FORSKNINGENS RELEVANS OCH NYTTA FÖR SAMHÄLLET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNINGENS RELEVANS OCH NYTTA FÖR SAMHÄLLET"

Transkript

1 Seminarium 18 september 2013 FORSKNINGENS RELEVANS OCH NYTTA FÖR SAMHÄLLET Vetenskapsrådet, Vinnova, Innovationskontoret Hur ska vi mäta kvalitet? 20 procent av forskningsmedlen ska kvalitetsutvärderas och konkurreras om, ur ett lärosätesperspektiv, inte bara enskilda forskare DÄRFÖR ÄR DET NYTTIGT MED FORSKNING Mille Millnert, Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet har fått ett uppdrag från regeringen att göra ett kvalitetsbaserat fördelningssystem mellan lärosätena. Varför är forskningen nyttig? Genom forskningen kommer kunskap. Kunskap nyttig. Att den är forskningsbaserad, vetenskapligt grundad gör inte saken sämre. Vad vet vi idag genom forskningen? Hur stort universum är, hur gammalt det är, hur livet uppstod. All kunskap växer snabbare än det någonsin har gjort. Dagens forskare bygger vidare på vad företrädarna har gjort. Såväl kunskaperna som frågorna växer. Är ständig tillväxt möjlig? Hur ska vi fördela värdet av det som produceras? Det har vi inget bra svar på. Det är en mänsklig drift att skaffa mer kunskap. Vi måste veta mer. Inte bara forskningsresultat är viktigt, utan också den vetenskapliga metoden, det vetenskapliga förhållningssättet är viktigt. En framgångsfaktor för forskning är inte bara pengar, utan man måste ha en viss typ av öppet, liberalt samhälle för att det ska bli bra. Ett samhälle där man får tänka fritt. Excellence with impact ett bra uttryck. Genomslag ska forskningen ha. Forskningen måste spridas, omsättas och förnyas på något sätt. Det kan räcka med att forskningen berikar det mänskliga medvetandet. Det ser oerhört olika ut inom olika områden. Vi kommer att behöva tolka det olika inom olika områden. Det behöver bedömas av människor, inte av indikationer. Samverkan kan vara en viktig form, men också motverkan. Vi studerar de system som finns. Vi kommer att lära oss av dem och de knäckfrågor de upptäckt. Hur ska en strategi för ett universitet se ut? Man behöver definitivt en strategi. Man har begränsade resurser att fördela. Forskarna som ska finnas i systemet behöver ett någorlunda stort basanslag och en horisont för att de ska kunna finnas vid forskningsfronten. Oordning ökar om man inte tillför energi. Det finns en stark kraft mot utjämning. Gör man inte en aktiv strategi går det mot en utjämning. Och pengar räcker inte för någon. En strategi behövs för att förhindra utjämningen. En strategi för att se hur man rekryterar, hur man befordrar, fördelar resurser och hur man avvecklar det som inte producerar. Det universitet som gör detta kommer att stå väldigt starkt i framtiden. Ingår konst? Svar ja!

2 Universiteten konkurrerar om de unga och duktiga, men det gör även andra delar av samhället, inte bara universitetet. Har vi möjlighet att vara konkurrenskraftiga? Vad är nytta? Finns det någon forskning som inte är nyttig? Det är nyttigt för samhället, men viktigt för forskarna att kollektivt motivera det. Det kan vara att man berikar det mänskliga kunnandet. Det behöver inte vara att det leder till någon produkt eller så. Var ska pengarna komma ifrån? Basförsörjning till universiteten mer från forskningsråden. SAMVERKAN SOM FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Johanna Adami, direktör och chef för avdelningen Hälsa, Vinnova Fortsätta hålla Sverige framgångsrik. The next supermodel kallas det när tidningen The Economist, lyfter fram de nordiska ländernas innovationssystem och samverkan på sin förstasida, februari Rubrik: Why the world should look at the Nordic countries. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova Stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Korta fakta om myndigheten: Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och utveckling är ca 2,2 miljarder kronor 2013 Nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling Cirka 200 personer med kontor i Stockholm och Bryssel Generaldirektör är Charlotte Brogren Svensk forskning och innovation i siffror: Vi ligger nummer 4 på världslistan när det gäller hur stor del av vår BNP som går till forskning och innovation. Näringslivets andel minskar. Alla pratar innovation och forskning. Asien är nu uppe i USAs nivå när det gäller satsning på forskning. Som pyttelitet land måste vi se: Hur kan mitt forskningsområde lösa samhällsutmaningar på global nivå? Ska staten bestämma vad jag ska forska på? Det behöver inte vara en motsättning. Åtta procent av den totala kakan är behovsmotiverad forskning. Det behöver inte vara motsatsförhållande till fri forskning. VINNOVAS STRATEGISKA OMRÅDEN: Utmaningsdriven och gränsöverskridande samverkan. Utmaningsdriven innovation Samverkansprogram Internationella samarbeten Förnyelse av kunskapsområden. Hälsa Transport och miljö Tjänster och IKT Produktion och arbetsliv

3 Stärkt innovationskraft hos utvalda målgrupper. Innovationskraft i offentlig verksamhet Innovativa SMF Kunskapstriangeln Individer och innovationsmiljöer Var kan Sverige komma med strategiska lösningar här? Rollen Vinnova har är att koppla, katalysera och stimulera. Vad är samverkan? Kan vi mäta samverkan? Vad finns det för goda exempel? Vi har samarbetat inom en rad områden. Strategiska forskningsområden. Företag kan gå i konkurs. Men man kan säga att ni får potentiellt bidrag, men vi vill kolla upp och stämma av om ett år. Skapa samverkanskonstellationer. Samlar företag från olika branscher, stora och små företag, tvärdisciplinär forskning från universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor, ideella organisationer eller branschorganisationer. Internationella partners är välkomna om det gynnar projektet. Utveckling av samverkansuppgiften. I bred dialog med universitet och högskolor ta fram en modell. Uppdragsforskning Industrin beställer Akademin utför Industrin betalar Strategiska Forskningsområden (SFO) Akademin beslutar om forskningsagenda Industrin inbjuds Akademin utför Staten betalar Samverkansprogram Akademin, industrin och offentlig sektor beslutar, utför och betalar gemensamt. Process: Dialog, samråd & best practise, samt modellutveckling. Vi jobbar över tid, fram till 2016 med att utveckla en modell. Bidra till strategier. Ledningarna i hela Sverige, alla universitet och högskolor bjöds in att söka bidrag, och alla som sökte fick. Alla kom inte in med ansökningar. Det handlar om att samverka med andra universitet, med andra aktörer, offentlig sektor, näringslivet. Det måste finnas karriärbefrämjande faktorer. Ingrid Elam, Konstnärliga fakulteten: Vad är innovation för er? Ofta svårt att se innovation utanför fältet medicin, naturvetenskap, teknik: omprövar Vinnova sina begrepp? Johanna Adami, Vinnova: Ja! Den torra definitionen är en innovation är någonting som är i bruk, som används på något sätt. Det kan vara en metod. Det kan hamna inom det konstnärliga eller

4 humanistiska området. Det kan vara affärsmodeller eller produkter. Sociala innovationer, där finns en oerhört stor potential. Begreppet breddas. Vi arbetar med innovationer för tillväxt. INLÄGG FRÅN FORSKARE OCH TJÄNSTEMÄN Maria Anwret, professor och senior rådgivare, Sahlgrenska akademin Utifrån&in perspektiv. Utmaningen vi står inför nu är att det finns oerhört mycket pengar i systemet. Hur ska vi förvalta dessa pengar? Det är här nyttan kommer in. Hur gör vi ifrån Göteborgs universitets perspektiv för att öka vår konkurrenskraft och attraktionskraft. Relevans och nytta i det korta perspektivet, kanske gör nytta för stunden. Hur man bygger konkurrenskraft långsiktigt. Förändringsarbete med givande och tagande. Med målet att öka konkurrenskraft. Man måste våga identifiera vissa områden. Särskilt när vi har en så komplett miljö som vi har i Göteborg. Professionalitet och ledarskap är oerhört viktigt. Vi behöver vara transparenta och identifiera våra styrkor. Synlig attraktionskraft som gör omgivningen nyfiken, som upptäcker nya områden. Målet är långsiktigt. Man måste göra vissa ställningstaganden. Man måste förstå varför man gör det här, men lyfta fram styrkor. Allt hänger ihop som i ett ekosystem. Ledarskapet måste vara tydligt, transparent och inkluderande på alla nivåer. Det är jätteviktigt. Hur såg det ut igår hur ska det se ut imorgon? Det vi pratar om idag är beroende på hur det såg ut igår. Om man inte syns, så hittar ingen ens in här man hittar inte den kunskap man söker. Man måste våga bli mer strategisk. Nytta och relevans: kunskap måste exponeras utåt. Annars tas den inte om hand. Om kunskapen exponeras och tas om hand så blir den relevant. Och förvaltas på rätt sätt. Det leder ofta till samhällsnytta. Det globala engagemanget: Man kan initiera olika program för tillväxtnytta i tredje världen. Inom Life Science har vi initierat ett förändringsarbete där vi identifierat områden. Vi har kompetens att förverkliga de områden vi tagit fram. Naturvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin, Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset står bakom detta strategiska område. Det kommer att leda till nytta och relevans. Ett Life Science cluster kommer att växa fram. Konkurrenskraft får vi genom att prioritera. Vilket kräver ett starkt ledarskap och transparens. Det genererar ännu mer kunskap. Miljön för att få det här att hända är väldigt relevant, för att verka och utveckla Life Science, som leder till processer som ger samhällsnytta. JAN BORÉN, professor, Sahlgrenska akademin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin. För oss är det ganska lätt att diskutera nytta. Förståelse av sjukdomsmekanismer, förebygga och behandla. Utbildar läkare så de kan utvärdera nya behandlingsprinciper. Lätt att se, men svårt att räkna nytta. Mycket av arbetet är nationella och internationella samarbeten. Vid vilket universitet ska man lägga pluspoängen? Inte alltid lätt att veta vad som är nytta i det långa loppet.

5 Samverkan med sjukvård. Vi måste bli bättre på samarbete med läkemedelsindustrin. Nu drar industrin ner på storleken på forskningen. Nu ökar man samverkan istället, med universitet, med starka forskargrupper och med mindre företag. Men universiteten måste nu vara redo att satsa för att bygga upp miljöer där forskare får samfinansiering och kan samverka. De som gör det kommer med tåget, övriga står kvar på perrongen och ser tågen gå förbi nu. Universiteten måste ta en större del i samhällsdebatten. Vi måste våga prioritera och vi måste våga exkludera. Något vi idag undviker att göra. Vi måste ha attraktiva miljöer. Ge yngre forskare möjlighet att blomstra, och vi har ett problem med gender. ANNIKA HÄRENSTAM, professor, Samhällsvetenskapliga fakulteten, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Vi måste bygga strukturer och system för att få verkstaden att fungera ihop med vad staten och våra universitetsledningar vill. Vilka åtgärder ska man kunna vidta för att visa upp det vi redan gör? Vi måste bli bättre på att kommunicera. Hur vi ska kunna bli bättre på att visa upp. Vi måste ha incitament strukturer för det. Det finns en kulturfråga. Det finns en kultur som tycker att den forskare som är mycket ute och pratar inte är en lika bra forskare. Hur ska vi få mer av det som faktiskt kan nyttiggöras. Hur vi släpper in, att vi bjuder in omvärlden. Akademin har hög legitimitet. Många vill prata med forskare. Viktigt att vi har en struktur man kan hitta i. När det handlar om huruvida jag kan få pengar för en månad till. Satsa på att bygga upp struktur för samverkan, idag är det inte riktigt fint. Svårt att som forskare orka. Man ska jobba med att få pengar för att samverka. Vi har en lång väg att gå. Glöm inte bort verkstadsgolvet. LENA ERIKSSON, forskare, Humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Att mäta ansvar och att mäta ansvarsfullt. Kan man mäta nytta och samhällsansvar? Mätpunkter: Accountability och governmentality Att redogöra för och motivera (skattefinansierad) verksamhet Att med hjälp av standardiserade mätverktyg och auditprocesser forma (skattefinansierad) verksamhet Performativitet och penningincitament. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? Vilka åtgärder bör vi ta redan nu för att på sikt kunna öka konkurrenskraft och visa på relevans och nytta i forskning? Hawthorne effekten och hundar (inte katter) Det finns en självbild hos akademiker: vi forskare är som en hord katter som ska vallas. Men nej, vi akademiker är mer som cirkushundar. Metrisk motsättning mellan samhällsansvar och internationalisering.

6 Det finns en motsättning mellan internationaliseringsdrivet, där vi ska sträva efter att publicera oss i internationella tidskrifter: Någon annanstans är bra. Men kanske ska vi publicera i Sverige också? Men, man bör inte springa på två bollar samtidigt. Hur kan man mäta detta? Vad det nu är som ska mätas? SARA DAHLBERG, affärsjurist och biträdande enhetschef, Forskning och innovationskontoret. Vi måste vara tydliga med vilken kunskap vi tar med oss in i ett samarbete. Och vara säkra på att vi förfogar över den kunskapen. Vi måste ha koll på vad som skapas i olika samarbeten. Vem som har rätt till vad, och vad jag själv förfogar över. Så man inte lovar bort samma saker flera gånger. Vi kan inte lova bort exempelvis infrastruktur så vi inte kan fortsätta med vår forskning inom området, till exempel databaser. Vi måste hantera att gå in i komplexa strukturer. Vi behöver hitta ett sätt att hantera den balansgång det innebär att vi i Sverige har ett lärarundantag. Att man har dubbla roller, att man är statligt anställt, men äger sitt resultat. Vi måste hitta ett system för det och kunna hantera det. Vi saknar pusselbitar från regering och riksdag. På samverkanssidan står det väldigt lite skrivet. Det är knivigt med sekretessfrågor eftersom vi är en myndighet och lyder under en offentlighetsprincip. Det finns en brist på styrning från statligt håll. Det görs väldigt lite på departementsnivå än så länge. Ifrån verksamhetsstödshållet samarbetar Forsknings och innovationskontoret, Innovationscentrum och GU Holding i ett utvecklingsarbete, för att ta ansvar hur vi verkar för nyttiggörande. Det krävs ett tydliggörande av förväntningar utifrån för att vi ska ta vara på ett ansvarsfullt sätt. PANEL Samtliga, samt Ludde Edgren, enhetschef Forskning och innovationskontoret Johanna Adami, Vinnova: det har inte funnits tydlighet kring samverkansuppgiften. Men nu har vi 200 miljoner öronmärkta pengar till det här. Ni behöver ta fram hur kriterierna ska se ut. Det finns en rädsla för indikatorer som om det är ettor och nollor. Vi måste se att det är just det arbetet vi ska göra tillsammans. Komma överens om hur vi mäter med en viss index. Vi har också öronmärkta pengar för att främja mobilitet. Mille Millnert, Vetenskapsrådet: Vi kommer aldrig att lyckas fullt ut med att mäta kvalitet. Vi kommer att mäta projektioner av kvalitet. Det är dödsdömt att anpassa sig efter det ena eller andra systemet. Man får hoppas att man lyckas mäta det som är viktigt. Fråga: Om vi går hårt på nytta och innovation så kommer vi att få kort tidsperspektiv. Hur ska vi använda våra resurser på bästa sätt? Inom eller mellan universiteten. Johanna Adami, Vinnova: Nytta som kortsiktigt? Nej, vi kan gå hundra år tillbaka och se hur vi har hittat lösningar på problem, tekniska innovationer. Till exempel har antalet trafikolyckor minskat. Man gjorde upp strategier, det är ett fyrtioårsperspektiv. Och vad är sociala innovationer? Vi pratar inte marknadsföring i min värld. Som forskningsfinansiär tittar vi inte på det sättet.

7 Maria Anwret, Sahlgrenska akademin: det är ju tidigare forskning som lett fram till det här. Den medicinska forsningen går ner idag. Hur ska vi kunna kapitalisera forskningen som görs idag och fortsätta vara ledande. Det är det som är vår utmaning. Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet: Vi börjar hela tiden prata om sociala innovationer så tar det två minuter och så är vi på medicinska och tekniska innovationer igen. Johanna Adami, Vinnova: Det här med sociala innovationer är ju nytt för oss på Vinnova. Vi var en teknikmyndighet. Men det vi säger till alla aktörer som vill vara med och lösa det här: beskriv för oss. Det har en extremt stor tillväxtpotential. Annika Härenstam: Sociala innovationer, det är en jätteutmaning. Vi ska lyfta upp Sverige och de nordiska länderna här, berätta att vi har varit väldig bra på det exempelvis med folkrörelser, hur facken jobbar, hög läskunskap, ombudsman... vi är kända ute i världen för det här. Nu bygger vi in konkurrens som motverkar samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv och universitet. Här tappar vi vår kompetens. Helena Lindholm Schulz: Tidsperspektivet. Vi kan bara veta vad som är nyttigt på lång sikt. Nästan all forskning är nyttig på lång sikt. Men vi vet inte när. Ornitologi var ganska fånigt, tills fågelinfluensan slog till, islamologi var fånigt till 11 september slog till och Jan Hjärpe var med i varenda tv studio. Hur ska vi veta att den forsning som bedrivs idag är nyttig. Vad är nytta? Den frågan behöver fördjupas. Vi pratar om innovation social innovation är ett begrepp som används som om vi inte haft det tidigare, som varit nyttig för välfärd men kanske inte alltid för tillväxt. Frågan om tillväxt alltid är nytta för välfärd. Johanna Adami, Vinnova: Vi måste utvärdera de som får ta del av våra medel. Det finns en modell idag. Vi vet att det är viktigt med samverkan för att vara attraktiva i den globala konkurrensen. Om vi inte går in i det här gemensamt så är det ett hot mot vår tillväxt och bibehållna konkurrenskraft. Vi jobbar oerhört traditionellt inom universitet och högskola. Vi måste se hur de jobbar i andra länder och dra nytta av den kunskapen. Jan Borén, Sahlgrenska akademin: Det vi måste satsa på är bra forskning, excellent forskning. Undvik i det längsta att dela ut medel med en massa specialutlysningar, med inriktning mot olika länder etc. Undvik för mycket skräddarsydda varianter och satsa på skräddarsydd forskning. Forskare lägger mycket tid på att paketera om sina ansökningar i olika varianter tar oerhört mycket tid! Mille Millnert, Vetenskapsrådet: De fall du räknar upp har vi gjort på direkt regeringsuppdrag. Vi ägnar oss inte åt det själva. Johanna Adami, Vinnova: Vi har haft en snårskog på Vinnova. Det viktiga är att vi synkroniserar oss i hela forskningssystemet. Vi har samrådsgrupper. Vi har definierat tre stora paraplyer under vilka områden vi ska ha. Mikael Olausson, Sahlgrenska akademin: Nyttan om vi inte kan lösa det i en operationssal ska vi försöka lösa det i ett forskningssamarbete. Det kräver att idéerna får uppmärksamhet. Jag efterlyser ett bra system i att plocka upp grundforskare, kliniker etc.

8 Ola Sigurdsson, Humanistiska fakulteten: Går det att planera nytta? Och om det inte går att planera nytta, hur gör man då? Margareta Wallin Peterson, vicerektor med ansvar för samverkan och innovation: Våra fakultetsanslag är jättemycket pengar och 20 procent är jättemycket pengar. Nyttiggörande: vems ansvar är det och hur långt går det ansvaret? Hur långt ska ansvaret sträcka sig, hur ska vi bygga stödstrukturer för att stötta? Vem tar vilken roll? När vi jobbar med att bygga upp kudden. Ludde Edgren, Forsknings och innovationskontoret: Trycket blir på nyttiggörande. Man anpassar sig mot utlysningen. Vad för jag in i projektet, och får jag kontroll över det och kan jag forska vidare på det? Kan jag visa upp det för nästa chefsnivå och nästa chefsnivå. Maria Anwret, Sahlgrenska akademin: Vi problematiserar samverkan. Vi gör ju inget annat än samverkar. Nu finns det pengar att söka och då ska vi passa in samverkan i en ram och anpassa oss till spelet. Vi behöver bestämma att det här vill vi som universitet stå för. Jag tycker att generellt känns det som vi problematiserar hela frågeställningen för att det finns pengar. Jan Borén, Sahlgrenska akademin: Vilken forskargrupp har inte samverkan? De som inte samverkar drar inte in några pengar och finns snart inte kvar. Satsa där det finns, tappa inte tid utan kör på. Annars har tåget gått. Medicinska fakulteten kanske har en särskild sits här. För oss är samverkan inte ett problem. Vi har både samverkan och samarbete. Annika Härenstam, Samhällsvetenskapliga fakulteten: Det ser ut olika på olika håll inom universitetet. På Samhällsvetenskapliga fakulteten är det inte lika lätta att hitta samverkansformer. Jag gillar ordet genomslag. Det passar bättre. Lena Eriksson, Humanistiska fakulteten: Kan man planera nytta? Hur vi kan eller bör mäta saker och vilka konsekvenser det får för olika typer av fält. Så att inte allting sipprar rakt ner till cirkushundarna och att vi inte behöver sitta och paketera om oss efter hur utlysningarna ser ut. Johanna Adami, Vinnova: De goda exemplen ta fram dem! Vad är formen, så vi kan se dem och få fram fler! De uppdrag vi har fått, två regeringsuppdrag som vi ska göra i samråd med varandra. Vi fördelar ju inte medlen. Men vi ska ha en väl förankrad modell. Vi har några år på oss. Mille Millnert, Vetenskapsrådet: vi har en modell för omfördelning idag som ingen förstår. Och som är ganska oduglig. Den var helt indikatoruppbyggd, vilken var en stor nackdel. Vi har fått uppdraget att utveckla den. Med starka inslag av peer review. Hur jobbigt, och hur dyrt, kommer det att vara? Men om det tar mycket forskartid är det en nackdel. Kan man nå en förbättring så är det jättestora pengar. Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet: Utbildning är vår största samverkan!

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Koppla. Stimulera. Katalysera

Koppla. Stimulera. Katalysera Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och utveckling är 2 376 miljoner kronor 2013 Nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling Drygt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Samhällsnytta eller kullerbytta? Svenska forskares syn på samverkansuppgiften. Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv Dec 2011

Samhällsnytta eller kullerbytta? Svenska forskares syn på samverkansuppgiften. Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv Dec 2011 Samhällsnytta eller kullerbytta? Svenska forskares syn på samverkansuppgiften Emil Görnerup, Dec 211 Innehåll 1 Innehåll Förord.... 2 Sammanfattning...3 Inledning och bakgrund... Syfte och mål...5 Metod....

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

FORSKNINGSSTRATEGISK DISKUSSION

FORSKNINGSSTRATEGISK DISKUSSION Professor Staffan Edén Vicerektor för forskningsfrågor BAKGRUNDSMATERIAL 2013-10-07 FORSKNINGSSTRATEGISK DISKUSSION Styrelsen 2013-10-15 Syfte Syftet med diskussionen i styrelsen är att beskriva den pågående

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

2012-2016. Strategisk plan för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Samrådsversion. Projektansvariga. utbildningsservice

2012-2016. Strategisk plan för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Samrådsversion. Projektansvariga. utbildningsservice Strategisk plan för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012-2016 Samrådsversion STYRELSEN FÖR LTH ska besluta om en förnyad strategisk plan i februari 2012. Planen ska formulera LTH:s mål inom olika verksamhetsområden,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Utbildningsutskottet. Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan

Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Utbildningsutskottet. Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Utbildningsutskottet Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan 2 Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Förord Genom forskning får vi hela tiden

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Näringsliv och akademi en omöjlig relation? Om innovationspolitikens dolda potential. Tobias Krantz, Christer Bengtsson, Svenskt Näringsliv Juli 2011

Näringsliv och akademi en omöjlig relation? Om innovationspolitikens dolda potential. Tobias Krantz, Christer Bengtsson, Svenskt Näringsliv Juli 2011 Näringsliv och akademi en omöjlig relation? Om innovationspolitikens dolda potential Tobias Krantz, Christer Bengtsson, Juli 0 Dags för förnyelse av svensk forskningspolitik Dags för förnyelse av svensk

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Genus 2016 för forskning i framkant 2015-05-06 Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Inledning Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Att efterfråga innovation 2014-01-23

Att efterfråga innovation 2014-01-23 Att efterfråga innovation 2014-01-23 Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och innovation är 2 018 miljoner kronor 2012 Nationell kontakt-myndighet för EU:s ramprojekt

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Avdelningen för externa kontakter Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Huvudmålet för verksamheten är att generera uppdrag inom utbildning och forskning samt donationer och allmän goodwill till

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi Utmaningsdriven innovation #ViUdi www.vinnova.se/udi Överblick, återblick, framåtblick Vi ger möjligheten att våga testa nytt innan det blir lönsamt 2632 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer