Dynamit och dolor. Av Stig Adolfsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dynamit och dolor. Av Stig Adolfsson"

Transkript

1 Dynamit och dolor Av Stig Adolfsson Inledning. Dolor, dvs. påträffande av odetonerat sprängmedel fortsätter att förekomma som ett stort arbetsmiljöproblem inom berghanteringen. Genom mekanisk påverkan vid grävning, krossning samt borrning kan dolan bringas att detonera vilket vanligen ger upphov till okontrollerad stenkastning. Denna stenkastning har under senare år orsakat dödsfall, svåra kroppsskador och betydande materiella skador. - Problemet med dolor uppmärksammades särskilt under åren vid byggandet av Botniabanan då ett 60-tal incidenter inrapporterades. Det kan ifrågasättas huruvida frekvensen av dolor, dvs. antalet dolor per m 3 brutet berg, var högre här än på andra bergarbetsplatser men då ingen sådan statistik föreligger kan frågan inte besvaras. - På grund av nämnda dolproblematik genomförde Arbetsmiljöverket vid de olika arbetsplatserna längs banbygget en undersökning av orsakerna till dolorna. Resultaten redovisades av undertecknad i en rapport som upptrycktes i 400 exemplar och distribuerades till berörda. Som en uppföljning till nämnda rapport genomfördes sedan ytterligare en fördjupad undersökning av skälen till dolor. Denna rapport upprättades av Mårten Ångman. Resultaten från dessa bägge rapporter har delvis använts i föreliggande betraktelse. - Vid utredningarna om Botniabanans incidenter konstaterades att ca. 70% av dolorna härrörde från tunneldrivningarna och bruket av detonerande stubin, främst i konturhålen. Som en följd av de då använda halvsekundsprängkapslarna med stor spridning inom varje intervallnummer, erhölls s.k. ryckare med dolor som följd. Resterande 30 % av dolorna härrörde från pallsprängningar ovan jord där alltför trånga profiler ansågs ha spelat en stor roll i uppkomsten av dolor. Frekvensen av dolor dvs. antalet dolor per brutet ton berg torde dock inte ha varit högre på Botniabanan än på andra arbetsplatser. Genom de stora bergvolymerna, beställarens krav på tillbudsrapportering samt medias bevakning så uppstod en måhända något sned bild av verkligheten. Test av sprängämnen. I EU-Direktivet 93/15 med tillhörande harmoniserade standarder stipuleras ett antal krav på sprängämnen och hur dessa ska testas. För sprängämnen har bl.a. fastslagits att om det testade ämnet utan att detonera motstår en tillförd energimängd om 2 J (Joule) i ett fallhammarprov (prov för stötkänslighet), så är ämnet godkänt. Beträffande rivningskänslighet (friktion) så fastställer samma källa att det testade sprängämnet ska tåla en kraft om 80 N (Newton). Det kan tilläggas att bägge värdena härstammar från FN:s rekommendationer för tålighetstest av sprängämnen utifrån behovet av säkra transporter.

2 - 2 - Fallhammarprovet tillgår så att en vikt om 1, 5 eller 10 kg får falla från en höjd som kan varieras mellan cm. Vald vikt och höjd är beroende av det testade ämnets känslighet. Vikten får styrt falla ner mot två runda stålstämplar om 10 mm diameter. Ämnet som ska testas placeras mellan stålstämplarna och den lägsta fallhöjden vid vilken det undersökta ämnet detonerar, benämns ämnets stötkänslighet. I varje provserie görs sex försök. Rivningsprovet utförs i en anordning där det ämne som ska undersökas placeras mellan ett fast porslinsstift och en rörlig porslinsplatta, den senare i storlek 25x25x5 mm. Provmängden sprängämne uppgår till 10 mm 3. Porslinsstiftet kan belastas med 0,5 36 kg och under testet körs porslinsplattan fram och åter med hjälp av en motor. Det lägsta värde då explosion inträffar noteras som det undersökta ämnets rivningskänslighet. De här redovisade testen är de som vanligen används (BAM-test). Även andra metoder att testa stöt- och rivningskänslighet förekommer och det bör observeras att i dessa fall kan stora avvikelser förekomma, kanske så mycket som en faktor 5, i jämförelse med test enligt BAM. Förutom ovan två nämnda test så utförs även andra test såsom stabilitetstest, överslagsförmåga, initierbarhet, värmeprov, styrka m.m. Nämnda värden, 2 J och 80 N kan jämföras med de krafter som moderna maskiner utvecklar. Här kan nämnas en 3,5 tons hydraulhammare, Ramer vilken uppnår ca J i anslagspunkten. En Cat 365B II grävmaskin utvecklar en grävkraft på skopans framtand om ca N medan en hjullastare, t.ex. Cat 980 förmår bryta med ca N. En larvkross, Sandvik/Arbrå CM 1208 ger mellan käftarna ca kn. Sett mot denna bakgrund är det inte underligt att sprängmedel detonerar då de utsätts för den minst sagt omilda behandling då de lastas och krossas tillsammans med berg. Som användare kan man ifrågasätta om de rekommenderade testvärdena för säkerhet under transport är relevanta vad avser dolpåverkan. Beskjutningsprov är ett annat test som ibland används för att bestämma ett sprängämnes känslighet för stöt. Testet tillgår så att en projektil, vanligen bestående av koppar, stål eller aluminium skjuts mot det sprängämne som ska utvärderas. Anslaget mot sprängämnet sker vinkelrät. Den lägsta projektilhastighet som bringar sprängämnet till detonation antecknas. Vid ett sådant test har en dynamit innehållande 35 % GTN/EGDN detonerat för en projektilhastighet om 90 meter/sekund. För samma projektil detonerade ANFO (med 5,6 % olja) för en hastighet om 1200 m/sek. Sammanfattning av test. I ovan relaterade test av sprängämnen uppvisar dynamit en lång större känslighet för såväl rivning som stöt. I vissa fall föreligger en värdeskillnad av mer än 10 gånger. Kombinerat med erfarenheterna från fältet visar ovan relaterade test att dynamiterna som komposition är långt känsligare för mekanisk påverkan än andra sprängämnen. Vid jämförelse bör också dynamiternas egenskap att framkalla blodtrycksnedsättning tas i beaktande då man ställs inför valet av sprängämne.

3 - 3 - Varför uppstår dolor? I diskussionerna om dolor har ofta konstaterats att gruvindustrin drabbas av långt färre dolor än entreprenadindustrin trots att man nyttjar ungefär samma typ av entreprenadutrustning och använder samma typer av sprängmedel. Vid jämförelse kan dock konstateras att skillnader föreligger mellan de bägge aktiviteterna. Gruvindustrin: - fast månadslön med någon produktionsbonus för all personal - repetitiva borr- och laddplaner - vanligen bättre bergkvalitet på de djup där gruvorna tillreds och bryts - vanligen maskinell laddning horisontellt och vertikalt - fastare arbetslag tydligare struktur på arbetsuppgifter och befogenheter - nästan konstant klimat året om - inga krav på tung täckning - 7,2 timmars arbetsdag vid skiftgång Entreprenadindustrin: - varierande ersättningsformer - stor variation på borr- och laddplaner - mycket varierande bergkvalitet, jordslag, blockighet, sprickor etc. - ofta manuell laddning inkl. bärande av dynamitkartonger etc. - arbetslag varierar från plats till plats - mycket varierande klimatbetingelser under ett arbetsår - ofta krav på tung täckning med risk för skador på ledarsystem - inarbetning av fredagar längre skifttider övriga dagar i veckan. Ibland har dolor kunnat konstateras bero på defekter eller felaktigheter i de levererade sprängmedlen. Sådana skäl är dock mycket underordnade eftersom tillverkare har en omfattande leveranskontroll av de produkter som levereras till marknaden. Täckningen av sprängsalvor med hjälp av grävmaskiner måste utföras försiktigt så att ledarsystemet inte skadas. Särskilt viktigt är detta på lutande underlag och där vatten eller snö/is förekommer. På starkt lutande underlag ska mattorna förankras. Inarbetningen av fredagar skapar långa arbetsdagar under veckans övriga dagar vilket åtminstone under den mörka delen av året medför kvällsarbete i mörker. Denna faktor kombinerad med ökande trötthet hos personalen skulle kunna leda till såväl stress som ouppmärksamhet under laddningsarbetet. Stress kan uppstå då man ska spränga salvorna under dagsljus, ofta vid en bestämd tidpunkt då polis spärrat av närbelägna vägar. Stress uppstår också vid alltför snävt tilltagna tidsplaner eller då samme sprängarbas har att ansvara för flera sprängsalvor, ej sällan belägna på alltför stort avstånd från varandra. Handhavandefel kan inte uteslutas vid aptering av sprängkapslar. Dagens NPEDsprängkapslar har genom sin konstruktion begränsad initieringsförmåga i radiell riktning varför kapseln måste centreras i den sprängämnespatron som apteras.

4 - 4 - Denna information har från leverantörer enligt författarens uppfattning varit ganska bristfällig. I stället har man i reklamen valt att fokusera på den ökade hanteringssäkerheten vid användning av sådana sprängkapslar. Renblåsning av bergytan vid pallsprängning är en ibland försummad åtgärd vilket medfört ett antal påborrningsolyckor och incidenter. Åtgärden är ett lagkrav och denna aktivitet borde tydligare beaktas i anbudshandlingar och i ingivna offerter. Dynamiter Dynamit som sprängämne skapades av Alfred Nobel år Denna bedrift möjliggjordes av ett antal andra upptäckter med start 1846 då italienaren Ascanio Sobrero framställde nitroglycerin, egentligen glyceroltrinitrat, GTN. Problemet med GTN:s låga fryspunkt, + 13 övervanns först 1905 då S. Nauckhoff tillsatte nitroglykol, egentligen etylenglyceroldinitrat, EGDN. Under flera tiotals år fanns sedan på marknaden olika starka dynamiter, Extradynamit, Extradynamit LF, Extradynamit IV, m.fl. Efter en förödande olycka i ett GTN-lager vid sprängämnesfabriken hos Nitro Nobel AB, i Gyttorp, varvid 7 människor omkom, utvecklades en säkerhetsdynamit med handelsnamnet Dynamex. Denna produkt var flegmatiserad (okänsliggjord) med dinitrotoluen, DNT, som i sig är ett sprängämne och nära besläktat med trotyl, trinitrotoluen, TNT. Detta recept förblev i stort oförändrat fram till början av 1990-talet då misstankar framkom att DNT kunde vara cancerogent. Receptet på Dynamex ändrades nu och DNT ersattes bl.a. med vax. Efter norskt övertagande av NNAB flyttades all dynamittillverkning från Gyttorp till Gullaug, beläget strax utanför Drammen. Efter några år gick den norska fabriken i luften och återuppbyggdes aldrig. Som en följd av dessa händelser finns idag endast importerad dynamit i Sverige, vanligen av finskt eller polskt ursprung. Samtidigt med receptändringen i Norge ändrade även andra fabrikanter sina dynamitrecept på så sätt att DNT kom att ersättas av andra tillsatser, t.ex. mjukgörare för plaster m.m. Den polske leverantören behöll dock sitt recept innehållande DNT men för några år sedan övergav även denne DNT som flegmatiseringsmedel bl.a. med hänsyn till den tillverkande personalens arbetsmiljö. Dagens i Sverige saluförda dynamiter innehåller således andra flegmatiseringsmedel än DNT. Dessutom har nästan undantagslöst all GTN ersatts med EGDN som genom sitt lägre ångtryck medför bättre arbetsmiljö för såväl tillverkare som användare. Ingen av de av mig tillfrågade importörerna har trots påstötningar lämnat ut sammansättningen på sina produkter. Alla hänvisar till sina produktblad och till att produkterna klarar ovan nämnda gränser om 2 J och 80 N. Det kan inte uteslutas att tillverkarnas val av flegmatiseringsmedel kan påverka dynamitens känslighet för den synnerligt omilda behandling den utsätts för vid losshållning-krossning. Från leverantörshåll framhålls också att de nordiska länderna är de enda inom EU där dynamiter fortfarande används och att bergsprängarna bör beakta detta och anpassa sin verksamhet därefter, dvs. tätare borrning så att en övergång till emulsionssprängämnen kan genomföras.

5 - 5 - Ersättning med andra sprängämnen De alternativ som står till buds att substituera dynamit torde vara ANFO, emulsionssprängämnen samt starkare typer av vattengelsprängämnen. ANFO är ett pulverformigt sprängämne som lämpar sig särskilt bra för pipladdningar samt i applikationer där borrhålen är torra. Det senare är dock sällan fallet på bergentreprenader. Emulsionssprängämnen är svagare än dynamiter då de innehåller mycket vatten, ofta över 15 vikts%. Detta gör användningsområdet något begränsat om man som entreprenör inte väljer att borra efter detta faktum. Vattengelsprängämnen ligger i styrka något under dynamiter. Vanligen kan de dock ersätta dynamit utan nämnvärd justering av borrmönster. En annan typ av dynamit som testades på Botniabanan i några salvor var den finska H-Dynamiten. Inga dolor kunde efter sprängning hittas vid dessa prov. I denna dynamitsort har de under tillverkningsprocessen i dynamitmassan inbakade luftbubblorna ersatts med bariumsulfat vilket gör produkten tåligare mot tryckpåverkan och därmed mot dödpressning. H-Dynamit är egentligen framtagen för undervattensprängning. Åtgärder från myndigheter. Erfarenheterna från bl.a. Botniabanan föranledde Arbetsmiljöverket att i föreskrifterna om sprängarbete, AFS 2007:1, under jord införa begränsningar i bruket av detonerande stubin. Dessutom föreskrevs att om så erfordras skall två eller flera sprängkapslar apteras i samma borrhål. I de senare utgivna föreskrifterna om berg- och gruvarbete, AFS 2010:1, har också införts krav på noggrann rensning av bergytan innan borrning påbörjas liksom krav på hålinmätning vid pallhöjder över tio meter. Även andra krav om dolskydd framför maskinoperatörer m.m. har tillkommit allt i syfte att undvika dolor samt att skydda människor från effekterna av en oavsiktlig detonation. Slutord Skälen till att dolor uppkommer kan vara flera. I det ovanstående har jag sökt belysa de sannolikt vanligaste orsakerna. En reduktion av antalet dolor skulle sannolikt kunna uppnås genom - noggrannhet vid manuell laddning och koppling av ledningssystem, - bättre precision vid borrning, - användning av sprängkapslar med mindre spridning, - liggande slänter vid djupare bergskärningar, - övergång till andra sprängämnen än dynamiter samt - flera sprängkapslar i samma borrhål. Vallentuna, januari och maj 2012 Stig Adolfsson

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete Bestämmelser för sprängarbete finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete. Allt sprängarbete ska ledas av en sprängarbas

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

KEMIITTI 510. Produktinformation 26.8.2013. Tel +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.fi

KEMIITTI 510. Produktinformation 26.8.2013. Tel +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.fi 26.8.2013 Sida 2/9 1. Produktbeskrivning och användningssyfte Kemiitti 510 är ett emulsionssprängämne med tillsats av ammoniumnitratprills (10-30%) som produceras vid laddningsobjektet. Konsistensen är

Läs mer

Explosiva ämnen och blandningar

Explosiva ämnen och blandningar Explosiva ämnen och blandningar... 1 Några begrepp... 1 Vad är explosiva ämnen och blandningar?... 2 Sprängämne... 3 Dynamit... 3 Bulksprängämne... 5 Tändämne... 8 Drivämne... 9 Svartkrut... 9 Röksvagt

Läs mer

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder

Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Miljöpåverkan, störningar och risker samt åtgärder Fredrik Cederholm Täkttillsyn 10 okt 2011 1 Miljöpåverkan Förändrad naturmiljö och landskapsbild Buller Sprängning Vibrationer Luftstötvågor Kväve från

Läs mer

FORPRIME. Produktinformation 29.12.2015. Puh +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.fi

FORPRIME. Produktinformation 29.12.2015. Puh +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.fi 29.12.2015 2 / 7 1. Beskrivning av produkten och dess användningsområde Forprime är en sprängkapselförstärkare (klenhålsprimer) tillverkat i Forcits Hangö-fabrik. Klenhålsprimern lämpar sig vid ortdrivning

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till revidering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bergarbete.

Konsekvensutredning för förslaget till revidering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bergarbete. 2009-09-22 RET 2008/33353 1 (8) Avdelningen för regelarbete och expertstöd Stig Adolfsson, 08 730 9374 stig.adolfsson@av.se Konsekvensutredning för förslaget till revidering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara.

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. 1 (6) Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiv vara Här får du information om hur man fyller i blanketten för tillståndsansökan. Beskrivningen nedan följer ansökningsblanketten punkt för punkt.

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

10/11/2011. Två särskilda störningsfrågor: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern (mathias.jern@nitroconsult.se) Pallsprängning.

10/11/2011. Två särskilda störningsfrågor: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern (mathias.jern@nitroconsult.se) Pallsprängning. Två särskilda störningsfrågor: vibrationer och luftstötvågor Mathias Jern (mathias.jern@nitroconsult.se) Pallsprängning 1 Exempel, sprängning Exempel, varje hål detonerar vid en egen tidpunkt => laddningen

Läs mer

Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr

Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr Uppdragsgivare: Golder Associates AB Författare: Mathias Jern Granskad av: Marcus Kilebrant Nitro Consult AB - Ett Orica Mining Services företag STOCKHOLM SUNDSVALL

Läs mer

AUTOMOTIVE. Okrossbara Hammerglass för entreprenadmaskiner. Vandalism

AUTOMOTIVE. Okrossbara Hammerglass för entreprenadmaskiner. Vandalism AUTOMOTIVE Okrossbara Hammerglass för entreprenadmaskiner Gruvdrift Metallåtervinning Vandalism Dolor Stenskott Rivningsarbete HammerFakta Hammerglass på 2 min Utvecklingen av Hammerglass AB startade 1993.

Läs mer

BLASTEC BAKGRUND TILL BERÄKNINGAR INOM PALLSPRÄNGNINGSDELEN. Innehåll

BLASTEC BAKGRUND TILL BERÄKNINGAR INOM PALLSPRÄNGNINGSDELEN. Innehåll BLASTEC BAKGRUND TILL BERÄKNINGAR INOM PALLSPRÄNGNINGSDELEN Innehåll 1. Borr- och Laddplan 1.1 Grundformel för beräkning av försättning 1.2 Korrektion m h t hållutning 1.3 Korrektion m h t laddningens

Läs mer

Information angående ansökande av tillstånd till hantering av explosiv vara.

Information angående ansökande av tillstånd till hantering av explosiv vara. Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2 302 44 Halmstad Information angående ansökande av tillstånd till hantering av explosiv vara. Denna information kan användas som en hjälp när du fyller i ansökan för

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Sprängarbete AFS 2007:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Sprängarbete AFS 2007:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2007:1 Sprängarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) 2 AFS 2007:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Bergsprängningsdagarna 2015

Bergsprängningsdagarna 2015 Bergsprängningsdagarna 2015 Vad har blivit bättre? Osanningar och rena lögner Jag deltog som representant för Power Tools Stenspräckning AB på den årliga träffen Bergsprängardagarna som Bergutbildarna

Läs mer

Leveransvillkor för konsument - BULK

Leveransvillkor för konsument - BULK Leveransvillkor för konsument - BULK Leveranstid Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 september - 31 mars. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar.

Läs mer

AFS 2007:1 Sprängarbete

AFS 2007:1 Sprängarbete Sprängarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling Sprängarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-478-2 ISSN 1650-3163

Läs mer

AFS 2007:1 Sprängarbete Power Tools Spräckutrustning i Herrljunga AB

AFS 2007:1 Sprängarbete Power Tools Spräckutrustning i Herrljunga AB 1 AFS 2007:1 Sprängarbete Power Tools Spräckutrustning i Herrljunga AB Utdrag ur AFS 2007:1 Sprängarbete gällande Stenspräckning Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 8 arbetsmiljöförordningen (977:

Läs mer

Följande dokument ska bifogas ansökan:

Följande dokument ska bifogas ansökan: Blankettförklaring till blanketten: Explosiva varor, ansökan Följande dokument ska bifogas ansökan: Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

KEMIITTI 810. Produktinformation 27.8.2013. Tel +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.fi

KEMIITTI 810. Produktinformation 27.8.2013. Tel +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.fi 27.8.2013 Sida 2/7 1. Produktbeskrivning och användningssyfte Kemiitti 810 är avsedd för alla typer av bergsbrytning som kräver hög laddningshastighet, kontrollerad laddning och god vattenbeständighet.

Läs mer

Klimatanläggning i förarhytt

Klimatanläggning i förarhytt Hjullastare Grävmaskin Grävlastare Teleskoptruck Dumper Klimatanläggning i förarhytt Klimatet i förarhytten är en viktig arbetsmiljöfaktor På förare av hjullastare, grävmaskiner, grävlastare, teleskoptruckar

Läs mer

Kurser i sprängteknik Januari - Juni

Kurser i sprängteknik Januari - Juni Kurser i sprängteknik Januari - Juni 2016 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ KLART 2

Läs mer

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Projekt Biogasanläggning vid Starrberget, Vännäs Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Rapportnummer 1425 6812 V 01 Datum 2015-02-06 Uppdragsgivare Vännäs Bondegas AB Handläggare: Erik Fastevik Ingenjör

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Handledning gällande Stenspräckning. Utarbetad av SEBO, Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation i samarbete med Power Tools Spräckutrustning

Handledning gällande Stenspräckning. Utarbetad av SEBO, Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation i samarbete med Power Tools Spräckutrustning Handledning gällande Stenspräckning Utarbetad av SEBO, Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation i samarbete med Power Tools Spräckutrustning 1 Innehållsförteckning Innehåll Sidan Kontakt 18 Bakgrund

Läs mer

OFFSHORE KEMIITTI. Produktinformation Tel +358 (0) OY FORCIT AB

OFFSHORE KEMIITTI. Produktinformation Tel +358 (0) OY FORCIT AB OFFSHORE KEMIITTI 21.1.2013 Sida 2/6 Avsedd användning Offshore Kemiitti är speciellt avsedd för bergbrytning under vatten, där det krävs hög laddningskapacitet och en produkt med god vattenbeständighet

Läs mer

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav.

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav. 1 (6) 1. Allmänt Arbete i närheten av och med elledningar är en vanlig och farlig situation för oss, endera väl synlig luftledning eller som ledning under mark. Nedan finns beskrivet arbetssättet som ska

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Kurser i sprängteknik Våren 2013

Kurser i sprängteknik Våren 2013 Bergsprängaren en symbol för svensk bergsprängningsteknik Kurser i sprängteknik Våren 2013 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan).

1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). Förteckning över Alfred Nobels patent Svenska patent 1863. Patentnummer 1261. Sätt att bereda krut. 1864. Patentnummer 668. Metod för sprängning med nitroglycerin. (Ej fullföljd ansökan). 1864. Patentnummer

Läs mer

Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014

Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014 Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ KLART Thomas

Läs mer

Upprättad av Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Upprättad av Räddningstjänsten Motala-Vadstena Information till allmänheten avseende Härseby bertäkt,svevia Enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Upprättad 2016-08-29 av Räddningstjänsten

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, nedan benämnda Fastighetsägaren och Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad.

Läs mer

Klassificering, riskgrupper och märkning

Klassificering, riskgrupper och märkning Klassificering, riskgrupper och märkning... 1 Klassificering... 1 Riskgrupper... 4 Märkning... 5 Klassificering, riskgrupper och märkning Klassificering Klassificeringen av explosiva varor görs utifrån

Läs mer

Refraktionsseismisk undersökning, Oskarshamns hamn

Refraktionsseismisk undersökning, Oskarshamns hamn Bergab Berggeologiska Undersökningar AB i Hifab AB, Pär Elander Repslagaregatan 19 SE-582 22 Linköping Refraktionsseismisk undersökning, Oskarshamns hamn Bergab Uppdragsansvarig Erik Meland Handläggare

Läs mer

Förstudie sprängning Rödene Wind Farm

Förstudie sprängning Rödene Wind Farm Förstudie sprängning Rödene Wind Farm Uppdragsgivare: Nordisk Vindkraft Författare: Mathias Jern Granskad av: Marcus Kilebrant Nitro Consult AB - Ett Orica Mining Services företag STOCKHOLM SUNDSVALL NORRKÖPING

Läs mer

Kurser i sprängteknik April 2015 - December 2015

Kurser i sprängteknik April 2015 - December 2015 Kurser i sprängteknik April 2015 - December 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

HeWall Safety Sweden AB Stockholm Örnsköldsvik Tel 020-12 12 00 - info@hewallsafety.se www.hewallsafety.se

HeWall Safety Sweden AB Stockholm Örnsköldsvik Tel 020-12 12 00 - info@hewallsafety.se www.hewallsafety.se - Varumärken vi distribuerar i Sverige - Tel 020-12 12 00 - info@hewallsafety.se www.hewallsafety.se PQ 500-1 Originalet i Power Quick programmet. Fungerar som en personlig batteridriven ascender/descender

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1 CH/CHF - Enkelverkande hålcylindrar av stål CH/CHF hålcylindrar kan tack vare det genomgående hålet användas för både tryck- och dragoperationer.

Läs mer

Stockholms Tekniska Gymnasium Prov Fysik 2 Mekanik

Stockholms Tekniska Gymnasium Prov Fysik 2 Mekanik Prov Fysik 2 Mekanik För samtliga uppgifter krävs om inte annat står antingen en tydlig och klar motivering eller fullständig lösning och att det går att följa lösningsgången. Fråga 1: Keplers tredje lag

Läs mer

Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiva varor

Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiva varor 1(6) EXPLOSIV VARA Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiva varor Här får du information om hur du fyller i blanketten för tillståndsansökan. Beskrivningen följer ansökningsblanketten punkt för

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Kontursprängning i sprickrikt berg

Kontursprängning i sprickrikt berg 2003:315 CIV EXAMENSARBETE Kontursprängning i sprickrikt berg Sprängmetodens inverkan på släntstabiliteten FREDRIK PERMAN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Väg- och vattenbyggnad Avdelningen för

Läs mer

4/30/2012. Detonation. Störningar vid sprängning: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern. Gategård(2006) Nitro Consult AB.

4/30/2012. Detonation. Störningar vid sprängning: vibrationer och luftstötvågor. Mathias Jern. Gategård(2006) Nitro Consult AB. Sprickbildning/ Nitro Consult gasexpansion/ förflyttning Sprängning Störningar vid sprängning: vibrationer och luftstötvågor Mathias Jern Gategård(2006) Sprickbildning/ gasexpansion/ förflyttning Detonation

Läs mer

6.3 Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall och tillbud samt anmälan av arbetssjukdom

6.3 Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall och tillbud samt anmälan av arbetssjukdom 1 (6) 6.3 Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall och tillbud samt anmälan av arbetssjukdom Utredning/syfte Utredning skall återge en inträffad händelse - med beaktande av sådana

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

BILGLAS. Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor

BILGLAS. Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor BILGLAS Riktlinjer för skadade och slitna vindrutor Eftertryck förbjudet utan utgivarens medgivande. Glasbranschföreningen Box 16286, 103 25 Stockholm INLEDNING Glasbranschföreningen har genom sitt auktorisationsorgan

Läs mer

Belastningsergonomi. Den här bild-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 2012:2.

Belastningsergonomi. Den här bild-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 2012:2. Belastningsergonomi Den här bild-serien bygger på s föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 2012:2. Använd bilderna i utbildningssammanhang. Genom att lyfta fram föreskrifternas olika delar paragraferna

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Arbetsmiljöverket Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Agnita Wärn, Arbetsmiljöinspektör, Stockholm och Cecilia Chressman, Arbetsmiljöinspektör, Linköping 2013-04-03 1 Arbetsmiljöverket Tidigare Arbetarskyddsstyrelsen

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

FIREX A (III/VA) -ELSPRÄNGKAPSEL

FIREX A (III/VA) -ELSPRÄNGKAPSEL FIREX A (III/VA) - 13.5.2015 Sida 2/10 Produktbeskrivning och användningssyfte Allmänt Firex A (III/VA) -elsprängkapslarna tillverkas av Austin Detonator S.R.O. på deras fabrik i Tjeckiska republiken.

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Pyromanen från Öland

Pyromanen från Öland TEMADAG & ÅRSMÖTE - KVÄNUM Pyromanen från Öland Anders Adolfsson Suricata Energi & Miljö AB www.suricata.se Nya skatteregler för tillverkande industri Hur påverkar detta företagens ekonomi Finns det ekonomiska

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Generellt För att förebygga risker för olyckor på tak ställer samhället flera olika krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Termoblocket. Arbetsanvisning. Augusti 2010

Termoblocket. Arbetsanvisning. Augusti 2010 Augusti 2010 Att tänka på vid beställning, leverans och montering av lättbetong Arbetsplatsen ligger ofta i ett område där ordinarie vägar ej är färdiga eller inte har namn. Informera därför vår kundservice

Läs mer

Diarienr: Överkalix kommun Räddningstjänsten. Storgatan 17. Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Diarienr: Överkalix kommun Räddningstjänsten. Storgatan 17. Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Ifylld blankett skickas till: Överkalix kommun Ansökan avser tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Denna ansökningsblankett

Läs mer

Byggdagbok november 2012 Skönsberg

Byggdagbok november 2012 Skönsberg Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 Skönsberg 30 november Projekt E4 Sundsvall kommer att medverka vid

Läs mer

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Institutionen för teknik, fysik och matematik Nils Olander och Herje Westman Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Max: 30 p A-uppgifterna 1-8 besvaras genom att ange det korrekta

Läs mer

Tillsyn av skogsbranschen

Tillsyn av skogsbranschen 2014-04-22 INF 2011/101631 1 (8) Distriktet i Stockholm Patrik Hemmingsson, 010-730 9776 Kaj Nielsen Eva Blizzard Projektrapport Tillsyn av skogsbranschen Projektnamn: Projektägare: Projektledare: 55 Skogen

Läs mer

ECO 600 H. Bruksanvisning. NEDO GmbH & Co. KG. Hochgerichtstraße D Dornstetten. Tel.: Fax:

ECO 600 H. Bruksanvisning. NEDO GmbH & Co. KG. Hochgerichtstraße D Dornstetten. Tel.: Fax: SE Bruksanvisning ECO 600 H NEDO GmbH & Co. KG Hochgerichtstraße 39-43 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 7443 2401 0 Fax: +49 7443 2401 45 www.nedo.com info@nedo.com 061084 22.08.2011 Allmän information DE

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare?

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas av hjärt-/ kärlsjukdom,

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Alfred Nobel. Frågor (svara med hela och egna meningar):

Alfred Nobel. Frågor (svara med hela och egna meningar): Alfred Nobel Han var en svensk uppfinnare. Hans viktigaste uppfinning var dynamiten. Tidigare hade sprängmedlen varit väldigt farliga att hantera, för de kunde så lätt explodera av sig själva. Nobel kom

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer