Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden"

Transkript

1 SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten NOVEMBER 2013

2 Innehåll Prioriteringar för året... 3 Ansvarsområde... 5 Verksamhetsidé... 5 Kommunens vision... 6 Ett hållbart Huddinge mål Socialnämndens mål och resultat... 8 Nöjda invånare... 8 Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Ekonomi Processorientering Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Organisation Lokalförsörjningsplan

3 Prioriteringar för året Socialnämndens prioriteringar Huddingejobb blir 150 Reformen 100 Huddingejobb har uppvisat goda resultat. Över hälften av deltagarna som erbjudits en kommunal visstidsanställning har gått vidare till arbete eller studier. Socialnämnden ska erbjuda fler denna möjlighet genom att, i samarbete med kommunens övriga förvaltningar, tillskapa ytterligare 50 platser inom ramen för reformen. 1 Arbete och försörjning har en fungerande och uppbyggd organisation för att klara uppdraget och nå minst samma resultat som tidigare. Rutiner, samarbetskanaler och arbetssätt är väl upparbetade med Arbetsförmedling, arbetsplatser och fackliga organisationer. Förstärkning av kvinnofridsteamet Antalet män som söker teamets hjälp har tredubblats och vi ser en ökning även bland kvinnorna. Teamet behöver vidareutveckla sina behandlingsmetoder för att möta det behov som finns hos målgruppen. 1 Kvinnofridsteamet kommer att intensifiera sitt arbete med att implementera ett standardiserat bedömningsinstrument 2 från Socialstyrelsen samt vidareutveckla metoder gällande behandling av våldsutsatta och våldsutövare. Permanenta Barnahusets verksamhet I Barnahuset arbetar socialtjänsten tillsammans med polis, åklagare, barnmedicin och BUP 3 för att stödja och hjälpa barn som far illa. Socialnämnden ska under året arbeta för att göra verksamheten permanent i syfte att säkerställa att alla som blivit utsatta för våld ska få det skydd, den hjälp och det stöd de behöver. 1 Verksamheten permanentas i januari 2014 och parterna har skrivit nya avtal för verksamheten i syfte att säkerställa att alla barn som blivit utsatta för våld ska få det skydd, den hjälp och det stöd de behöver. 1 Texten är hämtad från Mål och Budget Bedömningsinstrumentet heter FREDA och innehåller tre metoder som stöd till handläggare i arbetet med våld i nära relationer. 3 Barn- och ungdomspsykiatri inom Stockholms läns landsting. Ökad samordning ger fler insatser Inom socialnämndens område är det avgörande att målgruppernas behov står i centrum. För personer långt från arbetsmarknaden ska insatserna syfta till att åstadkomma förbättrad hälsa och ökad självförsörjning genom arbete och studier. Genom att samverka med Botkyrka kan vi erbjuda fler insatser för denna målgrupp. Socialnämnden ska därför aktivt verka i det nya samordningsförbundet för samordnade rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet ska även förbereda arbetet med att söka nya EU-medel till utvecklat arbete. 1 Förvaltningen ser ett behov av stärkta insatser vad gäller hälsofrämjande rehabilitering och har som önskemål att detta ska finnas som insats i Samordningsförbundet i större omfattning än Fler individer behöver få tillgång till denna insats parallellt med andra arbetsmarknadsinsatser. Generella uppdrag 2014 Arbetslinjen i fokus Varje människas vilja och förmåga att arbeta ska tas tillvara. Både den som saknar jobb och samhället i stort gynnas av att fler arbetar. Arbetslinjen ska vara vägledande i alla verksamheter i kommunen. Samtliga nämnder ska under 2014 var och en inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Nämnderna ska aktivt medverka till att fler ungdomar och vuxna ges möjlighet till sysselsättning genom 150 Huddingejobb samt via feriepraktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar. 1 Arbete och försörjning ska individanpassa arbetsmarknadsinsatserna och göra dessa möjliga för fler försörjningsstödstagare. I samarbete med äldreomsorgen planeras organisation och arbetssätt kring yrkesintroduktionsanställningar. Under 2014 kommer Individ- och familjeomsorg och Arbete och försörjning att gemensamt planera och utveckla metoder för en framgångsrik integrering av de barn och ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande. Genom att stödja dem mot studier och arbete förbättras också deras livschanser. I kontakten med unga och unga vuxna ska ett motiverande förhållningssätt användas för att den unge ska slutföra sina studier och därigenom öka sina möjligheter på den reguljära arbetsmarknaden.

4 För att öka fokus på arbetslinjen har daglig verksamhet inom Funktionshinderområdet satt upp mått och etappmål på antalet personer som under året går vidare till arbete eller studier. Förbättrade livschanser för alla barn och unga Barns behov av insatser måste fångas upp så tidigt som möjligt. Samtliga nämnder ska därför under 2014 bidra till att stärka de förebyggande insatserna för barn och unga. Genom att prioritera förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga samtidigt som samhällets kostnader långsiktigt minskar. Berörda nämnder ska prioritera det förebyggande arbetet inom ramen för Samkraft. 1 Under målet om Folkhälsa finns beskrivningar av olika insatser som kommer att ske under 2014 i syfte att tidigt fånga upp barns, ungdomars och familjers behov av stöd. Arbetet i Samkraft prioriteras av barn- och ungdomssektionerna. Under 2014 kommer projekt med sociala insatsgrupper (SIG) att prövas som gemensam samverkansmodell inom Samkraft. Projektet syftar till att bryta negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i gränslandet för en kriminell livsstil. Smartare arbetssätt Samtliga nämnder ska under 2014 aktivt arbeta med effektivisering av processer och systematiskt söka samordning och förenkling av administrativa rutiner. Effektiviseringskravet på 0,36 % ska i första hand genomföras genom detta arbete. E-tjänster och annat IT-stöd ska underlätta nämndernas administrativa arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till att nämnderna arbetar med kommunens kärnuppdrag på ett så effektivt sätt som möjligt. 1 I nämndens arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ingår att kartlägga och effektivisera viktiga processer i verksamheten. Under 2014 fortsätter implementering och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och effektiviseringar i form av smartare arbetssätt kommer att identifieras. Förvaltningens verksamhetsutveckling med IT kommer under 2014 att till stor del utgå från förvaltningens hörnsten 4 kring e-förvaltning och kommunens gemensamma e- strategi. Arbete kring nytt verksamhetssystem fortsätter och syftet är att uppnå effektivare processer internt i organisationen men också i relation till invånarna. Flera av nämndens verksamheter har dels tillsammans med varandra dels tillsammans med andra förvaltningar utveck- 4 Under nästkommande rubrik finns en kort redogörelse för förvaltningens hörnstenar. lat samverkansmodeller. Detta i syfte att förtydliga och förenkla processer så att tid frigörs för att arbeta med brukaren. Under året kommer flera av modellerna att revideras och ytterligare förbättras. Nämndens biståndskansli kommer att vidta organisatoriska förändringar inom funktionshinder för att dels kunna ställa om i enlighet med lagändringen från 2013 i LSS kring reglering om personlig assistans och assistansersättning, och dels för att på ett effektivt sätt kunna möta ökat inflöde av ärenden. Inom Funktionshinderområdet pågår ett långsiktigt arbete med att höja kompetensen hos medarbetarna. En gemensam kompetensplan har tagits fram. Med en medveten plan för kompetensutveckling av personalen, ökar möjligheterna till att ständigt förbättra och effektivisera verksamheten med god kvalitet. Social- och äldreomsorgsförvaltningens hörnstenar Förvaltningens ledningsgrupp har identifierat fyra hörnstenar i det strategiska arbetet. Syftet med hörnstenarna är att förvaltningen ska kunna arbeta samlat och långsiktigt med de strategier som behövs för att verksamheterna ska kunna leverera bästa möjliga tjänster till Huddinge kommuns invånare. Arbetet har pågått i drygt två år och började med att ledningsgruppen hade en framtidsworkshop tillsammans med Kairos Future 5. Förvaltningens chefer har varit involverade i arbetet. De fyra hörnstenarna är: ledarskap kund- och brukarorienterat synsätt e-förvaltning mångfald De fyra identifierade hörnstenarna anger viljeinriktningen i det strategiska arbetet och beskrivningarna av varje hörnsten handlar om det önskade läget. Till varje hörnsten har ledningsgruppen formulerat ett antal framgångsfaktorer, åtgärder och därtill knutna aktiviteter. Inför varje nytt verksamhetsår ska aktivitetslistan följas upp och nya aktiviteter ska prioriteras. Arbetet under 2014 med hörnstenarna återfinns under rubrikerna kund- och brukarorienterat synsätt och e- förvaltning under Nöjda invånare, mångfald under både Nöjda invånare och Hållbar samhällsutveckling samt ledarskap under Attraktiv arbetsgivare. 5 Kairos Future är ett internationellt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys och strategi. 4 VERKSAMHETSPLAN 2014

5 Ansvarsområde Socialnämnden ska fullgöra Huddinge kommuns uppgifter inom socialtjänsten med undantag för äldreomsorgen. Ansvaret omfattar följande verksamhetsområden: Myndighetsutövning gällande socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Utifrån gällande lagstiftning ansvara för att utreda, besluta om och följa upp insatser och bistånd för personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sin dagliga livsföring. Ansvara för frågor som rör kommunens betalningsansvar. Utreda behov av färdtjänst samt utreda och fatta beslut om riksfärdtjänst. Vård och behandling Stöd och behandling till familjer och enskilda i livsföringen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Förebyggande arbete och vid behov stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt vård- och behandlingsstöd till missbrukare. Stöd till personer med långvarigt psykiskt funktionshinder. Familjerättsliga frågor i form av myndighetsutövning gällande faderskapsutredningar, adoptioner, vårdnad, boende och umgänge. Familjerådgivning med kundval inom kommunen samt enligt avtal familjerådgivning för familjer i kommunerna Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Funktionshinderområdet Insatser till personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och personer med funktionshinder yngre än 65 år som får stöd enligt socialtjänstlagen samt vissa fall även hälso- och sjukvårdslagen. Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd Samordningsansvar för kommunens insatser för arbetslösa och beställarnämnd vad gäller arbetsmarknadsrelaterad utbildning. Arbetsmarknadsåtgärder såsom vägledning och coachning, arbetsträning och praktikplaceringar i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) till enskilda och familjer. Ansvar för att ekonomiskt komplettera de flyktingar som har under 25 procent prestationsförmåga och därmed inte kvalificerar sig för etableringsersättning, samt hjälpa till med försörjningen för de flyktingar som befinner sig i övergången mellan ersättning från Migrationsverket och ersättning från Arbetsförmedlingen. Kommungemensamma frågor Socialnämnden ansvarar även för handläggning av ansökningar gällande serveringstillstånd och tillsyn över dessa. Vidare ansvarar nämnden för att utöva tillsyn över tobaksoch folkölsförsäljning samt tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. Nämnden är också remissinstans enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst automatspel. Nämnden ansvarar också för bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer, bostadsförmedlingsverksamhet för förtur av sociala och medicinska skäl i enlighet med de avtal som slutits mellan kommunen och enskilda bostadsföretag, samt frågor som ankommer på kommunen enligt begravningslagen. Verksamhetsidé Socialnämndens uppdrag utförs inom verksamheterna Arbete och försörjning, Funktionshinderområdet och Individ- och familjeomsorgen. Verksamheterna hör till socialoch äldreomsorgsförvaltningen. Tillsammans ska de som arbetar i verksamheterna öka enskildas eller familjers förutsättningar att leva under så goda levnadsvillkor som möjligt. Det innebär bland annat att stötta till arbete istället för bidrag, att tillvarata nyanlända invandrares kompetens, att möjliggöra ett gott liv för personer med funktionsnedsättningar, att skapa förutsättningar till trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar och att stödja missbrukare i behov av stöd. Förvaltningens medarbetare utgår från en tro på människans egen förmåga. Tjänsterna ska vara flexibla, av god kvalitet och utformas utifrån individens förutsättningar.

6 Arbete och försörjning Egenförsörjning är det övergripande målet för verksamhetens arbete. Det kännetecknas av tilltro till individens förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling. För att uppnå målet ska verksamheten tillhandahålla insatser som är individuellt anpassade och matchar den enskildes behov. Funktionshinderområdet Funktionshinderområdet erbjuder människor med funktionsnedsättningar individuellt anpassat stöd i sin dagliga livsföring för att de ska kunna leva ett gott liv. Stödet ska ges med respekt för den enskildes integritet och i syfte att stödja den enskildes resurser mot hälsa och oberoende. Insatserna ska främja den enskildes delaktighet i samhällslivet samt rätten till självbestämmande och inflytande. Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen stöttar den enskilde i sin livsföring om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet utformas så att det stärker den enskilde att leva ett självständigt liv. Lösningar som tar tillvara individens eller familjens egna resurser och som kan ges i hemmiljön eftersträvas. Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Huddinges kärnvärden I Huddinges varumärkesplattform finns det fyra kärnvärden som talar om vad vi vill stå för. Kärnvärdena är den värdegrund som varumärket Huddinge vilar på, både nu och i framtiden. Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Mångfald i fokus under 2014 Socialnämndens verksamheter kommer under 2014 att prioritera kärnvärdet mångfald i sitt varumärkesarbete. Som stöd i mångfaldsarbetet finns en handbok som förvaltningen har tagit fram. Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens strategiska arbete, och ingår som en viktig del i arbetet att stärka förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Mer om mångfaldsarbetet finns beskrivet under nämndmålen om bemötande och jämlikhet. Socialnämndens utgångspunkter De två övergripande målen Nöjda invånare och Hållbar samhällsutveckling är tillsammans med verksamheternas värdegrunder viktiga utgångspunkter i nämndens arbete med varumärket. Bilden av Huddinge formas i mötet mellan kommunens medarbetare och invånare. Social- och äldreomsorgsförvaltningens anställda påverkar med sitt kunnande och sitt agerande kommunens varumärke. Därför är det av stor vikt att skapa en förståelse för varumärkesarbetet hos alla medarbetare i förvaltningen. Det arbetet påbörjades under 2013 och fortsätter under hela Åtagande kring varumärkesarbetet finns under målet Attraktiv arbetsgivare. Ett hållbart Huddinge mål 2030 I Mål och budget pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Avsnittet beskriver hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit samt konkreta målsättningar att uppnå inom områdena: Ansvar för naturresurser Gemenskap och delaktighet i samhällslivet Attraktiva bostadsområden God utbildning och kreativt näringsliv Rik fritid och god hälsa. 6 VERKSAMHETSPLAN 2014

7 Genom arbete med mål och delmål 2014 ska nämnden sträva efter målbilden för Här beskriver vi vilka aspekter nämnden särskilt tar fasta på gällande mål 2030 i Mål och budget och hur detta återspeglas i nämndens mål, delmål och åtaganden. Huddinge fortsätter att växa. Antalet barn och ungdomar i åldersgruppen 0 till 18 år förväntas enligt befolkningsprognosen att bli personer år 2014 mot personer år Åldersgruppen 19 till 64 år förväntas öka till personer mot personer år I det längre perspektivet är det betydligt svårare att prognostisera hur antalet invånare i olika åldersgrupper kommer att utvecklas. Utvecklingen påverkas bland annat av takten på nybyggnationen av bostäder. Det är högst sannolikt att kommunen fortsätta växa fram till och förbi Det betyder troligen att även antalet unga kommer att fortsätta öka. För att kunna möta de utmaningar som finns i målbild 2030 kommer socialnämnden under 2014: - fortsätta att utveckla förebyggande insatser för barn och unga, - via kartläggningar av utsatta målgruppers situation analysera och utveckla fungerande arbetsmetoder och insatser, - stötta och ge människor förutsättningar till egen försörjning, - säkerställa att det finns bostäder bland annat till dem som behöver särskilt boende enligt LSS. Med fortsatt växande antal barn och ungdomar har nämnden sett att inflödet till barn- och ungdomssektionerna också ökar. Förvaltningen kommer under 2014 fortsätta att noga följa vilka behoven är hos barn, ungdomar och deras föräldrar, och tidigt sätta in insatser till stöd och hjälp. Kommunens fyra familjecentraler deltar i ett projekt Tillgänglighet i första linjen som syftar till att utveckla kunskaper i att tidigt uppmärksamma signaler om behov hos barnfamiljer och snabbt kunna sätta in rätt insatser. Öppenvårdsinsatser överlag kommer att fortsätta att utvecklas, samarbetet med skolorna i Huddinge fortsätter i syfte att tidigt upptäcka barn och ungdomars behov av stöd. Samarbetet med Botkyrka kommun, Åklagarmyndigheten, Polisen och Stockholms läns landsting kring barn och unga som upplevt våld i nära relationer fortsätter och Barnahuset permanentas. Insatser till våldsutsatta kvinnor och våldsutövare fortsätter att utvecklas. Det drogpreventiva arbetet fortsätter via MiniMaria med både informationsinsatser på föräldramöten i skolor och konkreta insatser till dem som har behov. Ungdomsmottagningen drivs sedan 2013 helt i kommunal regi. Det har ökat möjligheten att effektivisera arbetet med att stärka och stödja ungdomar bland annat i att hantera sin sexualitet samt förebygga oönskade graviditeter. Att ha ett arbete och kunna försörja sig är oftast nyckeln till gemenskap och möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Under 2014 ska fler försörjningsstödstagare ges möjlighet till arbete via satsningen 150 Huddingejobb. Försörjningsstödstagare boende i områden med hög arbetslöshet, kommer att prioriteras till Huddingejobben. Förvaltningen kommer också att utveckla arbetsmarknadsinsatserna för försörjningsstödstagare med sikte på att sänka bidragstidens längd. Via samarbetet inom det nya Samordningsförbundet kommer bland annat rehabiliterande insatser utvecklas och erbjudas dem som idag står långt från arbetsmarknaden. Det nystartade aktivitetshuset inom socialpsykiatrin kommer att fortsätta bygga upp en flexibel verksamhet som kan erbjuda sysselsättning utifrån olika individers förutsättningar och önskemål. Daglig verksamhet inom Funktionshinderområdet har satt extra fokus på att stötta personer till att ta steget ut öppna i den arbetsmarknaden. Som ett resultat av kartläggningen av psykiatrins målgrupper i kommunen, ska förvaltningen under 2014 undersöka möjligheten att starta uppsökande verksamhet. Kartläggningen av kvinnliga missbrukare kommer under året att analyseras för att kunna fortsätta förbättra stöd och insatser. Arbetet kommer att fortsätta inom samtliga verksamheter med att stärka brukarnas möjligheter till delaktighet. Till exempel kommer socialpsykiatrin att tillsammans med Stockholms läns landsting prova Brukarrevision där brukare intervjuar varandra om stödet i verksamheterna. Resultatet kommer att användas i förbättringsarbetet. Behovet av särskild anpassad bostad visar en uppåtgående trend. För att kunna möta det ökade behovet nu och i framtiden behöver fler bostäder byggas även för socialnämndens målgrupper. Det finns långtgående planer i kommunen att inom den närmaste treårsperioden bygga cirka bostäder varav cirka student- och forskarbostäder och 360 ungdomsbostäder. Socialnämnden kommer att bevaka och särskilt påtala behovet av LSS-boenden och bostäder till rimlig kostnad för ungdomar.

8 Socialnämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget 2014 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabeller nedan, nämndens mål och resultat. Av tabellerna framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellerna följer text där vi beskriver vilka åtgärder som planeras för året för att nå ökad måluppfyllelse. Nöjda invånare Socialnämndens mål och resultat Nämnden beslutade 2012 att brukarundersökningar ska genomföras vartannat år istället för som tidigare varje år. Därför innehåller nedanstående tabell resultat från 2012 för måtten som handlar om brukarnas nöjdhet. Nästa brukarundersökning genomförs under Av tabellen framgår under rubriken Avser vilka mått som avser alla utförare (externa och egen regi) och vilka mått som avser förvaltningen. Den efterföljande texten inleds med kommentar och åtaganden som riktats till all verksamhet, både externa utförare och egen regi. Därefter följer text och åtaganden som avser enbart förvaltningen. Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 Avser Hög tillgänglighet (1.2, 1.3) Brukare som är nöjda med tillgängligheten 6, procent Totalt: 69 (72) - Kvinnor: 67 (74) - Män: 71 (70) 75 Alla utförare Mått om tillgänglighet, procent: - e-postsvar 7 inom två dagar - missade telefonsamtal 8 - information på kommunens webbplats 9 60 (89) Nytt mått 2014 IFO, AoF:100 (100) FO: 77 (62) Förvaltningen Gott bemötande (1.2, 1.5) Brukare som är nöjda med bemötandet, procent Totalt: 82 (80) - Kvinnor: 78 (83) - Män: 85 (78) 85 Alla utförare Brukare som upplever sig diskriminerade i kontakten med verksam- Kvinnor: 9 (3) Män: 4 (5) 0-4 Alla utförare 6 Nämndens egen brukarenkät som genomfördes Årligen återkommande mätning i kommunen som genomförs av JSM Telefoni. 8 Statistikrapport från kommunens växel över inkommande telefonsamtal. 9 Undersökning av kvaliteten på kommunernas hemsidor. Genomförs av Sverige kommuner och landsting, SKL. 8 VERKSAMHETSPLAN 2014

9 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) heten, procent Etappmål 2014 Avser Enheter som har arbetat med mångfaldshandboken, procent Nytt mått Förvaltningen Hög delaktighet (1.2, 1.3, 1.4) Brukare som är nöjda med möjligheten till delaktighet, procent Totalt: 75 (76) - Kvinnor: 72 (81) - Män: 77 (76) 78 Alla utförare Mått om delaktighet: - aktuella genomförandeplaner, andel Redovisas i VB Förvaltningen Individuella tjänster av god kvalitet (1.1, 1.2, 1.4) Brukare som är nöjda med kvaliteten på tjänsterna, procent Totalt: 80 (78) - Kvinnor: 77 (85) - Män: 81 (85) 80 Alla utförare Brukare som är nöjda med verksamheten, index Totalt: 83,5 (78,0) - Kvinnor 82,8 (81,7) - Män:83,4 (76,6) 80,0 Alla utförare Mått om rättssäkerhet, handläggning, dokumentation, procent: - utredningar med förlängningsbeslut inom barn och ungdom, procent 22 (82) 80 Förvaltningen - avslutade dygnet-runt-placeringar där uppföljningsstödet UBU 10 har använts, procent (januari-augusti 2013) Förvaltningen - andel uppföljda beslut i pågående insats som är tidsbestämda Redovisas i VB Förvaltningen Försörjningsstödstagare som har - deltagit i arbetsmarknadsinsats, procent varav - gått till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats, procent Nytt mått 2014, redovisar i delår 2 samt VB (40) - 42 Förvaltningen Förvaltningen 100 Huddingejobb blir 150 varav andel självförsörjande efter avslutad insats Nytt mått /minst 53 procent Förvaltningen Genomsnittlig tid som brukare erhåller försörjningsstöd, månader 23,5 <23,5 Förvaltningen Brukare som gått från daglig verksamhet till arbete eller studier, antal Nytt mått Förvaltningen HSL 11 -index (jan-jun 2013) Läkemedelsavvikelser, antal (jan-jun 2013) 64,9 (-) 85 (-) (helår) Förvaltningen Förvaltningen 10 Uppföljning av insatser för barn och unga 11 Hälso- och sjukvårdslagen

10 Hög tillgänglighet Information är en viktig kvalitetsfaktor för att verksamheten ska upplevas som tillgänglig. Det ska vara lätt att få tag på information om vilka tjänster socialtjänsten kan bistå med. Vid behov ska det också vara lätt att komma i kontakt med verksamheten och få del av tjänsterna. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon, brev, e-post eller att snabbt få tid för ett personligt möte. Det handlar också om informationen i trycksaker samt på kommunens webbplats och i sociala medier. Även lokaler ska vara utformade så att de är tillgängliga utifrån olika målgruppers förutsättningar. Åtaganden riktade till all verksamhet Erbjuda lättillgänglig och lättförståelig information Erbjuda enkla och snabba kontaktvägar Förvaltningens åtgärder för att förbättra tillgängligheten E-postundersökning Varje år genomförs en mätning av servicenivån i förvaltningen genom att ett undersökningsföretag skickar frågor (anonymt) till nämndens officiella e-postadress. Svarstider, avsändare och olika kvalitetsaspekter i förvaltningens svar följs upp och bedöms i undersökningen. Undersökningen 2013 visar att 60 procent av de frågor som riktades till socialnämndens verksamheter besvarades inom två dygn, vilket är en försämring jämfört med 2012 då resultatet var 89 procent. I undersökningen 2013 hade samtliga svar fullständiga uppgifter om avsändare. Endast 17 procent av svaren innehöll, enligt undersökningsföretaget bra information och hänvisningar, vilket är en kraftig försämring jämfört med tidigare år. En informationssatsning i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen planeras under 2014 för att förbättra e-postkvaliteten. Tillgänglighet per telefon Ett nytt mått för tillgängligheten per telefon kommer att redovisas med början 2014; andel missade externt inkommande samtal. Målsättningen är att inga missade telefonsamtal ska förekomma. Under året kommer förvaltningen att göra en informationssatsning om hur man kodar sin telefon så att växeln kan ge tydlig och korrekt information till den som ringer till förvaltningen. Tydliga rutiner med mera kommer också utarbetas för personalen i syfte att förbättra tillgängligheten. Nämndens biståndskansli kommer ytterligare öka samverkan med kommunens servicecenter. Servicecenter är ofta invånarnas första kontakt med kommunen och det är därför viktigt att rätt information ges. Förbättrad information på huddinge.se Trots alla nya kommunikationskanaler är huddinge.se fortfarande den viktigaste digitala kanalen. Under 2014 kommer förvaltningen att analysera besöksstatistik och sökordsanvändning för lyfta fram den information som invånarna efterfrågar, och på så sätt göra webbplatsen mer tillgänglig. Arbetet med att översätta sidor till lättläst svenska och andra språk fortsätter under Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en granskning av samtliga kommuners webbplatser. Granskningen omfattar ett antal frågor där svaret ska gå att finna på kommunens webbplats. Resultatet för Huddinge kommun inom området Individoch familjeomsorg, inklusive försörjningsstöd, var 100 procent, samma som föregående år. I jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län befinner sig Huddinge bland de tre kommuner med bäst resultat och ligger på en tredje plats. Resultatet för Huddinge kommun inom Funktionshinderområdet var 77 procent, mot 62 procent Kommunen kommer på tredje plats i länet efter Nacka och Stockholm. Etappmålet för 2014 är 100 procent. Ökad närvaro i sociala medier Kommuninvånarna förväntar sig i allt större utsträckning att de ska kunna kommunicera med kommunen i sociala medier. Förutom att sociala medier ökar tillgängligheten, bidrar de till att öka invånarnas möjlighet till delaktighet. Förvaltningens närvaro i sociala medier har hittills varit blygsam, och det har saknats en samlad plan för förvaltningen. Under 2013 har förvaltningen tagit fram en strategi och en plan för sociala medier, som ska användas för att öka närvaron. Rutinen för hur vi besvarar inlägg och kommentarer i sociala medier behöver ses över för att förbättra svarstider och kvaliteten i svaren. Hantering av synpunkter och klagomål Under 2013 har förslag till en ny riktlinje för hantering av inkommande synpunkter och klagomål tagits fram. Till riktlinjen finns även en anvisning till hjälp att förtydliga vad som är klagomål och synpunkt. Förslaget kommer att hanteras i förvaltningens ledningsgrupp under första kvartalet 2014 för att därefter implementeras i förvaltningen. En användarmanual för registrering av klagomål ska tas fram. Fysisk tillgänglighet Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO, har definierat fyra aspekter av tillgänglighet: fysisk, kommunikativ, informativ samt psykosocial. Socialnämndens verksamheter arbetar med alla fyra aspekterna. När det gäller den fysiska tillgängligheten ska alla så kallade enkelt avhjälpta hinder inventeras och åtgärdas. Det arbetet påbörjades 2013 och fortsätter VERKSAMHETSPLAN 2014

11 Projekt Tillgänglighet i första linjen Familjecentralerna och råd- och stödtelefonen 12 inom öppenvården barn deltar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting i ett nationellt projekt som heter Tillgänglighet i första linjen. En processkartläggning har gjorts som visar hur ett ärende tas emot och vidare hanteras ur ett tillgänglighetsperspektiv. Nästa steg är att i processen identifiera några mätpunkter som stöd för att över tid se om tillgängligheten förbättras. Information med bildstöd Inom Funktionshinderområdet kommer arbetet med att erbjuda tillgänglig information att fortsätta. Det kommer att handla om bildstöd i olika former. Teambaserad organisation ökar tillgängligheten Arbete och försörjning avser att införa en teambaserad organisation där varje team består av flera funktioner från myndighetssidan och insatssidan. Det kommer att öka tillgängligheten till tjänsterna för brukarna. Tydlig information om LSS Handläggarna som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning kommer fortsätta att bjuda in till informationsmöten för föräldrar, ungdomar och samverkanspartners. Vid mötena, som sker varannan vecka, ges en tydlig information om LSS och dess insatser. Åtaganden riktade till förvaltningen Åtaganden hela förvaltningen Implementera nya riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål. Medverka i utveckling av kommunens arbete gällande e-förvaltning inom ramen för e-strategin och dess handlingsplan. Öka närvaron i sociala medier utifrån den framtagna strategin och planen. Öka verksamheternas kunskap om sociala medier som kommunikationskanal. Se över rutinen för hur verksamheterna besvarar inlägg och kommentarer i sociala medier. Tydligare lyfta fram efterfrågad information på huddinge.se. Alla enheter ska inventera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder i sina lokaler. Åtaganden Funktionshinderområdet (FO) Medverka till att all skriftlig information som finns om FO finns tillgänglig på lättläst samt på olika språk. Erbjuda telefontider då enhetscheferna inom FO säkert är anträffbara. 12 Råd och stödtelefonen är en tjänst till alla föräldrar i kommunen som har frågor gällande sina barn och ungdomar. Ett led i det förebyggande arbetet. Åtaganden Biståndskansliet Öka samverkan med servicecenter Aktivt arbeta med att utveckla rutiner och arbetssätt för att förbättra tillgängligheten via telefon. Gott bemötande Bemötandet är ytterligare en viktig kvalitetsfaktor för hur brukarna upplever kontakten med verksamheten. Det handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan brukare och personal. I socialtjänstlagen står det också om vikten av ett förtroendefullt bemötande, att personalen visar lyhördhet, respekt och empati. All kontakt med brukare och anhöriga ska utgå ifrån människors lika värde. Ett gott bemötande antas ha ett direkt samband med upplevelsen av möjlighet till inflytande och självbestämmande. Åtagande riktat till all verksamhet Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt. Förvaltningens åtgärder för att stärka ett gott bemötande Handbok om mångfald och diskriminering Förvaltningen har tagit fram en handbok om mångfald och diskriminering. Den beskriver de lagstadgade diskrimineringsgrunderna, tar upp rättsfall och innehåller intervjuer med medarbetare i förvaltningen. Till handboken finns diskussionsfrågor och ett stödmaterial för chefer. Syftet med materialet är att öka kunskapen om mångfald och diskriminering bland förvaltningens medarbetare för att på så sätt förbättra bemötandet gentemot kommuninvånarna. Genom mångfaldsarbetet kan vi också skapa en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande. Ett arbete pågår med att analysera resultatet av 2012 års brukarundersökning där det framkom att ett ökat antal kvinnor upplevt sig diskriminerade i kontakten med förvaltningen. Ambitionen är att kunna finna orsaker så att åtgärder kan vidtas. Brukarrevision inom socialpsykiatrin Inom socialpsykiatrins verksamheter kommer metoden Brukarrevision att planeras i samverkan med landstinget under Metoden innebär att brukare intervjuar andra brukare om till exempel bemötande. Resultatet ska bli en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och användas i analys av befintliga insatser och utveckling av nya. Värdegrundsarbete vid Biståndskansliet Vid Biståndskansliet kommer värdegrundsarbetet att fortsätta. Ett arbete med tydlig utveckling för att ge bra bemötande till invånarna men också skapa en hälsosam och kreativ arbetsplats där olikheter är en styrka. Insatser som

12 beviljas av Biståndskansliet ska vara rättsäkrade, humanistiska och samhällsekonomiska. Utveckla ett professionellt bemötande Inom Funktionshinderområdet kommer arbetet fortsätta under 2014 med att sprida kunskaper om pedagogiska metoder samt kognitiva hjälpmedel. Personalgrupper erbjuds reflekterande samtal i syfte att utveckla och bli kunniga i ett professionellt bemötande. Arbetet med kompetenshöjande insatser för personalen sker med långsiktighet och utifrån en gemensam kompetensplan. I slutet av 2014 kommer insatserna att utvärderas och analyseras för att se vilken brukarnytta det har fått. Åtaganden riktade till förvaltningen Åtaganden hela förvaltningen Alla enheter ska under året arbeta med förvaltningens handbok om mångfald och diskriminering. Åtaganden Funktionshinderområdet (FO) Genomföra workshops med olika teman kring pedagogiskt arbetssätt och kognitiva hjälpmedel för att skapa ett mer brukarorienterat synsätt i verksamheten. En översyn av Funktionshinderområdets värdegrund, för att säkerställa att det är ett levande dokument. Åtaganden Biståndskansliet Genom handledning utveckla sin förmåga till ett professionellt förhållningssätt. Hålla arbetet med värdegrunden levande i det dagliga arbetet. Uppdatera rutiner kring klagomålshantering. Hög delaktighet Brukarens upplevelse av att ges möjligheten att vara delaktig och kunna påverka det som för brukaren är viktigt, påverkar i hög grad brukarnas nöjdhet. Verksamheten ska så långt möjligt ta hänsyn till brukarnas önskemål samt den personliga integriteten när insatser utformas och ges. Förhållningssättet i kontakten med brukarna ska präglas av en stark tro på alla människors möjlighet, vilja och förmåga att ta ansvar för sitt liv. Det förutsätter att verksamheten genom att ständigt vara lyhörd och anpassa arbetssätt ger alla brukare möjlighet att efter sin förmåga och önskan vara delaktiga. Delaktighet är också en förutsättning för att stöd och insatser ska ge bästa möjliga resultat för brukaren. Därför är det viktigt att beskriva för brukaren hur och när brukare kan påverka. Delaktighet är även helt centralt för att kunna erbjuda individanpassade tjänster. Genom att brukare blir mer delaktiga kan tjänster och insatser också ständigt utvecklas och förbättras. Åtaganden riktade till all verksamhet Vara tydlig med när, hur och i vad brukaren kan vara delaktig utifrån sina förutsättningar. Erbjuda möjlighet till delaktighet via brukarnas genomförandeplaner och andra skriftliga individuella planer. Förvaltningens åtgärder för att förbättra delaktigheten I mål- och resultattabellen finns mått för delaktighet som baseras på andel aktuella genomförandeplaner. I genomförandeplanerna ges brukarna möjlighet att påverka hur den faktiska hjälpen ska utformas. Resultatet kommer att tas fram från verksamhetssystemet Procapita. Inom Funktionshinderområdet kommer arbetet med att utveckla alla brukares möjlighet till delaktighet vid upprättandet av genomförandeplan att fortsätta. Materialet Mina tankar om min genomförandeplan kommer att implementeras och utvärderas. Under 2014 kommer former för brukardelaktighet att utvecklas i Funktionshinderområdets alla verksamheter. Arbete och försörjning kommer under 2014 att arbeta för att brukarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i upprättandet av handlingsplanerna, som ska innehålla delmål och mål på vägen mot självförsörjning. Handlingsplanen upprättas och följs upp av den enskilde tillsammans med ansvarig handläggare på myndighetssidan och arbetsmarknadskonsulent på insatssidan. I syfte att öka delaktigheten och inflytande för brukare gällande den egna insatsen ska individ- och familjeomsorg verka för att hitta bättre tekniska lösningar för verksamheter som till exempel arbetar i ordinärt boende eller besöker familjehemsplacerade barn. Genom förhållningssättet motiverande samtal ges brukaren möjlighet till ökad delaktighet i utredningsprocessen. I utredningar vid till exempel Biståndskansliet rörande barn är det viktigt att barnets åsikter och önskemål framkommer. Åtaganden riktade till förvaltningen Åtaganden Funktionshinderområdet Utveckla social dokumentation och arbetet med brukarnas genomförandeplaner. Använda och utvärdera materialet Mina tankar om min genomförandeplan för att säkerställa brukarnas delaktighet vid upprättandet av genomförandeplanen. Utveckla forum för brukardelaktighet i verksamheterna. Åtaganden Individ- och familjeomsorg Utöka möjligheten för fler brukare att delta i de forum som finns för delaktighet. Samordnade individuella planer (SIP) ska användas när individen behöver insatser från flera huvudmän. 12 VERKSAMHETSPLAN 2014

13 Delta i Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforsknings projekt Individens ställning i missbruksoch beroendevården en studie i brukarinflytande i praktiken som pågår till Åtaganden Biståndskansliet Genom förhållningssättet motiverande samtal få brukaren mer delaktig i utredningsprocessen Se barnens rätt. Tydliggöra barnets åsikter och önskemål i utredningar. Individuella tjänster av god kvalitet Innehållet i och utformningen av stöd och insatser är grundläggande faktorer för kvaliteten på verksamheten. Beslut om insatser ska följa gällande lagstiftning och handläggningen ska vara rättssäker. Tjänsterna ska dessutom utgå ifrån varje brukares individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. Alla insatser ska bygga på att människor både kan och vill styra sitt eget liv. Insatserna ska utformas så att det stärker den enskilde till att kunna leva ett självständigt liv. Tjänsterna behöver ständigt utvärderas för att anpassas efter behov. Det är viktigt att kontinuerligt följa och dra lärdom av forskning och av goda exempel. Personalens kompetens behöver utvecklas utifrån behoven som tjänsterna ska möta. De aspekter som resultatet i brukarundersökningen bygger på är om brukaren upplever personalen som kunnig, om personalen är lyhörd för brukarens behov och om stödet eller insatsen leder till önskad förändring för brukaren. Brukarens helhetsintryck av kontakten med verksamheten ingår också NKI 13. För att nå bra resultat på detta mål krävs att verksamheten även arbetar aktivt och når bra resultat på de övriga nämndmålen under Nöjda invånare. Åtagande riktat till all verksamhet Erbjuda individanpassade tjänster som ger önskat resultat. Förvaltningens åtgärder för att hålla god kvalitet på tjänsterna I mål- och resultattabellen finns mått som visar brukarnas nöjdhet i förra årets brukarundersökning, och mått om rättsäkerhet och handläggningsprocesser. Därutöver finns också resultatmått för några av verksamheterna. Utredningar barn och unga med förlängningsbeslut Enligt socialtjänstlagen ska alla utredningar rörande barn och ungdomar slutföras inom högst fyra månader. I de fall utredningstider behöver vara längre, ska ett förlängningsbeslut fattas. För den senaste mätperioden oktober 2012 till 13 Nöjd kund index mars 2013 hade 22 procent av utredningarna förlängningsbeslut. Etappmålet för 2013 var satt till minst 82 procent. I samtliga utredningar var det konkreta utredningsarbetet avklarat inom den lagstadgade perioden men sammanställningen i form av skriftligt utredningsdokument har inte gjorts. Åtgärder har vidtagits med resursförstärkning och åtgärdsplan för utredningsarbetet. Etappmålet under 2014 är att återigen nå samma nivå som , alltså förlängningsbeslut i 80 procent av de utredningar som överstiger 125 dagar. Andel uppföljda beslut Måttet andel uppföljda beslut i pågående tidsbestämd insats är nytt för 2013, och resultat kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen Uppföljning av barn och unga i dygnet-runt-vård UBU är ett nationellt system för systematisk uppföljning av dygnet-runt-placering av barn och unga och implementerades i verksamheten hösten Av de avslutade dygnet-runt-placeringarna har UBU använts i 55 procent under Målet för 2014 är att UBU används i 70 procent av de avslutade placeringarna. Individanpassade insatser till försörjningsstödstagare I kommunen finns ett stort antal familjer och enskilda som har haft försörjningsstöd under lång tid. Många av dessa individer saknar sjukpenning och är helt eller delvis sjukskrivna. Den genomsnittliga bidragstidens längd har ökat från 18,5 till 23 månader det senaste året. Andelen försörjningsstödstagare som saknar insatser är hög. Genom en omorganisation inom Arbete och försörjning där kompentens samlas i team bestående av både myndighetsutövare och arbetsmarknadskonsulenter, ska de som hittills stått utan insatser få mycket individuellt stöd för att successivt närma sig ett återinträde på arbetsmarknaden, alternativt få hjälp till ersättning från Försäkringskassan. Planering och uppföljning av de individuellt anpassade insatserna kommer att ske i teamen tillsammans med den enskilde. Funktionerna ska samlokaliseras för att möjliggöra det smartare arbetssättet. Resultat ska visa sig i att andel individer som får tillgång till insatser ska öka och bidragstidens längd ska minska. Insatser som stödjer arbetslinjen Kommunen fortsätter under 2014 med satsningen Huddingejobb och ökar antalet från 100 till 150 stycken. Målgruppen är försörjningsstödstagare som har förutsättningar att ta och klara av ett arbete på heltid. Organisation, arbetssätt, metoder och samverkan finns inom Arbete och försörjning. Resultatet förväntas bli i enlighet med de tidigare 100 Huddingejobben, att minst 53 procent av de som har deltagit ska vara i arbete eller studier efter avslutad insats. Utmaningen kommer att bli att hitta tillräckligt många individer som är redo för insatsen. En andra utmaning blir

14 att hinna placera ut 150 personer under årets fem första månader, vilket krävs för att hinna avsluta och följa upp insatsen till årets slut. Hälsorehabiliterande insatser, motiverande samtal, arbetsförberedande och individuellt anpassade insatser som succesivt närmar den enskilde ett återinträde på arbetsmarknaden ska arbetas fram. Detta kommer bland annat ske inom ramen för samarbetet i det nya samordningsförbundet. Yrkesintroduktionsanställningar ska tillhandahållas inom äldreomsorgen för personer i åldern år som har vård- och omsorgsgymnasium men saknar arbete. Arbete och försörjning kommer att vara behjälplig med att rekrytera individer som är lämpliga för denna insats. Arbete och försörjning kommer även att stötta individerna under den tid yrkesintroduktionsanställningen pågår. Arbete och försörjning har som ambition att fortsätta samarbetet med VUX Huddinge med korta yrkesutbildningar för de individer som efter en kortare utbildning och med löfte om arbete kan bli självförsörjande genom arbete företrädesvis inom lokalvård, chaufförsarbete och inom livsmedelsbranschen. För Funktionshinderområdet egen regi har ett nytt mått på tjänsternas kvalitet utarbetats: Brukare som gått från daglig verksamhet till arbete eller studier. Måttet ger en bild av hur många brukare som coachas vidare till arbete och studier, vilket ligger helt i linje med det generella uppdraget om arbetslinjen i fokus. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar Kommunen har vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom socialpsykiatrins särskilda boende. I LSS boendeenheter och daglig verksamhet inom Funktionshinderområdet utför landstinget hälso- och sjukvårdsinsatserna. Verksamheten ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerheten och vara av god kvalitet. Verksamheten följs kontinuerligt upp och under nämndmålet om individuella tjänster av god kvalitet finns resultat och etappmål på dels ett HSL-index och dels antalet läkemedelsavvikelser. HSL-indexet består av tre mått; andel brukare som har BMI 14 -bedömts, personal som har genomgått utbildning i basala hygienrutiner samt personalens självskattning av följsamheten i hygienrutinerna. HSL-index BMI är en del av flera riskbedömningar som kontinuerligt görs i verksamheterna. Genom att personalen är observant på risker med felnäring och att BMI-bedömningar görs så kan förebyggande åtgärder snabbt sättas in. Socialpsykiatrin och LSS boendeenheter har kommit olika långt i pro- 14 Body-mass-index cessen med dessa områden och arbetet kommer att fortsätta under Utbildning i basala hygienrutiner hos personalen fortsätter 2014 och är en viktig åtgärd som förebygger vårdrelaterade infektioner. På grund av förändrad mätperiod 2013 redovisas resultatet för sex månader. I kommande verksamhetsberättelse helårsresultat att redovisas. Resultatet för perioden januari till och med juni 2013 visar ett index på 64,9 och etappmålet för 2014 sätts till 84. Läkemedelsavvikelser Funktionshinderområdet går igenom förekomsten läkemedelsavvikelser vid varje LSS-boendeenhet en gång per månad. Socialpsykiatrins särskilda boenden har gjort en riskanalys kring administreringen av läkemedel vilken resulterade i en handlingsplan. Rutiner kring administreringen av läkemedel förändrades och därefter syns en minskning av läkemedelsavvikelserna. På grund av förändrad mätperiod 2013 redovisas resultatet för endast sex månader. I kommande verksamhetsberättelse redovisas helårsresultatet. Antalet läkemedelsavvikelser under de första sex månaderna 2013 var 85 stycken. Etappmålet för helåret 2014 sätts till 170. Övrigt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet Projektet inför kommunaliseringen av hemsjukvård 2015 i Stockholms län är för närvarande avslutat. Diskussion i samråd med landstinget pågår om ett eventuellt pilotprojekt, där ett fåtal kommuner kan komma att genomföra förändringen. Ingen tidplan finns. Som målsättning för 2014 finns införande av avvikelsemodulen som är en utveckling av elektroniska hälso- och sjukvårdsjournalen för socialpsykiatrins särskilda boenden och Dalstigens barn- och ungdomsboende. Inom LSS dagliga verksamhet har hanteringen av läkemedel ökat och enheterna kommer att arbeta för en mer patientsäker läkemedelshantering. Det påbörjade arbetet med riskbedömningar inom området nutrition, BMI, fallolyckor och munhälsa fortsätter under 2014 för att förebygga ohälsa och utveckla verksamheten. Övriga planerade åtgärder i verksamheten för att nå god kvalitet Kartläggning av psykiatrins målgrupper Våren 2013 genomfördes tillsammans med Psykiatri Sydväst, en kartläggning av målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Utifrån kartläggningens resultat, har kommunen och Psykiatrin Sydväst tagit fram en handlingsplan med aktiviteter för Under 2014 ska kommunen undersöka hur en uppsökande verksamhet kan byggas upp. Ett antal arbetsgrupper ska starta för att se över insatser till målgruppen där flera enheter inom kom- 14 VERKSAMHETSPLAN 2014

15 munen behöver samverka kring gruppen. Vidare kommer kommunen i samverkan med landstinget se över frågan gällande hjälpmedel för målgruppen samt tillsammans med landstinget genomföra en brukarrevision. Fortsatt utveckling av öppenvården Den egna öppenvården inom individ- och familjeomsorg fortsätter att utvecklas för att kunna erbjuda brukarna lösningar på hemmaplan. Under 2013 har ett flertal kartläggningar av olika målgrupper genomförts. Under 2014 kommer resultatet av kartläggningarna användas i den fortsatta utveckling av de insatser som erbjuds. Stärkt skydd till barn I regeringens proposition från 2012 om stärkt skydd till barn framförs vikten av rätt kompetens för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården där utredning och uppföljning av barns skydd och behov sker. Socialstyrelsen har tillskjutit medel till kommunerna för att genomföra en kartläggning av personalens kompetens inom området samt för kompetenshöjande insatser. Individ- och familjeomsorgen har påbörjat en kartläggning som berör samarbetet över sektionsgränserna för att identifiera förbättringsområden gällande barn till föräldrar med missbruksproblem och barn till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar. Metod att utvärdera effekten av insatser Individ- och familjeomsorgens strategi att erbjuda insatser på hemmaplan har visats sig vara kostnadseffektivt. Genom att i den egna öppenvården fråga brukaren om insatsens effekter, ökar möjligheten att nå tjänster av god kvalitet. Som exempel kan nämnas Karlstadsmodellen när det gäller barn i samhällsvård, samforskning inom familjebehandling samt uppföljning genom ASI (intervjuformulär inom missbruksvården) efter avslutad öppenvårdsbehandling. Förändringar av LSS Under 2013 infördes en lagändring i LSS kring reglering om personlig assistans och assistansersättning, vilket har medfört nya arbetsuppgifter. Enheten för funktionshinder på Biståndskansliet kommer att upprätta ett speciellt team som arbetar med insatsen personlig assistans. Teamet kommer bestå av två biståndshandläggare, verksamhetsjurist och verksamhetscontroller. Med ett gediget arbete kring de nya reglerna som styr utbetalning av ersättning för personlig assistans samt en specialisering i utredningarbetet är bedömningen att det, trots ett ökat inflöde, kommer att effektivisera handläggningsprocessen. Specialiseringen innebär även att övriga handläggare ges möjlighet till mer effektiva och grundligare uppföljningar av övriga insatser. Förbättrad egenkontroll inom Funktionshinderområdet Funktionshinderområdets verksamheter kommer tillsammans med kvalitetsenheten utifrån nämndens ledningssystem utveckla strukturer för egenkontrollen på enhetsnivå för att säkerställa en god kvalitet. Insatser som motverkar hot- och våldssituationer Inom Funktionshinderområdet kommer fortsatta kompetensinsatser för att förebygga och motverka hot och våldssituationer erbjudas. Funktionshinderområdets metodutvecklare erbjuder metodstöd kring enskilda brukare med problemskapande beteendemönster. Förvaltningens säkerhetssamordnare kommer tillsammans med representanter från Funktionshinderområdet analysera de inrapporterade hot- och våldssituationer som finns registrerade i KIA 15. Brandsäkerhetsarbetet Under 2014 kommer en förnyad inventering och särskild genomgång av brandskyddet vid nämndens boendeenheter att genomföras. Hörnsten om e-förvaltning Förvaltningen har definierat utvecklingsområdet e- förvaltning som en av förvaltningens fyra strategiska hörnstenar. Arbetet med hörnstenen e-förvaltning följer kommunens gemensamma e-strategi, och har tyngdpunkt på förvaltningens behov. Hörnstenen identifierar fyra övergripande framgångsfaktorer viktiga för den fortsatta utvecklingen. Dessa framgångsfaktorer är styrning och struktur för e-förvaltning, struktur för omvärldsbevakning, verksamhetsstyrt IT-stöd samt kompetensutveckling. Under respektive framgångsfaktor listas ett antal åtgärder och därpå följande aktiviteter. Aktiviteterna kommer i förlängningen att formas till olika uppdrag. Inom ramen för arbetet med e-förvaltning avser förvaltningen att under 2014 prioritera två åtgärder. En av dessa är att utforma en struktur för styrning av förvaltningens e- förvaltningsarbete i syfte att tydliggöra roller, processer och ansvarsområden och därmed systematisera utvecklingsarbetet i förvaltningen. Det andra som är prioriterat är arbetet med förnyelse av verksamhetssystem. Detta arbete syftar till bland annat effektivare processer både internt i organisationen och i relation till kommunens invånare samt ökad transparens. Hörnsten om kund- och brukarorienterat synsätt En av hörnstenarna i det strategiska arbetet som förvaltningens ledningsgrupp tagit fram är kund- och brukarorienterat synsätt. För att nå det önskade läget har fyra framgångsfaktorer identifierats: fokusera på kunderna och brukarnas behov, utgå från värdegrunderna, stärka delaktigheten och dialogen samt arbeta systematiskt med kvalitets- 15 Kommunens informationssystem om arbetsmiljö.

16 arbete. Mycket av detta är ett ständigt pågående arbete, men för att ytterligare intensifiera arbetet kommer ett antal områden att prioriteras under Ett av dessa är att utveckla metoder för att analysera behov på såväl gruppsom individnivå. Här har verksamheterna formulerat ett antal åtaganden utifrån respektive målgrupps behov dels under Nöjda invånare dels under Folkhälsa. Under 2013 har förvaltningen arbetat med att ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt en väl fungerande klagomålshantering. Att implementera dessa i verksamheten är ett annat prioriterat område under 2014, och även här har åtaganden formulerats, dels under nämndmålet om tillgänglighet dels under styrnings- och uppföljningsprocesser. Åtaganden riktade till förvaltningen Fortsätta utredning om framtida verksamhetssystem. Åtaganden Arbete och försörjning Öka andelen försörjningsstödstagare som får tillgång till verksamhetens insatser. Anpassa insatserna till individernas behov och förutsättningar. Åtaganden Funktionshinderområdet Fortsatt deltagande i kompetensutvecklingsprojektet Carpe samt fortsatt arbete med valideringar utifrån Kravmärkt yrkesrolls modell för att kunna säkerställa rätt kompetens hos medarbetarna inom Funktionshinderområdet. Arbeta med att skapa ett lärande i svenska språket för medarbetare med otillräckliga kunskaper, med stöd av metoder som gynnar kommunikation och språkutveckling på arbetsplatsen. Arbeta med metodutveckling för att ge brukarna förutsättningar för ökad självständighet i sin dagliga livsföring. Anpassa tjänsterna utifrån nya målgrupper. Ta fram strukturer för egenkontroll på enhetsnivå utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet. Tillsammans med Biståndskansliet förbättra processen vid erbjudande om gruppbostad. Fortsätta att utveckla metoder för att minska hot- och våldssituationer. Åtaganden Individ- och familjeomsorg Bredda utbudet och individanpassa olika former av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning och implementera IPS-modellen 16. Kartlägga målgruppen personer med långvarigt missbruk i behov av omfattande socialt stöd för att kunna erbjuda bättre individanpassade insatser på hemmaplan. Åtaganden Biståndskansliet Genomföra kollegiegranskning Informera muntligt och skriftligt om de val som brukaren har rätt till (LOV). Informationsmöten om LSS. Delta i arbetsgrupper utifrån handlingsplanen för målgruppen socialpsykiatri. Utveckla metoder för att undvika hot- och våldssituationer vid hembesök och kontorsbesök. E-förvaltning Under 2014 kommer arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning, att accelerera. Den nya e-strategin, som förväntas antas av kommunfullmäktige i slutet av 2013, med tillhörande handlingsplan kommer att vara ett styrande dokument i detta. Arbetet med behovsanalys, arkitektur och metodstöd för effektiv utveckling av e-tjänster kommer att fortsätta för att säkerställa att fokus läggs på utveckling som gynnar både kunder och verksamhet. 17 Se rubriken E-förvaltning under nämndmålet Individuella tjänster av god kvalitet. Utveckling av naturupplevelser För att ta till vara och utveckla utbudet av natur- och kulturupplevelser i Huddinge genomförs ett kommungemensamt arbete som syftar till att förbättra livskvalitén, öka Huddinges attraktivitet och därigenom stärka varumärket. Basen för framtida satsningar fokuseras på Huddingeborna samt boende i stockholmsregionen. Den fortsatta utvecklingen är ett långsiktigt arbete som kräver en tydlig riktning, samordning och uthållighet, vilket är en process med många aktörer såväl inom kommunen som externt. De delar som inte naturligt faller inom ramen för respektive aktörs basåtagande kommer med start hösten 2013 att genomföras som ett kommungemensamt projekt som pågår under hela Målsättningen med LSS är att varje enskild individ ska få möjlighet att leva som andra. För att uppnå detta är tillgänglighet till natur en viktig del. Inom daglig verksamhet erbjuds därför olika aktiviteter med naturteman i syfte att möjliggöra naturupplevelser för personer med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. På Solfagra dagliga verksamhet erbjuds en aktivitet som kallas Naturrutan. Det är en grupp som en gång i veckan åker en heldag till Sundby friluftsområde och gör olika aktiviteter med naturtema. Aktiviteter med odling som tema erbjuds på 16 Individuell placering och stöd. Syftar till arbetslivsinriktad rehabilitering. 17 Text från kommunens ledningsgrupp. 18 Text från kommunens ledningsgrupp. 16 VERKSAMHETSPLAN 2014

17 Struktura dagliga verksamhet har man till exempel en kolonilott som brukarna odlar och sköter. Målet för 2014 är att utveckla de redan befintliga aktiviteterna, samt att erbjuda aktiviteter med naturtema till de brukare som önskar. Hållbar samhällsutveckling Under det övergripande målet om Hållbar samhällsutveckling återfinns korta redogörelser för många insatser som görs redan idag och som planeras för 2014, insatser som är av betydelse för ett Hållbart Huddinge mål Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 Socialnämndens mål och resultat Samtliga mål, mått och etappmål som redovisas i mål- och resultattabellen nedan avser verksamhet inom förvaltningen. Kommentarer Ekosystem i balans (2.1) Enheter som har gjort en miljökartläggning, procent (augusti 2013) Planerade miljöåtgärder som har genomförts, procent Elbilar i förvaltningen, procent 8 17 Demokrati (2.2) Jämlikhet (2.3) Nämndledamöternas helhetsbedömning om hur det är att arbeta politiskt i Huddinge kommun, medelvärde 19 Enheter som har genomfört planerade aktiviteter, procent 4,2 4,2 Nytt mått Positivt näringslivsklimat (2.6) Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd där beslut har fattats inom två månader 20, procent Ansökningar om kundval som har handlagts inom fastställd tid, procent Folkhälsa (2.7) Anmälan/ansökan barn/ungdomar som far illa, antal, augusti 2013 och augusti år Totalt: (860) - flickor: 458 (365) - pojkar: 607 (485) Indikator år Totalt: 868 (801) - flickor: 389 (367) - pojkar: 479 (434) Indikator Tonårsaborter, antal per 1000 invånare 2012 och (23,2) Indikator Droganvändning bland ungdomar i årskurs nio, 2012 och : - storkonsumtion alkohol 1 g/m, procent, flicka/pojke, 2012 och 2010 Flickor: 18 (19) Pojkar: 15 (18) - Flemingsberg: 18/0 (7/25) Indikator 19 Kommungemensam enkät bland kommunens politiker, genomförd Undersökningen genomförs en gång per mandatperiod. Medelvärdet är ett beräknat genomsnittligt värde av de angivna svaren och kan variera från 1 till 5 där 1 motsvaras av om alla svarat instämmer inte alls och 5 om alla har svarat instämmer helt. 20 Beslut inom två månader från det att fullständig ansökan har inkommit. 21 Från (landstinget förebygger aids). Finns ingen uppgift för Socialstyrelsen ser över datainsamlingen. 22 Stockholms stads enkätundersökning bland länets elever i årskurs 9, genomförs vartannat år. Ny geografisk områdesindelning 2012 varför vissa resultat inte kan redovisas.

18 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) - Centrala Huddinge: 26/16 - Skogås Trångsund: 9/22 - Vårby: 0/13 (5/22) Etappmål 2014 Kommentarer - provat narkotika, procent, flicka/pojke, 2012 och 2010 Flickor: 6 (5) Pojkar: 9 (10) - Flemingsberg: 18/6 (7/10) - Centrala Huddinge: 3/8 - Skogås Trångsund: 8/14 - Vårby: 0/15 (0/19) Indikator Våldsutsatta kvinnor som har haft kontakt med Kvinnofridsteamet, antal, januari-augusti 2013 jämfört med januariaugusti (92) Indikator Våldsutövare som har haft kontakt med Kvinnofridsteamet, antal, januari-augusti 2013 jämfört med januari-augusti (34) Indikator Arbetslösa i Huddinge, obalansen 23, procent, mars 2013 och mars 2012 Andel försörjningsstödstagare i befolkningen 24, procent (2013 jämfört med 2012), ranking i länet Upplevd ohälsa 25, procent, 2012 och 2009 Upplevd otrygghet 26, procent, 2012 och 2009 Totalt: 5,9 (5,7) Kvinnor: 5,7 (5,7) Män: 6,0 (5,6) år: 5,4 (5,3) Vårby: 12,0 (12,5) Stuvsta: 2,8 (2,4) 3,5 (3,7) Ranking i länet: delad 17:e plats av 23 kommuner 27 Kvinnor: 6 (8) Män: 5 (14) Funktionshindrade: 53 (47) - Segeltorp: 2 (2) - Vårby: 12 (14) Kvinnor: 20 (23) Män: 12 (13) Funktionshindrade: 30 (31) - Sjödalen-Fullersta: 11 (14 ) - Vårby: 29 (28) Indikator Indikator Indikator Indikator Internationellt arbete (2.8) Initierade projekt, antal Redovisas i VB Väl fungerande styrningsoch uppföljningsprocesser Mått om styrning - andel enheter med aktuell arbetsplan Mått om uppföljning - andel genomförda uppföljningar enligt uppföljningsplan Från SCB, andel arbetslösa, år inklusive inskrivna personer i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd. Fördelat per geografiskt område. 24 Socialstyrelsens öppna jämförelser. 25 Andel av befolkningen som i befolkningsundersökning 2012 och 2009 har svarat Mycket dålig eller Dålig på fråga om självskattad hälsa. 26 Andel av befolkningen i befolkningsundersökning 2012 och 2009 har svarat att de inte upplever sig trygga, kvot av tre standardfrågor om trygghet i tillvaron. Funktionshindrade = personer som i undersökningen uppgivet att de har en funktionsnedsättning. Geografiska områden med högst respektive lägst värde. 27 Från Socialstyrelsens öppna jämförelser. Huddinge delar placeringen med Upplands Väsby. Kommunerna Botkyrka, Nynäshamn och Solna saknas i jämförelsen. 18 VERKSAMHETSPLAN 2014

19 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 Kommentarer - andel åtgärdade brister inom fastställd tid andel prioriterade brister i internkontrollplanen som har åtgärdats under året 2012 Helt åtgärdade: 48 Delvis åtgärdade: andel åtgärdade synpunkter och klagomål inom fastställd tid. Redovisas i VB Ekosystem i balans Miljökartläggningar Arbetet med miljökartläggningar har kommit igång, dock inte inom alla enheter. I augusti 2013 hade 25 procent av enheterna gjort en miljökartläggning. Arbetet kommer att fortsätta under 2014 och etappmålet till årets slut är att alla enheter ska ha gjort en miljökartläggning. Miljökartläggningarna är ett verktyg för att på ett enkelt sätt identifiera förbättringsområden. En förutsättning för ett välförankrat miljöarbete i enheterna är att det finns miljöombud som kan bistå chefen i miljöarbetet. Cero-projektet och eco-driving Utbildning i eco-driving är en insats inom Cero 28 -projektet vars huvudsyfte är att minska koldioxidutsläppen. Största andelen koldioxidutsläpp är kopplad till resor till och från arbetet. Utbildningssatsningen kommer att fullföljas under 2014 så att alla som dagligen kör bil i tjänsten har tillägnat sig kunskaperna. Ökad andel elbilar i förvaltningen I takt med att de äldre bilarna behöver bytas ut i förvaltningen övervägs alltid möjligheten att ersätta dessa med elbilar. Elbilsbranschen är under en stor utvecklingsfas och förvaltningen är delaktig i denna utveckling genom att följa detta med stort intresse och samarbeta med de aktörer som kan erbjuda miljövänliga alternativ. De bilar som inte kan ersättas av en elbil ersätts i stället med hybridmodeller för att minska bränsleförbrukningen. Förvaltningen har även bidragit till infrastrukturen för snabbladdningsstolpar, dessa ska finnas på plats år Åtaganden riktade till förvaltningen Genomföra miljökartläggningar. Fullfölja utbildningssatsningen med kurs i eco-driving för anställda som kör mycket bil i tjänsten. 28 Climate and Economic Research in Organisations. En metod för att kartlägga koldioxidutsläpp från resor samt hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå klimatmål. Öka andelen elbilar i förvaltningen. Demokrati Demokrati är grunden för kommunal verksamhet. För att skapa goda förutsättningar för förtroendevalda ska tjänstemännen vara lyhörda för nämndledamöternas behov av introduktion, information och utbildning om verksamheten. Det handlar också om att tjänsteutlåtanden och andra beslutsunderlag håller god kvalitet. Uppföljning sker genom kommunstyrelsens förvaltning som utformar en enkät som skickas till alla förtroendevalda i kommunen och därefter sammanställer och redovisar resultatet. I undersökningen 2012 var medelvärdet 4,2 på svaren från socialnämndens förtroendevalda vad gäller helhetsbedömningen av hur det är att arbeta politiskt i Huddinge kommun. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden hade det jämfört högsta resultatet i kommunen. Att invånarna deltar och har inflytande i samhällslivet är en viktig aspekt för hållbar utveckling. Insyn i nämndens arbete och möjlighet till möten och dialog mellan invånare och förtroendevalda är viktigt för att främja delaktighet. Etappmålet är att nå samma resultat, medelvärdet 4,2 nästa gång undersökningen görs. Åtaganden riktade till förvaltningen Ge förtroendevalda bra förutsättningar för arbetet i nämnd och utskott. Bjuda in nämnden till utbildning i samband med ny mandatperiod och vid behov erbjuda ytterligare utbildningar under mandatperioden. Dela ut information om nämndens och förvaltningens arbete till nya ledamöter och ersättare. Synliggöra nämndens arbete för kommunens invånare. Främja möte och dialog mellan invånare och förtroendevalda. Jämlikhet Jämställdhet Målet är att all verksamhet ska vara jämställdhetsintegrerad. Förvaltningen har en arbetsgrupp med ett uppdrag att

20 årligen ta fram en arbetsplan för förvaltningens jämställdhetsarbete. I arbetsplanen beskrivs vilka områden som kommer att kartläggas under 2014 i de olika verksamheterna. Barnperspektivet kommer vara ytterligare en aspekt som ingår i kartläggningarna där det är relevant. En mall för att granska individärenden ur ett jämställdhetsperspektiv har tagits fram på kvalitetsenheten. Under 2014 ska verksamheterna prova att använda mallen. Utredningar med beslut om insats i form av kontaktperson inom Individ- och familjeomsorg, kommer att avidentifieras inför matchning med tilltänkt kontaktperson hos kontaktsekreterare. Detta för att säkra en könsneutral matchning. Detta ska ske i fem procent av ärendena. Måttet i mål- och resultattabellen är andel enheter som har genomfört planerade aktiviteter. Måttet kommer att följas upp och redovisar i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen Etappmålet är att 75 procent av planerade aktiviteter ska ha fullgjorts vid årets slut. Mångfald Förvaltningens ledningsgrupp har identifierat fyra hörnstenar i det strategiska arbetet. En av hörnstenarna är mångfald. Mångfald är också ett av Huddinge kommuns kärnvärden. Genom att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor vill förvaltningen skapa en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Ett målinriktat mångfaldsarbete ger positiva effekter för våra verksamheter, medarbetare och invånare. Det främjar också en god samhällsutveckling och bidrar till att skapa ett mer jämlikt samhälle. För att lyckas i mångfaldsarbetet behöver förvaltningen fortsätta öka medvetenheten och kunskapen om mångfaldsfrågor, hålla värdegrunden levande och arbeta strukturerat med mångfaldsfrågor med hjälp av metoder och verktyg. Under 2014 ska alla enheter arbeta med den handbok om mångfald och diskriminering som förvaltningen har tagit fram. Åtagande kring det finns under nämndmålet Bemötande. Åtaganden riktade till förvaltningen Revidera förvaltningens arbetsplan för jämställdhetsarbetet. Vid årets slut följa upp andelen planerade jämställdhetsåtgärder som har genomförts. Positivt näringslivsklimat Ett positivt näringslivsklimat innebär att ge god service till bland annat privata näringsidkare som är verksamma eller intresserade av nämndens verksamheter. Att ge god service handlar om tillgänglighet, korta handläggningstider samt gott och möjlighetsorienterat bemötande. Tillståndsverksamheten Den senaste uppföljningen av ledtiden för handläggning av ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd visar att 88 procent av ansökningarna har handlagts inom fastställd tid. Etappmålet 2013 var 90 procent. Etappmålet med en kort handläggningstid vid ansökan om serveringstillstånd kvarstår för Kommunens betyg avseende området serveringstillstånd visar goda resultat i den senaste NKI 29 -mätningen. Trots en lite försämring sedan tidigare mätning hamnar Huddinge kommun på åttonde plats bland övriga kommuner i länet. Arbetet med att utveckla och marknadsföra hemsidan kommer att fortgå för att ytterligare förbättra tillgänglighet och information till kommunens företagare. Externa utförare Under 2014 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att skapa hög tillgänglighet och korta handläggningstider gällande utförare inom kommunens kundval. För att uppnå hög tillgänglighet kommer uppdatering av information på kommunens webbsida ske kontinuerligt, och information om kundvalet kommer även att finnas på valfrihetswebben. För godkända utförare inom kundvalen kommer informationsmöten att hållas och nyhetsbrev att skickas ut. Nämnden kommer att fortsätta följa ledtider i handläggningsprocessen utifrån uppsatta mål. Detta för att säkerställa en effektiv process med korta ledtider. Den senaste mätningen visade att 100 procent av inkomna ansökningar hade handlagts inom fastställd tid. Etappmålet för 2014 kvarstår på 90 procent. Åtagande riktade till förvaltningen Vidareutveckla och marknadsföra hemsidan inom området serveringstillstånd, handel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel. Ha lättillgänglig och tydlig information om nämndens kundval. Anordna möte mellan nämnd och utförare. Folkhälsa Förebyggande arbete bland barn och unga De första åtta månaderna 2013 visar på en fortsatt ökning av antalet anmälningar gällande barn som far illa jämfört med samma period Andelen aktualiseringar för barn har ökat från 860 stycken till Även anmälningar gällande ungdomar har en uppåtgående trend. Verksamheten följer noga utvecklingen och arbetet pågår för att möta det ökande inflödet. Verksamheten ser att behoven av stöd bland barn, unga och deras föräldrar ökar. 29 Nöjd-kund-index 20 VERKSAMHETSPLAN 2014

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 21 november 2013, klockan 16:30 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 november 2014 SN-2014/2732.111 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08-535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för äldreomsorgsnämnden

Verksamhetsplan 2014 för äldreomsorgsnämnden ÄN-2013/470 Verksamhetsplan 2014 för äldreomsorgsnämnden Clowner underhöll de boende på Västergårdens äldreboende under hösten 2013. Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten NOVEMBER 2013

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 2017-04-10 Verksamhetsplan 2017 för Barn och ungdom myndighet, socialkontoret Diarienummer: SN 2017/0055 Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 10 april I dokumentet

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri

Kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-11 SN-2013/4615.710 1 (2) missbruk och socialpsykiatri Förslag till beslut antar förvaltningens förslag till kvalitetsdeklaration för utförande verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri.

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer