ANVISNINGAR MENTALTEST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR MENTALTEST"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubben Gäller fr o m / Omarbetad layout 1999 ANVISNINGAR MENTALTEST Anvisningen som använts på försök en period har efter mentaltestdomarekonferenserna 1984 och 1985 reviderats efter rekommendation av dessa konferenser och slutligen fastställts av förbundsstyrelsen.

2 INLEDNING Svenska Brukshundklubbens mentaltest är en vidareutveckling av Statens Hundskolas testsituation Enligt etologisk terminologi är beteendena grupperade i funktionskretsar. De funktionskretsar som förmodas vara av största intresse för brukshundars nyttjande är flock, jakt, undersökning och försvar. Ur både avels- och utbildningssynpunkt är det viktiga att få en uppfattning om varje hunds motivation och retningströskel i de olika funktionerna och delar av dem. Det är nödvändigt att kontrollera hundens förmåga att koppla mellan retningar och handlingar samt att kontrollera förmågan till koncentration och avreaktion. En annan del av testet är att beskriva olika typer av rädsla. Allmänt gällande Om en värdering av beskrivningen skall vara meningsfull måste testerna genomföras enhetligt. Testsituationerna skall vara så konstruerade att de utlöser reaktioner som gör det möjligt att beskriva avsedda anlag. Ändras momenten i sin ytformning, måste den som vidtar ändringen vara övertygad om att den retningssituationen utlöser tänkta instinkthandlingar i funktionen. Påverkas fel instinkthandlingar omöjliggör detta en riktig bedömning. Exempelvis om figuren i dominansprovet dras med ryckiga rörelser mot hunden utlöser detta kamp och inte dominans. Medhjälpare vid testet skall vara instruerade och på sina platser när hunden kommer till moment. Testledare och figuranter skall vara auktoriserade enligt gällande bestämmelser. Publik får närvara vid test och skall befinna sig på anvisad plats samt informeras om momenten innan hunden anländer. Sent ankommande funktionär kan åsamka menliga följder för en försvarsbetonad hund. Hunden skall bekanta sig med omgivningen innan testat tar sin början. Föraren Skall informeras om momentets genomförande bakom utgångsläget för momentet.

3 Innehållsförteckning Kap 1 Kap 2 Testmomentans ordningsföljd Sida 4 Genomförande Sida 3 Kap 3 Kontaktvillighet Sida 5-6 Kap 4 Leklust Sida 7 Kap 5 Jaktkamplust (litet byte) Sida 8-9 Kap 6 Jaktkamplust (Stort byte) 0 Kap 7 Flockkänsla 1 Kap 8 Flockkänsla med störning 2 Kap 9 Överraskning 3-14 Kap 10 Ljudkänslighet 5-16 Kap 11 Social kamplust 7-18 Kap 12 Dominans 9 Kap 13 Försvarslust Sida Kap 14 Skottprov Sida 22 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bestämmelser för korning Mall för bedömning

4 GENOMFÖRANDE Varje moment (retningssituation) omfattar tre skeenden: Fas 1. Väckning (moments start) Fas 2. Handlingsprogram (momentets genomförande) Fas 3. Avreaktion (momentets avslutning) Fas 1. Varje testsituation måste startas lika för alla hundar. Visar en hund litet eller inget intresse skall provet inte göras annorlunda eller intressantare för att få hunden till aktivitet. Varieras starten förloras bl.a. bedömningsunderlag temperament. Fas 2. Retningssituationerna som utlöser handlingarna skall ha samma utformning och styrka för varje hund. Exempelvis i social kamplust skall figuranten inte agera kraftfullare för en hund som inte engagerar sig. Fas 3. Avreaktionerna måste genomföras så att den inte blir en ny retningssituation. T.ex., förare eller testledare rycker i hunden, en figurant rör sig i fel ögonblick eller stirrar hunden i ögonen. Tidsfaktorn har stor betydelse för hundens avreaktion. Underlättande åtgärder skall ske i tidsintervaller, ca 15 sek i varje sekvens. 1. Passivitet, hunden får utreda utan hjälp. 2. Någon hjälp av föraren som går halvvägs till objektet. 3. Förare tar närkontakt. 4. Föraren talar till figutanten eller objektet. 5. Föraren hjälper ev. figurant att ta av sig förklädnaden. 6. När hunden har tagit kontakt, oavsett om den är mycket snabb, skall den inte tvingas fram för ytterligare undersökning. Motivation för vidare kontakt finns ej. Hunden kommer i konflikt då den inte kan uppfatta vad som krävs av den. Så har avreaktionen blivit en stressituation. När hunden tagit första kontakten kopplas den och får följa med föraren förbi platsen ett par gånger för kontroll av eventuellt kvarstående obehag. Hunden som har mycket svårt att avreagera kan inte tvingas till detta utan att ovan beskrivna situation uppstår. En sådan hund bör lämna moment och följa sin förare på promenad för att återkomma och passera platsen några gånger tills rädslan har sjunkit.

5 TESTMOMENTENS ORDNINGSFÖLJD Momentens ordningsföljd har avgörande betydelse för testet. Hänsyn måste tas till att en upplevelse kan blockera möjligheten att utlösa nästa handling. Av denna anledning har testmomenten en bestämd inbördes ordning. Testet skall arrangeras på sådant sätt att momenten inte stör varandra. Exempelvis får hunden inte se figuranten förrän den kommit till momentet. Avdelning 1. Moment 1-5 Test av inte stressande funktioner utan aggressiva inslag. Momenten får inte genomföras så att hunden upplever hot. Exempelvis skulle oriktig påträngande kontakt eller felaktig lek med trasan kunna innebära rädsla eller aggressivitet. Utlöses detta i tidigt skede är risken stor att möjligheten till jakt blockeras. Avdelning 2. Moment 6-8 Överraskning och konfliktsituationer. Överraskningarna får ej komma så tidigt att hunden hinner uppta eventuellt försvar eller att effekten uteblir. Utlöses inte längre från hunden än 3 meter. Avdelning 3. Moment 9-11 Situationer med aggressiva inslag. Retningen avslutas i tid så att avreaktionen ej äventyras, d.v.s. att hotet upphör 4 meter från hunden. Avdelning 4. Moment 12 Situationer med skottlossning. Skottprovet kommer som sista moment för varje hund. Hundar som har obehag av skott skulle löpa risken att få en missvisande beskrivning om skottprovet gjordes först. Skotträdda hundar kommer lätt ur balans och behöver lång tid för avreaktion.

6 KONTAKTVILLIGHET - moment nr 1. Avser Att beskriva hundens förmåga att ta kontakt med och besvara kontakt från främmande människor. Utformning / materiel Funktionärer och åskådare skall vara på plats innan hunden anländer Genomförande 1) Hunden passerar runt åskådarna. (Bild 1) 2) Hunden går fram till testledaren, minst 10 meter från åskådarna. 3) Testledaren är passiv. (Bild 2) 4) Testledaren hälsar på föraren. (Bild 3) 5) Testledaren hälsar på hunden. (Bild 4) a) Visar hunden försiktighet skall du inte tränga dig på. Vänd sidan från hunden och försök smeka den på huvudets sida. a) Undvik att sitta på huk och se hunden i ögonen eller räcka ut handen mot hunden, reserverade hundar upplever det som hot. b) Avsluta när hunden tagit kontakt eller besvarat kontakten, undvikit eller avvisat den. Långvariga försök att nå en reserverad hund kan hämma den i det fortsatta testet. 6. Testledaren tar en kort promenad med hunden, sätter den utan kommando samt kontrollerar ID-märkning och återlämnar därefter hunden till föraren. (Bild 5 o 6)

7 LEKLUST - moment nr 2. Avser Att "värma upp" och aktivera både hund och förare. I leken med ett föremål kan också iakttagas hundens lust att engagera sig i samarbete. Utformning Utrymme och lämpliga föremål för leken. Trasa, handske, boll eller liknande. Genomförande Momentet utföres ca. 20 meter från åskådarna. Momentet börjar med att föraren väljer ett föremål och startar leken. Hunden görs intresserad av föremålet genom att det hastigt gömmes bakom ryggen. (Bild 1) Låt det snabbt dyka fram så att hunden kan fånga det i farten. (Bild 2) Föraren tar utan kommandon föremålet från hunden och slänger det så långt som möjligt, för att hunden skall ges tillfälle att rusa efter och ta föremålet. (Bild 3) I samma ögonblick hunden griper föremålet ropar föraren, vänder sig om och springer från hunden.(bild 4) Om hunden kommer till föraren med föremålet skall denne ha en mycket liten dragkamp med hunden och därefter överlämna föremålet till testledaren. Testledaren leker på samma sätt med hunden. Rusar hunden runt utan att vilja lämna föremålet så avled genom att visa ett nytt föremål. Leken skall vara kort och inte trötta ut hunden. Tillgrip ej påträngande och hotfulla beteenden för att få igång en ovillig hund. Flykt och undanmanövrar väcker lättast leklusten.

8 JAKTKAMPLUST moment nr 3. (litet byte) Avser Att testa hundens lust att springa efter och gripa ett litet byte (föremål) i rörelse. Utformning Sätt ned i marken 10 st järnstenar som anpassas för att applicera plasthjul på. Plasthjulen skall löpa lätt och tyst, samt vara utformade så att linan kan löpa utan att lätt falla ur (se nedanstående skiss). Splitsa fast en bitvänlig trasa i en tillräckligt lång lina. Lägg linan i sicksack mellan hjulen (se placeringen av hjulen på skissen). Linan skall ha lång startsladd för att funktionären skall ha full fart då linan sträcks. På detta sätt får också bytet full fart ur sitt gömställe. Funktionären skall vara dold för föraren och hunden och ej kunna avslöjas av vinden. Funktionären springer i högsta fart till ett utsett ställe och stannar. Linan skall vara så avmätt att bytet stannar på rätt plats synligt för domarna. När funktionären stannat tar denne i linan och gör två ryck i bytet. Bytet skall vara synligt för hunden hela tiden. Genomförande Bytet måste ha hög fart och knyckig flykt för att ge den rätta retningen som kan utlösa en jakt. Provet utföres alltid två gånger oavsett första gångens retnings resultat. Hunden förs undan när bytet åter lägges på plats. Uteblir reaktion första gången kan det vara en tillfällighet. Låt hunden gå tillsammans med föraren till sista hjulet i banan. Fungerar hunden första gången vill man se om intensiteten förändras den andra gången. Visar hunden rädsla för bytet går föraren och ger stöd i avreaktionen.

9 Material moment nr 3. Momentet bör förläggas till någorlunda plan mark. Hjulen måste sättas på rak linje och med inbördes avstånd enl. skissen. Det femte hjulet märks ut med en liten snitsel eftersom hunden skall släppas när trasan passerar detta hjul. Lämplig lina är en 40 cm lång, 3 mm plastbelagd stålwire, skarvad med en ca m lång vanlig lina, exempelvis spårlina. Trasan skall vara bitvänlig och inte sno sig sunt hjulen, ca 50 cm lång. En vanlig skurtrasa går bra i torr väderlek. Vid blött väder fungerar en trasa av VCT-tyg bra. Absolut inte plast. Detaljbild av hjul Plasthj Låssprint Stålplatta mot marken Axeltapp av stål Utgångsläget för föraren med hund skall markeras. Var noga med vindriktningen. Detta moment är svårt att få att fungera tillfredsställande. Det måste provas noggrant före beskrivningen.

10 JAKTKAMPLUST (Stort byte) moment nr 4 Avser Att åter testa hundens lust att springa efter ett byte, men i en ny situation. Bytet är stort. Lusten och intresset kan förändras på grund av bytesstorlek. Utformning Det stora bytet fingeras av en figurant vars förklädnad består av en filt eller tygstycke, så stort att det täcker figuranten från huvudet till fötterna. Förklädnaden hålles fast runt kroppen för att inte fladdra under språngmarschen. 20 meter från hunden startar figuranten ur sitt gömställe och flyr i sick-sack bort från hunden. Ungefär vid fjärde knycken stannar figuranten i sittande ställning i ett par sekunder och fortsätter sedan i samma tempo till ett utsett gömställe. (Se skissen) Bytet skall vara synligt för hunden hela tiden. Genomförande Föraren håller hunden i halsbandet och släpper hunden efter bytets stopp och på testledarens tillsägelse. När hunden fullföljt jakten och tagit kontakt tar figuranten genast av sig förklädnaden. Har hunden svårighet att avreagera skall föraren flytta sig närmare. Figuranten sitter helt stilla tills hunden är framme. När hunden tar kontakt skall figuranten prata med hunden och inte göra några häftiga rörelser, sträcka fram händer eller se hunden i ögonen. Avreaktion 1.Hunden går fram utan hjälp. 2. Föraren går halva sträckan. 3. Föraren går fram till figuranten. 4. Föraren talar med figuranten. 5. Föraren klär av figuranten.

11 FLOCKKÄNSLA moment nr 5 Avser Att testa hundens lust att återfinna en försvunnen flockmedlem (föraren). Att testa hundens förmåga att agera i en konfliktsituation. Utformning Minst 10-talet s.k. ½ figurer (skyttefigurer) ordnas i ett trattformigt system på en stig eller liknade. Figurerna skall riktas något inåt (mot centrumlinjen). Om möjligt bör figurerna helst ställas upp i terräng, där terrängen utanför figurområdet bör vara svårframkomligt. I slutet av figurraden skall det finnas ett markerat gömställe för föraren. Genomförande Hunden och föraren placeras ca 30 meter framför figurraden. Testledaren håller i hunden. Föraren tar med sig kopplet. Framför första figurerna ropar föraren på hunden men skall därefter vara tyst. Föraren gömmer sig på den anvisade platsen. När föraren är ur synhåll släpps hunden. Får hunden problem att komma igenom eller förbi figurerna skall den ges god tid. Så länge den målmedvetet koncentrerar sig på att hitta föraren skall den inte brytas. Tappar hunden intresset eller går tillbaka till åskådargruppen sker följande: 1. Föraren ropar på hunden 2. Testledaren går med hunden fram till figurerna Föraren kopplar hunden och går tillbaka genom figurerna, och låter hunden gå fram till dessa.

12 FLOCKKÄNSLA MED STÖRNING moment nr 6 Avser Att testa intensiteten i flockkänslan vid oväntad störning. Att testa hundens förmåga att agera i en konfliktsituation. Utformning Samma moment som prov. Överraskning kommer i form av en liggande figur som placeras bredvid stigen i första figurraden. Figuren skall monteras så att den snabbt kan resas upp. Genomförande Momentet genomföres på samma sätt som i prov 5, ända till hunden är 3 meter framför den liggande figuren. Figuren rycks då hastigt upp och hålles absolut stilla. Kommer hunden i konflikt skall den som tidigare ges gog tid. Föraren ombedes kalla på hunden om den splittras i annan verksamhet. Föraren kopplar hunden och tar kontakt med den uppflygande figuren på återvägen.

13 ÖVERRASKNING moment nr 7. Avser Att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation då den ej är engagerad i en annan handling. Utformning Enuppstoppad overall utan huvud arrangeras så att den kan ryckas upp framför handen som en överraskning. Dockan skall vara dold så att hunden inte förvarnas. Täcks lämpligen med ris Genomförande Föraren går med hunden i långt löst hängande koppel mot platsen för överraskningen. Tre meter framför hunden rycks dockan upp och skall förbli helt stilla. Ny rörelse i dockan utgör åter en retning. Föraren skall instrueras att släppa kopplet när dockan dyker upp. Föraren förhåller sig helt passiv och handlar först efter tillsägelse från testledare. Har hunden stora svårigheter i avreaktionen förs den från platsen medan dockan lägges ned på marken. Ekipaget återkommer och passerar dockan några gånger tills rädslan avtar. Avreaktion 1. Föraren passiv 2. Föraren halva avståndet 3. Föraren fram till dockan 4. Föraren pratar och tar i dockan utan att skada den 5. Föraren lägger ned dockan

14 Överraskning forts. Dockan måste placeras så att den kommer upp fritt. Den får inte hängas framför trädstammar eller dyl. Dockan tillverkas lättast av en overall. Sy en söm vid benen. I övre delen av dockan skall finnas ett träkors som stabiliserar dockans överkropp och armar. Benen måste fästas vid marken. En metod är att sy fast karbin hakar i dockans ben, som sedan kan fästas vid fasta öglor. I övre delen av träkorset sätts två krokar som draglinan kan fästas i. Dockan måste stå absolut stilla när den är uppryckt. Gör en liten markering i naturen var hunden skall vara när dockan rycks upp.

15 LJUDKÄNSLIGHET moment nr 8. Avser Att testa hundens reaktioner i bullersituationer. Utformning Ljudet Skall utformas så att det kommer helt oförmodat. Hunden får ej förvarnas pga avvikande anordningar. Ur avreaktionssynpunkt bör själva skrammelhärden ej vara förenade med människor. Reserverade hundar undviker och tillgängliga övervinner obehaget lättare. Avreaktionen blir ett tillgänglighetsprov. Skramlet kan lämpligen vara upphängt i en lina och falla ned på plåtunderlag. Eller en liggande plåt som en kedja dras över.

16 Genomförande Ekipaget passerar platsen och bullret skall komma precis då hunden passerar. Hunden får fritt agera och undersöka var ljudet kom ifrån. Visar den rädsla eller bristande initiativ hjälper föraren hunden till avreaktion. Föraren instrueras att släppa kopplet när skramlet börjar. 5.3 Avreaktion 1. Passiv förare 2. Föraren minskar avståndet till hälften 3. Föraren går fram till skramlet 4. Lägger handen på skramlet utan att skada det

17 SOCIAL KAMPLUST moment nr 9 Avser Att testa hundens lust att svara mot och uppmana kampbeteenden. Utformning Retningssituation för social kamplust skapas genom att en figurant har sådan klädsel att denne i mesta möjliga mån avviker från det normala. Lång rock eller slängkappa, som döljer benen och huvudbonad. Figuranten startar i dold terräng. Vinden får inte avslöja att figuranten är människa. Vid starten åstadkommer figuranten några ljud. Detta ingår inte i testet av social kamplust men är ett utmärkt tillfälle att pröva hundens uppmärksamhet (temperament). Provet för social kamplust börjar när hunden ser figuranten. Förflyttningen mot hunden sker i ett smygande maner och låg kroppsställning med utmanande häftiga rörelser.

18 SOCIAL KAMPLUST forts. Genomförande Figuranten blir synlig 20 meter från hunden och gör där ett första kampbeteende. Figuranten fortsätter mot hunden och uppmanar då och då till kamp, stannar några gånger och vänder bort huvudet för att ge hunden tillfälle att själv uppmana. Uppmanar hunden skall figuranten svara. Figurantens uppträdande får ej utformas som ett rent hot. Provet skall genomföras med samma styrka och omfattning för alla hundar. Figuranten avbryter provet ca 4 meter från hunden, reser sig upp och vänder sig från hunden. Går några steg och tar av förklädnaden. Tas inte förklädnaden av omgående är det lätt att hunden kommer in i en ny, icke avsedd retningssituation. Figurantarbetet kräver utbildning och erfarenhet och skall vara inövat. Avreaktion Enligt standardmodell.

19 DOMINANS moment nr 10 Avser Att testa hundens lust att bestämma över en artfrände ( människa). Utformning Dominans framkallas genom låg, bred figur som har markerade ögon och tänder. Figuren skall röra sig sakta i jämnt tempo mot hunden. Dominansfiguren tillverkas lätt av en ½-figur monterad på någon typ av släde. Figuren föres med en minst 20 meter lång lina. Figuren kan med fördel vara påklädd. Genomförande Figuren placeras dold 15 meter från hunden och blir synlig då den sätts i rörelse mot hunden. Figuren dras sakta, jämt och utan ryck. Gör figuren ryck mot hunden utlöser detta social kamp och provet är förfelat. Om hunden inte engagerar sig får heller inte draglinan användas som väckningsmedel. Figuren stannas 4 meter från hunden, dock ej närmare än 4 meter från föraren. Hunden kopplas loss (ett släpande koppel kan fastna i figuren). I dominansprovet kräver hundar ofta lång avreaktionstid. Låt hunden agera fritt och undersöka figurens såpr. Föraren flyttas efter tidigare anvisningar närmare figuren. Det kan bli nödvändigt att föraren döljer figurens ögon med handen för att hunden skall komma till avreaktion. Avreaktion 1. Hunden går fram utan hjälp. 2. Föraren går halva sträckan. 3. Föraren går fram till figuren. 4. Föraren talar till figuren. 5. Föraren lägger handen över figurens ögon.

20 FÖRSVARSLUST moment nr 11. Avser Att testa hundens lust att försvara och förmågan att stoppa en inkräktare. Utformning Försvarslust kan framkallas i situationer där hunden utsätts för något främmande och avvikande som uppträder hotfullt mot hunden själv, flockmedlemmar eller reviret. Erfarenheten har visat att höga smala figurer med avgränsade huvuden försedda med markerade ögon och mun upplevs som hotfulla. Figurerna skall röra sig stereotypt. Detta minskar lusten till imponerbeteende. På så sätt kan hundens verkliga försvarslust bättre avläsas. Förklädnaden bör helst tillverkas av vitt tyg för att få en avvikande effekt. I provet används två figuranter som är gömda 20 m från hunden. Vinden får ej avslöja figuranterna.

21 FÖRSVARSLUST moment 11. forts. Genomförande Figuranterna rör sig sakta och stereotypt utan häftiga rörelser, mot hunden. Efter testledarens anvisningar förflyttar sig figuranterna växelvis en i taget. Figuranterna stoppas ca 4 meter från hunden. Dock ej närmare föraren än 4 meter. Vid avreaktion vänder figuranterna sig om och står absolut stilla tills de förstår att hunden tar kontakt eller testledaren ber dem prata till hunden. I övrigt sker avreaktionen efter gängse mönster. OBS: Avreaktionen börjar med den figurant hunden själv väljer, (skall ej styras upp).

22 SKOTTPROV - moment nr 12. Avser Att testa hundens reaktioner och förmåga att aktivera sig under skottlossning. Utformning / materiel Skytten skall befinna sig 20 m från hunden. Vinden får inte vara sådan att ev krutrök distraherar hunden. Lämpliga lekföremål skall finnas på platsen. Genomförande Föraren engagerar hunden i lek (bild 1). När hunden startat leken ordentligt avlossas första skottet. Kan hunden inte förmås till någon aktivitet prövas hunden under passivitet. Om hunden varit aktiv under första skott- lossningen skall den även prövas under passivitet. Föraren håller hunden i långt koppel utan att påverka den med kommandon (bild 2). Har hunden varit påverkad av skotten är det lämpligt att aktivera den på något sätt innan den lämnar platsen.

23 MALL FÖR MENTALBEDÖMNING Kodnyckeln är utarbetad av korningskommittén med underlag från mentaltestdomarkonferensernas grupparbeten. Texten är kort och komprimerad och avsedd som en riktlinje. Den kan inte täcka upp hela registret av en hunds beteenden. I testet förekommer bedömningar av såväl renodlade anlag som egenskaper (består av flera anlag). Detta försvårar betygssättningen. Tillgänglighet. Beskriver anlaget för att ta kontakt och besvara kontakt med främmande människa. Förmågan bedöms inte enbart i moment 1. Hunden observeras under hela testet. Det bör iakttagas om tillgängligheten förändras vid belastning i nervsystemet. Jaktkamplust. Beskriver anlaget att springa efter ett byte. Redan under den inledande leken i moment 2 avslöjas hundens benägenhet till jaktlekar. I själva jaktmomenten 3 och 4 kan beteendet variera pga. intresset eller rädsla för bytet. Provet avser att beskriva intensiteten i själva jakten. Uppträdandet vid bytet måste hänföras till slutsammanställningen under dådkraft och hårdhet. Social kamplust. Beskriver anlaget att svara mot och uppmana med kampbeteenden. Hur hög intensitet hunden har i anlaget framgår i moment 9. I moment 2 kan tendenser till social kamp lätt väckas. Men de får inte bevaras och utvecklas så tidigt i testet. Den sociala kampen uttryckes i huvudsak i låga stötande rörelser i sidled med låg kroppsställning. Hunden vänder också bort huvudet för att ge motparten (figuranten) tillfälle att svara. Temperament. Beskriver retningströskel och motivation i funktioner och delar av dem. D.v.s. hundens förmåga att starta en handling och förmåga att anpassa sig i nya situationer. Hundens förmåga att starta en handling i retningssituationer (moment) kan variera i de olika funktionerna och även i delar av dem. Betyget i temperament, för hundar som varierar i startsnabbhet, måste bli ett avgörande i hur många situationer hunden har reagerat positivt eller negativt. Hundens sätt att engagera sig mellan momenten och förmågan att anpassa sig i nya testsituationer skall också observeras.

24 Skärpa. Skärpa avser aggressivitet. Aggressivitet är förmågan att lägga tyngd och kraft i ett handlande. Aggressiviteten framträder mest i de sociala funktionerna såsom social kamp, dominans, försvar och i kontakttagande. Aggressiviteten kan variera i de olika funktionerna. Här blir också bedömningen en avvägningssak. Försvarslust. Beskriver anlaget i hundens förmåga att försvara och förmåga att stoppa. Underlag för bedömningen fås framförallt i moment 11 men även i 7,9 och 10. Typiskt för försvarsbeteenden är de attacker hunden gör för att skrämma bort hotet. Hundar som har låg social kamplust och dominans visar ofta försvarsbeteenden i dessa prov. Nervkonstitution. Nervkonstitution mätes i tre avseenden: Kopplingsförmåga = rätt handling, intensitet och mängd mot upplevelsen. Koncentrationsförmåga = vidmakthålla intresse och genomföra en handling. Avreaktionsförmåga =a) förmågan att undersöka och ta kontakt efter det att en retning upphört. b) förmågan att koppla av efter upplevelse och att kunna lösa nya situationer. Hundens förmåga i de olika nervanlagen kan vara olika. Exempel: Kopplingsförmågan kan vara bristfällig medan koncentrationsförmågan kan fungera riktigt. Nervanlaget kan också variera i de olika funktionerna. En hund kan exempelvis ha bra koncentrationsförmåga i jaktfunktionen medan den sviktar i försvarsfunktionen. Kopplingsförmågan sätts i huvudsak på prov under konfliktsituationer. Ex. i provet för flockkänsla där hunden vill till sin förare och stöter på hinder i form av figurerna och överraskning. Koncentrationsförmågan avspeglar sig i hela provet men speciellt i konfliktsituationer. Förmågan kan variera mellan då hunden är i passivitet eller aktivitet. Avreaktionsförmågan måste bedömas både under nerver och i stor del under dådkraft och hårdhet. Bedömningen göres i två skeden: a) Från det retningen upphört till det hunden har undersökt och tagit kontakt. Avgörande för bedömningen är på vilket sätt hunden når kontakt och vilken tid det tar. b) Hundens reaktioner efter det att den tagit kontakt och tiden den behöver för att övervinna eventuell rädsla avgör betyget.

25 Hårdhet. Beskriver en egenskap och består av några anlag bl.a. avreaktionsförmågan d.v.s. minnesbilden av obehag som den beskrivs under nervkonstitution. Hundens anlag i dominans har inverkan. Bedömningen görs i beteenden vid efterkontrollen då hunden har undersökt och tagit kontakt. Hundens reaktioner måste iakttagas noggrant. Uppträdandet vid avreaktion kan vara betingat av miljöpåverkan. Hundar som genom lydnad lärt att underordna sig kan uppleva omotiverad underkastelse i avreaktionen. Förmågan kan variera i olika funktioner och skall observeras genom hela testet. Bedömningen graderas efter den tid och den hjälp hunden behöver för att eventuell rädsla skall avta eller försvinna. Hårdheten får inte bedömas i inlärda dressyrsituationer som exempelvis regelrätt linförighet med kommandon eller koppelryck. 5.3 Dådkraft. Är en egenskap bestående av många anlag. Viktiga faktorer är anlagen i nervkonstitution, retningströsklar/motivation (att starta handling) aggressivitet (tyngd och kraft), dominans (lust att bestämma och hävda sig), försvarslust (att avvisa och försvara). Dessa anlag samverkar till att hunden kan övervinna rädsla och genomföra ett funktionellt handlande. Hundens dådkraft sätts på hårdast prov under 2:a och 3:e avdelningens moment. Bedömningen i dådkraft skall i ett betyg återspegla hundens förmåga att lösa alla testsituationerna.

26 Tillgänglighet koeff 15 Mall för mentaltestbedömning Kod och värdetabell Lömsk Aggressiv Reserverad Överdrivet tillgänglig Mindre tillgänglig Tillgänglig, öppen Avvisar kontaktsökande Avvisar kontakt med människa aggressiva med aggressiv beteenden. attack. Undandrar sig kontakt från människa vid testets inledande moment. Reservationen fortsätter i kontakttagandet med övr. fig. Söker kontakt utan anledning. Överdrivet inställsam i kontakttagande med figuranter under testet. Accepterar kontakttagande från vänlig människa utan att besvara den. Har samma passivitet i avreaktionen i moment med figuranter. Tar kontakt när anledning finns. Ex. när föraren tar kontakt eller figuranten bjuder kontakt i avreaktion. 5.3 Jaktkamplust koeff 8 *Mom.3 genomförs 2ggr. Bästa resultat bedöms. Obefintlig Obetydlig Liten Mycket stor Måttlig Stor Intresserar sig inte för rörliga föremål eller flyende objekt. Svagt intresse som avbrytes snabbt. Något intresse utan att fullfölja. Startar mycket snabbt. Hög fart. Obetydligt eller inget bytesintresse. Startar något tveksamt, men kan fullfölja gripa bytet. Startar målmedvetet. Har bytesintresse och kan fullfölja gripa bytet.. * Social kamp koeff 6 Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig Svarar inte mot kampattityder. Svarar svagt mot kampattityder. Svarar mycket snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv till kamp. Svarar mot kampattityder. Svarar snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv gärna till kamp. Svarar mot kampattityder. Uppmanar själv till kamp. Slö Något slö Impulsiv Mycket livlig Mindre livlig Livlig

27 Temperament koeff 10 Utebliven reaktion i testsituationerna. Brister i uppmärksamheten. Oengagerad. Startar långsamt mot retningarna. Överdrivet uppmärksam. Svarar mycket snabbt mot retningar. Störs av omgivningen. Mycket uppmärksam. Svarar mycket snabbt mot retningar. Störs något av omgivningen. Något uppmärksam. Svarar något långsamt mot retningar. Anpassar sig en aning långsamt i testsituationerna. Uppmärksam. Svarar snabbt mot de flesta retningssituationerna. Anpassar sig i testsituationerna. 5.3

28 Mall för mentaltestbedömning Kod och värdetabell Skärpa koeff Stor med kvarstående aggressivitet Svarar omedelbart med stor aggressivitet. Måttlig med kvarstående aggressivitet Svarar aggressivt mot hotsituationer. Kan ej avreagera när hotet upphört. Obetydlig utan kvarstående aggressivitet. Svarar ej med aggressivitet i hotsituationer. Kan visa uppgivenhet Liten utan kvarstående aggressivitet Svarar så småningom med aggressivitet mot hotsituationer. Kan visa tendenser till uppgivenhet. Stor utan kvarstående aggressivitet Svarar med tyngd och kraft i agerandet. Avreagerar. Måttlig utan kvarstående aggressivitet. Svarar med riktigt avpassad aggressivitet i hotsituationer. Avreagerar. Försvarslust koeff 5 Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig Flyr eller underkastar sig. Engagerar sig ej i hotet. Stannar kvar men kan underkasta sig eller visar flykttendenser. Avvisar mycket snabbt med kraftiga attacker. Pendlar mellan avvärjande och uppgivenhet. Eventuell flykttendens. Avvisar snabbt med attacker Avvisar måttligt med några attacker utan flyckttendenser. Nervkonstitution koeff 35 Höggradigt nervös Nervös Något nervös Nervösa tendenser Relativt nervfast Nervfast Överslagshandlingar. Flykter. Oförmåga till koncentration. Kan ej avreagera mellan momenten. Kan vara omotiverat gnällig. Överslagshandlingar. Svårighet med koncentrationen såväl i aktivitet som passivitet. Stressar mellan mon. eller aktiviteten avtar markant efter hand. Kan vara skällig, gnällig. Upprepade omorienterade beteenden från, under många moment. Enstaka flykter. Stressar upp sig. Koncentrationssvårigheter.Svårighet med avreaktionsförmågan. Kan vara skällig och gnällig. Inslag av omriktade beteenden mot, i några moment. Någon svårighet med avreaktionen. Kan koncentrera sig under aktivitet. Vissa koncentrationssvårig heter under passivitet. Någon enstaka störning i form av omriktade beteenden mot objektet. Utan inslag av störning.

29 5.3

30 Mall för mentaltestbedömning Kod och värdetabell Hårdhet koeff Mycket hård Mycket vek Vek Hård Något vek Måttligt hård Mycket självständig. Svår att engagera. Okänslig. Svårighet att övervinna obehag. Tar lång tid. Behöver mycket hjälp för att övervinna testsituationerna. Svårighet att övervinna många situationer. Behöver hjälp. Övervinner något för snabbt och självständigt. Tveksamhet i att övervinna enstaka testsituationer. Övervinner självständigt. Någon enstaka gång med fördröjning. Dådkraft koeff 8 Obefintlig Obetydlig Liten Måttlig Stor Mycket stor Oförmåga att lösa testsituationerna trots förarhjälp. Behöver lång tid och förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna. Behöver förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna. Löser självständigt men med tidsfördröjning de flesta testsituationerna. Löser självständigt och snabbt huvuddelen av testsituationerna. Löser direkt och självständigt samtliga testsituationer. Skottfasthet Skotträdd Skottberörd Skottfast Rädslan tilltar efter varje skott. Vill lämna platsen. Avbryter verksamhet. Har svårigheter att återta den avbrutna verksamheten. Berördheten avtar ej efter flera skott. Obefintlig reaktion. Naturlig reaktion som minskar efter hand. Kan avbryta men uppta verksamhet igen. Fortsätter verksamhet även efter 2-4 skott.

31 Bilaga 2 31 (4)

Anvisningar MENTALTEST

Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 2005-09-25 Sid 1(17) Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 2005-09-25 Sid 2(17) Allmänt Publik Det är viktigt att publiken informeras om följande: förflyttningarna mellan

Läs mer

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH MENTALBESKRIVNIN - HUND - MH Älskebos izza MH 6:e september 2008 Bollnäs Brukshundklubb. Beskrivare erd Melin. Känd mentalsatus Rasprofil schäfer, 15-18 mån ålder, idealet är markerat med en svart punkt.

Läs mer

Moment 1 kontakt. Överdrivet kontakttagande ex hoppar gnäller skäller 1b.Kontakt Samarbete

Moment 1 kontakt. Överdrivet kontakttagande ex hoppar gnäller skäller 1b.Kontakt Samarbete MH står för Mentaltest Hund. De flesta väljer att testa sina hundar före 18 månaders ålder, hunden måste vara minst 12 månader. MH är en individuell mentalbeskrivning av en hund som kan vara till vägledning

Läs mer

Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb

Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb 1a. KONTAKT Hälsning 1b. KONTAKT Samarbete 1c. KONTAKT Hantering 2a. LEK 1 Leklust 2b. LEK 1 Gripande 2c. LEK 1 Gripande

Läs mer

Anvisningar mentalbeskrivning hund

Anvisningar mentalbeskrivning hund Anvisningar mentalbeskrivning hund Gäller från 2004-04-01 Illustrationer Nisse Boqvist Anvisningar omarbetade vid SBK s mentallärarkonferens Rosersberg 7-11 november 2001. Samanställt av T. Eriksson &

Läs mer

Anvisningar MENTALTEST

Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Sid 1(18) Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Sid 2(18) Allmänt Publik Det är viktigt att publiken informeras om följande: förflyttningarna mellan momenten ska ske

Läs mer

Anvisningar MENTALTEST

Anvisningar MENTALTEST Svenska Brukshundklubben 2012-01-01 Anvisningar MENTALTEST Allmänt Publik Det är viktigt att publiken informeras om följande: Förflyttningarna mellan momenten ska ske snabbt och inte fördröjas i onödan.

Läs mer

ANVISNINGAR MENTALBESKRIVNING HUND

ANVISNINGAR MENTALBESKRIVNING HUND Redaktionellt justerad 2012-02-26 Svenska Brukshundklubben Uppdaterad version gäller från 2011-04-01 ANVISNINGAR MENTALBESKRIVNING HUND Illustrationer Nisse Boqvist Allmänt Deltagande hundar som kommer

Läs mer

Accepterar. gnäller, skäller. JAGUAR PANTER 1b Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment

Accepterar. gnäller, skäller. JAGUAR PANTER 1b Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment MH av A-kull Ko d 1 2 3 4 5 1a Avvisar kontakt Undviker Accepterar Tar kontakt Överdrivet morrning kontakt genom kontakt utan att själv eller kontakttagande att dra sig besvara. Drar besvarar, ex. hoppar,

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2012-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Moment 1 Främmande person...5 FAS 1 Möte med främmande person...5

Läs mer

Anvisningar MENTALTEST

Anvisningar MENTALTEST Anvisningar MENTALTEST Allmänt Publik Det är viktigt att publiken informeras om följande: Förflyttningarna mellan momenten ska ske snabbt och inte fördröjas i onödan. Mobiltelefoner får inte vara påslagna

Läs mer

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2014-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Främmande person...5 Materiel och miljö...5 Genomförande...5 Föremålslek...8

Läs mer

Utförandeanvisningar MENTALTEST

Utförandeanvisningar MENTALTEST Utförandeanvisningar MENTALTEST 2017-01-01 Allmänt Test sommartid Förarna ska uppmanas att ta med vatten till sina hundar. Detta kan stå i PM/et. Test vintertid Det är av stor vikt att det finns tillgång

Läs mer

Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05

Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05 Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05 Mentalbeskrivning (MH) Svenske Schäferhundklubben, Uddevalla Mentalbeskriver: Anna Carin Andersson 31.mars 2007 1a. Hälsning 1b. Samarbete

Läs mer

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben Mentalbeskrivning Svenska Brukshundklubben Idag ställs stora krav på alla hundägare och deras hundar. Därför har hundägarna ett ansvar för att hundarna fungerar på ett bra sätt i vardagen. För den vanliga

Läs mer

Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) Allmänt Arrangörens ansvar Arrangören ska innan beskrivning inhämta erforderliga tillstånd från markägare. Arrangören ska säkerställa

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Mentalkunskapskurs 3 Mera mentalkunskap

Mentalkunskapskurs 3 Mera mentalkunskap Mentalkunskapskurs 3 Mera mentalkunskap Mål Förkunskap Kursarrangör Efter genomgången utbildning skall elev ha: - teoretisk och praktisk kunskap om definitioner som används för att beskriva hunds mentalitet.

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Examinering av alarmerande hund diabetes

Examinering av alarmerande hund diabetes typ Version Författare 2 CB, MF, VL Område Reviderad Datum Assistanshundar 2013 07 01 2013 07 01 Dokumentnamn Status Examinering av Fastställd 2013 04 02 1/9 diabeteshund Examinering av alarmerande hund

Läs mer

Resultat av enkätundersökning för RR-uppfödare avseende Önske-MH genomförd maj 2011

Resultat av enkätundersökning för RR-uppfödare avseende Önske-MH genomförd maj 2011 Resultat av enkätundersökning för RR-uppfödare avseende Önske-MH genomförd maj 2011 Under varje moments enkätmedelvärde anges medelvärdet för alla RR-MH genomförda 2000 2010 med mindre stil. Kommentarer

Läs mer

RoA. Råd och Anvisningar Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

RoA. Råd och Anvisningar Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) RoA Råd och Anvisningar Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) Fastställda 24 oktober 2012 Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) Allmänt Arrangörens ansvar Arrangören ska innan

Läs mer

Mera Mentalkunskap (M 3)

Mera Mentalkunskap (M 3) 2010-07-01 Mera Mentalkunskap (M 3) Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: Teoretisk och praktisk kunskap om definitioner som används för att beskriva hunds beteenden och mentalitet. Teoretisk

Läs mer

Bedömningsanvisningar

Bedömningsanvisningar Sidan 1 av 6 Bedömningsanvisningar Unghunds och nybörjarklass Hund som lämnar provområde och ej återvänder inom 60 min kan ej kräva fortsatt prövning. 11a Drevarbete på fälthare Bedömningen omfattar unghunds

Läs mer

Svenska Hundklubbens lydnadsregler

Svenska Hundklubbens lydnadsregler Svenska Hundklubbens lydnadsregler Lydnadsklass I-III samt Veteran Svenska Hundklubbens anvisnings- och bedömningsschema gällande lydnadsklass på tävlingar och prov. Där annat ej anges åligger det föraren

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av gällande anvisningar för Mentaltest (2010-01-01) överlämnar efter slutfört arbete nedanstående rapport.

Arbetsgruppen för revidering av gällande anvisningar för Mentaltest (2010-01-01) överlämnar efter slutfört arbete nedanstående rapport. SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 2010-12-13 Sid 1(9) Rapport efter revidering av anvisningar för Mentaltest Arbetsgruppen för revidering av gällande anvisningar för Mentaltest (2010-01-01) överlämnar efter slutfört

Läs mer

FS förslag till reviderat MT

FS förslag till reviderat MT FS förslag till reviderat MT Uppdragsbeskrivning från nov 2014 Både en utvärdering och en revidering Tidplan Utkast december 2015 Kongress 2016 till SKK Börja gälla 2017 UTKAST till SKK i dec 2015 Skrivelse

Läs mer

Projekt MT utvärdering

Projekt MT utvärdering Projekt MT utvärdering Uppdragsbeskrivning från nov 2017 Både en utvärdering och en revidering Tidplan Utkast december 2015 Kongress 2016 till SKK Börja gälla 2017 UTKAST till SKK i dec 2015 Skrivelse

Läs mer

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras.

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras. Mentaldag med Curt Blixt - minnesanteckningar Fredagen den 6 april anordnades en mentaldag med Curt Blixt i klubbens regi. Det var 19 stycken på plats, både uppfödare och medlemmar. Curt prata om hur de

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV ÄLGSPÅRPROV För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg. I dag har vi i Sverige en kontaktmanna

Läs mer

Examinering av servicehund

Examinering av servicehund Dokumenttyp Examination Område Assistanshund Dokumentnamn Examination servicehund Verison 2 Skapat 2016-02-22 Reviderat - Författare TP (fd SKK) Status Fastställd Sida 1 (4) Examinering av servicehund

Läs mer

Mentalbeskrivning hund. Text och foto: Christoffer Frances Foto: Rottweileren Axa Cathrine Hellberg. Tack till Veronica Vavruch och Ingela Gustavsson

Mentalbeskrivning hund. Text och foto: Christoffer Frances Foto: Rottweileren Axa Cathrine Hellberg. Tack till Veronica Vavruch och Ingela Gustavsson Mentalbeskrivning hund - Dagens samhälle ställer stora krav på hundägaren. Att leva upp till detta ansvar är lättare om din hund har medfödda goda anlag som ytterligare kan utvecklas. Goda mentala förutsättningar

Läs mer

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 1 Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 Generella bestämmelser: Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

Läs mer

Genomförandeplan patrullhundkurs

Genomförandeplan patrullhundkurs Sidan 1 av 20 Svenska Brukshundklubben Reviderad 2014-04-15 Genomförandeplan patrullhundkurs Övergripande mål Ekipaget skall efter genomförd kurs Patrullhund/Hemvärn uppvisa grundlagd förmåga som ekipage

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Protokoll för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)

Protokoll för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) Protokoll för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) Allmän information Hundens ID Testplatsens ID Arrangör Datum Klockslag (då hunden påbörjar beskrivningen) Beskrivare Testledare BPH-variant

Läs mer

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff.

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff. Bestämmelser för jaktprov med älghundar Fastställda av SKK att gälla fr o m 07-06-30 REGLER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26. BEDÖMININGSGRUNDER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26.1 Ändamål Att pröva hundens vilja och förmåga att uthålligt

Läs mer

1 (7) TRÄNARANVISNING FÖR WHIPPET RACE VERSION 01

1 (7) TRÄNARANVISNING FÖR WHIPPET RACE VERSION 01 1 (7) TRÄNARANVISNING FÖR WHIPPET RACE 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tränare... 3 2 Träningstips... 3 2.1 Förord till tränarna... 3 2.2 Information till harköraren... 4 2.3 Nybörjare... 4 2.4 Teknikträning...

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av fjällräddningshundar; beslutade den 23 februari 2000.

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest

Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest 2.1 Utbildningsplaner mentalkunskap För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Allmän mentalkunskapskurs Mentalfigurant B Mera Mentalkunskap Mentalfigurant

Läs mer

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok Fjärrdressyrhalsband med sprej Dressyrhandbok Tack för att du har valt märket PetSafe. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap som inkluderar minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse. Våra

Läs mer

Lydnad, ta vlingsklass 2

Lydnad, ta vlingsklass 2 Lydnad, ta vlingsklass 2 Fastställd 2014-06-15 Allmänt Klassen ingår i DM. Hund som startar i klassen kan inte gå tillbaka till tävlingsklass 1 eller novisklass och deltar inte i tävlingen om årets guldhund.

Läs mer

Sök. Bilden visar Tulo, som just funnit figurant Fredrika.

Sök. Bilden visar Tulo, som just funnit figurant Fredrika. Sök Bilden visar Tulo, som just funnit figurant Fredrika. Här handlar det om att hunden ska leta upp människor. Din hund bör därför ha följande egenskaper; den ska vara social och tillgänglig, ha arbetslust

Läs mer

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass Svenska Brukshundkl ubben Nya momentbeskrivningar, börjar gälla 2014-01-01 Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Rallylydnad Nybörjarklass Mom nr Skylt Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen

Läs mer

LYDNADSDRESSYR. Man kan dela in momenten i tre grupper utifrån hundens aktivitet i momentet.

LYDNADSDRESSYR. Man kan dela in momenten i tre grupper utifrån hundens aktivitet i momentet. LYDNADSDRESSYR Man kan dela in momenten i tre grupper utifrån hundens aktivitet i momentet. PASSIVA MOMENT Liggande Sittande Stående Fjärrdirigering Framförgående AKTIVA MOMENT Hopp Inkallning Linförighet

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 4 revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT) Anvisningar

Förbundsstyrelsens förslag nr 4 revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT) Anvisningar Förbundsstyrelsens förslag nr 4 revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT) Anvisningar www.brukshundklubben.se Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten

Läs mer

Domarkompendium för Ledhundsprov.

Domarkompendium för Ledhundsprov. SVENSA ÄLGHUNDLUBBEN Domarkompendium för Ledhundsprov. Bedömningsgrunder. Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens uppgift är

Läs mer

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd Viltspårträning Viltspårträning Kräv ej för mycket av valpen/unghunden Hunden dig som en ledare - artfränd Visa - respekt, förtroende och försiktighet Ha tålamod och omdöme 8 veckor valp= 3 årigt barn

Läs mer

Nordiska regelförslaget.

Nordiska regelförslaget. Nordiska regelförslaget. Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg i upptaget (0-) x 1,5

Läs mer

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01 Hasso Harley Hero Hicke Hjalle Hundra Häxa Kull medel Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01 Moment Beteendereaktion Kontakt 1a Hälsning 4 4 4 4 4 4 4 4,0 1b Samarbete 3

Läs mer

Vanliga avdrag i rallylydnad

Vanliga avdrag i rallylydnad Vanliga avdrag i rallylydnad SAMMANSTÄLLNING AV VANLIGA AVDRAG FRÅN DOMARKONFERENSEN 2014 GENERELLA AVDRAG Sträckt koppel -1 SK Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person -1 NOS Hunden som tillfälligt

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Funktionskontroll med bedömningskriterier och protokoll

Funktionskontroll med bedömningskriterier och protokoll (FM2015-10531) 2017-01-17 FM2015-10531:4 Sida 1 (6) Funktionskontroll med bedömningskriterier och protokoll Inledning Ekipaget bedöms mot målbilden samt beskrivning av ej önskvärt beteende. Ekipaget kan

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer; beslutade

Läs mer

Nordiska regelförslaget. Slutversion

Nordiska regelförslaget. Slutversion Nordiska regelförslaget. Slutversion 2016-01-24 Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg

Läs mer

Utbildningsplan - Regional utbildning Skyddshundsfigurantkurs

Utbildningsplan - Regional utbildning Skyddshundsfigurantkurs Utbildningsplan - Regional utbildning Skyddshundsfigurantkurs Målgrupp Medlem i SBK. Rekommenderad av sin klubbstyrelse. Antal elever Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd. Med hänsyn till den

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Finta/dribbla Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten

Läs mer

Spanielprov. Vad är ett spanielprov

Spanielprov. Vad är ett spanielprov Spanielprov Råd och anvisningar, spanielprov (gäller från 2012-01-01) Dessa råd och anvisningar är avsedda att vara ett stöd för de funktionärer inom SSRK som på olika sätt deltar i planering och genomförande

Läs mer

Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar

Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar Aktuella tävlingslydnadsregler är fastställda av SHK:s centralstyrelse 2011-12-17. Tidigare revideringar har gjorts: 1988-02-24 1992-03-14 1996-12-31

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund

Nordiska jaktprovsregler för älghund Nordiska jaktprovsregler för älghund Bedömningsskala: Utmärkt prestation 9-10 Mycket bra prestation 7-8 Bra prestation 5-6 Godtagbar prestation 3-4 Dålig prestation 1-2 Ingen prestation 0 Momentet inte

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler

Regeltolkningar lydnadsregler Uppdaterad 2016-05-12 Regeltolkningar lydnadsregler Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten står det: Om hunden avlämnar

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Innehåll. Inledning. Sida 3-4 1. Teknik Batterier Miljö. Sida 8-9 5. Allmänt om träning Kommandon, reaktioner och belöning. 10 6. Frågor om DOG-e-walk

Innehåll. Inledning. Sida 3-4 1. Teknik Batterier Miljö. Sida 8-9 5. Allmänt om träning Kommandon, reaktioner och belöning. 10 6. Frågor om DOG-e-walk Innehåll Sida 3-4 1. Teknik Batterier Miljö 4-5 2. Funktion Signal 6-7 3. Hunden Hundraser, ålder m.m. Sida 8-9 5. Allmänt om träning Kommandon, reaktioner och belöning 10 6. Frågor om DOG-e-walk Allmänt

Läs mer

Hur ska de vara egentligen?

Hur ska de vara egentligen? Hur ska de vara egentligen? Den frågan har vi i mentalkommittén fått från ridgebackägare. I förra numret av RR-Nytt, i en artikel av Ingrid Tapper, presenterades och förklarades de begrepp som används

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. BHP-regler. gäller fr.o.m. 2005.01.01

Svenska Brukshundklubben. BHP-regler. gäller fr.o.m. 2005.01.01 Svenska Brukshundklubben BHP-regler gäller fr.o.m. 2005.01.01 Innehåll Allmänna bestämmelser 1 BH-prov 2 Brukshundprov spår 1 (BSP1) 7 Brukshundprov spår 2 (BSP2) 9 Svenska Brukshundklubben (SBK-förbundet)

Läs mer

Kan Du Hundspråk? En Frågesport

Kan Du Hundspråk? En Frågesport Kan Du Hundspråk? En Frågesport Hundar kommunicerar främst genom kroppsspråk, lukt och läten. Det är en bra idé att lära sig grunderna inom detta område för att kunna förstå hunden bättre. Testa att svara

Läs mer

Susanna Hallgren, Anne Titti Karlström. TOLLAREN Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Susanna Hallgren, Anne Titti Karlström. TOLLAREN Nova Scotia Duck Tolling Retriever TOLLAREN Nova Scotia Duck Tolling Retriever Tollaren (Nova Scotia Duck Tolling retriever) är en av de sex retrieverraserna som är representerade inom SSRK. Tollaren är en kanadensisk jakthund, vars rasstandard

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011)

Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011) Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011) Bedömningsskala: Utmärkt prestation 9-10 p Mycket bra prestation 7-8 p Bra prestation 5-6 p Godtagbar prestation 3-4 p Dålig prestation

Läs mer

Kommandon för klickerträning

Kommandon för klickerträning Kommandon för klickerträning Klickerträna din valp Klickerträningen utvecklades på 1940-talet av tränare av marina däggdjur som upptäckte att de kunde ge delfiner och valar signaler som uppmuntrade korrekt

Läs mer

Working Tests för spaniel

Working Tests för spaniel Working Tests för spaniel SSRK/Hs/CS 2002-07-07 Riktlinjer för Working Tests Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika spanielraserna,

Läs mer

Innan skottet. Riktning och höjd

Innan skottet. Riktning och höjd Innan skottet Titta upp innan du får bollen så du ser skottalternativen tidigt Se hur du snabbt och enkelt kan komma till skott Dölj skottet för motståndarna så länge som möjligt Använd skottfinten vid

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

FRÅGEPAKET LYDNADSDOMARE

FRÅGEPAKET LYDNADSDOMARE 2016-12-07 FRÅGEPAKET LYDNADSDOMARE Från SKK:s allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Redogör för reglernas bestämmelser angående oacceptabelt beteende. Från SBK:s särskilda

Läs mer

Bra att läsa igenom...

Bra att läsa igenom... Bra att läsa igenom... Viktigt med tydligt kroppspråk Är vi alltid så tydliga som vi tror att vi är? För att skapa en trygg relation med hunden är det viktigt att vi är konsekventa och tydliga även i vårt

Läs mer

Reg.nr eller tävlingslicensnr. ID-märkt nr. Kön Hane Kastrerad. Test Arrangör Testplatsens ID Provdatum

Reg.nr eller tävlingslicensnr. ID-märkt nr. Kön Hane Kastrerad. Test Arrangör Testplatsens ID Provdatum SKK A41 feb 12 Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress Rinkebysvängen 70 Telefon 08-795 30 00 E-post bph@skk.se Webbplats www.skk.se Hund Namn Reg.nr eller tävlingslicensnr. ID-märkt nr. Kön

Läs mer

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö 2007-01-20 och funktionärkonferens Eksjö 2007-01-21. Sammandrag från minnesanteckningar från konferens domare samt tävlingsledare vid lydnadsprov,

Läs mer

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan. MUGGAR OCH BOLLAR Placera en boll på toppen av en mugg och täck den med de andra två muggarna. Knacka på muggen och bollen kommer att passera genom muggen och hamna på bordet under. De återstående bollarna

Läs mer

Ett utdrag från distriktets domarkonferens i lydnad i Edsbyn den 9 mars 2013

Ett utdrag från distriktets domarkonferens i lydnad i Edsbyn den 9 mars 2013 Ett utdrag från distriktets domarkonferens i lydnad i Edsbyn den 9 mars 2013 Med en sammanställning av åsikter som framkom där samt också en hel del synpunkter o tankar från den centrala konferensen i

Läs mer

Regler sommar-sm 2013-04-13 POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Regler sommar-sm 2013-04-13 POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND Regler sommar-sm 2013-04-13 POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND Allmänna anvisningar Förarens skyldighet Föraren är skyldig att känna till och följa de regler som är utfärdade för tävlingen. Hunds framförande I

Läs mer

Instruktion Finta/dribbla

Instruktion Finta/dribbla Instruktion Du kan skilja på att finta och att dribbla Finta gör du före dribblingen Du kan finta utan att dribbla efteråt T.ex. en inläggsfint då du vänder och slår inlägget med andra foten istället Du

Läs mer

Protokoll för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

Protokoll för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund Protokoll för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress Rinkebysvängen 70 Telefon 08-795 30 00 E-post bph@skk.se Webbplats www.skk.se Hund Namn Ras

Läs mer

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna.

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Säkrare björnjakt Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Många jägare kan för litet om björnen

Läs mer

Arbetsplan LEDARutbildning

Arbetsplan LEDARutbildning Arbetsplan LEDARutbildning för medhjälpare i allmänlydnadskurser för kursmaterial Allmänlydnad av Inki Sjösten i samarbete med Hundägarutbildningskommittén (HUkom) i Ronneby Brukshundklubb SRI Publication

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Regler för ställande hundar på vildsvin.

Regler för ställande hundar på vildsvin. Regler för ställande hundar på vildsvin. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande hundars egenskaper och lämplighet

Läs mer

17. REGLER FÖR LEDHUNDSPROV

17. REGLER FÖR LEDHUNDSPROV 17. REGLER FÖR LEDHUNDSPROV 18. BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR LEDHUNDSPROV 18.1 Genomförande Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prövning av Polisens hundar; beslutade den 23 februari

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel 2014 Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare

PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET Domarkommittén 2012-11-27 PM 1 Teknisk instruktion för assisterande domare Förflyttningar A. Försvarsspel med djup AD följer näst siste försvarare och rör sig sidledes eller löpandes

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Mentalitet och hundträning med inriktning på att undvika / träna bort pip och gnäll. Vara stresstålig.

Mentalitet och hundträning med inriktning på att undvika / träna bort pip och gnäll. Vara stresstålig. Mentalitet och hundträning med inriktning på att undvika / träna bort pip och gnäll Vara stresstålig Hög förväntan med bibehållen koncentration Hur mycket av motstridiga motivationer orkar hunden med?

Läs mer

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017 FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK Hej alla medlemmar, KLUBBMÄSTERSKAP-2017 Förra året gjorde vi ett försök till att kora KM-vinnare i olika tävlingsgrenar. Alla som officiellt tävlade med sina hundar hade

Läs mer

Utförandebeskrivning med materielbeskrivning.

Utförandebeskrivning med materielbeskrivning. Gäller från 2017-01-01 Utförandebeskrivning med materielbeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Främmande person...5 Materiel och miljö...5

Läs mer