Salems kommun. Budget 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salems kommun. Budget 2009"

Transkript

1 Salems kommun Budget 2009 samt plan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Resultatbudget 3 Kassaflödesanalys 4 Balansbudget 5 Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Investeringar 8 Exploateringsbudget 10 Kommunledning 12 Anslag till förfogande 13 Gemensam verksamhet 14 Staben 15 Ekonomikontor 16 Personalkontor 18 Serviceavdelning 20 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning 21 VA-verket 23 Bygg- och Miljönämnd 25 Revisorsnämnd 27 Överförmyndarnämnd 29 Kultur- och Fritidsnämnd 31 Barn- och Utbildningsnämnd 34 Socialnämnd 41

3 3 RESULTATBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande post, expl. intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande post, expl. kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag och utjämningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat exkl. VA Årets resultat inkl. VA * VA-verksamhetens negativa resultat används för att återställa VA-verks. egna kapital inom föreskriven tid.

4 4 KASSAFLÖDESANALYS Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Minskning av avsättningar pga utbetalningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning exploatering Ökn/minskn investering i kortfristig placering Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillg Försäljning av bostadsrätter Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillg Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens/årets slut

5 5 BALANSBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader o tekniska anläggn Pågående ny-/ombyggnationer Maskiner och inventarier S:a materiella anläggningstillg Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Värdepapper, andelar o bostadsrätter S:a finansiella anläggn.tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsverksamhet Försäljn. Bostadsrätter/Anläggningar Kortfristiga fordringar Placeringar i värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Pensionsavsättningar inkl löneskatt Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Övriga ansvarsförbindelser Borgens- o övr ansvarsförbindelser

6 6 DRIFTBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr KOMMUNSTYRELSE Nettokostnader SERVICEAVDELNING Nettokostnader MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRV. Nettokostnader ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT Nettokostnader Tomtförsäljn.: expl.områden samt övriga Netto VA-VERKSAMHET Nettokostnader BYGG- O MILJÖNÄMND Nettokostnader REVISORSNÄMND Nettokostnader ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Nettokostnader KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nettokostnader BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Nettokostnader SOCIALNÄMND Nettokostnader NETTOKOSTNADER

7 7 INVESTERINGSBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr KOMMUNSTYRELSE Inkomster Utgifter Nettoutgifter SERVICEAVDELNING Inkomster Utgifter Nettoutgifter MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRV. Inkomster Utgifter Nettoutgifter ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT Inkomster Utgifter Nettoutgifter EXPLOATERINGAR Gata Inkomster Utgifter Nettoutgifter VA-VERKSAMHET inkl. VA-exploateringar Inkomster Utgifter Nettoutgifter KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter SOCIALNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter TOTALA INKOMSTER TOTALA UTGIFTER NETTOUTGIFTER

8 8 INVESTERINGAR (tkr) Verksamhetsnamn Projektnamn Projektbeskrivning R N B Total Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Barn- och Utbildning BOU Inventarier Totalt Barn- och Utbildning BOU IT Totalt Kultur- och Fritid KOF Inventarier Totalt AME/AC Ombyggnad Ombyggnad andra verksamheter B Alla fastigheter Handikappanpassningar Handikappanpassningar N Ombyggnad förskolor, Ombyggnad tll förskola Ombyggnad till förskola. Markeringsbelopp. N investeringsreserv Autismboende Autismboende Sju lägenheter á 30 m² plus 100 m² övrig yta. Markeringsbelopp. Uppdrag till KD återkomma till KS via TU o Soc.nämnd m kalkyl o alt lokalisering. B Fastighet Projektledare Projektledare stora projekt 460 tkr, projekteringspot N tkr Förskolor Brandvarnare Installation av brandvarningssystem N Kommunhuset Ny fasad Ny fasad B Kök Ombyggnad kök Ombyggnad kök B Förskolelokaler Förskolelokaler Förskolelokaler N Salarp Tillbyggnad Tillbyggnad äldreboende. Totalbudget 80 mnkr B Salem förrådet Nybyggnad förråd Rivning av bef. Plåtskjul (50 m2) och nybyggnad av R förråd i plåt samt reparation av takavvattningssystem samt spolplatta. TU-beslut krävs Skönviksvillan Verksamhetsanpassningar Verksamhetsanpassningar. Markeringsbelopp B Kommunala fastigheter Verksamhetsanpassningar Söderby Friskola, investeringsreserv Kök och matsal Verksamhetsanpassningar/arbetsmiljöförbättrande B åtgärder Nya plåtbeslag. Renovering av kök och matsal. B Köksutredningen till TU mars Totalbudget 5,6 mnkr N Söderby Park Kapellet Entré, pentry och toaletter, utöver NCCs upprustning på 1 mnkr. Markeringsbelopp. TUbeslut krävs Större Fast invest >1 mnkr Totalt bygginvesteringar Gata Gata tillgänglighet Åtgärder för ökad tillgänglighet ( avser endast Gata)R Gata Fordonsprogrammet Utbyte av fordon och maskiner enl. utbytesprogram R Gatuinvesteringar Gatuinvest >1 mnkr Totalt Gata Tallsätravägen GC-bana Tallsätravägen, hälften statsbidrag. N Markeringsbelopp (villkoras VA-ledning) Diverse MSB Diverse småinvesteringar Totalt småinvesteringar Idrottsanläggningar MSB Idrottsanläggn Totalt Social SOC Inventarier Totalt Ekonomikontoret/ ÖVR Inventarier Totalt Serviceavdeln Mindre it-investeringar ÖVR IT Totalt IT-enheten IT-Återinvestering Utbyte av hårdvara för elev- och administrativt nät. R Skrivare cirka 100 tkr/år. Mindre verksamhetsutveckling IT Verksamhetsutv Totalt

9 9 INVESTERINGAR (tkr) Verksamhetsnamn Projektnamn Projektbeskrivning R N B Total Budget 2009 Gata Rönninge Näridrottsplats (jmfr Kulan) i Rönninge. Uppdrag till N KoF och MSB att presentera förslag till lokalisering Plan 2010 Plan 2011 Gata Trafiksäkerhetsåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder N Gatuinvesteringar ÖVR Övriga investeringar IT-enheten Plattform Salem-24 Fortsatt byggnad av plattform för E-myndighet. N Omkring 1,3 mnkr beräknas överföras av ej förbrukade medel Dessa medel omprioriteras vid överföring IT-enheten Fiberuppkopplingar Fiber till grundskolor och gymnasium. Uppdrag till KD att samordna denna process med stadsnätsutredn och återkomma till KS för beslut N Totalt Totalt Reinvesteringar R Nyinvesteringar N Bygginvesteringar B Summa investeringar, 100% av Bygginvest Summa nämnder VA-verket Servisledningar Utbyggnad av VA-serviser N VA-verket Pumpstation Rönninge C Anläggning av ny avloppspumpstation i Rönninge Centrum med tryckledning mot Garnudden N VA-verket Utbyte utrustning Utbyte av uttjänta inventarier länsar,verktyg mm R VA-verket VA-ledning Tallsätrav. VA-ledning utmed Tallsätravägen. Byggnation R samtidigt som GC-bana. Förutsätter statsbidrag VA-verket Utbyte pumpar & ventiler Utbyte av uttjänta pumpar i avloppspumpstationer R samt avstängningsventiler VA-verket Avloppsledning Garnudden Projektering samt anläggning av ny avloppsledning R vid Garnudden VA-verket Reinvesteringar VA-nätet Renovering / utbyte av dag-, spill- och R vattenledningar VA-verket Totalt Exploateringar Gata Exploateringar VA Summa

10 10 Exploateringsverksamhet Budget plan 2010 och framöver Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- VA Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Intäkter* Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa intäkter Kostnader Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa kostnader VA totalt netto * Intäkter (anslutningsavgifter) redovisas i VA-verkets driftbudget. Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- Gata Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Intäkter** Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa intäkter Kostnader** Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa kostnader Gata totalt netto **Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget

11 11 Exploateringsverksamhet Budget plan 2010 och framöver Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- Mark Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Intäkter Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa intäkter Kostnader Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa kostnader Mark totalt netto Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- VA/Gata/Mark totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Totala intäkter Totala kostnader Totalt netto

12 12 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Kommunledning ( ) Ordförande: Olle Glimvik (KF) och Lennart Kalderén (KS) Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Här ingår medel för partistöd, arvoden för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, UNO samt kommunalrådens löner. Dessutom finns medel för tryck/utkörning och kopiering av beslutshandlingar m.m. Mål och riktlinjer Inga förändringar föreslås. Förändringar jfr med budget 2008 Jämfört med budget 2008 har följande förändringar genomförts: Minskning av KF:s sammanträden från 10 till 9 ingen arvodesökning (exkl. kommunalråden)

13 13 Nämnder: kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Anslag till förfogande, KF och KS Ordförande: KF: Olle Glimvik, KS: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto KF:s anslag till förfogande Kommunfullmäktiges anslag till förfogande används för att finansiera oförutsedda och oplanerade insatser/åtgärder där förvaltningarna begär tilläggsanslag under året. I rambeslutet för åren finns 800 tkr per år. KS:s anslag till förfogande Under KS:s anslag till förfogande finns totalt 1800 tkr. Dessa medel avser ungdomspolitiska åtgärder, 100 tkr, samt 1700 tkr för ökade mediakostnader.

14 14 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Gemensam verksamhet Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Under gemensam verksamhet ingår tjänster som avser hela kommunen och som kommunen köper men också föreningsbidrag och olika medlemsavgifter. Blocket administreras av kommunstyrelsens stab och omfattar: föreningsbidrag, konsulttjänster, försäkringsavgifter, avgifter för regionala organ (1101) brandförsvar (verksamhet 1105) information (verksamhet 1103) valnämnd (verksamhet 1200) beredskapsfrågor (verksamhet 1220) Mål och riktlinjer Inga förslag till förändring. Förändringar jfr med budget 2008 I rambeslutet samt i budgetbeslutet har. följande större förändringar gjorts i budget jämfört med 2008: Höjning av kostnad till brandförsvaret pga pris- och lönekompensation, 175 tkr Val till Europaparlamentet 2009, 125 tkr samt val till riksdags- och kommunalval 2010, 175 tkr Servicelinjen ej debiterad, nu borttagen från budget 2009, -240 tkr Kungabesök i juni, 100 tkr Matchningsprojekt, 75 tkr

15 15 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Kommunstyrelsens stab Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Mål och riktlinjer Inga förändringar föreslås. Förändringar jfr med budget Följande större förändringar har gjorts jämfört med budget 2008 (förändringar över 50 tkr): Avgångsvederlag kommundirektör 840 tkr Ej återinsatt tjänst 500 tkr Ökade lönekostnader ny kommundirektör samt övriga löneökningar ca 310 tkr Verksamhetsbeskrivning Målgrupper: Förtroendevalda, förvaltningschefer, samtliga anställda, invånare. Insatser/utbud: Styrning, ledning, samordning, styrdokument, uppdrag, utredningar, tjänsteskrivelser, informationsblad, webben m.m. Antal årsarbetare: Staben består av kommundirektören samt 5 medarbetare. En av tjänsterna är inte tillsatt vid årets början men kommer att bli bemannad under året.

16 16 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Ekonomikontoret inklusive IT-enheten Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Specifikation Driftbudget (netto) Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan IT-enheten Ekonomikontoret Inkassoverksamhet IT och Telefoni, drift Totalt Kontinuitet Ekonomikontoret har under 2008 fokuserat följande förbättringsområden: Elektronisk kundfakturering Intrimning uppgradering Agresso Ekonomihandboken in i Fisknätet Skapande av systemansvariglista med prioriteter Utbyggnad av Extens, skolans verksamhetssystem IT-redovisning ITIL - ett effektivt sätt att arbeta Framtagande av IT-redovisning för ITverksamheten ger värdefull nulägsanalys att använda bl a i strategiarbete. ITIL är en vedertagen arbetsmetod som nu införs för servicedeskhantering- en. E-kundfakturering syftar till att öka medborgarnas kundnytta. Uppgraderingen av Agresso görs för att dra nytta av de nya funktionerna i systemet. A tt lägga ekonomihandboken i Fisknätet syftar till utökat stöd till förvaltningarna. Systemansvariglista med prioriteter tydliggör ansvarsfördelningen, prioriteringen underlättar Help- deskhanteringen. Extensutbyggnad skulle gjorts under tiden skolans IT inte tillhörde IT-enheten. Mål och riktlinjer Övergripande mål nr 15 - Arbetssätt och service. Vartannat år mäts hur Ekonomikontorets service, bemötande mm uppfattas av kommunens verksamheter. Mätning gjordes hösten 2006 med tillfredsställande resultat. Nästa mättillfälle är Även IT-enheten utförde denna typ av enkätundersökning under 2006 och resultatet visade på några förbättringsområden. Ny mätning kommer att utfö- någon gång under Q4 ras 2008 Omvärldsförändringar Nya metoder/rutiner, som till exempel införandet av elektronisk leverantörsfakturahantering, kommer att förändra arbetet inom Redovisningsenheten i riktning mot mer kvalificerade arbetsuppgifter/mindre rutingöromål. Även Budgetenhetens roll förändras i takt med att kraven från förvaltningarnas sida gällande stöd/styrning har ökat, vilket medför behov av system-/rutinutveckling samt löpande kompetensut- veckling. Kraven på IT-enheten intensifieras i takt med den tekniska utvecklingen. Även den snabba utvecklingen mot 24-timmarsmyndigheten ökar kraven. De bästa arbetssätten utvecklas hela tiden och IT- enheten är med och bevakar för Salems räkning. Nyckeltal År Antal fakturor Leverantör Kund

17 Antal lev fakturor Antal kundfakturor År (kronor) Snitt IT-kostnad/invånare Salem Södertörn Redovisningsenheten Prioriterade uppgifter är utveckling av E-lev och intrimning av e-kundfakturering. IT-enheten Under kommer IT-enheten att fokusera följande: Förbättra kundsupport Om möjligt förbättra skolans IT-miljö Plattform för E-tjänster Förvaltning av verksamhetsviktiga system Förnyelse av delar av datorparken med ökad tillgänglighet, stabilitet och möjliggörande till bruk av modern, kostnadseffektiv programvara. IT-Nyckeltal Södertörnskommunernas IT-enheter har under flera år tagit fram ett antal nyckeltal varav ett presenteras ovan. Hela nycketalsdokumentet finns på Fisknätet. Verksamhetsbeskrivning Målgrupper Kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar, kommuninvånare, myndigheter, leverantörer, kreditgivare med flera. Insatser/Utbud Budget, uppföljning, delårsrapport, bokslut, likviditetsplanering, finansiering, ekonomiska utredningar, statistik, betalning av leverantörsfakturor, fakturering av kommunala tjänster, kontakter med kreditgivare, stöd till förvaltningarna i ekonomifrågor med mera. Antal årsarbetare Inom Ekonomikontoret finns 17 helårstjänster varav 7 inom IT-enheten. Framtidsperspektiv Under 2009 kommer Ekonomikontoret att fokusera följande: Elektronisk leverantörsfakturahantering (E-lev), delprojekten e-faktura, internfakturor och orderlösa fakturor Förtätade månadsuppföljningar Uppdatering av lönekriterier Budgetenheten De närmaste åren kommer enheten att fokusera på rutinutveckling, uppföljning och utbildning av budgetansvariga.

18 18 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Personalkontoret Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Överförmyndarnämndens verksamhet finns beskrivet i eget dokument. Kontinuitet From april 2007 erbjöds all tillsvidareanställd personal att teckna ett nytt Hem-pcavtal som löper under en treårsperiod. Ca 110 st nyttjar denna förmån idag. Intäkter budgeteras from Personalkontoret föreslår att friskvårdspengen på 500 kr permanentas då den är ett bra stöd i arbetet med livsstilsförändringar. Budgetmedel för detta finns inom ram. Mål och riktlinjer Mål och indikatorer kommer att ses över för Omvärldsförändringar Den reformerade sjukskrivningsprocessen med en tuffare prövning av sjukpenningen kommer att få konsekvenser för kommunen. Ett antal förändringar i Lagen om allmän försäkring (AFL) har skett i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. En rehabiliteringskedja införs med fasta tidpunkter för Försäkringskassans prövning av arbetsförmågan. Efter 180 dagar ska arbetsförmågan alltid bedömas i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden i övrigt. Fler avslut kommer att krävas och kostnader för utbetald sjuklön kommer att öka. Förändringar jfr med budget 2008 Osäkerhetsfaktorer Den framtida arbetsmarknaden med alla pensionsavgångar känns osäker. Hur kommer intresset för äldreomsorgen att te sig med en åldrande befolkning? Hur kan vi möta detta? Nyckeltal År Månadsanst Sjukfrånvaro Medelålder dagar/anst ,3 46, ,4 46, ,6 45, ,9 45, ,6 45,2 År * Exkl po-påslag Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarhandläggarens arbetsområde finns beskriver i eget dokument. Målgrupper Utbet lön i snitt/mån Tkr * Utbet pension i snitt/mån Tkr * Medfinansieringskostn/år tkr Medfinansieringskostnaden slopades i nov 07 Anställda, arbetssökande, chefer, politiker, kommuninvånare, feriearbetande skolungdom, telefonutnyttjare och besökande. Insatser/utbud Telefonväxel och reception. Information, rekrytering, löneutbetalning och pensionshandläggning, avveckling, rehabilitering, arbetsmiljö, jämställdhet, förhandlingar, utbildning/utveckling, tolkning av lagar och avtal, övrig personaladministration och projektarbete. Administration avseende feriearbetande ungdom, viss nämndadministration och sekreterarskap i två råd.

19 19 Antal årsarbetare: 11 st, inkl överförmyndarhandläggaren. Framtidsperspektiv Ett nytt samverkansavtal ska sjösättas under året och i detta ligger mer fokus på arbetsmiljö och hälsa. Informations- och utbildningsinsatser kommer att krävas och prioriteras. Chefsutvecklingsprogrammet, friskvårdspengen och livsstilsförändringar är andra delar bland personalutvecklingsinsatserna. För personalutveckling finns medel motsvarande 580 tkr. För att kunna komma tillrätta med sjukfrånvaron kommer en satsning på hälsofrämjande ledarskap att ske. Insatser för livsstilsförändringar kommer att prioriteras. Det måste även ske en storsatsning på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den reformerade sjukskrivningsprocessen kommer att kräva större insatser avseende arbetsförmågebedömningar via företagshälsovården. Budgetmedel för företagshälsovården är 750 tkr vilket motsvarar 760 kr per anställd och år. Företagshälsovård ska upphandlas inför 2009.

20 20 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block :Serviceavdelningen Ordförande: Lennart Kaldéren Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Verksamheten vid Serviceavdelningen präglas av ständiga förändringar och nya arbetsuppgifter. Förändringar i den kommunala verksamheten avseende organisation, byggnationer samt politiska beslut påverkar på olika sätt avdelningens verksamhet. Mål och riktlinjer Serviceavdelningens mål är att kunna erbjuda våra kunder den service de efterfrågar så snabbt och effektivt som möjligt och till högsta möjliga kvalitet. Omvärldsförändringar Verksamhetsbeskrivning Målgrupper Serviceavdelningens målgrupp är i första hand Kommunens olika förvaltningar, verksamheter skolor förskolor osv. Utbud Det utbud som serviceavdelningen kan erbjuda Är olika former av transporter, städning, tryckeri/kopiering, sammanträdesservice (kaffe bröd mm) smärre reparationer, olika former av flytthjälp mm. Antal årsarbetare: 20 Verksamheten vid Serviceavdelningen påverkas till stora delar av vad som händer inom kommunen i övrigt, ekonomiskt, organisatoriskt och politiskt. Förändring jfr med budget 2008 Delar av lokalvården har övergått till resp. verksamheter (Säbytorps Ro samt Säbyhemmet) Osäkerhetsfaktorer Att avdelningens kunder skall tvingas till andra lösningar avseende de tjänster de köper bl.a mot bakgrund av ekonomiska faktorer och brist på övriga resurser vid avdelningen Nyckeltal Mattransp Dagvård Konf kaffe

21 21 Kommunstyrelsen Miljö- och sammhällsbyggnadsförvaltningen exkl. VA-verket Ordförande:Lennart Kalderén Drift Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Verksamhet 2109 Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Drift total Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Under 2009 bedöms att den fortsatt goda konjunkturen kommer att präglas av en viss avmattning. Utbudet och efterfrågan på bostäder är dock fortfarande hög. Planering för framtagande av tre nya detaljplaneområden har inletts i sydvästra Rönninge. Under perioden kommer flera nya fastigheter att tas i drift, som Rosenlundsskolan, Hus 01 i Söderby Park, samt paviljonger inom Rönninge gymnasium och en större tillbyggnad av ålderdomshemmet Salarp. Detta sammantaget innebär att verksamheten för Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen påverkas, med ökade insatser inom tillsynsverksamheten, bygglov, mätning, detaljplaner, lokalförsörjning samt park- och gatuunderhåll. Fler kommunala anläggningar innebär också ett utökat underhålls- och förvaltningsansvar. Eftersom många nya fastigheter hyrs, tillkommer hyreskostnader. Samtidigt kräver befintlig verksamhet allt större resurser, då ibland ett bristfälligt underhåll gör sig påmint med drifthaverier, vatten- och fuktskador m.m. Nya lagar inom miljö- och livsmedelsområdet innebär ständiga krav på upprätthållande av kompetens och resurser. Från och med 1 januari 2008 gäller även en ny Plan- och bygglag (PBL). Kommunens nya översiktsplan innebär att arbetet med nya detaljplaner är fortsatt intensivt inom den kommande treårsperioden. Mål och riktlinjer En förändring har skett i förhållande till tidigare antagna mål. Den gäller återbetalningstiden för energioptimeringsprojektet. En utförlig redogörelse av målen framgår under respektive enhet. Omvärldsförändringar Konjunkturen framöver är svårbedömd. Kanske kommer ett något högre ränteläge innebära ett visst mått av minskat tryck på bostadsefterfrågan, men å andra sidan kan det gynnsamma läget på arbetsmarknaden motverka den utvecklingen. En viss avmattning kan dock förväntas. Förändringar jfr med budget 2008 Följande stora förändringar har skett: I rambeslutet ligger bl.a. utökning av skötselytor Söderby Park 230 tkr, samt uppräkning hyreskostnader, inkl. helårseffekt Rosenlundsskolan, ca 7,8 mnkr. I budgetberedningen beslutades om en besparing på ca 915 tkr avseende mediabesparing i och med TAC-projektet. Osäkerhetsfaktorer De osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsläget är bl a skador som kan uppstå på fastigheter och vägar p g a bristande underhåll. Att förvaltningen trots personstödjande insatser inte kan få ner ohälsotalet. Att det sker kraftig ökning av det allmänna kostnadsläget, där mediakostnader, bygg och drivmedelskostnader har en tendens att öka snabbare än konsumentprisindex. Att energioptimeringsprojektet fordrar längre inkörningstider än budgeterat för att nå full effekt. Många medarbetare har slutat under år 2008, varför det är viktigt att nya medarbetare kommer in på ett bra sätt i verksamheten.

22 22 Nyckeltal Förvaltningens totala kostnad exklusive exploateringar i kronor/invånare ÅR bokslut bokslut budget förslag plan plan Verksamhetsbeskrivning Förvaltningen skall inom tilldelade ekonomiska ramar, ansvara för att de mål som fastställts för förvaltningens verksamheter uppnås. Detta innebär bl a ett samlat ansvar för kommunens arbete med den fysiska planläggningen, granskning och tillsyn av bygglov och miljö- och hälsoskydd, samt rådgivning inom nämnda kompetensområden. Vidare att förvalta och genom planerat underhåll och förnyelse av kommunens fastigheter, gator, vägar, grönytor, tomtmark, vatten och avloppsnät och övriga kommunala anläggningar bibehålla dess funktion och motverka kapitalförstöring. Det innebär också ett samlat ansvar för nyproduktion av kommunala lokaler och anläggningar, främst genom upphandling av konsulter och entreprenörer. Målgrupper Kommunledning, kommuninvånare samt anställda inom skolverksamhet och vård, samt elever och åldringar och vårdberoende. Nyttjare av kultur och fritidsaktiviteter. Insatser Beslutsunderlag Ekonomiska och tekniska utredningar Avtal Budgetprognoser och bokslut Ändamålsenliga lokaler Väghållning och parkunderhåll Vatten- och avloppsförsörjning Konsult- och entreprenadupphandling Detaljplaner och planutredningar Bygglov Miljö- och hälsoskydd Remisser Ärendeberedning Fastighetsförvaltning Gatu- och parkförvaltning Vatten- och avloppsverk Projektledning Utredningskompetens inom nämnda områden Antal årsarbetare Antal årsarbetare totalt på förvaltningen 37,1. Framtidsperspektiv Kravet på samråd och dialog med kommuninnevånarna och verksamheterna för ökat inflytande och för att bättre kunna påverka vår verksamhet kommer att öka ytterligare t ex genom Salem 24. Ett generellt ökat krav på kvalitet och utökad skötsel i den offentliga verksamheten är också att förvänta. Det gäller bland annat handläggningstider och tillgänglighet. Kraven på en hög kvalitet i skötsel av våra fastigheter, vägar, grönytor och allmän mark är något som vi dagligen får bevittna i form av en hög frekvens av samtal och skrivelser från våra kommuninnevånare och brukare. Det ställer krav på en ökad personaltäthet, men framförallt på en medarbetarstab med hög kompetens och engagemang för sitt arbete. Det är också mycket viktigt att förvaltningen får möjlighet att använda de nya möjligheter som ITtekniken erbjuder, som digitalisering av ritningar och arkiv samt att kunna ta del av och ständigt utveckla kommunens arbete med GIS-verktyget. (Geografiska Informations System). Ett övergripande problem, som för övrigt många kommuner har gemensamt, är personalens höga medelålder och den framtida personalförsörjningen. Det är angeläget att skapa ett nytt intresse för, och en attitydförändring till tjänster i offentlig sektor. Ambitionen är att förvaltningens effektivitet ytterligare skall förbättras, upprätthålla en god nivå i sin myndighetsutövning och erbjuda kommuninnevånare, företag och våra egna verksamheter en bra service. De enskilda medarbetarnas kompetens skall genom. utbildningsinsatser breddas så att en ökad flexibilitet, effektivitet och kvalitetsmedvetenhet uppnås i organisationen. Utbud Fysisk planläggning Mätning och kartframställning Lov och tillståndsprövning inom bygg, miljöoch hälsoskyddsområdet Rådgivning och information

23 23 Kommunstyrelsen MSB VA-verket Ordförande: Lennart Kalderén OBS ej komplett! Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Anslutningsavgifter Netto exkl. anslutn.avg ) Från år 2009 tas 10 % upp av förväntad anslutningsavgift- resterande del betraktas som en förutbetald intäkt och skuldförs. Den upplöses löpande mot avskrivningar Kontinuitet Utbyggnaden genomförs kontinuerligt enligt kommunfullmäktiges mål att successivt bygga ut kommunala VA-ledningar. Under 2008 har en det anställts en driftschef på förrådet och det övergripande chefsansvaret för VA-verket har slagits ihop med ansvaret för gatuverksamheten i den nya tjänsten enhetschef Gata/Park/VA. När det gäller leverans av dricksvatten till abonnenterna från Norsborgs Vattenverk, och omhändertagande av avloppsvatten som avbördas till Himmerfjärdsverket i Grödinge, är erfarenheten från de senaste åren att leveranssäkerheten är hög. VA-driften medverkar i ett fortsatt samarbete med närliggande kommuner samt Svenskt vatten, om ett traineeprogram för VA-personal. Detta syftar till att utbilda och slussa in kunnig personal i kommunernas VA-verksamhet på sikt, samt att underlätta framtida rekrytering. Mål och riktlinjer Driften av de kommunala VA-ledningarna sköts av VA-verkets driftsenhet. Ett uttalat mål för enheten är bl a att svinnet i vattenledningsnätet skall ligga på en låg nivå och inläckaget i avloppsledningarna skall reduceras. Härtill kommer reinvesteringar i VA-nätet, då uttjänta ledningar byts eller åtgärdas. Omvärldsförändringar Några större omvärldsförändringar, t ex i form av konjunkturförändringar, förväntas inte påverka omfattningen av VA-verkets verksamhet och arbetsuppgifter nämnvärt. Däremot kan konstateras att kostnaderna för anläggandet av nya VA-anläggningar har ökat mycket kraftigt i förhållande till KPI, vilket innebär att kommande utbyggnadsområden kommer att gå med underskott. För att komma till rätta med detta problem kommer en revidering av VA-taxan att ske under 2008, där både anläggnings- och brukningsavgifter ses över. Förändringar i den lagstiftning som reglerar VAverksamheten har lett till att både komponenter i VA-taxan och de ekonomiska redovisningsprinciperna för verksamheten ses över under Förändringar jfr med budget 2008 Osäkerhetsfaktorer I en mindre organisation blir sårbarheten inom VAverksamheten högre eftersom ansvaret vilar på endast ett fåtal personer. Kompetensen är dessutom starkt kopplad till lokalkännedom och byggs upp successivt hos medarbetarna. Detta gör verksamheten ytterligare sårbar vid personalomsättning. För att få stabilitet och trygghet i verksamheten lades VA-beredskapen och övrig beredskap ut på entreprenad under hösten En utvärdering av entreprenaden bör göras, funktionsmässigt och ekonomiskt. Diskussioner pågår om ett framtida VA-samarbete i regionen, både med andra kommuner samt ev. samarbete med organisationen på Himmerfjärdsverket.

24 24 Nyckeltal kbm-pris exkl. moms inkl. moms * 2010 * 2011 * *Förbrukningsavgiften är från år 2009 och framåt under utredning. Verksamhetsbeskrivning VA-verket förser kommunens invånare, abonnenterna, med dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten. Några egna vattenverk eller avloppsreningsverk har inte kommunen, varför tjänsterna köps från Stockholm Vatten AB, Norsborgs Vattenverk och SYVAB, Himmerfjärdsverket. VA-verket är på tjänstemannasidan organiserad i en planerings och utvecklingsenhet som handhar VA-administrationen, såsom utbyggnad av nya ledningar, VA-taxan, fakturering av VA-avgifter samt tekniska utredningar. VA-verkets driftsenhet sköter driften av de kommunala VA-ledningarna, tryckstegringsstationerna, avloppspumpstationerna, vattentorn och vattenmätare. En delvis tillkommande arbetsuppgift för VAverket är att underhålla de dagvattendammar som successivt anläggs i kommunen. För närvarande finns det tre dammar, ytterligare en är under planering. Kommunens VA-ledningsnät omfattar totalt ; - 52 km vattenledningar - 50 km avloppsledningar - 35 km dagvattenledningar - Vattentorn, 1 st - Tryckstegringsstationer, 5 st - Avloppspumpstationer, 13 st - Vattenmätarstationer, 2 st - LTA-stationer, ca 100 st Målgrupper Förutom mot förvaltningsledning och kommunstyrelsens tekniska utskott för vilka enheten är ansvarig, ansvarar enheten mot kommuninvånare (abonnenter), besökare i kommunen samt övriga förvaltningar inom kommunen. Insatser VA-administrationen planerar, utreder och handlägger ärenden på VA-verksamhetsområdet samt ser till att investeringar och projekt genomförs. På driftsidan sköter man planerat underhåll, den dagliga driften och häver driftstörningar när de uppstår. Utbud VA-verket ska tillhandahålla säkra och tillförlitliga VA-anläggningar (ledningsnät, pumpstationer, vattentorn mm) åt våra abonnenter. Driftspersona- len är vårt ansikte utåt och bistår med information och rådgivning mot allmänheten. Antal årsarbetare Planering och utveckling 4.25 Drift 3.00 Summa 7.25 Framtidsperspektiv Under 2008 kommer nivån och utformningen på VA-taxan ses över, bl a beroende på en den nya Vattentjänstlag som trädde i kraft 1/ Brukningstaxan samt anslutningsavgifterna kommer att ses över, där en höjning är ett troligt alternativ från 1 januari I dagsläget bräddar fortfarande 1-2 av våra av- loppspumpstationer vid kraftiga regn (ca 1-2 ggr/år). En prioriterad uppgift för VA-verket är strävandet efter att helt eliminera framtida bräddningar i avloppsnätet. Planering för detta pågår. I liggande förslag till investeringsprogram för åren ingår därför åtgärder för att förbättra kapaciteten vid aktuella pumpstationer samt för ledningarna från Rönninge Centrum mot Himmerfjärdsverkets avloppsledningssystem. VA-ingenjören som ingår i VA-administrationen kommer inom ett par år att gå i pension. VAingenjörer är idag svårrekryterade och en viss framförhållning bör has i frågan. Kostnaderna för drift och underhåll samt investeringar skall balanseras i ett långt planeringsperspektiv för att en så låg och jämn taxeutveckling som möjligt uppnås.

25 25 Bygg och miljönämnden Ordförande: Yvonne Berglund Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Bebyggelseutvecklingen kommer troligtvis att fortsätta ligga på en relativt hög nivå de närmaste åren, vilket innebär en fortsatt hög belastning på bygglovshandläggningen. När det gäller miljöärenden är trenden klart ökande. I tabellen nedan ingår för år stycken OVK-ärenden, medan under åren 2006 och 2007 ett antal avloppsärenden i samband med inventering ingår. Jämfört med år 2004 och 2005 ses en klar ökning. Man kan dessutom konstatera att alla typer av ärenden tar allt mera handläggningstid i anspråk än tidigare. Orsaken är bland annat förändrad lagstiftning, ifrågasättanden eller överklaganden av beslut, bristfälliga handlingar mm. Fortsatt höga krav ställs med hänsyn till miljön, och krav på varsamhet vid byggnation och planläggning, allt med stöd av de regionala miljömålen och de skärpningar som gjorts i lagstiftningen. Mål och riktlinjer Enligt Salems kommuns översiktsplan (2015) så skall de lokala miljökvalitetsmålen vara fastställda innan utgången av Dessa är ännu ej fastställda, men målet är att de skall vara fastställda innan utgången av Omvärldsförändringar Allteftersom samhällsstrukturen förändras ställs allt större krav på den kommunala offentliga förvaltningen, både kunskaps- och resursmässigt. För att möta denna förändring måste det ges möjlighet för utbildning och en god framförhållning när det gäller personalplanering.. Fortsatta förändringar kommer under år 2009 och framåt inom plan- och bygglagen. Viktigt är att politiker och tjänstemän tilldelas de resurser som behövs för kompetensutveckling, för att leva upp till de lagkrav som krävs av en kommunal myndighet. kustvatten och grundvatten. Främst för att förhindra och minska föroreningar, främja hållbar användning, skydda miljön och förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem mm. Arbetet kommer att kräva ett gott samarbete mellan länsstyrelsen, kommuner och andra berörda inom diverse avrinningsområden. Förändringar jfr med budget 2008 Förändringen jfr med budget 2008 är marginell men består av att nämnden har beslutat att ha kortare sammanträden. Osäkerhetsfaktorer En viss risk finns alltid för att konjunkturen och därmed byggnadsutvecklingen förändras under de närmaste åren. Troligen blir förändringarna måttliga och effekterna marginella, delvis styrt av ränteläget i landet. Nyckeltal År Antal registrerade miljöärenden bokslut bokslut bokslut bokslut budget förslag plan plan År Antal registrerade bygglovsansökningar bokslut bokslut budget förslag plan plan En implementering av EU:s vattendirektiv pågår inom länet, vars syfte är att: upprätta en ram för skyddet av inlandsytvatten, vatten i övergångszon,

26 26 År Påbörjade enbostadshus och lägenheter bokslut bokslut budget förslag plan plan De områden som är inkluderade i ovanstående tabell från år 2008 är Rollbjörnshuset, kv trädgårdsmästaren, Söderby Park lägenheter och villor, Soldalen villor samt småhus i Rönninge. Verksamhetsbeskrivning Nämndens skall, på kommunfullmäktiges uppdrag, fullgöra de uppgifter som åläggs kommunen med stöd av plan- och bygglag, miljöbalken och följdlagstiftning. Målgrupper Enhetens målgrupper är kommunens styrande organ, myndigheter, samt kommuninnevånare och företag. Insatser Insatserna består i att handlägga förekommande ärenden inom bygg- samt miljö- och hälsoskyddsområdena, såsom att utföra tillsyn, ge rådgivning, upprätta beslutsunderlag samt utredningar. Inom denna rubrik ligger även arbete med natur- och vattenvårdsfrågorna. Utbud Att ge bygglov och tillstyrka bygganmälan enligt gällande föreskrifter. Ge tillstånd inom miljöbalkens och livsmedelslagens område. Utfärda miljöbedömningar inom planprocessen samt för natur och vattenfrågor. Antal årsarbetare Nämnden förfogar över 4 handläggartjänster med administrativt stöd från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Framtidsperspektiv Kraven på tillsynsmyndigheten ökar generellt i samhället. Arbetsuppgifter förs ständigt över från staten till kommunerna. Nämnden måste därför på sikt tillföras nya resurser för att klara av dessa arbetsuppgifter.

27 27 Kommunens revisorer Ordförande: Carl Danielsson Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet I kommunrevisionsutredningens betänkande (SOU 1998:71) och senare i propositionen lämnades bl a förslag på åtgärder för att stärka revisionens ställning, såsom: Stadgande om att all kommunal verksamhet ska granskas årligen av revisorerna Revisorerna får lagreglerad initiativrätt i fullmäktige, beredningar och i nämnderna Lekmannarevisorer blir obligatoriska i helägda kommunala företag (inkl dotterbolag) Dessa förändringar är beslutade av riksdagen och gäller fr o m Med anledning av detta har Kommunförbundet reviderat skriften God revisionssed i kommunal verksamhet. Denna skrift, revisionsreglementet och kommunallagens regler kring revision ger tillsammans inriktning och kontinuitet i revisionsarbetet. Mål och riktlinjer Vår verksamhetsidé är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed. Våra inriktningsmål är att genom revision främja: Ändamålsenlighet Effektivitet Rättvisande räkenskaper God intern kontroll. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt inom förvaltnings- och redovisningsrevision. Revisionsplanen utarbetas i nära samarbete mellan förtroendevalda revisorer, revisionskonsulter och fullmäktiges presidium. Omvärldsförändringar Ett antal omvärldsförändringar, i form av lagändringar, bedöms fullt ut slå igenom och påverka revisionsarbetet under innevarande mandatperiod. Dessa kan sammanfattas på följande sätt: God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (prop 2003/04:105) har inneburit en utökad granskning av delårsrapport och årsredovisning. Detta bl a i form av utlåtande kring förekomsten ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning samt måluppfyllelsen. Stärkt revision och ansvarsprövning (prop 2005/06:55) som inneburit utökat krav på underlag för ställningstagande i revisionsberättelsen (årlig granskning). Beviljats men inte fått (prop 2005/06:115) som har gett revisorerna ett nytt granskningsuppdrag kring beslutade, men ej verkställda biståndsbeslut inom SoL. Förändringar jfr med budget 2008 Budgetförslaget har utgått från av fullmäktige fastställd ram för budget 2009 samt planperioden 2010 och Osäkerhetsfaktorer Vi vill betona att revisionsarbetet prioriteras och utförs inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige årligen fastställer. I detta sammanhang vill vi även lyfta fram det faktum att revisionens omfattning och inriktning till en del styrs av centralt fattade beslut, såsom överföring av verksamhet från landsting till kommun, förändringar i lagstiftning (kommunallag och speciallagstiftning) m m. I detta sammanhang kan nämnas att Regeringen har uppdragit till Statskontoret att utreda vilka möjligheter som finns inom nuvarande system förstärka den kommunala revisionens ställning och oberoende. I uppdraget ingår även att analysera andra huvudmannaskapsformer än nuvarande, t ex att revisionen organiseras i privat, statlig eller annan offentligrättslig form. Exempel på det senare kan vara

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Salems Kommun. Pärlan multisportanläggning vid Skogsängsskolan. Färdigställd 2007.

Salems Kommun. Pärlan multisportanläggning vid Skogsängsskolan. Färdigställd 2007. Salems Kommun Pärlan multisportanläggning vid Skogsängsskolan. Färdigställd 2007. Årsredovisning 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 1 Ekonomiska nyckeltal 11 Koncernöversikt 12 Redovisningsprinciper

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2011 Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 6 november 2007 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Läs mer

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Innehållsförteckning Sid Budgetkommentarer 1 Kommunfullmäktige 9 Revisionen 10 Valnämnden 12 Överförmyndarverksamheten 13 Kommunstyrelsen

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 INNEHÅLL 1 2 3 7 8 9 10 11 12 15 18 21 22 23 24 24 25 26 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En

Läs mer

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19 Illustration Nya Torg Hörby (Atkins, Malmö) Ombyggnaden beräknas bli klar under våren 2011 2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Mandatfördelning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2011

Delårsrapport tertial 1 2011 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finalsiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012

Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012 Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26 Budget för 2012 och plan för 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning s 1 God ekonomisk hushållning s 3 Året som kommer s 4 Kommunstyrelsens budgetdirektiv

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2014-2016... 4 Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget...

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

BUDGET FLERÅRSPLAN BUDGET 2015 FLERÅRSPLAN BUDGET FLERÅRSPLAN PERSTORPS KOMMUN PERSTORPS KOMMUN PERSTORPS KOMMUN

BUDGET FLERÅRSPLAN BUDGET 2015 FLERÅRSPLAN BUDGET FLERÅRSPLAN PERSTORPS KOMMUN PERSTORPS KOMMUN PERSTORPS KOMMUN BUDGET 2015 FLERÅRSPLAN 2016 2017 BUDGET 2015 BUDGET 2015 FLERÅRSPLAN 2016 2017 FLERÅRSPLAN 2016 2017 PERSTORPS KOMMUN PERSTORPS PERSTORPS KOMMUN KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Ekonomisk prognos

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer