Målgruppen yngre medlemmar bedömer vi vara ca 45 år, där tror vi att vi kan hitta nya medlemmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målgruppen yngre medlemmar bedömer vi vara ca 45 år, där tror vi att vi kan hitta nya medlemmar"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR Logen nr 117 Gustaf V EXPANSION För att uppnå en bättre värld bör så många som möjligt vara medlemmar i vår Orden. 1.1 Orden har per juli månad 2005 cirka medlemmar. Förhoppningen är att nettotillskottet bland brödralogerna är 5 bröder per år och bland rebeckalogerna 6 systrar per år. Det kan förväntas att systrarna har en större tillväxt i och med att rebeckagrenen fortfarande befinner sig i en stark expansionsfas. 1.2 Logerna skall särskilt belysa och undersöka varför det syns svårt att rekrytera yngre medlemmar. Undersökningen skall vara väl underbyggd och inte bygga på lösa antaganden om arbets- och familjesituation eller liknande. Hur skall vår institution arbeta för att få in flera medlemmar? Precisera i ett aktivt handlande hur detta skall gå till. Hur klarar vi av att rekrytera yngre medlemmar? Är behovet av att rekrytera yngre medlemmar av betydelse?hur kommer vi att följa upp rekryteringsprocessen? Målgruppen yngre medlemmar bedömer vi vara ca 45 år, där tror vi att vi kan hitta nya medlemmar God Vänafton ska hållas två gånger per år Vi har tagit fram en Fadderbroschyr som vi har som information i rekryteringsarbetet Vi skall också ta fram en informationsbroschyr om vår egen Loge Vi medverkar med öppet hus under Kulturnatten i Norrköping 1.3 Orden har en internationell erfarenhet av att verksamheten expanderar om ytterligare loger etableras på orter där det finns underlag för detta. En loge skall i princip inte ha mer än 150 medlemmar för att kunna vidmakthålla ett gott syster- och broderskap där flertalet känner varandra 1.4 Föreligger behov av att skapa ytterligare institutioner på den ort vi är verksamma? Om inte varför? Vilka åtgärder är vår institution bered att medverka till för etablering av nya institutioner? Nej inte i nuläget - Logens strävan är att medlemsantalet skall vara 160 medlemmar 1.5 Alla loger skall ha en tillfredställande lösning när det gäller Ordenssalar och därmed följande skäliga hyreskostnader. Redogör för Ordenshusens/Ordenssalarnas funktion och ekonomi. Föreligger en verklig underhållsplan? Finns det pengar avsatta till kommande åtgärder? Hur är hjälpmedel löst för handikappade? 1

2 Vi samarbetar med de andra institutionerna i Norrköping och följer de riktlinjer som GEU och Stiftelsen fastlägger Det finns bl.a hiss för handikappade 2. FÖRBÄTTRING OCH FÖRDJUPNING Odd Fellow Orden skall ge varje syster och broder kunskap, värdegrunder och föhållningssätt till våra medmänniskor och ett högsta väsende, så att de genom sin levnadssätt kan bidra till ett bättre samhäll Fokusering skall ske på ökad kvalitet i ritualer och ceremonier. Framförandet skall ske med stil och värdighet i loger och läger. Loger och läger skall i görligaste mån efterhöra inom distriktet om regihjälp finns tillgänglig. Hur fungerar eller hur skall det fungera vad som gäller kunskap om ritualer och ceremonier? Hur skall vi kunna öka kunskapen och kvaliteten avseende genomförande av ritualer och ceremonier? Det skall hållas en Ceremonidag varje år för alla berörda Vi vill öka närvaron vid gradrepetioner Fortsatt utbildning av ämbetsmän i loger och läger. Varje ämbetsman skall var fullt medveten om sina plikter i Orden och kunna utföra sina åtaganden med stil och värdighet. 2.1 Utbildningen skall särskilt fokuseras mot utbildning och utveckling av ÖM, HP och HM. Orden anser att en väsentlig del av den fortsatta framgången inom vår Orden är kunskap om våra ritualer, ceremonier och regelverk samt ett allmänt gott ledarskap. Genom att sprida denna kunskap och detta ledarskap uppnår ÖM, HP och HM en förbättrad kunskap och fördjupning inom alla led. 2.2 Hur skall vi tillse att varje ämbetsman är medveten om sina plikter och arbetsuppgifter? Hur använder vi handboken och gällande lagtexter? Hur tillser vi att ämbetsmännen deltar i central utbildning? Är vi nöjda med det ledarskap som vi nu har i vår institution? Om inte, vad skall göras? Hur skall vi internt förbättra kunskap om vår verksamhet? Valämbetsmännen ska delta i två styrelsemöten per termin utöver ordinarie förmöte Storloge- och DSS - semenarier är viktiga och där ska alla kallade delta 2

3 Handböcker och ritualer ska alltid vara uppdaterade: Alla VÄ ska ha en egen Handbok Det åligger ÖM att tillse att varje syster och broder får information om vilka möjligheter som finns till utbildning, kunskap och fördjupning inom vår Orden. Varje loge skall kunna definiera hur man följer upp och vidareutvecklar den enskilde medlemmen. På vilket sätt arbetar vi inom vår institution med information till våra medlemmar om central utbildning, vilken litteratur som finns tillgänglig, vår Ordens uppbyggnad, instruktionsföredrag? Hur följer vi upp varje enskild medlem och dennes närvaro, intresse och kunskap? Medlemsregistret Instruktionsföredrag 4 tillfällen per år Logerna och lägren skall förebygga utträden ur vår Orden genom att förstärka logens och lägrens sociala samvaro och erbjuda medlemmarna intresseväckande aktiviteter tillsammans i Ordenssal under efterföljande samvaro. Hur arbetar vi med medlemsvård? På vilket sätt kan vi förbättra våra gemensamma aktiviteter som inte är direkt kopplade till ritual och ceremoni? Hur tar vi hand om våra nya medlemmar? Hur ser vår programverksamhet ut? På vilket sätt skall kaplans/översteprästens punkt fungera i fortsättningen och vad förväntar vi oss av detta? En aktiv klubbstyrelse som får arbeta med kreativt och med nya idéer Yngre nyare bröder får ansvara för programmet en gång i Klubben Sommarsammanträdet plats, innehåll och utförande kan varieras. Klubbstyrelsen tar hand om God Vän besökare under logesammanträdet Kaplans punkt innehåller anförande av tankeväckande grad, vi har också att informera om att det finns möjlighet till inlägg och diskussion under punkten andraganden på föredragningslistan 3. RITUALER OCH ETISKT INNEHÅLL Bevara våra ritualer, tankesätt och traditioner och vidmakthålla Ordens särprägel 3.1 Ritualerna skall hållas i helgd. Ritualerna skall genomföras så nära det är möjligt ur historisk synpunkt, för att vidmakthålla traditionerna. 3.2 Vår Ordens innehåll genom våra budord och värderingar skall alltid vara framför vår ögon och efter förmåga förstärkas. 3

4 3.3 Kraven på klädsel och uppträdande skall vidmakthållas i nuvarande form. 3.4 För att förstärka betydelsen av den obrutna logekvällen skall i fortsättningen kvällens möten kallas för loge- respektive lägermötet och det därefter följande mötet för brödra- eller systermåltiden. ÖM, HP och HM förväntas klarlägga för närvarande medlemmar att deltagande sker normalt obrutet under hela sammankomsten. På vilket sätt följer vi upp att ritualer och ceremonier utförs på ett korrekt sätt? Har ceremonimästaren och kaplan några instruktioner gällande detta? Behövs det? Följer vi gällande klädselföreskrifter? Om inte varför? På vilket sätt följer vi gällande Ordensetikett vad avser placeringsordningar, åtgärder vid måltiderna m.m.? På vilka grunder accepterar vi att medlemmar inte deltar hela kvällen utan väljer att ibland gå hem för måltiden? Hur planerar vi att motverka detta? Vi har ett Cermoniutskott som ansvara för att detta är korrekt Logen arbetar enligt Storlogens förhållningssätt när det gäller etikettsfrågor. Logen har vissa gamla traditioner som vi värnar om Om det obrutna logemötet har informerats där brödramåltiden är en viktig del i sammankomsten ÖM och CM är huvudansvariga för det som sker i Logesalen UM och KM är huvudansvariga för det som sker i Bankettsalen. 4. YTTRE HUMANITÄR VERKSAMHET Orden skall tillse att omsätta ord i handling genom att genomföra sociala och humanitära projekt. 4.1 Varje loge skall på årlig basis genom sina konton för yttre välgörenhet eller genom kontrollerade stiftelser tillse att det utdelas medel för att uppfylla vår Ordens ändamål. 4.2 Inom respektive distrikt kan samverkan ske i distriktsaktioner med alla loger och läger medverkande. 4.3 De av storlogemötet eller storsiren, under mellankommande period mellan två storlogemöten, beslutade riksprojekten skall understödjas av loger och läger efter bästa förmåga. På vilket sätt disponerar vi vår välgörenhetsfonder/kontrollerade stiftelser för att fullfölja gåvogivarnas och vår Ordens intentioner? Hur agerar vi och följer upp våra gemensamma riksprojekt? Biståndsutskott och Drätselnämnd beslutar resp. kontrollerar att Logens humanitära verksamhet hanteras riktigt. 4

5 Logen har en Hörselfond som lämnar bidrag till hjälpmedel för hörsekskadade Vi har en Julgåva, Lennart Torstenssons Fond, som delas ut varje år enl. testators önskemål. Vid julinsamlingen varje år lämnar vi ett bidrag till en ideell organisation. Vi deltar i Storlogens hjälpverksamhet. Vi ämnar stöda Odd Fellows Barnhem i Phuket, Thailand 5. INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION OCH SYNLIGGÖRANDE Odd Fellow Orden skall synliggöras och budskapet skall förmedlas på ett korrekt och värdigt sätt. 5.1 Orden skall vara öppen och synlig såväl lokalt som på riksplanet dock med hemlighållande av vår Ordens inre verksamhet omfattande ritualer, ceremonier, tecken och lösenord. 5.2 Svensk Odd Fellow Tidning (SOFT) skall utformas på ett sådant sätt att den blir än mer efterfrågad. Tidningen skall alltmer innehålla artiklar om vår Ordens identitet och mening, debattartiklar, historiska och vetenskapliga skildringar m.m. Skildringar från jubileer, teckenutdelningar, installationer m.m. kommer huvudsakligen att publiceras på vår hemsida. Det senare också för att öka det direkta intresset av att med täta mellanrum följa information på dessa sidor. 5.3 Det skall finnas centralt framtagna broschyrer för vår verksamhet som skall ställas till logernas och lägrens förfogande. 5.4 Utveckla bruket av Internet och användande av Internetbaserade system. Detta kommunikationssätt skall bli det förhärskande för att kunna hålla nere kostnaderna för Orden samt skapa ett effektivt och tidsbesparande system mellan storlogen, rebeckarådet, distrikten, läger och loger. Detta innebär att loger och läger måste fästa särskild hänsyn till att tilltänkta ämbetsmän och stor- och rådsrepresentanter har tillgång till Internet och besitter grundläggande kompetens inom detta. Hur agerar vi inom vår organisation för att nå publicitet inom ramen för tillåten information? Finns det särskild mediaansvarig? På vilket sätt medverkar vi genom logen eller genom enskild medlem till att utforma intressanta Ordensrelaterade artiklar, debattinlägg m.m. till Svensk Odd Fellow Tidning? Hur medverkar vi till att översända bilder och textmaterial till våra nyhetssidor Hänt i Orden under Hur är vi organiserade vad som gäller tekniska hjälpmedel som datorer, kopiator, fax, skrivare m.m.? Hur fungerar Internetanvändandet? Finns Internetbaserade sändlistor till medlemmarna? Hur följer vi upp att ämbetsmän och storoch rådsrepresentanter kan kommunicera med e-post? 5

6 ÖM har ansvaret för logens kontakter med media och andra organisationer Logen har ca 75 % av bröderna med egen e-post Vi ser gärna att Odd Fellows hemsida förbättras och att SOFT har fler debattinlägg Logens egen hemsida kan utvecklas Varje månad distribueras Brodersnytt logens informationskrift till samtliga bröder Vi har en mycket aktiv Damklubb Vi ska öppna upp medlemsregistret för alla våra medlemmar Vi kan förbättra den lokala mediakontakten och marknadsföra oss mer aktivt tex. Öppet Hus, golftävling och olika lokala arrangemang 6. ORGANISATION Odd Fellow Orden skall organiseras på så sätt att budskap, mål och fastställda åtgärder genomförs. 6.1 DSS och DP har utökade fullmakter inom ramen för sina ämbetsbeskrivningar. 6.2 Distriktsnämndernas arbetsuppgifter skall vidareutvecklas. 6.3 Genom utnyttjande av elektroniska hjälpmedel skall vår Ordens administration och redovisning underlättas och bli mindre kostnads- och tidskrävande. 6.4 Storlogen skall kontinuerligt arbeta för en kostnadseffektivare Organisation i syfte att hålla kostnaderna för läger och loger så låga som möjligt. 6.5 Ordenskansliet skall vara så organiserat och bemannat att medlemmarna får nödvändig service. Verksamheten skall kontinuerligt utvärderas i syfte att hitta lämpliga rationaliseringar med bibehållande av kvalitativt arbete. Hur sker vår kontakt ut med distriktet? Vilka gemensamma distriktskontakter har vi?vem har kontakten inom vår institution med distriktsstorsiren eller distriktspresidenten? Är detta lämplig ordning? Hur utvecklar vi dem ytterligare? Hur sker återrapportering av stor- och rådsrepresentant till logen och ämbetsmännen? Hur sker institutionens redovisning och därtill hörande rutiner? Fördelar och nackdelar med det gemensamma och centrala redovisningssystemet? Om det inte används så utred varför och klarlägg hur det skall införas. Hur ser vår kontakt ut med Ordenskansliet. Vilka åtgärder kan förbättras? 6

7 Logens StRepr är vår kontaktperson via DSS med Storlogen StRepr föredrar och hanterar cirkulär och övrig information från Storlogen Den ordning som nu gäller är vi nöjda med och följer den utveckling som pågår Det centrala redovisningssystemet fungerar bra 7. INTERNATIONELLT ARBETE OCH UTBYTE MELLAN MEDLEMMAR I OLIKA JURISDIKTIONER Storlogen skall deltaga i internationella sammanhang för att kunna säkerställa ramverksamheten för Ordensarbetet samt i syfte att påverka verksamheten i de övriga jurisdiktionerna till ett världsomspännande brödra- och systraförbund. Storlogen uppmuntrar Internationellt samarbete genom vänskapsutbyte mellan loger och läger. På vilket sätt har vår institution kontakt med institutioner inom vår Orden från andra jurisdiktioner? Hur skall vi kunna utveckla detta samarbete ytterligare? Vi har vänortsutbyte med Logen nr5 Fyen, Odense Danmark ca. var 3:e år, denna tradition vill vi behålla. Vi har också ett samarbete med logerna på Åland där vi har som mål att utveckla det till ett årligt återkommande utbyte. Efter dessa obligatoriska punkter ges möjlighet till att tillföra ytterligare material för att slutföra institutionens verksamhets- och målidéer. Vi har i arbetet med denna verksamhetsplan funnit att många av verksamheterna går i varandra, därför kan det vara svårt att presentera arbetet under rätt punkt. Vi tror att denna planering av verksamheten är bra och vi kommer att aktivt arbeta med att följa upp det på samma sätt som vi gör med den ekonomiska redovisning med budget och årsbokslut. Detta en process som pågår och som då och då måste revideras. 7

B 71 S:t Olof Sid 2

B 71 S:t Olof Sid 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR Odd Fellow-logen B 71 S: t Olof 2011-2014 Fastställd i logen den Elf Karlsson Hans Svanqvist Övermästare Protokollsekreterare B 71 S:t Olof 2010-10-27 Sid 2 Innehåll 0. Allmänt...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR LOGEN 101 ANSGARIUS,

VERKSAMHETSPLAN FÖR LOGEN 101 ANSGARIUS, VERKSAMHETSPLAN FÖR LOGEN 101 ANSGARIUS, 2008 2009 Logens ändamål är: Att i Växjö med omnejd verka för att bröderna i Vänskap, Kärlek och Sanning utövar människokärlek och barmhärtighet genom att besöka

Läs mer

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn Planen avser perioden B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

Kommer du med på en resa?

Kommer du med på en resa? Kommer du med på en resa? Presentation av Odd Fellow Orden och Logen Nr 10 Sibbesborg 10.10 Kommer Du med på en resa? Världen är fylld av möjligheter inom olika hobbyer och föreningar. Du har kanske bekantat

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 3 2013-12-31 1. Statistik om logens utveckling Sifferunderlag till er statistik finner ni i Medlemssystemet

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 4.1 2014-05-20 1. Statistik om logens utveckling I kolumnerna 2014-2017 ligger prognosen för kommande år.

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Nr 2 februari 2009 Kära Bröder! Så har då vintern bitit sig fast i vår tillvaro här i Sverige. En ny termin har påbörjats och vi kan förhoppningsvis se fram emot en ankommande vår,

Läs mer

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling.

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling. Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn B-90 Clementia, Helsingborg Planen avser perioden 2010-2011 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Nr 3 oktober 2011 Övermästaren har ordet Mina Bröder! Sommaren gick fort. Förutom personliga upplevelser innehöll den en del intressanta och upplyftande aktiviteter i Logens anda. Besöket i Hallwylska

Läs mer

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM Användarhandbok För Medlemmar Version 2.1 Handbok ODD FELLOW medlemssystem INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM SYSTEMET... 3 3 STARTA SYSTEMET... 4 4 RAPPORTER... 5 4.1 Rapport

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Motion nr 2: Val av StRepr, ändring av ALL 55, 56, 57, ALBL 52, 53, 54 och motsv i ALRL Motioner nr 8, 11 14, 16, 17: Ändring av ALL 41...

Motion nr 2: Val av StRepr, ändring av ALL 55, 56, 57, ALBL 52, 53, 54 och motsv i ALRL Motioner nr 8, 11 14, 16, 17: Ändring av ALL 41... Sida 1 av 38 Tidigare sidnummer i parentes Innehåll Motion nr 2: Val av StRepr, ändring av ALL 55, 56, 57, ALBL 52, 53, 54 och motsv i ALRL.... 2 Motioner nr 8, 11 14, 16, 17: Ändring av ALL 41....3 Motion

Läs mer

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten.

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten. Räkafton Galanta damer underhöll med sång. Lite humor med norrlands dialekt. Vårt höghus uppmärksammades Diverse bilder från Räkafton med underhållning av Finjarevyn. Br Sten Werner läser traditionsenligt

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Motioner nr 8, 11 14, 17: Ändring av ALL Motion nr 28: ändring i Handboken för ämbetsmän loger, klädsel... 8

Motioner nr 8, 11 14, 17: Ändring av ALL Motion nr 28: ändring i Handboken för ämbetsmän loger, klädsel... 8 Sida 1 av 32 Motion nr 2: Val av StRepr, ändring av ALL 55, 56, 57, ALBL 52, 53, 54 och motsv i ALRL... 2 Motioner nr 8, 11 14, 17: Ändring av ALL 41... 3 Motion nr 10: Ändring av ALL 5, 18, 38, 92 mom

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Nr 1 februari Övermästaren har ordet. Lars Bergeås ÖM

Nr 1 februari Övermästaren har ordet. Lars Bergeås ÖM Övermästaren har ordet En ny arbetstermin har tagit sin början och nya ämbetsmän har installerats. Jag hälsar alla bröder i vår Loge varmt välkomna! Vi startade terminen i både sorgens och glädjens tecken.

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer?

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer? Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Strategin - en kompass för oss alla.

Strategin - en kompass för oss alla. Strategin - en kompass för oss alla. Arbetsgrupp: Marita Lassenius, Margareta Biström, Pirjo Lucander, Leena Tanska och Henrica Österman Rådspresidenten syster Margot Nyström påminde på forskningsutskottets

Läs mer

BrodersNytt. ÖM:s tankar. Vad händer? Månadens bidragsgivare. Logen nr 117 Gustaf V. April nr Torsdag den 9 april kl 19.00

BrodersNytt. ÖM:s tankar. Vad händer? Månadens bidragsgivare. Logen nr 117 Gustaf V. April nr Torsdag den 9 april kl 19.00 Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Medlemsblad Januari - Februari 2010. Julnummer. Sida: 1

Medlemsblad Januari - Februari 2010. Julnummer. Sida: 1 Medlemsblad Januari - Februari 2010 Julnummer Sida: 1 L73 Tre Länkar Medlemsblad januari-februari 2010 --- ÖM har ordet Mina logebröder Har vi inte alla tänkt: Om jag vore Statsminister då skulle det verkligen

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Nr 4 november 2009 Kära Bröder! Så har då vintern kommit. Jag sitter i torpet i norduppland i början av november och kan konstatera att den första snön har lagt sig. Är det redan

Läs mer

Birka Nytt - Maj 2014

Birka Nytt - Maj 2014 Birka Nytt - Maj 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Birka Nytt i ny skepnad Redaktionskommittén som tagit fram det nya utförandet av Birka

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2005 ODD FELLOW Callunabröder! När Ni läser detta har det hunnit gå ett antal veckor från den högtidliga ämbetsmannainstallationen den 12 januari. Vilken kväll! Att ha fått

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling.

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling. Övermästaren har ordet Mina Bröder! Välkomna till ett nytt givande år i Odd Fellow och vår Loge 106 Tre Kronor! Vi har hunnit med ett möte hittills, den 12 januari. Det var ett vanligt möte med lite olika

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Mina bröder! Snart är det dags för mig att lämna över till nästa övermästare. Jag tycker att det känns väldigt fint att vara och att ha varit en i den långa raden av övermästare,

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer?

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer? Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter SPF Seniorerna 159 Hässleholm Föreningens stadgar utgör grunden för framtiden och fördelning av arbetsuppgifter, SPF:s normalstadgar antogs vid årsmötet den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för

Vision för år 2015 och inriktningsplan för Antagen av förbundsstämman den 8 oktober 2011 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2012 2013 Vision År 2015 är Civilförsvarsförbundet en väl känd kompetensutvecklare och samordnare av frivilligt

Läs mer

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Namn, ändamål samt styrelsens säte 1 Namn Denna förenings namn är Systraföreningen Junebäcken. 2 Ändamål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN Lagens ändamål: 1 Denna lag har till ända mål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

förändringar av den svenska Odd Fellow Ordens arbetsformer

förändringar av den svenska Odd Fellow Ordens arbetsformer Sida 1/18 Förslag till fortsatta förändringar av den svenska Odd Fellow Ordens arbetsformer Remissbehandling Storlogens Utredningsgrupp SLUG februari 2014 Sida 2/18 Innehåll 1 Storlogens Utredningsgrupp

Läs mer

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument.

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Inledning All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Vårt mål är att alla barn inom skolans upptagningsområde uppnår

Läs mer

av BrodersNytt. Vad händer? Vi hyllar Månadens bidragsgivare Logen nr 117 Gustaf V September nr Torsdag den 13 september kl 19.

av BrodersNytt. Vad händer? Vi hyllar Månadens bidragsgivare Logen nr 117 Gustaf V September nr Torsdag den 13 september kl 19. Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

BrodersNytt. ÖM:s tankar. Vad händer? Månadens bidragsgivare. Logen nr 117 Gustaf V. Mars nr Torsdag den 12 mars kl 19.00

BrodersNytt. ÖM:s tankar. Vad händer? Månadens bidragsgivare. Logen nr 117 Gustaf V. Mars nr Torsdag den 12 mars kl 19.00 Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Medlemsblad mars-april 2010. Medlemsblad. för bröder i logen nr 73 Tre Länkar. Sida: 1

Medlemsblad mars-april 2010. Medlemsblad. för bröder i logen nr 73 Tre Länkar. Sida: 1 Medlemsblad mars-april 2010 Medlemsblad för bröder i logen nr 73 Tre Länkar Sida: 1 Innehåll ÖM har ordet... 3 Kalendarium... 4 Hänt på logemötena... 4 Loge 2009-12-15... 4 Loge 2010-01-19... 5 Loge 2010-02-02...

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 e e LINKOPINGS UNIVERSITET 2017-02-13 DNR LIU-2017-00684 BESLUT 1(2) Beslut om inrättande av och instruktion för avtalscentrumet C-research Linköpings universitet har under en följd

Läs mer

S:t Erikskrönikan Bröder Patriarker! April 2015 Brödralägret nr 24 S:t Erik I.O.O.F. av Sverige Adress Redaktör Huvudpatriark E-post Plusgiro

S:t Erikskrönikan Bröder Patriarker! April 2015 Brödralägret nr 24 S:t Erik I.O.O.F. av Sverige Adress Redaktör Huvudpatriark E-post Plusgiro S:t Erikskrönikan Information från brödralägret nr 24 S:t Erik Bröder Patriarker David Minugh, huvudpatriark i S:t Erik. Hoppsan Det är redan april, hur nu det har gått till när man samtidigt tycker att

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

STADGAR Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening

STADGAR Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening STADGAR Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening 1 Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening grundades 2001 Ändringar antagna vid Kandidatförenings årsmöte 2007-12-01 och 2009-11-27 För mer information

Läs mer

Riktlinjer. Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice

Riktlinjer. Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice Riktlinjer Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Luleå direkt 2013-08-12 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans

Läs mer

Storlogens Utredningsgrupp SLUG

Storlogens Utredningsgrupp SLUG 1! Storlogens Utredningsgrupp SLUG Redovisning av remissbehandlingen genomförd under februari-maj 2014 samt slutliga förslag efter analys och samråd med Storsiren, STÄM och DSS 9-13 september 2014. Hans

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association)

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Så som de antogs vid [möte, plats, datum] Utkast, reviderat 30 maj 2013

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Efter en lång och skön ledighet under Jul och Nyår är vardagen tillbaka och det är dags för en ny termin. Med denna termin är det också dags för byte av ämbetsmän i logen. Så det

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

För Människor Av Människor Medmänniskor

För Människor Av Människor Medmänniskor För Människor Av Människor Medmänniskor 0 Innehåll Identitet och värdegrund... 2 Eskilstuna Stadsmission rekryterar volontärer utifrån två syften... 2 Anställda och volontärer... 2 Rekrytering och arbetsuppgifter...

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Nr 3 juli 2014 Övermästaren har ordet Mina Bröder! Några ord inför sommaren. Hittills har ju sommaren inte - med undantag för några enstaka dagar varit mycket att skryta med eller att glädja sig över.

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer