Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38"

Transkript

1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Annat avfall än hushållsavfall Undantag från bestämmelserna BILAGOR: Sorterings- och hanteringsguide, hushåll bil. 1 Sorterings- och hanteringsguide, verksamheter bil. 2 Definitioner av uttryck i renhållningsordningen bil. 3 Avfallsutrymmen, utformning och skötsel bil. 4 Avfallsplan bil. 5 Meddelade av kommunfullmäktige , 38 Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken; SFS 1998:808, samt 10 och 14 avfallsförordningen ; SFS 2001:1063, meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter för avfallshanteringen i Vaggeryds kommun. KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Gällande bestämmelser och ikraftträdande (a) För kommunens avfallshantering gäller denna renhållningsordning innehållande föreskrifter och en avfallsplan (bilaga 5), samt miljöbalken; SFS 1998:808 avfallsförordningen; SFS 2001:1063 andra förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken andra författningar som berör avfallshantering (b) Använda begrepp i dessa föreskrifter förklaras i bilaga 3. (c) (d) Straffbestämmelser för brott mot renhållningsordningen återfinns i 29 kap. miljöbalken. Dessa föreskrifter träder ikraft , då tidigare renhållningsordning för Vaggeryds kommun, beslutad av Kf , 62 upphör att gälla. KAP 2 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER 1 Kommunens ansvar (a) Kommunen ansvarar genom kommunens tekniska utskott för att hushållsavfall transporteras till en godkänd behandlingsanläggning och där återvinns eller 2

3 (b) (c) (d) (e) (f) bortskaffas. Hanteringen av avfallet utförs av den eller de, nedan kallad renhållaren, som tekniska utskottet bestämmer. Från ansvaret undantas utsorterat avfall som enligt särskilda förordningar skall insamlas och omhändertas av producent. Kommunen skall samla in, sortera och transportera bort kasserade batterier samt tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Undantaget blybatterier över tre kg, öppna nickel-kadmium batterier och varor med inbyggda batterier. Kommunen skall informera hushållen om avfallshanteringen i kommunen. Informationen skall även omfatta omhändertagande av förpackningar, returpapper samt elektriska och elektroniska produkter, enligt producentansvarsförordningarna om dessa avfallsslag. Kommunen får med stöd av 27 kap 4 miljöbalken fastställa en renhållningstaxa för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Renhållningstaxan skall antas av kommunfullmäktige. Avgifter får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Tillsyn över att avfallsföreskrifterna efterlevs utövas av miljö- och byggnämnden, som också beslutar om undantag enligt kap 5, 1-7 i dessa föreskrifter. 2 Producenternas ansvar (a) (b) (c) Producent skall se till att det finns lättillgängliga insamlingssystem för förpackningsavfall returpappersavfall elektriska och elektroniska produkter, inkl. kylmöbler. Hanteringen av avfall som omfattas av producentansvar regleras i förordningar om producentansvar. Producent skall informera andra än hushåll om insamlingssystem och syftet med insamling av ovan nämnda avfallsslag. Producent skall på anmodan av kommunens tekniska utskott lämna uppgift om producentansvarsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering. 3 Avfallsinnehavarens ansvar (a) Den som innehar avfall har ansvar för att hantera sitt avfall så att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att återvinning och miljömässigt godtagbar behandling underlättas. 4 Fastighetsinnehavares / Nyttjanderättsinnehavares ansvar (a) Fastighetsinnehavare är ansvarig för hanteringen av allt avfall som uppstår inom fastigheten och att betala avgift till kommunen för insamling, transport och behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgift skall 3

4 erläggas enligt den vid varje tidpunkt gällande taxa som antagits av kommunfullmäktige. Ansvar och betalningsskyldighet kan efter skriftlig anmälan och godkännande av tekniska kontoret överlåtas till nyttjanderättshavaren. För nyttjanderättshavaren gäller då samma ansvar som för en fastighetsinnehavare. (b) (c) (d) (e) (f) (g) Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som skall lämnas till renhållaren för borttransport får inte bortskaffas på annat sätt. Transporten får endast skötas av kommunen eller av den som kommunen anlitat för ändamålet. Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till tekniska kontoret. Fastighetsinnehavare skall i tillräcklig omfattning informera den som bor i, eller är verksam i fastigheten, om dessa föreskrifter och verka för att de efterlevs. Fastighetsinnehavaren är skyldig att ge renhållaren tillträde till de utrymmen där hämtning skall ske. Nycklar, portkoder och dyl. som behövs för uppgiften skall lämnas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anordnande, installation och underhåll av avfallsutrymmen och avfallsanordningar. Dessa skall utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls och risken för olycksfall minimeras. De skall medge hantering med den utrustning som används i renhållarens renhållningssystem. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att transportväg fram till hämtningsplats hålls i framkomligt skick. Se ytterligare anvisningar i kap 3. KAP 3 HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL 1 Sortering och fastighetsinnehavarens transportskyldighet (a) (b) (b) Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall sorteras och hanteras enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Avfall som inte regelmässigt hämtas av renhållaren skall fastighetsinnehavaren låta transportera bort till anvisad plats. Borttransporterna skall ske så ofta och på sådant sätt att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön ej uppstår. Verksamheter som är anslutna till kommunens insamlingssystem för matavfall, eller liknande avfall, skall sortera ut detta efter anvisningar från kommunens tekniska utskott. 2 Avfallsutrymme, behållarplats, behållare, hämtningsväg m.m. (a) Tekniska kontoret fastställer efter samråd med fastighetsinnehavaren storlek, typ och placering av avfallsbehållare. 4

5 (b) (c) (d) (e) För flerfamiljshus, lokaler för serviceverksamhet såsom skolor, vård och social omsorgsverksamhet bör finnas möjlighet till fastighetsnära sortering av allt hushållsavfall. Avfallsbehållare skall vara uppställd så att hämtning underlättas och kan förflyttas utan lyft. För en- eller tvåbostadshus gäller att behållarplatsen skall vara belägen vid fastighetsgräns eller tomtgräns så nära uppställningsplatsen för hämtningsfordon som möjligt. Transportväg fram till hämtningsplats skall hållas i framkomligt skick. Vägen skall röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, d.v.s. dimensionerad för 10 tons axeltryck, ha en vägbredd av minst 3,5 meter och en fri höjd av minst 4 meter. Om så erfordras skall det finnas möjlighet att vända hämtningsfordonet. Ytterligare föreskrifter om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i särskilda föreskrifter meddelade av Boverket och av Arbetsmiljöverket, samt i bilaga 4 till dessa föreskrifter. 3 Emballering, fyllnadsgrad, vikt, extra hämtning (a) (b) (c) Avfall skall vara väl emballerat, vätskehaltigt och luktande avfall skall förpackas så att väta och lukt inte släpps igenom förpackningen. I sopnedkast får endast släppas ned avfall av storlek, tyngd eller annan beskaffenhet som inte orsakar skada eller olägenhet. Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador ( t.ex. krossat glas, knivar och dyl.) skall läggas i styvt skyddshölje. Aska och slagg skall förpackas och hanteras på sådant sätt att det inte kan förorsaka an tändning eller olägenhet. För utsortering av matavfall gäller särskilda instruktioner utarbetade av tekniska utskottet. Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir svårigheter att flytta den. Överfull eller för tung behållare kommer att beläggas med extra avgift enligt renhållningstaxan. Extra hämtning utförs efter särskild beställning, enligt fastställd taxa. 4 Gemensam avfallsbehållare Efter skriftlig anmälan till tekniska kontoret kan a) fastighetsinnehavare till närbelägna fastigheter få använda gemensamma sophus och transportera sitt hushållsavfall dit, under förutsättning att avfallsutrymmet är tillräckligt stort och att ansvarig för skötsel och underhåll utses. b) närboende fastighetsinnehavare få utnyttja gemensam avfallsbehållare, under förutsättning att den sammanlagda avfallsmängden ryms i behållare som normalt används i området och att ansvarig för skötsel och underhåll utses. c) fritidsområden, koloniområden och fritidsanläggningar få anordna gemensam hämtning av hushållsavfall. Ansvarig för skötsel och underhåll skall utses. 5

6 5 Äganderätt till och skötsel av behållare och avfallsutrymmen (a) (b) (c) Behållare ägs av renhållaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöringen. Avfallsutrymmen skall rengöras vid behov eller så ofta att olägenhet inte uppstår. Containrar ägs och underhålls av renhållaren. Vid normal användning av container, som innebär att matavfall emballeras innan det läggs i, svarar renhållaren för att containern rengörs i erforderlig omfattning. Vid upprepad olägenhet kommer containern att rengöras på fastighetsägarens bekostnad. För latrin skall engångsbehållare användas. Dessa tillhandahålls av renhållaren och avlämnas vid fastighetsgräns. Använda behållare skall förslutas och ställas fram så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt. Latrinkärl får väga högst 15 kilo. Mot ersättning kan extra kärl erhållas från tekniska kontoret. 6 Hämtningsintervall för hushållsavfall och latrin (a) (b) (c) Från permanentbostäder skall hämtning ske minst en gång var 14:e dag. Från fritidsbostäder skall hämtning ske en gång var 14:e dag under perioden maj - september. Annat hämtningsintervall kan medges efter prövning av miljö- och byggnämnden, se kap 5. Tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall och latrin från permanentbostad medges efter skriftlig anmälan till tekniska kontoret om fastighetsinnehavaren intygar att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst tre månader. För fritidsabonnemang gäller motsvarande om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden, maj - september. Anmälan skall vara tekniska kontoret tillhanda senast en månad före uppehållsperiodens början. 7 Grovavfall samt avfall från kylmöbler och elektronik Grovavfall samt kasserade kylskåp, frysar och elektronikprodukter skall förvaras så att enheterna kan omhändertas var för sig och i övrigt hanteras så att återvinning av föremålen eller delar av dem inte försvåras. Avfall enligt första stycket skall avlämnas på återvinningscentral. Grovavfall kan även lämnas vid de insamlingskampanjer som ordnas av tekniska utskottet. Avfallet skall sorteras enligt det insamlings- och sorteringssystem som finns på återvinningscentralen. 8 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall får avlämnas på de särskilda platser som iordningställts av kommunen för mottagning av detta avfall. Trädgårdsavfall får även komposteras på egen fastighet utan föregående anmälan, om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 6

7 9 Hushållens farliga avfall och batterier (a) (b) Farligt avfall skall förvaras skilt från övrigt avfall och omhändertas särskilt. Olika slag av farligt avfall får inte blandas. Farligt avfall skall av fastighetsinnehavaren lämnas till återvinningscentralens miljöstation. Hanteringsanvisningar se bilaga 1. Alla typer av småbatterier, med en vikt under 3 kg, skall lämnas till kommunens insamlingssystem. 10 Slam från enskilda avloppsanläggningar (a) (b) (c) (d) Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning och väl utmärkta i terrängen. Lock eller manlucka får ej vara övertäckta och skall kunna öppnas av en person. Slamavskiljare töms en gång per år, eller enligt det hämtningsintervall som beslutats av miljö- och byggnämnden. Slutna tankar töms vid behov, efter budning till tekniska kontoret. Tömning får endast utföras av kommunen eller av den som kommunen anlitat för ändamålet. Om anläggningen ligger utanför egen tomt eller om det är oklart till vilken fastighet anläggningen hör skall tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetens beteckning. Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och hämtplats får inte överstiga 20 meter för att normaltaxa ska utgå. Anläggningens botten bör inte ligga lägre än fem meter under fordonets uppställningsplats. Om avståndet överstiger 20 meter eller anläggningens botten ligger djupare än fem meter utgår extra avgift för tömningen enligt renhållningstaxan. Andra hämtningsintervall, eller uppehåll i hämtning, kan medges efter ansökan hos miljö- och byggnämnden, se kap Slam från fettavskiljare (a) (b) Fettavskiljare skall vara lätt tillgänglig för tömning. Tömningen skall ske enligt av tekniska kontoret fastställt schema, dock minst en gång per år. Tömning får endast utföras av kommunen eller den som kommunen anlitat för ändamålet. Fett från storkök och restauranger skall lämnas till fettåtervinning. KAP 4 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 1 Sortering Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall skall, för att möjliggöra återanvändning och återvinning av material och energi, sortera detta enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. Avfallet skall lämnas till den som enligt Avfallsförordningen, SFS 7

8 2001: 1063, har tillstånd att transportera avfall, är anmäld eller har undantagits från anmälningsplikten. Om avfallet uppkommit i egen verksamhet och den årliga mängden som transporteras understiger 50 ton eller 250 m³, är transporten undantagen från såväl tillstånds- som anmälningsplikt. ( NFS 2005:3). 2 Farligt avfall För hantering och borttransport av farligt avfall skall bestämmelserna i Avfallsförordningen, SFS 2001:1063 följas. 3 Uppgiftsskyldighet Den som bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs för kommunens renhållningsordning. 4 Djurkadaver och annat animaliskt avfall Djurkadaver skall omhändertas enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter 2003:58. Beträffande sällskapsdjur, se hanteringsanvisningar i bilaga 1. KAP 5 UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGENS BESTÄMMELSER 1 Allmänna bestämmelser Anmälan/ansökan som avser undantag från renhållningsordningens föreskrifter enligt detta kapitel, skall vara skriftlig och inges till miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun. Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade förutsättningar på fastigheten. Det åligger fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare att utan dröjsmål meddela miljö- och byggnämnden om ändrade förutsättningar för ansökan/anmälan. 2 Eget omhändertagande av matavfall, latrin och slam från enskilt avlopp (a) (b) (c) Efter anmälan till miljö- och byggnämnden får matavfall komposteras i slutna, ändamålsenliga kompostbehållare, om det kan ske utan risk för olägenheter för människorna eller miljön. Kompostering kan ske gemensamt för fler än en flerbostadsfastighet om det föreligger skäl för en samordnad lösning. Efter anmälan till miljö- och byggnämnden får latrin omhändertas på fastigheten om det kan ske på sådant sätt att sjukdomsframkallande organismer inte sprids och att det i övrigt inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. Eget omhändertagande av latrin innebär automatiskt en befrielse från kommunens hämtning av latrin. Efter anmälan till miljö- och byggnämnden får innehavare av jordbruksfastighet själv tömma och sprida slam från egen slamavskiljare och egen sluten tank på egen fastighet om följande förutsättningar är uppfyllda: slammet sprids och myllas ned på brukad åkermark inom ett dygn, 8

9 fastighetsägaren har tillgång till tömnings- och spridningsutrustning för tömning och spridning av slam. spridning sker utanför detaljplanelagt område. omhändertagandet sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eget omhändertagande av slam innebär automatiskt en befrielse från kommunens hämtning av slam. 3 Eget omhändertagande av annat avfall ( 38 AFO ) Fastighetsinnehavare som avser att på fastigheten omhänderta annat avfall som har uppstått på fastigheten skall anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Anmälan skall innehålla de uppgifter som krävs för att miljö- och byggnämnden skall kunna bedöma de eventuella risker som kan uppstå vid omhändertagandet och lämpligheten av eget omhändertagande ur miljö- och hälsosynpunkt. Eget omhändertagande får ej medföra risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eget omhändertagande får ej ske av hushållsavfall som utgörs av kylar, frysar eller andra kylmöbler, elektroniska produkter eller farligt avfall. 4 Förlängt hämtningsintervall (a) (b) Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan få ordinarie hämtning av hushållsavfall var 14:e dag förlängt till var 4:e vecka, under förutsättning att allt matavfall komposteras, eller omhändertas på annat sätt som godtagits av miljö- och byggnämnden. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan få annat hämtningsintervall avseende slam från enskilt avlopp, under förutsättning att avloppsanläggningen uppfyller gällande normer och att dimensionering i förhållande till anläggningens belastning medger längre intervall, dock högst 2 år. 5 Uppehåll i hämtning av slam från enskild avloppsanläggning Uppehåll i hämtning av slam från slamavskiljare eller sluten tank kan medges efter anmälan från fastighetsinnehavaren om denne intygar att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. 6 Dispens från renhållningsordningens föreskrifter Miljö- och byggnämnden kan i övrigt om särskilda skäl föreligger medge dispens från renhållningsordningens föreskrifter. 7 Återkallelse, tillsyn och avgift Medgivande om undantag från föreskrifterna om avfallshantering kan återkallas om förutsättningarna för undantag ändrats, om felaktiga uppgifter lämnats, som legat till grund för undantaget, om hanteringen inte sker enligt givet tillstånd eller enligt anmälan, om hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön. 9

10 Miljö- och byggnämnden får i enlighet med tillsynsparagraferna i miljöbalken, kap. 26 meddela de föreläggande och förbud som behövs för att föreskrifterna skall efterföljas. För prövning av ansökan om tillstånd eller dispens, handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter, får miljö- och byggnämnden ta ut en avgift enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 10

11 Bilaga 1 till renhållningsordningen för Vaggeryds kommun Sortering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisningar Avlämningsställe Matavfall. Avser endast de verksamheter som väljer utsortering av detta avfall Matrester, kaffesump,skal, hushållspapper, blommor och växtdelar. Anpassas till hämtningssystemet. Lämnas till renhållaren vid ordinarie avfallshämtning. Får endast transporteras av kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör. Matavfall - hushåll se ovan. Får komposteras efter anmälan till miljö- och byggnämnden. Hushållsavfall Farligt avfall Batterier Dammsugarpåsar, mjuk Paketeras så att olägenhet vid plast, blomjord, utslitna produkter av trä, tyg och gum- anvisningar i föreskrifterna hämtning ej uppstår, se mi, blöjor, snus, cigarettfimpar, kattsand samt ej utsorterat matavfall. Lysrör, lim, olja, bekämpningsmedelsrester, färg- eller hela märkta Lämnas i originalförpackning rester, nagellack, glödlampor förpackningar. Får ej blandas. Alla typer av batterier under 3 kg, såsom knappceller, laddningsbara m.fl. Läckande batterier skall läggas i plastpåse. Får ej blandas med annat avfall. Godkänd kompostbehållare krävs för kompostering. Lämnas annars till renhållaren tillsammans med det brännbara hushållsavfallet vid ordinarie avfallshämtning. Lämnas till renhållaren vid ordinarie avfallshämtning. Får endast transporteras av kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid grovsopsinsamlingarna. Kan även lämnas vid insamling i flerfamiljshus om sådan har anordnats av fastighetsägaren. Läggs i batteriholkar i affär eller kontor. Lämnas vid återvinningscentralen eller i batteriholk vid återvinningsstation. Bilbatterier Blybatterier, normalt med vikt över 3 kg. Läckande batterier skall förvaras i tätt kärl, t.ex. plastback. Lämnas till ställen där batterier säljs. Kan även lämnas till återvinningscentralen, samt vid grovsopsinsamlingarna. Kylar och frysar Alla typer av kylmöbler, såsom kylskåp, frysbox. Hanteras varsamt så att kylslingor och isolering hålls intakt. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid återvinningsstationen på Infanterigatan, Skillingaryd, samt vid grovsopsinsamlingarna. Elektriska och elektroniska produkter Hushållsapparater, datorer, radio, tv, klockor, batterileksaker, spisar, brandvarnare. Hanteras varsamt. Batterier och ev. ljuskällor såsom glödlampor och lysrör skall demonteras och läggas i avsedd behållare. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid återvinningsstationen på Infanterigatan, Skillingaryd, samt vid grovsopsinsamlingarna. Förpackningar av glas, metall, papp och hårdplast, samt returpapper Konservburkar, plastflaskor, glasburkar, mjölkkartonger, tidningar,kataloger, broschyrer. Skölj ur förpackningarna. Tryck ihop pappförpackningar. Lämnas vid återvinningsstationer. I flerfamiljshus kan förpackningsavfall lämnas i fastigheten om fastighetsägaren har ordnat fastighetsnära sortering. 1 (2)

12 Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisningar Avlämningsställe Grovavfall Uttjänta möbler, mattor, madrasser, m.m. Avfall som är för stort för avfallskärlet. Sorteras efter avfallsslag. T.ex. Trä, wellpapp, brännbart, deponirest, skrot Lämnas på återvinningscentralen, samt vid grovsopsinsamlingarna. Trädgårdsavfall Grenar, kvistar, ris, löv, mossa. Trädgårdsavfall får komposteras i egen trädgård utan föregående anmälan. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid någon av kommunens gröntippar. Tryckimpregnerat trä Impregnerade stängselpinnar, golvträ för utebruk. Utgör farligt avfall. Lämnas vid återvinningscentralen. Asbest Isolermaterial, takpannor, eternitblomlådor, väggbeklädnad t.ex. eternitplattor. Farligt avfall. Förpackas noga så att det inte dammar. Mindre mängder lämnas vid återvinningscentralen. Vid stora mängder kontakta godkänd entreprenör. Djurkadaver, sällskapsdjur Avser enbart smådjur såsom hund, katt och dyl. För lantbrukets djur gäller Statens Jordbruksverks föreskrifter 2003:58. Kan grävas ned på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet. För kremering kontakta Djursjukhuset i Jönköping, tfn Läkemedel Överblivna läkemedel från privatpersoner, även icke receptbelagda läkemedel och allmänhetens kanyler. Lämnas i särskild läkemedelsavfallspåse som hämtas på apoteket. Kanyler skall lämnas i särskild behållare som finns att hämta kostnadsfritt på apoteket. Lämnas till apotek. Kvicksilvertermometrar, cytostatika och cytotoxiska läkemedel lämnas till miljöstationen. 2 (2)

13 Bilaga 2 till renhållningsordningen för Vaggeryds kommun Sortering av annat avfall än hushållsavfall Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisning Kommentar Farligt avfall Bygg- och rivningsavfall, brännbart Färg, lösningsmedel, lim, oljor, fotokemikalier, träskyddsmedel, tryckimpregnerat trä, avfall innehållande tungmetaller m.m. T.ex. plast, trä,brännbart isoleringsmaterial och annat brännbart material som uppstår vid rivning av byggnad eller del av byggnad. Bestämmelser om farligt avfall finns i avfallsförordningen SFS 2001:1063. Kontakta godkänd entreprenör för ytterligare upplysning. Hämtas av godkänd transportör. Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte komprimeras. Brännbart skall sorteras för sig på den plats där det uppkommer och hållas skilt från avfall som är olämpligt att förbränna. Vad som avses med farligt avfall finns förtecknat i avfallsförordningens bilaga. Riktlinjer och bestämmelser i samband med rivning kan erhållas av miljö- och byggförvaltningen. Undantag från sorteringskrav kan fås efter samråd med miljö- och byggförvaltningen. Bygg- och rivningsavfall, ej brännbart Ej brännbart isoleringsmaterial, betong, tegel, glas takplattor m.m. Hämtas av godkänd transportör. Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte komprimeras. De delar som kan återanvändas eller återvinnas skall transporteras till godkänt avfallsföretag för återvinning. Övrigt lämnas till godkänd avfallsdeponi. Brännbart avfall från verksamheter (avser inte bränn-bart hushållsavfall) Asbest Avfall som brinner utan energitillskott, efter det att förbränningsprocessen startat. Isolermaterial, takpannor, väggbeklädnad t.ex. eternitplattor. Skall sorteras ut från övrigt avfall på den plats där det uppkommer, skall förvaras och transporteras åtskilt från annat avfall. Farligt avfall. Förpackas så att det inte dammar. Lämnas till förbränning via godkänd entreprenör. Lämnas till godkänd entreprenör. Bilbatterier Blybatterier, normalt med vikt över 3 kg. Läckande batterier skall förvaras i tätt kärl, t.ex. plastback. Lämnas till ställen där batterier säljs. Kan även lämnas till återvinningscentralen. Batterier Alla typer av batterier med vikt under 3 kg. Läckande batterier skall förpackas i tätt material. Lämnas i batteriholk, på återvinningsstation eller till godkänd entreprenör. Elektriska och elektroniska produkter Datorer, kopiatorer, uppladdningsbara apparater, tv, radio, video, brandvarnare, rökdetektor. Avser ej produkter som har varit fast installerade. Flera av produkterna innehåller farliga ämnen och utgör därmed farligt avfall. Får transporteras av avfallslämnaren efter anmälan till länsstyrelsen. Lämnas till återvinningscentralen. Produkter som har varit fast installerade lämnas direkt till Elretur, eller till godkänd entreprenör. Fett från storkök och restauranger Kasserat frityrfett. Kärl för lagring kan hyras av entreprenör. Lämnas till godkänd entreprenör. 1 (3)

14 Lysrör och glödlampor Farligt avfall, se särskilda bestämmelser. Lämnas till återvinningscentralen. Vid stora mängder kontakta Tekniska kontoret. 2 (3)

15 Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisning Kommentar Förpackningar av glas T.ex. glasburkar. OBS Producentansvarsavfall, avser endast förpackningar. sorteras i färgat och ofärgat glas. Lämnas till godkänd entreprenör, eller kontakta FTI* för information. Förpackningsmaterial av mjukplast T.ex. transport-, krymp-, och bubbelfilm. Kan avlämnas löst i transparenta plastsäckar eller balat. Lämnas till godkänd entreprenör. Förpackningar av hårdplast T.ex. plastdunkar, fat, Förpackningarna skall vara burkar, hinkar, flaskor. OBS torra och rena. Om förpackavser ej industrispill. ningarna ej kan rengöras skall de omhändertas på annat sätt, beroende på innehåll. Lämnas till godkänd entreprenör. Förpackningsmaterial av metall Tomma målarburkar eller andra burkar av metall som ej har innehållit farliga kemikalier. Får ej blandas med annat förpackningsmaterial. Lämnas till godkänd entreprenör. Förpackningsmaterial av wellpapp Får ej blandas med annat förpackningsmaterial. Lämnas till godkänd entreprenör. Returpapper Tidningar, kataloger, broschyrer, kontorspapper. Blanda ej returpapper med kontorspapper. Lämnas till godkänd entreprentör. Kylmöbler Kylskåp, kylgondoler, frysboxar,frysgondoler drickakylar. Hanteras varsamt så att kylslingor och isolering hålls intakt. Lämnas till godkänd entreprenör. Stickande,skärande och smittbärande avfall T.ex. kanyler, skalpeller och dyl.från exempelvis fotvårdsverksamhet,akupunktur eller tatuering. Specialbestämmelser finns för detta avfall. Lämnas till godkänd entreprenör. FTI = Förpacknings- och tidningsinsamlingen 3 (3)

16 Bilaga 3 till renhållningsordningen för Vaggeryds kommun Definitioner av uttryck i renhållningsordningen Med nedan förekommande avfallstermer i föreskrifterna avses följande: Avfall Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori enligt avfallsförordningen och som innehavaren gör sig av med, eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Avfallshantering Hushållsavfall Producent Matavfall Brännbart hushållsavfall Avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall Grovavfall Trädgårdsavfall Latrin Slam Farligt avfall Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (MB 15:4). Matrester, kaffesump, hushållspapper m.m. Huvudsakligen avfall som uppstår vid hantering av mat. Dammsugarpåsar, mjuk plast, blöjor, porslin m.m. Huvudsakligen avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna. Avfall från industrier, affärsrörelser, serviceverksamheter, skolor och institutioner och som till sin karaktär liknar det avfall som uppkommer i ett hushåll. Dvs. det avfall som uppkommer på grund av att människor vistas i lokalerna, t.ex. från personalmatsalar och toaletter. Avfall från livsmedelsbutiker och restauranger räknas hit, liksom avfall från fettavskiljare. Kasserade möbler och annat skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grenar, kvistar, löv, gräsklipp. Avfall från torrklosett eller mulltoalett. Avfall från enskilda avloppsanläggningar, och fettavskiljare. T.ex. elektronik, lysrör, färgavfall, batterier, köldmedier i kylmöbler, värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar, m.m. Avfallet finns förtecknat i bilagan till avfallsförordningen, 2001:1063, och avser det avfall som har en asterisk * kopplat till sig. 1 (2)

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:07 Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2011 (Utl 2011:41) (Ersätter Kfs 2007:24)

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Reviderade enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-10-29 i samband med införande av separat

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter 1 Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR EKSJÖ KOMMUN 1(11)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR EKSJÖ KOMMUN 1(11) FÖR EKSJÖ KOMMUN 1(11) Antagen av kommunfullmäktige i EKSJÖ 2008-06-17 Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 10 och 14 avfallsförordningen (SFS 2001:1063) meddelar kommunfullmäktige följande

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Bilaga till kf 2008-05-26, 97 Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26, 97 Ersätter föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun BESTÄMMELSER Gäller fr 2012-10-01 56.4.3 Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun Rev 2012-05-31 Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering 560:1 Föreskrifter om avfallshantering Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-06-20 Gäller från 2012-06-20. 1 kap Inledande bestämmelser 1 Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i avfallsförordningen (2001:1063), dels föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26, 43 Reviderad: Renhållningsföreskrifter

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26, 43 Reviderad: Renhållningsföreskrifter Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26, 43 Reviderad: Renhållningsföreskrifter Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Juni 2010. Föreskrifter om avfalls - hantering och renhållning

Juni 2010. Föreskrifter om avfalls - hantering och renhållning Juni 2010 Föreskrifter om avfalls - hantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun skall det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 1 Gemensamma bestämmelser Inledande bestämmelser/tillämpningsområde 1 Kommunens ansvar omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Renhållningsordningen

Läs mer

INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5. Definitioner... 5. Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5. Definitioner... 5. Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn... 2 (22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER... 5 Definitioner... 5 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn... 5 Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun ntagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 24 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun Titel: Avfallsföreskrifter 1 (10) Typ: Föreskrift Giltighetstid: Från 2013-04-01 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 14 Uppdateras: Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun Inledande

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-03-14 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Organisation 3 Avfallsdefinition 4 Allmänna bestämmelser 5 Avfallsabonnemang 6 Särskilda

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Lokala Renhållningsföreskrifter. Kungsbacka kommun

Lokala Renhållningsföreskrifter. Kungsbacka kommun Lokala Renhållningsföreskrifter Kungsbacka kommun 0 Innehåll Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar och skyldighet... 3 Kommunens ansvar... 3 Fastighetsinnehavares

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall. Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall Antagen i Avfallsnämnden den 28 september 2010 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Hushållsavfall som ska läggas i det gröna kärlet... 5 3 Hushållsavfall

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Örebro kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 28 maj 2008 2 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 4 2 Fastighetsinnehavares ansvar 4 3 Definition och

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningsordning Ronneby Kommun Utgivare: Ronneby Kommun Gäller från: 2014-08-01 Antagen: KF 138/2014. Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla kommun

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla kommun Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering i Uddevalla kommun Augusti 2014 INNEHÅLL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 1.1 TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER... 1 1.2 DEFINITIONER... 1 1.3 KOMMUNENS ANSVAR

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Renhållningsordning för Stockholms kommun

Renhållningsordning för Stockholms kommun Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Avfallsplan 2008 2012 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige 11 december 2007. Gäller from 1 januari 2008. FÖRORD Kommunfullmäktige antog den 11

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhållningsordning för Ödeshögs kommun

Renhållningsordning för Ödeshögs kommun Renhållningsordning för Ödeshögs kommun Del 1 Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-25, 75, att gälla fr o m 2007-01-01 1 Innehållsförteckning Sid Kap 1 Inledande bestämmelser 2 Kap 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Bräcke kommuns renhållningsordning

Bräcke kommuns renhållningsordning Bräcke kommuns renhållningsordning - Föreskrifter om avfallshantering Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063), föreskrifter

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-12-15

Föreskrifter om avfallshantering Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-12-15 Föreskrifter om avfallshantering Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-12-15 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan, renhållningsordning för Ystads

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER Avfallsföreskrifter för Håbo kommun från och med 2013-05-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-04-22, 29 AVFALLSFÖRESKRIFTER 2 Innehåll AVFALLSFÖRESKRIFTER... 1 Inledande bestämmelser...

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Avfallstaxa för Härjedalens kommun

Avfallstaxa för Härjedalens kommun Avfallstaxa för Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-26, 25 Samhällsbyggnadsförvaltningen Renhållningsenheten 1 Innehåll Allmänna bestämmelser... 3 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Giltighet... 4 Definitioner... 4 Ansvar... 7 Ansvar för insamling, tillsyn och renhållningsordning... 7 Fastighetsinnehavarens ansvar

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Dokumentets syfte Detaljerade regler för avfallshantering i Nacka och avfallsplanering från 2014 till 2020.

Dokumentets syfte Detaljerade regler för avfallshantering i Nacka och avfallsplanering från 2014 till 2020. FÖRESKRIFT Renhållningsordning, Nacka kommun Dokumentets syfte Detaljerade regler för avfallshantering i Nacka och avfallsplanering från 2014 till 2020. Dokumentet gäller för Nackas medborgare och alla

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Avfallsföreskrifter Värmdö kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014

Avfallsföreskrifter Värmdö kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014 Avfallsföreskrifter Värmdö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014 2014 ISSN 1103-40 FÖRORD Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitel miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen.

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Renhållningsordning. Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Antagen av Kf 2013-10-23, 53

Renhållningsordning. Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Antagen av Kf 2013-10-23, 53 Renhållningsordning 2015 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Ragunda kommun 3 Inledande bestämmelser 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer