Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB?"

Transkript

1 SkulleduköpaaktieriAlexSchulmanAB? Enstudieavsocialamediersomverktygförattbyggaett framgångsriktpersonligtvarumärke C uppsatsvt 10 ErikaGustafssonochCarolineJensen V10MKAND Handledare:MichaelWesterlund 1

2 Abstract Viharskrivitvåruppsatsompersonligavarumärkenkombineratmedsocialamedier, medsyfteatttaredapåommangenomsocialamedierkanbyggauppochförändrasitt personligavarumärkesamthurstorrollettpersonligtvarumärkespelari mediebranschen.förattkunnaundersökadettaharviutgåttifrånettkonkretexempeli formavalexschulmanstvåbloggar AttvaraAlexSchulman och AttvaraCharlie Schulmanspappa.Utifrånvårtsyfteharviföljandefrågeställningar;HurharAlex Schulmangåtttillvägaförattbyggauppochförändrasittpersonligavarumärke?Vilka språkligastrategieranvänderhansigavisinabloggtexter?huruppfattasalexschulman idagjämförtmedförut?hurstorrollansesdetpersonligavarumärketspelai mediebranschenidag?hurserförutspåsframtidenseutgällandepersonliga varumärken? VårtmaterialbeståravtreblogginläggfrånrespektivebloggSchulmanskrivit.Dessa blogginläggharvianalyseratmedhjälpavdiskursanalysförattsynliggöradeeventuella språkligastrategiersomfinnsischulmanstexter.viharävengjortenreceptionsanalys baseradpåkvalitativa,semistruktureradeintervjuermedfempersonersomlästdebåda bloggarna.slutligenharvigjortkvalitativa,semistruktureradeintervjuermedtre styckenpr experter. Deteoriervianväntossavivåranalysärteoriersomhandlaromidentifikation, relationer,personligtvarumärkesbyggande,varumärkenpåinternet,imageochprofil, varumärkeochföretagsidentitet,brandmindspaceochslutligengrunigspr modeller. Vårdiskursanalysvisadepåennärvaro,konstruktionochrekonstruktionavolika diskurserischulmanstvåbloggar.dessadiskursergöratthanuppfattasolikaidebåda bloggarnavilketindikerarattenförändringavdetpersonligavarumärketfaktisktär möjliggenomsocialamedier.dennaförändringbekräftadesävenavrespondenternai receptionsanalysensomallaupplevdeattschulmanförändratsutifrånatthaläst bloggarna.idenförstabloggenupplevdedeschulmansomelakochprovokativmedan deidenandrabloggeniställetupplevdehonomsomvarmochharmonisk.attjust förändringärviktigförattlyckasvarnågotsomdepr experterviintervjuadeallavar enigaom.deansågävenattpersonligavarumärkenärmycketviktiga,intebarai mediebranschen,utaniallabranscher.debetonadeävenviktenavpersonliga varumärkenochattdennakommerökaiframtiden. 2

3 Innehållsförteckning 1.Inledning..5 2.Syfteochfrågeställningar Materialochavgränsning Teoretiskram Identifikation Relationer Personligtvarumärkesbyggande Varumärkenpåinternet Imageochprofil Varumärkeochföretagsidentitet Brandmindspace GrunigsPR modeller Metod DiskursanalysenligtFairclough Laclau&MouffesbegreppNodalpunktochflytandesignifikanter Faircloughskritiskadiskursanalys Textanalys Kvalitativaintervjuer receptionsanalys Kvalitativaintervjuermedpr experter 17 6.Resultatochkritiskdiskursanalys AttvaraAlexSchulman Blogginlägg1 Äntligenförsvanngubbfrillan Blogginlägg2 Jaghoppasattdetkommerenflodvåg Blogginlägg3 VarförjaghatarStockholmoch stockholmare Sammanfattning AttvaraCharlieSchulmanspappa Blogginlägg4 Detärcooltattbetalaskatt

4 6.2.2.Blogginlägg5 OmAmanda Blogginlägg6 9tankaromkörslaget Sammanfattning Resultatochreceptionsanalys Intervju Intervju Intervju3(mail) Intervju Intervju Sammanfattningavreceptionsanalys Intervjuermedpr experter Personligtvarumärkesbyggandeiverkligheten intervjumedsofia MyrevikpåPrimePR Du EttVarumärke.IntervjumedKarinSandin InsiderinformationfrånChristinaSalibapåWeberSchandwick Diskussion. 32 Källförteckning 39 Bilagor

5 1.Inledning Viharvaltattskrivavåruppsatsompersonligavarumärkenikombinationmedsociala medier.detkännssomattdettaliggerväldigträttitiden,såpersonligavarumärkenblir alltviktigareochsocialamedierfåralltstörreutrymmesominformationskällor.ivår uppsatsharvivaltattfokuserapåalexschulmansbloggförattsehurdennahar förändratsmedtidenochomdennaförändringpåverkatpublikensbildavalex Schulmansomperson.Förattfåenbildavdettaharvivaltattgöradelsen innehållsanalysavutvaltmaterialfrånbloggenochävenenreceptionsanalysförattse hurmaterialetupplevsavbloggensläsare.dåvibådaärintresseradeav mediebranschenäralexschulmansbloggintressantattanalysera.alexhargenomsin bloggskapatsigettnamnvilketgjortdetmöjligtförhonomattgörasinrösthördgenom andrakanalersåsomböcker,tidningarochtv.vifunderarpåomdetfinnsentrendi mediebranschendärdetpersonligavarumärketbliralltviktigare.kanskeärdetlättare attslåsigframommanredangjortsigettnamnibranschen. AlexSchulmanbörjadesinkarriärmedbloggen AttvaraAlexSchulman undersintid somchefredaktörpåwebbsidanstureplan.se. AttvaraAlexSchulman kännetecknades avkontroversiellainläggochpersonligapåhopp.dettaväcktesjälvkartuppmärksamhet dåalexgavsigpåfleraoffentligapersonerochbloggenflyttadesfrånstureplan.setill aftonbladet.undertidenalexskrevdennabloggvarhangiftmedpr kvinnanoch bloggerskankatrinzytomierskasomskriverbloggen Fuckyourightback.Dennablogg liknartillvissdelalexblogg AttvaraAlexSchulman.ÄktenskapetmedKatrintogslut varpåalexträffadeennykvinna.tillsammansmedhennefickhandotterncharlie.idag skriveralexschulmanbloggen AttvaraCharlieSchulmanspappa.Idennabloggharde personligapåhoppenbyttsutmotenskildringavlivetsompappaochhurfantastisk hansdottercharlieär.bloggenärbetydligtmerkärleksfullänhatiskochalextycksha genomgåttnågonformavpersonlighetsförändring. 2.Syfteochfrågeställningar Syftetmeddennauppsatsäratttaredapåomdetärmöjligtattbyggauppochförändra ettpersonligtvarumärkemedhjälpavsocialamedierochidethärfalletenbloggsamt atttaredapåhurstorrollettpersonligtvarumärkespelarimediebranschen.utifrån 5

6 syftetharviföljandefrågeställningar;hurharalexschulmangåtttillvägaförattbygga uppochförändrasittpersonligavarumärke?vilkaspråkligastrategieranvänderhansig avisinabloggtexter?huruppfattasalexschulmanidagjämförtmedförut?hurstorroll ansesdetpersonligavarumärketspelaimediebranschenidag?hurförutspåsframtiden seutgällandepersonligavarumärken? 3.Materialochavgränsning Viharvaltattutgåfråntreblogginläggfrånrespektiveblogg.Dessaharvaltsutpågrund avattdekännsmestrepresentativafördenbloggdetillhör.inläggensomanalyseras kännskaraktäristiskadådeämnensomtasuppochsättetpåvilketdetasuppär återkommandeirespektiveblogg.efteratthalästdebådabloggarnaenlängretidkom viframtillattjustdessainläggärtypiskafördenbloggdetillhör.viharävenintervjua tvåpr expertersomjobbarmedpersonligavarumärken.dessaharvaltsutbaseratpå denkompetensdeharinomområdet,samttillgänglighet.vihargjortsemistrukturerade intervjuermeddessapr experter.detkännsmestrelevantdåviiförhandbestämtvissa frågorvivillefåbesvarademenfortfarandevillehautrymmeföroförutseddaföljdfrågor förattfåmerdetaljeradinformation(östbye,knapskog,hellandochlarsson2008: ).FörattkunnasehurandraänviuppfattarAlexSchulmanstvåbloggarharviäven gjortenreceptionsanalys.dennaintervjubeståravkvalitativa,ävenhär semistrukturerade,intervjuermedfempersoner.dessapersonervaldesutgenomett bekvämlighetsurvalbaseratpåpersonersomföljtalexschulmansblogg.anledningen tillattviintevaltattgöraostruktureradeintervjuerärattvivillehamöjlighetatt jämförasvaren.vivilledockkunnaställaföljdfrågorförattfåutsåmycketinformation sommöjligtochintervjuernaärdärförsemistrukturerade.härharvibestämtallafrågor iförvägochdeärställdapåsåsättattsvarenblirkortareochmerkoncisa.fyraavvåra femintervjupersonerintervjuadesvidenskildamöten,mendåviintehademöjlighetatt träffaenavintervjupersonernapersonligenintervjuadevidenneviamail.viansågdet varaviktigareattpersonenhadekunskapomschulmansbådabloggaränattpersonen hademöjlighetattträffaosspersonligen.dettagjordedetdocksvårtattställa följdfrågor,mendåviupplevdesvarensomuttömmandeserviintedetsomnågot problemförvåranalys. 6

7 4.Teoretiskram 4.1Identifikation MagnusFrediksson(2002)skriveromidentifikation.Hanmenarattenorganisation måstepåverkaprocessendärindividensidentitetutformasförattdetskakunnaskeen identifikationmellanorganisationenochindividen.dagenssamhällegördetomöjligt förindividerattskapaenenhetligidentitet.dettaledertillattmansomindividaktivt försökerskapaenfasthetisinidentitet,vilketgörattmanblirmersårbarochlättare påverkasavexternakraftersomexempelvisretoriskainitiativfrånorganisationer. FredrikssonrefereraräventillBurkesombeskriveridentifikationpåföljandesätt;Aär inteidentiskmedb,menhardegemensammaintressensåidentifierarsigamedb.a kanävenidentifierasigmedbomhonantarellerpågrundavpåverkantroratthon delarintressenmedb.detfinnsfyrastrategierförattuppnåidentifikationgenom påverkan,dessaär: 1. Organisationenpekarpådevärderingarsomärgemensammaförorganisationen ochdessintressenter. 2. Organisationenutmålargemensammafienderförattpåsåsättpåvisa gemensammaintressen. 3. Organisationenvisarimplicitpågemensammaintressengenomattanvändasig avvisomtilltalsord. 4. Organisationenanvändersigavförenandesymboler. Organisationerkanävenanvändasigavseparationförattskapaidentifikation,detta innebärattmangenomattvisavadmaninteärpoängterarvadmanfaktisktär (Fredriksson2002:75 77). 4.2Relationer Larsson(2002)taruppBroomsrelationsmodell,dennagåritrestegochdetförsta stegetinnebärattdetuppstårettsambandmellanorganisationerochderasomvärldnär bådaparternaharförväntningarpåvarandra,närnågonellerbådaharbehovavden andresresurserellernärdeuppleverettgemensamthotfrånomgivningen.detandra 7

8 stegetinnebärsjälvarelationenochkankännetecknasavutbyteochtransaktionereller kommunikation.dettredjestegetsomärkonsekvensernaavrelationenkanvara måluppfyllelse,beroendeavvarandraochdärmedförloradautonomiellerett rutiniseratbeteende.(larsson,2002:88) Detfinnsfyratyperavrelationer.Denexpressivasomärsjälvuppfyllandeisigsåsom kärlekochvänskap.denandratypenärdenbekräftandetypensomsyftartillatt fastställaenverklighet,samtattskaffakunskapochinformationombådeomgivningen, relationenisigochsituationen.dentredjetypenharsomsyfteattförändraochpåverka ochdenfjärdetypenavrelationerärinstrumentellarelationervarssyfteärattuppnå vissamålochfullgörauppgifter.(larsson,2002:91) Enorganisationsrelationerärnästanuteslutandeinstrumentella.Ferguson(2002)har listatettantalvariablersomärviktigavidrelationsbyggande: o Förtroendeochtillit o Förpliktelse o Insats o Involvering o Öppenhet o Ömsesidigkontroll o Tillfredställelsemedrelationen o Gemensamtintresseochgemensamförståelse o Närhet o Utbytesförhållandetochömsesidigvinst. 4.3Personligtvarumärkesbyggande NyckelntillframgångochuppmärksamhetärenligtRein,KotlerochStoller(2005) förändring.meddettamenasförändringfrånstatusquotilldetsombehövsförattväcka uppmärksamhet.förattfåredapåvadsomkrävsärdetviktigtattanalysera målgruppenochdessbehov.attmarknadsförettpersonligtvarumärkekanpåmånga sättliknasvidattmarknadsföraenprodukt.dvs.manmåstekunnaförståochbemästra marknadsföringsprocessen.kritikermenarattenproduktkanskapasochförändras utifrånpublikensbehovmedanenmänniskaspersonärkonstantbestående.sanningen ärdockattgränsernaförhurmycketenindividkanförändrasständigtexpanderar.det 8

9 ärävenvanligtattkändapersoneranvändersigav makeovers förattanpassasigtill publiken.förattuppnåmaximaluppmärksamhetärdetviktigtattanalyseravilken målgruppmanvändersigtill.närmandefinierarsinmålgruppfinnsdettvåscenarier sombörundvikas.detenaärattmålgruppenblirförbredochattmandärmedförlorar sinspecifikaimage.detandraärattmålgruppenblirförsmalvilketkaninnebäraatt manintenåruttilltillräckligtmångamänniskor(reinm.fl.2005: ). 4.4Varumärkenpåinternet LarsCarlén(2002)skriveromhurinternetpåolikasättpåverkarsynenpåvarumärken. Hanmenarattdetiochmedinternetblivitbetydligtlättareföromvärldenattpåverka organisationer,dåmissnöjdakunderlättkanuttryckasinaåsikteriforumochdylikt. Dettahargjortdetsvårareattstrategisktarbetamedvarumärkendåkontrolleninte längreenbartliggerhosorganisationen.anledningentillattvarumärkenär framgångsrikaärattpublikenvetvaddefårnärdeväljerettvisstvarumärke.detär därförviktigtattvarumärketärkonsekventförattlevaupptillpublikensförväntningar. Detgårdockinteattlevaupptillvilkaförväntningarsomhelst,utandessamåste stämmaöverensmedvadmålgruppenefterfrågar.ennackdelmedvarumärkenpå internetärdetstorautbudet,samtattmålgruppensjälvmåsteinhämtainformationen. Blirmanintenöjdvidettförstabesökärchansenlitenattmanåtervändertillsamma webbsida(carlén2002:16 20). Denkanskemesteffektivametodenförattskapa uppmärksamhetpånätetärattgöranågotsomingentidigaregjort. (Carlén2002:57). Internetgördetlättareförföretagattkritiseravarandraochspridaryktendåmansom avsändarekanvaraanonym.dockkanävenpositivomskrivningpåinternetpåverkaett varumärkenegativt(carlén2002:10).ettvarumärkekanomnämnasiettsammanhang därföretagetinteallsvillattdetskaomnämnas. Carlénsägerävenattettstarktvarumärkeoftainnerhållerenellernågrafåstarka ställningstaganden.detäravstörstaviktattvarumärketanvändsirättsammanhang ochattdetärtydligtnischat.internettydliggöromettvarumärkeinteärkonsekventdå detblirtydligtomdenutlovadeserviceniformavkommunikationviainternetfungerar (Carlén2002:13 14). 9

10 4.5Imageochprofil Ettföretagsprofilärdetsomföretagetsjälvanserattdetärsamtdenbildavföretaget somdetvillförmedla.företagetsimageinnebärdenbildsomomvärldenharav företaget.måletärattdessatvåskaöverensstämmamedvarandra.detfinnsmånga faktorerutöverföretagetsprofilsamtdessprodukterochtjänstersompåverkarimagen. Blanddessafinnsservicenivå,företagetsmedarbetare,hurkonkurrenskraftigtföretaget ärhuransvarstagandeföretagetärietiskafrågorsamtföretagetslogotypochgrafiska design.förattfåredapåhurföretagetuppfattas,alltsådessimage,kanmangåigenom tidningsartiklarinomdenbranschföretagetverkar,sökapåföretagsnamnetpåinternet förattsevilkaträffarsomkommeruppochhurföretagetäromskrivetsamttakontakt medkonkurrenterförattförsökafåenbildavhurföretagetuppfattasibranschen (Schmitz2009:34 36). 4.6Varumärkeochföretagsidentitet TreffnerochGajland(2001)beskriverskillnadenmellanvarumärkeoch företagsidentitet.varumärketriktarsigmotkonsumentermedanföretagsidentiteten riktarsigtillintressenter.varumärketanvändsförattnåslutkonsumenterochuppnå ekonomiskamålmedanföretagsidentitetenanvändsförattprofileraföretagetochdess anseendeförattexempelvisattraherakompetentochbrapersonal.detvarumärketoch företagsidentitetenhargemensamtärattdebådabyggerpåassociationeravdemsom mottarbudskapet.företagsidentitetenharintebarabetydelseförkommunikationmed företagetsintressenter,utanspelarävenenrollförföretagetskommunikationmed slutkonsumenterna.dettanärföretagsidentitetenspelarenavgöranderollförhur trovärdigtettvarumärkesbudskapär.företagsidentitetengaranterardåvarumärkets budskap(treffner&gajland2001:80). Ettvarumärkekännsigenmedhjälpavordtecken,exempelvisfirmanamn,och/eller figurmärket,ensymbol.påfråganomdetärbraattanvändasammateckenför varumärketsomförföretagsidentitetenfinnsingetklartsvar.fördelarnaärattomett varumärkeblirframgångsriktfårdetlättareensynergieffektpåföretagsidentitetenom dessaharsammatecken.nackdelenärattriskenblirstörre.omenproduktblir misslyckadriskerarhelaföretagsidentitetenattfådåligtanseende(treffner&gajland 10

11 2001:25 84).Vitänkerattenannanskillnadmellanvarumärkeochföretagsidentitet kanvaraattvarumärketistörreutsträckningkommunicerasgenomreklammedanen företagsidentitetkommunicerasgenompr. 4.7Brandmindspace GadsmodellBrandmindspacebeskriverdenbildsomandrapersonerharavett personligtvarumärke.närvarumärketbyggsuppbaserasdetpåhurmanvillattdet personligavarmärketskauppfattas.modellenbrandmindspaceförpersonliga varumärkenäruppbyggdpåfyradimensioner.dessaär;personersfunktionella identitet,personerssocialaidentitet,personersmentalaidentitetochpersoners idealistiskaidentitet.enpersonsfunktionellaidentitetinnebärpersonenskunskap, kompetensocherfarenhet.fokusliggerpåhurandrauppfattarpersonenochintehur denfaktisktär.förattuppnåfunktionalitetärdetviktigtattvaraannorlundaochatt varumärketframställspåettbrasätt.enpersonssocialaidentitetsyftarpåpersonens socialakompetens.detkaninnebäraenmängdpersonligaegenskapersåsomkarisma ochenförmågaattfåbetraktarenatttyckaomen.denmentalaidentiteteninnebären personsmentalastabilitetochövertygelse.detärförstnärenpersonärstabilsomman kanpåverkaandra.förattkunnaförändraandrapersonermåstemanigrundenkunna förändrasigsjälv.enpersonsidealistiskaidentitethandlarommoralochetik.dettakan kopplastillsocialtansvarochdenallmännautvecklingen. 4.8.GrunigsPR modeller DagensprbyggeristorutsträckningpåJamesGrunigsteoriomolikapr modeller; publicitetsmodellen,publicinformation modellen,tvåvägsassymetriska ochtvåvägs symetriskamodellensamtexcellence modellen.fokusliggerpådetresenare modellerna(larsson2002:35).urettsamhällsteoretisktperspektivmenargrunigatt allagrupperharsammachansattpåverka,ochattävenfinansielltsvagaregrupperkan utövaettinflytande(larsson2002:36).grunigmenarattdetfinnstvåsättpåvilkaen organisationkanförhållasigtillsinomgivning.detenasättetinnebärattmanförsöker kontrolleraomgivningenochanvändersigalltsåavasymmetrisk tvåvägskommunikation.detandrasättetinnebärattmananpassarsigtillmiljönutanför organisationenochanvändersigavtvåvägssymetrisktvåvägskommunikation.grunig sägerocksåattorganisationertenderarattförsökakontrolleraomgivningennärdenär 11

12 underpressellerosäker.(larsson2002:40).densymmetriskamodellenskafungera somennormförhurpr verksamhetenbörfungeraenligtexcellence modellen,meni verklighetenutgördenenkombinationavdenasymmetriskaochsymmetriskamodellen dådensymmetriskamodellenmestfungerarsomettmålellerdrömscenario.modellen gårutpåattförsökaskapawin winlösningarävenomdetfinnsstora meningsskiljaktigheterfrånbörjan.denexcellentamodellenvärdesätterkunskapersom förhandling,konfliktlösningochövertalning,medandraordsammafärdigheteroch egenskapersomvärdesättsinomasymmetriskkommunikation.(larsson,2002:56 57) 5.Metod ViharvaltattanvändaossavFaircloughsdiskursanalysförattanalyserablogginläggen. Faircloughsdiskursanalyspassarföranalysavetttextmaterialdådenärkonkretoch lingvistisk.syftetmeddettaäratttydliggöradespråkligastrategieralexschulman använtsigavisinbloggförattprofilerasigpåettvisstsätt.dennametodkännsmest lämpadförvårtypavmaterial.viharvaltattgöraenkvalitativanalysdåvivilltitta djuparepåjustettfallochvitrorattdedoldastrategiernaärlättareattupptäckaom materialetanalyseraskvalitativtdådelättförbisesvidenkvantitativanalys.vianseratt dennaanalysharhögvaliditetdådataochanalysverktygkännsrelevantaför problemformuleringen.vianserattvi,genomvårfallstudie,mäterdetviavserattmäta (Östbyem.fl.2008:40).Reliabilitetenpåverkasnegativtavattviinteharmöjlighetatt analyserasamtligablogginläggfrånderespektivebloggarna,utaniställetgjortettlitet urval.dettagörattresultatetskullekunnatbliannorlundaomvivaltutandra blogginlägg(ibid.). ViharävenvaltattgörakvalitativaintervjuermedfempersonersomallaföljtAlex Schulmansbloggunderenlängretid.Urvaletärettbekvämlighetsurvalbaseratpå personersomföljtbloggenenlängretidochfinnstillgängligaförenintervju. Intervjuformenärsemistruktureradmedfokuspåstrukturdåvivillkunnajämföra svarenfråndeolikaintervjupersonernaochenkeltkunnafåenöverblicköverhurde uppfattardebådabloggarna(östbyem.fl.2008:103). Förattfåsvarpåfrågornaomhurviktigapersonligavarumärkenärimediebranschen ochhurframtidenserutharvivaltattintervjuatvåpr experter.dessaintervjuer kommerattvarasemistruktureradedåvipåförhandvetvilkatemanvikommertaupp 12

13 ochvilkafrågorvivillhasvarpå.vivilldockattdetskafinnasutrymmeförföljdfrågor ochmerdjupgåenderesonemangochdärmedvaldevibortatthastrukturerade intervjuer.(östbyem.fl.2008:103) 5.1. DiskursanalysenligtFairclough Faircloughmenarattdetfinnsenviktigkopplingmellanentextsinnehållochdess kontext.faircloughsdiskursanalyskopplarsammantretraditioner;detaljerad textanalys,makrosociologiskanalysochdentolkandemikrosociologiskatraditionen inomsociologin.dendetaljeradetextanalysenhörhemmainomdendisciplinerade lingvistikenochfokuserarpåtexten.denmakrosociologiskaanalysenfokuserarpå socialpraktikochdentolkandemikrosociologiskatraditionenverkarinom sociologinochservardagensomnågotmänniskorsjälvaskapargenom gemensammanormerochrutiner(winther JörgensenochPhilips2000:71). Faircloughstextanalysanvändsförattlingvistisktsynliggöradediskursiva strukturersomfinnsitexter.hanmenardockatttextanalyseninteräckertilloch kombinerardenisindiskursanalysmedanalyseravdesamhälleligaochkulturella processerna.meddettamenarhanattdiskursenkonstruerarsocialaidentiteter, socialarelationerochkunskaps ochbetydelsesystem(winther Jörgensenoch Philips2000:72 73).ViärmedvetnaomattFaircloughskiljersigfrånLaclau& Mouffeskiljersigåtisinsynpåhurstorrolldiskursenharisamhället.Viharändå valtattkombineradessatvåteorierdåvianserattdetfungerarbraochärrelevant förjustvårtändamål.pågrundavdettaharvisattihopenmodellsomkombinerar olikabegreppochanvänderossavdennanärvianalyserarvårtmaterial. 5.2.Laclau&MouffesbegreppNodalpunktochflytandesignifikanter Nodalpunktenärdetteckenkringvilketdeandratecknenordnas.Detär nodalpunktensomgerdeandratecknensinbetydelse.diskursengöratttecknen enbartkantolkaspåettsättochutesluterdärmeddeandramöjligatolkningssätten förattskapaentydighet.flytandesignifikanterärteckensomkantillskrivasflera olikabetydelser.deflytandesignifikanternapåverkasavdendiskursdetillhöroch detärdennasomgerdembetydelse.nodalpunkternaärävendeflytande signifikanter.skillnadenärdockattnodalpunkternaärfastapunkterienskilda diskurserochflytandesignifikanterärberoendeavnodalpunktendådenna 13

14 bestämmervilkendiskursdetillhörochdärmedderasinnebörd.enidentitetuppstår närfleraflytandesignifikantersamverkarmedennodalpunkt.detäroftaenflytande signifikantsomförekommeroftareänandra(wihter JörgensenochPhilips2000:34 35).DeflytandesignifikantersomstårförenhelhetkallarLaclauförmyter.Mytenär bådeenmissuppfattningomhurvärldenserutochennödvändighorisontföratt förståvårahandlingar.närmanväljerenmytbestämmermansamtidigtenramför diskursen.genomattmytenbestämmeröverdiskursenärdetävendennasomger deflytandesignifikanternasinbetydelse(winther JörgensenochPhilips2000:47). 5.3.Faircloughskritiskadiskursanalys ViharvaltattanalyseravårtmaterialutifrånFaircloughskritiskadiskursanalys. Dettadådennaanalysinnehållerkonkretaverktygförattgenomföraentextanalys. Dådettaärvårtfokusärdennametodbästlämpad.Faircloughser,tillskillnadfrån LaclauochMouffe,diskursensombådekonstituerandeochkonstituerad.Meddetta menarhanattdiskursenpåverkarsamhälletmenattsamhälletävenpåverkar diskursen.detärsåledesintebaramänniskorstankarsompåverkarhursamhället serut,utansamhälletpåverkarocksåhurmänniskortänker(winther Jörgensenoch Philips2000:67 68).Faircloughmenarattdiskursenbidrartillattkonstruerasociala identiteter,socialarelationerochkunskaps ochbetydelsesystem.diskursenhar medandraordtrefunktioner,enrelationellfunktion,enidentitetsfunktionochen ideationellfunktion.varjetextharenligtfaircloughtredimensioner.dessaärtexten isig(tal,skriftochbild),dendiskursivapraktiken(produktonochkonsumtion)och densocialapraktiken.dendiskursivapraktikenböranalyserasseparatfråntexten ochfokuserarpåhurtextförfattarenanvändersigavredanetableradediskurserisin text.härstuderasäventextmottagarenanvändersigavdiskurserföratttolkatexten. Textanalysenstuderarexempelvisvokabulärochgrammatikutifrånlingvistiken. Densocialapraktikenstuderarhurtextengenomdendiskursivapraktiken producerarochreproducerarrådandediskurserisamhället(winther Jörgensenoch Philips2000:73 75) Textanalys Transivitetärettviktigtbegreppinomtextanalysen.Transivitetbeskriverhur subjektochobjektärbundnatillvarandraomdeallsärdet.måletärattkartläggade 14

15 ideologiskakonsekvensersomkanvararesultatetavolikasättattproduceraentext. Ettexempelpådettaäraktivaochpassivasatserdärtextförfattarenkanväljaatt fokuserapåantingensubjektet,dvs.aktören,ellersjälvahändelsen. Modalitetärettannatviktigtbegreppsomangerhurtextförfattarenärbundentill sittpåstående.detfinnsflerasortersmodalitetochenavdemärsanning.detta innebäratttextförfattarenheltinstämmerisittpåståendeochframställerdetsom ettfaktum.tillåtelseärettsättförförfattarenattskaparelationertillsinaläsare. Dettagenomattgeläsarenlovattgörasaker(Winter JörgensenochPhilips2000:87 89). 5.4.Kvalitativaintervjuer receptionsanalys Vianvänderossavsemistruktureradeintervjuermedfokuspåstrukturivår receptionsanalys.dettadåsyftetärattjämförasvarenochsamlafakta.(trost2005:22). Intervjunkommerattvarasemistruktureraddåviiförhandbestämtvilkafrågorvivill ställameninteanvänderossavnågrafastasvarsalternativ(trost2009:20f).syftetmed enkvalitativintervjuäratttaredapåhurintervjupersonernauppfattarettmaterial utifrånsinegenlivsvärld(kvale&brinkmann2009:44ff).dettaanservivararelevant förvårreceptionsanalysdåvivillvetahurläsarnauppfattardeolikabloggarnautifrån sinaegnaupplevelser. ViharvaltattgöravårintervjuefterSteinarKvalessjustadier.Hanmenarattdessa stadierärväsentliganärmangörenintervjuförattintegåmisteomviktiginformation. Detförstastadietkallarhanförtematisering,därintervjunssyfteochämneformuleras. (Kvale1997:85).VårtsyfteäratttaredapåhurläsareuppfattarAlexSchulmanutifrån detvåolikabloggarnahanskrivit.vivillävenvetavarfördevaltattföljajusthansblogg. DetandrastegetärenligtKvaleplanering.Dettainnebärattplaneraföralla undersökningenssjustadier,medhänsyntillvilkenkunskapsomeftersträvasochmed beaktandeavdemoraliskakonsekvensernaavundersökningen(ibid).viharvaltatt intervjuapersonersomlästalexschulmansbådabloggarochfortsattföljahonomäven närhanbytteforumochgenre.dettredjestadietärsjälvaintervjun.intervjunbörvara lyhördochvälförberedd.detfjärdestadietärutskrift.dettainnebärtranskriberingfrån taltillskrift.analysärdetfemtestadiet.härväljsrättanalysmetodutifrånsyftet.det sjättestegetärverifiering,sominnebärattmankontrollerarvaliditet,reliabilitetoch 15

16 generaliserbarhet.detsjundeochsistastegetärrapportering,sominnebäratt sammanställamaterialettillenläsbarprodukt.(kvale1997:85 86) Viharvaltintervjupersonertillvårreceptionsanalysutifrånettbekvämlighetsurval. Dettadåvianserattdetviktigasteärattdeföljtbloggenochdådessapersonerinteär heltlättaatthittavidexempelvisettslumpmässigturvalkommerviattintervjua personerivårnärhetsomvivetinnehardeninformationvisöker.ennackdelmedatt användaossavpersonerivårnärhettillintervjuernaärattdenprofessionelladistansen tillintervjupersonenförsvinner.dettaservidockintesomnågotprobelmutansnarare enmöjlighetattfåintervjupersonernaattvågasägavaddeverkligentycker(kvale& Brinkmann2009:91). Vispeladeinvåraintervjuermedhjälpavenmobiltelefondåviintevillblidistraherade underintervjungenomattantecknasvaren.dettagördetlättareattställaföljdfrågor ochävenattsammanställasvarendåröstläge,tankepauseretc.kommermed.trosttar uppennackdelsomfinnsmedattspelainintervjuerna.hanmenaratttranskriberingen ärmyckettidskrävande(trost2009:53 54).Viserintedettasomettproblemdåvåra intervjuerenbartkommerattbeståavfemfrågor. Defrågorvivaltattställaär: 1. HurkommerdetsigattdubörjadeläsaAlexSchulmansblogg? 2. HarbloggarnagjortattdubildatdigenuppfattningomAlexSchulmansom privatperson? 3. Varförläserdudenidagsläget? 4. Beskrivkortdebådabloggarnasomduuppleverdem. 5. Hurmångabloggarläserduidagsläget? Anledningentillattviställerjustdessafrågorärattdegerrelativtkonkretasvarsomär enklaattjämföra. VikommerattförhållaosstillföljdfrågorutifrånenSokratiskposition.Dettainnebäratt viivåraföljdfrågorkommerattifrågasättaintervjupersonenssvarförattkunnafåfram ettsåtydligtsvarsommöjligt(kvale&brinkmann2009:53f).vianvänderossavdetta sättattställaföljdfrågorpådåvivillundvikaattsvarenbliralltförkortaochallmänna, exempelvis jagläserbloggenförattdenärbra. 16

17 5.5.Kvalitativaintervjuermedpr experter VikommerävenidessaintervjueranvändaossavSteinarKvalessjustadiersomnämnts iavsnittetovan.ävendessaintervjuerkommerattvarasemistruktureradedåvii förhandharettfåtalfrågorvivillhasvarpå.menhärläggsstörrefokuspå intervjupersonernasberättandeochfrågornakommertillstordelbeståavföljdfrågor baseratpåinformationfrånintervjupersonen.dettaföratthärärviintresseradeavatt fåsåmycketinformationsommöjligtochsyftetärinteattjämförasvarenutansnarare attfåensynpåpersonligavarumärkenutifråntvåperspektiv.intervjuernakommer heltenkeltattvarafriare.vikommerprecissomireceptionsanalysenattförhållaosstill följdfrågorutifrånensokratiskposition,detvillsägaattvaraifrågasättandeförattfåut såmycketinformationsommöjligt.(kvale&brinkmann2009:53f) Defrågorvibestämtpåförhandärföljande: 1. Hurviktigaärpersonligavarumärkenimediebranschenidag? 2. Hurkommerutvecklingenförpersonligavarumärkenseutiframtiden? 3. Vadanserdukaraktäriserarbravarumärkesbyggande? 4. Hurkanmananvändasigavsocialamedierförattpåverkasittpersonliga varumärke? Anledningentillattvivaltjustdessafrågorärförattdetaruppolikaaspekterav personligtvarumärkesbyggande,somviidettafalltyckerkännsrelevantadådenblogg vivaltattanalyseraskrivsavalexschulmansomärverksaminommediebranschen. Frågornaärävenrelevantaföruppsatsenssyfte.Vianserattdeärtillräckligtbredaför attgeettvittperspektivochupphovtillmångaintressantaföljdfrågor. 6. Resultatochkritiskdiskursanalys 6.1.AttvaraAlexSchulman Blogginlägg1 Äntligenförsvanngubbfrillan Idettablogginlägganserviattordet gubbfrillan somförekommerititelnärtextens nodalpunktkringvilkendenövrigatextenärordnad.vianserattordet gubbfrilla ärtextensnodalpunktdådetidettasammanhangärcentraltförtexten.ordet gubbfrillapåverkarhurdeövrigaordenuppfattasochfårdärmedordettunnhårig, 17

18 somvisersomenflytandesignifikantattförefallanegativt.ävenorden poser, miner och putmunnar fårennegativprägeldådeförekommerisambandmed ordet gubbfrilla.enligtossmåsteinteordettunnhårighetvaranegativt,mendet blirnegativtdåschulmansätterdetiettsammanhangdärhanförknippardetmed dåligandedräkt och gubbfrilla.atthanväljeratthaordet gubbfrilla irubriken görattmanhardetmedsignärmanläsertexten.ordetpåverkarpåsåsätt tolkningenavrestenavtexten. Schulmanförhållersigihelaförstastyckettillsinapåståendensomomdevore faktum.dettaärentypavmodalitetsomärkoppladtillsanning.påståendena framställssomsanningarävenomdettaintenödvändigtvisärfallet.dettabidrartill attförstärkadiskursenomatttunnhårighetärnågotnegativt. GällandetransivitettolkarvidetsomattSchulmanärobjektetitextenochatt läsarnaärsubjekten.viliknarävenschulmanvidenorganisationidettafall.vianser attschulmankanliknasvidenorganisationdåhandriversinbloggivinstsyftedär bloggenärorganisationenochhansjälvärvarumärket.virelaterartransivitetentill Burkesovannämndateorieromidentifikation.LäsarnakanrelateratillSchulmans textdåhanpåettimplicitsättutmålarengemensamfiendegenomattanvändasig avordet vi imeningen Omvibarakansudda,sudda,sudda,suddaborthans konstigaminer,poserochputmunnar..ettannatsättpåvilketschulmanskapar identifikationmedsinaläsareärattpekapådevärderingarsomärgemensammaför honomochläsarna.säkertfinnsdetmångasomocksåförknippartunnhårighetmed någotnegativtochdärmedhållermedschulman. VikanävenseenkopplingtillLarssonsrelationsmodellsomhandlaromattskapa transivitet.schulmanharettbehovavuppmärksamhetochattfåmångaläsaretill sinblogg.läsarnaisinturharförväntningarpåschulmansblogg,detvillsägaatt hanskalevereraprovokativatexter.självarelationenidettafallkännetecknasav utbyteavkommunikation,dåläsarnakankommenteratexternaiett kommentarsfält.utbytetavkommunikationkanävenkännetecknasavantaletläsare perinlägg,dådesägerschulmannågotomvadläsarnatyckerärunderhållandeoch villha.konsekvensernablirmåluppfyllelse,dåschulmanfårbloggläsareochläsarna fårtadelavdeprovokativatexterna.därmedärbådasbehovtillgodosedda.en annankonsekvensavdettaärettömsesidigtberoendedåläsarnablirberoendeav 18

19 texternaochschulmanblirberoendeavsinaläsare.frånläsarnassidaskerdetett rutiniseratbeteendedåmångagårinochläserbloggenpårenrutin.detkrävsdock attbloggenärintressantfrånförstabörjanförattmansomläsareskabörjaföljaden regelbundetdåutbudetavtexterpåinternetärsåpassstort.vianserattrelationen mellanobjektetschulmanochsubjekten(läsarna)frånschulmanssidaär instrumentelldådensyftartillattuppnåvissamålsåsomantalläsareochreaktioner påtexten.frånläsarnassidaanserviattrelationenäravdenbekräftandetypendå läsarnagårinpåbloggenföratttadelavschulmanstankariolikafrågor Blogginlägg2 Jaghoppasattdetkommerenflodvåg Idettainlägghittarvifleraflytandesignifikanter.Dessaär regnagräshoppor, flodvåg och Robocop.Dessaflytandesignifikanteranvändsförattbetonahur mycketschulmanogillarmänniskormedheadset.orden tönt och patetiskt servi somnodalpunkteritextendådepåverkarhurdiskursenkringheadsetär.hademan byttutordenmotexempelvisgeniellergenialiskthademaniställetsettheadsetsom någotsmartochtolkatordetflodvågsomattallasnartkommerdrasmedochbära headset.nutolkasheadsetiställetsomnågotnegativtdådessatvåordpåverkar diskursenochdärmedävendeflytandesignifikanterna.resultatetblirendiskurs därheadsetsärnågotnegativt. ModalitetenitextenkännetecknasavattSchulmanförhållersigsubjektivttillsina påståenden.dettagörhandelsgenomattanvändasigavordet jag ideflesta meningarochävengenomattskrivautdialogerdärhanpåsättochvisciterarsig själv.dettagördettydligtattdetärjusthansegnaåsiktersomframhållsitexten. TransivitetenidettainläggkännetecknasävendenavattSchulmanutmålaren gemensamfiende,idettafallheadset.hanskaparett vi ochett dem genomattpeka utdepersonersombärheadsetsomenseparatgrupp.dettagörattläsarnakan identifierasigantingenmedschulmanellermeddemsombärheadset.ävendetta blogginläggleverupptillläsarnasförväntningarpåschulmansbloggsomprovokativ vilketledertillattbådasmålbliruppfylldadåläsarnafortsätterläsabloggenoch Schulmanbehållersinaläsare.DetfaktumattSchulmanrefererartillGryForssellärett sättattpekapågemensammaintressendåoffentligapersonertenderarattvaraav intresseförallmänheten. 19

20 6.1.3.Blogginlägg3 VarförjaghatarStockholmochstockholmare Idennatextär delitemermedvetna och italienska nodalpunkterdådesätter textenienironiskdiskurs.genomattanvändasigavcitationsteckenfårschulman textenattbliironiskochhansnegativainställningtillcaféthanskriveromblirtydlig. Ordenbarristorna,vallfärdar,solasigiglansenochÄKTAärflytandesignifikanter somtolkasironisktochnegativtpågrundavtextensnodalpunkter. Schulmanförhållersigidettablogginläggtilltextensomomdenvoreettfaktum. Textenärfullavkonstaterandenexempelvis Gästernaälskarotrevligheten..Dessa konstaterandenframställssomsanningarävenomschulmanomöjligtkanvetaattså ärfalletförallasombesökercafét.vitolkardetfaktumattschulmanframställer informationensomfaktaistoradelaravtextensomettsättförschulmanatt uttryckaöverlägsenhet. TransivitetenkännetecknasävenhäravattSchulmanitextenskaparett vi ochett dem,där vi ärdesomocksåtyckerattdesombesökercafétärlöjligaoch dem ärdesombesökercafétochtyckeromdesskaffeochatmosfär.ironinbidrartillatt förstärkavi ochdem känslandåtonenitextenförlöjligarcafébesökarna.enligt Burkesteoriomidentifikationutmålashärengemensamfiendesomidettafallär cafébesökarna.dettaförattpåvisagemensammaintressenochskapaidentifikation medsinpublik.ävendettablogginläggleverupptillläsarnasförväntningarpåen provokativtext,vilketisinturbidrartillattuppnåschulmansmålattbehållaoch utökasinläskrets Sammanfattning Efteratthaanalyseratdetreblogginläggenfrånbloggen AttvaraAlexSchulman harvi hittatettantalgemensammadrag.hananvändersigoftaavett vi ochett dem när hanskaparrelationermedsinaläsare.idettavi ochdem perspektivframställerhansig självoch vi sompersonermedkollochsomlitespeciella. Vi ärpersonersomvågar stickaut,medan dem ärdesomföljerströmmen.pådettasättframhållerschulmansig självgenomattförlöjligaandra. Denodalpunkterochflytandesignifikantervifunnitidetreblogginläggenbidrartillatt viuppleverenironisk,aggressivochförlöjligandetonitexterna.dåschulmansrelation 20

21 tillläsarnabyggerpåömsesidigmåluppfyllelsetrorviattdettakanvaraenkonsekvens avläsarnasförväntningarpåbloggensomprovokativ. Idefalldåtexteninnehållerinslagavsanningsmodalitet,därSchulmanuttryckersina åsiktersomomdevorefaktum,uppleverviattdetdelsgöruttalandenamerprovokativa fördemsomintehållermedochdelsattschulmanuttryckerenvissöverlägsenhet. Dettabidrartillattförstärkadenförlöjligandetonenviupplever. 6.2.AttvaraCharlieSchulmanspappa 6.2.1Blogginlägg4 Detärcooltattbetalaskatt Dennatextinnehållerfleranodalpunktersompåverkarhurdeflytande signifikanterna skatteverket och skatt tolkas.dessanodalpunkterärcoolt,rätt, riktigtochbra.dettagörattdiskursenframställerskattochskatteverketsomnågot positivtochbra.denflytandesignifikantenbloggareframställsdockienannan diskursdärnodalpunkternaärskevt,omedvetenhetochgnället.dettagerennegativ bildavdebloggaresomitextenomnämnssom tonårsbloggare.detvådiskurserna somförekommeritextenvisarpåettställningstagandedärschulmanframställer skatterochskatteverketpositivtochkritiserartonårsbloggarna. ÄvenidennatextutgörstransivitetenavattSchulmanskaparettviochettdem,då hanomnämnertonårsbloggarnasomdem.hanskaparidentifikationmedsinaläsare genomattpekapågemensammaintressen.dettamärkstydligtiämnesvaletdåskatt ärnågotsomgälleralla.hananvändersigdessutomavuttrycket somallavanliga människor ochmenardåvisombetalarskatt.dettageruttryckförengemenskap ochdistanserarsigsjälvochläsarnafråntonårsbloggarnaitexten.hanutmålaräven engemensamfiendesomidettafallärtonårsbloggarnasomintebetalarskatt. ItextenanvändersigSchulmanavsanningsmodalitetdåhanförhållersigtilltexten somettfaktumochframställerdensomensanning.exempelvisskriverhan bloggarefårhelatidenfinnasigiattfågåvorfrånpr företag.dettaärett påståendesomuttryckssomensanningmendockutanbelägg.texteninnehåller dockävensubjektivainslagdärschulmantydligtframhållersinåsiktgenomatt skriva jagtycker och jagmåstesägaatt. 21

22 6.2.2.Blogginlägg5 OmAmanda EnavtextensflytandesignifikanterärAmanda.Nodalpunkternasompåverkarhur Amandatolkasärkärlek,vackerochälska.DiskursenomAmandabliralltsåpositiv ochkärleksfull. LivetutanAmanda ärenannanflytandesignifikantvarsbetydelse påverkasavnodalpunkternavärdelösochmeningslös.dennadiskursframhåller livetutanamanda somnågotnegativt.denkontrastsomskapasavdetvå diskursernaitextenbidrartillattförstärkabudskapetomhurmyckethanälskar Amanda. IdennatextförhållersigSchulmansubjektivttilldethanskriver.Deflesta meningarnainnehållerordet jag.texteninnehålleringafaktayttringar.detta bidrartillattskapaenpersonligdiskursochframställerschulmansomkärleksfull ochöppen. Dennatextinnehålleringettydligtvi ochdem.textenäriställetväldigtpersonlig vilketgördetmöjligtförläsarnaattidentifierasigmedschulmansompersonistället förmedhansåsikter.härserviexempelpånågraavdevariablersomferguson listatsomviktigavidrelationsbyggande.devikanhittaidettablogginläggär öppenhet,involveringochnärhet.dessavariablerbidrartillattskapaellerförstärka Schulmansrelationtillsinaläsare Blogginlägg6 9tankaromkörslaget IdennatextärKörslagetenflytandesignifikant.Diskursenomkörslagetbestämsav nodalpunkternasomidetförstastycketärhärligaste,älskar,vackertochglad. DiskursenomKörslagetblirdärmedpositiv.Idettredjestycketärdenflytande signifikantenreklamavbrott,somframställsnegativtgenomnodalpunktenbisarrt.i detfjärdestycketärdenflytandesignifikantengryforssellochnodalpunkternaär behagligochbra.gryforssellframställsalltsåpositivtavdiskursen.idetfemte stycketärsvenskaspelenflytandesignifikant.diskursenkringdennabestämsav nodalpunkternaeländet,vidrigt,skittråkigtochtrams.därmedframställssvenska Spelnegativt.NiklasStrömstedtärflytandesignifikantidetsjättestycket. Nodalpunkternaärgeniochfascinerar.NiklasStrömstedtframställspositivt.Mojje ärflytandesignifikantidetsjundestycket.härärnodalpunkternasmärtsam, överspeladochbesvärlig.diskursenhärärnegativ.idetåttondestycketär 22

23 hårdrockarenflytandesignifikant.nodalpunkternaärhärligochfestligvilketgöratt diskursenblirpositiv.attvarieranegativaochpositivadiskursergörtextenmer trovärdigdådetintekännssomattdengörreklamförkörslagetutaniställetbygger påsubjektivaåsikter. Itextenfinnsflerainslagavsanningsmodalitet.Schulmanframställersinpersonliga åsiktochtolkningsomettfaktum.exempelpådettaär destårdärochsjungerför attdeälskarsång.devillinteblitv stjärnor.textenpräglasävenavsubjektivitet dåschulmanoftabörjarmeningarmed jagtycker.genomattblandasubjektivitet medsanningsmodalitetgerschulmanintryckavatt hakoll pådethanskriverom. Detsomframställssomsanningblirmertrovärdigtnärhanävenväverinsubjektiva åsikteritexten. Texteninnehållerflerameningarsomärformuleradesomfrågortillläsarna. Exempelpådettaär HarSvenskaSpelbetalatrekordmycketpengartilltv4iår?, Dendärhårdrockarenvarfestlig,varhaninte? och NiklasStrömstedtåkertill Växjöförhansmamma äruppvuxendär nej,detärinteokej.ärnimedmig?. Dettaärettsättattbjudainläsarnaochskapanärhetochinvolveringvilketärtvåav Fergusonsvariablerförrelationsbyggande.Tilltaletitextenärsubjektivtochvisar påattdetärschulmansegnaåsiktersomuttrycks.attkörslagetsesavväldigtmånga ärettsättattskapaidentifikationmedpublikengenomattpekapåettgemensamt intresse Sammanfattning Vihittadeävenendelgemensammadragefteratthaanalyseratdetreblogginläggen frånbloggen AttvaraCharlieSchulmanspappa.Viuppleverävenhäratttexterna innehållerettvi ochdem perspektiv.dockuppleverviatt vi och dem byttplats. Vi äridennabloggvanligamänniskorsominteharnågotbehovavattstickautoch provocera. De äridennabloggjustdessapersoner,exempelvisungabloggare. Utifrånnodalpunkternaochdeflytandesignifikanternaitextenupplevervidenna bloggsommerharmonisk,vänligochresonlig.dåhantaruppämnensomallakan relateratillskapasrelationentillläsarnautifrångemensammaintressen.attjust dessagemensammaintressenidessafallärprogrammetkörslagetochattbetala skattvittnareventuelltomennymålgrupp. 23

24 Dennablogginnehållerflerinslagavsanningsmodalitetändenförrabloggen. Schulmanärmerpersonligisitttilltalochuttryckeristörreutsträckningsin personligaåsiktiolikafrågor.hanskriverävenomsinaegnakänslor.dettaupplever viocksåsomenformavödmjukhetdåhanintelängreframställersinaegnaåsikter ochtankarsomfaktumutanlämnarutrymmeförpublikenstolkningar.dettasättatt skrivapåuttryckerävenrespektförandrapersonersvärderingar. 7.Resultatochreceptionsanalys 7.1.Intervju1 Intervjuperson1börjadeläsaAlexSchulmansförstablogg AttvaraAlexSchulman för atthonhörttalasomdenochblevnyfikenpåhonom.honsägeratthonbildatsigen uppfattningomhurschulmanärsomperson.honsägerocksåatthonverkligenändrat uppfattningomschulmanefteratthanbörjatskriva pappabloggen menställersig ändåkritisktillomförändringenärpåriktigtochintebaraettpr knep. menmanfårenkänslaavatthanändratssomperson,vilkethanantagligenintehar.. hananvändersigvälbaraavennymetodförattfåuppmärksamhet. Idagläserhonbloggenbetydligtmersällanochdåpågrundavattdeninnehållergulliga bilderpåcharlie.hontyckerdockinteattbloggenärlikaunderhållandelängre.den förstabloggenbeskriverhonsomargochelakochtyckerattdenandraärtrevligoch gullig.honpåpekarocksåattdenandrabloggeninteärspecielltintressant. 7.2.Intervju2 Intervjuperson2börjadeläsabloggen AttvaraAlexSchulman föratthangilladeden ironiochhumorsombloggeninnehöll.hansägeratthanutifråndebådabloggarna bildatsigenuppfattningomalexschulmansomprivatpersonochuppfattarhonomsom klipskochhumoristisk.hansägersigseenskillnadmellanhurhanuppfattarschulman utifråndebådabloggarna,menuppleverävenattdehargemensammadrag. Förrvarhanmercrazyiminaögon,mennuiochmedpappabloggenkännshanmer lugnochanalyserande,dockfortfarandehärligtcynisk. 24

25 Idagläserhanbloggenförattironinochhumornsomfickhonomattbörjaläsabloggen frånbörjanfortfarandefinnskvar. 7.3.Intervju3(mail) Intervjuperson3börjadeläsaSchulmansförstabloggpågrundavdenstora medieexponeringschulmanfåttisambandmedden. antagligenpgadenmedialauppståndelsensommerellermindrekonstant,desenaste åren,cirkuleratsomengloriakringhanshuvud. Honsägeratthoniallrahögstagrad,utifrånbloggarna,fåttenbildavhurAlexSchulman ärsomprivatperson.docksägerhonocksåatthansbloggjagdärmedinteärdetsamma somhansprivatajag.idagläserhonbloggenpågrundavdesshögaunderhållningsvärde ochföratthontyckerattalexärvarmochintelligent.honuppleverenskillnadmellan detvåbloggarnaochmenarattdenenahandlarommedieprofilenalexschulman medandenandrahandlarompappanalexschulman. 7.4.Intervju4 Intervjuperson4börjadeläsaSchulmansbloggföratthonhörtmycketnegativtom honomochblevpåsåsättnyfiken.honsägersigabsoluthafåttenuppfattningomhur hanärsomprivatpersonochuppfattarhonomidagsomenunderbarpappatillsittbarn. Idagläserhonbloggenförattdenärintressantochannorlunda. Hansbloggkännssomenmysigfamiljeblogg.Litesombloggarnapå"Mama"fast urpappa vinkel.intressantochannorlundaidagenssverige! Intervjupersonenuppfattadesomattdenförstabloggenspeglademycketavhans yrkeslivsommedieprofilmedfokuspåytaochvasshet,medandenandrabloggengår djupareinpåhansprivatlivochbeskriverhonommersomprivatperson. 7.5.Intervju5 Intervjuperson5börjadeläsaAlexSchulmansförstabloggförattdenvarsåomtalad. HonanseratthonbildatsigenuppfattningomhurAlexSchulmanärsompersonefter atthalästdebådabloggarna.honbeskriverschulmansutvecklingsom: Frånettunderhållandemonstertillenmjukiswannabesomsökersyndernasförlåtelse. 25

26 IdagläserhoninteSchulmansbloggdåhontyckerattpappabloggenharförlångatexter ochvarlitetrist.honbeskriverdenförstabloggensomettdesperatsättattsöka uppmärksamhetmedmångabilder.honanserävenattschulmanidennablogg utlämnarandra.denandrabloggenbeskriverhonsomtextintensiv,merprivatoch anserattdennaiställetutlämnaralexschulmansjälv. 7.6.Sammanfattningavreceptionsanalys GemensammadragvihittatblanddesvarvifåttärattdeflestabörjatläsaSchulmans förstabloggpågrundavdenmedialauppståndelsesomfloreratkringden.deflesta hadeförväntningarpåbloggensomprovokativochelak.dessaförväntningarblev uppfylldadåintervjupersonernaupplevdeschulmansomjustprovokativochelak.alla våraintervjupersonersägersigfåttenuppfattningomhuralexschulmanärsom privatpersonefteratthalästhanstvåbloggar.desägersigocksåupplevaenförändring bådeavbloggarnaochavalexschulmansomprivatperson.hansupplevssommervarm ochkärleksfullidagbaseratpåhansnyablogg.mångaavintervjupersonernafinnerden nyabloggenmindreintressantochläserdendärförmersällan. IdiskursanalysentogviuppmåluppfyllelsesomenanledningtillattAlexSchulmans bloggfåttsåmångaläsare.dettadåviantogattanledningentillatttexternaidenförsta bloggenvarprovokativaochelakavarförattläsarnaförväntadesigdetochattderas målmedläsandetdärmedblevuppfyllt.schulmansmålblevocksåuppfylltdåläsarna fortsattebesökabloggen.ireceptionsanalysenharvifunnitattdeläsareviintervjuat börjatläsabloggenmedförväntningenattdenskullevarajustprovokativochelak.detta bekräftardetviskrivitidiskursanalysen,detvillsägaattävenläsarnasmålblev uppfylldapågrundavbloggenselakaton. Rein,KotlerochStollermenarattdetärviktigtattanalyserasinmålgruppförattkunna byggaettstarktvarumärke.dåvåraintervjupersonerbörjadeläsadenförstabloggenpå grundavdesselakaochprovokativatexterochintetyckerattpappabloggenärlika spännandeochroligattläsakandetvarasåattschulmanvaltattvändasigtillenannan målgrupp.rein,kotlerochstollermenarocksåattnyckelntillframgångärförändring, någotallavåraintervjupersoneruppleverattschulmangenomgått. Deflestaavvåraintervjupersonerläsercirkafembloggartotalt.Dettakankopplastill LarsCarlénsteoriomattdetoändligautbudetpåinternetgördetsvårareattetablera 26

27 ettvarumärke.detkrävsattmangörnågotsomaldriggjortstidigare,samtkonsekvens ochhögtunderhållningsvärdeförattbesökarnaskastannakvar.utifråndettaservidet faktumattschulmanvardenförstasomstartadeenelakochprovokativbloggi kombinationmedförändringenfråndentillpappabloggensomenavanledningarnatill hansframgång. EnligtSchmitzskaettföretagsimageöverensstämmameddessprofil,detvillsägaden bildsomföretaget(idettafallalexschulman)villförmedlaskastämmaöverensmed huromgivningenuppfattarhonomgenombloggen.dåvåraintervjupersonerallasasig habildatsigenuppfattningomalexschulmansomprivatpersonutifrånbloggarnadrar vislutsatsenatthansimageochprofilöverensstämmer. TreffnerochGajlandbeskriverskillnadenmellanettvarumärkeochenföretagsidentitet, därvarumärketvändersigtillkonsumentermedanföretagsidentitetenvändersigtill intressenter.ialexschulmansfalltolkarvidetsomatthansföretagsidentitetär skribentenalexschulmanmedanhansvarumärkeärantingendenelakeoch provokativapersonenalexschulmanellerdenkärleksfullapappanalexschulman.detta återspeglasiattkonsumenterna,detvillsägabloggläsarna,uppleverhonomsom antingenelakellerkärleksfullberoendepåvilkenbloggdesyftarpå.hansvarumärkeär alltsåskiljtfrånhansföretagsidentitet. 8. IntervjuermedPR experter 8.1.Personligtvarumärkesbyggandeiverkligheten IntervjumedSofiaMyrevikpå PrimePR ViharträffatSofiaMyrevikfrånPrimePRochintervjuathenneförattfåenbildavhur honserpåpersonligavarumärkenochviktenavdessainommediebranschen.sofiahar jobbatsomkonsultpåprimeitioår.honbörjadesompraktikant,menharjobbatsig uppåtochärnupartnerpåbyrån.honjobbarmedvarumärkesbyggandeförföretagoch harkundersomcarlsberg,intersportochaudi.idagjobbarhonävenmedpersonliga varumärken.primeprbörjadearbetamedpersonligavarumärkenår2000.dåtittade manfrämstmothollywood,menutvecklingenhargåttmotattävenföretagsledareoch politikeranvändersigavpersonligtvarumärkesbyggande. 27

28 Sofiamenarattpersonligtvarumärkesbyggandeärviktigareennågonsiniochmedatt detskettenindividualiseringisamhälletdärdetbliralltmerfokuspåpersoner.detta synsblandannatipolitikendärflerochflerröstarpåpersoneriställetförpartier.även företagjobbarmycketmedpersonligavarumärken,dådetärlättareattrelateratillen personäntillettföretag.menhonmenarattdettaskullekunnautnyttjasbetydligtmer.i mediebranschenärdetspecielltviktigtmedpersonligavarumärken.viktenav personligavarumärkenimediebranschenkansammanfattasmedatt kändisaroftaär journalisterochjournalisteroftaärkändisar.detärlättareattslåsigframommanhar ettkäntnamn.mediebranschenärextremtpersonfokuserad. Sofiatrorattexplosionenkommerattfortsätta,detkommerattskeenökad medvetenhetombådemöjligheternaochriskerna.iochmedinternetskerenökad transparens,vilkettvingarföretagattblimeröppnaisinkommunikation.riskenäratt manintekanpåverkaivilketsammanhangvarumärketförekommer,vilketkanpåverka hurallmänhetenserpåvarumärket.hontrordärförattdetfrånföretagenssidakommer skeökadeförberedelserinomframföralltkriskommunikationochmedieträning. FramgångsriktvarumärkesbyggandekännetecknasenligtSofiaavattdetmåstebottnai någotäkta.detgårinteattförsökavaranågotmaninteärellerattbyggaluftslott.ett exempelpådettaärdåpernillawiberggjordereklamförochvarrisifruttisansikteutåt. NärkampanjenvarövergjordePernillauttalandenomatthoninteallstyckteom Risifruttiegentligen.DettapåverkadePernillaspersonligavarumärkenegativtdåhon framstodsominkonsekvent.någotannatsomärviktigtärattunderhållasinpublik. Mankanliknadetvidattmanstårpåenscendärmålgruppenärpublikensomska underhållas. EnligtSofiaärdetviktigtattgörasakerinnanmankommunicerardem.Handlingarna sägermeränorden.detärävenviktigtmedettbrainnehållochsomäräktaochgenuint. Ettbrauttalandeskainnehålla Notes,QuotesandAnecdotes.Notesinnebärbrafakta ochinformation,quoteshandlaromatttänkaitermeravrubrikerochiprincipleverera färdigarubriker,anecdotesärmålandebeskrivningarochunderhållandeberättelser. Någotsomdefinitivtbörundvikasvidpersonligtvarumärkesbyggandeärinkonsekvens. Ettbraexempelpåenpersonsomanväntsigavsocialamedierförattbyggauppsitt varumärkeärladygaga.honbjuderpåextremunderhållning,menbottnarsamtidigti 28

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Väg orden på guldvåg

Väg orden på guldvåg Examensarbete2009 Vägordenpåguldvåg Utformandetavenspråkguideför EskilstunaEnergiochMiljö KarinCox Textdesignprogrammet180hp Instutitionenförinnovation,designochproduktutveckling Examensarbeteitextdesign,15hp

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Förlag på digital framfart

Förlag på digital framfart LUNDS UNIVERSITET Förlag på digital framfart En marknadsföringsstudie av tre barnboksförlag Jenny Forss Kandidatuppsats i Förlags- och bokmarknadskunskap (FBMK11) Institutionen för kulturvetenskaper Lunds

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN Kort sammanfattning Medelvärdet på hur lycklig man upplever sig vara blir högre ju äldre man är. Den viktigaste faktorn för att känna lycka är att man är frisk och mår bra. Därefter

Läs mer

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR Kund: Conmore Ingenjörsbyrå Kontakt: Joakim Olsson / Anders Svensson Datum: 15 Maj, 2012 Helena Björck Tel: 0720 70 04 18 Helena.björck@novusgroup.se Annelie

Läs mer

EXAMINATIONSARBETE ETU

EXAMINATIONSARBETE ETU Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012 LEIF STRÖMBERG EXAMINATIONSARBETE ETU ISHOCKEY COACHEN OCH MEDIA Handledare: Göran Pegenius INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida nr 1 Inledning 3 2 Bakgrund 3 3 Sammanfattning

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Chefer är ju också människor! Elisabeth Norrby

Chefer är ju också människor! Elisabeth Norrby Chefer är ju också människor! Elisabeth Norrby Solid Affärs Coaching, Stockholm den 15 januari 2015 elisabeth.norrby@insighforsuccess.se www.insighforsuccess.se 1 Chefer är ju också människor! 2 Ken Wilber

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativet VIA NOVA FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Försäljning av flygbiljetter över internet

Försäljning av flygbiljetter över internet Försäljning av flygbiljetter över internet En studie om hur Scandinavian Airlines skulle kunna öka försäljningen av flygbiljetter via internet JAKOB CEDERCRANTZ Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Sales

Läs mer

Finns det efterfrågan av re-designade yogakläderoch accessoarer på den svenska marknaden?

Finns det efterfrågan av re-designade yogakläderoch accessoarer på den svenska marknaden? Högskoleexamen i Butikschefsprogrammet inriktning textil och mode Textilhögskolan 2014-05-27 Rapport nr. 2014.9.05 Finns det efterfrågan av re-designade yogakläderoch accessoarer på den svenska marknaden?

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Depraverad operasåpa eller litterärt konstverk?

Depraverad operasåpa eller litterärt konstverk? Depraverad operasåpa eller litterärt konstverk? Om mediernas och läsarnas reception av den fabricerade bloggen Black Ascot Sanna Broborg Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: HT 14

Läs mer

Information om viktminskning på internet

Information om viktminskning på internet Information om viktminskning på internet En intervjustudie med fokus på tillförlitlighet, ideal och viktminskningsmetoder Weight loss information on the Internet An Interview Study focused on trustworthiness,

Läs mer