Salems kommun. Budget 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salems kommun. Budget 2009"

Transkript

1 Salems kommun Budget 2009 samt plan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Resultatbudget 3 Kassaflödesanalys 4 Balansbudget 5 Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Investeringar 8 Exploateringsbudget 10 Kommunledning 12 Anslag till förfogande 13 Gemensam verksamhet 14 Staben 15 Ekonomikontor 16 Personalkontor 18 Serviceavdelning 20 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning 21 VA-verket 23 Bygg- och Miljönämnd 25 Revisorsnämnd 27 Överförmyndarnämnd 29 Kultur- och Fritidsnämnd 31 Barn- och Utbildningsnämnd 34 Socialnämnd 41

3 3 RESULTATBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande post, expl. intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande post, expl. kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag och utjämningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat exkl. VA Årets resultat inkl. VA * VA-verksamhetens negativa resultat används för att återställa VA-verks. egna kapital inom föreskriven tid.

4 4 KASSAFLÖDESANALYS Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Minskning av avsättningar pga utbetalningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning exploatering Ökn/minskn investering i kortfristig placering Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillg Försäljning av bostadsrätter Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillg Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens/årets slut

5 5 BALANSBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader o tekniska anläggn Pågående ny-/ombyggnationer Maskiner och inventarier S:a materiella anläggningstillg Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Värdepapper, andelar o bostadsrätter S:a finansiella anläggn.tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsverksamhet Försäljn. Bostadsrätter/Anläggningar Kortfristiga fordringar Placeringar i värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Pensionsavsättningar inkl löneskatt Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Övriga ansvarsförbindelser Borgens- o övr ansvarsförbindelser

6 6 DRIFTBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr KOMMUNSTYRELSE Nettokostnader SERVICEAVDELNING Nettokostnader MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRV. Nettokostnader ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT Nettokostnader Tomtförsäljn.: expl.områden samt övriga Netto VA-VERKSAMHET Nettokostnader BYGG- O MILJÖNÄMND Nettokostnader REVISORSNÄMND Nettokostnader ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Nettokostnader KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nettokostnader BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Nettokostnader SOCIALNÄMND Nettokostnader NETTOKOSTNADER

7 7 INVESTERINGSBUDGET Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Tkr KOMMUNSTYRELSE Inkomster Utgifter Nettoutgifter SERVICEAVDELNING Inkomster Utgifter Nettoutgifter MILJÖ- O SAMHÄLLSBYGGN.FÖRV. Inkomster Utgifter Nettoutgifter ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT Inkomster Utgifter Nettoutgifter EXPLOATERINGAR Gata Inkomster Utgifter Nettoutgifter VA-VERKSAMHET inkl. VA-exploateringar Inkomster Utgifter Nettoutgifter KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter SOCIALNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter TOTALA INKOMSTER TOTALA UTGIFTER NETTOUTGIFTER

8 8 INVESTERINGAR (tkr) Verksamhetsnamn Projektnamn Projektbeskrivning R N B Total Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Barn- och Utbildning BOU Inventarier Totalt Barn- och Utbildning BOU IT Totalt Kultur- och Fritid KOF Inventarier Totalt AME/AC Ombyggnad Ombyggnad andra verksamheter B Alla fastigheter Handikappanpassningar Handikappanpassningar N Ombyggnad förskolor, Ombyggnad tll förskola Ombyggnad till förskola. Markeringsbelopp. N investeringsreserv Autismboende Autismboende Sju lägenheter á 30 m² plus 100 m² övrig yta. Markeringsbelopp. Uppdrag till KD återkomma till KS via TU o Soc.nämnd m kalkyl o alt lokalisering. B Fastighet Projektledare Projektledare stora projekt 460 tkr, projekteringspot N tkr Förskolor Brandvarnare Installation av brandvarningssystem N Kommunhuset Ny fasad Ny fasad B Kök Ombyggnad kök Ombyggnad kök B Förskolelokaler Förskolelokaler Förskolelokaler N Salarp Tillbyggnad Tillbyggnad äldreboende. Totalbudget 80 mnkr B Salem förrådet Nybyggnad förråd Rivning av bef. Plåtskjul (50 m2) och nybyggnad av R förråd i plåt samt reparation av takavvattningssystem samt spolplatta. TU-beslut krävs Skönviksvillan Verksamhetsanpassningar Verksamhetsanpassningar. Markeringsbelopp B Kommunala fastigheter Verksamhetsanpassningar Söderby Friskola, investeringsreserv Kök och matsal Verksamhetsanpassningar/arbetsmiljöförbättrande B åtgärder Nya plåtbeslag. Renovering av kök och matsal. B Köksutredningen till TU mars Totalbudget 5,6 mnkr N Söderby Park Kapellet Entré, pentry och toaletter, utöver NCCs upprustning på 1 mnkr. Markeringsbelopp. TUbeslut krävs Större Fast invest >1 mnkr Totalt bygginvesteringar Gata Gata tillgänglighet Åtgärder för ökad tillgänglighet ( avser endast Gata)R Gata Fordonsprogrammet Utbyte av fordon och maskiner enl. utbytesprogram R Gatuinvesteringar Gatuinvest >1 mnkr Totalt Gata Tallsätravägen GC-bana Tallsätravägen, hälften statsbidrag. N Markeringsbelopp (villkoras VA-ledning) Diverse MSB Diverse småinvesteringar Totalt småinvesteringar Idrottsanläggningar MSB Idrottsanläggn Totalt Social SOC Inventarier Totalt Ekonomikontoret/ ÖVR Inventarier Totalt Serviceavdeln Mindre it-investeringar ÖVR IT Totalt IT-enheten IT-Återinvestering Utbyte av hårdvara för elev- och administrativt nät. R Skrivare cirka 100 tkr/år. Mindre verksamhetsutveckling IT Verksamhetsutv Totalt

9 9 INVESTERINGAR (tkr) Verksamhetsnamn Projektnamn Projektbeskrivning R N B Total Budget 2009 Gata Rönninge Näridrottsplats (jmfr Kulan) i Rönninge. Uppdrag till N KoF och MSB att presentera förslag till lokalisering Plan 2010 Plan 2011 Gata Trafiksäkerhetsåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder N Gatuinvesteringar ÖVR Övriga investeringar IT-enheten Plattform Salem-24 Fortsatt byggnad av plattform för E-myndighet. N Omkring 1,3 mnkr beräknas överföras av ej förbrukade medel Dessa medel omprioriteras vid överföring IT-enheten Fiberuppkopplingar Fiber till grundskolor och gymnasium. Uppdrag till KD att samordna denna process med stadsnätsutredn och återkomma till KS för beslut N Totalt Totalt Reinvesteringar R Nyinvesteringar N Bygginvesteringar B Summa investeringar, 100% av Bygginvest Summa nämnder VA-verket Servisledningar Utbyggnad av VA-serviser N VA-verket Pumpstation Rönninge C Anläggning av ny avloppspumpstation i Rönninge Centrum med tryckledning mot Garnudden N VA-verket Utbyte utrustning Utbyte av uttjänta inventarier länsar,verktyg mm R VA-verket VA-ledning Tallsätrav. VA-ledning utmed Tallsätravägen. Byggnation R samtidigt som GC-bana. Förutsätter statsbidrag VA-verket Utbyte pumpar & ventiler Utbyte av uttjänta pumpar i avloppspumpstationer R samt avstängningsventiler VA-verket Avloppsledning Garnudden Projektering samt anläggning av ny avloppsledning R vid Garnudden VA-verket Reinvesteringar VA-nätet Renovering / utbyte av dag-, spill- och R vattenledningar VA-verket Totalt Exploateringar Gata Exploateringar VA Summa

10 10 Exploateringsverksamhet Budget plan 2010 och framöver Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- VA Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Intäkter* Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa intäkter Kostnader Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa kostnader VA totalt netto * Intäkter (anslutningsavgifter) redovisas i VA-verkets driftbudget. Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- Gata Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Intäkter** Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa intäkter Kostnader** Soldalen Sandbäck Uttringe Hage Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa kostnader Gata totalt netto **Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget

11 11 Exploateringsverksamhet Budget plan 2010 och framöver Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- Mark Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Intäkter Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa intäkter Kostnader Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Summa kostnader Mark totalt netto Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Prognos +/- VA/Gata/Mark totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2012 gentemot 200X 2009 bokslut o. Senare totalram Totala intäkter Totala kostnader Totalt netto

12 12 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Kommunledning ( ) Ordförande: Olle Glimvik (KF) och Lennart Kalderén (KS) Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Här ingår medel för partistöd, arvoden för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, UNO samt kommunalrådens löner. Dessutom finns medel för tryck/utkörning och kopiering av beslutshandlingar m.m. Mål och riktlinjer Inga förändringar föreslås. Förändringar jfr med budget 2008 Jämfört med budget 2008 har följande förändringar genomförts: Minskning av KF:s sammanträden från 10 till 9 ingen arvodesökning (exkl. kommunalråden)

13 13 Nämnder: kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Anslag till förfogande, KF och KS Ordförande: KF: Olle Glimvik, KS: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto KF:s anslag till förfogande Kommunfullmäktiges anslag till förfogande används för att finansiera oförutsedda och oplanerade insatser/åtgärder där förvaltningarna begär tilläggsanslag under året. I rambeslutet för åren finns 800 tkr per år. KS:s anslag till förfogande Under KS:s anslag till förfogande finns totalt 1800 tkr. Dessa medel avser ungdomspolitiska åtgärder, 100 tkr, samt 1700 tkr för ökade mediakostnader.

14 14 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Gemensam verksamhet Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Under gemensam verksamhet ingår tjänster som avser hela kommunen och som kommunen köper men också föreningsbidrag och olika medlemsavgifter. Blocket administreras av kommunstyrelsens stab och omfattar: föreningsbidrag, konsulttjänster, försäkringsavgifter, avgifter för regionala organ (1101) brandförsvar (verksamhet 1105) information (verksamhet 1103) valnämnd (verksamhet 1200) beredskapsfrågor (verksamhet 1220) Mål och riktlinjer Inga förslag till förändring. Förändringar jfr med budget 2008 I rambeslutet samt i budgetbeslutet har. följande större förändringar gjorts i budget jämfört med 2008: Höjning av kostnad till brandförsvaret pga pris- och lönekompensation, 175 tkr Val till Europaparlamentet 2009, 125 tkr samt val till riksdags- och kommunalval 2010, 175 tkr Servicelinjen ej debiterad, nu borttagen från budget 2009, -240 tkr Kungabesök i juni, 100 tkr Matchningsprojekt, 75 tkr

15 15 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Kommunstyrelsens stab Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Mål och riktlinjer Inga förändringar föreslås. Förändringar jfr med budget Följande större förändringar har gjorts jämfört med budget 2008 (förändringar över 50 tkr): Avgångsvederlag kommundirektör 840 tkr Ej återinsatt tjänst 500 tkr Ökade lönekostnader ny kommundirektör samt övriga löneökningar ca 310 tkr Verksamhetsbeskrivning Målgrupper: Förtroendevalda, förvaltningschefer, samtliga anställda, invånare. Insatser/utbud: Styrning, ledning, samordning, styrdokument, uppdrag, utredningar, tjänsteskrivelser, informationsblad, webben m.m. Antal årsarbetare: Staben består av kommundirektören samt 5 medarbetare. En av tjänsterna är inte tillsatt vid årets början men kommer att bli bemannad under året.

16 16 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Ekonomikontoret inklusive IT-enheten Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Specifikation Driftbudget (netto) Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan IT-enheten Ekonomikontoret Inkassoverksamhet IT och Telefoni, drift Totalt Kontinuitet Ekonomikontoret har under 2008 fokuserat följande förbättringsområden: Elektronisk kundfakturering Intrimning uppgradering Agresso Ekonomihandboken in i Fisknätet Skapande av systemansvariglista med prioriteter Utbyggnad av Extens, skolans verksamhetssystem IT-redovisning ITIL - ett effektivt sätt att arbeta Framtagande av IT-redovisning för ITverksamheten ger värdefull nulägsanalys att använda bl a i strategiarbete. ITIL är en vedertagen arbetsmetod som nu införs för servicedeskhantering- en. E-kundfakturering syftar till att öka medborgarnas kundnytta. Uppgraderingen av Agresso görs för att dra nytta av de nya funktionerna i systemet. A tt lägga ekonomihandboken i Fisknätet syftar till utökat stöd till förvaltningarna. Systemansvariglista med prioriteter tydliggör ansvarsfördelningen, prioriteringen underlättar Help- deskhanteringen. Extensutbyggnad skulle gjorts under tiden skolans IT inte tillhörde IT-enheten. Mål och riktlinjer Övergripande mål nr 15 - Arbetssätt och service. Vartannat år mäts hur Ekonomikontorets service, bemötande mm uppfattas av kommunens verksamheter. Mätning gjordes hösten 2006 med tillfredsställande resultat. Nästa mättillfälle är Även IT-enheten utförde denna typ av enkätundersökning under 2006 och resultatet visade på några förbättringsområden. Ny mätning kommer att utfö- någon gång under Q4 ras 2008 Omvärldsförändringar Nya metoder/rutiner, som till exempel införandet av elektronisk leverantörsfakturahantering, kommer att förändra arbetet inom Redovisningsenheten i riktning mot mer kvalificerade arbetsuppgifter/mindre rutingöromål. Även Budgetenhetens roll förändras i takt med att kraven från förvaltningarnas sida gällande stöd/styrning har ökat, vilket medför behov av system-/rutinutveckling samt löpande kompetensut- veckling. Kraven på IT-enheten intensifieras i takt med den tekniska utvecklingen. Även den snabba utvecklingen mot 24-timmarsmyndigheten ökar kraven. De bästa arbetssätten utvecklas hela tiden och IT- enheten är med och bevakar för Salems räkning. Nyckeltal År Antal fakturor Leverantör Kund

17 Antal lev fakturor Antal kundfakturor År (kronor) Snitt IT-kostnad/invånare Salem Södertörn Redovisningsenheten Prioriterade uppgifter är utveckling av E-lev och intrimning av e-kundfakturering. IT-enheten Under kommer IT-enheten att fokusera följande: Förbättra kundsupport Om möjligt förbättra skolans IT-miljö Plattform för E-tjänster Förvaltning av verksamhetsviktiga system Förnyelse av delar av datorparken med ökad tillgänglighet, stabilitet och möjliggörande till bruk av modern, kostnadseffektiv programvara. IT-Nyckeltal Södertörnskommunernas IT-enheter har under flera år tagit fram ett antal nyckeltal varav ett presenteras ovan. Hela nycketalsdokumentet finns på Fisknätet. Verksamhetsbeskrivning Målgrupper Kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar, kommuninvånare, myndigheter, leverantörer, kreditgivare med flera. Insatser/Utbud Budget, uppföljning, delårsrapport, bokslut, likviditetsplanering, finansiering, ekonomiska utredningar, statistik, betalning av leverantörsfakturor, fakturering av kommunala tjänster, kontakter med kreditgivare, stöd till förvaltningarna i ekonomifrågor med mera. Antal årsarbetare Inom Ekonomikontoret finns 17 helårstjänster varav 7 inom IT-enheten. Framtidsperspektiv Under 2009 kommer Ekonomikontoret att fokusera följande: Elektronisk leverantörsfakturahantering (E-lev), delprojekten e-faktura, internfakturor och orderlösa fakturor Förtätade månadsuppföljningar Uppdatering av lönekriterier Budgetenheten De närmaste åren kommer enheten att fokusera på rutinutveckling, uppföljning och utbildning av budgetansvariga.

18 18 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block : Personalkontoret Ordförande: Lennart Kalderén Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Överförmyndarnämndens verksamhet finns beskrivet i eget dokument. Kontinuitet From april 2007 erbjöds all tillsvidareanställd personal att teckna ett nytt Hem-pcavtal som löper under en treårsperiod. Ca 110 st nyttjar denna förmån idag. Intäkter budgeteras from Personalkontoret föreslår att friskvårdspengen på 500 kr permanentas då den är ett bra stöd i arbetet med livsstilsförändringar. Budgetmedel för detta finns inom ram. Mål och riktlinjer Mål och indikatorer kommer att ses över för Omvärldsförändringar Den reformerade sjukskrivningsprocessen med en tuffare prövning av sjukpenningen kommer att få konsekvenser för kommunen. Ett antal förändringar i Lagen om allmän försäkring (AFL) har skett i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. En rehabiliteringskedja införs med fasta tidpunkter för Försäkringskassans prövning av arbetsförmågan. Efter 180 dagar ska arbetsförmågan alltid bedömas i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden i övrigt. Fler avslut kommer att krävas och kostnader för utbetald sjuklön kommer att öka. Förändringar jfr med budget 2008 Osäkerhetsfaktorer Den framtida arbetsmarknaden med alla pensionsavgångar känns osäker. Hur kommer intresset för äldreomsorgen att te sig med en åldrande befolkning? Hur kan vi möta detta? Nyckeltal År Månadsanst Sjukfrånvaro Medelålder dagar/anst ,3 46, ,4 46, ,6 45, ,9 45, ,6 45,2 År * Exkl po-påslag Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarhandläggarens arbetsområde finns beskriver i eget dokument. Målgrupper Utbet lön i snitt/mån Tkr * Utbet pension i snitt/mån Tkr * Medfinansieringskostn/år tkr Medfinansieringskostnaden slopades i nov 07 Anställda, arbetssökande, chefer, politiker, kommuninvånare, feriearbetande skolungdom, telefonutnyttjare och besökande. Insatser/utbud Telefonväxel och reception. Information, rekrytering, löneutbetalning och pensionshandläggning, avveckling, rehabilitering, arbetsmiljö, jämställdhet, förhandlingar, utbildning/utveckling, tolkning av lagar och avtal, övrig personaladministration och projektarbete. Administration avseende feriearbetande ungdom, viss nämndadministration och sekreterarskap i två råd.

19 19 Antal årsarbetare: 11 st, inkl överförmyndarhandläggaren. Framtidsperspektiv Ett nytt samverkansavtal ska sjösättas under året och i detta ligger mer fokus på arbetsmiljö och hälsa. Informations- och utbildningsinsatser kommer att krävas och prioriteras. Chefsutvecklingsprogrammet, friskvårdspengen och livsstilsförändringar är andra delar bland personalutvecklingsinsatserna. För personalutveckling finns medel motsvarande 580 tkr. För att kunna komma tillrätta med sjukfrånvaron kommer en satsning på hälsofrämjande ledarskap att ske. Insatser för livsstilsförändringar kommer att prioriteras. Det måste även ske en storsatsning på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den reformerade sjukskrivningsprocessen kommer att kräva större insatser avseende arbetsförmågebedömningar via företagshälsovården. Budgetmedel för företagshälsovården är 750 tkr vilket motsvarar 760 kr per anställd och år. Företagshälsovård ska upphandlas inför 2009.

20 20 Kommunstyrelsen Förvaltning/Block :Serviceavdelningen Ordförande: Lennart Kaldéren Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Verksamheten vid Serviceavdelningen präglas av ständiga förändringar och nya arbetsuppgifter. Förändringar i den kommunala verksamheten avseende organisation, byggnationer samt politiska beslut påverkar på olika sätt avdelningens verksamhet. Mål och riktlinjer Serviceavdelningens mål är att kunna erbjuda våra kunder den service de efterfrågar så snabbt och effektivt som möjligt och till högsta möjliga kvalitet. Omvärldsförändringar Verksamhetsbeskrivning Målgrupper Serviceavdelningens målgrupp är i första hand Kommunens olika förvaltningar, verksamheter skolor förskolor osv. Utbud Det utbud som serviceavdelningen kan erbjuda Är olika former av transporter, städning, tryckeri/kopiering, sammanträdesservice (kaffe bröd mm) smärre reparationer, olika former av flytthjälp mm. Antal årsarbetare: 20 Verksamheten vid Serviceavdelningen påverkas till stora delar av vad som händer inom kommunen i övrigt, ekonomiskt, organisatoriskt och politiskt. Förändring jfr med budget 2008 Delar av lokalvården har övergått till resp. verksamheter (Säbytorps Ro samt Säbyhemmet) Osäkerhetsfaktorer Att avdelningens kunder skall tvingas till andra lösningar avseende de tjänster de köper bl.a mot bakgrund av ekonomiska faktorer och brist på övriga resurser vid avdelningen Nyckeltal Mattransp Dagvård Konf kaffe

21 21 Kommunstyrelsen Miljö- och sammhällsbyggnadsförvaltningen exkl. VA-verket Ordförande:Lennart Kalderén Drift Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Verksamhet 2109 Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Drift total Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Under 2009 bedöms att den fortsatt goda konjunkturen kommer att präglas av en viss avmattning. Utbudet och efterfrågan på bostäder är dock fortfarande hög. Planering för framtagande av tre nya detaljplaneområden har inletts i sydvästra Rönninge. Under perioden kommer flera nya fastigheter att tas i drift, som Rosenlundsskolan, Hus 01 i Söderby Park, samt paviljonger inom Rönninge gymnasium och en större tillbyggnad av ålderdomshemmet Salarp. Detta sammantaget innebär att verksamheten för Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen påverkas, med ökade insatser inom tillsynsverksamheten, bygglov, mätning, detaljplaner, lokalförsörjning samt park- och gatuunderhåll. Fler kommunala anläggningar innebär också ett utökat underhålls- och förvaltningsansvar. Eftersom många nya fastigheter hyrs, tillkommer hyreskostnader. Samtidigt kräver befintlig verksamhet allt större resurser, då ibland ett bristfälligt underhåll gör sig påmint med drifthaverier, vatten- och fuktskador m.m. Nya lagar inom miljö- och livsmedelsområdet innebär ständiga krav på upprätthållande av kompetens och resurser. Från och med 1 januari 2008 gäller även en ny Plan- och bygglag (PBL). Kommunens nya översiktsplan innebär att arbetet med nya detaljplaner är fortsatt intensivt inom den kommande treårsperioden. Mål och riktlinjer En förändring har skett i förhållande till tidigare antagna mål. Den gäller återbetalningstiden för energioptimeringsprojektet. En utförlig redogörelse av målen framgår under respektive enhet. Omvärldsförändringar Konjunkturen framöver är svårbedömd. Kanske kommer ett något högre ränteläge innebära ett visst mått av minskat tryck på bostadsefterfrågan, men å andra sidan kan det gynnsamma läget på arbetsmarknaden motverka den utvecklingen. En viss avmattning kan dock förväntas. Förändringar jfr med budget 2008 Följande stora förändringar har skett: I rambeslutet ligger bl.a. utökning av skötselytor Söderby Park 230 tkr, samt uppräkning hyreskostnader, inkl. helårseffekt Rosenlundsskolan, ca 7,8 mnkr. I budgetberedningen beslutades om en besparing på ca 915 tkr avseende mediabesparing i och med TAC-projektet. Osäkerhetsfaktorer De osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsläget är bl a skador som kan uppstå på fastigheter och vägar p g a bristande underhåll. Att förvaltningen trots personstödjande insatser inte kan få ner ohälsotalet. Att det sker kraftig ökning av det allmänna kostnadsläget, där mediakostnader, bygg och drivmedelskostnader har en tendens att öka snabbare än konsumentprisindex. Att energioptimeringsprojektet fordrar längre inkörningstider än budgeterat för att nå full effekt. Många medarbetare har slutat under år 2008, varför det är viktigt att nya medarbetare kommer in på ett bra sätt i verksamheten.

22 22 Nyckeltal Förvaltningens totala kostnad exklusive exploateringar i kronor/invånare ÅR bokslut bokslut budget förslag plan plan Verksamhetsbeskrivning Förvaltningen skall inom tilldelade ekonomiska ramar, ansvara för att de mål som fastställts för förvaltningens verksamheter uppnås. Detta innebär bl a ett samlat ansvar för kommunens arbete med den fysiska planläggningen, granskning och tillsyn av bygglov och miljö- och hälsoskydd, samt rådgivning inom nämnda kompetensområden. Vidare att förvalta och genom planerat underhåll och förnyelse av kommunens fastigheter, gator, vägar, grönytor, tomtmark, vatten och avloppsnät och övriga kommunala anläggningar bibehålla dess funktion och motverka kapitalförstöring. Det innebär också ett samlat ansvar för nyproduktion av kommunala lokaler och anläggningar, främst genom upphandling av konsulter och entreprenörer. Målgrupper Kommunledning, kommuninvånare samt anställda inom skolverksamhet och vård, samt elever och åldringar och vårdberoende. Nyttjare av kultur och fritidsaktiviteter. Insatser Beslutsunderlag Ekonomiska och tekniska utredningar Avtal Budgetprognoser och bokslut Ändamålsenliga lokaler Väghållning och parkunderhåll Vatten- och avloppsförsörjning Konsult- och entreprenadupphandling Detaljplaner och planutredningar Bygglov Miljö- och hälsoskydd Remisser Ärendeberedning Fastighetsförvaltning Gatu- och parkförvaltning Vatten- och avloppsverk Projektledning Utredningskompetens inom nämnda områden Antal årsarbetare Antal årsarbetare totalt på förvaltningen 37,1. Framtidsperspektiv Kravet på samråd och dialog med kommuninnevånarna och verksamheterna för ökat inflytande och för att bättre kunna påverka vår verksamhet kommer att öka ytterligare t ex genom Salem 24. Ett generellt ökat krav på kvalitet och utökad skötsel i den offentliga verksamheten är också att förvänta. Det gäller bland annat handläggningstider och tillgänglighet. Kraven på en hög kvalitet i skötsel av våra fastigheter, vägar, grönytor och allmän mark är något som vi dagligen får bevittna i form av en hög frekvens av samtal och skrivelser från våra kommuninnevånare och brukare. Det ställer krav på en ökad personaltäthet, men framförallt på en medarbetarstab med hög kompetens och engagemang för sitt arbete. Det är också mycket viktigt att förvaltningen får möjlighet att använda de nya möjligheter som ITtekniken erbjuder, som digitalisering av ritningar och arkiv samt att kunna ta del av och ständigt utveckla kommunens arbete med GIS-verktyget. (Geografiska Informations System). Ett övergripande problem, som för övrigt många kommuner har gemensamt, är personalens höga medelålder och den framtida personalförsörjningen. Det är angeläget att skapa ett nytt intresse för, och en attitydförändring till tjänster i offentlig sektor. Ambitionen är att förvaltningens effektivitet ytterligare skall förbättras, upprätthålla en god nivå i sin myndighetsutövning och erbjuda kommuninnevånare, företag och våra egna verksamheter en bra service. De enskilda medarbetarnas kompetens skall genom. utbildningsinsatser breddas så att en ökad flexibilitet, effektivitet och kvalitetsmedvetenhet uppnås i organisationen. Utbud Fysisk planläggning Mätning och kartframställning Lov och tillståndsprövning inom bygg, miljöoch hälsoskyddsområdet Rådgivning och information

23 23 Kommunstyrelsen MSB VA-verket Ordförande: Lennart Kalderén OBS ej komplett! Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Anslutningsavgifter Netto exkl. anslutn.avg ) Från år 2009 tas 10 % upp av förväntad anslutningsavgift- resterande del betraktas som en förutbetald intäkt och skuldförs. Den upplöses löpande mot avskrivningar Kontinuitet Utbyggnaden genomförs kontinuerligt enligt kommunfullmäktiges mål att successivt bygga ut kommunala VA-ledningar. Under 2008 har en det anställts en driftschef på förrådet och det övergripande chefsansvaret för VA-verket har slagits ihop med ansvaret för gatuverksamheten i den nya tjänsten enhetschef Gata/Park/VA. När det gäller leverans av dricksvatten till abonnenterna från Norsborgs Vattenverk, och omhändertagande av avloppsvatten som avbördas till Himmerfjärdsverket i Grödinge, är erfarenheten från de senaste åren att leveranssäkerheten är hög. VA-driften medverkar i ett fortsatt samarbete med närliggande kommuner samt Svenskt vatten, om ett traineeprogram för VA-personal. Detta syftar till att utbilda och slussa in kunnig personal i kommunernas VA-verksamhet på sikt, samt att underlätta framtida rekrytering. Mål och riktlinjer Driften av de kommunala VA-ledningarna sköts av VA-verkets driftsenhet. Ett uttalat mål för enheten är bl a att svinnet i vattenledningsnätet skall ligga på en låg nivå och inläckaget i avloppsledningarna skall reduceras. Härtill kommer reinvesteringar i VA-nätet, då uttjänta ledningar byts eller åtgärdas. Omvärldsförändringar Några större omvärldsförändringar, t ex i form av konjunkturförändringar, förväntas inte påverka omfattningen av VA-verkets verksamhet och arbetsuppgifter nämnvärt. Däremot kan konstateras att kostnaderna för anläggandet av nya VA-anläggningar har ökat mycket kraftigt i förhållande till KPI, vilket innebär att kommande utbyggnadsområden kommer att gå med underskott. För att komma till rätta med detta problem kommer en revidering av VA-taxan att ske under 2008, där både anläggnings- och brukningsavgifter ses över. Förändringar i den lagstiftning som reglerar VAverksamheten har lett till att både komponenter i VA-taxan och de ekonomiska redovisningsprinciperna för verksamheten ses över under Förändringar jfr med budget 2008 Osäkerhetsfaktorer I en mindre organisation blir sårbarheten inom VAverksamheten högre eftersom ansvaret vilar på endast ett fåtal personer. Kompetensen är dessutom starkt kopplad till lokalkännedom och byggs upp successivt hos medarbetarna. Detta gör verksamheten ytterligare sårbar vid personalomsättning. För att få stabilitet och trygghet i verksamheten lades VA-beredskapen och övrig beredskap ut på entreprenad under hösten En utvärdering av entreprenaden bör göras, funktionsmässigt och ekonomiskt. Diskussioner pågår om ett framtida VA-samarbete i regionen, både med andra kommuner samt ev. samarbete med organisationen på Himmerfjärdsverket.

24 24 Nyckeltal kbm-pris exkl. moms inkl. moms * 2010 * 2011 * *Förbrukningsavgiften är från år 2009 och framåt under utredning. Verksamhetsbeskrivning VA-verket förser kommunens invånare, abonnenterna, med dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten. Några egna vattenverk eller avloppsreningsverk har inte kommunen, varför tjänsterna köps från Stockholm Vatten AB, Norsborgs Vattenverk och SYVAB, Himmerfjärdsverket. VA-verket är på tjänstemannasidan organiserad i en planerings och utvecklingsenhet som handhar VA-administrationen, såsom utbyggnad av nya ledningar, VA-taxan, fakturering av VA-avgifter samt tekniska utredningar. VA-verkets driftsenhet sköter driften av de kommunala VA-ledningarna, tryckstegringsstationerna, avloppspumpstationerna, vattentorn och vattenmätare. En delvis tillkommande arbetsuppgift för VAverket är att underhålla de dagvattendammar som successivt anläggs i kommunen. För närvarande finns det tre dammar, ytterligare en är under planering. Kommunens VA-ledningsnät omfattar totalt ; - 52 km vattenledningar - 50 km avloppsledningar - 35 km dagvattenledningar - Vattentorn, 1 st - Tryckstegringsstationer, 5 st - Avloppspumpstationer, 13 st - Vattenmätarstationer, 2 st - LTA-stationer, ca 100 st Målgrupper Förutom mot förvaltningsledning och kommunstyrelsens tekniska utskott för vilka enheten är ansvarig, ansvarar enheten mot kommuninvånare (abonnenter), besökare i kommunen samt övriga förvaltningar inom kommunen. Insatser VA-administrationen planerar, utreder och handlägger ärenden på VA-verksamhetsområdet samt ser till att investeringar och projekt genomförs. På driftsidan sköter man planerat underhåll, den dagliga driften och häver driftstörningar när de uppstår. Utbud VA-verket ska tillhandahålla säkra och tillförlitliga VA-anläggningar (ledningsnät, pumpstationer, vattentorn mm) åt våra abonnenter. Driftspersona- len är vårt ansikte utåt och bistår med information och rådgivning mot allmänheten. Antal årsarbetare Planering och utveckling 4.25 Drift 3.00 Summa 7.25 Framtidsperspektiv Under 2008 kommer nivån och utformningen på VA-taxan ses över, bl a beroende på en den nya Vattentjänstlag som trädde i kraft 1/ Brukningstaxan samt anslutningsavgifterna kommer att ses över, där en höjning är ett troligt alternativ från 1 januari I dagsläget bräddar fortfarande 1-2 av våra av- loppspumpstationer vid kraftiga regn (ca 1-2 ggr/år). En prioriterad uppgift för VA-verket är strävandet efter att helt eliminera framtida bräddningar i avloppsnätet. Planering för detta pågår. I liggande förslag till investeringsprogram för åren ingår därför åtgärder för att förbättra kapaciteten vid aktuella pumpstationer samt för ledningarna från Rönninge Centrum mot Himmerfjärdsverkets avloppsledningssystem. VA-ingenjören som ingår i VA-administrationen kommer inom ett par år att gå i pension. VAingenjörer är idag svårrekryterade och en viss framförhållning bör has i frågan. Kostnaderna för drift och underhåll samt investeringar skall balanseras i ett långt planeringsperspektiv för att en så låg och jämn taxeutveckling som möjligt uppnås.

25 25 Bygg och miljönämnden Ordförande: Yvonne Berglund Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Budget 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet Bebyggelseutvecklingen kommer troligtvis att fortsätta ligga på en relativt hög nivå de närmaste åren, vilket innebär en fortsatt hög belastning på bygglovshandläggningen. När det gäller miljöärenden är trenden klart ökande. I tabellen nedan ingår för år stycken OVK-ärenden, medan under åren 2006 och 2007 ett antal avloppsärenden i samband med inventering ingår. Jämfört med år 2004 och 2005 ses en klar ökning. Man kan dessutom konstatera att alla typer av ärenden tar allt mera handläggningstid i anspråk än tidigare. Orsaken är bland annat förändrad lagstiftning, ifrågasättanden eller överklaganden av beslut, bristfälliga handlingar mm. Fortsatt höga krav ställs med hänsyn till miljön, och krav på varsamhet vid byggnation och planläggning, allt med stöd av de regionala miljömålen och de skärpningar som gjorts i lagstiftningen. Mål och riktlinjer Enligt Salems kommuns översiktsplan (2015) så skall de lokala miljökvalitetsmålen vara fastställda innan utgången av Dessa är ännu ej fastställda, men målet är att de skall vara fastställda innan utgången av Omvärldsförändringar Allteftersom samhällsstrukturen förändras ställs allt större krav på den kommunala offentliga förvaltningen, både kunskaps- och resursmässigt. För att möta denna förändring måste det ges möjlighet för utbildning och en god framförhållning när det gäller personalplanering.. Fortsatta förändringar kommer under år 2009 och framåt inom plan- och bygglagen. Viktigt är att politiker och tjänstemän tilldelas de resurser som behövs för kompetensutveckling, för att leva upp till de lagkrav som krävs av en kommunal myndighet. kustvatten och grundvatten. Främst för att förhindra och minska föroreningar, främja hållbar användning, skydda miljön och förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem mm. Arbetet kommer att kräva ett gott samarbete mellan länsstyrelsen, kommuner och andra berörda inom diverse avrinningsområden. Förändringar jfr med budget 2008 Förändringen jfr med budget 2008 är marginell men består av att nämnden har beslutat att ha kortare sammanträden. Osäkerhetsfaktorer En viss risk finns alltid för att konjunkturen och därmed byggnadsutvecklingen förändras under de närmaste åren. Troligen blir förändringarna måttliga och effekterna marginella, delvis styrt av ränteläget i landet. Nyckeltal År Antal registrerade miljöärenden bokslut bokslut bokslut bokslut budget förslag plan plan År Antal registrerade bygglovsansökningar bokslut bokslut budget förslag plan plan En implementering av EU:s vattendirektiv pågår inom länet, vars syfte är att: upprätta en ram för skyddet av inlandsytvatten, vatten i övergångszon,

26 26 År Påbörjade enbostadshus och lägenheter bokslut bokslut budget förslag plan plan De områden som är inkluderade i ovanstående tabell från år 2008 är Rollbjörnshuset, kv trädgårdsmästaren, Söderby Park lägenheter och villor, Soldalen villor samt småhus i Rönninge. Verksamhetsbeskrivning Nämndens skall, på kommunfullmäktiges uppdrag, fullgöra de uppgifter som åläggs kommunen med stöd av plan- och bygglag, miljöbalken och följdlagstiftning. Målgrupper Enhetens målgrupper är kommunens styrande organ, myndigheter, samt kommuninnevånare och företag. Insatser Insatserna består i att handlägga förekommande ärenden inom bygg- samt miljö- och hälsoskyddsområdena, såsom att utföra tillsyn, ge rådgivning, upprätta beslutsunderlag samt utredningar. Inom denna rubrik ligger även arbete med natur- och vattenvårdsfrågorna. Utbud Att ge bygglov och tillstyrka bygganmälan enligt gällande föreskrifter. Ge tillstånd inom miljöbalkens och livsmedelslagens område. Utfärda miljöbedömningar inom planprocessen samt för natur och vattenfrågor. Antal årsarbetare Nämnden förfogar över 4 handläggartjänster med administrativt stöd från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Framtidsperspektiv Kraven på tillsynsmyndigheten ökar generellt i samhället. Arbetsuppgifter förs ständigt över från staten till kommunerna. Nämnden måste därför på sikt tillföras nya resurser för att klara av dessa arbetsuppgifter.

27 27 Kommunens revisorer Ordförande: Carl Danielsson Driftbudget Bokslut 07 Budget 08 Förslag 09 Plan 10 Plan 11 Intäkter Kostnader Netto Kontinuitet I kommunrevisionsutredningens betänkande (SOU 1998:71) och senare i propositionen lämnades bl a förslag på åtgärder för att stärka revisionens ställning, såsom: Stadgande om att all kommunal verksamhet ska granskas årligen av revisorerna Revisorerna får lagreglerad initiativrätt i fullmäktige, beredningar och i nämnderna Lekmannarevisorer blir obligatoriska i helägda kommunala företag (inkl dotterbolag) Dessa förändringar är beslutade av riksdagen och gäller fr o m Med anledning av detta har Kommunförbundet reviderat skriften God revisionssed i kommunal verksamhet. Denna skrift, revisionsreglementet och kommunallagens regler kring revision ger tillsammans inriktning och kontinuitet i revisionsarbetet. Mål och riktlinjer Vår verksamhetsidé är att genomföra revision i enlighet med vad som stadgas i kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed. Våra inriktningsmål är att genom revision främja: Ändamålsenlighet Effektivitet Rättvisande räkenskaper God intern kontroll. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys utarbetas årligen en revisionsplan som innehåller projekt inom förvaltnings- och redovisningsrevision. Revisionsplanen utarbetas i nära samarbete mellan förtroendevalda revisorer, revisionskonsulter och fullmäktiges presidium. Omvärldsförändringar Ett antal omvärldsförändringar, i form av lagändringar, bedöms fullt ut slå igenom och påverka revisionsarbetet under innevarande mandatperiod. Dessa kan sammanfattas på följande sätt: God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (prop 2003/04:105) har inneburit en utökad granskning av delårsrapport och årsredovisning. Detta bl a i form av utlåtande kring förekomsten ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning samt måluppfyllelsen. Stärkt revision och ansvarsprövning (prop 2005/06:55) som inneburit utökat krav på underlag för ställningstagande i revisionsberättelsen (årlig granskning). Beviljats men inte fått (prop 2005/06:115) som har gett revisorerna ett nytt granskningsuppdrag kring beslutade, men ej verkställda biståndsbeslut inom SoL. Förändringar jfr med budget 2008 Budgetförslaget har utgått från av fullmäktige fastställd ram för budget 2009 samt planperioden 2010 och Osäkerhetsfaktorer Vi vill betona att revisionsarbetet prioriteras och utförs inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige årligen fastställer. I detta sammanhang vill vi även lyfta fram det faktum att revisionens omfattning och inriktning till en del styrs av centralt fattade beslut, såsom överföring av verksamhet från landsting till kommun, förändringar i lagstiftning (kommunallag och speciallagstiftning) m m. I detta sammanhang kan nämnas att Regeringen har uppdragit till Statskontoret att utreda vilka möjligheter som finns inom nuvarande system förstärka den kommunala revisionens ställning och oberoende. I uppdraget ingår även att analysera andra huvudmannaskapsformer än nuvarande, t ex att revisionen organiseras i privat, statlig eller annan offentligrättslig form. Exempel på det senare kan vara

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budget 2011 och ekonomisk plan 2012 och 2013. Salems kommun

Budget 2011 och ekonomisk plan 2012 och 2013. Salems kommun Budget 2011 och ekonomisk plan 2012 och 2013 Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Tjänsteskrivelse 3 Bilaga 1 Jämf. budgetram o budgetberedn. förslag 9 Sammanställningar * Resultatbudget 10 * Kassaflödesanalys

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023 Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer