HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN"

Transkript

1 HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen januari 2006

2 Denna rapport är framtagen av Miljöoch Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med landskapsarkitekt Carina Lindeberg. Framsida Ridning vid stranden i Höllviken, foto: Annika Lundh

3 innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 6 Syfte 6 Allmänt om hästar 7 MIljöpåverkan 7 DEL 1 ANLÄGGNINGAR Hästgårdar (befintliga) 8 Föreningar och ridhus 10 Gällande lagstiftning och rekommendationer 12 Kommunens riktlinjer och policy 16 DEL 2 RIDVÄGAR Ridning - regler/konfliktpunkter 18 Allmänt om ridvägar 18 Befintliga ridvägar 19 Nya ridvägar 19 Fortsatt arbete 19 Referenser 21

4 4 Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun

5 sammanfattning I Vellinge kommun är ridintresset stort och antalet hästar i kommunen överstiger st. Det finns ett stort intresse hos kommuninvånarna att få bygga fler hästgårdar och ridhus. Vid planering av nya hästanläggningar måste intresset av hästhållning vägas mot intresset av bostadsutbyggnad och tätortsexpansion. Hänsyn måste tas till natur- och kulturvårdsintressen samt andra intressen som finns i det enskilda fallet. Länsstyrelsen har under 2005 kommit ut med rekommendationer som gäller skyddsavstånd till hästanläggningar i olika storlek. En kommunal policy för nyetablering av hästgårdar och ridhus samt nya bostäder intill hästanläggningar föreslås i denna rapport. Det finns ett stort intresse för att rida i naturen men detta kan ibland leda till en intressekonflikt mellan till exempel ryttare och markägare. Det är därför viktigt att markägarna är med i inledningsfasen när det är aktuellt att planera nya ridvägar. För att öka förståelsen mellan ryttare och markägare är det speciellt viktigt med information om bland annat allemansrätten till i första hand hästintresserade barn och ungdomar på ridskolor. Foto: Carina Lindeberg Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun 5

6 Inledning Hästintresset och hästtätheten har ökat kraftigt under de senaste åren. Omkring svenskar utövar aktivt någon form av hästsport, varav cirka 85 % är kvinnor och flickor. I Sverige uppskattas antalet hästar idag till , varav finns i Skåne (Hästar och bebyggelse, 2004). I Vellinge kommun finns det i dagsläget ungefär hästar. Intresset visar inga tecken på att mattas utan tvärtom så tilltar det. Ridekipage betraktas i lagens mening som ett fordon och det medför att det har rätt att färdas på vägar även om det inte alltid är lämpligt. Däremot får ridande inte använda gång- och cykelvägar. Syfte Efterfrågan på att få bygga nya hästgårdar och ridhus i Vellinge kommun har ökat de senaste åren. Kommunen vill bejaka ridintresset och för att möta den ökande efterfrågan på att få bygga hästgårdar och ridhus, har därför denna rapport med förslag till policy vid nyetablering tagits fram. Även behovet av ridvägar ses över i rapporten. Hästar har stor social, kulturell och ekonomisk betydelse i samhället. Hästsektorn omsätter minst 18 miljarder kr om året och skapar sysselsättning motsvarande heltidsarbeten och deltidsarbeten inom ett brett spektrum av tjänster: inackordering av hästar, avel, uppfödning, utbildning och förmedling av hästar, hästturism, ridskolor, travträning, foderföretag, byggande av stallar och anläggande av ridbanor samt tillverkning och försäljning av hästutrustning och hästtillbehör mm (Hästar och bebyggelse, 2004). Det är stora skillnader i kunskapen om hästar och konsekvenserna av att äga en häst bland hästägarna. Det krävs goda kunskaper vad gäller skötsel och träning, men även vad gäller ridning i landskapet. Därför är det viktigt med information till ryttarna, till exempel via ridskolorna. Foto: Roy Larsson 6 Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun

7 Allmänt om hästar Hästars behov Hästen har ett stort rörelsebehov. Det räcker alltså inte med ett stall och en hage som för andra betesdjur. En hästanläggning kräver någon form av aktivitets- eller träningsyta för hästarna liksom en möjlighet för dessa att kunna röra sig ute i det omkringliggande landskapet. För att hästarna ska ges tillräckligt med rörelsefrihet och för att inte förstöra växtskiktet bör hästarna ha stora hagar. För att bevara växtskiktet intakt behövs i storleksordningen 0,1-0,5 ha ( m²) yta per häst (Hästgödsel, 2003). Ytan beror på vilket växtskikt som finns. Tunna humusfattiga jordskikt på sandjordar är mycket slitagekänsliga, medan jordskikten på lerhaltiga jordar som regel är djupare och mindre känsliga. Hästarnas betesutnyttjande varierar mycket. Många hästar tilllåts beta endast marginellt, medan andra har mycket god tillgång till bete. De hästar som går i mindre rasthagar får sitt behov av grovfoder i huvudsak tillgodosett genom höutfodring, även under sommarsäsongen. Olika hästtyper betar olika. Mer förädlade raser betar mer selektivt, medan de mindre förädlade, kallblod och speciellt de mindre ponnyerna, betar hårdare och jämnare. Hästarnas hö och annat grovfoder samt spannmål kommer praktiskt taget helt från det svenska jordbruket. Man kan räkna med att arealbehovet för hästfoder ligger någonstans i intervallet hektar, vilket motsvarar ca 5 % av den totala åkerarealen i Sverige. Miljöpåverkan Hästar kan ha negativ miljöpåverkan som hänger samman med dels lagring och hantering av stallgödsel, dels deras utevistelse. Hästar går oftast utomhus i mindre hagar och rastfållor i närheten av den byggnad där hästarna hålls. Detta kan innebära en relativt hög koncentration av hästar på ett begränsat område, vilket betyder att belastningen av näringsämnen från hästarnas träck och urin på mark och yt- och grundvatten kan bli hög. Ofta saknas ett växtskikt som kan ta upp näringsämnena. En hög belastning av hästar på ett begränsat område kan även innebära ökad risk för att sjukdomsalstrande bakterier sprids till närliggande vattentäkter. Allergier mot häst har under senare tid ökat. Hästallergen är särskilt starka och kan leda till kraftiga reaktioner hos personer som är allergiska. Hur långt hästallergen sprids finns det flera undersökningar om. Hästallergen kan ge symtom på flera hundra meters håll. Förutom risk för allergier finns det även risk för olägenheter från hästhållningen i form av framför allt lukt, ansamling av flugor samt buller. Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun 7

8 DEL 1 ANLÄGGNINGAR Hästgårdar (befintliga) Hästgårdarna kan se mycket olika ut beroende på vilken profil på verksamheten de har. Hästgårdar är oftast avstyckade mindre före detta lantgårdar. På större gårdar förekommer oftast hästarna som komplement till andra driftsinriktningar i jordbruket. Hästgården är inte något enhetligt begrepp då verksamhetsinriktningen kan bedrivas olika med till exempel avel och uppfödning, islandshästridning eller inackorderingsverksamhet. I Vellinge kommun uppskattas antalet hästar till cirka Denna siffra kan variera något då en del uppgifter kan vara inaktuella. Vid en inventering gjord i april 2005 fanns det 796 hästar i hagar. Antalet anläggningar som kommunen har uppgift om, framgår av nedanstående tabell: De största hästanläggningarna i Vellinge kommun är: Anläggning antal hästar (våren 2005) Åkarpsgården 72 Lillhagens ridklubb 55 Fredshögs Ridcenter 32 Lorensdalsgården 31 Lundegård 31 Almnäs gård 30 Högalund 27 Lillhagens gård 27 Totalt: 303 Antal hästar Antal anläggningar Antal anläggningar med ridhus > Totalt 170 Några av dessa anläggningar består enbart av stall. Bild från Falsterbo Horse Show. Foto: Roy Larsson 8 Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun

9 Hästgårdar och stall Gessie Hököpinge kyrkby Arrie Bröddarp Gessie Villastad Hököpinge S. Åkarp V.Ingelstad Kratten Kronan Vellinge Mellan Grevie Ö.Grevie Västra Grevie Vellinge väster Vellinge Backen Lilla Hammar St. Hammar N. Håslöv S. Håslöv Teckenförklaring Hästanläggning med 1-9 hästar Skanör Höllviken Räng Hermanstorp Hästanläggning med hästar Ljunghusen Rängs sand Hästanläggning med hästar Falsterbo Kämpinge Fredshög Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun 9

10 föreningar och ridhus Ridhus Ridhusen finns väl utspridda i kommunen. Det finns två större anläggningar med ridhus. Åkarpsgården ägs av kommunen och Lillhagens Ridklubb är i privat ägo. Ett nytt ridhus planeras i Skanör. I kommunen finns dessutom ytterligare 8 privata ridhus varav ett för närvarande inte används. Det finns ett stort intresse för att bygga ytterligare ridhus i kommunen. De övriga ridhusen är: Fredshögs Ridcenter 32 hästar Ridhus Gessie 33 Inga hästar för närvarande Högalund 27 hästar (inackorderade och ett företag) Lillhagens gård 27 hästar Lundegård 31 hästar Marklunda Gård 4 hästar Pilhammars Gård 18 hästar Västra Grevie 22 Ny ägare våren 2005 Skanör-Falsterbo Ridklubb har inget eget ridhus. Om det planerade ridhuset i Skanör byggs kommer klubben att få driva detta. Klubben har 8 hästar. MCR Ridhusförening (Falsterbo Vång) har inget ridhus utan endast stall. Året om finns där 22 hästar som ägs av privatpersoner. Under sommaren finns det plats för ytterligare 42 hästar. Stallen och marken ägs av MCR men arrenderas av Falsterbo Horseshow som i sin tur arrenderar ut till privatpersoner. Näsets Islandshästar har 16 hästar och stall vid rondellen (väg 100/Halörsvägen) i Höllviken. Här finns inget ridhus. Karta över ridanläggningar, se nästa sida. Ridklubbar Vellinge Hästsportsförening driver verksamheten på Åkarpsgården med 72 hästar vilket är den största hästanläggningen i kommunen. Här finns tre ridhus som ägs av kommunen. Gymnasieskolans ridprogram har sin ridverksamhet förlagd hit. Vellinge Ridcenter driver ridklubben. Lillhagens Ridklubbs anläggning vid Lilla Hammars näs har ca 20 hästar som tillhör ridskolan och ca 35 hästar som är inackorderade. Här finns två ridhus som ägs av klubben. 10 Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun

11 Ridhus och ridanläggningar Arrie Gessie ridhus Gessie Villastad Gessie Lundegård Hököpinge Hököpinge kyrkby Högalund Åkarpsgården S. Åkarp V.Ingelstad Kronan Vellinge V Grevie ridhus Västra Grevie Mellan Grevie Ö.Grevie Kratten Vellinge väster Vellinge Backen Skanör Skanörs ridhus Ljunghusen Lilla Hammar Lillhagens ridhus Höllviken Lillhagens gård Pilhammars St. Hammar ridhus Håslöv Marklunda ridhus Rängs sand Räng Teckenförklaring Privat ridhus Kommunalt ridhus Planerat ridhus Privat ridanläggning Kämpinge Falsterbo Fredshögs ridcenter Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun 11

12 gällande lagstiftning och rekommendationer Plan- och bygglagen (PBL) I 2 kap 1 i PBL (1987:10) föreskrivs bland annat att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Enligt 2 samma kapitel ska planläggning bland annat främja goda miljöförhållanden. I 3 stadgas dessutom att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. Närmare bestämmelser om prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning finns i 5 kap. Enligt lagens 3 kap 2 anges att byggnader ska placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. I 8 kap 1 står att bygglov krävs för att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats. Undantag från bygglovplikten medges för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom området som inte omfattas av detaljplan. I 8 kap 6 står att kommunen får vidare, om det finns särskilda skäl, bestämma att bygglov krävs för att: 1. inom område som inte omfattas av detaljplan uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring. Övrigt Ett ridhus som används för träning av hästar som finns uppstallade på en lantgård och som drivs som lantbruksföretag är att betrakta som ekonomibyggnad (prejudikat i Regeringsrättsdom målsnr ). Om ridhuset i huvudsak används för träning av ryttare/ekipage som inte tillhör lantbruksföretaget är ridhallen att jämföra med en idrottshall, vilket gäller för ridskolor. I det senare fallet gäller bygglovsplikt då anläggningen är att betrakta som en idrottsanläggning (Svala, 2002). Miljöbalken (MB) Miljöbalken med förordningar innehåller regler som har betydelse för prövningen av förhållandena vid befintlig och tillkommande bebyggelse i grannskapet till hästhållning. Kommunens tillsynsansvar innebär bland annat att kommunen ska säkerställa syftet med miljöbalken. Av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet framgår att för anläggningar med djurenheter (en djurenhet motsvarar en häst inklusive föl upp till sex månaders ålder) krävs anmälan till kommunen (s.k. C-anläggning) och för anläggningar överstigande 200 djurenheter krävs tillstånd av Länsstyrelsen (s.k. B-anläggning). I samband med anmälan har kommunen möjlighet att ställa krav på hästhållningen. De bestämmelser som oftast aktualiseras i samband med olägenheter av hästhållning finns i miljöbalken (1998:808) 9 kap, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I 9 kapitlet 3 anges att med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt 12 Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun

13 medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. I 39 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står: Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer, får kommunen föreskriva att 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin inte får hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor. Lokala föreskrifter angående miljö och hälsa I Vellinge kommun finns tillståndskrav på häst inom detaljplanelagt område enligt de lokala föreskrifterna. Den kommunala nämnden har enligt miljöbalken möjlighet att meddela föreskrifter för hästhållningen samt att meddela förelägganden för att begränsa eller avhjälpa olägenheter för omgivningen. Djurskyddslagen Djurskyddslagen (1988:534) utgår från att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djurstallar, avsedda för ett minimiantal djur, måste förprövas. Beträffande hästar går gränsen för förprövning vid en anläggning med minst 5 djur. Denna förprövning görs av länsstyrelsen. En förprövning innebär ett godkännande av att stallet är lämpligt att hålla en viss typ av djur i. Från och med den 1 januari 2005 måste den, som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring, ha tillstånd. Tillståndet ges av kommunen. Förhoppningsvis leder detta till bättre överblick av antalet hästar och bättre tillsyn. Enligt Djurskyddsmyndigheten bör hästar dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i rasthage eller motsvarande och bör hållas på bete sommartid. Rastgårdarna ska ha ett fast underlag. Däremot finns inga rekommendationer på hur stora hagarna bör vara. Översiktsplanen (ÖP) Generella riktlinjer för bebyggelse i Jordbrukslandskapet Nybyggen helt utan kontakt med existerande bebyggelse medges normalt inte och inte heller nybebyggelse där kommunens vatten- och avloppsnät inte är utbyggt. Bebyggelsemönstret på platsen skall följas. De nya husen ska anpassas till omgivningens skala, byggnadsskick och miljö. Kompletteringarna skall också vara små i förhållande till den befintliga bebyggelsen, så att inte det senaste decenniets stildrag kommer att dominera. Befintliga bostadshus får i regel moderniseras, byggas till eller rivas och ersättas med nya. Också i dessa fall gäller att förändringar och nya hus skall anpassas till omgivningen. Det finns till exempel ingen ovillkorlig rätt att ersätta ett rivet hus med ett större. Gårdar, jordbrukets bostäder och ekonomibyggnader kan styckas av från jordbruksfastigheter om jordbruksmarken läggs samman med annan mark där det finns erforderliga byggnader. Däremot medges inte avstyckning av enbart bostadshus som är belägna så nära ekonomibyggnader att det finns risk för störningar från eventuell verksamhet. Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun 13

14 Nya ekonomibyggnader för jordbruk och handelsträdgårdar medges normalt om de behövs för odlingsverksamheten eller djurhållningen på platsen. Ändrad användning av ekonomibyggnader kan medges vid bygglovsprövning, om den tilltänkta verksamheten inte påverkar omgivningen genom störande upplag, alstring av trafik, emissioner till närliggande bostäder eller liknande. Specificerade riktlinjer för lovgivning i större oexploaterade områden: Vellingeslätten Väster med havsområdet (Området väster om väg 585) Här skall stor restriktivitet iakttas vid ny bebyggelse och tekniska anläggningar samt vid avstyckningar. Ev. komplettering av bebyggelse skall prövas vid planläggning. Vellingeslätten Öster, Söder med havsområde Här gäller restriktivitet mot nya byggnader och tekniska anläggningar. Kompletterande bebyggelse eller utbyggnad i anslutning till byar och bebyggelsesamlingar skall prövas genom planläggning. Back- och Sjölandskapet Här kan viss komplettering med bebyggelse för annat än jordbrukets behov tillåtas i anslutning till befintlig samlad bebyggelse. Restriktivitet skall dock iakttas mot nya byggnader och anläggningar med tanke på natur- och kulturvård inom befintliga och föreslagna förordnandeområden. För Knösen och Storevång med havsområden tillåts ingen ny bebyggelse som inte ansluter till befintlig markanvändning d v s betesdrift, djurhållning, hästsport och befintlig teknisk försörjning. Nya områden I ÖP föreslås ett utredningsområde öster om Höllviken där möjligt tätortsnära område för rekreation, golf, hästsport och rörligt friluftsliv ska utredas. Hästar är en av landsbygdens möjligheter för att utveckla kulturturismen på landet. Länsstyrelsens rekommendationer (Hästar och bebyggelse, 2004) När kommunen ska planera för hästhållning inom eller i direkt anslutning till samlad bebyggelse, alternativt större utbyggnad av bostäder i anslutning till hästhållning är följande punkter exempel på frågor som bör utgöra underlag vid bedömning av relevant skyddsavstånd: - karaktär på området, lantlig miljö/villabebyggelse - antal hästgårdar samt deras lokalisering - antal hästar, lokalisering av stall, bete, paddockar och planerade ridvägar - gödselhantering, placering och utförande - hagar, dess lokalisering och storlek samt antal hästar och hur frekvent hagen används - förhärskande vindriktning - topografi samt eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse - förekomst/grad av näringsverksamhet - redovisning av närboendes uppfattning/befintliga upplevelser av olägenhet 14 Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun

15 Länsstyrelsen finner det lämpligt att göra följande indelning av hästanläggningar som är relevant att arbeta utifrån i den fysiska planeringen: - C-anläggningar eller större med mer än 100 hästar - Större anläggningar med hästar - Medelstora anläggningar med hästar - Mindre anläggningar med upp till tio hästar I områden med samlad bebyggelse och/eller vid planläggning bör följande principer angående skyddsavstånd tillämpas (Hästar och bebyggelse, 2004): C-anläggningar Fler än 100 hästar Vid C-anläggning eller större bör skyddsavståndet från bostäder, skolor o.d. vara m till stall och gödselhantering och minst 200 m till område där hästar vistas. Intresset av stabila förhållanden och goda utvecklingsmöjligheter för dessa verksamheter måste naturligtvis tillmätas stor betydelse i planeringen. Därför bör såväl allergirisken som risken för andra olägenheter såsom trafikstörningar, lukt, flugor etc bevakas. intresset av stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för verksamheten beaktas. Mindre anläggningar 1-10 hästar När det gäller mindre anläggningar är det Länsstyrelsens mening att det är kommunernas sak att bedöma lämpliga respektavstånd mellan hästhållning och bostadsbebyggelse med utgångspunkt i de bedömningskriterier som anges ovan och lokala förutsättningar. Dock bör som regel alltid ett skyddsavstånd på minst 100 m från stall och gödselhantering och minst 50 m från område där hästar vistas upprätthållas. Vid bedömning i de enskilda fallen måste kommunen ta hänsyn till de lokala förhållanden som finns på platsen. Vid ogynnsamma förhållanden kan ett större skyddsavstånd behövas. Större anläggningar hästar Vid större anläggningar bör skyddsavståndet från till exempel bostäder och skolor vara minst 200 m till stall och gödselhantering och minst m till område där hästar vistas. Även för denna typ av anläggningar bör intresset av stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för verksamheten ges stor vikt. Därför bör såväl allergirisken som risken för olägenheter såsom trafikstörningar, lukt, flugor etc bevakas. Medelstora anläggningar hästar Vid medelstora anläggningar bör skyddsavståndet från bostäder och skolor till exempel vara minst m till stall och gödselhantering och minst m till område där hästar vistas. För dessa anläggningar, som ofta drivs i kommersiellt syfte, bör Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun 15

16 kommunens riktlinjer och policy Hästfria områden I dagsläget finns det vissa områden i kommunen som är fria från hästar. Det är viktigt att även i fortsättningen behålla några områden hästfria, dels med tanke på planerade utbyggnadsområden för bostäder, dels på grund av risken för bland annat allergier. Tätortsnära utbyggnadsområden och angränsande områden ska hållas hästfria. Detta är angeläget med tanke på tätortsutvecklingen i exempelvis östra Höllviken och sydöstra Vellinge. Risken för konflikter mellan bostäder och hästanläggningar måste även beaktas i samband med utbyggnaden av nya bostadsområden (som närmar sig befintliga hästanläggningar). Kommunen har en mildare bedömning beträffande skyddsavstånd när det gäller ny bebyggelse som närmar sig en hästgård. Hästarna kan ses som en resurs för området och dess karaktär. Det måste klart framgå att de boende får närhet till hästar och att området ges bestämmelser som reglerar hästhållningen. Inom detaljplanelagda områden är hästhållning tillståndspliktig enligt Miljöbalken och eventuell nyetablering av hästar inom dessa områden förenas med villkor. I den kommande översynen av kommunens översiktsplan bör frågan om vilka områden som ska hållas hästfria klarläggas. Nya hästgårdar/ny bostadsbebyggelse Efterfrågan på att bygga nya hästgårdar och ridhus i Vellinge kommun har ökat de senaste åren. Kommunen vill bejaka detta ridintresse, men det finns också en del hänsyn som måste tas, förutom den arkitektoniska utformningen av byggnaderna. Hästhållning kan orsaka olägenheter framförallt i form av lukt, flugor och allergier. Halterna av allergener i utomhusluften avtar med avståndet men spridningen är även beroende av vindriktning topografiska förhållanden avskärmande bebyggelse Hästar i trafi ken. Foto: Roy Larsson 16 Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun

17 Policy för etablering av nya hästgårdar och ridhus alternativt nya bostäder När nya hästgårdar och ridhus alternativt ny bostadsbebyggelse ska etableras är det viktigt att hänsyn tas till nedanstående: att de skyddsavstånd som rekommenderas av Länsstyrelsen för anläggningar för mer än 10 hästar (sid 14-15) hålls. att de skyddsavstånd till mindre anläggningar (1-10 hästar) som föreslås av Länsstyrelsen vid nyetablering av stall samt i närheten av skolor/förskolor hålls. Vid nyetablering av bostäder i närheten av befintlig hästhållning kan man göra en bedömning om kortare avstånd. Avståndet till gödselhanteringen bör dock hållas. Om ett område planläggs för ett så kallat hästnära boende kan avstånden minska ytterligare. att se på karaktären på området, lantlig miljö eller villabebyggelse Kriterier för bedömning vid eventuella undantag från policyn: trafiksituationen antalet hästar och hästgårdar i närliggande område möjlighet att etablera och lokalisera hagar gödselhanteringens placering och utförande förhärskande vindriktning topografi och eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse. förekomst och grad av näringsverksamhet inom anläggningen. att vara extra uppmärksam i närheten av skolor och förskolor att inte bygga inom eller i närheten av tätortsnära planerade utbyggnadsområden att ta hänsyn till de förordnanden som finns på platsen, till exempel landskapsbildsskydd eller riksintresse att det finns kommunalt vatten och avlopp Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun 17

18 DEL 2 RIDVÄGAR Ridning-regler/konfliktpunkter Fordon (Trafikförordningen 1998:1276) Om man leder en häst eller rider gäller bestämmelserna om fordon i tillämpliga delar. Kör man med häst och vagn är ekipaget ett fordon. Allemansrätt Allemansrätten innebär att ryttare får ta sig fram, men naturen och annans egendom får inte skadas. Vid till exempel upprepad ridning på samma plats eller om man rider i större grupper är risken för påtaglig skada stor och man måste ha markägarens tillstånd. Det är inte tillåtet att rida på parkmark, tomtmark, åkrar med gröda, skogsplanteringar eller andra platser där skada lätt uppstår. Det är inte heller tillåtet att rida på gång- och cykelvägar. Den som färdas utan lov över tomt, plantering eller annan liknande äga som kan ta skada, kan dömas för tagande av olovlig väg eller hemfridsbrott (Brottsbalken kap 4 och 12). Lokala regler I Vellinge kommun finns det rekommenderade ridvägar, i bland annat Skanör-Falsterbo, delvis inom naturreservaten. Det är tillåtet att rida på stränderna mellan 1 september och 14 maj, dock ej på klitterna. Ridning får ske på stranden i Höllviken mellan Lillhagens Ridklubb och Boltensterns brygga under tiden 15 maj - 31 augusti mellan kl Beträdnadsförbud gäller vid norra spetsen av norra reveln i Skanör och vid Ängsnäset, (strandavsnittet mellan Falsterbo och Ljunghusen) mellan den 1 april och den 15 juli. Även för området på norra delen av Lilla Hammars näs är det beträdnadsförbud under tiden 15 april till den 15 juli. För Måkläppen gäller beträdnadsförbudet mellan den 1 februari och 31 oktober. Konfliktpunkter Eftersom det finns ett stort intresse för att komma ut och rida i naturen kan det ibland uppstå en konflikt mellan ridande och markägare, men de flesta konfliktpunkter berör biltrafiken. De sammanfaller inte sällan med konfliktpunkter för de övriga oskyddade trafikantgrupperna. 18 Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun

19 Allmänt om ridvägar De bästa ridvägarna är markvägar och mindre brukningsvägar. Här är det ofta bra underlag såsom grus eller gräs och trafiken är lågfrekvent (Persson, 2003). Ryttare vill gärna ha möjlighet att rida en runda och inte behöva vända och ta samma väg tillbaka. Det är även bra om det finns ridvägar till ridhusen. Befintliga ridvägar I dagsläget finns det bara ridvägar på Näset. I övriga delar av kommunen rider man på mindre vägar och på tillgänglig mark. Skyltning och underhåll Det är viktigt med bra skyltning så ryttarna vet var de ska ta vägen i korsningar. Att ridvägarna är bra underhållna är viktigt för att de verkligen skall användas. I annat fall väljs andra vägar som inte är anpassade efter de belastningar ridning kan ge upphov till och där konflikter med andra intressegrupper kan uppstå. Nya ridvägar Att tänka på vid anläggande av nya ridvägar möjlighet för ryttarna att rida en runda bra underlag - varken för mjukt eller för hårt bra skyltat trafiksäkra ridvägar och korsningar med bilvägar Fortsatt arbete För att förbättra ridmöjligheterna i kommunen och minska konflikter mellan ryttare, markägare och trafikanter med flera föreslås att kommunen tar initiativ till att en arbetsgrupp skapas för att arbeta vidare med frågor som tagits upp i detta dokument. Målet är att tillskapa nya ridvägar i samförstånd med ryttare och markägare. Arbetsgruppen bör bestå av representanter från ridklubbar, markägare, LRF och kommunen. När nya stora vägar ska anläggas eller breddas, som till exempel E6:an, är det viktigt att fundera över hur hästekipagen ska kunna passera. Foto: Carina Lindeberg Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun 19

20 Ridvägar Arrie Gessie Hököpinge kyrkby Gessie Villastad Hököpinge S. Åkarp V.Ingelstad Kronan Vellinge Västra Grevie Mellan Grevie Ö.Grevie Kratten Vellinge väster Vellinge Backen Lilla Hammar Håslöv Teckenförklaring Befintlig ridväg Falsterbo Skanör Ljunghusen Höllviken St. Hammar Räng Rängs sand Kämpinge Ridning på befintlig väg/strand Ridning 1 sept-14 maj Ny ridväg Konfliktpunkt ur trafiksäkerhetssynpunkt Område med stort behov av ridvägar Privat ridhus Kommunalt ridhus Planerat ridhus Privat ridanläggning 20 Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun

21 referenser En svensk hästpolitik Statens offentliga utredningar 2000:109. Jordbruksdepartementet. Stockholm Fördjupad översiktsplan. Fredshög Red. Westerström planarkitekter AB. Jerry Westerström. Vellinge kommun Fördjupad översiktsplan. Gessie Kyrkby Red. Pia Transe-Pedersen. Miljöoch Stadsbyggnadsförvaltningen, Vellinge kommun Fördjupad översiktsplan. Lilla Hammars näs (södra delen). Samrådshandling Red. Robert Werner arkitektkontor. Vellinge kommun Fördjupad översiktsplan. Räng Sand Red. Sweco FFNS Arkitekter. Miljöoch Stadsbyggnadsförvaltningen, Vellinge kommun Kartläggning och analys av hästverksamheten i Sverige Samordningsenheten. Red. Per Persson. Rapport 2005:5. Jordbruksverket. Jönköping Planering för tätortsnära hästhållning mer än bara ridhus Persson, Hanna. Examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet. Inst. för landskapsplanering och Inst för jordbrukets biosystem och teknologi. Alnarp Hästen i landskapet Svala, Catharina. Specialmeddelande 240. Sveriges lantbruksuniversitet. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi. Alnarp Översiktsplan 2000, Vellinge kommun Red. Åsa Björn. Stadsbyggnadskontoret. Vellinge Fördjupad översiktsplan. Vellinge. Kronan. Utställningshandling Red. Krabbe Arkitekter AB. Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, Vellinge kommun Fördjupad översiktsplan. Vellinge Väster Red. Krabbe Arkitekter AB. Stadsbyggnadskontoret, Vellinge kommun Fördjupad översiktsplan. V Ingelstad Red. Plan- och Byggnadskonst i Lund AB. Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, Vellinge kommun Fördjupad översiktsplan för Östra Grevie Red. Plan- och Byggnadskonst i Lund AB. Stadsbyggnadskontoret, Vellinge kommun Häst - djurskyddsbestämmelser Djurskyddsinformation Djurskyddsmyndigheten.Skara Hästar och bebyggelse. Underlag för den fysiska planeringen Red. Claus Pedersen. Länsstyrelsen i Skåne. Rapport 2004:17 Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation Jordbruksverket. Jönköping Hästar och bebyggelse i Vellinge kommun 21

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Upprättad Mars 2011 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-03-17, 29 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 4 Hästens behov och miljöpåverkan...

Läs mer

Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun

Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun Beställare: HB Ramselyckan HSB Göteborg 930201 FE 397 833 83 Strömsund Beställarens representant: Karin Frykberg, Skanska Nya Hem Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av Kommunstyrelsen 2008-04-23 Foton på framsida och baksida: Malin Nyberg och Susanne Nilsson Samtliga bilder och foton publiceras med erforderligt

Läs mer

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv. Hästgårdar Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.se Till dig som planerar att bygga Naturvårdsverket 08-698 10 00 registrator@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se Boverket

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03 FALKENBERGS KOMMUN HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun 2006-10-24 rev. 2007-04-03 INNEHÅLL Inledning 3 Bakgrund 3 Problematiken 4 Lukt, flugor, buller 4 Hästallergi 5 Vetenskapliga

Läs mer

HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun FALKENBERGS KOMMUN

HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERGS KOMMUN HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun 2006-10-24 rev. 2007-04-03 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-31, 83 INNEHÅLL Inledning 3 Bakgrund 3 Problematiken

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

www.m.lst.se Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen Samhällsplanering SKÅNE I UTVECKLING 2004:17 Claus Pedersen

www.m.lst.se Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen Samhällsplanering SKÅNE I UTVECKLING 2004:17 Claus Pedersen www.m.lst.se Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen Samhällsplanering SKÅNE I UTVECKLING 2004:17 Claus Pedersen Innehåll Förord 3 Hästsektorn som framtidsnäring 5 I ett lagperspektiv

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04

Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04 Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04 1 INNEHÅLL Inledning Lokalisering av nya hus på landsbygden 1. Generella riktlinjer 2. Generella krav enligt Plan- och bygglagen 3. Reglering genom detaljplan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Mötesanteckning Regionala Hästforum Västra Götaland 2012-02-25 Göteborg, Svenska Mässan

Mötesanteckning Regionala Hästforum Västra Götaland 2012-02-25 Göteborg, Svenska Mässan Regionala Hästforum finns i hela landet och ska förenkla för myndigheter och andra att hantera frågor i förhållande till hästsektorn. Målgruppen är dels hästorganisationerna, att samla dem, dels kommuner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se Innehåll Ökat utrymme för avvikelser Större möjligheter att godta planstridiga byggnadsverk Flexiblare

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 212 1993-03-29, 39 1999-12-20, 111 2008-11-24, 129 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Föreskrifterna meddelades av

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Trönninge Hästby. Emma Gustavsson Examensarbete 30 hp Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola 2008

Trönninge Hästby. Emma Gustavsson Examensarbete 30 hp Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola 2008 Trönninge Hästby mma ustavsson xamensarbete 30 hp Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola 2008 nnehållsförteckning Trönninge Hästby 1 Kraftledning 20 Analys av området 32 Förord

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen.

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen. Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen Käglinge KARAKTÄRSOMRÅDEN Arrie Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

PLANBESKRIVNING Samrådshandling 2014-03-15 Antagen i miljö- och byggnadsnämnden

PLANBESKRIVNING Samrådshandling 2014-03-15 Antagen i miljö- och byggnadsnämnden PLANBESKRIVNING Samrådshandling 2014-03-15 Antagen i miljö- och byggnadsnämnden xxxx-xx-xx Laga kraft xxxx-xx-xx DETALJPLAN FÖR HENKELSTORP 7:2 M FL I HOFTERUP, KÄVLINGE KOMMUN Enkelt planförfarande HANDLINGAR

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Gäller från den 1 januari 2015 Meddelade av kommunfullmäktige den 24 november 2014 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Gödselhantering & Växtnäringsläckage Information från Miljö- och Byggnadsförvaltningen

Gödselhantering & Växtnäringsläckage Information från Miljö- och Byggnadsförvaltningen Gödselhantering & Växtnäringsläckage Information från Miljö- och Byggnadsförvaltningen Gödselhantering och växtnäringsläckage Borgholm, aug 2011 Utgivare: Borgholms kommun Box 52 387 21 Borgholm Layout:

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer