Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen"

Transkript

1 Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014

2 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Rekrytering av respondenter Sammanfattande slutsatser Kostnadsfri nummerupplysning Om tjänsten Användning Nöjdhet Förbättringsområden Framtida användning Information Sällananvändare Texttelefoni.se Om tjänsten Användning Nöjdhet Sällananvändare Yngre användare Förbättringsområden Framtida användning Information Användare utan funktionsnedsättning AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 1

3 5 Teletal Om tjänsten Användning Nöjdhet Förbättringsområden Framtida användning Information Bildtelefoni.net Om tjänsten Användning Nöjdhet Sällananvändare Yngre användare Förbättringsområden Framtida användning Information Övriga önskemål och kommentarer Användare utan funktionsnedsättning Avslutande reflektioner Bilagor Bilagor Bilaga 1: Frågeformulär Bilaga 2: Resultat med tabeller Kostnadsfri nummerupplysning Bilaga 3: Resultat med tabeller Texttelefoni.se Bilaga 4: Resultat med tabeller Teletal Bilaga 5: Resultat med tabeller Bildtelefoni.net 2014 AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 2

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena telefoni, internet och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Under år 2009 genomförde PTS en utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning. Denna studie ska nu upprepas för att möjliggöra en jämförelse över tid. 1.2 Syfte Syftet med studien är att utvärdera tjänster, som PTS stödjer, mot personer med funktionsnedsättning. Utvärderingen omfattar följande fyra tjänster: Texttelefoni.se Kostnadsfri nummerupplysning Teletal Bildtelefoni.net 1.3 Metod Undersökningen har genomförts med telefonintervjuer som primär metod, där vissa av svaren har kvantifierats och vissa har utvärderats kvalitativt (öppna svar). Respondenterna har intervjuats genom den tjänst som skulle utvärderas, dvs. intervjuerna genomfördes med hjälp av tolk, eller direkt med användare utan tolkstöd. För personer med hörselnedsättning (som använder tjänsten Texttelefoni.se eller Bildtelefoni.net), fanns även alternativet att svara skriftligen genom en webbenkät. Frågeformuläret består dels av frågor med fasta svarsalternativ och dels av ett mindre antal öppna frågor som ger respondenterna möjlighet att utveckla vissa svar. Samma frågeformulär har använts vid såväl telefonintervjuerna, som i webbenkäten. Se fullständigt frågeformulär i bilaga 1. Frågorna har ställts som de presenteras i frågeformuläret i bilagan och i rapportens tabeller. Frågorna i frågeformuläret är desamma som vid 2009 års utvärdering, för att möjliggöra en jämförelse över tid. Målsättningen var att intervjua 50 personer med funktionsnedsättning som använder respektive tjänst samt 50 intervjuer med personer utan funktionsnedsättning, exempelvis anhöriga eller vänner, som använt någon av tjänsterna. 50 personer överensstämmer med målsättningen i tidigare utvärderingar där det bedömdes vara tillräckligt många för att se tydliga tendenser och göra jämförelser med tidigare studier. Undersökningen gör däremot inte anspråk på att representera samtliga 2014 AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 3

5 användares syn på tjänsterna utan att snarare ge en bild av vad de personer som har intervjuats anser om tjänsterna. Intervjuerna fördelar sig enligt tabell 1 nedan. De intervjuade användarnas åldersfördelning och könsfördelning för respektive tjänst finns redovisad i bilaga 2 till 5. Antal intervjuer totalt Personer med funktionsnedsättning Personer utan funktionsnedsättning Texttelefoni.se Bildtelefoni.net Kostnadsfri nummerupplysning Teletal Totalt Tabell 1. Fördelning av antalet intervjuer När det gäller tjänsterna Texttelefoni.se och Bildtelefoni.net har 17 intervjuer för respektive tjänst skett genom skriftliga svar i en webbenkät. 1.4 Rekrytering av respondenter Intervjupersonerna har främst identifierats och rekryterats via leverantörerna av respektive tjänst. Användarna av tjänsterna Bildtelefoni.net, Texttelefoni.se och Teletal fick i samband med att de använde tjänsten en förfrågan från tolken om deltagande i en kundundersökning/intervju om förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net, Texttelefoni.se och Teletal. Tjänsteleverantörerna levererade sedan en lista med intresserade användare till Stelacon. Rekryteringen pågick under perioden augusti till oktober för att säkerställa tillräckligt många intervjuer. För tjänsterna Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se genomfördes kompletterande rekrytering via relevanta funktionshindersorganisationers webbsidor. Tre respektive fyra respondenter rekryterades denna väg. Nästan samtliga intervjupersoner för tjänsterna Texttelefoni.se och Bildtelefoni.net rekryterades således genom att tolkarna på förmedlingstjänsterna ställde en fråga om medverkan. För att öka svarsfrekvensen ställde tolken vid rekryteringen till dessa två tjänster även en fråga om personen ville genomföra intervjun per telefon (dvs. genom förmedlingstjänsten Texttelefoni.se alternativt Bildtelefoni.net) eller besvara frågorna skriftligt via en webbenkät AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 4

6 För tjänsten Kostnadsfri nummerupplysning fanns ett register över användare tillgängligt hos tjänsteleverantören. För att identifiera användare av Kostnadsfri nummerupplysning drogs ett slumpmässigt urval av registrerade användare. Användarna kontaktades sedan av Stelacon med en förfrågan om deltagande i kundundersökningen. Tjänsten Teletal används av relativt få personer vilket inte gjorde det möjligt att genomföra 50 intervjuer. Resultatet för tjänsten Teletal bygger endast på 14 intervjuer och resultatet för denna grupp av användare bör tolkas med försiktighet. Resultatet kan inte anses representativt för användare av tjänsten Teletal generellt men kan ge indikationer och kvalitativ information om användarnas syn på tjänsten. Tjugo intervjuer har genomförts med personer utan funktionsnedsättning. Dessa personer är användare av tjänsterna Texttelefoni.se (13 personer) eller Bildtelefoni.net (7 personer). Rekryteringen av personer utan funktionsnedsättning var svår då det enbart var möjligt att rekrytera dessa personer i de fall det var de, och inte personen med funktionsnedsättning, som ringde in till förmedlingstjänsten. Andelen personer utan funktionsnedsättning som ringer in till exempelvis förmedlingstjänsten för Texttelefoni.se är enbart runt 5 procent av samtliga samtal, och av den andelen är merparten personal på företag eller vårdinrättningar som sannolikt inte har möjlighet att medverka på en intervju. Rekrytering av personer utan funktionsnedsättning har därför även genomförts genom att personer med funktionsnedsättningar har förmedlat kontaktuppgifterna till sina anhöriga vid intervjutillfället. Trots denna kompletterande rekryteringsmetod var det svårt att nå upp till 50 intervjuer i denna målgrupp AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 5

7 2 Sammanfattande slutsatser Merparten av de intervjuade användarna av tjänsterna Kostnadsfri nummerupplysning, Teletal, Texttelefoni.se och Bildtelefoni.net anser att tjänsterna fungerar bra eller mycket bra. En stor andel av användarna anser också att de har stor eller mycket stor nytta av respektive tjänst. Tjänsterna gör även användarna mer självständiga. Det är viktigt att notera att resultatet för tjänsten Teletal endast bygger på 14 intervjuer och därför bör tolkas med försiktighet. Tjänsten fungerar bra Har nytta av tjänsten Tjänsten är lätt att använda Tjänsten gör mig mer självständig Texttelefoni.se 91 % 94 % 94 % 93 % Bildtelefoni.net Kostnadsfri nummerupplysning 64 % 86 % 84 % 82 % 100 % 98 % 96 % 98 % Teletal 72 % 78 % 85 % 85 % Bild 1. Sammanfattande tabell Resultatet sammanfaller väl med resultatet från föregående utvärdering, som genomfördes , bortsett från att Bildtelefoni.net har fått något sämre resultat när det gäller frågan om tjänsten fungerar bra i årets undersökning. Kostnadsfri nummerupplysning och Texttelefoni.se har förbättrat sina resultat i jämförelse med 2009 års utvärdering. Kostnadsfri nummerupplysning Kostnadsfri nummerupplysning är uppskattad av användarna och samtliga intervjuade personer anser att tjänsten fungerar bra eller mycket bra. Nästan hälften av de intervjuade personerna använder tjänsten 2-4 gånger per vecka. 1 av 4 tror att de i framtiden kommer att använda tjänsten oftare, och anledningen till detta är att man åldras och att synen försämras ytterligare. Förbättringsområden som nämnts är önskemål om att tjänsten även ska kunna användas utomlands och till utländska nummer. 1 Utvärdering av pågående tjänster mot personer med funktionsnedsättning. TNS Gallup (2009) 2014 AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 6

8 Texttelefoni.se 9 av 10 användare anser att Texttelefoni.se fungera bra eller mycket bra. Ungefär lika många tycker att de har stor nytta av tjänsten och använder Texttelefoni.se varje vecka. Merparten av de intervjuade (6 av 10) kommer att använda Texttelefoni.se lika mycket i framtiden. 1 av 5 kommer att använda Texttelefoni.se oftare, vilket enligt de intervjuade beror på att de kommer att få försämrad hörsel eller att fler anhöriga eller myndigheter kommer att lära sig hur tjänsten fungerar. Förbättringsområden som nämnts när det gäller Texttelefoni.se är framför allt mer information om förmedlingstjänsten och möjligheten att exempelvis nå förmedlingen via sms. Teletal 10 av de 14 intervjuade personerna anser att Teletal fungerar bra eller mycket bra. Den upplevda nyttan av tjänsten är också hög. De intervjuade använder tjänsten frekvent, 13 av de 14 intervjuade personerna använder Teletal minst en gång i veckan. Däremot är antalet användare ganska begränsat, i jämförelse med Kostnadsfri nummerupplysning, Texttelefoni.se och Bildtelefoni.net. För tjänsten Teletal är det framförallt öppettiderna som kan förbättras, anser de intervjuade. Bildtelefoni.net Drygt 6 av 10 intervjuade användare anser att Bildtelefoni.net fungerar bra eller mycket bra. 4 procent anser att tjänsten fungerar dåligt eller mycket dåligt. Den upplevda nyttan av tjänsten är hög, hela 86 procent svarar att de har nytta av tjänsten. Ungefär hälften av de intervjuade använder tjänsten två till fyra gånger per vecka. En tredjedel av de intervjuade använder tjänsten minst en gång per vecka, vilket är en minskning från undersökningen 2009 då två tredjedelar av de intervjuade använde tjänsten minst en gång per dag. Däremot uppger ungefär hälften av de intervjuade att de kommer använda tjänsten oftare i framtiden, och den andra hälften att de kommer använda tjänsten lika ofta som idag. Bildtelefoni.net har fått ett något sämre resultat i årets undersökning jämfört med undersökningen 2009 när det gäller frågan om tjänsten fungerar bra (64 % 2013, 76 % 2009). Intervjuerna med användare av Bildtelefoni.net genomfördes i år med en kombination av telefonintervjuer och webbenkät. Föregående undersökning genomfördes endast med telefonintervjuer. Resultatet visar att de som har svarat via webbenkät tenderar att vara något mindre nöjda med Bildtelefoni.net än de som svarat via telefonintervju. Resultatet visar 2014 AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 7

9 också att de som har valt att besvara frågorna via webbenkät generellt är yngre än de som svarat via telefonintervju. Vid en jämförelse med 2009 års utvärdering kan vi konstatera att åldersfördelningen i år ser annorlunda ut då fler yngre personer har deltagit i utvärderingen. De yngre har valt att svara via webbenkät i större utsträckning. Skillnaden i resultat kan alltså delvis bero på att fler yngre personer har deltagit i intervjuerna, och att yngre personer är mindre nöjda med Bildtelefoni.net än äldre. Skillnaden i resultatet kan även bero på att personerna som svarar via webbenkät känner sig mer bekväma med att vara kritiska än de som svarar via telefon med tolk. De som inte är nöjda med tjänsten lyfter den tekniska funktionaliteten som huvudsaklig anledning till detta. Mer specifikt kan det handla om långsam överföring, dålig bildkvalitet och instabil uppkoppling, vilket ofta kan ligga utanför förmedlingstjänstens kontroll och istället handla mer om förbättringsåtgärder som rör uppkopplingen eller produkten bildtelefon. Användaren av förmedlingstjänsten kan inte alltid veta om problem i exempelvis teknisk funktionalitet ligger hos förmedlingstjänsten, i uppkopplingen eller i produkten bildtelefon. Andra förbättringsåtgärder handlar om mer information om tjänsten, kortare kötider och mer flexibla tekniska lösningar med exempelvis surfplattor och textfunktioner AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 8

10 3 Kostnadsfri nummerupplysning 3.1 Om tjänsten Tjänsten riktar sig till personer som är blinda eller synskadade, samt andra personer med en sådan bestående funktionsnedsättning som medför att tryckt telefonkatalog är svår eller omöjlig att använda. Tjänsten innebär en kostnadsfri förfrågan om telefonnummer, adresser med mera i Sverige samt framkoppling till efterfrågat nummer. 3.2 Användning Av de intervjuade användarna är nästan två tredjedelar i ålderspannet från 75 år och uppåt. 3 av 10 är i ålderspannet 50 till 74 år och 1 av 10 är i åldrarna 26 till 49 år. Nästan hälften av de intervjuade använder tjänsten 2-4 gånger per vecka. En fjärdedel av de intervjuade använder tjänsten några gånger per månad. Hur ofta använder du i genomsnitt tjänsten? Mer än en gång per dag En gång per dag 6% 6% 2-4 gånger per vecka 45% 1 gång per vecka 1 Några gånger per månad 24% 1 gång per månad 6% Några gånger per år 4% Vet ej/vill ej svara Bild 2. Användning Kostnadsfri nummerupplysning Merparten, 6 av 10, av de intervjuade har använt tjänsten mellan 1 och 5 år och en fjärdedel mellan 6 och 10 år. Kostnadsfri nummerupplysning används framförallt för att hitta kontaktuppgifter till företag, men även i stor utsträckning till statliga myndigheter, kommuner, landsting och vänner. Företag eller vänner är de som oftast kontaktas via kostnadsfri nummerupplysning, 22 respektive 20 procent av de intervjuade svarade dessa alternativ AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 9

11 3.3 Nöjdhet Samtliga intervjuade tycker att Kostnadsfri nummerupplysning överlag fungerar mycket bra eller bra, och 90 procent av de intervjuade anser att de har stor nytta av tjänsten. Hur tycker du att tjänsten fungerar överlag? Använd dig av en skala 1-5, där 1 betyder mycket dåligt och 5 betyder mycket bra % 5 86% Vet ej/vill ej svara Bild 3. Nöjdhet Kostnadsfri nummerupplysning I följande avsnitt har den intervjuade fått svara på ett antal påstående om Kostnadsfri nummerupplysning. De fick använda sig av en skala 1-5 där 1 betyder Instämmer inte alls och 5 betyder Instämmer helt. Tänk nu på de tillfällen när du använder tjänsten Kostnadsfri nummerupplysning. Hur väl instämmer du i följande påstående? Använd dig av en skala 1-5, där 1 betyder Instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt. Tjänsten gör mig mer självständig 84% 14% 2% Jag upplever att tekniken fungerar bra 84% 14% 2% Jag upplever att telefonisterna är serviceinriktade 8 18% 2% 5 Jag upplever att telefonisterna är kompetenta Jag får ett trevligt bemötande när jag använder tjänsten Jag får ett korrekt bemötande när jag använder tjänsten 78% 92% 88% 14% 6% 8% 1 2% Vet ej/vill ej svara Jag kan använda tjänsten när jag vill 92% 6% 2% Det är lätt för mig att använda tjänsten 9 6% 2% Bild 4 Upplevelse Kostnadsfri nummerupplysning Användarna upplever framför allt att de får ett trevligt bemötande när de använder Kostnadsfri nummerupplysning samt att de kan använda 2014 AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 10

12 tjänsten när de vill. Andelen som instämmer i påstående att telefonisterna är kompetenta är lägre än för övriga påståenden. 3.4 Förbättringsområden 9 av 10 personer anser att tjänsten är bra som den är. De förbättringsområden som nämns är önskemål om att tjänsten ska kunna användas utomlands och till utländska nummer, samt att man ska kunna få adressen placerad direkt på en karta. Nummerupplysningen är ibland dåligt uppdaterad beträffande nya eller ändrade telefonnummer. 3.5 Framtida användning Två tredjedelar av de intervjuade svarar att de kommer att använda Kostnadsfri nummerupplysning lika ofta som idag, ett år framåt i tiden. En knapp tredjedel svarar att de kommer att använda tjänsten oftare ett år framåt i tiden. Huvudanledningen till att använda tjänsten oftare är att synen försämras. Drygt hälften av de intervjuade har rekommenderat tjänsten till någon annan. 3.6 Information En tredjedel av de intervjuade fick reda på att tjänsten Kostnadsfri nummerupplysning existerade genom landstinget/syncentralen, och ytterligare en tredjedel via Synskadades Riksförbund. De allra flesta, 94 procent, saknar inte någon information om tjänsten. De som saknar information uppger att de saknar information om huruvida tjänsten är tillgänglig i mobiltelefoner samt återkommande generell information om tjänsten i förbundstidningen Perspektiv. 3.7 Sällananvändare En tredjedel av de intervjuade använder Kostnadsfri nummerupplysning högst några gånger per månad. Resterande två tredjedelar använder tjänsten minst 1 gång per vecka. De som använder tjänsten sällan, är något mindre nöjda med hur Kostnadsfri nummerupplysning fungerar överlag. Samtliga av de intervjuade har dock svarat att tjänsten fungerar bra eller mycket bra. I övriga frågor skiljer sig svaren endast marginellt AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 11

13 4 Texttelefoni.se 4.1 Om tjänsten Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan personer som är döva, hörselskadade eller talskadade och som använder texttelefoner, och personer som använder vanliga telefoner. Samtalen mellan användare av vanliga telefoner och texttelefoner förmedlas ordagrant av telefonister. Ingen registrering behövs och tjänsten är tillgänglig för alla som använder texttelefoner och vanliga telefoner. Det går även att nå tjänsten från IP-baserade text- och taltelefoner samt en internetportal och Google Hangouts. 4.2 Användning Av de intervjuade användarna är 6 av 10 i ålderssegmentet 50 till 74 år. Var fjärde intervjuad är i åldrarna 26 till 49 år. 1 av 10 är upp till 25 år gamla och resterande (5 procent) är 75 år och äldre. Drygt 4 av 10 intervjuade använder Texttelefoni.se dagligen. Drygt var tredje person använder Texttelefoni.se 2-4 gånger per vecka. Hur ofta använder du i genomsnitt tjänsten? Mer än en gång per dag 31% En gång per dag 12% 2-4 gånger per vecka 34% 1 gång per vecka Några gånger per månad 8% 1 1 gång per månad Några gånger per år 2% Vet ej/vill ej svara 3% Bild 5. Användning av Texttelefoni.se Tre fjärdedelar av de intervjuade har använt Texttelefoni.se i över 10 år. Texttelefoni.se används för att kontakta vänner, familj, landsting och statliga eller kommunala myndigheter. Över hälften av de intervjuade har svarat att de oftast kontaktar vänner eller familj. Drygt var tredje kontaktar någon offentlig verksamhet (statlig, kommunal eller landsting) oftast AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 12

14 Av de offentliga verksamheterna kontaktas landstinget (sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, habilitering) oftast. 4.3 Nöjdhet 9 av 10 intervjuade användare anser att Texttelefoni.se fungerar bra eller mycket bra, och 86 procent av användarna anser att de har stor nytta av tjänsten. Hur tycker du att tjänsten fungerar överlag? Använd dig av en skala 1-5, där 1 betyder mycket dåligt och 5 betyder mycket bra % 3 3% 4 32% 5 59% Vet ej/vill ej svara 2% Bild 6. Nöjdhet Texttelefoni.se I följande avsnitt har den intervjuade fått svara på ett antal påståenden om Texttelefoni.se. De fick använda sig av en skala 1-5 där 1 betyder Instämmer inte alls och 5 betyder Instämmer helt. Tänk nu på de tillfällen när du använder tjänsten Texttelefoni.se Hur väl instämmer du i följande påstående? Använd dig av en skala 1-5, där 1 betyder Instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt. Tjänsten gör mig mer självständig 86% 7% 2% 1% Jag upplever att tekniken fungerar bra 55% 24% 7% 5% 5% 3% Jag upplever att telefonisterna är serviceinriktade 69% 21% 5% 5% 5 Jag upplever att telefonisterna är kompetenta Jag får ett trevligt bemötande när jag använder tjänsten Jag får ett korrekt bemötande när jag använder tjänsten 53% 76% 71% 34% 7% 2% 3% 14% 3% 7% 19% 5% 5% Vet ej/vill ej svara Jag kan använda tjänsten när jag vill 71% 14% 8% 2% 5% Det är lätt för mig att använda tjänsten 8 14% 2% 3% 2% Bild 7. Upplevelse Texttelefoni.se 2014 AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 13

15 En stor del av användarna anser att tjänsten gör dem mera självständiga, och att det är lätt att använda Texttelefoni.se. De är även övervägande nöjda med telefonister, teknik och tillgänglighet. De användare som inte anser att tjänsten gör dem mer självständiga uppger att det beror på att de måste ha hjälp av anhöriga för att använda tjänsten eller att de hellre använder bildtelefoni som kommunikationsmedel. De användare som inte anser att det är lätt att använda tjänsten anger att det beror på att tekniken inte fungerar som den ska. Missnöje med tekniken handlar om att uppkopplingen kan ligga nere, att samtalen bryts eller att det blir skräptecken istället för ord i texten. När det gäller den här typen av tekniska problem är det ofta svårt för användaren att avgöra vad som beror på förmedlingstjänsten och vad som ligger utanför förmedlingstjänstens kontroll. Vi har dock under projektets gång kunnat konstatera att det är få användare som är medvetna om vad som beror på förmedlingstjänsten och vad som beror på exempelvis den produkt man har. De som upplever att de inte kan använda tjänsten när de vill, nämner när de är på stan eller åker tunnelbana som exempel. 4.4 Sällananvändare 12 procent av de intervjuade använder Texttelefoni.se relativt sällan, d.v.s. högst några gånger per månad. Resterande 88 procent av de intervjuade är mer frekventa användare av Texttelefoni.se. Sällananvändarna är till stor del lika nöjda med tjänsten som de användare som använder Texttelefoni.se ofta. Påståendena att jag kan använda tjänsten när jag vill och Texttelefoni.se gör mig mer självständig har fått ett sämre resultat bland sällananvändare, i jämförelse med de som använder Texttelefoni.se ofta. 4.5 Yngre användare Drygt hälften av de intervjuade är mellan 16 och 55 år gamla, resterande intervjuade användare är över 55 år. De yngre användarna brukar tjänsten lika frekvent som de äldre. Däremot är de yngre användarna inte lika positiva som de äldre. Knappt hälften av de yngre användarna anser att tjänsten fungerar mycket bra. Av de äldre användarna är det drygt två tredjedelar som anser att tjänsten fungerar mycket bra AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 14

16 Bild 8. Nöjdhet yngre respektive äldre användare De påståenden där resultaten skiljer sig mest mellan yngre och äldre användare, är påståendena om att tolkarna är kompetenta och att tekniken fungerar bra. Tre fjärdedelar av de äldre användarna instämmer helt i att telefonisterna är kompetenta jämfört med en tredjedel bland de yngre användarna. Två tredjedelar av de äldre anser att tekniken fungerar bra, motsvarande siffra för de yngre är 40 procent. Äldre användare kontaktar familjen via tjänsten i högre utsträckning än yngre. 61 procent av de äldre användarna anger att det är familjen de kontaktar oftast via Texttelefoni.se, medan endast 17 procent av de yngre gör detsamma. 4.6 Förbättringsområden 6 av 10 anser att tjänsten Texttelefoni.se fungerar bra som den är och att det därmed inte finns några förbättringsområden. 14 procent anser att den tekniska funktionaliteten bör förbättras. Ett problem som nämns är att samtal bryts, vilket är något som kan ligga utanför förmedlingens kontroll. Det kan, som tidigare nämnts, vara svårt för användaren att avgöra vad tekniska problem beror på, om det är förmedlingstjänsten, produkten eller uppkopplingen. Övriga förbättringsområden som har nämnts är möjlighet att välja telefonist, att telefonisten ska vara tydlig med att han eller hon ringer från förmedlingen och att det ska vara möjligt att kontakta och använda förmedlingstjänsten via sms. Ibland händer det att telefonisten inte säger att samtalet sker via Texttelefoni.se, vilket är viktigt att veta. Några gånger har kontakten brutits och man måste ringa om. Jag vill ha tillbaka sms-tjänsten som förut gick att använda via förmedlingsscentralen. 4.7 Framtida användning 17 procent av de intervjuade säger att de avser att använda Texttelefoni.se mer frekvent om ett år. 62 procent kommer att använda 2014 AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 15

17 Texttelefoni.se lika ofta som idag och endast 5 procent kommer att använda Texttelefoni.se mer sällan jämfört med idag. Anledningar till att använda tjänsten mer frekvent, som nämnts, är bland annat att personen räknar med att höra sämre och sämre eller att fler anhöriga och myndigheter lär sig hur den fungerar. Den är lätt att använda och med hjälp av förmedlingscentralen når jag alla. Fler och fler myndigheter och sjukvården inser att det fungerar jättebra. Man får en tvåvägskommunikation och får svar på sina frågor direkt. De som uppgett att de kommer använda tjänsten färre gånger, nämner ökad användning av sms, e-post och bildtelefoni som skäl. 4.8 Information De som använder Texttelefoni.se har framför allt fått information om tjänsten genom landstingen (exempelvis Hörcentralen). Flera har också fått information om tjänsten via Hörselskadades riksförbund eller andra föreningar för döva och hörselskadade. Var tredje intervjuad anser att information om att tjänsten finns tillgänglig bör komma ifrån landstingen (exempelvis Hörcentralen). 1 av 4 tycker även att det vore bra att annonsera via tv-reklam. Drygt 7 av 10 användare anser att de har tillräcklig information om tjänsten. De som saknar information önskar framförallt att få mer information om vilka texttelefoniprodukter som finns tillgängliga, eventuella förkortningar av ord och regelbundna utskick om vad texttelefonen kan användas till. Nära 9 av 10 känner inte till att det finns sjukvårdsrådgivning för texttelefon, där det går att få sjukvårdsrådgivning utan att ringa via tjänsten Texttelefoni.se. 4.9 Användare utan funktionsnedsättning I utvärderingen har intervjuer gjorts med 13 personer utan funktionsnedsättning och som är användare av Texttelefoni.se. Samtliga intervjuade använder Texttelefoni.se för att kontakta vänner eller familj med funktionsnedsättning. De intervjuade är överlag nöjda med tjänsten, och nästan samtliga anser att de har stor nytta av tjänsten. De förbättringsområden som har lyfts fram handlar om tillgång till Texttelefoni.se vid sjukhusvistelser och utrustning för trygghetslarm kopplat till texttelefon. En person påpekar att förmedlingen inte ska ringa upp igen om man har avvisat ett samtal. Det borde vara möjligt att ha tillgång till texttelefon vid sjukhusvistelse på samma sätt som finns för vanlig telefon AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 16

18 Det borde finnas enkel utrustning, t.ex. en lampa som visar när kontakt med larmcentral etablerats när döv person använder trygghetslarm, för att inte bara behöva chansa på att någon har svarat AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 17

19 5 Teletal 5.1 Om tjänsten Tjänsten Teletal erbjuder telefonstöd för personer med tal-, röst- och språksvårigheter. Tjänsten innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalen rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal. Det är viktigt att notera att det endast har genomförts 14 intervjuer med personer som använder tjänsten Teletal. Resultatet ska därför tolkas med försiktighet. 5.2 Användning Tjänsten Teletal används av få personer men de som använder tjänsten gör det ofta. Tretton av de fjorton intervjuade personerna använder Teletal minst en gång i veckan och fem personer använder tjänsten flera gånger per dag. Tjänsten används främst för att kontakta myndigheter, kommunen (t.ex. socialomsorgen, äldreomsorgen, handikappverksamhet), landsting (t.ex. sjukvård, öppenvård, hörselcentral, syncentral, habilitering) eller företag. Teletal används i mindre utsträckning för att kontakta familj och vänner. Hur ofta använder du i genomsnitt tjänsten? Mer än en gång per dag 36% En gång per dag 21% 2-4 gånger per vecka 36% 1 gång per vecka Några gånger per månad 7% 1 gång per månad Några gånger per år Vet ej/vill ej svara Bild 9. Användning Teletal 5.3 Nöjdhet Användarna av Teletal anser överlag att tjänsten fungerar bra. Tio av de fjorton intervjuade personerna anser att tjänsten fungerar bra eller mycket bra och ingen att den fungerar dåligt. Användarna upplever att de har nytta av tjänsten; nio av de fjorton personerna anger att de har stor nytta av tjänsten AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 18

20 Hur tycker du att tjänsten fungerar överlag? Använd dig av en skala 1-5, där 1 betyder mycket dåligt och 5 betyder mycket bra % 4 43% 5 29% Vet ej/vill ej svara Bild 10. Nöjdhet Teletal I följande avsnitt har den intervjuade fått svara på ett antal påståenden om Teletal. De fick använda sig av en skala 1-5 där 1 betyder Instämmer inte alls och 5 betyder Instämmer helt. Tänk nu på de tillfällen när du använder tjänsten Teletal. Hur väl instämmer du i följande påstående? Använd dig av en skala 1-5, där 1 betyder Instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt. Tjänsten gör mig mer självständig 64% 21% 14% Jag upplever att tekniken fungerar bra 36% 29% 29% Jag upplever att telefonisterna är serviceinriktade 5 29% 14% 5 Jag upplever att telefonisterna är kompetenta Jag får ett trevligt bemötande när jag använder tjänsten Jag får ett korrekt bemötande när jag använder tjänsten 36% 43% 43% 43% 5 36% 21% 7% 21% Vet ej/vill ej svara Jag kan använda tjänsten när jag vill 43% 29% 29% Det är lätt för mig att använda tjänsten 71% 14% 14% Bild 11. Upplevelse Teletal Den övervägande delen av användarna tycker att det är lätt att använda Teletal och att tjänsten gör dem mer självständiga. De upplever också att bemötande, telefonister, teknik och tillgänglighet fungerar bra. De synpunkter som har kommit in handlar om teknisk funktionalitet och service. Synpunkterna på den tekniska funktionaliteten handlar främst om att samtal bryts, vilket är något som kan ligga utanför förmedlingens kontroll AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 19

21 Jag skulle behöva mer hjälp att tolka information samt mer minnesanteckningar vid samtal, kanske en fjärde person, en personlig handläggare som medverkar vid ett fyrpartssamtal. Samtalen bryts plötsligt ibland och man får ringa upp på nytt och åter söka företaget eller personen man nyss talade med. 5.4 Förbättringsområden Fyra av de fjorton användarna tycker att tjänsten fungerar bra som den är. Sex av de fjorton intervjuade anser att öppettiderna kan förbättras. Andra förbättringsområden som nämns är bemötande, kötider, teknisk funktionalitet, mindre distraherande ljud/prat i bakgrunden, möjlighet att få tolkning på annat språk samt mer enhetliga och utförliga minnesanteckningar från vissa tolkar. Någon önskar att telefonisterna ska hjälpa till mer i samtalet, någon annan att det ska vara möjligt att välja telefonist. Längre öppettider, bra kunna utnyttja Teletal i samband med kontakt med färdtjänst till exempel, även klockan Vore bra att kunna välja den tolk man vill, någon som känner brukaren och vet hur han eller hon fungerar och vilka eventuella speciella behov som finns vid olika samtal. Hälften av de intervjuade användarna har rekommenderat någon annan att använda Teletal. De som inte har rekommenderat tjänsten har inte gjort det på grund av att de antingen inte har träffat någon som har behov av tjänsten eller inte tänkt på det. 5.5 Framtida användning En tredjedel av de intervjuade användarna anger att de kommer att använda tjänsterna mer i framtiden, en dryg tredjedel lika ofta som idag och en tredjedel vet inte. 5.6 Information De som använder Teletal har antingen fått information om tjänsten från landstinget, kommunen, förening, familj, skola eller via internet. Andra sätt att sprida kunskap om tjänsten som föreslagits är exempelvis annonsering på internet, tv, tidning eller radio. Information skulle också kunna spridas via hjälpmedelskonsulenter, vuxenutbildning eller annan verksamhet som riktar sig till dyslektiker, via olika handikappförbund och genom att det finns tryckta broschyrer att tillgå hos myndigheter, kommun och inom vården. Tolv av de fjorton intervjuade användarna anser att de har tillräcklig information om tjänsten. De som saknar information önskar framförallt att få tillgång till broschyrer med information om tjänster och möjligheter AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 20

22 Jag skulle vilja ha skriftlig information skickad från Teletal direkt till oss brukare, de vet ju vilka vi är! Har på grund av vissa handikapp svårt att själv uppsöka platser där broschyrer finns att hämta och skriven information är nödvändig eftersom minnet är dåligt. Allmän information om hur Teletal är organiserat, hur personalen är indelad och deras arbetsuppgifter, vilka tjänster som erbjuds med mera. En person anser att det generellt är dåligt med information om att tjänsten finns. Personen upplever att det finns många personer som skulle behöva tjänsten, men som inte känner till att den finns trots kontakt med sjukvård, sociala myndigheter med mera AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 21

23 6 Bildtelefoni.net 6.1 Om tjänsten Bildtelefoni.net erbjuder förmedling och distanstolkning via bildtelefon. Tjänsten tolkar samtal mellan teckenspråkiga och hörande personer. Den vanligaste tjänsten är att förmedla telefonsamtal när en teckenspråkig person vill ringa till en hörande. Den teckenspråkiga personen ringer upp tolken som i sin tur ringer upp den hörande personen. När kontakten är etablerad förmedlar tolken samtalet mellan den teckenspråkiga och den hörande personen. 6.2 Användning Av de intervjuande användarna är över hälften i ålderspannet 26 till 49 år. 3 av 10 av de intervjuade är 50 till 74 år. Resterande (15 procent) är upp till 25 år gamla. Knappt hälften av de intervjuade använder tjänsten Bildtelefoni.net två till fyra gånger per vecka, och en tredjedel använder tjänsten minst en gång per dag. Hur ofta använder du i genomsnitt tjänsten? Mer än en gång per dag 18% En gång per dag 14% 2-4 gånger per vecka 46% 1 gång per vecka Några gånger per månad 8% 1 1 gång per månad 2% Några gånger per år 2% Vet ej/vill ej svara Bild 12. Användning Bildtelefoni.net Hälften av användarna har använt tjänsten i sex år eller mer och endast två av femtio personer har använt tjänsten mindre än ett år. Tjänsten Bildtelefoni.net används främst för att kontakta landsting och företag, men även kommunen, myndigheter, vänner och familj. Nästan 9 av 10 använder tjänsten för att kontakta landsting, det är också landstinget man kontaktar mest frekvent AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 22

24 6.3 Nöjdhet Drygt 6 av 10 användarna tycker att tjänsten fungerar bra eller mycket bra medan 4 procent anser att tjänsten fungerar dåligt eller mycket dåligt. I undersökningen som gjordes 2009 tyckte 75 procent av användarna att tjänsten fungerar bra eller mycket bra. En förklaring till det något sämre resultatet kan vara att åldersfördelningen skiljer sig åt mellan de olika åren. Föregående undersökning genomfördes endast med telefonenkäter. Resultatet visar att de som har svarat på undersökningen via webbenkät tenderar att vara något mindre nöjda med tjänsten än de som svarat via telefonenkäter. Resultatet visar även att åldersfördelningen skiljer sig åt mellan de som svarat via tjänsten Bildtelefoni.net och de som svarat via webbenkät. Det är generellt sett yngre personer som svarat via webbenkät. Skillnaden i resultat kan alltså delvis bero på att fler yngre personer har deltagit i utvärderingen, och att yngre personer är mindre nöjda med Bildtelefoni.net än äldre. Skillnaden i resultat kan även bero på att personer som svarar via webbenkät känner sig mer bekväma med att lämna negativa omdömen än de som svarar via telefon med tolk. Om man bortser från de intervjuer som genomförts via webbenkät och enbart inkluderar intervjuer som genomförts via telefon är årets resultat likvärdigt med föregående utvärderings, både när det gäller upplevelser av tjänsten (75 procent anser att tjänsten överlag fungerar bra eller mycket bra i båda undersökningarna) och när det gäller åldersfördelning. Det är därför viktigt att poängtera att tjänsten Bildtelefoni.net inte nödvändigtvis fått ett sämre resultat i årets utvärdering än i utvärderingen 2009, då en delvis ny målgrupp har deltagit i årets undersökning. Det användarna anser att tjänsten Bildtelefoni.net framförallt brister i är teknisk funktionalitet som långsam överföring, dålig bildkvalitet och instabil uppkoppling. Dessa faktorer kan dock ligga utanför förmedlingstjänstens kontroll och snarare handla om vilken uppkoppling och vilken bildtelefon man har. Vi har dock under projektets gång kunnat konstatera att det är få användare som är medvetna om vad som beror på förmedlingstjänsten och vad som beror på exempelvis den produkt man har AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 23

25 Hur tycker du att tjänsten fungerar överlag? Använd dig av en skala 1-5, där 1 betyder mycket dåligt och 5 betyder mycket bra % 2 2% 3 32% 4 28% 5 36% Vet ej/vill ej svara Bild 13. Nöjdhet Bildtelefoni.net Användarna upplever att de har nytta av tjänsten; 86 procent anger att de har stor nytta eller nytta av tjänsten. Tänk nu på de tillfällen när du använder tjänsten Bildtelefoni.net. Hur väl instämmer du i följande påstående? Använd dig av en skala 1-5, där 1 betyder Instämmer inte alls och 5 betyder instämmer helt. Tjänsten gör mig mer självständig 66% 16% 12% 2% Jag upplever att tekniken fungerar bra 32% 22% 28% 14% 4% Jag upplever att telefonisterna är serviceinriktade 44% 36% 1 8% 2% 5 Jag upplever att telefonisterna är kompetenta Jag får ett trevligt bemötande när jag använder tjänsten Jag får ett korrekt bemötande när jag använder tjänsten 4 56% 46% 34% 2 28% 18% 2% 4% 2% 16% 2% 4% 2 2% 4% Vet ej/vill ej svara Jag kan använda tjänsten när jag vill 56% 22% 12% 6% 4% Det är lätt för mig att använda tjänsten 58% 26% 8% 8% Bild 14. Upplevelse Bildtelefoni.net Den övervägande delen av användarna tycker att det är lätt att använda tjänsten Bildtelefoni.net och att tjänsten gör dem mer självständiga. De som inte tycker att det är lätt att använda tjänsten Bildtelefoni.net påpekar att de upplever problem med bl. a. att tjänsten inte går att använda vid kontakt med t.ex. sjukvården i några fall, att det är långa kötider och tjänsten inte har öppet dygnet runt samt att det ibland är svårt att uppfatta tolkarna. En person har även nämnt dålig bild som ett problemområde, något som kan ligga utanför förmedlingstjänstens kontroll. Dålig bild kan exempelvis bero på dålig internetuppkoppling, 2014 AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 24

26 problem med användarens utrustning eller övriga faktorer, och det är svårt för användaren att avgöra var problemet ligger. Mycket tekniska problem, dålig bild bland annat. Går inte att använda vid kontakt med sjukvården, de kan ju inte ringa upp min bildtelefon och jag kan heller inte registrera mitt nummer som ju består av både siffror och bokstäver. Svårt att förstå tolkarna ibland och att uppfatta vad de menar. Några har man pratat med förut och lärt känna lite, men med ny tolk tar det en stund innan samtalet flyter på vilket kan vara frustrerande. Många tolkar har svårt att taltolka på ett riktigt sätt. Tolkutbildningen är bristfällig, det räcker med betyget G i svenska från gymnasiet (och knappt ens det) för att bli tolk. Tolkens språkliga tak blir också tolkanvändarens tak. De som upplever tekniska problem, ungefär var femte av de intervjuade, har synpunkter på framförallt bildkvalitet, vilket som tidigare nämnts kan ligga utanför förmedlingstjänstens kontroll: Dålig bild som fryser eller försvinner vilket bland annat försvårar teckentolkning. Besvärligt/omöjligt samordna teknisk support mellan bildtelefonleverantör och annan leverantör. Bilden är ofta oskarp och suddig, samtal bryts då och då vilket är frustrerande, speciellt i viktigare samtal med någon myndighet eller liknande där man ofta köat länge för att komma fram, jobbigt att behöva köa på nytt och börja om med ny person Sällananvändare 14 procent av de intervjuade använder tjänsten relativt sällan, dvs. högst några gånger per månad. Övriga 86 procent är mer frekventa användare av tjänsten Bildtelefoni.net. De frekventa användarna är något mer positiva till hur tjänsten överlag fungerar, jämfört med de som använder tjänsten mer sällan. En högre andel av de som använder tjänsten ofta instämmer i påståendena att Det är lätt för mig att använda tjänsten Bildtelefoni.net och Bildtelefoni.net gör mig mer självständig, i jämförelse med de som använder tjänsten mer sällan. 6.5 Yngre användare 62 procent av de intervjuade användarna är mellan 16 och 45 år gamla, övriga intervjuade användare är över 45 år. De yngre intervjuade använder tjänsten Bildtelefoni.net lika frekvent som de äldre. De yngre användarna är dock mindre nöjda med tjänsten än de äldre. Drygt hälften av de äldre intervjuade anser att tjänsten 2014 AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 25

27 överlag fungerar mycket bra. Av de yngre intervjuade är det endast en fjärdedel som anger att tjänsten fungerar mycket bra. Hur tycker du att tjänsten fungerar överlag? Använd dig av en skala 1-5, där 1 betyder mycket dåligt och 5 betyder mycket bra år 3% 3% 39% 29% 26% Över 46 år 17% 28% 56% Bild 15. Nöjdhet yngre respektive äldre användare Vet ej/vill ej svara De påståenden där resultaten skiljer sig mest mellan yngre och äldre användare, är påståendena Jag kan använda tjänsten när jag vill och att Tjänsten gör mig mer självständig. 8 av 10 äldre användare instämmer helt i att de kan använda tjänsten när de vill, medan endast 4 av 10 yngre användare instämmer helt i detta påstående. Drygt 9 av 10 äldre användare anser att tjänsten Bildtelefoni.net gör dem mer självständiga. Motsvarande andel av de yngre användarna är hälften. Liksom i resultatet för tjänsten Texttelefoni.se framkommer att äldre användare kontaktar familjen via tjänsten i högre utsträckning än yngre. En knapp tredjedel av de äldre användarna kontaktar oftast familjen via tjänsten Bildtelefoni.net, medan endast 3 procent av de yngre gör detsamma. De yngre användarna har i högre utsträckning än de äldre besvarat frågorna via webbenkät. Att intervjun är genomförd via webbenkät kan, som nämnts tidigare, ha en påverkan på resultatet AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 26

28 Antal intervjuer genomförda på telefon respektive webb fördelade på ålder 60 år och äldre år år 11 5 Telefonintervju Webbenkät år Bild 16. Fördelning telefonintervju och webbenkät 6.6 Förbättringsområden En knapp femtedel av användarna tycker att tjänsten är bra som den är. Hälften anser att den tekniska funktionaliteten behöver förbättras, vilket som nämnts tidigare inte nödvändigtvis ligger inom förmedlingstjänstens kontroll. Öppettider och kötider är andra förbättringsområden. Övriga områden som har framkommit som förbättringsåtgärder under öppna svar är: Att tolkarna arbetar (tecknar) på ett mera likartat sätt. Någon tycker att det kan vara svårt att förstå alla tolkar och anser att tolkarnas skicklighet kan förbättras. Kortare planeringstid. Möjlighet att kunna beställa exempelvis en engelsk tolk samma dag man behöver, inte 24 timmar innan samtalet. Mer information om hur tjänsten fungerar, t.ex. om hur man bör prata och hur fort man kan kommunicera. Ökad funktionalitet. Mer flexibla lösningar t.ex. i Ipad och gärna även med textfunktion Framtida användning Ungefär hälften av användarna tror att de om ett år kommer att använda tjänsten mer frekvent än de gör idag. Hälften tror att de 2 Noterbart är att det går att kontakta förmedlingstjänsten via Ipad, och att vissa textfunktioner är möjliga genom bildtelefoni, intervjupersonen hade dock inte vetskap om detta vid intervjutillfället AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 27

29 kommer att använda tjänsten lika mycket som idag. De som tror att de kommer använda tjänsten mer frekvent anger att skälen framförallt är att de bedömer att samtalen ständigt blir fler. Det blir allmänt fler samtal och jag känner mig tryggare och säkrare i många sammanhang genom att ha stöd av tolken. Det är en mycket bra och användbar tjänst och antal samtal ökar ständigt! Tycker det är så bra och praktiskt med bildtelefoni och använder det mer och mer. De som inte kommer använda Bildtelefoni.net mer än idag anger att de använder sms och e-post i allt större utsträckning. Nästan 9 av 10 användare har rekommenderat tjänsten till någon annan, vilket är lika stor andel som vid förra undersökningen. De som inte har rekommenderat tjänsten har inte gjort det pga. att de flesta de känner som har behov redan använder Bildtelefoni.net. 6.8 Information De flesta har fått information om tjänsten Bildtelefoni.net via landstinget, vänner eller en förening. Förslag på ytterligare informationskanaler är internet, reklam via tv eller, via hjälpmedelskonsulenterna, via Facebook eller via föreningstidningar. Information till hörande skulle också vara bra då de kan förmedla vidare till familj och vänner som är döva. 20 procent av de intervjuade saknar information generellt, vilket berör såväl produkten bildtelefon som förmedlingstjänsten, och de nämner som exempel: Information om nya och kommande möjligheter samt teknisk utrustning avseende produkten bildtelefon. Uppgifter och information om olika bildtelefonleverantörer och deras produkter, vilken/vilka programvaror som är kompatibla osv. Om förmedlingstjänsten innebär några kostnader för brukaren samt om den är tillgänglig via mobiltelefon och hur man i så fall installerar och använder den. Möjlighet till tjänsten via mobil skulle vara till stor hjälp och nytta vid t.ex. läkarbesök. Information om vart man kan ringa med Bildtelefoni.net, som exempelvis dejtingsajter. Information om hur man ringer larmnumret 112 via förmedlingstjänsten AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 28

30 Information om vilka möjligheter som erbjuds beträffande varseblivning vid ankommande samtal. Endast en blinkande lampa i ett av bostadens rum upplevs otillräckligt. Exempelvis skulle lampor på flera platser och/eller vibrator att bära med sig underlätta. Denna information berör produkten bildtelefon generellt, och inte specifikt förmedlingstjänsten. Ett allmänt adress- och nummerregister för användare av bildtelefoni. En kommentar är att information om att tjänsten Bildtelefoni.net finns även borde spridas till hörande personer och finnas tillgänglig på allmänna platser som vårdcentraler, myndigheter, företag etc. Många är väldigt ovetande och förvånade när man ringer ett samtal till dem via tolkcentralen vilket kan vara lite besvärande. 6.9 Övriga önskemål och kommentarer Följande övriga önskemål och kommentarer har framförts under intervjuerna: Ett speciellt nummer till tolkförmedlingen för brådskande samtal för att slippa köa i väntan på tolk. Exempelvis om man har ett sjukt barn men inte så akut att man behöver ringa 112. Möjlighet att via tolk kunna ringa larmnumret 112 dygnet runt. Möjlighet att kunna använda och koppla upp en surfplatta via wi-fi för att enkelt kunna konversera med vänner och bekanta även i offentlig miljö, t.ex. på ett café. En surfplatta har lagom stor skärm, vilket underlättar teckentolkning via bild Användare utan funktionsnedsättning I utvärderingen har intervjuer gjorts med 7 personer utan funktionsnedsättning och som är användare av tjänsten Bildtelefoni.net. Tre av de intervjuade använder enbart tjänsten några gånger per år. Tre använder tjänsten ca en gång per vecka och en intervjuad person använder tjänsten någon gång per dag. Samtliga av de intervjuade använder tjänsten i kontakt med vänner eller familj. Samtliga intervjuade tycker att tjänsten fungerar bra eller mycket bra. 6 av 7 anser att tjänsten fungerar bra som den är, och att det inte finns några förbättringsåtgärder. Den intervjuade person som anser att det finns förbättringsåtgärder, tycker att det borde finnas ett tecken eller ord till tolken som indikerar att man har talat färdigt och väntar på svar. 3 Denna kommentar berör inte förmedlingstjänsten utan är snarare ett önskemål om tillgängliga publika nätverk AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 29

31 Ytterligare en kommentar som har kommit upp under intervjuerna är att det borde finnas ett allmänt namn- och nummerregister över bildtelefonianvändare på nätet, liksom det finns för hörande telefonanvändare. Som tidigare nämnts berör inte detta nödvändigtvis förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net, utan är ett allmänt önskemål AB Stelacon Utvärdering av befintliga tjänster 30

Mindre än ett år 14% år 57% år 21% 3 Mer än 10 år 0% 0 Vet ej/vill ej svara 7% 1 Svarande 14

Mindre än ett år 14% år 57% år 21% 3 Mer än 10 år 0% 0 Vet ej/vill ej svara 7% 1 Svarande 14 Bilaga 4 Teletal Procent Mer än en gång per dag 36% 5 En gång per dag 21% 3 2-4 gånger per vecka 36% 5 1 gång per vecka 0% 0 Några gånger per månad 7% 1 1 gång per månad 0% 0 Några gånger per år 0% 0 Procent

Läs mer

Bilaga 5 Bildtelefoni.net

Bilaga 5 Bildtelefoni.net Bilaga 5 Bildtelefoni.net Mer än en gång per dag 18% 9 En gång per dag 14% 7 2-4 gånger per vecka 46% 23 1 gång per vecka 8% 4 Några gånger per månad 10% 5 1 gång per månad 2% 1 Några gånger per år 2%

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Bilaga 3 Texttelefoni.se

Bilaga 3 Texttelefoni.se Bilaga 3 Texttelefoni.se Mer än en gång per dag 31% 18 En gång per dag 12% 7 2-4 gånger per vecka 34% 20 1 gång per vecka 8% 5 Några gånger per månad 10% 6 1 gång per månad 0% 0 Några gånger per år 2%

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Bilaga 2 - Kostnadsfri nummerupplysning

Bilaga 2 - Kostnadsfri nummerupplysning Bilaga 2 - Kostnadsfri nummerupplysning Mer än en gång per dag 3 En gång per dag 3 2-4 gånger per vecka 23 1 gång per vecka 5 Några gånger per månad 12 1 gång per månad 3 Några gånger per år 2 Mindre än

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 http://portal.bokatolk.se 1(av 8) Logga in För att logga in anger du de inloggningsuppgifter du fått från Tolkcentralen. Klicka sedan på Logga in.

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27)

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27) MTM Utvärdering taltidningsspelare Augusti 216 Markör AB 1 (27) Uppdrag: Beställare: Projektledare Markör: Utvärdering taltidningsspelare MTM Peter Linsér Rapportförfattare Markör: Peter Linsér Datainsamlingsperiod:

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Tolkcentralen, Region Skåne

Tolkcentralen, Region Skåne Tolkcentralen, Region Skåne Beställ tolk på Internet Manual Skånevård KRYH Division Habilitering & Hjälpmedel Syn-, hörsel- och dövverksamheten Tolkcentralen 1:a upplagan, 2013-12-02 I den här manualen

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig CHECKLISTA För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Alternativ telefoni 2012-2014

Alternativ telefoni 2012-2014 Redovisning av ett regeringsuppdrag Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Så används alternativ telefoni 2014 Myndigheten för delaktighet serie A 2015:8 (diarienummer 2014/0117)

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-02-27

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-02-27 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-02-27 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Skype Användarmanual 1.0

Skype Användarmanual 1.0 Skype Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Bildtelefoni.net är en internetbaserad tolktjänst. Du kan ringa till tjänsten Bildtelefoni.net både med videosamtal och via vanlig telefon. Vi erbjuder

Läs mer

Rapportnummer: PTS-ER-2013:5 Datum 2013-03-11. Undersökning av myndigheters och kommuners införande av IPv6. På uppdrag av Post- och telestyrelsen

Rapportnummer: PTS-ER-2013:5 Datum 2013-03-11. Undersökning av myndigheters och kommuners införande av IPv6. På uppdrag av Post- och telestyrelsen Rapportnummer: PTS-ER-2013:5 Datum 2013-03-11 Undersökning av myndigheters och kommuners införande av IPv6 På uppdrag av Post- och telestyrelsen Rapportnummer: PTS-ER 2013:5 Diarienummer: 12-6753 ISSN:

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET UTREDNINGSINSTITUTET December 2010 Taltidningsprenumeranter En studie med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse En undersökning genomförd av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av TPB myndigheten

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31 KK-Stiftelsen IT-baserade läromedel Elever, lärare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. IT-baserade läromedel...5 4. Skolbok i tiden.23 5. Kollegiet.com 26 6. ITIS 31 7. Publiceringsregler...35

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Hur vill man bli bemött inom vården som närstående?

Hur vill man bli bemött inom vården som närstående? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Anette Åstrand Raij, Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2011:2

Kvalitetsbarometern LSS 2011:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS :2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN December Bakgrund

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Socialtjänsten Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning

Socialtjänsten Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns till dig som har en funktionsnedsättning Denna broschyr är uppdaterad i augusti 2014. Du kan också lyssna på

Läs mer

Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken

Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken Swedac Kundundersökning december 2015 Genomförd av Enkätfabriken Kontaktpersoner hos Swedac har varit: Robin Lundgren robin.lundgren@swedac.se Projektledare för undersökningen har varit: Erik Granberg

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Ylva Branting Innehåll Inledning... 2 Resultat... 2 Barntillsyn och boende... 4 Barntillsyn... 4 Boende... 5 Måluppfyllelse... 7

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet. Generella tips och råd

Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet. Generella tips och råd Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet Generella tips och råd Innehåll: 1. Bemötande Bra att veta.3 2. Värt att veta om teckenspråkstolkning Visuell kontakt.4 Hur fungerar tolkningen?...14

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer