450 förprogrammerade programplatser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD) 2 SCART anslutningar (byte mellan TV och VCR/DEKODER) OSD On Screen Display (tysk och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "450 förprogrammerade programplatser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD) 2 SCART anslutningar (byte mellan TV och VCR/DEKODER) OSD On Screen Display (tysk och"

Transkript

1 65 $1$/2*6$7(//,70277$*$5( 450 förprogrammerade programplatser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD) 2 SCART anslutningar (byte mellan TV och VCR/DEKODER) OSD On Screen Display (tysk och engelsk 2%6HMVYHQVN) Programspärr (barnlås) och favoritlista Frekvensområde MHz LNB styrning via 14/18 volt, 22 khz och DiSEqC 1.0 Stereo utgång via RCA/phono kontakt Stereo/Mono Infraröd fjärrkontroll UHF modulator, kanal med testbildsgenerator Kommer ihåg den sist använda kanalen efter stand-by Ljudstyrkan reglerbar via fjärrkontrollen, invidduell inställning per kanal Mute funktion Understödjer Ku och C band LNB spänningen kan avbrytas Sleep timer Dynamisk brusreduktion Kortslutningssäker LNB spänning 1

2 Innehållsförteckning,11(+c//6)g57(&.1,1* 2,1/('1,1* 3 $19b1'$5.1$33$52&+$16/871,1*$ Front Baksida Fjärrkontroll Satellitmottagarens front Satellitmottagarens baksida Fjärrkontroll...5 9b*/('1,1*2&+6b.(5+(76)g5(6.5,)7(5 6,167$//$7, Parabolens placering och elevationsvinkel LNB montering Anslutning av mottagaren Fjärrkontrollen /starta mottagaren Fininställning av parabolen Multi-Feed anläggning (mottagning av flera satelliter)...13 $19b1'1,1*$90277$*$5( TV-drift Förprogrammering Programval Radioprogram Reglering av ljudstyrka per programplats och muting Framkallning och användning av skärm menyer (OSD) Hoppa över /ta bort oönskade program Sökning efter ett nytt program Spärr av program (barnlås) Sammankoppling med dekoder Sammankoppling med videobandspelare (VCR) Sleep-timer...20 )g5'(1(5)$51$,167b//1,1*$9352*5$ Förklaring till menyn EINSTELLUNG Inställning av nytt program Autosökning Ljudinställning Inställning av radioprogram *581',167b//1,1*$ Val av dialog/meny språk (SPRACHE menyn) LNB inställningar (INSTALLATION menyn) Vad är DiSEqC? SETUP meny (DiSEqC meny) (.1,6.$63(&,),.$7,21(5 40 3/$&(5,1*67$%(// 40 +-b/3 41 7(.1,6.$%(*5(33 42 g9(56,.7g9(50(1<7(;7(51$ 44 2

3 ,QOHGQLQJ TRIAX SR26 är en avancerad analog satellitmottagare, som understödjer den nyaste teknologin med speciell vikt på DiSEqC funktionerna (version 1.0), som gör det möjligt att använda satellitmottagaren för mottagning från flera satelliter. Samtliga funktioner är lätta att ställa in via fjärrkontrollen och understöds av ett omfattande OSD (On-Screen-Display) skärmbaserat menysystem. För att kunna använda mottagaren skall Du ha en passande parabolantenn, som är installerad och justerad till den eller de önskade satellitpositionerna (t.ex. ASTRA). Du hittar tips och råd till installationen i denna bruksanvisning. Målet med denna bruksanvisning är att göra installationen och användandet av din satellitmottagare så enkelt som möjligt. I denna bruksanvisning används båda uttrycken satellitmottagare och mottagare, när det refererar till SR 26. Vi har också lagt stor vikt på Inställning och Installation i denna bruksanvisning. Dessutom finner Du en lista med förklaringar till olika begrepp på sista sidan. Satellitmottagaren har från början genomgått en omfattande förprogrammering, såleds kan Du snabbt få tillträde till Dina favoritprogram. Bilagt finner Du en tabell med en översikt över alla 450 programplatser. Mottagaren är som standard inställd till att använda tyska skärmtexter på menyerna, varför vi i denna bruksanvisning visar tyska texter i exemplen. Ändring från tysk till engelsk menytext beskrivs i avsnitt 6 Grundinställningar. Avsnitt 11, sidan 30 innehåller en översikt över menytexterna på respektive tyska och engelska. Alla hänvisningar till knappar på fjärrkontrollen visas i denna bruksanvisning med det påtryckta talet, tecknet eller symbolen med en kantad parentes omkring sig [ ]. Hänvisning till fjärrkontrollens knappar med texten P+ kommer således i fortsättningen av bruksanvisningen skrivas som: [P+], knappen och texten meny som:[meny],o.s.v. 0HGOHYHUHUDGHWLOOEHK U 1 Fjärrkontroll 1 Bruksanvisning 1 Förprogrammeringstabell 2 Batterier Om något saknas eller är skadat, tag genast kontakt med Din handlare. 3

4 $19b1'$5.1$33$52&+$16/871,1*$5 6HWWIUDPLIUnQ 6HWWEDNLIUnQ )MlUUNRQWUROOHQ 4

5 6DWHOOLWPRWWDJDUHQVIUDPVLGDIURQW 1) Standby (startar/stänger av) knapp 2) a) Stegvis programbyte b) Framtagning av SETUP menyn (tryck på båda samtidigt från stand-by) 6DWHOOLWPRWWDJDUHQVEDNVLGD /1%,1387Här ansluts antennkabeln från LNB enheten. 7(6779Inkoppling av testbilds- generatorn (korrekt bild visar två vita balkar på en svart bakgrund Inställningsskruv för inställning från antennkontakten (kanal 30 till 39, förprogrammering = kanal 38) $17,1 Här ansluts kabeln från din vanliga VHF/UHF antenn Kan användas för anslutning till en TV via antennkabeln. 79SCART kontakten för satellitmottagarens anslutning till en TV. '(.2'(59&5SCART kontakt för satellitmottagarens anslutning till en videobandspelare eller DEKODER. /$8',25Phono kontakt med stereo ljudsignal för anslutning av satellitmottagaren till en HiFi anläggning. Nätanslutning satellitmottagaren är klar för drift strax efter anslutning till stickkontakten (230V, 50Hz) 1.6 Fjärrkontrollen 1. Standby (starta/stäng av) knapp 2. Muting ljudet stängs av omdelbart 3. Avbryter en aktiv meny och vänder tillbaka till TV drift utan att lagra ändringarna 4. Talknappar från 0 till 9 för direkt inknappning av programplatser och frekvensangivelser. Dubbeltfunktion: Manuell byte till AV drift. 5. Lagrar alla ändringar som är gjorda i en meny 6. Inställning av automatisk avstängning 7. och Dubbelfunktion a) Stegvis programbyte b) Val av menylinje 8. Flera funktioner: a) Lägre ljudstyrka b) Byte till undermeny c) Ändring av menyvärden 9. Flera funktioner: a) Högre ljudstyrka b) Byte till undermeny c) Ändring av menyvärden 10. Framkallar skärm menyn 11. Knappar utan funktion 5

6 9b*/('1,1*RFK6b.(5+(76)g5(6.5,)7(5 1. %UXNVDQYLVQLQJ Var vänlig läs denna bruksanvisning och nedanstående säkerhetsföreskrifter och råd innan Du tar satellitmottagaren i bruk. 2. 1lWVSlQQLQJ Satellitmottagaren får endast användas med nätspänning på 230V/50Hz. 'HQVND DQVOXWDVWLOOQlWVSlQQLQJHQYLDNRQWDNWHQQlULQVWDOODWLRQHQlUIlUGLJ 3. -RUGQLQJ Parabolen bör jordas enligt föreskrifter. 4. 5HQJ ULQJ Tag ur kontakten innan Du rengör mottagaren. Använd endast en torr trasa. 5. 3ODFHULQJRFKFLUNXODWLRQUXQWPRWWDJDUHQ Utsätt aldrig mottagaren för direkt solljus Mottagaren bör placeras på ett säkert och stabilt underlag Mottagaren får ej placeras i ett rum med hög luftfuktighet, då kondensen kan skada mottagaren Värmekällor placerad under mottagaren kan förorsaka felfunktioner Undgå varje kontakt med vatten eller annan fukt, och använd inte mottagaren nära badkar, swimmingpool eller liknande Sörj för god ventilation. Placera inte mottagaren på en säng, soffa eller liknande då lufthålen på mottagarens botten kan blockeras Montera aldrig mottagaren i en hylla eller i ett rack med otillräcklig lufttillförsel Täck inte för ventilationsgallren Mottagarens omgivningstemperatur bör ej överstiga 40 C. 6. 5HSDUDWLRQ Reparation eller ändring av satellitmottagaren får endast utföras av auktoriserad eller godkänd (av TRIAX) verkstad. Öppnas eller ändras apparaten av en EJ auktoriserad verkstad bortfaller garantin. 7. cvnd Vid åska eller längre driftpauser (typ semester) bör Du koppla ut antennkabeln och nätkontakten från uttag 9,.7,*7Inuti satellitmottagaren finns högspänning. Fel som orsakas till följd av otillåten öppning av mottagaren, repareras av behörig tekniker och omfattas ej av garantin. 6

7 81'(5+c//5(3$5$7,21 Mottagaren är underhållsfri. Vi vill också påpeka att Du endast låter kvalificerad fackpersonal utföra eventuella och nödvändiga reparationer. Gör endast själv de justeringar som vi beskriver i denna bruksanvisning. Justering eller ändringar av andra delar kan leda till dyra reparationer. Försök aldrig själv att öppna eller ta isär mottagare, för då gäller inte garantin. Vid följande tillfällen bör Du dra ur kontakten från nätspänningen och söka råd hos en kvalificerad serviceverkstad: Nätkabeln eller nätkontakten är defekt Mottagaren har varit utsatt för fuktighet eller regn. Det har trängt in vatten i apparaten, eller om ett okänt föremål har kommit innanför kabinettet. Mottagaren visar en våldsam funktionsändring och fungerar ej korrekt. Mottagaren har t.ex. tappats i golvet, och/eller kabinettet är skadat. 7

8 ,167$//$7,21 Var god läs den uppsättningsmanual, som Du fick levererad med utomhusenheten. 3DUDEROHQVSODFHULQJRFKHOHYDWLRQVYLQNHO Alla satelliter som kan mottas i Europa befinner i en geostationär lodrät bana över ekvatorn på km höjd. Därav skall parabolen ställas in mot syd. Som utgångspunkt finner Du satellit-positionen således: Vid middagstid står solen direkt i syd (kl vid normaltid och kl vid sommartid). Du skall därför finna en placering till Din parabolantenn där den har fri sikt mot syd (inga hus eller höga träd). Som tumregel gäller, att ett hinder högst får vara halvt så högt som avståndet till parabolen. Det betyder att om ett träd är placerat 10m från parabolen, får det högst räcka 5 m över parabolens höjdplacering. Ex. parabolens placering är 2 m över mark. Ett träd finns 10 m bort = trädet får ej vara högre än 7 m. /1%PRQWHULQJ Vid montering av Ditt LNB skall Du vara uppmärksam på, att det kan vara stora olikheter på olika LNB beroende på vilket fabrikat de är. Felaktig montering kan förorsaka dålig bildkvalité eller att bilden saknas helt. Därför gäller följande tumregel: När vinkelräta LNB monteras skall anslutningskontakten generellt peka nedåt. Vid montering av andra typer är det normalt en pilmarkering som pekar mot det ställe som ska peka lodrätt uppåt, vid såna tillfällen kan LNB:t sitta snett Avstånden mellan LNB och parabol bör väljas i mitten av LNB:ts justeringsområde, och det skall göras en korrigering vid dålig bildkvalité. $QVOXWQLQJDYPRWWDJDUHQ Efter montering av utomhusenheterna skall Du ansluta mottagarens alla kontakter, som visas i anslutningsdiagrammet på sidan 9. Kabeln bör dras så att ingen snubblar eller trampar på den. Placera mottagaren så den ej utsätts för skadliga påverkningar, såson direkt solljus, olja eller vattenånga, eller annat som kan påverka mottagaren. 9,.7,*7 1lUDOODI UELQGHOVHUlUJMRUGDDQVOXWQlWVSlQQLQJHQWLOONRQWDNWHQ 8

9 %58.6$19,61,1* 65 Anslutningsdiagram SR 26 $QVOXWQLQJ DY VDWHOOLWVLJQDO /1%,1387 Anslut antennkabeln (dubbelskärmad 75 Ohm sat caoaxkabel) från LNB:t till F-kontakten på mottagaren. Om F-kontakten inte är monterad på kabeln: Skala kabeln som visas på teckningen, och dra F-kontakten på plats ordentligt så den sitter fast. Var uppmärksam vid monteringen att kabelns avskärmning får god kontakt med F-kontaktens kappa, men utan att avskärmningen kommer i beröring med innerledaren, vilket kan orsaka en kortslutning 9

10 2%6(59(5$ Förprogrammeringen av styrsignalerna är gjorda så de passar till normala anläggningar, det vill säga med 14/18 V för polarisation och 22 khz omkopplingssignal för ASTRA/EUTELSAT multi-feed mottagning med en 22 khz omkopplare. Om anläggningen endast skall användas för mottagning av EUTELSAT, skall Du ändra LNB inställningen i menyn INSTALLATION, på linjen 22 khz skall man ställa in till AUS (tysk OSD skärmtext). Se avsnitt 6.4 LNB-inställningar. Om man använder en sk. DiSEqC switch (omkopplare) i anläggningen är det nödvändigt att ställa in den tillhörande inställningen (DiSEqC EN ) i system menyn. Se avsnitt 6.4 Grundinställningar. 79RFK9&5DQVOXWQLQJYLD6&$57DQVOXWQLQJ 79 HOOHU 'HNRGHU9&5 Anslut satellitmottagaren till Din TV-apparat med en standard SCART kabel för att uppnå bästa möjliga bild- och ljudkvalité. Använd TV-SCART uttaget (6). Anslut en VCR till mottagarens Dekoder/VCR SCART kontakt (7) med en standard SCART kabel. Vid avspelning från VCR kommer signalerna att gå igenom satellitmottagaren till TV apparaten. Om Du önskar att styra Din video via VPS, men har en VCR, som inte kan motta VPSsignal igenom SCART kontakten, måste Du ansluta Din VCR via antennuttaget som beskrivs nedan. Se också avsnittet 4.11 Sammankoppling med videobandspelare. +)DQWHQQDQVOXWQLQJ $17,1 Om Din TV-apparat eller Din video ej har ett SCART uttag, måste Du ansluta Tv-apparaten och/eller videon med hjälp av antennkablar. Från uttaget TV-OUT förbinder Du antigen direkt Din Tv-apparat, eller lopar signalen igenom Din video, och därifrån vidare till Tvapparaten. Med denna metod kan Du dessvärre inte överföra stereo ljudsignaler. Har Du flera terrestriska VHF/UHF antennsignaler, kan Du ansluta dem till uttaget ANT-IN, varifrån de går igenom till TV-OUT uttaget och vidare till Din Tv apparat. $XGLRDQVOXWQLQJ /$8',25WLOOVWHUHRDQOlJJQLQJ Om Du vill ha satellitmottagarens ljud igenom Din HiFi anläggning, skall Du förbinda AUDIO L-R phonouttaget till Din HiFi anläggnings ingång (använd AUX, TAPE, VIDEO eller liknande ingång). Därefter kan Du lyssna till satellitradioprogram via Din HiFi anläggning, utan att Tv:n behöver vara påslagen. 'HNRGHUDQVOXWQLQJ Du kan ansluta en dekoder till DEKODER/VCR uttaget. Kontrollera dock, att Du har gjort alla kabelanslutningar korrekt och så anslut satellitmottagaren till stick kontakten med nätkabeln. 10

11 )MlUUNRQWUROOHQVWDUWDPRWWDJDUHQ )MlUUNRQWUROOHQ Öppna först batteriluckan på fjärrkontrollens undersida. Sätt i 2st 1,5Volts batterier av typen R03/AAA. Sätt i dem som det visas i präglingen (+/-), stäng därefter batteriluckan. När Du arbetar med fjärrkontroller, skall den peka mot mottagarens framsida. Om den inte reagerar längre, eller om de valda funktionerna inte funkar, är troligtvis batterierna gamla och de bör bytas snarast möjligt. Använd endast batterier som inte kan läcka. Om fjärrkontrollen inte skall användas på en längre tid, är det alltid bäst att ta ur batterierna. 9LNWLJW 2P'X QVNDUDWWDQYlQGDHQ8QLYHUVDOIMlUUNRQWUROOWLOOVDPPDQVHQ65E UGX I UVWXQGHUV NDRPPRWWDJDUHQ YHUKXYXGWDJHWlUNRPSDWLEHOPHGGHQ $QYlQGDEDWWHULHUlUHOHNWURQLNVNURW.DVWDGHPHMWLOOVDPPDQVPHG KXVKnOOVVRSRUXWDQOlPQDLQGHPYLGXSSVDPOLQJVFRQWDLQHUVI UEDWWHULHU 6WDUWDPRWWDJDUHQ Starta mottagaren med Standby knappen på mottagaren eller fjärrkontrollen. På mottagarens front visas nu den sist visade kanalen, tex. P5. Om mottagaren redan var igångsatt, kommer den istället att gå i standby läge, och frontpanelen visar ett -. Sätt igång TV-apparaten Om Din Tv är ansluten till mottagaren via en SCART kabel, skall Du använda TV:ns AVknapp eller fjärrkontroll för att byta till Av ingången. Använder Du däremot anslutning via en antennkabel, skall Du läsa nästa avsnitt.,qvwlooqlqjdy79dssdudwhqwloovdwhoolwprwwdjduhq Om Din TV och satellitmottagare inte är sammankopplade via en SCART kabel, utan istället via en antennkabel, skall Du nu ställa in en programplats på Din TV till mottagaren: Flytta knappen TEST/TV (2) på mottagarens baksida i TEST läge. Mottagaren är från fabriken inställd på UHF kanal 38. Ställ in Din TV till den kanal, där Du önskar att mottaga satellitmottagarens program, och använd Din TV:s sökfunktion för att hitta en testsignal. Testsignalen består av två lodräta vita bjälkar på en svart bakgrund. Lagra denna inställning i Din TV på en oanvänd programplats. (Se t.ex. bruksanvisningen till Din TV). Nu kan du motta satellitprogrammen på denna kanal. 11

12 Nu skall Du stänga av satellitmottagarens testsignal genom att Du ändrar knapp TEST/TV (2) tillbaka till läge TV. 9,.7,*7Om kanal 38 redan används kan Du ställa in en annan kanal i mellan kanal 30 och kanal 39. Med en liten skruvmejsel kan Du skruva den lilla skruven (3), som på mottagarens baksida är märkt med en pil. Därav ändrar Du satellitmottagarens sändarkanal. På detta sätt kan ställa in från kanal 30 till 39. Du måste också söka efter testbilden på Din TV, som vi har beskrivet ovan. 9,.7,*7 9DUXSSPlUNVDPSnDWWYLGLQVWlOOQLQJDYHQ8+)XWJnQJVNDQDOIUnQ VDWHOOLWPRWWDJDUHQE UGHWSn79QYDUDPLQVWHQNDQDOIUL YHURFKXQGHUGHQYDOGD NDQDOHQI UDWWXQGJnVW UQLQJDULELOGHQ )LQLQVWlOOQLQJDYSDUDEROHQ Ställ in mottagaren till en av de förprogrammerade kanalerna på den önskade satelliten (t.ex. PR1, ARD, för ASTRA), med hjälp av placeringstabellen (sidan 40 bak i denna bruksavisning), den vertikala vinkeln. (elevationsvinkeln). Vid inställningen skall Du ställa Dig vid sidan om, eller bakom parabolen så Du inte står i vägen för LNB:t som tar emot signalerna. Dra nu parabolen långsamt horisontellt (Azimut).Börja från syd, vrid mot den önskade satellitpositionen (t.ex öst eller EUTELSAT 13 öst till vänster sett bakifrån) Om det framkommer bild, eventuellt med störningar eller svarta ränder, skall Du med små rörelser optimera parabolen i sidled. Kontrollera nu om det är riktiga program som mottas. Om det inte är det, skall Du bibehålla höjdinställningen (elevationen) och dra vidare, tills Du finner nästa satellit. När den riktiga bilden framträder på TV-skärmen, skall Du försiktigt justera parabolen lite åt höger och vänster för att optimera bildkvalitén. Därefter dras alla bultarna (skruvarna) fast ordentligt, så att parabolen ej rubbas ur sitt läge vid väder och vindpåverkningar. Var uppmärksam på, att parabolen skall justeras med en noggrannhet på mer än 1 horisontalt och vertikalt, för att mottagning av signal ska kunna vara möjligt. Värdena för den lodräta vinkeln (elevation) som skall ställas in, kan avvika från det värdet som gäller för Din fysiska position om fäststången ej är monterad i lod. Om det endast uppträder brus och ingen bild, ändrar Du elevationen 1 och går tillbaka till syd positionen och börjar om sökandet därifrån. 12

13 0XOWL)HHGDQOlJJQLQJPRWWDJQLQJDYIOHUDVDWHOOLWHU Multi-Feed anläggning är en beteckning för en parabolanläggning, där man kan mottaga signaler från 2 eller flera satelliter. Vid uppsättning skall man vara uppmärksam på att man ställer in anläggningen efter den svagaste satelliten. Om man mottar Astra/Eutelsat optimerar man därför normalt på Eutelsat. 8SSVWlOOQLQJ $QVOXWQLQJ 9LNWLJW ) USURJUDPPHULQJHQDYSURJUDPRFKVW\UVLJQDOHUlUWLOOI UDWWDQYlQGDV WLOOVDPPDQVPHGRIWDI UHNRPPDQGHPXOLWIHHGXWUXVWQLQJ'HWYLOOVlJDPHG 9I UYHUWLNDOKRULVRQWHOOSRODULVDWLRQRFKN+]I UDWWlQGUDVDWHOOLW $675$(87(/6$7'HWEHW\GHUDWWGHWlUP MOLJWDWWPRWWDVLJQDOHUIUnQ VDWHOOLWHUQlUPDQDQYlQGHUHQN+]RPNRSSODUH 2P'XYLGLQVWlOOQLQJDYSDUDEROHQPRW(87(/6$7SnqDQVOXWHU/1%WGLUHNWWLOO VDWHOOLWPRWWDJDUHQXWDQN+]RPNRSSODUHVNDOO'XI UVWVWlOODLQGHQ SURJUDPSODWVVRP'XV NHUVDWHOOLWHQSnWH[35Sn(87(/6$7JHQRPDWWVOn IUnQN+]RPNRSSODUHQHQGDVWYLGDQYlQGQLQJPHGHWWXQLYHUVDO/1%* U HQOLJWI OMDQGH9lOMSURJUDPSODWV35RFKVlWWLPHQ\SXQNWHQ (LQVWHOOXQJ /1% 2PGHWVNDOOPRWWDVPLQVWQLYnHUIUnQVDWHOOLWHUWH[IUnQ$675$(87(/6$7 QHGUHRFK YUHIUHNYHQVEDQG/2:+,*+VNDOOPDQYlOMD'L6(T&LQVWlOOQLQJHQ VH6(783PHQ\QRFKGHWVNDOODQYlQGDVHQ'L6(T&VZLWFK ) USURJUDPPHULQJHQDQSDVVDVDXWRPDWLVNW 13

14 $19b1'1,1*$90277$*$5(1 79GULIW Starta mottagaren med stand-by knappen på satellitmottagaren eller på fjärrkontrollen, så att det på mottagarens frontpanel visas den kanal som man sist har tittat på. Samma nummer visas samtidigt i den anslutande TV:ns översta högra hörn som OSD (On Sceen Display). Om mottagaren redan var igångsatt, kommer den istället att gå i standby läge, och frontpanelen visar ett - ) USURJUDPPHULQJ Mottagaren är från början förprogrammerad till att motta kanaler från många satelliter (se medföljande förprogrammeringslista). I de flesta fall är det inte nödvändigt att göra ändringar till listan. EUTELSAT programmen är inställda till multi-feed anläggningen med 22 khz omkopplare. Radioprogrammen finns i programlistan nummer 200 (ASTRA från PR530). Listans mottagarfrekvenser är programmerade att användas tillsammans med ett standard ASTRA LNB. Om Din anläggning är utrustad med något annat, typ en äldre LNB sort, måste Du korrigera för oscillatorfrekvensen på 9750MHz i grundinställningen för LNB 1 och 2 (Avsnitt 6.2 LNB-inställningar/meny INSTALLATION). Du kan naturligtvis också motta program, som inte innehåller förprogrammeringen. (Se avsnittet 5 Inställning av nytt program ). Du kan få tag i en komplett och uppdaterad lista över alla program som sänds på de olika kanalernas textsidor eller på Internet: Teletext SAT1 Internät ASTRA 675 EUTELSAT (7-16 ) URJUDPYDO Om Du väljer en av de 450 förprogrammerade kanalerna kan Du använda talknapparna [0]-[9] och knapparna [P+]/[P-] på fjärrkontrollen, eller knapparna på mottagarens frontpanel. Vid val av kanal från fjärrkontrollen med talknapparna har Du 3 sekunder på dig mellan intryckningen av siffran till att trycka in nästa siffra i ett 2-eller 3 siffrigt programnummer. Därefter flyttar sig mottagaren fram till det man har tryckt in, och visar programnumret. Här kan man välja ett nytt programnummer om man önskar. Om man väljer att stanna här så skiftar TV-bilden strax därefter till det programnummer som Du har angivit. 14

15 Var uppmärksam på, att vid en för snabb betjäning på fjärrkontrollens knappar (under 1 sek) reagerar mottagaren inte på följande knapptryckning. Efter byte av program så visas den valda kanalens programnummer i ca. 3 sekunder i skärmens översta högra hörn. 5DGLRSURJUDP Radioprogrammen väljs på samma sätt som Tv programmen. De finns i programlistan från positionen PR200 (ASTRA radioprogram från PR 350). När Du väljer en programplats, som är förprogrammerad till en radiokanal, visas det i 3 sekunder en notsymbol på skärmen, och vid stereokanaler dessutom texten Stereo. TV bilden avbryts vid radiomottagning och skiftar till en blå bakgrundsbild. För att få programnumret att visas igen så kan Du trycka på knappen TV. Om Du ofta lyssnar på radioprogram kan det vara en god idé att ansluta Din satellitmottagare till Din stereoanläggning (Se avsnitt 3.3 Audio anslutning till stereoanläggning). I sådana fall behöver Din TV ej längre vara igång för att motta radioprogram via satellit. 5HJOHULQJDYOMXGVW\UNDQSHUSURJUDPSODWVRFK PXWLQJ Med fjärrkontrollens [+] och [-] knappar kan Du ställa in ljudet på varje programplats inviduellt. Ljudstyrkan visas grafiskt på skärmen, i form av en vandrade bjälke i några få sekunder. Den inställda ljudstyrkan lagras automatiskt på varje programplats. Därmed är det möjligt att utjämna olika ljudstyrkor, som kan bero på sändningen. Med mute- knappen kan Du helt stänga av ljudet, som dock kommer tillbaka om Du trycker på samma knapp igen. Så länge som ljudet är borta visas mute tecknet i nedersta högra skärmhörnet. Ljudregleringsfunktionen har inflytande på både TV-SCART och antennsignalen, så mottagaren kommer därför ihåg det efter att ha varit avstängd. Var försiktig vid inspelning via dessa kontakter till videobandspelaren så att ljudstyrkan inte är nedskruvad eller helt borta. I så fall kan den inspelade sändningen få för svag eller inget ljud. Höjning och sänkning av ljud har ingen betydelse på ljudsignalerna på Dekoder/VCR kontakten. 15

16 )UDPNDOOQLQJRFKDQYlQGQLQJDYVNlUPPHQ\HU26' Vid framtagning av menyerna kan Du lätt och bekvämt undersöka, ändra och anpassa mottagar- och program inställningar. Tryck på fjärrkontrollens (MENU) knapp. Nu framträder huvudmenyn: (,167(//81*,167$//$7,21 635$&+(.QDSSDUWLOOQDYLJHULQJRFKlQGULQJDULKXYXGPHQ\Q [Menu] Dubbelfunktion: 1. Framtagning av huvudmenyn 2. Avbryt utan att lagra ändringar, tillbaka till huvudmenyn [P+] / [P-] Positionsmarkör upp eller ned (val av menylinje) [0]..[9], [+], [-] Intryckning av värden, stegvis inställning, byte till undermeny [STORE} [TV] Lagrar inställningar och tillbaka till TV drift Avbryter menyn utan att lagra ändringar, tillbaka till TV-drift 16

17 +RSSD YHUWDERUWR QVNDGHSURJUDP Om Du vid ett kanalbyte med [P] och [P-] knapparna endast önskar att få visat Dina favoritkanaler, kan Du markera alla andra kanaler med UEBERSPR. (Überspringen) hoppa över- funktionen i EINSTELLUNG menyn: (,167(//81* 3515 '((03+ X6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 1(,1 8(%(5635 -$ 1. Välj den programplats, som Du vill inte ska visas i framtiden. 2. Tryck på [MENU] knappen för att på fram huvudmenyn på skärmen 3. Tryck på [+] knappen och Du skiftar till undermenyn EINSTELLUNG (PR.NR) 4. Med knappen [P+] bläddrar Du till EINSTELLUNGS menyns andra sida 5. EINSTELLUNG menyns andra sida framkommer. ÜBERSPR är valt, texten NEIN blinkar. 6. Inställningen ändras nu från NEIN till JA med [+] eller [-] knapparna. 7. Lagra inställningen och vänd tillbaka till TV drift genom att rycka 2 gånger på [STORE] knappen. 8. Gör om punkterna 1-7 på alla de programplatser/kanaler som Du önskar hoppa över. Programplatserna, som är markerade som det visas ovanför hoppas nu över vid programval med [P+] och [p-]. De kan endast väljas direkt vid intryckningen av programnumren via talknapparna. Funktionen upphävs på liknande sätt, enda skillnaden är att man sätter NEIN på varje kanal, som skall visa igen. 6 NQLQJHIWHUHWWQ\WWSURJUDP Överföringskapaciteten på moderna satelliter ändras nästan konstant. Det betyder, att det hela tiden kommer fler och fler nya program. Alla transponderkanaler på satelliterna ASTRA och EUTELSAT är dock redan förprogrammerade. Om Du vill söka efter nya program, är den lättaste metoden att kolla igenom de förprogrammerade platserna i slutet av listan för varje satellit. 17

18 6SlUUDYSURJUDPEDUQOnV På några programplatser sänds programutbud, som Du inte vill ska vara tillgänglig för alla åldersgrupper. Du har här möjlighet att spärra dessa programplatser. När Du har spärrat en programplats kommer ingen bild eller ljud fram. Mottagarens frontpanel visar programplatsens nummer, och bilden blir blå. Nu visas i ca. 3 sekunder programnumret, ev. med stereosymbol, och alltid med en nyckelsymbol. Om bilden endast visar den blå sidan, kan Du trycka på TV knappen, och upplysningen visas igen. Du kan spärra programplatser genom att göra på följade sätt: (,167(//81* 3515 /1%15 '((03+ X6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 -$ 8(%(5635 1(,1 1. Välj den programplats som skall spärras 2. Tryck [MENU] knappen för att få fram huvudmenyn 3. Genom att trycka [+] skiftar Du till undermenyn EINSTELLUNG 4. Med knappen [P+] ska Du bläddra till EINSTELLUNG menyns andra sida 5. Välj med [P+] knappen linjen GESPERRT: NEIN, NEIN blinkar 6. Ändra NEIN inställningen till JA med [+] eller [-] knapparna. 7. Lagra inställningen och vänd tillbaka till TV drift genom att trycka 2 gånger på [STORE] knappen. Programplatsen kan mottas igen, när man har ändrat tillbaka inställningen till NEIN 6DPPDQNRSSOLQJPHGGHNRGHU Via SCART kontakten Dekoder/VCR (7) kan Du ansluta en dekoder för mottagning av betalningsprogram (Se avsnitt Installation, avsnitt 3.3 Dekoderanslutning ). Satellitmottagaren sänder den avkodade signalen igenom till TV SCART kontakten samt till TV OUT kontakten från antennmodulatorn. För att aktivera denna funktion skal Du aktivera SYSTEM linjen i EINSTELLUNG menyn 18

19 6HlYHQEUXNVDQYLVQLQJHQWLOO'LQGHNRGHU För inställning av systemtyp skall Du göra följande: 1. Välj den programplats där (,167(//81* 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67(0 79 betalkanalen är inställd. 2. Tryck på fjärrkontrollens [MENU] knapp för att framkalla huvudmenyn 3. Ändra till undermenyn EINSTELLUNG (PR.NR.) med hjälp av knapparna [+] och [-]. 4. Med knappen {P-] skall Du nu välja SYSTEM linjen i menyn EINSTELLUNG. Texten TV blinkar 5. Nu kan Du ändra TV inställningen till PAL DEC med knapparna [+] eller [-] för en PAL Dekoder (MAC DEC mht DEEMPH för D2MAC dekoder) 6. Tryck 2 gånger på [STORE] knappen för att lagra inställningen och återgå till TV drift. 6DPPDQNRSSOLQJPHGHQYLGHREDQGVSHODUH9&5 Du kan använda en videobandspelare (VCR) för mottagning av satellitprogram samt inspelning via en SR 26 satellitmottagare. Se avsnitt 3 om hur Du ansluter apparaten. Vid uppspelning av en VCR inspelning leder mottagaren också i standby mode signalen igenom från dekodern/vcr till TV SCART kontakten. Om mottagaren befinner sig i inställningen TV drift avbryts detta, och det skiftar automatiskt, och frontpanelen visar texten AV. Om Din videobandspelare inte levererar denna signal igenom SCART kontakten för automatiskt skift, kan Du själv byta till kanal 0 via fjärrkontrollen. Frontpanelen visar då AV. Du återvänder tillbaka till TV drift genom att använda fjärrkontrollens [0]-[9] knappar. Om Du ansluter Din video via antennkontakten, kan Dina upptagningar bli störda av OSD texterna. Var därför uppmärksam på att inte använda menyknapparna på fjärrkontrollen så länge som Du gör inspelningar igenom antennanslutningen. Undersök från början av en inspelning, att mutefunktionen ej är aktiverad, och att ljudstyrkan ej är för lågt inställd.. 19

20 4.12 Sleep-timer Välj den programplats på Din TV, där satellitsignalen ska mottas. Sleep-timern aktiveras med [SLEEP] knappen på fjärrkontrollen. På TV bilden visas en standardsymbol och texten AUS Om Du trycker ännu en gång på [SLEEP] knappen ändras AUS till 15, vilket betyder att mottagaren automatiskt stänger av sig själv om 15 minuter. Du kan förlänga tiden för mottagaren med ytterligare 15 minuter för varje tryck på [SLEEP] knappen upp till ett max av 90 minuter. När Du efter några sekunder inte längre trycker på [SLEEP] knappen försvinner visningen av den inställda tiden och mottagaren stänger nu av sig automatiskt, när den inställda tiden är aktuell. Du kan avbryta funktionen genom att trycka på [SLEEP] knappen, tills texten AUS kommer fram igen på skärmen. 20

21 ) UGHQHUIDUQD,QVWlOOQLQJDYSURJUDP Programmen, som kan ses i den medhavda tabellen, är redan förprogrammerade med tillhörande uppgifter, och behöver normalt sett inte ändrads. Tabellens mottagarfrekvenser förutsätter att man använder ett LNB av typ ASTRA standard och att mottagaren är programmerat till det. Om Du använder äldre LNB typer, kan det bli nödvändigt att korrigera inställningen av oscillatorfrekvensen 9750 MHz i grundinställningen (Avsnitt 6, LNB inställningar/meny INSTALLATION ) Du kan självklart ändra de förprogrammerade inställningarna och också motta signaler som inte är förprogrammerade. Därför är det viktigt att man ställer mottagarparametrarna för bild och ljud, såväl som de tillhörande styrsignalerna, som vi beskriver i följande text. Du kan få tag i en komplett och uppdaterad listan över alla program på olika kanalers text-tv sidor: Teletext SAT1 Internät ASTRA 675 EUTELSAT (7-16 ) ) UNODULQJWLOOPHQ\Q(,167(//81* I menyn EINSTELLUNG finner Du alla de inställningar, som har med mottagning och återgivning av bild och ljud att göra. Värdena, som hör till varje enskild förprogrammerad programplats kan Du finna i den medsända tabellen. Framtagning av EINSTELLUNG menyn: 1. Huvudmenyn framträder om man trycker på fjärrkontrollens [MENU] knapp. 2. Menypunkten EINSTELLUNG är vald 3. Välj EINSTELLUNG menyn genom att trycka på fjärrkontrollens [+] knapp (,167(//81*PHQ\ 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( ] $/'(&0$&'(&'((03+5$',2.DQHQGDVWlQGUDVL$8',215 21

22 4. Med knappen [P+] kan Du ändra till EINSTELLUNG meny sida 2: '((03+ 6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 1(,1 8(%(5635 1(,1 )$/&+ 6 6 N+] (,1$86 -$1(,1 -$1(,1.QDSSDUWLOOQDYLJHULQJRFKlQGULQJL(,167(//81*PHQ\Q [P+] / [P-] Dubbel funktion: 1. Val av menylinje upp eller ned 2. Byte mellan menysidor [0]..[9], [+], [-] Intryckning av värden, stegvis inställning, ändra till undermeny [STORE] [MENU] [TV] Lagrar inställningen och genom att trycka 2 gånger kommer man tillbaka till TV drift Avbryter menyn utan att lagra inställningar, tillbaka till huvudmenyn Avbryter menyn utan att lagra ändringar, tillbaka till TV drift ) UNODULQJWLOOPHQ\SXQNWHUQD 3515 Här visas numret på den aktuella programplatsen mellan 1 och 450. Värdena i menyn gäller och lagras för den valda programplatsen. Detta tal kan först ändras, när STORE knappen aktiveras första gången. Därvid börjar talet att blinka, och man kan ändra en siffra åt gången med [+] och [-] knapparna eller direkt med fjärrkontrollens talknappar. Som regel ändrar man dock inte programplatsnumret, innan man lagrar data. /1%15 Här kan Du välja ibland de LNB-typer, som är förprogrammerad i menyn INSTALLATION med fjärrkontrollens [+] och [-] knappar (se avsnitt 6.2 LNB inställningar) Här kan Du välja talen 1-8 (1-16 om DiSEqC=EIN). Inställningen är för den korrekta horisontala/vertikala polarisationsspänningen, 22 khz styrsignal o.s.v. till LNB:t. 22

23 ) USURJUDPPHULQJ För ASTRA program: LNB NR 1 eller 2 För EUTELSAT program: LNB NR 3 eller 4 35)5(4 Här kan Du ändra eller finställa frekvensen för video mottagning (bild) eller starta en sökning. Välj linje, nu kan Du ställa in en frekvens på 3 olika sätt: 1. Direkt med fjärrkontrollen talknappar [0]..[9], om Du alla redan känner till frekvensen. 2. Med knapparna [+] och [-] kan frekvensen ställas in stegvis. 3. Om Du trycker på [+] eller [-] i mer än 3 sekunder, startas en frekvenssökning. Sökningen stoppar vid nästa program eller vid slutet av frekvensområdet. Förprogrammering: I mellan och MHz (se i kolumnen mottagafrekvenser i bilagd förprogrammeringstabell) $815 $802'86 $8)5(4 På varje TV program sänds det åtskilliga ljudkanaler från satelliten. I linjen AU.NR väljer Du den kanal som Du önskar motta ljud ifrån. Välj linjen AU.NR. med fjärrkontrollens [P+] eller [P-] knappar. Du kan nu välja en av de förprogrammerade ljudkanalerna från 1 till 15 med [+] och [-] knapparna (se tabellen i avsnittet 5:4 Ljudinställningar). De två nästa linjerna (AU.MODUS och AU.FREQ.) fylls automatiskt med data vid val av ljudkanalerna 1 till 15 och är spärrade för manuell betjäning. Om man istället väljer AU.NR ljudkanal 16 så kan man manuellt slå in värdena i de två linjerna AU.MODUS och AU.FREQ. 6<67(0 Här kan man välja mellan TV, RADIO och DEKODER. Vid TV program skall Du välja TV, om inte det är anslutet en Dekoder (inställning för alla TV program). Vid radioprogram skall Du välja RADIO. Skärmen visar då en blå bakgrund, endast ljudet hörs. Vid program, där en dekoder skall användas, väljer Du funktionen PAL DEC (se avsnitt 4.10 Dekoder drift). '((03+ Står för begreppet deemphase, som används till inställning av efterbetoning av ljudet i mellan inställningen FLACH (flad), 50uS, och 75uS. Förprogrammering: 75uS $8',2%: Inställning av ljudbandbredd. Förprogrammeringen är 110 khz vid alla program med en bärvåg på 7.02 MHz och högre och 180 khz vid alla program med en bärvåg på 5.00 till 7.00 MHz. Ändringar görs med hjälp av ett tryck på fjärrkontrollens [+] och [-] knappar till det bästa ljudet. 23

24 '15 I inställningen EIN aktiverar Du en brusundertryckning (Dynamic Noise Reduction), med AUD slår den ifrån. Förprogrammering på alla program: EIN.2175$67 Här kan Du ställa in den optimala ljusstyrkarn invidduellt på de olika TV programmen med knapparna [+] och [-] mellan 1 och 50. Förprogrammering: 25 för ASTRA, 20 för alla andra program. *(63(557 Om man ställer in JA istället för NEIN, kan Du spärra programplatser. En spärrad programplats kan inte längre väljas (se avsnitt 4.9 Spärr av program ). Förprogrammering: NEIN. 8(%(5635 Med JA anger Du här, om en programplats skall hoppas över vid kanalbyte med [P+] och [P-] knapparna. Därmed kan man hoppa över de program, som man endast ser då och då. Programplatsen kan dock alltid väljas vid direkt intryckning av programplatsens nummer från fjärrkontrollens talknappar. (se avsnitt 4.7 Hoppa över program ). Förprogrammering: NEIN 24

25 ,QVWlOOQLQJDYQ\WWSURJUDP 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Välj den programplats, som Du önskar att ställa in ett nytt program på. 2. Öppna menyn EINSTELLUNG med ett tryck på fjärrkontrollens [MENU] knapp och tryck därefter på [+] knappen. 3. För att ställa in ett nytt program behöver Du egentligen endast veta frekvensen som programmet använder (se hänvisningen i avsnitt 4.2). Om man inte vet frekvensen, är det dock möjligt att låta systemet göra en sökning, som beskrivs i nästa avsnitt. 4. Med fjärrkontrollens [P-] knapp byter Du till nästa linje PR.FREQ. 5. Med fjärrkontrollens talknappar [0..[9] (eller [+] och [-] knappar) trycker Du in frekvensen på det nya programmet. Frekvensen, som är knuten till programplatsen blir därmed överskriven. 6. Om det önskade programmets TV bild inte framkommer i bakgrunden, ändrar Du med [P+] knappen på fjärrkontrollen en linje tillbaka i menyn till LNB NR. Flytta nu fram och tillbaka med [+] och [-] knapparna i mellan de olika LNB inställningarna (LNB BR 1-8), och ställ in mottagaren till önskad bild. 7. Om ljudet inte är ok, ändrar Du med fjärrkontrollens [P] knapp till linjen AU.NR., där man med [+] och [-] knapparna skiftar mellan dem 16 ljudkanalerna, tills man finner den man önskar. 8. Med knapparna [P+] eller [P-] skiftar Du mellan de menylinjer, som Du kommer fram till i EINSTELLUNG menyns andra sida. Här kan man göra ev. ytterligare finställningar, som beskrivs i föregående avsnitt. 9. Lagra inställningarna genom att trycka på [STORE] knappen 2 gånger. 10. Om Du önskar att lagra ändringarna på en annan programplats än den som systemet har ställt in på, skall man efter ha tryckt en gång på [STORE] knappen först trycka in numret på den programplats, som ändringarna skall lagras under med hjälp av fjärrkontrollens talknappar. DÄREFTER skall Du trycka på [STORE] knappen. Du har nu ställt in det nya programmet- 9LNWLJW 2P'XLQWHO\FNDVPHGDWWILQQDHQNRUUHNWLQVWlOOQLQJLSXQNWRYDQ/1% LQVWlOOQLQJVNDOO'XXQGHUV NDJUXQGLQVWlOOQLQJHQLPHQ\Q,167$//$7,21RFK DQSDVVD'LQDQOlJJQLQJHIWHUGHQVHDYVQLWW2P'XLQWHKlUKHOOHUInUHQ NRUUHNWOMXGLQVWlOOQLQJLSXQNWRYDQI UE U'XVWXGHUDI OMDQGHDYVQLWW /MXGLQVWlOOQLQJ 25

26 $XWRV NQLQJ Med denna funktion kan Du söka efter nya program, om frekvensen är okänd /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Välj en förprogrammerad programplats, som Du vill ställa in det nya programmet på. 2. Öppna menyn EINSTELLUNG genom att trycka på fjärrkontrollens [MENU] knapp och därefter på [+] knappen. 3. Välj med fjärrkontrollens [P-] knapp linjen PR.FREQ, som därmed börjar att blinka 4. Tryck på fjärrkonrollens [+] knapp längre än 3 sekunder. Frekvenssökningen startar nu automatiskt 5. Videofrekvensen räknar nu automatiskt uppåt. 6. Frekvenssökningen stoppar automatiskt vid nästa frekvens, där det finns en videosignal, och bilden framkommer i bakgrunden. 7. Frekvenssökningen startas igen genom att man trycker på [+] knappen. 8. Genom att trycka på [-] knappen kan Du starta sökningen baklänges. 9. Fortsätt således sökningen, till Du har funnit det önskade programmet. 10. När Du har hittat den rätta sändarfrekvensen till det önskade programmet, fortsätter Du med nästa linje genom att skifta med [P-] knappen på fjärrkontrollen, och gör inställningen av ljud (se avsnitt 5.4 Ljudinställning) 11. Efter ha funnit den korrekta sändarfrekvensen och inställningen av ljud lagrar Du den inställda datan genom att trycka 2 gånger på [STORE] knappen. 9LNWLJW 2P'XHIWHUI UVWDI UV NHWLQWHILQQHUGHW QVNDGHSURJUDPPHWVNDOO'XlQGUD GHWLQVWlOOGD/1%15SnVDPPDPHQ\VLGDRFKVWDUWDIUHNYHQVV NQLQJHQGlULIUnQ (QDNWLYIUHNYHQV NQDSSHQ0RWWDJDUHQYlQGHUGnWLOOEDNDWLOO79GULIWXWDQDWWODJUDQnJRQWLQJ 9LONHWRPUnGHVRPJHQRPV NVEHURUSnYDOW/1%L(,167(//81*PHQ\Q /1%WLOO 9LGHRIUHNYHQVIUnQWLOO0+] $XGLRIUHNYHQVWLOO0+] /1%RFK9LGHRIUHNYHQVIUnQ0+]WLOO0+]$XGLRIUHNYHQV WLOO0+] 26

27 /MXGLQVWlOOQLQJ På varje TV kanal sänds det ut åtskilliga ljudkanaler. Dessa kan användas av användare på olika vis. Monoljud, stereoljud eller flerkanalljud. På de förprogrammerade programplatserna är också TV-ljudet förprogrammerat. Om sändningens ljud ändras t.ex. från Mono till Stereo, skall Du anpassa ljudinställningen därefter. (Vid vissa EUTELSAT kanaler med dåligt ljud är det ofta ingen mening att ändra ljudinställningen). Vad som aktuellt sänds ut på de olika programmens ljudkanaler, finner Du upplysningar om i vissa Tv-tidningar. Om ljudet är mycket dåligt, eller endast består av brus, som efter några sekunder avbryts, har man valt en felaktig AUDIO NR kanal. Vid stereoljud används olika ljudkanaler. Den högra bärvågsfrekvensen ligger automatiskt 0.18 MHz över den vänstra kanalen. Mottagaren ger Dig två möjligheter att ställa in ett passande ljud till ett givet TV program. Vid flerspråkiga sändningar kan Du välja ett annat språk, eller så kan Du välja ett radioprogram: 1) med hjälp av snabb inställningen, eller 2) vid manuell inställning av ljudparametrar,qvwlooqlqjdyomxg6qdeelqvwlooqlqj$8',215 Du kan snabbt tilldela en programplasts på en av de 15 förprogrammerade ljudinställningarna. Det är inte möjligt att ändra de enskilda ljudfrekvenser ( 0-15 ). Nr 16 är dock fri, och där är det möjligt att ställa in fritt. Man väljer från en förprogrammerad lista av frekvenser i menylinjen AUDIO NR: AUDIO NR MONO/STEREO Frekv vänster (MHz) Frekv. höger (MHz) TV/Radio 1 Stereo TV 2 Mono TV 3 Mono TV 4 Mono TV 5 Mono TV 6 Mono TV 7 Mono TV 8 Stereo R 9 Stereo R 10 Mono R/TV 11 Mono R/TV 12 Mono R/TV 13 Mono R 14 Mono R 15 Mono R 16 Fri till manuell inställning 27

28 3515 /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67(0 79 '((03+ X6 $8',2%: N+] '15 (,1.2175$67 *(63(557 1(,1 8(%(5635 1(,1 1. Välj den programplats vid ljudinställningen som Du önskar ändra. 2. Öppna menyn EINSTELLUNG genom att trycka på fjärrkontrollens [MENU] knapp och därefter på [+] knappen. 3. Med ett tryck på fjärrkontrollens [+] knapp skiftar Du nu till undermenyn EINSTELLEUNG. 4. Välj linjen AU.NR med fjärrkontrollens [P-] knapp. Det inställda talet blinkar. 5. Med fjärrkontrollens [+] knapp kan Du nu bläddra igenom ljudkanalerna AUDIO NR. 1 till 15, tills Du finner en felfri ljudkanal. Om det inte finns felfritt ljud på kanalerna 1 till 15, kan Du välja en ljudkanal nummer 16 och fortsätta enligt förklaringen i nästa avsnitt. 6. Mindre ändningar av ljudkvalitén är möjligt genom att man ändrar parametrar på nästa meny sida (AU. MODUS och AU FREQ). Om de hoppas över, är de inte tillgängliga vid valet av kanalerna 1 till Välj linjen DEEMPH och finn den bästa ljudkvalitén genom att skifta med fjärrkontrollens [+] och [-] knappar. Ändra så till nästa linje med [P+] knappen, där Du också kan optimera ljudkvalitén genom att skifta mellan inställningarna med fjärrkontrollens [+] och [-] knapp. 8. Ändra nu med fjärrkontrollens [P-] knapp till linjen DNR, och välj eller frånvälj brusreduktion med [+] och [-] knappen till EIN eller AUS. 9. Kom ihåg att till sist lagra inställningen genom att trycka 2 gånger på [STORE] knappen. 9LGGnOLJWOMXG7U\FNLQOMXGLQVWlOOQLQJDUQDPDQXHOOW$8',215) Om ingen av de 15 förprogrammerade inställningarna levererar den önskade ljudkvalitén, kan Du använda denna metod /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Se återigen punkt 1 till 5 i föregående beskrivning. Ställ in AU NR. till Med fjärrkontrollens [P-] knapp skiftar Du nu till nästa linje AU MODUS. Ställ här in med fjärrkontrollens [+] eller [-] knappar till Stereo eller Mono ljud. Om Du inte vet, om sändningens ljud är stereo eller mono, skall Du börja med mono. 3. Med fjärrkontrollens [P-] knapp skiftar Du till nästa linje AU FREQ. 28

29 Nu kan Du ställa in ljudfrekvensen i området mellan 5.00 och 9.00 MHz på två sätt: 1) Du kan slå in frekvensen direkt från fjärrkontrollens talknappar [0]..[9] om Du känner till den, eller 2) Ställa in frekvensen stegvis genom att trycka på fjärrkontrollens [+] eller [-] knappar. Här skall Du dock observera, att det är möjligt att ställa in frekvensen för vänster ljudkanal, varvid frekvensen för högra ljudkanalen automatiskt väljer 0.18 MHz över vänster kanals frekvens. 4) Nu kan Du fortsätta inställningen av diverse ljudinställningar som beskrivs i föregående avsnitt punkt 6 till 9.,QVWlOOQLQJDYUDGLRSURJUDP Det är möjligt att använda varje programplats som radioprogramplats. Skillnaden ligger endast i, att vid radioprogram är det inte något behov av TV bild, varför det visas som en enfärgad blå bakgrund, (se avsnitt 4.4 Radioprogram ) Inställningen av radioprogrammen görs på samma sätt som vid TV program. Radioprogrammen sänds i regel på TV programmens ljudbärvåg. Därför måste Du veta vilket Tv program som radioprogrammet sänds ut tillsammans med /1%15 35)5(4 $815 $802'86 6WHUHR $8)5(4 6<67( Ställ först in det TV program, som det önskade radioprogrammet sänds tillsammans med (se avsnitt 5.2 Inställning av nytt program ) 2. Sök nu efter radioprogrammets ljudkanal som det beskrivs i avsnitt 5.4 Ljudinställning. 3. Slutligen ändrar Du i EINSTELLUNG menyn, den sista linjen SYSTEM från TV till RADIO, tills bilden visas med blå bakgrund. 9LNWLJW Vid mottagning av radioprogram ser Du endast den blåa bakgrunden, och i ca. VHNXQGHU efter programbyte dessutom programplatsens nummer och en notsymbol. Om Du önskar att se programplatsens nummer igen, trycker Du enbart på fjärrkontrollens [TV] knapp, varpå numret visas igen i ca. 3 sekunder. 29

30 *UXQGLQVWlOOQLQJDU I grundinställningen anpassas Din satellitmottagare till den utrustning, som Du har monterat till Din satellitmottagare (parabol, LNB mm) Mottagaren är redan från fabrik inställd, så att den passar till vanligt förekommande satellitutrustningar. Ändringar av grundinställningen är därför normalt endast nödvändigt, om Din utrustning avviker från detta, eller om Du specifikt önskar att ändra på inställningarna. Grundinställningarna ställs normalt in vid första installationen. 9DODYGLDORJPHQ\VSUnN635$&+(0(<1 Språket, som används på mottagarens menyer (OSD), kan väljas som tysk eller engelsk. Förprogrammeringen: DEUTCH (tysk). Se också avsnittet 11 Menyöversikt 635$&+( (1*/,6+ '(876&+ 1. Tryck på fjärrkontrollens [MENU] knapp. Huvudmenyn visas på skärmen. 2. Med fjärrkontrollens [P+] eller [P-] knapp skall Du nu välja meny linjen SPRACHE. 3. Tryck på fjärrkontrollens [+] eller [-] knapp för att ändra till språkmeny. 4. Nu kan Du välja språk genom att menylinjen DEUTCH (tysk) eller ENGLISH (engelska) med fjärrkontrollens [P+] eller [P-] knapp. 5. Lagra valet genom att trycka två gånger på fjärrkontrollens [STORE] knapp. /1%LQVWlOOQLQJDU,167$//$7,21PHQ\Q I INSTALLATION menyn är det förprogrammerad data för alla vanligt förekommande LNB typer. Det är därför lätt att ställa in satellitmottagaren till olika typer av anläggningar utan att man behöver programmera om varje enskild programplats. I menyn EINSTELLUNG (se avsnitt 5) hänvisar varje programplats blott till ett LNB NR. Mottagaren hämtar så sina upplysningar omkring LNB inställningar från listan, som kommer att beskrivas i detta avsnitt. Det är endast nödvändigt att göra ändringar i denna meny, om Du använder Dig av annat än standard ASTRA /EUTELSAT LNB i Din anläggning. Innehållet i denna menysida, som visas här i bruksanvisningen beror på de inställningar som har gjorts i mottagarens grundinställning (se avsnitt 6.4). I följande avsnitt beskrivs därför olikheter på de två möjliga inställningarna DiSEqC AUS (utan DiSEqC) och DiSEqC EIN (med DiSEqC) 30

31 ,167$//$7,21PHQ\QQlU'L6(T&lUVDWWWLOO$86L6HWXSPHQ\Q GYVXWDQ'L6(T& 1. Framkalla huvudmenyn genom att trycka på fjärrkontrollens [MENU] knapp. 2. Välj med fjärrkontrollens [P+] eller [P-] knapp menylinjen INSTALLATION. 3. Framkalla undermenyn INSTALLATION med fjärrkontrollens [+] knapp /1%15 /1%)5(4 0+].X 32/ +.+= $86 721(%8567$ RJ0+].X0+]& +9 (,1$86 $%.QDSSDUWLOOQDYLJHULQJRFKlQGULQJDUL,167$//$7,21PHQ\Q [P+] eller [P-] Val av menylinje [+] eller [-] Stegvis inställning av värden i den valda menylinjen [STORE] Lagrar inställningarna, avbryter menyn och vänder tillbaka till TV drift [TV] Avbryter menyn och vänder tillbaka till TV drift XWDQ att lagra inställningarna. ) UNODULQJWLOOPHQ\SXQNWHUQD Avbryter menyn och sätter mottagaren i standby XWDQ att lagra inställningarna /1%15 Här har du tillträde till 8 olika förprogrammerade LNB inställningar, och Du kan göra ändringar i dem, som beskrivs här nedan. (Om Du har satt DiSEqC till EIN i setup menyn, är det 16 olika förprogrammeringar som finns här beskrivs i nästa avsnitt.) LNB NR LNB FREQ. TONE BURST 22 KHz POL Förprogrammering för MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz A A B B B B B B AUS AUS EIN EIN AUS AUS EIN EIN H V H V H V H V Astra LNB, horisontala program Astra LNB, vertikala program Eutel. Hor. prog. m. 22 khz omkoppl. Eutel. Vert. prog. m. 22 khz omkoppl. Eutel. Hor. prog. m. toneburst Eutel. Vor. prog. m. toneburst Eutel. LNB övre band, horis. prog. Eutel. LNB övre band, vert. prog. 31

32 /1%15För styrning av ett standard LNB som används i det nedre frekvensbandet. Förprogrammering: Mottagning av ASTRA program från 19.2 öst. /1%15 För styrning av ett sekundärt standard LNB för användning i det nedre frekvensbandet i en multifeed anläggning med 22 KHz omkopplare. Förprogrammering: Mottagning av EUTELSAT program från 13 öst med ASTRA/EUTELSAT multifeed utrusning. Ã /1%15 För styrning av ett sekundärt standard LNB för användning nedre frekvensbandet i en multifeed anläggning med toneburst omkopplare (enkel DiSEqC). Förprogrammering: Mottagning av EUTELSAT program från 13 öst med ASTRA/EUTELSAT multifeed utrustning. /1%15 För styrning av ett sekundärt standard LNB för användning i det övre frekvensbandet ( MHz) i en multifeed anläggning med toneburst omkopplare (enkel DiSEqC). Förprogrammering: Mottagning av EUTELSAT program i de övre frekvensbandet från 13 öst med ASTRA/EUTELSAT multifeed utrustning. /1%)5(4 Den LNB frekvens (oscillatorfrekvens) som skall sättas in här, beror på vilken LNB typ Du har. Följande frekvenser kan väljas med fjärrkontrollens [P+] och [P-] knappar: 0+]: Används till ett ASTRA /EUTELSAT standard LNB 0+]: Används till ett standard LNB i äldre anläggningar 0+]: Används till ett ASTRA Universal LNB för mottagning av det övre frekvensbandet. ( MHz) 0+]: Används till ett franskt TELECOM LNB för mottagning av franska program i äldre anläggningar. Förprogrammering: för LNB NR 1-6, för LNB NR / Angiver polarisation. Satellitsignalerna är polariserade horisontellt och vertikalt. Byte i mellan de två olika polarisationerna sker genom att används olika spänning till LNB:na. Varje programplats skall ha fått denna information om polarisation. Ã.+= + Horisontell (vågrät) polarisation 18 volt 9 Vertikal (lodrät) polarisation 14 volt (13V) Denna signal kan användas på två olika sätt. Den första är som en omkopplingssignal mellan 2 satelliter (LNB NR. 1-4), Den andra metoden är att använda signalen för utbyte mellan det övre och nedre frekvensbandet med ett Universal LNB (LNB NR. 5-8) $86 betyder Satellit A med hänsyn till det nedre frekvensbandet (Low band) (,1 betyder Satellit B med hänsyn till övre frekvensbandet (High band) Förprogrammering: (,1YLG/1%15 ASTRA/EUTELSAT omkopplare (,1YLG/1%15: Omkoppling till övre frekvens bandet för EUTELSAT 32

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Bruksanvisning 1 SVENSKA INLEDNING Daglig användning Du behöver inte läsa hela bruksanvisningen för att kunna se satellit-tv, men på längre sikt bör

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital CI Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Bruksanvisning Oyster IV Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Särskilda hänvisningar För att undvika brandfara och skador på apparaten måste mottagaren skyddas mot regn

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Bruksanvisning. För husbil och husvagn. För fartyg till sjöss. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital

Bruksanvisning. För husbil och husvagn. För fartyg till sjöss. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital Bruksanvisning För husbil och husvagn SAT-DOM 50 ST Digital SAT-DOM 50 GS Digital För fartyg till sjöss SAT-DOM 50 M-GS Digital SAT-DOM 75 M-GS Digital SAT-DOM 77 M-GS Digital Innovative Mobile Technology

Läs mer

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032 Bruksanvisning TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 3 2 7 8 9 0 3 2 233 32789.032 - Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner 3 Kontroller 4 Anslutningar på baksidan 5 7 Hjärtligt

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031

Connect. TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED. Bruksanvisning 233 34481.031 Connect TV Connect 40 LED 200, Connect 32 LED 233 34481.031 Bruksanvisning Översikt över de viktigaste funktionerna Ställa in driftläge De färgade knapparnas funktion i radio-läge Tv-läge Radio-läge (standard)

Läs mer

TOPFIELD TF 5510 PVR. Bruksanvisning. Digital satellitmottagare. Personal Video Recorder CONAX

TOPFIELD TF 5510 PVR. Bruksanvisning. Digital satellitmottagare. Personal Video Recorder CONAX TOPFIELD TF 5010 PVR TF 5510 PVR Bruksanvisning Digital satellitmottagare Personal Video Recorder CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Bruksanvisning TV. Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766.

Bruksanvisning TV. Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766. Bruksanvisning TV Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på

Läs mer

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 TRIAX CR 317 Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk Bruksanvisning Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 Säkerhetsföreskrifter Varningar VARNING ÖPPNA EJ RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Varning: Avlägsna

Läs mer