Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38"

Transkript

1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Annat avfall än hushållsavfall Undantag från bestämmelserna BILAGOR: Sorterings- och hanteringsguide, hushåll bil. 1 Sorterings- och hanteringsguide, verksamheter bil. 2 Definitioner av uttryck i renhållningsordningen bil. 3 Avfallsutrymmen, utformning och skötsel bil. 4 Avfallsplan bil. 5 Meddelade av kommunfullmäktige , 38 Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken; SFS 1998:808, samt 10 och 14 avfallsförordningen ; SFS 2001:1063, meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter för avfallshanteringen i Vaggeryds kommun. KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Gällande bestämmelser och ikraftträdande (a) För kommunens avfallshantering gäller denna renhållningsordning innehållande föreskrifter och en avfallsplan (bilaga 5), samt miljöbalken; SFS 1998:808 avfallsförordningen; SFS 2001:1063 andra förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken andra författningar som berör avfallshantering (b) Använda begrepp i dessa föreskrifter förklaras i bilaga 3. (c) (d) Straffbestämmelser för brott mot renhållningsordningen återfinns i 29 kap. miljöbalken. Dessa föreskrifter träder ikraft , då tidigare renhållningsordning för Vaggeryds kommun, beslutad av Kf , 62 upphör att gälla. KAP 2 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER 1 Kommunens ansvar (a) Kommunen ansvarar genom kommunens tekniska utskott för att hushållsavfall transporteras till en godkänd behandlingsanläggning och där återvinns eller 2

3 (b) (c) (d) (e) (f) bortskaffas. Hanteringen av avfallet utförs av den eller de, nedan kallad renhållaren, som tekniska utskottet bestämmer. Från ansvaret undantas utsorterat avfall som enligt särskilda förordningar skall insamlas och omhändertas av producent. Kommunen skall samla in, sortera och transportera bort kasserade batterier samt tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Undantaget blybatterier över tre kg, öppna nickel-kadmium batterier och varor med inbyggda batterier. Kommunen skall informera hushållen om avfallshanteringen i kommunen. Informationen skall även omfatta omhändertagande av förpackningar, returpapper samt elektriska och elektroniska produkter, enligt producentansvarsförordningarna om dessa avfallsslag. Kommunen får med stöd av 27 kap 4 miljöbalken fastställa en renhållningstaxa för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Renhållningstaxan skall antas av kommunfullmäktige. Avgifter får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Tillsyn över att avfallsföreskrifterna efterlevs utövas av miljö- och byggnämnden, som också beslutar om undantag enligt kap 5, 1-7 i dessa föreskrifter. 2 Producenternas ansvar (a) (b) (c) Producent skall se till att det finns lättillgängliga insamlingssystem för förpackningsavfall returpappersavfall elektriska och elektroniska produkter, inkl. kylmöbler. Hanteringen av avfall som omfattas av producentansvar regleras i förordningar om producentansvar. Producent skall informera andra än hushåll om insamlingssystem och syftet med insamling av ovan nämnda avfallsslag. Producent skall på anmodan av kommunens tekniska utskott lämna uppgift om producentansvarsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering. 3 Avfallsinnehavarens ansvar (a) Den som innehar avfall har ansvar för att hantera sitt avfall så att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att återvinning och miljömässigt godtagbar behandling underlättas. 4 Fastighetsinnehavares / Nyttjanderättsinnehavares ansvar (a) Fastighetsinnehavare är ansvarig för hanteringen av allt avfall som uppstår inom fastigheten och att betala avgift till kommunen för insamling, transport och behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgift skall 3

4 erläggas enligt den vid varje tidpunkt gällande taxa som antagits av kommunfullmäktige. Ansvar och betalningsskyldighet kan efter skriftlig anmälan och godkännande av tekniska kontoret överlåtas till nyttjanderättshavaren. För nyttjanderättshavaren gäller då samma ansvar som för en fastighetsinnehavare. (b) (c) (d) (e) (f) (g) Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som skall lämnas till renhållaren för borttransport får inte bortskaffas på annat sätt. Transporten får endast skötas av kommunen eller av den som kommunen anlitat för ändamålet. Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till tekniska kontoret. Fastighetsinnehavare skall i tillräcklig omfattning informera den som bor i, eller är verksam i fastigheten, om dessa föreskrifter och verka för att de efterlevs. Fastighetsinnehavaren är skyldig att ge renhållaren tillträde till de utrymmen där hämtning skall ske. Nycklar, portkoder och dyl. som behövs för uppgiften skall lämnas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anordnande, installation och underhåll av avfallsutrymmen och avfallsanordningar. Dessa skall utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls och risken för olycksfall minimeras. De skall medge hantering med den utrustning som används i renhållarens renhållningssystem. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att transportväg fram till hämtningsplats hålls i framkomligt skick. Se ytterligare anvisningar i kap 3. KAP 3 HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL 1 Sortering och fastighetsinnehavarens transportskyldighet (a) (b) (b) Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall sorteras och hanteras enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Avfall som inte regelmässigt hämtas av renhållaren skall fastighetsinnehavaren låta transportera bort till anvisad plats. Borttransporterna skall ske så ofta och på sådant sätt att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön ej uppstår. Verksamheter som är anslutna till kommunens insamlingssystem för matavfall, eller liknande avfall, skall sortera ut detta efter anvisningar från kommunens tekniska utskott. 2 Avfallsutrymme, behållarplats, behållare, hämtningsväg m.m. (a) Tekniska kontoret fastställer efter samråd med fastighetsinnehavaren storlek, typ och placering av avfallsbehållare. 4

5 (b) (c) (d) (e) För flerfamiljshus, lokaler för serviceverksamhet såsom skolor, vård och social omsorgsverksamhet bör finnas möjlighet till fastighetsnära sortering av allt hushållsavfall. Avfallsbehållare skall vara uppställd så att hämtning underlättas och kan förflyttas utan lyft. För en- eller tvåbostadshus gäller att behållarplatsen skall vara belägen vid fastighetsgräns eller tomtgräns så nära uppställningsplatsen för hämtningsfordon som möjligt. Transportväg fram till hämtningsplats skall hållas i framkomligt skick. Vägen skall röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, d.v.s. dimensionerad för 10 tons axeltryck, ha en vägbredd av minst 3,5 meter och en fri höjd av minst 4 meter. Om så erfordras skall det finnas möjlighet att vända hämtningsfordonet. Ytterligare föreskrifter om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i särskilda föreskrifter meddelade av Boverket och av Arbetsmiljöverket, samt i bilaga 4 till dessa föreskrifter. 3 Emballering, fyllnadsgrad, vikt, extra hämtning (a) (b) (c) Avfall skall vara väl emballerat, vätskehaltigt och luktande avfall skall förpackas så att väta och lukt inte släpps igenom förpackningen. I sopnedkast får endast släppas ned avfall av storlek, tyngd eller annan beskaffenhet som inte orsakar skada eller olägenhet. Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador ( t.ex. krossat glas, knivar och dyl.) skall läggas i styvt skyddshölje. Aska och slagg skall förpackas och hanteras på sådant sätt att det inte kan förorsaka an tändning eller olägenhet. För utsortering av matavfall gäller särskilda instruktioner utarbetade av tekniska utskottet. Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir svårigheter att flytta den. Överfull eller för tung behållare kommer att beläggas med extra avgift enligt renhållningstaxan. Extra hämtning utförs efter särskild beställning, enligt fastställd taxa. 4 Gemensam avfallsbehållare Efter skriftlig anmälan till tekniska kontoret kan a) fastighetsinnehavare till närbelägna fastigheter få använda gemensamma sophus och transportera sitt hushållsavfall dit, under förutsättning att avfallsutrymmet är tillräckligt stort och att ansvarig för skötsel och underhåll utses. b) närboende fastighetsinnehavare få utnyttja gemensam avfallsbehållare, under förutsättning att den sammanlagda avfallsmängden ryms i behållare som normalt används i området och att ansvarig för skötsel och underhåll utses. c) fritidsområden, koloniområden och fritidsanläggningar få anordna gemensam hämtning av hushållsavfall. Ansvarig för skötsel och underhåll skall utses. 5

6 5 Äganderätt till och skötsel av behållare och avfallsutrymmen (a) (b) (c) Behållare ägs av renhållaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöringen. Avfallsutrymmen skall rengöras vid behov eller så ofta att olägenhet inte uppstår. Containrar ägs och underhålls av renhållaren. Vid normal användning av container, som innebär att matavfall emballeras innan det läggs i, svarar renhållaren för att containern rengörs i erforderlig omfattning. Vid upprepad olägenhet kommer containern att rengöras på fastighetsägarens bekostnad. För latrin skall engångsbehållare användas. Dessa tillhandahålls av renhållaren och avlämnas vid fastighetsgräns. Använda behållare skall förslutas och ställas fram så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt. Latrinkärl får väga högst 15 kilo. Mot ersättning kan extra kärl erhållas från tekniska kontoret. 6 Hämtningsintervall för hushållsavfall och latrin (a) (b) (c) Från permanentbostäder skall hämtning ske minst en gång var 14:e dag. Från fritidsbostäder skall hämtning ske en gång var 14:e dag under perioden maj - september. Annat hämtningsintervall kan medges efter prövning av miljö- och byggnämnden, se kap 5. Tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall och latrin från permanentbostad medges efter skriftlig anmälan till tekniska kontoret om fastighetsinnehavaren intygar att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst tre månader. För fritidsabonnemang gäller motsvarande om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden, maj - september. Anmälan skall vara tekniska kontoret tillhanda senast en månad före uppehållsperiodens början. 7 Grovavfall samt avfall från kylmöbler och elektronik Grovavfall samt kasserade kylskåp, frysar och elektronikprodukter skall förvaras så att enheterna kan omhändertas var för sig och i övrigt hanteras så att återvinning av föremålen eller delar av dem inte försvåras. Avfall enligt första stycket skall avlämnas på återvinningscentral. Grovavfall kan även lämnas vid de insamlingskampanjer som ordnas av tekniska utskottet. Avfallet skall sorteras enligt det insamlings- och sorteringssystem som finns på återvinningscentralen. 8 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall får avlämnas på de särskilda platser som iordningställts av kommunen för mottagning av detta avfall. Trädgårdsavfall får även komposteras på egen fastighet utan föregående anmälan, om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 6

7 9 Hushållens farliga avfall och batterier (a) (b) Farligt avfall skall förvaras skilt från övrigt avfall och omhändertas särskilt. Olika slag av farligt avfall får inte blandas. Farligt avfall skall av fastighetsinnehavaren lämnas till återvinningscentralens miljöstation. Hanteringsanvisningar se bilaga 1. Alla typer av småbatterier, med en vikt under 3 kg, skall lämnas till kommunens insamlingssystem. 10 Slam från enskilda avloppsanläggningar (a) (b) (c) (d) Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning och väl utmärkta i terrängen. Lock eller manlucka får ej vara övertäckta och skall kunna öppnas av en person. Slamavskiljare töms en gång per år, eller enligt det hämtningsintervall som beslutats av miljö- och byggnämnden. Slutna tankar töms vid behov, efter budning till tekniska kontoret. Tömning får endast utföras av kommunen eller av den som kommunen anlitat för ändamålet. Om anläggningen ligger utanför egen tomt eller om det är oklart till vilken fastighet anläggningen hör skall tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetens beteckning. Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och hämtplats får inte överstiga 20 meter för att normaltaxa ska utgå. Anläggningens botten bör inte ligga lägre än fem meter under fordonets uppställningsplats. Om avståndet överstiger 20 meter eller anläggningens botten ligger djupare än fem meter utgår extra avgift för tömningen enligt renhållningstaxan. Andra hämtningsintervall, eller uppehåll i hämtning, kan medges efter ansökan hos miljö- och byggnämnden, se kap Slam från fettavskiljare (a) (b) Fettavskiljare skall vara lätt tillgänglig för tömning. Tömningen skall ske enligt av tekniska kontoret fastställt schema, dock minst en gång per år. Tömning får endast utföras av kommunen eller den som kommunen anlitat för ändamålet. Fett från storkök och restauranger skall lämnas till fettåtervinning. KAP 4 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 1 Sortering Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall skall, för att möjliggöra återanvändning och återvinning av material och energi, sortera detta enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. Avfallet skall lämnas till den som enligt Avfallsförordningen, SFS 7

8 2001: 1063, har tillstånd att transportera avfall, är anmäld eller har undantagits från anmälningsplikten. Om avfallet uppkommit i egen verksamhet och den årliga mängden som transporteras understiger 50 ton eller 250 m³, är transporten undantagen från såväl tillstånds- som anmälningsplikt. ( NFS 2005:3). 2 Farligt avfall För hantering och borttransport av farligt avfall skall bestämmelserna i Avfallsförordningen, SFS 2001:1063 följas. 3 Uppgiftsskyldighet Den som bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs för kommunens renhållningsordning. 4 Djurkadaver och annat animaliskt avfall Djurkadaver skall omhändertas enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter 2003:58. Beträffande sällskapsdjur, se hanteringsanvisningar i bilaga 1. KAP 5 UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGENS BESTÄMMELSER 1 Allmänna bestämmelser Anmälan/ansökan som avser undantag från renhållningsordningens föreskrifter enligt detta kapitel, skall vara skriftlig och inges till miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun. Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade förutsättningar på fastigheten. Det åligger fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare att utan dröjsmål meddela miljö- och byggnämnden om ändrade förutsättningar för ansökan/anmälan. 2 Eget omhändertagande av matavfall, latrin och slam från enskilt avlopp (a) (b) (c) Efter anmälan till miljö- och byggnämnden får matavfall komposteras i slutna, ändamålsenliga kompostbehållare, om det kan ske utan risk för olägenheter för människorna eller miljön. Kompostering kan ske gemensamt för fler än en flerbostadsfastighet om det föreligger skäl för en samordnad lösning. Efter anmälan till miljö- och byggnämnden får latrin omhändertas på fastigheten om det kan ske på sådant sätt att sjukdomsframkallande organismer inte sprids och att det i övrigt inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. Eget omhändertagande av latrin innebär automatiskt en befrielse från kommunens hämtning av latrin. Efter anmälan till miljö- och byggnämnden får innehavare av jordbruksfastighet själv tömma och sprida slam från egen slamavskiljare och egen sluten tank på egen fastighet om följande förutsättningar är uppfyllda: slammet sprids och myllas ned på brukad åkermark inom ett dygn, 8

9 fastighetsägaren har tillgång till tömnings- och spridningsutrustning för tömning och spridning av slam. spridning sker utanför detaljplanelagt område. omhändertagandet sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eget omhändertagande av slam innebär automatiskt en befrielse från kommunens hämtning av slam. 3 Eget omhändertagande av annat avfall ( 38 AFO ) Fastighetsinnehavare som avser att på fastigheten omhänderta annat avfall som har uppstått på fastigheten skall anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Anmälan skall innehålla de uppgifter som krävs för att miljö- och byggnämnden skall kunna bedöma de eventuella risker som kan uppstå vid omhändertagandet och lämpligheten av eget omhändertagande ur miljö- och hälsosynpunkt. Eget omhändertagande får ej medföra risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eget omhändertagande får ej ske av hushållsavfall som utgörs av kylar, frysar eller andra kylmöbler, elektroniska produkter eller farligt avfall. 4 Förlängt hämtningsintervall (a) (b) Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan få ordinarie hämtning av hushållsavfall var 14:e dag förlängt till var 4:e vecka, under förutsättning att allt matavfall komposteras, eller omhändertas på annat sätt som godtagits av miljö- och byggnämnden. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan få annat hämtningsintervall avseende slam från enskilt avlopp, under förutsättning att avloppsanläggningen uppfyller gällande normer och att dimensionering i förhållande till anläggningens belastning medger längre intervall, dock högst 2 år. 5 Uppehåll i hämtning av slam från enskild avloppsanläggning Uppehåll i hämtning av slam från slamavskiljare eller sluten tank kan medges efter anmälan från fastighetsinnehavaren om denne intygar att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. 6 Dispens från renhållningsordningens föreskrifter Miljö- och byggnämnden kan i övrigt om särskilda skäl föreligger medge dispens från renhållningsordningens föreskrifter. 7 Återkallelse, tillsyn och avgift Medgivande om undantag från föreskrifterna om avfallshantering kan återkallas om förutsättningarna för undantag ändrats, om felaktiga uppgifter lämnats, som legat till grund för undantaget, om hanteringen inte sker enligt givet tillstånd eller enligt anmälan, om hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön. 9

10 Miljö- och byggnämnden får i enlighet med tillsynsparagraferna i miljöbalken, kap. 26 meddela de föreläggande och förbud som behövs för att föreskrifterna skall efterföljas. För prövning av ansökan om tillstånd eller dispens, handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter, får miljö- och byggnämnden ta ut en avgift enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 10

11 Bilaga 1 till renhållningsordningen för Vaggeryds kommun Sortering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisningar Avlämningsställe Matavfall. Avser endast de verksamheter som väljer utsortering av detta avfall Matrester, kaffesump,skal, hushållspapper, blommor och växtdelar. Anpassas till hämtningssystemet. Lämnas till renhållaren vid ordinarie avfallshämtning. Får endast transporteras av kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör. Matavfall - hushåll se ovan. Får komposteras efter anmälan till miljö- och byggnämnden. Hushållsavfall Farligt avfall Batterier Dammsugarpåsar, mjuk Paketeras så att olägenhet vid plast, blomjord, utslitna produkter av trä, tyg och gum- anvisningar i föreskrifterna hämtning ej uppstår, se mi, blöjor, snus, cigarettfimpar, kattsand samt ej utsorterat matavfall. Lysrör, lim, olja, bekämpningsmedelsrester, färg- eller hela märkta Lämnas i originalförpackning rester, nagellack, glödlampor förpackningar. Får ej blandas. Alla typer av batterier under 3 kg, såsom knappceller, laddningsbara m.fl. Läckande batterier skall läggas i plastpåse. Får ej blandas med annat avfall. Godkänd kompostbehållare krävs för kompostering. Lämnas annars till renhållaren tillsammans med det brännbara hushållsavfallet vid ordinarie avfallshämtning. Lämnas till renhållaren vid ordinarie avfallshämtning. Får endast transporteras av kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid grovsopsinsamlingarna. Kan även lämnas vid insamling i flerfamiljshus om sådan har anordnats av fastighetsägaren. Läggs i batteriholkar i affär eller kontor. Lämnas vid återvinningscentralen eller i batteriholk vid återvinningsstation. Bilbatterier Blybatterier, normalt med vikt över 3 kg. Läckande batterier skall förvaras i tätt kärl, t.ex. plastback. Lämnas till ställen där batterier säljs. Kan även lämnas till återvinningscentralen, samt vid grovsopsinsamlingarna. Kylar och frysar Alla typer av kylmöbler, såsom kylskåp, frysbox. Hanteras varsamt så att kylslingor och isolering hålls intakt. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid återvinningsstationen på Infanterigatan, Skillingaryd, samt vid grovsopsinsamlingarna. Elektriska och elektroniska produkter Hushållsapparater, datorer, radio, tv, klockor, batterileksaker, spisar, brandvarnare. Hanteras varsamt. Batterier och ev. ljuskällor såsom glödlampor och lysrör skall demonteras och läggas i avsedd behållare. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid återvinningsstationen på Infanterigatan, Skillingaryd, samt vid grovsopsinsamlingarna. Förpackningar av glas, metall, papp och hårdplast, samt returpapper Konservburkar, plastflaskor, glasburkar, mjölkkartonger, tidningar,kataloger, broschyrer. Skölj ur förpackningarna. Tryck ihop pappförpackningar. Lämnas vid återvinningsstationer. I flerfamiljshus kan förpackningsavfall lämnas i fastigheten om fastighetsägaren har ordnat fastighetsnära sortering. 1 (2)

12 Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisningar Avlämningsställe Grovavfall Uttjänta möbler, mattor, madrasser, m.m. Avfall som är för stort för avfallskärlet. Sorteras efter avfallsslag. T.ex. Trä, wellpapp, brännbart, deponirest, skrot Lämnas på återvinningscentralen, samt vid grovsopsinsamlingarna. Trädgårdsavfall Grenar, kvistar, ris, löv, mossa. Trädgårdsavfall får komposteras i egen trädgård utan föregående anmälan. Lämnas vid återvinningscentralen eller vid någon av kommunens gröntippar. Tryckimpregnerat trä Impregnerade stängselpinnar, golvträ för utebruk. Utgör farligt avfall. Lämnas vid återvinningscentralen. Asbest Isolermaterial, takpannor, eternitblomlådor, väggbeklädnad t.ex. eternitplattor. Farligt avfall. Förpackas noga så att det inte dammar. Mindre mängder lämnas vid återvinningscentralen. Vid stora mängder kontakta godkänd entreprenör. Djurkadaver, sällskapsdjur Avser enbart smådjur såsom hund, katt och dyl. För lantbrukets djur gäller Statens Jordbruksverks föreskrifter 2003:58. Kan grävas ned på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet. För kremering kontakta Djursjukhuset i Jönköping, tfn Läkemedel Överblivna läkemedel från privatpersoner, även icke receptbelagda läkemedel och allmänhetens kanyler. Lämnas i särskild läkemedelsavfallspåse som hämtas på apoteket. Kanyler skall lämnas i särskild behållare som finns att hämta kostnadsfritt på apoteket. Lämnas till apotek. Kvicksilvertermometrar, cytostatika och cytotoxiska läkemedel lämnas till miljöstationen. 2 (2)

13 Bilaga 2 till renhållningsordningen för Vaggeryds kommun Sortering av annat avfall än hushållsavfall Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisning Kommentar Farligt avfall Bygg- och rivningsavfall, brännbart Färg, lösningsmedel, lim, oljor, fotokemikalier, träskyddsmedel, tryckimpregnerat trä, avfall innehållande tungmetaller m.m. T.ex. plast, trä,brännbart isoleringsmaterial och annat brännbart material som uppstår vid rivning av byggnad eller del av byggnad. Bestämmelser om farligt avfall finns i avfallsförordningen SFS 2001:1063. Kontakta godkänd entreprenör för ytterligare upplysning. Hämtas av godkänd transportör. Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte komprimeras. Brännbart skall sorteras för sig på den plats där det uppkommer och hållas skilt från avfall som är olämpligt att förbränna. Vad som avses med farligt avfall finns förtecknat i avfallsförordningens bilaga. Riktlinjer och bestämmelser i samband med rivning kan erhållas av miljö- och byggförvaltningen. Undantag från sorteringskrav kan fås efter samråd med miljö- och byggförvaltningen. Bygg- och rivningsavfall, ej brännbart Ej brännbart isoleringsmaterial, betong, tegel, glas takplattor m.m. Hämtas av godkänd transportör. Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte komprimeras. De delar som kan återanvändas eller återvinnas skall transporteras till godkänt avfallsföretag för återvinning. Övrigt lämnas till godkänd avfallsdeponi. Brännbart avfall från verksamheter (avser inte bränn-bart hushållsavfall) Asbest Avfall som brinner utan energitillskott, efter det att förbränningsprocessen startat. Isolermaterial, takpannor, väggbeklädnad t.ex. eternitplattor. Skall sorteras ut från övrigt avfall på den plats där det uppkommer, skall förvaras och transporteras åtskilt från annat avfall. Farligt avfall. Förpackas så att det inte dammar. Lämnas till förbränning via godkänd entreprenör. Lämnas till godkänd entreprenör. Bilbatterier Blybatterier, normalt med vikt över 3 kg. Läckande batterier skall förvaras i tätt kärl, t.ex. plastback. Lämnas till ställen där batterier säljs. Kan även lämnas till återvinningscentralen. Batterier Alla typer av batterier med vikt under 3 kg. Läckande batterier skall förpackas i tätt material. Lämnas i batteriholk, på återvinningsstation eller till godkänd entreprenör. Elektriska och elektroniska produkter Datorer, kopiatorer, uppladdningsbara apparater, tv, radio, video, brandvarnare, rökdetektor. Avser ej produkter som har varit fast installerade. Flera av produkterna innehåller farliga ämnen och utgör därmed farligt avfall. Får transporteras av avfallslämnaren efter anmälan till länsstyrelsen. Lämnas till återvinningscentralen. Produkter som har varit fast installerade lämnas direkt till Elretur, eller till godkänd entreprenör. Fett från storkök och restauranger Kasserat frityrfett. Kärl för lagring kan hyras av entreprenör. Lämnas till godkänd entreprenör. 1 (3)

14 Lysrör och glödlampor Farligt avfall, se särskilda bestämmelser. Lämnas till återvinningscentralen. Vid stora mängder kontakta Tekniska kontoret. 2 (3)

15 Avfallsslag Exempel Hanteringsanvisning Kommentar Förpackningar av glas T.ex. glasburkar. OBS Producentansvarsavfall, avser endast förpackningar. sorteras i färgat och ofärgat glas. Lämnas till godkänd entreprenör, eller kontakta FTI* för information. Förpackningsmaterial av mjukplast T.ex. transport-, krymp-, och bubbelfilm. Kan avlämnas löst i transparenta plastsäckar eller balat. Lämnas till godkänd entreprenör. Förpackningar av hårdplast T.ex. plastdunkar, fat, Förpackningarna skall vara burkar, hinkar, flaskor. OBS torra och rena. Om förpackavser ej industrispill. ningarna ej kan rengöras skall de omhändertas på annat sätt, beroende på innehåll. Lämnas till godkänd entreprenör. Förpackningsmaterial av metall Tomma målarburkar eller andra burkar av metall som ej har innehållit farliga kemikalier. Får ej blandas med annat förpackningsmaterial. Lämnas till godkänd entreprenör. Förpackningsmaterial av wellpapp Får ej blandas med annat förpackningsmaterial. Lämnas till godkänd entreprenör. Returpapper Tidningar, kataloger, broschyrer, kontorspapper. Blanda ej returpapper med kontorspapper. Lämnas till godkänd entreprentör. Kylmöbler Kylskåp, kylgondoler, frysboxar,frysgondoler drickakylar. Hanteras varsamt så att kylslingor och isolering hålls intakt. Lämnas till godkänd entreprenör. Stickande,skärande och smittbärande avfall T.ex. kanyler, skalpeller och dyl.från exempelvis fotvårdsverksamhet,akupunktur eller tatuering. Specialbestämmelser finns för detta avfall. Lämnas till godkänd entreprenör. FTI = Förpacknings- och tidningsinsamlingen 3 (3)

16 Bilaga 3 till renhållningsordningen för Vaggeryds kommun Definitioner av uttryck i renhållningsordningen Med nedan förekommande avfallstermer i föreskrifterna avses följande: Avfall Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori enligt avfallsförordningen och som innehavaren gör sig av med, eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Avfallshantering Hushållsavfall Producent Matavfall Brännbart hushållsavfall Avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall Grovavfall Trädgårdsavfall Latrin Slam Farligt avfall Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (MB 15:4). Matrester, kaffesump, hushållspapper m.m. Huvudsakligen avfall som uppstår vid hantering av mat. Dammsugarpåsar, mjuk plast, blöjor, porslin m.m. Huvudsakligen avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna. Avfall från industrier, affärsrörelser, serviceverksamheter, skolor och institutioner och som till sin karaktär liknar det avfall som uppkommer i ett hushåll. Dvs. det avfall som uppkommer på grund av att människor vistas i lokalerna, t.ex. från personalmatsalar och toaletter. Avfall från livsmedelsbutiker och restauranger räknas hit, liksom avfall från fettavskiljare. Kasserade möbler och annat skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grenar, kvistar, löv, gräsklipp. Avfall från torrklosett eller mulltoalett. Avfall från enskilda avloppsanläggningar, och fettavskiljare. T.ex. elektronik, lysrör, färgavfall, batterier, köldmedier i kylmöbler, värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar, m.m. Avfallet finns förtecknat i bilagan till avfallsförordningen, 2001:1063, och avser det avfall som har en asterisk * kopplat till sig. 1 (2)

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer