Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB?"

Transkript

1 SkulleduköpaaktieriAlexSchulmanAB? Enstudieavsocialamediersomverktygförattbyggaett framgångsriktpersonligtvarumärke C uppsatsvt 10 ErikaGustafssonochCarolineJensen V10MKAND Handledare:MichaelWesterlund 1

2 Abstract Viharskrivitvåruppsatsompersonligavarumärkenkombineratmedsocialamedier, medsyfteatttaredapåommangenomsocialamedierkanbyggauppochförändrasitt personligavarumärkesamthurstorrollettpersonligtvarumärkespelari mediebranschen.förattkunnaundersökadettaharviutgåttifrånettkonkretexempeli formavalexschulmanstvåbloggar AttvaraAlexSchulman och AttvaraCharlie Schulmanspappa.Utifrånvårtsyfteharviföljandefrågeställningar;HurharAlex Schulmangåtttillvägaförattbyggauppochförändrasittpersonligavarumärke?Vilka språkligastrategieranvänderhansigavisinabloggtexter?huruppfattasalexschulman idagjämförtmedförut?hurstorrollansesdetpersonligavarumärketspelai mediebranschenidag?hurserförutspåsframtidenseutgällandepersonliga varumärken? VårtmaterialbeståravtreblogginläggfrånrespektivebloggSchulmanskrivit.Dessa blogginläggharvianalyseratmedhjälpavdiskursanalysförattsynliggöradeeventuella språkligastrategiersomfinnsischulmanstexter.viharävengjortenreceptionsanalys baseradpåkvalitativa,semistruktureradeintervjuermedfempersonersomlästdebåda bloggarna.slutligenharvigjortkvalitativa,semistruktureradeintervjuermedtre styckenpr experter. Deteoriervianväntossavivåranalysärteoriersomhandlaromidentifikation, relationer,personligtvarumärkesbyggande,varumärkenpåinternet,imageochprofil, varumärkeochföretagsidentitet,brandmindspaceochslutligengrunigspr modeller. Vårdiskursanalysvisadepåennärvaro,konstruktionochrekonstruktionavolika diskurserischulmanstvåbloggar.dessadiskursergöratthanuppfattasolikaidebåda bloggarnavilketindikerarattenförändringavdetpersonligavarumärketfaktisktär möjliggenomsocialamedier.dennaförändringbekräftadesävenavrespondenternai receptionsanalysensomallaupplevdeattschulmanförändratsutifrånatthaläst bloggarna.idenförstabloggenupplevdedeschulmansomelakochprovokativmedan deidenandrabloggeniställetupplevdehonomsomvarmochharmonisk.attjust förändringärviktigförattlyckasvarnågotsomdepr experterviintervjuadeallavar enigaom.deansågävenattpersonligavarumärkenärmycketviktiga,intebarai mediebranschen,utaniallabranscher.debetonadeävenviktenavpersonliga varumärkenochattdennakommerökaiframtiden. 2

3 Innehållsförteckning 1.Inledning..5 2.Syfteochfrågeställningar Materialochavgränsning Teoretiskram Identifikation Relationer Personligtvarumärkesbyggande Varumärkenpåinternet Imageochprofil Varumärkeochföretagsidentitet Brandmindspace GrunigsPR modeller Metod DiskursanalysenligtFairclough Laclau&MouffesbegreppNodalpunktochflytandesignifikanter Faircloughskritiskadiskursanalys Textanalys Kvalitativaintervjuer receptionsanalys Kvalitativaintervjuermedpr experter 17 6.Resultatochkritiskdiskursanalys AttvaraAlexSchulman Blogginlägg1 Äntligenförsvanngubbfrillan Blogginlägg2 Jaghoppasattdetkommerenflodvåg Blogginlägg3 VarförjaghatarStockholmoch stockholmare Sammanfattning AttvaraCharlieSchulmanspappa Blogginlägg4 Detärcooltattbetalaskatt

4 6.2.2.Blogginlägg5 OmAmanda Blogginlägg6 9tankaromkörslaget Sammanfattning Resultatochreceptionsanalys Intervju Intervju Intervju3(mail) Intervju Intervju Sammanfattningavreceptionsanalys Intervjuermedpr experter Personligtvarumärkesbyggandeiverkligheten intervjumedsofia MyrevikpåPrimePR Du EttVarumärke.IntervjumedKarinSandin InsiderinformationfrånChristinaSalibapåWeberSchandwick Diskussion. 32 Källförteckning 39 Bilagor

5 1.Inledning Viharvaltattskrivavåruppsatsompersonligavarumärkenikombinationmedsociala medier.detkännssomattdettaliggerväldigträttitiden,såpersonligavarumärkenblir alltviktigareochsocialamedierfåralltstörreutrymmesominformationskällor.ivår uppsatsharvivaltattfokuserapåalexschulmansbloggförattsehurdennahar förändratsmedtidenochomdennaförändringpåverkatpublikensbildavalex Schulmansomperson.Förattfåenbildavdettaharvivaltattgöradelsen innehållsanalysavutvaltmaterialfrånbloggenochävenenreceptionsanalysförattse hurmaterialetupplevsavbloggensläsare.dåvibådaärintresseradeav mediebranschenäralexschulmansbloggintressantattanalysera.alexhargenomsin bloggskapatsigettnamnvilketgjortdetmöjligtförhonomattgörasinrösthördgenom andrakanalersåsomböcker,tidningarochtv.vifunderarpåomdetfinnsentrendi mediebranschendärdetpersonligavarumärketbliralltviktigare.kanskeärdetlättare attslåsigframommanredangjortsigettnamnibranschen. AlexSchulmanbörjadesinkarriärmedbloggen AttvaraAlexSchulman undersintid somchefredaktörpåwebbsidanstureplan.se. AttvaraAlexSchulman kännetecknades avkontroversiellainläggochpersonligapåhopp.dettaväcktesjälvkartuppmärksamhet dåalexgavsigpåfleraoffentligapersonerochbloggenflyttadesfrånstureplan.setill aftonbladet.undertidenalexskrevdennabloggvarhangiftmedpr kvinnanoch bloggerskankatrinzytomierskasomskriverbloggen Fuckyourightback.Dennablogg liknartillvissdelalexblogg AttvaraAlexSchulman.ÄktenskapetmedKatrintogslut varpåalexträffadeennykvinna.tillsammansmedhennefickhandotterncharlie.idag skriveralexschulmanbloggen AttvaraCharlieSchulmanspappa.Idennabloggharde personligapåhoppenbyttsutmotenskildringavlivetsompappaochhurfantastisk hansdottercharlieär.bloggenärbetydligtmerkärleksfullänhatiskochalextycksha genomgåttnågonformavpersonlighetsförändring. 2.Syfteochfrågeställningar Syftetmeddennauppsatsäratttaredapåomdetärmöjligtattbyggauppochförändra ettpersonligtvarumärkemedhjälpavsocialamedierochidethärfalletenbloggsamt atttaredapåhurstorrollettpersonligtvarumärkespelarimediebranschen.utifrån 5

6 syftetharviföljandefrågeställningar;hurharalexschulmangåtttillvägaförattbygga uppochförändrasittpersonligavarumärke?vilkaspråkligastrategieranvänderhansig avisinabloggtexter?huruppfattasalexschulmanidagjämförtmedförut?hurstorroll ansesdetpersonligavarumärketspelaimediebranschenidag?hurförutspåsframtiden seutgällandepersonligavarumärken? 3.Materialochavgränsning Viharvaltattutgåfråntreblogginläggfrånrespektiveblogg.Dessaharvaltsutpågrund avattdekännsmestrepresentativafördenbloggdetillhör.inläggensomanalyseras kännskaraktäristiskadådeämnensomtasuppochsättetpåvilketdetasuppär återkommandeirespektiveblogg.efteratthalästdebådabloggarnaenlängretidkom viframtillattjustdessainläggärtypiskafördenbloggdetillhör.viharävenintervjua tvåpr expertersomjobbarmedpersonligavarumärken.dessaharvaltsutbaseratpå denkompetensdeharinomområdet,samttillgänglighet.vihargjortsemistrukturerade intervjuermeddessapr experter.detkännsmestrelevantdåviiförhandbestämtvissa frågorvivillefåbesvarademenfortfarandevillehautrymmeföroförutseddaföljdfrågor förattfåmerdetaljeradinformation(östbye,knapskog,hellandochlarsson2008: ).FörattkunnasehurandraänviuppfattarAlexSchulmanstvåbloggarharviäven gjortenreceptionsanalys.dennaintervjubeståravkvalitativa,ävenhär semistrukturerade,intervjuermedfempersoner.dessapersonervaldesutgenomett bekvämlighetsurvalbaseratpåpersonersomföljtalexschulmansblogg.anledningen tillattviintevaltattgöraostruktureradeintervjuerärattvivillehamöjlighetatt jämförasvaren.vivilledockkunnaställaföljdfrågorförattfåutsåmycketinformation sommöjligtochintervjuernaärdärförsemistrukturerade.härharvibestämtallafrågor iförvägochdeärställdapåsåsättattsvarenblirkortareochmerkoncisa.fyraavvåra femintervjupersonerintervjuadesvidenskildamöten,mendåviintehademöjlighetatt träffaenavintervjupersonernapersonligenintervjuadevidenneviamail.viansågdet varaviktigareattpersonenhadekunskapomschulmansbådabloggaränattpersonen hademöjlighetattträffaosspersonligen.dettagjordedetdocksvårtattställa följdfrågor,mendåviupplevdesvarensomuttömmandeserviintedetsomnågot problemförvåranalys. 6

7 4.Teoretiskram 4.1Identifikation MagnusFrediksson(2002)skriveromidentifikation.Hanmenarattenorganisation måstepåverkaprocessendärindividensidentitetutformasförattdetskakunnaskeen identifikationmellanorganisationenochindividen.dagenssamhällegördetomöjligt förindividerattskapaenenhetligidentitet.dettaledertillattmansomindividaktivt försökerskapaenfasthetisinidentitet,vilketgörattmanblirmersårbarochlättare påverkasavexternakraftersomexempelvisretoriskainitiativfrånorganisationer. FredrikssonrefereraräventillBurkesombeskriveridentifikationpåföljandesätt;Aär inteidentiskmedb,menhardegemensammaintressensåidentifierarsigamedb.a kanävenidentifierasigmedbomhonantarellerpågrundavpåverkantroratthon delarintressenmedb.detfinnsfyrastrategierförattuppnåidentifikationgenom påverkan,dessaär: 1. Organisationenpekarpådevärderingarsomärgemensammaförorganisationen ochdessintressenter. 2. Organisationenutmålargemensammafienderförattpåsåsättpåvisa gemensammaintressen. 3. Organisationenvisarimplicitpågemensammaintressengenomattanvändasig avvisomtilltalsord. 4. Organisationenanvändersigavförenandesymboler. Organisationerkanävenanvändasigavseparationförattskapaidentifikation,detta innebärattmangenomattvisavadmaninteärpoängterarvadmanfaktisktär (Fredriksson2002:75 77). 4.2Relationer Larsson(2002)taruppBroomsrelationsmodell,dennagåritrestegochdetförsta stegetinnebärattdetuppstårettsambandmellanorganisationerochderasomvärldnär bådaparternaharförväntningarpåvarandra,närnågonellerbådaharbehovavden andresresurserellernärdeuppleverettgemensamthotfrånomgivningen.detandra 7

8 stegetinnebärsjälvarelationenochkankännetecknasavutbyteochtransaktionereller kommunikation.dettredjestegetsomärkonsekvensernaavrelationenkanvara måluppfyllelse,beroendeavvarandraochdärmedförloradautonomiellerett rutiniseratbeteende.(larsson,2002:88) Detfinnsfyratyperavrelationer.Denexpressivasomärsjälvuppfyllandeisigsåsom kärlekochvänskap.denandratypenärdenbekräftandetypensomsyftartillatt fastställaenverklighet,samtattskaffakunskapochinformationombådeomgivningen, relationenisigochsituationen.dentredjetypenharsomsyfteattförändraochpåverka ochdenfjärdetypenavrelationerärinstrumentellarelationervarssyfteärattuppnå vissamålochfullgörauppgifter.(larsson,2002:91) Enorganisationsrelationerärnästanuteslutandeinstrumentella.Ferguson(2002)har listatettantalvariablersomärviktigavidrelationsbyggande: o Förtroendeochtillit o Förpliktelse o Insats o Involvering o Öppenhet o Ömsesidigkontroll o Tillfredställelsemedrelationen o Gemensamtintresseochgemensamförståelse o Närhet o Utbytesförhållandetochömsesidigvinst. 4.3Personligtvarumärkesbyggande NyckelntillframgångochuppmärksamhetärenligtRein,KotlerochStoller(2005) förändring.meddettamenasförändringfrånstatusquotilldetsombehövsförattväcka uppmärksamhet.förattfåredapåvadsomkrävsärdetviktigtattanalysera målgruppenochdessbehov.attmarknadsförettpersonligtvarumärkekanpåmånga sättliknasvidattmarknadsföraenprodukt.dvs.manmåstekunnaförståochbemästra marknadsföringsprocessen.kritikermenarattenproduktkanskapasochförändras utifrånpublikensbehovmedanenmänniskaspersonärkonstantbestående.sanningen ärdockattgränsernaförhurmycketenindividkanförändrasständigtexpanderar.det 8

9 ärävenvanligtattkändapersoneranvändersigav makeovers förattanpassasigtill publiken.förattuppnåmaximaluppmärksamhetärdetviktigtattanalyseravilken målgruppmanvändersigtill.närmandefinierarsinmålgruppfinnsdettvåscenarier sombörundvikas.detenaärattmålgruppenblirförbredochattmandärmedförlorar sinspecifikaimage.detandraärattmålgruppenblirförsmalvilketkaninnebäraatt manintenåruttilltillräckligtmångamänniskor(reinm.fl.2005: ). 4.4Varumärkenpåinternet LarsCarlén(2002)skriveromhurinternetpåolikasättpåverkarsynenpåvarumärken. Hanmenarattdetiochmedinternetblivitbetydligtlättareföromvärldenattpåverka organisationer,dåmissnöjdakunderlättkanuttryckasinaåsikteriforumochdylikt. Dettahargjortdetsvårareattstrategisktarbetamedvarumärkendåkontrolleninte längreenbartliggerhosorganisationen.anledningentillattvarumärkenär framgångsrikaärattpublikenvetvaddefårnärdeväljerettvisstvarumärke.detär därförviktigtattvarumärketärkonsekventförattlevaupptillpublikensförväntningar. Detgårdockinteattlevaupptillvilkaförväntningarsomhelst,utandessamåste stämmaöverensmedvadmålgruppenefterfrågar.ennackdelmedvarumärkenpå internetärdetstorautbudet,samtattmålgruppensjälvmåsteinhämtainformationen. Blirmanintenöjdvidettförstabesökärchansenlitenattmanåtervändertillsamma webbsida(carlén2002:16 20). Denkanskemesteffektivametodenförattskapa uppmärksamhetpånätetärattgöranågotsomingentidigaregjort. (Carlén2002:57). Internetgördetlättareförföretagattkritiseravarandraochspridaryktendåmansom avsändarekanvaraanonym.dockkanävenpositivomskrivningpåinternetpåverkaett varumärkenegativt(carlén2002:10).ettvarumärkekanomnämnasiettsammanhang därföretagetinteallsvillattdetskaomnämnas. Carlénsägerävenattettstarktvarumärkeoftainnerhållerenellernågrafåstarka ställningstaganden.detäravstörstaviktattvarumärketanvändsirättsammanhang ochattdetärtydligtnischat.internettydliggöromettvarumärkeinteärkonsekventdå detblirtydligtomdenutlovadeserviceniformavkommunikationviainternetfungerar (Carlén2002:13 14). 9

10 4.5Imageochprofil Ettföretagsprofilärdetsomföretagetsjälvanserattdetärsamtdenbildavföretaget somdetvillförmedla.företagetsimageinnebärdenbildsomomvärldenharav företaget.måletärattdessatvåskaöverensstämmamedvarandra.detfinnsmånga faktorerutöverföretagetsprofilsamtdessprodukterochtjänstersompåverkarimagen. Blanddessafinnsservicenivå,företagetsmedarbetare,hurkonkurrenskraftigtföretaget ärhuransvarstagandeföretagetärietiskafrågorsamtföretagetslogotypochgrafiska design.förattfåredapåhurföretagetuppfattas,alltsådessimage,kanmangåigenom tidningsartiklarinomdenbranschföretagetverkar,sökapåföretagsnamnetpåinternet förattsevilkaträffarsomkommeruppochhurföretagetäromskrivetsamttakontakt medkonkurrenterförattförsökafåenbildavhurföretagetuppfattasibranschen (Schmitz2009:34 36). 4.6Varumärkeochföretagsidentitet TreffnerochGajland(2001)beskriverskillnadenmellanvarumärkeoch företagsidentitet.varumärketriktarsigmotkonsumentermedanföretagsidentiteten riktarsigtillintressenter.varumärketanvändsförattnåslutkonsumenterochuppnå ekonomiskamålmedanföretagsidentitetenanvändsförattprofileraföretagetochdess anseendeförattexempelvisattraherakompetentochbrapersonal.detvarumärketoch företagsidentitetenhargemensamtärattdebådabyggerpåassociationeravdemsom mottarbudskapet.företagsidentitetenharintebarabetydelseförkommunikationmed företagetsintressenter,utanspelarävenenrollförföretagetskommunikationmed slutkonsumenterna.dettanärföretagsidentitetenspelarenavgöranderollförhur trovärdigtettvarumärkesbudskapär.företagsidentitetengaranterardåvarumärkets budskap(treffner&gajland2001:80). Ettvarumärkekännsigenmedhjälpavordtecken,exempelvisfirmanamn,och/eller figurmärket,ensymbol.påfråganomdetärbraattanvändasammateckenför varumärketsomförföretagsidentitetenfinnsingetklartsvar.fördelarnaärattomett varumärkeblirframgångsriktfårdetlättareensynergieffektpåföretagsidentitetenom dessaharsammatecken.nackdelenärattriskenblirstörre.omenproduktblir misslyckadriskerarhelaföretagsidentitetenattfådåligtanseende(treffner&gajland 10

11 2001:25 84).Vitänkerattenannanskillnadmellanvarumärkeochföretagsidentitet kanvaraattvarumärketistörreutsträckningkommunicerasgenomreklammedanen företagsidentitetkommunicerasgenompr. 4.7Brandmindspace GadsmodellBrandmindspacebeskriverdenbildsomandrapersonerharavett personligtvarumärke.närvarumärketbyggsuppbaserasdetpåhurmanvillattdet personligavarmärketskauppfattas.modellenbrandmindspaceförpersonliga varumärkenäruppbyggdpåfyradimensioner.dessaär;personersfunktionella identitet,personerssocialaidentitet,personersmentalaidentitetochpersoners idealistiskaidentitet.enpersonsfunktionellaidentitetinnebärpersonenskunskap, kompetensocherfarenhet.fokusliggerpåhurandrauppfattarpersonenochintehur denfaktisktär.förattuppnåfunktionalitetärdetviktigtattvaraannorlundaochatt varumärketframställspåettbrasätt.enpersonssocialaidentitetsyftarpåpersonens socialakompetens.detkaninnebäraenmängdpersonligaegenskapersåsomkarisma ochenförmågaattfåbetraktarenatttyckaomen.denmentalaidentiteteninnebären personsmentalastabilitetochövertygelse.detärförstnärenpersonärstabilsomman kanpåverkaandra.förattkunnaförändraandrapersonermåstemanigrundenkunna förändrasigsjälv.enpersonsidealistiskaidentitethandlarommoralochetik.dettakan kopplastillsocialtansvarochdenallmännautvecklingen. 4.8.GrunigsPR modeller DagensprbyggeristorutsträckningpåJamesGrunigsteoriomolikapr modeller; publicitetsmodellen,publicinformation modellen,tvåvägsassymetriska ochtvåvägs symetriskamodellensamtexcellence modellen.fokusliggerpådetresenare modellerna(larsson2002:35).urettsamhällsteoretisktperspektivmenargrunigatt allagrupperharsammachansattpåverka,ochattävenfinansielltsvagaregrupperkan utövaettinflytande(larsson2002:36).grunigmenarattdetfinnstvåsättpåvilkaen organisationkanförhållasigtillsinomgivning.detenasättetinnebärattmanförsöker kontrolleraomgivningenochanvändersigalltsåavasymmetrisk tvåvägskommunikation.detandrasättetinnebärattmananpassarsigtillmiljönutanför organisationenochanvändersigavtvåvägssymetrisktvåvägskommunikation.grunig sägerocksåattorganisationertenderarattförsökakontrolleraomgivningennärdenär 11

12 underpressellerosäker.(larsson2002:40).densymmetriskamodellenskafungera somennormförhurpr verksamhetenbörfungeraenligtexcellence modellen,meni verklighetenutgördenenkombinationavdenasymmetriskaochsymmetriskamodellen dådensymmetriskamodellenmestfungerarsomettmålellerdrömscenario.modellen gårutpåattförsökaskapawin winlösningarävenomdetfinnsstora meningsskiljaktigheterfrånbörjan.denexcellentamodellenvärdesätterkunskapersom förhandling,konfliktlösningochövertalning,medandraordsammafärdigheteroch egenskapersomvärdesättsinomasymmetriskkommunikation.(larsson,2002:56 57) 5.Metod ViharvaltattanvändaossavFaircloughsdiskursanalysförattanalyserablogginläggen. Faircloughsdiskursanalyspassarföranalysavetttextmaterialdådenärkonkretoch lingvistisk.syftetmeddettaäratttydliggöradespråkligastrategieralexschulman använtsigavisinbloggförattprofilerasigpåettvisstsätt.dennametodkännsmest lämpadförvårtypavmaterial.viharvaltattgöraenkvalitativanalysdåvivilltitta djuparepåjustettfallochvitrorattdedoldastrategiernaärlättareattupptäckaom materialetanalyseraskvalitativtdådelättförbisesvidenkvantitativanalys.vianseratt dennaanalysharhögvaliditetdådataochanalysverktygkännsrelevantaför problemformuleringen.vianserattvi,genomvårfallstudie,mäterdetviavserattmäta (Östbyem.fl.2008:40).Reliabilitetenpåverkasnegativtavattviinteharmöjlighetatt analyserasamtligablogginläggfrånderespektivebloggarna,utaniställetgjortettlitet urval.dettagörattresultatetskullekunnatbliannorlundaomvivaltutandra blogginlägg(ibid.). ViharävenvaltattgörakvalitativaintervjuermedfempersonersomallaföljtAlex Schulmansbloggunderenlängretid.Urvaletärettbekvämlighetsurvalbaseratpå personersomföljtbloggenenlängretidochfinnstillgängligaförenintervju. Intervjuformenärsemistruktureradmedfokuspåstrukturdåvivillkunnajämföra svarenfråndeolikaintervjupersonernaochenkeltkunnafåenöverblicköverhurde uppfattardebådabloggarna(östbyem.fl.2008:103). Förattfåsvarpåfrågornaomhurviktigapersonligavarumärkenärimediebranschen ochhurframtidenserutharvivaltattintervjuatvåpr experter.dessaintervjuer kommerattvarasemistruktureradedåvipåförhandvetvilkatemanvikommertaupp 12

13 ochvilkafrågorvivillhasvarpå.vivilldockattdetskafinnasutrymmeförföljdfrågor ochmerdjupgåenderesonemangochdärmedvaldevibortatthastrukturerade intervjuer.(östbyem.fl.2008:103) 5.1. DiskursanalysenligtFairclough Faircloughmenarattdetfinnsenviktigkopplingmellanentextsinnehållochdess kontext.faircloughsdiskursanalyskopplarsammantretraditioner;detaljerad textanalys,makrosociologiskanalysochdentolkandemikrosociologiskatraditionen inomsociologin.dendetaljeradetextanalysenhörhemmainomdendisciplinerade lingvistikenochfokuserarpåtexten.denmakrosociologiskaanalysenfokuserarpå socialpraktikochdentolkandemikrosociologiskatraditionenverkarinom sociologinochservardagensomnågotmänniskorsjälvaskapargenom gemensammanormerochrutiner(winther JörgensenochPhilips2000:71). Faircloughstextanalysanvändsförattlingvistisktsynliggöradediskursiva strukturersomfinnsitexter.hanmenardockatttextanalyseninteräckertilloch kombinerardenisindiskursanalysmedanalyseravdesamhälleligaochkulturella processerna.meddettamenarhanattdiskursenkonstruerarsocialaidentiteter, socialarelationerochkunskaps ochbetydelsesystem(winther Jörgensenoch Philips2000:72 73).ViärmedvetnaomattFaircloughskiljersigfrånLaclau& Mouffeskiljersigåtisinsynpåhurstorrolldiskursenharisamhället.Viharändå valtattkombineradessatvåteorierdåvianserattdetfungerarbraochärrelevant förjustvårtändamål.pågrundavdettaharvisattihopenmodellsomkombinerar olikabegreppochanvänderossavdennanärvianalyserarvårtmaterial. 5.2.Laclau&MouffesbegreppNodalpunktochflytandesignifikanter Nodalpunktenärdetteckenkringvilketdeandratecknenordnas.Detär nodalpunktensomgerdeandratecknensinbetydelse.diskursengöratttecknen enbartkantolkaspåettsättochutesluterdärmeddeandramöjligatolkningssätten förattskapaentydighet.flytandesignifikanterärteckensomkantillskrivasflera olikabetydelser.deflytandesignifikanternapåverkasavdendiskursdetillhöroch detärdennasomgerdembetydelse.nodalpunkternaärävendeflytande signifikanter.skillnadenärdockattnodalpunkternaärfastapunkterienskilda diskurserochflytandesignifikanterärberoendeavnodalpunktendådenna 13

14 bestämmervilkendiskursdetillhörochdärmedderasinnebörd.enidentitetuppstår närfleraflytandesignifikantersamverkarmedennodalpunkt.detäroftaenflytande signifikantsomförekommeroftareänandra(wihter JörgensenochPhilips2000:34 35).DeflytandesignifikantersomstårförenhelhetkallarLaclauförmyter.Mytenär bådeenmissuppfattningomhurvärldenserutochennödvändighorisontföratt förståvårahandlingar.närmanväljerenmytbestämmermansamtidigtenramför diskursen.genomattmytenbestämmeröverdiskursenärdetävendennasomger deflytandesignifikanternasinbetydelse(winther JörgensenochPhilips2000:47). 5.3.Faircloughskritiskadiskursanalys ViharvaltattanalyseravårtmaterialutifrånFaircloughskritiskadiskursanalys. Dettadådennaanalysinnehållerkonkretaverktygförattgenomföraentextanalys. Dådettaärvårtfokusärdennametodbästlämpad.Faircloughser,tillskillnadfrån LaclauochMouffe,diskursensombådekonstituerandeochkonstituerad.Meddetta menarhanattdiskursenpåverkarsamhälletmenattsamhälletävenpåverkar diskursen.detärsåledesintebaramänniskorstankarsompåverkarhursamhället serut,utansamhälletpåverkarocksåhurmänniskortänker(winther Jörgensenoch Philips2000:67 68).Faircloughmenarattdiskursenbidrartillattkonstruerasociala identiteter,socialarelationerochkunskaps ochbetydelsesystem.diskursenhar medandraordtrefunktioner,enrelationellfunktion,enidentitetsfunktionochen ideationellfunktion.varjetextharenligtfaircloughtredimensioner.dessaärtexten isig(tal,skriftochbild),dendiskursivapraktiken(produktonochkonsumtion)och densocialapraktiken.dendiskursivapraktikenböranalyserasseparatfråntexten ochfokuserarpåhurtextförfattarenanvändersigavredanetableradediskurserisin text.härstuderasäventextmottagarenanvändersigavdiskurserföratttolkatexten. Textanalysenstuderarexempelvisvokabulärochgrammatikutifrånlingvistiken. Densocialapraktikenstuderarhurtextengenomdendiskursivapraktiken producerarochreproducerarrådandediskurserisamhället(winther Jörgensenoch Philips2000:73 75) Textanalys Transivitetärettviktigtbegreppinomtextanalysen.Transivitetbeskriverhur subjektochobjektärbundnatillvarandraomdeallsärdet.måletärattkartläggade 14

15 ideologiskakonsekvensersomkanvararesultatetavolikasättattproduceraentext. Ettexempelpådettaäraktivaochpassivasatserdärtextförfattarenkanväljaatt fokuserapåantingensubjektet,dvs.aktören,ellersjälvahändelsen. Modalitetärettannatviktigtbegreppsomangerhurtextförfattarenärbundentill sittpåstående.detfinnsflerasortersmodalitetochenavdemärsanning.detta innebäratttextförfattarenheltinstämmerisittpåståendeochframställerdetsom ettfaktum.tillåtelseärettsättförförfattarenattskaparelationertillsinaläsare. Dettagenomattgeläsarenlovattgörasaker(Winter JörgensenochPhilips2000:87 89). 5.4.Kvalitativaintervjuer receptionsanalys Vianvänderossavsemistruktureradeintervjuermedfokuspåstrukturivår receptionsanalys.dettadåsyftetärattjämförasvarenochsamlafakta.(trost2005:22). Intervjunkommerattvarasemistruktureraddåviiförhandbestämtvilkafrågorvivill ställameninteanvänderossavnågrafastasvarsalternativ(trost2009:20f).syftetmed enkvalitativintervjuäratttaredapåhurintervjupersonernauppfattarettmaterial utifrånsinegenlivsvärld(kvale&brinkmann2009:44ff).dettaanservivararelevant förvårreceptionsanalysdåvivillvetahurläsarnauppfattardeolikabloggarnautifrån sinaegnaupplevelser. ViharvaltattgöravårintervjuefterSteinarKvalessjustadier.Hanmenarattdessa stadierärväsentliganärmangörenintervjuförattintegåmisteomviktiginformation. Detförstastadietkallarhanförtematisering,därintervjunssyfteochämneformuleras. (Kvale1997:85).VårtsyfteäratttaredapåhurläsareuppfattarAlexSchulmanutifrån detvåolikabloggarnahanskrivit.vivillävenvetavarfördevaltattföljajusthansblogg. DetandrastegetärenligtKvaleplanering.Dettainnebärattplaneraföralla undersökningenssjustadier,medhänsyntillvilkenkunskapsomeftersträvasochmed beaktandeavdemoraliskakonsekvensernaavundersökningen(ibid).viharvaltatt intervjuapersonersomlästalexschulmansbådabloggarochfortsattföljahonomäven närhanbytteforumochgenre.dettredjestadietärsjälvaintervjun.intervjunbörvara lyhördochvälförberedd.detfjärdestadietärutskrift.dettainnebärtranskriberingfrån taltillskrift.analysärdetfemtestadiet.härväljsrättanalysmetodutifrånsyftet.det sjättestegetärverifiering,sominnebärattmankontrollerarvaliditet,reliabilitetoch 15

16 generaliserbarhet.detsjundeochsistastegetärrapportering,sominnebäratt sammanställamaterialettillenläsbarprodukt.(kvale1997:85 86) Viharvaltintervjupersonertillvårreceptionsanalysutifrånettbekvämlighetsurval. Dettadåvianserattdetviktigasteärattdeföljtbloggenochdådessapersonerinteär heltlättaatthittavidexempelvisettslumpmässigturvalkommerviattintervjua personerivårnärhetsomvivetinnehardeninformationvisöker.ennackdelmedatt användaossavpersonerivårnärhettillintervjuernaärattdenprofessionelladistansen tillintervjupersonenförsvinner.dettaservidockintesomnågotprobelmutansnarare enmöjlighetattfåintervjupersonernaattvågasägavaddeverkligentycker(kvale& Brinkmann2009:91). Vispeladeinvåraintervjuermedhjälpavenmobiltelefondåviintevillblidistraherade underintervjungenomattantecknasvaren.dettagördetlättareattställaföljdfrågor ochävenattsammanställasvarendåröstläge,tankepauseretc.kommermed.trosttar uppennackdelsomfinnsmedattspelainintervjuerna.hanmenaratttranskriberingen ärmyckettidskrävande(trost2009:53 54).Viserintedettasomettproblemdåvåra intervjuerenbartkommerattbeståavfemfrågor. Defrågorvivaltattställaär: 1. HurkommerdetsigattdubörjadeläsaAlexSchulmansblogg? 2. HarbloggarnagjortattdubildatdigenuppfattningomAlexSchulmansom privatperson? 3. Varförläserdudenidagsläget? 4. Beskrivkortdebådabloggarnasomduuppleverdem. 5. Hurmångabloggarläserduidagsläget? Anledningentillattviställerjustdessafrågorärattdegerrelativtkonkretasvarsomär enklaattjämföra. VikommerattförhållaosstillföljdfrågorutifrånenSokratiskposition.Dettainnebäratt viivåraföljdfrågorkommerattifrågasättaintervjupersonenssvarförattkunnafåfram ettsåtydligtsvarsommöjligt(kvale&brinkmann2009:53f).vianvänderossavdetta sättattställaföljdfrågorpådåvivillundvikaattsvarenbliralltförkortaochallmänna, exempelvis jagläserbloggenförattdenärbra. 16

17 5.5.Kvalitativaintervjuermedpr experter VikommerävenidessaintervjueranvändaossavSteinarKvalessjustadiersomnämnts iavsnittetovan.ävendessaintervjuerkommerattvarasemistruktureradedåvii förhandharettfåtalfrågorvivillhasvarpå.menhärläggsstörrefokuspå intervjupersonernasberättandeochfrågornakommertillstordelbeståavföljdfrågor baseratpåinformationfrånintervjupersonen.dettaföratthärärviintresseradeavatt fåsåmycketinformationsommöjligtochsyftetärinteattjämförasvarenutansnarare attfåensynpåpersonligavarumärkenutifråntvåperspektiv.intervjuernakommer heltenkeltattvarafriare.vikommerprecissomireceptionsanalysenattförhållaosstill följdfrågorutifrånensokratiskposition,detvillsägaattvaraifrågasättandeförattfåut såmycketinformationsommöjligt.(kvale&brinkmann2009:53f) Defrågorvibestämtpåförhandärföljande: 1. Hurviktigaärpersonligavarumärkenimediebranschenidag? 2. Hurkommerutvecklingenförpersonligavarumärkenseutiframtiden? 3. Vadanserdukaraktäriserarbravarumärkesbyggande? 4. Hurkanmananvändasigavsocialamedierförattpåverkasittpersonliga varumärke? Anledningentillattvivaltjustdessafrågorärförattdetaruppolikaaspekterav personligtvarumärkesbyggande,somviidettafalltyckerkännsrelevantadådenblogg vivaltattanalyseraskrivsavalexschulmansomärverksaminommediebranschen. Frågornaärävenrelevantaföruppsatsenssyfte.Vianserattdeärtillräckligtbredaför attgeettvittperspektivochupphovtillmångaintressantaföljdfrågor. 6. Resultatochkritiskdiskursanalys 6.1.AttvaraAlexSchulman Blogginlägg1 Äntligenförsvanngubbfrillan Idettablogginlägganserviattordet gubbfrillan somförekommerititelnärtextens nodalpunktkringvilkendenövrigatextenärordnad.vianserattordet gubbfrilla ärtextensnodalpunktdådetidettasammanhangärcentraltförtexten.ordet gubbfrillapåverkarhurdeövrigaordenuppfattasochfårdärmedordettunnhårig, 17

18 somvisersomenflytandesignifikantattförefallanegativt.ävenorden poser, miner och putmunnar fårennegativprägeldådeförekommerisambandmed ordet gubbfrilla.enligtossmåsteinteordettunnhårighetvaranegativt,mendet blirnegativtdåschulmansätterdetiettsammanhangdärhanförknippardetmed dåligandedräkt och gubbfrilla.atthanväljeratthaordet gubbfrilla irubriken görattmanhardetmedsignärmanläsertexten.ordetpåverkarpåsåsätt tolkningenavrestenavtexten. Schulmanförhållersigihelaförstastyckettillsinapåståendensomomdevore faktum.dettaärentypavmodalitetsomärkoppladtillsanning.påståendena framställssomsanningarävenomdettaintenödvändigtvisärfallet.dettabidrartill attförstärkadiskursenomatttunnhårighetärnågotnegativt. GällandetransivitettolkarvidetsomattSchulmanärobjektetitextenochatt läsarnaärsubjekten.viliknarävenschulmanvidenorganisationidettafall.vianser attschulmankanliknasvidenorganisationdåhandriversinbloggivinstsyftedär bloggenärorganisationenochhansjälvärvarumärket.virelaterartransivitetentill Burkesovannämndateorieromidentifikation.LäsarnakanrelateratillSchulmans textdåhanpåettimplicitsättutmålarengemensamfiendegenomattanvändasig avordet vi imeningen Omvibarakansudda,sudda,sudda,suddaborthans konstigaminer,poserochputmunnar..ettannatsättpåvilketschulmanskapar identifikationmedsinaläsareärattpekapådevärderingarsomärgemensammaför honomochläsarna.säkertfinnsdetmångasomocksåförknippartunnhårighetmed någotnegativtochdärmedhållermedschulman. VikanävenseenkopplingtillLarssonsrelationsmodellsomhandlaromattskapa transivitet.schulmanharettbehovavuppmärksamhetochattfåmångaläsaretill sinblogg.läsarnaisinturharförväntningarpåschulmansblogg,detvillsägaatt hanskalevereraprovokativatexter.självarelationenidettafallkännetecknasav utbyteavkommunikation,dåläsarnakankommenteratexternaiett kommentarsfält.utbytetavkommunikationkanävenkännetecknasavantaletläsare perinlägg,dådesägerschulmannågotomvadläsarnatyckerärunderhållandeoch villha.konsekvensernablirmåluppfyllelse,dåschulmanfårbloggläsareochläsarna fårtadelavdeprovokativatexterna.därmedärbådasbehovtillgodosedda.en annankonsekvensavdettaärettömsesidigtberoendedåläsarnablirberoendeav 18

19 texternaochschulmanblirberoendeavsinaläsare.frånläsarnassidaskerdetett rutiniseratbeteendedåmångagårinochläserbloggenpårenrutin.detkrävsdock attbloggenärintressantfrånförstabörjanförattmansomläsareskabörjaföljaden regelbundetdåutbudetavtexterpåinternetärsåpassstort.vianserattrelationen mellanobjektetschulmanochsubjekten(läsarna)frånschulmanssidaär instrumentelldådensyftartillattuppnåvissamålsåsomantalläsareochreaktioner påtexten.frånläsarnassidaanserviattrelationenäravdenbekräftandetypendå läsarnagårinpåbloggenföratttadelavschulmanstankariolikafrågor Blogginlägg2 Jaghoppasattdetkommerenflodvåg Idettainlägghittarvifleraflytandesignifikanter.Dessaär regnagräshoppor, flodvåg och Robocop.Dessaflytandesignifikanteranvändsförattbetonahur mycketschulmanogillarmänniskormedheadset.orden tönt och patetiskt servi somnodalpunkteritextendådepåverkarhurdiskursenkringheadsetär.hademan byttutordenmotexempelvisgeniellergenialiskthademaniställetsettheadsetsom någotsmartochtolkatordetflodvågsomattallasnartkommerdrasmedochbära headset.nutolkasheadsetiställetsomnågotnegativtdådessatvåordpåverkar diskursenochdärmedävendeflytandesignifikanterna.resultatetblirendiskurs därheadsetsärnågotnegativt. ModalitetenitextenkännetecknasavattSchulmanförhållersigsubjektivttillsina påståenden.dettagörhandelsgenomattanvändasigavordet jag ideflesta meningarochävengenomattskrivautdialogerdärhanpåsättochvisciterarsig själv.dettagördettydligtattdetärjusthansegnaåsiktersomframhållsitexten. TransivitetenidettainläggkännetecknasävendenavattSchulmanutmålaren gemensamfiende,idettafallheadset.hanskaparett vi ochett dem genomattpeka utdepersonersombärheadsetsomenseparatgrupp.dettagörattläsarnakan identifierasigantingenmedschulmanellermeddemsombärheadset.ävendetta blogginläggleverupptillläsarnasförväntningarpåschulmansbloggsomprovokativ vilketledertillattbådasmålbliruppfylldadåläsarnafortsätterläsabloggenoch Schulmanbehållersinaläsare.DetfaktumattSchulmanrefererartillGryForssellärett sättattpekapågemensammaintressendåoffentligapersonertenderarattvaraav intresseförallmänheten. 19

20 6.1.3.Blogginlägg3 VarförjaghatarStockholmochstockholmare Idennatextär delitemermedvetna och italienska nodalpunkterdådesätter textenienironiskdiskurs.genomattanvändasigavcitationsteckenfårschulman textenattbliironiskochhansnegativainställningtillcaféthanskriveromblirtydlig. Ordenbarristorna,vallfärdar,solasigiglansenochÄKTAärflytandesignifikanter somtolkasironisktochnegativtpågrundavtextensnodalpunkter. Schulmanförhållersigidettablogginläggtilltextensomomdenvoreettfaktum. Textenärfullavkonstaterandenexempelvis Gästernaälskarotrevligheten..Dessa konstaterandenframställssomsanningarävenomschulmanomöjligtkanvetaattså ärfalletförallasombesökercafét.vitolkardetfaktumattschulmanframställer informationensomfaktaistoradelaravtextensomettsättförschulmanatt uttryckaöverlägsenhet. TransivitetenkännetecknasävenhäravattSchulmanitextenskaparett vi ochett dem,där vi ärdesomocksåtyckerattdesombesökercafétärlöjligaoch dem ärdesombesökercafétochtyckeromdesskaffeochatmosfär.ironinbidrartillatt förstärkavi ochdem känslandåtonenitextenförlöjligarcafébesökarna.enligt Burkesteoriomidentifikationutmålashärengemensamfiendesomidettafallär cafébesökarna.dettaförattpåvisagemensammaintressenochskapaidentifikation medsinpublik.ävendettablogginläggleverupptillläsarnasförväntningarpåen provokativtext,vilketisinturbidrartillattuppnåschulmansmålattbehållaoch utökasinläskrets Sammanfattning Efteratthaanalyseratdetreblogginläggenfrånbloggen AttvaraAlexSchulman harvi hittatettantalgemensammadrag.hananvändersigoftaavett vi ochett dem när hanskaparrelationermedsinaläsare.idettavi ochdem perspektivframställerhansig självoch vi sompersonermedkollochsomlitespeciella. Vi ärpersonersomvågar stickaut,medan dem ärdesomföljerströmmen.pådettasättframhållerschulmansig självgenomattförlöjligaandra. Denodalpunkterochflytandesignifikantervifunnitidetreblogginläggenbidrartillatt viuppleverenironisk,aggressivochförlöjligandetonitexterna.dåschulmansrelation 20

21 tillläsarnabyggerpåömsesidigmåluppfyllelsetrorviattdettakanvaraenkonsekvens avläsarnasförväntningarpåbloggensomprovokativ. Idefalldåtexteninnehållerinslagavsanningsmodalitet,därSchulmanuttryckersina åsiktersomomdevorefaktum,uppleverviattdetdelsgöruttalandenamerprovokativa fördemsomintehållermedochdelsattschulmanuttryckerenvissöverlägsenhet. Dettabidrartillattförstärkadenförlöjligandetonenviupplever. 6.2.AttvaraCharlieSchulmanspappa 6.2.1Blogginlägg4 Detärcooltattbetalaskatt Dennatextinnehållerfleranodalpunktersompåverkarhurdeflytande signifikanterna skatteverket och skatt tolkas.dessanodalpunkterärcoolt,rätt, riktigtochbra.dettagörattdiskursenframställerskattochskatteverketsomnågot positivtochbra.denflytandesignifikantenbloggareframställsdockienannan diskursdärnodalpunkternaärskevt,omedvetenhetochgnället.dettagerennegativ bildavdebloggaresomitextenomnämnssom tonårsbloggare.detvådiskurserna somförekommeritextenvisarpåettställningstagandedärschulmanframställer skatterochskatteverketpositivtochkritiserartonårsbloggarna. ÄvenidennatextutgörstransivitetenavattSchulmanskaparettviochettdem,då hanomnämnertonårsbloggarnasomdem.hanskaparidentifikationmedsinaläsare genomattpekapågemensammaintressen.dettamärkstydligtiämnesvaletdåskatt ärnågotsomgälleralla.hananvändersigdessutomavuttrycket somallavanliga människor ochmenardåvisombetalarskatt.dettageruttryckförengemenskap ochdistanserarsigsjälvochläsarnafråntonårsbloggarnaitexten.hanutmålaräven engemensamfiendesomidettafallärtonårsbloggarnasomintebetalarskatt. ItextenanvändersigSchulmanavsanningsmodalitetdåhanförhållersigtilltexten somettfaktumochframställerdensomensanning.exempelvisskriverhan bloggarefårhelatidenfinnasigiattfågåvorfrånpr företag.dettaärett påståendesomuttryckssomensanningmendockutanbelägg.texteninnehåller dockävensubjektivainslagdärschulmantydligtframhållersinåsiktgenomatt skriva jagtycker och jagmåstesägaatt. 21

22 6.2.2.Blogginlägg5 OmAmanda EnavtextensflytandesignifikanterärAmanda.Nodalpunkternasompåverkarhur Amandatolkasärkärlek,vackerochälska.DiskursenomAmandabliralltsåpositiv ochkärleksfull. LivetutanAmanda ärenannanflytandesignifikantvarsbetydelse påverkasavnodalpunkternavärdelösochmeningslös.dennadiskursframhåller livetutanamanda somnågotnegativt.denkontrastsomskapasavdetvå diskursernaitextenbidrartillattförstärkabudskapetomhurmyckethanälskar Amanda. IdennatextförhållersigSchulmansubjektivttilldethanskriver.Deflesta meningarnainnehållerordet jag.texteninnehålleringafaktayttringar.detta bidrartillattskapaenpersonligdiskursochframställerschulmansomkärleksfull ochöppen. Dennatextinnehålleringettydligtvi ochdem.textenäriställetväldigtpersonlig vilketgördetmöjligtförläsarnaattidentifierasigmedschulmansompersonistället förmedhansåsikter.härserviexempelpånågraavdevariablersomferguson listatsomviktigavidrelationsbyggande.devikanhittaidettablogginläggär öppenhet,involveringochnärhet.dessavariablerbidrartillattskapaellerförstärka Schulmansrelationtillsinaläsare Blogginlägg6 9tankaromkörslaget IdennatextärKörslagetenflytandesignifikant.Diskursenomkörslagetbestämsav nodalpunkternasomidetförstastycketärhärligaste,älskar,vackertochglad. DiskursenomKörslagetblirdärmedpositiv.Idettredjestycketärdenflytande signifikantenreklamavbrott,somframställsnegativtgenomnodalpunktenbisarrt.i detfjärdestycketärdenflytandesignifikantengryforssellochnodalpunkternaär behagligochbra.gryforssellframställsalltsåpositivtavdiskursen.idetfemte stycketärsvenskaspelenflytandesignifikant.diskursenkringdennabestämsav nodalpunkternaeländet,vidrigt,skittråkigtochtrams.därmedframställssvenska Spelnegativt.NiklasStrömstedtärflytandesignifikantidetsjättestycket. Nodalpunkternaärgeniochfascinerar.NiklasStrömstedtframställspositivt.Mojje ärflytandesignifikantidetsjundestycket.härärnodalpunkternasmärtsam, överspeladochbesvärlig.diskursenhärärnegativ.idetåttondestycketär 22

23 hårdrockarenflytandesignifikant.nodalpunkternaärhärligochfestligvilketgöratt diskursenblirpositiv.attvarieranegativaochpositivadiskursergörtextenmer trovärdigdådetintekännssomattdengörreklamförkörslagetutaniställetbygger påsubjektivaåsikter. Itextenfinnsflerainslagavsanningsmodalitet.Schulmanframställersinpersonliga åsiktochtolkningsomettfaktum.exempelpådettaär destårdärochsjungerför attdeälskarsång.devillinteblitv stjärnor.textenpräglasävenavsubjektivitet dåschulmanoftabörjarmeningarmed jagtycker.genomattblandasubjektivitet medsanningsmodalitetgerschulmanintryckavatt hakoll pådethanskriverom. Detsomframställssomsanningblirmertrovärdigtnärhanävenväverinsubjektiva åsikteritexten. Texteninnehållerflerameningarsomärformuleradesomfrågortillläsarna. Exempelpådettaär HarSvenskaSpelbetalatrekordmycketpengartilltv4iår?, Dendärhårdrockarenvarfestlig,varhaninte? och NiklasStrömstedtåkertill Växjöförhansmamma äruppvuxendär nej,detärinteokej.ärnimedmig?. Dettaärettsättattbjudainläsarnaochskapanärhetochinvolveringvilketärtvåav Fergusonsvariablerförrelationsbyggande.Tilltaletitextenärsubjektivtochvisar påattdetärschulmansegnaåsiktersomuttrycks.attkörslagetsesavväldigtmånga ärettsättattskapaidentifikationmedpublikengenomattpekapåettgemensamt intresse Sammanfattning Vihittadeävenendelgemensammadragefteratthaanalyseratdetreblogginläggen frånbloggen AttvaraCharlieSchulmanspappa.Viuppleverävenhäratttexterna innehållerettvi ochdem perspektiv.dockuppleverviatt vi och dem byttplats. Vi äridennabloggvanligamänniskorsominteharnågotbehovavattstickautoch provocera. De äridennabloggjustdessapersoner,exempelvisungabloggare. Utifrånnodalpunkternaochdeflytandesignifikanternaitextenupplevervidenna bloggsommerharmonisk,vänligochresonlig.dåhantaruppämnensomallakan relateratillskapasrelationentillläsarnautifrångemensammaintressen.attjust dessagemensammaintressenidessafallärprogrammetkörslagetochattbetala skattvittnareventuelltomennymålgrupp. 23

24 Dennablogginnehållerflerinslagavsanningsmodalitetändenförrabloggen. Schulmanärmerpersonligisitttilltalochuttryckeristörreutsträckningsin personligaåsiktiolikafrågor.hanskriverävenomsinaegnakänslor.dettaupplever viocksåsomenformavödmjukhetdåhanintelängreframställersinaegnaåsikter ochtankarsomfaktumutanlämnarutrymmeförpublikenstolkningar.dettasättatt skrivapåuttryckerävenrespektförandrapersonersvärderingar. 7.Resultatochreceptionsanalys 7.1.Intervju1 Intervjuperson1börjadeläsaAlexSchulmansförstablogg AttvaraAlexSchulman för atthonhörttalasomdenochblevnyfikenpåhonom.honsägeratthonbildatsigen uppfattningomhurschulmanärsomperson.honsägerocksåatthonverkligenändrat uppfattningomschulmanefteratthanbörjatskriva pappabloggen menställersig ändåkritisktillomförändringenärpåriktigtochintebaraettpr knep. menmanfårenkänslaavatthanändratssomperson,vilkethanantagligenintehar.. hananvändersigvälbaraavennymetodförattfåuppmärksamhet. Idagläserhonbloggenbetydligtmersällanochdåpågrundavattdeninnehållergulliga bilderpåcharlie.hontyckerdockinteattbloggenärlikaunderhållandelängre.den förstabloggenbeskriverhonsomargochelakochtyckerattdenandraärtrevligoch gullig.honpåpekarocksåattdenandrabloggeninteärspecielltintressant. 7.2.Intervju2 Intervjuperson2börjadeläsabloggen AttvaraAlexSchulman föratthangilladeden ironiochhumorsombloggeninnehöll.hansägeratthanutifråndebådabloggarna bildatsigenuppfattningomalexschulmansomprivatpersonochuppfattarhonomsom klipskochhumoristisk.hansägersigseenskillnadmellanhurhanuppfattarschulman utifråndebådabloggarna,menuppleverävenattdehargemensammadrag. Förrvarhanmercrazyiminaögon,mennuiochmedpappabloggenkännshanmer lugnochanalyserande,dockfortfarandehärligtcynisk. 24

25 Idagläserhanbloggenförattironinochhumornsomfickhonomattbörjaläsabloggen frånbörjanfortfarandefinnskvar. 7.3.Intervju3(mail) Intervjuperson3börjadeläsaSchulmansförstabloggpågrundavdenstora medieexponeringschulmanfåttisambandmedden. antagligenpgadenmedialauppståndelsensommerellermindrekonstant,desenaste åren,cirkuleratsomengloriakringhanshuvud. Honsägeratthoniallrahögstagrad,utifrånbloggarna,fåttenbildavhurAlexSchulman ärsomprivatperson.docksägerhonocksåatthansbloggjagdärmedinteärdetsamma somhansprivatajag.idagläserhonbloggenpågrundavdesshögaunderhållningsvärde ochföratthontyckerattalexärvarmochintelligent.honuppleverenskillnadmellan detvåbloggarnaochmenarattdenenahandlarommedieprofilenalexschulman medandenandrahandlarompappanalexschulman. 7.4.Intervju4 Intervjuperson4börjadeläsaSchulmansbloggföratthonhörtmycketnegativtom honomochblevpåsåsättnyfiken.honsägersigabsoluthafåttenuppfattningomhur hanärsomprivatpersonochuppfattarhonomidagsomenunderbarpappatillsittbarn. Idagläserhonbloggenförattdenärintressantochannorlunda. Hansbloggkännssomenmysigfamiljeblogg.Litesombloggarnapå"Mama"fast urpappa vinkel.intressantochannorlundaidagenssverige! Intervjupersonenuppfattadesomattdenförstabloggenspeglademycketavhans yrkeslivsommedieprofilmedfokuspåytaochvasshet,medandenandrabloggengår djupareinpåhansprivatlivochbeskriverhonommersomprivatperson. 7.5.Intervju5 Intervjuperson5börjadeläsaAlexSchulmansförstabloggförattdenvarsåomtalad. HonanseratthonbildatsigenuppfattningomhurAlexSchulmanärsompersonefter atthalästdebådabloggarna.honbeskriverschulmansutvecklingsom: Frånettunderhållandemonstertillenmjukiswannabesomsökersyndernasförlåtelse. 25

26 IdagläserhoninteSchulmansbloggdåhontyckerattpappabloggenharförlångatexter ochvarlitetrist.honbeskriverdenförstabloggensomettdesperatsättattsöka uppmärksamhetmedmångabilder.honanserävenattschulmanidennablogg utlämnarandra.denandrabloggenbeskriverhonsomtextintensiv,merprivatoch anserattdennaiställetutlämnaralexschulmansjälv. 7.6.Sammanfattningavreceptionsanalys GemensammadragvihittatblanddesvarvifåttärattdeflestabörjatläsaSchulmans förstabloggpågrundavdenmedialauppståndelsesomfloreratkringden.deflesta hadeförväntningarpåbloggensomprovokativochelak.dessaförväntningarblev uppfylldadåintervjupersonernaupplevdeschulmansomjustprovokativochelak.alla våraintervjupersonersägersigfåttenuppfattningomhuralexschulmanärsom privatpersonefteratthalästhanstvåbloggar.desägersigocksåupplevaenförändring bådeavbloggarnaochavalexschulmansomprivatperson.hansupplevssommervarm ochkärleksfullidagbaseratpåhansnyablogg.mångaavintervjupersonernafinnerden nyabloggenmindreintressantochläserdendärförmersällan. IdiskursanalysentogviuppmåluppfyllelsesomenanledningtillattAlexSchulmans bloggfåttsåmångaläsare.dettadåviantogattanledningentillatttexternaidenförsta bloggenvarprovokativaochelakavarförattläsarnaförväntadesigdetochattderas målmedläsandetdärmedblevuppfyllt.schulmansmålblevocksåuppfylltdåläsarna fortsattebesökabloggen.ireceptionsanalysenharvifunnitattdeläsareviintervjuat börjatläsabloggenmedförväntningenattdenskullevarajustprovokativochelak.detta bekräftardetviskrivitidiskursanalysen,detvillsägaattävenläsarnasmålblev uppfylldapågrundavbloggenselakaton. Rein,KotlerochStollermenarattdetärviktigtattanalyserasinmålgruppförattkunna byggaettstarktvarumärke.dåvåraintervjupersonerbörjadeläsadenförstabloggenpå grundavdesselakaochprovokativatexterochintetyckerattpappabloggenärlika spännandeochroligattläsakandetvarasåattschulmanvaltattvändasigtillenannan målgrupp.rein,kotlerochstollermenarocksåattnyckelntillframgångärförändring, någotallavåraintervjupersoneruppleverattschulmangenomgått. Deflestaavvåraintervjupersonerläsercirkafembloggartotalt.Dettakankopplastill LarsCarlénsteoriomattdetoändligautbudetpåinternetgördetsvårareattetablera 26

27 ettvarumärke.detkrävsattmangörnågotsomaldriggjortstidigare,samtkonsekvens ochhögtunderhållningsvärdeförattbesökarnaskastannakvar.utifråndettaservidet faktumattschulmanvardenförstasomstartadeenelakochprovokativbloggi kombinationmedförändringenfråndentillpappabloggensomenavanledningarnatill hansframgång. EnligtSchmitzskaettföretagsimageöverensstämmameddessprofil,detvillsägaden bildsomföretaget(idettafallalexschulman)villförmedlaskastämmaöverensmed huromgivningenuppfattarhonomgenombloggen.dåvåraintervjupersonerallasasig habildatsigenuppfattningomalexschulmansomprivatpersonutifrånbloggarnadrar vislutsatsenatthansimageochprofilöverensstämmer. TreffnerochGajlandbeskriverskillnadenmellanettvarumärkeochenföretagsidentitet, därvarumärketvändersigtillkonsumentermedanföretagsidentitetenvändersigtill intressenter.ialexschulmansfalltolkarvidetsomatthansföretagsidentitetär skribentenalexschulmanmedanhansvarumärkeärantingendenelakeoch provokativapersonenalexschulmanellerdenkärleksfullapappanalexschulman.detta återspeglasiattkonsumenterna,detvillsägabloggläsarna,uppleverhonomsom antingenelakellerkärleksfullberoendepåvilkenbloggdesyftarpå.hansvarumärkeär alltsåskiljtfrånhansföretagsidentitet. 8. IntervjuermedPR experter 8.1.Personligtvarumärkesbyggandeiverkligheten IntervjumedSofiaMyrevikpå PrimePR ViharträffatSofiaMyrevikfrånPrimePRochintervjuathenneförattfåenbildavhur honserpåpersonligavarumärkenochviktenavdessainommediebranschen.sofiahar jobbatsomkonsultpåprimeitioår.honbörjadesompraktikant,menharjobbatsig uppåtochärnupartnerpåbyrån.honjobbarmedvarumärkesbyggandeförföretagoch harkundersomcarlsberg,intersportochaudi.idagjobbarhonävenmedpersonliga varumärken.primeprbörjadearbetamedpersonligavarumärkenår2000.dåtittade manfrämstmothollywood,menutvecklingenhargåttmotattävenföretagsledareoch politikeranvändersigavpersonligtvarumärkesbyggande. 27

28 Sofiamenarattpersonligtvarumärkesbyggandeärviktigareennågonsiniochmedatt detskettenindividualiseringisamhälletdärdetbliralltmerfokuspåpersoner.detta synsblandannatipolitikendärflerochflerröstarpåpersoneriställetförpartier.även företagjobbarmycketmedpersonligavarumärken,dådetärlättareattrelateratillen personäntillettföretag.menhonmenarattdettaskullekunnautnyttjasbetydligtmer.i mediebranschenärdetspecielltviktigtmedpersonligavarumärken.viktenav personligavarumärkenimediebranschenkansammanfattasmedatt kändisaroftaär journalisterochjournalisteroftaärkändisar.detärlättareattslåsigframommanhar ettkäntnamn.mediebranschenärextremtpersonfokuserad. Sofiatrorattexplosionenkommerattfortsätta,detkommerattskeenökad medvetenhetombådemöjligheternaochriskerna.iochmedinternetskerenökad transparens,vilkettvingarföretagattblimeröppnaisinkommunikation.riskenäratt manintekanpåverkaivilketsammanhangvarumärketförekommer,vilketkanpåverka hurallmänhetenserpåvarumärket.hontrordärförattdetfrånföretagenssidakommer skeökadeförberedelserinomframföralltkriskommunikationochmedieträning. FramgångsriktvarumärkesbyggandekännetecknasenligtSofiaavattdetmåstebottnai någotäkta.detgårinteattförsökavaranågotmaninteärellerattbyggaluftslott.ett exempelpådettaärdåpernillawiberggjordereklamförochvarrisifruttisansikteutåt. NärkampanjenvarövergjordePernillauttalandenomatthoninteallstyckteom Risifruttiegentligen.DettapåverkadePernillaspersonligavarumärkenegativtdåhon framstodsominkonsekvent.någotannatsomärviktigtärattunderhållasinpublik. Mankanliknadetvidattmanstårpåenscendärmålgruppenärpublikensomska underhållas. EnligtSofiaärdetviktigtattgörasakerinnanmankommunicerardem.Handlingarna sägermeränorden.detärävenviktigtmedettbrainnehållochsomäräktaochgenuint. Ettbrauttalandeskainnehålla Notes,QuotesandAnecdotes.Notesinnebärbrafakta ochinformation,quoteshandlaromatttänkaitermeravrubrikerochiprincipleverera färdigarubriker,anecdotesärmålandebeskrivningarochunderhållandeberättelser. Någotsomdefinitivtbörundvikasvidpersonligtvarumärkesbyggandeärinkonsekvens. Ettbraexempelpåenpersonsomanväntsigavsocialamedierförattbyggauppsitt varumärkeärladygaga.honbjuderpåextremunderhållning,menbottnarsamtidigti 28

Röster om Göteborg International Film Festival

Röster om Göteborg International Film Festival EndrakeiGöteborg RösteromGöteborgInternationalFilmFestival GruppLejonparten:AdamBjörkman,BjörnKleinhenz,HannaJohansson,Magnus Hagström,MariaChristensen,PatrikStrömberg EnbetraktelseavdetglokalafenomenetGöteborgInternationalFilmFestivaloch

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Skattepolicy som en hållbarhetsfråga

Skattepolicy som en hållbarhetsfråga Skattepolicy som en hållbarhetsfråga Ingemar Hansson Den 9 februari 2017 Allt större intresse för hållbarhetsfrågor Påverkar varumärket. Naturlig del av riskanalys. Utöver traditionella hållbarhetsfrågor

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell Kundundersökningar på servicekontoren Omgång 1 2017 (mars) Johan Orbe Caroline Theorell 2017-05-08 Om undersökningen Målgruppen är kunder på servicekontoren. Totalt 15 servicekontor deltog i undersökningen.

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Jag en del av varumärket?

Jag en del av varumärket? Vision och värderingar I vårt arbete med att bygga varumärket samt i arbetet med förbättringar och kvalitet i våra leveranser ska vi medvetandegöra för våra målgrupper att Moelven ger folk goda rum. På

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Policy - Ersättning. Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2013-01-21. ersätter 2012-01-25 Ulricehamns Sparbank

Policy - Ersättning. Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2013-01-21. ersätter 2012-01-25 Ulricehamns Sparbank Policy - Ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2013-01-21 ersätter 2012-01-25 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Mål... 2 3. Personalpolicy... 2 4. Syftet

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län Maj 2016 Bästa lantbruksföretagare, Region Jönköpings län är huvudman för en företagsjour som startade sin verksamhet år 2009. Syftet var att hjälpa företag som hamnat i ekonomiska svårigheter som en följd

Läs mer

Många miljoner betalas aldrig ut

Många miljoner betalas aldrig ut Många miljoner betalas aldrig ut Krångligt med försäkringar? Ja, men viktigt. Och det finns hjälp att få. I sju fall av tio där Niklas Forsenberg och hans kollegor på Efterhjälpen gör en försäkringsutredning

Läs mer

Förgät mig ej Elin Johannesson

Förgät mig ej Elin Johannesson Förgätmigej ElinJohannesson Konstfack Institution:DKK Program:Ädellab Examensarbetekandidat,VT2013 Handledare:JohannaRosenqvist,ChristinaZetterlund ABSTRACT Iexaminehowrelationshipsbetweenpeopleandobjectsarecreatedand

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Konsumentverket 2015 Ansvariga handläggare: Axel Frick och Otto

Läs mer

Brukarundersökning 2011. Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr

Brukarundersökning 2011. Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr Brukarundersökning 2011 Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr Dnr 2/7 Innehållsförteckning Bakgrund och metod... 3 Resultat... 3 Förslag på förbättringar... 5 Diskussion... 6 Uppdatera innehållslistan

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Avesta kommun. Avtalstrohet Analysrapport. KPMG 9 december 2011 Antal sidor: 7

Avesta kommun. Avtalstrohet Analysrapport. KPMG 9 december 2011 Antal sidor: 7 Analysrapport KPMG 9 december 2011 Antal sidor: 7 2011 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with Innehåll

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

Väg orden på guldvåg

Väg orden på guldvåg Examensarbete2009 Vägordenpåguldvåg Utformandetavenspråkguideför EskilstunaEnergiochMiljö KarinCox Textdesignprogrammet180hp Instutitionenförinnovation,designochproduktutveckling Examensarbeteitextdesign,15hp

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Bloggmanual Hälsa & Fitness.

Bloggmanual Hälsa & Fitness. Bloggmanual Hälsa & Fitness. Innehållsförteckning 1. Nytt Inlägg... 3 1.1 Verktygsrad... 3 1.2 Förhandsgranska och Publicera... 4 1.3 Kategorier... 4 1.4 Etiketter... 5 1.5 Ange Utvald bild... 5 1.6 Skrivar

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Joacim Danielsson Analytiker/statistiker, analysenheten 2011-11-29

Joacim Danielsson Analytiker/statistiker, analysenheten 2011-11-29 Hur hittar Skatteverket fel och fusk med hjälp av avancerad analys? Joacim Danielsson Analytiker/statistiker, analysenheten 2011-11-29 1 Identifiera risker utifrån målen Utvärdera Analysera risker Utföra

Läs mer

Guide för Fanhultstvättens Webbportal. Innehållsförteckning. Inloggning

Guide för Fanhultstvättens Webbportal. Innehållsförteckning. Inloggning Guide för Fanhultstvättens Webbportal Innehållsförteckning Inloggning... 1 Administrera anställda... 2 Detaljerad information om anställd... 3 Detaljerad information om anställds plagg... 4 Bevakningar...

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller December 2014 Granskning av administrativa interna kontroller Vid genomförd risk- och väsentlighetsanalys har följande

Läs mer

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med utvecklingstrappan är att definiera vilka utvecklingsstadier som finns för en svensk rullstolstennisspelare idag. Målet är att kunna lära sig mer om vad

Läs mer

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m.

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Ett sätt att skriva om vetenskapliga frågor Kan heta lite olika, exempelvis utredande text Förmedlar kunskaper och

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket Överklagandeguiden Så överklagar man beslut från Skatteverket Inledning En av de vanligaste frågorna vi på Rättvis skatteprocess får är hur man överklagar beslut från Skatteverket och driver sin process

Läs mer

Källkritik. Källkritik och frikyrkor.

Källkritik. Källkritik och frikyrkor. Källkritik Källkritik och frikyrkor. Källkritik Fyra grundkriterier. Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 03. Protokoll fört vid. 2016-02-25 Kl 12.15 Plats: 21E310 Hus 21, Karlstads universitet

IDIOT. IDIOT Styrelsemöte nr 03. Protokoll fört vid. 2016-02-25 Kl 12.15 Plats: 21E310 Hus 21, Karlstads universitet Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 03 2016-02-25 Kl 12.15 Plats: 21E310 Hus 21, Karlstads universitet IDIOT Intresseföreningen för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1 Öppnande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Sponsringspolicy för Ronneby kommun

Sponsringspolicy för Ronneby kommun 2017-03-14 Dnr KS 2016-000533 Handläggare: Sanja Gojkovic, jurist Sponsringspolicy för Ronneby kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-30 111 2(5) Inledning och syfte Ronneby kommun är en politiskt

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning På Malmö högskola har vi flera databaser via CSA, bl.a. Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, ERIC och PsychInfo, det betyder att gränssnittet för dessa databaser ser likadana ut. Om du har

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Frågor och svar Uppdragsgivare

Frågor och svar Uppdragsgivare Frågor och svar Uppdragsgivare Vad är BidJob? BidJob är en mötesplats för dig som behöver hjälp med ett uppdrag att komma i kontakt med företag samt egenanställda som utför uppdrag. Genom att enkelt lägga

Läs mer

Storytelling. Katarina Björk, +46(0)

Storytelling. Katarina Björk, +46(0) Storytelling Katarina Björk, katarina.bjork@thestorylab.se +46(0)702165900 BERÄTTELSER SKAPAR FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING SKAPAR BERÄTTELSER 2 Berättelser skapar förändring Förändring skapar berättelser 09.30

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

SATSA FRISKT FOR LIFE

SATSA FRISKT FOR LIFE Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) SATSA FRISKT FOR LIFE En komparativ studie om kundens

Läs mer

Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning. Syn-, hörsel- och dövverksamheten

Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning. Syn-, hörsel- och dövverksamheten Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning Syn-, hörsel- och dövverksamheten Syn- hörsel- och dövverksamhetens uppdrag är rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för

Läs mer

Yttrande över remiss om att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg (KSKF/2015:566)

Yttrande över remiss om att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg (KSKF/2015:566) Torshälla stads nämnd 2016-01-18 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:5 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (3) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss om att erbjuda arbetsskor till

Läs mer

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr 3-4 2009 Kyrkovalet 2009 MÖT UPP VID VALURNORNA Rösta på SOCIALDEMOKRATERNA Kyrkoval söndagen den 20 september Vi Socialdemokrater vill verka för den ÖPPNA

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

Produktplacering!i!svenska!bloggar!!

Produktplacering!i!svenska!bloggar!! Företagsekonomiskainstitutionen FEKH29 Examensarbeteimarknadsföringpåkandidatnivå VT13 Produktplaceringisvenskabloggar Enkvalitativstudieave.womeffekterurettföretagsperspektiv Författare:) LizaBogatyrev

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Lärarhandledning: Offentlighetsprincipen. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Offentlighetsprincipen. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Offentlighetsprincipen Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T43116 Ämnen: Samhällskunskap Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 14 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Övergripande

Läs mer

Välkommen! Har du koll påp. din. Snacka med dina grannar Vad betyder ordet Självk för r dig? Hur kan vi utveckla. lvkänsla? sluta eller fortsätta

Välkommen! Har du koll påp. din. Snacka med dina grannar Vad betyder ordet Självk för r dig? Hur kan vi utveckla. lvkänsla? sluta eller fortsätta Välkommen! Vad är r Snacka med dina grannar Vad betyder ordet Självk lvkänsla för r dig? Har du koll påp din Vad är r Vad väljer v du att börja, b sluta eller fortsätta tta med? Vad är r egenskapen att

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle Centrum för Riskforskning, HHS SKB:s samhällsseminarium Gimo Herrgård, Östhammar 17 november 2006 Disposition Projektets uppläggning Förändring

Läs mer

Tillgänglighet*på*universitetsbibliotek4*

Tillgänglighet*på*universitetsbibliotek4* Tillgänglighetpåuniversitetsbibliotek Tillgänglighetpåuniversitetsbibliotek4 EnjämförandestudieavStockholmsuniversitetsbibliotekoch Södertörnshögskolebibliotek FridaStjernqvist,Arkitekturskolan,KTH fjest@kth.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324); SFS 2003:655 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Tidskriften ett levande läromedel

Tidskriften ett levande läromedel Tidskriften ett levande läromedel Nyhetsförmedlaren. Kunskapskällan. Opinionsbildaren. Läromedlet. 2 Visste du att du som lärare, inom vissa ramar, får kopiera ur tidskrifter för dina elevers räkning?

Läs mer

Står jag inför en människa som mitt Du, säger jag grundordet Jag-Du till henne, då är hon inte ett ting bland andra ting och består ej av ting.

Står jag inför en människa som mitt Du, säger jag grundordet Jag-Du till henne, då är hon inte ett ting bland andra ting och består ej av ting. Vår inre karta När två eller flera människor möts, möts också två eller flera världsbilder. Vi är var och en bärare av olika normer, värderingar och människosyner. Vi är formade av genetiskt arv, familj,

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK 1 (3) Fastställd 2013-12-17 Identifikation 17:02 ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Mål 3. Personalpolicy 4. Syftet med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall Wikiskola ett fint hjälpmedel i undervisningen Håkan Elderstig Christer TIS Stockholm Ht- 13 Gymnasiearbete 100p Abstract Sitter längst fram i arbetet efter framsidan.

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

Borlänge 16 maj 2013 David Persson. Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1

Borlänge 16 maj 2013 David Persson. Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Borlänge 16 maj 2013 David Persson Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Aktieinvest Grundades 1965 och erbjöd kunder möjlighet att spara i andelar av aktier. Ägs sedan 1989 av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2013 Rådgivningstjänster och revisorns oberoende en europeisk litteraturstudie Av: Sandra Ivarsson

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 15 sociala företag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING AVSNITT 2 IDENTITET OCH FÖRVÄXLINGSRISK KAPITEL 5 DOMINERANDE

Läs mer

EncoreAnywhere. Ansluter dig till dina patienter

EncoreAnywhere. Ansluter dig till dina patienter EncoreAnywhere Ansluter dig till dina patienter Ett webb-baserat patienthanteringssystem som har stöd för övervakning av ventilation i hemmet och sovande patienter som behandlas... Introducerar EncoreAnywhere

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Riksrevisionen en oberoende granskare av staten. Göran Hyltander Korruption och oegentligheter SUHF HfR-konferens Johannesberg 15 nov 2012

Riksrevisionen en oberoende granskare av staten. Göran Hyltander Korruption och oegentligheter SUHF HfR-konferens Johannesberg 15 nov 2012 Riksrevisionen en oberoende granskare av staten Göran Hyltander Korruption och oegentligheter SUHF HfR-konferens Johannesberg 15 nov 2012 Fullt förtroende för förvaltningen i staten Våra kärnvärden Öppenhet

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

vårt erbjudande till stiftelser & organisationer

vårt erbjudande till stiftelser & organisationer vårt erbjudande till stiftelser & organisationer Vårt mål är att uppnå era mål Er rådgivare arbetar med hela er verksamhet som utgångspunkt. De lösningar vi kommer att presentera för er ska harmoniera

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2014/15:129 Utvidgning av

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb

Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab Personalenheten 2016-04-27 Diarienummer 160305 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/23 Utreda möjligheterna till traineejobb Förslag till beslut

Läs mer

(Ersätter ) Styrelsen Tidaholms Sparbank

(Ersätter ) Styrelsen Tidaholms Sparbank 1 (5) Ersättningspolicy 2011-05-25 (Ersätter 2010-02-24) Styrelsen Tidaholms Sparbank Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Mål 3. Syfte med rörlig ersättning till anställda 4. Ersättningsutskott/särskilt

Läs mer

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen Januari 2012 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer