Nettoomsättningen i koncernen uppgick till TSEK (13 TSEK)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 11 593 TSEK (13 TSEK)"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2011 FORESTLIGHT STUDIO AB (publ), ORG.NR Januari - mars Nettoomsättningen i koncernen uppgick till TSEK (13 TSEK) Resultat i koncernen före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 277 TSEK ( TSEK) Rörelseresultatet i koncernen uppgick till TSEK ( TSEK) Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till TSEK (- 982 TSEK) Under perioden har Noble Entertainment investerat 8,5 MSEK i filmrättigheter, däribland Source Code med Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Väsentliga händelser efter perioden Forestlight erhöll en utökad kredit om 13 MSEK samt uppskov med 2011-års amorteringar om 5 MSEK från huvudägaren Cantus Invest AB. Styrelsen bedömer att detta tillsammans med ett positivt kassaflöde är tillräckligt för att täcka likviditetsbehovet under

2 Kommentar från VD, Peter Levin Året inleddes med ett första kvartal i högt tempo! Forestlight Studio har med 8-10 nya freelansande medarbetare startat arbetet med all animationen till filmen Yoko, ett internationellt filmprojekt med en budget om 85 MSEK. Vårt arbete skall vara avslutat i juni och filmen har premiär julen Glädjande nog kan redan nu konstateras att vi levererar snabbare än förväntat och med mycket hög kvalitet. Våra övriga filmprojekt löper på enligt plan och vi har medvetet flyttat fram produktionsstart av Astrid Silverlock till juli eller augusti. Detta med anledning av att planering och de slutliga kreativa processerna skall avslutas. Chinchillas två engelska manusförfattare, Andy Riley och Kevin Cecil fick sitt stora genombrott med den animerade filmen Gnomeo & Julia, nu på svenska biografer! Vi är naturligtvis mycket nöjda och stolta över att vi lyckats kontraktera dessa båda internationellt erkända författare till vårt filmprojekt Chinchillas. Noble Entertainment s filmår inleddes med ett par starka filmer direkt till dvd, däribland Stone med Robert de Niro i en av huvudrollerna. Noble hade inga biografreleaser under kvartalet men inledde den 8 april med filmdramat Rabbit Hole av John Cameron Mitchell och med Nicole Kidman, Aaron Eckhart och Dianne Wiest i huvudrollerna. Vårens nästa biograffilm från Noble är Lincoln Lawyer av Brad Furman med Matthew McConaughey, Marisa Tomei och Ryan Phillippe som har premiär på svenska biografer den 5 maj. Filmfestivalen i Berlin blev den första gemensamma festivalen för Noble och den Nordiska inköpsalliansen. Festivalen genomfördes framgångsrikt och bland annat förvärvades rättigheterna till kommande storfilmen Source Code med Jake Gyllenhall i huvudrollen. Planerad biografpremiär är augusti Givet att Noble Entertainment s försäljning och resultat överträffade budget och prognoser redan under vårt första kvartal gör att vi ser fram emot resten av 2011 med stor tillförsikt. Framgången för Noble tillsammans med motiverade medarbetare och långsiktiga ägare ger en spännande formula när vi nu tar sats mot resten av året. Bästa hälsningar Peter Levin, VD 2

3 Väsentliga händelser under perioden, januari - mars Under perioden har Noble Entertainment investerat 8,5 MSEK i filmrättigheter, däribland Source Code med Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Väsentliga händelser efter perioden Forestlight erhöll en utökad kredit om 13 MSEK samt uppskov med 2011-års amorteringar om 5 MSEK från huvudägaren Cantus Invest AB. Styrelsen bedömer att detta tillsammans med ett positivt kassaflöde är tillräckligt för att täcka likviditetsbehovet under

4 Omsättning och resultat per verksamhet 2011 Nettoomsättning Helår Forestlight Studio Noble Entertainment Totalt Rörelseresultat Forestlight Studio Noble Entertainment Totalt

5 EKONOMISK UTVECKLING under perioden 1 januari 31 mars 2011 KONCERNEN OMSÄTTNING Nettoomsättningen uppgick till TSEK (13 TSEK) RESULTAT Resultatet före avskrivningar uppgick till TSEK ( TSEK) och rörelseresultatet uppgick till TSEK ( TSEK). INVESTERINGAR Investeringar under perioden januari mars 2011 uppgick till TSEK (1 131 TSEK) FINANSIERING Forestlight har under våren 2011 erhållit en utökad kredit om 13 MSEK samt uppskov med 2011-års amorteringar om 5 MSEK från huvudägaren Cantus Invest AB. Styrelsen bedömer att den erhållna krediten jämte uppskov med amortering tillsammans med ett positivt kassaflöde är tillräckligt för att täcka likviditetsbehovet under KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Vid ingången av 2011 hade koncernen TSEK i likvida medel. Vid utgången av kvartal 1 uppgick koncernens likvida medel till TSEK. EGET KAPITAL Vid ingången av 2011 hade koncernen TSEK i eget kapital. Vid utgången av kvartal 1 uppgick koncernens egna kapital till TSEK. PERSONAL Antalet anställda i Forestlight Studio vid periodens slut uppgick till 7 personer. Producenten Peter Lewis har ett konsultavtal. Antal anställda i Noble Entertainment vid periodens slut var 11 personer. 5

6 EKONOMISK UTVECKLING under perioden 1 januari 31 mars 2011 FORESTLIGHT STUDIO AB, moderbolaget Under perioden startade arbetet med all animation till det internationella filmprojektet Yoko. Vad avser Astrid Silverlock så pågår arbetat med att, tillsammans med Bron Studio i Kanada, enas om de sista kreativa justeringarna. Produktionsstart är planerad till juli eller augusti. Manus och övrigt material för Chinchillas är under framtagning för introduktion till potentiella partners. Utöver ovan arbetar Studion med ett antal utvecklingsprojekt. OMSÄTTNING Nettoomsättningen uppgick till 366 TSEK (13 TSEK) RESULTAT Rörelseresultatet uppgick till TSEK ( TSEK). INVESTERINGAR Investeringar under perioden januari mars 2011 uppgick till TSEK (1 131 TSEK) FINANSIERING Forestlight har under våren 2011 erhållit en utökad kredit om 13 MSEK samt uppskov med 2011-års amorteringar om 5 MSEK från huvudägaren Cantus Invest AB. Styrelsen bedömer att den erhållna krediten jämte uppskov med amortering tillsammans med ett positivt kassaflöde är tillräckligt för att täcka likviditetsbehovet under KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Vid ingången av 2011 hade Forestlight Studio TSEK i likvida medel. Vid utgången av kvartal 1 uppgick likvida medel till TSEK. EGET KAPITAL Vid ingången av 2011 hade Forestlight Studio TSEK i eget kapital. Vid utgången av kvartal 1 uppgick eget kapital till TSEK. 6

7 EKONOMISK UTVECKLING under perioden 1 januari 31 mars 2011 NOBLE ENTERTAINMENT, dotterbolaget Noble Entertainment deltog framgångsrikt, tillsammans med den Nordiska inköps Alliansen, på filmfestivalen i Berlin. Under perioden har bolaget investerat 8,5 MKR i nya filmrättigheter. OMSÄTTNING Nettoomsättningen uppgick till TSEK. RESULTAT Rörelseresultatet uppgick till TSEK. INVESTERINGAR Investeringar under perioden januari mars 2011 uppgick till TSEK. KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Vid ingången av 2011 hade Noble Entertainment TSEK i likvida medel. Vid utgången av kvartal 1 uppgick likvida medel till TSEK. EGET KAPITAL Vid ingången av 2011 hade Noble Entertainment TSEK i eget kapital. Vid utgången av kvartal 1 uppgick eget kapital till TSEK. 7

8 AKTIEN Bolagets aktie handlas på First North. Antalet aktier uppgår totalt till , varav utgörs av A-aktier. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1. Aktierna handlas under kortnamnet FORE med ISINkod SE Bolagets B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon , är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Under perioden har följande närstående transaktioner skett. Under perioden har Cantus Invest AB lånat ut TSEK. Totalt uppgår skulden till Cantus Invest AB till TSEK. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som bolagets senaste årsredovisning om ej annat anges nedan. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med First North Nordic Rulebook. Från och med upprättar Forestlight Studio koncernredovisning. RISKER Forestlight Studio utvecklar för närvarande ett antal projekt varav det första, Astrid Silverlock and The Staff of Virtues enligt plan skall gå i produktion under juli eller augusti. Det finns alltid en risk att de partner som valt att samarbeta tvingas till andra prioriteringar. Vid sidan här av pågår även utveckling av ytterligare projekt i olika stadier. Bolaget har en liten organisation och får därför anses vara starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner. GRANSKNING AV REVISOR Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Forestlights revisor. 8

9 STYRELSENS INTYGANDE Styrelsen och verkställande direktören för Forestlight Studio AB försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. delårsrapporten avlämnande Stockholm den 3 maj 2011 Forestlight Studio AB (publ) Styrelsen Mathias Berggren Anders Bagge Carl-Henrik Bergström Ordförande Ledamot Ledamot Annika Torell Österman Ledamot Peter Levin Ledamot och VD NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapport för perioden 1 april 30 juni 2011publiceras den 25 augusti KONTAKT För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Levin, VD. Forestlight Studio AB (publ), Linnégatan 89E, Stockholm Telefon: , Fax: Hemsida: E-post: 9

10 Resultaträkning i sammandrag för Koncernen i TSEK 2011 Helår Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Förändring av färdiglager 12 - Övriga rörelseintäkter Summa RÖRELSEKOSTNADER Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och Nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Årets resultat

11 Balansräkning i sammandrag för Koncernen i TSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Fria reserver Periodens resultat Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa Eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga

12 Data per aktie för Koncernen 2011 Helår Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg Eget kapital per aktie, SEK 2,42 11,85 2,67 Antal aktier vid periodens slut, st Totalt antal aktier efter full utspädning Aktiekurs vid periodens slut, SEK 3,36 7,85 4,85 Specifikation av förändring av eget kapital för Koncernen i TSEK 2011 Helår Ingående eget kapital Periodens resultat Nyemission Emissionskostnad Utgående eget kapital

13 Kassaflödesanalys för Koncernen i TSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 63 Förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i anläggningstillgångar -32 Förändringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 89 Investeringar i intressebolag -500 Förvärv av immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av skuld -377 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Förändringar i Eget kapital för Koncernen I TSEK T SEK Aktie- Fria Summa Kapital reserver eget kapital Ingående balans per 1 januari Nyemission Kapitalanskaffningskostnad Årets resultat Utgående balans 31 december Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Utgående balans 31 december

15 Forestlight Studio AB (publ), Linnégatan 89E, Stockholm Telefon: Fax: Hemsida: E-post: KONTAKT För eventuella frågor kring kvartalsrapporten vänligen kontakta VD, Peter Levin 15

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Forestlight Entertainment AB

Inbjudan till teckning av aktier i. Forestlight Entertainment AB Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer