Størst på områdesikring i hele Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Størst på områdesikring i hele Norge"

Transkript

1 Styrautomatik typ K2 CRX för maskindrivna grindar Bruksanvisning Størst på områdesikring i hele Norge G R U P P E N

2 Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Återvinning av förbrukad elektronik... 3 Allmän beskrivning... 4 Identifiering av automatiken... 5 Teknisk specifikation... 6 Rekommenderade kablar... 6 Inkopplingsanvisning... 7 Inkoppling av starkström... 7 Inkoppling av svagström... 8 Inkoppling av Fotocell... 8 Signalförteckning... 9 Drifttagning och funktionsbeskrivning Inställning av styrparametrar Rotationsriktning Tidsinställningar Effekt begränsning Funktionskontroll av effektbegränsaren, klämskydd och fotocell Inställning av radiokoder Beskrivningar och bilder i denna bruksanvisning är inte bindande. DAAB Portteknik förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar för teknisk eller tillverkningsmässig förbättring av styrautomatiken så länge dennes väsentliga grundlag lämnas oförändrade. Dessa ändringar kan göras utan att denna bruksanvisning uppdateras. 2

3 Säkerhetsanvisningar Bruksanvisningen som levereras med styrautomatiken skall läsas noggrant då den innehåller viktig information om säkerhet, drifttagning och användning. Risk för allvarlig person- eller materielskada kan uppkomma om inte säkerhetsanvisningarna iakttas. VARNING! Felaktig installation eller felaktig användning av denna produkt kan orsaka skada på personer, djur eller föremål. Inkoppling får endast göras av behörig installatör. Drifttagning får endast göras av fackman. Porten kan bli farlig vid felaktig inkoppling av styrautomatiken. Styrautomatiken arbetar med livsfarlig spänning. Koppla från inkommande matningsspänning innan något arbete utförs på installationen. Kontrollera att jordningen är korrekt utförd: alla metalldelar i portkonstruktionen och alla systemkomponenter med jordplint måste vara anslutna till skyddsjord. Vid hantering av styrautomatiken skall ESD-föreskrifter iakttagas. Styrautomatiken skall monteras i kapsling avsedd för omgivande miljö. Kapslingen skall skydda elektroniken mot fukt, damm och beröringsrisk. Sitter kapslingen utomhus eller vid risk för kondens skall kapslingen förses med värme. Elektroniken skall hållas skyddad mot fukt. Emballagematerial hanteras och sorteras enligt gällande regler. Håll plastpåsar, etc. utom räckhåll för barn. Förvara instruktionerna för framtida referens. Produkten är konstruerad och tillverkad enbart för användningsområde som anges i denna bruksanvisning. All annan användning som ej uttryckligen är specificerad i bruksanvisningen kan skada produkten och framkalla fara. Inga garantier gäller vid felaktig användning. Montera alla säkerhetskomponenter (fotoceller, klämskydd, etc.) som erfordras som skydd i enlighet med tillämpliga anvisningar och tekniska normer. Produkten eller anslutna komponenter får inte modifieras utan uttryckligt medgivande från tillverkaren. Användaren får inte själv utföra arbeten eller reparationer på anläggningen, utan måste alltid tillkalla kvalificerad personal. Informera produktanvändaren om styrenhetens funktioner och om hur porten kan frikopplas (öppnas manuellt) vid spänningsbortfall eller annan nödsituation. Tillse att personer, djur eller föremål ej befinner sig inom portens rörelseområde. Tillse att radiosändare och andra manöverdon är utom räckhåll för barn så att oavsiktlig manövrering av porten undvikes. Återvinning av förbrukad elektronik DAAB Portteknik tar kostnadsfritt emot kretskort för miljövänlig återvinning. 3

4 Allmän beskrivning Användning Automatiken är till för att styra in och utpassering av fordon och människor, den startar och stoppar motorer som driver grindar. För att den skall kunna veta när den skall starta och stoppa motorer finns det signaler från manöverdon. Beskrivning av styrautomatik K2 CRX innehåller det som behövs för att styra upp till två elmotorer till en grind: Relä för start, stopp och reversering av elmotorer. Effektbegränsare för att ställa in lagom effekt för elmotorerna. Fotocell som övervakar om något skulle komma i vägen. Inbyggd radiomottagare för manövrering av grinden. Frikoppling Motorerna kan frikopplas med hjälp av medföljande nyckel som vrides moturs cirka 3 varv. Frikopplingen finns på ovansidan av motorn under det skjutbara plastlocket. Efter frikopplad motor låses igen kan styrautomatiken komma fel i tidräkningen. Det återställes genom att slå av och på matningsspänningen och ge en ny öppning. Service och underhåll Efterdragning av bultar ska kontrolleras. En gång om året ska grindens gångjärn smörjas. Motorskruven ska smörjas med silikonfett vartannat år. Tillbehör DAAB Portteknik har flera tillval om så önskas såsom klämskydd, annan kapsling, nyckelmanöverlåda, tidsur för uppställning av grind mm. Kontakta DAAB Portteknik för information. 4

5 Identifiering av automatiken Nr Beskrivning DL1 Lysdiod för indikering av 12V. SW1 Dipswitch för inställning av styrparametrar. PROG Trycknapp för inställningar. DL2 Lysdiod för indikering för inställningar. S2 Bygel för val av 1 eller 2st motorer. RESET Reset, skall kortslutas med en skruvmejsel för att aktivera dipswitch inställningar. M Märkning med modellbeteckning. J3 Anslutningsplint för svagström. K1-K7 Relä för start och stopp av elmotorer. J2 Anslutningsplint för motorer och varningsljus. J1 Anslutningsplint för matningsspänning (230V). F1-F2 Säkringar. TORQUE Effektbegränsare för inställning av motoreffekt. OPEN Lysdioder för indikering av rörelseriktning. CLOSE DL1 SW1 OPEN CLOSE PROG F1-F2 DL2 S2 J1 TORQUE RESET J2 M J3 K1-K7 5

6 Teknisk specifikation Mått (BxHxD) Vikt Matningsspänning Frekvens Motor Typ Varningsljus Typ Säkringar Effektförbrukning 24,2x33x121,4 mm 0,85kg 1-fas 230VAC (±10%) Säkring max T10A 50Hz K2 CRX kan styra upp till 2st motorer Symetrisk 1-fas motor med driftkondensator max 0,75kW Det finns en utgång för varningsljus Triacutgång 250V max 40W. Enbart resistiv last (cos=1) Intern säkring för matning T5A, skall säkras externt max T10A Intern säkring T100mA Automatik max 24 VA + elmotorer Temperaturområde 0 till 70 C Skyddsklass IP54 Matning till tillbehör 12VDC Max 0,4A Radio 433,92MHz Rekommenderade kablar Styrskåp grindstolpe: EKLK 4G1,5 Grindstolpe motor: Flexkabel 4G1,5 Styrskåp varningslampa: EKLK 3G1,5 Styrskåp fotocell: ELQRB 4x1,0 Styrskåp nyckelvred: ELQRB 4x1,0 6

7 Inkopplingsanvisning Inkoppling av starkström För att automatiken skall vara elsäker, fungera på bästa sätt och uppfylla gällande direktiv är det viktigt att den monteras och kopplas in på rätt sätt. Att tänka på! Inkoppling av starkström skall göras av behörig personal. Matning till kretskortet skall säkras med max T10A. Matning skall kopplas via en arbetsbrytare. Driftkondensatorerna ska placeras i kapslingen på avsedda hållare. Se drifttagning för kontroll att motorn går på rätt håll. Behövs rotationsriktningen för någon motor ändras, skifta V med W. Utgång för varningsljus är av typ triac, och skall bara användas till resistiv last typ glödlampa. Max effekt är 40W Automatik Elmotor Styrautomatik K2 CRX 1 - V J2 W2 U2 V2 W1 U1 V1 N L J1 N L W M2 M1 3 ON3 - U N Motor 2 Motor 1 Varningsljus Inkommande 230V Säkras max T10A L 6 7

8 Inkoppling av svagström Tänk på att grinden kan bli farlig vid felaktig inkoppling. Inkopplingen är gemensam för olika typer av applikationer, alla signaler behövs kanske inte. Om klämskydd eller fotocell inte skall användas, måste ingångarna för dessa byglas. Önskas det att grinden hålls öppen vissa tider trots inprogrammerad automatisk stängning är det möjligt att lägga en fast signal COM--K via ett ur eller vred. Förklaringar över signaler, se nästa sida Plint J3 Styrautomatik K2 CRX J3 Uttag 12VDC för t.ex. fotocell D- D+ K Fotocell/slinga Klämskydd Öppna/stäng ANT sig ANT sk PHOT EDGE COM Antennkabel Inkoppling av Fotocell Kontrollera att kortslutningsbygel i både sändare och mottagare är byglad (12VDC). Dipswitch SW1 switch nr 3 skall var till (on). Fotocell registreras bara i stängande rörelse. Skall mer än en fotocell användas skall de kopplas i serie. Inkoppling av fotocell typ ACG8026 Styrautomatik K2 CRX J3 D- D+ PHOT EDGE K COM D+ D- D+ D- C NC TX1 RX1 Fotocell sändare Fotocell mottagare 8

9 Signalförteckning Plint J3 Benämning COM K BUTT EDGE PHOTO NC Funktion Gemensam +12VDC för manöverknappar och säkerhet. Öppning, stängning och stopp av grinden. Normalt öppen kontakt. Klämskydd stoppar grinden och startar med omvänd riktning. Normalt sluten kontakt. Fotocell slinga, stoppar grinden och startar med omvänd riktning. Normalt sluten kontakt. D+ +12VDC max 0,4A för tillbehör, t.ex. fotocell. D- 0V för 12VDC Skärmanslutning av radioantennkabel. Signalanslutning av radioantennkabel. 9

10 Drifttagning och funktionsbeskrivning Se till att området är fritt före manövrering! Inställningar som måste göras för att styrningen skall fungera: Rotationsriktning Effektbegränsare Tidsinställning Ändläge Kontrollera att motorn går på rätt håll. Effekten justeras för den aktuella grinden. Tiden måste justeras för den aktuella grinden. Mekaniska stopp måste justeras för öppet och stängt. Att tänka på! 1. Kontrollera att allt är mekaniskt fastskruvat och rätt installerat! 2. Kontrollera att allt är rätt kopplat och installerat av behörig installatör, innan tillslag av spänningen sker! 3. Kontrollera att ingen annan än den som gör drifttagningen kan starta grinden via något manöverdon eller att en signal kan komma från t.ex. ett kopplingsur! Koppla ur vid risk för fjärrstart! Inställning av styrparametrar Beskrivning Det finns en dipswitch för inställning av olika styrparametrar. Följ drifttagningen och ställ in dipswitcharna. Ställa in styrparameter Följ nedanstående beskrivning för att ändra inställning av styrparameter: 1. Ändra dipswitch genom att slå om aktuell switch till on eller off. 2. Kortslut RESET i minst en sekund (t ex med en skruvmejsel). 3. Inställningen är lagrad. Dipswitch SW1 SW1 ON 1 6 Nr Funktion 1 ON= Kontroll av motorernas rotationsriktning. OFF= Avstängd. 2 ON= Tidsinställning. OFF= Avstängd. 3 ON= Aktiv fotocell i stängande rörelse. OFF= Aktiv fotocell i både öppnande och stängande rörelse. 4 ON= Förblink innan rörelse. OFF= Avstängd. 5 ON= Automatisk stängning aktiverad. OFF=Avstängd. 6 ON= Avlättning för lås. OFF= Avstängd. Se nästa sida för förklaring av styrparametrarna. 10

11 Dip 1. Kontroll av motorernas rotationsriktning Som första test ska dip 1 aktiveras för att se om motorerna går på rätt håll samt att det är rätt inkopplat. Funktionen är hålldon, d.v.s. att knappen PROG måste hållas intryckt under rörelsen. Se avsnitt rotationsriktning. ON= Rotationstest. OFF= Avstängd. Dip 2. Tidsinställning Grinden måste vara stängd innan inställningen påbörjas. Tider som ställs in är gångtid per motor, tid efter automatisk stängning skall gå in och om överlapp önskas. Se avsnitt tidsinställning. ON= Tidsinställning. OFF= Avstängd. Dip 3. Fotocell Aktiveras vid inkopplad fotocell för att undvika att grinden stänger på hinder. Påverkas fotocellen under stängning sker reversering till öppet läge. Vid inkopplad fotocell vill man normalt endast ha skydd i stängande rörelse (ON). ON= Fotocell aktiv i stängande rörelse. OFF= Fotocell aktiv både i öppnande och stängande rörelse. Dip 4. Förvarning Vid användning av varningsljus är det möjligt att få cirka 3 sekunder förvarning innan motorerna startar. Förvarning sker både i öppnande och stängande rörelse. ON= Förvarning 3 sekunder. OFF= Avstängd. Dip 5. Automatisk stängning För att grinden inte skall bli stående öppen kan man välja att grinden stänger automatiskt efter en inställd tid. Tiden kan väljas från 1sekund till 5min. Tiden börjar räkna då grinden stannar i öppet läge. OBS! Grinden stänger då automatiskt. Grinden måste vara utrustad med fotocell om automatisk stängning skall användas, annars kan den börja stänga även om det finns något i vägen. ON= Automatisk stängning till. OFF= Avstängd. Dip 6. Avlättning för lås Normalt används inte denna funktion. Skall stå i läge OFF= Ingen stängning innan öppning. 11

12 Spänningstillslag När tillslag av spänningen sker tänds lysdiod för indikering att utspänning 12VDC finns. Inställning av tider För att ställa in olika tider och radiokoder använder man tryckknapp PROG och lysdiod DL2. Rotationsriktning Under testet är klämskydd och fotocell ej aktiva men skall vara rätt kopplade. Testet fungerar som hålldon och rörelseriktningen skiftar varannan knapptryckning på PROG. Kontroll av rotationsriktning 1. Grovinställ de mekaniska ändlägestoppen som är placerade undertill motorn med 13mm nyckel och 3mm insexnyckel. 2. Ställ dip 1 till on, DL2 börjar blinka. 3. Tryck på PROG och håll den intryckt. Gröna lysdioder som indikerar öppna skall tändas och motorerna skall öppna med 2 sekunders fördröjning mellan halvorna. Öppnar inte motorerna ska V-W skiftas på plint J2. 4. Tryck PROG igen och håll den intryckt. Röda lysdioder som indikerar stäng skall tändas och motorerna skall stänga med två sekunders fördröjning mellan halvorna. Tryck PROG tills grinden är stängd. 5. När testet är avslutat ändra dip 1 till off, DL2 slocknar. 12

13 Tidsinställningar För att skydda utrustning mot eventuella fel finns en gångtidsbegränsare. Denna tid skall ställas lite längre cirka 3 sekunder än den normala gångtiden för att tiden ska räcka till trots snö och kyla som kan hindra grindens rörelse. Om automatisk stängning skall användas ställs tiden in under detta moment likaså tidfördröjning mellan grindhalvorna om överlapp önskas. Inställning av tid 1. Grinden måste vara i stängt läge. 2. Ställ dip 2 till on. Lysdiod DL2 börjar blinka. 3. Tryck på PROG. Motor 1 öppnar. 4. När motor 1 kommit till öppet läge, vänta 2-3 sekunder tryck sedan på PROG för att öppna motor När motor 2 kommit till öppet läge, vänta 2-3 sekunder tryck sedan på PROG för att starta vilotiden innan automatisk stängning ska gå in. Valfri tid upptill 5 minuter. 6. Tryck PROG för att stänga motor 2. Tryck PROG igen för att stänga motor 1. Önskas ingen överlappsfunktion skall dessa två kommandon göras direkt efter varandra. 7. När de båda grindhalvorna kommit till stängt läge slocknar DL2 och inställningen är klar. 8. Ställ dip 2 till OFF. Kontrollera att de mekaniska ändlägena är korrekt injusterade samt att reläerna slår av cirka 2-3 sekunder efter att motorerna nått sina ändlägen Effekt begränsning Effektbegränsaren benämnd TORQUE måste ställas in för att fungera tillsammans med den aktuella grinden. Den fungerar genom att begränsa spänningen till elmotorn och därmed effekten. Ställs effektbegränsaren mer medsols innebär det mer effekt till motorerna. Vid start är effektbegränsaren urkopplad för att motorn skall orka starta. Kontrollera att effektbegränsaren blivit rätt inställd genom att bromsa grinden. Den skall kunna stannas genom att bromsa den för hand. Kontrollera att tidsinställningen fortfarande stämmer genom att köra en full öppning. Gångtiden påverkas av motoreffekten och kan behövas ställas in igen. Funktionskontroll av effektbegränsaren, klämskydd och fotocell Kontrollera att effektbegränsaren blivit rätt inställd genom att prova bromsa grinden för hand, effekten skall inte vara högre än att man orkar hålla den stilla. Den skall stanna vid onormal belastning. Om klämskydd är inkopplade, kontrollera att grinden stoppar och reverserar i rörelse då klämskydd påverkas. Om fotocell är inkopplad, kontrollera att grinden stoppar och reverserar i stängande rörelse då fotocell påverkas. 13

14 Inställning av radiokoder Dipinställningen i handsändaren skall ställas till en unik kod men lika på samtliga handsändare. Radiomottagaren är integrerad på styrkortet. Radiomottagaren läser automatiskt in vilken kod som är vald vid inställningen. Skulle något bli fel under inställning gör reset genom att kortsluta RESET och börja om. Radiofunktionen är likadan som på manöveringången, öppna-stopp-stäng-stopp-öppna osv. Programmering av radio 1. Grinden skall stå i stängt läge. 2. Tryck på tryckknapp PROG och släpp direkt. Sändning måste ske inom 10sekunder. 3. Röd lysdiod tänds (L2). 4. Tryck på radiosändaren, lysdioden släcks och blinkar 1 gång, släpp knappen på sändaren. 5. Tryck på sändaren, lysdioden tänds, släpp knappen på sändaren. 6. Lysdioden släcks och Inställningen är klar 7. Skulle lysdioden blinka 4 gånger har kodningen misslyckats, prova igen. 8. Prova att det går att manövrera grinden med radiosändaren Tänd Släckt Tryck PROG Radering av alla radiokoder (se bild nedan) 1. Tryck på tryckknapp S1 och håll den intryckt. 2. Röd lysdiod tänds 2 sekunder. 3. Lysdioden släcks och blinkar 3 gånger, släpp S1 tredje gången den tänds. 4. Lysdioden släcks och tänds, tryck på S1 5. Lyckas raderingen blinkar lysdioden 3 gånger. Kvittens för lyckad radering Tänd Släckt 2sek blink Släpp knapp S1 Tryck på S1 igen Fungerar inte automatiken tillfredsställande, tag reda på objektnumret och kontakta DAAB Portteknik AB för support. 14

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Viksam 2.0

Viksam 2.0 Viksam 2.0 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Data... 3 3 Kretskortsöversikt... 4 4 Montering... 4 5 Inkoppling... 5 5.1 Spänningsmatning... 5 5.2 Motor- och encoderinkoppling... 5 5.3 Gränssnitt... 5 5.4 Klämskydd...

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning:

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning: VESTAMATIC MC P4 VRS MC P4 VRS Art. nr.: 01077414 Mikroprocessorstyrd motorstyrning för styrning av 4 solskyddsanläggningar med central, grupp- och individuell manövrering, via kabelbundna strömställare

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

BRUKSANVISNING SLAGGRINDSAUTOMATIK

BRUKSANVISNING SLAGGRINDSAUTOMATIK BRUKSANVISNING SLAGGRINDSAUTOMATIK För service och underhåll ring: Direkt: 042-490 48 83 Mob: 0723-70 90 00 COPYRIGHT 2013 DEMEX AB www.demex.se INNEHÅLL Montage av slaggrindsmotor Elektronisk Styrenhet

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Bruksanvisning Mobil Slaggrind Thor

Bruksanvisning Mobil Slaggrind Thor Bruksanvisning Mobil Slaggrind Thor Innehåll 1. EG-försäkran om överensstämmelse... 4 2. Inledning... 5 2.1 Tillverkare... 5 2.2 Typbeteckning... 5 2.3 Märkning... 5 2.4 Avsedd användning... 5 2.5 Referensdokument...

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315 Med detta programmerbara dubbel timer-kort (tidrelä) kan en mängd olika funktioner uppnås. Det genererar: fördröjt tillslag, fördröjt frånslag med tider från 1 sek. till 64 tim. kort puls efter lång tid

Läs mer

BRUKSANVISNING SLAGGRINDSAUTOMATIK

BRUKSANVISNING SLAGGRINDSAUTOMATIK BRUKSANVISNING SLAGGRINDSAUTOMATIK För service och underhåll ring: Direkt: 042-490 48 83 Mob: 0723-70 90 00 COPYRIGHT 2013 DEMEX AB www.demex.se INNEHÅLL Montage av slaggrindsmotor Elektronisk Styrenhet

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Radiomottagare typ DBR1-M2-1

Radiomottagare typ DBR1-M2-1 Radiomottagare typ DBR1-M2-1 Bruksanvisning Art nr 003620 Teknisk data Mått (BxHxD) 180x140x68 Matningsspänning 12/24V AC/DC Strömförbrukning max 95 ma Temperaturområde -10 till +55 C Utgångar 1 st relä

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Viksam 2.0

Viksam 2.0 Viksam 2.0 Innehåll 1 Data... 3 2 Kretskortsöversikt... 4 3 Montering... 4 4 Inkoppling... 7 4.1 Spänningsmatning... 7 4.2 Motor- och encoderinkoppling... 7 4.3 Gränssnitt... 8 4.4 Klämskydd... 8 4.5 Reläkontakter...

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

360 manual svensk. installations. SÄKERHETSanvisningar. för demontering/montering samt installation av port

360 manual svensk. installations. SÄKERHETSanvisningar. för demontering/montering samt installation av port installations 60 manual svensk SÄKERHETSanvisningar för demontering/montering samt installation av port FARA! Det är mycket viktigt att infästningen av övre väggfästet sker på föreskrivet sätt mot ett

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402 Utgåva 1 Revision: 6 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Innehåll Teknisk data...2 Beskrivning

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

Roterande värmeväxlare EQRB

Roterande värmeväxlare EQRB Installationsinstruktion, Drivsystem EMX- P10 EQRB storlek 005-018 Rotor med reglerbart varvtal Beroende på krav på drivmoment för olika rotordiametrar har aggregatserierna försetts med olika drivutrustningar.

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-02-14 Gällande: Vinkelgivare för radiomanöverdon Vinkelgivare för radiomanöverdon. Fr.o.m vecka

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL

GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL TILL INSTALLATÖREN GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL Sid nr 2 Rubrik Sid nr Leveransen innehåller 3 Uppställning 3 Planritning 4 Anslutning. 5 Nödöppning. 6 Inställning av radiatorn. 6 Inställning av lockets

Läs mer

Trådlös mottagarmodul för vägguttag

Trådlös mottagarmodul för vägguttag Trådlös mottagarmodul för vägguttag En kraftfull (16 A) mottagarmodul som relativt enkelt kan monteras bakom befintligt vägguttag för att på så vis skapa en trådlös På/Av funktion av hela vägguttaget.

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

El-styrningslåda EL 19 Plc

El-styrningslåda EL 19 Plc Funktionsbeskrivning: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna och är försedd med en dragande alt. skjutande Maflex 90 skruv från mittuttaget som styrs externt. Funktion: Drift 1. Den

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se LUXOR Teknikcentral FÄLTMANUAL Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande.

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C97-338 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodsändaren... 1 Automatisk aktivering... 2 Manuell aktivering... 2 Avstängning...

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Manual Elstyrning EL120

Manual Elstyrning EL120 Manual Elstyrning EL120-2 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL120_rev2 100-120 2008-09-22 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor:

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor: PRODUKTKATALOG 2011 INNEHÅLL Dokumentskåp Sid 16 Driftlarmspanel Sid 11 Dörrlarm Sid 7-8 Indikering Sid 3-5 Indikeringstablå Sid 9-11 Kodlåslarm Sid 8 Kundräknare Sid 16 Relä (typ mini) Sid 15 Reläinterface

Läs mer

SM950 LARMDONSSTYRNING

SM950 LARMDONSSTYRNING DONSSTYRNING BESKRIVNING Larmdonskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

BRUKSANVISNING SKJUTGRINDSAUTOMATIK 2-10m

BRUKSANVISNING SKJUTGRINDSAUTOMATIK 2-10m SKJUTGRIND 2-10M BRUKSANVISNING SKJUTGRINDSAUTOMATIK 2-10m FÖR SERVICE OCH UNDERHÅLL RING: DIREKT: 042-490 48 83 MOB: 0723-70 90 00 www.demex.se Skjutgrindöppnare Generell specifikation Modellbeteckning

Läs mer