Riktlinjer för instruktion eller delegering av arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-04-23. Riktlinjer för instruktion eller delegering av arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro län"

Transkript

1 Riktlinjer för instruktion eller delegering av arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro län

2 2 (9) Innehållsförteckning INDIVIDUELL VÅRD OCH OMSORGSPLAN... 3 RISKBEDÖMNING... 3 KOMPETENS... 3 Formell kompetens... 3 Reell kompetens... 4 INSTRUKTION/DELEGERING... 4 Generell instruktion... 4 Individuell instruktion... 5 Instruktionsbevis:... 5 Delegering... 5 Delegeringsbeslut:... 6 Signeringslista... 6 Assistans och handräckning... 6 Återkallning av delegeringsbeslutet eller ett instruktionsbevis... 6 Förvaring av individuellt instruktionsbevis/delegeringsbeslut... 7 Förlängning av instruktion/delegering... 7 ANSVARSFÖRDELNING... 7 Vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar... 7 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabiliterings (MAR) ansvar:... 8 Enhetschefen/motsvarandes ansvar:... 8 Instruerande/delegerande legitimerad personals ansvar:... 9 Den personal med reell kompetens som åtar sig en arbetsuppgift genom delegering och/eller instruktioners ansvar:... 9 Bilagor: 1. Instruktionsförteckning 2. Instruktionsbevis 3. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i arbetsterapeutens ansvarsområde 4. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i sjuksköterskans ansvarsområde 5. Bedöma riskens storlek (arbetsterapeut/sjukgymnast) 6. Bedöma riskens storlek (sjuksköterska)

3 3 (9) INDIVIDUELL VÅRD OCH OMSORGSPLAN En förutsättning för att vårdtagaren ska få god vård och uppleva trygghet, är att det finns individuella mål för omvårdnaden. För att detta ska vara möjligt krävs att en individuell vård- och omsorgsplan upprättas i kommunen. Den individuella vård- och omsorgsplanen ska innehålla uppgifter om vilka insatser vårdtagaren har behov av samt vilka mål som är uppsatta för dessa. Individuell vård - och omsorgsplan ska även finnas för vårdtagare som enbart har hemsjukvård och i första hand för följande prioriterade grupper: äldre, funktionshindrade och multisjuka. Den individuella vård- omsorgsplanen ska innehålla uppgifter om: sociala och medicinska insatser habilitering, rehabilitering och hjälpmedel stöd åt närstående samordnare/kontaktpersoner när planen ska följas upp RISKBEDÖMNING Legitimerad personal ska i vårdplaneringen alltid väga in riskens storlek i insatsen som ska utföras. Ställning tas, av vårdpersonalen, till vilka konsekvenser det medför för vårdtagaren om insatsen inte görs på rätt sätt. Bedömning görs även av hur stor sannolikheten är att insatsen inte utförs på rätt sätt. Utifrån en riskanalys kan legitimerad personal ta ställning till om insatsen är att betrakta som egenvård eller hälso- och sjukvård. Egenvård utförs av vårdtagaren själv eller av annan på uppdrag av denne. Vårdtagaren har ansvar för att insatsen utförs korrekt. Faller insatsen inom ramen för hälso- och sjukvård ska legitimerad personal ta ställning till om insatsen kräver generell eller individuell instruktion/delegering. KOMPETENS Formell kompetens Formell kompetens innebär att en person har legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen. Exempel på yrken som har legitimation är, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. Endast den som är formellt kompetent för en viss arbetsuppgift kan instruera/delegera den vidare. Det innebär att den som genom individuell instruk-

4 4 (9) tion/delegering har fått ansvar för en arbetsuppgift inte får lämna den vidare till någon annan. Reell kompetens Reell kompetens innebär att en person har skaffat sig tillfredsställande kunskaper och färdigheter för arbetsuppgiften genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning. Omvårdnadspersonal som har skaffat sig reell kompetens för en viss arbetsuppgift har inte utan vidare rätt att utföra den. Han/hon får först efter delegering eller instruktion utföra arbetsuppgiften. Den som skall ta över en medicinsk arbetsuppgift, genom delegering eller instruktion, ska vara reellt kompetent för den aktuella arbetsuppgiften. INSTRUKTION/DELEGERING Vissa arbetsuppgifter som räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras av reellt kompetent personal efter instruktion/delegering av legitimerad personal. Instruktionen kan ges enskilt eller i grupp. Instruktion i grupp kan utformas som vårdlagsutbildning. Kunskapstester bör användas, muntligt eller skriftligt, i tillämpliga delar. Riskbedömningen avgör på vilken nivå instruktionen behöver ges. En instruktion är mer omfattande än en rekommendation och kan ges som en generell - respektive individuell instruktion beroende på den legitimerades bedömning av insatsens art, personalgruppens kompetens och andra lokala förhållanden. Den som instruerar/delegerar personal att utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift har skyldighet att förvissa sig om att personalen efter instruktion/delegering är reellt kompetent. Den som instruerar/delegerar har ansvar för att uppgiften utförs på rätt sätt. Instruktion/delegering kan ske även om den som instruerar/delegerar och den som ska utföra uppgiften inte har samma huvudman. En förutsättning är att mottagaren av arbetsuppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra arbetsuppgiften. Om annan än legitimerad personal ska utföra läkemedelshantering, sondmatning eller identitetsmärkning kan detta ske först efter delegering. Generell instruktion En generell instruktion kan ges till en eller flera personer, utifrån personalgruppens kompetens och patientens behov, som därefter får vidareförmedla samma instruktion till övriga i personalgruppen.

5 5 (9) Som hjälpmedel för att hålla reda på vilka som fått instruktionen kan en instruktionsförteckning användas. Vårdlaget har ansvar för förvaring av instruktionsförteckning och att förteckningen hålls aktuell. Efter bedömning används förteckningen av legitimerad personal eller om enhetschef/motsvarande eller personalgruppen i övrigt anser att behov finns. En kopia av instruktionsförteckningen ska när som helst kunna begärs av MAS/MAR. Enhetschef eller motsvarande ska ha kännedom om vilka personer som inhämtat kunskaper för att utföra arbetsuppgifter efter instruktion. Individuell instruktion Om arbetsuppgiften inte kräver en delegering används istället ett individuellt instruktionsbevis som utfärdas ett för varje person som ska utföra arbetsuppgiften. För att se vilka arbetsuppgifter det gäller se bilaga 4. Vid individuell instruktion krävs att legitimerad personal själv instruerar varje person som ska utföra arbetsuppgiften. Instruktionen kan ges till flera personer samtidigt. Instruktionsbevis: Ska alltid vara skriftligt. Ska gälla för en viss tid Ska innehålla följande: - till vem uppgiften instrueras, - vilka arbetsuppgifter har personalen fått instruktion om, - tidsperioden som instruktionen gäller, - vilka moment som har gåtts igenom i instruktionen. En kopia av instruktionsbeviset ska när som helst kunna begärs av MAS/MAR. Enhetschef eller motsvarande ska ha kännedom om vilka personer som inhämtat kunskaper för att utföra arbetsuppgifter efter instruktion. Den som fått individuell instruktion och godkännande av legitimerad personal att utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift får inte överlåta arbetsuppgiften till någon som inte fått instruktion för just den arbetsuppgiften. Den legitimerade som instruerat har ansvar för uppföljning av personalens förmåga att utföra arbetsuppgiften enligt fastställt datum. Uppföljning ska ske efter behov, dock minst en gång per år. Delegering Delegering är reglerad enligt lag i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Delegering kan i vissa fall ske även om formellt kompetent personal finns tillgänglig. Dessa fall är när uppgiften kan utföras på ett sätt som gagnar den enskildes behov och om det inte finns risk att säkerheten äventyras. Delegering får inte ske för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl.

6 6 (9) En delegering ska vara personlig för enskild anställd, man kan inte delegera till ett kollektiv av personer, exempelvis personalen på en våning eller inom ett område. Däremot kan delegeringen utformas så att den gäller för dem som bor på till exempel en våning, grupp eller inom ett hemtjänstområde. Vårdgivaren kan aldrig föreskriva att vissa arbetsuppgifter ska delegeras. Endast den med formell och reell kompetens som ansvarar för arbetsuppgiften kan besluta om delegering utifrån riktlinjen för instruktion eller delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården se bilaga 4. Delegering får inte ske mot någons vilja. Delegeringsbeslut: Ska alltid vara skriftligt Ska gälla för en viss tid högst ett år eller för ett visst tillfälle Ska innehålla följande: - till vem uppgiften delegeras, - vilka arbetsuppgifter som delegeras, - för vilka personer eller för vilken enhet/område delegeringen gäller, - tidsperioden som delegeringen gäller, - datum då delegeringsbeslutet togs, - vilka moment som har gåtts igenom inför delegeringen, - den delegerandes underskrift, - uppgiftsmottagarens underskrift. MAS ska fortlöpande underrättas om de delegeringsbeslut som tas inom verksamhetsområdet, enligt lokal rutin. Signeringslista Signeringslista används vid frekvent förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser. Signeringslistan är en journalhandling och används för kontroll och uppföljning av exempelvis läkemedelshantering, träningsmoment och såromläggning. Assistans och handräckning I enstaka nödsituationer kan det bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift, det är inte att betrakta som en delegerad arbetsuppgift. Inte heller är det frågan om delegering om det gäller att vid ett enstaka tillfälle uppdra åt någon att utföra en uppgift i form av assistans eller handräckning. (SOSFS 1997:14) Återkallning av delegeringsbeslutet eller ett instruktionsbevis Ett delegeringsbeslut eller ett instruktionsbevis ska återkallas om det visar sig att den som har tagit emot en delegering eller instruktion saknar förmåga eller förutsättningar för att utföra de delegerade eller instruerade arbetsuppgifterna på ett säkert och riktigt sätt.

7 7 (9) Återkallning sker av legitimerad personal respektive arbetsterapeut om det anses nödvändigt. Detta kan ske med omedelbar verkan. Återkallelsen ska ske i samråd med arbetsledaren och vid tveksamhet kan samråd även ske med MAS/MAR. Vid återkallning skrivs detta på delegeringsblanketten eller instruktionsbeviset och en kopia skickas till MAS/MAR för kännedom. Förvaring av individuellt instruktionsbevis/delegeringsbeslut Delegeringsbeslut i original förvaras hos legitimerad personal En kopia av delegeringsbeslutet lämnas till den delegerade personalen. Delegeringsbeslutet ska förvaras hos den delegerande i tio år efter det har upphört att gälla. Det kan därefter förstöras. Ett instruktionsbevis lämnas till personal som fått utbildning för vissa arbetsuppgifter. Instruktionsbeviset förvaras på arbetsplatsen. Lokala variationer kan förekomma. Förlängning av instruktion/delegering Förlängning av ett delegeringsbeslut kan göras på samma blankett om man använder en pappersblankett. Arbetsuppgift som instruerats följs upp genom i förväg bestämda och kontinuerliga uppföljningar. Detta kan ske på olika sätt genom praktisk övning eller kunskapskontroller. Uppföljning av kunskapskontroller kan ske i grupp. Vid förlängning eller förnyelse av delegering/instruktion ska den delegerande/instruerande legitimerade personalen göra en bedömning av vilka kunskapskontroller som ska genomföras. Ett delegeringsbeslut upphör att gälla efter att den som delegerat slutat sin anställning. En ny delegering ska skyndsamt ges. Under en övergångsperiod kan sjuksköterska i angränsande område ansvara för förlängning av delegeringen. Det samma gäller för individuell instruktion. ANSVARSFÖRDELNING Vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar Vårdgivaren är skyldig att anpassa bemanningen så att kraven på god och säker vård kan uppfyllas. Det innebär att det måste finnas personal med såväl formell som reell kompetens i tillräcklig omfattning. Vårdgivaren kan aldrig föreskriva att vissa medicinska arbetsuppgifter ska delegeras eller instrueras. Behovet och lämpligheten av delegering eller instruktion i det enskilda fallet kräver alltid en professionell bedömning. För detta svarar den yrkesutövare som är ålagd arbetsuppgiften.

8 8 (9) Det är varje verksamhetschefs ansvar att inom ramen för personella och övriga resurser, som vårdgivaren ställer till förfogande, leda arbetet. Densamma ska också fördela arbetsuppgifterna allt efter art och svårighetsgrad med hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet. Verksamhetschefen svarar för att den personal som ska utföra olika arbetsuppgifter har tillräcklig kompetens för detta. Delegeringar eller instruktioner kan ske oberoende av om den som delegerar eller instruerar och den som mottar arbetsuppgiften tillhör samma organisatoriska område eller inte, till exempel landsting kommun. Förutsättningen för en sådan delegering eller instruktion är emellertid att mottagaren av uppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra arbetsuppgiften. Den som avser att delegera måste först samråda med mottagarens arbetsledning. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabiliterings (MAR) ansvar: Det ska finnas riktlinjer och lokala rutiner upprättade i verksamheten om att delegera eller instruera ansvaret för vårduppgifter. Dessa ska vara förenliga med säkerheten för den enskilde. De ska vara uppmärksamma på om tagna delegeringsbeslut eller instruktioner är förenliga med en god och säker vård. Vid behov ska de ta initiativ till att ompröva eller återkalla delegeringsbeslut eller instruktionsbevis. Enhetschefen/motsvarandes ansvar: Den personal som behövs för att kunna ge god vård ska finnas till hands. Vid bemanningsplanering ska hänsyn tas till behov av delegerad och instruerad personal. Kontinuitet i bemanningen runt vårdtagare där delegering eller instruktion krävs ska eftersträvas. All ny personal utan formell kompetens, även vikarier, ska informeras om att medicinska arbetsuppgifter kräver delegering eller instruktion. Vid personalplanering ska hänsyn tas till och tid avsättas för introduktion och delegering eller instruktion i samråd med distriktssköterska/sjuksköterska eller arbetsterapeut. Att tillsammans med legitimerad personal se över lämpligt antal delegeringar och instruktioner inom en enhet. De ska även ha kännedom om delegeringar och instruktioner inom sitt eget verksamhetsområde. Legitimerad personal ska meddelas om delegerad eller instruerad personal får förlängning av vikariat/anställning eller slutar sin tjänst. En förutsättning för att enhetschefen/motsvarande ska kunna ta sitt ansvar är att denne kontinuerligt tar del av instruktioner och delegeringar i respektive personalgrupp.

9 9 (9) Instruerande/delegerande legitimerad personals ansvar: Utifrån vårdplan bedöma behovet av och nivå på instruktion/delegering. Se till att instruktion/delegering av arbetsuppgifter är till gagn för den enskilde och inte äventyrar säkerheten, Bevakning av att instruerade/delegerade arbetsuppgifter utförs på ett sätt som är förenligt med god och säker vård. Kunskapskontroll kan vid behov användas för att kontrollera detta, Ha uppsikt över när ett delegeringsbeslut eller instruktionsbevis upphör att gälla, när så krävs ompröva nödvändigheten av att fortsättningsvis delegera eller instruera arbetsuppgiften. Att vid behov förnya delegeringen eller följa upp instruktionsutbildningen. Bevakning och att vidta åtgärder om ett delegeringsbeslut eller instruktionsbevis behöver omprövas eller återkallas. Den personal som instruerar/delegerar ska försäkra sig om att den som ska motta arbetsuppgiften verkligen har förutsättningar för att utföra den. Den personal med reell kompetens som åtar sig en arbetsuppgift genom delegering och/eller instruktioners ansvar: Tala om när man inte anser sig ha tillräckliga kunskaper och/eller information för att kunna utföra arbetsuppgiften. De ska ta emot information och undervisning för arbetsuppgiften, Att vara införstådd med att man under utförande av medicinska arbetsuppgifter tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och lyder under de bestämmelser som gäller för dessa. De ska själva bära det fulla ansvaret för sitt sätt att utföra den delegerade eller instruerade arbetsuppgiften och för att utföra den efter bästa förmåga Att meddela i god tid när delegeringsbeslut/instruktionsbevis går ut eller när uppföljning av dessa ska göras.

10 Instruktionsförteckning/generell instruktion Arbetsgrupp: Bilaga Arbetsuppgift: Följande personer har fått instruktioner för att utföra arbetsuppgiften. Personalens namn och signatur Instruktion av Datum Personalens namn och signatur Instruktion av Datum Personalens namn och signatur Instruktion av Datum Personalens namn och signatur Instruktion av Datum Personalen namn och signatur Instruktion av Datum Personalens namn och signatur Instruktion av Datum Personalens namn och signatur Instruktion av Datum Personalens namn och signatur Instruktion av Datum

11 Instruktionsbevis Bilaga Individuell instruktion gällande arbetsuppgift/patient Personalens namn och signatur 1. Har genomgått utbildning den och har färdigheter att utföra följande arbetsuppgift som räknas som en hälso- och sjukvårdsuppgift. Kunskapstest:.. uppföljningsdat Instruktionen har givits av 2. Har genomgått utbildning den och har färdigheter att utföra följande arbetsuppgift som räknas som en hälso- och sjukvårdsuppgift. Kunskapstest:.. uppföljningsdat Instruktionen har givits av

12 Bilaga DEL I Hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i arbetsterapeutens och sjukgymnastens ansvarsområde Följande arbetsuppgifter är exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs av leg arbetsterapeut eller sjukgymnast: Bedömning av patientens behov av specifik arbetsterapeutisk/sjukgymnastisk behandling och förebyggande åtgärder av arbetsterapeutisk/sjukgymnastisk art Bedömning av patients funktions och aktivitetsförmåga som underlag för andra aktörers insatser Specifik behandling som omfattar träning under bedömningsfasen, individuell träning vid speciella behov, gruppträning efter speciell metod/inriktning, förändringar i träning och uppföljning av träning Utformning av träningsprogram Bedömning av patientens omgivningsfaktorer Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen Intygsskrivande Förskrivning av medicintekniska produkter (personliga och omvårdnadshjälpmedel enlig gällande rutiner) enligt förskrivningsprocessen Specialanpassning av medicintekniska produkter Felsökning på medicintekniska produkter enligt gällande rutin Utprovning av ersättningshjälpmedel Ansvara för att utforma och utlämna skriftliga individuella anvisningar för hantering av medicintekniska produkter (personliga och omvårdnadshjälpmedel) enlig gällande rutiner Ansvara för att informera om skötsel av de medicintekniska produkter som förskrivits gällande rengöring/kontroll Handleda och instruera personal och närstående i vardagsrehabilitering Utvärdera och följa upp insatser och behandling

13 2 (3) DEL II Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av reellt kompetent personal efter instruktion av legitimerad arbetsterapeut/sjukgymnast Instruerande arbetsterapeut/sjukgymnast är ytterst ansvarig för instruktionen, vilket innebär utredning, bedömning, instruktion, uppföljning och utvärdering. Träning/behandling individuellt eller i grupp som utförs efter riskbedömning med skriftlig och muntlig instruktion och som kan omfatta följande områden: o Behandling/träning av funktioner/förmågor och aktiviteter utifrån arbetsterapeut och/eller sjukgymnast bedömning - gångträning - ståträning - handträning - andningsgymnastik - kontrakturprofylax - aktivitetsträning inom personlig vård till exempel: hygien, avoch påklädning - aktivitetsträning gällande hemliv till exempel: inköp och matlagning - kognitiva strategier - kommunikationsträning läsa, skriva och räkna o Ödemprofylaktiska åtgärder vilket kan var olika former av kompressionsbehandling o Värme eller kyla behandling o Påtagning av ortopediska skenor - där det bedöms finnas risk för felanvändning o TENS-behandling o Tippbräda Handleda och instruera personal i vardagsrehabilitering, så att de kan informera vidare till övrig personal i gruppen Skötsel av medicintekniska produkter som inte kräver specifik kunskap o Rengöring o Kontrollera funktion Användning av medicintekniska produkter enligt utlämnade checklistor eller skriftliga instruktioner Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen på uppdrag av legitimerad arbetsterapeut och sjukgymnast

14 3 (3) DEL III Hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte får instrueras till annan personal utan ska utföras av legitimerad arbetsterapeut/sjukgymnast Bedömning av patientens behov av rehabilitering och träning under bedömningsfasen Bedömning av patients funktions eller aktivitetsförmåga som underlag för andra aktörers insatser Specifik behandling som omfattar: o Individuell behandling vid speciella behov o Gruppbehandling efter speciell metod eller inriktning o Förändring i behandling Bedömning av patientens omgivningsfaktorer Utformning av träningsprogram Förskrivning av medicintekniska produkter Specialanpassning av medicintekniska produkter Ansvara för att utforma skriftliga individuella anvisningar för hur medicintekniska produkter ska användas Utprovning av ersättnings hjälpmedel Intygsskrivande Uppföljning och utvärdering av insats och behandling

15 Bilaga DEL I Hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i sjuksköterskans ansvarsområde Följande insatser är exempel på vad som kan vara hälso- och sjukvårdsuppgifter: Blodgruppering Central venkateter, provtagning skötsel, gäller även Picc-line och Midline katetrar Desinfektion sterilisering Dialys, peritoneal Dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen Förskrivning av läkemedel Förskrivning av kostnadsfria hjälpmedel Förestå läkemedelsförråd Hantering av riskavfall Hantering av sterilt gods Identitetsmärkning Infusion och transfusion Inhalationsbehandling Injektioner Instillationer av läkemedel efter ordination Katerisering, kateterspolning, blåssköljning, blåsträning, omkuffning Tillsyn av kateterfunktion, byte av påse samt kontroll av innehåll Kontroll av medicinteknisk utrustning Kompressionsstrumpor Linda ben Läkemedelshantering när den enskilde patienten bedömts inte klara denna uppgift efter läkarbedömning eller i samråd med läkare, kopplat till begreppet egenvård Läkemedelspumpar Matning av person med uppenbara sväljningssvårigheter Medicinsk bedömning, tillsyn och kontroll Mid-line Nutritionskontroll och bedömning Observationer av den enskildes hälsotillstånd Omhändertagande av avliden Palliativ vård Picc-line Port á cath Proteser Provtagning, till exempel ven- och kapillärprovtagning, urinprov

16 2 (5) Puls och blodtryckskontroller Röntgenförberedelser till exempel lavemang, tabletter Smittskydd/basal hygien Sondnedsättning och sondmatning via näsan Sondmating via bukvägg till exempel via Peg Skötsel och byte av till exempel Peg Stomiskötsel Sugning av luftvägar Suturtagning Såromläggning, sårbehandling Trakeostomivård Trycksårsprofylax Utvärdera och följa upp insatser och behandling DEL II Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av reellt kompetent personal, efter generell/individuell instruktion av sjuksköterska Desinfektion sterilisering Dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen på uppdrag av sjuksköterska Hantering av riskavfall Hantering av sterilt gods Intermittent katerisering, blåsträning Kateterbyten i okomplicerade fall Kateter, omkuffning Kateterspolning, vid stopp i kateter, med stor restriktion Kateterfunktion, byte av påse samt kontroll av innehåll Komplicerade såromläggningar, sårbehandling vid till exempel smärtande sår och sårrevision Kuffning och skötsel av till exempel Peg Linda ben Matning av person med uppenbara sväljningssvårigheter Nutritionskontroll Observationer av den enskildes hälsotillstånd efter instruktion, till exempel vid fall med misstanke på hjärnskakning Okomplicerad sårbehandling, till exempel rengöring och förbandsbyte Omhändertagande av avliden Palliativ omvårdnad Provtagning för kontroll av socker i urin, urinprover och venprovtagning Puls och blodtrycksmätning RIK= ren intermittent katerisering, efter ordination vid vanlig tappning Röntgenförberedelser till exempel lavemang, tablettintag Skötsel av proteser 2

17 3 (5) Smittskydd Sugning av övre luftvägar Suturtagning Tillsyn vid infusion Trycksårsprofylax Trycksårsbehandling DEL III Hälso- och sjukvårdsuppgifter som endast får utföras av reellt kompetent personal efter delegering av sjuksköterska Källa: Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården och tandvården Socialstyrelsen Läkemedelshantering Delegering får utfärdas för sådana Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver specifik kunskap av reellt kompetent personal. Varje enskild delegering ska föregås av en riskbedömning av sjuksköterska. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) ändrad och omtryckt genom SOSFS 2001:17, om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, finns bland annat följande bestämmelse: Läkemedel ska göras i ordning av sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller apotekare. De har själva ansvaret för att ge patienten läkemedlet. När patientdoser av ett läkemedel gjorts i ordning av receptarie eller apotekare, ska sjuksköterska, läkare, tandläkare eller den som ordinerat läkemedlet ansvara för att patienten får läkemedlet. Under de förutsättningar som anges i tredje paragrafen får annan personal göra i ordning eller ge patienter läkemedel. Uppgifter inom läkemedelshanteringen som kräver delegering Överlämna iordningställda doser av läkemedel, övervaka intag och signera på signeringslistan. Att iordningställa dos och injicera Insulin, med insulinpenna och signera på signeringslistan. Att dosera och överlämna inhalationsläkemedel och signera på signeringslistan. Ge ögondroppar, och/eller salva och signera på signeringslistan. Dosera och överlämna flytande läkemedel per os, genom munnen, och läkemedel för inhalation enligt behandlingsanvisning av distriktssköterska/sjuksköterska och signera på signeringslistan. Överlämna vid behov läkemedel efter behandlingsanvisning av distriktssköterska/sjuksköterska och signera på signeringslistan. 3

18 4 (5) Andra uppgifter inom läkemedelshanteringen ska alltid delegeras efter samråd med MAS. Åtgärder för att förhindra förväxlingar Av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1989:1) om åtgärder för att förhindra förväxlingar inom hälso- och sjukvården framgår att patienter i sluten vård ska få ett identitetsband. Bandet ska sättas på av avdelningsföreståndaren, dennes ställföreträdare eller den person uppdraget delegerats till. Identitetsmärkning Inom kommunal vård kan uppgiften delegeras av sjuksköterska till reellt kompetent personal Sondmatning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 1988:25, om ansvarsfördelning inom den slutna hälso- och sjukvården vid sondmatning samt vid användning av intravasalkateter och epiduralkateter. Av föreskriften framgår det att sond som läggs in genom näsan alternativt genom bukväggen till magsäck eller tunntarm kan delegeras till undersköterska. Inom kommunal vård kan uppgiften Sondmatning, delegeras av sjuksköterska till reellt kompetent personal DEL IV Hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte får delegeras eller instrueras till annan personal utan ska utföras av legitimerad sjuksköterska. Vissa undantag kan förekomma efter samråd med MAS. Att förestå läkemedelsförråd Bedömning av symtom och smärtlindring vid palliativ vård Delning av Waran eller synonympreparat för Waran Dispensering av läkemedel Förskrivning av kostnadsfria hjälpmedel Förskrivning av läkemedel Infusion och transfusion Injektion, intramuskulär, intravenös Komplicerade kateterbyten Komplicerade blodprover till exempel provtagning i CVK eller Port-á- Cath Kontroller av medicinteknisk utrustning, grupp I Medicinsk bedömning Röntgenförberedelser som är komplicerade Skötsel av och behandling via CVK, midline, picline och Port-á-Cath 4

19 5 (5) Smärtpump Sugning av nedre luftvägar Venprovtagning för blodgruppering Ändring av delningsunderlag Överföring av information rörande läkemedel på nya signeringslistor DEL V Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av legitimerad sjuksköterska eller av omvårdnadspersonal efter utbildning från ordinerande enhet. Peritoneal dialys DEL VI Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av legitimerad sjuksköterska efter läkarordination och/eller delegering. Byte av trakealkanyl Instillation av läkemedel Influensavaccination, om inte föreskriven utbildning finns Sättning av specialkateter till exempel Suprapubiskateter eller Tiemann, vid restriktion är erfarenhet lämplig, vid katetersättning efter komplikationer är stor erfarenhet nödvändig Undersökning av avliden för att läkare ska kunna konstatera dödsfall Öronspolning 5

20 Bilaga Bedöma riskens storlek (arbetsterapeut/sjukgymnast) Att bedöma risker i det dagliga rehabiliteringsarbetet och göra bedömningen om man kan överlåta en arbetsuppgift till annan personal kan ibland vara svårt. Dokumentet är tänkt att vara till hjälp för arbetsterapeut och sjukgymnast att bedöma risken storlek i ett arbetsmoment. Att arbeta med rehabilitering innebär i sig ett risktagande. För att en individ skall kunna utveckla och/eller återfå funktioner och aktivitetsförmåga kräver behandlingen ofta att man ligger på gränsen av sin förmåga. Efter att arbetsterapeuten eller sjukgymnasten har gjort sin bedömning har man att ta ställning till: Är insatsen av baskaraktär och skall utföras inom vardagsrehabiliteringen? Insatsen kräver dock viss information och instruktion till aktuell personal Kan insatsen utföras som egen vård, dvs individen kan själv ansvara för att träningen utförs. Individen kan själv överlåta utförandet till personal eller till personlig assistent. I dessa fall krävs ingen instruktion. Är insatsen av så specifik karaktär att den endast skall utföras av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Om annan personal utför dessa uppgifter skall de instrueras. Följande riskanalys kan ses som en hjälp vid värdering av risken i en rehabiliteringsuppgift Konsekvensbedömning Bedömning av hur stor konsekvens det medför för patienten om insatsen inte utförs på rätt sätt. Allvarlighetsgrad Exempel på konsekvenser Katastrofal (4) Dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning/besvär Betydande (3) Kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning/besvär Måttlig (2) Övergående funktionsnedsättning/besvär Mindre (1) Obehag eller obetydlig skada

21 2 (3) Bedömning av sannolikhet Bedömning av hur stor sannolikheten är att insatsen inte utförs på rätt sätt. Sannolikhet för inträffande Mycket stor (4) Stor (3) Liten (2) Mycket liten (1) Kan inträffa dagligen Kan inträffa varje vecka Kan inträffa varje månad Kan inträffa 1 gång/år Sannolikhet multiplicerat med konsekvens, ett mått på risken Värdena i ovanstående tabeller kan anta 16 multiplikationskombinationer. Risken kan anta ett värde mellan Sannolikhet för inträffande Allvarlighetsgrad Katastrofal Betydande Måttlig (2) Mindre (1) (4) (3) Mycket stor (4) Stor (3) Liten (2) Mycket liten (1) Riskklass 1 (1-4) Insatsen kan tillgodoses inom ramen för vardagsrehabiliteringen det rehabiliterande förhållningssättet. Arbetsterapeut/sjukgymnast kan ge en rekommendation. Riskklass 2 (6) Insatsen tillgodoses inom ramen för specifikrehabiliteringen, men bedöms kunna tillgodoses inom ramen för omvårdnadspersonal kompetensområde, personal behöver informeras om vikten av att insatserna utförs. En generell instruktion ska skrivas och insatsen ska följas upp med en signeringslista. Insatserna utförs inom ramen för acceptabel risk. Uppgiften kan utföras av individen själv som egen vård utifrån ett skriftligt program. Riskklass 3 (8) Jag bedömer att endast jag själv bör utföra aktiviteten. Insatsen är av så specifik karaktär att den endast skall utföras av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Utifrån patientens och omgivningens förutsättningar kan uppgiften utföras av annan personal, men då utifrån individuell instruktion. 2

22 3 (3) (Vissa åtgärder inom riskklass 3 kan ingå i t.ex rehab undersköterska, personal anställd på dagrehab eller rehabavdelning arbetsuppgifter om det förekommer ofta på den arbetsplatsen. Det ska då finnas dokumenterat vilka arbetsuppgifter det gäller). Uppgiften kan utföras av individen själv som egen vård utifrån ett skriftligt program. Riskklass 4 (9-16) Jag bedömer att endast jag själv bör utföra aktiviteten utifrån patientens och omgivningens förutsättningar. Insatsen är av så specifik karaktär att den endast skall utföras av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. 3

23 Bilaga Bedöma riskens storlek (sjuksköterska) Att bedöma risker i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet och göra bedömningar om man kan överlåta en arbetsuppgift till en annan personal kan ibland vara svårt. Dokumentet är tänkt att vara en hjälp för sjuksköterskan vid bedömning av riskens storlek i ett arbetsmoment. Följande frågor kan sjuksköterskan använda vid sitt ställningstagande vid riskbedömning: 1. Egenvård 2. Kan insatsen utföras som egenvård, det vill säga, individen kan själv ansvara för insatsen eller individen kan själv överlåta utförandet till personal eller till personlig assistent. I dessa fall krävs ingen instruktion. 3. Instruktion - Generell - Individuell 4. Delegering 5. Sjuksköterskan egna arbetsuppgifter Följande riskanalys kan ses som en hjälp vid värdering av risken Konsekvensbedömning Exempel på bedömningar av hur stor konsekvens det medför för patienten om insatsen inte utförs på rätt sätt.: Allvarlighetsgrad Exempel på konsekvens Katastrofal (4) Dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning/besvär (Se punkt 1) Betydande (3) Kvarstående måttligt nedsatt funktionsnedsättning/besvär Kirurgiskt ingrepp krävs (Se punkt 2) Måttlig (2) Övergående funktionsnedsättning (Se punkt 3) Mindre (1) Obehag eller obetydlig skada (se punkt 4) 1. Waranordination. Om dubbeldos Waran ges och det inte uppmärksammas, kan det innebära att patienten får en inre blödning. 2. Lindning av ben. Om ett ben lindas för hårt kan det medföra försämrad cirkulation som på sikt kan innebära amputation. 3. Mat och dryck. Om patienten har svårt att äta och dricka får det konsekvenser såsom undernäring, förstoppning, trycksår och försämrat allmäntillstånd.

24 2 (2) 4. Allmän om vårdnad som inte fungerar till exempel, blöjan sitter fel, oklippta tånaglar som ger nageltrång, glömt sätta in tandprotes före måltid. Bedömning av sannolikheten Bedömning av hur stor sannolikheten är att insatsen inte utförs på rätt sätt. Sannolikhet för inträffande Mycket stor (4) Stor (3) Liten (2) Mycket liten (1) Kan inträffa dagligen Kan inträffa varje vecka Kan inträffa varje månad Kan inträffa 1 gång/år Sannolikhet multiplicerad med konsekvens, ett mått på risken När allvarlighetsgrad och sannolikhet är skattade används en riskmatris som hjälpmedel för att bestämma det numeriska värdet på riskens storlek Värdet i ovanstående tabeller kan anta 16 multiplikationskombinationer. Risken kan anta ett värde mellan Exempel 4 x 4 = 16 Riskmatris Mycket stor (4) Sannolikhet för inträffande Stor (3) Liten (2) Mycket liten (1) Allvarlighetsgrad Katastrofal (4) Betydande (3) Måttlig (2) Mindre (1) Poängbedömning Ju högre poäng ju större risk och sannolikhet att det inträffar. Ju högre poäng desto mer utbildning krävs för att omvårdnadspersonalen ska utföra arbetsuppgiften eller om sjuksköterskan ska utföra uppgiften själv. 2

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Syfte Rutinen beskriver förfarandet vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso-

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(10) 7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL 2015-04-14 VÄGLEDNING VID DELEGERING - Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter. Före avsteg från denna vägledning ska medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas för godkännande.

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsuppgifter i Skaraborgs kommuner

Hälso- och sjukvårdsuppgifter i Skaraborgs kommuner i Skaraborgs kommuner 2010 Reviderat 2010-05-10 Innehåll 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Definitioner och begrepp... 4 3. Ordinationsprocessen... 5 4. Delegering... 6 5.... 7 Arbetsterapeut... 7 A. Ordinerade

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Thomas Tryggvesson Dokumentansvarig Annika Lindquist Datum 2013-10-22 1 (10) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (20) Inledning Detta

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Sjukhuset i Mariestad Kärnsjukhuset, Skövde Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Lidköping Informationsmaterial för Verksamhetschefer/enhetschefer

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Praktisk tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6 (M och S)

Praktisk tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6 (M och S) Praktisk tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6 (M och S) Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Namn: Kurs: Övat Laboration. Dat Namn

Namn: Kurs: Övat Laboration. Dat Namn Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning Checklista för omvårdnadstekniska moment Namn: Kurs: Alla moment utföres utifrån etisk, estetisk, empirisk och personlig kunskap (Carper, 1978) Allmän

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Befolkningsutveckling 65 år och äldre 2002-2020

Befolkningsutveckling 65 år och äldre 2002-2020 Befolkningsutveckling 65 år och äldre 2002-2020 År 65-79 80- Totalt 2002 775 370 1145 2004 793 354 1147 2006 813 341 1154 2008 828 348 1176 2010 877 342 1219 2012 898 341 1239 2014 950 344 1294 2016 964

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer