Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande"

Transkript

1 Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

2

3 Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå Kommun 1. Beskrivning av projektet Mål och upplägg... 7 Arbetssätt Medborgarnas möjlighet till inflytande Samråd Medborgarnas röster Reflektionsfrågor Trygghet Trygghet som jämställdhetsfråga Trygghet i Sollefteå Åtgärder Reflektionsfrågor Trafik och säkerhet Kollektivtrafiken Fotgängare Trafiksäkerhet Åtgärder Reflektionsfrågor Kulturmiljöer Gatunamn Skulpturer Reflektionsfrågor Programarbete Analys av Program för upprustning av stadsparken Reflektionsfrågor Del 2 Kunskap och reflektion grund för jämställt samhällsbyggande 1. Utgångspunkt för jämställdhetsarbetet Politiska mål och lagar Jämställdhet Genus och genusordning Reflektionsfrågor Jämställdhetsintegrerat samhällsbyggande Synliggöra kvinnors och mäns villkor Reflektionsfrågor Jämställdhetsintegrerad kommunpolitik Nämdens arbete Reflektionsfrågor Checklista beslutsunderlag Arbetsplatskultur som främjar jämställdhet Ifrågasätta normer Reflektionsfrågor Vi blickar framåt! Källor... 38

4 Förord Sedan många år har Sollefteå kommun prioriterat arbetet med den offentliga miljön, vårt gemensamma vardagsrum. Ett exempel är det program för ett trevligare centrum som genomfördes i Sollefteå Vi fortsätter nu på samhällsbyggnadskontoret arbetet med centrumupprustning under kommande år, genom program för trevligare centrum i Långsele, Junsele, Näsåker och Ramsele. I Sollefteå finns också ett program för upprustning av Sollefteå stadspark vars första etapp påbörjas För detta arbete har samhällsbyggnadskontoret sammanfört en arbetsgrupp, Centrumgruppen, på 6-7 medarbetare från kontorets olika avdelningar. Gruppen speglar våra insatser från planering till drift och underhåll. Inom kommunen pågår ett kontinuerligt jämställdhetsarbete och det som genomförts på vår förvaltning har varit kartläggning av löner ur ett jämställdhetsperspektiv. När samhällsbyggnadskontoret så fick möjlighet att delta i Boverkets kampanj såg vi ett tillfälle att bredda vårt jämställdhetsarbete. Då den gemensamma miljön ska vara inbjudande för alla i samhället strävar vi efter att identifiera olika gruppers önskemål. En aspekt vi inte tidigare uppmärksammat var just jämställdhet och trygghet. Vi utformade därför projekten Trygg kommun och Trygga stråk. Dessa projekt innefattar utarbetandet av ett metodmaterial om hur vi ska jämställdhetsintegrera vårt samhällsbyggande samt fysiska åtgärder. Centrumgruppen har varit fokus för arbetet med trygghet och jämställdhetsfrågor, där vi vid varje möte har rapporterat från de bägge projekten och diskuterat dessa frågor. Jämställdhet kan vid första anblicken tyckas enkelt, män och kvinnor ska ha lika villkor. Men jämställdhet innehåller en mängd komplexa frågor och genom projekten vi deltagit i har vi ökat vår kunskap och medvetenhet om vad jämställdhet kan innebära och hur vi kan arbeta i samhällsbyggandet för att bidra till ett jämställt samhälle. Vi kan nu peka på vissa påtagliga förbättringar, framför allt ökad säkerhet genom buskröjning i stadsparken, bättre belysning, och trivsamma gångtunnlar med såväl konstnärligt snickeri som bra belysning. Att i jämställdhetsarbetet gå vidare från kvantitativa arbetssätt till kvalitativa är en utmaning. Det innebär ett mer reflekterande arbetssätt utan färdiga lösningar. Metodmaterialet som tagits fram kommer att vara ett bra stöd i vårt arbete med att bli kunnigare och uppnå ett bättre, mer heltäckande resultat. Det allra viktigaste är våra attityder och att bredda sättet att tänka. Vi försöker hålla ögonen öppna för nya frågor och att vara lyhörda såväl i det fortsatta arbetet med centrumförnyelsen som i övriga arbetsuppgifter. Gunilla Rudehill, kommunarkitekt Sollefteå

5 Upplägg och användning Detta metodmaterial har utarbetats inom ramen för projektet Trygg kommun som genomförts av samhällsbyggnadskontoret i Sollefteå kommun. Vi som drivit projektet har tagit fasta på att materialet både ska vara ett bra stöd i samhällsbyggnadskontorets arbete och ett stöd i att utveckla tankesättet kring jämställdhet i samhällsbyggandet. Metodmaterialet har därför utformats i två delar. Den första delen har fokus på Sollefteå och innehåller kartläggning och analys av samhällsbyggandet i kommunen. Denna del är mer konkret och direkt kopplad till det arbete med samhällsbyggande som bedrivs vid Sollefteå kommuns samhällsbyggnadskontor. Den andra delen har fokus på att öka kunskap och medvetenhet kring jämställdhet i samhällsbyggandet. Denna del är mer allmänt hållen och kopplad till fakta och forskning när det gäller jämställdhetsperspektiv på samhällsbyggande. Varje avsnitt i boken beskriver först kartläggning och/eller fakta på respektive område. Därefter följer ett antal reflektionsfrågor som kan användas under samhällsbyggandets olika processer. Tanken är att de som arbetar i de olika processerna under arbetets gång tillsammans ska kunna diskutera utifrån reflektionsfrågorna för att på så sätt få med ett jämställdhetsperspektiv i samhällsbyggandets olika delar. Allra först i metodmaterialet kommer en ordlista med nyckelbegrepp som kan underlätta användandet av materialet. Ordlistan kan först läsas igenom och vara utgångspunkt för användandet av metodmaterialet, och därefter ett stöd att återvända till när du som läsare stöter på nya ord eller begrepp. Vårt uppdrag har varit att utforma ett metodmaterial som samhällsbyggnadskontoret konkret ska kunna använda för att jämställdhetsintegrera samhällsbyggandet. Under projektets gång har en insikt vuxit fram hos oss om att det också behövs kunskap om och reflektion kring genus och jämställdhet kopplat till samhällsbyggande, för att vi verkligen ska kunna jämställdhetsintegrera i det vardagliga arbetet med samhällsbyggande. Detta metodmaterial fokuserar därför mycket på att reflektera och diskutera kring olika delar i samhällsbyggande under pågående arbetsprocesser, istället för att vara en checklista som i efterhand kan användas för att kontrollera att jämställdhetsperspektivet är med. Johanna Engström, kulturanalytiker Ulrika Auno, genuspedagog Sollefteå Materialet ska vara ett bra stöd i samhällsbyggnadskontorets arbete med att utveckla tankesättet kring jämställdhet i samhällsbyggandet 5

6 Ordlista med nyckelbegrepp I texten förekommer ett flertal ord och begrepp som kan behöva förklaras och förtydligas. Nedan följer därför vår ordlista. Gå gärna tillbaka till denna när du läser och stöter på ord du funderar över. Genus Genus handlar om att vi tillskriver kvinnor och män olika egenskaper utifrån de föreställningar vi har om vad det innebär att vara kvinna eller man. Detta begrepp kan förstås som det sociala könet, sättet som vi gör kön på i samhället. Vi skapar hela tiden normer för vad som anses kvinnligt och manligt genom exempelvis kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen, egenskaper och så vidare. Vad som uppfattas som manligt och kvinnligt ser olika ut i olika kulturer och tidsepoker och är därmed föränderligt. Att arbeta med ett genusperspektiv kan innebära att utmana normer i form av invanda rutiner i samhällsbyggandet. Jämlikhet Innebär alla människors lika värde och att alla har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet Jämlikhet mellan kvinnor och män att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att införliva ett jämställdhetsperspektiv inom alla verksamhetsområden och på alla samhällsnivåer. Detta innebär att ett genusperspektiv ska finnas med som en naturlig del i allt arbete inom en organisation. Mångfald Mångfald innebär en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Mångfaldsarbetet i Sollefteå kommun består av flera olika delar; likabehandling, kompetens och resurser samt integration. Normer Normer kan förklaras som underförstådda förväntningar eller regler i en social gemenskap. De avgör vad som är önskvärt/naturligt/normalt eller oönskat/onaturligt/onormalt. Produktion Lönearbete, det vill säga framställande av varor och tjänster. Social reproduktion En sammanfattande term för framförallt obetalt arbete, men i viss mån även betalt, i form av vård och omsorgsarbete i vid bemärkelse. Det rymmer också omtanke och kärlek till de närmaste. Trygghet Trygghet i denna text handlar om frihet; frihet att själv kunna röra sig i det offentliga rummet utan att känna rädsla eller oro. Staden tillhör alla människor och alla människor i vår kommun har rätt att känna sig trygga i sin utemiljö, oavsett kön. Otrygghet begränsar människors rörelsefrihet och därmed möjligheter i livet. 6

7 Del 1 Trygg kommun samhällsbyggande i Sollefteå Kommun 1. Beskrivning av projektet Trygg Kommun är ett projekt som drivits av Samhällsbyggnadskontoret och finansierats av Boverket via Länsstyrelsen. Inom projektet har inflytande, trygghet i stadsmiljön, fysisk planering, trafik och kulturmiljöer studerats allt utifrån ett trygghets- och jämställdhetsperspektiv. I projektet har kommunens genuspedagog och projektanställd kulturanalytiker arbetat i samverkan med kommunarkitekt och fysisk planerare. Samhällsbyggnadskontorets centrumgrupp, som består av representanter från kontorets olika avdelningar, har fungerat som referensgrupp för projektet. I centrumgruppen har jämställdhet i allmänhet och projektet i synnerhet diskuterats för att på så sätt förankra projektets olika delar och lägga en grund för jämställdhetsintegrerat samhällsbyggande. Mål och upplägg Projektet är en del av kommunens arbete mot verksamhetsplanens övergripande mål för medborgare och brukare; En framtidskommun att bo och leva i. I detta arbete ska kommunen bland annat utveckla en jämställd planering och införliva trygghets- och säkerhetsaspekter i planeringen, så att boendemiljön och utemiljön utvecklas och utformas med tanke på trygghet. Att arbeta fram detta metodmaterial kring jämställdhet och trygghet i samhällsbyggande följer därför kommunens verksamhetsinriktning. Projektets mål har varit att ta fram ett metodmaterial som ska fungera som ett stöd för jämställdhetsintegrerat samhällsbyggande i Sollefteå kommun. Projektet kan delas in i tre stadier: Kartläggningar av stadsmiljö, upplevd trygghet, trafik, kulturmiljö, inflytande och planprogram Analys av ovanstående delar Framtagning av metodmaterial utifrån kartläggning och analys 7

8 Arbetssätt Metodmaterialet bygger på underlag som arbetats fram inom projektet. För att få fram underlag och material kring trygghet och jämställdhet i Sollefteå har vi genomfört ett antal aktiviteter. När samhällsbyggnadskontoret bjudit in till samråd gällande program för kommunens tätorter har vi studerat och granskat i vilken utsträckning kvinnor och män aktivt deltar i samråden. Vid dessa tillfällen har vi genomfört observationer som framför allt fokuserat på kvinnors och mäns talutrymme vid samrådstillfällena. För att belysa fysiska miljöer ur ett trygghetsperspektiv har vi genomfört olika typer av trygghetsvandringar i Sollefteå stad. Vårt mål med dessa vandringar har varit att nå ut till många olika medborgare som bor eller vistas i Sollefteå stad för att tillvarata deras upplevelser, erfarenheter och åsikter. Att aktivt söka sig till grupper av människor som inte alltid uttalar sig i offentliga sammanhang är en strategi i arbetet för ett mer jämställt samhällsbyggande. Vi började med att arrangera vandringar där människor i grupp, tillsammans med oss i projektet, promenerade en utvald sträcka genom centrum. Under vandringarna, som oftast genomfördes efter mörkrets inbrott, diskuterade vi de platser vi passerade utifrån ett trygghetsperspektiv. För dem som ville fanns möjligheten att gå vandringen själv. Informationsblad med frågor och vandringssträcka fanns då att hämta på biblioteket samt på kommunens hemsida. Ibland var det svårt att få till en faktisk vandring. Då genomförde vi istället vad vi kallade mentala trygghetsvandringar där vi träffade människor i grupp och samtalade om platser i Sollefteå ur ett trygghetsperspektiv. En stor del i arbetet med att ta fram underlag för metodmaterialet har varit att analysera aktuellt program över stadsparken. I analysen har vi strävat efter att belysa i vilken mån kvinnors och mäns villkor och förutsättningar beaktas i programmet för stadsparken. I detta analysarbete har vi också tagit hjälp av chefer för olika avdelningar på samhällsbyggnadskontoret. För att lyfta fram medborgarnas åsikter har vi även utarbetat och genomfört en enkät om stadsmiljö, inflytande, trygghet och trafiksäkerhet. Enkäten fanns i elektronisk form på kommunens hemsida under några månader och delades också ut i pappersform till sammanlagt cirka 1000 medborgare. Särskilt försökte vi då nå boende i centrumkärnan, 8

9 ungdomar i högstadie- och gymnasieålder, pensionärer och människor med annan etnisk bakgrund än svensk. Enkäten besvarades av cirka 300 kommunmedborgare Andelen kvinnor som besvarade enkäten var något större än andelen män. Vi har även studerat Sollefteå kommuns gatunamn ur ett jämställdhetsperspektiv och jämfört hur många gator/vägar som är döpta efter män och traditionellt manliga domäner och hur många som är döpta efter kvinnor och traditionellt kvinnliga domäner. För att ta del av fler människors erfarenheter och upplevelser har vi fört diskussioner med och intervjuat organisationer i kommunen, så som Lokalt Resurscentrum, Brottsofferjouren och Kvinnojouren. För att förankra arbetet med jämställdhetsintegrering i verksamheten, har vi kontinuerligt lyft frågor och idéer till diskussion i Centrumgruppen. Där vi även har genomfört övningar för att öka kunskap och medvetenhet kring jämställdhetsfrågor. Efter att dessa olika arbetsinsatser genomförts har vi analyserat det insamlade materialet ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är dessa arbetsinsatser och analyser som ligger till grund för detta metodmaterial. Detta metodmaterial bygger på underlag som arbetats fram inom projektet, genom att projektteamet studerat samråd, ordnat trygghetsvandringar, genomfört enkät om stadsmiljö och analyserat planprogram ur ett jämställdhetsperspektiv 9

10 2. Medborgarnas möjlighet till inflytande Samråd Plan- och bygglagen ger medborgarna stora möjligheter till inflytande, men vid samråd är det vanligt med en överrepresentation av män. Detta mönster kunde också skönjas vid de samråd kring program för tätorterna i Sollefteå kommun som genomfördes under hösten Medborgarna i de fyra tätorterna utgörs av ungefär hälften kvinnor och hälften män på varje ort. Vid två av samråden deltog betydligt fler män än kvinnor, vid ett av samråden var gruppen män något större än gruppen kvinnor och vid ett av samråden var gruppen kvinnor något större än gruppen män. Vid samråden observerades samtalen kring de föreslagna programmen för tätorterna. När antalet yttranden från respektive grupp satts i relation till antalet deltagare i respektive grupp visade observationerna att gruppen kvinnor och gruppen män yttrade sig ungefär lika mycket. Yttrandena som gjordes under samråden var dock av olika karaktär, såtillvida att gruppen mäns uttalanden ofta var längre och gruppen kvinnors var kortare. Mycket viktigt är dock att notera att i gruppen män var det en handfull individer som uttalade sig, medan det i gruppen kvinnor var ännu färre individer som stod för yttrandena. Detta innebär att det finns en risk att många människors, både kvinnors och mäns, åsikter inte kommer fram vid ett samråd. Med detta som utgångspunkt är det viktigt att reflektera kring olika former för samråd som en del i jämställdhetsarbetet. Val av tid och plats för samrådet liksom hur inbjudan utformas är grundläggande för att kvinnor och män ska komma till samrådet. Hur samtalet under samrådet utformas är avgörande för att kvinnor och män ska komma till tals. I stora grupper är det många människor, både kvinnor och män, som drar sig för att ta ordet. För att få många människor att yttra sig kring ett förslag är det viktigt att reflektera kring hur samtalet läggs upp. 10

11 Exempelvis går det att direkt efter presentationen dela in deltagarna i mindre grupper och be dem diskutera programmet. I mindre grupper uttalar sig fler personer. Varje grupp skulle kunna anteckna synpunkter och lämna till representanterna för samhällsbyggnadskontoret. Därefter går det att avsluta med ett samtal i stor grupp om programmet. När människor i en mindre grupp fått möjlighet att sätta ord på sina tankar blir det sedan fler som uttalar sig i den stora gruppen. För att ytterligare stödja samtalet i den mindre gruppen är ett alternativ att förbereda ett antal rubriker eller frågor som samtalet skulle kunna kretsa kring. På så sätt säkerställs också att samhällsbyggnadskontoret får den respons som behövs för att kunna vidareutveckla programmet. Det kan också vara bra att avsätta extra tid efter samrådet då det är vanligt att fler, både kvinnor och män, vågar komma till tals i ett mer informellt sammanhang. Samråd med medborgare är en inflytandeform som kan användas inom samhällsbyggnadskontorets alla verksamheter, inte bara vid programarbete. För att ge fler människor möjlighet till inflytande kan alternativa former av samråd genomföras. Ett exempel på en alternativ samrådsform är att ställa upp ett stånd/en husvagn eller dylikt på en central plats på orten och låta människor stanna till och spontant komma med kommentarer. Genom att ta kontakt med exempelvis olika föreningar på orten kan samhällsbyggnadskontoret också komma i kontakt med olika grupper av människor och på så sätt ge dem möjlighet till inflytande. Ytterligare ett alternativ för att öka möjligheter till inflytande är att redan innan arbetet med att utforma ett program påbörjas bilda en referensgrupp som består av lika många kvinnor som män och representanter från alla åldrar och olika etniska grupper. Referensgruppen kan bidra med idéer och synpunkter i utformandet av programmet. 11

12 Medborgarnas röster Knappt hälften av dem som svarat på Trygg kommuns enkät om stadsmiljö anser att medborgarna i Sollefteå kommun ges möjlighet till inflytande, även om större delen av denna grupp anser att det skulle kunna finnas fler möjligheter att påverka. Om det fanns fler forum för inflytande svarar 20 % att de skulle engagera sig mer i stadsmiljöfrågor. Denna grupp utgörs av en större andel män än kvinnor. Ytterligare nästan 50 % svarar att de kanske skulle engagera sig mer i stadsmiljöfrågor om det fanns fler forum. Denna grupp utgörs av en större andel kvinnor än män. I svaren på enkäten anger 50 % att de aldrig eller sällan upplever att de kan vara med och påverka utvecklingen av stadsmiljön. Ytterligare 30 % anger att de inte vet om de upplever att de kan vara med och påverka. Det går inte att se några skillnader mellan kvinnor och män i detta avseende. Däremot visar enkäten att fler män än kvinnor ofta brukar tycka till när tillfälle ges, medan fler kvinnor än män anger att de aldrig eller sällan brukar tycka till när tillfälle ges. En större andel kvinnor än män brukar aldrig på eget initiativ komma med egna förslag till samhällsbyggnadskontoret eller till politiker, medan dubbelt så stor andel män som kvinnor ofta eller ibland kommer med förslag på eget initiativ. I enkäten gavs möjlighet att ge förslag på förbättringar av stadsmiljön och förändringar för ökad trygghet. Av dem som lämnat förslag på förbättringar av stadsmiljön är dubbelt så många kvinnor som män. Av dem som lämnat förslag på hur tryggheten kan ökas är nära två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. Gruppen kvinnor har på så sätt i högre utsträckning nyttjat möjligheten till inflytande i enkätform genom att tycka till och komma med egna förslag. Har du förslag på förbättringar av Sollefteå centrum? Att använda stadsparken till mer aktiviteter för allmänheten som till exempel vinter/julmarknad, helgmys med exempelvis varmkorv, våfflor, skidspår för de minsta och skridskoåkning. Ur enkäten 12

13 Reflektionsfrågor Medborgares inflytande När i processen vill vi ge medborgarna möjlighet till inflytande? Varför just då? Vilken/vilka former för inflytande kan vi använda oss av? Vilken/vilka nya former kan vi prova? Hur ger vi kvinnor respektive män samma möjligheter till inflytande? Hur säkerställer vi detta? Hur kan vi göra samråd attraktiva för både kvinnor och män? Hur väljer vi tid och plats för samrådet? Hur fungerar tid och plats för kvinnor respektive män? Hur utformar vi inbjudan till samråd? Tilltalar den både kvinnor och män? Hur skapar vi möjligheter för många individer, både kvinnor och män, att uttrycka sig vid samråd? Hur utformar vi enkäter så att både kvinnor och män stimuleras att besvara dem? Egna reflektioner 13

14 3. Trygghet Inom samhällsbyggande har vi möjlighet att arbeta för ökad upplevelse av trygghet i staden. Att planera och arbeta för upplevd trygghet hos alla medborgare innebär att öka möjligheterna för människor i kommunen att leva jämställda liv. Trygghet som jämställdhetsfråga Trygghet handlar om frihet, frihet att själv kunna röra sig i det offentliga rummet utan att känna rädsla eller oro. Staden tillhör alla människor och alla människor i vår kommun har rätt att känna sig trygga i sin utemiljö, oavsett kön. Otrygghet begränsar människors rörelsefrihet och därmed möjligheter i livet. Genom att planera för en tryggare miljö kan vi hjälpa människor att leva mera jämställda liv, eftersom vi skapar förutsättningar för alla att röra sig fritt i stadsmiljön. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning (NTU 2009) känner en majoritet av befolkningen i Sverige sig trygga när de vistas ute en sen kväll. Trots detta är upplevd otrygghet idag ett problem för många människor, framförallt för kvinnor. Enligt NTU 2009 anger 26 % av kvinnorna att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller att de avstår från att gå ut på grund av otrygghet. Motsvarande siffra för män är 6 %. Kvinnor ändrar också, i högre utsträckning än män, sitt beteende som en följd av upplevd otrygghet. Kön samverkar dessutom med andra faktorer i kvinnors liv, exempelvis är kvinnor med annan etnisk bakgrund än den svenska mer oroliga för att utsättas för brott och känner sig mer otrygga ute en sen kväll. Detsamma gäller för äldre kvinnor, som i högre utsträckning än yngre undviker att gå ut sent på grund av att de känner sig otrygga. Personer som bor i flerfamiljshus uppger oftare otrygghet än personer i villa (NTU 2009). 14

15 Trygghet i Sollefteå Enligt enkätundersökningen som gjordes för projektet Trygg Kommun känner de flesta medborgare i Sollefteå sig trygga ute i centrum efter klockan Dock menar drygt 16 % av de svarande att de inte känner sig så trygga eller upplever sig mycket otrygga, och av dessa är flertalet kvinnor. Var femte kvinna undviker dessutom att vistas utomhus på grund av otrygghet, jämfört med var 26:e man som gör detsamma. Vissa platser i Sollefteå centrum upplevs som mer otrygga än andra, vilket framkom både under trygghetsvandringarna och i enkätsvaren. Bland dessa kan nämnas stadsparken, gångtunneln vid stadsparken och busstationen med tillhörande väntsal. Betydligt fler kvinnor än män upplever dessa platser som otrygga och nästan hälften av de svarande kvinnorna undviker dessa platser i jämförelse med knappt 10 % av männen. Fler män (36%) än kvinnor (13%) menar också att det inte finns platser i Sollefteå som upplevs som otrygga. Både i enkätundersökningen och under trygghetsvandringarna gavs många förslag från medborgare på hur Sollefteå centrum kunde förbättras ur ett trygghetsperspektiv. Flera av dessa har rört vikten av bra belysning. Belysning är ett verktyg i arbetet med att öka människors upplevelse av trygghet. Med hjälp av ljusstyrka, färg, placering och typ av armatur kan en känsla av trygghet förmedlas till medborgarna. Andra trygghetsfaktorer som föreslagits är människor, gärna poliser eller vakter, i rörelse, prioriterad snöröjning av gång- och cykelstråk, markerade cykelbanor, musik i gångtunnlar, utnyttjande av tomma skyltfönster, röjning av tät vegetation samt att undvika att skapa avskildhet. Under trygghetsvandringar och i enkäten framkom även upplevelser och förslag kring andra platser i kommunen än just Sollefteå centrum. 15

16 Åtgärder Det som redan nu genomförts för att öka känslan av trygghet i staden är gallring i Stadsparken för bättre sikt och färre gömställen. Flera gångtunnlar har dessutom fått ny belysning och utsmyckning i trä. 16

17 Reflektionsfrågor Trygghet Hur planerar och utformar vi miljön för att öka tryggheten hos kommunens alla medborgare? Hur kan vi använda belysning för att skapa en ökad upplevelse av trygghet? Finns det platser som kvinnor eller män undviker att vistas på? I så fall varför? Hur kan vi skapa en trygghetskänsla här? Hur kan vi göra platsen tryggare? Vilka känslor väcker denna plats dagtid/nattetid/sommar/vinter? Är belysningen bra och ändamålsenligt? Hur gör vi platsen trygg året om, dygnet runt? Hur är insynen på denna plats? Ger utformningen av platsen möjligheter till genomströmning alternativt uppsikt? Hur kan denna plats utformas så att upplevelsen av trygghet ökas? Hur kan vi göra det lätt att hitta till och orientera sig i området? Hur bygger vi trygga gång- och cykelbanor oavsett tid på dygnet? Hur bygger vi gång- och cykelbanor där människor tryggt kan ta sig fram oavsett tid på dygnet? Egna reflektioner 17

18 4. Trafik och säkerhet I dag ser kvinnors och mäns resmönster generellt lite olika ut. Även om kvinnor och män gör ungefär lika många resor, är mäns sträckor betydligt längre än kvinnors varje dag. Män kör också i högre utsträckning bil medan kvinnor åker mer kollektivt. Kvinnors arbetsplatser ligger oftare närmare hemmet än mäns. Mäns resande är i högre grad kopplat till arbete medan kvinnors resande innehåller fler delmål så som service och inköp. Eftersom män och kvinnor generellt använder olika färdmedel och typer av ressätt blir det ur ett jämställdhetsperspektiv viktigt att reflektera kring vad som prioriteras och hur vi kan göra för att skapa bättre förutsättningar för människor att leva mer jämställda liv. Kollektivtrafiken De flesta som svarat på enkäten som Trygg Kommun genomfört anger att de aldrig eller sällan nyttjar kollektivtrafiken, 32 % gör det dock mer ofta eller dagligen. I undersökningen är män den grupp som oftare åker kollektivt, vilket går ifrån nationella kartläggningar. Troligtvis beror detta på att andelen svarande mellan år var hög i Trygg Kommuns undersökning, där statistiken visar att det framförallt är dessa ålderskategorier som dagligen åker kollektivt och att andelen män i denna grupp var förhållandevis hög. De flesta anser att busshållsplatsernas placering och utformning är bra. Mer än dubbelt så stor andel män som kvinnor anser att busshållplatsernas utformning är mycket bra. I enkäten uppger 14 % att utformningen av busshållsplatserna är mindre bra eller dålig. Enligt undersökningen påverkar dock inte utformningen av busshållplatserna nyttjandet av kollektivtrafiken i nämnvärd utsträckning. Busshållplatsernas placering påverkar det kollektiva åkandet för en liten del av dem som svarat medan flertalet anser att de inte gör det. Placeringen påverkar kvinnors nyttjande av kollektivtrafiken i något högre utsträckning än mäns. För en del har busslinjernas dragning betydelse för nyttjandet av kollektivtrafiken, medan det för mer än hälften av de svarande inte har det. Dubbelt så hög andel kvinnor som män anser att busslinjernas dragning påverkar nyttjandet. 18

19 Fotgängare Av dem som svarat känner 89 % sig trygga som fotgängare i stadstrafiken, medan 5 % känner sig otrygga. En större andel män känner sig mycket trygga som fotgängare i stadstrafiken. De flesta kvinnor känner sig ganska trygga. Fler kvinnor än män känner sig otrygga eller mycket otrygga som fotgängare i stadstrafiken. Trafiksäkerhet Av de svarande menar 40 % att det finns platser i Sollefteå som inte är trafiksäkra, både för fotgängare och för bilförare. Exempel som återkommer är gatukorsningen nedanför Resecentrum, korsningen vid Statoil, rondellen vid nya bron samt övergångsstället vid Appelbergs. Det syns inga större skillnader mellan kvinnors och mäns svar. Åtgärder Ett förslag på förbättring av trafiksäkerheten som kom fram under en trygghetsvandring i projektet är den konkava spegel som nu satts upp i korsningen nedanför Resecentrum för att skapa bättre sikt för fotgängare. 19

20 Reflektionsfrågor Trafik och säkerhet För vem/vilka planerar och bygger vi nu? Vem/vilka utgör normen i vårt samhällsbyggande? Hur kan vi planera och bygga en trafikmiljö som är anpassad och säker för fotgängare/bilförare/ cyklister/kvinnor/män? Hur påverkar detta förslag/denna förändring fotgängare/cyklister/de som åker kollektivt/bilförare/ kvinnor/män? Vilka vägar prioriteras i samhällbyggnadskontorets verksamhet? Gång/cykelvägar eller bilvägar? Vilka konsekvenser får detta för kvinnor och män? Hur ska vi prioritera för att skapa förutsättningar för kvinnor och män att leva jämställda liv? Var snöröjer vi först? Vilka konsekvenser får det för fotgängare/bilförare/kvinnor/män? Hur kan vi planera snöröjningen så att kvinnor och män ges lika möjligheter att ta sig fram i staden? Hur utformar vi busskurer på ett sätt som skapar trivsel, tillgänglighet och trygghet? Egna reflektioner 20

21 5. Kulturmiljöer En del i jämställdhetsprojektet Trygg Kommun har varit att studera kulturmiljöer, med utgångspunkt att staden tillhör alla medborgare och därför bör representera en mångfald av människor. Fokus i undersökningen lades på gatunamn och skulpturer. Reflektionsfrågorna inkluderar dock även andra delar av begreppet kulturmiljö, så som utsmyckningar och kulturpersonligheter. Gatunamn När vi studerat Sollefteå kommuns gatunamn framträder ett tydligt mönster. Mannen och den offentliga sfären har länge varit en norm och finns därför representerat i betydligt högre utsträckning än kvinnan och den privata sfären. Sollefteå har också under en längre period varit en militärstad med två regementen. Denna traditionellt manliga arena har gett flera avtryck på gatunamnen. Av de totalt 342 gatunamnen i Sollefteå kommun går 46 tydligt att koppla till män eller traditionellt manliga yrken. Några exempel är Einar Edströms väg, Industrivägen, Soldatvägen och Kungsgatan. Endast fem gatunamn kan på liknande sätt länkas till kvinnor, till exempel Gunillagatan och Ingrid Thulins stig. När nya vägar planeras är denna obalans viktig att ha i åtanke eftersom staden bör representeras av alla sina invånare och inte bara av hälften. Sedan år 2001 har 23 nya gator/vägar namngetts i Sollefteå kommun. Fem av dessa, nämligen Gösta Frohms backe, Olle Lingvalls väg, Gamla Verkstadsvägen, Flottarvägen och Ivans väg, är tydligt kopplade till män eller traditionellt mansdominerade yrken. Endast en väg, Märtavägen, går tydligt att sammankoppla med kvinnor. 21

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer