ANVISNINGAR MENTALTEST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR MENTALTEST"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubben Gäller fr o m / Omarbetad layout 1999 ANVISNINGAR MENTALTEST Anvisningen som använts på försök en period har efter mentaltestdomarekonferenserna 1984 och 1985 reviderats efter rekommendation av dessa konferenser och slutligen fastställts av förbundsstyrelsen.

2 INLEDNING Svenska Brukshundklubbens mentaltest är en vidareutveckling av Statens Hundskolas testsituation Enligt etologisk terminologi är beteendena grupperade i funktionskretsar. De funktionskretsar som förmodas vara av största intresse för brukshundars nyttjande är flock, jakt, undersökning och försvar. Ur både avels- och utbildningssynpunkt är det viktiga att få en uppfattning om varje hunds motivation och retningströskel i de olika funktionerna och delar av dem. Det är nödvändigt att kontrollera hundens förmåga att koppla mellan retningar och handlingar samt att kontrollera förmågan till koncentration och avreaktion. En annan del av testet är att beskriva olika typer av rädsla. Allmänt gällande Om en värdering av beskrivningen skall vara meningsfull måste testerna genomföras enhetligt. Testsituationerna skall vara så konstruerade att de utlöser reaktioner som gör det möjligt att beskriva avsedda anlag. Ändras momenten i sin ytformning, måste den som vidtar ändringen vara övertygad om att den retningssituationen utlöser tänkta instinkthandlingar i funktionen. Påverkas fel instinkthandlingar omöjliggör detta en riktig bedömning. Exempelvis om figuren i dominansprovet dras med ryckiga rörelser mot hunden utlöser detta kamp och inte dominans. Medhjälpare vid testet skall vara instruerade och på sina platser när hunden kommer till moment. Testledare och figuranter skall vara auktoriserade enligt gällande bestämmelser. Publik får närvara vid test och skall befinna sig på anvisad plats samt informeras om momenten innan hunden anländer. Sent ankommande funktionär kan åsamka menliga följder för en försvarsbetonad hund. Hunden skall bekanta sig med omgivningen innan testat tar sin början. Föraren Skall informeras om momentets genomförande bakom utgångsläget för momentet.

3 Innehållsförteckning Kap 1 Kap 2 Testmomentans ordningsföljd Sida 4 Genomförande Sida 3 Kap 3 Kontaktvillighet Sida 5-6 Kap 4 Leklust Sida 7 Kap 5 Jaktkamplust (litet byte) Sida 8-9 Kap 6 Jaktkamplust (Stort byte) 0 Kap 7 Flockkänsla 1 Kap 8 Flockkänsla med störning 2 Kap 9 Överraskning 3-14 Kap 10 Ljudkänslighet 5-16 Kap 11 Social kamplust 7-18 Kap 12 Dominans 9 Kap 13 Försvarslust Sida Kap 14 Skottprov Sida 22 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bestämmelser för korning Mall för bedömning

4 GENOMFÖRANDE Varje moment (retningssituation) omfattar tre skeenden: Fas 1. Väckning (moments start) Fas 2. Handlingsprogram (momentets genomförande) Fas 3. Avreaktion (momentets avslutning) Fas 1. Varje testsituation måste startas lika för alla hundar. Visar en hund litet eller inget intresse skall provet inte göras annorlunda eller intressantare för att få hunden till aktivitet. Varieras starten förloras bl.a. bedömningsunderlag temperament. Fas 2. Retningssituationerna som utlöser handlingarna skall ha samma utformning och styrka för varje hund. Exempelvis i social kamplust skall figuranten inte agera kraftfullare för en hund som inte engagerar sig. Fas 3. Avreaktionerna måste genomföras så att den inte blir en ny retningssituation. T.ex., förare eller testledare rycker i hunden, en figurant rör sig i fel ögonblick eller stirrar hunden i ögonen. Tidsfaktorn har stor betydelse för hundens avreaktion. Underlättande åtgärder skall ske i tidsintervaller, ca 15 sek i varje sekvens. 1. Passivitet, hunden får utreda utan hjälp. 2. Någon hjälp av föraren som går halvvägs till objektet. 3. Förare tar närkontakt. 4. Föraren talar till figutanten eller objektet. 5. Föraren hjälper ev. figurant att ta av sig förklädnaden. 6. När hunden har tagit kontakt, oavsett om den är mycket snabb, skall den inte tvingas fram för ytterligare undersökning. Motivation för vidare kontakt finns ej. Hunden kommer i konflikt då den inte kan uppfatta vad som krävs av den. Så har avreaktionen blivit en stressituation. När hunden tagit första kontakten kopplas den och får följa med föraren förbi platsen ett par gånger för kontroll av eventuellt kvarstående obehag. Hunden som har mycket svårt att avreagera kan inte tvingas till detta utan att ovan beskrivna situation uppstår. En sådan hund bör lämna moment och följa sin förare på promenad för att återkomma och passera platsen några gånger tills rädslan har sjunkit.

5 TESTMOMENTENS ORDNINGSFÖLJD Momentens ordningsföljd har avgörande betydelse för testet. Hänsyn måste tas till att en upplevelse kan blockera möjligheten att utlösa nästa handling. Av denna anledning har testmomenten en bestämd inbördes ordning. Testet skall arrangeras på sådant sätt att momenten inte stör varandra. Exempelvis får hunden inte se figuranten förrän den kommit till momentet. Avdelning 1. Moment 1-5 Test av inte stressande funktioner utan aggressiva inslag. Momenten får inte genomföras så att hunden upplever hot. Exempelvis skulle oriktig påträngande kontakt eller felaktig lek med trasan kunna innebära rädsla eller aggressivitet. Utlöses detta i tidigt skede är risken stor att möjligheten till jakt blockeras. Avdelning 2. Moment 6-8 Överraskning och konfliktsituationer. Överraskningarna får ej komma så tidigt att hunden hinner uppta eventuellt försvar eller att effekten uteblir. Utlöses inte längre från hunden än 3 meter. Avdelning 3. Moment 9-11 Situationer med aggressiva inslag. Retningen avslutas i tid så att avreaktionen ej äventyras, d.v.s. att hotet upphör 4 meter från hunden. Avdelning 4. Moment 12 Situationer med skottlossning. Skottprovet kommer som sista moment för varje hund. Hundar som har obehag av skott skulle löpa risken att få en missvisande beskrivning om skottprovet gjordes först. Skotträdda hundar kommer lätt ur balans och behöver lång tid för avreaktion.

6 KONTAKTVILLIGHET - moment nr 1. Avser Att beskriva hundens förmåga att ta kontakt med och besvara kontakt från främmande människor. Utformning / materiel Funktionärer och åskådare skall vara på plats innan hunden anländer Genomförande 1) Hunden passerar runt åskådarna. (Bild 1) 2) Hunden går fram till testledaren, minst 10 meter från åskådarna. 3) Testledaren är passiv. (Bild 2) 4) Testledaren hälsar på föraren. (Bild 3) 5) Testledaren hälsar på hunden. (Bild 4) a) Visar hunden försiktighet skall du inte tränga dig på. Vänd sidan från hunden och försök smeka den på huvudets sida. a) Undvik att sitta på huk och se hunden i ögonen eller räcka ut handen mot hunden, reserverade hundar upplever det som hot. b) Avsluta när hunden tagit kontakt eller besvarat kontakten, undvikit eller avvisat den. Långvariga försök att nå en reserverad hund kan hämma den i det fortsatta testet. 6. Testledaren tar en kort promenad med hunden, sätter den utan kommando samt kontrollerar ID-märkning och återlämnar därefter hunden till föraren. (Bild 5 o 6)

7 LEKLUST - moment nr 2. Avser Att "värma upp" och aktivera både hund och förare. I leken med ett föremål kan också iakttagas hundens lust att engagera sig i samarbete. Utformning Utrymme och lämpliga föremål för leken. Trasa, handske, boll eller liknande. Genomförande Momentet utföres ca. 20 meter från åskådarna. Momentet börjar med att föraren väljer ett föremål och startar leken. Hunden görs intresserad av föremålet genom att det hastigt gömmes bakom ryggen. (Bild 1) Låt det snabbt dyka fram så att hunden kan fånga det i farten. (Bild 2) Föraren tar utan kommandon föremålet från hunden och slänger det så långt som möjligt, för att hunden skall ges tillfälle att rusa efter och ta föremålet. (Bild 3) I samma ögonblick hunden griper föremålet ropar föraren, vänder sig om och springer från hunden.(bild 4) Om hunden kommer till föraren med föremålet skall denne ha en mycket liten dragkamp med hunden och därefter överlämna föremålet till testledaren. Testledaren leker på samma sätt med hunden. Rusar hunden runt utan att vilja lämna föremålet så avled genom att visa ett nytt föremål. Leken skall vara kort och inte trötta ut hunden. Tillgrip ej påträngande och hotfulla beteenden för att få igång en ovillig hund. Flykt och undanmanövrar väcker lättast leklusten.

8 JAKTKAMPLUST moment nr 3. (litet byte) Avser Att testa hundens lust att springa efter och gripa ett litet byte (föremål) i rörelse. Utformning Sätt ned i marken 10 st järnstenar som anpassas för att applicera plasthjul på. Plasthjulen skall löpa lätt och tyst, samt vara utformade så att linan kan löpa utan att lätt falla ur (se nedanstående skiss). Splitsa fast en bitvänlig trasa i en tillräckligt lång lina. Lägg linan i sicksack mellan hjulen (se placeringen av hjulen på skissen). Linan skall ha lång startsladd för att funktionären skall ha full fart då linan sträcks. På detta sätt får också bytet full fart ur sitt gömställe. Funktionären skall vara dold för föraren och hunden och ej kunna avslöjas av vinden. Funktionären springer i högsta fart till ett utsett ställe och stannar. Linan skall vara så avmätt att bytet stannar på rätt plats synligt för domarna. När funktionären stannat tar denne i linan och gör två ryck i bytet. Bytet skall vara synligt för hunden hela tiden. Genomförande Bytet måste ha hög fart och knyckig flykt för att ge den rätta retningen som kan utlösa en jakt. Provet utföres alltid två gånger oavsett första gångens retnings resultat. Hunden förs undan när bytet åter lägges på plats. Uteblir reaktion första gången kan det vara en tillfällighet. Låt hunden gå tillsammans med föraren till sista hjulet i banan. Fungerar hunden första gången vill man se om intensiteten förändras den andra gången. Visar hunden rädsla för bytet går föraren och ger stöd i avreaktionen.

9 Material moment nr 3. Momentet bör förläggas till någorlunda plan mark. Hjulen måste sättas på rak linje och med inbördes avstånd enl. skissen. Det femte hjulet märks ut med en liten snitsel eftersom hunden skall släppas när trasan passerar detta hjul. Lämplig lina är en 40 cm lång, 3 mm plastbelagd stålwire, skarvad med en ca m lång vanlig lina, exempelvis spårlina. Trasan skall vara bitvänlig och inte sno sig sunt hjulen, ca 50 cm lång. En vanlig skurtrasa går bra i torr väderlek. Vid blött väder fungerar en trasa av VCT-tyg bra. Absolut inte plast. Detaljbild av hjul Plasthj Låssprint Stålplatta mot marken Axeltapp av stål Utgångsläget för föraren med hund skall markeras. Var noga med vindriktningen. Detta moment är svårt att få att fungera tillfredsställande. Det måste provas noggrant före beskrivningen.

10 JAKTKAMPLUST (Stort byte) moment nr 4 Avser Att åter testa hundens lust att springa efter ett byte, men i en ny situation. Bytet är stort. Lusten och intresset kan förändras på grund av bytesstorlek. Utformning Det stora bytet fingeras av en figurant vars förklädnad består av en filt eller tygstycke, så stort att det täcker figuranten från huvudet till fötterna. Förklädnaden hålles fast runt kroppen för att inte fladdra under språngmarschen. 20 meter från hunden startar figuranten ur sitt gömställe och flyr i sick-sack bort från hunden. Ungefär vid fjärde knycken stannar figuranten i sittande ställning i ett par sekunder och fortsätter sedan i samma tempo till ett utsett gömställe. (Se skissen) Bytet skall vara synligt för hunden hela tiden. Genomförande Föraren håller hunden i halsbandet och släpper hunden efter bytets stopp och på testledarens tillsägelse. När hunden fullföljt jakten och tagit kontakt tar figuranten genast av sig förklädnaden. Har hunden svårighet att avreagera skall föraren flytta sig närmare. Figuranten sitter helt stilla tills hunden är framme. När hunden tar kontakt skall figuranten prata med hunden och inte göra några häftiga rörelser, sträcka fram händer eller se hunden i ögonen. Avreaktion 1.Hunden går fram utan hjälp. 2. Föraren går halva sträckan. 3. Föraren går fram till figuranten. 4. Föraren talar med figuranten. 5. Föraren klär av figuranten.

11 FLOCKKÄNSLA moment nr 5 Avser Att testa hundens lust att återfinna en försvunnen flockmedlem (föraren). Att testa hundens förmåga att agera i en konfliktsituation. Utformning Minst 10-talet s.k. ½ figurer (skyttefigurer) ordnas i ett trattformigt system på en stig eller liknade. Figurerna skall riktas något inåt (mot centrumlinjen). Om möjligt bör figurerna helst ställas upp i terräng, där terrängen utanför figurområdet bör vara svårframkomligt. I slutet av figurraden skall det finnas ett markerat gömställe för föraren. Genomförande Hunden och föraren placeras ca 30 meter framför figurraden. Testledaren håller i hunden. Föraren tar med sig kopplet. Framför första figurerna ropar föraren på hunden men skall därefter vara tyst. Föraren gömmer sig på den anvisade platsen. När föraren är ur synhåll släpps hunden. Får hunden problem att komma igenom eller förbi figurerna skall den ges god tid. Så länge den målmedvetet koncentrerar sig på att hitta föraren skall den inte brytas. Tappar hunden intresset eller går tillbaka till åskådargruppen sker följande: 1. Föraren ropar på hunden 2. Testledaren går med hunden fram till figurerna Föraren kopplar hunden och går tillbaka genom figurerna, och låter hunden gå fram till dessa.

12 FLOCKKÄNSLA MED STÖRNING moment nr 6 Avser Att testa intensiteten i flockkänslan vid oväntad störning. Att testa hundens förmåga att agera i en konfliktsituation. Utformning Samma moment som prov. Överraskning kommer i form av en liggande figur som placeras bredvid stigen i första figurraden. Figuren skall monteras så att den snabbt kan resas upp. Genomförande Momentet genomföres på samma sätt som i prov 5, ända till hunden är 3 meter framför den liggande figuren. Figuren rycks då hastigt upp och hålles absolut stilla. Kommer hunden i konflikt skall den som tidigare ges gog tid. Föraren ombedes kalla på hunden om den splittras i annan verksamhet. Föraren kopplar hunden och tar kontakt med den uppflygande figuren på återvägen.

13 ÖVERRASKNING moment nr 7. Avser Att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation då den ej är engagerad i en annan handling. Utformning Enuppstoppad overall utan huvud arrangeras så att den kan ryckas upp framför handen som en överraskning. Dockan skall vara dold så att hunden inte förvarnas. Täcks lämpligen med ris Genomförande Föraren går med hunden i långt löst hängande koppel mot platsen för överraskningen. Tre meter framför hunden rycks dockan upp och skall förbli helt stilla. Ny rörelse i dockan utgör åter en retning. Föraren skall instrueras att släppa kopplet när dockan dyker upp. Föraren förhåller sig helt passiv och handlar först efter tillsägelse från testledare. Har hunden stora svårigheter i avreaktionen förs den från platsen medan dockan lägges ned på marken. Ekipaget återkommer och passerar dockan några gånger tills rädslan avtar. Avreaktion 1. Föraren passiv 2. Föraren halva avståndet 3. Föraren fram till dockan 4. Föraren pratar och tar i dockan utan att skada den 5. Föraren lägger ned dockan

14 Överraskning forts. Dockan måste placeras så att den kommer upp fritt. Den får inte hängas framför trädstammar eller dyl. Dockan tillverkas lättast av en overall. Sy en söm vid benen. I övre delen av dockan skall finnas ett träkors som stabiliserar dockans överkropp och armar. Benen måste fästas vid marken. En metod är att sy fast karbin hakar i dockans ben, som sedan kan fästas vid fasta öglor. I övre delen av träkorset sätts två krokar som draglinan kan fästas i. Dockan måste stå absolut stilla när den är uppryckt. Gör en liten markering i naturen var hunden skall vara när dockan rycks upp.

15 LJUDKÄNSLIGHET moment nr 8. Avser Att testa hundens reaktioner i bullersituationer. Utformning Ljudet Skall utformas så att det kommer helt oförmodat. Hunden får ej förvarnas pga avvikande anordningar. Ur avreaktionssynpunkt bör själva skrammelhärden ej vara förenade med människor. Reserverade hundar undviker och tillgängliga övervinner obehaget lättare. Avreaktionen blir ett tillgänglighetsprov. Skramlet kan lämpligen vara upphängt i en lina och falla ned på plåtunderlag. Eller en liggande plåt som en kedja dras över.

16 Genomförande Ekipaget passerar platsen och bullret skall komma precis då hunden passerar. Hunden får fritt agera och undersöka var ljudet kom ifrån. Visar den rädsla eller bristande initiativ hjälper föraren hunden till avreaktion. Föraren instrueras att släppa kopplet när skramlet börjar. 5.3 Avreaktion 1. Passiv förare 2. Föraren minskar avståndet till hälften 3. Föraren går fram till skramlet 4. Lägger handen på skramlet utan att skada det

17 SOCIAL KAMPLUST moment nr 9 Avser Att testa hundens lust att svara mot och uppmana kampbeteenden. Utformning Retningssituation för social kamplust skapas genom att en figurant har sådan klädsel att denne i mesta möjliga mån avviker från det normala. Lång rock eller slängkappa, som döljer benen och huvudbonad. Figuranten startar i dold terräng. Vinden får inte avslöja att figuranten är människa. Vid starten åstadkommer figuranten några ljud. Detta ingår inte i testet av social kamplust men är ett utmärkt tillfälle att pröva hundens uppmärksamhet (temperament). Provet för social kamplust börjar när hunden ser figuranten. Förflyttningen mot hunden sker i ett smygande maner och låg kroppsställning med utmanande häftiga rörelser.

18 SOCIAL KAMPLUST forts. Genomförande Figuranten blir synlig 20 meter från hunden och gör där ett första kampbeteende. Figuranten fortsätter mot hunden och uppmanar då och då till kamp, stannar några gånger och vänder bort huvudet för att ge hunden tillfälle att själv uppmana. Uppmanar hunden skall figuranten svara. Figurantens uppträdande får ej utformas som ett rent hot. Provet skall genomföras med samma styrka och omfattning för alla hundar. Figuranten avbryter provet ca 4 meter från hunden, reser sig upp och vänder sig från hunden. Går några steg och tar av förklädnaden. Tas inte förklädnaden av omgående är det lätt att hunden kommer in i en ny, icke avsedd retningssituation. Figurantarbetet kräver utbildning och erfarenhet och skall vara inövat. Avreaktion Enligt standardmodell.

19 DOMINANS moment nr 10 Avser Att testa hundens lust att bestämma över en artfrände ( människa). Utformning Dominans framkallas genom låg, bred figur som har markerade ögon och tänder. Figuren skall röra sig sakta i jämnt tempo mot hunden. Dominansfiguren tillverkas lätt av en ½-figur monterad på någon typ av släde. Figuren föres med en minst 20 meter lång lina. Figuren kan med fördel vara påklädd. Genomförande Figuren placeras dold 15 meter från hunden och blir synlig då den sätts i rörelse mot hunden. Figuren dras sakta, jämt och utan ryck. Gör figuren ryck mot hunden utlöser detta social kamp och provet är förfelat. Om hunden inte engagerar sig får heller inte draglinan användas som väckningsmedel. Figuren stannas 4 meter från hunden, dock ej närmare än 4 meter från föraren. Hunden kopplas loss (ett släpande koppel kan fastna i figuren). I dominansprovet kräver hundar ofta lång avreaktionstid. Låt hunden agera fritt och undersöka figurens såpr. Föraren flyttas efter tidigare anvisningar närmare figuren. Det kan bli nödvändigt att föraren döljer figurens ögon med handen för att hunden skall komma till avreaktion. Avreaktion 1. Hunden går fram utan hjälp. 2. Föraren går halva sträckan. 3. Föraren går fram till figuren. 4. Föraren talar till figuren. 5. Föraren lägger handen över figurens ögon.

20 FÖRSVARSLUST moment nr 11. Avser Att testa hundens lust att försvara och förmågan att stoppa en inkräktare. Utformning Försvarslust kan framkallas i situationer där hunden utsätts för något främmande och avvikande som uppträder hotfullt mot hunden själv, flockmedlemmar eller reviret. Erfarenheten har visat att höga smala figurer med avgränsade huvuden försedda med markerade ögon och mun upplevs som hotfulla. Figurerna skall röra sig stereotypt. Detta minskar lusten till imponerbeteende. På så sätt kan hundens verkliga försvarslust bättre avläsas. Förklädnaden bör helst tillverkas av vitt tyg för att få en avvikande effekt. I provet används två figuranter som är gömda 20 m från hunden. Vinden får ej avslöja figuranterna.

21 FÖRSVARSLUST moment 11. forts. Genomförande Figuranterna rör sig sakta och stereotypt utan häftiga rörelser, mot hunden. Efter testledarens anvisningar förflyttar sig figuranterna växelvis en i taget. Figuranterna stoppas ca 4 meter från hunden. Dock ej närmare föraren än 4 meter. Vid avreaktion vänder figuranterna sig om och står absolut stilla tills de förstår att hunden tar kontakt eller testledaren ber dem prata till hunden. I övrigt sker avreaktionen efter gängse mönster. OBS: Avreaktionen börjar med den figurant hunden själv väljer, (skall ej styras upp).

22 SKOTTPROV - moment nr 12. Avser Att testa hundens reaktioner och förmåga att aktivera sig under skottlossning. Utformning / materiel Skytten skall befinna sig 20 m från hunden. Vinden får inte vara sådan att ev krutrök distraherar hunden. Lämpliga lekföremål skall finnas på platsen. Genomförande Föraren engagerar hunden i lek (bild 1). När hunden startat leken ordentligt avlossas första skottet. Kan hunden inte förmås till någon aktivitet prövas hunden under passivitet. Om hunden varit aktiv under första skott- lossningen skall den även prövas under passivitet. Föraren håller hunden i långt koppel utan att påverka den med kommandon (bild 2). Har hunden varit påverkad av skotten är det lämpligt att aktivera den på något sätt innan den lämnar platsen.

23 MALL FÖR MENTALBEDÖMNING Kodnyckeln är utarbetad av korningskommittén med underlag från mentaltestdomarkonferensernas grupparbeten. Texten är kort och komprimerad och avsedd som en riktlinje. Den kan inte täcka upp hela registret av en hunds beteenden. I testet förekommer bedömningar av såväl renodlade anlag som egenskaper (består av flera anlag). Detta försvårar betygssättningen. Tillgänglighet. Beskriver anlaget för att ta kontakt och besvara kontakt med främmande människa. Förmågan bedöms inte enbart i moment 1. Hunden observeras under hela testet. Det bör iakttagas om tillgängligheten förändras vid belastning i nervsystemet. Jaktkamplust. Beskriver anlaget att springa efter ett byte. Redan under den inledande leken i moment 2 avslöjas hundens benägenhet till jaktlekar. I själva jaktmomenten 3 och 4 kan beteendet variera pga. intresset eller rädsla för bytet. Provet avser att beskriva intensiteten i själva jakten. Uppträdandet vid bytet måste hänföras till slutsammanställningen under dådkraft och hårdhet. Social kamplust. Beskriver anlaget att svara mot och uppmana med kampbeteenden. Hur hög intensitet hunden har i anlaget framgår i moment 9. I moment 2 kan tendenser till social kamp lätt väckas. Men de får inte bevaras och utvecklas så tidigt i testet. Den sociala kampen uttryckes i huvudsak i låga stötande rörelser i sidled med låg kroppsställning. Hunden vänder också bort huvudet för att ge motparten (figuranten) tillfälle att svara. Temperament. Beskriver retningströskel och motivation i funktioner och delar av dem. D.v.s. hundens förmåga att starta en handling och förmåga att anpassa sig i nya situationer. Hundens förmåga att starta en handling i retningssituationer (moment) kan variera i de olika funktionerna och även i delar av dem. Betyget i temperament, för hundar som varierar i startsnabbhet, måste bli ett avgörande i hur många situationer hunden har reagerat positivt eller negativt. Hundens sätt att engagera sig mellan momenten och förmågan att anpassa sig i nya testsituationer skall också observeras.

24 Skärpa. Skärpa avser aggressivitet. Aggressivitet är förmågan att lägga tyngd och kraft i ett handlande. Aggressiviteten framträder mest i de sociala funktionerna såsom social kamp, dominans, försvar och i kontakttagande. Aggressiviteten kan variera i de olika funktionerna. Här blir också bedömningen en avvägningssak. Försvarslust. Beskriver anlaget i hundens förmåga att försvara och förmåga att stoppa. Underlag för bedömningen fås framförallt i moment 11 men även i 7,9 och 10. Typiskt för försvarsbeteenden är de attacker hunden gör för att skrämma bort hotet. Hundar som har låg social kamplust och dominans visar ofta försvarsbeteenden i dessa prov. Nervkonstitution. Nervkonstitution mätes i tre avseenden: Kopplingsförmåga = rätt handling, intensitet och mängd mot upplevelsen. Koncentrationsförmåga = vidmakthålla intresse och genomföra en handling. Avreaktionsförmåga =a) förmågan att undersöka och ta kontakt efter det att en retning upphört. b) förmågan att koppla av efter upplevelse och att kunna lösa nya situationer. Hundens förmåga i de olika nervanlagen kan vara olika. Exempel: Kopplingsförmågan kan vara bristfällig medan koncentrationsförmågan kan fungera riktigt. Nervanlaget kan också variera i de olika funktionerna. En hund kan exempelvis ha bra koncentrationsförmåga i jaktfunktionen medan den sviktar i försvarsfunktionen. Kopplingsförmågan sätts i huvudsak på prov under konfliktsituationer. Ex. i provet för flockkänsla där hunden vill till sin förare och stöter på hinder i form av figurerna och överraskning. Koncentrationsförmågan avspeglar sig i hela provet men speciellt i konfliktsituationer. Förmågan kan variera mellan då hunden är i passivitet eller aktivitet. Avreaktionsförmågan måste bedömas både under nerver och i stor del under dådkraft och hårdhet. Bedömningen göres i två skeden: a) Från det retningen upphört till det hunden har undersökt och tagit kontakt. Avgörande för bedömningen är på vilket sätt hunden når kontakt och vilken tid det tar. b) Hundens reaktioner efter det att den tagit kontakt och tiden den behöver för att övervinna eventuell rädsla avgör betyget.

25 Hårdhet. Beskriver en egenskap och består av några anlag bl.a. avreaktionsförmågan d.v.s. minnesbilden av obehag som den beskrivs under nervkonstitution. Hundens anlag i dominans har inverkan. Bedömningen görs i beteenden vid efterkontrollen då hunden har undersökt och tagit kontakt. Hundens reaktioner måste iakttagas noggrant. Uppträdandet vid avreaktion kan vara betingat av miljöpåverkan. Hundar som genom lydnad lärt att underordna sig kan uppleva omotiverad underkastelse i avreaktionen. Förmågan kan variera i olika funktioner och skall observeras genom hela testet. Bedömningen graderas efter den tid och den hjälp hunden behöver för att eventuell rädsla skall avta eller försvinna. Hårdheten får inte bedömas i inlärda dressyrsituationer som exempelvis regelrätt linförighet med kommandon eller koppelryck. 5.3 Dådkraft. Är en egenskap bestående av många anlag. Viktiga faktorer är anlagen i nervkonstitution, retningströsklar/motivation (att starta handling) aggressivitet (tyngd och kraft), dominans (lust att bestämma och hävda sig), försvarslust (att avvisa och försvara). Dessa anlag samverkar till att hunden kan övervinna rädsla och genomföra ett funktionellt handlande. Hundens dådkraft sätts på hårdast prov under 2:a och 3:e avdelningens moment. Bedömningen i dådkraft skall i ett betyg återspegla hundens förmåga att lösa alla testsituationerna.

26 Tillgänglighet koeff 15 Mall för mentaltestbedömning Kod och värdetabell Lömsk Aggressiv Reserverad Överdrivet tillgänglig Mindre tillgänglig Tillgänglig, öppen Avvisar kontaktsökande Avvisar kontakt med människa aggressiva med aggressiv beteenden. attack. Undandrar sig kontakt från människa vid testets inledande moment. Reservationen fortsätter i kontakttagandet med övr. fig. Söker kontakt utan anledning. Överdrivet inställsam i kontakttagande med figuranter under testet. Accepterar kontakttagande från vänlig människa utan att besvara den. Har samma passivitet i avreaktionen i moment med figuranter. Tar kontakt när anledning finns. Ex. när föraren tar kontakt eller figuranten bjuder kontakt i avreaktion. 5.3 Jaktkamplust koeff 8 *Mom.3 genomförs 2ggr. Bästa resultat bedöms. Obefintlig Obetydlig Liten Mycket stor Måttlig Stor Intresserar sig inte för rörliga föremål eller flyende objekt. Svagt intresse som avbrytes snabbt. Något intresse utan att fullfölja. Startar mycket snabbt. Hög fart. Obetydligt eller inget bytesintresse. Startar något tveksamt, men kan fullfölja gripa bytet. Startar målmedvetet. Har bytesintresse och kan fullfölja gripa bytet.. * Social kamp koeff 6 Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig Svarar inte mot kampattityder. Svarar svagt mot kampattityder. Svarar mycket snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv till kamp. Svarar mot kampattityder. Svarar snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv gärna till kamp. Svarar mot kampattityder. Uppmanar själv till kamp. Slö Något slö Impulsiv Mycket livlig Mindre livlig Livlig

27 Temperament koeff 10 Utebliven reaktion i testsituationerna. Brister i uppmärksamheten. Oengagerad. Startar långsamt mot retningarna. Överdrivet uppmärksam. Svarar mycket snabbt mot retningar. Störs av omgivningen. Mycket uppmärksam. Svarar mycket snabbt mot retningar. Störs något av omgivningen. Något uppmärksam. Svarar något långsamt mot retningar. Anpassar sig en aning långsamt i testsituationerna. Uppmärksam. Svarar snabbt mot de flesta retningssituationerna. Anpassar sig i testsituationerna. 5.3

28 Mall för mentaltestbedömning Kod och värdetabell Skärpa koeff Stor med kvarstående aggressivitet Svarar omedelbart med stor aggressivitet. Måttlig med kvarstående aggressivitet Svarar aggressivt mot hotsituationer. Kan ej avreagera när hotet upphört. Obetydlig utan kvarstående aggressivitet. Svarar ej med aggressivitet i hotsituationer. Kan visa uppgivenhet Liten utan kvarstående aggressivitet Svarar så småningom med aggressivitet mot hotsituationer. Kan visa tendenser till uppgivenhet. Stor utan kvarstående aggressivitet Svarar med tyngd och kraft i agerandet. Avreagerar. Måttlig utan kvarstående aggressivitet. Svarar med riktigt avpassad aggressivitet i hotsituationer. Avreagerar. Försvarslust koeff 5 Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig Flyr eller underkastar sig. Engagerar sig ej i hotet. Stannar kvar men kan underkasta sig eller visar flykttendenser. Avvisar mycket snabbt med kraftiga attacker. Pendlar mellan avvärjande och uppgivenhet. Eventuell flykttendens. Avvisar snabbt med attacker Avvisar måttligt med några attacker utan flyckttendenser. Nervkonstitution koeff 35 Höggradigt nervös Nervös Något nervös Nervösa tendenser Relativt nervfast Nervfast Överslagshandlingar. Flykter. Oförmåga till koncentration. Kan ej avreagera mellan momenten. Kan vara omotiverat gnällig. Överslagshandlingar. Svårighet med koncentrationen såväl i aktivitet som passivitet. Stressar mellan mon. eller aktiviteten avtar markant efter hand. Kan vara skällig, gnällig. Upprepade omorienterade beteenden från, under många moment. Enstaka flykter. Stressar upp sig. Koncentrationssvårigheter.Svårighet med avreaktionsförmågan. Kan vara skällig och gnällig. Inslag av omriktade beteenden mot, i några moment. Någon svårighet med avreaktionen. Kan koncentrera sig under aktivitet. Vissa koncentrationssvårig heter under passivitet. Någon enstaka störning i form av omriktade beteenden mot objektet. Utan inslag av störning.

29 5.3

30 Mall för mentaltestbedömning Kod och värdetabell Hårdhet koeff Mycket hård Mycket vek Vek Hård Något vek Måttligt hård Mycket självständig. Svår att engagera. Okänslig. Svårighet att övervinna obehag. Tar lång tid. Behöver mycket hjälp för att övervinna testsituationerna. Svårighet att övervinna många situationer. Behöver hjälp. Övervinner något för snabbt och självständigt. Tveksamhet i att övervinna enstaka testsituationer. Övervinner självständigt. Någon enstaka gång med fördröjning. Dådkraft koeff 8 Obefintlig Obetydlig Liten Måttlig Stor Mycket stor Oförmåga att lösa testsituationerna trots förarhjälp. Behöver lång tid och förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna. Behöver förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna. Löser självständigt men med tidsfördröjning de flesta testsituationerna. Löser självständigt och snabbt huvuddelen av testsituationerna. Löser direkt och självständigt samtliga testsituationer. Skottfasthet Skotträdd Skottberörd Skottfast Rädslan tilltar efter varje skott. Vill lämna platsen. Avbryter verksamhet. Har svårigheter att återta den avbrutna verksamheten. Berördheten avtar ej efter flera skott. Obefintlig reaktion. Naturlig reaktion som minskar efter hand. Kan avbryta men uppta verksamhet igen. Fortsätter verksamhet även efter 2-4 skott.

31 Bilaga 2 31 (4)

Moment 1 kontakt. Överdrivet kontakttagande ex hoppar gnäller skäller 1b.Kontakt Samarbete

Moment 1 kontakt. Överdrivet kontakttagande ex hoppar gnäller skäller 1b.Kontakt Samarbete MH står för Mentaltest Hund. De flesta väljer att testa sina hundar före 18 månaders ålder, hunden måste vara minst 12 månader. MH är en individuell mentalbeskrivning av en hund som kan vara till vägledning

Läs mer

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH MENTALBESKRIVNIN - HUND - MH Älskebos izza MH 6:e september 2008 Bollnäs Brukshundklubb. Beskrivare erd Melin. Känd mentalsatus Rasprofil schäfer, 15-18 mån ålder, idealet är markerat med en svart punkt.

Läs mer

Anvisningar MENTALTEST

Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Sid 1(18) Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Sid 2(18) Allmänt Publik Det är viktigt att publiken informeras om följande: förflyttningarna mellan momenten ska ske

Läs mer

Anvisningar MENTALTEST

Anvisningar MENTALTEST Svenska Brukshundklubben 2012-01-01 Anvisningar MENTALTEST Allmänt Publik Det är viktigt att publiken informeras om följande: Förflyttningarna mellan momenten ska ske snabbt och inte fördröjas i onödan.

Läs mer

ANVISNINGAR MENTALBESKRIVNING HUND

ANVISNINGAR MENTALBESKRIVNING HUND Redaktionellt justerad 2012-02-26 Svenska Brukshundklubben Uppdaterad version gäller från 2011-04-01 ANVISNINGAR MENTALBESKRIVNING HUND Illustrationer Nisse Boqvist Allmänt Deltagande hundar som kommer

Läs mer

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2012-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Moment 1 Främmande person...5 FAS 1 Möte med främmande person...5

Läs mer

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2014-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Främmande person...5 Materiel och miljö...5 Genomförande...5 Föremålslek...8

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) Råd och Anvisningar (RoA) för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) Allmänt Arrangörens ansvar Arrangören ska innan beskrivning inhämta erforderliga tillstånd från markägare. Arrangören ska säkerställa

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras.

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras. Mentaldag med Curt Blixt - minnesanteckningar Fredagen den 6 april anordnades en mentaldag med Curt Blixt i klubbens regi. Det var 19 stycken på plats, både uppfödare och medlemmar. Curt prata om hur de

Läs mer

Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest

Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest 2.1 Utbildningsplaner mentalkunskap För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Allmän mentalkunskapskurs Mentalfigurant B Mera Mentalkunskap Mentalfigurant

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV ÄLGSPÅRPROV För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg. I dag har vi i Sverige en kontaktmanna

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok

Fjärrdressyrhalsband med sprej. Dressyrhandbok Fjärrdressyrhalsband med sprej Dressyrhandbok Tack för att du har valt märket PetSafe. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap som inkluderar minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse. Våra

Läs mer

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd Viltspårträning Viltspårträning Kräv ej för mycket av valpen/unghunden Hunden dig som en ledare - artfränd Visa - respekt, förtroende och försiktighet Ha tålamod och omdöme 8 veckor valp= 3 årigt barn

Läs mer

Domarkompendium för Ledhundsprov.

Domarkompendium för Ledhundsprov. SVENSA ÄLGHUNDLUBBEN Domarkompendium för Ledhundsprov. Bedömningsgrunder. Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens uppgift är

Läs mer

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01 Hasso Harley Hero Hicke Hjalle Hundra Häxa Kull medel Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01 Moment Beteendereaktion Kontakt 1a Hälsning 4 4 4 4 4 4 4 4,0 1b Samarbete 3

Läs mer

Kan Du Hundspråk? En Frågesport

Kan Du Hundspråk? En Frågesport Kan Du Hundspråk? En Frågesport Hundar kommunicerar främst genom kroppsspråk, lukt och läten. Det är en bra idé att lära sig grunderna inom detta område för att kunna förstå hunden bättre. Testa att svara

Läs mer

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan. MUGGAR OCH BOLLAR Placera en boll på toppen av en mugg och täck den med de andra två muggarna. Knacka på muggen och bollen kommer att passera genom muggen och hamna på bordet under. De återstående bollarna

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Utdrag ur SRI:s böcker. Hundägarutbildning. Målbildsträning. ORD-inlärning och träning av allmän- och tävlingslydnad.

Utdrag ur SRI:s böcker. Hundägarutbildning. Målbildsträning. ORD-inlärning och träning av allmän- och tävlingslydnad. Utdrag ur SRI:s böcker Hundägarutbildning Målbildsträning ORD-inlärning och träning av allmän- och tävlingslydnad av Inki Sjösten Copyright SRI Publication AB - 2011 1 Helheten - träningsförloppet God

Läs mer

Rapport. Vilka modeller har förarna beskrivit?

Rapport. Vilka modeller har förarna beskrivit? Rapport Här handlar det om att hunden ska ta sig fram själv i skogen och springa mellan två förare. Därför bör hunden vara viltren, självständig, älska att springa och ha hög koncentrationsförmåga. Hunden

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

Varför svårt att rekrytera Polishundar?

Varför svårt att rekrytera Polishundar? Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 462 Varför svårt att rekrytera Polishundar? Christian Ståhl Abstract Har polismyndigheterna något/några

Läs mer

När du har kommit överens med en häst om att det är du och inte den som är ranghög är

När du har kommit överens med en häst om att det är du och inte den som är ranghög är Boken Horsemanship:Layout 1 09-09-13 11.23 Sida 34 KAPITEL 4: Ledarskapsövningar När du har kommit överens med en häst om att det är du och inte den som är ranghög är det dags att befästa och vidareutveckla

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben

Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Utskottet för samhällsnytta- utskottsgruppen för räddningshund Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben Kursplan Ungefärligt antal kurstillfällen för varje område

Läs mer

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Autism/Autismspektrumtillstånd(AST) Debuterar tidigt, redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. Förekomst ca 1% (ca 25-30 barn/år

Läs mer

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB Rally lydnad Mästarklass Tävlingslydnad Agility Tävling Rally lydnad Avancerad Agility Fortsättning Rally lydnad Fortsättning krav lös hund Allmänlydnad Agility

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna?

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna? Klinisk ångestskala (CAS) - för att mäta effekten av ångestbehandling (Snaith & al., Brit J Psychiatry 1982;141:518-23. Keedwell & Snaith, Acta Psychiatr Scand 1996;93:177-80) Om något av ångestsyndromen

Läs mer

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson 2011 Mondioring Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson Vad är Mondioring Det finns ett stort antal olika former av skyddstävlingar. I Sverige har vi för närvarande Svenskskyddet

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Operant betingning för vallhundar

Operant betingning för vallhundar Operant betingning för vallhundar Ett trevligt sätt att träna vallning Kan vi lära hunden att valla får genom klickermetoden? Nej naturligtvis går inte detta. Hunden måste ha medfödda beteenden för vallning.

Läs mer

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra!

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Susanne Bejerot: Ur Vem var det du sa var normal? Paniksyndrom utan agorafobi (3-5%)

Läs mer

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN 1. Trollen är skickliga på att ta sig över hinder i skogen. Hur kan ni ta er över en sten, en stor gren eller ett omkullfallet träd? 2. Trollen tycker

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

Vardagsträning är friskvård för hundar i alla åldrar. Text & foto:birgit Hillerby

Vardagsträning är friskvård för hundar i alla åldrar. Text & foto:birgit Hillerby Vardagsträning är friskvård för hundar i alla åldrar. Text & foto:birgit Hillerby Det är aldrig för tidigt att börja träna och heller aldrig för sent. Grundträning är viktigt för alla hundar. Överstiger

Läs mer

Gäller från 2012-01-01. Beteendedefinitioner. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2012-01-01. Beteendedefinitioner. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2012-01-01 Beteendedefinitioner Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN 2 Innehållsför Innehållsförteckning teckning Definitioner av beteenden som beskrivs i

Läs mer

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Rallylydnad Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Sporten för alla Det här är en hundsport för alla, till skillnad från många andra hundsporter som passar bättre för vissa typer av hundar och deras

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Vi erbjuder följande kurser:

Vi erbjuder följande kurser: S a l l a n d e r P e t D i e t, E x e r c i s e & H e a l t h A B P r a k t i s k a H u n d k u r s e r u n d e r å r 2 0 1 4 Vi erbjuder följande kurser: 1. Viltspår nybörjare Innehåll: När är det viktigt

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Gäller från 2014-01-01. Beteendedefinitioner. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2014-01-01. Beteendedefinitioner. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2014-01-01 Beteendedefinitioner Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN 2 Innehållsför Innehållsförteckning teckning Definitioner av beteenden som beskrivs i

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

Kullarkivet. Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se

Kullarkivet. Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se Kullarkivet Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se Enkla kullekar Kull ska gå fort. Du ska inte kunna stå still och titta på allt för länge. Därför rekommenderar jag 2-3 kullare på en grupp

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens fo r IPO-domare 29-30 november 2014, Arlanda

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens fo r IPO-domare 29-30 november 2014, Arlanda Svenska Brukshundklubbens domarkonferens fo r IPO-domare 29-30 november 2014, Arlanda Deltagande domare Peter Andreasson Mats Axenvik Camilla Dahlgren Kattis Ehrlander Endast söndag 30/11 Torbjörn Eriksson

Läs mer

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Personspår Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Vad är personspåret för hunden? Innan vi tränat hunden till något så kan vi konstatera att hunden har ett välutvecklat luktsinne. Om hunden inte hittar ett

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Vem, vad, var och när Gjord av Total tid Mr Spelarlyftet Spelare: 100 minuter Målvakter 100 minuter Datum 2012-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgrupper Titel - Mottagning bröst och lår F13,

Läs mer

AGILITYMÄSSIG TRÄNING

AGILITYMÄSSIG TRÄNING AGILITYMÄSSIG TRÄNING Av: Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2007 Agility är en intensiv och dynamisk hundsport, där både förare och hund behöver kunna kombinera precision och koncentration

Läs mer

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning,

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, återspegling m.m. I kommunikation med andra människor Studier

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

NÄR HUNDEN INTE ÄR MED PÅ NOTERNA - agilityträning för omotiverade hundar

NÄR HUNDEN INTE ÄR MED PÅ NOTERNA - agilityträning för omotiverade hundar NÄR HUNDEN INTE ÄR MED PÅ NOTERNA - agilityträning för omotiverade hundar Av Marie Hansson Det finns så många olika typer av problem som kan dyka upp i hundträning. När det gäller den heta trendsporten

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Valp lite tips på övningar

Valp lite tips på övningar Valp lite tips på övningar Våra hundar är inga tankeläsare. De vill precis som vi ha tydliga direktiv om vad de ska göra. Visserligen mår de bra av att tänka själva och jobba fram ett beteende som är positivt

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Aktivering. Här har du fyra aktiverings former att "leka" med: Nosarbete Inlärning Problemlösning Balansträning

Aktivering. Här har du fyra aktiverings former att leka med: Nosarbete Inlärning Problemlösning Balansträning Aktivering De flesta hundägare är väldigt duktiga på att ge sin hund tillräckligt med motion, de går promenader, joggar, cyklar och låter hunden leka med sina kompisar osv Men ibland glöms den mentala

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap Handbollstips häfte nr 1 Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap 1. Domaren kan bli lite grinig om du tar mer än tre steg med bollen. 2. Studsa bollen är bra,

Läs mer

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Bruksanvisning Svensk 7SV160188-02 Handy Glidcylinder Lång Handy Glidcylinder Kort Handy Glidcylinder Bred Produktöversikt Artikel Modell Art. nr. Storlek Mått (a

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

Kom i form träna som Pernilla

Kom i form träna som Pernilla Kom i form träna som Pernilla Foto: STEFAN MATTSSON I år blev Pernilla Wahlgren, en 35-årig trebarnsmamma, utsedd till Sveriges sexigaste kvinna i tidningen Café. På bilderna visar Pernilla upp en kropp

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Spår. Vilka modeller använder olika instruktörer?

Spår. Vilka modeller använder olika instruktörer? Spår Alla hundar kan spåra. En spårhund bör tycka det är intressant att följa spår och vara nyfiken på att undersöka vad människan gjort. Innan du börjar bör du kontrollera din hunds föremålsintresse och

Läs mer

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Malin Gren Landell Fil dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut Avd för klinisk psykologi och socialpsykologi BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Ladda ned/beställ från www.sos.se/publikationer Vikten av kunskap om blyghet

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår Om åska. Om åska Om åska Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår när jordytan värms upp av solen. Den fuktiga luften stiger uppåt och träffar på kall luft. Kraftiga vertikala rörelser bildas,

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

Epilepsienkät - Hund

Epilepsienkät - Hund 1 Epilepsienkät - Hund Datum: 1. Allmänna frågor: Ägarens namn: Adress: Telefon: e-mail: 2. Information om hunden Tilltalsnamn Registrerat namn Registreringsnummer Ras Uppfödarens namn: Födelsedatum: Hundens

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer

Träningsprogram (T) - Secrets to Soccer Sida 1 av 6 Träningsprogram Gjord av Total tid GFF Spelarlyftet Spelare: 95 minuter Målvakter 95 minuter Datum 2010-06-01 Tid 00:00 Plats Lag/träningsgruper - Skapa yta P16 Öppna kommentarer Spelarlyftet

Läs mer

Uppletande av föremål

Uppletande av föremål Uppletande av föremål Träna uppletande är både kul och en utomordentlig aktivering för hunden. Målet med uppletande är att hunden ska plocka upp alla föremål med människovittring på. Om din hund är duktig

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

Erfarenheter Tester. Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala

Erfarenheter Tester. Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala Erfarenheter Tester Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala Bakgrundsinformation till utvecklingsarbete Ämne är inte det viktiga Utbildningssteg kunskap Lärdom av

Läs mer

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren B-R-A På baskursnivå finns det tre ledord, dessa var bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad (B-R-A). Dessa tre ledord ska även finnas med

Läs mer

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder Professionellt bemötande av aggressivt beteende Juridiska och etiska grunder När riskerar man som arbetstagare att utsättas för våld eller hot om våld? Handhar värden Makt eller myndighet Möter människor

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer