Föräldrabalken till Kalmar Tingsrätt. Sekretess 7. Ekonomisk rapport efter april 2015

2 Socialnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8. Uppföljning mål tertial Delegeringsbestämmelser angående beslut om ekonomiskt stöd för personlig assistans 10. Information angående tillämpning av riktlinje om avgifter för placerade barn 11. Riktlinjer placerade barn och unga 12. Delegeringsbestämmelser, förordnande av tjänsteman gällande begäran om handräckning enligt 43 punkt 2 LVU Informationsärenden Information från förvaltningschef och ordförande Information hemlöshet Projekt minskad arbetslöshet Utbildning för socialnämnden Insatser funktionsnedsättning Anmälan av delegationsärenden Anmälan av kännedomsärenden Inbjudningar och förrättningar Övrigt

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Lindgren SN 2015/ Socialnämnden Återkallelse av stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund Med hänsyn till att detta ärende inte uppnått den konsensus gällande samarbete och umgänge mellan familjehemmet och vårdnadshavarna som är en förutsättning för att en vårdnadsöverflytt blir till det aktuella barnets bästa föreslås att Socialnämnden i Kalmar kommun återkallar stämningsansökan till Kalmar Tingsrätt. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Tidigare utredning och stämningsansökan Socialförvaltningen Enhetschef Mott o Utredning ad Tel vx

4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Lindgren SN 2015/ Socialnämnden Återkallelse av stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund I det aktuella ärendet finns inga vårdnadshavare varvid stämningsansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar felaktigt föreslagits. Socialnämnden i Kalmar kommun föreslås därför återkalla stämningsansökan till Kalmar Tingsrätt. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Tidigare utredning Socialförvaltningen Adress Box 834, KALMAR Tel vx

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Lindgren SN 2015/ Socialnämnden Ansökan om entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare samt att en ny särskilt förordnad vårdnadshavare utses Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställan eller ansökan hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnaden. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Utredning daterad Socialförvaltningen Adress Box 834, KALMAR Tel vx

6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson SN 2015/ Socialnämnden Yttrande enligt 6 kap 8 a Föräldrabalken till Kalmar tingsrätt Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap 2 socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställning eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnad. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstolen, om inte särskilda skäl talar emot det (10 Lgeb). De grunder som främst kan komma i fråga för ett sådant förordnande är att barnets föräldrar är döda (6 kap.9 FB) eller varaktigt förhindrande att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8a FB). En prövning av vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av tingsrätten. Birgitta Jansson Enhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Utredning daterad Socialförvaltningen Familjerätt Tel vx

7 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur SN 2015/ Socialnämnden Anmälan enligt 6 kap 9 andra stycket Föräldrabalken till Kalmar tingsrätt Förslag till beslut Socialnämnden beslutar i enlighet med Socialförvaltningens förslag. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställning eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad. Om ett barn står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, ska domstolen med stöd av 6 kap 9 2 st Föräldrabalken efter ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. I här aktuellt ärende bedöms inga hinder föreligga mot att vårdnaden överflyttas till den andra föräldern. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Utredning, öppn dat Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Nygatan 36 Tel vx

8 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2014/ Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter april Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport i socialnämnden. Efter april ska rapporten även redovisas i Kommunstyrelsen. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter april 2015 Statistik efter april månad 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

9 Handläggare Datum Kristina Appert Ekonomisk rapport efter april månad 2015 Socialnämndens utfallsprognos för 2015 pekar mot ett underskott gentemot budget med 5 mkr vid årets slut. Det är framför allt kostnaderna för externplaceringar av barn/ungdomar samt familjehemsplaceringar som inte håller budget. Från och med mars månad har även försörjningsstödet ökat. Åtgärder vidtas, effektiviseringsarbetet är i full gång för att minska kostnaderna men ändå uppfylla de lagkrav som finns inom de olika verksamheterna. Trots detta finns stor risk att underskottet ökar ytterligare under året. Effektiviseringsåtgärder Inventering och översyn sker av följande verksamheter/områden: Reducering av tjänst för anhörigstöd Reducering av resurser för budgetrådgivning Förändringar inom sysselsättning SoL Minskning av vissa föreningsbidrag Förändringar inom avdelning för verksamhetsutveckling bl a ej tillsättning av vakant tjänst, verksamhetsutveckling Avdelningarna ekonomi, personal avvakta utredning om Koncentrerad administration som presenteras i mitten av maj. Minska sjukfrånvaron Överflyttning av handläggning av faderskapsärenden (s-protokoll) till Kontaktcenter Uppföljning av beslut om servicebostad Uppföljning av beslut om personlig assistans Utredning om entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet (presenteras i socialnämnden i juni) Bemanningsprocessen Sysselsättningsåtgärder för personer med långvarigt försörjningsstöd Fortsatt genomgång av samtliga externplaceringar Riktlinjer inom vuxna missbruksvården Riktlinjer för placeringar barn/ungdomar Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel vx Fax

10 2 (3) I juni månad kommer presentation att ske av de utredningar som blivit färdigställda. De ska även innehålla konsekvensanalyser av föreslagna effektiviseringar. Effekter av nytt avtal jour/beredskap/ob Fr.o.m. 1 oktober 2014 trädde nytt avtal för jour/beredskap/ob i kraft. Det innebär en kostnadsökning med 4,7 mkr för socialförvaltningen vilket inte kompenseras i lönerevisionspotten för Detta innebär att sparbetinget på 10 mkr för 2015 utökas ytterligare. Stor risk finns för underskott. Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri Kostnaderna inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin visar totalt ett underskott på 0,7 mkr efter april månad. Personlig assistans, bostad med särskild service- vuxna, bemanningsservice samt boendestöd visar underskott. Inom bostad med särskild service-barn och korttidsvistelse ligger kostnaderna dock något under riktpunkt. Med de åtgärder som vidtas väntas kostnaderna totalt sett balansera budgeten vid årets slut. Volymökningar inom funktionhinderomsorgen Volymökningen följer i stort den planering som upprättats för Bostad med särskild service, vuxna, har startat upp på Proviantgatan, bostad med särskild service, barn, har startat upp på Amorvägen. Boendestödet ökar mer än planerat. Översyn har påbörjats för att kartlägga orsaken till detta. Antalet platser inom daglig verksamhet väntas öka mer än planerat efter sommaren. Försörjningsstödet Försörjningsstödet har ökat sedan mars månad. Ökningen är oroväckande då det framför allt är familjer som blir allt fler. 56 % av hushållen är i behov avförsörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Därför är satsningar på arbetsmarknadsinsatser helt avgörande för utfallet. Underskottet beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras för den här gruppen. Barn och ungdomsvården Antalet externa institutionsplaceringar är 9 färre i april i år jämfört med samma månad förra året. Det har inte skett några externa utredningsplaceringar hittills i år. Flertalet av externplacerade har omplacerats till familjehem eller får fortsatt vård på hemmaplan vilket är målsättningen med institutionsplaceringarna. Dock har kostnaderna för familjehem ökat och totalt beräknas underskottet för barn/ungdomsplaceringar bli 2 mkr vid årets slut. Det pågår en kontinuerlig översyn av möjligheterna att avsluta/förhindra placeringar. Förbättringsarbetet har mynnat ut i en handlingsplan och olika uppdrag har påbörjats. Riktlinjer för placerade barn och ungdomar fastställs under maj månad. Vuxna missbruksvården Antalet externa institutionsplaceringar har minskat kraftigt och Smedbackens HVB har ökat sin beläggning jämfört med förra året. Antalet LVM-mässiga personer har dock ökat kraftigt vilket inneburit att antalet placeringar i familjehem och i stödboende inte minskat enligt planeringen. Placeringarna har förhindrat omedelbara omhändertaganden. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut.

11 3 (3) Riktlinjer är under framtagande och ska fastställas av socialnämnden i juni månad. Ambitionen har varit att få en samstämmighet med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Dessa presenterades i april månad. Riktlinjerna kommer bl a vara vägledande för vilka insatser som ska tillhandahållas inom vård på hemmaplan. Ensamkommande barn Under första kvartalet har ett HVB-hem, Amira, startat upp sin verksamhet. Under året planeras start av ytterligare boenden. Ett boende planeras på Unionsgatan (gamla Palace) och ett på Proviantgatan.

12 Ekonomisk rapport efter april månad 2015

13 Utfallsprognos Beräknat underskott Placeringar barn/ungdomar -2 mkr Placeringar vuxna missbrukare -2 mkr Försörjningsstöd 1 mkr Totalt -5 mkr Risk för underskott IT-kostnader Nytt avtal för jour/beredskap/ob-ersättning

14 Antalet insatser inom funktionsnedsättningsomsorgen Verksamhetsmått/Nyckeltal LSS Antal personer per insats Mars Mar Mars Dec Mar Förändr Plan jan-mar Boendestöd SoL Personlig assistans SFB Personlig assistans LSS Ledsagarservice LSS Kontaktperson LSS Avlösarservice LSS Korttidsvistelse LSS Korttidstillsyn LSS Bostad barn o ungdom LSS Bostad vuxna LSS Särskilt boende SoL Daglig verksamhet LSS Dagverksamhet SoL

15 Tkr Utbetalt försörjningsstöd per månad Fös exkl flykt 2013 Fös exkl flykt 2014 Fös exkl flykt 2015 Budget Flykting 2015 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC Flykting 2014

16 Hushåll med försörjningsstöd Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2015 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2014 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa

17 Orsaker till försörjningsstöd (inkl flyktingar) april månad Ant sök + medsök Proc Bev belopp Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 10 1,6% ,0% Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst 21 3,3% ,7% Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst 3 0,5% ,4% Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 11 1,7% ,1% Arbetar heltid - Väntar på inkomst 7 1,1% ,8% Arbetshinder, sociala skäl 53 8,3% ,0% Arbetslös - Flykting i introduktion 5 0,8% ,3% Arbetslös - Flykting studerande 1 0,2% ,1% Arbetslös - Ingen ersättning ,5% ,0% Arbetslös - Otillräcklig ersättning ,1% ,9% Arbetslös - Väntar på ersättning 17 2,7% ,4% Begravningshjälp 2 0,3% ,4% Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning 8 1,3% ,4% Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning 0 0,0% 0 0,0% Internatboende 1 0,2% ,7% Pensionär 15 2,3% ,5% Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning 55 8,6% ,8% Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning 13 2,0% ,1% Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning 8 1,3% ,0% Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers 43 6,7% ,2% Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers 22 3,4% ,5% Språkhinder 8 1,3% ,8% Summa ,0% ,0% Proc

18 Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2015 Totalt antal unika personer Antal beslut Totalt antal Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

19 Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2014 Antal beslut Totalt antal Totalt antal unika personer Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

20 Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar Placeringsenheten 2015 Antal unika personer Varav Varav plac: Varav utsluss Lagrum LSS/ IB Avslut Nya plac UB SIS Utred Behandl eller eftervård SoL LVU Psykiatri Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

21 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2015/ Socialnämnden Uppföljning mål tertial Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Socialnämndens mål för 2015 ska följas upp och redovisas för nämnden per tertial enligt årscykeln. Redovisningen för tertial 1 finns bilagt dokumentet. Efter första tertialet är det svårt att bedöma möjligheterna till måluppfyllelse. Aktiviteter pågår kring i princip samtliga mål och där det är möjligt har vi bedömt måluppfyllelsen i den utsträckning det går. Cecilia Frid Förvaltningschef Bilaga Måluppföljning tertial 1 Socialförvaltningen förvaltningschef Tel vx

22 Organisationsenhet: Socialnämnd Period: April År: 2015 Uppföljningsrapport verksamhetsplan User: soljh, Printdate: :19 1

23 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 6-7. Socialnämnden bidrar till god ekonomisk hushållning genom att arbeta aktivt med såväl generella åtgärder som riktade insatser. När det gäller försörjningsstöd utförs insatser till hela målgruppen samt till utvalda grupper med behov av extra stöd, med syfte att minska antalet män och kvinnor med långvarigt försörjningsstöd. Medel från ESF har sökts för medverkan i två projekt. Samarbete sker mellan olika enheter internt och med Arbetsförmedlingen externt. Nämnden arbetar också aktivt för att öka andelen kvinnor och män inom daglig verksamhet och sysselsättning för en anställning på öppna arbetsmarknaden. När det gäller gruppbostad för vuxna enligt LSS, arbetar socialnämnden enheter med att effektivisera resursutnyttjandet genom en mängd aktiviter som rör bemanning, utförande och verksamhet i övrigt. Socialförvaltningen arbetar för att ta fram indikatorer som underlag till månatliga uppföljningar för att bättre anpassa insatser efter behov och på så sätt utnyttja resurser på ett mer effektivt sätt. Hemlöshet är en kommunövergripande angelägenhet. Ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och andra parter är en förutsättning för att begränsa och minska den akuta hemlösheten och de kostnader som följer av de insatser som hemlösheten kräver. Ett sådant samarbete är initierat. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. X Nämndsmål - Försörjningsstöd Antalet män och kvinnor med långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd minskar under Majoriteten av socialnämndens alla planerade aktiviteter inom målområdet är påbörjade. X Nämndsmål - Gruppbostad vuxen LSS För 2015 ligger socialförvaltningens kostnader för bostad med särskild service i form av gruppbostad för vuxna enligt LSS i nivå med genomsnittskostnaderna i Kostnad per brukare för Aktivt arbete pågår med att se över bemanning, uppföljning av ekonomi och beslut samt resursplanering. User: soljh, Printdate: :19 2

24 FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 8-9. Socialnämnden bidrar till ett grönare Kalmar genom att tanka etanol i nämndens övervägande andel etanolbilar samt uppmuntra till ökat cyklande. Enheter med dygnet-runt-verksamhet fokuserar på källsortering och energibesparande åtgärder som samordning och planering av resor och transporter. Kommunens webutbildning inom miljö kommer att bidra till en ökad miljömedvetenhet hos nämndens alla medarbetare. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år X Nämndsmål - Yttre miljöarbete Alla enheter har utifrån sina miljöaspekter formulerat mål för det yttre miljöarbetet under Trend ej angiven Socialnämndens verksamheter planerar för och genomför kommunens webutbildning inom miljöområdet samt arbetar med enhetsspecifika miljöaspekter. Enheternas nuvarande aktiviteter leder i sig inte till uppfyllande av nämndsmålet som handlar om att enheten ska formulera mål för det yttre miljöarbetet. Nya aktiviteter behöver formuleras för att bättre stämma överens med nämndsmålet. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år User: soljh, Printdate: :19 3

25 FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Ett kommunövergripande samarbete för att minska hemlösheten i Kalmar är initierat. Att möjliggöra bostäder för alla är ett gemensamt ansvar för kommunen där socialnämnden utgör en begränsad men viktig del av de aktiva parterna i bostadsplaneringen. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. User: soljh, Printdate: :19 4

26 FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Socialnämndens huvuduppdrag inryms inom fokusområdet Hög kvalitet i välfärden. Merparten av socialnämndens nämndsmål svarar upp mot fokusområdets rubricering men ryms inte i fullmäktigmålen som är för detaljerade. Socialnämnden arbetar med generella åtgärder och riktade insatser inom välfärdsområdet. Nämnden arbetar exempelvis för att kvinnor inom socialpsykiatrin ska ha en högre grad av sysselsättning vid mätning i oktober Likaså ska de individuella placeringarna inom daglig verksamhet och sysselsättning under Ett omfattande förebyggande arbete pågår inom socialnämnden i utvalda bostadsområden i Kalmar. En mängd aktiviteter är planerade och ett stort antal genomförs kontinuerligt under året i de olika områdena, såsom caféverksamhet, spontan fotboll, föreningsbildningar, cykelträning för utlandsfödda kvinnor mm. Insatserna sker i nära samarbete med föreningsliv, frivilliga, kyrkan, privata aktörer, hyresgästförening mfl. Socialnämnden arbetar för att förbättra tidig upptäckt av alkohol- och drogvanor samt våld i nära relationer i utredningsarbetet. Genom samarbete med andra huvudmän bidrar socialnämnden till att förbättra samordningen av olika insatser. Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. X Nämndsmål - Särskilt förebyggande - Trygg ute Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Norrliden, Berga och Oxhagen. Indikatorn Trygg ute sen kväll i polisens trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätningen Specifika och riktade insatser och aktiviteter pågår i alla respektive bostadsområden. Vissa enheter planerar för aktiviteter som kan bidra till uppfyllande av målet medan andra enheters aktiviteter är svåra att se på vilket sätt de bidrar till måluppfyllandet. X Nämndsmål - Särskilt förbyggande - Oro för överfall och misshandel Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Norrliden, Berga och Oxhagen. Indikatorn Oro för överfall och misshandel i polisens trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätningen Specifika och riktade insatser och aktiviteter pågår i alla respektive bostadsområden. Vissa enheter planerar för aktiviteter som kan bidra till uppfyllande av målet medan andra enheters aktiviteter är svåra att se på vilket sätt de bidrar till måluppfyllandet. X Nämndsmål - CAN undersökning alkohol Andelen alkoholkonsumenter, i CAN undersökningen, i åk 2 på gymnasiet minskar från 85% till 77% för pojkar och från 84 % till 77% för flickor jämfört med Aktiviteten Fullt ös är genomförd. Utbildning "Ansvarsfull alkoholservering" är planerad till den 8 och 9 juni. Övriga aktiviteter påbörjas senare under året. Enkäter har gått ut till skolorna. Resultat färdigställställs under hösten. X User: soljh, Printdate: :19 5

27 Nämndsmål - CAN undersökning narkotika Andelen ungdomar, i CAN undersökningen, i åk 2 på gymnasiet som någon gång använt narkotika minskar från 11 % till 8% för pojkar och från 8% till 5% för flickor jämfört med En aktivitet påbörjas till hösten. En aktivitet pågår löpande under året. Enkäter har gått ut till skolorna. Resultat färdigställställs under hösten. X Nämndsmål - CAN undersökning rökning Andelen dagliga rökare, i CAN undersökningen, i åk 9 minskar från 16 % till 11 % för flickor och från 9 % till 5 % för pojkar jämfört med Aktiviteten Tobaksfri Duo pågår. Samarbete med lokala idrotten för att minska rökning. Enkäter har gått ut till skolorna. Resultat färdigställställs under hösten. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Uppdrag - Förebyggande sociala insatser Pågående Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden. Socialnämnden har upprättat en uppdragsbeskrivning där styrgrupp och arbetsgrupp utsetts. Arbetsgruppen påbörjar arbete i maj enligt uppdragsbeskrivning. Uppdrag - Drogpolitiskt program Pågående Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika. Styrgrupp och arbetsgrupp håller på att tillsättas. User: soljh, Printdate: :19 6

28 FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering , sid Socialnämnden slutförde införandet av rätt till heltid under Arbete pågår för att kunna öka antalet praktikplatser inom socialförvaltningen för de som har behov. Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. X Nämndsmål - Fastställd jämställdhetsplan I november 2015 finns en fastställd jämställdhetsplan för socialnämndens område. Arbetet med att ta fram en jämställdhetsplan är i startgroparna. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. X Nämndsmål - Minskning av ackumulerad sjukfrånvaro Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad tid ska minska under 2015 jämfört med Information om arbetet ska ges till enhetscheferna i verksamhetsområde funktionsnedsättning och verksamhetsområde arbete och sysselsättning. Förbättringsteam bestående av enhetschefer skapas. Aktiviteter inriktade mot korttidsfrånvaro och friskfaktorer. Sjukfrånvaro ökar inom nämndens område liksom det gör nationellt. Uppdrag - Välfärdsbokslutet Pågående I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Diskussioner pågår med Kansli och omvärldsenheten om hur samordning och arbete med välfärdsbokslutet ska organiseras. Uppdrag - Service och bemötande Pågående Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. User: soljh, Printdate: :19 7

29 Socialförvaltningen har flyttat till nya lokaler för att öka tillgängligheten och servicen för besökare till förvaltningen. Aktiviteter pågår för att arrangörer av tillfälliga arrangemang med alkoholtillstånd ska uppleva ett bra och professionellt bemötande. E-tjänster för försörjningsstöd ska införas och arbete pågår för att möjliggöra detta. Arbete pågår för att öka antalet rapporterade avvikelser som ett led i förvaltningens kontinuerliga utvecklings- och kvalitets arbete. Genom att ta till vara på synpunkter och klagomål som inkommer till socialförvaltningen arbetar förvaltningen aktivt med service- och bemötandefrågor. Arbete pågår för att möjliggöra en ökad delaktighet för brukarna i sina insatser, genom aktiviteter som är kopplade till den enskildes genomförandeplan. Alla enheter inom socialförvaltningen som arbetar med personer med funktionsnedsättning ska under 2015 formulera hur anhöriga ska bemötas. Alla barn och unga som är placerade eller bor i LSS bostad ska ha en planering för hur vårdnadshavare ska göras delaktiga under placeringstiden. User: soljh, Printdate: :19 8

30 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Här kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, utan koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Socialnämndens egna mål Under denna rubrik lägger socialnämnden in sina nämndsmål som inte är kopplade till fullmäktigemålen. X Nämndsmål - Barnavårdsutredningar - alkohol- och drogvanor I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå att frågor om barnets egna alkohol- och drogvanor har utretts. Merparten av enheternas aktiviteter är formulerade på ett sätt som inte säkerställer att målet kan uppnås. Att överväga om frågan om alkohol- och drogvanor ska ställas är inte en tillräcklig aktivitet utifrån målformuleringen. X Nämndsmål - Månadsuppföljningar utifrån fastställda indikatorer Samtliga enheter arbetar vid slutet av 2015 kontinuerligt med månadsuppföljningar utifrån fastställda indikatorer. Indikatorerna ska där det är möjligt vara könsuppdelade. Aktiviteter pågår som syftar till att målet kan uppnås. X Nämndsmål - Introduktion enligt kommungemensam riktlinje Samtliga nyanställda medarbetare under 2015 har fått introduktion enligt den kommungemensamma riktlinjen. Aktiviteter bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Sysselsättning kvinnor - socialpsykiatrin Andel kvinnor som har insats inom socialpsykiatrin och som har sysselsättning är högre i oktober 2015 jämfört med den kartläggning som genomfördes Riktade insatser mot målgruppen samt enheternas aktiviteter bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Sysselsättning - Daglig verksamhet Andelen brukare, kvinnor och män, inom daglig verksamhet och sysselsättning som under 2015 får en anställning på öppna arbetsmarknaden är högre än Ytterligare aktiviteter bedöms kunna behövas på enhetsnivå för att målet ska nås. User: soljh, Printdate: :19 9

31 X Nämndsmål - Sysselsättning - individuell placering Andelen brukare, män och kvinnor, inom daglig verksamhet och sysselsättning som under 2015 får en individuell placering är högre än Aktiviteter pågår som bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Bistånd öppenvård missbruk Andelen biståndsbedömda insatser inom öppenvård missbruk och beroende uppgår till 50 % av utförda insatser 31 december De aktiviteter som myndighetsutövningen utför bedöms kunna bidra med en ökning av antalet biståndsbedömda beslut. Planerad aktivitet inom insats Missbruk och beroende bedöms inte kunna bidra till måluppfyllelse. Aktivitet behöver omformuleras. X Nämndsmål - Införande av metod - missbruk Under 2015 införs en metod för uppföljning inom missbruksvården. Planerade aktiviteter tillsammans med insats från förvaltningens metodstödjare bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Verksamhetsbeskrivning - bemötande anhöriga Alla enheter som arbetar med personer med funktionsnedsättning har i sin verksamhetsbeskrivning formulerat hur anhöriga ska bemötas och introduceras. Aktiviteter pågår som bedöms kunna bidra till att målet uppfylls. X Nämndsmål - Barnavårdsutredningar - våld i nära relationer I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå att det har utretts om barnet har utsatts för, eller bevittnat, våld i nära relationer. Merparten av enheternas aktiviteter är formulerade på ett sätt som inte säkerställer att målet kan uppnås. Att överväga om frågan om våld ska ställas är inte en tillräcklig aktivitet utifrån målformuleringen. X Nämndsmål - Planering vårdnadshavare Alla barn och unga som är placerade enligt SoL/LVU eller har beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS har en planering för hur vi arbetar med vårdnadshavare under placeringstiden. User: soljh, Printdate: :19 10

32 Aktiviteter pågår som syftar till att uppnå målet. X Nämndsmål - Hemlöshet situation 2 Alla kvinnor och män som har en placering via socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (Socialstyrelsens definition vid hemlöshet) har ett boende ordnat före utskrivning. Vissa av enheternas aktiviteter kommer troligen inte bidra till att målet uppfylls då dessa inte syftar till att enskilda har ett ordnat boende före utskrivning. Brist på bostäder alternativt att enskilda nekas bostad av socialförvaltningens hyresvärdar är en del av problematiken. Fortsatta aktiviteter bör inriktas på det övergripande samarbetet kring bostadsförsörjning och möjligheterna för enskilda att få förstahandskontrakt. X Nämndsmål - Inför placering - Samordnad individuell plan (SIP) Inför placering SoL/LVU eller beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS, ska alla barn och unga som har eller har behov av kontakt med BUP eller barnhabiliteteringen ha en samordnad individuell plan, SIP. Aktiviteter pågår som syftar till att uppnå målet. X Nämndsmål - E-tjänst för försörjningsstöd Senast december 2015 är e-tjänst för försörjningsstöd infört. Aktiviteter pågår som bidrar till att målet kan uppfyllas. X Nämndsmål - SMADIT Minst 15% av förare, kvinnor och män, boende i Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och/eller drograttfylleri har påbörjat behandling genom SMADIT. Månatliga uppföljningar under första kvartalet visar att antalet personer som påbörjat behandling genom SMADIT är för få för att målet ska kunna uppnås om trenden håller i sig. X Nämndsmål - Placerade barn- Samordnad individuell plan (SIP) Alla placerade barn och unga enligt SoL/LVU eller barn och unga med beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS som har eller har behov av kontakt med BUP eller Barnhabiliteringen, ska ha en samordnad individuell plan, SIP senast Aktiviteter pågår som syftar till att uppnå målet. X User: soljh, Printdate: :19 11

33 Nämndsmål - Hemlöshet situation 1 Kvinnor och män som har kontakt med socialtjänsten finns inom situation 1 (Socialstyrelsens definition vid hemlöshet) maximalt en månad. Regelbundna månatliga mätningar visar på att antalet återrapporterade akut hemlösa under första kvartal har minskat något. Aktiviteterna som är planerade bedöms kunna bidra till att målet delvis uppnås. X Nämndsmål - Kunskap om uppsökande och förebyggande arbete Samtliga medarbetare inom förvaltningen har kunskap om sin/förvaltningens roll i det uppsökande och förebyggande arbetet. Aktivitet éj påbörjad. X Nämndsmål - Avvikelser Antalet rapporterade avvikelser ökar vid samtliga enheter under Aktiviteterna för att uppnå målet handlar om informationsöverföring till medarbetarna så att antalet avvikelser ökar. Fler aktiviteter behövs för att möjiggöra att målet nås. X Nämndsmål - Genomförandeplan Alla brukare, såväl män som kvinnor, flickor som pojkar, har en genomförandeplan som används i det dagliga arbetet där brukaren varit delaktig och där planen följts upp minst en gång per år. Intern- och egenkontrollsrutinen för akt och journalgranskning blir en viktig del i bedömningen om målet kring genomförandeplaner uppfylls. En stor intern satsning på utbildning av all personal kring genomförandeplanering genomförs och bedöms kunna bidra till att uppfylla målet. Riktade aktiviteter genomförs för att möjliggöra en ökad delaktighet från brukaren. X Nämndsmål - Alkoholtillstånd - bemötande Samtliga arrangörer för tillfälliga arrangemang till allmänheten som är föremål för alkoholtillstånd upplever ett bra och professionellt bemötande. Aktivitet ej påbörjad. Aktiviteterna påbörjas under tertial två när ansökningar om alkoholtillstånd för tillfälliga arrangemang börjar komma in. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Möte med sökande Cecilia Frid Ej påbörjad User: soljh, Printdate: :19 12

34 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2015/ Socialnämnden Delegeringsbestämmelser Socialnämnden - tillägg Förslag till beslut Tillägg sker i delegeringsbestämmelserna enligt förslag i bilaga. Bakgrund Socialnämnden beslutade om en reglering av timersättning för utförande av personlig assistans enligt LSS till privata assistansanordnare. För att underlätta handläggningen av den ekonomiska ersättningen till de privata assistansanordnarna sker tillägg i delegeringsbestämmelserna. Tilläggen finns i bilaga och är markerade med rött. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilaga Förändring i delegation för p-ass Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

35 Bilaga - Utdrag ur socialnämndens delegeringsbestämmelser 11. Insatser för funktionshindrade enligt LSS och SoL Tilläggen i delegeringen är markerade med rött Ärendegrupp Lagar mm Lägsta beslutsnivå Bistånd i form av avlösarservice för barn och ungdom 0-20 år SoL (avser fysiskt funktionshindrade) 4 kap 1 SoL 6 Beslut om bistånd till psykiskt funktionshindrade i form av a. särskilt boende b. sysselsättning (ex Gumsen, individuell placering) Beslut om sökande tillhör lagens 4 kap 1 SoL personkrets 1 LSS 6 Beslut om bistånd i form av boendestöd (enl. kommunens riktlinjer) 4 kap 1 SoL 6 Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del som inte täcks av beslut enligt 51 kap SFB a. upp till 40 tim./v b. över 40 tim./v c. assistansbeslut i kombination med korttidsvistelse 9 2 LSS a. 6 b. 6 a. 6 b. 2 c. 2

36 6 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enl 9 2 LSS a. för merkostnad vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro b. upp till av kommunen fastställt timbelopp c. begäran om komplettering vid ofullständig ansökan om och/eller redovisning av faktiska kostnader upp till Försäkringskassans schablonersättning Ekonomiassistent Godkännande av redovisade faktiska kostnader av ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt LSS, upp till Försäkringskassans schablonersättning 9 2 LSS 4 Avser Avdelningschef ekonomi Beslut om avvisande av ansökan om ekonomiskt stöd till faktiska kostnader för personlig assistans enligt LSS upp till Försäkringskassans schablonersättning, vid ej inkommen redovisning efter begäran om komplettering eller vid ofullständig redovisning 9 2 LSS 4 Avser Avdelningschef ekonomi Beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt stöd till faktiska kostnader för personlig assistans enligt LSS upp till Försäkringskassans schablonersättning, vid fullständig men ej godkänd redovisning 9 2 LSS 3a Beslut att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 11 LSS 5 Avser de fall då brukaren är egen arbetsgivare.

37

38 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2014/ Socialnämnden Information angående tillämpning av riktlinje om avgifter för placerade barn Förslag till beslut Socialnämnden ger uppdrag åt socialförvaltningen att göra översyn av riktlinjen om avgifter och ersättningar. Bakgrund Kommunfullmäktige har fastställt riktlinje (KS 2013/0614) om avgifter och ersättningar inom Socialförvaltningen. Riktlinjen omfattar bl. a. att föräldrar är skyldiga att bidra till kommunens kostnader för det barn som är placerat eller får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Beloppet ska beräknas enligt Försäkringskassans regler för betalningsskyldighet för underhållsstöd. Utifrån riktlinjen har Socialförvaltningen fastställt en rutin som beskriver hur avgiften ska handläggas och administreras. Riktlinjen har ännu inte börjat tillämpas p.g.a. att den kräver stora administrativa resurser. Arbetsuppgiften inryms inte inom nuvarande bemanning. Med anledning av den övergripande översyn som nu sker av kommunens administration i Stabil ekonomi är förslaget att avvakta tills den utredningen är klar. Förslaget är också att det sker en översyn av avgifts- och ersättningsriktlinjen. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

39 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur SN 2015/ Socialnämnden Riktlinjer placerade barn och unga Förslag till beslut Socialnämnden fastställer upprättat förslag till riktlinjer för placerade barn och unga. Bakgrund Socialnämnden har hittills saknat skriftliga riktlinjer för arbetet med placerade barn och unga. Det framtagna förslaget till riktlinjer avses utgöra ett övergripande styrdokument för socialtjänstens arbete med vård i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Riktlinjerna ska bidra till en rättssäker handläggning för barn och unga som placeras utanför hemmet. Riktlinjerna ska även bidra till att vården av barn och unga är trygg, säker, effektiv och kunskapsbaserad. Riktlinjerna ska ge personal som arbetar med placerade barn och unga stöd och vägledning i arbetet. Förslaget till riktlinjer har utarbetats av en arbetsgrupp, under ledning av verksamhetsutvecklare Britt Kronberg och i övrigt bestående av enhetschefer inom Socialförvaltningens verksamhetsområde för mottagning och utredning. Johnny Lesseur Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Placerade barn och unga riktlinjer, ; dnr SN 2015/ Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Nygatan 36 Tel vx

40 SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Dnr SN 2015/ Britt Kronberg (19) Placerade barn och unga riktlinjer

41 2 (19) Innehållsförteckning Placerade barn och unga Riktlinjer... 4 Syfte... 4 Målgrupp... 4 Avgränsningar... 4 Mål... 4 Grundläggande regler och principer... 5 Barnets bästa... 5 Lagstiftning... 5 God vård... 6 Evidensbaserad praktik... 6 Jämlikhet... 6 Samverkan... 6 Samordning av insatser inom socialförvaltningen... 7 Samverkan kring hälsa inkl. tandvård... 7 Samverkan kring utbildning... 7 Vårdens genomförande... 8 Vårdplan... 8 Genomförandeplan... 8 Utrustning... 8 Val av placering... 9 Familjehem inklusive privatplacering... 9 Placering av ensamkommande flyktingbarn... 9 Jourhem... 9 Konsulentstödda familjehem Hem för vård eller boende (HVB) Familjehemsutredning Barnet eller den unge Barnets rätt till delaktighet Följa vården Socialsekreterarens kontakt med barnet Samtal med barn och unga Samtal med vårdnadshavare/god man Samtal med familjehemsföräldrarna eller personal på HVB Hälsa och hälsokontroller Utveckling och socialt beteende Följa barnets skolgång... 13

42 3 (19) Uppföljningsintervjuer Att lära av fosterbarn Insatser enligt LSS Övervägande Omprövning Misstanke om att barnet far illa i familjehemmet Vårdnadshavare eller förälder Ansökan om god man eller förvaltare (för myndiga personer) God man ensamkommande barn Särskilt förordnad vårdnadshavare ensamkommande barn Råd, stöd och annan hjälp till föräldrarna Umgänge Umgängesbegränsning Planering inför vårdens upphörande Socialnämndens ansvar efter avslutad vård Uppföljning oberoende av samtycke Föräldrars ersättningsskyldighet Avtal Familjehem HVB Stöd till familjehemmet (gäller även jourhem) Vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar Anmälan till överförmyndaren Ersättningar/Omkostnader och arvode... 19

43 4 (19) Placerade barn och unga Riktlinjer Syfte Riktlinjerna är ett övergripande styrdokument för socialtjänstens arbete med vård i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Riktlinjerna ska bidra till en rättssäker handläggning för barn och unga som placeras utanför hemmet. Riktlinjerna ska även bidra till att vården av barn och unga är trygg, säker, effektiv och kunskapsbaserad. Riktlinjerna ska ge personal som arbetar med placerade barn och unga stöd och vägledning i arbetet. Målgrupp Riktlinjerna riktar sig till handläggare och personal som arbetar med placeringar av barn och unga, men även övriga berörda inom socialtjänsten. Avgränsningar Riktlinjerna omfattar socialtjänstens arbete med barn och unga år, som behöver vård utanför det egna hemmet med stöd av beslut om vård enligt SoL eller LVU. Riktlinjerna behandlar barn och unga som placeras i familjehem eller HVB. Riktlinjerna omfattar inte barn som får insatsen boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar, som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt 9 första stycket p 8 LSS. Riktlinjerna avser inte att beskriva utredning i barnavårdsärende utan förutsätter att det redan har gjorts en utredning av barnets behov av skydd eller stöd enligt 11 kap 1 och 2 SoL. Riktlinjerna omfattar placering av ensamkommande barn vid beslut om anvisning från migrationsverket. Mål Socialnämnden har, ett särskilt ansvar att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. (5 kap 1 SoL) Barnets bästa ska alltid beaktas och det ska framgå av dokumentationen hur barnets röst har kommit till uttryck. Familjehemmet eller den institution som tar emot ett barn ska ha god kunskap och goda förutsättningar att utöva vård av barn och unga. All vård utanför hemmet ska följa BBIC:s struktur för genomförande och uppföljning av vården. Barn och unga ska få ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap genom en evidensbaserad praktik Barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser och möjligheter som andra barn. Målet med placeringen av barn och unga är generellt sett att barn ska återförenas med sina föräldrar. Barnets eller den unges behov av kontakt med sina 1 Vård enligt LVU ska upphöra senast när den unge fyller 21 år. Placeringar kan pågå tom sommaren då ungdomen slutfört gymnasiestudier.

44 5 (19) föräldrar före, under och efter en placering är av särskild vikt för att barnet eller den unge ska utvecklas gynnsamt. Under en pågående placering ska arbetet med att stödja en positiv förändring i hemmiljön, syftande till att göra placeringstiden så kort som möjligt, prioriteras. Grundläggande regler och principer Ledstjärnan för det sociala arbetet är portalparagrafen i socialtjänstlagen, 1 kap 1, vilken slår fast att socialtjänsten ska vila på demokratins och solidaritetens grund och främja människornas sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vägledande principer för individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten är bland annat helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, normalisering kontinuitet, flexibilitet och närhet 2. Principerna om kontinuitet, flexibilitet och närhet ska vara vägledande för socialtjänstens handläggning av alla ärenden som rör placerade barn. Detta innebär att socialtjänsten strävar efter att placerade barn ska möta samma socialsekreterare under en längre period, för att en förtroendefull relation ska kunna skapas. varje insats ska vara individuellt anpassad placeringar bör ske så nära hemmiljön som möjligt Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i förhållande till gällande lagstiftning. Beslut ska fattas utifrån den enskildes individuella behov. Barnets bästa Den överordnade principen i socialtjänstlagen är barnets bästa enl. 1 kap 2. Detta innebär att andra principer kan få stå tillbaka om det krävs för barnets bästa. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Motsvarande bestämmelse finns i 1 5 st. LVU, Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Detta innebär att socialtjänstens alla verksamheter ska ha ett barnperspektiv. Barnperspektivet bygger på artikel 3 i FN:s barnkonvektion. När barn är inblandade ska barnets bästa alltid beaktas särskilt, även när det gäller bistånd till någon annan än barnet självt, exempelvis till en förälder. Om det uppstår en intressekonflikt mellan barnets och de vuxnas intresse väger barnets intresse tyngst. Inför alla beslut inom socialtjänsten ska det göras en bedömning av vad som är bäst för just det barnet. Lagstiftning Riktlinjen baseras på gällande lagstiftning, FN:s barnkonvention samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd inom området. Socialtjänstens arbete med barn- och ungdomsvård regleras främst genom socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 2 Förarbeten till 1980 års socialtjänstlag

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-09-14 SN 2015/0043.03.01 0480-450885 Socialnämnden Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning

Läs mer

Delegeringsbestämmelser socialnämnden - revidering 2017

Delegeringsbestämmelser socialnämnden - revidering 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2017-02-13 SN 2017/0052.11.01 0480-450000 Socialnämnden Delegeringsbestämmelser socialnämnden - revidering 2017 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-03 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Diarienummer 2012/SN 071 52 Socialnämnden Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Måluppfyllelse tertial 2

Måluppfyllelse tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-09-12 SN 2012/0936 0480-450885 Socialnämnden Måluppfyllelse tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna information

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar.

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2017-02-03 Reviderad 2017-02-14 Socialnämnden Dnr Son 2017/2 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden antar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 183-196 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 38-54 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-26 Handläggare Joanna Millares Rosell Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden 2016-12-13 Revidering

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Regeringen

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Socialnämnden Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 55-71 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Boendestöd funktionsnedsättning - riktlinjer

Boendestöd funktionsnedsättning - riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2016-01-08 SN 2016/0019.11.01 0480-453845 Socialnämnden Boendestöd funktionsnedsättning - riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga en vägledning Ensamkommande barn och ungdomar olika aktörers ansvar och uppdrag Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Britt Kronberg 2017-04-10 SN 2017/0238.11.01 0480-450956 Socialnämnden Ej verkställda 1:a kvartalet 2017 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer

Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00 Då det är många ärenden räknar vi med att sammanträdet kommer att pågå även under eftermiddagen.

Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00 Då det är många ärenden räknar vi med att sammanträdet kommer att pågå även under eftermiddagen. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00 Då det är många ärenden räknar vi med att sammanträdet kommer att pågå även under eftermiddagen. Plats Socialförvaltningen,

Läs mer

Boendestöd missbruk - riktlinjer

Boendestöd missbruk - riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2016-01-08 SN 2016/0020.11.01 0480-453845 Socialnämnden Boendestöd missbruk - riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden fastställer

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 150-163 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander Vårdnaden om barn Vårdnaden om ett barn

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Katarina Munier 2014-06-19 Barnen har rätt till En vårdnadshavare och förmyndare i förälders ställe Ett hem och trygga och tillitsfulla relationer

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer