Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB?"

Transkript

1 SkulleduköpaaktieriAlexSchulmanAB? Enstudieavsocialamediersomverktygförattbyggaett framgångsriktpersonligtvarumärke C uppsatsvt 10 ErikaGustafssonochCarolineJensen V10MKAND Handledare:MichaelWesterlund 1

2 Abstract Viharskrivitvåruppsatsompersonligavarumärkenkombineratmedsocialamedier, medsyfteatttaredapåommangenomsocialamedierkanbyggauppochförändrasitt personligavarumärkesamthurstorrollettpersonligtvarumärkespelari mediebranschen.förattkunnaundersökadettaharviutgåttifrånettkonkretexempeli formavalexschulmanstvåbloggar AttvaraAlexSchulman och AttvaraCharlie Schulmanspappa.Utifrånvårtsyfteharviföljandefrågeställningar;HurharAlex Schulmangåtttillvägaförattbyggauppochförändrasittpersonligavarumärke?Vilka språkligastrategieranvänderhansigavisinabloggtexter?huruppfattasalexschulman idagjämförtmedförut?hurstorrollansesdetpersonligavarumärketspelai mediebranschenidag?hurserförutspåsframtidenseutgällandepersonliga varumärken? VårtmaterialbeståravtreblogginläggfrånrespektivebloggSchulmanskrivit.Dessa blogginläggharvianalyseratmedhjälpavdiskursanalysförattsynliggöradeeventuella språkligastrategiersomfinnsischulmanstexter.viharävengjortenreceptionsanalys baseradpåkvalitativa,semistruktureradeintervjuermedfempersonersomlästdebåda bloggarna.slutligenharvigjortkvalitativa,semistruktureradeintervjuermedtre styckenpr experter. Deteoriervianväntossavivåranalysärteoriersomhandlaromidentifikation, relationer,personligtvarumärkesbyggande,varumärkenpåinternet,imageochprofil, varumärkeochföretagsidentitet,brandmindspaceochslutligengrunigspr modeller. Vårdiskursanalysvisadepåennärvaro,konstruktionochrekonstruktionavolika diskurserischulmanstvåbloggar.dessadiskursergöratthanuppfattasolikaidebåda bloggarnavilketindikerarattenförändringavdetpersonligavarumärketfaktisktär möjliggenomsocialamedier.dennaförändringbekräftadesävenavrespondenternai receptionsanalysensomallaupplevdeattschulmanförändratsutifrånatthaläst bloggarna.idenförstabloggenupplevdedeschulmansomelakochprovokativmedan deidenandrabloggeniställetupplevdehonomsomvarmochharmonisk.attjust förändringärviktigförattlyckasvarnågotsomdepr experterviintervjuadeallavar enigaom.deansågävenattpersonligavarumärkenärmycketviktiga,intebarai mediebranschen,utaniallabranscher.debetonadeävenviktenavpersonliga varumärkenochattdennakommerökaiframtiden. 2

3 Innehållsförteckning 1.Inledning..5 2.Syfteochfrågeställningar Materialochavgränsning Teoretiskram Identifikation Relationer Personligtvarumärkesbyggande Varumärkenpåinternet Imageochprofil Varumärkeochföretagsidentitet Brandmindspace GrunigsPR modeller Metod DiskursanalysenligtFairclough Laclau&MouffesbegreppNodalpunktochflytandesignifikanter Faircloughskritiskadiskursanalys Textanalys Kvalitativaintervjuer receptionsanalys Kvalitativaintervjuermedpr experter 17 6.Resultatochkritiskdiskursanalys AttvaraAlexSchulman Blogginlägg1 Äntligenförsvanngubbfrillan Blogginlägg2 Jaghoppasattdetkommerenflodvåg Blogginlägg3 VarförjaghatarStockholmoch stockholmare Sammanfattning AttvaraCharlieSchulmanspappa Blogginlägg4 Detärcooltattbetalaskatt

4 6.2.2.Blogginlägg5 OmAmanda Blogginlägg6 9tankaromkörslaget Sammanfattning Resultatochreceptionsanalys Intervju Intervju Intervju3(mail) Intervju Intervju Sammanfattningavreceptionsanalys Intervjuermedpr experter Personligtvarumärkesbyggandeiverkligheten intervjumedsofia MyrevikpåPrimePR Du EttVarumärke.IntervjumedKarinSandin InsiderinformationfrånChristinaSalibapåWeberSchandwick Diskussion. 32 Källförteckning 39 Bilagor

5 1.Inledning Viharvaltattskrivavåruppsatsompersonligavarumärkenikombinationmedsociala medier.detkännssomattdettaliggerväldigträttitiden,såpersonligavarumärkenblir alltviktigareochsocialamedierfåralltstörreutrymmesominformationskällor.ivår uppsatsharvivaltattfokuserapåalexschulmansbloggförattsehurdennahar förändratsmedtidenochomdennaförändringpåverkatpublikensbildavalex Schulmansomperson.Förattfåenbildavdettaharvivaltattgöradelsen innehållsanalysavutvaltmaterialfrånbloggenochävenenreceptionsanalysförattse hurmaterialetupplevsavbloggensläsare.dåvibådaärintresseradeav mediebranschenäralexschulmansbloggintressantattanalysera.alexhargenomsin bloggskapatsigettnamnvilketgjortdetmöjligtförhonomattgörasinrösthördgenom andrakanalersåsomböcker,tidningarochtv.vifunderarpåomdetfinnsentrendi mediebranschendärdetpersonligavarumärketbliralltviktigare.kanskeärdetlättare attslåsigframommanredangjortsigettnamnibranschen. AlexSchulmanbörjadesinkarriärmedbloggen AttvaraAlexSchulman undersintid somchefredaktörpåwebbsidanstureplan.se. AttvaraAlexSchulman kännetecknades avkontroversiellainläggochpersonligapåhopp.dettaväcktesjälvkartuppmärksamhet dåalexgavsigpåfleraoffentligapersonerochbloggenflyttadesfrånstureplan.setill aftonbladet.undertidenalexskrevdennabloggvarhangiftmedpr kvinnanoch bloggerskankatrinzytomierskasomskriverbloggen Fuckyourightback.Dennablogg liknartillvissdelalexblogg AttvaraAlexSchulman.ÄktenskapetmedKatrintogslut varpåalexträffadeennykvinna.tillsammansmedhennefickhandotterncharlie.idag skriveralexschulmanbloggen AttvaraCharlieSchulmanspappa.Idennabloggharde personligapåhoppenbyttsutmotenskildringavlivetsompappaochhurfantastisk hansdottercharlieär.bloggenärbetydligtmerkärleksfullänhatiskochalextycksha genomgåttnågonformavpersonlighetsförändring. 2.Syfteochfrågeställningar Syftetmeddennauppsatsäratttaredapåomdetärmöjligtattbyggauppochförändra ettpersonligtvarumärkemedhjälpavsocialamedierochidethärfalletenbloggsamt atttaredapåhurstorrollettpersonligtvarumärkespelarimediebranschen.utifrån 5

6 syftetharviföljandefrågeställningar;hurharalexschulmangåtttillvägaförattbygga uppochförändrasittpersonligavarumärke?vilkaspråkligastrategieranvänderhansig avisinabloggtexter?huruppfattasalexschulmanidagjämförtmedförut?hurstorroll ansesdetpersonligavarumärketspelaimediebranschenidag?hurförutspåsframtiden seutgällandepersonligavarumärken? 3.Materialochavgränsning Viharvaltattutgåfråntreblogginläggfrånrespektiveblogg.Dessaharvaltsutpågrund avattdekännsmestrepresentativafördenbloggdetillhör.inläggensomanalyseras kännskaraktäristiskadådeämnensomtasuppochsättetpåvilketdetasuppär återkommandeirespektiveblogg.efteratthalästdebådabloggarnaenlängretidkom viframtillattjustdessainläggärtypiskafördenbloggdetillhör.viharävenintervjua tvåpr expertersomjobbarmedpersonligavarumärken.dessaharvaltsutbaseratpå denkompetensdeharinomområdet,samttillgänglighet.vihargjortsemistrukturerade intervjuermeddessapr experter.detkännsmestrelevantdåviiförhandbestämtvissa frågorvivillefåbesvarademenfortfarandevillehautrymmeföroförutseddaföljdfrågor förattfåmerdetaljeradinformation(östbye,knapskog,hellandochlarsson2008: ).FörattkunnasehurandraänviuppfattarAlexSchulmanstvåbloggarharviäven gjortenreceptionsanalys.dennaintervjubeståravkvalitativa,ävenhär semistrukturerade,intervjuermedfempersoner.dessapersonervaldesutgenomett bekvämlighetsurvalbaseratpåpersonersomföljtalexschulmansblogg.anledningen tillattviintevaltattgöraostruktureradeintervjuerärattvivillehamöjlighetatt jämförasvaren.vivilledockkunnaställaföljdfrågorförattfåutsåmycketinformation sommöjligtochintervjuernaärdärförsemistrukturerade.härharvibestämtallafrågor iförvägochdeärställdapåsåsättattsvarenblirkortareochmerkoncisa.fyraavvåra femintervjupersonerintervjuadesvidenskildamöten,mendåviintehademöjlighetatt träffaenavintervjupersonernapersonligenintervjuadevidenneviamail.viansågdet varaviktigareattpersonenhadekunskapomschulmansbådabloggaränattpersonen hademöjlighetattträffaosspersonligen.dettagjordedetdocksvårtattställa följdfrågor,mendåviupplevdesvarensomuttömmandeserviintedetsomnågot problemförvåranalys. 6

7 4.Teoretiskram 4.1Identifikation MagnusFrediksson(2002)skriveromidentifikation.Hanmenarattenorganisation måstepåverkaprocessendärindividensidentitetutformasförattdetskakunnaskeen identifikationmellanorganisationenochindividen.dagenssamhällegördetomöjligt förindividerattskapaenenhetligidentitet.dettaledertillattmansomindividaktivt försökerskapaenfasthetisinidentitet,vilketgörattmanblirmersårbarochlättare påverkasavexternakraftersomexempelvisretoriskainitiativfrånorganisationer. FredrikssonrefereraräventillBurkesombeskriveridentifikationpåföljandesätt;Aär inteidentiskmedb,menhardegemensammaintressensåidentifierarsigamedb.a kanävenidentifierasigmedbomhonantarellerpågrundavpåverkantroratthon delarintressenmedb.detfinnsfyrastrategierförattuppnåidentifikationgenom påverkan,dessaär: 1. Organisationenpekarpådevärderingarsomärgemensammaförorganisationen ochdessintressenter. 2. Organisationenutmålargemensammafienderförattpåsåsättpåvisa gemensammaintressen. 3. Organisationenvisarimplicitpågemensammaintressengenomattanvändasig avvisomtilltalsord. 4. Organisationenanvändersigavförenandesymboler. Organisationerkanävenanvändasigavseparationförattskapaidentifikation,detta innebärattmangenomattvisavadmaninteärpoängterarvadmanfaktisktär (Fredriksson2002:75 77). 4.2Relationer Larsson(2002)taruppBroomsrelationsmodell,dennagåritrestegochdetförsta stegetinnebärattdetuppstårettsambandmellanorganisationerochderasomvärldnär bådaparternaharförväntningarpåvarandra,närnågonellerbådaharbehovavden andresresurserellernärdeuppleverettgemensamthotfrånomgivningen.detandra 7

8 stegetinnebärsjälvarelationenochkankännetecknasavutbyteochtransaktionereller kommunikation.dettredjestegetsomärkonsekvensernaavrelationenkanvara måluppfyllelse,beroendeavvarandraochdärmedförloradautonomiellerett rutiniseratbeteende.(larsson,2002:88) Detfinnsfyratyperavrelationer.Denexpressivasomärsjälvuppfyllandeisigsåsom kärlekochvänskap.denandratypenärdenbekräftandetypensomsyftartillatt fastställaenverklighet,samtattskaffakunskapochinformationombådeomgivningen, relationenisigochsituationen.dentredjetypenharsomsyfteattförändraochpåverka ochdenfjärdetypenavrelationerärinstrumentellarelationervarssyfteärattuppnå vissamålochfullgörauppgifter.(larsson,2002:91) Enorganisationsrelationerärnästanuteslutandeinstrumentella.Ferguson(2002)har listatettantalvariablersomärviktigavidrelationsbyggande: o Förtroendeochtillit o Förpliktelse o Insats o Involvering o Öppenhet o Ömsesidigkontroll o Tillfredställelsemedrelationen o Gemensamtintresseochgemensamförståelse o Närhet o Utbytesförhållandetochömsesidigvinst. 4.3Personligtvarumärkesbyggande NyckelntillframgångochuppmärksamhetärenligtRein,KotlerochStoller(2005) förändring.meddettamenasförändringfrånstatusquotilldetsombehövsförattväcka uppmärksamhet.förattfåredapåvadsomkrävsärdetviktigtattanalysera målgruppenochdessbehov.attmarknadsförettpersonligtvarumärkekanpåmånga sättliknasvidattmarknadsföraenprodukt.dvs.manmåstekunnaförståochbemästra marknadsföringsprocessen.kritikermenarattenproduktkanskapasochförändras utifrånpublikensbehovmedanenmänniskaspersonärkonstantbestående.sanningen ärdockattgränsernaförhurmycketenindividkanförändrasständigtexpanderar.det 8

9 ärävenvanligtattkändapersoneranvändersigav makeovers förattanpassasigtill publiken.förattuppnåmaximaluppmärksamhetärdetviktigtattanalyseravilken målgruppmanvändersigtill.närmandefinierarsinmålgruppfinnsdettvåscenarier sombörundvikas.detenaärattmålgruppenblirförbredochattmandärmedförlorar sinspecifikaimage.detandraärattmålgruppenblirförsmalvilketkaninnebäraatt manintenåruttilltillräckligtmångamänniskor(reinm.fl.2005: ). 4.4Varumärkenpåinternet LarsCarlén(2002)skriveromhurinternetpåolikasättpåverkarsynenpåvarumärken. Hanmenarattdetiochmedinternetblivitbetydligtlättareföromvärldenattpåverka organisationer,dåmissnöjdakunderlättkanuttryckasinaåsikteriforumochdylikt. Dettahargjortdetsvårareattstrategisktarbetamedvarumärkendåkontrolleninte längreenbartliggerhosorganisationen.anledningentillattvarumärkenär framgångsrikaärattpublikenvetvaddefårnärdeväljerettvisstvarumärke.detär därförviktigtattvarumärketärkonsekventförattlevaupptillpublikensförväntningar. Detgårdockinteattlevaupptillvilkaförväntningarsomhelst,utandessamåste stämmaöverensmedvadmålgruppenefterfrågar.ennackdelmedvarumärkenpå internetärdetstorautbudet,samtattmålgruppensjälvmåsteinhämtainformationen. Blirmanintenöjdvidettförstabesökärchansenlitenattmanåtervändertillsamma webbsida(carlén2002:16 20). Denkanskemesteffektivametodenförattskapa uppmärksamhetpånätetärattgöranågotsomingentidigaregjort. (Carlén2002:57). Internetgördetlättareförföretagattkritiseravarandraochspridaryktendåmansom avsändarekanvaraanonym.dockkanävenpositivomskrivningpåinternetpåverkaett varumärkenegativt(carlén2002:10).ettvarumärkekanomnämnasiettsammanhang därföretagetinteallsvillattdetskaomnämnas. Carlénsägerävenattettstarktvarumärkeoftainnerhållerenellernågrafåstarka ställningstaganden.detäravstörstaviktattvarumärketanvändsirättsammanhang ochattdetärtydligtnischat.internettydliggöromettvarumärkeinteärkonsekventdå detblirtydligtomdenutlovadeserviceniformavkommunikationviainternetfungerar (Carlén2002:13 14). 9

10 4.5Imageochprofil Ettföretagsprofilärdetsomföretagetsjälvanserattdetärsamtdenbildavföretaget somdetvillförmedla.företagetsimageinnebärdenbildsomomvärldenharav företaget.måletärattdessatvåskaöverensstämmamedvarandra.detfinnsmånga faktorerutöverföretagetsprofilsamtdessprodukterochtjänstersompåverkarimagen. Blanddessafinnsservicenivå,företagetsmedarbetare,hurkonkurrenskraftigtföretaget ärhuransvarstagandeföretagetärietiskafrågorsamtföretagetslogotypochgrafiska design.förattfåredapåhurföretagetuppfattas,alltsådessimage,kanmangåigenom tidningsartiklarinomdenbranschföretagetverkar,sökapåföretagsnamnetpåinternet förattsevilkaträffarsomkommeruppochhurföretagetäromskrivetsamttakontakt medkonkurrenterförattförsökafåenbildavhurföretagetuppfattasibranschen (Schmitz2009:34 36). 4.6Varumärkeochföretagsidentitet TreffnerochGajland(2001)beskriverskillnadenmellanvarumärkeoch företagsidentitet.varumärketriktarsigmotkonsumentermedanföretagsidentiteten riktarsigtillintressenter.varumärketanvändsförattnåslutkonsumenterochuppnå ekonomiskamålmedanföretagsidentitetenanvändsförattprofileraföretagetochdess anseendeförattexempelvisattraherakompetentochbrapersonal.detvarumärketoch företagsidentitetenhargemensamtärattdebådabyggerpåassociationeravdemsom mottarbudskapet.företagsidentitetenharintebarabetydelseförkommunikationmed företagetsintressenter,utanspelarävenenrollförföretagetskommunikationmed slutkonsumenterna.dettanärföretagsidentitetenspelarenavgöranderollförhur trovärdigtettvarumärkesbudskapär.företagsidentitetengaranterardåvarumärkets budskap(treffner&gajland2001:80). Ettvarumärkekännsigenmedhjälpavordtecken,exempelvisfirmanamn,och/eller figurmärket,ensymbol.påfråganomdetärbraattanvändasammateckenför varumärketsomförföretagsidentitetenfinnsingetklartsvar.fördelarnaärattomett varumärkeblirframgångsriktfårdetlättareensynergieffektpåföretagsidentitetenom dessaharsammatecken.nackdelenärattriskenblirstörre.omenproduktblir misslyckadriskerarhelaföretagsidentitetenattfådåligtanseende(treffner&gajland 10

11 2001:25 84).Vitänkerattenannanskillnadmellanvarumärkeochföretagsidentitet kanvaraattvarumärketistörreutsträckningkommunicerasgenomreklammedanen företagsidentitetkommunicerasgenompr. 4.7Brandmindspace GadsmodellBrandmindspacebeskriverdenbildsomandrapersonerharavett personligtvarumärke.närvarumärketbyggsuppbaserasdetpåhurmanvillattdet personligavarmärketskauppfattas.modellenbrandmindspaceförpersonliga varumärkenäruppbyggdpåfyradimensioner.dessaär;personersfunktionella identitet,personerssocialaidentitet,personersmentalaidentitetochpersoners idealistiskaidentitet.enpersonsfunktionellaidentitetinnebärpersonenskunskap, kompetensocherfarenhet.fokusliggerpåhurandrauppfattarpersonenochintehur denfaktisktär.förattuppnåfunktionalitetärdetviktigtattvaraannorlundaochatt varumärketframställspåettbrasätt.enpersonssocialaidentitetsyftarpåpersonens socialakompetens.detkaninnebäraenmängdpersonligaegenskapersåsomkarisma ochenförmågaattfåbetraktarenatttyckaomen.denmentalaidentiteteninnebären personsmentalastabilitetochövertygelse.detärförstnärenpersonärstabilsomman kanpåverkaandra.förattkunnaförändraandrapersonermåstemanigrundenkunna förändrasigsjälv.enpersonsidealistiskaidentitethandlarommoralochetik.dettakan kopplastillsocialtansvarochdenallmännautvecklingen. 4.8.GrunigsPR modeller DagensprbyggeristorutsträckningpåJamesGrunigsteoriomolikapr modeller; publicitetsmodellen,publicinformation modellen,tvåvägsassymetriska ochtvåvägs symetriskamodellensamtexcellence modellen.fokusliggerpådetresenare modellerna(larsson2002:35).urettsamhällsteoretisktperspektivmenargrunigatt allagrupperharsammachansattpåverka,ochattävenfinansielltsvagaregrupperkan utövaettinflytande(larsson2002:36).grunigmenarattdetfinnstvåsättpåvilkaen organisationkanförhållasigtillsinomgivning.detenasättetinnebärattmanförsöker kontrolleraomgivningenochanvändersigalltsåavasymmetrisk tvåvägskommunikation.detandrasättetinnebärattmananpassarsigtillmiljönutanför organisationenochanvändersigavtvåvägssymetrisktvåvägskommunikation.grunig sägerocksåattorganisationertenderarattförsökakontrolleraomgivningennärdenär 11

12 underpressellerosäker.(larsson2002:40).densymmetriskamodellenskafungera somennormförhurpr verksamhetenbörfungeraenligtexcellence modellen,meni verklighetenutgördenenkombinationavdenasymmetriskaochsymmetriskamodellen dådensymmetriskamodellenmestfungerarsomettmålellerdrömscenario.modellen gårutpåattförsökaskapawin winlösningarävenomdetfinnsstora meningsskiljaktigheterfrånbörjan.denexcellentamodellenvärdesätterkunskapersom förhandling,konfliktlösningochövertalning,medandraordsammafärdigheteroch egenskapersomvärdesättsinomasymmetriskkommunikation.(larsson,2002:56 57) 5.Metod ViharvaltattanvändaossavFaircloughsdiskursanalysförattanalyserablogginläggen. Faircloughsdiskursanalyspassarföranalysavetttextmaterialdådenärkonkretoch lingvistisk.syftetmeddettaäratttydliggöradespråkligastrategieralexschulman använtsigavisinbloggförattprofilerasigpåettvisstsätt.dennametodkännsmest lämpadförvårtypavmaterial.viharvaltattgöraenkvalitativanalysdåvivilltitta djuparepåjustettfallochvitrorattdedoldastrategiernaärlättareattupptäckaom materialetanalyseraskvalitativtdådelättförbisesvidenkvantitativanalys.vianseratt dennaanalysharhögvaliditetdådataochanalysverktygkännsrelevantaför problemformuleringen.vianserattvi,genomvårfallstudie,mäterdetviavserattmäta (Östbyem.fl.2008:40).Reliabilitetenpåverkasnegativtavattviinteharmöjlighetatt analyserasamtligablogginläggfrånderespektivebloggarna,utaniställetgjortettlitet urval.dettagörattresultatetskullekunnatbliannorlundaomvivaltutandra blogginlägg(ibid.). ViharävenvaltattgörakvalitativaintervjuermedfempersonersomallaföljtAlex Schulmansbloggunderenlängretid.Urvaletärettbekvämlighetsurvalbaseratpå personersomföljtbloggenenlängretidochfinnstillgängligaförenintervju. Intervjuformenärsemistruktureradmedfokuspåstrukturdåvivillkunnajämföra svarenfråndeolikaintervjupersonernaochenkeltkunnafåenöverblicköverhurde uppfattardebådabloggarna(östbyem.fl.2008:103). Förattfåsvarpåfrågornaomhurviktigapersonligavarumärkenärimediebranschen ochhurframtidenserutharvivaltattintervjuatvåpr experter.dessaintervjuer kommerattvarasemistruktureradedåvipåförhandvetvilkatemanvikommertaupp 12

13 ochvilkafrågorvivillhasvarpå.vivilldockattdetskafinnasutrymmeförföljdfrågor ochmerdjupgåenderesonemangochdärmedvaldevibortatthastrukturerade intervjuer.(östbyem.fl.2008:103) 5.1. DiskursanalysenligtFairclough Faircloughmenarattdetfinnsenviktigkopplingmellanentextsinnehållochdess kontext.faircloughsdiskursanalyskopplarsammantretraditioner;detaljerad textanalys,makrosociologiskanalysochdentolkandemikrosociologiskatraditionen inomsociologin.dendetaljeradetextanalysenhörhemmainomdendisciplinerade lingvistikenochfokuserarpåtexten.denmakrosociologiskaanalysenfokuserarpå socialpraktikochdentolkandemikrosociologiskatraditionenverkarinom sociologinochservardagensomnågotmänniskorsjälvaskapargenom gemensammanormerochrutiner(winther JörgensenochPhilips2000:71). Faircloughstextanalysanvändsförattlingvistisktsynliggöradediskursiva strukturersomfinnsitexter.hanmenardockatttextanalyseninteräckertilloch kombinerardenisindiskursanalysmedanalyseravdesamhälleligaochkulturella processerna.meddettamenarhanattdiskursenkonstruerarsocialaidentiteter, socialarelationerochkunskaps ochbetydelsesystem(winther Jörgensenoch Philips2000:72 73).ViärmedvetnaomattFaircloughskiljersigfrånLaclau& Mouffeskiljersigåtisinsynpåhurstorrolldiskursenharisamhället.Viharändå valtattkombineradessatvåteorierdåvianserattdetfungerarbraochärrelevant förjustvårtändamål.pågrundavdettaharvisattihopenmodellsomkombinerar olikabegreppochanvänderossavdennanärvianalyserarvårtmaterial. 5.2.Laclau&MouffesbegreppNodalpunktochflytandesignifikanter Nodalpunktenärdetteckenkringvilketdeandratecknenordnas.Detär nodalpunktensomgerdeandratecknensinbetydelse.diskursengöratttecknen enbartkantolkaspåettsättochutesluterdärmeddeandramöjligatolkningssätten förattskapaentydighet.flytandesignifikanterärteckensomkantillskrivasflera olikabetydelser.deflytandesignifikanternapåverkasavdendiskursdetillhöroch detärdennasomgerdembetydelse.nodalpunkternaärävendeflytande signifikanter.skillnadenärdockattnodalpunkternaärfastapunkterienskilda diskurserochflytandesignifikanterärberoendeavnodalpunktendådenna 13

14 bestämmervilkendiskursdetillhörochdärmedderasinnebörd.enidentitetuppstår närfleraflytandesignifikantersamverkarmedennodalpunkt.detäroftaenflytande signifikantsomförekommeroftareänandra(wihter JörgensenochPhilips2000:34 35).DeflytandesignifikantersomstårförenhelhetkallarLaclauförmyter.Mytenär bådeenmissuppfattningomhurvärldenserutochennödvändighorisontföratt förståvårahandlingar.närmanväljerenmytbestämmermansamtidigtenramför diskursen.genomattmytenbestämmeröverdiskursenärdetävendennasomger deflytandesignifikanternasinbetydelse(winther JörgensenochPhilips2000:47). 5.3.Faircloughskritiskadiskursanalys ViharvaltattanalyseravårtmaterialutifrånFaircloughskritiskadiskursanalys. Dettadådennaanalysinnehållerkonkretaverktygförattgenomföraentextanalys. Dådettaärvårtfokusärdennametodbästlämpad.Faircloughser,tillskillnadfrån LaclauochMouffe,diskursensombådekonstituerandeochkonstituerad.Meddetta menarhanattdiskursenpåverkarsamhälletmenattsamhälletävenpåverkar diskursen.detärsåledesintebaramänniskorstankarsompåverkarhursamhället serut,utansamhälletpåverkarocksåhurmänniskortänker(winther Jörgensenoch Philips2000:67 68).Faircloughmenarattdiskursenbidrartillattkonstruerasociala identiteter,socialarelationerochkunskaps ochbetydelsesystem.diskursenhar medandraordtrefunktioner,enrelationellfunktion,enidentitetsfunktionochen ideationellfunktion.varjetextharenligtfaircloughtredimensioner.dessaärtexten isig(tal,skriftochbild),dendiskursivapraktiken(produktonochkonsumtion)och densocialapraktiken.dendiskursivapraktikenböranalyserasseparatfråntexten ochfokuserarpåhurtextförfattarenanvändersigavredanetableradediskurserisin text.härstuderasäventextmottagarenanvändersigavdiskurserföratttolkatexten. Textanalysenstuderarexempelvisvokabulärochgrammatikutifrånlingvistiken. Densocialapraktikenstuderarhurtextengenomdendiskursivapraktiken producerarochreproducerarrådandediskurserisamhället(winther Jörgensenoch Philips2000:73 75) Textanalys Transivitetärettviktigtbegreppinomtextanalysen.Transivitetbeskriverhur subjektochobjektärbundnatillvarandraomdeallsärdet.måletärattkartläggade 14

15 ideologiskakonsekvensersomkanvararesultatetavolikasättattproduceraentext. Ettexempelpådettaäraktivaochpassivasatserdärtextförfattarenkanväljaatt fokuserapåantingensubjektet,dvs.aktören,ellersjälvahändelsen. Modalitetärettannatviktigtbegreppsomangerhurtextförfattarenärbundentill sittpåstående.detfinnsflerasortersmodalitetochenavdemärsanning.detta innebäratttextförfattarenheltinstämmerisittpåståendeochframställerdetsom ettfaktum.tillåtelseärettsättförförfattarenattskaparelationertillsinaläsare. Dettagenomattgeläsarenlovattgörasaker(Winter JörgensenochPhilips2000:87 89). 5.4.Kvalitativaintervjuer receptionsanalys Vianvänderossavsemistruktureradeintervjuermedfokuspåstrukturivår receptionsanalys.dettadåsyftetärattjämförasvarenochsamlafakta.(trost2005:22). Intervjunkommerattvarasemistruktureraddåviiförhandbestämtvilkafrågorvivill ställameninteanvänderossavnågrafastasvarsalternativ(trost2009:20f).syftetmed enkvalitativintervjuäratttaredapåhurintervjupersonernauppfattarettmaterial utifrånsinegenlivsvärld(kvale&brinkmann2009:44ff).dettaanservivararelevant förvårreceptionsanalysdåvivillvetahurläsarnauppfattardeolikabloggarnautifrån sinaegnaupplevelser. ViharvaltattgöravårintervjuefterSteinarKvalessjustadier.Hanmenarattdessa stadierärväsentliganärmangörenintervjuförattintegåmisteomviktiginformation. Detförstastadietkallarhanförtematisering,därintervjunssyfteochämneformuleras. (Kvale1997:85).VårtsyfteäratttaredapåhurläsareuppfattarAlexSchulmanutifrån detvåolikabloggarnahanskrivit.vivillävenvetavarfördevaltattföljajusthansblogg. DetandrastegetärenligtKvaleplanering.Dettainnebärattplaneraföralla undersökningenssjustadier,medhänsyntillvilkenkunskapsomeftersträvasochmed beaktandeavdemoraliskakonsekvensernaavundersökningen(ibid).viharvaltatt intervjuapersonersomlästalexschulmansbådabloggarochfortsattföljahonomäven närhanbytteforumochgenre.dettredjestadietärsjälvaintervjun.intervjunbörvara lyhördochvälförberedd.detfjärdestadietärutskrift.dettainnebärtranskriberingfrån taltillskrift.analysärdetfemtestadiet.härväljsrättanalysmetodutifrånsyftet.det sjättestegetärverifiering,sominnebärattmankontrollerarvaliditet,reliabilitetoch 15

16 generaliserbarhet.detsjundeochsistastegetärrapportering,sominnebäratt sammanställamaterialettillenläsbarprodukt.(kvale1997:85 86) Viharvaltintervjupersonertillvårreceptionsanalysutifrånettbekvämlighetsurval. Dettadåvianserattdetviktigasteärattdeföljtbloggenochdådessapersonerinteär heltlättaatthittavidexempelvisettslumpmässigturvalkommerviattintervjua personerivårnärhetsomvivetinnehardeninformationvisöker.ennackdelmedatt användaossavpersonerivårnärhettillintervjuernaärattdenprofessionelladistansen tillintervjupersonenförsvinner.dettaservidockintesomnågotprobelmutansnarare enmöjlighetattfåintervjupersonernaattvågasägavaddeverkligentycker(kvale& Brinkmann2009:91). Vispeladeinvåraintervjuermedhjälpavenmobiltelefondåviintevillblidistraherade underintervjungenomattantecknasvaren.dettagördetlättareattställaföljdfrågor ochävenattsammanställasvarendåröstläge,tankepauseretc.kommermed.trosttar uppennackdelsomfinnsmedattspelainintervjuerna.hanmenaratttranskriberingen ärmyckettidskrävande(trost2009:53 54).Viserintedettasomettproblemdåvåra intervjuerenbartkommerattbeståavfemfrågor. Defrågorvivaltattställaär: 1. HurkommerdetsigattdubörjadeläsaAlexSchulmansblogg? 2. HarbloggarnagjortattdubildatdigenuppfattningomAlexSchulmansom privatperson? 3. Varförläserdudenidagsläget? 4. Beskrivkortdebådabloggarnasomduuppleverdem. 5. Hurmångabloggarläserduidagsläget? Anledningentillattviställerjustdessafrågorärattdegerrelativtkonkretasvarsomär enklaattjämföra. VikommerattförhållaosstillföljdfrågorutifrånenSokratiskposition.Dettainnebäratt viivåraföljdfrågorkommerattifrågasättaintervjupersonenssvarförattkunnafåfram ettsåtydligtsvarsommöjligt(kvale&brinkmann2009:53f).vianvänderossavdetta sättattställaföljdfrågorpådåvivillundvikaattsvarenbliralltförkortaochallmänna, exempelvis jagläserbloggenförattdenärbra. 16

17 5.5.Kvalitativaintervjuermedpr experter VikommerävenidessaintervjueranvändaossavSteinarKvalessjustadiersomnämnts iavsnittetovan.ävendessaintervjuerkommerattvarasemistruktureradedåvii förhandharettfåtalfrågorvivillhasvarpå.menhärläggsstörrefokuspå intervjupersonernasberättandeochfrågornakommertillstordelbeståavföljdfrågor baseratpåinformationfrånintervjupersonen.dettaföratthärärviintresseradeavatt fåsåmycketinformationsommöjligtochsyftetärinteattjämförasvarenutansnarare attfåensynpåpersonligavarumärkenutifråntvåperspektiv.intervjuernakommer heltenkeltattvarafriare.vikommerprecissomireceptionsanalysenattförhållaosstill följdfrågorutifrånensokratiskposition,detvillsägaattvaraifrågasättandeförattfåut såmycketinformationsommöjligt.(kvale&brinkmann2009:53f) Defrågorvibestämtpåförhandärföljande: 1. Hurviktigaärpersonligavarumärkenimediebranschenidag? 2. Hurkommerutvecklingenförpersonligavarumärkenseutiframtiden? 3. Vadanserdukaraktäriserarbravarumärkesbyggande? 4. Hurkanmananvändasigavsocialamedierförattpåverkasittpersonliga varumärke? Anledningentillattvivaltjustdessafrågorärförattdetaruppolikaaspekterav personligtvarumärkesbyggande,somviidettafalltyckerkännsrelevantadådenblogg vivaltattanalyseraskrivsavalexschulmansomärverksaminommediebranschen. Frågornaärävenrelevantaföruppsatsenssyfte.Vianserattdeärtillräckligtbredaför attgeettvittperspektivochupphovtillmångaintressantaföljdfrågor. 6. Resultatochkritiskdiskursanalys 6.1.AttvaraAlexSchulman Blogginlägg1 Äntligenförsvanngubbfrillan Idettablogginlägganserviattordet gubbfrillan somförekommerititelnärtextens nodalpunktkringvilkendenövrigatextenärordnad.vianserattordet gubbfrilla ärtextensnodalpunktdådetidettasammanhangärcentraltförtexten.ordet gubbfrillapåverkarhurdeövrigaordenuppfattasochfårdärmedordettunnhårig, 17

18 somvisersomenflytandesignifikantattförefallanegativt.ävenorden poser, miner och putmunnar fårennegativprägeldådeförekommerisambandmed ordet gubbfrilla.enligtossmåsteinteordettunnhårighetvaranegativt,mendet blirnegativtdåschulmansätterdetiettsammanhangdärhanförknippardetmed dåligandedräkt och gubbfrilla.atthanväljeratthaordet gubbfrilla irubriken görattmanhardetmedsignärmanläsertexten.ordetpåverkarpåsåsätt tolkningenavrestenavtexten. Schulmanförhållersigihelaförstastyckettillsinapåståendensomomdevore faktum.dettaärentypavmodalitetsomärkoppladtillsanning.påståendena framställssomsanningarävenomdettaintenödvändigtvisärfallet.dettabidrartill attförstärkadiskursenomatttunnhårighetärnågotnegativt. GällandetransivitettolkarvidetsomattSchulmanärobjektetitextenochatt läsarnaärsubjekten.viliknarävenschulmanvidenorganisationidettafall.vianser attschulmankanliknasvidenorganisationdåhandriversinbloggivinstsyftedär bloggenärorganisationenochhansjälvärvarumärket.virelaterartransivitetentill Burkesovannämndateorieromidentifikation.LäsarnakanrelateratillSchulmans textdåhanpåettimplicitsättutmålarengemensamfiendegenomattanvändasig avordet vi imeningen Omvibarakansudda,sudda,sudda,suddaborthans konstigaminer,poserochputmunnar..ettannatsättpåvilketschulmanskapar identifikationmedsinaläsareärattpekapådevärderingarsomärgemensammaför honomochläsarna.säkertfinnsdetmångasomocksåförknippartunnhårighetmed någotnegativtochdärmedhållermedschulman. VikanävenseenkopplingtillLarssonsrelationsmodellsomhandlaromattskapa transivitet.schulmanharettbehovavuppmärksamhetochattfåmångaläsaretill sinblogg.läsarnaisinturharförväntningarpåschulmansblogg,detvillsägaatt hanskalevereraprovokativatexter.självarelationenidettafallkännetecknasav utbyteavkommunikation,dåläsarnakankommenteratexternaiett kommentarsfält.utbytetavkommunikationkanävenkännetecknasavantaletläsare perinlägg,dådesägerschulmannågotomvadläsarnatyckerärunderhållandeoch villha.konsekvensernablirmåluppfyllelse,dåschulmanfårbloggläsareochläsarna fårtadelavdeprovokativatexterna.därmedärbådasbehovtillgodosedda.en annankonsekvensavdettaärettömsesidigtberoendedåläsarnablirberoendeav 18

19 texternaochschulmanblirberoendeavsinaläsare.frånläsarnassidaskerdetett rutiniseratbeteendedåmångagårinochläserbloggenpårenrutin.detkrävsdock attbloggenärintressantfrånförstabörjanförattmansomläsareskabörjaföljaden regelbundetdåutbudetavtexterpåinternetärsåpassstort.vianserattrelationen mellanobjektetschulmanochsubjekten(läsarna)frånschulmanssidaär instrumentelldådensyftartillattuppnåvissamålsåsomantalläsareochreaktioner påtexten.frånläsarnassidaanserviattrelationenäravdenbekräftandetypendå läsarnagårinpåbloggenföratttadelavschulmanstankariolikafrågor Blogginlägg2 Jaghoppasattdetkommerenflodvåg Idettainlägghittarvifleraflytandesignifikanter.Dessaär regnagräshoppor, flodvåg och Robocop.Dessaflytandesignifikanteranvändsförattbetonahur mycketschulmanogillarmänniskormedheadset.orden tönt och patetiskt servi somnodalpunkteritextendådepåverkarhurdiskursenkringheadsetär.hademan byttutordenmotexempelvisgeniellergenialiskthademaniställetsettheadsetsom någotsmartochtolkatordetflodvågsomattallasnartkommerdrasmedochbära headset.nutolkasheadsetiställetsomnågotnegativtdådessatvåordpåverkar diskursenochdärmedävendeflytandesignifikanterna.resultatetblirendiskurs därheadsetsärnågotnegativt. ModalitetenitextenkännetecknasavattSchulmanförhållersigsubjektivttillsina påståenden.dettagörhandelsgenomattanvändasigavordet jag ideflesta meningarochävengenomattskrivautdialogerdärhanpåsättochvisciterarsig själv.dettagördettydligtattdetärjusthansegnaåsiktersomframhållsitexten. TransivitetenidettainläggkännetecknasävendenavattSchulmanutmålaren gemensamfiende,idettafallheadset.hanskaparett vi ochett dem genomattpeka utdepersonersombärheadsetsomenseparatgrupp.dettagörattläsarnakan identifierasigantingenmedschulmanellermeddemsombärheadset.ävendetta blogginläggleverupptillläsarnasförväntningarpåschulmansbloggsomprovokativ vilketledertillattbådasmålbliruppfylldadåläsarnafortsätterläsabloggenoch Schulmanbehållersinaläsare.DetfaktumattSchulmanrefererartillGryForssellärett sättattpekapågemensammaintressendåoffentligapersonertenderarattvaraav intresseförallmänheten. 19

20 6.1.3.Blogginlägg3 VarförjaghatarStockholmochstockholmare Idennatextär delitemermedvetna och italienska nodalpunkterdådesätter textenienironiskdiskurs.genomattanvändasigavcitationsteckenfårschulman textenattbliironiskochhansnegativainställningtillcaféthanskriveromblirtydlig. Ordenbarristorna,vallfärdar,solasigiglansenochÄKTAärflytandesignifikanter somtolkasironisktochnegativtpågrundavtextensnodalpunkter. Schulmanförhållersigidettablogginläggtilltextensomomdenvoreettfaktum. Textenärfullavkonstaterandenexempelvis Gästernaälskarotrevligheten..Dessa konstaterandenframställssomsanningarävenomschulmanomöjligtkanvetaattså ärfalletförallasombesökercafét.vitolkardetfaktumattschulmanframställer informationensomfaktaistoradelaravtextensomettsättförschulmanatt uttryckaöverlägsenhet. TransivitetenkännetecknasävenhäravattSchulmanitextenskaparett vi ochett dem,där vi ärdesomocksåtyckerattdesombesökercafétärlöjligaoch dem ärdesombesökercafétochtyckeromdesskaffeochatmosfär.ironinbidrartillatt förstärkavi ochdem känslandåtonenitextenförlöjligarcafébesökarna.enligt Burkesteoriomidentifikationutmålashärengemensamfiendesomidettafallär cafébesökarna.dettaförattpåvisagemensammaintressenochskapaidentifikation medsinpublik.ävendettablogginläggleverupptillläsarnasförväntningarpåen provokativtext,vilketisinturbidrartillattuppnåschulmansmålattbehållaoch utökasinläskrets Sammanfattning Efteratthaanalyseratdetreblogginläggenfrånbloggen AttvaraAlexSchulman harvi hittatettantalgemensammadrag.hananvändersigoftaavett vi ochett dem när hanskaparrelationermedsinaläsare.idettavi ochdem perspektivframställerhansig självoch vi sompersonermedkollochsomlitespeciella. Vi ärpersonersomvågar stickaut,medan dem ärdesomföljerströmmen.pådettasättframhållerschulmansig självgenomattförlöjligaandra. Denodalpunkterochflytandesignifikantervifunnitidetreblogginläggenbidrartillatt viuppleverenironisk,aggressivochförlöjligandetonitexterna.dåschulmansrelation 20

21 tillläsarnabyggerpåömsesidigmåluppfyllelsetrorviattdettakanvaraenkonsekvens avläsarnasförväntningarpåbloggensomprovokativ. Idefalldåtexteninnehållerinslagavsanningsmodalitet,därSchulmanuttryckersina åsiktersomomdevorefaktum,uppleverviattdetdelsgöruttalandenamerprovokativa fördemsomintehållermedochdelsattschulmanuttryckerenvissöverlägsenhet. Dettabidrartillattförstärkadenförlöjligandetonenviupplever. 6.2.AttvaraCharlieSchulmanspappa 6.2.1Blogginlägg4 Detärcooltattbetalaskatt Dennatextinnehållerfleranodalpunktersompåverkarhurdeflytande signifikanterna skatteverket och skatt tolkas.dessanodalpunkterärcoolt,rätt, riktigtochbra.dettagörattdiskursenframställerskattochskatteverketsomnågot positivtochbra.denflytandesignifikantenbloggareframställsdockienannan diskursdärnodalpunkternaärskevt,omedvetenhetochgnället.dettagerennegativ bildavdebloggaresomitextenomnämnssom tonårsbloggare.detvådiskurserna somförekommeritextenvisarpåettställningstagandedärschulmanframställer skatterochskatteverketpositivtochkritiserartonårsbloggarna. ÄvenidennatextutgörstransivitetenavattSchulmanskaparettviochettdem,då hanomnämnertonårsbloggarnasomdem.hanskaparidentifikationmedsinaläsare genomattpekapågemensammaintressen.dettamärkstydligtiämnesvaletdåskatt ärnågotsomgälleralla.hananvändersigdessutomavuttrycket somallavanliga människor ochmenardåvisombetalarskatt.dettageruttryckförengemenskap ochdistanserarsigsjälvochläsarnafråntonårsbloggarnaitexten.hanutmålaräven engemensamfiendesomidettafallärtonårsbloggarnasomintebetalarskatt. ItextenanvändersigSchulmanavsanningsmodalitetdåhanförhållersigtilltexten somettfaktumochframställerdensomensanning.exempelvisskriverhan bloggarefårhelatidenfinnasigiattfågåvorfrånpr företag.dettaärett påståendesomuttryckssomensanningmendockutanbelägg.texteninnehåller dockävensubjektivainslagdärschulmantydligtframhållersinåsiktgenomatt skriva jagtycker och jagmåstesägaatt. 21

22 6.2.2.Blogginlägg5 OmAmanda EnavtextensflytandesignifikanterärAmanda.Nodalpunkternasompåverkarhur Amandatolkasärkärlek,vackerochälska.DiskursenomAmandabliralltsåpositiv ochkärleksfull. LivetutanAmanda ärenannanflytandesignifikantvarsbetydelse påverkasavnodalpunkternavärdelösochmeningslös.dennadiskursframhåller livetutanamanda somnågotnegativt.denkontrastsomskapasavdetvå diskursernaitextenbidrartillattförstärkabudskapetomhurmyckethanälskar Amanda. IdennatextförhållersigSchulmansubjektivttilldethanskriver.Deflesta meningarnainnehållerordet jag.texteninnehålleringafaktayttringar.detta bidrartillattskapaenpersonligdiskursochframställerschulmansomkärleksfull ochöppen. Dennatextinnehålleringettydligtvi ochdem.textenäriställetväldigtpersonlig vilketgördetmöjligtförläsarnaattidentifierasigmedschulmansompersonistället förmedhansåsikter.härserviexempelpånågraavdevariablersomferguson listatsomviktigavidrelationsbyggande.devikanhittaidettablogginläggär öppenhet,involveringochnärhet.dessavariablerbidrartillattskapaellerförstärka Schulmansrelationtillsinaläsare Blogginlägg6 9tankaromkörslaget IdennatextärKörslagetenflytandesignifikant.Diskursenomkörslagetbestämsav nodalpunkternasomidetförstastycketärhärligaste,älskar,vackertochglad. DiskursenomKörslagetblirdärmedpositiv.Idettredjestycketärdenflytande signifikantenreklamavbrott,somframställsnegativtgenomnodalpunktenbisarrt.i detfjärdestycketärdenflytandesignifikantengryforssellochnodalpunkternaär behagligochbra.gryforssellframställsalltsåpositivtavdiskursen.idetfemte stycketärsvenskaspelenflytandesignifikant.diskursenkringdennabestämsav nodalpunkternaeländet,vidrigt,skittråkigtochtrams.därmedframställssvenska Spelnegativt.NiklasStrömstedtärflytandesignifikantidetsjättestycket. Nodalpunkternaärgeniochfascinerar.NiklasStrömstedtframställspositivt.Mojje ärflytandesignifikantidetsjundestycket.härärnodalpunkternasmärtsam, överspeladochbesvärlig.diskursenhärärnegativ.idetåttondestycketär 22

23 hårdrockarenflytandesignifikant.nodalpunkternaärhärligochfestligvilketgöratt diskursenblirpositiv.attvarieranegativaochpositivadiskursergörtextenmer trovärdigdådetintekännssomattdengörreklamförkörslagetutaniställetbygger påsubjektivaåsikter. Itextenfinnsflerainslagavsanningsmodalitet.Schulmanframställersinpersonliga åsiktochtolkningsomettfaktum.exempelpådettaär destårdärochsjungerför attdeälskarsång.devillinteblitv stjärnor.textenpräglasävenavsubjektivitet dåschulmanoftabörjarmeningarmed jagtycker.genomattblandasubjektivitet medsanningsmodalitetgerschulmanintryckavatt hakoll pådethanskriverom. Detsomframställssomsanningblirmertrovärdigtnärhanävenväverinsubjektiva åsikteritexten. Texteninnehållerflerameningarsomärformuleradesomfrågortillläsarna. Exempelpådettaär HarSvenskaSpelbetalatrekordmycketpengartilltv4iår?, Dendärhårdrockarenvarfestlig,varhaninte? och NiklasStrömstedtåkertill Växjöförhansmamma äruppvuxendär nej,detärinteokej.ärnimedmig?. Dettaärettsättattbjudainläsarnaochskapanärhetochinvolveringvilketärtvåav Fergusonsvariablerförrelationsbyggande.Tilltaletitextenärsubjektivtochvisar påattdetärschulmansegnaåsiktersomuttrycks.attkörslagetsesavväldigtmånga ärettsättattskapaidentifikationmedpublikengenomattpekapåettgemensamt intresse Sammanfattning Vihittadeävenendelgemensammadragefteratthaanalyseratdetreblogginläggen frånbloggen AttvaraCharlieSchulmanspappa.Viuppleverävenhäratttexterna innehållerettvi ochdem perspektiv.dockuppleverviatt vi och dem byttplats. Vi äridennabloggvanligamänniskorsominteharnågotbehovavattstickautoch provocera. De äridennabloggjustdessapersoner,exempelvisungabloggare. Utifrånnodalpunkternaochdeflytandesignifikanternaitextenupplevervidenna bloggsommerharmonisk,vänligochresonlig.dåhantaruppämnensomallakan relateratillskapasrelationentillläsarnautifrångemensammaintressen.attjust dessagemensammaintressenidessafallärprogrammetkörslagetochattbetala skattvittnareventuelltomennymålgrupp. 23

24 Dennablogginnehållerflerinslagavsanningsmodalitetändenförrabloggen. Schulmanärmerpersonligisitttilltalochuttryckeristörreutsträckningsin personligaåsiktiolikafrågor.hanskriverävenomsinaegnakänslor.dettaupplever viocksåsomenformavödmjukhetdåhanintelängreframställersinaegnaåsikter ochtankarsomfaktumutanlämnarutrymmeförpublikenstolkningar.dettasättatt skrivapåuttryckerävenrespektförandrapersonersvärderingar. 7.Resultatochreceptionsanalys 7.1.Intervju1 Intervjuperson1börjadeläsaAlexSchulmansförstablogg AttvaraAlexSchulman för atthonhörttalasomdenochblevnyfikenpåhonom.honsägeratthonbildatsigen uppfattningomhurschulmanärsomperson.honsägerocksåatthonverkligenändrat uppfattningomschulmanefteratthanbörjatskriva pappabloggen menställersig ändåkritisktillomförändringenärpåriktigtochintebaraettpr knep. menmanfårenkänslaavatthanändratssomperson,vilkethanantagligenintehar.. hananvändersigvälbaraavennymetodförattfåuppmärksamhet. Idagläserhonbloggenbetydligtmersällanochdåpågrundavattdeninnehållergulliga bilderpåcharlie.hontyckerdockinteattbloggenärlikaunderhållandelängre.den förstabloggenbeskriverhonsomargochelakochtyckerattdenandraärtrevligoch gullig.honpåpekarocksåattdenandrabloggeninteärspecielltintressant. 7.2.Intervju2 Intervjuperson2börjadeläsabloggen AttvaraAlexSchulman föratthangilladeden ironiochhumorsombloggeninnehöll.hansägeratthanutifråndebådabloggarna bildatsigenuppfattningomalexschulmansomprivatpersonochuppfattarhonomsom klipskochhumoristisk.hansägersigseenskillnadmellanhurhanuppfattarschulman utifråndebådabloggarna,menuppleverävenattdehargemensammadrag. Förrvarhanmercrazyiminaögon,mennuiochmedpappabloggenkännshanmer lugnochanalyserande,dockfortfarandehärligtcynisk. 24

25 Idagläserhanbloggenförattironinochhumornsomfickhonomattbörjaläsabloggen frånbörjanfortfarandefinnskvar. 7.3.Intervju3(mail) Intervjuperson3börjadeläsaSchulmansförstabloggpågrundavdenstora medieexponeringschulmanfåttisambandmedden. antagligenpgadenmedialauppståndelsensommerellermindrekonstant,desenaste åren,cirkuleratsomengloriakringhanshuvud. Honsägeratthoniallrahögstagrad,utifrånbloggarna,fåttenbildavhurAlexSchulman ärsomprivatperson.docksägerhonocksåatthansbloggjagdärmedinteärdetsamma somhansprivatajag.idagläserhonbloggenpågrundavdesshögaunderhållningsvärde ochföratthontyckerattalexärvarmochintelligent.honuppleverenskillnadmellan detvåbloggarnaochmenarattdenenahandlarommedieprofilenalexschulman medandenandrahandlarompappanalexschulman. 7.4.Intervju4 Intervjuperson4börjadeläsaSchulmansbloggföratthonhörtmycketnegativtom honomochblevpåsåsättnyfiken.honsägersigabsoluthafåttenuppfattningomhur hanärsomprivatpersonochuppfattarhonomidagsomenunderbarpappatillsittbarn. Idagläserhonbloggenförattdenärintressantochannorlunda. Hansbloggkännssomenmysigfamiljeblogg.Litesombloggarnapå"Mama"fast urpappa vinkel.intressantochannorlundaidagenssverige! Intervjupersonenuppfattadesomattdenförstabloggenspeglademycketavhans yrkeslivsommedieprofilmedfokuspåytaochvasshet,medandenandrabloggengår djupareinpåhansprivatlivochbeskriverhonommersomprivatperson. 7.5.Intervju5 Intervjuperson5börjadeläsaAlexSchulmansförstabloggförattdenvarsåomtalad. HonanseratthonbildatsigenuppfattningomhurAlexSchulmanärsompersonefter atthalästdebådabloggarna.honbeskriverschulmansutvecklingsom: Frånettunderhållandemonstertillenmjukiswannabesomsökersyndernasförlåtelse. 25

26 IdagläserhoninteSchulmansbloggdåhontyckerattpappabloggenharförlångatexter ochvarlitetrist.honbeskriverdenförstabloggensomettdesperatsättattsöka uppmärksamhetmedmångabilder.honanserävenattschulmanidennablogg utlämnarandra.denandrabloggenbeskriverhonsomtextintensiv,merprivatoch anserattdennaiställetutlämnaralexschulmansjälv. 7.6.Sammanfattningavreceptionsanalys GemensammadragvihittatblanddesvarvifåttärattdeflestabörjatläsaSchulmans förstabloggpågrundavdenmedialauppståndelsesomfloreratkringden.deflesta hadeförväntningarpåbloggensomprovokativochelak.dessaförväntningarblev uppfylldadåintervjupersonernaupplevdeschulmansomjustprovokativochelak.alla våraintervjupersonersägersigfåttenuppfattningomhuralexschulmanärsom privatpersonefteratthalästhanstvåbloggar.desägersigocksåupplevaenförändring bådeavbloggarnaochavalexschulmansomprivatperson.hansupplevssommervarm ochkärleksfullidagbaseratpåhansnyablogg.mångaavintervjupersonernafinnerden nyabloggenmindreintressantochläserdendärförmersällan. IdiskursanalysentogviuppmåluppfyllelsesomenanledningtillattAlexSchulmans bloggfåttsåmångaläsare.dettadåviantogattanledningentillatttexternaidenförsta bloggenvarprovokativaochelakavarförattläsarnaförväntadesigdetochattderas målmedläsandetdärmedblevuppfyllt.schulmansmålblevocksåuppfylltdåläsarna fortsattebesökabloggen.ireceptionsanalysenharvifunnitattdeläsareviintervjuat börjatläsabloggenmedförväntningenattdenskullevarajustprovokativochelak.detta bekräftardetviskrivitidiskursanalysen,detvillsägaattävenläsarnasmålblev uppfylldapågrundavbloggenselakaton. Rein,KotlerochStollermenarattdetärviktigtattanalyserasinmålgruppförattkunna byggaettstarktvarumärke.dåvåraintervjupersonerbörjadeläsadenförstabloggenpå grundavdesselakaochprovokativatexterochintetyckerattpappabloggenärlika spännandeochroligattläsakandetvarasåattschulmanvaltattvändasigtillenannan målgrupp.rein,kotlerochstollermenarocksåattnyckelntillframgångärförändring, någotallavåraintervjupersoneruppleverattschulmangenomgått. Deflestaavvåraintervjupersonerläsercirkafembloggartotalt.Dettakankopplastill LarsCarlénsteoriomattdetoändligautbudetpåinternetgördetsvårareattetablera 26

27 ettvarumärke.detkrävsattmangörnågotsomaldriggjortstidigare,samtkonsekvens ochhögtunderhållningsvärdeförattbesökarnaskastannakvar.utifråndettaservidet faktumattschulmanvardenförstasomstartadeenelakochprovokativbloggi kombinationmedförändringenfråndentillpappabloggensomenavanledningarnatill hansframgång. EnligtSchmitzskaettföretagsimageöverensstämmameddessprofil,detvillsägaden bildsomföretaget(idettafallalexschulman)villförmedlaskastämmaöverensmed huromgivningenuppfattarhonomgenombloggen.dåvåraintervjupersonerallasasig habildatsigenuppfattningomalexschulmansomprivatpersonutifrånbloggarnadrar vislutsatsenatthansimageochprofilöverensstämmer. TreffnerochGajlandbeskriverskillnadenmellanettvarumärkeochenföretagsidentitet, därvarumärketvändersigtillkonsumentermedanföretagsidentitetenvändersigtill intressenter.ialexschulmansfalltolkarvidetsomatthansföretagsidentitetär skribentenalexschulmanmedanhansvarumärkeärantingendenelakeoch provokativapersonenalexschulmanellerdenkärleksfullapappanalexschulman.detta återspeglasiattkonsumenterna,detvillsägabloggläsarna,uppleverhonomsom antingenelakellerkärleksfullberoendepåvilkenbloggdesyftarpå.hansvarumärkeär alltsåskiljtfrånhansföretagsidentitet. 8. IntervjuermedPR experter 8.1.Personligtvarumärkesbyggandeiverkligheten IntervjumedSofiaMyrevikpå PrimePR ViharträffatSofiaMyrevikfrånPrimePRochintervjuathenneförattfåenbildavhur honserpåpersonligavarumärkenochviktenavdessainommediebranschen.sofiahar jobbatsomkonsultpåprimeitioår.honbörjadesompraktikant,menharjobbatsig uppåtochärnupartnerpåbyrån.honjobbarmedvarumärkesbyggandeförföretagoch harkundersomcarlsberg,intersportochaudi.idagjobbarhonävenmedpersonliga varumärken.primeprbörjadearbetamedpersonligavarumärkenår2000.dåtittade manfrämstmothollywood,menutvecklingenhargåttmotattävenföretagsledareoch politikeranvändersigavpersonligtvarumärkesbyggande. 27

28 Sofiamenarattpersonligtvarumärkesbyggandeärviktigareennågonsiniochmedatt detskettenindividualiseringisamhälletdärdetbliralltmerfokuspåpersoner.detta synsblandannatipolitikendärflerochflerröstarpåpersoneriställetförpartier.även företagjobbarmycketmedpersonligavarumärken,dådetärlättareattrelateratillen personäntillettföretag.menhonmenarattdettaskullekunnautnyttjasbetydligtmer.i mediebranschenärdetspecielltviktigtmedpersonligavarumärken.viktenav personligavarumärkenimediebranschenkansammanfattasmedatt kändisaroftaär journalisterochjournalisteroftaärkändisar.detärlättareattslåsigframommanhar ettkäntnamn.mediebranschenärextremtpersonfokuserad. Sofiatrorattexplosionenkommerattfortsätta,detkommerattskeenökad medvetenhetombådemöjligheternaochriskerna.iochmedinternetskerenökad transparens,vilkettvingarföretagattblimeröppnaisinkommunikation.riskenäratt manintekanpåverkaivilketsammanhangvarumärketförekommer,vilketkanpåverka hurallmänhetenserpåvarumärket.hontrordärförattdetfrånföretagenssidakommer skeökadeförberedelserinomframföralltkriskommunikationochmedieträning. FramgångsriktvarumärkesbyggandekännetecknasenligtSofiaavattdetmåstebottnai någotäkta.detgårinteattförsökavaranågotmaninteärellerattbyggaluftslott.ett exempelpådettaärdåpernillawiberggjordereklamförochvarrisifruttisansikteutåt. NärkampanjenvarövergjordePernillauttalandenomatthoninteallstyckteom Risifruttiegentligen.DettapåverkadePernillaspersonligavarumärkenegativtdåhon framstodsominkonsekvent.någotannatsomärviktigtärattunderhållasinpublik. Mankanliknadetvidattmanstårpåenscendärmålgruppenärpublikensomska underhållas. EnligtSofiaärdetviktigtattgörasakerinnanmankommunicerardem.Handlingarna sägermeränorden.detärävenviktigtmedettbrainnehållochsomäräktaochgenuint. Ettbrauttalandeskainnehålla Notes,QuotesandAnecdotes.Notesinnebärbrafakta ochinformation,quoteshandlaromatttänkaitermeravrubrikerochiprincipleverera färdigarubriker,anecdotesärmålandebeskrivningarochunderhållandeberättelser. Någotsomdefinitivtbörundvikasvidpersonligtvarumärkesbyggandeärinkonsekvens. Ettbraexempelpåenpersonsomanväntsigavsocialamedierförattbyggauppsitt varumärkeärladygaga.honbjuderpåextremunderhållning,menbottnarsamtidigti 28

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Bloggmanual Hälsa & Fitness.

Bloggmanual Hälsa & Fitness. Bloggmanual Hälsa & Fitness. Innehållsförteckning 1. Nytt Inlägg... 3 1.1 Verktygsrad... 3 1.2 Förhandsgranska och Publicera... 4 1.3 Kategorier... 4 1.4 Etiketter... 5 1.5 Ange Utvald bild... 5 1.6 Skrivar

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Bara vara vanlig? En storyline om HBT, heteronormativitet och sexuell läggning. Sanna Ranweg, 2006, för projektet Under ytan

Bara vara vanlig? En storyline om HBT, heteronormativitet och sexuell läggning. Sanna Ranweg, 2006, för projektet Under ytan Bara vara vanlig? En storyline om HBT, heteronormativitet och sexuell läggning. Sanna Ranweg, 2006, för projektet Under ytan 1. Familjen Hur kan en familj se Brainstorm i grupp, Grupp om 4-5 En första

Läs mer

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 F öreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 I dagligt tal beskriver vi ofta föreningar som en enhetlig grupp men juridiskt så skiljer man mellan ekonomiska och ideella föreningar. Hur dessa föreningar

Läs mer

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR Kund: Conmore Ingenjörsbyrå Kontakt: Joakim Olsson / Anders Svensson Datum: 15 Maj, 2012 Helena Björck Tel: 0720 70 04 18 Helena.björck@novusgroup.se Annelie

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

DUSCHA SJÄLV - en interaktiv film om hur man kan göra.

DUSCHA SJÄLV - en interaktiv film om hur man kan göra. DUSCHA SJÄLV - en interaktiv film om hur man kan göra. - Läs hur vi tänkt. VAD ÄR MENINGEN MED FILMEN? Tanken är att den ska: Ge några idéer hur man kan göra Ge ord på saker Göra det möjligt att prata

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Operationsmössor. Minskar risk för nedfall av bakteriebärande partiklar som t.ex. hudfragment och hårstrån

Operationsmössor. Minskar risk för nedfall av bakteriebärande partiklar som t.ex. hudfragment och hårstrån Operationsmössor Mjukt och luftigt material Ett antal modeller och färger Flera modeller med absorberande svettband Operationsmössor - Basic Ett ekonomiskt val som täcker alla basbehov Ett antal färger

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Svenska kyrkan i Göteborg nätvandrar. Kyrkans Jourtjänst och Skolkyrkan i Göteborg

Svenska kyrkan i Göteborg nätvandrar. Kyrkans Jourtjänst och Skolkyrkan i Göteborg Svenska kyrkan i Göteborg nätvandrar Kyrkans Jourtjänst och Skolkyrkan i Göteborg Jag har chattat med en tjej i snart 1,5 år, och vi har så himla mycket gemensamt! Men jag vet inte hur man kan prata

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Stor oro skapas i hela organisationen när

Stor oro skapas i hela organisationen när Stor oro skapas i hela organisationen när signaler kommer om nedläggningshot, minskning av personal, flyttning av ett förband osv. Lång tid hinner gå från denna tidpunkt till dess att det formella beslutet

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Lärarhandledning: Civilkurage

Lärarhandledning: Civilkurage Lärarhandledning: Civilkurage Denna lärarhandledning styr inte dig som lärare utan ska ses just som en handledning, klassens behov och de ramfaktorer som råder är självklart viktiga. Handledningen innefattar

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Väg orden på guldvåg

Väg orden på guldvåg Examensarbete2009 Vägordenpåguldvåg Utformandetavenspråkguideför EskilstunaEnergiochMiljö KarinCox Textdesignprogrammet180hp Instutitionenförinnovation,designochproduktutveckling Examensarbeteitextdesign,15hp

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft

Mångfald för ökad konkurrenskraft Mångfald för ökad konkurrenskraft Välkommen till dagens nätverksträff! Den 4 april 2013 hos Stena Fastigheter i Malmö Syrene Hägelmark Utbildning i normkritik Syrene Hägelmark Övning Röd och grön zon Film

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Koncept och infrastruktur

Koncept och infrastruktur Mina meddelanden Mina meddelanden är en myndighetsgemensam tjänst som gör att privatpersoner och företag på ett säkert sätt kan få sin myndighetspost digitalt istället för på papper. Alla med e-legitimation

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Steven Kautzky Andersson Om vår interna varumärkesskola. Kommunikations- och varumärkesstrateg 2014-11-25

Steven Kautzky Andersson Om vår interna varumärkesskola. Kommunikations- och varumärkesstrateg 2014-11-25 Steven Kautzky Andersson Om vår interna varumärkesskola Kommunikations- och varumärkesstrateg 2014-11-25 About making a dream into reality Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg Några interna vanligt

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-158 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

Experterna på Mattservice www.initial.se

Experterna på Mattservice www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Initial är experter på Mattservice. Fokus på kvalitet, miljö och kundanpassade lösningar har gjort oss till ett marknadsledande företag som håller vad vi lovar.

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

Utbildning för framtiden. Svenska Bordtennisförbundet 20 nov 2010, Köping Michael Brobeck, SISU Idrottsutbildarna

Utbildning för framtiden. Svenska Bordtennisförbundet 20 nov 2010, Köping Michael Brobeck, SISU Idrottsutbildarna Utbildning för framtiden Svenska Bordtennisförbundet 20 nov 2010, Köping Michael Brobeck, SISU Idrottsutbildarna Något av detta kommer upp. Samhällsutveckling Lärande Utbildning Pedagogik Idrott Kunskap

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Att ha vården som kund

Att ha vården som kund Att ha vården som kund -upphandling och förfrågningsunderlag - när blir det affär? Kristina Malm Janson Vårdförbundet Margret Olsson Affärsverkstan Bakgrund Marknadens utveckling Privat vård ökar SLL handlar

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan!

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Fyrisskolan deltar under läsåren 2010 2012 i projektet Comenius bilateralt partnerskap i samarbete med Liceo Salvador Allende i Milano. Projektet heter Medeltida

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

Tjänstemännens attityder en bred kartläggning av vilka attityder medborgare upplever att skattetjänstemännen har

Tjänstemännens attityder en bred kartläggning av vilka attityder medborgare upplever att skattetjänstemännen har Bilaga 7 Tjänstemännens attityder en bred kartläggning av vilka attityder medborgare upplever att skattetjänstemännen har Inledning De allra flesta svar i Skatteverkets enkätundersökningar uttrycker företagens

Läs mer

Joacim Danielsson Analytiker/statistiker, analysenheten 2011-11-29

Joacim Danielsson Analytiker/statistiker, analysenheten 2011-11-29 Hur hittar Skatteverket fel och fusk med hjälp av avancerad analys? Joacim Danielsson Analytiker/statistiker, analysenheten 2011-11-29 1 Identifiera risker utifrån målen Utvärdera Analysera risker Utföra

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Sveriges framtid (2007) www.aktivering.se www.sust.se

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Sveriges framtid (2007) www.aktivering.se www.sust.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera dina medarbetare (2011) www.aktivering.se www.sust.se 1 Förändring Samhället förändras De sista 5 åren med Internet Facebook, Twitter

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Studiehandledning. Studiehandledningen utarbetad av Arbetsgruppen för ledarutveckling/agneta Sundberg och Carin Gisslén-Schönning

Studiehandledning. Studiehandledningen utarbetad av Arbetsgruppen för ledarutveckling/agneta Sundberg och Carin Gisslén-Schönning Studiehandledning Studiehandledningen utarbetad av Arbetsgruppen för ledarutveckling/agneta Sundberg och Carin Gisslén-Schönning Innehåll Kapitel 1 Ledaren som person 3 Kapitel 2 Några grundläggande begrepp

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Page 1 SÄRART OCH MERVÄRDE Om idéburna organisationer över tid

Läs mer

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net Enklare och smartare elevdokumentation Munkedal övningar 29 oktober2013 Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med utvecklingstrappan är att definiera vilka utvecklingsstadier som finns för en svensk rullstolstennisspelare idag. Målet är att kunna lära sig mer om vad

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass Inledning Utdrag ur kursplanen i matematik LGR11 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ö formulera och lösa problem med

Läs mer

Scanias motormontering i Södertälje

Scanias motormontering i Södertälje 1 Scanias motormontering i Södertälje Lean ledarskap Produktionsledare 2 1 Vad händer i en organisation där alla känner 3 Högt egenvärde (mitt bidrag är avgörande)? Jag utvecklas som person och yrkesutövare

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2014 TNS Sifo 2014 1528246 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2013 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

eller om Sveriges chanser i VM.

eller om Sveriges chanser i VM. Prata om självmordstankar, ångest eller om Sveriges chanser i VM. Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Att redovisa» Vilket område har ni jobbat med?» Varför just det området?» Vad har ni gjort?» Hur har ni gjort för att inkludera övriga?» Resultat?» Erfarenheter;» Vad

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07

BLI VÄN MED DIN BUGG. Frukostseminarium. Göteborg 2014-02-07 SNART BÖRJAR DET! BLI VÄN MED DIN BUGG Frukostseminarium Göteborg 2014-02-07 AGENDA Introduktion Vad är en bugg? Vad innebär kvalitet i mjukvara? Buggutställning Att rapportera buggar En riktigt bra buggrapport

Läs mer

Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning. Syn-, hörsel- och dövverksamheten

Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning. Syn-, hörsel- och dövverksamheten Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning Syn-, hörsel- och dövverksamheten Syn- hörsel- och dövverksamhetens uppdrag är rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 6-13, fört vid styrelsemöte 18 april 2013, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen andra våningen. Närvarande: Pelle Bratell Anna Johansson Gerty

Läs mer

Installation Hogia Smart Kassa

Installation Hogia Smart Kassa Installation Hogia Smart Kassa Välkommen till Hogia Smart Kassa. Vi hoppas att du skall bli nöjd med produkten och önskar dig lycka till med installationen. Får du problem är du välkommen att kontakta

Läs mer

Sommarplåga. Ekonomi Snabbkurs i Private banking. Jonas Colting triathlonkung. Vi kör Porsche på Carrera Cup-vis. magazine JUN 2011.

Sommarplåga. Ekonomi Snabbkurs i Private banking. Jonas Colting triathlonkung. Vi kör Porsche på Carrera Cup-vis. magazine JUN 2011. inredning MODE RESOR MOTOR MAT&VIN EKONOMI S.M.A.R.T. magazine JUN 2011 Ekonomi Snabbkurs i Private banking Motor Vi kör Porsche på Carrera Cup-vis Vinresa Chateau Musar i Libanon Sommarplåga Jonas Colting

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Flodvägen 2, 136 73 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 669610

ENERGIDEKLARATION. Flodvägen 2, 136 73 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 669610 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Flodvägen 2, 136 73 Vendelsö Haninge kommun Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 669610 Energiprestanda: 185 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

maxa datorns batteritid

maxa datorns batteritid 10 gratistips som kan maxa datorns batteritid 7 Här är de värsta energibovarna 7 Så förlänger du batteriets livslängd 7 Byt till rätt program. Så enkelt maxar du batteritiden i din bärbara dator Når din

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer