Innehåll. Centrum för turism...1. Aktuella forskningsprojekt Publikationer Medarbetare Finansiering och styrelse...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Centrum för turism...1. Aktuella forskningsprojekt...2 9. Publikationer...10 13. Medarbetare...14 16. Finansiering och styrelse..."

Transkript

1 Centrum för turism

2 Innehåll Centrum för turism...1 Aktuella forskningsprojekt Publikationer Medarbetare Finansiering och styrelse...17 Foto: Stefan Ideberg

3 Centrum för turism Centrum för turism är en tvärvetenskaplig samverkansplattform mellan akademin och näringslivet och har som uppdrag att bidra med kunskapsutveckling inom turismområdet i Sverige. Målsättningen är att utveckla verksamheten till ett framstående kunskapscentrum inom turism. Centrat bedriver utbildning och forskning inom turism- och besöksnäringen. I den här foldern hittar du information om oss och våra aktuella forskningsprojekt och publikationer. Våra prioriterade forskningsområden är hotell- och restaurangledning, evenemangsutveckling, destinationsutveckling och kulturturism. Ledord för verksamheten är hållbarhet och turismens effekter. Hotell- och restaurangledning Kulturturism CFT Evenemangsutveckling Destinationsutveckling 1

4 Aktuella forskningsprojekt På Centrum för turism bedrivs flera forskningsprojekt. Nedan återfinns ett urval av de projekt som våra forskare deltar i. Utvärdering av hållbarhet för evenemang en fallstudie av Way Out West Genom en noggrann genomgång av tidigare forskning för att använda vunna erfarenheter och ett samarbete med Västsvenska Turistrådet, Göteborg & Co samt evenemangsarrangören Luger syftar projektet till såväl akademiska som praktiska resultat kring nya metoder för utvärdering av evenemang. Metoderna prövas på evenemanget Way Out West som är ett årligt musikevenemang i Göteborg med uttalad miljömedvetenhet. /Erik Lundberg och Tommy D. Andersson Finansierat av: Luger, Göteborg & Co, Västsvenska Turistrådet och Centrum för turism Foto: Goteborg.com/Göran Assner EVINNO Utvärdering av hållbarhet för evenemang en metodutveckling Projektet syftar till att utveckla och pröva metoder för att utvärdera evenemang ur vidare perspektiv än enbart ekonomiska. Projektet är inspirerat av forskning kring sustainability och begreppet Tripple Bottom Line som belyser ekonomiska, miljömässiga, kulturella såväl som sociala effekter av aktiviteter. Projektet är en del i ett skandinaviskt samarbetsprojekt för att ta fram innovationer inom evenemangsnäringen och delprojektet angående utvärderingsmodeller för hållbara evenemang kommer att ske i samarbete med forskare från Norge och Danmark och med fallstudier av idrottsevenemang från flera länder under ledning av forskare från Centrum för turism. /Tommy D. Andersson och Erik Lundberg Finansierat av: EU:s regionala strukturfonder och Centrum för turism 2

5 Framtidskuster hållbar utveckling i kustsamhällen Projektet är ett Interreg IVA-projekt och involverar aktörer som engagerar sig i utveckling av kustsamhällen i Öresund-Skagerack-Kattegattregionen. Målet är att bidra till hållbar utveckling i området. Kustområdena har genomgått en omfattande industriell förändring de senaste decennierna från traditionella industrier som t.ex. fiske till turismverksamhet. En utmaning är att till fullo anpassa samhällena till förändringen på ett sätt som leder till ekonomisk tillväxt och samtidigt bevara miljömässiga, kulturella och sociala värden. I projektet inventeras kustnära samhällen avseende möjligheter för hållbar utveckling. Särskilt fokus fästs vid att undersöka möjligheter till utveckling av tematiska kustleder och komplementära produkter och tjänster i en Öresund/Skagerack/Kattegatt triangel. Målet är att positionera ÖSK-triangeln som en attraktiv destination och därmed öka dess konkurrenskraft. /Mia Larson, Erik Lundberg och Kristina Lindström Finansierat av: Interreg IVA, Campus Helsingborg vid Lunds universitet, Höganäs kommun, Helsingborgs kommun, Centrum för turism, Västsvenska turistrådet, Kungälvs kommun, Saxo Institutet, Köpenhamns universitet, Vest-Agder fylkeskommune och Han Herrad Havbåde Foto: Carina Elmäng Struggle for place in the face of tourism development Det övergripande syftet med projektet är att studera och jämföra turismutveckling i olika geografiska kontexter, speciellt med fokus på nationella turismstrategier och hur dessa uppfattas och hanteras av lokalbefolkningen (ekonomisk och social hållbarhet). Två geografiska studieområden har inledningsvis identifierats som relevanta och komparativa: Penang (Malaysia) och Mallorca (Spanien), vilka har olika förutsättningar när det gäller destinationsutveckling, samt befinner sig i olika stadier av utveckling. Avsikten är att addera ytterligare ett komparativt studieområde i Sverige. /María José Zapata, Anja Franck och Kristina Lindström Finansierat av: Centrum för turism 3

6 Kultur, ekonomi och kulturturism Det finns ett behov av att förstå kulturinstitutioner ur ett ekonomiskt perspektiv för att, liksom hos andra organisationer, uttala sig om produktivitet, effektivitet och andra ekonomiska nyckeltal. Det finns dessutom behov att skifta perspektiv från den snävare redovisningsmässiga värderingen som kännetecknar kulturens ekonomisering mot en bättre uppskattning av det konstnärliga värde som skapas och upplevs av de som tillgodogör sig kulturella upplevelser. Förutom upplevelserelaterade värden som konst och kultur skapar så måste en förståelse skapas av de externa eller icke-brukarrelaterade värden. Exempel är utbildning och lärande, integration, tolerans, hälsa, socialt kapital och identitet för att nämna några. Att beskriva och förstå värdet av dessa effekter är grundläggande för att kunna förstå värdet av konst och kultur. /Tommy D. Andersson och John Armbrecht Foto: Goteborg.com/Jorma Valkonen Interregionala nätverk och kulturupplevelser Projektet är ett Interreg-projekt med syfte att öka turisters efterfrågan i Skagerackoch Kattegattregionen. Den huvudsakliga strategin för att öka turismflödet i området innefattar närmare samarbeten mellan aktörer i kultursektorn. Speciellt fokus ligger på värdet mellan populära kontra mer elitistiska kulturupplevelser. Destinationer som marknadsför sig som kulturturismdestinationer tycks ha ökat i antal. För att bli framgångsrik som en kulturturismdestination måste man förstå vilka teman som turistorganisationer inkluderar i begreppet kulturturism. Det kräver också vidare undersökning om hur turister tolkar kulturturismdestinationers reklam. /John Armbrecht och Christina Waldensjö Finansierat av: Interreg och Centrum för turism 4

7 A tourist attraction s members: their motivations, relations and roles Idag erbjuds kunder och besökare medlemskap och möjlighet till aktivt deltagande i olika former inom turismsektorn. Avhandlingsområdet inbegriper detta frivilliga deltagande och belyser innebörden av dessa resurser för turistsektorn. Medlemmar och volontärer på Nordens Ark i Bohuslän och Medeltidsveckan i Numedal i Norge studeras med fokus på motivation, roller och deltagande utifrån ett marknadsföringsperspektiv. /Anna Karin Olsson The co-creation of a hallmark event Forskningsprojektet undersöker möjligheterna att starta ett hållbart, internationellt evenemang för att på så sätt attrahera internationella turister under lågsäsong. Aktörer i Åre, den välkända svenska skiddestinationen, hade en idé om att skapa en julmarknad för internationella turister under den tidiga skidsäsongen. Forskare från Centrum för turism och ETOUR vid Mittuniversitetet hade diskuterat hur man skapar ett nytt framgångsrikt evenemang. Dessa två idéer har nu smält samman till ett projekt som kombinerar know-how från både turismindustrin och akademin. Evenemanget hölls för första gången vintern 09/10. Syftet med projektet är att hitta en modell för hur man skapar ett sk. märkesevenemang som skall kunna vara applicerbar även i andra kontexter. Av särskilt fokus är hur innovationer skapas i ett dylikt arbete. /Mia Larson Finansierat av: Vinnova, Swedavia, Centrum för turism, ETOUR, Åreföretagarna, Jämtland-Härjedalen Turism och Östersunds kommun Consumer immersion in an extraordinary tourism context Ett nyckelbegrepp när extraordinära upplevelser diskuteras är immersion (uppslukning). Vid design av turismprodukter är det viktigt att förstå vad det är som gör turister uppslukade i upplevelsen. Definitionen är fortfarande vag och antal studier är begränsade, särskilt i turismsammanhang. Syftet med projektet är att öka förståelsen av begreppet uppslukning, inklusive den process som turisten går igenom för att bli uppslukad. Den empiriska datainsamlingen sker vid naturbaserade aktiviteter. /Lena Mossberg och Ann Heidi Hansen Finansierat av: Norges Forskningsråd genom forskningsprogrammet Opplevelser i Nord 5

8 Utveckling av ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart nyttjande av blåmusslor och ostron på den svenska västkusten De ekologiska förutsättningarna för odling och fiske av skaldjur, i detta fall specifikt musslor och ostron, är utmärkta längs den svenska västkusten. Odling av blåmusslor är idag en etablerad industri i området men uppbyggnaden av en utvecklad industri kring det mer värdefulla europeiska ostronet, har bara börjat. Trots den höga kvalitén hos produkter från området och trots att produktion medför flera viktiga miljövinster och sysselsättningsmöjligheter i kustnära glesbygdsområden finns det ekologiska och socio-ekonomiska hinder för utvecklingen av näringen. I detta projekt samarbetar Handelshögskolan och Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs Universitet för att undersöka potentialen och hindren för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar regional industri byggd kring musslor och ostron. Viktiga övergripande frågeställningar är: 1. Hur kan vi utveckla ett hållbart nyttjande av musslor och ostron genom fiske eller odling? 2. Vilka möjligheter och hinder finns det att bygga upp en verksamhet kring måltidsturism i anslutning till en sådan utveckling? /Lena Mossberg och Mats Lindegarth Finansierat av: Forskarskolan Havsmiljöförvaltning vid Göteborgs universitet Foto: Hanna Corneskog Att resa för matens skull Många organisationer och destinationer antar att det finns ett intresse att resa för matens skull. I forskningen pekar dels många på att lokal och regional mat kan användas för att marknadsföra en destination för att attrahera besökare dels på vad som karaktäriserar lokal eller autentisk mat. Men det saknas en djupare förståelse om vem som reser för matens skull och de underliggande dimensionerna avseende varför de gör det. Ett mål med studien är att undersöka intresset bland göteborgare generellt men även mer specifikt testa om de som verkligen är intresserade av mat och till och med bygger upp sin identitet runt mat är mer benägna att delta i aktiviteter, festivaler och resor runt mat än vad andra är. För att kunna jämföra matentusiasten med andra har den teoretiska utgångspunkten varit kundengagemang. /Lena Mossberg och Tommy D. Andersson 6

9 Ekonomistyrning i hotell- och restaurangbranschen I en näring som tidigare till stor del dominerats av små, privatägda företag påverkar nu kedjor, multinationella företag och större organisationer i allt större utsträckning. I takt med denna strukturella förändring inom hotell- och restaurangbranschen krävs också bättre och effektivare verktyg och metoder. Detta gäller inte minst ekonomistyrningen, där användningen av för branschen anpassade verktyg är begränsad. Syftet med projektet är att hitta ekonomistyrsystem som är utvecklade efter de behov som hotellen och restaurangerna har och därmed bidra med möjligheter att effektivisera de delar av näringen som är i behov av detta. Genom att utgå från de upplevelser kunden eller gästen har, i stället för att som tidigare en produkt som levereras, blir resultaten mer användbara och lättolkade för praktikerna de som faktiskt ska använda dem. /Mats Carlbäck Modulskattesystemet Hotell- och restaurangbranschen ingår i de så kallade svårbeskattade branscherna, där skatteundandragande och andra ekonomiskt tvivelaktiga metoder kan påverka näringens möjligheter att växa och utvecklas på ett sunt sätt. En stor studie av hur den svenska restaurangbranschen idag berörs av den grå sektorn visar tydligt att den påverkar restaurangernas möjligheter att växa och utvecklas genom en snedvriden konkurrens, samtidigt som höga efterlevnadskostnader (kostnader för att betala rätt skatt) påverkar branschens utveckling negativt. I projektet belyses alternativa skattesystem, där möjligheterna att beskatta svårbeskattade enheter beskrivs och analyseras. /Mats Carlbäck Värdet av kedjetillhörighet i hotell- och restaurangbranschen I en bransch som tidigare dominerats av småföretagare har kedjorna och organisationerna tagit en allt större del av marknaden och trenden verkar hålla i sig. Men frågan om kedjetillhörighet är inte alldeles självklar för alla aktörer i näringen. I projektet belyses det verkliga värdet av att tillhöra en kedja eller organisation rent ekonomiskt och huruvida det kan vara ett lämpligt alternativ för den tillväxthungrande entreprenören. Vidare berörs frågor som vilka faktorer ett medlemskap i en kedja innebär, som t.ex. begränsad frihet jämfört med ökad kontroll, och de kostnader och intäkter som det medför. Även de möjligheter som en ökad förståelse för varumärket kan ge analyseras och utvärderas. /Mats Carlbäck 7

10 Västsverige från industriregion till upplevelseterritorium Syftet med projektet är att undersöka hur Västra Götaland, i egenskap av en industriellt baserad region, kan utnyttja sitt industriarv och sin identitet som modern industriregion i utvecklingen mot en mer upplevelsebaserad ekonomi. Forskningsområdet sammanför de på Handelshögskolan idag aktiva forskningsområdena ekonomisk geografi och turism. Detta skapar förutsättningar att angripa frågor kring regional utveckling (Centrum för regional analys) och upplevelsekonomins betydelse och potential (Centrum för turism) med ett tvärvetenskapligt perspektiv. /Anders Larsson och Kristina Lindström Finansierat av: Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige Foto: Goteborg.com/Morten Brun Journalistikens bidrag till en hållbar destinationsutveckling Studien fokuserar på hur journalistiken kan bidra till en hållbar och socialt ansvarstagande utveckling på turismens platser. Projektet avser därmed att analysera den övergripande forskningsfrågan: Hur påverkas journalistiken av det ökade kravet på hållbar utveckling i samhället? Forskningsansatsen utgår från en central iakttagelse rörande turismens ökande och allt mer utsträckta geografiska rörlighet. Människors kontakter med omvärlden sker i allt högre grad med hjälp av olika former av informations- och kommunikationsteknologier och massmediernas produktion av bilder av platser för turism spelar med andra ord en viktig roll för turistindustrins existens och organisation, både ur ett globalt och lokalt perspektiv, samt för turismens hållbara utveckling. /Kristina Lindström Finansierat av: Adlerbertska forskningsstiftelsen 8

11 Mass tourism and sustainable development in impoverished settings. The case of Angkor tourism and rural Siem Reap, Cambodia Nya destinationer för massturism skapar snabbväxande ekonomier. Destinationerna ökar i antal och återfinns ofta i fattiga områden. Fattiga människor tvingas leva i dessa bräckliga och överbelastade miljöer, inom räckhåll och ofta inom synhåll för de rikas överflöd talets fred i Siem Reap-provinsen i nordvästra Kambodja gjorde det möjligt att skapa en ny destination för massturism till Angkortemplen. Från några tusen internationella besökare år 1993 växte turismen till över två miljoner besökare år Landsbygden i Siem Reap är mycket fattig, även mätt med kambodjanska mått. Trots den ökande turismen runt tempeln är Siem Reap den tredje fattigaste provinsen i ett fortfarande mycket fattigt land. I studien undersöks böndernas produktion av livsmedel för massturismen i Siem Reap. Den utforskar hur tillgången till en stor och stabil marknad har (eller inte har) omvandlat ett resursfattigt jordbruk i provinsen samt utvecklar kunskap om småbrukarnas hinder för att dra nytta av de möjligheter som turismen ger. /Robin Biddulph Finansierat av: Adlerbertska forskningsstiftelsen The contributions of small and medium size enterprises in sustainable tourism development Etableringen av små och medelstora företag inom turistindustrin bland U-länderna har varit stark och en bidragande del av den ekonomiska utvecklingen. Forskning visar att dessa företag torde vara avgörande för social och ekonomisk utveckling även i framtiden. Inte minst eftersom de har en lokal förankring och utgår från befintliga, lokala sociala och kulturella resurser. Den lokala förankringen ställer också krav på en hållbar utveckling med hänsyn till befintliga resurser. Forskningsprojektet syftar till att belysa den roll som små och medelstora turistföretag har för att utveckla en hållbar turism i U-länder. Studien baseras delvis på små och medelstora turistföretag i Gambia. /Foday Yaya Drammeh 9

12 Publikationer Våra forskare är aktiva skribenter av böcker, bokkapitel, artiklar och avhandlingar. I nedanstående lista hittar du ett urval från de senaste tre årens publikationer. På hittar du fler! Artiklar Andersson, T.D. & Carlbäck, M. (2009). Experience Accounting - An accounting system that is relevant for the production of restaurant experiences. Service Industries Journal. Vol. 29(10) s Andersson, T.D. & Getz, D. (2009). Festival Ownership - Differences between private, public and not-for-profit festivals. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 9 s Andersson, T.D. & Getz, D. (2009). Tourism as a mixed industry: Differences between private, public and not-for-profit festivals. Tourism Management. Vol. 30(6) s Carlsen, J. & Andersson, T.D. (2011). Strategic SWOT Analysis of Public, Private and Not-for-Profit Festival. International Journal of Event and Festival Management. Vol. 2(1) s Carlsen, J., Andersson, T.D., Ali-Knight, J., Jaeger, K. & Taylor, R. (2010). Festival management innovation and failure. International Journal of Event and Festival Management. Vol. 1(2) s Carlbäck, M. (2010). From cost accounting to customer accounting in the restaurant industry. International Journal of Revenue Management. Vol. 4 (3/4) s

13 Getz, D. & Andersson, T.D. (2010). The Event-Tourist Career Trajectory: A Study of high-involvement Amateur Distance Runners. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 10(04) s Getz, D. & Andersson, T.D. (2009). Editorial by Guest Editors. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 30(2-3) s Getz, D., Andersson, T.D. & Carlsen, J. (2010). Festival management studies: developing a framework and priorities for comparative and cross-cultural research. International Journal of Event and Festival Management Vol. 1(1) s Larson, M. (2011). Innovation and Creativity in Festival Organisations. Journal of Hospitality Marketing and Management. Vol. 20(3) s Larson, M. (2009). Joint Event Production in the Jungle, the Park, and the Garden: Metaphors of Event Networks. Tourism Management. Vol. 30(3) s Larson, M. (2009). Festival Innovation. Complex and Dynamic Network Interaction. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 9(2-3) s O Neill, J. W. & Carlbäck, M. (2011). Do brands matter? A comparison of branded and independent hotels performance during a full economic cycle. International Journal of Hospitality Management. Vol. 30(3) s Olsson, A. K. (2010). A Tourist Attraction s Members: their motivations, relations and roles. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 10(04) s Sundström, M., Lundberg, C. & Giannakis, S. (2011). Tourist Shopping Motivation: Go with the Flow or Follow the Plan. International Journal of Quality and Service Sciences. Vol. 3(2) s Zapata, M. J., Hall, M. C., Lindo, P. & Vanderschaeghe, M. (2011). Can community-based tourism contribute to development and poverty alleviation? Lessons from Nicaragua. Current Issues in Tourism. Vol. 14(8) s

14 Böcker och bokkapitel Andersson, T.D. & Armbrecht, J. (2010). Värdet av kulturinstitutioner: en diskussion om två olika metoder att värdera Nordiska Akvarellmuseet, i Blomgren, R (red.) Kulturpolitiken under lupp: Forskare om kultur och kulturpolitik i Västra Götaland. VGR: Göteborg Andersson, T.D. & Getz, D. (2011). Festival Ownership: Differences between Public, Nonprofit and Private Festivals in Sweden, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Andersson, T.D., Getz, D. & Mykletun, R.J. (eds.) (2011). Festival and Event Management in Nordic Countries Abingdon & New York: Routledge Andersson, T.D., Larson, M. & Mossberg, L. (2009). Evenemang - från organisering till utvärdering. Lund: Studentlitteratur Armbrecht, J. & Andersson, T.D. (2010). Kultur och värdeskapande, i Lindeborg, L., Lindkvist, L. (red.) Kulturens kraft för regional utveckling. SNS: Stockholm Getz, D. & Andersson, T.D. (2011). The Event-Tourist Career Trajectory: A Study of High-Involvement Amateur Distance Runners, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Getz, D. & Andersson, T.D. (2011). Introduction, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries. (s. 1-4) Abingdon & New York: Routledge Larson, M. (2011). Festival Innovation: Complex and Dynamic Network Interaction, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Mossberg, L. & Getz, D. (2011). Stakeholder Influences on the Ownership and Management of Festival Brands, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Mossberg, L. & Svensson, I. (2009). Boken om måltidsturism i Västra Götaland. Göteborg: Västsvenska Turistrådet 12

15 Licentiat- och doktorsavhandlingar Kristina N. Lindström doktorsavhandling: Den massmediala (re)produktionen av turismens platser: Geografiska perspektiv på journalistikens uttryck och produktionsförhållanden. (2011) Mats Carlbäck licentiatavhandling: From Cost Accounting to Customer Accounting in the Hospitality Industry a Constructive Approach. (2011) Erik Lundberg licentiatavhandling: Evaluation of Tourism Impacts a sustainable development approach. (2011) Christine Lundberg doktorsavhandling: Challenges in Delivering Services The Front-line hospitality and Tourism Employee Perspective. (2010) Maria Lexhagen doktorsavhandling: E-marketing and customer perceived value in travel and tourism. (2009) John Armbrecht licentiatavhandling: Att värdera det ovärderliga en studie om kulturinstitutioners värde. (2009) 13

16 Medarbetare Följande personer är knutna till Centrum för turism: Lena Mossberg Professor i marknadsföring och föreståndare Kontakt Undervisningsområden Marknadsföring på masternivå och forskarutbildning. Forskningsområden Marknadsföring och turistbeteende, måltidsturism och upplevelser samt destinationsimage. Tommy D Andersson Professor i företagsekonomi med inriktning mot turism Kontakt Undervisningsområden Turismekonomi, hotell- och restaurangekonomi samt kostnads- och intäktsanalys. Forskningsområden: Kulturturism, evenemangsekonomi, kostnads- och intäktsanalys samt småföretagsekonomi. John Armbrecht Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden Kulturturisternas och kulturturismens effekter på destinationer. Robin Biddulph Doktor i kulturgeografi Kontakt

17 Mats Carlbäck Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden Tillväxt, effektivitet och samarbete i form av organisationer och kedjor avseende hotell och restauranger. Foday Yaya Drammeh Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden Små och medelstora företag och hållbar turismutveckling i utvecklingsländer. Annika Hallberg Doktor i marknadsföring Kontakt Undervisningsområden Konsumentbeteende, tjänstemarknadsföring, metod inom marknadsföring och företagsekonomi. Forskningsområden Attityd- och konsumtionsförändringar av internationell turism, effekter av produkters ursprungsländer på köpbeteende, marknadskommunikation av småskaliga livsmedelsföretag. Mia Larson Docent i företagsekonomi Kontakt Undervisningsområden Event management, project management och marknadsföring. Forskningsområden Event management, evenemang utifrån ett konsumentperspektiv, social media och evenemang, innovation i evenemangsorganisationer och nätverk samt destinationsutveckling. 15

18 Kristina Lindström Doktor i kulturgeografi Kontakt Undervisningsområden Turismgeografi, destinationsutveckling och metod. Forskningsområden: Medier och turism samt hållbar destinationsutveckling. Erik Lundberg Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden: Utvärdering av turism och dess effekter från ett hålbarhetsperspektiv. Anna-Karin Olsson Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden: Marknadsföring, turismens medlems- och volontärorganisationer, kulturturism, storytelling och destinationsutveckling. Christina Waldensjö Doktorand i marknadsföring Kotakt Undervisningsområden Marknadsföring, marknadsplanering, internationell marknadsföring, internationellt företagande, reklam och kommunikationseffekter. Forskningsområden Måltidsturism och destinationsutveckling. María José Zapata Doktor i sociologi Kontakt Forskningsområden Hållbar och ansvarsfull turism. 16

19 Finansiering och styrelse Kontineuerlig verksamhet i Centrum för turism finansieras av Handelshögskolan, olika forskningsfonder och näringslivet. Från näringslivet är bidragsgivarna Göteborg & Co, Västsvenska Turistrådet, Swedavia, Liseberg och Svenska Mässan. Finansiärer för pågående forskningsprojekt är förutom ovanstående: Göteborgs universitet, Forskarskolan Havsmiljöförvaltning, Campus Helsingborg vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet, ETOUR, Höganäs kommun, Helsingborgs kommun, Kungälvs kommun, Vest- Agder fylkeskommune, Östersunds kommun, Saxo Institutet, Han Herrad Havbåde, Jämtland-Härjedalen Turism, Åreföretagarna, Luger, Vinnova, Norges Forskningsråd genom forskningsprogrammet Opplevelser i Nord, Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige, Adlerbertska foskningsstiftelsen och EU:s strukturfonder. Styrelse Ordinarie ledamöter Olle Sundin, ordförande Sabine Söndergaard Gunilla Mitchell Tommy Andersson Peter Rosén Mia Larson Kristina Lindström Suppleanter Martin Kurzwelly Andreas Andersen Freddy Hällsten Annika Hallberg John Armbrecht Patrik Ström Adjungerad Lena Mossberg Swedavia Göteborg & Co Västsvenska Turistrådet Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Svenska Mässan Liseberg Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan 17

20 Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Vasagatan 1, Box 610, Göteborg,

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN

#03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 2014 EN RAPPORT FRÅN #03 VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? Kartläggning av forskning och dess finansiering 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Ekonomiska Effekter, Tillväxt. DCMS Richard Florida

Ekonomiska Effekter, Tillväxt. DCMS Richard Florida John Armbrecht Samhällsekonomiskt värde Ekonomiska Effekter, Tillväxt Kulturellt/ estetiskt värde KEA briefing (Samhälls-) ekonomisk forskning DCMS Richard Florida Vad menas med kultur? Throsbys (2010)

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Naturbasert reiseliv. I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering

Naturbasert reiseliv. I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering Naturbasert reiseliv I skjæringspunktet mellom naturopplevelser, naturforvaltning og kommersialisering Peter Fredman Institutt for naturforvaltning, NMBU Norwegian University of Life Sciences 1 Naturbasert

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!...

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... 3 Case Kirunafjällen... 4 Besöksnäringens betydelse för Kirunafjällen...

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU

Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU Finansierat av FORMAS, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsutveckling

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys TENTAMEN Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys Moment 1: Turism, 7,5 hp 2013-xx-xx Lördag i ÖP 8 Kl 9-13.00 Antal frågor: Del RM: tot: 35p. 5 frågor (1-5) med svarsalternativ

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet Transcendental Marknadsföring Fredrik Nordin Linköpings Universitet Vi ställde några enkla frågor..kring värdeskapande och marknadsföringsstrategier till personer i möbelbranschen Några svar passade inte

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014

GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014 GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014 Allmän I GREEN 2020 har samarbetet med andra europeiska aktörer fortsätts och utvecklats. Bortsett

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer