Størst på områdesikring i hele Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Størst på områdesikring i hele Norge"

Transkript

1 Styrautomatik typ K2 CRX för maskindrivna grindar Bruksanvisning Størst på områdesikring i hele Norge G R U P P E N

2 Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Återvinning av förbrukad elektronik... 3 Allmän beskrivning... 4 Identifiering av automatiken... 5 Teknisk specifikation... 6 Rekommenderade kablar... 6 Inkopplingsanvisning... 7 Inkoppling av starkström... 7 Inkoppling av svagström... 8 Inkoppling av Fotocell... 8 Signalförteckning... 9 Drifttagning och funktionsbeskrivning Inställning av styrparametrar Rotationsriktning Tidsinställningar Effekt begränsning Funktionskontroll av effektbegränsaren, klämskydd och fotocell Inställning av radiokoder Beskrivningar och bilder i denna bruksanvisning är inte bindande. DAAB Portteknik förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar för teknisk eller tillverkningsmässig förbättring av styrautomatiken så länge dennes väsentliga grundlag lämnas oförändrade. Dessa ändringar kan göras utan att denna bruksanvisning uppdateras. 2

3 Säkerhetsanvisningar Bruksanvisningen som levereras med styrautomatiken skall läsas noggrant då den innehåller viktig information om säkerhet, drifttagning och användning. Risk för allvarlig person- eller materielskada kan uppkomma om inte säkerhetsanvisningarna iakttas. VARNING! Felaktig installation eller felaktig användning av denna produkt kan orsaka skada på personer, djur eller föremål. Inkoppling får endast göras av behörig installatör. Drifttagning får endast göras av fackman. Porten kan bli farlig vid felaktig inkoppling av styrautomatiken. Styrautomatiken arbetar med livsfarlig spänning. Koppla från inkommande matningsspänning innan något arbete utförs på installationen. Kontrollera att jordningen är korrekt utförd: alla metalldelar i portkonstruktionen och alla systemkomponenter med jordplint måste vara anslutna till skyddsjord. Vid hantering av styrautomatiken skall ESD-föreskrifter iakttagas. Styrautomatiken skall monteras i kapsling avsedd för omgivande miljö. Kapslingen skall skydda elektroniken mot fukt, damm och beröringsrisk. Sitter kapslingen utomhus eller vid risk för kondens skall kapslingen förses med värme. Elektroniken skall hållas skyddad mot fukt. Emballagematerial hanteras och sorteras enligt gällande regler. Håll plastpåsar, etc. utom räckhåll för barn. Förvara instruktionerna för framtida referens. Produkten är konstruerad och tillverkad enbart för användningsområde som anges i denna bruksanvisning. All annan användning som ej uttryckligen är specificerad i bruksanvisningen kan skada produkten och framkalla fara. Inga garantier gäller vid felaktig användning. Montera alla säkerhetskomponenter (fotoceller, klämskydd, etc.) som erfordras som skydd i enlighet med tillämpliga anvisningar och tekniska normer. Produkten eller anslutna komponenter får inte modifieras utan uttryckligt medgivande från tillverkaren. Användaren får inte själv utföra arbeten eller reparationer på anläggningen, utan måste alltid tillkalla kvalificerad personal. Informera produktanvändaren om styrenhetens funktioner och om hur porten kan frikopplas (öppnas manuellt) vid spänningsbortfall eller annan nödsituation. Tillse att personer, djur eller föremål ej befinner sig inom portens rörelseområde. Tillse att radiosändare och andra manöverdon är utom räckhåll för barn så att oavsiktlig manövrering av porten undvikes. Återvinning av förbrukad elektronik DAAB Portteknik tar kostnadsfritt emot kretskort för miljövänlig återvinning. 3

4 Allmän beskrivning Användning Automatiken är till för att styra in och utpassering av fordon och människor, den startar och stoppar motorer som driver grindar. För att den skall kunna veta när den skall starta och stoppa motorer finns det signaler från manöverdon. Beskrivning av styrautomatik K2 CRX innehåller det som behövs för att styra upp till två elmotorer till en grind: Relä för start, stopp och reversering av elmotorer. Effektbegränsare för att ställa in lagom effekt för elmotorerna. Fotocell som övervakar om något skulle komma i vägen. Inbyggd radiomottagare för manövrering av grinden. Frikoppling Motorerna kan frikopplas med hjälp av medföljande nyckel som vrides moturs cirka 3 varv. Frikopplingen finns på ovansidan av motorn under det skjutbara plastlocket. Efter frikopplad motor låses igen kan styrautomatiken komma fel i tidräkningen. Det återställes genom att slå av och på matningsspänningen och ge en ny öppning. Service och underhåll Efterdragning av bultar ska kontrolleras. En gång om året ska grindens gångjärn smörjas. Motorskruven ska smörjas med silikonfett vartannat år. Tillbehör DAAB Portteknik har flera tillval om så önskas såsom klämskydd, annan kapsling, nyckelmanöverlåda, tidsur för uppställning av grind mm. Kontakta DAAB Portteknik för information. 4

5 Identifiering av automatiken Nr Beskrivning DL1 Lysdiod för indikering av 12V. SW1 Dipswitch för inställning av styrparametrar. PROG Trycknapp för inställningar. DL2 Lysdiod för indikering för inställningar. S2 Bygel för val av 1 eller 2st motorer. RESET Reset, skall kortslutas med en skruvmejsel för att aktivera dipswitch inställningar. M Märkning med modellbeteckning. J3 Anslutningsplint för svagström. K1-K7 Relä för start och stopp av elmotorer. J2 Anslutningsplint för motorer och varningsljus. J1 Anslutningsplint för matningsspänning (230V). F1-F2 Säkringar. TORQUE Effektbegränsare för inställning av motoreffekt. OPEN Lysdioder för indikering av rörelseriktning. CLOSE DL1 SW1 OPEN CLOSE PROG F1-F2 DL2 S2 J1 TORQUE RESET J2 M J3 K1-K7 5

6 Teknisk specifikation Mått (BxHxD) Vikt Matningsspänning Frekvens Motor Typ Varningsljus Typ Säkringar Effektförbrukning 24,2x33x121,4 mm 0,85kg 1-fas 230VAC (±10%) Säkring max T10A 50Hz K2 CRX kan styra upp till 2st motorer Symetrisk 1-fas motor med driftkondensator max 0,75kW Det finns en utgång för varningsljus Triacutgång 250V max 40W. Enbart resistiv last (cos=1) Intern säkring för matning T5A, skall säkras externt max T10A Intern säkring T100mA Automatik max 24 VA + elmotorer Temperaturområde 0 till 70 C Skyddsklass IP54 Matning till tillbehör 12VDC Max 0,4A Radio 433,92MHz Rekommenderade kablar Styrskåp grindstolpe: EKLK 4G1,5 Grindstolpe motor: Flexkabel 4G1,5 Styrskåp varningslampa: EKLK 3G1,5 Styrskåp fotocell: ELQRB 4x1,0 Styrskåp nyckelvred: ELQRB 4x1,0 6

7 Inkopplingsanvisning Inkoppling av starkström För att automatiken skall vara elsäker, fungera på bästa sätt och uppfylla gällande direktiv är det viktigt att den monteras och kopplas in på rätt sätt. Att tänka på! Inkoppling av starkström skall göras av behörig personal. Matning till kretskortet skall säkras med max T10A. Matning skall kopplas via en arbetsbrytare. Driftkondensatorerna ska placeras i kapslingen på avsedda hållare. Se drifttagning för kontroll att motorn går på rätt håll. Behövs rotationsriktningen för någon motor ändras, skifta V med W. Utgång för varningsljus är av typ triac, och skall bara användas till resistiv last typ glödlampa. Max effekt är 40W Automatik Elmotor Styrautomatik K2 CRX 1 - V J2 W2 U2 V2 W1 U1 V1 N L J1 N L W M2 M1 3 ON3 - U N Motor 2 Motor 1 Varningsljus Inkommande 230V Säkras max T10A L 6 7

8 Inkoppling av svagström Tänk på att grinden kan bli farlig vid felaktig inkoppling. Inkopplingen är gemensam för olika typer av applikationer, alla signaler behövs kanske inte. Om klämskydd eller fotocell inte skall användas, måste ingångarna för dessa byglas. Önskas det att grinden hålls öppen vissa tider trots inprogrammerad automatisk stängning är det möjligt att lägga en fast signal COM--K via ett ur eller vred. Förklaringar över signaler, se nästa sida Plint J3 Styrautomatik K2 CRX J3 Uttag 12VDC för t.ex. fotocell D- D+ K Fotocell/slinga Klämskydd Öppna/stäng ANT sig ANT sk PHOT EDGE COM Antennkabel Inkoppling av Fotocell Kontrollera att kortslutningsbygel i både sändare och mottagare är byglad (12VDC). Dipswitch SW1 switch nr 3 skall var till (on). Fotocell registreras bara i stängande rörelse. Skall mer än en fotocell användas skall de kopplas i serie. Inkoppling av fotocell typ ACG8026 Styrautomatik K2 CRX J3 D- D+ PHOT EDGE K COM D+ D- D+ D- C NC TX1 RX1 Fotocell sändare Fotocell mottagare 8

9 Signalförteckning Plint J3 Benämning COM K BUTT EDGE PHOTO NC Funktion Gemensam +12VDC för manöverknappar och säkerhet. Öppning, stängning och stopp av grinden. Normalt öppen kontakt. Klämskydd stoppar grinden och startar med omvänd riktning. Normalt sluten kontakt. Fotocell slinga, stoppar grinden och startar med omvänd riktning. Normalt sluten kontakt. D+ +12VDC max 0,4A för tillbehör, t.ex. fotocell. D- 0V för 12VDC Skärmanslutning av radioantennkabel. Signalanslutning av radioantennkabel. 9

10 Drifttagning och funktionsbeskrivning Se till att området är fritt före manövrering! Inställningar som måste göras för att styrningen skall fungera: Rotationsriktning Effektbegränsare Tidsinställning Ändläge Kontrollera att motorn går på rätt håll. Effekten justeras för den aktuella grinden. Tiden måste justeras för den aktuella grinden. Mekaniska stopp måste justeras för öppet och stängt. Att tänka på! 1. Kontrollera att allt är mekaniskt fastskruvat och rätt installerat! 2. Kontrollera att allt är rätt kopplat och installerat av behörig installatör, innan tillslag av spänningen sker! 3. Kontrollera att ingen annan än den som gör drifttagningen kan starta grinden via något manöverdon eller att en signal kan komma från t.ex. ett kopplingsur! Koppla ur vid risk för fjärrstart! Inställning av styrparametrar Beskrivning Det finns en dipswitch för inställning av olika styrparametrar. Följ drifttagningen och ställ in dipswitcharna. Ställa in styrparameter Följ nedanstående beskrivning för att ändra inställning av styrparameter: 1. Ändra dipswitch genom att slå om aktuell switch till on eller off. 2. Kortslut RESET i minst en sekund (t ex med en skruvmejsel). 3. Inställningen är lagrad. Dipswitch SW1 SW1 ON 1 6 Nr Funktion 1 ON= Kontroll av motorernas rotationsriktning. OFF= Avstängd. 2 ON= Tidsinställning. OFF= Avstängd. 3 ON= Aktiv fotocell i stängande rörelse. OFF= Aktiv fotocell i både öppnande och stängande rörelse. 4 ON= Förblink innan rörelse. OFF= Avstängd. 5 ON= Automatisk stängning aktiverad. OFF=Avstängd. 6 ON= Avlättning för lås. OFF= Avstängd. Se nästa sida för förklaring av styrparametrarna. 10

11 Dip 1. Kontroll av motorernas rotationsriktning Som första test ska dip 1 aktiveras för att se om motorerna går på rätt håll samt att det är rätt inkopplat. Funktionen är hålldon, d.v.s. att knappen PROG måste hållas intryckt under rörelsen. Se avsnitt rotationsriktning. ON= Rotationstest. OFF= Avstängd. Dip 2. Tidsinställning Grinden måste vara stängd innan inställningen påbörjas. Tider som ställs in är gångtid per motor, tid efter automatisk stängning skall gå in och om överlapp önskas. Se avsnitt tidsinställning. ON= Tidsinställning. OFF= Avstängd. Dip 3. Fotocell Aktiveras vid inkopplad fotocell för att undvika att grinden stänger på hinder. Påverkas fotocellen under stängning sker reversering till öppet läge. Vid inkopplad fotocell vill man normalt endast ha skydd i stängande rörelse (ON). ON= Fotocell aktiv i stängande rörelse. OFF= Fotocell aktiv både i öppnande och stängande rörelse. Dip 4. Förvarning Vid användning av varningsljus är det möjligt att få cirka 3 sekunder förvarning innan motorerna startar. Förvarning sker både i öppnande och stängande rörelse. ON= Förvarning 3 sekunder. OFF= Avstängd. Dip 5. Automatisk stängning För att grinden inte skall bli stående öppen kan man välja att grinden stänger automatiskt efter en inställd tid. Tiden kan väljas från 1sekund till 5min. Tiden börjar räkna då grinden stannar i öppet läge. OBS! Grinden stänger då automatiskt. Grinden måste vara utrustad med fotocell om automatisk stängning skall användas, annars kan den börja stänga även om det finns något i vägen. ON= Automatisk stängning till. OFF= Avstängd. Dip 6. Avlättning för lås Normalt används inte denna funktion. Skall stå i läge OFF= Ingen stängning innan öppning. 11

12 Spänningstillslag När tillslag av spänningen sker tänds lysdiod för indikering att utspänning 12VDC finns. Inställning av tider För att ställa in olika tider och radiokoder använder man tryckknapp PROG och lysdiod DL2. Rotationsriktning Under testet är klämskydd och fotocell ej aktiva men skall vara rätt kopplade. Testet fungerar som hålldon och rörelseriktningen skiftar varannan knapptryckning på PROG. Kontroll av rotationsriktning 1. Grovinställ de mekaniska ändlägestoppen som är placerade undertill motorn med 13mm nyckel och 3mm insexnyckel. 2. Ställ dip 1 till on, DL2 börjar blinka. 3. Tryck på PROG och håll den intryckt. Gröna lysdioder som indikerar öppna skall tändas och motorerna skall öppna med 2 sekunders fördröjning mellan halvorna. Öppnar inte motorerna ska V-W skiftas på plint J2. 4. Tryck PROG igen och håll den intryckt. Röda lysdioder som indikerar stäng skall tändas och motorerna skall stänga med två sekunders fördröjning mellan halvorna. Tryck PROG tills grinden är stängd. 5. När testet är avslutat ändra dip 1 till off, DL2 slocknar. 12

13 Tidsinställningar För att skydda utrustning mot eventuella fel finns en gångtidsbegränsare. Denna tid skall ställas lite längre cirka 3 sekunder än den normala gångtiden för att tiden ska räcka till trots snö och kyla som kan hindra grindens rörelse. Om automatisk stängning skall användas ställs tiden in under detta moment likaså tidfördröjning mellan grindhalvorna om överlapp önskas. Inställning av tid 1. Grinden måste vara i stängt läge. 2. Ställ dip 2 till on. Lysdiod DL2 börjar blinka. 3. Tryck på PROG. Motor 1 öppnar. 4. När motor 1 kommit till öppet läge, vänta 2-3 sekunder tryck sedan på PROG för att öppna motor När motor 2 kommit till öppet läge, vänta 2-3 sekunder tryck sedan på PROG för att starta vilotiden innan automatisk stängning ska gå in. Valfri tid upptill 5 minuter. 6. Tryck PROG för att stänga motor 2. Tryck PROG igen för att stänga motor 1. Önskas ingen överlappsfunktion skall dessa två kommandon göras direkt efter varandra. 7. När de båda grindhalvorna kommit till stängt läge slocknar DL2 och inställningen är klar. 8. Ställ dip 2 till OFF. Kontrollera att de mekaniska ändlägena är korrekt injusterade samt att reläerna slår av cirka 2-3 sekunder efter att motorerna nått sina ändlägen Effekt begränsning Effektbegränsaren benämnd TORQUE måste ställas in för att fungera tillsammans med den aktuella grinden. Den fungerar genom att begränsa spänningen till elmotorn och därmed effekten. Ställs effektbegränsaren mer medsols innebär det mer effekt till motorerna. Vid start är effektbegränsaren urkopplad för att motorn skall orka starta. Kontrollera att effektbegränsaren blivit rätt inställd genom att bromsa grinden. Den skall kunna stannas genom att bromsa den för hand. Kontrollera att tidsinställningen fortfarande stämmer genom att köra en full öppning. Gångtiden påverkas av motoreffekten och kan behövas ställas in igen. Funktionskontroll av effektbegränsaren, klämskydd och fotocell Kontrollera att effektbegränsaren blivit rätt inställd genom att prova bromsa grinden för hand, effekten skall inte vara högre än att man orkar hålla den stilla. Den skall stanna vid onormal belastning. Om klämskydd är inkopplade, kontrollera att grinden stoppar och reverserar i rörelse då klämskydd påverkas. Om fotocell är inkopplad, kontrollera att grinden stoppar och reverserar i stängande rörelse då fotocell påverkas. 13

14 Inställning av radiokoder Dipinställningen i handsändaren skall ställas till en unik kod men lika på samtliga handsändare. Radiomottagaren är integrerad på styrkortet. Radiomottagaren läser automatiskt in vilken kod som är vald vid inställningen. Skulle något bli fel under inställning gör reset genom att kortsluta RESET och börja om. Radiofunktionen är likadan som på manöveringången, öppna-stopp-stäng-stopp-öppna osv. Programmering av radio 1. Grinden skall stå i stängt läge. 2. Tryck på tryckknapp PROG och släpp direkt. Sändning måste ske inom 10sekunder. 3. Röd lysdiod tänds (L2). 4. Tryck på radiosändaren, lysdioden släcks och blinkar 1 gång, släpp knappen på sändaren. 5. Tryck på sändaren, lysdioden tänds, släpp knappen på sändaren. 6. Lysdioden släcks och Inställningen är klar 7. Skulle lysdioden blinka 4 gånger har kodningen misslyckats, prova igen. 8. Prova att det går att manövrera grinden med radiosändaren Tänd Släckt Tryck PROG Radering av alla radiokoder (se bild nedan) 1. Tryck på tryckknapp S1 och håll den intryckt. 2. Röd lysdiod tänds 2 sekunder. 3. Lysdioden släcks och blinkar 3 gånger, släpp S1 tredje gången den tänds. 4. Lysdioden släcks och tänds, tryck på S1 5. Lyckas raderingen blinkar lysdioden 3 gånger. Kvittens för lyckad radering Tänd Släckt 2sek blink Släpp knapp S1 Tryck på S1 igen Fungerar inte automatiken tillfredsställande, tag reda på objektnumret och kontakta DAAB Portteknik AB för support. 14

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

WaterFuse - Centralenhet 8

WaterFuse - Centralenhet 8 WaterFuse - Centralenhet 8 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00 Art. Nr.: 1134 00 Funktion (DIN-skena) är avsedd för montering i en installationsfördelare. Brytaktorn möjliggör radiostyrd till- och frånslagning av elektriska laster (AC 230 V ~/ 10 A) i kombination

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

INSTALLATIONS manual

INSTALLATIONS manual Ref: 1818163 080222 SE INSTALLATIONS manual Art.nr: 1818163 inteo, sol- & vindautomatik Soliris IB är en sol- & vindautomatik för motoriserade markiser, screens och per sienner. Automatiken styr solskyddet

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ED 100 ED 250. Kopplingsexempel

ED 100 ED 250. Kopplingsexempel ED 100 ED 250 Kopplingsexempel Extern Programväljare DORMA sammankopplad med DORMA extern programväljare. Programväljaren är inkopplad på ingången för extern programväljare. Här monterar man en extern

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2 Tele Radio T50 Manual Rev. IM-T50-001-A2 Svenska Produktbeskrivning... 35 Förberedelser... 36 Mottagare... 38 Programmering av mottagare... 41 Styrning av reläutgångar... 48 Felsökningsschema... 50 Service

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna.

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. N67, Rev.., 8.04.07, T.L. ruksanvisning ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. Systemet programmeras enkelt utan speciella

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1 7421 & 7415 Installations och användarmanual Ver. 4.4 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av moduler 3 Audio & Video modul 4-5 Återställa portapparat 5 Ändra öppningstid 5 Inkopplingsschema 6-7

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer