ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning"

Transkript

1 ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning Medlemmarna i Svensk Scenkonst anlitar ofta bolag för uppgifter som görs av personer som traditionellt betraktats som arbetstagare. Flertalet regissörer, koreografer, scenografer, kostymtecknare och ljussättare arbetar i dag med egna bolag, en företeelse som har stöd av deras fackliga organisationer. Även sångare, skådespelare och musiker begär att engagemangsavtal skall tecknas med deras bolag. Denna handledning har tagits fram för att ge medlemmarna råd och stöd om vad avtal med bolag bör innehålla. Den innehåller även en kort information om arbetstagarbegreppet och om reglerna för F-skatt och moms som gäller. Det bör understrykas att denna skrift är en handledning och inte någon bindande rekommendation från Svensk Scenkonst om och när eller hur medlemmarna kan anlita bolag. ARBETSTAGARBEGREPPET I svensk rätt saknas en legal definition av begreppet arbetstagare. Man får därför man söka svaret på frågan om det råder ett arbetsgivare-arbetstagareförhållande i den rättspraxis som utvecklats. Inom arbetsrätten uttolkas arbetstagarebegreppet av Arbetsdomstolen AD medan Regeringsrätten RR är prejudikatsinstans i skatte- och socialförsäkringsmål. Även Högsta Domstolen HD prövar arbetstagarbegreppet t.ex. i samband med lönegaranti vid konkurs. Även om varje domstol är suverän att tolka begreppet utvisar domarna ett visst gemensamt mönster. Under senare år har utvecklingen, inte minst på skatteområdet, gått mot att domstolarna accepterar att det råder ett annat förhållande än anställning då ett företag anlitar ett annat för att få uppgifter tillgodosedda i verksamheten. Kriterierna Då domstolarna prövar om det råder ett arbetstagarförhållande eller ej tillämpar de traditionellt ett antal kriterier på vad som tyder på att ett arbetstagareförhållande råder. Dessa kriterier är - fortlöpande till förfogande för arbete? - varierar arbetsuppgifterna?

2 - är det fråga om ett stadigvarande och regelbundet förhållande? - är den anställde förhindrad att arbetat åt annan med liknande arbetsuppgifter - arbetar han under arbetsgivarens ledning och kontroll - tillhandhåller arbetsgivaren redskap, lokal o.d.? - ersätts arbetstagaren för utlägg för t.ex. resor? - garanteras viss lön? - är den anställde ekonomiskt och socialt jämställd med arbetstagare? Domstolen gör en, som det heter, sammanlagd bedömning. Kriterierna enligt ovan värderas olika. De som anges med fet stil anses vara de mest betydelsefulla. Man kan dock inte sätta poäng på varje kriterium och räkna ut när gränsen för arbetstagarförhållande uppnåtts. Även om flera frågor ovan besvarats med ja, kan domstolen vid en sammanlagd bedömning komma till att det inte råder ett arbetstagarförhållande. Att t.ex. en regissör fyller kraven för arbetstagare genom att arbeta under viss ledning och kontroll och att arbetet fullgörs i teaterns lokal är klart. Men om de övriga kriterierna inte uppfylls eller endast delvis uppfylls kan ett avtalsförhållande som inte är anställning finnas. Vid bedömningen brukar även vissa andra omständigheter tas in. En sådan är om personen i fråga tidigare varit anställd hos arbetsgivaren. Speciellt om denna anställning avslutas och bolagsförhållandet påbörjas omedelbart därefter har domstolarna ansett att ett anställningsförhållande även fortsättningsvis råder. Om däremot anställningen avslutats för flera år sedan och den anställde därefter tagit uppdrag via sitt bolag hos andra arbetsgivare spelar den tidigare anställningen ingen roll vid bedömningen. Även om parterna själva inte kan med bindande verkan avtala om arbetstagarbegreppet, spelar i vissa domar ändå parternas avsikt en viss roll för domstolens slutsats. Om det däremot framkommer att syftet med avtalet varit att kringgå arbetsrättslig lagstiftning ogiltigförklaras alltid ett avtal som avser något annat än anställning. Branschkutym d.v.s. vad som är allmänt accepterat och vanligt förekommande inom en viss bransch har under senare år givits betydelse då domstolarna godkänt att arbetstagareförhållande inte förelegat vid vissa uppdrag. Inom Svensk Scenkonsts område har både arbetsgivare och fackliga organisationer accepterat att t.ex. regissörer, dirigenter och solister inom orkesterområdet använder bolag vid uppdrag. F-SKATT (OBS Nya regler från 2012). Från och med 1 januari 2012 gäller enligt Skatteförfarandelagen (2011:1244) nya regler om F- skatt. Tidigare F-skattsedel och F-skattebevis är avskaffade och ersatta med Godkänd för F- skatt. Ansökan om godkännande ges av Skatteverket(SKV) på ansökan av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet. I vissa fall kan SKV neka att godkänna bland annat om bolaget/firman eller företrädare för detta har missbrukat tidigare godkännande, inte redovisat eller betalt skatter och avgifter, inte lämnat deklaration, har näringsförbud eller är i konkurs. Godkännandet kan förenas med villkor att det bara får användas i näringsverksamhet(jfr tidigare

3 FA-skattsedel). SKV gör ingen sådan prövning att godkännandet kan användas som bevis för anställningsförhållande i en tvist. Det bör framgå av avtal, anbud och faktura att företaget är godkänt för F-skatt. I de fall det finns förbehåll t.ex. om icke-användning vid anställning måste Godkännandet vara åberopat i t.ex. avtal eller faktura. Den som åberopar skall också ge identifikationsuppgifter t.ex. organisation/personnummer. Om avtal eller liknande inte upprättas med anledning av uppdraget kan uppdragstagaren i stället lämna över ett registerutdrag som visar att han eller hon är godkänt för F-skatt. Detta utdrag skall vara daterat och signerat. Godkännandet gäller tillsvidare. För de som haft F-skattsedel före 2012 gäller denna som godkännande. Under de ovanstående förutsättningarna behöver den som betalar varken göra skatteavdrag eller betalas arbetsgivaravgifter på den utbetalda summan. Utgångspunkten för de nya reglerna är att utbetalaren skall lita på uppgiften om Godkänd för F- skatt på det sätt som beskrivs ovan. Den tidigare skyldigheten att anmäla uppenbart anställningsförhållande till SKV finns dock kvar. Liksom tidigare gäller skyldigheten om det är uppenbart att mottagaren är anställd. Anmälan skall göras senast i samband med skattedeklarationen påföljande månad. Om det inte sker kan SKV kräva utbetalaren på högst 60 % av beloppet. Det finns nu också lagstöd för utbetalaren att kräva skattebeloppet tillbaka av mottagaren. Reglerna om anmälan och betalning finns i Skatteförfarandelagen (2011:1244) 10 kapitlet 14 och i 59 kapitlet 7-9. MOMSFRÅGOR Att tillhandahålla utövande konstnärers framförande av verk är inte momspliktigt. Som utövande konstnär räknas enligt Skatteverkets Handledning för mervärdeskatt avsnitt Kultur musiker, skådespelare, sångare, dansare, dirigenter, recitatörer, stuntmän etc. Skatteverket gör den bedömningen att endast den som gör framträdandet kan anses vara en utövande konstnär. Detta innebär att de personer som arbetar med ett framträdande indirekt, t.ex. regissörer eller scenografer, inte kan omfattas av skattefriheten. Att en utövare bedriver verksamheten i bolagsform påverkar inte skattebedömningen. Om avtalet med utövaren även omfattar rätt till använda inspelat material t.ex. rätt att ge ut en konsert som CD, blir ersättningen för denna rätt momspliktig, 6 %. Det tillägg till lönen som musiker som anställs enligt kollektivavtalet med SYMF/SMF är emellertid inte momspliktigt. Artister, musiker, och dansare betraktas som utövare även om de engagerats som grupp/orkester. Däremot betraktas den som producerat föreställningen inte som utövare eller upphovsman. Detta medför att tjänsten att anordna föreställning är momspliktig med skattesatsen 25 %.

4 För förvärv av upphovsrätter från dramatiker, tonsättare, STIM osv. gäller 6 % moms. Förvärv av koreografi är ett förvärv av upphovsrätt. Detta kan ske separat från överenskommelse om instudering. Däremot är ersättningen till dirigent inte en upplåtelse av upphovsrätt utan en tjänst även om regissörens eller dirigentens prestationer kan omfattas av upphovsrättslagens skydd. Ett specialfall är anlitande av fotograf för fotouppdrag eller förvärv av fotografiskt verk. Fotouppdrag och förvärv av fotografisk rätt är normal en tjänst för vilken 25 % moms utgår. Om det är ett fotografiskt verk enligt upphovsrättslagen t.ex. en bild som är arrangerad eller har ett konstnärligt uttryck gäller dock 6 % moms. CHECKLISTA FÖR AVTAL MED BOLAG Då bolag anlitas gäller definitionsmässigt inte kollektivavtalens regler. Man skall undvika att hänvisa till kollektivavtal i avtalet med bolag. Även om detta kan förefalla praktiskt undermineras avtalet med bolaget om man erkänner att kollektivavtalet skall tillämpas. Frågor som regleras i kollektivavtalen och som behöver en motsvarande reglering i avtalet med bolagen skall därför göras i detta avtal. I många fall blir reglerna annorlunda utformade t.ex. vem som skall betala resor och uppehälle, se nedan 5. Även frågor av upphovsrättslig natur måste regleras och då på annat sätt än för anställda. Vilka frågor som skall regleras och hur detta skall ske varierar naturligtvis med de olika uppdragen och under vilka förutsättningar de skall utföras. Här följer också en checklista på punkter som diskuterats vid seminarier. En del av tipsen är hämtade från vad som där diskuterades. 1. Vem skall fullgöra uppdraget, när, var och hur länge. Kan avtalet prolongeras och hur sker det? I de flesta fall skall uppdraget fullgöras av en viss person. Om denne kan sätta någon annan i sitt ställe skall detta framgå av avtalet. Tidigare ansågs en personlig arbetsskyldighet vara ett avgörande tecken på arbetstagarförhållande. Utvecklingen inom tjänstesektorn t.ex. konsulttjänster har emellertid inneburit att kunden mycket väl kan begära att tjänsten utförs av en namngiven person utan att detta påverkar synen på avtalsförhållandet. Frågorna när och var uppgifterna skall fullgöras brukar inte ge upphov till problem. Däremot bör frågan om en eventuell förlängning av avtalet regleras. Detta kan ske genom att man enas om att besked skall ges före en viss dag. Om besked ges före denna dag är motparten skyldig att förlänga avtalet. För hur lång tid förlängning kan påfordras och vilken ersättning som skall utgå vid förlängningen bör också regleras på förhand.

5 2. Nödvändiga upphovsrätter och andra rätter. Det bolag man träffar avtal med måste kunna garantera att man förvärvat upphovsrätter från den fysiska person som skapat dem och att de upplåts/överlåts för engagemanget. Om uppsättningen skall användas även av annat bolag t.ex. TV eller radioöverföring eller annat samarbete med medier kan villkoren för detta behöva avtalsregler. Dessa kan göras enkelt genom att hänvisa till att TV- bolaget skall träffa avtal om ersättning. Genom att alltfler medier används i marknadsföring t.ex. hemsidor på Internet blir det aktuellt att reglera upphovsrätt och rätten att använda personers namn och bild i reklam. I några fall finns regler för fysiska personer i kollektivavtalen, men dessa regler gäller inte för bolag. En rätt för institutionen att använda verk och prestation i marknadsföring skall därför skrivas in i avtalet med bolaget. Om det krävs andra tillstånd t.ex. uppehålls- och arbetstillstånd skall man i avtalet reglera dels vem som har ansvaret för att dessa sökt i god tid och vad som gäller om tillstånd inte ges. 3. Vad händer om uppdraget helt eller delvis- inte fullgörs. Att det man avtalat om inte kommer tillstånd eller att samarbetet måste avbrytas i förtid är en tänkbar situation som måste regleras. Enligt vanliga regler i Avtalslagen gäller att avtal skall hållas och åtaganden fullföljas. Om så inte sker har den part som bryter avtalet en skyldighet att betala skadestånd. Avtalet tolkas av domstolarna efter sin lydelse och vad parterna kan anses ha förutsatt vid avtalstillfället. Vissa allmänna regler om att avtalet kan vara ogiltigt eller kan jämkas av domstol finns i Avtalslagen. Dessa regler, liksom regler om s.k. force majeure är ofta avsedda för extrema situationer krig, beredskap etc. Reglerna i Avtalslagen kan tillämpas i en situation då den ena parten inte fullgör sina åtaganden därför att han funnit något annat mer inkomstbringande. En sådan situation utgör ett avtalsbrott där motparten kan få skadestånd både för kostnader och för utebliven inkomst. Även ideellt skadestånd kan bli aktuellt. På motsvarande sätt är teater- eller orkesterföretaget naturligtvis skyldigt att betala enligt avtalet till motparten även om man av olika skäl väljer att inte genomföra produktionen. En annan situation som kan uppkomma är att den som skulle fullgöra uppdraget inte kan göra detta på grund av sjukdom. Till skillnad från i ett anställningsförhållande kan man då inte åberopa regler om rätt till sjuklön och att sjukdom är giltigt skäl att utebli. I vissa kontakt anges att med läkarintyg styrkt sjukdom kan berättiga part att bryta kontraktet utan att avtalsbrott föreligger. I något fall bli motparten inte heller skyldig att återbetala vad som redan utbetalats. I några fall finns regler om att vid tillfällig sjukdom kan tidpunkten för uppdraget uppskjutas och motparten är då skyldig att ställa upp för den avtalade och kanske utbetalda ersättningen. Att överenskomma om sjuklön i avtal med bolag är givetvis främmande. I ett förhållande mellan juridiska personer står varje part för sin affärsrisk.

6 I avtal med scenografer, regissörer, koreografer kan det även vara värdefullt att reglera om och i vilken utsträckning teatern får använda materialet även om man t.ex. på grund av sjukdom hos motparten inte kan fullfölja avtalet. 4. F-skattebevis, fakturering och utbetalning. Enligt Skattebetalningslagens regler räcker det att den till vilken utbetalning skall göras uppger att han har F-skatt och att denna åberopas. Det senare är viktigt att ange. I vart fall då man första gången för affärer med ett bolag bör man avtala om att de skall lämna kopia på F-skattebevis. Med tanke på att skattemyndigheterna sällan eller aldrig informerar om att F-skattsedel återkallas kan det också var lämpligt att be att få denna om en viss tid gått sedan det senaste uppdraget. Fakturering är ett krav för att ersättningen skall betalas ut. Likaså bör man kräva att alla ersättningar om denna delas upp i ersättning för olika saker faktureras. Beträffande resor och uppehälle, se nedan. 5. Resor, traktamente och bostad. Den ersättning bolaget får skall täcka alla dess kostnader och ge den dess vinst. De kostnader ert motpartsbolag har för sin anställde skall täckas av detta och inte av er. Bolaget kan visserligen i sin faktura till er specificera vilka kostnader det haft för resor, uppehälle mm, men detta får inte läsas så att det är ni som betalar en förmån till bolagets anställde. I sådant fall uppstår en skattepliktig förmån för denne. I vissa fall kan det vara praktiskt och kostnadsbesparande att teater- eller musikföretaget bokar och betalar resor och hotell. I många fall disponerar institutionen lägenheter som kan ställas till förfogande för övernattning. Dessa utgifter blir en motfordran på bolaget. Dessa kan faktureras till bolaget som gör en kvittning mot sin fordran. Ett sådant förfarande är kanske administrativt krångligt men bör föredras framför att uttrycka sig som att teatern står för kostnader för resor och bostad/hotell. 6. Försäkringar Det bolag som anlitas är arbetsgivare för den artist etc. som ställs till ert förfogande. Detta innebär bl.a. att bolaget är skyldigt att teckna arbetsskadeförsäkring. Teater- eller musikinstitutionens TFA-försäkring täcker endast fysiska personer anställda hos er. Gör därför er motpart uppmärksam på att de själv kan teckna TFA. Enligt Skadeståndslagen ansvarar en arbetsgivare för de skador en anställd förorsakar annan i tjänsten. Det bolag ni har avtal med måste alltså har en ansvarsförsäkring som täcker de skador dess anställde kan åsamka er eller er personal. Skyldighet att teckna och hålla försäkring skall framgå av avtalet med bolaget. Om det kan blir fråga om stora skadebelopp bör man även begära att se försäkringsbrev för att förvissa sig om att ansvarsbeloppet inte är för lågt.

7 7. Vad händer om bolaget inte fullgör sina skyldigheter enligt lag? Som sagts ovan under 3 gäller allmänna avtalsrättsliga principer för ert förhållande till bolaget. Detta innebär att om det inte fullgör sina skyldigheter och ni därmed förorsakas skada kan ni begära skadestånd. Detta kräver att en process startas inför tingsrätt. Tidigare har nämnts att utbetalaren kan göra anmälan om uppenbart arbetstagarförhållande och därmed bli fritagen från skyldighet att betala skatter och avgifter som motparten underlåtit att redovisa och betala. Om sådan anmälan inte gjorts blir utbetalaren skyldig att betala men får enligt allmänna avtalsprinciper en skadeståndsfordran på avtalsparten. Genom att skriva in en klausul i avtalet med innebörd att om ni kommer att åsamkas kostnader för uteblivna skatter, avgifter och ränta på detta är motparten skyldig att ersätta er för dessa kan man kräva in sin fordran genom s.k. betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Detta är en enklare och billigare väg än tingsrättsprocessen. 8. Övriga villkor, tvister, skiljedom Under denna punkt kan regler t.ex. tekniska specifikationer för scenografi och andra allmänna regler som tillämpas för gästande tas in. En vanlig fråga är om avtalet skall förses med skiljemannaklausul. En sådan skiljemannaklausul är bindande för parterna vid en framtida tvist. Fördelen med skiljedom är att förfarandet går snabbt, det kan inte överklagas och det sker oftast under sekretess. Nackdelen är att ett sådant förfarande blir dyrt, parterna skall dels stå för sina egna ombuds- kostnader(oavsett utgången) dels dela på skiljemannen/männens kostnader. I mer normala avtal om uppdrag mellan juridiska personer är de belopp man tvistar om oftast mindre än kostnaderna för skiljeförfarandet. Om er motpart är en enskild firma eller ett fåmansbolag kan detta göra invändning mot skiljeklausulen i efterhand och begära att tingsrätten undanröjer den. Skiljeklausul bör därför användas i affärer som har större omfattning. Man bör då även reglera var skiljeförfarandet skall ske och hur skiljemannen skall utses. Om det rör avtal med utländska bolag skall även avtalas om i vilket land och enligt vilket lands rätt tvister skall avgöras. Enligt normala regler gäller svensk rätt om ni stäms till domstol i Sverige. Om ni även vill kunna stämma motparten i Sverige kan skall man skriva att alla tvister skall avgöras vid tingsrätten på den ort ni har ert säte och enligt svensk rätt. Då det kan bli svårigheter att tvinga ett utländskt bolag att komma till en svensk domstol finns, som alternativ ett smidigt förfarande. Parterna kan avtala om ett förenklat skiljeförfarande inför Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Institutet har standardregler för proceduren. Kostnaderna för själva proceduren är som lägst Euro. Klausulen kan t.ex. utformas så här

8 DISPUTES The Contract is subject to Swedish law. The parties shall seek an out-of-court solution to any disagreement regarding this Contract. Failing this, any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Contract or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitrations of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The seat of arbitration shall be Stockholm and the language to the uses in the arbitrational proceeding shall be Swedish. 9. Utländska bolag och artister. Om en utländsk artist kontrakteras genom en agentur eller motsvarande med hemvist i Sverige och ersättningen skall betalas till agenturen bör denna förete F-skattebevis. Även om artisten har bolag som inte har hemvist i Sverige skall artistskatt betalas. Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. gör ingen skillnad på fysiska och juridiska personer. Detta görs däremot i Lagen om särskild inkomst på utomlands bosatta SINK. Eftersom regissörer, koreografer, scenografer och kostymtecknare inte betraktas som artister enligt lagen blir utbetalning till bolag med hemvist utanför Sverige inte skattepliktigt medan utbetalning till fysik person kan bli det. I flera dubbelbeskattningsavtal undantas emellertid utbetalningar till bolag som artisten/artisterna inte har inflytande över t.ex. en orkester eller dans/teaterkompani. Många avtal om dubbelbeskattning undantar också inkomster och ersättningar upp till ett visst belopp från skatteplikt i Sverige. I avtalet med USA finns en gräns på dollar.

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Arbetstagares uppfinningar

Arbetstagares uppfinningar Vad gäller när du gör en uppfinning i anställningen Om du gör en uppfinning i anställningen förvärvar arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. För arbetsgivarens rätt till uppfinningen

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 Sammanfattning Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

VD-uppdraget. Fördjupad information om ditt uppdrag som vd

VD-uppdraget. Fördjupad information om ditt uppdrag som vd VD-uppdraget Fördjupad information om ditt uppdrag som vd Uppdraget ansvaret Att vara VD innebär mer än att vara chef oavsett om det är i en liten eller stor verksamhet. Du har som VD det yttersta ansvaret

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 Målnummer: 8141-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2003-12-19 Rubrik: Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a uppbördslagen (numera 5 kap. 7 skattebetalningslagen)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk RAMAVTAL mellan Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk mm i television om rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS Yrke: professionell kulturskapare Att ta betalt Avtals- och arvodesrekommendationer från KLYS KLYS 3 frågor till 4! Tänk vilket privilegium att få jobba med sin hobby 1. Vad är konstnärlig kvalitet för

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

MÖNSTERAVTAL BESTÄLLNINGSTRYCK (PRINT ON DEMAND)

MÖNSTERAVTAL BESTÄLLNINGSTRYCK (PRINT ON DEMAND) MÖNSTERAVTAL BESTÄLLNINGSTRYCK (PRINT ON DEMAND) Denna villkorsbilaga har antagits av Sveriges Författarförbund den 30 september 2004 och rekommenderas av förbundet för tillämpning i avvaktan på lagstiftning

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Pensionsbestämmelser för livsarbetstidspremie (LP-försäkring) med bilaga Administrationsavtal

Pensionsbestämmelser för livsarbetstidspremie (LP-försäkring) med bilaga Administrationsavtal Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 25 GRUVORNAS ARBETSGIVAREFÖRBUND Pensionsbestämmelser för livsarbetstidspremie (LP-försäkring)

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer