Innehåll. Centrum för turism...1. Aktuella forskningsprojekt Publikationer Medarbetare Finansiering och styrelse...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Centrum för turism...1. Aktuella forskningsprojekt...2 9. Publikationer...10 13. Medarbetare...14 16. Finansiering och styrelse..."

Transkript

1 Centrum för turism

2 Innehåll Centrum för turism...1 Aktuella forskningsprojekt Publikationer Medarbetare Finansiering och styrelse...17 Foto: Stefan Ideberg

3 Centrum för turism Centrum för turism är en tvärvetenskaplig samverkansplattform mellan akademin och näringslivet och har som uppdrag att bidra med kunskapsutveckling inom turismområdet i Sverige. Målsättningen är att utveckla verksamheten till ett framstående kunskapscentrum inom turism. Centrat bedriver utbildning och forskning inom turism- och besöksnäringen. I den här foldern hittar du information om oss och våra aktuella forskningsprojekt och publikationer. Våra prioriterade forskningsområden är hotell- och restaurangledning, evenemangsutveckling, destinationsutveckling och kulturturism. Ledord för verksamheten är hållbarhet och turismens effekter. Hotell- och restaurangledning Kulturturism CFT Evenemangsutveckling Destinationsutveckling 1

4 Aktuella forskningsprojekt På Centrum för turism bedrivs flera forskningsprojekt. Nedan återfinns ett urval av de projekt som våra forskare deltar i. Utvärdering av hållbarhet för evenemang en fallstudie av Way Out West Genom en noggrann genomgång av tidigare forskning för att använda vunna erfarenheter och ett samarbete med Västsvenska Turistrådet, Göteborg & Co samt evenemangsarrangören Luger syftar projektet till såväl akademiska som praktiska resultat kring nya metoder för utvärdering av evenemang. Metoderna prövas på evenemanget Way Out West som är ett årligt musikevenemang i Göteborg med uttalad miljömedvetenhet. /Erik Lundberg och Tommy D. Andersson Finansierat av: Luger, Göteborg & Co, Västsvenska Turistrådet och Centrum för turism Foto: Goteborg.com/Göran Assner EVINNO Utvärdering av hållbarhet för evenemang en metodutveckling Projektet syftar till att utveckla och pröva metoder för att utvärdera evenemang ur vidare perspektiv än enbart ekonomiska. Projektet är inspirerat av forskning kring sustainability och begreppet Tripple Bottom Line som belyser ekonomiska, miljömässiga, kulturella såväl som sociala effekter av aktiviteter. Projektet är en del i ett skandinaviskt samarbetsprojekt för att ta fram innovationer inom evenemangsnäringen och delprojektet angående utvärderingsmodeller för hållbara evenemang kommer att ske i samarbete med forskare från Norge och Danmark och med fallstudier av idrottsevenemang från flera länder under ledning av forskare från Centrum för turism. /Tommy D. Andersson och Erik Lundberg Finansierat av: EU:s regionala strukturfonder och Centrum för turism 2

5 Framtidskuster hållbar utveckling i kustsamhällen Projektet är ett Interreg IVA-projekt och involverar aktörer som engagerar sig i utveckling av kustsamhällen i Öresund-Skagerack-Kattegattregionen. Målet är att bidra till hållbar utveckling i området. Kustområdena har genomgått en omfattande industriell förändring de senaste decennierna från traditionella industrier som t.ex. fiske till turismverksamhet. En utmaning är att till fullo anpassa samhällena till förändringen på ett sätt som leder till ekonomisk tillväxt och samtidigt bevara miljömässiga, kulturella och sociala värden. I projektet inventeras kustnära samhällen avseende möjligheter för hållbar utveckling. Särskilt fokus fästs vid att undersöka möjligheter till utveckling av tematiska kustleder och komplementära produkter och tjänster i en Öresund/Skagerack/Kattegatt triangel. Målet är att positionera ÖSK-triangeln som en attraktiv destination och därmed öka dess konkurrenskraft. /Mia Larson, Erik Lundberg och Kristina Lindström Finansierat av: Interreg IVA, Campus Helsingborg vid Lunds universitet, Höganäs kommun, Helsingborgs kommun, Centrum för turism, Västsvenska turistrådet, Kungälvs kommun, Saxo Institutet, Köpenhamns universitet, Vest-Agder fylkeskommune och Han Herrad Havbåde Foto: Carina Elmäng Struggle for place in the face of tourism development Det övergripande syftet med projektet är att studera och jämföra turismutveckling i olika geografiska kontexter, speciellt med fokus på nationella turismstrategier och hur dessa uppfattas och hanteras av lokalbefolkningen (ekonomisk och social hållbarhet). Två geografiska studieområden har inledningsvis identifierats som relevanta och komparativa: Penang (Malaysia) och Mallorca (Spanien), vilka har olika förutsättningar när det gäller destinationsutveckling, samt befinner sig i olika stadier av utveckling. Avsikten är att addera ytterligare ett komparativt studieområde i Sverige. /María José Zapata, Anja Franck och Kristina Lindström Finansierat av: Centrum för turism 3

6 Kultur, ekonomi och kulturturism Det finns ett behov av att förstå kulturinstitutioner ur ett ekonomiskt perspektiv för att, liksom hos andra organisationer, uttala sig om produktivitet, effektivitet och andra ekonomiska nyckeltal. Det finns dessutom behov att skifta perspektiv från den snävare redovisningsmässiga värderingen som kännetecknar kulturens ekonomisering mot en bättre uppskattning av det konstnärliga värde som skapas och upplevs av de som tillgodogör sig kulturella upplevelser. Förutom upplevelserelaterade värden som konst och kultur skapar så måste en förståelse skapas av de externa eller icke-brukarrelaterade värden. Exempel är utbildning och lärande, integration, tolerans, hälsa, socialt kapital och identitet för att nämna några. Att beskriva och förstå värdet av dessa effekter är grundläggande för att kunna förstå värdet av konst och kultur. /Tommy D. Andersson och John Armbrecht Foto: Goteborg.com/Jorma Valkonen Interregionala nätverk och kulturupplevelser Projektet är ett Interreg-projekt med syfte att öka turisters efterfrågan i Skagerackoch Kattegattregionen. Den huvudsakliga strategin för att öka turismflödet i området innefattar närmare samarbeten mellan aktörer i kultursektorn. Speciellt fokus ligger på värdet mellan populära kontra mer elitistiska kulturupplevelser. Destinationer som marknadsför sig som kulturturismdestinationer tycks ha ökat i antal. För att bli framgångsrik som en kulturturismdestination måste man förstå vilka teman som turistorganisationer inkluderar i begreppet kulturturism. Det kräver också vidare undersökning om hur turister tolkar kulturturismdestinationers reklam. /John Armbrecht och Christina Waldensjö Finansierat av: Interreg och Centrum för turism 4

7 A tourist attraction s members: their motivations, relations and roles Idag erbjuds kunder och besökare medlemskap och möjlighet till aktivt deltagande i olika former inom turismsektorn. Avhandlingsområdet inbegriper detta frivilliga deltagande och belyser innebörden av dessa resurser för turistsektorn. Medlemmar och volontärer på Nordens Ark i Bohuslän och Medeltidsveckan i Numedal i Norge studeras med fokus på motivation, roller och deltagande utifrån ett marknadsföringsperspektiv. /Anna Karin Olsson The co-creation of a hallmark event Forskningsprojektet undersöker möjligheterna att starta ett hållbart, internationellt evenemang för att på så sätt attrahera internationella turister under lågsäsong. Aktörer i Åre, den välkända svenska skiddestinationen, hade en idé om att skapa en julmarknad för internationella turister under den tidiga skidsäsongen. Forskare från Centrum för turism och ETOUR vid Mittuniversitetet hade diskuterat hur man skapar ett nytt framgångsrikt evenemang. Dessa två idéer har nu smält samman till ett projekt som kombinerar know-how från både turismindustrin och akademin. Evenemanget hölls för första gången vintern 09/10. Syftet med projektet är att hitta en modell för hur man skapar ett sk. märkesevenemang som skall kunna vara applicerbar även i andra kontexter. Av särskilt fokus är hur innovationer skapas i ett dylikt arbete. /Mia Larson Finansierat av: Vinnova, Swedavia, Centrum för turism, ETOUR, Åreföretagarna, Jämtland-Härjedalen Turism och Östersunds kommun Consumer immersion in an extraordinary tourism context Ett nyckelbegrepp när extraordinära upplevelser diskuteras är immersion (uppslukning). Vid design av turismprodukter är det viktigt att förstå vad det är som gör turister uppslukade i upplevelsen. Definitionen är fortfarande vag och antal studier är begränsade, särskilt i turismsammanhang. Syftet med projektet är att öka förståelsen av begreppet uppslukning, inklusive den process som turisten går igenom för att bli uppslukad. Den empiriska datainsamlingen sker vid naturbaserade aktiviteter. /Lena Mossberg och Ann Heidi Hansen Finansierat av: Norges Forskningsråd genom forskningsprogrammet Opplevelser i Nord 5

8 Utveckling av ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart nyttjande av blåmusslor och ostron på den svenska västkusten De ekologiska förutsättningarna för odling och fiske av skaldjur, i detta fall specifikt musslor och ostron, är utmärkta längs den svenska västkusten. Odling av blåmusslor är idag en etablerad industri i området men uppbyggnaden av en utvecklad industri kring det mer värdefulla europeiska ostronet, har bara börjat. Trots den höga kvalitén hos produkter från området och trots att produktion medför flera viktiga miljövinster och sysselsättningsmöjligheter i kustnära glesbygdsområden finns det ekologiska och socio-ekonomiska hinder för utvecklingen av näringen. I detta projekt samarbetar Handelshögskolan och Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs Universitet för att undersöka potentialen och hindren för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar regional industri byggd kring musslor och ostron. Viktiga övergripande frågeställningar är: 1. Hur kan vi utveckla ett hållbart nyttjande av musslor och ostron genom fiske eller odling? 2. Vilka möjligheter och hinder finns det att bygga upp en verksamhet kring måltidsturism i anslutning till en sådan utveckling? /Lena Mossberg och Mats Lindegarth Finansierat av: Forskarskolan Havsmiljöförvaltning vid Göteborgs universitet Foto: Hanna Corneskog Att resa för matens skull Många organisationer och destinationer antar att det finns ett intresse att resa för matens skull. I forskningen pekar dels många på att lokal och regional mat kan användas för att marknadsföra en destination för att attrahera besökare dels på vad som karaktäriserar lokal eller autentisk mat. Men det saknas en djupare förståelse om vem som reser för matens skull och de underliggande dimensionerna avseende varför de gör det. Ett mål med studien är att undersöka intresset bland göteborgare generellt men även mer specifikt testa om de som verkligen är intresserade av mat och till och med bygger upp sin identitet runt mat är mer benägna att delta i aktiviteter, festivaler och resor runt mat än vad andra är. För att kunna jämföra matentusiasten med andra har den teoretiska utgångspunkten varit kundengagemang. /Lena Mossberg och Tommy D. Andersson 6

9 Ekonomistyrning i hotell- och restaurangbranschen I en näring som tidigare till stor del dominerats av små, privatägda företag påverkar nu kedjor, multinationella företag och större organisationer i allt större utsträckning. I takt med denna strukturella förändring inom hotell- och restaurangbranschen krävs också bättre och effektivare verktyg och metoder. Detta gäller inte minst ekonomistyrningen, där användningen av för branschen anpassade verktyg är begränsad. Syftet med projektet är att hitta ekonomistyrsystem som är utvecklade efter de behov som hotellen och restaurangerna har och därmed bidra med möjligheter att effektivisera de delar av näringen som är i behov av detta. Genom att utgå från de upplevelser kunden eller gästen har, i stället för att som tidigare en produkt som levereras, blir resultaten mer användbara och lättolkade för praktikerna de som faktiskt ska använda dem. /Mats Carlbäck Modulskattesystemet Hotell- och restaurangbranschen ingår i de så kallade svårbeskattade branscherna, där skatteundandragande och andra ekonomiskt tvivelaktiga metoder kan påverka näringens möjligheter att växa och utvecklas på ett sunt sätt. En stor studie av hur den svenska restaurangbranschen idag berörs av den grå sektorn visar tydligt att den påverkar restaurangernas möjligheter att växa och utvecklas genom en snedvriden konkurrens, samtidigt som höga efterlevnadskostnader (kostnader för att betala rätt skatt) påverkar branschens utveckling negativt. I projektet belyses alternativa skattesystem, där möjligheterna att beskatta svårbeskattade enheter beskrivs och analyseras. /Mats Carlbäck Värdet av kedjetillhörighet i hotell- och restaurangbranschen I en bransch som tidigare dominerats av småföretagare har kedjorna och organisationerna tagit en allt större del av marknaden och trenden verkar hålla i sig. Men frågan om kedjetillhörighet är inte alldeles självklar för alla aktörer i näringen. I projektet belyses det verkliga värdet av att tillhöra en kedja eller organisation rent ekonomiskt och huruvida det kan vara ett lämpligt alternativ för den tillväxthungrande entreprenören. Vidare berörs frågor som vilka faktorer ett medlemskap i en kedja innebär, som t.ex. begränsad frihet jämfört med ökad kontroll, och de kostnader och intäkter som det medför. Även de möjligheter som en ökad förståelse för varumärket kan ge analyseras och utvärderas. /Mats Carlbäck 7

10 Västsverige från industriregion till upplevelseterritorium Syftet med projektet är att undersöka hur Västra Götaland, i egenskap av en industriellt baserad region, kan utnyttja sitt industriarv och sin identitet som modern industriregion i utvecklingen mot en mer upplevelsebaserad ekonomi. Forskningsområdet sammanför de på Handelshögskolan idag aktiva forskningsområdena ekonomisk geografi och turism. Detta skapar förutsättningar att angripa frågor kring regional utveckling (Centrum för regional analys) och upplevelsekonomins betydelse och potential (Centrum för turism) med ett tvärvetenskapligt perspektiv. /Anders Larsson och Kristina Lindström Finansierat av: Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige Foto: Goteborg.com/Morten Brun Journalistikens bidrag till en hållbar destinationsutveckling Studien fokuserar på hur journalistiken kan bidra till en hållbar och socialt ansvarstagande utveckling på turismens platser. Projektet avser därmed att analysera den övergripande forskningsfrågan: Hur påverkas journalistiken av det ökade kravet på hållbar utveckling i samhället? Forskningsansatsen utgår från en central iakttagelse rörande turismens ökande och allt mer utsträckta geografiska rörlighet. Människors kontakter med omvärlden sker i allt högre grad med hjälp av olika former av informations- och kommunikationsteknologier och massmediernas produktion av bilder av platser för turism spelar med andra ord en viktig roll för turistindustrins existens och organisation, både ur ett globalt och lokalt perspektiv, samt för turismens hållbara utveckling. /Kristina Lindström Finansierat av: Adlerbertska forskningsstiftelsen 8

11 Mass tourism and sustainable development in impoverished settings. The case of Angkor tourism and rural Siem Reap, Cambodia Nya destinationer för massturism skapar snabbväxande ekonomier. Destinationerna ökar i antal och återfinns ofta i fattiga områden. Fattiga människor tvingas leva i dessa bräckliga och överbelastade miljöer, inom räckhåll och ofta inom synhåll för de rikas överflöd talets fred i Siem Reap-provinsen i nordvästra Kambodja gjorde det möjligt att skapa en ny destination för massturism till Angkortemplen. Från några tusen internationella besökare år 1993 växte turismen till över två miljoner besökare år Landsbygden i Siem Reap är mycket fattig, även mätt med kambodjanska mått. Trots den ökande turismen runt tempeln är Siem Reap den tredje fattigaste provinsen i ett fortfarande mycket fattigt land. I studien undersöks böndernas produktion av livsmedel för massturismen i Siem Reap. Den utforskar hur tillgången till en stor och stabil marknad har (eller inte har) omvandlat ett resursfattigt jordbruk i provinsen samt utvecklar kunskap om småbrukarnas hinder för att dra nytta av de möjligheter som turismen ger. /Robin Biddulph Finansierat av: Adlerbertska forskningsstiftelsen The contributions of small and medium size enterprises in sustainable tourism development Etableringen av små och medelstora företag inom turistindustrin bland U-länderna har varit stark och en bidragande del av den ekonomiska utvecklingen. Forskning visar att dessa företag torde vara avgörande för social och ekonomisk utveckling även i framtiden. Inte minst eftersom de har en lokal förankring och utgår från befintliga, lokala sociala och kulturella resurser. Den lokala förankringen ställer också krav på en hållbar utveckling med hänsyn till befintliga resurser. Forskningsprojektet syftar till att belysa den roll som små och medelstora turistföretag har för att utveckla en hållbar turism i U-länder. Studien baseras delvis på små och medelstora turistföretag i Gambia. /Foday Yaya Drammeh 9

12 Publikationer Våra forskare är aktiva skribenter av böcker, bokkapitel, artiklar och avhandlingar. I nedanstående lista hittar du ett urval från de senaste tre årens publikationer. På hittar du fler! Artiklar Andersson, T.D. & Carlbäck, M. (2009). Experience Accounting - An accounting system that is relevant for the production of restaurant experiences. Service Industries Journal. Vol. 29(10) s Andersson, T.D. & Getz, D. (2009). Festival Ownership - Differences between private, public and not-for-profit festivals. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 9 s Andersson, T.D. & Getz, D. (2009). Tourism as a mixed industry: Differences between private, public and not-for-profit festivals. Tourism Management. Vol. 30(6) s Carlsen, J. & Andersson, T.D. (2011). Strategic SWOT Analysis of Public, Private and Not-for-Profit Festival. International Journal of Event and Festival Management. Vol. 2(1) s Carlsen, J., Andersson, T.D., Ali-Knight, J., Jaeger, K. & Taylor, R. (2010). Festival management innovation and failure. International Journal of Event and Festival Management. Vol. 1(2) s Carlbäck, M. (2010). From cost accounting to customer accounting in the restaurant industry. International Journal of Revenue Management. Vol. 4 (3/4) s

13 Getz, D. & Andersson, T.D. (2010). The Event-Tourist Career Trajectory: A Study of high-involvement Amateur Distance Runners. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 10(04) s Getz, D. & Andersson, T.D. (2009). Editorial by Guest Editors. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 30(2-3) s Getz, D., Andersson, T.D. & Carlsen, J. (2010). Festival management studies: developing a framework and priorities for comparative and cross-cultural research. International Journal of Event and Festival Management Vol. 1(1) s Larson, M. (2011). Innovation and Creativity in Festival Organisations. Journal of Hospitality Marketing and Management. Vol. 20(3) s Larson, M. (2009). Joint Event Production in the Jungle, the Park, and the Garden: Metaphors of Event Networks. Tourism Management. Vol. 30(3) s Larson, M. (2009). Festival Innovation. Complex and Dynamic Network Interaction. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 9(2-3) s O Neill, J. W. & Carlbäck, M. (2011). Do brands matter? A comparison of branded and independent hotels performance during a full economic cycle. International Journal of Hospitality Management. Vol. 30(3) s Olsson, A. K. (2010). A Tourist Attraction s Members: their motivations, relations and roles. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 10(04) s Sundström, M., Lundberg, C. & Giannakis, S. (2011). Tourist Shopping Motivation: Go with the Flow or Follow the Plan. International Journal of Quality and Service Sciences. Vol. 3(2) s Zapata, M. J., Hall, M. C., Lindo, P. & Vanderschaeghe, M. (2011). Can community-based tourism contribute to development and poverty alleviation? Lessons from Nicaragua. Current Issues in Tourism. Vol. 14(8) s

14 Böcker och bokkapitel Andersson, T.D. & Armbrecht, J. (2010). Värdet av kulturinstitutioner: en diskussion om två olika metoder att värdera Nordiska Akvarellmuseet, i Blomgren, R (red.) Kulturpolitiken under lupp: Forskare om kultur och kulturpolitik i Västra Götaland. VGR: Göteborg Andersson, T.D. & Getz, D. (2011). Festival Ownership: Differences between Public, Nonprofit and Private Festivals in Sweden, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Andersson, T.D., Getz, D. & Mykletun, R.J. (eds.) (2011). Festival and Event Management in Nordic Countries Abingdon & New York: Routledge Andersson, T.D., Larson, M. & Mossberg, L. (2009). Evenemang - från organisering till utvärdering. Lund: Studentlitteratur Armbrecht, J. & Andersson, T.D. (2010). Kultur och värdeskapande, i Lindeborg, L., Lindkvist, L. (red.) Kulturens kraft för regional utveckling. SNS: Stockholm Getz, D. & Andersson, T.D. (2011). The Event-Tourist Career Trajectory: A Study of High-Involvement Amateur Distance Runners, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Getz, D. & Andersson, T.D. (2011). Introduction, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries. (s. 1-4) Abingdon & New York: Routledge Larson, M. (2011). Festival Innovation: Complex and Dynamic Network Interaction, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Mossberg, L. & Getz, D. (2011). Stakeholder Influences on the Ownership and Management of Festival Brands, in T.D. Andersson, D. Getz & R. J. Mykletun (eds.) Festival and Event Management in Nordic Countries (s ) Abingdon & New York: Routledge Mossberg, L. & Svensson, I. (2009). Boken om måltidsturism i Västra Götaland. Göteborg: Västsvenska Turistrådet 12

15 Licentiat- och doktorsavhandlingar Kristina N. Lindström doktorsavhandling: Den massmediala (re)produktionen av turismens platser: Geografiska perspektiv på journalistikens uttryck och produktionsförhållanden. (2011) Mats Carlbäck licentiatavhandling: From Cost Accounting to Customer Accounting in the Hospitality Industry a Constructive Approach. (2011) Erik Lundberg licentiatavhandling: Evaluation of Tourism Impacts a sustainable development approach. (2011) Christine Lundberg doktorsavhandling: Challenges in Delivering Services The Front-line hospitality and Tourism Employee Perspective. (2010) Maria Lexhagen doktorsavhandling: E-marketing and customer perceived value in travel and tourism. (2009) John Armbrecht licentiatavhandling: Att värdera det ovärderliga en studie om kulturinstitutioners värde. (2009) 13

16 Medarbetare Följande personer är knutna till Centrum för turism: Lena Mossberg Professor i marknadsföring och föreståndare Kontakt Undervisningsområden Marknadsföring på masternivå och forskarutbildning. Forskningsområden Marknadsföring och turistbeteende, måltidsturism och upplevelser samt destinationsimage. Tommy D Andersson Professor i företagsekonomi med inriktning mot turism Kontakt Undervisningsområden Turismekonomi, hotell- och restaurangekonomi samt kostnads- och intäktsanalys. Forskningsområden: Kulturturism, evenemangsekonomi, kostnads- och intäktsanalys samt småföretagsekonomi. John Armbrecht Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden Kulturturisternas och kulturturismens effekter på destinationer. Robin Biddulph Doktor i kulturgeografi Kontakt

17 Mats Carlbäck Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden Tillväxt, effektivitet och samarbete i form av organisationer och kedjor avseende hotell och restauranger. Foday Yaya Drammeh Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden Små och medelstora företag och hållbar turismutveckling i utvecklingsländer. Annika Hallberg Doktor i marknadsföring Kontakt Undervisningsområden Konsumentbeteende, tjänstemarknadsföring, metod inom marknadsföring och företagsekonomi. Forskningsområden Attityd- och konsumtionsförändringar av internationell turism, effekter av produkters ursprungsländer på köpbeteende, marknadskommunikation av småskaliga livsmedelsföretag. Mia Larson Docent i företagsekonomi Kontakt Undervisningsområden Event management, project management och marknadsföring. Forskningsområden Event management, evenemang utifrån ett konsumentperspektiv, social media och evenemang, innovation i evenemangsorganisationer och nätverk samt destinationsutveckling. 15

18 Kristina Lindström Doktor i kulturgeografi Kontakt Undervisningsområden Turismgeografi, destinationsutveckling och metod. Forskningsområden: Medier och turism samt hållbar destinationsutveckling. Erik Lundberg Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden: Utvärdering av turism och dess effekter från ett hålbarhetsperspektiv. Anna-Karin Olsson Doktorand i företagsekonomi Kontakt Forskningsområden: Marknadsföring, turismens medlems- och volontärorganisationer, kulturturism, storytelling och destinationsutveckling. Christina Waldensjö Doktorand i marknadsföring Kotakt Undervisningsområden Marknadsföring, marknadsplanering, internationell marknadsföring, internationellt företagande, reklam och kommunikationseffekter. Forskningsområden Måltidsturism och destinationsutveckling. María José Zapata Doktor i sociologi Kontakt Forskningsområden Hållbar och ansvarsfull turism. 16

19 Finansiering och styrelse Kontineuerlig verksamhet i Centrum för turism finansieras av Handelshögskolan, olika forskningsfonder och näringslivet. Från näringslivet är bidragsgivarna Göteborg & Co, Västsvenska Turistrådet, Swedavia, Liseberg och Svenska Mässan. Finansiärer för pågående forskningsprojekt är förutom ovanstående: Göteborgs universitet, Forskarskolan Havsmiljöförvaltning, Campus Helsingborg vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet, ETOUR, Höganäs kommun, Helsingborgs kommun, Kungälvs kommun, Vest- Agder fylkeskommune, Östersunds kommun, Saxo Institutet, Han Herrad Havbåde, Jämtland-Härjedalen Turism, Åreföretagarna, Luger, Vinnova, Norges Forskningsråd genom forskningsprogrammet Opplevelser i Nord, Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige, Adlerbertska foskningsstiftelsen och EU:s strukturfonder. Styrelse Ordinarie ledamöter Olle Sundin, ordförande Sabine Söndergaard Gunilla Mitchell Tommy Andersson Peter Rosén Mia Larson Kristina Lindström Suppleanter Martin Kurzwelly Andreas Andersen Freddy Hällsten Annika Hallberg John Armbrecht Patrik Ström Adjungerad Lena Mossberg Swedavia Göteborg & Co Västsvenska Turistrådet Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Svenska Mässan Liseberg Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan Handelshögskolan 17

20 Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Vasagatan 1, Box 610, Göteborg,

En genuin smak av Bohuslän, tack!

En genuin smak av Bohuslän, tack! En genuin smak av Bohuslän, tack! - en fallstudie om restaurangers uppfattning av turisters efterfrågan på lokal mat Kandidatuppsats i kulturgeografi, VT 2011 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk

Läs mer

Forskningsrapport 2007:2. konsumenter och. av Karin M. Ekström, Ulrika Holmberg och Eva Ossiansson

Forskningsrapport 2007:2. konsumenter och. av Karin M. Ekström, Ulrika Holmberg och Eva Ossiansson Forskningsrapport 2007:2 Marknadsföringsforskning om konsumenter och konsumtion av Karin M. Ekström, Ulrika Holmberg och Eva Ossiansson Företal Författarna docent Karin M. Ekström, ekonomie doktor Ulrika

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Kandidatuppsats. Bachelor s thesis. Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism. Kulturgeografi VT 2011. en fallstudie av SÖT-regionen

Kandidatuppsats. Bachelor s thesis. Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism. Kulturgeografi VT 2011. en fallstudie av SÖT-regionen Kandidatuppsats Bachelor s thesis Kulturgeografi VT 2011 Förutsättningar för gränsregionala samarbeten inom turism en fallstudie av SÖT-regionen Hanna Hirvelä MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

All inclusive, ett hållbart koncept?

All inclusive, ett hållbart koncept? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) All inclusive, ett hållbart koncept? -en studie kring

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Turismens betydelse. Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling. Dnr 2012/010

Turismens betydelse. Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling. Dnr 2012/010 Turismens betydelse Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling Dnr 2012/010 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010

Läs mer

Kulturarvet som resurs för regional utveckling

Kulturarvet som resurs för regional utveckling Kulturarvet som resurs för regional utveckling Marianne Nilson & Sven-Olof Lindquist, Centrum för Östersjöstudier Birgitta Elfström, Riksantikvarieämbetet Martin Paju, CERUM Lotta Braunerhielm, avd. för

Läs mer

forskning om chefskap

forskning om chefskap vinnova information vi 2009:02 forskning om chefskap Presentation av projekten inom utlysningen Chefskap; förutsättningar, former och resultat Titel: Forskning om chefskap. Presentation av projekten inom

Läs mer

Förnyelseorganismer i Ystad-Österlenregionen

Förnyelseorganismer i Ystad-Österlenregionen Examensarbete magisternivå januari 2008 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN Förnyelseorganismer Handledare: Leif Edvinsson Allan T. Malm Författare: Marie Björklund Björn Cederlind SAMMANFATTNING Uppsatsens

Läs mer

Den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn Den kreativa sektorn Ett verktyg utvecklat för att beskriva och förstå den kreativa sektorn - tillämpat på Norrköping Rapport 2006-03-14 Mia Sas, Fredrik Sunnergren och Heléne Jonsson Förord För några

Läs mer

Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer.

Ansökan till VINNOVA. OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Diarienummer. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2015-04335 Avsänd av sökande 2015-08-27 10:36 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (höst) OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Turism i natur. Definitioner, omfattning, statistik RAPPORTSERIEN. Peter Fredman, Sandra Wall Reinius & Christine Lundberg

Turism i natur. Definitioner, omfattning, statistik RAPPORTSERIEN. Peter Fredman, Sandra Wall Reinius & Christine Lundberg R 2009:23 Turism i natur Definitioner, omfattning, statistik Peter Fredman, Sandra Wall Reinius & Christine Lundberg Med bidrag av C. Michael Hall, Michael Yuan & Laila Gibson Turismforskningsinstitutet

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

HANDLEDARE: GUSTAF ONN

HANDLEDARE: GUSTAF ONN SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH FÖRETAGANDE KANDIDATUPPSATS 15 HP TURISMVETENSKAP C VÅRTERMINEN 2010 TURISTBYRÅERNAS ORGANISATION, OMVÄRLD OCH NÄTVERK FÖRFATTARE: DIANA AGUILAR, OLGA

Läs mer

V ààtáäéã. - ett verktyg i platsmarknadsföring?

V ààtáäéã. - ett verktyg i platsmarknadsföring? Mittuniversitetet 2010-06-03 Institutionen för Samhällsvetenskap Turismprogrammet Turismvetenskap C Kandidatuppsats 15hp, VT 2010 V ààtáäéã - ett verktyg i platsmarknadsföring? Författare: Caroline Johansson,

Läs mer

VisitSweden. hållbarhetsredovisning

VisitSweden. hållbarhetsredovisning VisitSweden hållbarhetsredovisning 2 kontaktinformation Innehåll Kontaktinformation 2 Vd-ord 3 Hållbarhet och globalt ansvar 5 Påverkan, risker och möjligheter 10 Dialog med intressenter 14 Miljöansvar

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Köpbeteende, livsstil och varumärken

Köpbeteende, livsstil och varumärken Köpbeteende, livsstil och varumärken En forskningsöversikt över hållbar konsumtion med fokus på dagligvaror RAPPORT 5492 JUNI 2005 Köpbeteende Varumärke Livsstil Köpbeteende, livsstil och varumärken En

Läs mer

aktuell tjänsteforskning

aktuell tjänsteforskning aktuell tjänsteforskning centrum för tjänsteforskning nr 56 November 2008 april 2009 förändring av tjänsteprocesser på arbetsförmedlingen sid 3 ctf möter näringslivet sid 8 CTF CENTRUM FÖR TJÄNSTEFORSKNING

Läs mer

Extraordinary is the new Ordinary

Extraordinary is the new Ordinary FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN MARKNADSFÖRING Extraordinary is the new Ordinary En studie om koncepthotell och dess utveckling Magisteruppsats VT 2011 Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handledare:

Läs mer

På tur med entreprenörer. Upplevelsebranschens uppsving. entreprenörskap innovation småföretagande. MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt«

På tur med entreprenörer. Upplevelsebranschens uppsving. entreprenörskap innovation småföretagande. MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt« entreprenörskap innovation småföretagande 4 2011 På tur med entreprenörer Upplevelsebranschens uppsving MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt«dessutom Startups Socialt företagande Inkubatorer i

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Regionförbundet Jämtlands län Ökad företagssamverkan inom och mellan branscher - en del av Innovativa

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Utveckla turistdestinationer

Utveckla turistdestinationer Magnus Bohlin och Jörgen Elbe (red) Utveckla turistdestinationer ett svenskt perspektiv Uppsala Publishing House provläsning utveckla turistdestinationer 1 Utveckla turistdestinationer 2007 Författarna

Läs mer