Størst på områdesikring i hele Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Størst på områdesikring i hele Norge"

Transkript

1 Styrautomatik typ K2 CRX för maskindrivna grindar Bruksanvisning Størst på områdesikring i hele Norge G R U P P E N

2 Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Återvinning av förbrukad elektronik... 3 Allmän beskrivning... 4 Identifiering av automatiken... 5 Teknisk specifikation... 6 Rekommenderade kablar... 6 Inkopplingsanvisning... 7 Inkoppling av starkström... 7 Inkoppling av svagström... 8 Inkoppling av Fotocell... 8 Signalförteckning... 9 Drifttagning och funktionsbeskrivning Inställning av styrparametrar Rotationsriktning Tidsinställningar Effekt begränsning Funktionskontroll av effektbegränsaren, klämskydd och fotocell Inställning av radiokoder Beskrivningar och bilder i denna bruksanvisning är inte bindande. DAAB Portteknik förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar för teknisk eller tillverkningsmässig förbättring av styrautomatiken så länge dennes väsentliga grundlag lämnas oförändrade. Dessa ändringar kan göras utan att denna bruksanvisning uppdateras. 2

3 Säkerhetsanvisningar Bruksanvisningen som levereras med styrautomatiken skall läsas noggrant då den innehåller viktig information om säkerhet, drifttagning och användning. Risk för allvarlig person- eller materielskada kan uppkomma om inte säkerhetsanvisningarna iakttas. VARNING! Felaktig installation eller felaktig användning av denna produkt kan orsaka skada på personer, djur eller föremål. Inkoppling får endast göras av behörig installatör. Drifttagning får endast göras av fackman. Porten kan bli farlig vid felaktig inkoppling av styrautomatiken. Styrautomatiken arbetar med livsfarlig spänning. Koppla från inkommande matningsspänning innan något arbete utförs på installationen. Kontrollera att jordningen är korrekt utförd: alla metalldelar i portkonstruktionen och alla systemkomponenter med jordplint måste vara anslutna till skyddsjord. Vid hantering av styrautomatiken skall ESD-föreskrifter iakttagas. Styrautomatiken skall monteras i kapsling avsedd för omgivande miljö. Kapslingen skall skydda elektroniken mot fukt, damm och beröringsrisk. Sitter kapslingen utomhus eller vid risk för kondens skall kapslingen förses med värme. Elektroniken skall hållas skyddad mot fukt. Emballagematerial hanteras och sorteras enligt gällande regler. Håll plastpåsar, etc. utom räckhåll för barn. Förvara instruktionerna för framtida referens. Produkten är konstruerad och tillverkad enbart för användningsområde som anges i denna bruksanvisning. All annan användning som ej uttryckligen är specificerad i bruksanvisningen kan skada produkten och framkalla fara. Inga garantier gäller vid felaktig användning. Montera alla säkerhetskomponenter (fotoceller, klämskydd, etc.) som erfordras som skydd i enlighet med tillämpliga anvisningar och tekniska normer. Produkten eller anslutna komponenter får inte modifieras utan uttryckligt medgivande från tillverkaren. Användaren får inte själv utföra arbeten eller reparationer på anläggningen, utan måste alltid tillkalla kvalificerad personal. Informera produktanvändaren om styrenhetens funktioner och om hur porten kan frikopplas (öppnas manuellt) vid spänningsbortfall eller annan nödsituation. Tillse att personer, djur eller föremål ej befinner sig inom portens rörelseområde. Tillse att radiosändare och andra manöverdon är utom räckhåll för barn så att oavsiktlig manövrering av porten undvikes. Återvinning av förbrukad elektronik DAAB Portteknik tar kostnadsfritt emot kretskort för miljövänlig återvinning. 3

4 Allmän beskrivning Användning Automatiken är till för att styra in och utpassering av fordon och människor, den startar och stoppar motorer som driver grindar. För att den skall kunna veta när den skall starta och stoppa motorer finns det signaler från manöverdon. Beskrivning av styrautomatik K2 CRX innehåller det som behövs för att styra upp till två elmotorer till en grind: Relä för start, stopp och reversering av elmotorer. Effektbegränsare för att ställa in lagom effekt för elmotorerna. Fotocell som övervakar om något skulle komma i vägen. Inbyggd radiomottagare för manövrering av grinden. Frikoppling Motorerna kan frikopplas med hjälp av medföljande nyckel som vrides moturs cirka 3 varv. Frikopplingen finns på ovansidan av motorn under det skjutbara plastlocket. Efter frikopplad motor låses igen kan styrautomatiken komma fel i tidräkningen. Det återställes genom att slå av och på matningsspänningen och ge en ny öppning. Service och underhåll Efterdragning av bultar ska kontrolleras. En gång om året ska grindens gångjärn smörjas. Motorskruven ska smörjas med silikonfett vartannat år. Tillbehör DAAB Portteknik har flera tillval om så önskas såsom klämskydd, annan kapsling, nyckelmanöverlåda, tidsur för uppställning av grind mm. Kontakta DAAB Portteknik för information. 4

5 Identifiering av automatiken Nr Beskrivning DL1 Lysdiod för indikering av 12V. SW1 Dipswitch för inställning av styrparametrar. PROG Trycknapp för inställningar. DL2 Lysdiod för indikering för inställningar. S2 Bygel för val av 1 eller 2st motorer. RESET Reset, skall kortslutas med en skruvmejsel för att aktivera dipswitch inställningar. M Märkning med modellbeteckning. J3 Anslutningsplint för svagström. K1-K7 Relä för start och stopp av elmotorer. J2 Anslutningsplint för motorer och varningsljus. J1 Anslutningsplint för matningsspänning (230V). F1-F2 Säkringar. TORQUE Effektbegränsare för inställning av motoreffekt. OPEN Lysdioder för indikering av rörelseriktning. CLOSE DL1 SW1 OPEN CLOSE PROG F1-F2 DL2 S2 J1 TORQUE RESET J2 M J3 K1-K7 5

6 Teknisk specifikation Mått (BxHxD) Vikt Matningsspänning Frekvens Motor Typ Varningsljus Typ Säkringar Effektförbrukning 24,2x33x121,4 mm 0,85kg 1-fas 230VAC (±10%) Säkring max T10A 50Hz K2 CRX kan styra upp till 2st motorer Symetrisk 1-fas motor med driftkondensator max 0,75kW Det finns en utgång för varningsljus Triacutgång 250V max 40W. Enbart resistiv last (cos=1) Intern säkring för matning T5A, skall säkras externt max T10A Intern säkring T100mA Automatik max 24 VA + elmotorer Temperaturområde 0 till 70 C Skyddsklass IP54 Matning till tillbehör 12VDC Max 0,4A Radio 433,92MHz Rekommenderade kablar Styrskåp grindstolpe: EKLK 4G1,5 Grindstolpe motor: Flexkabel 4G1,5 Styrskåp varningslampa: EKLK 3G1,5 Styrskåp fotocell: ELQRB 4x1,0 Styrskåp nyckelvred: ELQRB 4x1,0 6

7 Inkopplingsanvisning Inkoppling av starkström För att automatiken skall vara elsäker, fungera på bästa sätt och uppfylla gällande direktiv är det viktigt att den monteras och kopplas in på rätt sätt. Att tänka på! Inkoppling av starkström skall göras av behörig personal. Matning till kretskortet skall säkras med max T10A. Matning skall kopplas via en arbetsbrytare. Driftkondensatorerna ska placeras i kapslingen på avsedda hållare. Se drifttagning för kontroll att motorn går på rätt håll. Behövs rotationsriktningen för någon motor ändras, skifta V med W. Utgång för varningsljus är av typ triac, och skall bara användas till resistiv last typ glödlampa. Max effekt är 40W Automatik Elmotor Styrautomatik K2 CRX 1 - V J2 W2 U2 V2 W1 U1 V1 N L J1 N L W M2 M1 3 ON3 - U N Motor 2 Motor 1 Varningsljus Inkommande 230V Säkras max T10A L 6 7

8 Inkoppling av svagström Tänk på att grinden kan bli farlig vid felaktig inkoppling. Inkopplingen är gemensam för olika typer av applikationer, alla signaler behövs kanske inte. Om klämskydd eller fotocell inte skall användas, måste ingångarna för dessa byglas. Önskas det att grinden hålls öppen vissa tider trots inprogrammerad automatisk stängning är det möjligt att lägga en fast signal COM--K via ett ur eller vred. Förklaringar över signaler, se nästa sida Plint J3 Styrautomatik K2 CRX J3 Uttag 12VDC för t.ex. fotocell D- D+ K Fotocell/slinga Klämskydd Öppna/stäng ANT sig ANT sk PHOT EDGE COM Antennkabel Inkoppling av Fotocell Kontrollera att kortslutningsbygel i både sändare och mottagare är byglad (12VDC). Dipswitch SW1 switch nr 3 skall var till (on). Fotocell registreras bara i stängande rörelse. Skall mer än en fotocell användas skall de kopplas i serie. Inkoppling av fotocell typ ACG8026 Styrautomatik K2 CRX J3 D- D+ PHOT EDGE K COM D+ D- D+ D- C NC TX1 RX1 Fotocell sändare Fotocell mottagare 8

9 Signalförteckning Plint J3 Benämning COM K BUTT EDGE PHOTO NC Funktion Gemensam +12VDC för manöverknappar och säkerhet. Öppning, stängning och stopp av grinden. Normalt öppen kontakt. Klämskydd stoppar grinden och startar med omvänd riktning. Normalt sluten kontakt. Fotocell slinga, stoppar grinden och startar med omvänd riktning. Normalt sluten kontakt. D+ +12VDC max 0,4A för tillbehör, t.ex. fotocell. D- 0V för 12VDC Skärmanslutning av radioantennkabel. Signalanslutning av radioantennkabel. 9

10 Drifttagning och funktionsbeskrivning Se till att området är fritt före manövrering! Inställningar som måste göras för att styrningen skall fungera: Rotationsriktning Effektbegränsare Tidsinställning Ändläge Kontrollera att motorn går på rätt håll. Effekten justeras för den aktuella grinden. Tiden måste justeras för den aktuella grinden. Mekaniska stopp måste justeras för öppet och stängt. Att tänka på! 1. Kontrollera att allt är mekaniskt fastskruvat och rätt installerat! 2. Kontrollera att allt är rätt kopplat och installerat av behörig installatör, innan tillslag av spänningen sker! 3. Kontrollera att ingen annan än den som gör drifttagningen kan starta grinden via något manöverdon eller att en signal kan komma från t.ex. ett kopplingsur! Koppla ur vid risk för fjärrstart! Inställning av styrparametrar Beskrivning Det finns en dipswitch för inställning av olika styrparametrar. Följ drifttagningen och ställ in dipswitcharna. Ställa in styrparameter Följ nedanstående beskrivning för att ändra inställning av styrparameter: 1. Ändra dipswitch genom att slå om aktuell switch till on eller off. 2. Kortslut RESET i minst en sekund (t ex med en skruvmejsel). 3. Inställningen är lagrad. Dipswitch SW1 SW1 ON 1 6 Nr Funktion 1 ON= Kontroll av motorernas rotationsriktning. OFF= Avstängd. 2 ON= Tidsinställning. OFF= Avstängd. 3 ON= Aktiv fotocell i stängande rörelse. OFF= Aktiv fotocell i både öppnande och stängande rörelse. 4 ON= Förblink innan rörelse. OFF= Avstängd. 5 ON= Automatisk stängning aktiverad. OFF=Avstängd. 6 ON= Avlättning för lås. OFF= Avstängd. Se nästa sida för förklaring av styrparametrarna. 10

11 Dip 1. Kontroll av motorernas rotationsriktning Som första test ska dip 1 aktiveras för att se om motorerna går på rätt håll samt att det är rätt inkopplat. Funktionen är hålldon, d.v.s. att knappen PROG måste hållas intryckt under rörelsen. Se avsnitt rotationsriktning. ON= Rotationstest. OFF= Avstängd. Dip 2. Tidsinställning Grinden måste vara stängd innan inställningen påbörjas. Tider som ställs in är gångtid per motor, tid efter automatisk stängning skall gå in och om överlapp önskas. Se avsnitt tidsinställning. ON= Tidsinställning. OFF= Avstängd. Dip 3. Fotocell Aktiveras vid inkopplad fotocell för att undvika att grinden stänger på hinder. Påverkas fotocellen under stängning sker reversering till öppet läge. Vid inkopplad fotocell vill man normalt endast ha skydd i stängande rörelse (ON). ON= Fotocell aktiv i stängande rörelse. OFF= Fotocell aktiv både i öppnande och stängande rörelse. Dip 4. Förvarning Vid användning av varningsljus är det möjligt att få cirka 3 sekunder förvarning innan motorerna startar. Förvarning sker både i öppnande och stängande rörelse. ON= Förvarning 3 sekunder. OFF= Avstängd. Dip 5. Automatisk stängning För att grinden inte skall bli stående öppen kan man välja att grinden stänger automatiskt efter en inställd tid. Tiden kan väljas från 1sekund till 5min. Tiden börjar räkna då grinden stannar i öppet läge. OBS! Grinden stänger då automatiskt. Grinden måste vara utrustad med fotocell om automatisk stängning skall användas, annars kan den börja stänga även om det finns något i vägen. ON= Automatisk stängning till. OFF= Avstängd. Dip 6. Avlättning för lås Normalt används inte denna funktion. Skall stå i läge OFF= Ingen stängning innan öppning. 11

12 Spänningstillslag När tillslag av spänningen sker tänds lysdiod för indikering att utspänning 12VDC finns. Inställning av tider För att ställa in olika tider och radiokoder använder man tryckknapp PROG och lysdiod DL2. Rotationsriktning Under testet är klämskydd och fotocell ej aktiva men skall vara rätt kopplade. Testet fungerar som hålldon och rörelseriktningen skiftar varannan knapptryckning på PROG. Kontroll av rotationsriktning 1. Grovinställ de mekaniska ändlägestoppen som är placerade undertill motorn med 13mm nyckel och 3mm insexnyckel. 2. Ställ dip 1 till on, DL2 börjar blinka. 3. Tryck på PROG och håll den intryckt. Gröna lysdioder som indikerar öppna skall tändas och motorerna skall öppna med 2 sekunders fördröjning mellan halvorna. Öppnar inte motorerna ska V-W skiftas på plint J2. 4. Tryck PROG igen och håll den intryckt. Röda lysdioder som indikerar stäng skall tändas och motorerna skall stänga med två sekunders fördröjning mellan halvorna. Tryck PROG tills grinden är stängd. 5. När testet är avslutat ändra dip 1 till off, DL2 slocknar. 12

13 Tidsinställningar För att skydda utrustning mot eventuella fel finns en gångtidsbegränsare. Denna tid skall ställas lite längre cirka 3 sekunder än den normala gångtiden för att tiden ska räcka till trots snö och kyla som kan hindra grindens rörelse. Om automatisk stängning skall användas ställs tiden in under detta moment likaså tidfördröjning mellan grindhalvorna om överlapp önskas. Inställning av tid 1. Grinden måste vara i stängt läge. 2. Ställ dip 2 till on. Lysdiod DL2 börjar blinka. 3. Tryck på PROG. Motor 1 öppnar. 4. När motor 1 kommit till öppet läge, vänta 2-3 sekunder tryck sedan på PROG för att öppna motor När motor 2 kommit till öppet läge, vänta 2-3 sekunder tryck sedan på PROG för att starta vilotiden innan automatisk stängning ska gå in. Valfri tid upptill 5 minuter. 6. Tryck PROG för att stänga motor 2. Tryck PROG igen för att stänga motor 1. Önskas ingen överlappsfunktion skall dessa två kommandon göras direkt efter varandra. 7. När de båda grindhalvorna kommit till stängt läge slocknar DL2 och inställningen är klar. 8. Ställ dip 2 till OFF. Kontrollera att de mekaniska ändlägena är korrekt injusterade samt att reläerna slår av cirka 2-3 sekunder efter att motorerna nått sina ändlägen Effekt begränsning Effektbegränsaren benämnd TORQUE måste ställas in för att fungera tillsammans med den aktuella grinden. Den fungerar genom att begränsa spänningen till elmotorn och därmed effekten. Ställs effektbegränsaren mer medsols innebär det mer effekt till motorerna. Vid start är effektbegränsaren urkopplad för att motorn skall orka starta. Kontrollera att effektbegränsaren blivit rätt inställd genom att bromsa grinden. Den skall kunna stannas genom att bromsa den för hand. Kontrollera att tidsinställningen fortfarande stämmer genom att köra en full öppning. Gångtiden påverkas av motoreffekten och kan behövas ställas in igen. Funktionskontroll av effektbegränsaren, klämskydd och fotocell Kontrollera att effektbegränsaren blivit rätt inställd genom att prova bromsa grinden för hand, effekten skall inte vara högre än att man orkar hålla den stilla. Den skall stanna vid onormal belastning. Om klämskydd är inkopplade, kontrollera att grinden stoppar och reverserar i rörelse då klämskydd påverkas. Om fotocell är inkopplad, kontrollera att grinden stoppar och reverserar i stängande rörelse då fotocell påverkas. 13

14 Inställning av radiokoder Dipinställningen i handsändaren skall ställas till en unik kod men lika på samtliga handsändare. Radiomottagaren är integrerad på styrkortet. Radiomottagaren läser automatiskt in vilken kod som är vald vid inställningen. Skulle något bli fel under inställning gör reset genom att kortsluta RESET och börja om. Radiofunktionen är likadan som på manöveringången, öppna-stopp-stäng-stopp-öppna osv. Programmering av radio 1. Grinden skall stå i stängt läge. 2. Tryck på tryckknapp PROG och släpp direkt. Sändning måste ske inom 10sekunder. 3. Röd lysdiod tänds (L2). 4. Tryck på radiosändaren, lysdioden släcks och blinkar 1 gång, släpp knappen på sändaren. 5. Tryck på sändaren, lysdioden tänds, släpp knappen på sändaren. 6. Lysdioden släcks och Inställningen är klar 7. Skulle lysdioden blinka 4 gånger har kodningen misslyckats, prova igen. 8. Prova att det går att manövrera grinden med radiosändaren Tänd Släckt Tryck PROG Radering av alla radiokoder (se bild nedan) 1. Tryck på tryckknapp S1 och håll den intryckt. 2. Röd lysdiod tänds 2 sekunder. 3. Lysdioden släcks och blinkar 3 gånger, släpp S1 tredje gången den tänds. 4. Lysdioden släcks och tänds, tryck på S1 5. Lyckas raderingen blinkar lysdioden 3 gånger. Kvittens för lyckad radering Tänd Släckt 2sek blink Släpp knapp S1 Tryck på S1 igen Fungerar inte automatiken tillfredsställande, tag reda på objektnumret och kontakta DAAB Portteknik AB för support. 14

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

WaterFuse - Centralenhet 8

WaterFuse - Centralenhet 8 WaterFuse - Centralenhet 8 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten

Läs mer

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01 Servicemanual Testfunktioner Hissprogram Ver 9.07 Rev: 2.3 2015-06-01 Inledning Denna dokumentation är avsedd för felsökare eller annan servicepersonal som har behov att felsöka i hissar med detta styrsystem.

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Emotron M20 Shaft Power Monitor. Bruksanvisning Svenska

Emotron M20 Shaft Power Monitor. Bruksanvisning Svenska Emotron M20 Shaft Power Monitor Bruksanvisning Svenska Innehåll 1 I kartongen... 3 2 Säkerhet... 4 3 Beskrivning... 5 4 Komma igång... 7 4.1 Viktigt... 7 4.2 Anslutning och inställning före första start...

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32 Manual Översättning av originalinstruktioner 1400004_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontrollera före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer