Innehåll. Centrum för turism...1. Aktuella forskningsprojekt Publikationer Medarbetare Finansiering och styrelse...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Centrum för turism...1. Aktuella forskningsprojekt...2 9. Publikationer...10 13. Medarbetare...14 16. Finansiering och styrelse..."

Transkript

1 Centrum för turism

2 Innehåll Centrum för turism...1 Aktuella forskningsprojekt Publikationer Medarbetare Finansiering och styrelse...17 Foto: Stefan Ideberg

3 Centrum för turism Centrum för turism är en tvärvetenskaplig samverkansplattform mellan akademin och näringslivet och har som uppdrag att bidra med kunskapsutveckling inom turismområdet i Sverige. Målsättningen är att utveckla verksamheten till ett framstående kunskapscentrum inom turism. Centrat bedriver utbildning och forskning inom turism- och besöksnäringen. I den här foldern hittar du information om oss och våra aktuella forskningsprojekt och publikationer. Våra prioriterade forskningsområden är hotell- och restaurangledning, evenemangsutveckling, destinationsutveckling och kulturturism. Ledord för verksamheten är hållbarhet och turismens effekter. Hotell- och restaurangledning Kulturturism CFT Evenemangsutveckling Destinationsutveckling 1

4 Aktuella forskningsprojekt På Centrum för turism bedrivs flera forskningsprojekt. Nedan återfinns ett urval av de projekt som våra forskare deltar i. Utvärdering av hållbarhet för evenemang en fallstudie av Way Out West Genom en noggrann genomgång av tidigare forskning för att använda vunna erfarenheter och ett samarbete med Västsvenska Turistrådet, Göteborg & Co samt evenemangsarrangören Luger syftar projektet till såväl akademiska som praktiska resultat kring nya metoder för utvärdering av evenemang. Metoderna prövas på evenemanget Way Out West som är ett årligt musikevenemang i Göteborg med uttalad miljömedvetenhet. /Erik Lundberg och Tommy D. Andersson Finansierat av: Luger, Göteborg & Co, Västsvenska Turistrådet och Centrum för turism Foto: Goteborg.com/Göran Assner EVINNO Utvärdering av hållbarhet för evenemang en metodutveckling Projektet syftar till att utveckla och pröva metoder för att utvärdera evenemang ur vidare perspektiv än enbart ekonomiska. Projektet är inspirerat av forskning kring sustainability och begreppet Tripple Bottom Line som belyser ekonomiska, miljömässiga, kulturella såväl som sociala effekter av aktiviteter. Projektet är en del i ett skandinaviskt samarbetsprojekt för att ta fram innovationer inom evenemangsnäringen och delprojektet angående utvärderingsmodeller för hållbara evenemang kommer att ske i samarbete med forskare från Norge och Danmark och med fallstudier av idrottsevenemang från flera länder under ledning av forskare från Centrum för turism. /Tommy D. Andersson och Erik Lundberg Finansierat av: EU:s regionala strukturfonder och Centrum för turism 2

5 Framtidskuster hållbar utveckling i kustsamhällen Projektet är ett Interreg IVA-projekt och involverar aktörer som engagerar sig i utveckling av kustsamhällen i Öresund-Skagerack-Kattegattregionen. Målet är att bidra till hållbar utveckling i området. Kustområdena har genomgått en omfattande industriell förändring de senaste decennierna från traditionella industrier som t.ex. fiske till turismverksamhet. En utmaning är att till fullo anpassa samhällena till förändringen på ett sätt som leder till ekonomisk tillväxt och samtidigt bevara miljömässiga, kulturella och sociala värden. I projektet inventeras kustnära samhällen avseende möjligheter för hållbar utveckling. Särskilt fokus fästs vid att undersöka möjligheter till utveckling av tematiska kustleder och komplementära produkter och tjänster i en Öresund/Skagerack/Kattegatt triangel. Målet är att positionera ÖSK-triangeln som en attraktiv destination och därmed öka dess konkurrenskraft. /Mia Larson, Erik Lundberg och Kristina Lindström Finansierat av: Interreg IVA, Campus Helsingborg vid Lunds universitet, Höganäs kommun, Helsingborgs kommun, Centrum för turism, Västsvenska turistrådet, Kungälvs kommun, Saxo Institutet, Köpenhamns universitet, Vest-Agder fylkeskommune och Han Herrad Havbåde Foto: Carina Elmäng Struggle for place in the face of tourism development Det övergripande syftet med projektet är att studera och jämföra turismutveckling i olika geografiska kontexter, speciellt med fokus på nationella turismstrategier och hur dessa uppfattas och hanteras av lokalbefolkningen (ekonomisk och social hållbarhet). Två geografiska studieområden har inledningsvis identifierats som relevanta och komparativa: Penang (Malaysia) och Mallorca (Spanien), vilka har olika förutsättningar när det gäller destinationsutveckling, samt befinner sig i olika stadier av utveckling. Avsikten är att addera ytterligare ett komparativt studieområde i Sverige. /María José Zapata, Anja Franck och Kristina Lindström Finansierat av: Centrum för turism 3

6 Kultur, ekonomi och kulturturism Det finns ett behov av att förstå kulturinstitutioner ur ett ekonomiskt perspektiv för att, liksom hos andra organisationer, uttala sig om produktivitet, effektivitet och andra ekonomiska nyckeltal. Det finns dessutom behov att skifta perspektiv från den snävare redovisningsmässiga värderingen som kännetecknar kulturens ekonomisering mot en bättre uppskattning av det konstnärliga värde som skapas och upplevs av de som tillgodogör sig kulturella upplevelser. Förutom upplevelserelaterade värden som konst och kultur skapar så måste en förståelse skapas av de externa eller icke-brukarrelaterade värden. Exempel är utbildning och lärande, integration, tolerans, hälsa, socialt kapital och identitet för att nämna några. Att beskriva och förstå värdet av dessa effekter är grundläggande för att kunna förstå värdet av konst och kultur. /Tommy D. Andersson och John Armbrecht Foto: Goteborg.com/Jorma Valkonen Interregionala nätverk och kulturupplevelser Projektet är ett Interreg-projekt med syfte att öka turisters efterfrågan i Skagerackoch Kattegattregionen. Den huvudsakliga strategin för att öka turismflödet i området innefattar närmare samarbeten mellan aktörer i kultursektorn. Speciellt fokus ligger på värdet mellan populära kontra mer elitistiska kulturupplevelser. Destinationer som marknadsför sig som kulturturismdestinationer tycks ha ökat i antal. För att bli framgångsrik som en kulturturismdestination måste man förstå vilka teman som turistorganisationer inkluderar i begreppet kulturturism. Det kräver också vidare undersökning om hur turister tolkar kulturturismdestinationers reklam. /John Armbrecht och Christina Waldensjö Finansierat av: Interreg och Centrum för turism 4

7 A tourist attraction s members: their motivations, relations and roles Idag erbjuds kunder och besökare medlemskap och möjlighet till aktivt deltagande i olika former inom turismsektorn. Avhandlingsområdet inbegriper detta frivilliga deltagande och belyser innebörden av dessa resurser för turistsektorn. Medlemmar och volontärer på Nordens Ark i Bohuslän och Medeltidsveckan i Numedal i Norge studeras med fokus på motivation, roller och deltagande utifrån ett marknadsföringsperspektiv. /Anna Karin Olsson The co-creation of a hallmark event Forskningsprojektet undersöker möjligheterna att starta ett hållbart, internationellt evenemang för att på så sätt attrahera internationella turister under lågsäsong. Aktörer i Åre, den välkända svenska skiddestinationen, hade en idé om att skapa en julmarknad för internationella turister under den tidiga skidsäsongen. Forskare från Centrum för turism och ETOUR vid Mittuniversitetet hade diskuterat hur man skapar ett nytt framgångsrikt evenemang. Dessa två idéer har nu smält samman till ett projekt som kombinerar know-how från både turismindustrin och akademin. Evenemanget hölls för första gången vintern 09/10. Syftet med projektet är att hitta en modell för hur man skapar ett sk. märkesevenemang som skall kunna vara applicerbar även i andra kontexter. Av särskilt fokus är hur innovationer skapas i ett dylikt arbete. /Mia Larson Finansierat av: Vinnova, Swedavia, Centrum för turism, ETOUR, Åreföretagarna, Jämtland-Härjedalen Turism och Östersunds kommun Consumer immersion in an extraordinary tourism context Ett nyckelbegrepp när extraordinära upplevelser diskuteras är immersion (uppslukning). Vid design av turismprodukter är det viktigt att förstå vad det är som gör turister uppslukade i upplevelsen. Definitionen är fortfarande vag och antal studier är begränsade, särskilt i turismsammanhang. Syftet med projektet är att öka förståelsen av begreppet uppslukning, inklusive den process som turisten går igenom för att bli uppslukad. Den empiriska datainsamlingen sker vid naturbaserade aktiviteter. /Lena Mossberg och Ann Heidi Hansen Finansierat av: Norges Forskningsråd genom forskningsprogrammet Opplevelser i Nord 5

8 Utveckling av ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart nyttjande av blåmusslor och ostron på den svenska västkusten De ekologiska förutsättningarna för odling och fiske av skaldjur, i detta fall specifikt musslor och ostron, är utmärkta längs den svenska västkusten. Odling av blåmusslor är idag en etablerad industri i området men uppbyggnaden av en utvecklad industri kring det mer värdefulla europeiska ostronet, har bara börjat. Trots den höga kvalitén hos produkter från området och trots att produktion medför flera viktiga miljövinster och sysselsättningsmöjligheter i kustnära glesbygdsområden finns det ekologiska och socio-ekonomiska hinder för utvecklingen av näringen. I detta projekt samarbetar Handelshögskolan och Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs Universitet för att undersöka potentialen och hindren för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar regional industri byggd kring musslor och ostron. Viktiga övergripande frågeställningar är: 1. Hur kan vi utveckla ett hållbart nyttjande av musslor och ostron genom fiske eller odling? 2. Vilka möjligheter och hinder finns det att bygga upp en verksamhet kring måltidsturism i anslutning till en sådan utveckling? /Lena Mossberg och Mats Lindegarth Finansierat av: Forskarskolan Havsmiljöförvaltning vid Göteborgs universitet Foto: Hanna Corneskog Att resa för matens skull Många organisationer och destinationer antar att det finns ett intresse att resa för matens skull. I forskningen pekar dels många på att lokal och regional mat kan användas för att marknadsföra en destination för att attrahera besökare dels på vad som karaktäriserar lokal eller autentisk mat. Men det saknas en djupare förståelse om vem som reser för matens skull och de underliggande dimensionerna avseende varför de gör det. Ett mål med studien är att undersöka intresset bland göteborgare generellt men även mer specifikt testa om de som verkligen är intresserade av mat och till och med bygger upp sin identitet runt mat är mer benägna att delta i aktiviteter, festivaler och resor runt mat än vad andra är. För att kunna jämföra matentusiasten med andra har den teoretiska utgångspunkten varit kundengagemang. /Lena Mossberg och Tommy D. Andersson 6

9 Ekonomistyrning i hotell- och restaurangbranschen I en näring som tidigare till stor del dominerats av små, privatägda företag påverkar nu kedjor, multinationella företag och större organisationer i allt större utsträckning. I takt med denna strukturella förändring inom hotell- och restaurangbranschen krävs också bättre och effektivare verktyg och metoder. Detta gäller inte minst ekonomistyrningen, där användningen av för branschen anpassade verktyg är begränsad. Syftet med projektet är att hitta ekonomistyrsystem som är utvecklade efter de behov som hotellen och restaurangerna har och därmed bidra med möjligheter att effektivisera de delar av näringen som är i behov av detta. Genom att utgå från de upplevelser kunden eller gästen har, i stället för att som tidigare en produkt som levereras, blir resultaten mer användbara och lättolkade för praktikerna de som faktiskt ska använda dem. /Mats Carlbäck Modulskattesystemet Hotell- och restaurangbranschen ingår i de så kallade svårbeskattade branscherna, där skatteundandragande och andra ekonomiskt tvivelaktiga metoder kan påverka näringens möjligheter att växa och utvecklas på ett sunt sätt. En stor studie av hur den svenska restaurangbranschen idag berörs av den grå sektorn visar tydligt att den påverkar restaurangernas möjligheter att växa och utvecklas genom en snedvriden konkurrens, samtidigt som höga efterlevnadskostnader (kostnader för att betala rätt skatt) påverkar branschens utveckling negativt. I projektet belyses alternativa skattesystem, där möjligheterna att beskatta svårbeskattade enheter beskrivs och analyseras. /Mats Carlbäck Värdet av kedjetillhörighet i hotell- och restaurangbranschen I en bransch som tidigare dominerats av småföretagare har kedjorna och organisationerna tagit en allt större del av marknaden och trenden verkar hålla i sig. Men frågan om kedjetillhörighet är inte alldeles självklar för alla aktörer i näringen. I projektet belyses det verkliga värdet av att tillhöra en kedja eller organisation rent ekonomiskt och huruvida det kan vara ett lämpligt alternativ för den tillväxthungrande entreprenören. Vidare berörs frågor som vilka faktorer ett medlemskap i en kedja innebär, som t.ex. begränsad frihet jämfört med ökad kontroll, och de kostnader och intäkter som det medför. Även de möjligheter som en ökad förståelse för varumärket kan ge analyseras och utvärderas. /Mats Carlbäck 7

10 Västsverige från industriregion till upplevelseterritorium Syftet med projektet är att undersöka hur Västra Götaland, i egenskap av en industriellt baserad region, kan utnyttja sitt industriarv och sin identitet som modern industriregion i utvecklingen mot en mer upplevelsebaserad ekonomi. Forskningsområdet sammanför de på Handelshögskolan idag aktiva forskningsområdena ekonomisk geografi och turism. Detta skapar förutsättningar att angripa frågor kring regional utveckling (Centrum för regional analys) och upplevelsekonomins betydelse och potential (Centrum för turism) med ett tvärvetenskapligt perspektiv. /Anders Larsson och Kristina Lindström Finansierat av: Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige Foto: Goteborg.com/Morten Brun Journalistikens bidrag till en hållbar destinationsutveckling Studien fokuserar på hur journalistiken kan bidra till en hållbar och socialt ansvarstagande utveckling på turismens platser. Projektet avser därmed att analysera den övergripande forskningsfrågan: Hur påverkas journalistiken av det ökade kravet på hållbar utveckling i samhället? Forskningsansatsen utgår från en central iakttagelse rörande turismens ökande och allt mer utsträckta geografiska rörlighet. Människors kontakter med omvärlden sker i allt högre grad med hjälp av olika former av informations- och kommunikationsteknologier och massmediernas produktion av bilder av platser för turism spelar med andra ord en viktig roll för turistindustrins existens och organisation, både ur ett globalt och lokalt perspektiv, samt för turismens hållbara utveckling. /Kristina Lindström Finansierat av: Adlerbertska forskningsstiftelsen 8

11 Mass tourism and sustainable development in impoverished settings. The case of Angkor tourism and rural Siem Reap, Cambodia Nya destinationer för massturism skapar snabbväxande ekonomier. Destinationerna ökar i antal och återfinns ofta i fattiga områden. Fattiga människor tvingas leva i dessa bräckliga och överbelastade miljöer, inom räckhåll och ofta inom synhåll för de rikas överflöd talets fred i Siem Reap-provinsen i nordvästra Kambodja gjorde det möjligt att skapa en ny destination för massturism till Angkortemplen. Från några tusen internationella besökare år 1993 växte turismen till över två miljoner besökare år Landsbygden i Siem Reap är mycket fattig, även mätt med kambodjanska mått. Trots den ökande turismen runt tempeln är Siem Reap den tredje fattigaste provinsen i ett fortfarande mycket fattigt land. I studien undersöks böndernas produktion av livsmedel för massturismen i Siem Reap. Den utforskar hur tillgången till en stor och stabil marknad har (eller inte har) omvandlat ett resursfattigt jordbruk i provinsen samt utvecklar kunskap om småbrukarnas hinder för att dra nytta av de möjligheter som turismen ger. /Robin Biddulph Finansierat av: Adlerbertska forskningsstiftelsen The contributions of small and medium size enterprises in sustainable tourism development Etableringen av små och medelstora företag inom turistindustrin bland U-länderna har varit stark och en bidragande del av den ekonomiska utvecklingen. Forskning visar att dessa företag torde vara avgörande för social och ekonomisk utveckling även i framtiden. Inte minst eftersom de har en lokal förankring och utgår från befintliga, lokala sociala och kulturella resurser. Den lokala förankringen ställer också krav på en hållbar utveckling med hänsyn till befintliga resurser. Forskningsprojektet syftar till att belysa den roll som små och medelstora turistföretag har för att utveckla en hållbar turism i U-länder. Studien baseras delvis på små och medelstora turistföretag i Gambia. /Foday Yaya Drammeh 9

12 Publikationer Våra forskare är aktiva skribenter av böcker, bokkapitel, artiklar och avhandlingar. I nedanstående lista hittar du ett urval från de senaste tre årens publikationer. På hittar du fler! Artiklar Andersson, T.D. & Carlbäck, M. (2009). Experience Accounting - An accounting system that is relevant for the production of restaurant experiences. Service Industries Journal. Vol. 29(10) s Andersson, T.D. & Getz, D. (2009). Festival Ownership - Differences between private, public and not-for-profit festivals. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 9 s Andersson, T.D. & Getz, D. (2009). Tourism as a mixed industry: Differences between private, public and not-for-profit festivals. Tourism Management. Vol. 30(6) s Carlsen, J. & Andersson, T.D. (2011). Strategic SWOT Analysis of Public, Private and Not-for-Profit Festival. International Journal of Event and Festival Management. Vol. 2(1) s Carlsen, J., Andersson, T.D., Ali-Knight, J., Jaeger, K. & Taylor, R. (2010). Festival management innovation and failure. International Journal of Event and Festival Management. Vol. 1(2) s Carlbäck, M. (2010). From cost accounting to customer accounting in the restaurant industry. International Journal of Revenue Management. Vol. 4 (3/4) s

13 Getz, D. & Andersson, T.D. (2010). The Event-Tourist Career Trajectory: A Study of high-involvement Amateur Distance Runners. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 10(04) s Getz, D. & Andersson, T.D. (2009). Editorial by Guest Editors. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 30(2-3) s Getz, D., Andersson, T.D. & Carlsen, J. (2010). Festival management studies: developing a framework and priorities for comparative and cross-cultural research. International Journal of Event and Festival Management Vol. 1(1) s Larson, M. (2011). Innovation and Creativity in Festival Organisations. Journal of Hospitality Marketing and Management. Vol. 20(3) s Larson, M. (2009). Joint Event Production in the Jungle, the Park, and the Garden: Metaphors of Event Networks. Tourism Management. Vol. 30(3) s Larson, M. (2009). Festival Innovation. Complex and Dynamic Network Interaction. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 9(2-3) s O Neill, J. W. & Carlbäck, M. (2011). Do brands matter? A comparison of branded and independent hotels performance during a full economic cycle. International Journal of Hospitality Management. Vol. 30(3) s Olsson, A. K. (2010). A Tourist Attraction s Members: their motivations, relations and roles. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 10(04) s Sundström, M., Lundberg, C. & Giannakis, S. (2011). Tourist Shopping Motivation: Go with the Flow or Follow the Plan. International Journal of Quality and Service Sciences. Vol. 3(2) s Zapata, M. J., Hall, M. C., Lindo, P. & Vanderschaeghe, M. (2011). Can community-based tourism contribute to development and poverty alleviation? Lessons from Nicaragua. Current Issues in Tourism. Vol. 14(8) s

14 Böcker och bokkapitel Andersson, T.D. & Armbrecht, J. (2010). Värdet av kulturinstitutioner: en diskussion om två olika metoder att värdera Nordiska Akvarellmuseet, i Blomgren, R (red.) Kulturpolitiken under lupp: Forskare om kultur och kulturpolitik i Västra Götaland. VGR: Göteborg Andersson, T.D. & Getz, D. (2011). Festival Ownership: Differences between Public, Nonprofit and Private Festivals in Sweden, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Andersson, T.D., Getz, D. & Mykletun, R.J. (eds.) (2011). Festival and Event Management in Nordic Countries Abingdon & New York: Routledge Andersson, T.D., Larson, M. & Mossberg, L. (2009). Evenemang - från organisering till utvärdering. Lund: Studentlitteratur Armbrecht, J. & Andersson, T.D. (2010). Kultur och värdeskapande, i Lindeborg, L., Lindkvist, L. (red.) Kulturens kraft för regional utveckling. SNS: Stockholm Getz, D. & Andersson, T.D. (2011). The Event-Tourist Career Trajectory: A Study of High-Involvement Amateur Distance Runners, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Getz, D. & Andersson, T.D. (2011). Introduction, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries. (s. 1-4) Abingdon & New York: Routledge Larson, M. (2011). Festival Innovation: Complex and Dynamic Network Interaction, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Mossberg, L. & Getz, D. (2011). Stakeholder Influences on the Ownership and Management of Festival Brands, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Mossberg, L. & Svensson, I. (2009). Boken om måltidsturism i Västra Götaland. Göteborg: Västsvenska Turistrådet 12

15 Licentiat- och doktorsavhandlingar Kristina N. Lindström doktorsavhandling: Den massmediala (re)produktionen av turismens platser: Geografiska perspektiv på journalistikens uttryck och produktionsförhållanden. (2011) Mats Carlbäck licentiatavhandling: From Cost Accounting to Customer Accounting in the Hospitality Industry a Constructive Approach. (2011) Erik Lundberg licentiatavhandling: Evaluation of Tourism Impacts a sustainable development approach. (2011) Christine Lundberg doktorsavhandling: Challenges in Delivering Services The Front-line hospitality and Tourism Employee Perspective. (2010) Maria Lexhagen doktorsavhandling: E-marketing and customer perceived value in travel and tourism. (2009) John Armbrecht licentiatavhandling: Att värdera det ovärderliga en studie om kulturinstitutioners värde. (2009) 13

16 Medarbetare Följande personer är knutna till Centrum för turism: Lena Mossberg Professor i marknadsföring och föreståndare Kontakt Undervisningsområden Marknadsföring på masternivå och forskarutbildning. Forskningsområden Marknadsföring och turistbeteende, måltidsturism och upplevelser samt destinationsimage. Tommy D Andersson Professor i företagsekonomi med inriktning mot turism Kontakt Undervisningsområden Turismekonomi, hotell- och restaurangekonomi samt kostnads- och intäktsanalys. Forskningsområden: Kulturturism, evenemangsekonomi, kostnads- och intäktsanalys samt småföretagsekonomi. John Armbrecht Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden Kulturturisternas och kulturturismens effekter på destinationer. Robin Biddulph Doktor i kulturgeografi Kontakt

17 Mats Carlbäck Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden Tillväxt, effektivitet och samarbete i form av organisationer och kedjor avseende hotell och restauranger. Foday Yaya Drammeh Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden Små och medelstora företag och hållbar turismutveckling i utvecklingsländer. Annika Hallberg Doktor i marknadsföring Kontakt Undervisningsområden Konsumentbeteende, tjänstemarknadsföring, metod inom marknadsföring och företagsekonomi. Forskningsområden Attityd- och konsumtionsförändringar av internationell turism, effekter av produkters ursprungsländer på köpbeteende, marknadskommunikation av småskaliga livsmedelsföretag. Mia Larson Docent i företagsekonomi Kontakt Undervisningsområden Event management, project management och marknadsföring. Forskningsområden Event management, evenemang utifrån ett konsumentperspektiv, social media och evenemang, innovation i evenemangsorganisationer och nätverk samt destinationsutveckling. 15

18 Kristina Lindström Doktor i kulturgeografi Kontakt Undervisningsområden Turismgeografi, destinationsutveckling och metod. Forskningsområden: Medier och turism samt hållbar destinationsutveckling. Erik Lundberg Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden: Utvärdering av turism och dess effekter från ett hålbarhetsperspektiv. Anna-Karin Olsson Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden: Marknadsföring, turismens medlems- och volontärorganisationer, kulturturism, storytelling och destinationsutveckling. Christina Waldensjö Doktorand i marknadsföring Kotakt Undervisningsområden Marknadsföring, marknadsplanering, internationell marknadsföring, internationellt företagande, reklam och kommunikationseffekter. Forskningsområden Måltidsturism och destinationsutveckling. María José Zapata Doktor i sociologi Kontakt Forskningsområden Hållbar och ansvarsfull turism. 16

19 Finansiering och styrelse Kontineuerlig verksamhet i Centrum för turism finansieras av Handelshögskolan, olika forskningsfonder och näringslivet. Från näringslivet är bidragsgivarna Göteborg & Co, Västsvenska Turistrådet, Swedavia, Liseberg och Svenska Mässan. Finansiärer för pågående forskningsprojekt är förutom ovanstående: Göteborgs universitet, Forskarskolan Havsmiljöförvaltning, Campus Helsingborg vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet, ETOUR, Höganäs kommun, Helsingborgs kommun, Kungälvs kommun, Vest- Agder fylkeskommune, Östersunds kommun, Saxo Institutet, Han Herrad Havbåde, Jämtland-Härjedalen Turism, Åreföretagarna, Luger, Vinnova, Norges Forskningsråd genom forskningsprogrammet Opplevelser i Nord, Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige, Adlerbertska foskningsstiftelsen och EU:s strukturfonder. Styrelse Ordinarie ledamöter Olle Sundin, ordförande Sabine Söndergaard Gunilla Mitchell Tommy Andersson Peter Rosén Mia Larson Kristina Lindström Suppleanter Martin Kurzwelly Andreas Andersen Freddy Hällsten Annika Hallberg John Armbrecht Patrik Ström Adjungerad Lena Mossberg Swedavia Göteborg & Co Västsvenska Turistrådet Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Svenska Mässan Liseberg Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan 17

20 Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Vasagatan 1, Box 610, Göteborg,

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

Orust kommun Ronny Svensson. Tjörns kommun Lena Karlstedt

Orust kommun Ronny Svensson. Tjörns kommun Lena Karlstedt Orust kommun Ronny Svensson Tjörns kommun Lena Karlstedt Utvecklingstrender för Öresund/Kattegatt/Skagerackregionens kuster De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen Den

Läs mer

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Framtidskuster för människa och miljö

Framtidskuster för människa och miljö Framtidskuster för människa och miljö Hur ser ekonomisk tillväxt ut som är skonsam mot både människa och miljö? Framtidskuster är ett projekt där forskare, tjänstemän och näringsliv arbetar tillsammans

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Social Marknadsföring genom Evenemang

Social Marknadsföring genom Evenemang Social Marknadsföring genom Evenemang Henrik Jutbring, forskare Centrum för Turism, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2017-08-28 Externa relationer Social Marknadsföring the adaptation of traditional

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Ekonomiska Effekter, Tillväxt. DCMS Richard Florida

Ekonomiska Effekter, Tillväxt. DCMS Richard Florida John Armbrecht Samhällsekonomiskt värde Ekonomiska Effekter, Tillväxt Kulturellt/ estetiskt värde KEA briefing (Samhälls-) ekonomisk forskning DCMS Richard Florida Vad menas med kultur? Throsbys (2010)

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Konsten att mäta det omätbara:

Konsten att mäta det omätbara: Handelshögskolan i Stockholm Konsten att mäta det omätbara: Om sbedömning av konstnärlig Konsten att mäta det omätbara: Om sbedömning av konstnärlig Sammanfattning (1/2) Forskningsprogrammet Konsten att

Läs mer

HOTELL OCH TURISM. Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET

HOTELL OCH TURISM. Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET HOTELL OCH TURISM Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET HOTELL OCH TURISM Checka in Världens Jobb Världens Jobb är vad Hotell- och turismprogrammet leder till. Det är ingången till en fantastisk bransch

Läs mer

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt Bohlin Huvudsekreterare:

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Hållbar turism för en växande besöksnäring

Hållbar turism för en växande besöksnäring MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Hållbar turism för en växande besöksnäring Britt Bohlin, särskild utredare Hållbar turism för en växande besöksnäring Britt Bohlin, särskild utredare Miljömålsdagarna 2017, Östersund

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Sammanställning av EU:s policy och program inom turism

Sammanställning av EU:s policy och program inom turism Sammanställning av EU:s policy och program inom turism Av Christoffer Björkman Praktikant, Höstterminen 2009, North Sweden European Office Handledning: Mona Mansour 2009-12-10 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Forskning om ekologisk produktion Alnarp 6 mars 2013 Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU maria.wivstad@slu.se *

Läs mer

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt!

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Uppdraget Destinations- och produktutveckling Marknadskommunikation

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän

Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän Samförvaltningen i Norra Bohuslän, Strömstads Kommun 1. Projektidé, syfte och mål Projektet skall

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!...

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... 3 Case Kirunafjällen... 4 Besöksnäringens betydelse för Kirunafjällen...

Läs mer

BLI FORSKARE PÅ DELTID

BLI FORSKARE PÅ DELTID BLI FORSKARE PÅ DELTID FORIC FORSKARSKOLA VI SÖKER FÖRETAG...... som har ett intresse av att medverka i den regionala bioekonomin och samtidigt utveckla företagets kompetens och verksamhet. Företagen bör

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Mikael Granberg Centrum för klimat och säkerhet. Centrum för klimat och säkerhet

Mikael Granberg Centrum för klimat och säkerhet. Centrum för klimat och säkerhet Minskade klimatrisker i framtidens byggande och boende lärande från tidigare händelser och samhällsplanering Ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond Mikael

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Hållbar tillväxt Sverige ett attraktivt turistland

Hållbar tillväxt Sverige ett attraktivt turistland Från Arjeplog till Malmö Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare 1 2 Hållbar tillväxt Sverige ett attraktivt turistland Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Uppsala län, 3 november 2015 28 miljoner vill komma till Sverige Hur många

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Naturbasert reiseliv. I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering

Naturbasert reiseliv. I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering Naturbasert reiseliv I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering Peter Fredman Institutt for naturforvaltning, NMBU Norwegian University of Life Sciences 1 Naturbasert

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism och destinationsutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Turism och destinationsutveckling, 180 hp Tourism and destination development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUDG Grundnivå

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Idro%sevenemang och turism

Idro%sevenemang och turism Idro%sevenemang och turism Hållbara idro%sevenemang ekonomiskt, socialt och miljömässigt Tommy D Andersson Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Totala effekter Ekonomiska effekter Sociala effekter

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys TENTAMEN Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys Moment 1: Turism, 7,5 hp 2013-xx-xx Lördag i ÖP 8 Kl 9-13.00 Antal frågor: Del RM: tot: 35p. 5 frågor (1-5) med svarsalternativ

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Tillväxtverkets roll och. erfarenheter från projektet. Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12

Tillväxtverkets roll och. erfarenheter från projektet. Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12 Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12 Vår organisation Nationell myndighet med regional närvaro 390 medarbetare nio orter Vi öppnar

Läs mer