Förord. Stockholm i juni Ellen Hyttsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Stockholm i juni 2005. Ellen Hyttsten"

Transkript

1 Förord Ett syfte med föreliggande rapport är att ge sjukvårdshuvudmännen information om rutiner för hanteringen av föremål som kan innehålla smittämnen. Syftet är vidare att bidra till en mellan sjukvårdshuvudmännen gemensam hantering av detta avfall och att underlätta för berörda att hitta rätt i regelsystemen för transport av farligt gods. En säker hantering av smittförande ämnen, utan krångel och onödiga kostnader, är en ytterligare målsättning. Rapporten har utarbetats av konsultföretaget Kemi & Miljö i Stockholm med Bertil Krakenberger som projektledare. Författaren svarar själv för rapportens innehåll som även har granskats av Bengt Stridsberg, Statens räddningsverk och Ewa Ljungdahl-Ståhle, Smittskyddsinstitutet. Båda har deltagit i arbetet med rapporten och lämnat värdefulla synpunkter. I rapporten behandlas huvudsakligen inrikes transporter 1. Smittskyddsinstitutet har gett ut en anvisning om hur prover ska hanteras, Packa provet rätt 2. Den ska fungera som en lathund för den som står med ett provrör i handen och undrar hur man ska göra. Men de som har kunskap om reglerna för transport av farligt gods eller som har kompetens inom smittskyddsområdet kan ha behov av en djupare genomlysning av området. Dessutom finns det även andra godsslag som kan innehålla smittförande ämnen. De regler som ligger till grund för detta dokument ändras fortlöpande. Texten är uppdaterad till vad som gäller för transportregelverken Lokala rutiner som upprättats sedan tidigare behöver justeras. Rutiner som gäller transporter på väg och järnväg ska, enligt Statens räddningsverk, vara justerade senast för att uppfylla dessa regler. Nya ändringar av reglerna för transport av farligt gods sker fortlöpande. Provtagning och hantering av provmaterial inom sjukvården omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen. Det måste därför finnas rutiner som säkrar patientsekretess och kvalitet i verksamhet som rör provtransport. Dessa aspekter har inte tagits med i denna text eftersom den främst har ett transportsäkerhetsperspektiv. Rapporten vänder sig främst till dem som utformar och ansvarar för rutinerna, t.ex. berörda verksamhetschefer, transportchefer, miljöchefer, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och de som ansvarar för upphandling av transportförpackningar och transporttjänster. Kontaktperson vid Sveriges Kommuner och Landsting har varit utredare Thomas Rostock. Stockholm i juni 2005 Sveriges Kommuner och Landsting Ellen Hyttsten Direktör, Avdelningen för vård och omsorg 1) Det förekommer i viss utsträckning transporter av prover till andra länder. I de fall dessa transporter sker med flyg så kan IATA-DGR PI650 vara minimikrav. Där stadgas t ex att prover ska skickas i förpackningar där den minsta sidan ska vara minst 10 cm. Ytterligare krav kan tillkomma. Speditören kan antagligen visa på dessa krav och hur de kan lösas. 2) Kan hittas på

2 Frågeställningar kring transporter av föremål som kan innehålla smittämnen goda rutiner inom sjukvården Grunder för klassningen Smittförande ämnen är farligt gods när de ska transporteras. I alla regelverk slås fast att smittförande ämnen endast är sådant som kan överföra sjukdom till dem som utsätts för ämnena och om det är osannolikt att ämnena kan överföra sjukdom ska de inte omfattas av bestämmelserna. Transportreglerna för alla olika transportslag 3 utvecklas huvudsakligen ur FN:s rekommendationer för transport av farligt gods 4. När ändringar sker i FN-rekommendationerna görs dock motsvarande ändringar i transportreglerna med betydande eftersläpning. Vissa av våra tolkningar av regelverken baserar sig på texter i senaste upplagan av FN-rekommendationerna. Godskategorier De godskategorier som har relevans i samband med reglerna för transport av smittförande ämnen är prover av alla slag från patient med konstaterad eller misstänkt smitta. Smittämnen klassas i kategori A eller B. Definitionerna av dessa kategorier anges i bilaga 1 prover utan smittmisstanke avfall från behandling av patient med allvarlig smitta eller smittförande avfall från mikrobiologiskt laboratorium skärande/stickande avfall som varit i kontakt med kroppsvätska infekterad tvätt För dessa godskategorier står valet mellan följande klassningar: UN SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR UN 3373 DIAGNOSTISKA PROVER UN 3291 KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. eller Ej farligt gods Skillnader mellan transportslag Beskrivningen av hanteringen utgår från reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR-S). Reglerna för transport på järnväg (RID-S) är nära identiska i de avseenden som har betydelse här. Där reglerna för övriga transportslag avviker från ADR-S anges detta i avsnitten för transport till sjöss, i luften och med posten. 3) ADR för transport på väg, RID för transport på järnväg, IMDG för transport till sjöss och IATA-DGR eller ICAO-TI för transport i luften. ADR och RID finns med vissa nationella avvikelser. De svenska reglerna heter ADR-S och RID-S. ADR-S och RID-S kommer i nya upplagor vid årsskiftet 2004/2005. Denna skrift är uppdaterad till och med dessa upplagor. 4) UN Recommendations for the Transport of Dangerous Goods, ST/SG/AC. 10/aktuell upplaga 5) UN står för United Nations (FN) och de nummer som förekommer efter är de som anges i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods och även i regelverken för transport av farligt gods på väg, på järnväg, till sjöss och i luften. Varje typ av farligt gods har ett eget UN-nummer. 2

3 1 Prover och avfall med konstaterad eller misstänkt förekomst av smittämne, kategori A 6 Dessa godstyper ska anges som UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR. Det smittämne som ingår eller misstänks ingå ska alltid specificeras efter denna beteckning. Godset ska packas i enlighet med förpackningsinstruktion P 620. Den innebär att: innerförpackningar ska bestå av ett eller flera primärkärl (t ex provrör) i sekundärförpackning (t ex hylsa). Både primärkärl och sekundärförpackningar ska vara vätsketäta. Sekundär förpackning ska innehålla en absorbent som förmår suga upp hela vätskemängden. Om sekundärförpackningen innehåller flera primärkärl ska dessa vara placerade så att ömsesidig kontakt ej kan uppstå. innerförpackningar ska läggas i en stabil ytterförpackning. Ytterförpackningens minsta dimension (längd, bredd eller djup) får inte vara mindre än 100 mm. innerförpackning med smittförande ämne inte får packas i samma ytteremballage som annat gods. Däremot kan ytterförpackningar med olika gods packas i extra ytterförpackning. Sådant ytteremballage får innehålla torris Ämnen som skickas vid eller över omgivningens temperatur ska ha primärkärl av glas, metall eller plast. Tät förslutning ska säkras genom värmeförsegling, kantförstärkt propp, metallfläns eller skruvlock förstärkt med tejp eller låssäkring. 2. Ämnen som skickas kylda med is eller torris ska ha inneremballage som är säkrade så att de inte rubbas ur sitt läge om isen smält eller torrisen förångats. Vid packning med is ska ytteremballaget vara tätt. Vid packning med torris ska ytteremballaget kunna släppa ut bildad koldioxid. Förpackningarnas funktion får inte påverkas av mycket låg temperatur. 3. Ämnen som skickas med flytande kväve ska ha primärkärl av plast. Materialen i primärkärl och sekundärförpackning ska inte påverkas av mycket låg temperatur och kärlen ska vara anpassade till varandra. Kvävet ska förvaras i dubbelväggigt kärl med vakuumisolering (Dewar-kärl). Om kärlet är av glas så ska det vara placerat i metallhölje. Kollit ska vara försett med bäranordning och vara märkt med etikett Lyofiliserade (torkade) ämnen får också som primärkärl ha igensmälta ampuller eller glaskärl med gummiproppar och metalltätning. Primärkärl eller sekundärförpackning ska motstå ett invändigt övertryck på minst 95 kpa och temperaturer på 40 till +55 o C utan att läckage uppstår. 6) OBS Detta är instruktionen för hantering av de mest farliga smittämnena. Därmed gäller de endast en mycket liten andel av proverna och avfallet. Definitionerna av kategorierna smittförande ämnen anges i Bilaga 1. 7) Torris är fast koldioxid. Det håller en temperatur på 78,5 o C 3

4 De kompletta förpackningarna, inner- och ytterförpackningar tillsammans, ska vara provade och typgodkända. Detta ska framgå av att ytterförpackningarna är märkta med en godkännandekod som innehåller texten Class 6.2. Förpackningar med detta typgodkännande kan bl.a. sökas hos Sveriges Provnings och Forskningsinstitut (tfn ; e-post Ytterförpackning ska märkas med UN 2814 och med etikett 6.2 Etiketten måste avlägsnas eller döljas om förpackningen returneras utan smittförande innehåll. Dessa ämnen får inte transporteras med posten. OBS! Avfall efter patient med sjukdom av riskklass 4 i Arbetsmiljöverkets föreskrift Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, AFS 2005:1, ska destrueras på plats. Vårdens ansvariga bör se till att det finns en rutin för sådant tillfälle. 2 Prover från patient med konstaterad eller misstänkt smitta av kategori B samt lämpligen de flesta övriga diagnostiska prover Rubricerade prover av vävnad, kroppsvätska eller exkret, ska anges som UN 3373 DIAGNOS- TISKA PROVER eller UN 3373 KLINISKA PROVER. Det är ofta svårt att separera prov med smitta från de, där ingen smittmisstanke finns, dvs. att avgöra om ett prov ska klassas som diagnostiskt prov enligt den definition som anges i föreskriften eller inte. De flesta prover är ju diagnostiska i ordets normala betydelse. Begreppet diagnostiskt prov och de bestämmelser för dessa som finns i reglerna för transport av farligt gods bör därför användas i alla fall utom de som anges i föregående avsnitt. Dessa prover ska packas i enlighet med förpackningsinstruktion P 650 vilket betyder att förpackningarna ska vara tillräckligt kraftiga för att motstå de belastningar och vibrationer samt de temperatur-, tryck- och fuktighetsförändringar, som uppstår vid transporter inklusive lastning och loss n ing, utan att de läcker. Förpackningen ska bestå av primärkärl (kan vara flera), sekundärförpackning och ytterförpackning. Primärkärl (t ex provrör) ska packas i sekundärförpackningar (t ex hylsa, se även förslag längst ner i detta avsnitt) så att de inte vid normala transportförhållanden kan gå sönder eller läcka. Sekundärförpackningarna ska säkras med stötdämpande material i ett ytteremballage. Läckage får inte påverka det stötdämpande materialets eller ytteremballagets skyddande egenskaper. 4

5 varje kolli ska vara märkt med följande symbol. Linjebredd ska vara minst 2 mm. Bokstäver och siffror ska vara minst 6 mm höga. Det går också att använda Postens etikett Komplett kolli ska klara de fallprov som det hänvisas till i förpacknings instruktionen. Flytande prov ska packas med absorberande material mellan primärkärl och sekundärförpackning. Detta ska kunna absorbera hela vätskemängden. Om flera bräckliga kärl placeras i samma sekundärförpackning ska de skiljas åt så att ömsesidig kontakt förhindras. Flytande prover ska ha täta primärkärl och tät sekundärförpackning. Endera primärkärl eller sekundärförpackning ska motstå ett invändigt övertryck på minst 95 kpa (c:a 1 atm) utan att läckage uppstår. Förpackningarna ska uppfylla kraven ovan, men behöver inte genomgå typgodkännande. Bilden illustrerar hur försändelsen kan utformas. 8) Postens etiketter är kostnadsfria och kan beställas på Gå över Företag/Förbered utskick/ Blanketter/Brev och värdeförsändelser/välj typ av blankett 5

6 För prover som ska transporteras kylda eller frysta gäller 1. Ämnen som skickas kylda med is eller torris ska ha inneremballage som är säkrade så att de inte rubbas ur sitt läge om isen smält eller torrisen förångats. Vid packning med is ska ytteremballaget vara tätt. Vid packning med torris ska ytteremballaget kunna släppa ut bildad koldioxid. Primärkärl och sekundäremballage får inte påverkas av mycket låg temperatur. Ytterförpackningen ska vara märkt Koldioxid, fast eller Torris. 2. Ämnen som skickas med flytande kväve ska ha primärkärl av plast. Materialen i primärkärl och sekundär förpackning ska inte påverkas av mycket låg temperatur och kärlen ska vara anpassade till varandra. Kvävet ska förvaras i dubbelväggigt kärl med vakuumisolering (Dewar-kärl). Om kärlet är av glas så ska det vara placerat i metallhölje. Kollit ska vara försett med bäranordning. Kollit ska vara märkt med etikett 2.2. Transporten ska åtföljas av godsdeklaration med angivande av UN 1977, KVÄVE, KYLT, FLYTANDE, se bifogad godsdeklaration, bilaga 2. Teststickor och testpinnar Diagnostiska prover som är applicerade på stickor eller pinnar får 9 förpackas i inner förpackningar av kartong och i ytterförpackningar av ogenomtränglig plast eller plastfolie av tillräcklig styrka och täthet om den totala förpackningsvikten inte överstiger 500 g. Försändelsen ska vara märkt med I övrigt behöver inte förpackningsinstruktion P 650 följas för dessa prover. Provrörsställ Kraven i P 650 är lätta att infria för enstaka prover. Det är mer komplicerat att uppfylla kraven när hela provrörsställ ska skickas. Ingen primärkärlsleverantör tar ansvar för att deras produkter uppfyller kravet att de ska klara ett invändigt övertryck på 95 kpa. Det har dock gjorts godtagbara tester vid UMAS i Malmö. 10 Primärkärlen höll tätt. De får därmed anses följa P 650. Eftersom dessa primärkärl är de förhärskande inom sjukvården så kan övertryckskravet anses tillgodosett. I de fall andra primärkärl används ska de vara försedda med skruvpropp eller annan förslutning som klarar dessa tryckkrav. Även sekundärkärlet ska vara tätt. Det kan t ex lösas genom att man ställer provrörsstället i en plastpåse med tät förslutning, t ex blixtlås eller clips, eller om plastpåsen är tillräckligt följsam kan det räcka med hård hopknytning. 9) Enligt det multilaterala avtalet, M143, undertecknat av Sverige. 10) Testerna gjordes enligt standarden SS-EN 829. Den standarden föregick P 650 och innebär bl.a. att man placerar fyllda förpackningar i ett undertryck på 95 kpa med förslutningen riktad neråt. 6

7 3 Prover utan smitta För prover utan smittmisstanke ställs inga särskilda krav i regelverken. De flesta av dessa prover är dock lämpliga att hantera tillsammans med Diagnostiska prover ovan. Det är vanligen för komplicerat att hålla isär prover med och utan smitta och det ger inga vinster ur ekonomiska eller tidsmässiga aspekter. Att bara ha en i stort sätt heltäckande rutin har stora fördelar. 4 Smittförande avfall av kategori B 11 Smittförande avfall som innehåller patogener som odlats till höga koncentrationer oskadliggörs lämpligen på plats t ex genom autoklavering. Smittförande avfall av kategori B, utom kulturer, transporteras som UN 3291 KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. Förpackningar ska uppfylla kraven i förpackningsinstruktion P 621. Det innebär att de ska vara styva och uppfylla provningskraven för förpackningsgrupp II i ADR. Att förpackning är typgodkänd ska framgå av en väl synlig tryckt eller präglad kod innehållande bl.a. och ett X eller ett Y. Då vätska finns i avfallet ska antingen absorbtionsmedel tillsättas som förmår suga upp hela vätskemängden, eller så ska förpackningen klara ett övertryck på 20 kpa (0,2 bar). 12 Förslutningen ska sluta tätt efter fyllning och det ska framgå om den har öppnats efter tillslutningen. Förpackningen ska märkas med UN 3291 och med etikett 6.2: Enligt Socialstyrelsens föreskrift för smittförande avfall, SOSFS 1999:27 (M), ska det även märkas med symbolen för bio logisk fara i ett triangulärt gult fält med svart bård och med texten Smittförande avfall 13. T ex 11) Se Bilaga 1 för definitionen av kategorierna smittförande ämnen. 12) ADR-S , förpackningsgrupp II 13) Föreskriften ska revideras och troligen kommer en ny upplaga under En av nyheterna är högst sannolikt att kravet på märkning av förpackningar med smittförande avfall kommer att slippa symbolen för smittförande ämne i ett gult triangulärt fält. Samma symbol finns ju redan i ett vitt kvadratiskt fält enligt reglerna för transport av farligt gods. 7

8 De här angivna kraven på märkning kan kombineras på samma etikett. Föreskriften kräver dessutom förvaring i högst +8 o C om den pågår mer än ett dygn. Vid förvaring längre än fem dygn krävs frysförvaring, högst 20 o C. Förvaringsplats för smittförande avfall ska vara skyltad med symbolen och texten ovan och den ska vara låst om den inte kan kontrolleras kontinuerligt. Avfall efter patient med sjukdom av skyddsklass 4 ska dekontamineras på plats. 5 Skärande/stickande avfall Skärande/stickande föremål som varit i kontakt med kroppsvätska klassas enligt Socialstyrelsens föreskrift för smittförande avfall, SOSFS 1999:27 (M) som smittförande avfall. De ska ligga i förpackningar som är punktionstålig och kunna kvarhålla vätska. Detta avfall kan förvaras obegränsad tid vid rumstemperatur. I övrigt gäller samma regler som för smittförande avfall ovan. Transporter av skärande/stickande/smittförande avfall från hemsjukvård och motsvarande är undantagna från reglerna för transport av farligt gods. 14 OBS Skärande/stickande/smittförande avfall från behandling av patient med smitta av kategori A ska behandlas i enlighet med instruktionen för UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR, P 620. Se avsnitt 1 ovan. 6 Infekterad tvätt Tvätt från behandling av patient med sjukdom av skyddsklass 2 till 3 i Arbetsmiljöverkets föreskrift Biologiska ämnen, AFS 1998:12 ska vanligen inte behandlas som farligt gods. Normalt kan rutinen med invändig säck av vattenlösligt material och utvändig gul textilsäck användas. Tvätt som är nerblodad eller på annat sätt indränkt med sekret eller exkret från patient med allvarlig sjukdom desinfekteras före transport eller behandlas som smittförande avfall. Om detta skickas i säckarna ovan finns risk att den vattenlösliga säcken försvagas eller löses upp. 7 Transporter till sjöss Texten bygger på antagandet att vad som kan komma i fråga till sjöss endast är inrikes provoch avfallstransporter. För farligt-gods-transporter mellan skärgårdsöar och fastlandet eller över sjöar och vattendrag kan Sjöfartsverket teckna överenskommelser med färjerederier med innebörden att bestämmelserna i ADR (vägtransport) kan tillämpas om båtresan är kortare än en timme. Vägverket har sådan överenskommelse för sina färjor och det finns även privata färjerederier som har det. 14) Räddningsverket och Smittskyddsinstitutet gör gemensamt bedömningen att dessa transporter går in under avsnitt c i ADR. För transporter under detta undantag gäller inte bestämmelserna i ADR/ADR-S. Brev till Sveriges Kommuner och Landsting, Räddningsverkets diarienummer

9 Vid transporter mellan fastlandet och Gotland gäller Östersjöavtalet 15 som innebär att man på särskilt avlysta turer kan köra enligt reglerna för transport på väg, ADR, enligt ovan. Öster sjöavtalet gäller även transporter över Öresund. Kontrollera med respektive färjerederi om deras policy. Vid turer som inte omfattas av undantagen ovan ska reglerna för transport av farligt gods på sjön, IMDG, tillämpas. 8 Transport i luften Endast prover antas transporteras med flyg. Här anges bara de krav som ställs på godsavlämnaren. Ytterligare krav finns, men de hanteras av speditören. Vid flygtransporter gäller minst ICAO-TI:s regler. Många flygbolag är medlemmar i IATA. IATA har hårdare regler för transport av farligt gods. Reglerna stämmer väl med reglerna för vägtransport. Här anges de ytterligare krav som tillkommer vid lufttransport. För transporter av prover, UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNEN SOM PÅVERKAR MÄN- NISKOR, gäller förpackningsinstruktion PI 602. Det innebär att ytteremballage inte får ha något mått som understiger 100 mm. förpackningen måste på utsidan vara tydligt och beständigt märkt med namn och telefonnummer på den som ansvarar för godset. på ytterförpackningen ska anges UN 2814 INFECTOUS SUBSTANCES AFFECTING HUMANS samt (Liquid) eller (Solid). För transporter av UN 3373 DIAGNOSTISKA PROVER gäller förpackningsinstruktion PI 650, som förutom kraven i P 650 i ADR, även stadgar följande: Primärkärl får innehålla högst 500 ml flytande prov eller 500 g fast prov. Ytterförpackning får netto innehålla högst 4 l flytande prov eller 4 kg fasta prov. På ytterförpackningen ska anges DIAGNOSTIC SPECIMENS För alla provtransporter gäller följande: Om proverna kyls med flytande kväve ska PI 202 följas. Denna instruktion förklaras inte här. Kontakta speditören för hjälp. I detta fall ska även anges UN 1977 NITROGEN RE FRIGERATED LIQUID på ytterbehållaren. Med pilar eller med etikett som nedan ska anges förpackningens upprätta position. På ytterbehållaren ska stå DO NOT DROP HANDLE WITH CARE och med 120 o C intervall runt om ska det stå KEEP UPRIGHT 15) Östersjöavtalet är ett multilateralt avtal om särregler för transporter på Östersjön. 9

10 Om proverna kyls med torris ska anges UN 1845 CARBON DIOXIDE, SOLID (Dry ice) på ytterförpackningen. På ytterförpackningen ska anges avsändarens och mottagarens namn och deras adresser. Speditören kan ge uppgift om hur godsdeklaration ska fyllas i och vilka ytterligare krav som kan tillkomma. 9 Transport med posten Posten transporterar diagnostiska prover som rekommenderat första klassbrev (dvs. inte ekonomibrev) under förutsättning att förpackningsreglerna, P 650, tillämpas. Som ytterförpackning används lämpligen kraftigt vadderat kuvert. Brevet märks med Postens etikett Posten transporterar inte prov som ska klassas som UN 2814 SMITT FÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR. 10 Transporthandlingar vid transport på väg Remiss som ska medfölja prov läggs mellan sekundärförpackningen och ytterförpackningen. Transporter av prover och avfall enligt avsnitt 1 samt av avfall enligt avsnitten 4 och 5 ska åtföljas av transporthandlingar. Transporthandlingar är godsdeklaration och skriftliga instruktioner, s.k. transportkort. Här lämnas förslag på godsdeklaration i Bilaga 2. Den är designad för att kunna användas både gentemot reglerna för transport av farligt gods på väg, ADR-S, SRVFS 2004:14 och Avfallsförordningen, 2001:1063. De som inte transporterar avfall kan förenkla blanketten genom att ta bort det som gäller avfall. Blanketten kan även byggas ut för att omfatta andra gods och avfallsslag. Vid transport av UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR ska aktuell mikroorganism anges med ett vetenskapligt namn i godsdeklarationen. Här ges även förslag på transportkort i Bilaga 3. Kortet kan gärna ändras så att det passar lokalt. Det går t ex bra att fylla i aktuella telefonnummer till polis och sjukhus. Transportkort ska vara utformade i enlighet med en mall som anges i avsnitt i ADR. Här har den indelningen följts, men för att göra kortet överskådligt har inte alla rubriker som förekommer där använts uttryckligen. 10

11 11 Avvikelse- och skadehantering De personer som hanterar smittförande ämnen ska vara medvetna om de risker som ligger i transporterna hur man ska agera när det uppstår skada på godset och då någon kommer i kontakt med innehållet ansvaret att rapportera till arbetsledning när problem uppstår Lathundar för hanteringen av smittförande ämnen kan innehålla ungefär vad som står i bifogat transportkort. Där ska dessutom framgå att incidenter och olyckor ska anmälas i det interna systemet för avvikelserapportering. De ska dessutom rapporteras till säkerhetsrådgivaren. Denne får därefter avgöra om rapport ska skickas till Räddningsverket. 12 Krav på säkerhetsrådgivare De som transporterar eller skickar smittförande ämne eller smittförande avfall ska ha tillgång till säkerhetsrådgivare. Undantagna är bara de som transporterar eller skickar UN 3291 SMITTFÖRANDE AVFALL, N.O.S. i mindre mängd än 333 kg per transport. Diagnostiska prover kräver inte säkerhetsråd givare. Säkerhetsrådgivare kan ingå i den egna organisationen eller vara kontrakterad konsult. En säkerhetsrådgivare ska vara godkänd av Räddningsverket för de transportslag som är aktuella (väg, järnväg, sjö och luft). I säkerhetsrådgivarens uppgifter ingår bl.a. att tillse att beslutade rutiner är tillfredsställande dokumenterade, att de följer regelsystemen, att de är säkra och att de följs. att personalen har tillräcklig information/utbildning för att klara sina arbetsuppgifter. att använda transporthandlingar, förpackningar och övrig materiel följer regelsystemens krav. att det finns fungerande beredskapsrutiner för olyckor och att det finns system för avvikelse- och olycksrapportering. En säkerhetsrådgivare upprättar en årlig rapport till verksamhetsledningen. Rapporten ska beskriva hur hanteringen följer eller avviker från rutiner och regelsystem. Där kan även finnas förbättringsförslag. Säkerhetsrådgivaren skriver även rapport till Räddningsverket vid större avvikelser och vid olyckor. 11

12 13 Tillämpade regelverk UN Recommendations for the Transport of Dangerous Goods, ST/SG/AC. 10/aktuell upplaga ADR-S (SRVFS 2004:14) RID-S (SRVFS 2004:15) ICAO-TI IATA DGR, 46th Edition, 2005 IMDG-koden (SJÖFS 2003:15) Östersjöavtalet, 2004 (Multilateralt avtal om särregler för transporter på Östersjön) Brev till Sveriges Kommuner och Landsting, Räddningsverkets diarienummer Avfallsförordning, (SFS 2001:1063) Smittförande avfall (SOSFS 1999:27(M)) 16 Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för farligt gods (SRVFS 2002:3) Multilateral Agreement, M143, under section of ADR relating to the carriage of diagnostic specimens Arbetsmiljöverkets föreskrift Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1) 16) Föreskriften ska revideras och troligen kommer en ny upplaga under

13 Bilaga 1 Klassificering av smittförande ämnen Kategori A: Ett smittförande ämne som transporteras i en form som kan framkalla permanent invaliditet eller livshotande eller dödlig sjukdom hos människor eller djur som exponeras för det. Exempel på ämnen som uppfyller dessa kriterier anges i följande tabell. Apkoppsvirus Bacillus anthracis (endast kulturer) Brucella abortus (endast kulturer) Brucella melitensis (endast kulturer) Brucella suis (endast kulturer) Burkholderia mallei Pseudomonas mallei rots (endast kulturer) Burkholderia pseudomallei Pseudomonas pseudomallei (endast kulturer) Chlamydia psittaci fågelburna stammar (endast kulturer) Clostridium botulinum (endast kulturer) Coccidioides immitis (endast kulturer) Coxiella burnetii (endast kulturer) Hemorragisk Krim-Kongofeber-virus Hemorragisk Omskfeber-virus Denguevirus (endast kulturer) Escherichia coli, verotoxigen (endast kulturer) Ebolavirus FlexaIvirus Francisella tularensis (endast kulturer} Guanaritovirus Gula febern-virus (endast kulturer) Hantaanvirus Hantavirus, som orsakar HPS Hendravirus Hepatit B-virus (endast kulturer) Herpes B-virus (endast kulturer) HIV (endast kulturer) Högpatogent fågelinfl uensavirus (endast kulturer) Japansk encefalit-virus (endast kulturer) Juninvirus Kyasanur forest disease-virus Lassavirus Machupovirus Marburgvirus Mycobacterium tuberculosis (endast kulturer) Nipahvirus Poliovirus (endast kulturer) Rabiesvirus ** Rickettsia prowazekii (endast kulturer) Rickettsia rickettsii (endast kulturer) Rift Valley-febervirus ** Rysk sommar-vår-encefalitvirus (endast kulturer) Sabiavirus Shigella dysenteriae typ 1 (endast kulturer) TBE (Fästingburet encefalitvirus) Variola (Smittkoppor, major och minor)* Venezuelansk hästencefalitvirus** Västnilvirus (endast kulturer) Yersinia pestis (endast kulturer) Östlig hästencefalit-virus (endast kulturer) Kategori B: Varje smittförande ämne som inte uppfyller kriterierna för att omfattas av kategori A. Det innebär bl a att ämnen i listan som anges som endast kulturer tillhör B i de fall som inte avser kulturer. Med kulturer avses resultat av processer där patogener förökats till höga koncentrationer. Här avses bara avsiktligt genererade patogener. Kulturer avsedda för diagnostiska och kliniska syften ingår ej. * Enligt Räddningsverket kommer en komplettering med dessa ämnen att göras i en ändringsföreskrift för ADR- S/RID-S, som träder i kraft 1 juli, ** Gäller endast som kulturer och vid nationella transporter enligt Räddningsverkets ändringsföreskrifter 13

14 Landstingsförbundet Bilaga (16) Bilaga 2 Godsdeklaration för farligt gods/avfall* *Stryk avfall om deklarationen endast avser smittförande ämne som prov Avsändare Mottagare Vårdenhet: Adress: Org.nr: Avsänt den: Kommunkod: Företag: Adress: Org.nr: Transportör Företag: Adress: Org.nr: Mottaget den: Ansvarig: Namnförtydl.: Transport som inte överskrider de i i ADR-S angivna mängderna. Transportkategori 2:.. kg (.. poäng) Varje kg ger 3 poäng, gäller UN 3291 Transportkategori 3:.. kg (.. poäng) Varje kg ger 1 poäng, gäller UN 1977 Stryk allt detta om lasten ger mer än 1000 poäng eller om den innehåller smittförande eller giftiga ämnen Godsbeskrivning (Stryk de alternativ som inte gäller) Prover UN 2814 SMITTFÖRANDE ÄMNE SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR Specifikt:..... UN 1977 KVÄVE, KYLT, FLYTANDE Farligt avfall UN 3291 KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. 6.2, Class 6.2 2, - Avfallskod 6.2, II Typ av kollin Antal kollin Klass och förpackningsgrupp Bruttovikt Summa: Ort och datum:... /... Ansvarig avsändare:... Tfn:... Namnförtydligande: Exempel på farligt avfall med EWC-koder. OBS Allt farligt avfall är inte farligt gods. Cytostatika o andra cytotoxiska läkemedel Olja Lösningsmedel Färg, lack, lim Bekämpningsmedel Miljöfarliga batterier Lysrör o annat kvicksilveravfall

15 Landstingsförbundet (16) Bilaga 3 Bilaga 3 Transportkort för Smittförande ämne/avfall Risker Ämnena kan orsaka smitta vid kontakt med öppet sår, skadad hud eller slem - hinna. Då de sitter på vassa föremål kan smitta överföras genom penetration av hud. ADR Klass 6.2 UN 2814 eller 3291 Skyddsutrustning Skyddshandskar och engångs andningsskydd Våtservetter med sprit Saneringsutrustning Yt- och handdesinfektionsmedel Tom förpackning för smittförande avfall Vid olycka Stäng av motorn Förbud mot öppen låga Förbud mot rökning Markera riskområdet och varna förbipasserande Larma snarast räddningstjänst och polis, 112 Skada på fordon eller last Observera t ex fuktfläckar Kör inte innan lasten bedöms säker Tillkalla saneringsexperter vid behov tel Skadat emballage Ta på skyddshandskar Lägg utspillt material och trasig förpackning i tom förpackning för smittförande avfall Sprid ut ytdesinfektionsmedel på nersmutsat område Lägg handskarna tillsammans med spillet i lämplig vätsketät förpackning. Förslut noga. Brand Större brand och brand i last ska släckas av brandkår. Mindre fordonsbrand kan släckas med bilens brandsläckare eller med jord, sand eller snö. Informera polisen eller lokal miljö - och hälsoskyddsmyndighet om ämne kommit ut. Telefonnummer kan fås på telefon Vid hudkontakt Använd genast handdesinfektionsmedel Vid kontakt nära sår gör man dessutom som vid stickskada Vid stickskada Kontakta snarast i första hand företags - hälsovården eller jourhavande läkare på närmaste infektionsklinik. Första hjälpen Om osäkerhet råder Fråga i första hand avdelning för sjukhushygien eller motsvarande på närmaste akutsjukhus. Telefonnummer kan fås på telefon Detta kort tillhör:. Telefon:.. 15

16 Beställning av skriften kan göras direkt på tel , fax eller från vår hemsida ISBN: Sveriges Kommuner och Landsting Grafi sk form samt tryck: KLF Grafi sk produktion, 2005

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten:

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten: 1(10) Packa Provet Rätt Transport av prover för kemisk eller mikrobiologisk analys är förenat med vissa risker. Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur

Läs mer

Till kategori B hör smittförande ämnen som inte uppfyller kriterierna för kategori A. Ämnen i kategori B tillordnas UN3373.

Till kategori B hör smittförande ämnen som inte uppfyller kriterierna för kategori A. Ämnen i kategori B tillordnas UN3373. 1(11) Packa provet rätt Transport av prover kan vara förenat med vissa risker. Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur försändelsen ska packas och märkas.

Läs mer

SMITTSKYDDSINSTITUTET 1(5) Packa Provet Rätt

SMITTSKYDDSINSTITUTET 1(5) Packa Provet Rätt SMITTSKYDDSINSTITUTET 1(5) Packa Provet Rätt Prov för kemisk eller mikrobiologisk analys transporteras ofta med bil och/eller post till laboratoriet. Internationella och nationella bestämmelser reglerar

Läs mer

Vad är Smittförande avfall?

Vad är Smittförande avfall? MediCarrier Transports rutiner för smittförande, skärande/stickande/smittförande, och cytostatika och läkemedelsförorenat avfall i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO Innehåll Vad är

Läs mer

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika

Riskavfall. Riskavfall indelas i. Arbetsmiljörisker. smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Riskavfall Riskavfall indelas i smittförande skärande/stickande biologiskt kasserade läkemedel cytostatika OBS! Skärande/stickande avfall räknas som farligt avfall.

Läs mer

SOSFS 2005:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:26 (M) och allmänna råd Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall 1(11) Rutin för hantering av vårdens farliga avfall Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Innehåll Rutin för hantering

Läs mer

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall 1(11) Rutin för hantering av vårdens farliga avfall Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting 2(11) Innehåll Kontaktpersoner...

Läs mer

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier Litiumbatterier (Li Ion) måste hanteras som farligt gods (ADR)när man transporterar dem. Det innebär merarbete med Godsdeklaration. Vid service eller reparationer

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Lagstiftningsområde:

Läs mer

Farligt avfall inom vården

Farligt avfall inom vården Farligt avfall inom vården Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Version Ändrad av Ändring V1.1 Nina Myrestam Uppdaderade

Läs mer

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S 20120207/MO Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö

Läs mer

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter.

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. Undantag 71 Undantag Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. LäSTIps Läs mer om undantag i avsnitt 1.1.3 ADR-S och RID-S Undantag som har samband med hur

Läs mer

Farligt avfall skärande/stickande

Farligt avfall skärande/stickande Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Ingrid Persson 2013-06-26 Tills vidare

Läs mer

Säkerhetsdatablad Produktnamn: KMU AP-Vätska Utfärdat: 2001-10-31 Reviderat: 2005-05-12 Sida: 1 (7) Material för säkerhetsdatablad enligt 91/155/EEC

Säkerhetsdatablad Produktnamn: KMU AP-Vätska Utfärdat: 2001-10-31 Reviderat: 2005-05-12 Sida: 1 (7) Material för säkerhetsdatablad enligt 91/155/EEC Utfärdat: 2001-10-31 Reviderat: 2005-05-12 Sida: 1 (7) 1. Namnet på produkten och företaget 5101006 Användningsområde: Kompressor vätska Producent och basuppgiftslämnare: KMU Umweltschutz GmbH Krummattstrasse

Läs mer

1. Alla cylindrar som inte har en krage måste vara försedda med en skyddshuv.

1. Alla cylindrar som inte har en krage måste vara försedda med en skyddshuv. 2012-10-31 Instruktion för retursändning av köldmediecylindrar 1. Alla cylindrar som inte har en krage måste vara försedda med en skyddshuv. 2. Alla cylindrar ska vara försedda med en köldmedieflagga där

Läs mer

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet UMEÅ UNIVERSITET Arbetsmiljökommittén INTERN FÖRESKRIFT Ver 2013-04-10/ON Dnr: 360-2120-00 Hanteringsanvisningar för riskavfall och farligt avfall förknippat med undervisning och forskning vid Umeå Universitet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

Avfall inom hälsovården

Avfall inom hälsovården GUIDE 3:2006 Avfall inom hälsovården Riktlinjer för insamling, hantering, transport och slutlig placering Timo Miettinen 2006 Allt för hälsan. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) Brytning:

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Ebola - hygienrutiner

Ebola - hygienrutiner INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING Med anledning av utbrott av ebola i Västafrika har vårdhygieniska rutiner för primärt omhändertagande av misstänkta fall upprättats. Till misstänkta fall av ebola räknas en

Läs mer

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler

Exempel på avfall: Tidningar Kontorspapper Telefonkataloger Kuvert Häftklammer är OK Små mängder kartong. Exempel på avfall: Patientjournaler INSTRUKTION AVFALLSHANTERING 1 2008-01-28 Skapat: 2007-10-03 Reviderad: 2 Revisionsnummer: 2008-01-28 CRC Service Linus Jeppsson, Driftstekniker Instruktion för avfallshantering För CRC gäller de föreskrifter

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 15 september 2017 Föreskrifter

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

Rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall som farligt gods, Campus US

Rutin för borttransport av smittförande avfall och GMM-avfall som farligt gods, Campus US 16-03-02 LiU-2016-00543 RUTIN 1(5) avfall och GMM-avfall som farligt gods, Smittförande avfall samt GMM-avfall som ska skickas till en extern anläggning för destruktion ska packas och märkas enligt instruktionerna

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Ändrad 2015-03-16 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande

Läs mer

4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.

4)-(3&/4, ,%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF. 4 04 4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(*,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.JMKÚTUSBUFH Kontorspapper och tidningar Strimlat papper får inte ligga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med -S avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD. (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD (FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 - REACH) Datum: 13/11/2013 Sida 1/5 SÄKERHETSDATABLAD (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Biosäkerhet för nya virus och lite annat lokala erfarenheter. Maria Rotzén Östlund Områdeschef, Klinisk mikrobiologi, Karolinska, Solna

Biosäkerhet för nya virus och lite annat lokala erfarenheter. Maria Rotzén Östlund Områdeschef, Klinisk mikrobiologi, Karolinska, Solna Biosäkerhet för nya virus och lite annat lokala erfarenheter Maria Rotzén Östlund Områdeschef, Klinisk mikrobiologi, Karolinska, Solna Vad ska jag tala om? Inledning Nya luftvägsvirus Exempel på samarbeten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011:

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011: Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S); Med stöd av 15 förordningen (2006:311)

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Transport

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 205-500-4 205-563-8

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 205-500-4 205-563-8 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 29-09-2008/ GPS Produktanvändning: Klar akryl-baserad primer. 2. Farliga egenskaper Säkerhetsdatablad Distributör: LKF Vejmarkering A/S

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Dokumentsammanställning

Dokumentsammanställning I [Skriv här] 2017-10-05 2017-09948 Dokumentsammanställning 8 th session of the RID Committee of Experts standing working group, Utrecht 20 24 November 2017 (RID) 1. Fastställande av dagordning 2. Närvaro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2010:114 Utkom från trycket den 16 mars 2010 beslutade den

Läs mer

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 28 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Riktlinjer för mottagning av farligt gods

Riktlinjer för mottagning av farligt gods UFV 2012/1631 Riktlinjer för mottagning av farligt gods Vid Uppsala universitets godsmottagningar Fastställd av Annika Edlund, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg Innehållsförteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GULDBRONS FÄRG

SÄKERHETSDATABLAD GULDBRONS FÄRG SÄKERHETSDATABLAD GULDBRONS FÄRG 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Varunr. Användningsområde Leverantör *Kontaktperson *Telefonnr. vid nödsituationer GULDBRONS FÄRG 101028

Läs mer

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Gudrun Skoglund Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Tel. 08/730 95 40 E-post: gudrun.skoglund@av.se Arbetsmiljöverkets olika distrikt Luleå Umeå Härnösand Falun Stockholm

Läs mer

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR T R A N S P O R T A V F A R L I G T G O D S KURSKATALOG VÅR 2015 2 SäkerhetsRådgivarnas kursutbud VÅREN 2015 GRUNDKURSER längd pris februari mars april maj juni Vägtransport av farligt gods ADR 2 2 8 950

Läs mer

Utskriftsdatum: 2003-08-27 Sida 1 av 5

Utskriftsdatum: 2003-08-27 Sida 1 av 5 (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-08-27 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria golvbeläggningar. :

Läs mer

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter)

Datum. ..2k-f,, ~)_. Målgrupp sjuksköterska/motsvarande, sjukhusapoteket VGR lokalt, Regionservice ( servicedistrikt/regiontransporter) ""f'~västra Y' GÖTALANDSREGIONEN Kassation av läkemedel 2.0 Siclan l av 8 Fredrik Vondracek, K va l itetsansvarig apotekare, sjukhusapoteket VGR 2012-12-01 Gäller för Enheter inom Västra Götalanclsregionener,

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Tanktransportdagen 2015

Tanktransportdagen 2015 Tanktransportdagen 2015 Björn Antonsson MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Tel vxl 0771 240 240 registrator@msb.se

Läs mer

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Nya regler för transport av farligt gods

Nya regler för transport av farligt gods Nya regler för transport av farligt gods Den nya utgåvan av ADR-S (MSBFS 2015:1) träder i kraft 1 januari 2015. Efter en övergångstid till 30 juni 2015 ska reglerna i den nya utgåvan tillämpas. Glöm inte

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk)

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 402,403,404,405,406,407 Produkttyp/användning: Leverantör: Zinkfosfatprimer LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG Activa Dezodor

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG Activa Dezodor Activa Dezodor Sida 1 av 6 Upprättad 20140511 Version 1 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Activa Dezodor Användning: Mikrobiologiskt rengöringsmedel och luktborttagningsmedel

Läs mer

Säkerhetsdatablad MINCON ENVIROSAFE RDO Utfärdat: 2013-08-12 Versionsnummer: 1 Omarbetad: -

Säkerhetsdatablad MINCON ENVIROSAFE RDO Utfärdat: 2013-08-12 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Utfärdat: 20130812 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING REGISTRERINGSNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

Allmänt förekommande avfall på laboratorier

Allmänt förekommande avfall på laboratorier 1(7) Den omfattande laboratorieverksamheten vid LiU ger upphov till stora mängder laboratorieavfall av varierat slag. Detta avfall ska hanteras på ett för alla medarbetare och studenter säkert sätt. Avfallet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2004-06-23 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Halkbanor. :

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Opticare Hartsborttagare 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Opticare Hartsborttagare 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 10-06-2009/ LT Distributör: Topcare DK A/S Produktanvändning: Till att avlägsna harts från alla typer av trägolv. Falkoner

Läs mer

Risk för blodburen smitta - Åtgärder vid personalskada

Risk för blodburen smitta - Åtgärder vid personalskada Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: 2013-01-29 Faktaägare: Katarina Madehall, Hygiensjuksköterska vårdhygien Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordf medicinska kommittéen

Läs mer

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Blandningar Ämnesnamn Cas-nr EG-nr Halt Farokod Riskfraser

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Blandningar Ämnesnamn Cas-nr EG-nr Halt Farokod Riskfraser Datum: 2015-10-09 Sida: 1/5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol ph- AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol ph- AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Farligt vid förtäring. Frätande. Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Säkerhetsdatablad. Farligt vid förtäring. Frätande. Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Säkerhetsdatablad 1. Namnet på produkten och företaget Anmälningsnummer: Reviderad den: 15-02-2005/ MS Produkttyp / användning: Rengöring av de svåråtkomliga rör och kanaler som utgör vattencirkulationssystemet

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FÖRTUNNING

SÄKERHETSDATABLAD FÖRTUNNING SÄKERHETSDATABLAD FÖRTUNNING 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Varunamn2 Varunr. Användningsområde Leverantör Kontaktperson FÖRTUNNING Lösningsmedel. 00191X035 Förtunning av färg och lack

Läs mer

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002 SBLAD Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Användning: Glidmedel till plaströr m.m. Förpackningsstorlek: 400 ml aerosolbehållare

Läs mer

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess September 2011 Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess Bakgrund En gasanalysators uppgift är att kontinuerligt mäta syreöverskott och CO i rökgaserna under hela kremationsförloppet.

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Johan Ericsson, tfn 08-578 930 00, johan.ericsson@kartro.se.

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Johan Ericsson, tfn 08-578 930 00, johan.ericsson@kartro.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: FUEL CELL IM 90i FUEL CELL IM 250CT UTFÄRDAD: OMARBETAD: 20080916 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. LEVERANTÖR:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SMITTFÖRANDE AVFALL

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SMITTFÖRANDE AVFALL RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SMITTFÖRANDE AVFALL INOM SKOLHÄLSAN Hantering och märkning av smittförande avfall som uppkommer i den kommunala hälso- och sjukvården regleras i Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 18 september 2015 Föreskrifter

Läs mer

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Utfärdandedatum: 19012016 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/5

Säkerhetsdatablad Sida 1/5 Sida 1/5 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Motamark etching gel Användning: Används för att märka glas

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Boiled Linseed Oil (Kokt linolja)

Säkerhetsdatablad. Boiled Linseed Oil (Kokt linolja) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01112011 Version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Boiled Linseed Oil (Kokt linolja) 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NM Härdare 1348

SÄKERHETSDATABLAD NM Härdare 1348 SÄKERHETSDATABLAD NM Härdare 1348 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn NM Härdare 1348 Användningsområde Telefonnr. vid nödsituationer Producent Härdare för epoxiplast 0303 93610 (endast under

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Skalflex Fasadsilikat Grundare Till grundning av sugande mineraliska underlag. Förbereder vidhäftning av silikatmålning.

SÄKERHETSDATABLAD. Skalflex Fasadsilikat Grundare Till grundning av sugande mineraliska underlag. Förbereder vidhäftning av silikatmålning. SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Datum: 20030918 Reviderad: Skalflex Fasadsilikat Grundare Till grundning av sugande mineraliska underlag. Förbereder

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD version:1.1. Bivaxlasyr

SÄKERHETSDATABLAD version:1.1. Bivaxlasyr 1. Namnet på produkten/företaget Bivaxlasyr Produkt Bivaxlasyr Vattenbaserad laseringsvätska Företagsnamn Färgbygge Sverige AB Adress Maskingatan 9 Postnr / Ort 195 60 Arlandastad Hemsida www.fargbygge.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Opticare Avloppsrens. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper

Säkerhetsdatablad. Opticare Avloppsrens. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 27-05-2009/ LT Produktanvändning: För öppning av tilltäppta och illaluktande avlopp. 2. Farliga egenskaper Starkt frätande. Säkerhetsdatablad

Läs mer

Avfallsplan för radioaktivt avfall

Avfallsplan för radioaktivt avfall 1(6) Avfallsplan för radioaktivt avfall Tillstånd: SSM2012-1621 Cu-09237 Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur radioaktivt avfall skall hanteras och förvaras samt hur strålkällornas emballagematerial,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Roof Cover Sidan 1 av 5 Utfärdandedatum: 2013-09-07 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Roof Cover Stundab Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer