HYGIENPOLICY FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYGIENPOLICY FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ"

Transkript

1 HYGIENPOLICY FÖR TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ Reviderad 2005 av Ingegärd Lundgren Svensson, hygientandsköterska

2 INNEHÅLL 1.Renrutiner - sterila produkter - höggradigt rena produkter - rena produkters 2. Arbetsrutiner på kliniksal - personlig hygien - handhygien - personlig skyddsutrustning - gyllene regler, renrutiner kräver noggrannhet - rutiner vid patientbehandling - journal, röntgen, tandtekniska arbeten 3. Tandsköterska/assisterande personals uppgifter på kliniksal - vid arbetsdagens början - under klinikpass, patientbyten - vid arbetsdagens slut 4. Olycktillbud - vad göra - förebyggande åtgärder 5. Skötsel av utrustningen på kliniksal - rengöring/desinfektion av uniten - rengöring/desinfektion av sugar/slangar - vattenreningsanläggning - annat 6. Principer för arbetsgång i disk och steriliseringsrum 7. Diskrum - hantering av orent gods - skötsel av diskdesinfektor - skötsel av rengöringsapp. för vinkelstycken - kemisk desinfektion - skötsel och användning ultraljudsapparatur 8. Principer för arbetsgång i steriliseringsrum - skötsel och kontroll av diskdesinfektor - hantering av höggradigt rent gods - skötsel och kontroll av autoklav - hantering av sterilt gods

3 9. Avfall 10. Avdelningsspecifika hygienrutiner 11. Städrutiner - arbetsplatser - lokaler 12. Om smittspridning - smittvägar - blodsmitta 13. Referenslitteratur

4 RENRUTINER 1:1 Tandvården genomför täta patientbyten och utför olika ingrepp av skiftande karaktär. Det är därför viktigt att ha väl fungerande hygienrutiner för att kunna upprätthålla en optimal hygien. Hygienrutinerna skall vara skriftligt dokumenterade. Hygienrutiner är en viktig del av klinikens kvalitetsarbete. Allt kvalitetsarbete är en ständigt pågående process, som egentligen aldrig blir avslutad. Ny kunskap, utveckling av nya rutiner och arbetsmetoder medför att klinikens arbetssätt löpande behöver utvärderas och vid behov revideras. Vid allt hygienarbete är det viktigt att all personal har goda och aktuella kunskaper planerar ingreppet noga har bestämda rutiner arbetar lugnt och metodiskt försöker motverka stress Väl genomtänkta rutiner är en förutsättning för att arbeta med hög kvalité. Utifrån krav på mikrobiologisk renhet indelas instrument i tre grupper Sterila produkter Höggradigt rena produkter Rena produkter Grupperingen är gjord med hänsyn till instrumentens användningsområden och möjliggör arbete på ett rationellt sätt med hög kvalité. STERILA PRODUKTER Definition ( Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8 / 2000, se sid. 102 Hygien och smittskydd i tandvården ) Instrument och artiklar som vid normal användning penetrerar hud, slemhinnor och vid tandbehandling dentin. En produkt anses som steril när man uppnått den teoretiska sannolikheten att det förekommer högst en livsduglig mikroorganism på en miljon steriliserade produkter. För att nå den renhetsgraden och kunna beteckna det behandlade godset som en steril produkt måste steriliseringsprocessen ske i utrustning vars program dels är noggrant utvärderat innan den tas i bruk första gången, dels genomgå fortlöpande kontroll,( s.k. validering och upprepad prestandakvalificering). Behandlingen av godset sker vanligen i autoklav Ångsterilisering 134 under 3 minuter. De steriliserade produkterna skall sterilförvaras.

5 HÖGGRADIGT RENA PRODUKTER 1:2 Definition ( Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8 / 2000, se sid. 103 i boken Hygien och smittskydd i tandvården ) Instrument och artiklar som vid normal användning kommer i beröring med, men inte avsiktligt penetrerar intakt hud eller intakta slemhinnor. Detta gäller även instrument etc. avsedda för bearbetning av emalj och dentin. Produkterna skall vara fria från mikroorganismer, som kan orsaka infektion. Beroende på användningsområde kan den mikrobiella renheten variera från att det på tusen föremål finns en livsduglig mikroorganism till att det förekommer enstaka mikroorganismer på varje föremål. Produkterna desinfekteras med värme eller med kemiska preparat. Förvaring: Damm- fukt- och dragfritt. Omdesinfekteras en gång i veckans RENA PRODUKTER Definition ( Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8 / 2000, se sid.103 i Hygien och Smittskydd i tandvården ) Instrument som vid normal användning endast kommer i kontakt med intakt hud och inte berör slemhinna eller skadad hud. Produkterna behöver som regel endast göras rena före återanvändning och skall då vara för ögat rent. Efter behandling skall produkterna förvaras fritt från damm och fukt.

6 ARBETSRUTINER PÅ KLINIKSAL 2:1 PERSONLIG HYGIEN Var noga med Din personliga hygien. Använd inte starka parfymer, rakvatten eller liknande, det finns patienter som är allergiska eller överkänsliga. Arbetskläder, jacka, byxor och inneskor skall bäras vid allt kliniskt arbete. Tänk på att naglar skall vara kortklippta och rena inte använda färgat nagellack, det döljer föroreningar inte bära ringar, armband och klockor, de samlar fukt och föroreningar och omöjliggör en optimal handdesinfektion använd vit skyddsrock över klinikklädsel när Du lämnar kliniksalen arbetskläder skall bytas varje dag, samt vid synliga fläckar av t.ex. blod. Klinikkläder skall tvättas i minst 70 C. skägg skall vara välansat långt hår skall vara uppsatt innan Du kommer till kliniken piercing inte är lämpligt i ansiktet huvudduk (slöja) skall kunna tvättas i 85 C och bytas varje dag HANDHYGIEN Noggrann handhygien är den viktigaste åtgärden för at förebygga smittspridning. Man skiljer på handrengöring och handdesinfektion. Handtvätt = tvätta bort synlig smuts Handdesinfektion = avlägsnande av den transienta bakteriefloran ( den som inte tillhör normalfloran) I början av arbetsdagen och vid förekomst av synlig smuts på händerna rekommenderas handtvätt med tvål och vatten. I övrigt är handdesinfektion med alkoholbaserade handdesinfetionsmedel med tillsats av återfettningsmedel, vanligtvis glycerol, effektivast och mest skonsamt mot handhuden. HANDTVÄTT skölj händerna under rinnande, ljummet vatten tvätta händerna med flytande tvål (engångsdispenser) skölj av tvållösningen noggrant torka med pappershandduk tills händerna är riktigt torra stäng kranen med pappershandduken (Se sid. 148 och 149 i boken Hygien och smittskydd i tandvården )

7 HANDDESINFEKTION 2:2 Händerna ska vara torra. Massera in riklig mängd, minst 2 ml, som fördelas över händerna inklusive fingertopparna Lufttorka händerna Handdesinfektion skall alltid ske före rent och efter orent arbete, även om man har använt handskar. PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING SKYDDSHANDSKAR Handskar skall användas för att skydda mot blod och salivkontakt, vid hantering av smutsiga instrument, vid sår eller skador på händerna och vid hantering av kemikalier. Byt handskar mellan varje patient. En använd skyddshandske = en oren hud. SKYDDSGLASÖGON ELLER VISIR Ska användas när risk för stänk eller splitter föreligger. Skyddsglasögon/visir desinfekteras mellan varje patient. MUNSKYDD Ska användas tillsammans med skyddsglasögon när risk för stänk föreligger. Tjockare typer av munskydd som förekommer vid kliniskt tandvårdsarbete ger ett fullgott stänkskydd i cirka minuter. Munskyddet byts mellan varje patient. ARBETSKLÄDER Arbetskläder är skyddskläder och skall endast bäras inom arbetsplatsen. Arbetskläder skall bytas varje dag, samt vid synliga fläckar av t.ex. blod. Klinikkläder skall tvättas i minst 70 C.

8 GYLLENE REGLER 2:3 Fyra gyllene regler för god hygien i tandvårdsarbetet Arbeta lugnt och metodiskt Stressa aldrig Använd sunt förnuft Följ alltid samma rutiner RENRUTINER KRÄVER NOGGRANNHET Vid allt arbete med höggradigt rena instrument gäller följande regler Handdesinfektion Alltid plockpincett Höggradigt rent gods används inom en (1) vecka annars ny desinfektion Förvaring i kassett, kärl med lock eller i foliepåse Förvaras fukt och dammfritt RUTINER VID PATIENTBEHANDLING Planera och plocka fram de instrument, material, aktuella journalblad och röntgenbilder som behövs för patientbehandlingen för att undvika plock i skåp, lådor och journal under behandlingen. Detta effektiviserar arbetet. Använd plockpincett vid behov. Det kan vara psykologiskt viktigt för patienten att se att man sätter fram ny bricka, monterar nya vinkelstycken, fyller vattenglaset, tar på rena handskar m.m. Vid patientbehandling skall skyddsglasögon eller visir alltid användas, eftersom det föreligger risk för stänk i ögonen av saliv och blod samt av vassa partiklar från fyllningar m.m. Tag av locket på kassetten, placera plockpincetten som finns på brickan i den rostfria muggen. Om Du behöver ta fram något under behandlingen, tänk då på att nu är handskarna kontaminerade använd plockpincetten. Tänk också på att arbeta med klart avgränsade arbetsytor för rent och orent, blanda aldrig. Behöver Du något som finns utanför behandlingsplatsen eller det gäller lärarklinkerna, i skåpen, måste Du be om hjälp att hämta detta. Annars måste handskarna tas av, ny handdesinfektion och därefter hämtas det som behövs samt nya handskar. Försök att alltid lägga tillbaka instrumenten på samma plats i brickgallret så minskar risken för stick och skärskador. Torka rent icke vassa/spetsiga instrument från fyllningsmaterial, cement m.m. direkt efter genomförd åtgärd. Dessa två moment underlättar även sterilarbetet.

9 Allt engångsavfall (som ej är amalgamkontaminerat) kastas, även det oanvända. Sådant som har använts till ohärdad plast läggs i plaspåse på brickgallret och tas omhand i diskrummet. JOURNALEN Används pappersjournal skall denna förvaras på bänken bakom patienten. Om Du vill anteckna något under arbetets gång: Ha en särskild penna som bara används till detta och ett kladdpapper placera papperet på rullbordet (papperet betraktas som kontaminerat och skall ej hamna på rena ytor och absolut ej i journalen) Renskriv efter handskavtagning och handdesinfektion, byt till icke kontaminerad penna, håll papper och journal väl åtskilda Släng kladdpapper och tag handdesinfektion på händerna Används datajournal tänk på att ytdesinfektera tangentbordet efter användandet. RÖNTGEN Tag av handskar och handdesinfektera händerna innan Du går med patienten till röntgenrummet. Tag fram vad Du behöver för röntgenundersökningen Tag på handskar Placera bilden och ställ in röntgenapparatens riktmärke Gå ut ur rummet Ställ in exponeringstiden på uret Tag loss uret från sin hållare och tryck på knapparna på sidan av uret för exponering Torka av röntgenfilmen med ytdesinfektionsmedel Digital röntgenplatta rengörs och desinfekteras genom noggrann avtorkning med torkduk väl indränkt i ytdesinfektionsmedel mellan varje patient. Bäst är att använda skyddspåsar i plast. Lämna bilden till framkallning eller framkalla själv När bilderna är klara och godkända, torka av alla kontaminerade ytor i röntgenrummet samt nackstöd, armstöd, röntgenapparat, halskrage och exponeringsuret 2:4

10 AVTRYCK OCH TANDTEKNISKA 2:5 ARBETEN Rengöres noggrant från blod och saliv i rinnande vatten Därefter ytdesinfekteras avtrycket/arbetet i 1% Virkonlösning under 10 min. OBS! Alginatavtryck vila 15 min. före desinfektion Slutligen sköljs avtrycket/arbetet i kallt vatten Vid tillblandningen av Virkon skall skyddshandskar,skyddsglasögon och munskydd användas Sprayflaska får ej användas OBS! Dospåsarna med Virkon är självupplösliga och skall ej avlägsnas vid tillblandning Efter mottagande av tandtekniska arbeten från laboratoriet: Desinfektera arbetet och skölj rent med vatten innan det provas på patienten Gamla helproteser: Mekanisk rengöring med borste, tvål och vatten Om kraftigare rengöring behövs läggs protesen i 10% - ig väteperoxid ( 30% - ig väteperoxid, som är spädd med 2 delar vatten). AVDUKNING Använd alltid handskar när Du hanterar orent gods! Spola igenom turbin, hand- och vinkelstycken, tandsaneringssspets och trefunktionsspruta med vatten innan de tas bort från utrustningen. På detta sätt sker en inre grovrengöring av instrumenten och unitens vattensystem frigörs från en del av de mikroorganismer som har sugits in i instrumenten. Allt engångsmaterial sorteras bort vid behandlingsplatsen. Stickande och skärande engångsmaterial läggs omedelbart efter användning i härför avsett uppsamlingskärl.(se speciell instruktion 4:2) Lägg alla instrument, borr, turbin, hand- och vinkelstycken, blästerspets m.m. i kassetten. Kompositrester lägges i plastpåse på brickgallret. Använd sugen för uppsugning av synliga amalgamrester. Sug igenom sugslangarna med vatten använd patientmuggen, vid behov och efter blodiga ingrepp, avlägsna och desinfektera även sughållarmunstycken. Kassetten och muggen med plockpincetten ställs på vagn för orent gods. På plan 3 i genomräckningsskåp utanför sterilrum. Kasta de smutsiga handskarna, tag handdesinfektion och ta på nya handskar. Torka av alla kontaminerade ytor.

11 Ytdesinfektion av behandlingsplats: 2:6 Använd pappershandduk väl indränkt med ytdesinfektionsmedel. Torka: Operationslampans handtag, strömbrytare, avfallsmuggshållaren och manöverpanelen Borrenheten och handtaget till blästern samt hållarna inut Operationsstolens nack och armstöd Ansatser till sugarna samt hållarna inuti Salivfontänens kant Tag en ny indränkt pappershandduk och torka: Brickbordet, alla handtag på skåp och lådor samt bänkytorna Visir/skyddsglasögon Kontrollera att Du inte missat någonting (ev. blodstänk vid salivfontänen) Vid behandling av patient med känd blodsmitta används samma hygienrutiner

12 TANDSKÖTERSKA/ASSISTERANDE 3:1 PERSONALS UPPGIFTER PÅ KLINIKSAL Vid arbetsdagens början: Sätt på el Torka alla ytor- använd pappershandduk fuktad med vatten. På de ytor där höggradigt rena instrument skall hanteras (brickbord, unit och arbetsyta för tandsköterskan) användes ytdesinfektion. Genomspola kopplingarna till bläster, hand- och vinkelstycke i minst 3 min., spola igenom vattnet vid patientmuggen några gånger. Ställ fram rostfri mugg till plockpincetten i varje behandlingsplats. Tag fram servett och avfallskopp. Kontrollera att det finns pappershanddukar, muggar, tvål, hand- och ytdesinfektionsmedel, handskar och munskydd, fyll på vid behov. Handdesinfektionsmedel skall användas före rent och efter orent arbete Under klinikpass: Studenterna skall få den hjälp och assistans de behöver Vid patientbyte se AVDUKNING 2 : 5 Vid arbetsdagens slut: Sug igenom suganläggning med rengöringsmedel, häll även rengöringsmedel i salivfontänen och torka rent. Följ tillverkarens anvisningar. Byt till rena silar, guldfångare och sugansatser. Hissa upp behandlingsstolen och ställ fotkontrollen intill stolen. Kontrollera att datorerna är avstängda innan Du stänger av el

13 OLYCKSTILLBUD 4:1 VAD GÖRA: Om Du stuckit, skurit Dig eller på annat sätt fått blod eller blodtillblandad kroppsvätska i öppet sår eller på slemhinna, rengör genast det skadade området med 70% sprit eller motsvarande. Om Du fått blod i mun, näsa, ögon eller på hud skölj rikligt med vatten eller fysiologisk koksaltlösning. Använd ögondusch. Om patienten behandlas på studentklinik genomför ansvarig grupplärare (tandläkare) en utredning. Tag reda på om patienten har eller har haft sjukdom med risk för blodsmitta. Notera olyckstillfället, händelseförloppet och persondata om patienten. Ansvarig tandläkare ringer Infektionskliniken, UMAS telefon för rådfrågning. Ring helst innan patienten lämnat avdelningen därigenom underlättas ev. provtagning Det inträffade skall alltid anmälas som arbetsskada. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER: Vid injektion tag av skyddshylsan försiktigt genom att vrida den och försiktigt dra av den. Lägg skyddshylsan på brickan. Efter injektion, för på hylsan med en hand mot brickkanten, s.k. enhandsgrepp. Efter behandlingens slut se till att skyddshylsan sitter på ordentligt, skruva av kanylen, tag bort ampullen och kasta allt i riskavfallsburken Byt aldrig ampull, tag en ny spruta! Vid patientarbete skall stor försiktighet iakttagas vid direkt överräckning av dubbeländade stickande/skärande instrument. Dessa instrument bör enbart hanteras av användaren. Ordning och reda på brickan minskar risken för stick- och skärskador.

14 SKÖTSEL AV UTRUSTNINGEN 5:1 PÅ KLINIKSAL UNIT Rengöring/desinfektion av uniten följ KaVos anvisningar. SUGSLANG OCH FONTÄNSKÅL Rengöring/desinfektion av sugar/slangar följ tillverkares anvisningar. Desinfektion, f.n. använder vi två preparat OROTOL PLUS och DEKASEPTOL GEL. OROTOL PLUS Instruktion: 2% brukslösning: 40 ml (fylld kork) hälls i sugflaskan, fyll upp med vatten till 2 l. 1 l hälls i salivfontänen Sätt sugslangarna på hållarna i Orotolflaskan så att resten av lösningen sugs upp. Plocka av ansatserna (som delas i 3 delar), guldfångaren samt silarna och diskdesinfektera dessa dagligen. OBS! OROTOL ULTRA IRRITERAR ÖGON OCH HUD ANVÄND SKYDDSHANDSKAR OCH SKYDDSGLASÖGON (se varuinformationsblad) DEKASEPTOL GEL Instruktion: Sugslangar 1. Sug kallt vatten stötvis ur en plastmugg. 2. Tryck ned doseringsanordningen en gång, med sugadaptern eller för hand. 3. Sug upp Dekaseptol gel ur doseringsanordningen. Fontänskål 1. Tryck ned doseringsanordningen en gång. 2. Häll Dekaseptol gel i fontänskålen. 3. Sprid Dekaseptol gel med en borste och låt verka. 4. Borsta och skölj.

15 VATTENRENINGSANLÄGGNING 5:2 Samtliga nya unitar har inbyggd vattenrening som utgörs av Oxygenol, som är en väteperoxidlösning med stabila silversalter. Ny lösning påfylls när indikeringssignal hörs. Töm först ut resterande gammal vätska i orena sterilen innan ny vätska fylls på. Flaskan med lösning är placerad vid unitens golvanslutning under lock. Observera att oxygenol har begränsad hållbarhet, utgångsdatum måste kontrolleras varje gång flaskan används. Manual för behandlingsenheten finns på varje avdelning.

16 PRINCIPER FÖR ARBETSGÅNG I DISK 6:1 OCH STERILISERINGSRUM ARBETSGÅNG PRINCIP 1. Orena produkter 2. Rengöring och desinfektion i diskdesinfektor C 3. Kontroll och instrumentvård 4. Höggradigt rena produkter åter till patientbehandling 5. Förpackning 6. Sterilisering i autoklav 7. Sterila produkter åter till patientbehandling DAGLIG DESINFEKTION AV ALLA ARBETSYTOR MED YTDESINFEKTIONSMEDEL HANDDESINFEKTIONSMEDLET SKALL FINNAS LÄTTILLGÄNGLIGT OCH SKALL ANVÄNDAS EFTER ORENT OCH INNAN RENT ARBETE

17 DISKRUM 7:1 Använd handskar och plastförkläde vid sortering av orent gods Instrumenten: De instrument som används under dagen läggs i lämpliga diskkorgar, perforerade brickor eller får ligga kvar på kassetternas inläggsbrickor beroende på vilken slags utrustning man har. Ledade instrument öppnas. För att undvika stick- och skärskador sortera inte orent gods. Stora instrument, som ej får plats på inläggsbrickan läggs i diskkorgar. Vänd koppar och muggar upp-och-ned. Skalpeller desinfekteras innan de demonteras och kastas. Skallpellskaft och Blakesknivar måste desinfekteraspå nytt efter avlägsnande av skalpellblad. Låsskruvar till Blakesknivar måste då vara avskruvade. Kassetterna: Bottenbrickorna och locken sorteras in i diskdesinfektorn. Hand- och vinkelstycken: Rengörs och desinfekteras i Lifetime/KaVos skötselapparat för handoch vinkelstycken se bruksanvisning Borr: Rostfria borr och diamanter körs först i diskdesinfektorn, därefter i ultraljudsbad för ytterliggare rengöring och åter igen diskdesinfektor. Kolstålborr bör betraktas som engångsartiklar. Kontaminerade borrställ diskdesinfekteras. Packa inte korgarna för fulla, fördela instrumenten jämnt så att vattnet kan nå alla instrument. Tänk på att det varma vattnet måste komma åt att desinfektera godset DISKDESINFEKTORERNA Dagligt underhåll: Kontrollera att diskarmarna snurrar. Kontrollera silarna och dyserna ofta, det är viktigt att det ej blir stopp. Kontrollera att det finns disk- och sköljmedel och att rimlig mängd diskmedel gått åt (sätt streck på dunken, kontrollera nivån) Kammaren rengörs vid behov. Silen tages ut och rensas

18 Loggbokspärm 7:2 Diskdesinfektorerna skall ha en loggbokspärm märkt Kvalitetssäkring av diskdesinfektor. Samla i pärmen: Alla apparathandlingar (t ex bruksanvisning, skötselanvisningar och dylikt) Dokument om service och reparationer Kurvan från temperaturkontrollen som utförs av servicetekniker en gång per år Signerade loggboksblad för dagliga kontroller Blad för avvikelserapportering Information om vilket disk- och sköljmedel samt dosering LIFETIME/KAVOS SKÖTSELAPPARAT FÖR HAND- O VINKELSTYCKEN Skötsel: följ tillverkarens anvisningar KEMISK DESINFEKTION Kemisk desinfektion används enbart till produkter som ej tål värme. I dessa fall används företrädesvis isopropylalkohol med tillsats av rengöringstensid och korrosionshämmare.

19 ULTRALJUDSAPPARATUR 7:3 Skötsel Använd alltid rengöringsvätska i ultraljudsbadet (enbart vatten innehåller inga rengörande eller rostskyddande ämnen). Låt locket vara på under rengöring. Detta för att motverka aerosoler och avdunstning samt för att reducera ljudnivån. Använd instrumentkorgar eller glasbägare vid rengöring. Låt aldrig instrument, glasbägare eller andra tillbehör stå direkt på botten av tanken då detta blockerar ultraljudsvågorna samt ökar slitaget av tanken. Det är rekommenderat att byta vätska dagligen eller vid behov Tvätta och torka ur tanken vid vätskebyte. Testa ultraljudsbadet genom att göra aluminiumtestet. Håll aluminiumfolie ner i badet under sek med maskinen påslagen. Det uppstår då hål i folien, desto fler hål ju bättre effekt i ultraljudsbadet.

20 STERILRUM RENT 8:1 HÖGGRADIGT RENT GODS Alla arbetsbänkar torkas av med ytdesinfektionsmedel Kontrollera skrivremsan innan godset tas ut ur diskdesinfektorn Noggrann handtvätt och handdesinfektion. Tänk på att aseptiken beror på hanteringsförfarandet. Aseptik = Bevara det rena rent Instrumenten granskas noggrant och de som ej är rena sorteras bort, återföres till diskrummet för rengöring och diskdesinfekteras på nytt Brickorna läggs, locken sätts på och kassetterna placeras ut på respektive platser Extra instrument och övrigt gods sätts ut på respektive platser Borr och diamanter granskas och läggs ner i borrläggen STERILISERING STERILISERING I AUTOKLAV Funktionskontroll av autoklavprogram sker i enlighet med gällande normer. Dessutom skall utrustningen besiktigas av fackman en gång per år. Före dagens steriliseringar görs en Bowie-Dick-Simulation Test Enligt europeisk och svensk standard för stora autoklaver, dvs de som rymmer mer än 54 liter, skall rutinkontroller med kemiskt integrerade indikatorer utföras dagligen. Alla processer registreras på skrivare, så att processen i efterhand kan kontrolleras. (SS-EN 554) Packa instrumenten i autoklavpåse av papper/plast och förslut. Märk förpackningen med förpackningsdatum,sista förbrukningsdag och signatur. Om spritpenna används, skriv utanför svetsen! När märketikett används, sätt den på plastsidan. Tungt gods placeras nederst i autoklaven eftersom gods med mer massa samlar på sig mer vatten än lättare gods. Papper/plastförpackningar placeras med plasten uppåt. Vid varje steriliseringsprogram skall en batch-test (Batch Monitoring Indicator System) placeras nederst i kammaren.

21 Kontrollera skrivarkurvan (tid, temperatur och tryck) och signera dokumentationen. 8:2 Kontrollera att förpackningarna är intakta och torra efter autoklaveringen. Icke intakta och synligt våta förpackningar packas om och steriliseras åter. FÖRVARING Höggradigt rena och sterila produkter skall förvaras: Fritt från fukt och damm I turordning efter datum Hanteras med desinfekterade händer alternativt plockpincett Höggradigt rent gods skall omdesinfekteras en gång i veckan. Sterilt gods omsteriliseras enligt datummärkning. Samtidigt rengörs skåp och lådor. HÅLLBARHETSTIDER I autoklavpåse av papper/plast som förslutits med tejp - 1 mån. I autoklavpåse av papper/plast som förslutits med svets - 6 mån. I packskynke - 1 mån Varje vecka: Rengör autoklaven enligt tillverkarens anvisningar dokumentera. Årlig kontroll: Upprepad processkontroll (UPQ) skall utföras årligen. Kontrollera att det planerade service och underhållsprogrammet genomförs och dokumenteras.

22 AVFALL 9 Se miljöpärm.

23 AVDELNINGSSPECIFIKA HYGIENRUTINER 10

24 STÄDRUTINER 11 Veckorutiner Sterilrummen: Bänkar, hyllor och skåp torkas med vatten och handdiskmedel Instrumentvagnar rengöres med pappershandduk och ytdesinfektionsmedel Förvaringskärl, extra instrument och kassetter mm omdesinfekteras Ultraljudsapparater rengöres med ytdesinfektionsmedel (torkas ur vid varje vätskebyte) Kontrollera utgångsdatum på sterilförpackade instrument Kliniksal: Bänkar, hyllor, skåp och lådor torkas med vatten och handdiskmedel Extra instrument, plastkorgar, burkar och kassetter tas ut för omdesinfektion Kontrollera utgångsdatum på dentala material (obs! ohärdad plast kastas i speciell behållare) och apoteksvaror (utgångna apoteksvaror returneras till apoteket) Genomräckningsskåpen torkas av med ytdesinfektionsmedel Påfyllning av instrument och material Kontrollera oljefiltret på uniten Följ och fyll i checklista! Vid lov Rengöres: Behandlingsstolar, operatörsstolar, sugslangar och lådinredningar Löstagbara brickbord och salivfontäner diskdesinfekteras Skarpa instrument inspekteras, kasseras alternativt skickas till slipning Depurationsinstrument skärps ( Glöm ej omdesinfektera kassetter och extra instrument)

25 OM SMITTSPRIDNING 12 Det är viktigt att komma ihåg att vissa infektionssjukdomar är som mest smittsamma innan de första symtomen visar sig eller innan de kan verifieras i någon provtagning. KONTAKTSMITTA DIREKT Innebär att smittkällan har fysisk beröring med den mottagliga individen/mottagliga vävnaden via blod, saliv eller andra sekret. T ex tandvårdspersonal som har sår på händerna. Från såren förs smittämnet över till patientens mun. KONTAKTSMITTA INDIREKT Vid indirekt överföring sker spridningen genom olika former av mellanled t ex personalens naglar, kläder, föremål, instrument, dörrhandtag. DROPP- OCH AEROSOLSMITTA Smittämnen överförs från en individ till en annan via luften i form av droppar eller aerosol, som bildas t ex vid tal, nysning och hosta men även från vattnet i unitens (tandläkarutrustningens) vattenledningssystem. Vid droppsmitta förekommer mikroorganismer i större eller mindre vätskedroppar, som t ex kontaminerar behandlande personals hud och kläder. Aerosol består av mycket små droppar eller partiklar som kan hålla sig svävande under lång tid och på det sättet möjliggör transport med luftströmmar. Ingångsporten för aerosolsmitta är näsa, mun eller öga. Smittämnen som tål uttorkning, t ex tuberkelbakterien, kan också samlas i dammpartiklar. RUTINER VID RISK FÖR BLODSMITTA Se internt meddelande nr 7/2001 En patient med blodburen smitta kräver inga extra smittskyddsrutiner under tandbehandling, under förutsättning att gällande hygienrutiner och rekommendationer följs. Tillägg Patient smittad av MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) som har öppna sår Boka in som sista patient på dagen, bör ej sitta i väntrummet Minimera antalet personer i behandlingsrummet t ex en tandläkare och två tandsköterskor. (tdl. o en tsk. sitter på sin plats + en tsk. back up, som hjälper till att hämta och ta fram saker). Personer med eksem eller fjällande hudsjukdom, sår eller infekterade nagelband skall ej medverka i behandlingen.

26

27 REFERENSLITTERATUR 13 Att förebygga infektioner i vården II Socialstyrelsens rapport SoS 1998:12 Hygien och smittskydd i tandvården Mikael Zimmerman, förlagshuset Gothia Hygienrutiner inom tandvården Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 8/2000 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1996:24 Lex Maria Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering SOSFS 2002:4 Medicintekniska produkter Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd om egentillverkning av medicintekniska produkter SOSFS 2001:12 Riskavfall Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:1 Skydd mot blodsmitta Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1986:23 Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser Svensk Standard SS-EN 554- SIS HB 600

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Handbok för Hälso- och sjukvård

Handbok för Hälso- och sjukvård Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Giltig fr o m 2005-12-01 Ersätter 2002-11-15 Sida 1(10) Revideras 2006-12-01 Framtaget av Metodkommittén Antaget av Hygienrutiner i kliniskt arbete för Folktandvården,

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen i kampen mot infektioner? Ökad antibiotikaresistens vad kan vi göra? Genom

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Välkommen till kursavsnittet Odontologisk Pofylaktik 2 - klinik termin 1

Välkommen till kursavsnittet Odontologisk Pofylaktik 2 - klinik termin 1 Kliniktillälle 1 Välkommen till kursavsnittet Odontologisk Pofylaktik 2 - klinik termin 1 Höstterminen 2010 Lena Karlsson 11 oktober 2010 1 Lena Karlsson Kursgivare Kurslitteratur Parodontit en introduktion

Läs mer

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS.

Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Information om arbetskläder och omklädningsrum för studerande på Skaraborgs Sjukhus, SkaS. Arbetskläder Studenter/elever får låna arbetskläder på sjukhuset. Arbetskläder byts dagligen, se bifogade PM om

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården

Information till legitimerade tandhygienister. Hygien- och smittskyddsrutiner. tandvården SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Hygien- och smittskyddsrutiner för tandvården TANDHYG Innehåll Vad säger lag och rekommendationer...1 Tandvårdslagen (1985:125)...1 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av:

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: RIKTLINJE Dokumentnamn RUTIN Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2011-11-01 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Stopp för smitta och smittspridning Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Förord Vårdrelaterade infektioner innebär stort lidande för patienter

Läs mer

Vårdhygien - Basala hygienrutiner

Vårdhygien - Basala hygienrutiner Dokumenttyp Rutin Beslutad av (datum och ) Ledningsgruppen vård och omsorgsförvaltningen (2013-09-09 ) Giltig fr.o.m. 2013-09-09 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller för Vård- och

Läs mer

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014 Blod och blodsmitta Elisabeth Persson Flodman 2014 Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast genom stick- eller skärskador.

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg 1 (6) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2014-10-31 Diarienummer: Utgåva/version: Uppföljning: 2016 Vårdhygieniska rutiner för

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Aseptik och hygien i hemmiljö Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Innehåll Infektionerna i hemmiljö Förebyggande av infektioner Basala hygienrutiner Multiresistenta bakterier Bärare

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SMITTFÖRANDE AVFALL

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SMITTFÖRANDE AVFALL RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SMITTFÖRANDE AVFALL INOM SKOLHÄLSAN Hantering och märkning av smittförande avfall som uppkommer i den kommunala hälso- och sjukvården regleras i Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Undersökningen är ett verktyg för att sätta mått på följsamheten till

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.1 BASALA HYGIENRUTINER ATT FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING I VÅRDARBETET ISBN 978-91-633-8059-4 2(10) 1 INLEDNING Den vanligaste

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vårdrelaterade infektioner (VRI) Vårdhygien Stockholms län Vårdrelaterade infektioner (VRI) Mikael Stenhem Överläkare Vårdhygien Stockholms län Vårdhygien Stockholms län Målet med den här föreläsningen: Veta hur man skall agera för att

Läs mer

LIA 2 Söndrums folktandvård

LIA 2 Söndrums folktandvård LIA 2 Söndrums folktandvård Jennie Bagge TA13 Yh-Helsingborg 2014-05-13 Handledare: Solveig Dolata, Margareta Andersson och Gunilla Björkman Sammanfattning I denna rapport kommer jag att berätta om min

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-06-26 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:1 Tillsyn av piercing- och tatueringsverksamheter Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för

Läs mer

Vård hemma vid influensa

Vård hemma vid influensa 2009-07-02 1(5) Vård hemma vid influensa De allra flesta som får influensa tillfrisknar på egen hand, utan behandling eller sjukhusvård. Men många får hjälp och omvårdnad i sina hem, av personal från kommuner

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

HYGIENRUTINER. för. FOLKTANDVÅRDEN i ÖSTERGÖTLAND

HYGIENRUTINER. för. FOLKTANDVÅRDEN i ÖSTERGÖTLAND 1 HYGIENRUTINER för FOLKTANDVÅRDEN i ÖSTERGÖTLAND Reviderad februari 2010 2 Innehållsförteckning. FÖRORD... 4 1. INLEDNING... 5 2. RENRUTINER... 6 2.1 Rena produkter... 6 2.2 Höggradigt rena produkter...

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Basala hygienrutiner och smittvägar

Basala hygienrutiner och smittvägar Basala hygienrutiner och smittvägar smittskydd@liv.se 2014-08-30 1 Lagtext Alla som bedriver vård har ansvar att ge god vård med god hygienisk standard. Finns skrivet i Hälso- och sjukvårdslagen, Smittskyddslagen

Läs mer

Välkommna! Basala hygienrutiner

Välkommna! Basala hygienrutiner Välkommna! Basala hygienrutiner Varför gör vi inte som man ska och vilka konsekvenser har det fått? Hygienombudsträff tillsammans med hygienombud och chefer våren 2015. 2015-04-14 Smittskydd/Vårdhygien

Läs mer

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 2 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200,

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD kungsbacka fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård faller under begreppet yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. Det

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Hygienrutiner för Ulricehamns kommun

Hygienrutiner för Ulricehamns kommun Hygienrutiner för Ulricehamns kommun Syftet med hygienrutiner? Förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner Förebygga smittspridning Patientsäkerhet Arbetsmiljö 1 Varför behöver vi i vår verksamhet

Läs mer

Blodburen smitta i ett labperspektiv

Blodburen smitta i ett labperspektiv 1 Blodburen smitta i ett labperspektiv Equalis användarmöte 2014-03-06 Anders Samuelsson, hygienläkare, 2 Idag kommer jag att ta upp Blodburen/vävnadsburen smitta De vanligaste smittämnena Smittvägar Överföring

Läs mer

Mun (till mage och tarm) via kontakt, mat och dryck

Mun (till mage och tarm) via kontakt, mat och dryck Skolhälsovården Datum Diarienummer 2011-01-26 1 (6) PM Smitta i skolan Bakgrund För att man ska bli sjuk krävs det att man träffar på ett smittämne och gör det på ett sådant sätt att smittämnet kan orsaka

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Praktikuppgifter som blir grunddata i mitt Kvalitetssystem

Praktikuppgifter som blir grunddata i mitt Kvalitetssystem Praktikuppgifter som blir grunddata i mitt Kvalitetssystem Fyll i det bifogade formuläret och skicka till oss så lägger vi upp ditt kompletta Kvalitetssystem. Du får din inloggningsfunktion på mail om

Läs mer

Hygienprogram. Desinfektion Rengöring Skötsel. Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden

Hygienprogram. Desinfektion Rengöring Skötsel. Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden Hygienprogram Desinfektion Rengöring Skötsel Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden Kvalité och pris går hand i hand År 1993 bollades tanken om ett eget varumärke för första gången

Läs mer

Vårdhygien - basala kunskaper

Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygieniska åtgärder har som mål att förebygga infektioner hos patienter, hindra smittspridning mellan patienter samt hindra smittspridning från patient till personal och

Läs mer

Basal hygien i vård och omsorg

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 (M och S) Föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

PM SMITTA I SKOLAN Utbildningsförvaltningen 2010 10 21 Westmannaskolan

PM SMITTA I SKOLAN Utbildningsförvaltningen 2010 10 21 Westmannaskolan Bakgrund För att bli sjuk krävs det att man träffar på ett smittämnet och gör det på ett sådant sätt att det kan orsaka sjukdom. Smittämnet är nämligen anpassade till vissa miljöer och måste därför ta

Läs mer

Innehåll. Generella hygienrutiner 3 Hygienrutiner och rekommendationer för personalen, inkl. studenterna 4-6

Innehåll. Generella hygienrutiner 3 Hygienrutiner och rekommendationer för personalen, inkl. studenterna 4-6 HYGIENRUTINER VID TANDLÄKARHÖGSKOLAN I UMEÅ 2011 Innehåll Generella hygienrutiner 3 Hygienrutiner och rekommendationer för personalen, inkl. studenterna 4-6 Smycken Dofter Hår Mobiltelefon Arbetskläder

Läs mer

Vårdhygienska aspekter

Vårdhygienska aspekter Sidan 1 (18) September 2015 Vårdhygienska aspekter - för mottagningsverksamhet för vårdvalsområden inom somatisk specialistvård Lokaler som används för vård och omsorg ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion Regler Regler och och rutiner rutiner vid vid sjukdom sjukdom och maginfektion Uppdaterad maj 2008 Riktlinjer vid sjukdom Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Det är barnets

Läs mer

Talmanus, Presentation Basala hygienrutiner

Talmanus, Presentation Basala hygienrutiner Talmanus, Presentation Basala hygienrutiner Nedan finns, bild för bild, förslag på vad som bör sägas till respektive bild. Lycka till! Bild 1: Bild 2: Varför behöver vi i vår verksamhet arbeta med hygienrutiner?

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

Hygien i tandvården 4. Basala hygienrutiner 5. Munnens mikrobiologiska normalflora 7. Skötsel av instrument 14. Tandtekniska arbeten 21

Hygien i tandvården 4. Basala hygienrutiner 5. Munnens mikrobiologiska normalflora 7. Skötsel av instrument 14. Tandtekniska arbeten 21 Hygien i tandvården Innehåll: Sida Förord Hygien i tandvården 4 Basala hygienrutiner 5 Munnens mikrobiologiska normalflora 7 Vattenkvalitet 11 Skötsel av instrument 14 Tandtekniska arbeten 21 Avfall 22

Läs mer

Sveriges Fotterapeuters Hygienkompendium 2007

Sveriges Fotterapeuters Hygienkompendium 2007 1 (12) Sveriges Fotterapeuters Hygienkompendium 2007 Inledning Enligt Miljöbalken 38, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, skall den som avser att bedriva verksamhet där allmänheten

Läs mer

Bakteriella aerosoler inom tandvården - ett hygienproblem?

Bakteriella aerosoler inom tandvården - ett hygienproblem? 1(6) 1 Bakteriella aerosoler inom tandvården - ett hygienproblem? Hur ser den hygieniska sfären ut? Odling av nerfallsplattor efter 4 timmars arbetspass under en vanlig tandvårdsbehandling ett kvalitetsutvecklingsprojekt

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Desinfektion. Basala Hygienrutiner

Desinfektion. Basala Hygienrutiner Basala Hygienrutiner Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad är att all vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Utarbetad av Nätverksgruppen för hygiensjuksköterskor med kommunalt ansvar Omarbetad 2008 Bygger på SFSS protokoll från 1998, utarbetat av

Läs mer

Stöd för utformning av hygienplan

Stöd för utformning av hygienplan Stöd för utformning av hygienplan Nedan följer en del tips och verktyg som är tänkta att vara till hjälp i arbetet med upprättandet av hygienplanen. En utmaning är att få förståelse och följsamhet till

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen för arbetet

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef Datum: 2012-01-09 : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen

Läs mer

Dentala plaster orsakar allergier

Dentala plaster orsakar allergier Dentala plaster orsakar allergier Dentala plastmaterial kan orsaka allergi och andra besvär. Du ska därför känna till riskerna och hur man skyddar sig. Exempel på olika dentala plastmaterial Ljushärdande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer