Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38"

Transkript

1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Annat avfall än hushållsavfall Undantag från bestämmelserna BILAGOR: Sorterings- och hanteringsguide, hushåll bil. 1 Sorterings- och hanteringsguide, verksamheter bil. 2 Definitioner av uttryck i renhållningsordningen bil. 3 Avfallsutrymmen, utformning och skötsel bil. 4 Avfallsplan bil. 5 Meddelade av kommunfullmäktige , 38 Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken; SFS 1998:808, samt 10 och 14 avfallsförordningen ; SFS 2001:1063, meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter för avfallshanteringen i Vaggeryds kommun. KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Gällande bestämmelser och ikraftträdande (a) För kommunens avfallshantering gäller denna renhållningsordning innehållande föreskrifter och en avfallsplan (bilaga 5), samt miljöbalken; SFS 1998:808 avfallsförordningen; SFS 2001:1063 andra förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken andra författningar som berör avfallshantering (b) Använda begrepp i dessa föreskrifter förklaras i bilaga 3. (c) (d) Straffbestämmelser för brott mot renhållningsordningen återfinns i 29 kap. miljöbalken. Dessa föreskrifter träder ikraft , då tidigare renhållningsordning för Vaggeryds kommun, beslutad av Kf , 62 upphör att gälla. KAP 2 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER 1 Kommunens ansvar (a) Kommunen ansvarar genom kommunens tekniska utskott för att hushållsavfall transporteras till en godkänd behandlingsanläggning och där återvinns eller 2

3 (b) (c) (d) (e) (f) bortskaffas. Hanteringen av avfallet utförs av den eller de, nedan kallad renhållaren, som tekniska utskottet bestämmer. Från ansvaret undantas utsorterat avfall som enligt särskilda förordningar skall insamlas och omhändertas av producent. Kommunen skall samla in, sortera och transportera bort kasserade batterier samt tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Undantaget blybatterier över tre kg, öppna nickel-kadmium batterier och varor med inbyggda batterier. Kommunen skall informera hushållen om avfallshanteringen i kommunen. Informationen skall även omfatta omhändertagande av förpackningar, returpapper samt elektriska och elektroniska produkter, enligt producentansvarsförordningarna om dessa avfallsslag. Kommunen får med stöd av 27 kap 4 miljöbalken fastställa en renhållningstaxa för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Renhållningstaxan skall antas av kommunfullmäktige. Avgifter får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Tillsyn över att avfallsföreskrifterna efterlevs utövas av miljö- och byggnämnden, som också beslutar om undantag enligt kap 5, 1-7 i dessa föreskrifter. 2 Producenternas ansvar (a) (b) (c) Producent skall se till att det finns lättillgängliga insamlingssystem för förpackningsavfall returpappersavfall elektriska och elektroniska produkter, inkl. kylmöbler. Hanteringen av avfall som omfattas av producentansvar regleras i förordningar om producentansvar. Producent skall informera andra än hushåll om insamlingssystem och syftet med insamling av ovan nämnda avfallsslag. Producent skall på anmodan av kommunens tekniska utskott lämna uppgift om producentansvarsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering. 3 Avfallsinnehavarens ansvar (a) Den som innehar avfall har ansvar för att hantera sitt avfall så att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att återvinning och miljömässigt godtagbar behandling underlättas. 4 Fastighetsinnehavares / Nyttjanderättsinnehavares ansvar (a) Fastighetsinnehavare är ansvarig för hanteringen av allt avfall som uppstår inom fastigheten och att betala avgift till kommunen för insamling, transport och behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgift skall 3

4 erläggas enligt den vid varje tidpunkt gällande taxa som antagits av kommunfullmäktige. Ansvar och betalningsskyldighet kan efter skriftlig anmälan och godkännande av tekniska kontoret överlåtas till nyttjanderättshavaren. För nyttjanderättshavaren gäller då samma ansvar som för en fastighetsinnehavare. (b) (c) (d) (e) (f) (g) Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som skall lämnas till renhållaren för borttransport får inte bortskaffas på annat sätt. Transporten får endast skötas av kommunen eller av den som kommunen anlitat för ändamålet. Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till tekniska kontoret. Fastighetsinnehavare skall i tillräcklig omfattning informera den som bor i, eller är verksam i fastigheten, om dessa föreskrifter och verka för att de efterlevs. Fastighetsinnehavaren är skyldig att ge renhållaren tillträde till de utrymmen där hämtning skall ske. Nycklar, portkoder och dyl. som behövs för uppgiften skall lämnas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anordnande, installation och underhåll av avfallsutrymmen och avfallsanordningar. Dessa skall utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls och risken för olycksfall minimeras. De skall medge hantering med den utrustning som används i renhållarens renhållningssystem. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att transportväg fram till hämtningsplats hålls i framkomligt skick. Se ytterligare anvisningar i kap 3. KAP 3 HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL 1 Sortering och fastighetsinnehavarens transportskyldighet (a) (b) (b) Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall sorteras och hanteras enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Avfall som inte regelmässigt hämtas av renhållaren skall fastighetsinnehavaren låta transportera bort till anvisad plats. Borttransporterna skall ske så ofta och på sådant sätt att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön ej uppstår. Verksamheter som är anslutna till kommunens insamlingssystem för matavfall, eller liknande avfall, skall sortera ut detta efter anvisningar från kommunens tekniska utskott. 2 Avfallsutrymme, behållarplats, behållare, hämtningsväg m.m. (a) Tekniska kontoret fastställer efter samråd med fastighetsinnehavaren storlek, typ och placering av avfallsbehållare. 4

5 (b) (c) (d) (e) För flerfamiljshus, lokaler för serviceverksamhet såsom skolor, vård och social omsorgsverksamhet bör finnas möjlighet till fastighetsnära sortering av allt hushållsavfall. Avfallsbehållare skall vara uppställd så att hämtning underlättas och kan förflyttas utan lyft. För en- eller tvåbostadshus gäller att behållarplatsen skall vara belägen vid fastighetsgräns eller tomtgräns så nära uppställningsplatsen för hämtningsfordon som möjligt. Transportväg fram till hämtningsplats skall hållas i framkomligt skick. Vägen skall röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, d.v.s. dimensionerad för 10 tons axeltryck, ha en vägbredd av minst 3,5 meter och en fri höjd av minst 4 meter. Om så erfordras skall det finnas möjlighet att vända hämtningsfordonet. Ytterligare föreskrifter om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i särskilda föreskrifter meddelade av Boverket och av Arbetsmiljöverket, samt i bilaga 4 till dessa föreskrifter. 3 Emballering, fyllnadsgrad, vikt, extra hämtning (a) (b) (c) Avfall skall vara väl emballerat, vätskehaltigt och luktande avfall skall förpackas så att väta och lukt inte släpps igenom förpackningen. I sopnedkast får endast släppas ned avfall av storlek, tyngd eller annan beskaffenhet som inte orsakar skada eller olägenhet. Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador ( t.ex. krossat glas, knivar och dyl.) skall läggas i styvt skyddshölje. Aska och slagg skall förpackas och hanteras på sådant sätt att det inte kan förorsaka an tändning eller olägenhet. För utsortering av matavfall gäller särskilda instruktioner utarbetade av tekniska utskottet. Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir svårigheter att flytta den. Överfull eller för tung behållare kommer att beläggas med extra avgift enligt renhållningstaxan. Extra hämtning utförs efter särskild beställning, enligt fastställd taxa. 4 Gemensam avfallsbehållare Efter skriftlig anmälan till tekniska kontoret kan a) fastighetsinnehavare till närbelägna fastigheter få använda gemensamma sophus och transportera sitt hushållsavfall dit, under förutsättning att avfallsutrymmet är tillräckligt stort och att ansvarig för skötsel och underhåll utses. b) närboende fastighetsinnehavare få utnyttja gemensam avfallsbehållare, under förutsättning att den sammanlagda avfallsmängden ryms i behållare som normalt används i området och att ansvarig för skötsel och underhåll utses. c) fritidsområden, koloniområden och fritidsanläggningar få anordna gemensam hämtning av hushållsavfall. Ansvarig för skötsel och underhåll skall utses. 5

6 5 Äganderätt till och skötsel av behållare och avfallsutrymmen (a) (b) (c) Behållare ägs av renhållaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöringen. Avfallsutrymmen skall rengöras vid behov eller så ofta att olägenhet inte uppstår. Containrar ägs och underhålls av renhållaren. Vid normal användning av container, som innebär att matavfall emballeras innan det läggs i, svarar renhållaren för att containern rengörs i erforderlig omfattning. Vid upprepad olägenhet kommer containern att rengöras på fastighetsägarens bekostnad. För latrin skall engångsbehållare användas. Dessa tillhandahålls av renhållaren och avlämnas vid fastighetsgräns. Använda behållare skall förslutas och ställas fram så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt. Latrinkärl får väga högst 15 kilo. Mot ersättning kan extra kärl erhållas från tekniska kontoret. 6 Hämtningsintervall för hushållsavfall och latrin (a) (b) (c) Från permanentbostäder skall hämtning ske minst en gång var 14:e dag. Från fritidsbostäder skall hämtning ske en gång var 14:e dag under perioden maj - september. Annat hämtningsintervall kan medges efter prövning av miljö- och byggnämnden, se kap 5. Tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall och latrin från permanentbostad medges efter skriftlig anmälan till tekniska kontoret om fastighetsinnehavaren intygar att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst tre månader. För fritidsabonnemang gäller motsvarande om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden, maj - september. Anmälan skall vara tekniska kontoret tillhanda senast en månad före uppehållsperiodens början. 7 Grovavfall samt avfall från kylmöbler och elektronik Grovavfall samt kasserade kylskåp, frysar och elektronikprodukter skall förvaras så att enheterna kan omhändertas var för sig och i övrigt hanteras så att återvinning av föremålen eller delar av dem inte försvåras. Avfall enligt första stycket skall avlämnas på återvinningscentral. Grovavfall kan även lämnas vid de insamlingskampanjer som ordnas av tekniska utskottet. Avfallet skall sorteras enligt det insamlings- och sorteringssystem som finns på återvinningscentralen. 8 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall får avlämnas på de särskilda platser som iordningställts av kommunen för mottagning av detta avfall. Trädgårdsavfall får även komposteras på egen fastighet utan föregående anmälan, om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 6

7 9 Hushållens farliga avfall och batterier (a) (b) Farligt avfall skall förvaras skilt från övrigt avfall och omhändertas särskilt. Olika slag av farligt avfall får inte blandas. Farligt avfall skall av fastighetsinnehavaren lämnas till återvinningscentralens miljöstation. Hanteringsanvisningar se bilaga 1. Alla typer av småbatterier, med en vikt under 3 kg, skall lämnas till kommunens insamlingssystem. 10 Slam från enskilda avloppsanläggningar (a) (b) (c) (d) Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning och väl utmärkta i terrängen. Lock eller manlucka får ej vara övertäckta och skall kunna öppnas av en person. Slamavskiljare töms en gång per år, eller enligt det hämtningsintervall som beslutats av miljö- och byggnämnden. Slutna tankar töms vid behov, efter budning till tekniska kontoret. Tömning får endast utföras av kommunen eller av den som kommunen anlitat för ändamålet. Om anläggningen ligger utanför egen tomt eller om det är oklart till vilken fastighet anläggningen hör skall tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetens beteckning. Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och hämtplats får inte överstiga 20 meter för att normaltaxa ska utgå. Anläggningens botten bör inte ligga lägre än fem meter under fordonets uppställningsplats. Om avståndet överstiger 20 meter eller anläggningens botten ligger djupare än fem meter utgår extra avgift för tömningen enligt renhållningstaxan. Andra hämtningsintervall, eller uppehåll i hämtning, kan medges efter ansökan hos miljö- och byggnämnden, se kap Slam från fettavskiljare (a) (b) Fettavskiljare skall vara lätt tillgänglig för tömning. Tömningen skall ske enligt av tekniska kontoret fastställt schema, dock minst en gång per år. Tömning får endast utföras av kommunen eller den som kommunen anlitat för ändamålet. Fett från storkök och restauranger skall lämnas till fettåtervinning. KAP 4 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 1 Sortering Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall skall, för att möjliggöra återanvändning och återvinning av material och energi, sortera detta enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. Avfallet skall lämnas till den som enligt Avfallsförordningen, SFS 7

8 2001: 1063, har tillstånd att transportera avfall, är anmäld eller har undantagits från anmälningsplikten. Om avfallet uppkommit i egen verksamhet och den årliga mängden som transporteras understiger 50 ton eller 250 m³, är transporten undantagen från såväl tillstånds- som anmälningsplikt. ( NFS 2005:3). 2 Farligt avfall För hantering och borttransport av farligt avfall skall bestämmelserna i Avfallsförordningen, SFS 2001:1063 följas. 3 Uppgiftsskyldighet Den som bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs för kommunens renhållningsordning. 4 Djurkadaver och annat animaliskt avfall Djurkadaver skall omhändertas enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter 2003:58. Beträffande sällskapsdjur, se hanteringsanvisningar i bilaga 1. KAP 5 UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGENS BESTÄMMELSER 1 Allmänna bestämmelser Anmälan/ansökan som avser undantag från renhållningsordningens föreskrifter enligt detta kapitel, skall vara skriftlig och inges till miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun. Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade förutsättningar på fastigheten. Det åligger fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare att utan dröjsmål meddela miljö- och byggnämnden om ändrade förutsättningar för ansökan/anmälan. 2 Eget omhändertagande av matavfall, latrin och slam från enskilt avlopp (a) (b) (c) Efter anmälan till miljö- och byggnämnden får matavfall komposteras i slutna, ändamålsenliga kompostbehållare, om det kan ske utan risk för olägenheter för människorna eller miljön. Kompostering kan ske gemensamt för fler än en flerbostadsfastighet om det föreligger skäl för en samordnad lösning. Efter anmälan till miljö- och byggnämnden får latrin omhändertas på fastigheten om det kan ske på sådant sätt att sjukdomsframkallande organismer inte sprids och att det i övrigt inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. Eget omhändertagande av latrin innebär automatiskt en befrielse från kommunens hämtning av latrin. Efter anmälan till miljö- och byggnämnden får innehavare av jordbruksfastighet själv tömma och sprida slam från egen slamavskiljare och egen sluten tank på egen fastighet om följande förutsättningar är uppfyllda: slammet sprids och myllas ned på brukad åkermark inom ett dygn, 8

9 fastighetsägaren har tillgång till tömnings- och spridningsutrustning för tömning och spridning av slam. spridning sker utanför detaljplanelagt område. omhändertagandet sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eget omhändertagande av slam innebär automatiskt en befrielse från kommunens hämtning av slam. 3 Eget omhändertagande av annat avfall ( 38 AFO ) Fastighetsinnehavare som avser att på fastigheten omhänderta annat avfall som har uppstått på fastigheten skall anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Anmälan skall innehålla de uppgifter som krävs för att miljö- och byggnämnden skall kunna bedöma de eventuella risker som kan uppstå vid omhändertagandet och lämpligheten av eget omhändertagande ur miljö- och hälsosynpunkt. Eget omhändertagande får ej medföra risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eget omhändertagande får ej ske av hushållsavfall som utgörs av kylar, frysar eller andra kylmöbler, elektroniska produkter eller farligt avfall. 4 Förlängt hämtningsintervall (a) (b) Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan få ordinarie hämtning av hushållsavfall var 14:e dag förlängt till var 4:e vecka, under förutsättning att allt matavfall komposteras, eller omhändertas på annat sätt som godtagits av miljö- och byggnämnden. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan få annat hämtningsintervall avseende slam från enskilt avlopp, under förutsättning att avloppsanläggningen uppfyller gällande normer och att dimensionering i förhållande till anläggningens belastning medger längre intervall, dock högst 2 år. 5 Uppehåll i hämtning av slam från enskild avloppsanläggning Uppehåll i hämtning av slam från slamavskiljare eller sluten tank kan medges efter anmälan från fastighetsinnehavaren om denne intygar att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. 6 Dispens från renhållningsordningens föreskrifter Miljö- och byggnämnden kan i övrigt om särskilda skäl föreligger medge dispens från renhållningsordningens föreskrifter. 7 Återkallelse, tillsyn och avgift Medgivande om undantag från föreskrifterna om avfallshantering kan återkallas om förutsättningarna för undantag ändrats, om felaktiga uppgifter lämnats, som legat till grund för undantaget, om hanteringen inte sker enligt givet tillstånd eller enligt anmälan, om hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön. 9

10 Miljö- och byggnämnden får i enlighet med tillsynsparagraferna i miljöbalken, kap. 26 meddela de föreläggande och förbud som behövs för att föreskrifterna skall efterföljas. För prövning av ansökan om tillstånd eller dispens, handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter, får miljö- och byggnämnden ta ut en avgift enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 10

11 Bilaga 1 till renhållningsordningen för Vaggeryds kommun Sortering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisningar Avlämningsställe Matavfall. Avser endast de verksamheter som väljer utsortering av detta avfall Matrester, kaffesump,skal, hushållspapper, blommor och växtdelar. Anpassas till hämtningssystemet. Lämnas till renhållaren vid ordinarie avfallshämtning. Får endast transporteras av kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör. Matavfall - hushåll se ovan. Får komposteras efter anmälan till miljö- och byggnämnden. Hushållsavfall Farligt avfall Batterier Dammsugarpåsar, mjuk Paketeras så att olägenhet vid plast, blomjord, utslitna produkter av trä, tyg och gum- anvisningar i föreskrifterna hämtning ej uppstår, se mi, blöjor, snus, cigarettfimpar, kattsand samt ej utsorterat matavfall. Lysrör, lim, olja, bekämpningsmedelsrester, färg- eller hela märkta Lämnas i originalförpackning rester, nagellack, glödlampor förpackningar. Får ej blandas. Alla typer av batterier under 3 kg, såsom knappceller, laddningsbara m.fl. Läckande batterier skall läggas i plastpåse. Får ej blandas med annat avfall. Godkänd kompostbehållare krävs för kompostering. Lämnas annars till renhållaren tillsammans med det brännbara hushållsavfallet vid ordinarie avfallshämtning. Lämnas till renhållaren vid ordinarie avfallshämtning. Får endast transporteras av kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid grovsopsinsamlingarna. Kan även lämnas vid insamling i flerfamiljshus om sådan har anordnats av fastighetsägaren. Läggs i batteriholkar i affär eller kontor. Lämnas vid återvinningscentralen eller i batteriholk vid återvinningsstation. Bilbatterier Blybatterier, normalt med vikt över 3 kg. Läckande batterier skall förvaras i tätt kärl, t.ex. plastback. Lämnas till ställen där batterier säljs. Kan även lämnas till återvinningscentralen, samt vid grovsopsinsamlingarna. Kylar och frysar Alla typer av kylmöbler, såsom kylskåp, frysbox. Hanteras varsamt så att kylslingor och isolering hålls intakt. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid återvinningsstationen på Infanterigatan, Skillingaryd, samt vid grovsopsinsamlingarna. Elektriska och elektroniska produkter Hushållsapparater, datorer, radio, tv, klockor, batterileksaker, spisar, brandvarnare. Hanteras varsamt. Batterier och ev. ljuskällor såsom glödlampor och lysrör skall demonteras och läggas i avsedd behållare. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid återvinningsstationen på Infanterigatan, Skillingaryd, samt vid grovsopsinsamlingarna. Förpackningar av glas, metall, papp och hårdplast, samt returpapper Konservburkar, plastflaskor, glasburkar, mjölkkartonger, tidningar,kataloger, broschyrer. Skölj ur förpackningarna. Tryck ihop pappförpackningar. Lämnas vid återvinningsstationer. I flerfamiljshus kan förpackningsavfall lämnas i fastigheten om fastighetsägaren har ordnat fastighetsnära sortering. 1 (2)

12 Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisningar Avlämningsställe Grovavfall Uttjänta möbler, mattor, madrasser, m.m. Avfall som är för stort för avfallskärlet. Sorteras efter avfallsslag. T.ex. Trä, wellpapp, brännbart, deponirest, skrot Lämnas på återvinningscentralen, samt vid grovsopsinsamlingarna. Trädgårdsavfall Grenar, kvistar, ris, löv, mossa. Trädgårdsavfall får komposteras i egen trädgård utan föregående anmälan. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid någon av kommunens gröntippar. Tryckimpregnerat trä Impregnerade stängselpinnar, golvträ för utebruk. Utgör farligt avfall. Lämnas vid återvinningscentralen. Asbest Isolermaterial, takpannor, eternitblomlådor, väggbeklädnad t.ex. eternitplattor. Farligt avfall. Förpackas noga så att det inte dammar. Mindre mängder lämnas vid återvinningscentralen. Vid stora mängder kontakta godkänd entreprenör. Djurkadaver, sällskapsdjur Avser enbart smådjur såsom hund, katt och dyl. För lantbrukets djur gäller Statens Jordbruksverks föreskrifter 2003:58. Kan grävas ned på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet. För kremering kontakta Djursjukhuset i Jönköping, tfn Läkemedel Överblivna läkemedel från privatpersoner, även icke receptbelagda läkemedel och allmänhetens kanyler. Lämnas i särskild läkemedelsavfallspåse som hämtas på apoteket. Kanyler skall lämnas i särskild behållare som finns att hämta kostnadsfritt på apoteket. Lämnas till apotek. Kvicksilvertermometrar, cytostatika och cytotoxiska läkemedel lämnas till miljöstationen. 2 (2)

13 Bilaga 2 till renhållningsordningen för Vaggeryds kommun Sortering av annat avfall än hushållsavfall Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisning Kommentar Farligt avfall Bygg- och rivningsavfall, brännbart Färg, lösningsmedel, lim, oljor, fotokemikalier, träskyddsmedel, tryckimpregnerat trä, avfall innehållande tungmetaller m.m. T.ex. plast, trä,brännbart isoleringsmaterial och annat brännbart material som uppstår vid rivning av byggnad eller del av byggnad. Bestämmelser om farligt avfall finns i avfallsförordningen SFS 2001:1063. Kontakta godkänd entreprenör för ytterligare upplysning. Hämtas av godkänd transportör. Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte komprimeras. Brännbart skall sorteras för sig på den plats där det uppkommer och hållas skilt från avfall som är olämpligt att förbränna. Vad som avses med farligt avfall finns förtecknat i avfallsförordningens bilaga. Riktlinjer och bestämmelser i samband med rivning kan erhållas av miljö- och byggförvaltningen. Undantag från sorteringskrav kan fås efter samråd med miljö- och byggförvaltningen. Bygg- och rivningsavfall, ej brännbart Ej brännbart isoleringsmaterial, betong, tegel, glas takplattor m.m. Hämtas av godkänd transportör. Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte komprimeras. De delar som kan återanvändas eller återvinnas skall transporteras till godkänt avfallsföretag för återvinning. Övrigt lämnas till godkänd avfallsdeponi. Brännbart avfall från verksamheter (avser inte bränn-bart hushållsavfall) Asbest Avfall som brinner utan energitillskott, efter det att förbränningsprocessen startat. Isolermaterial, takpannor, väggbeklädnad t.ex. eternitplattor. Skall sorteras ut från övrigt avfall på den plats där det uppkommer, skall förvaras och transporteras åtskilt från annat avfall. Farligt avfall. Förpackas så att det inte dammar. Lämnas till förbränning via godkänd entreprenör. Lämnas till godkänd entreprenör. Bilbatterier Blybatterier, normalt med vikt över 3 kg. Läckande batterier skall förvaras i tätt kärl, t.ex. plastback. Lämnas till ställen där batterier säljs. Kan även lämnas till återvinningscentralen. Batterier Alla typer av batterier med vikt under 3 kg. Läckande batterier skall förpackas i tätt material. Lämnas i batteriholk, på återvinningsstation eller till godkänd entreprenör. Elektriska och elektroniska produkter Datorer, kopiatorer, uppladdningsbara apparater, tv, radio, video, brandvarnare, rökdetektor. Avser ej produkter som har varit fast installerade. Flera av produkterna innehåller farliga ämnen och utgör därmed farligt avfall. Får transporteras av avfallslämnaren efter anmälan till länsstyrelsen. Lämnas till återvinningscentralen. Produkter som har varit fast installerade lämnas direkt till Elretur, eller till godkänd entreprenör. Fett från storkök och restauranger Kasserat frityrfett. Kärl för lagring kan hyras av entreprenör. Lämnas till godkänd entreprenör. 1 (3)

14 Lysrör och glödlampor Farligt avfall, se särskilda bestämmelser. Lämnas till återvinningscentralen. Vid stora mängder kontakta Tekniska kontoret. 2 (3)

15 Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisning Kommentar Förpackningar av glas T.ex. glasburkar. OBS Producentansvarsavfall, avser endast förpackningar. sorteras i färgat och ofärgat glas. Lämnas till godkänd entreprenör, eller kontakta FTI* för information. Förpackningsmaterial av mjukplast T.ex. transport-, krymp-, och bubbelfilm. Kan avlämnas löst i transparenta plastsäckar eller balat. Lämnas till godkänd entreprenör. Förpackningar av hårdplast T.ex. plastdunkar, fat, Förpackningarna skall vara burkar, hinkar, flaskor. OBS torra och rena. Om förpackavser ej industrispill. ningarna ej kan rengöras skall de omhändertas på annat sätt, beroende på innehåll. Lämnas till godkänd entreprenör. Förpackningsmaterial av metall Tomma målarburkar eller andra burkar av metall som ej har innehållit farliga kemikalier. Får ej blandas med annat förpackningsmaterial. Lämnas till godkänd entreprenör. Förpackningsmaterial av wellpapp Får ej blandas med annat förpackningsmaterial. Lämnas till godkänd entreprenör. Returpapper Tidningar, kataloger, broschyrer, kontorspapper. Blanda ej returpapper med kontorspapper. Lämnas till godkänd entreprentör. Kylmöbler Kylskåp, kylgondoler, frysboxar,frysgondoler drickakylar. Hanteras varsamt så att kylslingor och isolering hålls intakt. Lämnas till godkänd entreprenör. Stickande,skärande och smittbärande avfall T.ex. kanyler, skalpeller och dyl.från exempelvis fotvårdsverksamhet,akupunktur eller tatuering. Specialbestämmelser finns för detta avfall. Lämnas till godkänd entreprenör. FTI = Förpacknings- och tidningsinsamlingen 3 (3)

16 Bilaga 3 till renhållningsordningen för Vaggeryds kommun Definitioner av uttryck i renhållningsordningen Med nedan förekommande avfallstermer i föreskrifterna avses följande: Avfall Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori enligt avfallsförordningen och som innehavaren gör sig av med, eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Avfallshantering Hushållsavfall Producent Matavfall Brännbart hushållsavfall Avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall Grovavfall Trädgårdsavfall Latrin Slam Farligt avfall Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (MB 15:4). Matrester, kaffesump, hushållspapper m.m. Huvudsakligen avfall som uppstår vid hantering av mat. Dammsugarpåsar, mjuk plast, blöjor, porslin m.m. Huvudsakligen avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna. Avfall från industrier, affärsrörelser, serviceverksamheter, skolor och institutioner och som till sin karaktär liknar det avfall som uppkommer i ett hushåll. Dvs. det avfall som uppkommer på grund av att människor vistas i lokalerna, t.ex. från personalmatsalar och toaletter. Avfall från livsmedelsbutiker och restauranger räknas hit, liksom avfall från fettavskiljare. Kasserade möbler och annat skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grenar, kvistar, löv, gräsklipp. Avfall från torrklosett eller mulltoalett. Avfall från enskilda avloppsanläggningar, och fettavskiljare. T.ex. elektronik, lysrör, färgavfall, batterier, köldmedier i kylmöbler, värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar, m.m. Avfallet finns förtecknat i bilagan till avfallsförordningen, 2001:1063, och avser det avfall som har en asterisk * kopplat till sig. 1 (2)

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Renhållningsordning för Jönköpings kommun

Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24, 261. Med stöd av 15 kap.11

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering för Gislaveds kommun (renhållningsordning) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner 1 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter... 3 Definitioner... 3 Ansvar för renhållning och tillsyn... 4 Informationsskyldighet...

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Renhållningsordning för Jönköpings kommun

Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-22, 396. Med stöd av 15 kap.11

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Avfallsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Föreskrifter om avfallshantering för Oskarshamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 ^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 Föreskrifter om avfallshantering för Haparanda kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 25 september 2013 För revidering ansvarar: Avdelningschef för Vatten och Renhållning Dokumentet gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN ÅNGE KOMMUN ÅNGE TEKNISKA FÖRVALTNING RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-06 26 Renhållningsordning för Ånge kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51 Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun Kommunfullmäktige 2008-04-24, 58 Kommunstyrelsen 2009-02-03, 26 Kommunstyrelsen 2011-02-08, 51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Hedemora kommun Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Gäller fr o m 2014-04-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30 92 Innehåll Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun... 2 Inledande bestämmelser...

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun www.arvika.se 1 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Definitioner Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2002-11-19 Reviderad ( 35) 2003-02-18 Kf 26 Dnr 189/2002-450 Reviderad ( 7, 13, 33) 2004-04-27 Kf 52

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:07 Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2011 (Utl 2011:41) (Ersätter Kfs 2007:24)

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap, 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Utkast 2014-09-18

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Utkast 2014-09-18 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Utkast 2014-09-18 För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 f 1 (14) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30, 92 Gäller fr o m 2014-04-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Gagnefs kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Gagnefs kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-08-31 Dnr KS/2015:106 Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensam Antagen: Kommunstyrelsen den

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-29 67 Gäller från och med 2009-06-01 Renhållningsordning för Värnamo kommun 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Rättviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

Bollnäs o Ovanåkers kommuner

Bollnäs o Ovanåkers kommuner FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Bollnäs o Ovanåkers kommuner Läsanvisningar I dokumentet används för ansvarsfördelning: Renhållaren = BORAB Den nämnd som är ansvarig för miljöfrågor enl. Miljöbalken=

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN Renhållningsordningen innehåller två delar; kommunens föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan DEL 1: KOMMUNENS FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Antagen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsföreskrifter för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: SBN 29 2016-04-12 Diarienummer: SBN. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Storfors kommun. Antagen

Avfallsföreskrifter för Storfors kommun. Antagen Avfallsföreskrifter för Storfors kommun Antagen 2012-12-13 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1 Ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

Christoffer Henriksson. Årjängs kommun. Senast uppdaterad:

Christoffer Henriksson. Årjängs kommun. Senast uppdaterad: 2014 Christoffer Henriksson Årjängs kommun 2014-01-01-2018 Senast uppdaterad: Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3 KOMMUNENS RENHÅLLNINGSANSVAR... 3 HUSHÅLLSAVFALL, KYL- OCH FRYSSKÅP,

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Hudiksvalls kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antaget av kommunfullmäktige Läsanvisningar

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Hudiksvalls kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antaget av kommunfullmäktige Läsanvisningar FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-29 Läsanvisningar I dokumentet används för ansvarsfördelning: Renhållaren = Tekniska nämnden, driftsansvarig

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige Herrljunga kommun Renhållningsföreskrifter Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-01 12 2 (8) Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för X kommun

Föreskrifter för avfallshantering för X kommun FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖR X KOMMUN 1 (10) Föreskrifter för avfallshantering för X kommun Inledande bestämmelser Bemyndigande 1 Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer