Dynamit och dolor. Av Stig Adolfsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dynamit och dolor. Av Stig Adolfsson"

Transkript

1 Dynamit och dolor Av Stig Adolfsson Inledning. Dolor, dvs. påträffande av odetonerat sprängmedel fortsätter att förekomma som ett stort arbetsmiljöproblem inom berghanteringen. Genom mekanisk påverkan vid grävning, krossning samt borrning kan dolan bringas att detonera vilket vanligen ger upphov till okontrollerad stenkastning. Denna stenkastning har under senare år orsakat dödsfall, svåra kroppsskador och betydande materiella skador. - Problemet med dolor uppmärksammades särskilt under åren vid byggandet av Botniabanan då ett 60-tal incidenter inrapporterades. Det kan ifrågasättas huruvida frekvensen av dolor, dvs. antalet dolor per m 3 brutet berg, var högre här än på andra bergarbetsplatser men då ingen sådan statistik föreligger kan frågan inte besvaras. - På grund av nämnda dolproblematik genomförde Arbetsmiljöverket vid de olika arbetsplatserna längs banbygget en undersökning av orsakerna till dolorna. Resultaten redovisades av undertecknad i en rapport som upptrycktes i 400 exemplar och distribuerades till berörda. Som en uppföljning till nämnda rapport genomfördes sedan ytterligare en fördjupad undersökning av skälen till dolor. Denna rapport upprättades av Mårten Ångman. Resultaten från dessa bägge rapporter har delvis använts i föreliggande betraktelse. - Vid utredningarna om Botniabanans incidenter konstaterades att ca. 70% av dolorna härrörde från tunneldrivningarna och bruket av detonerande stubin, främst i konturhålen. Som en följd av de då använda halvsekundsprängkapslarna med stor spridning inom varje intervallnummer, erhölls s.k. ryckare med dolor som följd. Resterande 30 % av dolorna härrörde från pallsprängningar ovan jord där alltför trånga profiler ansågs ha spelat en stor roll i uppkomsten av dolor. Frekvensen av dolor dvs. antalet dolor per brutet ton berg torde dock inte ha varit högre på Botniabanan än på andra arbetsplatser. Genom de stora bergvolymerna, beställarens krav på tillbudsrapportering samt medias bevakning så uppstod en måhända något sned bild av verkligheten. Test av sprängämnen. I EU-Direktivet 93/15 med tillhörande harmoniserade standarder stipuleras ett antal krav på sprängämnen och hur dessa ska testas. För sprängämnen har bl.a. fastslagits att om det testade ämnet utan att detonera motstår en tillförd energimängd om 2 J (Joule) i ett fallhammarprov (prov för stötkänslighet), så är ämnet godkänt. Beträffande rivningskänslighet (friktion) så fastställer samma källa att det testade sprängämnet ska tåla en kraft om 80 N (Newton). Det kan tilläggas att bägge värdena härstammar från FN:s rekommendationer för tålighetstest av sprängämnen utifrån behovet av säkra transporter.

2 - 2 - Fallhammarprovet tillgår så att en vikt om 1, 5 eller 10 kg får falla från en höjd som kan varieras mellan cm. Vald vikt och höjd är beroende av det testade ämnets känslighet. Vikten får styrt falla ner mot två runda stålstämplar om 10 mm diameter. Ämnet som ska testas placeras mellan stålstämplarna och den lägsta fallhöjden vid vilken det undersökta ämnet detonerar, benämns ämnets stötkänslighet. I varje provserie görs sex försök. Rivningsprovet utförs i en anordning där det ämne som ska undersökas placeras mellan ett fast porslinsstift och en rörlig porslinsplatta, den senare i storlek 25x25x5 mm. Provmängden sprängämne uppgår till 10 mm 3. Porslinsstiftet kan belastas med 0,5 36 kg och under testet körs porslinsplattan fram och åter med hjälp av en motor. Det lägsta värde då explosion inträffar noteras som det undersökta ämnets rivningskänslighet. De här redovisade testen är de som vanligen används (BAM-test). Även andra metoder att testa stöt- och rivningskänslighet förekommer och det bör observeras att i dessa fall kan stora avvikelser förekomma, kanske så mycket som en faktor 5, i jämförelse med test enligt BAM. Förutom ovan två nämnda test så utförs även andra test såsom stabilitetstest, överslagsförmåga, initierbarhet, värmeprov, styrka m.m. Nämnda värden, 2 J och 80 N kan jämföras med de krafter som moderna maskiner utvecklar. Här kan nämnas en 3,5 tons hydraulhammare, Ramer vilken uppnår ca J i anslagspunkten. En Cat 365B II grävmaskin utvecklar en grävkraft på skopans framtand om ca N medan en hjullastare, t.ex. Cat 980 förmår bryta med ca N. En larvkross, Sandvik/Arbrå CM 1208 ger mellan käftarna ca kn. Sett mot denna bakgrund är det inte underligt att sprängmedel detonerar då de utsätts för den minst sagt omilda behandling då de lastas och krossas tillsammans med berg. Som användare kan man ifrågasätta om de rekommenderade testvärdena för säkerhet under transport är relevanta vad avser dolpåverkan. Beskjutningsprov är ett annat test som ibland används för att bestämma ett sprängämnes känslighet för stöt. Testet tillgår så att en projektil, vanligen bestående av koppar, stål eller aluminium skjuts mot det sprängämne som ska utvärderas. Anslaget mot sprängämnet sker vinkelrät. Den lägsta projektilhastighet som bringar sprängämnet till detonation antecknas. Vid ett sådant test har en dynamit innehållande 35 % GTN/EGDN detonerat för en projektilhastighet om 90 meter/sekund. För samma projektil detonerade ANFO (med 5,6 % olja) för en hastighet om 1200 m/sek. Sammanfattning av test. I ovan relaterade test av sprängämnen uppvisar dynamit en lång större känslighet för såväl rivning som stöt. I vissa fall föreligger en värdeskillnad av mer än 10 gånger. Kombinerat med erfarenheterna från fältet visar ovan relaterade test att dynamiterna som komposition är långt känsligare för mekanisk påverkan än andra sprängämnen. Vid jämförelse bör också dynamiternas egenskap att framkalla blodtrycksnedsättning tas i beaktande då man ställs inför valet av sprängämne.

3 - 3 - Varför uppstår dolor? I diskussionerna om dolor har ofta konstaterats att gruvindustrin drabbas av långt färre dolor än entreprenadindustrin trots att man nyttjar ungefär samma typ av entreprenadutrustning och använder samma typer av sprängmedel. Vid jämförelse kan dock konstateras att skillnader föreligger mellan de bägge aktiviteterna. Gruvindustrin: - fast månadslön med någon produktionsbonus för all personal - repetitiva borr- och laddplaner - vanligen bättre bergkvalitet på de djup där gruvorna tillreds och bryts - vanligen maskinell laddning horisontellt och vertikalt - fastare arbetslag tydligare struktur på arbetsuppgifter och befogenheter - nästan konstant klimat året om - inga krav på tung täckning - 7,2 timmars arbetsdag vid skiftgång Entreprenadindustrin: - varierande ersättningsformer - stor variation på borr- och laddplaner - mycket varierande bergkvalitet, jordslag, blockighet, sprickor etc. - ofta manuell laddning inkl. bärande av dynamitkartonger etc. - arbetslag varierar från plats till plats - mycket varierande klimatbetingelser under ett arbetsår - ofta krav på tung täckning med risk för skador på ledarsystem - inarbetning av fredagar längre skifttider övriga dagar i veckan. Ibland har dolor kunnat konstateras bero på defekter eller felaktigheter i de levererade sprängmedlen. Sådana skäl är dock mycket underordnade eftersom tillverkare har en omfattande leveranskontroll av de produkter som levereras till marknaden. Täckningen av sprängsalvor med hjälp av grävmaskiner måste utföras försiktigt så att ledarsystemet inte skadas. Särskilt viktigt är detta på lutande underlag och där vatten eller snö/is förekommer. På starkt lutande underlag ska mattorna förankras. Inarbetningen av fredagar skapar långa arbetsdagar under veckans övriga dagar vilket åtminstone under den mörka delen av året medför kvällsarbete i mörker. Denna faktor kombinerad med ökande trötthet hos personalen skulle kunna leda till såväl stress som ouppmärksamhet under laddningsarbetet. Stress kan uppstå då man ska spränga salvorna under dagsljus, ofta vid en bestämd tidpunkt då polis spärrat av närbelägna vägar. Stress uppstår också vid alltför snävt tilltagna tidsplaner eller då samme sprängarbas har att ansvara för flera sprängsalvor, ej sällan belägna på alltför stort avstånd från varandra. Handhavandefel kan inte uteslutas vid aptering av sprängkapslar. Dagens NPEDsprängkapslar har genom sin konstruktion begränsad initieringsförmåga i radiell riktning varför kapseln måste centreras i den sprängämnespatron som apteras.

4 - 4 - Denna information har från leverantörer enligt författarens uppfattning varit ganska bristfällig. I stället har man i reklamen valt att fokusera på den ökade hanteringssäkerheten vid användning av sådana sprängkapslar. Renblåsning av bergytan vid pallsprängning är en ibland försummad åtgärd vilket medfört ett antal påborrningsolyckor och incidenter. Åtgärden är ett lagkrav och denna aktivitet borde tydligare beaktas i anbudshandlingar och i ingivna offerter. Dynamiter Dynamit som sprängämne skapades av Alfred Nobel år Denna bedrift möjliggjordes av ett antal andra upptäckter med start 1846 då italienaren Ascanio Sobrero framställde nitroglycerin, egentligen glyceroltrinitrat, GTN. Problemet med GTN:s låga fryspunkt, + 13 övervanns först 1905 då S. Nauckhoff tillsatte nitroglykol, egentligen etylenglyceroldinitrat, EGDN. Under flera tiotals år fanns sedan på marknaden olika starka dynamiter, Extradynamit, Extradynamit LF, Extradynamit IV, m.fl. Efter en förödande olycka i ett GTN-lager vid sprängämnesfabriken hos Nitro Nobel AB, i Gyttorp, varvid 7 människor omkom, utvecklades en säkerhetsdynamit med handelsnamnet Dynamex. Denna produkt var flegmatiserad (okänsliggjord) med dinitrotoluen, DNT, som i sig är ett sprängämne och nära besläktat med trotyl, trinitrotoluen, TNT. Detta recept förblev i stort oförändrat fram till början av 1990-talet då misstankar framkom att DNT kunde vara cancerogent. Receptet på Dynamex ändrades nu och DNT ersattes bl.a. med vax. Efter norskt övertagande av NNAB flyttades all dynamittillverkning från Gyttorp till Gullaug, beläget strax utanför Drammen. Efter några år gick den norska fabriken i luften och återuppbyggdes aldrig. Som en följd av dessa händelser finns idag endast importerad dynamit i Sverige, vanligen av finskt eller polskt ursprung. Samtidigt med receptändringen i Norge ändrade även andra fabrikanter sina dynamitrecept på så sätt att DNT kom att ersättas av andra tillsatser, t.ex. mjukgörare för plaster m.m. Den polske leverantören behöll dock sitt recept innehållande DNT men för några år sedan övergav även denne DNT som flegmatiseringsmedel bl.a. med hänsyn till den tillverkande personalens arbetsmiljö. Dagens i Sverige saluförda dynamiter innehåller således andra flegmatiseringsmedel än DNT. Dessutom har nästan undantagslöst all GTN ersatts med EGDN som genom sitt lägre ångtryck medför bättre arbetsmiljö för såväl tillverkare som användare. Ingen av de av mig tillfrågade importörerna har trots påstötningar lämnat ut sammansättningen på sina produkter. Alla hänvisar till sina produktblad och till att produkterna klarar ovan nämnda gränser om 2 J och 80 N. Det kan inte uteslutas att tillverkarnas val av flegmatiseringsmedel kan påverka dynamitens känslighet för den synnerligt omilda behandling den utsätts för vid losshållning-krossning. Från leverantörshåll framhålls också att de nordiska länderna är de enda inom EU där dynamiter fortfarande används och att bergsprängarna bör beakta detta och anpassa sin verksamhet därefter, dvs. tätare borrning så att en övergång till emulsionssprängämnen kan genomföras.

5 - 5 - Ersättning med andra sprängämnen De alternativ som står till buds att substituera dynamit torde vara ANFO, emulsionssprängämnen samt starkare typer av vattengelsprängämnen. ANFO är ett pulverformigt sprängämne som lämpar sig särskilt bra för pipladdningar samt i applikationer där borrhålen är torra. Det senare är dock sällan fallet på bergentreprenader. Emulsionssprängämnen är svagare än dynamiter då de innehåller mycket vatten, ofta över 15 vikts%. Detta gör användningsområdet något begränsat om man som entreprenör inte väljer att borra efter detta faktum. Vattengelsprängämnen ligger i styrka något under dynamiter. Vanligen kan de dock ersätta dynamit utan nämnvärd justering av borrmönster. En annan typ av dynamit som testades på Botniabanan i några salvor var den finska H-Dynamiten. Inga dolor kunde efter sprängning hittas vid dessa prov. I denna dynamitsort har de under tillverkningsprocessen i dynamitmassan inbakade luftbubblorna ersatts med bariumsulfat vilket gör produkten tåligare mot tryckpåverkan och därmed mot dödpressning. H-Dynamit är egentligen framtagen för undervattensprängning. Åtgärder från myndigheter. Erfarenheterna från bl.a. Botniabanan föranledde Arbetsmiljöverket att i föreskrifterna om sprängarbete, AFS 2007:1, under jord införa begränsningar i bruket av detonerande stubin. Dessutom föreskrevs att om så erfordras skall två eller flera sprängkapslar apteras i samma borrhål. I de senare utgivna föreskrifterna om berg- och gruvarbete, AFS 2010:1, har också införts krav på noggrann rensning av bergytan innan borrning påbörjas liksom krav på hålinmätning vid pallhöjder över tio meter. Även andra krav om dolskydd framför maskinoperatörer m.m. har tillkommit allt i syfte att undvika dolor samt att skydda människor från effekterna av en oavsiktlig detonation. Slutord Skälen till att dolor uppkommer kan vara flera. I det ovanstående har jag sökt belysa de sannolikt vanligaste orsakerna. En reduktion av antalet dolor skulle sannolikt kunna uppnås genom - noggrannhet vid manuell laddning och koppling av ledningssystem, - bättre precision vid borrning, - användning av sprängkapslar med mindre spridning, - liggande slänter vid djupare bergskärningar, - övergång till andra sprängämnen än dynamiter samt - flera sprängkapslar i samma borrhål. Vallentuna, januari och maj 2012 Stig Adolfsson

TUNNELDRIVNING MED PUMPEMULSION Erfarenheter av sprängämne, utrustning och laddningsarbete. Mats Olsson Bengt Niklasson.

TUNNELDRIVNING MED PUMPEMULSION Erfarenheter av sprängämne, utrustning och laddningsarbete. Mats Olsson Bengt Niklasson. TUNNELDRIVNING MED PUMPEMULSION Erfarenheter av sprängämne, utrustning och laddningsarbete Mats Olsson Bengt Niklasson Omslagsbild: Figur 17. Pumpemulsionssträng (Foto EDZ-Consulting och Forcit) STIFTELSEN

Läs mer

VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR. Lena Tilly Johan Ekvall Gunnar Ch Borg Finn Ouchterlony. SveBeFo Rapport 72

VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR. Lena Tilly Johan Ekvall Gunnar Ch Borg Finn Ouchterlony. SveBeFo Rapport 72 237631_72_Omslag 1/24/06 9:48 AM Page 1 VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR Lena Tilly, Johan Ekvall, Gunnar Ch Borg, Finn Ouchterlony 72 Box 47047 Telefon 08-692 22 80 Fax 08-651

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

handbok november 2008 Förvaring av explosiva varor

handbok november 2008 Förvaring av explosiva varor handbok november 2008 Förord Hanteringen av explosiva varor är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla explosiva varor ska godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning

Läs mer

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

Gunnar Ohlén Niklas Larsson. Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen

Gunnar Ohlén Niklas Larsson. Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Gunnar Ohlén Niklas Larsson Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Gunnar Ohlén Niklas Larsson Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Förvaring av explosiva varor

Förvaring av explosiva varor HANDBOK Augusti, 2010 Förord Hanteringen av är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla ska godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning och övriga inom Sverige

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

SprängNytt. Nr. 2 December 2010-24. årgång. GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13

SprängNytt. Nr. 2 December 2010-24. årgång. GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13 SprängNytt Nr. 2 December 2010-24. årgång GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13 edev i Norrströmstunneln... s. 52 Exportexpert stämplar ut... s. 10 Årets

Läs mer

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1 Nr. 1 Januari 2014-28 årgång Spräng Nytt Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? SprängNytt 1 2014 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta

Läs mer

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Riksrevisionen har låtit analysera det datamaterial som används i Almis effektmätningar år 2002 respektive år 2005. Analysen består av samtliga finansierings-

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Bank-, post- och värdetransportrån

Bank-, post- och värdetransportrån 3/2004 Bank-, post- och värdetransportrån En analys av rånen under 1990-talet BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar

Läs mer

BEF-NYTT. www.bef.nu. Nr 3 2010 oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt

BEF-NYTT. www.bef.nu. Nr 3 2010 oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 3 2010 oktober t Medlem under vattnet Läs mer på sidorna 12-13 t Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt Läs mer på sidan 32 Vad innebär valutgången?

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Personuppgiftslagen

Läs mer

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Slutrapport till Skyltfonden Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström MHF 2013 2 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Bakgrund...

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1 Nr. 2 Juni 2013-27 årgång Spräng Nytt Möt Årets bergsprängare SprängNytt 2 2013 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX)

Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Uppföljning av en särskild utbildningssatsning på NT-utbildningar (NT-SVUX) Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Rapport 2013:2 NTU 2012. Teknisk rapport

Rapport 2013:2 NTU 2012. Teknisk rapport Rapport 2013:2 NTU 2012 Teknisk rapport Nationella trygghetsundersökningen 2012 Teknisk rapport Rapport 2013:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar

Läs mer

Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska anordningar 1972-2000

Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska anordningar 1972-2000 SKI Rapport 2:5 Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska anordningar 1972-2 Karen Gott December 22 ISSN 114-1374 ISRN SKI-R--1/X--SE SKI Rapport 2:5 Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer