Projektdeltagare: Handledare: Institutionen för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektdeltagare: Handledare: 2003-05-26. Institutionen för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola"

Transkript

1 Institutionen för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola Handledare: Charlotte Magnusson Håkan Neveryd Projektdeltagare: Fredrik Aidehag Peter Aluuan Sofie Collin Pernilla Danielsson Annika Norén Håkan Schultz Fredrik Scheja Mattias Wiberg Carl-Johan Östrom

2 Sammanfattning Människor med en hjärnskada, medfödd eller förvärvad efter födseln, kan ha problem med begrepp såsom mått och mängd. Att mäta upp till exempel vatten, ris, mjöl, tvättmedel eller schampo kan vara ett stort problem. Vi kommer i detta projekt att behandla olika former av måttenheter eller hjälpmedel som underlättar dosering vid olika aktiviteter såsom matlagning, tvättning och andra vardagliga uppgifter. Under projektets gång har vi begränsat dess omfattning så till vida att vi har inriktat oss på dosering av schampo och tvål i duschen. Detta huvudsakligen eftersom behovet här verkade påtagligt efter samtal med potentiella användare. Slutligen, efter användartest, har projektet genererat ett produktförslag som vi har valt att kalla Tvätt-Örjan, det ultimata tvätthjälpmedlet. 2

3 Innehåll 1. INLEDNING UPPGIFTSBESKRIVNING MARKNADSUNDERSÖKNING DESIGNBRIEF Målgrupp Problem Funktion Form Material METOD FUNKTIONSANALYS UTVECKLINGSPROCESSEN BRAINSTORMING ANVÄNDARUNDERSÖKNING Möte med personal på Dagcenter Möte med beställare BRAINSTORMING ANVÄNDARTEST ANVÄNDARTEST PROTOTYPFRAMSTÄLLNING Funktionsmodell Utseendemodell ANVÄNDARTEST Nilis dagcenter Dagcenter på Staffansgränd PRODUKTBESKRIVNING KONCEPTIDÉ DOCKNINGSSTATIONEN TVÄTTREDSKAP RESULTAT OCH DISKUSSION

4 1. Inledning 1.1 Uppgiftsbeskrivning Vi fick uppgiften att ta fram en eller flera produkter för att underlätta dosering för människor med kognitiva funktionshinder. 1.2 Marknadsundersökning En marknadsundersökning i projektets initialskede visade på att utbudet av hjälpmedel inom doseringsområdet är begränsat. Dock fann vi enklare lösningar och idéer som löser delproblem på individnivå. Figurerna nedan visar två lösningsexempel. Figur 1. Pumpflaska Figur 2. Småflaskor fyllda med en dos Figur 1 är en vanlig pumpflaska som ger en bestämd dos per tryck. Detta kan lösa doseringsproblemet för en delmängd av användarna. Problemet som kan kvarstå hos användarna är att antalet doser som trycks fram inte är begränsade 4

5 och genererar därför ett nytt doseringsproblem. Användaren kan fortsätta trycka fram tvål eller schampo till flaskan är tom. Figur 2 visar på småflaskor som fylls med en dos i varje. Detta löser doseringsproblemet men blir opraktiskt. Denna lösning kräver ett konstant påfyllningsarbete av användaren alternativt en assistent. Här kan vi även se exempel på färgkodning, som förtydligar användandet och fungerar på en stor del av användarna. 1.3 Designbrief Målgrupp Detta projekts målgrupp är människor med kognitiva funktionshinder som yttrar sig i att de har doseringsproblem. Funktionshindret kan vara medfött eller förvärvat efter födseln Problem De problem denna målgrupp har är av vardaglig natur. Enkla göromål som omfattar någon form av dosering förvandlas till svåra uppgifter och i förlängningen ett misslyckande som följd för användaren. Till exempel kan problemet inkludera uppmätning av vätskor och torrprodukter i samband med matlagning och bakning, dosering av tvättmedel, sköljmedel, schampo och tvål. Det problemområde som vi valt att inrikta oss på är dosering av hygienartiklar. Vi vänder oss till en målgrupp där funktionshindret kan yttra sig på det sätt att användaren saknar begrepp om hur mycket schampo eller tvål som är tillräckligt. Användaren kan i vissa fall förbruka en hel flaska schampo per tvättning. Detta genererar i sin tur en kännbar ekonomisk förlust samt en frustration hos användaren Funktion Utveckla en produkt som underlättar för människor som har mängd- och doseringsproblem. Produkten skall utvecklas på så sätt att den omöjliggör doseringsmisstag för användaren. 5

6 1.3.4 Form Formen skall ha sitt ursprung i redan existerande hygienprodukter och gärna påminna om dessa. Produkten skall få en enkel form och inte vara alltför stor och klumpig Material Materialet skall vara stöt- och vattentåligt. Detta för att produkten skall tåla våtrumsmiljö. 1.4 Metod Under utvecklingsprocessen har vi arbetat med arbetsmetoder såsom brainstorming, användarundersökning, användartest samt prototyptillverkning. Vidare beskrivning av metoderna återfinns under respektive avsnitt i kapitel Funktionsanalys Nedan i tabell1 presenteras en funktionsanalys över hjälpmedlets önskade egenskaper. Huvudfunktion nödvändigt önskvärt Underlätta dosering x Bifunktioner Indikera med ljud Indikera med ljus Vara billig Indikera med färg Vara vattentålig Vara stöttålig Lätt att använda Vara elegant x x x x x x x x Tabell1. Funktionsanalys 6

7 2. Utvecklingsprocessen 2.1 Brainstorming 1 Vi startade utvecklingsprocessen med en brainstorming, innan vi träffat vår beställare. Denna metod bygger på ett möte med samtliga projektmedlemmar där deltagarna ägnar sig åt ohämmat idésprutande. Alla skall försöka vara delaktiga så gott det går och inga idéer eller skisser får kritiseras. Eftersom vi inte träffat någon användare var det relativt svårt att inse problemets natur. Vi försökte dock brainstorma fram lösningar inom så många olika problemområden som möjligt. Exempelskisser från brainstorm 1 presenteras nedan i figurerna 3 och 4. Exempel på problemområden vi diskuterade:! Bakning! Matlagning! Hygien! Tvättning Figur 3. Skisser från brainstorm 1 7

8 Figur 4. Skisser från brainstorm Användarundersökning En användarundersökning bedrivs som en intervju med potentiella användare eller andra kunniga inom det aktuella området. Användarundersökningar är viktiga för att få en förståelse för problemets natur samt användarens behov av hjälpmedel. Dessa undersökningar var speciellt viktiga i detta projekt då de hjälpte oss att begränsa och fixera projektets målramar Möte med personal på Dagcenter Vi pratade med Jenny som dagligen arbetar med personer med kognitivt nedsatt funktion på Dagcenter. De flesta människor som Jenny arbetade med hade ådragit sig sitt funktionshinder i vuxen ålder genom en olycka. Detta gjorde att de kunnat använda vanliga redskap och mindes hur dessa såg ut, men hade svårigheter med handhavandet. Vi insåg efter detta möte att behoven skiljer sig från person till person. Dessutom förstod vi att det fanns många olika vardagliga problem som vi kunde inrikta oss på. Jenny förmedlade en kontakt till oss, Anne, som hade den specifika hjärnskadan som var aktuell för vårt projekt. 8

9 2.2.2 Möte med beställare Vi stämde då möte med Anne för att undersöka hennes behov av hjälpmedel. Under mötets gång blev det klart att hon inte var intresserad av hjälpmedel inom matlagning, som vi vid detta tillfälle trodde var ett primärt problem. Hon inhandlade färdiglagad mat och halvfabrikat vilket gjorde att ett hjälpmedel inom detta område var överflödigt för henne. Anne var mer positiv till ett hjälpmedel som skulle kunna underlätta för henne att ta hand om sin personliga hygien. Problemen som var aktuella var dosering av till exempel schampo, tvål och toalettpapper. Detta vardagliga behov lät intressant eftersom ett hjälpmedel som ger möjlighet att sköta sin intimhygien själv utan stöd från en assistent kan öka självkänslan hos användaren. Vi konstaterade även att detta hjälpmedel kan vara aktuellt inom äldrevården då dementa personer ofta har liknande behov som de aktuella funktionshinder vi behandlar i detta projekt. Efter mötet med Anne begränsade vi projektet och inriktade oss på dosering av hygienartiklar. 9

10 2.3 Brainstorming 2 Vi beslutade efter användarundersökning 1 att mötas vid en ny brainstorming efter att vi begränsat projektets domän. Flera produktidéer utarbetades inom hygienområdet. Nedan presenteras en del av förslagen: a) Tvättsvamp fylld med en dos b) Tvättborste fylld med dos från dockningsstation c) Schampoflaska med tillsats som doserar vid rotation d) Doseringslösning integrerad i duschslang e) Doseringsautomat med tidsspärr b) a) c) d) e) Figur 5. Skisser från brainstorm 2: 10

11 2.4 Användartest 1 Efter brainstorming 2 hade vi enligt ovan begränsat projektets omfattning och bestämt oss för att inrikta projektet på en lösning med dockningsstation. Vi kände att det behövdes feedback och kritik på våra nya idéer. Vi tog därför kontakt med Malin som arbetar på Nilis i Lund med kognitivt funktionshindrade personer. Vi presenterade våra idéer för Malin och hon var visade sig positivt inställd till vår lösning med dockningsstationen. Malin gav oss ett antal tips och synpunkter som presenteras nedan:! Symboler och färgkodning är viktiga och måste kunna individanpassas.! En tidsspärr kan möjligtvis implementeras i lösningen. Emellertid kan den anses som frustrerande om en ny dos behövs men man inte kan komma åt den.! Redskapen till dockningsstationen skall kunna individanpassas med avseende på antal och form.! Redskap skall inte kunna dockas i fel dockningsplats. 11

12 2.5 Prototypframställning Funktionsmodell Prototypen visade sig vara svår att framställa från grunden. För att framställa funktionsprototyper använde vi oss därför av befintliga produkter som vi anpassade i enlighet med våra idéer. Resultatet blev enkla dockningsstationer i form av färgkodade askar och tillhörande tvättredskap. Detta visas i figur 6 nedan. Figur 6. Funktionsprototyper 12

13 2.5.2 Utseendemodell Vi framställde en utseendeprototyp av tvättredskapet i form av en skummodell. Syftet med prototypen var att förmedla en känsla för hur ett tvättredskap skulle kunna se ut och användas. Nedan i figur 7 presenteras bilder av skummodellen. Figur 7. Utseendeprototyp 2.6 Användartest 2 Under användartest 2 gjorde vi besök på Nilis dagcenter på Linero samt Dagcenter på Staffansgränd för att få feedback på våra idéer. De hjälpmedel som användes till testet var de ovan nämnda funktionsprototyperna. Testets syfte var inte att ge användaren en exakt bild av den slutliga produkten, utan istället ett försök att kontrollera grunderna i vårt koncept. De frågor som vi med testet sökte svar på var enligt nedan:! Hur uppfattas ett tvätthjälpmedel i form av ett verktyg?! Kan principen med en dockningsstation accepteras?! Vilket material skall användas?! Hur skall hjälpmedlet utformas? 13

14 Till testet användes därför två typer av svampar samt en borste med skaft och en masseringsartikel. Till redskapen användes de enkla askarna som dockningsstationer. Askarna och redskapen var färgkodade och även försedda med förtydligande bilder för att ange vilken hygienprodukt, tvål eller schampo, som de var avsedda för Nilis dagcenter Vi besökte Malin Hedström, assistent på Nilis Dagcenter. Vi fick omedelbar feedback från Malin då hon direkt påpekade att ett konkret test med användarna skull bli svårt att genomföra då prototyperna inte var fullt utformade och eller tillräckligt tydliga. Till exempel skulle burkarna, som föreställde dockningsstationer, förmodligen bara framkalla förvirring. Malin kunde dock ge oss en del goda råd och tankar kring prototyperna. Malin var positivt inställd till idén med en dockningsstation och kunde även se en användning för den i kökssammanhang. Hon ansåg inte att principen var för komplicerad och förklarade att det mesta gick att lära in. Ett gravt funktionshinder kräver dessutom att en assistent alltid närvarar. Hon ansåg att redskapen hade potential, men för att bli användbara behövde de individanpassas. Hon förklarade också att det var oerhört viktigt att göra så anpassningsbara produkter som möjligt eftersom begåvningsnivåer skiljer oerhört från person till person. Skillnaderna kan dessutom vara stora mellan personer som har samma form av skada. Redskapen borde också vara ergonomiskt utformade och ha ett bra grepp då många människor med ett kognitivt funktionshinder också har fysiska funktionshinder. Personer med MS har exempelvis ofta reumatisk värk och begränsad rörelseförmåga. Slutsatser från testet var att dockningsstationen och redskapen måste vara tydligt utformade och gärna ha förklarande bildsymboler i form av så kallade pictogram eller möjlighet att personifiera doseringsprodukterna med egna bilder. Produkten måste vidare kunna individanpassas och bör dessutom vara ergonomiskt utformad. 14

15 2.6.2 Dagcenter på Staffansgränd Vi besökte Dagcenter på Staffansgränd. Där möte vi Jenny, assistenten som även hjälpte oss med den inledande användarundersökningen, och Håkan, en användare. Jenny sade spontant att det var onödigt att introducera ett redskap eftersom de kunde använda sina händer när det gäller intimhygien. Hon ansåg det viktigt att inte frånta dem något som de klarar av och då skapa ett onödigt behov. Jenny tyckte emellertid det verkade bra att medbringa en dos tvål eller schampo i in duschen. De båda poängterade vidare att det är viktigt med taktil feedback eftersom många människor inom målgruppen även är synskadade. Tvättredskapet får inte vara tillverkat i ett hårt material eftersom många hjärnskadade har neurologiska skador och är känsliga för stötar och tryck. Dessutom borde tvättredskapet vara genomskinligt eller på annat sätt ge tydliga signaler på när dosen är slut. 15

16 3. Produktbeskrivning Brainstorming, användarundersökning samt användartester resulterade i produktkonceptet Tvätt-Örjan. Produktnamnet beslutades efter en av våra användares förslag under användartest 2. Nedan i figur 8 presenteras produkten i två utförande. Till vänster visas en Tvätt-Örjan för schampo och till höger en för tvål. Figur 8. Produktillustration över Tvätt-Örjan 16

17 3.1 Konceptidé Tvätt-Örjan består av ett tvättredskap samt en dockningstation. Redskapet fylls med korrekt dos av önskad hygienprodukt från en behållare i dockningsstationen. Dockningsstationen och tvättredskapet är färgkodade så att användaren lättare ser vilket redskap som tillhör respektive dockningsstation. 3.2 Dockningsstationen Utöver färgkodning finns även bilder som beskriver hygienproduktens användningsområde. Dessa bilder är utbytbara så att produkten kan individanpassas. På dockningsstationen finns en nivåindikator som visar hur mycket den innehåller. När nivån sjunker till en viss gräns kan användaren, alternativt en assistent, se att det är dags att fylla på. Till höger i figur 9 presenteras dockningsstationen med sitt väggfäste. 3.3 Tvättredskap Figur 9. Dockningsstation Figur 10. Tvättredskap i form av en doseringsbehållare Tvätt-Örjans tillhörande tvättredskap är utbytbar och kan individanpassas. I sin enklaste form är redskapet utformat endast som en behållare med en dos. Funktionaliteten kan utökas med diverse tillbehör som till exempel svampar, handtag och massagemunstycke. Till vänster i figur 10 presenteras ett exempel på ett enkelt tvättredskap som endast består av en doseringsbehållare och nedan i figur 11 presenteras ett antal skissexempel på andra tvättredskap. 17

18 Figur 11. Skissexempel på 18

19 4. Resultat och diskussion I projektets initialskede var vår största utmaning att förstå problemets natur samt att begränsa projektet utefter våra resurser. Här visade sig användarundersökningar vara till mycket stor hjälp. Dock ledde målgruppens extremt varierade behov till att projektets inriktning och begränsning skiftade mycket i början av projektet. På grund av gruppens sammansättning och storlek satte vi stor tillit till kursens diskussionsforum för att kommunicera inom projektgruppen. Detta har fungerat väl, men är strängt beroende av alla deltagares uppmärksamhet på nya inlägg. Vi har under projektets gång upptäckt att gruppens samarbete hade underlättats och arbetet effektiviserats av en utsedd projektledare. Genom denne kunde arbetet i ett tidigt skede ha fördelats och delegerats. Projektarbetet hade möjligtvis underlättats av att styras av en person under kritiska skeden istället för samtliga deltagares viljor och tyckanden. Projektarbetet har resulterat i en produktidé, Tvätt-Örjan. En slutgiltig produkt har tyvärr inte kunnat testas av en potentiell användare på grund av en alltför komplicerad tillverkningsprocess. Dock har vi stor tilltro till vår produktidé då test av funktionsmodeller och intervjuer har styrt vår utvecklingsprocess. Emellertid existerar en viss skepsis inför produktens potentiella tillverkningskostnad, som anses bli för hög. Ur ett Universal Design-perspektiv kan nämnas att vår produkt är utvecklat så att konceptidén inte skall likna ett konventionellt hjälpmedel. Produkten kan därför bli tänkbara inom ytterligare användningsområden och målgrupper. Exempel skulle kunna vara offentliga faciliteter på sjukhus, hotell och skolor. 19

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt INTERNRAPPORT CERTEC, LTH NUMMER 1:2000 Charlotte Magnusson Elsa Foisack MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt samarbetsprojekt Certec Institutionen för Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Förord

Läs mer

Bokningssystem för tvättstuga

Bokningssystem för tvättstuga Bokningssystem för tvättstuga Yggdrasil 2003-11-12 DOKINT Grupp 8 Momentansvarig: Ken Larsson Handledare: Lena Norberg Anna Eriksson David Lindkvist Zeth Lönnroth Soo-Im Pettersson Richard S. Venemyr David

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Dentalett. - tandrengöring med ultraljud. Josefina Brismar Ulrika Carlberg Michael Götberg Hans Lekeberg Linda Meiby Pierre Palm

Dentalett. - tandrengöring med ultraljud. Josefina Brismar Ulrika Carlberg Michael Götberg Hans Lekeberg Linda Meiby Pierre Palm Certec, Lunds Tekniska Högskola Projekt i Funktionshinder Universal Design VT 2001 - tandrengöring med ultraljud Josefina Brismar Ulrika Carlberg Michael Götberg Hans Lekeberg Linda Meiby Pierre Palm 1

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

= dçíjfq=oéëìêëåéåíéê=

= dçíjfq=oéëìêëåéåíéê= jéíççìíîéåâäáåö=ñ ê=~íí=íéëí~== çåü=ìíîéåâä~=éå=~êäéíëãéíçç== Ñ ê=~íí=éêçî~=ìí=çåü=~åé~ëë~== Éå=åÉÇä~ÇÇåáåÖëÄ~ê=íÉäÉÑçåáíà åëí== Ñ ê=ãçäáäíéäéñçåéê= = == o~ééçêí=åê=10= = dçíjfq=oéëìêëåéåíéê= Got-IT Resurscenter

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät Räddningsverket Rapport CRS Rosersberg Magnus Svensson SmO-5 Box 4090 Kurs: Systematiskt säkerhetsarbete 195 04 Rosersberg Datum: 2007-01-15 Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter...

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5 Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... 5 Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt... 5 Utveckling

Läs mer

Interaction design, design methods, police, mobile applications, digital handbook, mixedfidelity

Interaction design, design methods, police, mobile applications, digital handbook, mixedfidelity 1 Patrolling officers in Malmö have a varied and unpredictable working environment. When they encounter situations within which they are not certain how to take action, they have printed material with

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data och Elektroteknik Valfritt Informatikprogram Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter C-uppsats i Informatik

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Onnoori Media. Grupp 3 Slutrapport Praktisk interaktionsdesign. Onnoori Media: Slutrapport Sida 1 av 30 Kurs: PID Grupp 3

Onnoori Media. Grupp 3 Slutrapport Praktisk interaktionsdesign. Onnoori Media: Slutrapport Sida 1 av 30 Kurs: PID Grupp 3 Onnoori Media: Slutrapport Sida 1 av 30 Onnoori Media Grupp 3 Slutrapport Praktisk interaktionsdesign Bendes Karin Berglöf Rasmus Englund Mattias Lean Catherine Tumlin Fredrik Onnoori Media: Slutrapport

Läs mer

Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson

Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson Projekt: webbplatsutveckling 15 hp Vårterminen 2011 Sammanfattning I den avslutande kursen för webbredaktörsprogrammet skulle vi göra ett projektarbete.

Läs mer