Projektredovisning till Innovativ Kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning till Innovativ Kultur"

Transkript

1 Projektredovisning till Innovativ Kultur Senast 2 månader efter att projektet är avslutat ska redovisning lämnas till Innovativ Kultur. Redovisningen ska innehålla följande: 1) En skriftlig projektrapport (se mall nedan) 2) Ekonomisk redovisning styrkt av revisor (se separat mall) 3) Ifylld enkät, denna hittar ni här: https://websurvey.textalk.se/start.php?id= ) Dokumentation i form av bild, text, film m.m. som kan användas i Innovativ Kulturs kommunikation Den kompletta redovisningen skickas via mail till Innovativ Kultur, och Den ekonomiska redovisningen ska skickas via brev till Innovativ Kultur på: Innovativ Kultur Innovation Impact C/O Nordiska museet Box Stockholm

2 Projektrapport för God in the Machine 1. Projektidé Ett gränsöverskridande konstprojekt som undersöker den extatiska upplevelsen genom att söka efter och försöka dokumentera en punkt i extasen som ligger bortom de olika religiösa och kulturella uttrycken. Metoder för detta söker vi i samarbeten med modern dans och hjärnforskning. 2. Bakgrund, Drivkrafter och motiv Målsättningen med projektet är att undersöka extas utanför dess religiösa och kulturella rum genom att leta efter en punkt/ett tillfälle i extasen som kan beskrivas estetiskt. Genom att göra detta söker vi efter gränsen för vad som är möjligt att dokumentera. Är det överhuvud taget möjligt att dokumentera och representera extas - individens subjektiva upplevelse - bortom dess sociala uttrycksformer? Ett flertal konstnärer och filmare har intresserat sig för extasen som ett utopiskt tillstånd som i sitt överskridande av det vardagliga subjektiva medvetandet förenar människor (Maya Deren, Jean Rouch, Dan Graham, Bill Viola). Men när vi ser deras filmer är det de kulturella och religiösa uttrycken vi ser. Vi vill använda två metoder för att komma bortom den kulturella/religiösa representationen av extas. Den ena metoden utgår från extas som ett inre meditativt tillstånd och är hämtad från vetenskap (neuroscience) medan den andra metoden utgår från extas som en yttre kroppslig utlevelse (jfr trance) och är hämtad från modern dans. 3. Förnyelse Projektet är ett undersökande projekt som förenar teoretisk reflexion med praktiska experiment och visualiseringar med en ambition som strävar mot konstnärlig forskning. Målet för oss som konstnärer är att använda metoder från modern dans och neuroscience för att undersöka den yttersta gränsen för vad som är möjligt att dokumentera genom att titta på den subjektiva extatiska upplevelsen. Genom att vi använder nya metoder för att arbeta konstnärligt utvidgar vi gränsen för det konstnärliga fältet. Genom att vi använder oss av andra "språk" än vårt eget som en konstnärlig undersökningsmetod och i mötet med våra samarbetspartners kommer vi att skapa nya situationer som leder till nya tankar och idéer inom respektive fält. Med sin närstudie av kroppens rörelsemönster dels under helt okontrollerade trance-tillstånd och dels genom en professionell dansares totala kroppskontroll berör projektet grundläggande frågor inom dans. Det svenska-dansk samarbetet inom ramen för projektets dansdel gör det till ett gränsöverskridande kulturprojekt inte bara mellan två olika kulturella uttryck (samtidskonst och modern dans) utan sammanför också två regioner i ett geografiskt utbyte (Stockholms och Köpenhamnsregionen). Idag finns det ett stort intresse kring hjärnans funktioner och hjärnforskningen har på senaste tid utvecklats enormt. Neuroscience har på senare år rönt ett stort internationellt intresse och utvecklingen drivs från Nordamerika, både teoretiskt (Andrew Newberg, USA) och experimentellt (Michel Persinger, Canada). Genom samarbetet med Jef Harvey från JefTech Research (Pennsylvania, USA) tar projektet fasta på experimentella metoder inom hjärnforskningen och deltar i en samtida diskussion om relationen mellan hjärnan och existentiella frågor.

3 4. Samverkan Akademi, forskning och Näringsliv Övriga offentliga aktörer högre utbildning Vem/vilka: Jef Harvey E.K.K.O: Karina Dichov Lund och Emma Nordenfors. I vilken form: Workshop på Candyland Workshop på Dansens hus I vilket syfte: Att undersöka extas som ett inre tillstånd. Att undersöka extas som en kroppslig utlevelse (trans). 5. Genomförande 4. Särskilda krav Projektets helhet har som övergripande syfte att: - Ett gränsöverskridande konstprojekt som undersöker den extatiska upplevelsen - Ett försök att dokumentera en punkt i extasen som ligger bortom de olika religiösa och kulturella uttrycken Under projektet skall följande genomföras: - En workshop där vi samarbetar med Jef Harvey för att testa och experimentera fram hur hjälmen kan användas för att undersöka och dokumentera extas inom ramen för projektet. - En dansworkshop i Köpenhamn tillsammans med E.K.K.O. och två dansare. Den enda praktiska förändring som gjorts är att vår dansworkshop flyttades från Köpenhamn till Stockholm. Workshop på Dansens Hus, Stockholm, februari Målet med vår arbetsvecka var att försöka distingera rörelser från olika videoinspelade sekvenser av extas i olika kulturer, att arbeta fram en koreografi som utgår från klipp med människor som träder in i extas både från klassiska etnografiska filmer och från Youtube. Genom att kopieras av en dansare abstraherades de ur sitt kulturella och religiösa sammanhang. Vi samarbetade med koreograferna Emma Nordenfors och Karina Dichov Lund från det danska danskollektivet E.K.K.O. Vi arbetade med följande metoder: Att kopiera rörelserna från videoklippen med olika hög detaljgrad att få in timing, kvalitet, hur rörelsen initieras osv. Detta genom att se på klippen igen och igen tillsammans med koreograferna och dansarna och försöka komma till gemensamma beslut om vad det är vi faktiskt ser personerna göra. Att arbeta med ögonblicklig kopiering dansarna ser klippen en gång och framför sedan sina intryck på golvet. De försöker också förhålla sig till hur lång tid man har uppfattat att klippet varar. Att arbeta med upprepad ögonblicklig kopiering dansarna ser klippet en gång, framför vad de har sett, ser klippet igen, framför igen nu med en högre detaljkännedom osv. Att arbeta med improvisation över de rörelser som dansarna tycker har utmärkt sig i ett visst klipp t.ex. en upprepad armrörelse eller ett visst hopp. Att arbeta med improvisation över en filmad sekvens utan att förhålla sig till tiden i det ursprungliga klippet istället förlänga tiden och undersökandet av materialet.

4 Att arbeta med improvisation över flera filmade sekvenser utan att förhålla sig till tiden i de ursprungliga klippen - istället förlänga tiden och undersökandet av materialet. Att sätta ihop uttaget material från olika filmklipp för att undersöka hur de kontrasterar och påverkar varandra. Vi förhöll oss i högsta grad till det som vi tillsammans uppfattade hände i klippen och med vilka rörelser och vilken fysik extasen verkande materialisera sig i de dokumenterade personerna. Vi har inte förhållit oss till känsla, impuls, eller försökt framkalla extas. Vi fann det speciellt intressant, från en koreografisk synvinkel, att arbeta med de klipp som kommer från icke-västliga kulturer då deras rörelsematerial ligger längst från de rörelsespråk vi redan är bekanta med. Workshopen dokumenterades på video av filmfotografen Erik Vallsten. Worshop på Candyland 5-21 april 2013 Tillsammans med 20 deltagare höll vi en 18 dagars workshop på konstgalleriet Candyland för att utforska extas genom att leta efter en punkt i den extatiska upplevelsen som kan beskrivas estetiskt. Vi använde en experimentell metod inom neurovetenskap, en hjälm som kan försätta personen i ett förändrat medvetandetillstånd genom att stimulera hjärnan med elektromagnetism. Deltagarna genomförde en, två eller tre sessioner som varade under en timmes tid. Sessionerna genomfördes i ett mörkt och ljudisolerat bås i gallerirummet. Förbipasserande kunde se båset genom galleriets fönster. Genom detta ville vi öppna upp vetenskapens slutna rum och exponerade det som skulpturalt objekt, installation och performance. Det vetenskapliga försöket blev till skådespel samtidigt som det var på riktigt. Båset blev både en filmkamera och biograf när deltagarna projicerade sina inre bilder och känslor i mörkret. Vi dokumenterade deltagarnas upplevelser genom att ställa in en digital bandspelare i båset direkt efter sessionen där deltagaren fick beskriva vad som hade hänt under timmen med hjälmen. De insamlade berättelserna är av väldigt olika karaktär, från de som inte upplevde något utöver det vanliga till de som hade starka fysiska förnimmelser av en närvaro i rummet, upplevde något rent kroppsligen eller såg bilder. Workshopen dokumenterades på video. Utöver vad som angivits har vi även genomfört: En offentlig presentation och en öppen repetition på Dansens hus. En utställning på Candyland med en offentlig finissage där besökarna fick möjlighet att lyssna till deltagarnas berättelser. En hemsida Vi är nöjda med det material vi fått hittills och med den respons vi fått från deltagare och publik. Båda de offentliga delarna av projektet har varit välbesökta och skapat intressanta möten. På grund av att vi endast fick halva det belopp vi sökt återstår det fortfarande att sammanställa materialet från arbetet och dra slutsatser när det gäller möjligheten att dokumentera en punkt i extasen som ligger bortom religion och kultur. Redigering av video och ljud kommer att kunna genomföras tack vare ett stöd från Letterstedska föreningen och en utställningsbudget från Candyland.

5 6. Resultat & effekter Dokumentationen och erfarenheterna från denna del av projektet redovisades offentligt på Dansens hus och på Candyland. Vi har också skapat en hemsida som blir en offentlig plattform för att kommunicera och vidareutveckla projektet. Vi kommer att sammanställa en dansvideo från Dansens hus som kommer att visas på dansfilmsfestivaler etc. och ett ljudverk för radio som redovisar testerna med hjälmen. Vi väntar på svar för ytterligare en ansökan om medel för att sammanställa en publikation. E.K.K.O. söker medel för att arbeta vidare med och göra en föreställning inom projektets dansdel i Köpenhamn. Vi kommer att söka ytterligare medel för en utställning där vi sammanför båda delarna av projektet. Projektet har låtit oss som konstnärer gå in i andra fält för att använda oss av deras arbetsmetoder för att undersöka ett konstnärligt (dokumentärt) problem. Samarbetet med andra fält än vårt eget har lett till intressanta möten och skapar en möjlighet för våra samarbetspartners att förhålla sig på ett nytt sätt till sina metoder och till sitt arbete. I samarbetet med koreografer/dansare har projektet skapat möjlighet till en närstudie av kroppens rörelsemönster dels under helt okontrollerade trance-tillstånd och dels i en professionell dansares totala kroppskontroll. I samarbetet med forskare inom neuroscience har vi fått möjlighet att betrakta detta fält med en utgångspunkt som inte handlar om verifierbarhet utan ställer en annan typ av poetiska frågor och leder till ett fördjupat samtal kring religion, hjärnan och teknisk utveckling. Vi har bjudit in en kulturintresserad allmänhet i Stockholmsregionen till en öppen repetition på Dansens hus och en välbesökt finissage på Candyland. Vår inbjudan att delta i workshopen med hjälmen på Candyland fick också den en stor och positiv respons. 7. Fortsättning Det har skapats ett mycket givande möte mellan oss som konstnärer och koreograferna Karina Dichov Lund och Emma Nordenfors samt dansarna Pontus Petterson och Andrea Deres som kommer att fortsätta. Detta har även lett till att E.K.K.O på eget initiativ sökt medel för en fortsättning i Köpenhamn. Dokumentationen från de båda våra workshops kommer att sammanställas och visas offentligt framöver. Hemsidan kommer att fortsätta att användas som verktyg för att redovisa och kommunicera projektet fortlöpande. Nu i början av juni har vi träffat en journalist som skriver om projektet. I nästa utvecklingsfas av projektet är vår förhoppning att ta arbetet till ett konstnärligt forskningsprojekt. Detta kommer att innehålla en dansföreställning i samarbete med E.K.K.O, en konstnärlig gestaltning i form av en utställning och en avhandlingstext. 8. Övrigt Vi är mycket nöjda med resultatet men vi hade kunna utföra ett mer komplett arbete om vi fått hela det belopp vi sökt. Det har varit en begränsning att vi helt tvingats att stryka vårt eget arvode för att kunna genomföra projektet.

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

schhh... ...texter om och kring utställningen och Ann Roséns konstnärskap

schhh... ...texter om och kring utställningen och Ann Roséns konstnärskap 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texter om och kring utställningen och Ann Roséns konstnärskap Introduktion Ann Rosén Social rörlighet,

Läs mer

Ett inspirationshäfte DEN NYA ARBETSPLATS- KONSTFÖRENINGEN

Ett inspirationshäfte DEN NYA ARBETSPLATS- KONSTFÖRENINGEN Ett inspirationshäfte DEN NYA ARBETSPLATS- KONSTFÖRENINGEN Kolofon: Den nya arbetsplatskonstföreningen - ett inspirationshäfte (2015) Utgiven av: SVERIGES KONSTFÖRENINGAR Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete En studie baserad på deltagarintervjuer om uppbyggnadsåren 2004-2005 Jan Karlsson

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och

Läs mer

Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012.

Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012. Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012. Katarina Michnik och Kerstin Rydsjö Bakgrund I april/maj 2012 distribuerades

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz.

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Författarna till varje projekt 2013 Detta verk är skyddat

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång.

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Slutrapport 100Hus Hornstull 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Huvudidén i ansökan inlämnad i mars 2009 var att skapa förutsättningar

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Det är en ko på isen!

Det är en ko på isen! Ord om konstnärlig forskning och möjliggörandet av det som hittills framstått som omöjligt, Skrivna utifrån mitt perspektiv som konstnär, professor i koreografisk komposition och det jag nu också upplever

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer