Salems kommun. Budget 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salems kommun. Budget 2009"

Transkript

1 Salems kommun Budget 2009 samt plan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Resultatbudget 3 Kassaflödesanalys 4 Balansbudget 5 Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Investeringar 8 Exploateringsbudget 10 Kommunledning 12 Anslag till förfogande 13 Gemensam verksamhet 14 Staben 15 Ekonomikontor 16 Personalkontor 18 Serviceavdelning 20 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning 21 VA-verket 23 Bygg- och Miljönämnd 25 Revisorsnämnd 27 Överförmyndarnämnd 29 Kultur- och Fritidsnämnd 31 Barn- och Utbildningsnämnd 34 Socialnämnd 41

3 3 RESULTATBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande post, expl. intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande post, expl. kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag och utjämningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat exkl. VA Årets resultat inkl. VA * VA-verksamhetens negativa resultat används för att återställa VA-verks. egna kapital inom föreskriven tid.

4 4 KASSAFLÖDESANALYS Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Minskning av avsättningar pga utbetalningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning exploatering Ökn/minskn investering i kortfristig placering Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillg Försäljning av bostadsrätter Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillg Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens/årets slut

5 5 BALANSBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader o tekniska anläggn Pågående ny-/ombyggnationer Maskiner och inventarier S:a materiella anläggningstillg Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Värdepapper, andelar o bostadsrätter S:a finansiella anläggn.tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsverksamhet Försäljn. Bostadsrätter/Anläggningar Kortfristiga fordringar Placeringar i värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Pensionsavsättningar inkl löneskatt Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Övriga ansvarsförbindelser Borgens- o övr ansvarsförbindelser

6 6 DRIFTBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr KOMMUNSTYRELSE Nettokostnader SERVICEAVDELNING Nettokostnader MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRV. Nettokostnader ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT Nettokostnader Tomtförsäljn.: expl.områden samt övriga Netto VA-VERKSAMHET Nettokostnader BYGG- O MILJÖNÄMND Nettokostnader REVISORSNÄMND Nettokostnader ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Nettokostnader KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nettokostnader BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Nettokostnader SOCIALNÄMND Nettokostnader NETTOKOSTNADER

7 7 INVESTERINGSBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr KOMMUNSTYRELSE Inkomster Utgifter Nettoutgifter SERVICEAVDELNING Inkomster Utgifter Nettoutgifter MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRV. Inkomster Utgifter Nettoutgifter ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT Inkomster Utgifter Nettoutgifter EXPLOATERINGAR Gata Inkomster Utgifter Nettoutgifter VA-VERKSAMHET inkl. VA-exploateringar Inkomster Utgifter Nettoutgifter KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter SOCIALNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter TOTALA INKOMSTER TOTALA UTGIFTER NETTOUTGIFTER

8 8 INVESTERINGAR (tkr) Verksamhetsnamn Projektnamn Projektbeskrivning R N B Total Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Barn- och Utbildning BOU Inventarier Totalt Barn- och Utbildning BOU IT Totalt Kultur- och Fritid KOF Inventarier Totalt AME/AC Ombyggnad Ombyggnad andra verksamheter B Alla fastigheter Handikappanpassningar Handikappanpassningar N Ombyggnad förskolor, Ombyggnad tll förskola Ombyggnad till förskola. Markeringsbelopp. N investeringsreserv Autismboende Autismboende Sju lägenheter á 30 m² plus 100 m² övrig yta. Markeringsbelopp. Uppdrag till KD återkomma till KS via TU o Soc.nämnd m kalkyl o alt lokalisering. B Fastighet Projektledare Projektledare stora projekt 460 tkr, projekteringspot N tkr Förskolor Brandvarnare Installation av brandvarningssystem N Kommunhuset Ny fasad Ny fasad B Kök Ombyggnad kök Ombyggnad kök B Förskolelokaler Förskolelokaler Förskolelokaler N Salarp Tillbyggnad Tillbyggnad äldreboende. Totalbudget 80 mnkr B Salem förrådet Nybyggnad förråd Rivning av bef. Plåtskjul (50 m2) och nybyggnad av R förråd i plåt samt reparation av takavvattningssystem samt spolplatta. TU-beslut krävs Skönviksvillan Verksamhetsanpassningar Verksamhetsanpassningar. Markeringsbelopp B Kommunala fastigheter Verksamhetsanpassningar Söderby Friskola, investeringsreserv Kök och matsal Verksamhetsanpassningar/arbetsmiljöförbättrande B åtgärder Nya plåtbeslag. Renovering av kök och matsal. B Köksutredningen till TU mars Totalbudget 5,6 mnkr N Söderby Park Kapellet Entré, pentry och toaletter, utöver NCCs upprustning på 1 mnkr. Markeringsbelopp. TUbeslut krävs Större Fast invest >1 mnkr Totalt bygginvesteringar Gata Gata tillgänglighet Åtgärder för ökad tillgänglighet ( avser endast Gata)R Gata Fordonsprogrammet Utbyte av fordon och maskiner enl. utbytesprogram R Gatuinvesteringar Gatuinvest >1 mnkr Totalt Gata Tallsätravägen GC-bana Tallsätravägen, hälften statsbidrag. N Markeringsbelopp (villkoras VA-ledning) Diverse MSB Diverse småinvesteringar Totalt småinvesteringar Idrottsanläggningar MSB Idrottsanläggn Totalt Social SOC Inventarier Totalt Ekonomikontoret/ ÖVR Inventarier Totalt Serviceavdeln Mindre it-investeringar ÖVR IT Totalt IT-enheten IT-Återinvestering Utbyte av hårdvara för elev- och administrativt nät. R Skrivare cirka 100 tkr/år. Mindre verksamhetsutveckling IT Verksamhetsutv Totalt

9 9 INVESTERINGAR (tkr) Verksamhetsnamn Projektnamn Projektbeskrivning R N B Total Budget 2009 Gata Rönninge Näridrottsplats (jmfr Kulan) i Rönninge. Uppdrag till N KoF och MSB att presentera förslag till lokalisering Plan 2010 Plan 2011 Gata Trafiksäkerhetsåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder N Gatuinvesteringar ÖVR Övriga investeringar IT-enheten Plattform Salem-24 Fortsatt byggnad av plattform för E-myndighet. N Omkring 1,3 mnkr beräknas överföras av ej förbrukade medel Dessa medel omprioriteras vid överföring IT-enheten Fiberuppkopplingar Fiber till grundskolor och gymnasium. Uppdrag till KD att samordna denna process med stadsnätsutredn och återkomma till KS för beslut N Totalt Totalt Reinvesteringar R Nyinvesteringar N Bygginvesteringar B Summa investeringar, 100% av Bygginvest Summa nämnder VA-verket Servisledningar Utbyggnad av VA-serviser N VA-verket Pumpstation Rönninge C Anläggning av ny avloppspumpstation i Rönninge Centrum med tryckledning mot Garnudden N VA-verket Utbyte utrustning Utbyte av uttjänta inventarier länsar,verktyg mm R VA-verket VA-ledning Tallsätrav. VA-ledning utmed Tallsätravägen. Byggnation R samtidigt som GC-bana. Förutsätter statsbidrag VA-verket Utbyte pumpar & ventiler Utbyte av uttjänta pumpar i avloppspumpstationer R samt avstängningsventiler VA-verket Avloppsledning Garnudden Projektering samt anläggning av ny avloppsledning R vid Garnudden VA-verket Reinvesteringar VA-nätet Renovering / utbyte av dag-, spill- och R vattenledningar VA-verket Totalt Exploateringar Gata Exploateringar VA Summa

10 10 Exploateringsverksamhet Budget plan 2010 och framöver Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- VA Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Intäkter* Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa intäkter Kostnader Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa kostnader VA totalt netto * Intäkter (anslutningsavgifter) redovisas i VA-verkets driftbudget. Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- Gata Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Intäkter** Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa intäkter Kostnader** Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa kostnader Gata totalt netto **Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget

11 11 Exploateringsverksamhet Budget plan 2010 och framöver Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- Mark Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Intäkter Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa intäkter Kostnader Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa kostnader Mark totalt netto Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- VA/Gata/Mark totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Totala intäkter Totala kostnader Totalt netto

12 12 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Kommunledning ( ) Ordförande: Olle Glimvik (KF) och Lennart Kalderén (KS) Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Här ingår medel för partistöd, arvoden för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, UNO samt kommunalrådens löner. Dessutom finns medel för tryck/utkörning och kopiering av beslutshandlingar m.m. Mål och riktlinjer Inga förändringar föreslås. Förändringar jfr med budget 2008 Jämfört med budget 2008 har följande förändringar genomförts: Minskning av KF:s sammanträden från 10 till 9 ingen arvodesökning (exkl. kommunalråden)

13 13 Nämnder: kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Anslag till förfogande, KF och KS Ordförande: KF: Olle Glimvik, KS: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto KF:s anslag till förfogande Kommunfullmäktiges anslag till förfogande används för att finansiera oförutsedda och oplanerade insatser/åtgärder där förvaltningarna begär tilläggsanslag under året. I rambeslutet för åren finns 800 tkr per år. KS:s anslag till förfogande Under KS:s anslag till förfogande finns totalt 1800 tkr. Dessa medel avser ungdomspolitiska åtgärder, 100 tkr, samt 1700 tkr för ökade mediakostnader.

14 14 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Gemensam verksamhet Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Under gemensam verksamhet ingår tjänster som avser hela kommunen och som kommunen köper men också föreningsbidrag och olika medlemsavgifter. Blocket administreras av kommunstyrelsens stab och omfattar: föreningsbidrag, konsulttjänster, försäkringsavgifter, avgifter för regionala organ (1101) brandförsvar (verksamhet 1105) information (verksamhet 1103) valnämnd (verksamhet 1200) beredskapsfrågor (verksamhet 1220) Mål och riktlinjer Inga förslag till förändring. Förändringar jfr med budget 2008 I rambeslutet samt i budgetbeslutet har. följande större förändringar gjorts i budget jämfört med 2008: Höjning av kostnad till brandförsvaret pga pris- och lönekompensation, 175 tkr Val till Europaparlamentet 2009, 125 tkr samt val till riksdags- och kommunalval 2010, 175 tkr Servicelinjen ej debiterad, nu borttagen från budget 2009, -240 tkr Kungabesök i juni, 100 tkr Matchningsprojekt, 75 tkr

15 15 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Kommunstyrelsens stab Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Mål och riktlinjer Inga förändringar föreslås. Förändringar jfr med budget Följande större förändringar har gjorts jämfört med budget 2008 (förändringar över 50 tkr): Avgångsvederlag kommundirektör 840 tkr Ej återinsatt tjänst 500 tkr Ökade lönekostnader ny kommundirektör samt övriga löneökningar ca 310 tkr Verksamhetsbeskrivning Målgrupper: Förtroendevalda, förvaltningschefer, samtliga anställda, invånare. Insatser/utbud: Styrning, ledning, samordning, styrdokument, uppdrag, utredningar, tjänsteskrivelser, informationsblad, webben m.m. Antal årsarbetare: Staben består av kommundirektören samt 5 medarbetare. En av tjänsterna är inte tillsatt vid årets början men kommer att bli bemannad under året.

16 16 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Ekonomikontoret inklusive IT-enheten Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Specifikation Driftbudget (netto) Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan IT-enheten Ekonomikontoret Inkassoverksamhet IT och Telefoni, drift Totalt Kontinuitet Ekonomikontoret har under 2008 fokuserat följande förbättringsområden: Elektronisk kundfakturering Intrimning uppgradering Agresso Ekonomihandboken in i Fisknätet Skapande av systemansvariglista med prioriteter Utbyggnad av Extens, skolans verksamhetssystem IT-redovisning ITIL - ett effektivt sätt att arbeta Framtagande av IT-redovisning för ITverksamheten ger värdefull nulägsanalys att använda bl a i strategiarbete. ITIL är en vedertagen arbetsmetod som nu införs för servicedeskhantering- en. E-kundfakturering syftar till att öka medborgarnas kundnytta. Uppgraderingen av Agresso görs för att dra nytta av de nya funktionerna i systemet. A tt lägga ekonomihandboken i Fisknätet syftar till utökat stöd till förvaltningarna. Systemansvariglista med prioriteter tydliggör ansvarsfördelningen, prioriteringen underlättar Help- deskhanteringen. Extensutbyggnad skulle gjorts under tiden skolans IT inte tillhörde IT-enheten. Mål och riktlinjer Övergripande mål nr 15 - Arbetssätt och service. Vartannat år mäts hur Ekonomikontorets service, bemötande mm uppfattas av kommunens verksamheter. Mätning gjordes hösten 2006 med tillfredsställande resultat. Nästa mättillfälle är Även IT-enheten utförde denna typ av enkätundersökning under 2006 och resultatet visade på några förbättringsområden. Ny mätning kommer att utfö- någon gång under Q4 ras 2008 Omvärldsförändringar Nya metoder/rutiner, som till exempel införandet av elektronisk leverantörsfakturahantering, kommer att förändra arbetet inom Redovisningsenheten i riktning mot mer kvalificerade arbetsuppgifter/mindre rutingöromål. Även Budgetenhetens roll förändras i takt med att kraven från förvaltningarnas sida gällande stöd/styrning har ökat, vilket medför behov av system-/rutinutveckling samt löpande kompetensut- veckling. Kraven på IT-enheten intensifieras i takt med den tekniska utvecklingen. Även den snabba utvecklingen mot 24-timmarsmyndigheten ökar kraven. De bästa arbetssätten utvecklas hela tiden och IT- enheten är med och bevakar för Salems räkning. Nyckeltal År Antal fakturor Leverantör Kund

17 Antal lev fakturor Antal kundfakturor År (kronor) Snitt IT-kostnad/invånare Salem Södertörn Redovisningsenheten Prioriterade uppgifter är utveckling av E-lev och intrimning av e-kundfakturering. IT-enheten Under kommer IT-enheten att fokusera följande: Förbättra kundsupport Om möjligt förbättra skolans IT-miljö Plattform för E-tjänster Förvaltning av verksamhetsviktiga system Förnyelse av delar av datorparken med ökad tillgänglighet, stabilitet och möjliggörande till bruk av modern, kostnadseffektiv programvara. IT-Nyckeltal Södertörnskommunernas IT-enheter har under flera år tagit fram ett antal nyckeltal varav ett presenteras ovan. Hela nycketalsdokumentet finns på Fisknätet. Verksamhetsbeskrivning Målgrupper Kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar, kommuninvånare, myndigheter, leverantörer, kreditgivare med flera. Insatser/Utbud Budget, uppföljning, delårsrapport, bokslut, likviditetsplanering, finansiering, ekonomiska utredningar, statistik, betalning av leverantörsfakturor, fakturering av kommunala tjänster, kontakter med kreditgivare, stöd till förvaltningarna i ekonomifrågor med mera. Antal årsarbetare Inom Ekonomikontoret finns 17 helårstjänster varav 7 inom IT-enheten. Framtidsperspektiv Under 2009 kommer Ekonomikontoret att fokusera följande: Elektronisk leverantörsfakturahantering (E-lev), delprojekten e-faktura, internfakturor och orderlösa fakturor Förtätade månadsuppföljningar Uppdatering av lönekriterier Budgetenheten De närmaste åren kommer enheten att fokusera på rutinutveckling, uppföljning och utbildning av budgetansvariga.

18 18 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Personalkontoret Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Överförmyndarnämndens verksamhet finns beskrivet i eget dokument. Kontinuitet From april 2007 erbjöds all tillsvidareanställd personal att teckna ett nytt Hem-pcavtal som löper under en treårsperiod. Ca 110 st nyttjar denna förmån idag. Intäkter budgeteras from Personalkontoret föreslår att friskvårdspengen på 500 kr permanentas då den är ett bra stöd i arbetet med livsstilsförändringar. Budgetmedel för detta finns inom ram. Mål och riktlinjer Mål och indikatorer kommer att ses över för Omvärldsförändringar Den reformerade sjukskrivningsprocessen med en tuffare prövning av sjukpenningen kommer att få konsekvenser för kommunen. Ett antal förändringar i Lagen om allmän försäkring (AFL) har skett i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. En rehabiliteringskedja införs med fasta tidpunkter för Försäkringskassans prövning av arbetsförmågan. Efter 180 dagar ska arbetsförmågan alltid bedömas i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden i övrigt. Fler avslut kommer att krävas och kostnader för utbetald sjuklön kommer att öka. Förändringar jfr med budget 2008 Osäkerhetsfaktorer Den framtida arbetsmarknaden med alla pensionsavgångar känns osäker. Hur kommer intresset för äldreomsorgen att te sig med en åldrande befolkning? Hur kan vi möta detta? Nyckeltal År Månadsanst Sjukfrånvaro Medelålder dagar/anst ,3 46, ,4 46, ,6 45, ,9 45, ,6 45,2 År * Exkl po-påslag Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarhandläggarens arbetsområde finns beskriver i eget dokument. Målgrupper Utbet lön i snitt/mån Tkr * Utbet pension i snitt/mån Tkr * Medfinansieringskostn/år tkr Medfinansieringskostnaden slopades i nov 07 Anställda, arbetssökande, chefer, politiker, kommuninvånare, feriearbetande skolungdom, telefonutnyttjare och besökande. Insatser/utbud Telefonväxel och reception. Information, rekrytering, löneutbetalning och pensionshandläggning, avveckling, rehabilitering, arbetsmiljö, jämställdhet, förhandlingar, utbildning/utveckling, tolkning av lagar och avtal, övrig personaladministration och projektarbete. Administration avseende feriearbetande ungdom, viss nämndadministration och sekreterarskap i två råd.

19 19 Antal årsarbetare: 11 st, inkl överförmyndarhandläggaren. Framtidsperspektiv Ett nytt samverkansavtal ska sjösättas under året och i detta ligger mer fokus på arbetsmiljö och hälsa. Informations- och utbildningsinsatser kommer att krävas och prioriteras. Chefsutvecklingsprogrammet, friskvårdspengen och livsstilsförändringar är andra delar bland personalutvecklingsinsatserna. För personalutveckling finns medel motsvarande 580 tkr. För att kunna komma tillrätta med sjukfrånvaron kommer en satsning på hälsofrämjande ledarskap att ske. Insatser för livsstilsförändringar kommer att prioriteras. Det måste även ske en storsatsning på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den reformerade sjukskrivningsprocessen kommer att kräva större insatser avseende arbetsförmågebedömningar via företagshälsovården. Budgetmedel för företagshälsovården är 750 tkr vilket motsvarar 760 kr per anställd och år. Företagshälsovård ska upphandlas inför 2009.

20 20 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block :Serviceavdelningen Ordförande: Lennart Kaldéren Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Verksamheten vid Serviceavdelningen präglas av ständiga förändringar och nya arbetsuppgifter. Förändringar i den kommunala verksamheten avseende organisation, byggnationer samt politiska beslut påverkar på olika sätt avdelningens verksamhet. Mål och riktlinjer Serviceavdelningens mål är att kunna erbjuda våra kunder den service de efterfrågar så snabbt och effektivt som möjligt och till högsta möjliga kvalitet. Omvärldsförändringar Verksamhetsbeskrivning Målgrupper Serviceavdelningens målgrupp är i första hand Kommunens olika förvaltningar, verksamheter skolor förskolor osv. Utbud Det utbud som serviceavdelningen kan erbjuda Är olika former av transporter, städning, tryckeri/kopiering, sammanträdesservice (kaffe bröd mm) smärre reparationer, olika former av flytthjälp mm. Antal årsarbetare: 20 Verksamheten vid Serviceavdelningen påverkas till stora delar av vad som händer inom kommunen i övrigt, ekonomiskt, organisatoriskt och politiskt. Förändring jfr med budget 2008 Delar av lokalvården har övergått till resp. verksamheter (Säbytorps Ro samt Säbyhemmet) Osäkerhetsfaktorer Att avdelningens kunder skall tvingas till andra lösningar avseende de tjänster de köper bl.a mot bakgrund av ekonomiska faktorer och brist på övriga resurser vid avdelningen Nyckeltal Mattransp Dagvård Konf kaffe

21 21 Kommunstyrelsen Miljö- och sammhällsbyggnadsförvaltningen exkl. VA-verket Ordförande:Lennart Kalderén Drift Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Verksamhet 2109 Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Drift total Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Under 2009 bedöms att den fortsatt goda konjunkturen kommer att präglas av en viss avmattning. Utbudet och efterfrågan på bostäder är dock fortfarande hög. Planering för framtagande av tre nya detaljplaneområden har inletts i sydvästra Rönninge. Under perioden kommer flera nya fastigheter att tas i drift, som Rosenlundsskolan, Hus 01 i Söderby Park, samt paviljonger inom Rönninge gymnasium och en större tillbyggnad av ålderdomshemmet Salarp. Detta sammantaget innebär att verksamheten för Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen påverkas, med ökade insatser inom tillsynsverksamheten, bygglov, mätning, detaljplaner, lokalförsörjning samt park- och gatuunderhåll. Fler kommunala anläggningar innebär också ett utökat underhålls- och förvaltningsansvar. Eftersom många nya fastigheter hyrs, tillkommer hyreskostnader. Samtidigt kräver befintlig verksamhet allt större resurser, då ibland ett bristfälligt underhåll gör sig påmint med drifthaverier, vatten- och fuktskador m.m. Nya lagar inom miljö- och livsmedelsområdet innebär ständiga krav på upprätthållande av kompetens och resurser. Från och med 1 januari 2008 gäller även en ny Plan- och bygglag (PBL). Kommunens nya översiktsplan innebär att arbetet med nya detaljplaner är fortsatt intensivt inom den kommande treårsperioden. Mål och riktlinjer En förändring har skett i förhållande till tidigare antagna mål. Den gäller återbetalningstiden för energioptimeringsprojektet. En utförlig redogörelse av målen framgår under respektive enhet. Omvärldsförändringar Konjunkturen framöver är svårbedömd. Kanske kommer ett något högre ränteläge innebära ett visst mått av minskat tryck på bostadsefterfrågan, men å andra sidan kan det gynnsamma läget på arbetsmarknaden motverka den utvecklingen. En viss avmattning kan dock förväntas. Förändringar jfr med budget 2008 Följande stora förändringar har skett: I rambeslutet ligger bl.a. utökning av skötselytor Söderby Park 230 tkr, samt uppräkning hyreskostnader, inkl. helårseffekt Rosenlundsskolan, ca 7,8 mnkr. I budgetberedningen beslutades om en besparing på ca 915 tkr avseende mediabesparing i och med TAC-projektet. Osäkerhetsfaktorer De osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsläget är bl a skador som kan uppstå på fastigheter och vägar p g a bristande underhåll. Att förvaltningen trots personstödjande insatser inte kan få ner ohälsotalet. Att det sker kraftig ökning av det allmänna kostnadsläget, där mediakostnader, bygg och drivmedelskostnader har en tendens att öka snabbare än konsumentprisindex. Att energioptimeringsprojektet fordrar längre inkörningstider än budgeterat för att nå full effekt. Många medarbetare har slutat under år 2008, varför det är viktigt att nya medarbetare kommer in på ett bra sätt i verksamheten.

22 22 Nyckeltal Förvaltningens totala kostnad exklusive exploateringar i kronor/invånare ÅR bokslut bokslut budget förslag plan plan Verksamhetsbeskrivning Förvaltningen skall inom tilldelade ekonomiska ramar, ansvara för att de mål som fastställts för förvaltningens verksamheter uppnås. Detta innebär bl a ett samlat ansvar för kommunens arbete med den fysiska planläggningen, granskning och tillsyn av bygglov och miljö- och hälsoskydd, samt rådgivning inom nämnda kompetensområden. Vidare att förvalta och genom planerat underhåll och förnyelse av kommunens fastigheter, gator, vägar, grönytor, tomtmark, vatten och avloppsnät och övriga kommunala anläggningar bibehålla dess funktion och motverka kapitalförstöring. Det innebär också ett samlat ansvar för nyproduktion av kommunala lokaler och anläggningar, främst genom upphandling av konsulter och entreprenörer. Målgrupper Kommunledning, kommuninvånare samt anställda inom skolverksamhet och vård, samt elever och åldringar och vårdberoende. Nyttjare av kultur och fritidsaktiviteter. Insatser Beslutsunderlag Ekonomiska och tekniska utredningar Avtal Budgetprognoser och bokslut Ändamålsenliga lokaler Väghållning och parkunderhåll Vatten- och avloppsförsörjning Konsult- och entreprenadupphandling Detaljplaner och planutredningar Bygglov Miljö- och hälsoskydd Remisser Ärendeberedning Fastighetsförvaltning Gatu- och parkförvaltning Vatten- och avloppsverk Projektledning Utredningskompetens inom nämnda områden Antal årsarbetare Antal årsarbetare totalt på förvaltningen 37,1. Framtidsperspektiv Kravet på samråd och dialog med kommuninnevånarna och verksamheterna för ökat inflytande och för att bättre kunna påverka vår verksamhet kommer att öka ytterligare t ex genom Salem 24. Ett generellt ökat krav på kvalitet och utökad skötsel i den offentliga verksamheten är också att förvänta. Det gäller bland annat handläggningstider och tillgänglighet. Kraven på en hög kvalitet i skötsel av våra fastigheter, vägar, grönytor och allmän mark är något som vi dagligen får bevittna i form av en hög frekvens av samtal och skrivelser från våra kommuninnevånare och brukare. Det ställer krav på en ökad personaltäthet, men framförallt på en medarbetarstab med hög kompetens och engagemang för sitt arbete. Det är också mycket viktigt att förvaltningen får möjlighet att använda de nya möjligheter som ITtekniken erbjuder, som digitalisering av ritningar och arkiv samt att kunna ta del av och ständigt utveckla kommunens arbete med GIS-verktyget. (Geografiska Informations System). Ett övergripande problem, som för övrigt många kommuner har gemensamt, är personalens höga medelålder och den framtida personalförsörjningen. Det är angeläget att skapa ett nytt intresse för, och en attitydförändring till tjänster i offentlig sektor. Ambitionen är att förvaltningens effektivitet ytterligare skall förbättras, upprätthålla en god nivå i sin myndighetsutövning och erbjuda kommuninnevånare, företag och våra egna verksamheter en bra service. De enskilda medarbetarnas kompetens skall genom. utbildningsinsatser breddas så att en ökad flexibilitet, effektivitet och kvalitetsmedvetenhet uppnås i organisationen. Utbud Fysisk planläggning Mätning och kartframställning Lov och tillståndsprövning inom bygg, miljöoch hälsoskyddsområdet Rådgivning och information

23 23 Kommunstyrelsen MSB VA-verket Ordförande: Lennart Kalderén OBS ej komplett! Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Anslutningsavgifter Netto exkl. anslutn.avg ) Från år 2009 tas 10 % upp av förväntad anslutningsavgift- resterande del betraktas som en förutbetald intäkt och skuldförs. Den upplöses löpande mot avskrivningar Kontinuitet Utbyggnaden genomförs kontinuerligt enligt kommunfullmäktiges mål att successivt bygga ut kommunala VA-ledningar. Under 2008 har en det anställts en driftschef på förrådet och det övergripande chefsansvaret för VA-verket har slagits ihop med ansvaret för gatuverksamheten i den nya tjänsten enhetschef Gata/Park/VA. När det gäller leverans av dricksvatten till abonnenterna från Norsborgs Vattenverk, och omhändertagande av avloppsvatten som avbördas till Himmerfjärdsverket i Grödinge, är erfarenheten från de senaste åren att leveranssäkerheten är hög. VA-driften medverkar i ett fortsatt samarbete med närliggande kommuner samt Svenskt vatten, om ett traineeprogram för VA-personal. Detta syftar till att utbilda och slussa in kunnig personal i kommunernas VA-verksamhet på sikt, samt att underlätta framtida rekrytering. Mål och riktlinjer Driften av de kommunala VA-ledningarna sköts av VA-verkets driftsenhet. Ett uttalat mål för enheten är bl a att svinnet i vattenledningsnätet skall ligga på en låg nivå och inläckaget i avloppsledningarna skall reduceras. Härtill kommer reinvesteringar i VA-nätet, då uttjänta ledningar byts eller åtgärdas. Omvärldsförändringar Några större omvärldsförändringar, t ex i form av konjunkturförändringar, förväntas inte påverka omfattningen av VA-verkets verksamhet och arbetsuppgifter nämnvärt. Däremot kan konstateras att kostnaderna för anläggandet av nya VA-anläggningar har ökat mycket kraftigt i förhållande till KPI, vilket innebär att kommande utbyggnadsområden kommer att gå med underskott. För att komma till rätta med detta problem kommer en revidering av VA-taxan att ske under 2008, där både anläggnings- och brukningsavgifter ses över. Förändringar i den lagstiftning som reglerar VAverksamheten har lett till att både komponenter i VA-taxan och de ekonomiska redovisningsprinciperna för verksamheten ses över under Förändringar jfr med budget 2008 Osäkerhetsfaktorer I en mindre organisation blir sårbarheten inom VAverksamheten högre eftersom ansvaret vilar på endast ett fåtal personer. Kompetensen är dessutom starkt kopplad till lokalkännedom och byggs upp successivt hos medarbetarna. Detta gör verksamheten ytterligare sårbar vid personalomsättning. För att få stabilitet och trygghet i verksamheten lades VA-beredskapen och övrig beredskap ut på entreprenad under hösten En utvärdering av entreprenaden bör göras, funktionsmässigt och ekonomiskt. Diskussioner pågår om ett framtida VA-samarbete i regionen, både med andra kommuner samt ev. samarbete med organisationen på Himmerfjärdsverket.

24 24 Nyckeltal kbm-pris exkl. moms inkl. moms * 2010 * 2011 * *Förbrukningsavgiften är från år 2009 och framåt under utredning. Verksamhetsbeskrivning VA-verket förser kommunens invånare, abonnenterna, med dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten. Några egna vattenverk eller avloppsreningsverk har inte kommunen, varför tjänsterna köps från Stockholm Vatten AB, Norsborgs Vattenverk och SYVAB, Himmerfjärdsverket. VA-verket är på tjänstemannasidan organiserad i en planerings och utvecklingsenhet som handhar VA-administrationen, såsom utbyggnad av nya ledningar, VA-taxan, fakturering av VA-avgifter samt tekniska utredningar. VA-verkets driftsenhet sköter driften av de kommunala VA-ledningarna, tryckstegringsstationerna, avloppspumpstationerna, vattentorn och vattenmätare. En delvis tillkommande arbetsuppgift för VAverket är att underhålla de dagvattendammar som successivt anläggs i kommunen. För närvarande finns det tre dammar, ytterligare en är under planering. Kommunens VA-ledningsnät omfattar totalt ; - 52 km vattenledningar - 50 km avloppsledningar - 35 km dagvattenledningar - Vattentorn, 1 st - Tryckstegringsstationer, 5 st - Avloppspumpstationer, 13 st - Vattenmätarstationer, 2 st - LTA-stationer, ca 100 st Målgrupper Förutom mot förvaltningsledning och kommunstyrelsens tekniska utskott för vilka enheten är ansvarig, ansvarar enheten mot kommuninvånare (abonnenter), besökare i kommunen samt övriga förvaltningar inom kommunen. Insatser VA-administrationen planerar, utreder och handlägger ärenden på VA-verksamhetsområdet samt ser till att investeringar och projekt genomförs. På driftsidan sköter man planerat underhåll, den dagliga driften och häver driftstörningar när de uppstår. Utbud VA-verket ska tillhandahålla säkra och tillförlitliga VA-anläggningar (ledningsnät, pumpstationer, vattentorn mm) åt våra abonnenter. Driftspersona- len är vårt ansikte utåt och bistår med information och rådgivning mot allmänheten. Antal årsarbetare Planering och utveckling 4.25 Drift 3.00 Summa 7.25 Framtidsperspektiv Under 2008 kommer nivån och utformningen på VA-taxan ses över, bl a beroende på en den nya Vattentjänstlag som trädde i kraft 1/ Brukningstaxan samt anslutningsavgifterna kommer att ses över, där en höjning är ett troligt alternativ från 1 januari I dagsläget bräddar fortfarande 1-2 av våra av- loppspumpstationer vid kraftiga regn (ca 1-2 ggr/år). En prioriterad uppgift för VA-verket är strävandet efter att helt eliminera framtida bräddningar i avloppsnätet. Planering för detta pågår. I liggande förslag till investeringsprogram för åren ingår därför åtgärder för att förbättra kapaciteten vid aktuella pumpstationer samt för ledningarna från Rönninge Centrum mot Himmerfjärdsverkets avloppsledningssystem. VA-ingenjören som ingår i VA-administrationen kommer inom ett par år att gå i pension. VAingenjörer är idag svårrekryterade och en viss framförhållning bör has i frågan. Kostnaderna för drift och underhåll samt investeringar skall balanseras i ett långt planeringsperspektiv för att en så låg och jämn taxeutveckling som möjligt uppnås.

25 25 Bygg och miljönämnden Ordförande: Yvonne Berglund Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Bebyggelseutvecklingen kommer troligtvis att fortsätta ligga på en relativt hög nivå de närmaste åren, vilket innebär en fortsatt hög belastning på bygglovshandläggningen. När det gäller miljöärenden är trenden klart ökande. I tabellen nedan ingår för år stycken OVK-ärenden, medan under åren 2006 och 2007 ett antal avloppsärenden i samband med inventering ingår. Jämfört med år 2004 och 2005 ses en klar ökning. Man kan dessutom konstatera att alla typer av ärenden tar allt mera handläggningstid i anspråk än tidigare. Orsaken är bland annat förändrad lagstiftning, ifrågasättanden eller överklaganden av beslut, bristfälliga handlingar mm. Fortsatt höga krav ställs med hänsyn till miljön, och krav på varsamhet vid byggnation och planläggning, allt med stöd av de regionala miljömålen och de skärpningar som gjorts i lagstiftningen. Mål och riktlinjer Enligt Salems kommuns översiktsplan (2015) så skall de lokala miljökvalitetsmålen vara fastställda innan utgången av Dessa är ännu ej fastställda, men målet är att de skall vara fastställda innan utgången av Omvärldsförändringar Allteftersom samhällsstrukturen förändras ställs allt större krav på den kommunala offentliga förvaltningen, både kunskaps- och resursmässigt. För att möta denna förändring måste det ges möjlighet för utbildning och en god framförhållning när det gäller personalplanering.. Fortsatta förändringar kommer under år 2009 och framåt inom plan- och bygglagen. Viktigt är att politiker och tjänstemän tilldelas de resurser som behövs för kompetensutveckling, för att leva upp till de lagkrav som krävs av en kommunal myndighet. kustvatten och grundvatten. Främst för att förhindra och minska föroreningar, främja hållbar användning, skydda miljön och förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem mm. Arbetet kommer att kräva ett gott samarbete mellan länsstyrelsen, kommuner och andra berörda inom diverse avrinningsområden. Förändringar jfr med budget 2008 Förändringen jfr med budget 2008 är marginell men består av att nämnden har beslutat att ha kortare sammanträden. Osäkerhetsfaktorer En viss risk finns alltid för att konjunkturen och därmed byggnadsutvecklingen förändras under de närmaste åren. Troligen blir förändringarna måttliga och effekterna marginella, delvis styrt av ränteläget i landet. Nyckeltal År Antal registrerade miljöärenden bokslut bokslut bokslut bokslut budget förslag plan plan År Antal registrerade bygglovsansökningar bokslut bokslut budget förslag plan plan En implementering av EU:s vattendirektiv pågår inom länet, vars syfte är att: upprätta en ram för skyddet av inlandsytvatten, vatten i övergångszon,

26 26 År Påbörjade enbostadshus och lägenheter bokslut bokslut budget förslag plan plan De områden som är inkluderade i ovanstående tabell från år 2008 är Rollbjörnshuset, kv trädgårdsmästaren, Söderby Park lägenheter och villor, Soldalen villor samt småhus i Rönninge. Verksamhetsbeskrivning Nämndens skall, på kommunfullmäktiges uppdrag, fullgöra de uppgifter som åläggs kommunen med stöd av plan- och bygglag, miljöbalken och följdlagstiftning. Målgrupper Enhetens målgrupper är kommunens styrande organ, myndigheter, samt kommuninnevånare och företag. Insatser Insatserna består i att handlägga förekommande ärenden inom bygg- samt miljö- och hälsoskyddsområdena, såsom att utföra tillsyn, ge rådgivning, upprätta beslutsunderlag samt utredningar. Inom denna rubrik ligger även arbete med natur- och vattenvårdsfrågorna. Utbud Att ge bygglov och tillstyrka bygganmälan enligt gällande föreskrifter. Ge tillstånd inom miljöbalkens och livsmedelslagens område. Utfärda miljöbedömningar inom planprocessen samt för natur och vattenfrågor. Antal årsarbetare Nämnden förfogar över 4 handläggartjänster med administrativt stöd från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Framtidsperspektiv Kraven på tillsynsmyndigheten ökar generellt i samhället. Arbetsuppgifter förs ständigt över från staten till kommunerna. Nämnden måste därför på sikt tillföras nya resurser för att klara av dessa arbetsuppgifter.

27 27 Kommunens revisorer Ordförande: Carl Danielsson Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet I kommunrevisionsutredningens betänkande (SOU 1998:71) och senare i propositionen lämnades bl a förslag på åtgärder för att stärka revisionens ställning, såsom: Stadgande om att all kommunal verksamhet ska granskas årligen av revisorerna Revisorerna får lagreglerad initiativrätt i fullmäktige, beredningar och i nämnderna Lekmannarevisorer blir obligatoriska i helägda kommunala företag (inkl dotterbolag) Dessa förändringar är beslutade av riksdagen och gäller fr o m Med anledning av detta har Kommunförbundet reviderat skriften God revisionssed i kommunal verksamhet. Denna skrift, revisionsreglementet och kommunallagens regler kring revision ger tillsammans inriktning och kontinuitet i revisionsarbetet. Mål och riktlinjer Vår verksamhetsidé är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed. Våra inriktningsmål är att genom revision främja: Ändamålsenlighet Effektivitet Rättvisande räkenskaper God intern kontroll. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt inom förvaltnings- och redovisningsrevision. Revisionsplanen utarbetas i nära samarbete mellan förtroendevalda revisorer, revisionskonsulter och fullmäktiges presidium. Omvärldsförändringar Ett antal omvärldsförändringar, i form av lagändringar, bedöms fullt ut slå igenom och påverka revisionsarbetet under innevarande mandatperiod. Dessa kan sammanfattas på följande sätt: God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (prop 2003/04:105) har inneburit en utökad granskning av delårsrapport och årsredovisning. Detta bl a i form av utlåtande kring förekomsten ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning samt måluppfyllelsen. Stärkt revision och ansvarsprövning (prop 2005/06:55) som inneburit utökat krav på underlag för ställningstagande i revisionsberättelsen (årlig granskning). Beviljats men inte fått (prop 2005/06:115) som har gett revisorerna ett nytt granskningsuppdrag kring beslutade, men ej verkställda biståndsbeslut inom SoL. Förändringar jfr med budget 2008 Budgetförslaget har utgått från av fullmäktige fastställd ram för budget 2009 samt planperioden 2010 och Osäkerhetsfaktorer Vi vill betona att revisionsarbetet prioriteras och utförs inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige årligen fastställer. I detta sammanhang vill vi även lyfta fram det faktum att revisionens omfattning och inriktning till en del styrs av centralt fattade beslut, såsom överföring av verksamhet från landsting till kommun, förändringar i lagstiftning (kommunallag och speciallagstiftning) m m. I detta sammanhang kan nämnas att Regeringen har uppdragit till Statskontoret att utreda vilka möjligheter som finns inom nuvarande system förstärka den kommunala revisionens ställning och oberoende. I uppdraget ingår även att analysera andra huvudmannaskapsformer än nuvarande, t ex att revisionen organiseras i privat, statlig eller annan offentligrättslig form. Exempel på det senare kan vara

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Budget 2011 och ekonomisk plan 2012 och 2013. Salems kommun

Budget 2011 och ekonomisk plan 2012 och 2013. Salems kommun Budget 2011 och ekonomisk plan 2012 och 2013 Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Tjänsteskrivelse 3 Bilaga 1 Jämf. budgetram o budgetberedn. förslag 9 Sammanställningar * Resultatbudget 10 * Kassaflödesanalys

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Delårsrapport per 2006-07-31 samt prognos till 2006-12-31. Salems kommun

Delårsrapport per 2006-07-31 samt prognos till 2006-12-31. Salems kommun Delårsrapport per 2006-07-31 samt prognos till 2006-12-31 Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Tjänsteskrivelse 1 Förvaltningsberättelse 4 Koncernöversikt 9 Resultaträkning 11 Finansieringsanalys 13

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer