Förord. Stockholm i juni Ellen Hyttsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Stockholm i juni 2005. Ellen Hyttsten"

Transkript

1 Förord Ett syfte med föreliggande rapport är att ge sjukvårdshuvudmännen information om rutiner för hanteringen av föremål som kan innehålla smittämnen. Syftet är vidare att bidra till en mellan sjukvårdshuvudmännen gemensam hantering av detta avfall och att underlätta för berörda att hitta rätt i regelsystemen för transport av farligt gods. En säker hantering av smittförande ämnen, utan krångel och onödiga kostnader, är en ytterligare målsättning. Rapporten har utarbetats av konsultföretaget Kemi & Miljö i Stockholm med Bertil Krakenberger som projektledare. Författaren svarar själv för rapportens innehåll som även har granskats av Bengt Stridsberg, Statens räddningsverk och Ewa Ljungdahl-Ståhle, Smittskyddsinstitutet. Båda har deltagit i arbetet med rapporten och lämnat värdefulla synpunkter. I rapporten behandlas huvudsakligen inrikes transporter 1. Smittskyddsinstitutet har gett ut en anvisning om hur prover ska hanteras, Packa provet rätt 2. Den ska fungera som en lathund för den som står med ett provrör i handen och undrar hur man ska göra. Men de som har kunskap om reglerna för transport av farligt gods eller som har kompetens inom smittskyddsområdet kan ha behov av en djupare genomlysning av området. Dessutom finns det även andra godsslag som kan innehålla smittförande ämnen. De regler som ligger till grund för detta dokument ändras fortlöpande. Texten är uppdaterad till vad som gäller för transportregelverken Lokala rutiner som upprättats sedan tidigare behöver justeras. Rutiner som gäller transporter på väg och järnväg ska, enligt Statens räddningsverk, vara justerade senast för att uppfylla dessa regler. Nya ändringar av reglerna för transport av farligt gods sker fortlöpande. Provtagning och hantering av provmaterial inom sjukvården omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen. Det måste därför finnas rutiner som säkrar patientsekretess och kvalitet i verksamhet som rör provtransport. Dessa aspekter har inte tagits med i denna text eftersom den främst har ett transportsäkerhetsperspektiv. Rapporten vänder sig främst till dem som utformar och ansvarar för rutinerna, t.ex. berörda verksamhetschefer, transportchefer, miljöchefer, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och de som ansvarar för upphandling av transportförpackningar och transporttjänster. Kontaktperson vid Sveriges Kommuner och Landsting har varit utredare Thomas Rostock. Stockholm i juni 2005 Sveriges Kommuner och Landsting Ellen Hyttsten Direktör, Avdelningen för vård och omsorg 1) Det förekommer i viss utsträckning transporter av prover till andra länder. I de fall dessa transporter sker med flyg så kan IATA-DGR PI650 vara minimikrav. Där stadgas t ex att prover ska skickas i förpackningar där den minsta sidan ska vara minst 10 cm. Ytterligare krav kan tillkomma. Speditören kan antagligen visa på dessa krav och hur de kan lösas. 2) Kan hittas på

2 Frågeställningar kring transporter av föremål som kan innehålla smittämnen goda rutiner inom sjukvården Grunder för klassningen Smittförande ämnen är farligt gods när de ska transporteras. I alla regelverk slås fast att smittförande ämnen endast är sådant som kan överföra sjukdom till dem som utsätts för ämnena och om det är osannolikt att ämnena kan överföra sjukdom ska de inte omfattas av bestämmelserna. Transportreglerna för alla olika transportslag 3 utvecklas huvudsakligen ur FN:s rekommendationer för transport av farligt gods 4. När ändringar sker i FN-rekommendationerna görs dock motsvarande ändringar i transportreglerna med betydande eftersläpning. Vissa av våra tolkningar av regelverken baserar sig på texter i senaste upplagan av FN-rekommendationerna. Godskategorier De godskategorier som har relevans i samband med reglerna för transport av smittförande ämnen är prover av alla slag från patient med konstaterad eller misstänkt smitta. Smittämnen klassas i kategori A eller B. Definitionerna av dessa kategorier anges i bilaga 1 prover utan smittmisstanke avfall från behandling av patient med allvarlig smitta eller smittförande avfall från mikrobiologiskt laboratorium skärande/stickande avfall som varit i kontakt med kroppsvätska infekterad tvätt För dessa godskategorier står valet mellan följande klassningar: UN SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR UN 3373 DIAGNOSTISKA PROVER UN 3291 KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. eller Ej farligt gods Skillnader mellan transportslag Beskrivningen av hanteringen utgår från reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR-S). Reglerna för transport på järnväg (RID-S) är nära identiska i de avseenden som har betydelse här. Där reglerna för övriga transportslag avviker från ADR-S anges detta i avsnitten för transport till sjöss, i luften och med posten. 3) ADR för transport på väg, RID för transport på järnväg, IMDG för transport till sjöss och IATA-DGR eller ICAO-TI för transport i luften. ADR och RID finns med vissa nationella avvikelser. De svenska reglerna heter ADR-S och RID-S. ADR-S och RID-S kommer i nya upplagor vid årsskiftet 2004/2005. Denna skrift är uppdaterad till och med dessa upplagor. 4) UN Recommendations for the Transport of Dangerous Goods, ST/SG/AC. 10/aktuell upplaga 5) UN står för United Nations (FN) och de nummer som förekommer efter är de som anges i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods och även i regelverken för transport av farligt gods på väg, på järnväg, till sjöss och i luften. Varje typ av farligt gods har ett eget UN-nummer. 2

3 1 Prover och avfall med konstaterad eller misstänkt förekomst av smittämne, kategori A 6 Dessa godstyper ska anges som UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR. Det smittämne som ingår eller misstänks ingå ska alltid specificeras efter denna beteckning. Godset ska packas i enlighet med förpackningsinstruktion P 620. Den innebär att: innerförpackningar ska bestå av ett eller flera primärkärl (t ex provrör) i sekundärförpackning (t ex hylsa). Både primärkärl och sekundärförpackningar ska vara vätsketäta. Sekundär förpackning ska innehålla en absorbent som förmår suga upp hela vätskemängden. Om sekundärförpackningen innehåller flera primärkärl ska dessa vara placerade så att ömsesidig kontakt ej kan uppstå. innerförpackningar ska läggas i en stabil ytterförpackning. Ytterförpackningens minsta dimension (längd, bredd eller djup) får inte vara mindre än 100 mm. innerförpackning med smittförande ämne inte får packas i samma ytteremballage som annat gods. Däremot kan ytterförpackningar med olika gods packas i extra ytterförpackning. Sådant ytteremballage får innehålla torris Ämnen som skickas vid eller över omgivningens temperatur ska ha primärkärl av glas, metall eller plast. Tät förslutning ska säkras genom värmeförsegling, kantförstärkt propp, metallfläns eller skruvlock förstärkt med tejp eller låssäkring. 2. Ämnen som skickas kylda med is eller torris ska ha inneremballage som är säkrade så att de inte rubbas ur sitt läge om isen smält eller torrisen förångats. Vid packning med is ska ytteremballaget vara tätt. Vid packning med torris ska ytteremballaget kunna släppa ut bildad koldioxid. Förpackningarnas funktion får inte påverkas av mycket låg temperatur. 3. Ämnen som skickas med flytande kväve ska ha primärkärl av plast. Materialen i primärkärl och sekundärförpackning ska inte påverkas av mycket låg temperatur och kärlen ska vara anpassade till varandra. Kvävet ska förvaras i dubbelväggigt kärl med vakuumisolering (Dewar-kärl). Om kärlet är av glas så ska det vara placerat i metallhölje. Kollit ska vara försett med bäranordning och vara märkt med etikett Lyofiliserade (torkade) ämnen får också som primärkärl ha igensmälta ampuller eller glaskärl med gummiproppar och metalltätning. Primärkärl eller sekundärförpackning ska motstå ett invändigt övertryck på minst 95 kpa och temperaturer på 40 till +55 o C utan att läckage uppstår. 6) OBS Detta är instruktionen för hantering av de mest farliga smittämnena. Därmed gäller de endast en mycket liten andel av proverna och avfallet. Definitionerna av kategorierna smittförande ämnen anges i Bilaga 1. 7) Torris är fast koldioxid. Det håller en temperatur på 78,5 o C 3

4 De kompletta förpackningarna, inner- och ytterförpackningar tillsammans, ska vara provade och typgodkända. Detta ska framgå av att ytterförpackningarna är märkta med en godkännandekod som innehåller texten Class 6.2. Förpackningar med detta typgodkännande kan bl.a. sökas hos Sveriges Provnings och Forskningsinstitut (tfn ; e-post Ytterförpackning ska märkas med UN 2814 och med etikett 6.2 Etiketten måste avlägsnas eller döljas om förpackningen returneras utan smittförande innehåll. Dessa ämnen får inte transporteras med posten. OBS! Avfall efter patient med sjukdom av riskklass 4 i Arbetsmiljöverkets föreskrift Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, AFS 2005:1, ska destrueras på plats. Vårdens ansvariga bör se till att det finns en rutin för sådant tillfälle. 2 Prover från patient med konstaterad eller misstänkt smitta av kategori B samt lämpligen de flesta övriga diagnostiska prover Rubricerade prover av vävnad, kroppsvätska eller exkret, ska anges som UN 3373 DIAGNOS- TISKA PROVER eller UN 3373 KLINISKA PROVER. Det är ofta svårt att separera prov med smitta från de, där ingen smittmisstanke finns, dvs. att avgöra om ett prov ska klassas som diagnostiskt prov enligt den definition som anges i föreskriften eller inte. De flesta prover är ju diagnostiska i ordets normala betydelse. Begreppet diagnostiskt prov och de bestämmelser för dessa som finns i reglerna för transport av farligt gods bör därför användas i alla fall utom de som anges i föregående avsnitt. Dessa prover ska packas i enlighet med förpackningsinstruktion P 650 vilket betyder att förpackningarna ska vara tillräckligt kraftiga för att motstå de belastningar och vibrationer samt de temperatur-, tryck- och fuktighetsförändringar, som uppstår vid transporter inklusive lastning och loss n ing, utan att de läcker. Förpackningen ska bestå av primärkärl (kan vara flera), sekundärförpackning och ytterförpackning. Primärkärl (t ex provrör) ska packas i sekundärförpackningar (t ex hylsa, se även förslag längst ner i detta avsnitt) så att de inte vid normala transportförhållanden kan gå sönder eller läcka. Sekundärförpackningarna ska säkras med stötdämpande material i ett ytteremballage. Läckage får inte påverka det stötdämpande materialets eller ytteremballagets skyddande egenskaper. 4

5 varje kolli ska vara märkt med följande symbol. Linjebredd ska vara minst 2 mm. Bokstäver och siffror ska vara minst 6 mm höga. Det går också att använda Postens etikett Komplett kolli ska klara de fallprov som det hänvisas till i förpacknings instruktionen. Flytande prov ska packas med absorberande material mellan primärkärl och sekundärförpackning. Detta ska kunna absorbera hela vätskemängden. Om flera bräckliga kärl placeras i samma sekundärförpackning ska de skiljas åt så att ömsesidig kontakt förhindras. Flytande prover ska ha täta primärkärl och tät sekundärförpackning. Endera primärkärl eller sekundärförpackning ska motstå ett invändigt övertryck på minst 95 kpa (c:a 1 atm) utan att läckage uppstår. Förpackningarna ska uppfylla kraven ovan, men behöver inte genomgå typgodkännande. Bilden illustrerar hur försändelsen kan utformas. 8) Postens etiketter är kostnadsfria och kan beställas på Gå över Företag/Förbered utskick/ Blanketter/Brev och värdeförsändelser/välj typ av blankett 5

6 För prover som ska transporteras kylda eller frysta gäller 1. Ämnen som skickas kylda med is eller torris ska ha inneremballage som är säkrade så att de inte rubbas ur sitt läge om isen smält eller torrisen förångats. Vid packning med is ska ytteremballaget vara tätt. Vid packning med torris ska ytteremballaget kunna släppa ut bildad koldioxid. Primärkärl och sekundäremballage får inte påverkas av mycket låg temperatur. Ytterförpackningen ska vara märkt Koldioxid, fast eller Torris. 2. Ämnen som skickas med flytande kväve ska ha primärkärl av plast. Materialen i primärkärl och sekundär förpackning ska inte påverkas av mycket låg temperatur och kärlen ska vara anpassade till varandra. Kvävet ska förvaras i dubbelväggigt kärl med vakuumisolering (Dewar-kärl). Om kärlet är av glas så ska det vara placerat i metallhölje. Kollit ska vara försett med bäranordning. Kollit ska vara märkt med etikett 2.2. Transporten ska åtföljas av godsdeklaration med angivande av UN 1977, KVÄVE, KYLT, FLYTANDE, se bifogad godsdeklaration, bilaga 2. Teststickor och testpinnar Diagnostiska prover som är applicerade på stickor eller pinnar får 9 förpackas i inner förpackningar av kartong och i ytterförpackningar av ogenomtränglig plast eller plastfolie av tillräcklig styrka och täthet om den totala förpackningsvikten inte överstiger 500 g. Försändelsen ska vara märkt med I övrigt behöver inte förpackningsinstruktion P 650 följas för dessa prover. Provrörsställ Kraven i P 650 är lätta att infria för enstaka prover. Det är mer komplicerat att uppfylla kraven när hela provrörsställ ska skickas. Ingen primärkärlsleverantör tar ansvar för att deras produkter uppfyller kravet att de ska klara ett invändigt övertryck på 95 kpa. Det har dock gjorts godtagbara tester vid UMAS i Malmö. 10 Primärkärlen höll tätt. De får därmed anses följa P 650. Eftersom dessa primärkärl är de förhärskande inom sjukvården så kan övertryckskravet anses tillgodosett. I de fall andra primärkärl används ska de vara försedda med skruvpropp eller annan förslutning som klarar dessa tryckkrav. Även sekundärkärlet ska vara tätt. Det kan t ex lösas genom att man ställer provrörsstället i en plastpåse med tät förslutning, t ex blixtlås eller clips, eller om plastpåsen är tillräckligt följsam kan det räcka med hård hopknytning. 9) Enligt det multilaterala avtalet, M143, undertecknat av Sverige. 10) Testerna gjordes enligt standarden SS-EN 829. Den standarden föregick P 650 och innebär bl.a. att man placerar fyllda förpackningar i ett undertryck på 95 kpa med förslutningen riktad neråt. 6

7 3 Prover utan smitta För prover utan smittmisstanke ställs inga särskilda krav i regelverken. De flesta av dessa prover är dock lämpliga att hantera tillsammans med Diagnostiska prover ovan. Det är vanligen för komplicerat att hålla isär prover med och utan smitta och det ger inga vinster ur ekonomiska eller tidsmässiga aspekter. Att bara ha en i stort sätt heltäckande rutin har stora fördelar. 4 Smittförande avfall av kategori B 11 Smittförande avfall som innehåller patogener som odlats till höga koncentrationer oskadliggörs lämpligen på plats t ex genom autoklavering. Smittförande avfall av kategori B, utom kulturer, transporteras som UN 3291 KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. Förpackningar ska uppfylla kraven i förpackningsinstruktion P 621. Det innebär att de ska vara styva och uppfylla provningskraven för förpackningsgrupp II i ADR. Att förpackning är typgodkänd ska framgå av en väl synlig tryckt eller präglad kod innehållande bl.a. och ett X eller ett Y. Då vätska finns i avfallet ska antingen absorbtionsmedel tillsättas som förmår suga upp hela vätskemängden, eller så ska förpackningen klara ett övertryck på 20 kpa (0,2 bar). 12 Förslutningen ska sluta tätt efter fyllning och det ska framgå om den har öppnats efter tillslutningen. Förpackningen ska märkas med UN 3291 och med etikett 6.2: Enligt Socialstyrelsens föreskrift för smittförande avfall, SOSFS 1999:27 (M), ska det även märkas med symbolen för bio logisk fara i ett triangulärt gult fält med svart bård och med texten Smittförande avfall 13. T ex 11) Se Bilaga 1 för definitionen av kategorierna smittförande ämnen. 12) ADR-S , förpackningsgrupp II 13) Föreskriften ska revideras och troligen kommer en ny upplaga under En av nyheterna är högst sannolikt att kravet på märkning av förpackningar med smittförande avfall kommer att slippa symbolen för smittförande ämne i ett gult triangulärt fält. Samma symbol finns ju redan i ett vitt kvadratiskt fält enligt reglerna för transport av farligt gods. 7

8 De här angivna kraven på märkning kan kombineras på samma etikett. Föreskriften kräver dessutom förvaring i högst +8 o C om den pågår mer än ett dygn. Vid förvaring längre än fem dygn krävs frysförvaring, högst 20 o C. Förvaringsplats för smittförande avfall ska vara skyltad med symbolen och texten ovan och den ska vara låst om den inte kan kontrolleras kontinuerligt. Avfall efter patient med sjukdom av skyddsklass 4 ska dekontamineras på plats. 5 Skärande/stickande avfall Skärande/stickande föremål som varit i kontakt med kroppsvätska klassas enligt Socialstyrelsens föreskrift för smittförande avfall, SOSFS 1999:27 (M) som smittförande avfall. De ska ligga i förpackningar som är punktionstålig och kunna kvarhålla vätska. Detta avfall kan förvaras obegränsad tid vid rumstemperatur. I övrigt gäller samma regler som för smittförande avfall ovan. Transporter av skärande/stickande/smittförande avfall från hemsjukvård och motsvarande är undantagna från reglerna för transport av farligt gods. 14 OBS Skärande/stickande/smittförande avfall från behandling av patient med smitta av kategori A ska behandlas i enlighet med instruktionen för UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR, P 620. Se avsnitt 1 ovan. 6 Infekterad tvätt Tvätt från behandling av patient med sjukdom av skyddsklass 2 till 3 i Arbetsmiljöverkets föreskrift Biologiska ämnen, AFS 1998:12 ska vanligen inte behandlas som farligt gods. Normalt kan rutinen med invändig säck av vattenlösligt material och utvändig gul textilsäck användas. Tvätt som är nerblodad eller på annat sätt indränkt med sekret eller exkret från patient med allvarlig sjukdom desinfekteras före transport eller behandlas som smittförande avfall. Om detta skickas i säckarna ovan finns risk att den vattenlösliga säcken försvagas eller löses upp. 7 Transporter till sjöss Texten bygger på antagandet att vad som kan komma i fråga till sjöss endast är inrikes provoch avfallstransporter. För farligt-gods-transporter mellan skärgårdsöar och fastlandet eller över sjöar och vattendrag kan Sjöfartsverket teckna överenskommelser med färjerederier med innebörden att bestämmelserna i ADR (vägtransport) kan tillämpas om båtresan är kortare än en timme. Vägverket har sådan överenskommelse för sina färjor och det finns även privata färjerederier som har det. 14) Räddningsverket och Smittskyddsinstitutet gör gemensamt bedömningen att dessa transporter går in under avsnitt c i ADR. För transporter under detta undantag gäller inte bestämmelserna i ADR/ADR-S. Brev till Sveriges Kommuner och Landsting, Räddningsverkets diarienummer

9 Vid transporter mellan fastlandet och Gotland gäller Östersjöavtalet 15 som innebär att man på särskilt avlysta turer kan köra enligt reglerna för transport på väg, ADR, enligt ovan. Öster sjöavtalet gäller även transporter över Öresund. Kontrollera med respektive färjerederi om deras policy. Vid turer som inte omfattas av undantagen ovan ska reglerna för transport av farligt gods på sjön, IMDG, tillämpas. 8 Transport i luften Endast prover antas transporteras med flyg. Här anges bara de krav som ställs på godsavlämnaren. Ytterligare krav finns, men de hanteras av speditören. Vid flygtransporter gäller minst ICAO-TI:s regler. Många flygbolag är medlemmar i IATA. IATA har hårdare regler för transport av farligt gods. Reglerna stämmer väl med reglerna för vägtransport. Här anges de ytterligare krav som tillkommer vid lufttransport. För transporter av prover, UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNEN SOM PÅVERKAR MÄN- NISKOR, gäller förpackningsinstruktion PI 602. Det innebär att ytteremballage inte får ha något mått som understiger 100 mm. förpackningen måste på utsidan vara tydligt och beständigt märkt med namn och telefonnummer på den som ansvarar för godset. på ytterförpackningen ska anges UN 2814 INFECTOUS SUBSTANCES AFFECTING HUMANS samt (Liquid) eller (Solid). För transporter av UN 3373 DIAGNOSTISKA PROVER gäller förpackningsinstruktion PI 650, som förutom kraven i P 650 i ADR, även stadgar följande: Primärkärl får innehålla högst 500 ml flytande prov eller 500 g fast prov. Ytterförpackning får netto innehålla högst 4 l flytande prov eller 4 kg fasta prov. På ytterförpackningen ska anges DIAGNOSTIC SPECIMENS För alla provtransporter gäller följande: Om proverna kyls med flytande kväve ska PI 202 följas. Denna instruktion förklaras inte här. Kontakta speditören för hjälp. I detta fall ska även anges UN 1977 NITROGEN RE FRIGERATED LIQUID på ytterbehållaren. Med pilar eller med etikett som nedan ska anges förpackningens upprätta position. På ytterbehållaren ska stå DO NOT DROP HANDLE WITH CARE och med 120 o C intervall runt om ska det stå KEEP UPRIGHT 15) Östersjöavtalet är ett multilateralt avtal om särregler för transporter på Östersjön. 9

10 Om proverna kyls med torris ska anges UN 1845 CARBON DIOXIDE, SOLID (Dry ice) på ytterförpackningen. På ytterförpackningen ska anges avsändarens och mottagarens namn och deras adresser. Speditören kan ge uppgift om hur godsdeklaration ska fyllas i och vilka ytterligare krav som kan tillkomma. 9 Transport med posten Posten transporterar diagnostiska prover som rekommenderat första klassbrev (dvs. inte ekonomibrev) under förutsättning att förpackningsreglerna, P 650, tillämpas. Som ytterförpackning används lämpligen kraftigt vadderat kuvert. Brevet märks med Postens etikett Posten transporterar inte prov som ska klassas som UN 2814 SMITT FÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR. 10 Transporthandlingar vid transport på väg Remiss som ska medfölja prov läggs mellan sekundärförpackningen och ytterförpackningen. Transporter av prover och avfall enligt avsnitt 1 samt av avfall enligt avsnitten 4 och 5 ska åtföljas av transporthandlingar. Transporthandlingar är godsdeklaration och skriftliga instruktioner, s.k. transportkort. Här lämnas förslag på godsdeklaration i Bilaga 2. Den är designad för att kunna användas både gentemot reglerna för transport av farligt gods på väg, ADR-S, SRVFS 2004:14 och Avfallsförordningen, 2001:1063. De som inte transporterar avfall kan förenkla blanketten genom att ta bort det som gäller avfall. Blanketten kan även byggas ut för att omfatta andra gods och avfallsslag. Vid transport av UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR ska aktuell mikroorganism anges med ett vetenskapligt namn i godsdeklarationen. Här ges även förslag på transportkort i Bilaga 3. Kortet kan gärna ändras så att det passar lokalt. Det går t ex bra att fylla i aktuella telefonnummer till polis och sjukhus. Transportkort ska vara utformade i enlighet med en mall som anges i avsnitt i ADR. Här har den indelningen följts, men för att göra kortet överskådligt har inte alla rubriker som förekommer där använts uttryckligen. 10

11 11 Avvikelse- och skadehantering De personer som hanterar smittförande ämnen ska vara medvetna om de risker som ligger i transporterna hur man ska agera när det uppstår skada på godset och då någon kommer i kontakt med innehållet ansvaret att rapportera till arbetsledning när problem uppstår Lathundar för hanteringen av smittförande ämnen kan innehålla ungefär vad som står i bifogat transportkort. Där ska dessutom framgå att incidenter och olyckor ska anmälas i det interna systemet för avvikelserapportering. De ska dessutom rapporteras till säkerhetsrådgivaren. Denne får därefter avgöra om rapport ska skickas till Räddningsverket. 12 Krav på säkerhetsrådgivare De som transporterar eller skickar smittförande ämne eller smittförande avfall ska ha tillgång till säkerhetsrådgivare. Undantagna är bara de som transporterar eller skickar UN 3291 SMITTFÖRANDE AVFALL, N.O.S. i mindre mängd än 333 kg per transport. Diagnostiska prover kräver inte säkerhetsråd givare. Säkerhetsrådgivare kan ingå i den egna organisationen eller vara kontrakterad konsult. En säkerhetsrådgivare ska vara godkänd av Räddningsverket för de transportslag som är aktuella (väg, järnväg, sjö och luft). I säkerhetsrådgivarens uppgifter ingår bl.a. att tillse att beslutade rutiner är tillfredsställande dokumenterade, att de följer regelsystemen, att de är säkra och att de följs. att personalen har tillräcklig information/utbildning för att klara sina arbetsuppgifter. att använda transporthandlingar, förpackningar och övrig materiel följer regelsystemens krav. att det finns fungerande beredskapsrutiner för olyckor och att det finns system för avvikelse- och olycksrapportering. En säkerhetsrådgivare upprättar en årlig rapport till verksamhetsledningen. Rapporten ska beskriva hur hanteringen följer eller avviker från rutiner och regelsystem. Där kan även finnas förbättringsförslag. Säkerhetsrådgivaren skriver även rapport till Räddningsverket vid större avvikelser och vid olyckor. 11

12 13 Tillämpade regelverk UN Recommendations for the Transport of Dangerous Goods, ST/SG/AC. 10/aktuell upplaga ADR-S (SRVFS 2004:14) RID-S (SRVFS 2004:15) ICAO-TI IATA DGR, 46th Edition, 2005 IMDG-koden (SJÖFS 2003:15) Östersjöavtalet, 2004 (Multilateralt avtal om särregler för transporter på Östersjön) Brev till Sveriges Kommuner och Landsting, Räddningsverkets diarienummer Avfallsförordning, (SFS 2001:1063) Smittförande avfall (SOSFS 1999:27(M)) 16 Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för farligt gods (SRVFS 2002:3) Multilateral Agreement, M143, under section of ADR relating to the carriage of diagnostic specimens Arbetsmiljöverkets föreskrift Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) 16) Föreskriften ska revideras och troligen kommer en ny upplaga under

13 Bilaga 1 Klassificering av smittförande ämnen Kategori A: Ett smittförande ämne som transporteras i en form som kan framkalla permanent invaliditet eller livshotande eller dödlig sjukdom hos människor eller djur som exponeras för det. Exempel på ämnen som uppfyller dessa kriterier anges i följande tabell. Apkoppsvirus Bacillus anthracis (endast kulturer) Brucella abortus (endast kulturer) Brucella melitensis (endast kulturer) Brucella suis (endast kulturer) Burkholderia mallei Pseudomonas mallei rots (endast kulturer) Burkholderia pseudomallei Pseudomonas pseudomallei (endast kulturer) Chlamydia psittaci fågelburna stammar (endast kulturer) Clostridium botulinum (endast kulturer) Coccidioides immitis (endast kulturer) Coxiella burnetii (endast kulturer) Hemorragisk Krim-Kongofeber-virus Hemorragisk Omskfeber-virus Denguevirus (endast kulturer) Escherichia coli, verotoxigen (endast kulturer) Ebolavirus FlexaIvirus Francisella tularensis (endast kulturer} Guanaritovirus Gula febern-virus (endast kulturer) Hantaanvirus Hantavirus, som orsakar HPS Hendravirus Hepatit B-virus (endast kulturer) Herpes B-virus (endast kulturer) HIV (endast kulturer) Högpatogent fågelinfl uensavirus (endast kulturer) Japansk encefalit-virus (endast kulturer) Juninvirus Kyasanur forest disease-virus Lassavirus Machupovirus Marburgvirus Mycobacterium tuberculosis (endast kulturer) Nipahvirus Poliovirus (endast kulturer) Rabiesvirus ** Rickettsia prowazekii (endast kulturer) Rickettsia rickettsii (endast kulturer) Rift Valley-febervirus ** Rysk sommar-vår-encefalitvirus (endast kulturer) Sabiavirus Shigella dysenteriae typ 1 (endast kulturer) TBE (Fästingburet encefalitvirus) Variola (Smittkoppor, major och minor)* Venezuelansk hästencefalitvirus** Västnilvirus (endast kulturer) Yersinia pestis (endast kulturer) Östlig hästencefalit-virus (endast kulturer) Kategori B: Varje smittförande ämne som inte uppfyller kriterierna för att omfattas av kategori A. Det innebär bl a att ämnen i listan som anges som endast kulturer tillhör B i de fall som inte avser kulturer. Med kulturer avses resultat av processer där patogener förökats till höga koncentrationer. Här avses bara avsiktligt genererade patogener. Kulturer avsedda för diagnostiska och kliniska syften ingår ej. * Enligt Räddningsverket kommer en komplettering med dessa ämnen att göras i en ändringsföreskrift för ADR- S/RID-S, som träder i kraft 1 juli, ** Gäller endast som kulturer och vid nationella transporter enligt Räddningsverkets ändringsföreskrifter 13

14 Landstingsförbundet Bilaga (16) Bilaga 2 Godsdeklaration för farligt gods/avfall* *Stryk avfall om deklarationen endast avser smittförande ämne som prov Avsändare Mottagare Vårdenhet: Adress: Org.nr: Avsänt den: Kommunkod: Företag: Adress: Org.nr: Transportör Företag: Adress: Org.nr: Mottaget den: Ansvarig: Namnförtydl.: Transport som inte överskrider de i i ADR-S angivna mängderna. Transportkategori 2:.. kg (.. poäng) Varje kg ger 3 poäng, gäller UN 3291 Transportkategori 3:.. kg (.. poäng) Varje kg ger 1 poäng, gäller UN 1977 Stryk allt detta om lasten ger mer än 1000 poäng eller om den innehåller smittförande eller giftiga ämnen Godsbeskrivning (Stryk de alternativ som inte gäller) Prover UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR Specifikt:..... UN 1977 KVÄVE, KYLT, FLYTANDE Farligt avfall UN 3291 KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. 6.2, Class 6.2 2, - Avfallskod 6.2, II Typ av kollin Antal kollin Klass och förpackningsgrupp Bruttovikt Summa: Ort och datum:... /... Ansvarig avsändare:... Tfn:... Namnförtydligande: Exempel på farligt avfall med EWC-koder. OBS Allt farligt avfall är inte farligt gods. Cytostatika o andra cytotoxiska läkemedel Olja Lösningsmedel Färg, lack, lim Bekämpningsmedel Miljöfarliga batterier Lysrör o annat kvicksilveravfall

15 Landstingsförbundet (16) Bilaga 3 Bilaga 3 Transportkort för Smittförande ämne/avfall Risker Ämnena kan orsaka smitta vid kontakt med öppet sår, skadad hud eller slem - hinna. Då de sitter på vassa föremål kan smitta överföras genom penetration av hud. ADR Klass 6.2 UN 2814 eller 3291 Skyddsutrustning Skyddshandskar och engångs andningsskydd Våtservetter med sprit Saneringsutrustning Yt- och handdesinfektionsmedel Tom förpackning för smittförande avfall Vid olycka Stäng av motorn Förbud mot öppen låga Förbud mot rökning Markera riskområdet och varna förbipasserande Larma snarast räddningstjänst och polis, 112 Skada på fordon eller last Observera t ex fuktfläckar Kör inte innan lasten bedöms säker Tillkalla saneringsexperter vid behov tel Skadat emballage Ta på skyddshandskar Lägg utspillt material och trasig förpackning i tom förpackning för smittförande avfall Sprid ut ytdesinfektionsmedel på nersmutsat område Lägg handskarna tillsammans med spillet i lämplig vätsketät förpackning. Förslut noga. Brand Större brand och brand i last ska släckas av brandkår. Mindre fordonsbrand kan släckas med bilens brandsläckare eller med jord, sand eller snö. Informera polisen eller lokal miljö - och hälsoskyddsmyndighet om ämne kommit ut. Telefonnummer kan fås på telefon Vid hudkontakt Använd genast handdesinfektionsmedel Vid kontakt nära sår gör man dessutom som vid stickskada Vid stickskada Kontakta snarast i första hand företags - hälsovården eller jourhavande läkare på närmaste infektionsklinik. Första hjälpen Om osäkerhet råder Fråga i första hand avdelning för sjukhushygien eller motsvarande på närmaste akutsjukhus. Telefonnummer kan fås på telefon Detta kort tillhör:. Telefon:.. 15

16 Beställning av skriften kan göras direkt på tel , fax eller från vår hemsida ISBN: Sveriges Kommuner och Landsting Grafi sk form samt tryck: KLF Grafi sk produktion, 2005

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12. BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:12 BIOLOGISKA ÄMNEN (Ändringar införda t.o.m. 2000.12.15) 1997:12 2 BIOLOGISKA ÄMNEN Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna

Läs mer

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@skl.se Sveriges

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Målsättning... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3 Avgränsning... 2 1.4 Metodval... 2 1.5 Beskrivning på hur undersökningen genomförts... 3 2 Rederi och fartyg...

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Sammanställning av regelverk avseende transport av trycksatta containers med biogas eller naturgas 610318 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten

Läs mer

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Innehållsansvarig: Aino Kempe, Hygiensköt/ass, Vårdhygien (ainke); Bert Ove Larsson, Verksamhetschef, Giltig från: 2014-10-22 Infektionsklinik läkare (beola);

Läs mer

KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp

KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp Sida 1 av 12 KIs regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till Institutioner förlagda till sjukhus ska följa sjukhusens motsvarande regler. OBS! Material som varit i kontakt

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön; beslutade den xx xxxx 2005. SJÖFS 2005:XX Utkom från

Läs mer

MIKROBIOLOGISKA ARBETSMILJÖRISKER SMITTA, TOXINPÅVERKAN, ÖVERKÄNSLIGHET

MIKROBIOLOGISKA ARBETSMILJÖRISKER SMITTA, TOXINPÅVERKAN, ÖVERKÄNSLIGHET MIKROBIOLOGISKA ARBETSMILJÖRISKER SMITTA, TOXINPÅVERKAN, ÖVERKÄNSLIGHET Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken Bilaga 2 till Miljötillsyn på lantbruk - Handledning för miljökontoren (2007) Förklaringar till checklista för tillsyn på lantbruk uppdaterad 22 juni 2011 Checklistan finns i bilaga 1. Här i bilaga 2 finns

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Förvaring av explosiva varor

Förvaring av explosiva varor HANDBOK Augusti, 2010 Förord Hanteringen av är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla ska godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning och övriga inom Sverige

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Hygien- och smittskyddsrutiner för tandvården TANDHYG Innehåll Vad säger lag och rekommendationer...1 Tandvårdslagen (1985:125)...1 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer