Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning"

Transkript

1 Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning 2013

2

3 Försvarsmakten Regler för militär sjöfart Personal bemanning och behörigheter RMS P

4 Försvarsmakten Högkvarteret FM :1 Regler för militär sjöfart, RMS GSPDMF 2013, M , fastställs härmed med stöd av 17 kap. 7 Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2012:1) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO) och kungörs med stöd av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2011:2) för militär sjöfart. Regler för militär sjöfart ska tillämpas för all verksamhet inom Försvarsmakten med örlogsfartyg och dykare samt därtill hörande stödsystem och infrastruktur som direkt påverkar militär sjösäkerhet, från och med RMS P 2013, Personal. Från samma tidpunkt upphävs RMS 2010 enligt nedan RMS P Fastställd med , : Detta beslut har fattats av överste Ronald Månsson. I den slutliga handläggningen har dessutom överstelöjtnant Mats Johansson deltagit och som föredragande kommendör Mikael Wendel. Ronald Månsson Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem Mikael Wendel Boken är publicerad i samarbete med Combitech AB Sakavdelningar: Militära Sjösäkerhetsinspektionen Redaktör: Mats Lundgren RMS P 2013

5 Innehåll 1 Allmänt om RMS P Nyheter och ändringar Inledande bestämmelser... 9 Allmänt... 9 Mål... 9 Giltighet... 9 Undantag... 9 Definitioner och begrepp Förkortningar Ansökan och utfärdande av behörighetsbevis Allmänt om ansökan Ansökan om behörighetsbevis Ansökan om förlängning av giltighetstiden för behörighetsbevis Behörighetsgrundande tjänstgöring Likvärdighetsbedömning Behörigheter Däcksbehörigheter Maskinbehörigheter Säkerhetsbesättning Definition av säkerhetsbesättning Fastställande Allmänna regler angående säkerhetsbesättning Generella utbildningskrav säkerhetsbesättning Generella och särskilda utbildningskrav Generella utbildningskrav Särskilda utbildningskrav specialbehörigheter Bestämmelser om utbildningsanordnare System för kvalitetsnormer Handledd utbildning Viloregler Hälsoundersökning Bilaga 1 Exempel på beslut om säkerhetsbesättning Bilaga 2 Exempel på behörighetsbevis Bilaga 3 Exempel på blankett ansökan behörighet Bilaga 4 Gruppindelning av örlogsfartyg RMS P

6

7 1 Allmänt om RMS P 2013 Nyheter och ändringar RMS P 2013 har getts en ny struktur som i större utsträckning än tidigare stämmer överens med Transportstyrelsens föreskrifters uppstickning. Ett nytt kapitel som tillkommit är Bestämmelser om utbildningsanordnare. I RMS P 2010 fanns huvuddelen av skrivningarna med som återfinns i den nya utgåvan, men spritt på ett flertal ställen. Första kapitlet Begrepp, definitioner och förkortningar har överarbetats och utökats. Viktigare ändringar är att den stora floran av olika sjösäkerhetsutbildningar som omnämns i regelverket har definierats tydligare. Begreppen validering och likvärdighetsbedömning har definierats stringentare. I tabellen förkortningar har STCW-kodens olika kompetenskrav tydliggjorts. I behörighetssammanhang har begreppen Management respektive Operational Level tagits bort. Begreppet redaren har bytts till verksamhetsutövaren. Andra kapitlet Ansökan och utfärdande av behörighetsbevis har ett nytt kriterium vid förlängning av giltighetstiden för behörighetsbevis. Giltighetstiden för ett behörighetsbevis kan förlängas om innehavaren har fullgjort minst tre månaders behörighetsgrundande tjänstgöring under de sista sexmånadernas giltighetstid för behörigheten. Ny skrivning har lagts till som ställer krav på behörighetsförlängande kurs för den som inte tagit ut behörighet och vars utbildning är äldre än fem år. Krav på intyg hälsoundersökning borttaget vid ansökan om behörighet. Tredje kapitlet De tidigare kraven på matros och motorman har utvecklats till två behörigheter för däckspersonal och två för maskinpersonal i enlighet med STCW kravställningar. Tidigare krav på behörighetsgrundande sjötid för behörighet N5 på nio månader i vidsträckt fart har reducerats till tre månader. Utbildningskravet för behörighet N3 har sänkts från fullständig nautisk utbildning till STCW A-II/1 (styrmansnivå). Tabell riktlinjer för behörighetskrav i befattning har getts en annan uppstickning. Tabellen har även anpassats till TS nivåer avseende behörighet N3. Ny skrivning om dispens för däcksbefäl med behörighet N3, vilken baseras på utbildning genomförd i tidigare/äldre skolsystem, att fortsatt kunna tjänstgöra som FC fartyg grupp A1 i europafart samt S fartyg grupp A1 i oceanfart. RMS P

8 1 Allmänt om RMS P 2013 Fjärde kapitlet Tabell riktlinjer för behörighetskrav i befattning har getts en annan uppstickning. Utbildning för maskinbehörigheter har anpassats från tidigare tre nivåer till STCW fyra nivåer. M3 blir därmed en slutbehörighet för vissa, från att tidigare har varit en behörighetsnivå som passerades på väg till M1. Femte kapitlet Sjösäkerhetsinspektören kan besluta att sekond och förstemaskinist får undvaras vid kort resa i inre fart och ersättas av behörig vakthavande officer respektive vakthavande maskinist. Ny text införd som förtydligar och utvecklar kravet på personal i säkerhetsbesättning att kunna styrka sina kompetenser. Tidigare detaljreglering av innehållet i sjösäkerhetsrelaterad typutbildning har ersatts med allmänt råd som övergripande beskriver syfte och innehåll i utbildningen. Sjätte kapitlet Krav på utbildning säkerhetsledning för sjögående förbandschef och fartygschef har tagits bort. Kravställning avseende rökdykning kompletterade med att krav enligt AFS 2007:7 ska uppfyllas samt att verksamhetsutövaren ska fastställa säkerhetsinstruktioner. Krav på räddningsbåtsutbildning har definierats. Förkunskapskrav för att genomgå utbildning för snabb räddningsbåt har definierats. Utbildningskrav för kranskötare har utökats och förtydligats, bl.a. avseende sjösättning och bärgning av båt med enpunktslyft och med personal ombord. Krav på utbildning för hantering av farligt gods har lagts till. Tidigare krav på sex månaders sjötjänstgöring de senaste fem åren för att upprätthålla specialbehörighet som allmänt respektive begränsat behörig radiooperatör har utökats till 12 månader. Krav på utbildning av rökdykare har utökats. De särskilda krav på läkarundersökning, som regleras av verksamhetsutövaren har tagits bort. Sjunde kapitlet Kravet på tre månaders FFU i minst europafart på fartyg grupp A1 för utbildning som leder till behörighet N5 har reducerats till åtta veckor i minst europafart. 6 RMS P 2013

9 Nyheter och ändringar Åttonde kapitlet Viloregler har ändrats till att även gälla vid resa med sjövaktssystem. Justering av texten i 6 har gjorts samt begreppsapparaten i 1 kap har utökats med definition för kort resa. Nionde kapitlet Kraven för hälsoundersökning har anpassats till att Transportstyrelsens föreskrifter (2009:3) om läkarintyg ska uppfyllas. Verksamhetsutövaren ges dock möjlighet, med Sjösäkerhetsinspektörens medgivande, att ange differentierade krav på synförmåga. Bilaga 1 Som en följd av ändrade regler påverkande säkerhetsbesättningen har formuläret/utseendet av beslut om säkerhetsbesättning överarbetas. Bilaga 3 Nya blanketter framtagna för ansökan om behörighet. Bilaga 4 Gruppindelning av örlogsfartyg är ett särskilt beslut av Sjösäkerhetsinspektören och har därför flyttats till bilaga. RMS P

10

11 2 Inledande bestämmelser Allmänt 1 STCW-konventionens utbildningskrav utgör grund för behörigheter på örlogsfartyg. Mål 2 Målet med RMS P är att förebygga allvarliga skador på personer, miljö och materiel genom att ange lägsta krav på bemanning och behörighet samt att reglera viloperioder för säkerhetsbesättning inom den militära sjöfarten. Giltighet 3 RMS P gäller för örlogsfartyg. Allmänt råd När civila fartyg och båtar tas i anspråk för verksamhet inom Försvarsmakten gäller regler enligt RMS G, 5 kapitlet Undantag 4 Varje chef för förband och fartyg får för särskilt fall fatta beslut som avviker från bestämmelserna i RMS P om det är nödvändigt för att undvika allvarlig personskada eller allvarlig skada på miljö eller materiel. Ett sådant beslut ska dokumenteras. Kommentar Hur andra undantag och dispenser hanteras framgår av RMS G. RMS P

12 2 Inledande bestämmelser Definitioner och begrepp 5 I denna föreskrift används följande definitioner och begrepp med angiven betydelse. Basic Safety Benämns grundläggande säkerhetsutbildning i svensk sjöfart. Båt Båt definieras i detta regelverk som fartyg med deplacement understigande 40 ton. Deplacement enligt Sjöfartsverkets föreskrifter (2005:11) om tillämpningen av förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg. Fartområde bemanning Fartområde avseende bemanning och behörighet definieras enligt RMS P, grundat på förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal. Inre fart: Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd, samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Som inre fart anses också fart i fartområde D, såsom detta definieras i fartygssäkerhetsförordning (2003:438). Närfart: Fart till och från orter vid Östersjön eller farvatten som har förbindelse med Östersjön, dock inte bortom linjen Hanstholm-Lindesnäs, samt fart genom Kielkanalen till Cuxhafen. Europafart: Fart från en punkt N 68 O 14 - Shetlands nordpynt, därifrån västerut till V 11, längs denna longitud över Irlands västkust till N 30, därifrån österut längs denna latitud. Oceanfart: All annan fart än ovan angivna Fartområde sjövärdighet Fartygschef (FC)/ Båtchef (BåtC) Med fartområde för fartygs konstruktion och utrustning avses i detta regelverk i RMS D definierat geografiskt område eller avstånd/tid till skyddad hamn. Sjösäkerhetsinspektören beslutar för varje örlogsfartyg vilket fartområde det är godkänt att uppträda i, baserat på fartygets konstruktion och utrustning. Fartområden benämns A, B, C, D och E baserat på fartygssäkerhetsförordning (2003:438) och Transportstyrelsens föreskrifter (2009:8) om fartområdenas indelning. Den i säkerhetsbesättningen som utövar rollen som befälhavare enligt sjölag (1994:1009). 10 RMS P 2013

13 Definitioner och begrepp Fartygsförlagd utbildning (FFU) Fartygsgrupp Förstemaskinist (1.M) FM redare Förtrogenhetsutbildning Godkänd utbildning Grundläggande säkerhetsutbildning Handledd utbildning Instegsbehörighet Kort resa Handledd utbildning ombord som utgör del av program eller kurs och som genomförs under ledning av utbildningsanordnare som har ett av Sjösäkerhetsinspektören godkänt system för kvalitetsnormer. Fartygs grupptillhörighet A1-A3, B baseras på storlek (deplacement), fartområde sjövärdighet, maskinstyrka och komplexitet. Den i säkerhetsbesättningen med kompetens och förmåga att tillfälligt vara MtjC ersättare, motsvarande förste fartygsingenjör inom civil sjöfart. Befattningshavare utsedd för att sammanhålla arbetet med den militära sjösäkerheten inom Försvarsmakten. Lägsta krav på säkerhetsutbildning för personal som ingår i besättning, men inte tillhör säkerhetsbesättning. Utbildning som berättigar till behörighetsbevis, certifikat eller intyg enligt denna föreskrift och som godkänts av Sjösäkerhetsinspektören eller Transportstyrelsen. Grundläggande säkerhetsutbildning i kombination med typutbildning är lägsta krav för personal ingående i säkerhetsbesättning. Utbildningen omnämns ibland som Basic Safety. Handledd utbildning utgörs av fartygsförlagd utbildning (FFU) och verkstadsförlagd utbildning (VFU). Med instegsbehörighet avses i denna föreskrift den typ av befattning som handledd utbildning syftar till och ger rätt till efter erhållen behörighet. Instegsbehörigheterna är: M8 M7 M5 N8 N7 N5 Resa som genomförs utan sjövaktssystem. Resa som under vanliga förhållanden kräver sammanlagt högst 12 timmars gång under en period av 24 timmar. RMS P

14 2 Inledande bestämmelser Maskintjänstchef (MtjC) Sekond (S)/ Försteofficer (1.O)/ Stf båtchef Sjöområde Sjöplacerad personal Säkerhetsbesättning Typutbildning Vaktgående maskinpersonal (Vmp) Vakthavande maskinist (VM) Vakthavande officer (VO) Den i säkerhetsbesättningen som under FC ansvarar för drift och underhåll av fartygets maskineri med tillhörande anordningar, motsvarande teknisk chef inom civil sjöfart. På vissa örlogsfartyg kan befattningen benämnas annorlunda. Den i säkerhetsbesättningen som utövar rollen som främste styrman enligt sjölag (1994:1009) 6 kap 7 och därmed ska ha förmåga att tillfälligt vara FC/BåtC ersättare. I denna föreskrift används sekond som ett samlingsbegrepp. Med sjöområde avses ett område med kommunikationstäckning för VHF, MF, HF respektive satellit. Sjöområden benämns A1, A2, A3 och A4. Sjöområden definieras i Transportstyrelsens föreskrifter (2009:95) och allmänna råd om radioutrustning på fartyg. Med sjöplacerad personal avses personal som ingår i besättningen på örlogsfartyg i grupp A1-A3 samt grupp B och båtar i klass I och II. Övrig personal som tjänstgör ombord på örlogsfartyg räknas som sjöplacerad personal enligt förbandschefs bestämmande. Det minsta antal besättningsmän i olika befattningar som kan anses vara betryggande från sjösäkerhetssynpunkt i den fart fartyget används i eller avses att användas i, enligt fartygssäkerhetslag (2003:364) 1 kap. 2 3 stycket. Typutbildning i kombination med grundläggande säkerhetsutbildning är lägsta krav för personal ingående i säkerhetsbesättning. Utbildningen ska omfatta sjösäkerhetsrelaterade moment som är specifika för den aktuella fartygs-/ båttypen och som är relevanta för befattning i säkerhetsbesättning. Motsvarande behörighet som i den civila sjöfarten. Den i säkerhetsbesättningen som för tillfället, direkt under MtjC, ansvarar för drift och övervakning av fartygets maskineri med tillhörande anordningar. Den i säkerhetsbesättningen som för tillfället, direkt under FC, ansvarar för fartygets navigering och manövrering. 12 RMS P 2013

15 Förkortningar Validering Verksamhetsutövare Verkstadsförlagd utbildning (VFU) Örlogsfartyg Med validering avses att utbildningsanordnare på begäran av enskild granskar vilken utbildning och kompetens som individen har gentemot fastställda utbildningskrav för nautisk- eller maskinteknisk examina och vid behov fastställer kompletterande utbildning. Se RMS G. Handledd verkstadsförlagd utbildning som utgör del av program eller kurs, och som genomförs under ledning av utbildningsanordnare som har ett godkänt system för kvalitetsnormer. Örlogsfartyg definieras i detta regelverk enligt Sjöfartsverkets föreskrifter (2005:11) om tilllämpningen av förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg som: Alla fartyg och svävare, oavsett vad de är avsedda att användas till och oavsett storlek, som tillhör Försvarsmakten eller som står under militärt befäl. Förkortningar 6 I denna föreskrift används följande förkortningar. AFS ARPA ECDIS ELSÄK-FS FRB GMDSS GOC IMDG-koden M N NFB SJÖI BN RB Arbetsmiljöverkets författningssamling Automatic Radar Plotting Aids Electronic Chart Display and Information System Elsäkerhetsverkets författningssamling Snabb räddningsbåt/ Fast Rescue Boat Global Maritime Distress and Safety System Allmänt behörig radiooperatör/ General Operators Certificate (GMDSS) International Maritime Dangerous Goods Code. Svensk översättning Transportstyrelsens föreskrifter (2011:95) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2009:91) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDGkoden) Behörighet som maskinbefäl på örlogsfartyg Behörighet som fartygsbefäl på örlogsfartyg Nämnden för båtlivsutbildning Sjösäkerhetsinspektionen behörighetsnämnd Räddningsbåt/ Rescue Boat RMS P

16 2 Inledande bestämmelser ROC SFS SRC STCW STCW-koden sektion A-II/1 A-II/2 A-II/3 A-II/4 A-II/5 A-III/1 Begränsat behörig radiooperatör/ Restricted Operators Certificate (GMDSS) Svensk författningssamling Begränsat radiooperatörscertifikat (VHF-certifikat) International Convention on Standards of Training Certifikation and Watchkeeping for Seafarers including 2010 Manila Amendments, 2011 Edition Kompetenskrav och övergripande mål för utbildning, vilken tillsammans med behörighetsgrundande sjötjänstgöring, leder till behörighet som: Fartygsbefäl på örlogsfartyg klass 5 till 3 (N5 N3). I civil sjöfart motsvaras detta av kompetenskrav för vakthavande befäl på fartyg med bruttodräktighet om 500 eller mer. Den svenska styrmansexamen utgör grund för behörighet. Fartygsbefäl på örlogsfartyg klass 2 till 1 (N2 N1). I civil sjöfart motsvaras detta av kompetenskrav för befälhavare och överstyrman på fartyg med bruttodräktighet om 500 eller mer. Den svenska sjökaptensexamen utgör grund för behörighet. Fartygsbefäl på örlogsfartyg klass 7 till 6 (N7 N6). I civil sjöfart motsvaras detta av kompetenskrav för befälhavare och vakthavande befäl på fartyg med bruttodräktighet mindre än 500 i närfart. Lättmatros på örlogsfartyg. Matros på örlogsfartyg. Maskinbefäl på örlogsfartyg klass 5 (M5). I civil sjöfart motsvaras detta av kompetenskrav för vaktgående fartygsingenjör. A-III/2 Maskinbefäl på örlogsfartyg klass 2 till 1 (M2 M1). I civil sjöfart motsvaras detta kompetenskrav för teknisk chef och förste fartygsingenjör på fartyg med framdrivningsmaskineri om 3000 kw eller mer. Den svenska sjöingenjörsexamen utgör grund för behörighet. A-III/3 Maskinbefäl på örlogsfartyg klass 4 till 3 (M4- M3). I civil sjöfart motsvaras detta av kompetenskrav för teknisk chef och förste fartygsingenjör på fartyg med framdrivningsmaskineri om kw. 14 RMS P 2013

17 Förkortningar A-III/3 Near Coastal TS TSFS A-III/4 A-III/5 Maskinbefäl på örlogsfartyg klass 7 till 6 (M7 M6). I civilsjöfart motsvaras detta av kompetenskrav på teknisk chef och förste fartygsingenjör på fartyg i närfart med framdrivningsmaskineri mindre än 3000 kw. Vaktgående maskinpersonal på örlogsfartyg (Vmp). Den civila sjöfarten använder samma begrepp. Befaren maskinpersonal på örlogsfartyg (Bmp). Den civila sjöfarten använder samma begrepp. Transportstyrelsen Transportstyrelsens författningssamling RMS P

18

19 3 Ansökan och utfärdande av behörighetsbevis Allmänt om ansökan 1 Bevis för däcksbehörighet N1 N8 samt maskinbehörighet M1 M8 utfärdas av Sjösäkerhetsinspektören efter ansökan. Giltigheten är normalt 5 år. 2 För utfärdande av behörighet N5, N7, M5 eller M7 krävs att den behörighetsgrundande utbildningen enligt 4 kapitlet. inte är äldre än fem år. Om utbildningen är äldre ska en behörighetsförlängande kurs genomföras. 3 Däcksbehörighet N9 10 styrks med NFB intygsbok. Ansökan om behörighetsbevis 4 Ansökan om behörighetsbevis ska innehålla: 1. vidimerad kopia av examensbevis som styrker utbildning enligt kraven i 4 kapitlet, 2. dokument som styrker behörighetsgrundande tjänstgöring, och 3. fotografi enligt passbestämmelser. Kommentar Fartygsbefäls- respektive maskinbefälsexamen klass VIII styrks med utbildningsbevis. Ansökan om förlängning av giltighetstiden för behörighetsbevis 5 Giltighetstiden för ett behörighetsbevis kan förlängas om innehavaren uppfyller något av nedanstående krav: 1. Har genomfört minst sex månaders behörighetsgrundande tjänstgöring de senaste fem åren. 2. Har utfört arbetsuppgifter som av Sjösäkerhetsinspektören bedöms som likvärdiga med tjänstgöring som föreskrivs under Med godkänt resultat har genomgått en behörighetsförlängande kurs enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bil Har fullgjort minst tre månaders behörighetsgrundande tjänstgöring under de sista sex månadernas giltighetstid för behörigheten. Den som genom en behörighetsförlängande kurs har erhållit en förlängning av giltighetstiden för sitt behörighetsbevis och vars behörighet trots detta har upphört att gälla ska, för att få giltighetstiden förlängd RMS P

20 3 Ansökan och utfärdande av behörighetsbevis ytterligare, uppfylla ovanstående krav utom punkt 3, eller komplettera sin utbildning enligt särskilt beslut av Sjösäkerhetsinspektören. För behörighet N8 och M8 kan tjänstgöringskravet enlig 6 punkt 1 ersättas med minst 50 timmars genomförd båttjänst de senaste fem åren. Med båttjänst avses tjänstgöring eller verksamhet som ger relevanta erfarenheter och kunskaper för upprätthållande av förmåga att tjänstgöra i befattning där behörighet N8 respektive M8 krävs. Om ett behörighetsbevis förnyas under giltighetstidens sista sex månader, får den nya giltighetstiden börja löpa från och med dagen efter att den gamla giltighetstiden gått ut. Allmänt råd Exempel på likvärdiga arbetsuppgifter kan utgöras av tjänstgöring, som lärare vid militär sjöbefälsutbildning, som fartygsinspektör, vid lag och vid ekipage. Behörighetsgrundande tjänstgöring Allmänt 6 Behörighetsgrundande tjänstgöring till sjöss ska för nautiker vara genomförd i befattning där bryggtjänst eller annan nautisk tjänst på relevant nivå utgör betydande del av tjänsten (däckstjänstgöring). Simulator Behörighetsgrundande tjänstgöring till sjöss ska för maskintekniker vara genomförd i befattning där maskinteknisk tjänst på relevant nivå utgör betydande del av tjänsten (maskintjänstgöring). Tjänstgöringen ska kunna styrkas med dokument för att kunna tillgodoräknas. Den tjänstgöring till sjöss som krävs är angiven i månader, och avser mönstrad tid ombord alternativt tid i befattning där huvuduppgiften utgörs av tjänstgöring ombord. Vid tveksamhet avgör Sjösäkerhetsinspektören vad som kan tillgodoräknas. De typer av örlogsfartyg på vilka behörighetsgrundande tjänstgöring till sjöss kan tillgodoräknas är upptagna i grupp A1 A3. Tjänstgöring på fartyg ur grupp B kan tillgodoräknas för behörighet N7 och N5. För behörighet N5 räknas dock högst 6 månader. 7 Sjösäkerhetsinspektören kan besluta att utbildningstid i simulator får tillgodoräknas som del av behörighetsgrundande tjänstgöring till sjöss. Tjänstgöring i civilt fartyg 8 Tjänstgöring i handelsfartyg eller statsfartyg annat än örlogsfartyg får tillgodoräknas som praktik i den omfattning som Sjösäkerhetsinspektören beslutar om i det enskilda fallet. 18 RMS P 2013

21 Likvärdighetsbedömning Behörighetsförlängande kurs 9 Behörighetsförlängande kurs för nautiker och maskintekniker krävs för utfärdande av behörighet då kravet på behörighetsgrundande tjänstgöringen till sjöss eller båttjänst de senaste fem åren inte uppfylls eller då den behörighetsgrundande utbildningen är äldre än fem år. Allmänt råd Behörighetsförlängande kurs utformas, i tillämpliga delar, enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bilaga 1. Likvärdighetsbedömning 10 Utbildningar som inte omfattas av detta regelverk, t.ex. Marinens äldre utbildningar och civila sjöfartsutbildningar likvärdighetsbedöms av SJÖI behörighetsnämnd (SJÖI BN). 11 Sjösäkerhetsinspektören kan besluta om undantag och utfärda behörighet till den som inte har den teoretiska utbildning eller praktik som krävs enligt RMS P, om kraven uppfylls genom likvärdig utbildning eller behörighetsgrundande tjänstgöring. Likvärdighetsbedömning görs av SJÖI BN. Vid behov ska utbildningsanordnare med godkänt kvalitetssystem genomföra validering av den sökandes kvalifikationer i syfte att fastställa vilken kompletterande utbildning som fordras för viss examen. Beslut av ordföranden i SJÖI BN, får efter begäran från enskild, prövas av Sjösäkerhetsinspektören. Beslut av Sjösäkerhetsinspektören kan inte överprövas. RMS P

22

23 4 Behörigheter Däcksbehörigheter Lättmatros 1 För att erhålla behörighet som lättmatros på örlogsfartyg ska sökanden 1. minst uppfylla kraven enligt STCW-koden sektion A-II/4, och 2. ha fullgjort minst 6 månaders däckstjänstgöring som ska ha bestått av uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan. Tjänstgöringen ska ha skett under uppsikt av en handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppgiften. Matros Däckstjänstgöring enligt ovan får ersättas av utbildning enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bilaga 5 punkt 2, eller likvärdig utbildning anpassad till den militära sjöfartens särskilda förutsättningar. 2 För att erhålla behörighet som matros på örlogsfartyg ska sökanden 1. minst uppfylla kraven enligt STCW-koden sektion A-II/5, och 2. efter att ha erhållit behörighet som lättmatros ha fullgjort minst 18 månaders däckstjänstgöring. N10 Kravet på däckstjänstgöring får reduceras till 12 månader om utbildning enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bilaga 5 punkt 1 genomförts, eller likvärdig utbildning anpassad till den militära sjöfartens särskilda förutsättningar. 3 För att erhålla behörighet N10 ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven för förarintyg enligt Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). N9 4 För att få behörighet N9 ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven för kustskepparintyg enligt NFB. RMS P

24 4 Behörigheter N8 5 För att erhålla behörighet N8 ska sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven för fartygsbefälsexamen klass VIII enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, och 2. ha fullgjort minst 24 månaders däckstjänstgöring. N7 Däckstjänstgöring enligt ovan får ersättas av handledd utbildning. 6 För att erhålla behörighet N7 ska sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven enligt STCW-koden sektion A-II/3, och 2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring. N6 Däckstjänstgöring enligt ovan får ersättas av handledd utbildning. 7 För att erhålla behörighet N6 ska sökanden efter erhållen behörighet N7, ha tjänstgjort minst 12 månader i lägst VO-befattning på fartyg i lägst grupp A3. N5 8 För att erhålla behörighet N5 ska sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven enligt STCW-koden sektion A-II/1, och A-II/2 avseende farligt gods och IMDG-koden. 2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring, varav minst 3 månader i lägst europafart, samt 3. inneha behörighet som matros innan ovanstående utbildning påbörjas. N4 Däckstjänstgöring och behörighetskrav enligt ovan får ersättas av handledd utbildning. 9 För att erhålla behörighet N4 ska sökanden efter erhållen behörighet N5, ha tjänstgjort minst 12 månader i lägst VO-befattning på fartyg i lägst grupp A3. N3 10 För att erhålla behörighet N3 ska sökanden efter erhållen behörighet N4, ha tjänstgjort minst 12 månader i lägst VO-befattning på fartyg i lägst grupp A2. 22 RMS P 2013

25 Däcksbehörigheter N2 11 För att erhålla behörighet N2 ska sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven enligt STCW-koden sektion A-II/2, dock ställs inte krav på ytterligare utbildning i lasthantering (Cargo handling and stowage) utöver kraven för N5-behörighet, och 2. efter erhållen behörighet N3, ha tjänstgjort minst 12 månader i lägst VO-befattning på fartyg i lägst grupp A2. N1 12 För att erhålla behörighet N1 ska sökanden efter erhållen behörighet N2, ha tjänstgjort minst 12 månader i lägst sekondbefattning på fartyg i lägst grupp A1. Allmänt råd Nedanstående tabell anger riktlinjer för Sjösäkerhetsinspektörens beslut avseende krav på behörighet för befattning på fartyg i viss grupp och visst fartområde. Beslut om säkerhetsbesättning för visst fartyg kan avvika från dessa riktlinjer. Fartygs grupptillhörighet baseras på faktorer som storlek/deplacement, fartområde, maskinstyrka och komplexitet. Fartygsgrupp Befattning Fartområde bemanning FC S VO B Inre fart B Närfart N8 N7 A3 Närfart N6 Anm: se 5 kap 8 A2 Närfart A2 Europafart N3 N6 N4 A2 Oceanfart A1 N1 Anm: se 14 N2 Anm: se 14 N5 RMS P

26 4 Behörigheter Övergångsbestämmelser 13 Den som har N5-behörighet vilken baseras nautisk utbildning genomförd vid YOP, OHS eller FB6 före 2005, ska genomgå kompletterande utbildning för att kunna erhålla högre behörighet. Kommentar Begränsning för N5-behörig att tjänstgöra i N6-befattning gäller dock inte för den som har fullgjort utbildning enligt ovan och som har minst 12 månaders tjänstgöring till sjöss i VO-befattning. Se 5. kap Den som har N3-behörighet, vilken baseras på nautisk utbildning vid VRK/VOS, MKHS HK, MKHS AK/HK, TAP, TU eller FB5, kan erhålla personlig dispens att tjänstgöra som fartygschef på fartyg tillhörande grupp A1 i europafart samt som sekond på fartyg tillhörande grupp A1 i oceanfart. Maskinbehörigheter Vaktgående maskinpersonal 15 För att erhålla behörighet som vaktgående maskinpersonal på örlogsfartyg ska sökanden 1. minst uppfylla kraven enligt STCW-koden sektion A-III/4, och 2. ha fullgjort minst 6 månaders maskintjänstgöring. Tjänstgöringen ska uteslutande ha bestått av arbetsuppgifter i fartygets maskinavdelning, och ha skett under uppsikt av en handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppgiften. Maskintjänstgöring enligt ovan får ersättas av utbildning enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bilaga 5 punkt 4, eller likvärdig utbildning anpassad till den militära sjöfartens särskilda förutsättningar. Kommentar M8-behörighet uppfyller krav enligt ovan. Befaren maskinpersonal 16 För att erhålla behörighet som befaren maskinpersonal på örlogsfartyg ska sökanden 1. minst uppfylla kraven enligt STCW-koden sektion A-III/5, och 2. efter att ha erhållit behörighet som vaktgående maskinpersonal ha fullgjort minst 12 månaders maskintjänstgöring. 24 RMS P 2013

27 Maskinbehörigheter Kravet på maskintjänstgöring får reduceras till 6 månader om utbildning enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bilaga 5 punkt 3 genomförts, eller likvärdig utbildning anpassad till den militära sjöfartens särskilda förutsättningar. M8 17 För att erhålla behörighet M8 ska sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven för maskinbefälsexamen klass VIII enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, och 2. ha fullgjort minst 24 månaders maskintjänstgöring. M7 Maskintjänstgöring enligt ovan får ersättas av handledd utbildning. 18 För att erhålla behörighet M7 ska sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven enligt STCW-koden sektion A-III/3 Near Coastal, och 2. ha fullgjort minst 36 månaders maskintjänstgöring. M6 Maskintjänstgöring enligt ovan får ersättas av handledd utbildning. 19 För att erhålla behörighet M6 ska sökanden efter erhållen behörighet M7, ha tjänstgjort minst 12 månader i lägst VM-befattning på fartyg i lägst grupp A3. M5 20 För att erhålla behörighet M5 ska sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven enligt STCW-koden sektion A-III/1, och 2. ha fullgjort minst 36 månaders maskintjänstgöring, samt 3. inneha behörighet som befaren maskinpersonal innan ovanstående utbildning påbörjas. M4 Maskintjänstgöring och behörighetskrav enligt ovan får ersättas av handledd utbildning. 21 För att erhålla behörighet M4 ska sökanden efter erhållen behörighet M5, ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven enligt STCW-koden sektion A-III/3 och ha tjänstgjort minst 12 månader i lägst VM-befattning på fartyg i lägst grupp A3. RMS P

28 4 Behörigheter M3 22 För att erhålla behörighet M3 ska sökanden efter erhållen behörighet M4, ha tjänstgjort minst 12 månader i lägst VM-befattning på fartyg i lägst grupp A2. M2 23 För att erhålla behörighet M2 ska sökanden 1. ha fullgjort godkänd utbildning som minst uppfyller kraven enligt STCW-koden sektion A-III/2, och 2. efter erhållen behörighet M3, ha tjänstgjort minst 12 månader som 1.M på fartyg i lägst grupp A2. M1 24 För att erhålla behörighet M1 ska sökanden efter erhållen behörighet M2, ha tjänstgjort minst 12 månader som 1.M på fartyg i lägst grupp A1. Allmänt råd Nedanstående tabell anger riktlinjer för Sjösäkerhetsinspektörens beslut avseende krav på behörighet för befattning på fartyg i viss grupp och visst fartområde. Beslut om säkerhetsbesättning för visst fartyg kan avvika från dessa riktlinjer. Fartygs grupptillhörighet baseras på faktorer som storlek/deplacement, fartområde, maskinstyrka och komplexitet. Fartygsgrupp Befattning Fartområde bemanning MtjC 1. M VM B Inre fart B Närfart M8 M7 A3 Närfart M6 Anm: se 5. kap 8 punkt 2 A2 Närfart A2 Europafart M3 M7 M4 A2 Oceanfart M1 M2 M5 A1 26 RMS P 2013

29 5 Säkerhetsbesättning Definition av säkerhetsbesättning 1 En säkerhetsbesättning ska ha en sådan storlek och sammansättning att fartyget har tillräcklig med personal för manövrering och navigering, för drift och övervakning av maskineriet, för sådant nödvändigt underhåll av fartyget och dess utrustning som har betydelse för säkerheten, för skydds- och livräddningstjänsten, för sambandstjänsten, för intendenturtjänsten, för att kunna vidta åtgärder till förhindrande av förorening av den marina miljön, samt för att i god ordning och inom rimlig tid kunna överge fartyget och då även kunna bistå eventuella passagerare ombord. Fastställande 2 Säkerhetsbesättning på örlogsfartyg ska fastställas av Sjösäkerhetsinspektören i enlighet med vad som anges i fartygssäkerhetslag (2003:364) 2 kap. 4, och dokumenteras genom Beslut om säkerhetsbesättning. 3 Sjösäkerhetsinspektören beslutar om örlogsfartygs grupptillhörighet, som underlag för beslut om säkerhetsbesättning och behörigheter på viss befattning. Fartygsgrupper är A1, A2, A3 och B vilka beor på fartygen storlek (deplacement), fartområde, maskinstyrka och komplexitet. Kommentar Se bilaga 4. 4 Örlogsfartyg med ett deplacement om 40 ton eller mer ska ha fastställd säkerhetsbesättning. Sjösäkerhetsinspektören kan besluta att även andra örlogsfartyg och nya örlogsfartyg ska ha fastställd säkerhetsbesättning. Allmänt råd I vissa fall, t.ex. vid insats i fjärran farvatten, kan särskilt beslut om säkerhetsbesättning fastställas av Sjösäkerhetsinspektören för skyddad eller kustnära del av område som ligger utanför inre fart eller närfart. Kraven på säkerhetsbesättning för sådant område kan likställas med kraven för inre fart eller närfart om kompletterande utbildning avseende speciella betingelser i området, som nautiska, meteorologiska, oceanografiska etc. genomförts. RMS P

30 5 Säkerhetsbesättning Allmänna regler angående säkerhetsbesättning 5 Fartygsvisa krav på säkerhetsbesättningens sammansättning framgår av beslut om säkerhetsbesättning. Kopia av dokumentet ska förvaras ombord. 6 Säkerhetsbesättningen är dimensionerad för att uppfylla de krav som framgår av definition av säkerhetsbesättning. Om fartyget genomför verksamhet som ställer ytterligare krav på besättningen ska den utökas med det antal individer och den kompetens som krävs för att funktionerna enligt definition av säkerhetsbesättning ständigt ska kunna upprätthållas. 7 Personal ingående i säkerhetsbesättning ska kunna styrka de kompetenser som är kravsatta för den befattning de tjänstgör i. På fartyg med deplacement större än 40 ton ska dokument som verifierar kompetenser medföras ombord. På fartyg med deplacement mindre än 40 ton behöver inte dokument som verifierar kompetenser medföras ombord. Då dokumenten inte medförs ombord ska säkerhetsbesättningens kompetenser kunna styrkas via den förbandschef som fartyget tillhör. Allmänt råd Kompetenser enligt 6 kapitlet styrks med skepps-/ förbandsorder, utdrag ur fastställd databas, examensbevis, utbildningsbevis eller liknande dokument. 8 Det antal besättningsmedlemmar och deras behörighet som framgår av beslut om säkerhetsbesättning ska gälla som lägsta krav. Vid tillsättande av befattning i säkerhetsbesättning gäller generellt att krav på viss behörighet alltid kan ersättas med högre behörighet, dock med följande undantag: 1. För att individ med behörighet N5 ska kunna tjänstgöra som FC på fartyg i grupp A3 (ordinarie behörighetskrav N6), krävs 12 månader däckstjänstgöring efter erhållen behörighet N5. 2. För att individ med behörighet M5 ska kunna tjänstgöra som MtjC på fartyg i grupp A3 eller som 1.M på fartyg i grupp A2 (ordinarie behörighetskrav M6), krävs 12 månader maskintjänstgöring efter erhållen behörighet M5. 9 Sjösäkerhetsinspektören kan besluta att sekond och förstemaskinist får undvaras vid kort resa i inre fart, och ersättas av behörig vakthavande officer respektive vakthavande maskinist. Kommentar Avsteg från krav på sekond och förstemaskinist vid kort resa i inre fart framgår av beslut om säkerhetsbesättning. 28 RMS P 2013

31 Generella utbildningskrav säkerhetsbesättning 10 Fartygschef får besluta om att fartyget ska framföras trots att besättningen inte uppfyller kraven enligt beslut om säkerhetsbesättning, under förutsättning att: 1. Orsaken till att kraven inte uppfylls är att det inom besättningen har inträffat ett plötsligt sjukdomsfall eller någon annan oförutsedd händelse, att bristen inte kan avhjälpas före fartygets avgång samt att det finns synnerliga skäl att påbörja resan och att den besättning som finns på fartyget är tillfredställande sammansatt med hänsyn till fartygets säkra framförande och sjösäkerheten i övrigt. 2. Beslutet inte innebär att kvalifikationerna hos fartygschefen, maskintjänstchefen eller personal för nödkommunikation och kommunikation med annan sjöfart frångås. 3. Beslutet inte avser längre tid än ett dygn eller en resa till närmaste destinationshamn. 4. Beslut om frånsteg dokumenteras i loggbok. 11 Ett fartyg som inte omfattas av beslut om säkerhetsbesättning får endast framföras om besättningen är så sammansatt att krav på bemanning och behörighet enligt 6. kapitlet uppfylls. 12 Vid förhalning krävs inte fullständig säkerhetsbesättning ombord, dock ska det finnas tillräckligt med personal för att förhalningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Generella utbildningskrav säkerhetsbesättning Grundläggande säkerhetsutbildning 13 All personal som ingår i säkerhetsbesättningen samt övrig personal som har arbetsuppgifter som kan antas påverka det egna fartygets eller omgivande fartygs säkerhet eller miljö på ett fartyg som tillhör grupp A1 A3 ska innan de tillträder tjänsten ombord genomgå grundläggande säkerhetsutbildning enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. 14 All personal som ingår i säkerhetsbesättningen samt övrig personal som har arbetsuppgifter som kan antas påverka det egna fartygets eller omgivande fartygs säkerhet eller miljö på ett fartyg grupp B ska innan de tillträder tjänsten ombord genomgå grundläggande säkerhetsutbildning som innehåller de för båten relevanta delarna av den grundläggande säkerhetsutbildning som krävs enligt TSFS 2011:116. Den som under de senaste fem åren genomfört mindre än 6 månaders sjötjänstgöring ska genomgå fortbildningskurs. RMS P

32 5 Säkerhetsbesättning Allmänt råd 1. Besättningsmedlemmar som inte omfattas av och som inte genomgått grundläggande säkerhetsutbildning ska genomgå förtrogenhetsutbildning. 2. Grundläggande säkerhetsutbildning ska ingå i den utbildning som föreskrivs för behörighet N1 N7 och M1 M7. Grundläggande säkerhetsutbildning kan styrkas med sådana behörighetsbevis. 3. Fortbildningskurs grundläggande säkerhetsutbildning kan genomföras ombord enligt TSFS 2011:116 bilaga 12. Typutbildning 15 All personal som ingår i säkerhetsbesättningen samt övrig personal som har arbetsuppgifter som kan antas påverka det egna fartygets eller omgivande fartygs säkerhet eller miljö på ett fartyg eller båt ska innan de tillträder tjänsten ombord genomgå sjösäkerhetsrelaterad typutbildning på aktuell fartygstyp. Utbildningen ska omfatta moment som är specifika för den aktuella fartygs-/båttypen och som är relevanta för aktuell befattning i besättningen. Om den sjösäkerhetsrelaterade typutbildningen för aktuell fartygstyp är äldre än fem år och tjänstgöring på aktuell fartygstyp inte har skett med minst en månad under de senaste fem åren ska utbildningen uppdateras Allmänt råd Syftet med sjösäkerhetsrelaterad typutbildningen är att fånga upp båtoch fartygsspecifika utbildningsmoment som inte omhändertas av andra generella utbildningar. Utbildningen ska vara helt inriktad mot aktuellt fartyg och bör inte omfatta sådana moment som täcks in av kraven på nautisk, maskinteknisk eller specialbehörighet, grundläggande säkerhetsutbildning, förtrogenhetsutbildning eller annan utbildning. 30 RMS P 2013

33 6 Generella och särskilda utbildningskrav Generella utbildningskrav Förtrogenhetsutbildning 1 All personal som ingår i besättningen på ett fartyg som tillhör grupp A1 A3 ska innan de tillträder tjänsten ombord minst genomgå förtrogenhetsutbildning enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. All personal som ingår i besättningen på båt i grupp B, eller en båt klass I III enligt RMS F, ska innan de tillträder tjänsten ombord minst genomgå förtrogenhetsutbildning som innehåller de för fartyget/ båten relevanta delarna av den förtrogenhetsutbildning som krävs enligt TSFS 2011:116. Allmänt råd Förtrogenhetsutbildning är avsedd för besättningsmedlemmar som inte ingår i säkerhetsbesättningen, eller inte har arbetsuppgifter som kan antas påverka det egna eller omgivande fartygs säkerhet eller miljö. Elever på skolfartyg ska betraktas som ingående i besättningen. Individer som uppfyller kraven på grundläggande säkerhetsutbildning uppfyller även kraven på förtrogenhetsutbildning. Denna kan därmed styrkas genom behörighetsbevis N1 N7 och M1 M7. Förtrogenhetsutbildning, för besättningsmedlem på båt som tillhör grupp B eller båt typ I III, utgör del av den utbildning som föreskrivs för N1 N10 och M1 M8. Genomförd förtrogenhetsutbildning kan därmed styrkas med sådant behörighetsbevis Särskilda utbildningskrav specialbehörigheter ARPA 2 ARPA-utbildning enligt STCW-konventionen krävs för befattning som FC, S, och VO i säkerhetsbesättning på ARPA-utrustade fartyg. ECDIS 3 ECDIS-utbildning enligt IMO Model Course 1.27 krävs för befattning som FC, S, och VO i säkerhetsbesättning på ECDIS-utrustade fartyg. RMS P

34 6 Generella och särskilda utbildningskrav Allmänt behörig radiooperatör (GOC) 4 GOC-utbildning enligt STCW-konventionen krävs för befattning som FC, S, och VO i säkerhetsbesättning på GMDSS-utrustade fartyg som trafikerar sjöområde A2 A4. Den som under de senaste fem åren genomfört mindre än 12 månaders aktiv sjötjänstgöring på fartyg utrustat för sjöområde A2 A4 ska genomgå en fortbildningskurs enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bilaga 10. Begränsat behörig radiooperatör (ROC) 5 ROC-utbildning enligt STCW-konventionen krävs för befattning som FC, S, och VO i säkerhetsbesättning på GMDSS-utrustade fartyg som trafikerar sjöområde A1. 6 Den som under de senaste fem åren genomfört mindre än 12 månaders aktiv sjötjänstgöring på fartyg utrustat för sjöområde A1 ska genomgå en fortbildningskurs enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bilaga 11. Begränsat radiooperatörscertifikat (VHF/ SRC) 7 Båtchef på båt med fartområde sjövärdighet E eller D med radioutrustning enligt RMS-F 3.4, tabell 3:7 samt båtchef båt klass III med radioutrustning enligt, ska lägst ha radiooperatörsutbildning motsvarande kraven för VHF-certifikat (Short Range Certificate) enligt Post och telestyrelsen. Handhavande snabba fartyg (HSF) 8 Vid framförande av båt med deplacement mindre än 40 ton och som har fartprestanda om 35 knop eller högre krävs utbildning för handhavande av snabba fartyg enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. Förkunskapskrav för utbildningen är lägst behörighet N8. Räddningsbåt (RB) 9 För att få framföra räddningsbåt krävs 1. utbildning som uppfyller kraven i STCW-koden sektion A-VI/2 samt 6 månaders sjötjänstgöring, eller 2. minst 12 månaders sjötjänstgöring och att aktivt ha deltagit i handhavandet av fartygets livräddningsutrustning. Den som under de senaste fem åren har mindre än 50 timmars tjänstgöring på räddningsbåt ska genomgå fortbildningskurs. Kommentar Fortbildningskurs kan genomföras ombord enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bilaga RMS P 2013

35 Särskilda utbildningskrav specialbehörigheter Snabb räddningsbåt (FRB) 10 Vid framförande av snabb räddningsbåt samt båtar som sjösätts och bärgas med enpunktslyft och personal ombord krävs utbildning som uppfyller kraven i STCW-koden sektion A-VI/2. Förkunskapskrav för utbildningen är lägst behörighet N8 samt grundläggande säkerhetsutbildning. Den som under de senaste fem åren har mindre än 50 timmars tjänstgöring på snabb räddningsbåt ska genomgå en fortbildningskurs. Kommentar Fortbildningskurs kan genomföras ombord enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal bilaga 19. Kranskötare 11 För hantering av kran för livflottar och båtar krävs utbildning för kranskötare enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. Den teoretiska utbildningen ska även omfattas av SIS standard SS-ISO Lyftkranar Utbildning av kranförare, eller motsvarande norm. För hantering av kran för räddningsbåt krävs dessutom att kranskötaren har utbildning som uppfyller kraven i STCW-koden sektion A-VI/2 avseende handhavande och utrustning för sjösättning och upptagning samt handhavande av räddningsbåt vid sjösättning och upptagning. För hantering av kran för snabb räddningsbåt samt båt som sjösätts och bärgas med enpunktslyft och personal ombord krävs dessutom att kranskötaren har utbildning som uppfyller kraven i STCW-koden sektion A-VI/2 avseende handhavande och utrustning för sjösätning och upptagning samt handhavande av snabb räddningsbåt vid sjösättning och upptagning. Den praktiska övning som krävs för att på ett säkert sätt hantera kranar får genomföras ombord med fartygets utrustning, om verksamheten leds av person som har genomgått ovan nämnda utbildning och som har den praktiska erfarenhet som krävs för att på ett säkert sätt hantera den aktuella kranen. Farligt gods 12 Fartygschef, arbetsledare och personal ombord samt landbaserad personal, som är ansvarig för eller har uppgifter vid hantering av farligt gods, ska ha utbildning och nödvändig kunskap inom området. Kommentar Se vidare krav i RMS D och RMS F. RMS P

36 6 Generella och särskilda utbildningskrav Oljelasthantering 13 Utbildning i oljelasthantering enligt förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, krävs på bunkerfartyg, enligt definition i RMS M. Rökdykning 14 Krav på antal rökdykargrupper i säkerhetsbesättningen framgår av beslut om säkerhetsbesättning. Kravet är kopplat till antalet individer ombord, fartygets konstruktion (möjligheter att utrymma) och fartområde sjövärdighet. Rökdykarutbildning ska minst uppfylla krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2007:7) om rök- och kemdykning och Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. Verksamhetsutövare ska fastställa säkerhetsinstruktioner för rökdykning på örlogsfartyg. Kommentar Utöver godkänd utbildning ska personal i rökdykarbefattning årligen genomgå särskild läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet samt genomföra minst fyra rökdykningsövningar, varav två med värmetillsats enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2007:7) om rök- och kemdykning. Elkompetens 15 Elinstallationsarbete på elektriska starkströmsanläggningar på örlogsfartyg får utföras endast av, eller under överinseende av person som uppfyller minst ett av kraven i tabell, och dessutom är skriftligen förordnad elinstallatör. Krav Allmän behörighet AB Allmän behörighet lågspänning ABL Av Transportstyrelsen godkänd utbildning Hänvisning/anmärkning Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer. Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer. Sjöfartsverket TAP M ST, KHS AK/HK ST och KHS SK MT. TU ST, YBK 5 ST, OF 2 ST, YOP 06/09 ST, SO ST. För personal med examen före 1993 krävs kompletteringsutbildning enligt godkänd utbildningsanordnare för behörighetsgrundande utbildning. 34 RMS P 2013

37 Särskilda utbildningskrav specialbehörigheter 16 Elinstallationsarbete på elektriska högspänningsanläggningar på örlogsfartyg får utföras endast under ansvarig ledning av person som har elkompetens enligt 15 samt genomgått en av utbildningsanordnare fastställd utbildning avseende elektriska högspänningsanläggningar på örlogsfartyg. Kommentar Bestämmelser för eldrift framgår av RMS D. Köldmedia 17 Vid arbete ombord med köldmediesystem eller i en anordning som påverkar köldmediesystemets funktion ska certifierad person finnas enligt förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, 32. Ubåt 18 Besättningen på ubåt ska utöver allmän behörighet, ha den kunskap och erfarenhet av ubåt som behövs med hänsyn till fartygets uppträdande, konstruktion och utrustning. Segelfartyg 19 Besättningen i segelfartyg ska utöver allmän behörighet, ha den kunskap och erfarenhet av segelfartyg som behövs med hänsyn till fartygets trafikmönster, konstruktion och utrustning. Behörighetsregler för båtar 20 Tabellen nedan anger lägsta nautiska behörighet och övrig utbildning som krävs för att framföra båt i inre fart. Båt som har beslut om säkerhetsbesättning omfattas inte av dessa krav. Tabell behörighetskrav för båt i högst fartområde D Typ av båt (enligt RMS F) Båt klass I och II. Båt klass III med fartprestanda 35 knop eller högre. Behörighet/utbildningskrav N8 samt typutbildning. Om båtens fartprestanda är 35 knop eller högre krävs även utbildning för handhavande av snabba fartyg. N8, typutbildning samt utbildning för handhavande av snabba fartyg. Tabell behörighetskrav för båt klass III i fartområde E Båt klass III Båt klass III med längd mindre än 12 meter och fartprestanda mindre än 35 knop. Behörighet/utbildningskrav N9 samt typutbildning. RMS P

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning Regler för militär sjöfart 2013 RMS-P Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning 2013 Försvarsmakten Regler för militär sjöfart Personal bemanning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2002:643 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2011:1533 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal

Yttrande angående ändring av vissa delar av förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal 1 (6) Handläggare direkttelefon Fartygsoperativa enheten Ert datum Er beteckning Bo Bergström, 011-19 13 18 2004-01-13 N2003/9163/TP Regeringskansliet Margareta Granborg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

INFORMATION OM FARTYGSBEFÄL KLASS VIII

INFORMATION OM FARTYGSBEFÄL KLASS VIII INFORMATION OM FARTYGSBEFÄL KLASS VIII Sjöfartshögskolan 56º39,6 N, 016º21,7 E Postal Address Telephone Telefax Landgången 4 +46 (0)480-49 76 00 +46 (0)480-49 76 50 (S) 391 82 Kalmar +46 (0)480-49 76 07

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN... 1 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

TSFS 2011:116 SJÖFART

TSFS 2011:116 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll FÖRSTA AVDELNINGEN... 1 1 kap. Inledande bestämmelser...

Läs mer

Ändringar i behörighetssystemet

Ändringar i behörighetssystemet 1 (12) Sjöfartsinspektionen Handläggare direkttelefon Tomas Gustavsson, 011-19 13 18 Datum Vår beteckning 2000-02-28 070302-0034337 Ert datum Er beteckning Enligt sändlista Ändringar i behörighetssystemet

Läs mer

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Version: 2.2 Datum: 2014-06-36 och övergripande mål Utbildningen vänder sig i första hand till personer som tänker söka sig en framtid inom bl.a. kustsjöfart, fiske,

Läs mer

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila 1 (9) Datum 2014-03-03 Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila Bakgrund För cirka sex år sedan beslutade det internationella sjöfartsorganet International Maritime Organization (IMO)

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag gällande översyn av bemannings- och behörighetsregler för nationellt reglerade fartyg

Redovisning av regeringsuppdrag gällande översyn av bemannings- och behörighetsregler för nationellt reglerade fartyg Dnr TSS 2016-404 September 2017 Redovisning av regeringsuppdrag gällande översyn av bemannings- och behörighetsregler för nationellt reglerade fartyg Innehåll FACKORDLISTA... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING...

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (32) Datum Konsekvensutredning av förslag på ändrade behörighetskrav för tjänstgöring i inre fart Transportstyrelsens förslag: Transportstyrelsen föreslår en sänkning av tjänstgöringstiden

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare UTKAST 17.1.2013

Giltighetstid: tills vidare UTKAST 17.1.2013 1 (13) Utfärdad: [pp.kk.vvvv] Träder i kraft: [1.3.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 3 mom., 17 5 och 6 mom., 18 2

Läs mer

Fartygspersonalens specialbehörigheter

Fartygspersonalens specialbehörigheter 1 (6) Utfärdad: 26.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Rättsgrund: Lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Ändrat 14.8.2013 Fartygspersonalens specialbehörigheter

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44.

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44. Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006 (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 21 januari 2009. Ändringar

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Lagar och regler för små fartyg i yrkesmässig användning

Lagar och regler för små fartyg i yrkesmässig användning Lagar och regler för små fartyg i yrkesmässig användning En handledning i regelverket för taxibåtar, arbetsbåtar, lastbåtar etc med en bruttodräktighet under 20. Ett studiematerial för Fartygsbefälsexamen

Läs mer

UTKAST. Konsekvensutredning 1 (21) Dnr/Beteckning 2013-02-22 TSF 2012-651

UTKAST. Konsekvensutredning 1 (21) Dnr/Beteckning 2013-02-22 TSF 2012-651 Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Fredrik Jonsson Sjöfartsavdelningen Fartygsoperativa enheten Sjöpersonalsektionen Konsekvensutredning Förslag till ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen Fartygsförlagd utbildning Sedan 1989 - Godkänd av Transportstyrelsen Innehåll Sida Ditt uppdrag som handledare 3 Handledarens olika uppgifter 3 STCW Sektion A-I/6 4 Första viktiga mötet/introduktionen

Läs mer

Regler för nationell sjöfart

Regler för nationell sjöfart Regler för nationell sjöfart NYA REGLER FRÅN 1 JUNI 2017 Nya regler för nationell sjöfart Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade.

Läs mer

Översikt över tidigare versioner av Regler för Militär Sjöfart (RMS) INNEHÅLL. De olika RMS-delarnas benämning och innehåll 2

Översikt över tidigare versioner av Regler för Militär Sjöfart (RMS) INNEHÅLL. De olika RMS-delarnas benämning och innehåll 2 Sid 1 Sid 1 Översikt över tidigare versioner av Regler för Militär Sjöfart (RMS) INNEHÅLL Sida De olika RMS-delarnas benämning och innehåll 2 Tidslinjal över regelverkets utveckling 3 De olika delarnas

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; beslutade den 21 januari 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Fartygspersonalens behörigheter

Fartygspersonalens behörigheter 1 (13) Utfärdad: 19.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), 5 4 mom., 17 6 mom., 18 2 mom., 19 4

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

- inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss. Andrea Ahlberg

- inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss. Andrea Ahlberg - inverkan på svensk arbetsmiljö till sjöss Andrea Ahlberg Vad är International Labour Organization (ILO)? FN:s fackförbund för sysselsättningsfrågor. Bildades 1919 i efterdyningarna till första världskriget.

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Sjötrafikförordning (1986:300)

Sjötrafikförordning (1986:300) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se [1751] o.f. 1 kap. Allmänt [2301] Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; UTKAST

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; UTKAST Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik; beslutade den 9 december 2002. Utkom från trycket den 30 december 2002 SFH 1.1 Sjöfartsverket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning 1(6) Konsekvensutredning till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12)om navigationssäkerhet och navigationsutrustning Nuvarande Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:9 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för säkerhetsanordningar på fartyg och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för säkerhetsanordningar på fartyg och kraven på deras verksamhet 1 (5) Utfärdad: [pp.kk.vvvv] Träder i kraft: [pp.kk.vvvv] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: -

Läs mer

Seglings- och befälhavareförordning för Trelleborgs Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet.

Seglings- och befälhavareförordning för Trelleborgs Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För behörighet att vara befälhavare på kårens eller av kåren disponerad segel- eller motorbåt fordras att inneha av kårstyrelsen utfärdat segel- respektive motorbåtscertifikat.

Läs mer

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-S. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning

Regler för militär sjöfart 2013 RMS-S. Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning Regler för militär sjöfart 2013 RMS-S Gemensam Sjösäkerhetsledningssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning 2013 Försvarsmakten Regler för militär sjöfart Sjösäkerhetsledningssystem

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993

Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:10 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993 Chefen för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 3 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik: Underhållstekniker:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49); SFS 2001:875 Utkom från trycket den 4 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 februari 2013 166/2013 Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet Utfärdad i Helsingfors den 21 februari 2013

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sjölagen (1994:1009); SFS 2012:353 Utkom från trycket den 13 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om sjölagen

Läs mer

Skärgårdskaptensutbildningen Lärande I Arbete - fartygsförlagd utbildning Period 1 INSTRUKTION

Skärgårdskaptensutbildningen Lärande I Arbete - fartygsförlagd utbildning Period 1 INSTRUKTION Skärgårdskaptensutbildningen Lärande I Arbete - fartygsförlagd utbildning Period 1 INSTRUKTION Personuppgifter Namn: Personnr:... Gatuadress: Postadress:. Tel: E-post:.Klass:.År:... Rederi:..Fartyg1: Fartyg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 4 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ändrade vilotidsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 6 februari 2013 95/2013 Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Sjökaptensprogrammet 3 årigt, 180 högskolepoäng Nautical Science Programme (3 years), 180 credits

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Sjökaptensprogrammet 3 årigt, 180 högskolepoäng Nautical Science Programme (3 years), 180 credits Dnr: UGA 2013/594 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Sjökaptensprogrammet 3 årigt, 180 högskolepoäng Nautical Science Programme (3 years), 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Fartygssäkerhetslag (2003:364)

Fartygssäkerhetslag (2003:364) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde [2701] Denna lag gäller alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFNförordningarna; FFS

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning, LIA

Fartygsförlagd utbildning, LIA Fartygsförlagd utbildning, LIA YH-Skärgårdskapten Period 2 Befälsträning 45 dagar Namn:.. ANVISNINGAR FÖR UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE 1. Villkor för antagning En förutsättning för antagning till fartygsförlagd

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Regler för militär sjöfart 2010 RMS-GSPDMF. Gemensam Sjösäkerhetssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning

Regler för militär sjöfart 2010 RMS-GSPDMF. Gemensam Sjösäkerhetssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning Regler för militär sjöfart 2010 RMS-GSPDMF Gemensam Sjösäkerhetssystem Personal Drift Marin yttre miljö Fartyg och deras utrustning 2010 Regler för militär sjöfart RMS-GSPDMF Datum 2009-10-02 HKV beteckning

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

Yttrande över Remiss - Avlägsnande av vrak (Ds 2015:16

Yttrande över Remiss - Avlägsnande av vrak (Ds 2015:16 Yttrande 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2015-03-27 Ju2015/2968/L3 Kopia till Näringsdepartementet Justitiedepartementet Yttrande över Remiss - Avlägsnande av vrak (Ds 2015:16 Transportstyrelsen

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2017 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Konsekvensutredning - nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift

Konsekvensutredning - nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift 1 (5) PM Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Reidar Grundström, +46104784906 2014-09-04 : 14-03030 Konsekvensutredning - nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS 2017:X Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör beslutade den dd månad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 september 2009 B 3472-08 KLAGANDE 1. AK 2. PT Ombud och offentlig försvarare för båda: Advokat BT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; beslutade den 20 juli 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 30, 32 och 76 luftfartsförordningen

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande. FFS 1997:2 Utkom från trycket 1997-01-28 Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal; beslutade den 13 januari 1997. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. förordningen (1996:927)

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning, LIA

Fartygsförlagd utbildning, LIA Fartygsförlagd utbildning, LIA YH-Skärgårdskapten Period 1 Däckstjänst 90 dagar Namn:.. ANVISNINGAR FÖR UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE 1. Villkor för antagning En förutsättning för antagning till fartygsförlagd

Läs mer