COWI Erbjudande om aktier i COWI Holding A/S Prospekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COWI Erbjudande om aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt"

Transkript

1 COWI Erbjudande om aktier i COWI Holding A/S 2011 Prospekt

2 1 Sammanfattning Denna sammanfattning bör läsas som en inledning till prospektet Varje beslut om investering i aktier bör fattas mot bakgrund av prospektet som helhet, inklusive de dokument som ingår i form av hänvisningar, samt de risker som är förenade med en investering i aktier som anges i avsnittet Riskfaktorer Sammanfattningen är inte fullständig och den tar inte med all information som bör beaktas i samband med ett beslut om investering i aktier Det bolag som har utarbetat denna sammanfattning eller översättningar av den och har begärt godkännande av den kan ådra sig civilrättsligt skadeståndsansvar, men bara om den är missvisande, inkorrekt eller utan överensstämmelse när den läses i samband med övriga delar av prospektet Om ett krav angående information i prospektet tas upp i domstol kan den kärande investeraren, enligt den nationella lagstiftningen i det land där kravet prövas, bli skyldig att betala kostnaderna i samband med översättning av prospektet innan målet inleds 1 Översikt över COWI Holding A/S Bolaget bildades den 7 maj 2010 av COWIfonden genom apporttillskott av COWIfondens A- och B- aktier i COWI A/S Bolaget är holdingbolag i koncernen och dess enda aktivitet är att äga COWI A/S (som tillsammans med detta bolags dotterbolag står för all löpande verksamhet) och COWI Invest A/S (vars enda syfte är att köpa B- och C-aktier och sedan sälja dessa till antingen bolaget eller COWI A/S) COWI A/S bildades den 6 juni 1972, då den av Christen Ostenfeld år 1930 bildade personligt ägda rådgivande ingenjörsverksamheten ombildades till aktiebolag Det har under perioden 2007 till 2009 gjorts betydande investeringar i uppköp av företag och anläggningstillgångar Koncernen är ett nordeuropeiskt rådgivningsföretag som arbetar med ingenjörsteknik, miljö och samhällsekonomi Koncernen bedriver verksamhet över stora delar av världen och har sina primära affärsområden inom följande sex regioner: Danmark, Norge, Sverige, Afrika, Central- och Östeuropa och Gulf-området, där några av koncernens viktigaste tjänster levereras inom utbyggnad av infrastruktur, kartläggning, byggnader, miljö, ekonomi och industri Globaliseringen har lett till etablering av ett tätt och förpliktigande koncernnätverk ett så kallat one company network Regionaliseringen omfattar de sex regionerna och en rad specialistenheter utanför regionerna som knyts samman av gemensamma mål, värden, processer, affärssystem, kunskapsdelning och utbyte av medarbetare Koncernen har vid prospektdatum anställa Fördelningen av anställda över COWI-koncernens regioner vid utgången av de senaste tre räkenskapsåren visas i tabellen nedan Koncernen Region: COWI Danmark COWI Norge COWI Central- och Östeuropa COWI Gulf-området COWI Afrika COWI Sverige Support och övriga bolag Koncernen Bolagets styrelse består av:

3 2 Henrik Gürtler (ordförande) verkställande direktör i Novo A/S Mogens Heering (vice ordförande), akademiingenjör, divisionsdirektör för vatten och miljö i COWI A/S Hans Ole Voigt, självständig managementkonsult Jørgen V L Bardenfleth, verkställande direktör i Microsoft Danmark ApS Michael Bindseil, civilingenjör, Business Development Director, Tunnels i COWI A/S Thomas Plenborg, professor, CBS Niels Fog, civilingenjör, Quality Manager i COWI A/S Jens Erik Blumensaadt Jensen, civilingenjör, Senior Project Manager i COWI A/S Jens Brendstrup, akademiingenjör, restaureringsspecialist i COWI A/S Bolagets företagsledning består av: Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Keld Sørensen, koncerndirektör, CFO Rasmus Ødum, koncerndirektör, COWI Danmark Lone Hass, koncerndirektör, People Relations and Responsibility

4 3 2 2 Sammanfattning av ekonomiska siffror och nyckeltal Utvalda ekonomiska siffror och nyckeltal för 2010, 2009 och 2008 för koncernen Ekonomiska siffror Belopp i miljoner DKK COWIkoncernen COWIkoncernen Koncernen DKKm DKKm DKKm Nettoomsättning 3 498, , ,5 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 261,8 297,7 266,8 Resultat av ordinarie rörelseverksamhet 165,0 188,4 129,1 Rörelseresultat (EBIT) 167,4 189,8 132,0 Resultat från finansiella poster, netto 9,0 25,3 5,7 Årets resultat före skatt 176,4 215,1 137,7 Årets resultat 128,3 153,8 78,2 COWI:s andel av årets resultat 127,6 153,4 77,9 Koncerngoodwill 258,0 464,3 474,6 Övriga anläggningstillgångar 298,7 335,8 309,4 Omsättningstillgångar 1 812, , ,4 Summa tillgångar 2 369, , ,4 Aktiekapital 34,8 34,8 267,8 Eget kapital 751,8 916,0 875,4 Avsättningar 367,5 415,3 412,7 Långfristiga skulder 29,2 62,3 189,0 Kortfristiga skulder 1 218, , ,0 Kassaflöde från driften 150,4 333,2-21,0 Investering i materiella anläggningstillgångar, netto -39,9-43,8-35,4 Övriga investeringar, netto -125,5-323,9-42,5 Kassaflöde från investering, netto -165,4-367,7-77,8 Fritt kassaflöde -15,0-34,5-98,9 Kassaflöde från finansiering 20,4 78,2 85,0 Summa kassaflöde 5,4 43,7-13,8 Nyckeltal EBITDA-marginal 7,5 % 7,5 % 6,0 % Vinstmarginal (EBIT-marginal) 4,8 % 4,8 % 3,0 % Avkastning på investerat kapital 13,9 % 13,2 % 7,7 % Andel eget kapital 31,7 % 33,3 % 29,7 % Avkastning på eget kapital 17,6 % 18,4 % 10,8 % Justerat eget kapital per aktie i DKK ,1 Genomsnittligt antal anställda

5 4 3 Sammanfattning av riskfaktorer Koncernen är ett rådgivningsföretag som arbetar med ingenjörsteknik, miljö och samhällsekonomi över hela världen Det betyder att inte bara danska utan också internationella och regionala faktorer, som tex den internationella och regionala ekonomiska och politiska utvecklingen samt utvecklingen inom de sektorer och marknader där koncernen arbetar, kan få väsentlig inverkan på koncernens verksamhet, resultat, kassaflöde och finansiella ställning Marknadsrisker Den internationella marknadskrisen påverkar koncernen, och försvagning av efterfrågan på koncernens affärsområden kan få allvarliga konsekvenser för omsättning och resultat Svängningar i ekonomiska konjunkturer, ökad konkurrens och stora skiftningar i efterfrågan på fackområden som koncernen för närvarande inte behärskar helt kan dessutom påverka koncernens resultat väsentligt Politiska risker Som ett internationellt rådgivningsföretag är koncernen utsatt för risker som en följd av förändringar av politiska förhållanden Särskilt i områden med politisk instabilitet kommer förändringar av politiska förhållanden att utgöra en risk för en väsentlig minskning av resultatet och/eller rentav förlust Folkliga uppror och krig i Nordafrika och Mellanöstern, där koncernen har betydande aktiviteter, kan påverka koncernen negativt Operationella risker Fel och förluster i projekt utgör en risk för koncernen Särskilt i samband med stora fristående projekt kommer förluster i projektet att utgöra en risk för koncernen Koncernens största pågående projekt är flygplatsprojektet i Oman Den politiska instabiliteten i Oman i kombination med med projektets stadium, storlek och kompexitet innebär en betydande osäkerhet vad gäller projektets framtida ramvillkor och utgör en väsentlig risk Många av koncernens projekt genomförs i samarbete med underleverantörer och partners bla i form av konsortier (arbetsgemenskaper, joint ventures osv), vilket kan utgöra en risk om dessa underleverantörer och partners inte levererar vid förväntad tidpunkt och till avtalade kostnader eller med avtalad kvalitet Koncernen utför en del av sin rådgivning i konsortier med andra konsulter, i vilka koncernen kan utsättas för obegränsat och/eller solidariskt ansvar Finansiella risker En del av koncernens projekt har inkomster i en valuta och utgifter i både denna och andra valutor, vilket kan utgöra en kursrisk vid växling i den mån som koncernen inte har vidtagit åtgärder för att täcka denna risk Dessutom finns det en valutarisk i samband med kapitalintressen i utländska dotterbolag

6 5 Koncernen har risker vid stigande ränta på den nettoräntebärande skulden Koncernen har för övrigt betydande utestående kundfordringar för pågående och avslutade arbeten, vilket kan medföra risk för förlust Likviditetsrisker Koncernen är beroende av att ha tillräcklig likviditet för finansiering av den löpande verksamheten, investeringsåtaganden och den förväntade utvecklingen av affärsomfattningen och aktiviteterna Situationen kan ändras i framtiden, vilket i så fall kommer att begränsa koncernens handlingsfrihet Pensionsåtaganden Koncernens norska dotterbolag har fram till den 30 juni 2007 upprättat förmånsbestämda pensionsordningar för alla anställda Därför har bolagets norska dotterbolag ett icke-kvantifierbart åtagande I samband med den avgiftsbestämda pensionsordning som bolagets norska dotterbolag har upprättat med verkan från den 1 juli 2007 och som gäller för nyanställda efter detta datum gör de norska bolagen löpande inbetalningar till ett privat pensionsbolag Bolagen har inga ytterligare betalningsförpliktelser efter att avgifterna betalats till pensionsbolaget Beloppen räknas löpande in i resultaträkningen som personalkostnader när de förfaller till betalning I koncernens svenska dotterbolag COWI AB omfattas ett antal medarbetare av en förmånsbestämd pensionsordning baserad på ett kollektivt förhandlat pensionsavtal ingånget mellan industrins parter som det inte gjorts avsättningar för i bokföringen Därmed har bolagets svenska dotterbolag ett ickekvantifierbart åtagande Övriga risker Koncernen är leverantör till offentliga och privata kunder i stora delar av världen, och bolagets trovärdighet som rådgivningsföretag är i hög grad beroende av dess kommersiella integritet Brott mot internationella riktlinjer för tex antikorruption eller liknande kan leda till förlust av hela affärsområden eller svartlistning hos kunder i åratal Risker förenade med erbjudandet Investeringar är alltid förenade med risker Vid investering i aktier blir man medägare i det bolag man köper aktier i Därför är det väsentligt att investerarna vid en investering i aktier gör klart för sig att det finns en risk att förlora pengar i samband med kursfall eller i värsta fall förlora hela sin investering om bolaget går i konkurs eller rekonstrueras De erbjudna aktierna är prissatta i danska kronor, och eventuell utdelning kommer att betalas i danska kronor Koncernens medarbetare utanför Danmark som tecknar eller köper aktier i bolaget kommer att vara utsatta för risk för negativa svängningar i valutakursen mellan danska kronor och den aktuella lokala valutan Se även avsnittet Riskfaktorer efter sammanfattningen som innehåller ytterligare upplysningar om de riskfaktorer som investerare minst bör överväga vid en investering i de erbjudna aktierna Nämnda riskfaktorer utgör dock inte en fullständig lista över alla relevanta risker och är inte heller prioriterade

7 6 efter sannolikheten att de inträffar eller efter omfattningen av konsekvenserna för bolaget eller dess aktieägare, men betraktas av ledningen som de viktigaste riskfaktorerna vid prospektdatum 4 Sammanfattning och bakgrund till erbjudandet Koncernen är ett rådgivningsföretag som arbetar med ingenjörsteknik, miljö och samhällsekonomi över hela världen Grunden för koncernens affärsstrategi är kombinationen av multiprofessionella tjänster för lokala marknader och specialiserade tjänster för den globala marknaden Tjänsterna för de lokala marknaderna kännetecknas av den geografiska närheten till kunden och det multiprofessionella arbetssättet För de internationella specialisttjänsterna är tjänstens höga internationella standard avgörande Som ett led i koncernens plan att främja medarbetarägande av koncernen har bolaget för avsikt att erbjuda aktier till koncernens medarbetare under en period på fem (5) år fram till och med 2014 Detta prospekt täcker koncernens medarbetaraktieprogram för Sammanfattning av erbjudandet Utställare är COWI Holding A/S, Parallelvej 2, DK-2800 Kongens Lyngby Bolagets organisationsnr är Erbjudandet består av upp till nominellt DKK befintliga B-Aktier some erbjuds av COWIfonden samt upp till nominellt DKK nya B-Aktier som erbjuds av bolaget B-aktierna under 2011-programmet erbjuds till de av koncernens medarbetare i Danmark, Sverige, Norge, Litauen, Qatar, Bahrain, Oman och Tanzania som vid prospektdatum har varit anställda i koncernen i minst sex (6)) månader Nuvarande medarbetare i koncernens danska bolag kommer att ges möjlighet att förvärva B-aktierna mot en reduktion av bruttolönen i enlighet med reglerna i 7 A danska taxeringslagen [ligningsloven] ("bruttolönsaktier") och de begränsningar som följer av detta samt också möjlighet att förvärva B-aktier mot kontant betalning Det totala antalet bruttolönsaktier kan dock högst utgöra nominellt DKK , som är det nominella värdet av de befintliga aktier som tillhandahålls av COWIfonden Nuvarande medarbetare i koncernens bolag utanför Danmark ges bara möjlighet att förvärva B-aktier mot kontant betalning Aktierne erbjuds till en kurs på DKK 327,10 för varje akteibelopp på nominellt DKK 100, motsvarande koncernens justerade egna kapital per den 31 december 2010 För aktierna gäller betydande restriktioner vad gäller överlåtbarhet För B-aktierna gäller: Aktieägaren ska acceptera villkoren vid teckning av de erbjudna aktierna Aktierna kan som utgångspunkt bara säljas till COWI Invest A/S, som är ett helägt dotterbolag i koncernen

8 7 Försäljning till COWI Invest A/S sker till en kurs motsvarande aktiernas justerade egna kapital beräknat på basis av bolagets senaste godkända officiella årsrapport vid tidpunkten för överlåtelse, så att kursen för aktierna alltid ligger fast under perioden mellan två ordinarie bolagsstämmor i bolaget COWI Invest A/S är förpliktat att köpa medarbetarens aktier, i den utsträckning förvärvet av medarbetarens aktier inte medför att COWI Invest A/S totala förpliktelse att förvärva aktier från bolagets aktieägare överstiger ett totalt kursvärde på DKK 50 miljoner det aktuella året eller att bolagets och COWI A/S behållning av egna B- och C-aktier kommer till att överstiga 25 procent av värdet av det vid varje tillfälle totala B- och C-aktiekapitalet Betalningen/teckningsbeloppet för aktierna betalas in på ett av bolaget angivet bankkonto Aktierna tecknas genom att det elektroniska formulär som finns på koncernens aktiesida fylls i Varje B-aktie ger en (1) röst för varje aktiebelopp på nominellt DKK 100 Erbjudandet kan dras tillbaka när som helst före den 30 juni 2011 kl 1600 (dansk tid) Erbjudandet genomförs under perioden 12 april 2011 kl 900 till den 6 maj 2011 kl 1600 (dansk tid) Aktierna ska säljas tillbaka till COWI Invest A/S, om medarbetarens anställningsförhållande upphör Om aktierna i bolaget eller vad aktierna skulle kunna ersättas med noteras på en reglerad marknad, är aktieägaren förpliktad att sälja alla sina B-aktier till COWI Invest A/S Om det beslutas att majoriteten av aktier i bolaget byts ut mot aktier i ett annat bolag, bla i samband med en fusion eller bolagets totala eller partiella sammanslagning med, överlåtelse till eller övertagande av ett annat bolag, är aktieägaren efter anmodan från COWIfonden och styrelsen förpliktad att sälja alla sina B-aktier till COWI Invest A/S Bruttolönsaktier är bundna under en period på sju (7) kalenderår med start förstkommande 1 januari efter medarbetarens förvärv av aktierna Aktier förvärvade mot kontant betalning är bundna fram till tidpunkten för bolagets tredje ordinarie bolagsstämma efter medarbetarens förvärv av aktierna

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I RECIPHARM AB (PUBL)

PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I RECIPHARM AB (PUBL) PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I RECIPHARM AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av upptagande till handel av aktier

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av DistIT AB (publ),

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 Disclaimer Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 26 lagen (1991:980) om

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSBEVIS TILL ETT HÖGSTA BELOPP OM 1 000 000 000 KRONOR som emitterats av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (bildat i enlighet med lagstiftningen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXATRONIC GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXATRONIC GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXATRONIC GROUP AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i

Inbjudan till teckning av konvertibler i Inbjudan till teckning av konvertibler i Midway Holding AB (publ) MIDWAY HOLDING 1 Viktig information Prospektet har upprättats av Midway Holding i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners.

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners. Inbjudan till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010 Joint Global Coordinators Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Företrädesemissionen i korthet Med SAS eller Bolaget avses

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL)

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) DEFINITIONER Med Lexington eller Bolaget avses The Lexington Company AB (publ), org nr 556532-2780, eller den koncern i vilken The Lexington

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer

NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer TILLÄGGSPROSPEKT NR. 1 MED FI DIARIENUMMER 15-10676 DEN 27 JULI 2015 TILL PROSPEKT DATERAT DEN 2 JULI 2015 NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer Detta dokument ( Tilläggsprospektet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Finansiell rådgivare Viktig information Med Midsona eller Bolaget avses i detta Prospekt, beroende på sammanhang, Midsona AB (publ), ett eller flera

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 4 juni 2012 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV KONVERTIBLER I ENIRO AB (PUBL)

PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV KONVERTIBLER I ENIRO AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV KONVERTIBLER I ENIRO AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Generell Information Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer